till protokoll den 7 oktober 2011, 233 Bilaga 151 (D-2011/0391) BESLUT den 7 oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "till protokoll den 7 oktober 2011, 233 Bilaga 151 (D-2011/0391) BESLUT den 7 oktober 2011"

Transkript

1 1 till protokoll den 7 oktober 2011, 233 Bilaga 151 (D-2011/0391) BESLUT den 7 oktober 2011 av Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd i disciplinärende KPMG AB genom bolagsjurist Jacob Fogelberg, Stockholm./. advokaterna Claes Lundblad och Henrik Fieber, båda Stockholm 1. Bakgrund Claes Lundblad och Henrik Fieber är båda verksamma i Roschier Advokatbyrå AB (Roschier), Lundblad som delägare och partner, Fieber som advokat och biträdande jurist. Efter förfrågan från HQ AB (HQ) åtog sig Roschier, med Claes Lundblad som ansvarig advokat, den 19 oktober 2010 att utreda förutsättningarna för ersättningsanspråk mot den eller de som föranlett skada för bolaget och för HQ Bank med anledning av att HQ Bank förlorade sina tillstånd att driva bankrörelse samt de förluster som drabbade HQ och HQ Bank till följd av bankens riskfyllda tradingverksamhet m.m. Uppdraget omfattade även ersättningsanspråk mot KPMG AB (KPMG) och den huvudansvarige revisorn Johan Dyrefors på grund av fel och försummelse vid fullgörande av uppdrag som rådgivare till HQ och HQ Bank under åren HQ Bank, som övertagits av Carnegie, hade till HQ överlåtit sin rätt till eventuellt ersättningsanspråk avseende skada som uppkommit i HQ Bank. Henrik Fieber har tidigare företrätt KPMG i uppdrag som avsett frågor om försumlig revision, innan han rekryterades av Roschier i augusti Genom brev den 20 december 2010 till VD för KPMG och till Johan Dyrefors har dessa underrättats om eventuella ersättningsanspråk från HQ. Breven var undertecknade av Claes Lundblad och Henrik Fieber i egenskap av ombud för HQ. Vid tiden för påbörjande av uppdraget för HQ var Axel Calissendorff, som är delägare och senior partner i Roschier, av KPMG utsedd skiljeman i en tvist mellan KPMG och ProfilGruppen AB angående ansvar för KPMG angående rådgivning vid s.k. finansiell due diligence. Skiljedom meddelades den 22 december KPMG har klandrat skiljedomen i Svea hovrätt. Hovrätten har genom dom den 27 september 2011 upphävt skiljedomen på grund av att Axel Calissendorff varit jävig såsom skiljeman. Hovrätten meddelade tillstånd för överklagande till Högsta domstolen. KPMG har i ett annat ärende (D-2011/0699) anmält Axel Calissendorff till Advokatsamfundet avseende bl.a. underlåtenhet att agera för att förhindra att uppdraget för HQ mot KPMG antogs av Roschier. Beslut av nämnden i ärende D-2011/0699 meddelas samtidigt med beslut i det förevarande ärendet.

2 2 2. Anmälan Anmälan, som inkom till Advokatsamfundet den 1 mars 2011, avser att Claes Lundblad och Henrik Fieber åsidosatt god advokatsed genom att 1. åta sig uppdrag för HQ om ersättningsanspråk mot bl.a. KPMG trots att advokatkollega vid samma advokatbyrå redan hade ett pågående uppdrag som skiljeman i tvist mellan KPMG och ProfilGruppen AB, 2. åta sig uppdrag för HQ om ersättningsanspråk mot bl.a. KPMG avseende försumlig revision trots att Henrik Fieber och annan advokat vid samma advokatbyrå tidigare haft uppdrag för KPMG avseende tvister rörande frågor om försumlig revision och därigenom fått betydande kunskaper om KPMG som omfattas av tystnadsplikten och som kan ha betydelse vad gäller uppdraget för HQ mot KPMG, 3. inte frånträda sitt uppdrag för HQ trots att KPMG påvisat de omständigheter som medfört att Claes Lundblad och Henrik Fieber varit skyldiga att avböja uppdraget. KPMG har senare under skriftväxlingen i ärendet framställt ytterligare anmärkning mot Claes Lundblad med anledning av uttalanden av denne i yttrande till samfundet. 3. Advokaternas ställningstaganden till anmälan Claes Lundblad och Henrik Fieber har var för sig bestritt att de förfarit i strid med god advokatsed. 4. KPMG:s utveckling av anmälan 4.1 Jäv på grund av advokatkollegas skiljemannauppdrag Enligt uppgift från Axel Calissendorff i svarsbrev av den 16 februari 2011 till KPMG:s ombud i klandertvisten avseende skiljedomen den 22 december 2010 registrerades både ProfilGruppen och KPMG som klienter i Roschiers klientregister i samband med att han mottog uppdraget som skiljeman. Registreringen hade alltså skett någon gång under april/maj Axel Calissendorff upplyste vidare att uppdraget för HQ registrerades i klientregistret den 18 oktober Ett antal fysiska personer registrerades som motparter men däremot registrerades inte då KPMG som motpart till HQ. Av hans uppgifter framgick att uppdraget för HQ mot KPMG förelåg i vart fall per den 30 november Han uppgav att Roschier hade åtagit sig uppdraget mot KPMG under tid då skiljeförfarandet pågick, men att KPMG borde ha fått kännedom om den saken genom ett pressmeddelande från HQ den 30 november Enligt Axel Calissendorff hade KPMG registrerats som motpart i Roschiers klintregister först efter det att skiljedomen hade meddelats, dvs. efter den 22 december Detta framstod dock som anmärkningsvärt redan med beaktande av innehållet i det pressmeddelande från HQ den 30 november 2010, som Roschier hänvisade till, och då brevet till KPMG från Claes Lundblad och Henrik Fieber var daterat redan den 20 december Såvitt KPMG kunde förstå torde Claes Lundblad och Henrik Fieber ha erhållit uppdraget för HQ mot KPMG vid en tidigare tidpunkt. En intressekonfliktkontroll med avseende på KPMG borde ha gjorts tidigare, varvid skiljemannauppdraget hade blivit känt för Claes Lundblad och Henrik Fieber.

3 3 KPMG hade fått ett brev av den 7 september 2010 från advokaterna Jan Rynning och Jacob Westling vid Bergh & Co Advokatbyrå som ombud för HQ i samma sak. Fram till dess KPMG fick del av brevet från Claes Lundblad och Henrik Fieber av den 20 december 2010 var således KPMG av uppfattningen att Jan Rynning och Jacob Westling företrädde HQ i saken. KPMG hade genom sitt ombud i saken mot HQ, advokaten Torgny Wetterberg, per mail den 23 december 2010 klargjort för Roschier omständigheter som visade att en jävssituation förelåg på grund av det redan existerande skiljeuppdraget. Claes Lundblad prövade därefter frågan, men kom till den enligt KPMG felaktiga slutsatsen att intressekonflikt inte förelåg. Även om Advokatsamfundets regler om intressekonflikt inte omfattade Axel Calissendorffs uppdrag som skiljeman, fick hans skiljemannauppdrag normala jävseffekter på hans kollegor i Roschier. I fråga om Claes Lundblads och Henrik Fiebers intressekonflikt skulle alltså skiljeuppdraget bedömas på samma sätt som ett sedvanligt klientuppdrag. Redan vikten av opartiskhet gjorde i sig att ett skiljeuppdrag medförde en mycket stark jävsverkan för hela den advokatbyrå där skiljemannen var verksam. Därtill kom att både skiljemannauppdraget i skiljetvisten och uppdraget för HQ mot KPMG avsåg frågor rörande rådgivningsansvar. Det var KPMG:s uppfattning att Axel Calissendorffs uppdrag som skiljeman hade gett honom sådana kunskaper att det fanns en beaktansvärd risk för att kunskap som omfattades av tystnadsplikten kunde ha betydelse i den sak Claes Lundblad och Henrik Fieber drev mot KPMG. 4.2 Jäv på grund av tidigare uppdrag för KPMG Henrik Fieber och hans advokatkollega på Roschier, Ola Åhman, har tidigare företrätt KPMG i uppdrag som avsett frågor om försumlig revision, dvs. samma rättsfrågor som HQ aktualiserade mot KPMG. Ola Åhman hade sedan år 2002 hos Advokatfirman Cederquist biträtt KPMG i två större tvister rörande påståenden om försumlig revision. Hans uppdrag i det ena ärendet avslutades år 2006, när han gick över till Roschier. Den processen avsåg ett tvisteföremål som översteg 50 miljoner kr. och avslutades genom tredskodom i augusti 2009, varvid KPMG tillerkändes ersättning för rättegångskostnader överstigande 4 miljoner kr. Hans uppdrag i det andra ärendet upphörde däremot inte när han började på Roschier utan uppdraget fortsatte till dess att tingsrätten meddelade dom den 28 maj I den tvisten översteg tvisteföremålets värde 250 miljoner kr. och KPMG:s arvode hänförligt till Ola Åhman och Roschier uppgick till kr. i tingsrätten. Hovrätten fastställde sedermera i juni 2009 tingsrättens dom, varigenom KPMG tillerkändes rättegångskostnadsersättning med 27 miljoner kr. Prövningstiden och rättegångskostnadernas storlek utvisade komplexiteten i målen som båda avsåg påstått försumlig revision. Även Henrik Fieber har biträtt KPMG i de båda nämnda tvisterna från 2006, först hos Advokatfirman Cederquist och därefter hos Advokatfirman Nilsson & Co från januari 2008 till dess att han rekryterades av Roschier i augusti samma år. Genom uppdragen för KPMG har Ola Åhman och Henrik Fieber fått mycken kunskap om KPMG som var hemlig och som omfattades av deras tystnadsplikt och som kunde ha betydelse vad gällde uppdraget för HQ mot KPMG som således gällde samma påstådda

4 4 ansvarsgrund, nämligen försumlig revision. De har bl.a. vid frekventa kontakter med KPMG:s chefsjurist diskuterat revisionsmetodik, överväganden avseende redovisningsfrågor, processtaktiska frågor och frågor som i övrigt varit förenade med de aktuella skadeståndsmålen. Ola Åhman har även biträtt KPMG i diskussioner med KPMG:s försäkringsgivare, varvid Ola Åhman avgett rättsliga analyser för att bedöma den framtida hanteringen av ärendet. Han har därigenom fått kunskaper om försäkringsgivarens principiella strategier i mål av aktuellt slag samt försäkringsgivarens syn i de föreliggande målen, vilka strategier och synsätt var att betrakta som hemliga och som kunde ha betydelse vad gällde uppdraget för HQ mot KPMG. HQ:s ansvarspåståenden som framförts gentemot KPMG är allvarliga för KPMG dels på grund av deras möjligt stora ekonomiska betydelse, dels på grund av den skada KPMG:s varumärke kan tillfogas till följd därav. Därför är det för KPMG ytterst angeläget att kunskaper om KPMG som KPMG:s tidigare ombud i liknande tvister erhållit inte ens kan misstänkas komma att användas emot KPMG. Om Claes Lundblad och Henrik Fieber inte frånträder uppdraget för HQ finns fog för KPMG att misstänka att information som KPMG överfört till sina tidigare ombud Henrik Fieber och Ola Åhman kan komma att användas mot KPMG. Härtill kommer att KPMG i de tidigare kontakterna med Ola Åhman och Henrik Fieber företrätts av samma chefsjurist, Peter Åkersten, som i dag ansvarade för kraven från HQ. Skulle Roschier inte frånträda uppdraget för HQ kommer framtiden att kunna innebära att KPMG:s chefsjurist möter Henrik Fieber på andra sidan bordet företrädande motstridande intressen i rättsfrågor, som varit uppe dem emellan när samme Henrik Fieber så sent som år 2008 varit ombud för KPMG. Även den kunskap som Ola Åhman och Henrik Fieber erfarit om Peter Åkersten som person kan komma att användas emot KPMG. Slutligen har Henrik Fieber under tiden juni 2007 till augusti 2008 på andra advokatbyråer biträtt KPMG i ett uppdrag som avsåg edition av handlingar från en revisionsakt. Han har därigenom fått sådana kunskaper om KPMG:s interna förhållanden beträffande förekomsten av handlingar i genomförda revisioner, kunskaper som omfattades av tystnadsplikten och som kan ha betydelse vad gällde uppdraget för HQ mot KPMG. Claes Lundblad och Henrik Fieber har som ombud för HQ i brevet av den 20 december 2010 specifikt uppmanat KPMG att utlämna handlingar som utgjorde revisionshandlingar. Senare har denna begäran kompletterats med att rättsliga åtgärder kan komma att vidtas om uppmaningen inte efterkoms. I och med att Ola Åhman och Henrik Fieber således hade varit förhindrade att åta sig uppdrag för HQ mot KPMG hade också deras kollega Claes Lundblad varit förhindrad att åta sig uppdrag för HQ mot KPMG. 4.3 Skyldighet att frånträda uppdrag Trots att KPMG påtalat de under punkterna 1 och 2 angivna omständigheterna för Claes Lundblad och Henrik Fieber har de inte frånträtt uppdraget för HQ. 5. Yttrande av Claes Lundblad (Yttrande I) Claes Lundblad har i yttrande den 29 mars 2011 över anmälan anfört bl.a. följande.

5 5 5.1 Frågan om jäv på grund av Axel Calissendorffs skiljeuppdrag Det aktuella skiljeuppdraget mottogs omkring den 8 april Roschier mottog formell förfrågan om uppdraget att företräda HQ mot ett antal fysiska personer och mot KPMG den 15 oktober Denna förfrågan skedde genom ett mail från den då nye styrelseordföranden i HQ, Leif Ljungholm. Denna förfrågan var ställd till Axel Calissendorff och till Claes Lundblad. Av mailet framgick att bl.a. KPMG skulle vara motpart i ärendet. Uppdraget antogs, efter konfliktkontroll, den 19 oktober HQ-ärendet inleddes således innan skiljedom meddelats. Det var uppenbart att så inte borde ha skett med mindre parterna upplysts om och accepterat förhållandet. Objektivt sett uppkom en jävssituation i skiljeuppdraget genom uppdraget för HQ. Advokatbyråns konfliktkontroll fick således anses ha varit bristfällig. Förklaringen härtill är följande. Med anledning av HQ:s förfrågan den 15 oktober svarade Claes Lundblad samma dag att advokatbyrån gärna skulle biträda under förutsättning att jävshinder inte förelåg. Det var då inte helt känt vilka motparter som var aktuella. Eftersom fråga var om ett uppdrag som, såvitt kunde bedömas, skulle komma att få betydande omfattning, diskuterade han saken med Axel Calissendorff, som var styrelseordförande i Roschier och ansvarig för Stockholmskontoret. Bl.a. behandlade de frågan om hur ärendet borde bemannas. Axel Calissendorff upplyste att han, utan närmare precisering, var inblandad i något som berörde KPMG men att han bedömde att detta inte innebar hinder att nu ta ett uppdrag mot KPMG. Claes Lundblad hade inte anledning att ifrågasätta detta, enligt hans mening, tydliga besked. Den 18 oktober mottog de från Leif Ljungholm en exakt lista över de parter mot vilka det kunde bli aktuellt att framställa anspråk. På basis av denna lista gjorde Claes Lundblad på sedvanligt sätt en konfliktkontroll via mail, vilken i vanlig ordning tillställdes alla delägare och seniora biträdande jurister i Roschier. Han blev nästan direkt påmind av en kollega om att eftersom HQ var börsnoterat och saken kunde vara kurspåverkande förelåg en insidersituation. Därför skickade han omedelbart ett tilläggsmeddelande med besked att envar mottagare av det tidigare meddelandet fortsättningsvis var att betrakta som insider såvitt avsåg HQ. Konfliktkontrollen föranledde ingen skriftlig eller muntlig invändning från någon. Efter fristens utgång meddelade han således den 19 oktober att uppdraget antogs. Med hänsyn till uppdragets karaktär och omfattning igångsattes genast ett omfattande utredningsarbete. I projektgruppen kom inom kort fem jurister att ingå. Det inledande arbetet innefattade genomgång av stora mängder dokument och intervjuer med berörda personer. En viktig potentiell kunskapskälla var naturligtvis den revisionsakt som KPMG enligt revisorslagen (2001:883) var skyldig att hålla. Akten fanns inte tillgänglig. Den 30 november 2010 publicerade HQ sin rapport för 3:e kvartalet Eftersom marknaden förväntade sig besked om vad styrelsen för HQ tänkte företa sig med avseende på de ansvarsfrågor som HQ-affären aktualiserade, kom denna rapport att få betydande medial uppmärksamhet. Av rapporten framgick att bolaget anlitat Roschier för utredningen av ansvarsfrågorna. Det måste hållas för visst att innehållet i denna kvartalsrapport inte undgått KPMG och övriga potentiella ansvarssubjekt. Strax före julen 2010 hade utredningen beträffande HQ kommit ett gott stycke på väg. Arbetet skedde under betydande tidspress, eftersom materialet var omfattande och talan

6 6 borde väckas under våren 2011 vid äventyr att talan till viss del annars kunde komma att prekluderas. Enligt vad Claes Lundblad sedermera erfarit kom huvudförhandling i skiljemålet att påbörjas samma dag som HQ släppte sin kvartalsrapport. Den syntes därefter ha pågått under cirka tre förhandlingsdagar. Som tidigare nämnts meddelades skiljedom den 22 december Två dagar dessförinnan hade Claes Lundblad, alltjämt ovetande om skiljeprocessen, funnit det lämpligt att tillskriva bl.a. KPMG och den ansvarige revisorn med förtydligande av en genom annat ombud för HQ den 7 september 2010 lämnad underrättelse om framtida krav. Samtidigt begärde han att KPMG skulle utlämna de handlingar som avsågs i 24 revisorslagen. Den 23 december mottog han ett mail från advokaten Torgny Wetterberg, i vilket denne anmälde sig som ombud för KPMG. Han upplyste då även att han, utan att känna till några detaljer, hade förstått att Axel Calissendorff skulle vara involverad som skiljeman i en tvist som på något sätt berör KPMG. Torgny Wetterberg bad Claes Lundblad att undersöka detta och återkomma med besked. Claes Lundblad svarade att han inte visste om detta men att han skulle undersöka saken. Han vidarebefordrade meddelandet till Axel Calissendorff. Han fick då besked från denne att det åsyftade skiljeärendet inte innebar något jävshinder för Claes Lundblad att agera mot KPMG inom ramen för HQ-ärendet. Inte heller vid detta tillfälle fick han veta några närmare detaljer men fick dock veta att det inte fanns någon saklig koppling mellan skiljeärendet och HQ-ärendet. Med hänsyn till detta besked från Axel Calissendorff gick han inte vidare i frågan. Efter helgerna återkom Torgny Wetterberg med påpekande att han avvaktade besked i den av honom väckta jävsfrågan. Vidare anförde han att KPMG dåmera kommit på att det förelåg ytterligare, då inte närmare preciserad, jävsproblematik hänförlig till uppdrag för KPMG. Detta nya jävspåstående behandlas under avsnitt 5.2. Såvitt avsåg jävsproblemet avseende Axel Calissendorffs skiljeuppdrag gjorde Claes Lundblad bedömningen att, i den mån problem förelåg, detta var att behandla som en jävsfråga inom ramen för det skiljerättsliga regelsystemet. När jävsfrågan aktualiserades var skiljeärendet avslutat. Den relevanta frågan i det läget var om den information som Axel Calissendorff fått inom ramen för skiljeuppdraget överhuvud var relevant för bedömningen om ombudsjäv på grund av risk för läckage av konfidentiell information. Tydligt var att den nu aktuella situationen principiellt skiljde sig från den gängse, dvs. informationsläckage mellan två klientuppdrag. Information som lämnas i ett skiljeuppdrag är inte av förtrolig natur på samma sätt som information som en klient lämnar till sin advokat inom ramen för ett advokatuppdrag. Vad en part i ett skiljeförfarande berättar för skiljenämnden styrs av processuella överväganden. Den informationen är visserligen inte skiljerättsligt skyddad men skyddas i stället genom den allmänt utbredda sekretesskutym som utvecklats på det skiljerättsliga området. En skiljeman som läcker information som han fått del av inom ramen för ett skiljeärende torde kunna bli skadeståndsskyldig. En part i ett skiljeärende är inte klient till skiljenämnden i gängse mening. Den information som lämnas inom ramen för skiljetvisten torde inte böra anses vara anförtrodd och därmed skyddad av den allmänna advokatetiska sekretessplikten. Denna fråga har inte uttryckligen reglerats i Vägledande regler om god advokatsed (VRGA). Uttrycklig särreglering beträffande skiljeuppdrag finns i fråga om jävsreglerna (3.8). En annan (partiell) särreglering föreligger i VRGA kapitel 6 (jfr. kommentaren till 6.4.)

7 7 Enligt Claes Lundblads mening borde detsamma gälla i fråga om sekretessprincipen. Om således en advokat från en skiljeman skulle motta uppdragsrelevant information, bör han inte vara advokatetiskt förpliktad att inte utnyttja denna. Ansvar bör i sådant fall endast kunna utkrävas av den läckande skiljemannen. Denna princip bör gälla oavsett om skiljemannen finns i samma byrå som den advokat som mottagit informationen. Med anledning av Torgny Wetterbergs jävspåstående tillfrågades Axel Calissendorff om den information han fått inom ramen för det då avslutade skiljeuppdraget kunde ha någon som helst relevans för de frågor som HQ-ärendet aktualiserade. Claes Lundblad fick då det bestämda beskedet att så inte kunde vara fallet. Sedan han senare kunnat ta del av den numera publika skiljedomen kunde konstateras att den tvisten inte handlade om ett revisionsuppdrag. Ansvarsgrunden var i stället att KPMG under särskilt uppdragsavtal varit vårdslöst vid utförande av en due diligence i samband med ett företagsförvärv. Vad HQ-tvisten handlade om var huruvida KPMG följt god revisionssed, då man medvetet eller av oaktsamhet lämnat rena revisionsberättelser, trots att HQ och HQ Bank avgett årsredovisningar innehållande avsevärd felvärdering av HQ:s tradinglager och felaktig resultatredovisning. I en annan del hölls KPMG ansvarigt därför att man medverkat till olaga vinstutdelning. Till ingen del hade dessa frågor någon som helst saklig koppling till dem som aktualiserats inom ramen för skiljeuppdraget. I det fall en advokat accepterat ett uppdrag i strid med det advokatetiska regelverket uppkom frågan hur advokaten då borde agera. Den normala lösningen torde vara att advokaten frånsade sig uppdraget. Men så enkel var situationen inte alltid. Frånträdandeplikten var inte absolut. Särskilt gällde detta när jävssituationen upptäcktes under ett pågående ärende. En intresseavvägning måste då göras. (Se kommentaren till VRGA 3.4.) Claes Lundblad skulle återkomma till denna avvägning, eftersom denna omfattade inte bara jävsproblematiken i fråga om skiljeuppdraget utan även den senare aktualiserade jävsinvändningen avseende ärenden (de s.k. Boksa-uppdragen), vari Ola Åhman och Henrik Fieber varit involverade under sin tid hos Advokatfirman Cederquist respektive Advokatfirman Nilsson och Co. 5.2 Frågan om jäv på grund av Ola Åhmans och Henrik Fiebers uppdrag för KPMG Frågan om jäv på grund av Ola Åhmans och Henrik Fiebers uppdrag på andra byråer för KPMG restes för första gången av Torgny Wetterberg i mail den 17 januari Frågan restes således tre månader efter det att HQ-uppdraget mottagits av Roschier, halvannan månad efter det att det blivit offentligt att Roschier biträdde i HQ-utredningen och cirka en månad efter det att Claes Lundblad första gången hade tillskrivit KPMG. Med anledning av Torgny Wetterbergs mail undersökte han den nya jävsinvändningen. Han fann då att de ifrågavarande uppdragen inte hade några sakliga beröringspunkter med HQ-ärendet, att fråga var om enstaka uppdrag och att uppdragen låg långt tillbaka i tiden. Vid hans första interna förfrågan fick han beskedet att uppdraget i fråga i sin helhet handlagts på andra advokatbyråer. Hans första besked till Torgny Wetterberg lämnades redan den 18 januari I mail den 24 januari utvecklade Torgny Wetterberg närmare vari han ansåg att jävsproblemet bestod. Claes Lundberg företog då ytterligare undersökningar och lämnade den 26 januari ett mer utförligt svar. Han hade då blivit

8 8 informerad om att Ola Åhman i uppdragets slutskede övergått till Roschier och att han även biträtt i uppdragets avslutande från Roschier. Uppdraget hade emellertid avslutats våren Några nya advokatuppdrag för KPMG hade Roschier inte haft. Han rättade uppgiften om Ola Åhman i brev av den 26 januari De påståenden om att Ola Åhman och Henrik Fieber skulle ha fått del av företagsspecifik information framstod mot bakgrund av utredningen som en ren konstruktion. Med hänsyn till att Ola Åhmans och Henrik Fiebers uppdrag låg långt tillbaka i tiden, att uppdraget inte hade några sakliga beröringspunkter med HQ-ärendet, att Ola Åhman och Henrik Fieber inte fått del av några sekretesskyddade uppgifter avseende KPMG, dess strategier eller företagshemligheter, att detsamma gällde de aktuella försäkringsförhållandena, så gjorde han, utifrån den intresseavvägning som krävdes, bedömningen att intressekonflikt inte kunde anses föreligga eller att HQ-uppdraget på sådan grund nu borde frånträdas. Med hänsyn till att KPMG utsett Axel Calissendorff till skiljeman i april 2008 måste antas att man då ansett att någon särskild lojalitetsplikt inte åvilade Axel Calissendorff eller annan jurist vid Roschier. I annat fall hade Axel Calissendorff inte uppfyllt behörighetskraven enligt 8 lagen om skiljeförfarande. Det ombud som biträdde KPMG vid utseendet av Axel Calissendorff var advokat Olof Nilsson, dvs. samma ombud som varit huvudansvarigt för Boksa-uppdragen och som Ola Åhman och Henrik Fieber tidigare biträtt. Olof Nilsson kunde således inte ha varit omedveten om situationen. Likväl ansåg Olof Nilsson och KPMG uppenbarligen att Axel Calissendorff (och Roschier) var opartisk och oberoende på sätt det skiljerättsliga regelverket kräver. Detsamma ansåg uppenbarligen Axel Calissendorff. KPMG:s påstående att det editionsärende som Henrik Fieber handlagt under sin tid på Nilsson & Co inneburit att han fått del av några hemliga eller känsliga uppgifter var felaktiga. Den omständigheten att HQ ville ha ut den lagstadgade revisionsakten torde vara självklart i varje ärende om revisionsansvar. HQ hade begärt att få ut hela revisionsakten och inte någon specifik del av den. Jävspåståendet framstod även i den delen som en ren konstruktion. 5.3 Intresseavvägningen Som framgått gjorde Claes Lundblad bedömningen att såvitt avsåg Axel Calissendorffs skiljeuppdrag jäv torde ha förelegat för Roschier att så som skett acceptera uppdraget mot KPMG. Han fann beträffande jävsinvändningarna avseende Boksa-uppdraget att jäv inte förelåg. I båda fallen ansåg han att Roschier vid en intresseavvägning inte borde eller kunde frånträda HQ-uppdraget. Vid denna bedömning var följande av betydelse. Skiljeuppdraget hade avslutats i december Det avsåg till ingen del frågor som hade någon relevans för HQ-uppdraget. Saklig koppling förelåg inte mellan Boksa-ärendena och HQ-ärendet och någon reell risk för informationsläckage förelåg inte. HQ-ärendet var omfattande och utfördes under betydande tidspress. Talan skulle väckas under våren Roschier hade när jävsfrågorna först aktualiserades före julen 2010 lagt ner cirka 980 arbetstimmar. Per slutet av januari hade ytterligare 670 timmar lagts ner.

9 9 Det syntes honom uppenbart att de aktuella jävsinvändningarna gjorts därför att KPMG av processtaktiska skäl ville försöka framtvinga ett ombudsbyte. Medveten om att jävsfrågorna skulle prövas oavsett vilka motiv som KPMG haft för sin anmälan, ansåg han likväl att bona fide-aspekten hade sin plats vid en intresseavvägning. Konsekvenserna av att han och byrån nu skulle tvingas frånträda uppdraget för HQ skulle för klienten vara utomordentligt allvarliga och helt oproportionerliga i förhållande till tyngden av den gjorda jävsinvändningen. Som tidigare nämnts fick objektivt sett en jävssituation med anledning av det aktuella skiljeförfarandet ha ansetts ha förelegat fram till dess att skiljedomen meddelats den 22 december 2010, men någon jävssituation förelåg inte längre på denna grund. När det gällde Boksa-ärendena, hade det överhuvudtaget aldrig förelegat någon jävssituation. 5.4 Henrik Fiebers roll vid jävsprövningen De beslut som tagits i ärendet hade fattats på delägarnivå, företrädesvis av Claes Lundblad själv. Henrik Fieber, som var biträdande jurist (om än advokat), hade inte haft något som helst inflytande på aktuella beslut. Redan av den anledningen saknades anledning till disciplinär åtgärd mot Henrik Fieber. 6. Yttrande av Henrik Fieber (Yttrande I) Henrik Fieber har i yttrande den 29 mars 2011 över anmälan anfört bl.a. följande. Han erhöll för första gången vetskap om KPMG:s jävspåståenden den 17 januari 2011 i samband med att hans kollega Claes Lundblad vidarebefordrade ett mail från KPMG:s ombud Torgny Wetterberg, daterat den dagen. Eftersom han inte hade någon närmare vetskap om förhållandena som föregick detta mail hänvisade han i denna del till vad som anförts av Claes Lundblad i dennes svar till disciplinnämnden, som skickats samtidigt med detta yttrande. 6.1 Frågan om jäv på grund av Axel Calissendorffs skiljeuppdrag Som nämnts hade han inte någon kännedom om Axel Calissendorffs skiljeuppdrag förrän den 17 januari Såvitt avsåg denna fråga fick han därför hänvisa till Claes Lundblads svar till disciplinnämnden. Han delade de bedömningar som gjordes i detta. 6.2 Frågan om jäv på grund av Henrik Fiebers och Ola Åhmans tidigare uppdrag för KPMG Såsom anförts av Claes Lundblad i dennes yttrande mottog Roschier uppdragsförfrågan från HQ den 15 oktober Den 18 oktober 2010 gjordes en konfliktkontroll, bl.a. genom att Claes Lundblad skickade ut mail till samtliga delägare och seniora biträdande jurister, inklusive Henrik Fieber. Av mailen framgick att KPMG var en av de potentiella motparterna till HQ. Henrik Fieber gjorde noggranna överväganden med anledning av de uppdrag där han tidigare biträtt KPMG. Han diskuterade även med Ola Åhman den eventuella jävsproblematik som skulle kunna tänkas föreligga. Deras gemensamma slutsats var att någon jävssituation inte förelåg. De ansåg således varken att de innehade någon sekretesskyddad information med anledning av de tidigare uppdragen som skulle kunna ha be-

10 10 tydelse i HQ-ärendet eller att någon kvardröjande lojalitetsplikt mot KPMG förelåg. Vad som anförts av KPMG i dess anmälan föranledde inte honom att göra någon annan bedömning. Han hade tidigare företrätt KPMG i tre ärenden. För samtliga dessa ärenden gällde att uppdragen för hans del avslutades genom att han påbörjade sin anställning hos Roschier i augusti De två första ärendena, de s.k. Boksa-målen, rörde en revision och revisionsberättelse i bolaget Boksa avseende räkenskapsåret 11 november december 1994 utförd av en av KPMG:s revisorer. Kärandena i de båda målen gjorde gällande att de inte skulle ha gjort vissa närmare affärer med mindre att en ren revisionsberättelse hade lämnats. KPMG påstod att Henrik Fieber (och Ola Åhman) genom dessa ärenden erhållit information om revisionsmetodik, överväganden avseende redovisningsfrågor, processtaktiska frågor och frågor som i övrigt varit förenade med de aktuella skadeståndsmålen samt att denna information kunde ha betydelse i HQ-ärendet. De påståenden som framförts av KPMG i denna del var så allmänna att dessa var svåra att bemöta. Vissa kommentarer kunde likväl lämnas. Såväl de tidigare ärendena som HQ-ärendet rörde visserligen påståenden om vårdslös revision. Där slutade dock alla likheter. De tidigare ärendena och HQärendet hade inte några som helst sakliga beröringspunkter. Boksa-målen rörde en revision som ägde rum för 16 år sedan avseende ett fåmansbolag som handlade med metaller i forna Sovjetunionen. Varken han eller Ola Åhman hade fått del av någon information om revisionsteknik och redovisningsfrågor som hade relevans för revision av en större finansiell koncern under åren Inte heller hade de erhållit någon annan information, t.ex. om processtaktik, som kunde ha betydelse för HQ-ärendet. Det tredje ärendet där han tidigare företrätt KPMG avsåg en begäran från tredje man om utfående av visst preciserat bokföringsmaterial som påstods ingå i en viss revisionsakt. Det framgick inte av KPMG:s anmälan vilken information som han härvid erhållit som skulle kunna ha relevans i HQ-ärendet. Hans uppfattning var att så inte var fallet. Det bör härvid framhållas att HQ av KPMG begärt att få ut hela revisionsakten. Någon annan bedömning föranleddes inte av det faktum att KPMG:s chefsjurist var involverad i de tidigare ärendena och även kunde komma att vara involverad i HQ-ärendet. Någon kvardröjande lojalitetsplikt mot KPMG förelåg inte heller. Hans uppdrag för KPMG avslutades för mer än två år sedan. Även KPMG torde vara av uppfattningen att någon kvardröjande lojalitetsplikt inte förelåg för Roschier. KPMG, inklusive dess chefsjurist och dess ursprungliga ombud i skiljetvisten Olof Nilsson, hade varit väl medvetna om att Ola Åhman sedan år 2006 varit delägare i Roschier. Likväl hade KPMG, genom Olof Nilsson, i april 2008 utsett Ola Åhmans kollega Axel Calissendorff som skiljeman. Därmed måste KPMG ha ansett att Roschier inte hade någon särskild lojalitetsplikt mot KPMG. I annat fall skulle KPMG medvetet ha medverkat till att utse en skiljeman som inte uppfyllde de krav på opartiskhet och oberoende som föreskrevs i 8 lagen om skiljeförfarande. I enlighet med vad han anfört tidigare var det hans uppfattning, i likhet med vad som anförts av Claes Lundblad i dennes svarsskrift, att en jävssituation torde ha förelegat på grund av Axel Calissendorffs skiljeuppdrag som skulle ha förhindrat Roschier att åta sig

11 11 uppdraget mot KPMG för HQ:s räkning. Någon jävssituation med anledning av Henrik Fiebers tidigare uppdrag för KPMG hade dock inte förelegat. För det fall en jävsproblematik upptäcktes efter det att uppdraget antagits hade en advokat, enligt VRGA, normalt att frånträda uppdraget. Såsom framgick av kommentaren på denna punkt var dock denna skyldighet inte absolut, utan det kunde bli fråga om en intresseavvägning. Även såvitt avsåg frågan om intresseavvägningen gjorde han samma bedömning som Claes Lundblad gjort i sitt yttrande. Vid en intresseavvägning hade således Roschier varken bort eller kunnat frånträda HQ-uppdraget. 7. Genmäle från KPMG (Genmäle I) KPMG har i genmäle den 13 april 2011 gjort en omfattande redovisning av sin syn på sakomständigheter och på bedömningen. I det följande återges sakomständigheter i huvuddrag men endast några få synpunkter på bedömningen under de av KPMG använda rubrikerna. Vidare framgår en del av de i genmälet framförda synpunkterna direkt eller indirekt av Claes Lundblads yttrande som följer. 7.1 Sakomständigheter Frågan om jäv på grund av Axel Calissendorffs skiljeuppdrag KPMG har tagit del av Claes Lundblads redogörelse för händelseförloppet när Roschier erhöll förfrågan om uppdrag från HQ och när Roschier gjorde sin konfliktkontroll. KPMG har också tagit del av annan redogörelse för samma händelseförlopp från Axel Calissendorff. KPMG konstaterade att dessa redogörelser inte är samstämmiga, utan står i direkta motsatsförhållanden i vissa avseenden. Claes Lundblad har dock i vissa avseenden hänvisat till bevisning, exempelvis mail, som i dessa avseenden styrkte hans redogörelse. KPMG har med citat hänvisat till Claes Lundblads yttrande och Axel Calissendorffs brevsvar till KPMG i den skriftväxling som föregick anmälan till Advokatsamfundet Frågan om jäv på grund av tidigare uppdrag för KPMG I tillägg till vad KPMG tidigare anfört om Ola Åhmans och Henrik Fiebers ombudsarbete önskade KPMG framföra följande. Genom det första steget i Roschiers konfliktkontroll, en slagning i klient- och motpartsregistren, måste det tidigare uppdraget Roschier hade haft för KPMG ha kommit fram och blivit känt för Claes Lundblad. I dennes yttrande framgår ingen förklaring till varför så inte skulle ha varit fallet. Av kopia av Roschiers faktura av den 26 mars 2007 framgår att KPMG ingick i Roschiers register med nr 42140, att arbetet utfördes av Ola Åhman under tiden den 8 december mars 2007, att nedlagd tid uppgick till 238,5 timmar samt att fakturerat arvode uppgick till kr. exklusive moms. I fråga om vad Ola Åhmans och Henrik Fiebers ombudsarbete för KPMG innefattat har KPMG hänvisat till ingivna vittnesintyg av huvudombudet i Boksa-målen, Olof Nilsson, och chefsjuristen vid KPMG, Peter Åkesson. 7.2 KPMG:s bedömning Frånträdande av uppdraget

12 12 KPMG anser att omständigheterna vid Roschiers klientkonfliktkontroll var sådana att en intresseavvägning inte kan komma i fråga. Vid konfliktkontrollen har fyra deltagande advokater sammantaget haft full information om de objektiva förhållanden som utgjorde jäv. Utgångspunkten för bedömningen kan således inte vara annan än att jävet ska prövas med utgångspunkt i att samtliga relevanta förhållanden var kända redan vid den tidpunkt då uppdraget att företräda HQ accepterades. Härav följer att den undantagssituation som nämns i kommentaren till i VRGA inte kan vara aktuell. Undantagssituationen avser i första hand det fall att oförutsedd konflikt sedermera visat sig. Det förhållandet att advokaten ignorerar framställt påpekande om jävshinder och lägger ner betydande arbete därefter ska inte påverka intresseavvägningen i riktning att kvarstå i uppdraget Samtycke Det förhållandet att KPMG utsett Axel Calissendorff till skiljeman med tilltron till hans opartiskhet innebar inte ett samtycke av det slag som berörs i VRGA eller att KPMG samtyckt till att Roschier skulle kunna vara ombud för HQ emot KPMG. 8. Ytterligare yttrande av Claes Lundblad (Yttrande II) Claes Lundblad har i kompletterande yttrande den 17 maj 2011 med anledning av genmälet anfört bl.a. följande. 8.1 Frågan om jäv på grund av Axel Calissendorffs skiljeuppdrag Till besvarande av KPMG:s fråga om vad en slagning i klientregistret gett fick han meddela att det därav endast framgick att Axel Calissendorff var klientansvarig för ett skiljeärende där KPMG och ProfilGruppen var parter, att ärendet påbörjats i maj 2008 samt att det var pågående. Någon uppgift om vad saken närmare gällde framgick inte. De uppgifter som återfanns i byråns elektroniska klientregister var sådana, att uppgifter i registret inte kunde läggas till grund för jävsprövning. Den uppgift man framför allt fick av registret var vilken ansvarig jurist man borde tala med för att få närmare upplysning i frågan om jäv kunde anses föreligga avseende viss part. Detta innebar att en betydligt säkrare bedömning kunde göras genom direktkontakt med jurist som antecknats som ärendeansvarig för visst ärende och på grundval av de rutiner med mailutskick, för vilka han redogjort tidigare. I det aktuella fallet talade han med, bland andra, den jurist som stod som ansvarig för KPMG-ärendet, nämligen Axel Calissendorff. Claes Lundblad har tidigare redogjort för innehållet i det samtal som han vid konfliktprövningen hade med Axel Calissendorff och för det besked i frågan som han därvid fick av honom. Han vidhåller att KPMG i omedelbar anslutning till publiceringen den 30 november 2010 måste ha tagit del av HQ:s delårsrapport, varav framgick att Roschier skulle biträda styrelsen i HQ i utredning huruvida det fanns anledning att rikta ersättningsanspråk mot de ansvariga för skadeverkningarna av återkallelsen av verksamhetstillstånden. Det måste, med hänsyn till den utredning som gjorts tidigare och som utvisade att KPMG brustit i

13 13 sina skyldigheter mot HQ Bank samt den enorma publicitet som HQ-affären fått, hållas för visst att KPMG omgående då den publicerades studerade den aktuella delårsrapporten ytterst noga. Det innebar att man redan i omedelbar anslutning till publiceringstillfället, dvs. samma dag som huvudförhandlingen inleddes i det aktuella skiljeärendet, torde ha blivit klar över Roschiers roll i ansvarsutredningen avseende KPMG. Det oaktat väntade man till dagen efter det att skiljedomen meddelats innan man anförde jäv mot Axel Calissendorff. Detta var knappast någon tillfällighet. Att jävsinvändningen var kopplad till den uppseglande HQ-tvisten var helt tydligt. Detta förhållande bekräftas av det faktum att KPMG:s ombud i senare diskussioner om förlikning av de frågor om skadestånd som aktualiserades i den situationen att skiljedomen mellan ProfilGruppen och KPMG blev hävd. KPMG:s ombud har således i mail den 13 maj 2011 till Axel Calissendorffs ombud i skadeståndstvisten förklarat att KPMG var berett att diskutera en uppgörelse i skadeståndsdelen bara under förutsättning att Roschier frånträdde uppdraget för HQ. Påståendet att KPMG först den 20 december 2010 blev på det klara med Roschiers roll var inte trovärdigt. KPMG söker nu skyla över den uppenbara olikheten mellan skiljetvisten och HQ-tvisten genom att påstå att fråga var om samma ansvarsgrund, dvs. vårdslöshet vid utförande av uppdrag. Påståendet är vid närmare påseende endast en lek med rättsliga etiketter. Som KPMG väl vet konstitueras inte ansvarsgrunden av etiketten oaktsam revision utan av de rättsfakta som tillsammans föranleder rättsföljden skadeståndsskyldighet med tillämpning av vissa allmänt utformade rättsregler, i detta fall främst 29 kap. ABL. Det oaktsamma handlande som utgör en förutsättning för rättsföljden består i sin tur av ett antal konkret individualiserande rättsfakta. Dessa rättsfakta är helt ärendespecifika. Det finns ingen likhet mellan relevanta rättsfakta i skiljetvisten och i HQ-tvisten. KPMG:s resonemang i denna del har skett helt utan närmare analys. Påståendet om relevansen av samma rättsgrund saknar all substans. Slutsatsen av det anförda är således att, alldeles oavsett om Axel Calissendorff skulle anses ha varit jävig som skiljeman eller inte, saknar detta jäv betydelse för bedömningen av Roschiers roll i de kommande HQ-processerna. 8.2 Frågan om jäv på grund av Ola Åhmans och Henrik Fiebers tidigare engagemang i Boksa-ärendet Invändningen i denna del från KPMG kan anses framförd tidigast den 17 januari 2011, dvs. mer än 1,5 månader från det att KPMG måste ha fått kännedom om Roschiers uppdrag. Invändningen framstår som ett försök att finna en förstärkning av det jävspåstående som rörde Axel Calissendorffs skiljeuppdrag. Beträffande klientregistrets innehåll avseende Boksa-uppdraget kan upplysas att det av registret framgick att Ola Åhman haft KPMG som klient i en process som avslutades i mars Jävsprövningen i den delen skedde dels genom det mailutskick för vilket redogjorts tidigare, dels genom samtal med Ola Åhman och Henrik Fieber i frågan om deras tidigare uppdrag för KPMG hade någon jävsverkan dels ock deras besked till Claes Lundblad. För detta redogörs i en av Ola Åhman utfärdad vittnesattest. Av denna framgår att Ola Åhman och Henrik Fieber övervägde frågan och att de gemensamt gjorde bedömningen att den information som de fått i samband med det sedan länge avslutade

14 14 Boksa-uppdraget inte kunde ha någon relevans för HQ-uppdraget. Claes Lundblad fann inte skäl att ifrågasätta denna bedömning. För att bedöma vad KPMG påstod rörande Ola Åhmans och Henrik Fiebers påstådda kunskap om KPMG:s specifika syn på taktik, på förlikningsbenägenhet samt om KPMG:s rutiner då skadeståndskrav riktas mot företaget är det nödvändigt att gå in på frågor rörande KPMG:s ansvarsförsäkring. I fall av försumlig revision kommer, i vart fall om fråga är om potentiella anspråk av någon betydelse, revisionsbyråns ansvarsförsäkringsgivare att få ett en helt avgörande roll vid skaderegleringen. I ansvarsförsäkringsvillkor torde, närmast undantagslöst, återfinnas en bestämmelse av innebörd att den försäkrade inte fick medge skadeståndsskyldighet, godkänna ersättningskrav eller utbetala ersättning utan försäkringsgivarens medgivande. Vidare gäller att den skadelidande har att godta förlikning som försäkringsgivaren önskade träffa. Denna typiska villkorsreglering återfinns i punkt 8.3 i de allmänna försäkringsvillkor som Föreningen Auktoriserade Revisorer träffat med Länsförsäkringar Sak AB. Såvitt gäller utredning av skada har den försäkrade typiskt sett att biträda försäkringsgivaren med utredning och upplysningar. Skulle skadefallet bli föremål för tvist är det försäkringsbolaget som har rätt att utse rättegångsombud och att lämna ombudet erforderliga anvisningar och instruktioner. Den nu beskrivna ordningen innebär att den som i realiteten utser och instruerar ombudet i alla väsentliga delar rörande processer av någon betydenhet är ansvarsförsäkringsgivaren, inte försäkringstagaren. Den som bestämmer processtrategi, förlikningsvilja och tvistefrågornas handläggning är inte, som KPMG nu försöker göra gällande, KPMG självt utan dess försäkringsgivare. I realiteten är det således försäkringsgivaren som är advokatens uppdragsgivare. Relevansen av att känna till KPMG:s försäkringsarrangemang är att KPMG:s beskrivning av den skada man kunde lida på grund av möjligt avslöjande av KPMG:s processtaktik, rutiner eller förlikningsvilja inte är relevant på det sätt KPMG nu påstår. Det är i stället försäkringsgivarens syn på dessa frågor som kan vara av betydelse. Enligt offentligen tillgängliga uppgifter från Revisorsnämnden var det före år 2001 UAP Sverige som meddelat ansvarsförsäkring för KPMG. Per den 1 september 2001 bytte KPMG försäkringsgivare till Zürich. Med verkan från den 11 september 2004 inträdde såsom ny försäkringsgivare Bohlinsgruppen i Sverige Försäkringar AB. Detta var ett s.k. captivebolag med uppgift att försäkra risker för Bohlinsgruppen AB med dotterbolag. I denna koncern ingick KPMG såsom ett av flera bolag. Villkoren i dessa olika försäkringar skiljde sig inte i sak från de tidigare angivna standardvillkoren. Vilka strategier, vilken förlikningsvilja, vilka rutiner som av nu aktuell försäkringsgivare för KPMG tillämpas för skadereglering och vilka försäkringsbelopp som gäller i dag är fullkomligt obekant för Claes Lundblad, för Ola Åhman och för Henrik Fieber. Fråga är i realiteten om helt olika försäkrings- och uppdragsgivare med självständig syn på hithörande frågor. En processlägesanalys upprättas av ombud i huvudsak för att lämna information till klienten om advokatens bedömning av de relevanta frågorna för processen. Typiskt sett kan klienten givetvis ha ett intresse av att ombudets bedömning inte offentliggörs. Men processlägesanalysen innehåller advokatens, inte klientens, bedömning av tvisten på

15 15 grundval av ärendespecifik information. Påståendet att processlägesanalyserna i Boksaärendet kan ha någon som helst relevans för HQ-ärendet får anses gripet ur luften. KPMG har framfört att Ola Åhman och Henrik Fieber inför huvudförhandlingen i tingsrätten hade deltagit i förberedelser av olika förhörspersoner, däribland de i målet inblandade revisorerna. Det faktum att Ola Åhman och Henrik Fieber har sammanträffat med personal i KPMG inför förberedande av Boksa-tvisten kan inte ha föranlett annat än överbringande av ärendespecifik information som inte kunde antas ha någon betydelse för HQ-ärendet. Det har inte påståtts att KPMG utfärdat någon speciell intern instruktion om hur dess anställda skulle förhålla sig till sanningsplikten då de vittnade i rättssaker. Någon sådan har i vart fall inte uppenbarats för Ola Åhman eller Henrik Fieber. Hur en revisor ska utföra sitt uppdrag och hur uppdraget ska dokumenteras följer av lag och Revisorsnämndens föreskrifter. Någon KPMG-specifik revisionsmetodik har Ola Åhman och Henrik Fieber inte fått del av. Det bör i sammanhanget åter erinras om att den revision varom var fråga i Boksa-ärendet utfördes för mer än 16 år sedan. Det torde kunna uteslutas att denna revision som bl.a. avsåg förekomsten av koncerninterna fordringsförhållanden hade någon som helst relevans för den revision som utfördes åren 2009 och 2010 avseende värdering och redovisning av finansiella derivat i HQ. De regelverk som styrde denna revision var till på köpet i grunden förändrade sedan Boksa-revisionen utfördes. Påståendet om att relevant och KPMG-specifik information angående revisionsrutiner lämnats till Ola Åhman och Henrik Fieber framstår som en ren konstruktion. Vad gäller KPMG:s rutiner vid handläggning av skadefall saknar, såsom framgår av Ola Åhmans redogörelse, påståendet därom substans. I KPMG:s anmälan framskymtar också att KPMG:s nuvarande chefsjurist, Peter Åkersten, som tidigare haft kontakt med Ola Åhman och Henrik Fieber i anslutning till Boksaärendet, skulle känna obehag av att se Henrik Fieber uppträda på andra sidan i en rättegång eller rent av korsförhöra Peter Åkersten. Detta kan väl förstås på ett mänskligt plan men utgör i sig inte jävshinder för att nu ta ett ärende mot KPMG. Till detta kommer att oron är obefogad. Ola Åhman har inte och kommer inte att biträda HQ i processen mot KPMG. Detsamma kommer, av helt andra skäl än advokatetiska, att även gälla Henrik Fieber. Denne kommer inte att verka i KPMG-tvisten. 8.3 Avslutande synpunkter KPMG är en närmast gigantisk organisation. KPMG i Sverige utgör en del av det internationella KPMG-nätverket. Detta sysselsätter enligt sin hemsida medarbetare i 150 länder. I Sverige arbetar personer vid kontor på 60 orter. Denna enorma organisation gör nu gällande att ett sedan lång tid avslutat ärende avseende en revisionsinsats för 16 år sedan utgör jävshinder. Detta får i sig anses vara ett mycket långtgående jävsanspråk. För att en sådan jävsinvändning ska vinna beaktande kan det rimligen inte räcka med blotta påståendet att långsiktigt konfidentiell information från det tidigare ärendet har jävssmittoeffekt i det senare ärendet. Om man lät så stora och utbredda organisationer ta så stort jävsutrymme som KPMG nu påfordrar skulle detta få betydande konsekvenser, särskilt på små marknader som den svenska. Detta talar för att jävsbedömningen i ett fall som detta borde ske utifrån konkreta uppgifter om faktiska läckagerisker snarare än mer teoretiska resonemang på grundval av sakpåståenden som

16 16 var allmänt hållna och utan konkret innehåll. De jurister som på sin tid var engagerade i Boksa-ärendet har båda förklarat att de inte mottagit någon KPMG-specifik information. Det måste i den situationen krävas mer av en stor och professionell aktör än allmänna och ospecificerade påståenden av det slag som framförts av KPMG i detta disciplinärende. När KPMG underlåtit detta borde revisionsbyråns uppgifter inte vinna beaktande framför dem som redovisats från Claes Lundblads och Roschiers sida. Han har i sitt första yttrande framhållit att KPMG:s val av Axel Calissendorff såsom skiljeman i den nu avslutade skiljetvisten i sig visade att jävsgrunden avseende Boksaärendet utgör en ren konstruktion. Om det nämligen skulle förhålla sig så som KPMG nu påstår, skulle Axel Calissendorff på grund av Ola Åhmans och Henrik Fiebers uppdrag ha varit jävig på minst två grunder. Axel Calissendorff utsågs såsom skiljeman i maj Detta var cirka 14 månader efter det att Boksa-ärendet avslutades. Det betyder att jurist vid Roschier inom en period av tre år biträtt en av parterna i skiljetvisten i frågor som, enligt vad KPMG nu påstår, har relevans för skiljetvisten. Den situationen motsvarar den som enligt punkt i de riktlinjer för jävsbedömning som utfärdats av International Bar Association kan innefatta jäv och som i vart fall medför upplysningsplikt i skiljeärendet. Det faktum att varken Axel Calissendorff eller KPMG upplyste om detta förhållande torde innebära att en jävssituation skulle ha förlegat även på den grunden. Olof Nilsson är en erfaren processadvokat som, såvitt kunde förstås, över åren haft flera uppdrag för KPMG. Det kan inte antas att Olof Nilsson varit beredd medverka till att utse en skiljeman, Axel Calissendorff, som man visste var jävig utan att samtidigt se till att relevant information om situationen lämnades till motparten. Ett sådant förfarande torde för övrigt ha inneburit att Olof Nilsson skulle ha handlat i strid med vad god advokatsed kräver. En första slutsats av detta är emellertid att Olof Nilsson och KPMG, när man utsåg Axel Calissendorff, inte själva ansåg det på grund av Ola Åhmans och Henrik Fiebers engagemang såsom biträden åt Olof Nilsson i Boksa-ärendet eller eljest förelåg någon omständighet som kunde göra Axel Calissendorff jävig, inklusive att han, eller annan på Roschier satt inne med konfidentiell information som vid framställande av skadeståndsanspråk mot KPMG kunde ha någon som helst betydelse för bedömningen av KPMG:s strategier, rutiner eller förhållanden i övrigt. En andra slutsats är att den nu framförda jävsinvändningen är en ren konstruktion betingad av processtaktik i HQ-ärendet. KPMG har med anledning av HQ-ärendet gjort disciplinanmälningar mot Claes Lundblad, mot Henrik Fieber och mot Axel Calissendorff. Man har därtill hotat med ytterligare disciplinangrepp mot alla jurister på Roschier som arbetar med HQ-ärendet. Man har på olika sätt sökt skandalisera byrån i media, bl.a. genom att läcka dokument från de olika disciplinärendena. Man har gjort jävspåståenden till Revisorsnämnden. Man har tillskrivit styrelseordföranden i HQ, Leif Ljungholm, och Axel Calissendorff i dennes egenskap av styrelseordförande i Roschier. Man har framställt ett antal ytterligare jävspåståenden både vad gäller den instundande processen avseende återbetalning av vinstmedel och skadeståndsprocessen. Syftet med all denna aktivitet är uppenbarligen att man av processtaktiska skäl vill störa Roschiers pågående arbete med att förbereda talans väckande mot KPMG och aktuella styrelser. Som ett led i denna processtrategi vill man tvinga bort Claes Lundblad och Roschier såsom ombud för HQ. I en strävan att maximera påverkan på HQ:s sak har man valt att vänta lång tid innan man aktualiserade jävsinvänd-

17 17 ningarna. Det beskrivna förfaringssättet är illegitimt och innebär ett missbruk av etikreglerna. Det kan noteras att man tydligtvis insett att denna taktik är tvivelaktig och därför valt att låta KPMG representera sig självt i disciplinärendena. Det är angeläget att disciplinnämnden ser det sammanhang varur det föreliggande ärendet springer. Denna genomsyn är viktig inte minst vid den intresseavvägning som måste ske i det fall en jävssituation anses ha uppkommit. Han har i sitt tidigare yttrande framfört en del omständigheter som, enligt hans mening, nämnden därvid borde beakta. Arbetet med att förbereda stämningsansökningar mot de olika ansvarssubjekten har fortskridit dithän att talan nu kan väckas inom några veckor. Han vill i detta sammanhang mycket bestämt tillbakavisa insinuationen att Roschier vid sin jävsprövning skulle ha medvetet åsidosatt jävsreglerna för att kunna ta ett stort och lönsamt uppdrag. Så har inte varit fallet. Det vore för övrigt ytterst beklagligt om man framgent skulle se parter använda sig av disciplinanmälningar som ett led i sina processtaktiska strävanden och som ett led i tvistehanteringen utnyttja disciplinnämnden som slagträ. Detta är inte etikreglernas syfte och sådant borde knappast uppmuntras genom opåkallat extensiv tillämpning av jävsreglerna. 9. Ytterligare yttrande av Henrik Fieber (Yttrande II) Henrik Fieber har i kompletterande yttrande med anledning av KPMG:s genmäle anfört bl.a. följande i frågan om jäv på grund av hans och Ola Åhmans tidigare uppdrag för KPMG. Han vidhåller att han inte har tillgång till kunskap som omfattas av hans tystnadsplikt i förhållande till KPMG och som kan ha betydelse för HQ-uppdraget. Denna bedömning gjorde han, tillsammans med Ola Åhman och Claes Lundblad, redan i samband med att HQ-uppdraget mottogs. Vad som anförts av KPMG i detta ärende är inte ägnat att ändra denna bedömning. KPMG anför ett flertal omständigheter vilka, enligt KPMG:s uppfattning, medför att jäv föreligger. Det borde återigen framhållas att KPMG:s påståenden alltjämt är så allmänt hållna att de svårligen kan bemötas. I övrigt vill han hänvisa till en av Ola Åhman utfärdad vittnesattest och till Claes Lundblads senaste yttrande i detta ärende. 10. Ytterligare skrivelse av KPMG med nya anmärkningar mot Claes Lundblad och genmälen mot advokaternas yttranden (Genmäle II) KPMG har i skrivelse den 1 juni 2011 inledningsvis framställt anmärkning mot Claes Lundblad avseende vissa av dennes uttalanden om KPMG i sitt yttrande till Advokatsamfundet av den 17 maj 2011 (Yttrande II) Nya anmärkningar Anmärkningarna gäller främst följande två påståenden:

18 18 Man (KPMG) har på olika sätt sökt skandalisera byrån i media Det ovan beskrivna förfaringssättet (KPMG:s agerande såsom det tidigare angetts av Claes Lundblad) är illegitimt och innebär ett missbruk av etikreglerna. KPMG har vidare anfört bl.a. följande. Dessa uttalanden om påstådda försök att skandalisera Roschier och att KPMG skulle agera illegitimt och missbruka etikreglerna är kränkande för KPMG. Påståendena saknar dessutom relevans för den prövning av Claes Lundblads agerande som pågår i disciplinnämnden. Påståendena är därigenom inte försvarliga. Därtill kommer att de är osanna. KPMG begärde att disciplinnämnden inom ramen för det pågående ärendet mot Claes Lundblad även prövar huruvida Claes Lundblads båda uttalanden inför nämnden är förenliga med god advokatsed. I disciplinnämnden är ärendets natur i sig ett ifrågasättande av den enskilde advokatens agerande och en del i att vara advokat är att kunna hantera ett dylikt ifrågasättande med bibehållande av sans och måtta. KPMG har rätt att bli bemött på samma sätt som andra anmälare. Det kunde inte vara meningen att nämndens prövning ska vara ett forum för den anmälde advokaten att kränka anmälaren den forne klienten. Claes Lundblads påståenden framförs som om de vore relevanta för nämndens bedömning av dennes agerande. Det krävs dock inte någon omfattande analys för att nå slutsatsen att KPMG:s agerande saknar all betydelse för bedömningen av Claes Lundblads handlande. Hans agerande ska bedömas på grundval av hans eget och Roschiers agerande, hans egna och Roschiers beslut. Inte heller motiverar sakpåståendena de kränkande uttalanden skandalisera och illegitimt missbruk som gjorts av Claes Lundblad. Det är KPMG:s uppfattning att det saknar relevans för prövningen av Claes Lundblads uttalanden om de påståenden som gjorts var sanna eller inte. KPMG har i denna del av yttrandet fortsättningsvis kommenterat de av Claes Lundberg redovisade omständigheterna som legat till grund för dennes sammanfattande uttalanden och som KPMG påtalat Kommentarer i övrigt till Claes Lundblads yttrande Axel Calissendorffs skiljeuppdrag Claes Lundblad besvarar inte frågan vad han erfor då han gjorde en slagning i klientregistret. Han återger endast vad klientregistret innehållit. Härigenom underlåter Claes Lundblad att upplysa huruvida han vid jävsprövningen tog del av innehållet i klientregistret eller ej. Claes Lundblad gör gällande att det av klientregistret inte framgick att det var fråga om ett skiljeuppdrag. Han säger sig därefter ha diskuterat frågan med Axel Calissendorf som enligt Claes Lundblad inte har upplyst om att det var fråga om ett skiljeuppdrag och därtill uppgett att uppdraget inte konstituerade jäv för Roschier. Axel Calissendorff å sin sida uppger i sitt yttrande till Advokatsamfundet av den 18 maj 2011 i annat ärende att båda parterna i skiljeförfarandet var registrerade som klienter i

19 19 Roschiers klientregister och att det framgick av registret att det var fråga om ett skiljemannauppdrag. Axel Calissendorff uppger vidare att han omtalat att det pågick ett skiljeförfarande som medförde att jäv förelåg att ta uppdrag för HQ mot KPMG. Det kan sålunda konstateras att båda advokaterna fortfarande beskriver verkligheten på oförenliga sätt. Var Claes Lundblads beskrivning rätt så var det svårt att förstå annat än att Axel Calissendorff medvetet hade lämnat gällande jävsbestämmelser obeaktade. Om Axel Calissendorffs beskrivning är rätt gäller detta förhållande för Claes Lundblad. Med hänsyn till att samtliga fakta ändå fanns på bordet och inte var okända i vart fall för någon av de personer på Roschier som utförde jävsprövningen, förelåg inte ett sådant förhållande som angavs i Vägledande regler Det är inte fråga om att en omständighet som medför att en advokat hade varit skyldig att avböja uppdraget senare hade blivit känd. Omständigheten har varit känd hela tiden i vart fall av någon person som utfört jävsprövning på Roschier. Detta medför att det inte finns utrymme för Roschier att kvarstå i det uppdrag som ostridigt antagits i strid med god advokatsed. Både Claes Lundblad och Axel Calissendorff har medgett att konfliktkontrollen varit bristfällig. Detta är svårt att förstå om inte Claes Lundblad med detta avser det undanhållande av fakta som han rimligen menade att Axel Calissendorff medvetet gjort sig skyldig till och om inte Axel Calissendorff avsåg det medvetna beslut om att åsidosätta gällande jävsbestämmelser som han, såvitt måste förstås, menar att Clares Lundblad gjort sig skyldig till. Att beskriva detta som brister i jävskontrollen vilket orsakat ett objektivt jäv blir då minst sagt egendomligt. Utseendet av Axel Calissendorff som skiljeman i skiljetvisten med ProfilGruppen innebar att KPMG ansåg att de uppdrag som Ola Åhman och Henrik Fieber tidigare haft för KPMG inte diskvalificerade Axel Calissendorff som skiljeman i tvisten med ProfilGruppen. Detta innebar dock inte att KPMG accepterar att Roschier åtog sig uppdraget för HQ mot KPMG Ola Åhmans och Henrik Fiebers tidigare uppdrag för KPMG Interaktionen mellan försäkringsbolag och KPMG är en fråga av stor betydelse. Rörande denna fråga har Ola Åhman och Henrik Fieber fått direkt hemlig kunskap som är relevant för HQ:s krav mot KPMG. De kontaktytor som gällde åren var alltjämt relevanta. Motsvarande gäller för hur KPMG agerade internt vid tvister av nu aktuellt slag. Påståendet att det skulle vara KPMG:s försäkringsbolag som skulle vara KPMG:s ombuds reella uppdragsgivare i de mål där Ola Åhman/Henrik Fieber företrädde KPMG och i det nuvarande målet mot HQ är inte med sanningen överensstämmande. Vad gäller revisionsmetodik, överväganden avseende redovisningsfrågor, processtaktiska frågor och frågor som i övrigt varit förenade med skadeståndsmålen, kunskap om hur kontakter mellan KPMG och försäkringsgivare tillgick och hur sådana diskussioner fördes utgör kunskap som var ovärderlig för den som ville driva krav mot KPMG rörande vårdslös revision. Då denna kunskap har vunnits inom ramen för ett uppdragsförhållande med KPMG konstituerar samma kunskap jäv.

20 Kommentarer till Henrik Fiebers yttrande Förutom vad som anförts gentemot Claes Lundblads yttrande angående Henrik Fiebers och Ola Åhmans uppdrag för KPMG önskade KPMG tillägga följande. KPMG erinrar om identiteten mellan de tidigare Boksa-målen och HQ-ärendet. Målen rör samma ansvarsgrund, försumlig revision, och skadeståndskrav baserade på den ansvarsgrunden. Grundprinciperna för revision är målen emellan oförändrade över den tid som var aktuell. Grundprinciperna för bedömning av ersättningsgill skada enigt ABL är också oförändrade över samma tid. Principerna för hur KPMG:s chefsjurist Peter Åkersten handlägger krav av den typ som här var aktuella är också desamma i dag som vid tiden för Boksa-målen. Fråga är då om Roschier under utförandet av uppdraget för HQ mot KPMG kunde ha nytta av informationen som Ola Åhman och Henrik Fieber fått i de tidigare Boksa-målen och som inte även andra advokater kan skaffa sig (jfr Holger Wiklund, God Advokatsed, s. 204 n). Prövningen om just andra advokater kunnat skaffa sig samma information om KPMG i ovanstående hänseenden som Ola Åhman/Henrik Fieber tidigare gjort kunde bara resultera i en slutsats det är uppenbart att andra advokater inte har samma kännedom om hur KPMG handlägger frågor om försumlig revision och skadeståndskrav med anledning av påståenden därom. Härtill kom den efter ett uppdrags avslutande alltjämt kvarstående lojalitetsplikten mot KPMG. En klient ska inte behöva riskera att uppgifter, som man lämnat sin advokat, utnyttjas mot honom, och den nya klienten ska inte behöva företrädas av en advokat, som inte fullt ut kan bistå honom därför att han är bunden av sin plikt till lojalitet mot den tidigare klienten. Henrik Fieber har i sitt yttrande angett att det var allmänt känt att det (i likhet med som var fallet för andra professionella rådgivare) var KPMG:s försäkringsgivare som avgjorde frågor om processtaktik och förlikningsvilja när bolaget ställdes inför skadeståndskrav av den storlek det var fråga om i HQ-uppdraget. KPMG finner påpekandet ytterst förvånande. Henrik Fieber har i Boksa-målen fått erfara att Peter Åkersten hade inflytande över både den löpande handläggningen och stod bakom de förslag som lades fram till försäkringsgivaren om olika strategiska ställningstaganden. Vidare har han kunnat erfara att försäkringsgivaren instämde i de förslag Peter Åkersten och hans ombud lade fram till försäkringsgivaren. Roschiers försök att nedtona Peter Åkerstens betydelse i sammanhanget stämmer således inte överens med Ola Åhmans/Henrik Fiebers insikter och deras påståenden härom är således direkt felaktiga. Henrik Fieber har ingen anledning anta att KPMG:s försäkringsförhållanden skulle vara annorlunda i dag än då Henrik Fieber var ombud för KPMG. Så är inte heller fallet Slutskrift från KPMG KPMG har ingivit en den 1 juni 2011 dagtecknad sammanfattning av ärendet ett skriftligt slutanförande upprättad av advokaten Torgny Wetterberg, som företräder KPMG i ärendet mot HQ. 11. Ytterligare yttrande av Claes Lundblad (Yttrande III) Claes Lundblad har i yttrande den 20 juni 2011 kommenterat vissa frågor med anledning av KPMG:s skrivelse av den 1 juni 2011.

till protokoll den 7 oktober 2011, 234 Bilaga 152 (D-2011/0466) (D-2011/0699) BESLUT den 7 oktober 2011

till protokoll den 7 oktober 2011, 234 Bilaga 152 (D-2011/0466) (D-2011/0699) BESLUT den 7 oktober 2011 1 till protokoll den 7 oktober 2011, 234 Bilaga 152 (D-2011/0466) (D-2011/0699) BESLUT den 7 oktober 2011 av Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd, dels i ett av samfundets styrelse utan anmälan upptaget

Läs mer

Byråjäv? Biträdande jurists övergång från en advokatbyrå till en annan har inte medfört hinder för advokat att biträda i tvist. Ingen åtgärd.

Byråjäv? Biträdande jurists övergång från en advokatbyrå till en annan har inte medfört hinder för advokat att biträda i tvist. Ingen åtgärd. Byråjäv? Biträdande jurists övergång från en advokatbyrå till en annan har inte medfört hinder för advokat att biträda i tvist. Ingen åtgärd. Bakgrund X har varit ombud för Bolag I i tvist mot Bolag II.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2010 T 156-09 KLAGANDE Korsnäs Aktiebolag, 556023-8338 801 81 Gävle Ombud: Advokaterna O N och O H MOTPART AB Fortum Värme samägt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2010 T 2314-09 KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Ombud: Advokat G W MOTPART Revisionsbyrån

Läs mer

MÅL NR T 9306-11, T 17512-11, T 17809-11 & T 9311-11

MÅL NR T 9306-11, T 17512-11, T 17809-11 & T 9311-11 Stockholms tingsrätt Avdelning 5 Enhet 52 Endast med e-mail: stockholms.tingsratt.avdelning5@dom.se Stockholm den 7 oktober 2015 MÅL NR T 9306-11, T 17512-11, T 17809-11 & T 9311-11 HQ AB./. Mats Qviberg

Läs mer

Birgit Johansson Justitiedepartementet STOCKHOLM. Bilagt översänds svar på enkäten angående EG-direktivet om personuppgifter.

Birgit Johansson Justitiedepartementet STOCKHOLM. Bilagt översänds svar på enkäten angående EG-direktivet om personuppgifter. Birgit Johansson 2001-03-30 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM R 7462/2001 Bilagt översänds svar på enkäten angående EG-direktivet om personuppgifter. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Elisabet Fura-Sandström

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

till protokoll den 7 oktober 2011, 235 Bilaga 153 (D-2011/0986) BESLUT den 7 oktober 2011

till protokoll den 7 oktober 2011, 235 Bilaga 153 (D-2011/0986) BESLUT den 7 oktober 2011 1 till protokoll den 7 oktober 2011, 235 Bilaga 153 (D-2011/0986) BESLUT den 7 oktober 2011 av Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd i disciplinärende Sven Hagströmer för egen del och som ställföreträdare

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 november 2007 T 2448-06 KLAGANDE A J Ombud: Advokaterna J B och A I MOTPART Ericsson AB, 556056-6258 164 80 STOCKHOLM Ombud: Chefsjurist

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2009 Ö 5288-08 KLAGANDE N.B.S. Snickeri Bygg & Fastighetsservice AB i likvidation, 556204-4288 Box 5873 102 40 Stockholm Likvidator:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Revisorsnämndens uttalande dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m.

Revisorsnämndens uttalande dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m. UTTALANDE 2003-06-11 Dnr 2003-576 Revisorsnämndens uttalande dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m. 1. Inledning Revisorslagen (2001:883) trädde i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 Sammanfattning En revisor som varit anställd hos ett revisionsbolag har också varit delägare i revisionsbolagets moderbolag. Som delägare var revisorn bunden

Läs mer

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ( Revisionsbyrån ) och klientbolaget ( Bolaget ), om inte annat följer av tvingande bestämmelser i lag eller annan författning.

Läs mer

X kände till att dess största konkurrent på den svenska marknaden, V ekonomisk förening (V), anlitade Ds kontor i Ö-stad.

X kände till att dess största konkurrent på den svenska marknaden, V ekonomisk förening (V), anlitade Ds kontor i Ö-stad. 1 Advokater vid samma advokatfirma har försatt sig i jävsituationer vid biträde av klienter inom samma bransch och biträde vid upprättande av pensionsavtal. Erinran. Bakgrund A och C är delägare i Advokatfirman

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KONSULTANSVAR N60:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll sid 6.1 Konsultansvarsförsäkring 3 6.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2016 Ö 904-16 KLAGANDE PL Ombud: Advokat JE SAKEN Uteslutning ur Sveriges advokatsamfund ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges advokatsamfunds

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPARTER 1. Föreningen Granen nr 10:s u.p.a. konkursbo, c/o Advokat PF

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPARTER 1. Föreningen Granen nr 10:s u.p.a. konkursbo, c/o Advokat PF Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 mars 2010 Ö 623-09 KLAGANDE UL MOTPARTER 1. Föreningen Granen nr 10:s u.p.a. konkursbo, 757200-6885 c/o Advokat PF 2. Stiftelsen Deutsche

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

Betydelsen av IBA:s riktlinjer vid obehörighetsprövning enligt lagen om skiljeförfarande

Betydelsen av IBA:s riktlinjer vid obehörighetsprövning enligt lagen om skiljeförfarande 942 SKILJEDOMSRÄTT Betydelsen av IBA:s riktlinjer vid obehörighetsprövning enligt lagen om skiljeförfarande HANS DAHLBERG KOLGA & ROBIN RYLANDER* 1. Inledning IBA:s riktlinjer om intressekonflikter 1 tjänar

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k.

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. secondment Styrelsen har vid

Läs mer

Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsregler

Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsregler 1 Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsregler Kontakt: skiljedom@handelskammaren.com Antagna och i kraft från och med den 18 mars 2016 Parter som i skiljeavtal hänvisar till Sydsvenska Industri-

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Styrelseansvar för förening och stiftelse

Styrelseansvar för förening och stiftelse GJAF 66:2 Styrelseansvar för förening och stiftelse Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 1 (5) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för styrelseledamot i förening eller

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17) 1. Tillämpning och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Åberg & Co

Läs mer

STOCKHOLMSBÖRSENS BESLUT DISCIPLINNÄMND 2004:3. Verkställande direktören vid Stockholmsbörsen AB Telefon AB LM Ericsson

STOCKHOLMSBÖRSENS BESLUT DISCIPLINNÄMND 2004:3. Verkställande direktören vid Stockholmsbörsen AB Telefon AB LM Ericsson STOCKHOLMSBÖRSENS BESLUT 2004-08-25 DISCIPLINNÄMND 2004:3 Verkställande direktören vid Stockholmsbörsen AB Telefon AB LM Ericsson Fråga om överträdelse av noteringsavtalet Telefon AB LM Ericssons aktier

Läs mer

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883)

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15 F 15 Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Den omständigheten att andra företag i det nätverk, i vilket det registrerade revisionsbolaget Y KB ingår, tillhandahåller

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juni 2010 Ö 4261-09 KLAGANDE AA Ombud: Jur.kand. FW MOTPART Goutera AB, 556605-4598 Vretvägen 13 142 43 Skogås Ombud: Advokat POJ SAKEN

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2003 Ö 4190-03 KLAGANDE Hydraulkranar Sverige Aktiebolag, 556439-2172, Produktvägen 12 C, 246 43 LÖDDEKÖPINGE Ombud: jur.

Läs mer

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 ALLMÄNNA VILLKOR för Juristuppdrag hos RiVe Juridiska Byrå

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 mars 2006 T 4088-03 KLAGANDE CR Ombud: Advokat PA MOTPART EM-Plan Aktiebolags konkursbo, 556304-5185 c/o konkursförvaltaren advokat LN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 april 2017 T 1492-16 KLAGANDE Äventyrsgruvan i Tuna Hästberg Ekonomisk Förening, 769621-5537 Danarövägen 33 182 56 Danderyd Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 juni 2011 T 3459-10 KLAGANDE GS Ombud och god man: Advokat KS MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP Ombud: Advokaterna PB och EN MOTPARTER 1. Laholms Sparbank, 549201-6059 Box 77 312 22 Laholm Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 februari 2007 Ö 3049-04 KLAGANDE FA Ombud: Advokat U.G.V.T MOTPART If Skadeförsäkring AB, 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Advokat

Läs mer

DOM 2013-09-05 Stockholm

DOM 2013-09-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 020108 DOM 2013-09-05 Stockholm Mål nr T 10060-10 KÄRANDE Ryska Federationen c/o Hans Excellens Utrikesministern 32/34 Smolenskaya Sennaya Pl 121200 Moscow G-200 Ryssland Ombud: Advokaterna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2004 T 261-03 KLAGANDE PB Ombud: advokaten JL MOTPART Svenska Röda Korsets Centralstyrelse, 802002-8711, Box 17563, 118 91 STOCKHOLM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 november 2016 T 3638-15 KLAGANDE Skatteverket Ombud: MZ Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART Gölab Handels AB i likvidation, 556672-8282

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 januari 2008 Ö 5203-06 KLAGANDE AK Ombud: Advokat CA MOTPART DS Ombud: Advokat GB SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGADE

Läs mer

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen. Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 november 2010 T 5072-06 KÄRANDE PM SVARANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd DOMSLUT Högsta domstolen fastställer

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 41/07 Mål nr A 77/07

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 41/07 Mål nr A 77/07 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 41/07 Mål nr A 77/07 Sammanfattning Ett tyskt företag i en internationell koncern väcker talan i Arbetsdomstolen mot ett svenskt företag i koncernen med yrkande om utfående av

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud: Jur.kand. M A och jur.kand. B N. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Västra Sveriges dom 2009-12-01 i mål T 3574-08

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud: Jur.kand. M A och jur.kand. B N. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Västra Sveriges dom 2009-12-01 i mål T 3574-08 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2011 T 13-10 KLAGANDE Mandalay AB, 556572-5529 Lilla Brogatan 22 503 35 Borås Ombud: Advokat S G MOTPART Fora AB, 556541-8356 Vasagatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 december 2014 Ö 5505-13 KLAGANDE LW MOTPART Kronofogdemyndigheten Box 1050 172 21 Sundbyberg SAKEN Arvode till konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Dnr 2005-789 2005-12-08 D 49/05

Dnr 2005-789 2005-12-08 D 49/05 Dnr 2005-789 2005-12-08 D 49/05 LR: beslut 2006-05-03 rörande jävsinvändning mot nämndledamot, mål nr 1107-06E (ref.) LR: dom 2006-12-15, mål nr 1107-06 D 49/05 Innehållet i Skatteverkets underrättelse

Läs mer

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN VILLKOR Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN 2010-09-01 Ansvar- & rättskyddsförsäkringen kan tecknas av Dig som har kennel och har hundarna försäkrade i Sveland Försäkringar.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2004 T 2679-02 KLAGANDE Högra Handen MK Aktiebolags konkursbo, 556253-3520, c/o konkursförvaltaren jur. kand. SO Ställföreträdare:

Läs mer

Regler för Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljeråd

Regler för Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljeråd Regler för Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljeråd givna den 1 oktober 1996, reviderade den 1 mars 2002 1 Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Skiljeråd är ett organ inom Sydsvenska Industri-

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2013 Ö 371-11 KLAGANDE If Skadeförsäkring AB (publ) Ombud: Advokaterna EA och FF MOTPARTER 1. Sandvik Aktiebolag 2. Sandvik Inc

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 december 2005 T 4513-03 KLAGANDE KP Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat JH MOTPART Skåne läns landsting (Region Skåne),

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-04-14 809 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Digibiz AB (org/pers nr 556913-6095) Box 5339 102 47 Stockholm Ombud: Advokatfirman Cederquist Att: Jens Tillqvist och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 mars 2010 Ö 3554-08 KLAGANDE BI MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Ersättning till offentlig försvarare ÖVERKLAGADE

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3 Allmänna försäkringsvillkor Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3 1. Vem försäkringen gäller för 1.1 Med försäkrad förstås, - försäkringstagaren och i försäkringsbeviset

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 15:9 Diarienr: 15/0937 P-cirknr: 15-2:4 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Arbetsdomstolen, ekonomiskt skadestånd, förbehåll om skadeståndskrav, preskription, LAS Arbetsrättssektionen

Läs mer

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm REGERINGSRÄTTENS DOM 1(5) meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud Advokaten Markus Lauri Legare Advokatbyrå AB Box 19080 104 32 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-04-23 660 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Solexpress HB (org nr 969753-9956) Sjövägen 3 194 67 Upplands Väsby Ombud: Hellström Advokatbyrå Att. Anna F S Box 7305

Läs mer

meddelat i Stockholm den 16 juni 2005 Ö KLAGANDE Megazone Technologies Ltd, 171 Belgrave Gate, LEICESTER, LE1 3HS England Ombud: advokaten GL

meddelat i Stockholm den 16 juni 2005 Ö KLAGANDE Megazone Technologies Ltd, 171 Belgrave Gate, LEICESTER, LE1 3HS England Ombud: advokaten GL Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 juni 2005 Ö 3221-03 KLAGANDE Megazone Technologies Ltd, 171 Belgrave Gate, LEICESTER, LE1 3HS England Ombud: advokaten GL MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 februari 2016 T 390-15 KLAGANDE SOI Intressenter i Sverige AB Ombud: Advokaterna ME och CN MOTPART Saltkråkan AB Ombud: Advokaterna OF

Läs mer

ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME

ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME 1. TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Flood Herslow Holme Advokatbyrå AB ( FHH ), och där verksamma jurister och

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03 Sammanfattning En tidigare anställd hos en stiftelse för talan mot stiftelsen och yrkar skadestånd under påstående att stiftelsen brutit mot överenskommelser

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om självinträde och god fastighetsmäklarsed. Prövning av om fastighetsmäklarens förvärv av en bostadsrättslägenhet

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 Sammanfattning Fråga om anställningsskyddslagens preskriptionsregler är tillämpliga på viss talan. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-06-27 B E S L U T Global Health Partner AB FI Dnr 13-5259 Östra Hamngatan 26-28 Delgivning nr 2 411 09 Göteborg Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

Läs mer

Dnr F 14

Dnr F 14 Dnr 2013-1445 2014-02-14 F 14 F 14 Det registrerade revisionsbolaget X AB har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om ett förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883). X AB har lämnat följande uppgifter.

Läs mer

Anmälan mot Skatteverket och tjänstemännen Sten Mittermeier, Urban Persson och Karin Hammar Janetzky

Anmälan mot Skatteverket och tjänstemännen Sten Mittermeier, Urban Persson och Karin Hammar Janetzky Justitieombudsmannen Box 16327 103 26 STOCKHOLM 2017-08-04 Anmälan mot Skatteverket och tjänstemännen Sten Mittermeier, Urban Persson och Karin Hammar Janetzky Som ombud för Robert Friman & Co AB (Robert

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 NASDAQ OMX Stockholm AB HQ AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i HQ AB ( HQ ) har varit upptagna till handel på NASDAQ

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 16 juni 2014 KLAGANDE AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Advokat Anders Larsson Göteborgs Advokatbyrå AB Box 11145 404 23 Göteborg

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 oktober 2014 Ö 2225-13 KLAGANDE Green Technology Invest GTech AB (publ.) i likvidation i konkurs, 556539-5836 Adress hos likvidatorn

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 mars 2017 Ö 2923-16 KLAGANDE MS SAKEN Utdömande av vite ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges beslut 2016-06-02 i mål

Läs mer

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 november 2009 Ö 4090-08 KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 76231 Rimbo Ombud: Advokat HB MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 maj 2011 Ö 5381-10 KLAGANDE VN Ombud och offentlig försvarare: Advokat NU MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2005 Ö 4504-03 KLAGANDE 1. Advokatfirman Fylgia Kommanditbolag, 969633-9994 Box 55555 102 04 Stockholm 2. JF Servanda Handelsbolag,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 KLAGANDE Däckia Aktiebolag, Box 2980, 187 29 Täby Ombud: advokaterna E. E., Advokatfirman Delphi, Box 1432, 111 84 Stockholm, och E. E., Strandvägen

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, marknadsföring och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har brustit

Läs mer

Meddelande av anmärkning

Meddelande av anmärkning 2005-12-21 BESLUT Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar FI Dnr 05-7620-342 106 77 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ÅTKOMSTFÖRSÄKRING FÖR MATERIALLEVERANTÖR N46:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 6.3 Åtkomstförsäkring för materialleverantör 6.3.1 Försäkrade

Läs mer

Regler för Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljeråd

Regler för Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljeråd Regler för Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljeråd givna den 1 oktober 1996, reviderade den 1 mars 2002, reviderade 27 september 2015 Kontakt: skiljedom@handelskammaren.com Regler för Sydsvenska

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12 KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Ombud: Advokat A A och advokat T J MOTPART Spago

Läs mer

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt?

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? En fråga som ställs så gott som dagligen till Mäklarsamfundets jurister är hur mäklaren ska agera när en köpare återkommer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 juni 2004 T 4018-01 KLAGANDE Svenska Handelsbanken AB, 502007-7862, Box 1002, 901 20 UMEÅ Ombud: advokaten PH MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer

ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande. Finansinspektionens beslut (att meddelas den 26 juni 2013 kl. 8.00)

ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande. Finansinspektionens beslut (att meddelas den 26 juni 2013 kl. 8.00) 2013-06-25 BESLUT ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande 171 93 SOLNA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 december 2007 T 2403-06 KLAGANDE Frevik Consult Aktiebolag, 556471-5182 Box 15076 750 15 Uppsala Ombud: Advokat KO MOTPARTER 1. NZ 2.

Läs mer

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande Lag (SFS 1999:116 om skiljeförfarande Skiljeavtalet 1 Tvister i frågor som parterna kan träffa förlikning om får genom avtal lämnas till avgörande av en eller flera skiljemän. Ett sådant avtal kan avse

Läs mer