Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013"

Transkript

1 Upphandling av Juridiska tjänster Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö 6 februari 2013

2 Upphandlingsbolaget Upphandlingsbolaget (UHB) är Göteborgs Stads inköpscentral med ett huvudansvar för samordnad upphandling av varor och tjänster. Syftet med ägandet av bolaget är att genomföra upphandlingar så att stadens verksamheter erhåller varor och tjänster med rätt kvalitet till rätt pris samt att främja en god konkurrens. G Ö T E B O R G S I N KÖ P S C E N T R A L

3 Kungsbacka Lerum Öckerö Ale Kungälv Lilla Edet Tjörn Alingsås Härryda Mölndal Partille Räddningstjänsten i Storgöteborg GR Kommunalförbund 10 Stadsdelsförvaltningar UHB Inköpscentral 20 Fackförvaltningar >70 Kommunala bolag G Ö T E B O R G S I N KÖ P S C E N T R A L Stenungsund Upphandlande myndigheter/enheter i Göteborgsregionen

4 Avtalsområdet Juridiska tjänster Avtalsanvändare Göteborgs Stad samt 8 kranskommuner Uppskattad omsättning drygt 30 miljoner kronor per år J U R I D I S K A T J Ä N S T E R Syftar till att täcka behovet av juridiska tjänster utöver egenregiverksamhet

5 Övergripande mål Mål 1: ge både små och stora leverantörer möjlighet Mål 2: att lämna anbud och kunna konkurrera transparenta och tydliga krav och utvärderingskriterier Ö V E R G R I PA N D E M Å L Mål 3: förenkla både anbuds- och utvärderingsarbetet Mål 4: effektivisera avropsmodellen

6 Möjlighet för både små och stora Uppdelning i 14 rättsområden där anbudsgivarna kunde välja att lämna anbud på ett, flera eller alla rättsområden. Varje rättsområde utvärderades och tilldelades var för sig. Krav på erfarenhet och kapacitet för att säkerställa en nivå som uppfyller beställarnas behov. M Å L 1 : S M Å O C H S T O R A L E V E R A N T Ö R E R

7 Krav på erfarenhet Anbudsgivaren ska kunna erbjuda 3 jurister Krav på erfarenhet Jurist 1; advokat med minst 5 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, varav minst 3 års erfarenhet inom i huvudsak erbjudet rättsområde under de senaste 5 åren. Jurist 2 och 3; juristutbildad med minst 3 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. M Å L 2 : T R A N S PA R E N TA O C H T Y D L I G A K R AV

8 Övriga krav Lagstiftning och språk Utförande av tjänsten Informationsöverföring m.m. Tillgänglighet M Å L 2 : T R A N S PA R E N TA O C H T Y D L I G A K R AV

9 Utvärderingsmodell Anbudspriset reducerades med reducering för erfarenhet av kvalificerat arbete och kapacitet utöver kvalificeringskrav. Anbudsgivaren kunde räkna ut sin egen reducering inför anbudsgivandet. Den anbudsgivare med lägst utvärderingspris blev rangordnad som nummer 1, osv. M Å L 2 : T R A N S PA R E N TA O C H T Y D L I G A K R AV

10 Erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete Anbudspriset reducerades med: 400 SEK för 2 års erfarenhet utöver kvalificeringskravet som erbjuden advokat (jurist 1) har av kvalificerat juridiskt arbete i huvudsak inom aktuellt rättsområde eller 800 SEK för 4 års erfarenhet utöver kvalificeringskravet som erbjuden advokat (jurist 1) har av kvalificerat juridiskt arbete i huvudsak inom aktuellt rättsområde M Å L 2 : T R A N S PA R E N TA O C H T Y D L I G A K R AV

11 Kapacitet Anbudspriset reducerades med: 200 SEK om anbudsgivare kunde erbjuda ytterligare en advokat med samma erfarenhet som jurist 1 eller 600 SEK om anbudsgivare kunde erbjuda ytterligare två advokater med samma erfarenhet som jurist 1 M Å L 2 : T R A N S PA R E N TA O C H T Y D L I G A K R AV

12 Anbudspris Fast pris per timme I timpriset ska samtliga kostnader för genomförandet av ett uppdrag ingå. Angivet pris gäller för samtliga erbjudna jurister. M Å L 2 : T R A N S PA R E N TA O C H T Y D L I G A K R AV

13 Förenklat anbuds- och utvärderingsarbete Färdiga svarsblanketter Referenser Mätbara utvärderingskriterier M Å L 3 : F Ö R E N K L AT A R B E T E

14 Rangordning med krav på snabbt svar 14 rättsområden med rangordning inom respektive rättsområde: Den leverantör som är rangordnad som nummer 1 ska tilldelas uppdraget i första hand, därefter nummer 2 o.s.v. Förfrågan kan skickas samtidigt till samtliga leverantörer med krav på svar inom 4 timmar under normal kontorstid. Svarar nummer 1 i tid och kan åta sig uppdraget enligt de villkor som ställts upp, ska denne tilldelas uppdraget, därefter nr 2 osv. M Å L 4 : E F F E K T I V I S E R A AV R O P S M O D E L L E N

15 Uppnådde vi målen? Mål 1: ge både små och stora leverantörer möjlighet Mål 2: att lämna anbud och kunna konkurrera transparenta och tydliga krav och utvärderingskriterier Mål 3: förenkla både anbuds- och utvärderingsarbetet U P P H A N D L I N G E N S R E S U LTAT Mål 4: effektivisera avropsmodellen

16 Resultat av upphandlingen Staden har fått tillgång till både stor kapacitet och spetskompetens inom många rättsområden och beställarna kan på ett snabbt och effektivt sätt avropa från avtalen. U P P H A N D L I N G E N S R E S U LTAT

17 Vill du veta mer? Besök gärna vår hemsida KO N TA K T Avtals- och elektroniskt beställningssystem (alla ramavtal) Kontakta oss: