Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen"

Transkript

1 Årsredovisning för Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen Räkenskapsåret

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE2013 I. INLEDNING Sedandennyastyrelsentillträddeden13maj2013,ocheftersommaruppehållet,påbörjadesen diskussionomformernaföricjqs:sverksamhet.styrelsenenadesomattverksamhetenskulleskei arbetsgruppermedminstenstyrelseledamotsomlämnadekontinuerligarapportertillstyrelsen. Varjearbetsgruppskullehaentydligtformuleradmålsättningochredovisaettresultat. Arbetsgruppernainordnadesundernågotavföljandetreverksamhetsområden:Rättssäkerhet, MigrationochDiskriminering/Jämställdhet.VerksamhetsområdenaskautgöraICJQS:s kärnverksamhet. DetpåbörjadesengenomgångavICJQS:ssamtligapågåendeprojekt.Deprojektsomintevisade någonaktivitetavslutades.samtidigttogsinitiativtillettantalnyaarbetsgruppersompåbörjadesitt arbeteislutetav2013.däriblandstreetlawacademy(sla)somgenomfördesundervåren2014och fickettmycketpositivtgenomslag. StyrelsengenomfördeävenengrundliggenomgångavICJQS:sekonomiskaställningisamarbetemed redovisningsekonomenochrevisorn.olikaformerförfinansieringavverksamhetenhardiskuterats ochstyrelsenbeslutadeblandannatattgenomföraavgiftsbelagdakurserinomramenför verksamhetsområdena. Sammanfattningsviskansägasattverksamhetsåretstarktpräglatsavenambitionatteffektivisera ochförnyaicjqs:sverksamhet.förändringarnahargenomförtsstegvisochbörjadegeresultatunder våren2014ochförväntasfåfulltgenomslagundernästaverksamhetsår.ettflertalprojektoch utbildningarärplaneradetillhösten2014.slaqprojektetskafortsättaävenundernästa verksamhetsår. II.DENSVENSKAVERKSAMHETEN ARBETSGRUPPERNA+ Underhösten2013bildadesfyraarbetsgruppersomutgörutgångspunktenförICJQS:s kärnverksamhetochmarkerarsamtidigtambitionenomattföraenaktuellochangelägen rättspolitiskdebattisverige. Information,+öppenhet+och+säkerhetspolitiska+gruppen+ Gruppenssyfteärattinitieradiskussionochökakunskapenkringrättsfrågorominformationsfrihet, övervakning,terrorismochöppenhet.ävenandranärliggandefrågorkommerattbehandlas. RättsgruppenarrangeradeioktoberettdebattsamtalunderMRQdagarna Mänskligarättigheteroch kampenmotterrorismenqvartärvipåväg? ochmedverkadeinovemberidenförsta utbildningskonferensenomislamafobiskahatbrottsomarrangeradesavhatbrott.se.icjqs medverkadetillsammansmedexpoochforskarefrånpolishögskolan. Ansvarigförrättsgruppenärjur.kand.NaitidelSanteochadvokatThomasOlsson Frihetsberövande+

3 Gruppenssyfteärattgranskadetsvenskahäktningsinstitutet.Sommaren2013togsen rättsutredningframsomliggertillgrundförgruppensframtidaarbetevilketinnefattarblandannat debattartikelochseminarieserie. AnsvarigförrättsgruppenäradvokatThomasOlssonochjur.kand.AngelicaRigborn Street+Law+Academy++ Inovember2013påbörjadesarbetetmedpilotprojektetStreetLawAcademy.SyftetmedStreetLaw ärattstärkaochökakunskapenomrättigheter,blandrättssvagaregrupper.icjqsharvaltattriktasig tillbarnochungafrånmångmiljonförortenochminoriteter. StreetLawstartadesocksåmot bakgrundavdensocialasnedrekryteringenblandjuristkåren. Ettannatsyfteärdärförattbredda framtidajuriskårenskunskaperommänskligarättighetermenocksåomdetsvenskasamhälletsom helhet.streetlawkommerdärförattengagerajuridikstudentergenomsärskildautbildningsinsatser. Enviktigmålsättningärattökadejuridiskafärdigheterochkunskaperomdemänskliga rättigheterna,insiktirättsetiskaövervägandenochträningijuridisktillämpning.streetlawkommer att utbildajuriststudenterfrånuppsalaochstockholmsomisinturkommerattutbildabarnoch ungapåskolorochorganisationerimångmiljonförortenochblandminoriteter. Etttredjesyfteärattutvecklavälfungeranderättspedagogiskametoderförattnåprojektets målgrupper.pilotprojektetkommerattpåbörjasinverksamhetjanuari2014.underhösten2013har dockgrundentillprojektetlagtsfram. AnsvarigförStreetLawAcademyärjur.kand.NaitidelSante,medstödavjur.kand.AngelicaRigborn ochadvokatthomasolsson. Migrationsrättsliga+gruppen++ Underhösten2013bildadesmigrationsrättsligagruppen.Gruppenssyfteärattinitieradiskussion ochökakunskapenommigrationsrättochmänskligarättigheter.gruppenkommerocksåarrangera kurserimigrationsrättföroffentligabiträden. AnsvarigaförmigrationsrättsligagruppenärPerStadig,PeterVarga,MaiGreitzochIgnacioVita. SEMINARIER Mänskliga+rättigheter+och+kampen+mot+terrorism+ +vart+är+vi+på+väg?+ Den14novemberhöllICJQSettdebattsamtalpåKulturhusetiStockholmunderMRQdagarna.Temat församtaletvar Mänskligarättigheterochkampenmotterrorism vartärvipåväg?.icjqs ordförandethomasolssonochprofessorifolkrättovebringdiskuteradeolikarättspolitiskaoch folkrättsligaaspekteravkrigetmotterrorismen.moderatorförsamtaletvaricjqsstyrelseledamot NaitidelSante.+ Utbildningskonferens+om+islamofobiska+hatbrott+ Den30novemberförelästeICJQSstyrelseledamotNaitidelSanteidenförstautbildningskonferensen omislamofobiskahatbrottisverige.denvälbesöktakonferensenberördestraffqochcivilrättsliga aspekteravhatbrottslagstiftningen,psykologiskafaktorersamthistoriskaperspektivpåhatbrottoch islamofobi.konferensenarrangeradeshatbrott.se,somprimärtinitierarforskningochdebattom

4 hatbrott.icjqsmedverkadeävenidetefterföljandepanelsamtalettillsammansmedalexbengtsson, tf.vdförexpoochmariaknutsson,lektorochämnesansvarigpåpolishögskolan. Europas+mest+utsatta+grupp,+ett+seminarium+om+romer+och+mänskliga+rättigheter.++ Den29april2014anordnadeICJQSettseminariumochendiskussionomhurdemänskliga rättigheternakantillgodosesförenaveuropasmestutsattagrupper.seminariethöllsiicjqslokaleri Stockholm.ModeratorförseminarietvarstyrelseledamotenJuliaDemarinisGidding. Seminarier+avseende+situationen+för+de+mänskliga+rättigheterna+i+Västsahara+ IsambandmedICJQSprojektomVästsaharagenomfördesettflertalaktiviteterisamarbetemed andraorganisationer. SeminariumomrättegångsobservationernaiVästsaharaden21februari2013 Seminariumsamtfotoutställningbl.a.frånrättegångsobservationernavidFredensHusi Uppsala,15april2013 SeminariumomsituationenpådetockuperadeVästsaharasterritoriumiriksdagenden25 april2013 SeminariumomVästsaharaochdesvenskaföretagensansvarden3maj2013 FilmvisningochseminariumomVästsaharavidbiografenBioRioiStockholmden23maj2013 KURSER+ Den11april2013höllsengrundläggandekursiCSR, CorporateSocialResponsibility.Blandfrågor somtogsupp;vadinnebärcsr?vadbyggerföretagensittcsrqarbetepå?ochhurkanman implementeradettaisinegenorganisation?styrelseledamotenalexandrafrenanderhöllikursen. PER+ANGERPRISET+ ICJQSärenavdeorganisationersomingårinomineringskommitténtillPerAngerQpriset,vilketårligen delasutavforumförlevandehistoriaförattlyftaframinsatsersomfrämjardemokratioch mänskligarättigheter.övrigaorganisationerinomineringskommitténäramnestyinternational, Diakonia,Reportrarutangränser,SvenskaPEN,CivilRightsDefenders,SvenskaFNQförbundet, SvenskakyrkanochRödaKorset. FörfarandetmednomineringinledsiICJQSmedattstyrelsenröstarmellantrekandidater.Den vinnandekandidatenpresenterasförjurynavperangerqpriset,förstgenomenskriftligpresentation ochsedanpåettjurymötepåforumförlevandehistoriadärnomineringsorganisationernaäven muntligenframställersinkandidat. År2013nomineradeICJQSMuharramErbeytilljurynförPerAngerQpriset.Erbeyärenkurdiskadvokat somfängslatsiturkietpågrundavsinaaktivitetertillstödförmänskligarättigheter.denformella grundenförarresteringenaverbeyvarbl.a.atthanbesöktsverigeochtalatinförriksdagen.juryn beslutadeatttilldela2013årspristilljustineijeomahfrånnigeria. INFORMATIONSVERKSAMHET+ ICJQSnärvaradepåJuristdagarnavidStockholmsuniversitet,JiAQdagarnavidLundsuniversitetoch JuristmässaniÖrebro.NyttmaterialomICJQSverksamhettogsframförändamålet.

5 Undernovember2013påbörjadeICJQSarbetemednyhemsidasomkommerattlanserafebruari 2014.ICJQSharsettövernyhetsbrevetochanalyseratsinaverksamheterpåsocialamedier.Ny satsningkommerattskeundervåren2014. III.DENINTERNATIONELLAVERKSAMHETEN 1. GAZA+ ICJQSharunderåretarbetatmedettprojekt,Gazaprojektet,somgörsisamarbetemedPalestinian CentreforHumanRights.SyftetärattutbildaungajuristerpåGazaremsaniinternationellhumanitär rättochmänskligarättigheter.enprojektresagenomfördesunderfebruarimånaddåicjqs styrelseledamotperstadigbesöktegaza.syftetmedbesöketvarattförberedaenutbildningmed avsiktattgenomföraens.k.mootqcourttävlingpådejuridiskafakulteternaigaza. BesöketresulteradeiattICJQStillsammansmedPalestinianCentreforHumanRightskomöverensom detfortsattasamarbetetsutformning.detbeslutadesatticjqsdelfinansierarenresafördet vinnandelagettillhaag,därdeltagarnadelsbesökerdeinternationelladomstolarnaochdelsfår fördjupadutbildningimänskligarättigheter.detbeslutadesocksåatticjqsskickarenellertvåjurister tillgazaförattundervisaelevernainförslutprovet.pga.rådandepolitiskalägeiegypten,därresorin tillgazaomöjliggjorts,harprojektetintekunnatgenomförasisinhelhet.avdelningenarbetarvidare medprojektetdärförhoppningenochmåletärattgenomföraprojektetisinhelhet. 2. BELARUS+ ICJQSharmedmedelfrånSvenskaInstitutetgenomförtettprojektmedsamarbetsorganisationeri Belarus.Syftetmedprojektetvarattbyggauppochstödjanätverkmellanbelarusiskajuristersom arbetarmedmrqfrågorochmellanbelarusiskaochsvenskajurister,samtattspridakunskapomden rådandemrqsituationenibelarus. ICJQSknötkontaktermedrepresentanterfrån thelegaltransformationcenter iminskvarefteren konferensgenomfördesistockholmmedrepresentanterfrånfyrabelarusiskamrqorganisationer. Genomseminarier,föreläsningarochöppnautfrågningarbehandladesenradområden,såsomrätten tillenrättvisrättegång,rättssäkerhetm.m.ochdeinternationellainstrumentsomdessarättigheter baseraspå.debelarusiskadelegaternafickmöjlighetattträffarepresentanterfrånbl.a.ud, Regeringen,SIDA,DO.Ettuppföljandearbeteharskettisamarbetemedvårapartnerorganisationer thehumanrightscenter,thelegaltransformationcenter,centerforlegalassistancetothe populationochplatforma.projektetavslutadesundervåren VÄSTSAHARA+ Under2013genomfördeenrättegångsobservationsresatillVästsahara(20/2Q2014,Rabat) Arbetsgruppenhadeanordnadeblandannatettantalseminariermedfokuspådenfolkrättsliga situationenivästsahara.samtligaaktiviteterfinansieradesgenomdemedelsombeviljatsicjqsfrån FolkeBernadotteQakademin.Arbetsgruppenupphördevåren2013. IV.ADMINISTRATION 1. STYRELSEN+OCH+STYRELSEARBETE+ Styrelsenharunder2013sammanträttvid10tillfällen.Årsmötethöllsden13maj2013påICJQS kansliistockholm.

6 ÅrsmötetbeslötattväljaPeterVarga,NaitidelSante,AngelicaRigborn,PerStadig,MaiGreitz,Love Rönnelid,IgnacioVita,LauraCarlsson,LisaStaxäng,AndersEndsjöochKatarinaFasttillledamöteri ICJQSstyrelse. ÅrsmötetbeslötattväljaadvokatenThomasOlssonochjuristenPaulLappalainensom styrelseordföranden. PågrundavpersonligaskälavgickPaulLappalainen,LisaStaxäng,LauraCarlssonochKatarinaFast somstyrelseledamöterioktober2013.naitidelsantevaldestillviceqordförandeavstyrelseni enlighetmedicjqsstadgar,november KANSLIETS+VERKSAMHET+ Styrelsenharhaftveckovisakanslimöten.Kanslietsköterdenkontinuerligaadministrativa verksamheten. MoaGruneau,SusanneOdén,LouiseWarringer,Sandra+Karlsson,FredrikSvärd,NedimMalovic, RebeccaFarkhooypraktiseradeunder2013påICJQS:skansli. 3. MEDLEMMAR+ ICJQSpåbörjadehösten2013ettinterntochorganisatorisktförnyelsearbeteisyfteattgöraICJQS:s verksamhetmerangelägetochrelevantförmedlemmarna.syftetärattmedlemsantaletskaöka under2014.under2013hadeicjqs140medlemmar. 4. EKONOMI+ Bokföringenför2013handhasavredovisningsekonomJanBerggren,externkonsult.Revisionen handhasavpatrikzettergren,fyrtornetrevisionsbyrå.styrelsenharvidtagitåtgärderförattstärka föreningensekonomi.meromdettanedan. V.VÄSENTLIGAHÄNDELSEREFTERRÄKENSKAPSÅRETSLUT 1. INTÄKTER+MM+ + ICJQSharefterräkenskapsåret2013arbetatförattavsevärtstärkaföreningensekonomi.Föreningen harundermångaårvaritunderekonomiskpress,vilketframgåravårsredovisningarfråntidigareår. Ambitionenärattföreningenalltidskahatillräckligtmedkapitalförattkunnatäckaadministrativa kostnader,anordnaseminarierochiövrigtvaraaktivisamhällsdebattenirättssäkerhetsfrågor. Migrationsgruppen,företräddavPerStadig,anordnandeenkursimigrationsrättiapril2014som genereradeintäkterförföreningenochstabiliseradedessekonomi.avsiktenärattdennakurs,samt ävenandraavgiftsbelagdakurser,skaanordnasminstengångperår. MedanledningavattICJQSanordnadeenavgiftsbelagdkursimigrationsrättärföreningensedanmaj 2014registreradförmervärdesskatthosSkatteverket.ICJQSärsedanfebruari2014avregistreradsom arbetsgivare.

Årsredovisning. Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen. Stora Nygatan 26 111 26 Stockholm

Årsredovisning. Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen. Stora Nygatan 26 111 26 Stockholm Årsredovisning 2012 Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen Stora Nygatan 26 111 26 Stockholm I. INLEDNING Svenska Avdelningen av Internationella juristkommissionen (ICJ-S) ska enligt

Läs mer

Dagordning)vid)årsmöte)med)Karlskrona)HK) )11)juni)2014) )

Dagordning)vid)årsmöte)med)Karlskrona)HK) )11)juni)2014) ) Dagordning)vid)årsmöte)med)Karlskrona)HK) )11)juni)2014) ) 1. Fastställandeavröstlängd 2. Valavordförandeochsekreterareförmötet 3. Valavprotokolljusterareochrösträknare 4. Frågaommötetutlystspårättsätt

Läs mer

Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD

Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD INNEHÅLL Inledning och bakgrund 3 Mångfaldspolicy för Moveri AB 3 Nulägesbeskrivning 3 Moveri AB s mål för etnisk mångfald 4 Handlingsplan 5 Ansvarsfördelning

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) )

Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) ) Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) ) 1. #Mötet#öppnas.# 2. Upprop#av#närvarande.# 3. Fråga#om#årsmötets#stadgeenliga#utlysande.# 4. Val#av#mötesfunktionärer.# 4.1. #Val#av#mötesordförande.#

Läs mer

Denna fil innehåller 75 av de totalt 183 standarder, som tillförts klubben sedan starten 1964. Övriga 108 standarder finns på nästa fil.

Denna fil innehåller 75 av de totalt 183 standarder, som tillförts klubben sedan starten 1964. Övriga 108 standarder finns på nästa fil. Sida 1 av 38 Sida 2 av 38 Sida 3 av 38 Sida 4 av 38 Sida 5 av 38 Sida 6 av 38 Sida 7 av 38 Sida 8 av 38 Sida 9 av 38 Sida 10 av 38 Sida 11 av 38 Sida 12 av 38 Sida 13 av 38 Sida 14 av 38 Sida 15 av 38

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31

Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31 Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund och initiativ 3 2. Vision, syfte & mål 4 3. Medlemmar 4 4. Ledningsgrupp 5 5. Administration 5 6. Möten 6 7. Föredragningar 6 8. Verksamhet/projekt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry Årsredovisning Swedish Motorsport Industry 802437-5829 Räkenskapsåret 2012 Swedish Motorsport Industry 1(5) Styrelsen för Swedish Motorsport Industry får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN 2012 ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Under 2011 har ABF Gävleborg prioriterat utveckling av cirkelledarutbildning genom att forma nya strategier för rekrytering och genomförande och

Läs mer

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Verksamhetsår 2013 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Ordinarie avdelningsmöte för Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Östgötaavdelningen, ÖKKs klubblokal,

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

SCB. din källa till kunskap

SCB. din källa till kunskap SCB din källa till kunskap Vem har användning av alla siffror? Statistik används av många grupper i samhället. Politiker behöver den för bra beslutsunderlag. För forskningen kan historiska data om befolkningen

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad STYRELSENS VERKSAM- HETSBERÄTTELSE FÖR HELA SVERIGE SKA LEVA SJUHÄRAD 2014 2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad Under året har hållits 3 styrelsemöten. Arbetsutskottet har

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen för Barncancerföreningen Mellansverige, 817601-9316, får härmed lämna verksamhetsberättelse för 2012. INFORMATION OM VERKSAMHETEN Styrelsen Styrelsen har sedan årsmötet

Läs mer

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF SFF grundades 1juli1966 av representanter för samtliga landets fritidsutbildningar och anslöts till Svenska Facklärarförbundet, SFL. Första namn var Sveriges

Läs mer

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRS- FÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Ordinarie höstmöte 25.10.2014 Tammerfors Scandic Tampere Station Möteshandlingar Föredragningslista för SBIF:s höstmöte den 2014 1. Mötets

Läs mer

2012-05-10 LRF Skogsägarna, Stockholm

2012-05-10 LRF Skogsägarna, Stockholm 2012-05-10 LRF Skogsägarna, Stockholm Uppsala 2012-04-11 Kallelse till Svenska PEFC ek. för. Årsstämma Torsdagen den 10 maj 2012 LRF Skogsägarna Franzéngatan 6 Stockholm Anmälan till Svenska PEFC, e-post:

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer