HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL"

Transkript

1 HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL Detta avtal har upprättats mellan Hostelworld.com Limited ("HW") och ägaren av egendomen som nämns i "nyckeldetaljer här nedan. HW är ett företag som lyder under lagarna i Irland med organisationsnummer och vars huvudkontor är beläget på Charlemont Exchange, Charlemont Street, Dublin 2. Enligt avtalet samtycker HW till att tillhandahålla marknadsföring, IT- och databehandlingstjänster till licenstagaren och att främja försäljningen av sängplatser i licenstagarens egendom genom bokning via Hostelworld.com och de andra webbplatserna (som definieras nedan) som utförs av tredje parts ("kunder"). Detta avtal träder i kraft när HW skickar en bekräftelse till licenstagaren på att HW har mottagit och godkänt licenstagarens kompletta licensansökan. NYCKELDETALJER Egendomens namn (the "egendomen") Egendomens adress Typ av egendom Totalt antal sovrum i egendomen Total sängkapacitet i egendomen HW deposition (%) - dvs. det % - belopp som betalas av kunden online för att säkra bokningen. HW serviceavgift (%) - dvs. det % - belopp som täcker HWs servicekostnader. Ikraftträdandedag (i tillämpliga fall) Undertecknat för och på uppdrag av licenstagaren Namn (förnamn, efternamn) E-postadress Licenstagarens e-postadress för kontrakt (som ska användas till framtida kontraktrelaterad korrespondens) Underteckningsdatum

2 Definitioner "Avtalet" avser detta avtal, inklusive sidan med nyckeldetaljer och samtliga bilagor. "Tillgängliga sängplatser" ska utgöras av samtliga sängplatser i egendomen som licenstagaren, innan de har bokats, kan göra tillgängliga för kunder för samtliga nätter då egendomen är öppen (dvs. oberoende av säsong, veckodag eller populära resedatum). "BackpackOnline" avser det online-system för egendomsförvaltning (PMS) som HW tillhandahåller licenstagaren och som fungerar som ett förvaltnings- och administrationsstöd för licenstagarens egendom, inklusive förvaltning av tillgänglighet, priser och bokningar, inventarieförvaltning och andra rapporteringskrav. "Sovrum" avser det totala antalet sovrum i licenstagarens egendom som finns tillgängliga att hyra av en kund. (För att undvika missförstånd, har en egendom med ett enkelrum, ett dubbelrum och en sovsal med 12 sängplatser totalt 3 sovrum). "Sängplatser" avser de sängplatser som tillsammans med alla övriga kompletterande produkter och tjänster som erbjuds till försäljning av licenstagaren på icke-frivillig basis eller som en del av ett totalpris (exempel på kompletterande produkter och tjänster är frukost, transport till/från flygplats och tillgång till Internet). "Bokningspris" avser det totala priset som licenstagaren lägger ut på någon eller flera av webbplatserna för en person som övernattar i egendomen under en natt, inklusive priset för samtliga icke-valfria tillhörande produkter och tjänster. "Deposition" avser det belopp som kunden har betalt till HW på uppdrag av licenstagaren i enlighet med bilaga 1. "Force Majeure-händelse" avser en händelse som påverkar eller förhindrar en part från att kunna utföra sina skyldigheter enligt detta avtal och som ligger utanför den drabbade partens rimliga kontroll, men får inte omfatta händelser som hade kunnat undvikas genom vidtagande av rimliga försiktighetsåtgärder eller som uppkommer på grund av den drabbade partens vårdslöshet eller avsiktliga försummelse eller handling. "HW bokningsmotor" (HW booking engine) avser HWs egenutvecklade teknik som HW gör tillgänglig för licenstagaren att införliva på licenstagarens egen webbplats/egna webbplatser som ett online-bokningssystem som gör det möjligt för kunderna att kontrollera lediga sängplatser/rum och priser samt genomföra bokningar. "Inbox" avser det extranätsystem som HW tillhandahåller licenstagarens auktoriserade representanter för förvaltningen av licenstagarens egendomsinformaton, sängplats-/rumstillgänglighet och priser som i sin tur publiceras på HWs webbplatser. Dessutom ger den tillgång till alla bokningsdetaljer och tillhörande rapportering från HW. Den inkluderar samtliga varianter av detta system som kan användas av licenstagaren, inklusive HW-Inbox, WRI-Inbox och Group-Inbox (grupp-inbox). "Licenstagaren" avser den person, det företag eller den företagsenhet som äger egendomen. "Inloggning" avser den inloggningsinformation som ges till en licenstagare med vilken denne ska kunna skapa ett konto och bekräfta bokningar från HW via en webbplats. "PPP" avser HWs program för föredragna partners som gör det möjligt för HW att marknadsföra egendomar med en favorit-status via Hostelworld.com genom sitt rekommendationsprogram (HRP). "Egendomsinformation" ska avse det som anges i avsnitt 2.1. "Serviceavgift" avser den avgift som licenstagaren betalar till HW för tillhandahållande av

3 marknadsförings-, IT- och databehandlingstjänster (som beskrivs närmare i avsnitt 4.1). "Löptid" avser den löptid som gäller för detta avtal och som anges i avsnitt 8.1. "Resetjänster" avser de sängplatser samt alla eventuella övriga resetjänster som licenstagaren erbjuder kunderna i enlighet med detta avtal. "Webbplatser" avser Hostelworld.com samt alla övriga webbplatser eller tekniska plattformer för vilka ett licensavtal existerar för användandet av HWs teknik med syftet att genomföra onlinebokningar. "Arbetsdagar" avser samtliga dagar utöver lördag, söndag eller helgdag (i antingen Storbritannien eller Irland). 1. LICENSTAGARENS SKYLDIGHETER 1.1. HW har ett strategiskt mål som består av att endast associeras med tredjepartsleverantörer som erbjuder högkvalitativa och prisvärda produkter och tjänster, och som driver sin verksamhet på ett sätt som skyddar varumärket HWs integritet och värde. Licenstagaren är medveten om att kunder som bokar genom webbplatserna har rätten att förvänta sig en viss servicenivå från licenstagaren och följaktligen samtycker licenstagaren att under avtalets hela löptid: infria samtliga bokningar som genomförs vid webbplatserna (samt utföra alla kontroller som behövs för att kunna göra detta), inklusive bokningar gjorda under särskilda evenemangsperioder, se till att alla kunder behandlas lika (särskilt med avseende på kön, ras, religion, funktionshinder och sexuell läggning) både vid tidpunkten för bokningar och under kundens vistelse i egendomen, inom rimlig tid svara på alla eventuella frågor från HW och/eller kunder, se till att bokningens pris (dvs. det pris som visas på webbplatserna, som inkluderar licenstagarens webbplatser som använder HWs bokningsmotor (HW booking engine)) inte överstiger det lägsta pris som licenstagaren erbjuder för sådana sängplatser på andra ställen på Internet (dvs. vad gäller samma rumstyp, samma faciliteter, samma datum, samma sängtyp, samma antal gäster och samma villkor samt samma eventuella kompletterande produkter" såsom t.ex. frukost), inklusive licenstagarens övriga webbplatser. I händelse av att licenstagaren upptäcker att det är möjligt att boka en sängplats på något annat ställe till ett billigare pris än bokningspriset, ska licenstagaren: (i) omedelbart se till att erbjuda detta lägre pris på webbplatserna, (ii) debitera alla kunder som ännu inte anlänt till egendomen det lägre priset vid ankomst och (iii) snabbt och fullständigt kompensera alla tidigare kunder som söker upprättelse från HW gällande prisskillnaden (sådan ersättning ska vara motsvara skillnaden mellan det pris som annonserats till dessa kunder på någon eller flera av webbplatserna och det lägre priset som fanns tillgängligt vid den tidpunkten genom något annat forum), se till att ge HW "tillgänglighetsparitet" i förhållande till egendomens sängplatser genom att göra sängplatser tillgängliga för marknadsföring av HW på en icke mindre gynnsam basis än de finns tillgängliga för några andra distributionskanaler (inklusive via licenstagarens egen webbplats/egna webbplatser), och bevilja och ge HW tillgång till alla sina tillgängliga sängplatser som finns till försäljning/tillgängliga via några andra distributionskanaler online (inklusive licenstagarens egen webbplats/egna webbplatser) och alltid på en realtidsbasis (dvs. först till kvar) och alltid med sista sängplats/rum-tillgänglighet" Under samtliga omständigheter då licenstagaren inte kan infria en kundbokning, ska

4 licenstagaren: utan att be HW om hjälp hitta och erbjuda en likvärdig sängplats till kunden för den aktuella natten/de aktuella nätterna (med motsvarande pris, läge och faciliteter) och, om detta inte är möjligt, hitta och erbjuda en bättre sängplats på den aktuella platsen och betala kunden det belopp som motsvarar den ökade kostnaden för denna sängplats för hela den period som kundens bokning gäller, och återbetala depositionen till kunden Licenstagaren garanterar att den innehar (och åtar sig att under hela avtalets löptid behålla) samtliga licenser, behörigheter, tillstånd och godkännanden som är nödvändiga för att kunna tillåta kunder lagenlig övernattning i egendomen (inklusive, utan begränsning, samtliga licenser, behörigheter, tillstånd och godkännanden gällande hälso- och säkerhetsaspekter som krävs av samtliga berörda myndigheter) Licenstagaren garanterar att den innehar (och åtar sig att under hela avtalets löptid behålla) en heltäckande försäkring/försäkringar med en ansedd försäkringsgivare för att täcka: alla risker som relaterar eller kan relatera till och/eller härrör från detta avtals verkställighet och/eller tillhandahållandet av resetjänsterna och i förhållande till det som en ansedd och förståndig leverantör av boende och/eller resetjänster normalt skulle skaffa försäkring för inklusive (i form av exempel och utan begräsning): (i) innehavarens ansvar, (ii) offentlig ansvarsförsäkring och (iii) alla andra risker som det skulle vara rimligt att försäkra sig mot inklusive skydd vid dödsfall, personskador och sjukdom (inklusive alla rättegångskostnader för både de berörda kunderna och licenstagaren) som drabbat kunderna och/eller licenstagarens anställda, agenter och representanter och som direkt eller indirekt härrör från en handling/flera handlingar eller en försummelse/flera försummelser för vilka licenstagaren och/eller någon person/några personer som är anställd(a), kontrakterad(e), instruerade (direkt eller indirekt) av licenstagaren (inklusive licenstagarens anställda, agenter, leverantörer och underleverantörer) ansvarar för och/eller någon användning av egendomen och den totala summan av samtliga belopp som det rimligen kan förutses skulle kunna krävas i enlighet med samtliga eller några av de ersättningar som tillhandahållits av licenstagaren enligt detta avtal Den tidigare nämnda nivån för försäkringsskydd som innehas av licenstagaren ska ses över av licenstagaren för att säkerställa dess lämplighet och ska under alla omständigheter alltid vara på den nivå som en ansedd, förståndig och förutseende leverantör av boende och/eller resetjänster skulle välja Licenstagaren kommer att tillhandahålla HW (på begäran) med tillfredsställande bevis på förekomsten och förnyelsen av försäkringarna som avses i avsnitt Licenstagaren samtycker till att alltid hålla känsliga kreditkortsuppgifter konfidentiella och alltid hantera dem i enlighet med PCI säkerhetsstandard samt att se till att kunders kreditkortsuppgifter som erhålls från HW uteslutande används för betalning av legitima och auktoriserade avbokningsavgifter. Licenstagaren ersätter härmed företaget för hela beloppet gällande alla fordringar, skulder, krav, skadestånd, utgifter, förluster, återbetalningar, böter, kostnader (inklusive alla juridiska kostnader) och alla andra belopp av vilket slag som helst som förtaget ådrar sig, lider eller blir ansvarigt för till följd av bedräglig eller otillåten användning av kreditkortsuppgifter där licenstagaren identifieras som den part som begår bedrägeriet eller tillåter en tredje part att begå bedrägeriet Licenstagaren garanterar att detta avtal har utfärdats av licenstagarens befullmäktigade

5 ombud Licenstagaren kommer att hålla sin inloggning för den programvara som HW tillhandahåller, t.ex. (Inbox och/eller Backpack Online) konfidentiell och kommer endast att tillåta personer som har erhållit giltig auktorisering av licenstagaren att använda inloggningen eller tillträda någon del av webbplatsen Licenstagaren ansvarar inför HW för all verksamhet som bedrivs inom ramen för inloggning, vare sig sådan verksamhet utförs av behöriga personer eller inte. 2. EGENDOMSSINFORMATION OCH MARKNADSFÖRING 2.1. Licenstagaren kommer att ge information om egendomen som ska visas på webbplatserna under avtalets löptid. Denna information kommer att innehålla en beskrivning av egendomen (inklusive bilder), dess faciliteter, erbjudna bekvämligheter och läge, uppgifter om sängplatserna och de tjänster som finns tillgängliga för kunder, priset på sängplatser och tjänster samt uppgifter om eventuella lokala skatter eller mervärdesskatter som kunden kommer att behöva betala för bokad sängplats eller andra tjänster ("egendomsinformation"). Licenstagaren kommer att leverera egendomsinformationen i det format som rimligen krävs av HW Licenstagaren ger härmed HW (och HWs samtliga eventuella underlicenstagare) en royaltyfri, överförbar licens att använda egendomsinformationen under avtalets löptid Licenstagaren ska tillhandahålla HW med korrekt information om alla eventuella lokala skatter eller mervärdesskatter som kunderna ska betala för sina bokade sängplatser. Licenstagaren ska se till att samtliga priser och relaterad information (inklusive alla hänvisningar till lokala skatter) som licenstagaren tillhandahåller HW som en del av egendomsinformationen är exakta och inkluderar alla mervärdesskatter eller andra skatter som ska betalas av kunden samt att inga fler skatter kommer att begäras av kunden utöver de som specificeras i egendomsinformationen Licenstagaren kommer inte att inkludera följande i egendomsinformationen: (a) sitt telefonnummer, faxnummer, e-post adress (inklusive skype) eller referenser till sociala medier, (b) sin webblänk, (c) direkta hänvisningar till sin webbplats eller en tredje parts webbplats eller (d) några andra medel genom vilka en kund kan ta direktkontakt med licenstagaren. HW förbehåller sig rätten att utesluta eller ändra någon del av egendomsinformationen som HW anser vara felaktig, olämplig eller ofullständig Licenstagaren garanterar att (i) egendomsinformationen ägs av licenstagaren, med förbehåll för avsnitt 2.6. nedan, och att (ii) egendomsinformationen är och alltid kommer att vara sann, korrekt och inte vilseledande. I händelse av att någon del av egendomsinformationen blir osann, felaktig eller vilseledande under någon som helst period under avtalets löptid, ska licenstagaren snabbt (och i varje fall inom 24 timmar) underrätta HW skriftligen (inklusive via e-post). Licenstagaren ersätter härigenom HW för samtliga förluster, skador, kostnader och utgifter som HW lidit till följd av anspråk eller klagomål som härrör från det faktum att egendomsinformationen är eller har blivit osann, felaktig eller missvisande I händelse av att HW översätter egendomsinformationen till ett annat språk och ansvarar för de förbundna kostnaderna, ska de immateriella rättigheterna och alla övriga rättigheter som är förknippade med denna översättning tillhöra HW och licenstagaren tilldelar härmed HW samtliga rättigheter, befogenheter eller anspråk som licenstagaren kan tänkas ha i och med och till sådan översättning Licenstagaren bekräftar härmed och accepterar att de uppgifter som rör en kund som har gjort en bokning via webbplatserna tillhör HW och att denna information endast finns tillgänglig för licenstagaren för att licenstagaren ska kunna genomföra bokningen. Licenstagaren får inte, för att

6 undvika missförstånd, ha rätt att använda kunduppgifter för att tillhandahålla denna kund med marknadsföring HW har rätt att främja egendomen med hjälp av egendomens namn under detta avtals löptid genom marknadsföring online (inklusive marknadsföring via e-post och betala-per-klick-reklam) på egen bekostnad. Licenstagaren ger HW royalty-fri, icke-exklusiv licens att använda egendomens namn för detta ändamål under löptiden för detta avtal. 3. HWS SKYLDIGHETER Så snart som det är praktiskt möjligt efter löptidens början (och därefter under resten av löptiden) ska HW tillhandahålla marknadsföring, IT och databehandlingstjänster till licenstagaren för att möjliggöra och underlätta kunders onlinebokning av licenstagarens produkter och/eller tjänster HW ska marknadsföra sängplatser på hostelworld.com och genom sitt nätverk av dotterbolag. HW kan även marknadsföra sängplatser via några eller alla sina andra webbplatser. Den ordning i vilken egendomar (inklusive egendomen) visas och/eller listas på webbplatsen ska bestämmas av HW som agerar efter eget gottfinnande. HW ska ha rätt att generera och visa kundsökningsresultat på det sätt och i enlighet med det rankingsystem som HW anser vara lämpliga. 4. HWS SERVICEAVGIFT 4.1. Med hänsyn till HWs tillhandahållande av tjänster till licenstagaren enligt villkoren i detta avtal, ska licenstagaren betala en serviceavgift till HW ("serviceavgiften"). Serviceavgiften motsvarar en procentandel av bokningspriset som alla kunder som gör en bokning via webbplatserna skulle debiteras för alla nätter som deras bokning gäller (oavsett om bokningen fullföljs eller senare avbokas eller om kunden inte infinner sig). Procentandelen av bokningspriset som kommer att omfatta serviceavgiften anges under nyckeldetaljer i början av detta avtal Den serviceavgift (och alla övriga belopp) som licenstagaren ska betala till HW enligt detta avtal är fri(a) från samtliga möjliga skatter (inklusive källskatt) och avdrag, med undantag endast för vad som kan krävas enligt lag. Licenstagaren ersätter härigenom HW för samtliga kostnader eller förluster som HW lider till följd av sådana skatter (inklusive källskatt) och avdrag och samtycker till att om sådana skatter (inklusive källskatt) och avdrag krävs enligt lag, ska licenstagaren betala sådana ytterligare belopp som kan bli nödvändiga för att nettobeloppet som mottas av HW efter sådana skatter (inklusive källskatt) och avdrag inte ska bli mindre än det belopp som HW skulle ha varit berättigad till i avsaknad av sådana skatter (inklusive källskatt) och avdrag och inget i detta avtal ska ge licenstagaren rätten att försöka återkräva några skatter (inklusive källskatt) eller avdrag som licenstagaren är skyldig att betala eller göra avseende serviceavgiften och/eller andra betalningar som ska göras till HW vid något som helst tillfälle. 5. INKASSERINGAR OCH UPPGÖRELSER 5.1. För varje kundbokning gällande egendomen som görs under avtalets löptid, ska HW kassera in en deposition från kunden (i sin egenskap av ombud för (och på uppdrag av) licenstagaren) genom en betal- eller kreditkortsbetalning online och/eller andra onlinebetalningssätt när bokningen görs. Procentandelen av det totala bokningspriset (för samtliga nätter som kundens bokning gäller) som kommer att omfatta depositionen anges under nyckeldetaljer i början av detta avtal. HW ska reservera depositionen i god tro åt licenstagaren och ska (med förbehåll för vad som anges i bilaga 1 till detta avtal) betala depositionen till licenstagaren i enlighet med villkoren i detta avtal.

7 5.2. Licenstagaren kommer att ansvara för inkasseringen av det återstående belopp som kunden ska betala till licenstagaren (dvs. bokningspriset för samtliga bokade nätter minus depositionsbeloppet, om inget annat anges i licenstagarens regler och villkor och bokningsbekräftelsen som ges till kunden vid bokningstillfället), dock ska en sådan inkassering inte ske innan kundens ankomst till egendomen, om inte annat anges i egendoms informationen. Varje kunds bank- eller kreditkortuppgifter som samlas in av HW vid betalningen av depositionen kommer därefter att göras tillgängliga för licenstagaren (via HWs extranätsystem, Inbox eller PMSsystem BackpackOnline) så att antingen (a) beloppet som ska betalas för sängplatsen/sängplatserna (i de fall kunden anländer till egendomen och fullföljer sin bokning) eller (b) avbokningsavgiften, enligt vad som anges i avsnitt 5.3. (i de fall kunden inte infinner sig) kan debiteras eller erhållas via det kortet av licenstagaren i enlighet med HWs kundvillkor som visas på HWs webbplatser I de fall kunden inte infinner sig vid planerad incheckning i egendomen för att fullfölja sin bokning, ska licenstagaren ha rätt att efter eget gottfinnande ta ut en avbokningsavgift som är lika med eller mindre än fullt pris för bokningens första övernattning minus depositionen (utom i de fall då licenstagaren vid bokningstillfället tydligt meddelat kunden att avbokningsavgiften skulle vara högre). Det är licenstagaren som är ansvarig för att inkassera samtliga avbokningsavgifter från kunderna Licenstagaren är ansvarig för (i) att uppdatera och bibehålla prissättningen för sina sängplatser genom Inbox, BackpackOnline eller annan anslutning som godkänts av HW samt (ii) eventuella datainmatningsfel som kan uppstå i samband med prissättningen. I ansvaret ingår även att se till att rätt priser och tillgänglighet visas för särskilda evenemangsperioder HW kan efter eget gottfinnande ta ut en bokningsavgift (eller annan bearbetningsavgift) av kunder vid bokningstillfället och beloppet för denna avgift ska bestämmas av HW. Avgiften ska tillfalla HW trots att avgiften kan debiteras kunden vid samma tillfälle som depositionen debiteras kunden på uppdrag av licenstagaren Efter uppsägning eller upphörande av detta avtal ska serviceavgift fortsätta att betalas av licenstagaren för kundens bokningar som gjordes under avtalets löptid. 6. ANSVAR OCH FÖRPLIKTELSER 6.1. Licenstagaren beviljar härmed HW rätten att slutföra bokningar med kunder på uppdrag av licenstagaren och samtycker vidare till att HW inte har något ansvar gentemot kunden att uppfylla bokningen. En bokning skapar ett avtal mellan kunden och licenstagaren och licenstagaren samtycker härmed till att gottgöra HW för samtliga förluster, kostnader och skador som åsamkats HW till följd av eventuella anspråk som riktats mot HW och som är relaterade till en bokning och/eller tillhandahållandet av en sängplats och/eller andra tjänster som tillhandahålls av licenstagaren (utom i de fall som sådan förlust, kostnad eller skada är orsakad av vårdslöshet, bedrägeri eller bedrägligt beteende från HWs sida) Med förbehåll för avsnitt 6.5. bekräftar och accepterar parterna härmed att HW inte ska ha något ansvar gentemot licenstagaren, någon av medlemmarna i licenstagarens koncern eller någon annan person som har rättigheter enligt detta avtal vare sig det grundas på kontrakt, kränkning (inklusive försumlighet), feltolkning eller försummande av någon av skyldigheterna i samband med någon av följande typer av förluster eller skador som härrör från eller uppstår i samband med detta avtal: (i) förlust av data, inkomst, vinst, affärer eller möjligheter, (ii) skador, förluster och kostnader som hänför sig till anspråk från tredje part samt (iii) indirekta, särskilda och följaktiga förluster eller skador Det högsta möjliga sammanlagda ansvaret för HW gentemot licenstagaren (och samtliga medlemmar i licenstagarens koncern och alla övriga eventuella personer som har rättigheter

8 enligt detta avtal) för alla eventuella anspråk som härrör från eller i enlighet med detta avtal (vare sig sådant anspråk grundas på kontrakt, kränkning (inklusive oaktsamhet), feltolkning, försummande av skyldighet eller annat) ska begränsas till Parterna bekräftar och accepterar härmed att förekomsten av agentförhållandet som beskrivs häri ska avslöjas för kunden så att kunden är medveten om att (inter alia) kunden ingår avtal med licenstagaren och inte HW vad gäller tillhandahållandet av sängplatser, och att beloppet som betalas av kunden vid boknings tillfället är en deposition som inkasseras av HW på uppdrag av licenstagaren och att det slutliga priset som kunden betalar till licenstagaren ska minskas med beloppet för sådan deposition Parterna bekräftar och accepterar härmed att inget i detta avtal är avsett att eller kan begränsa eller utesluta någon av parternas ansvar för (i) bedrägeri eller bedrägligt vilseledande som orsakats någon av parterna eller (ii) dödsfall eller personskada orsakad av någon av parternas vårdslöshet Licenstagaren samtycker till att gottgöra och hålla HW och HWs dotterbolag och underlicenstagare skadeslösa för samtliga eventuella anspråk från någon tredje part till följd av HWs eller HWs dotterbolags och underlicenstagares användning av egendomsinformationen Licenstagaren bekräftar härmed och samtycker till att marknadsförings-, IT- och databehandlingstjänsterna (och samtliga övriga tjänster, data, rapporter eller annan information som rör webbplatserna, egendomen eller kundaktiviteten som HW emellanåt kan tillhandahålla) tillhandahålls av HW på en "i befintligt skick"-basis. HW varken gör eller ger några utfästelser, garantier eller åtaganden med avseende på sådana tjänster och resultat och, i så stor utsträckning som är möjligt enligt tillämplig lagstiftning, utesluter HW härmed alla utfästelser, garantier och åtaganden, uttryckliga eller underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, inklusive utan begränsning garantier beträffande kvalitet eller lämplighet för ett särskilt ändamål Ingen av parterna ska vara ansvarig gentemot den andra för fel eller dröjsmål vid verkställandet av detta avtal i den utsträckning som sådana fel eller dröjsmål beror på force majeure Om licenstagaren ansvarar för en webbplats/flera webbplatser som innehåller en HW bokningsmotor (HW booking engine) ska licenstagaren: underrätta HW (via skriftligt meddelande, inklusive e-postmeddelande) om förekomsten av sådana webbplatser och tillhandahålla HW med fullständiga uppgifter om domännamn/webbadresser för sådana webbplatser i förväg (dvs. innan HWs bokningsmotor (HW booking engine) inkorporeras på sådan webbplats), (med förbehåll för avsnitt nedan) ha rätt att få rabatt för de bokningar som görs på sådan webbplats/sådana webbplatser endast på grundval av och enligt de summor som anges i avsnitt 11 i detta avtal och licenstagaren ska inte ha rätt till några andra rabatter eller betalningar av något slag från HW, kontrollera villkoren i avsnitt 11 innan undertecknandet av detta avtal och meddela HW i händelse av att licenstagaren är medveten om att de kommersiella villkoren (inklusive de villkor som gäller rabattprocenten och beloppet för bokningsavgiften) inte är korrekta och/eller inte återspeglar det kommersiella arrangemang som licenstagaren har med HW, och samtycka till att underteckna en ny version av detta avtal i händelse av att licenstagaren och HW kommer överrens om en annan rabattprocent och/eller bokningsavgift i förhållande till sin HW bokningsmotor (HW booking engine).

9 6.10. Licenstagaren bekräftar och samtycker härmed till att om licenstagaren inte fullt ut accepterar vad som anges i avsnitt gällande någon av webbplatserna där HWs bokningsmotor (HW booking engine) har inkorporerats kommer licenstagaren inte att vara berättigad till någon rabatt eller några andra betalningar från HW (oberoende av vad som anges i något annat avsnitt i detta avtal) för alla bokningar som görs på sådana webbplatser och att licenstagaren annars blir skyldig till avtalsbrott. 7. LÄNDER MED HANDELSBEGRÄNSNINGAR Licenstagaren garanterar och framhåller härmed att denne inte är medborgare i Kuba eller styrs av medborgare från Kuba, Iran, Syrien, Sudan, eller Nordkorea (som alla utgör ett "land med handelsbegränsningar") och inte kommer att vara placerad i eller leverera tjänster i ett land med handelsbegränsningar. HW förbehåller sig härmed rätten att emellanåt lägga till eller ta bort länder från listan som omfattar länderna med handelsbegränsningar efter det att ett skriftligt meddelande (inklusive e-postmeddelande) har skickats till licenstagaren. Licenstagaren samtycker till att HW kan säga upp detta avtal med omedelbar verkan i händelse av att licenstagaren bryter mot detta avsnitt LÖPTID OCH UPPSÄGNING AV AVTALET 8.1. Detta avtal börjar när det träder i kraft (enligt förklaringen i början av detta avtal) och kommer, med förbehåll för parternas rätt till uppsägning som anges i detta avtal, att förbli i full kraft och verkan så länge inloggning används på webbplatsen och/eller sängplatserna i egendomen kan bokas via webbplatserna Vardera parten kan säga upp detta avtal med minst 28 dagars varsel i enlighet med avsnitt Utan att det påverkar de övriga rättigheterna, ska vardera parten ha rätt att omedelbart säga upp detta avtal genom skriftligt meddelande till den andra parten i händelse av att: (i) den andra parten har begått ett väsentligt brott mot detta avtal och, om sådant brott är upphävbart, inte har löst brottet inom 14 dagar efter parten har blivit underrättad om sådant brott, (ii) den andra parten upphör att bedriva sin verksamhet eller slutar betala sina skulder eller (iii) en likvidator, konkursförvaltare eller administratör utses för den andra partens räkning eller för någon/några av den andra partens tillgångar, eller (iv) den andra parten har drabbats av en force majeurehändelse som har hindrat parten från att utföra samtliga eller delar av skyldigheterna i detta avtal för mer än 7 dagar HW får också, efter eget gottfinnande, genom skriftligt meddelande säga upp detta avtal med omedelbar verkan i händelse av att: licenstagaren genomsnittsbetyg från kunderna på någon av webbplatserna understiger 60 % (60 procent) vid något tillfälle, licenstagaren gör någon form av reklam för sin prissättning eller erbjudanden som, enligt HWs rimliga bedömning, kan vilseleda kunderna eller resultera i att kunderna missförstår vad priset omfattar eller vilka förmåner de kan njuta, licenstagarens agerande (och/eller HWs samarbete med licenstagaren) är sådant att HW har rimliga skäl att att anta att HWs rykte kan skadas, HW, utan att det påverkar allmängiltigheten i ovan, anser att licenstagaren ägnar sig åt att skriva eller betala för "falska kundrecensioner och/eller loggar in på kundkonton för att ändra eller variera recensioner, eller

10 licenstagaren bryter mot avsnitt I händelse av att detta avtal löper ut eller sägs upp (av någon som helst anledning), ska, utan hinder av något villkor i detta avtal, alla bokningar av sängplatser som gjorts via webbplatserna före tidpunkten för avtalets upphörande och som gäller datum som infaller samtidigt som eller efter upphörandet uppfyllas av licenstagaren på grundval av och i enlighet med villkoren i detta avtal Licenstagaren åtar sig att vid upphörande av detta avtal omedelbart sluta använda och avstå från all ytterligare användning av all programvara, teknik och samtliga tjänster som tidigare tillhandahållits av HW. 9. ALLMÄNT 9.1. Ett meddelande som ges till en part under eller i samband med detta avtal ska vara skriftligt och ska skickas: (om det är från licenstagaren till HW) till och (om det är från HW till licenstagaren) till den e-postadress som anges av licenstagaren som e-postadress för framtida avtalsrelaterad korrespondens som en del av avtalsundertecknandet och som ingår i nyckeldetaljerna i detta avtal), och ska, i varje enskilt fall, anses ha delgivits när det skickats HW har rätt att när som helst ändra villkoren (vilket/vilka som helst) i detta avtal genom att med minst 14 dagars varsel meddela sådan ändring/sådana ändringar till licenstagaren. I händelse av att licenstagaren är missnöjd med en meddelad ändring, ska licenstagaren har rätt att säga upp avtalet (utan hinder av bestämmelserna i avsnitt 8.2.) med minst 3 arbetsdagars varsel (ett sådant uppsägningsmeddelande löper ut senast den sista dagen av den 14 dagar långa varselperiod som HW givit avseende det ändrade villkoret/de ändrade villkoren). Utan hinder av ovanstående, kan HW i vissa fall acceptera mindre än 3 arbetsdagars varsel, men parterna måste då komma överens om detta skriftligen (t.ex. via e-post). Med förbehåll för det ovanstående, ska ingen ändring av detta avtal vara effektiv om den inte är skriftlig och undertecknats av eller på uppdrag av båda parter Utan att det påverkar avsnitt 2.7. bekräftar och accepterar parterna att de var för sig är ansvariga för att foga sig efter relevant lagstiftning gällande dataskydd och lagar om sekretess i alla relevanta jurisdiktioner ("dataskyddslagstiftningen") i förhållande till sina respektive verksamheter. Licenstagaren samtycker även till att skydda och respektera alla personuppgifter som licenstagaren erhåller gällande sina kunder samt att följa dataskyddslagstiftningen och inte göra något som (eller låta bli att göra något vars försummelse) skulle innebära att HW bryter mot någon dataskyddslagstiftning (och framförallt ska licenstagaren inte avslöja någon kreditkortsinformation från någon av kunderna för någon annan person som inte är nödvändigt för att kunna verkställa en laglig betalning för en sängplats eller en bokning eller om detta inte krävs enligt lag) Licenstagaren samtycker härmed på förhand till att HW har rätt att fritt överlåta alla sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till (i) valfri tredje part som förvärvar hela eller en väsentlig del av den del av HWs verksamhet eller tillgångar som omfattas av detta avtal eller (ii) valfritt dotterbolag eller valfri företagsgrupp eller valfritt systerföretag till/relaterad/relaterat till HW "mottagaren") Efter mottagande av namn och kontaktuppgifter till mottagaren, samtycker licenstagaren till att, med verkan från den dag som anges i meddelandet, därefter behandla mottagaren (i) som ensam ansvarig inför licenstagaren för HWs samtliga skyldigheter och (ii) som mottagare av HWs

11 samtliga rättigheter enligt detta avtal Utan att det påverkar avsnitt 9.5. ska licenstagaren (på begäran av HW) omedelbart genomföra alla sådana åtgärder och underteckna sådana handlingar (inklusive upprättande av ett partsbytesavtal) för att bekräfta och bevisa varje överföring av sådan typ som beskrivs i avsnitt 9.4 och HW ska se till att mottagaren undertecknar sådana handlingar vid behov Detta avtal (som inkluderar nyckeldetaljerna och samtliga bilagor) utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan parterna och ersätter alla eventuella tidigare avtal, överenskommelser, förbindelser, eller arrangemang som hänför sig till avtalets innehåll, med undantag för några av eller samtliga följande kontrakt som licenstagaren kan vara bunden av: (i) regler och villkor för BackpackOnline, (ii) regler och villkor för PPP, (iii) alla eventuella regler och villkor som styr befintliga listor på HW-styrda webbplatser och/eller andra skriftliga regler och villkor som kan införas av HW i framtiden. För att undvika missförstånd är det HW som avgör att ingen/inget av dessa regler och villkor som anges (i) för (iii) i detta avsnitt 9.7. täcker samma innehåll som detta avtal men, i händelse av en eventuell konflikt, ska detta avtal ha företräde Detta avtal är riktat personligen till licenstagaren och får inte överlåtas, underlevereras eller på annat lämnas över i sin helhet eller delvis utan HWs föregående skriftliga medgivande. Licenstagaren ska ge HW rimlig förvarning om licenstagaren föreslår att överföra äganderätten av egendomen till en tredje part. Inget i detta avtal ska göra HW och licenstagaren till partners eller parter i ett samriskföretag (joint venture) Den ursprungliga engelska versionen av detta avtal kan ha översatts till andra språk. Den översatta versionen av den engelska versionen är en artighetsöversättning och parternas rättigheter och skyldigheter gäller och ska fastställas genom den engelska versionen. I händelse av att en tvist om innehållet eller tolkningen av detta avtal eller i händelse av konflikt, tvetydighet, motsägelser eller skiljaktigheter mellan den engelska versionen och någon annan språkversion ska den engelska versionen äga företräde och vara bindande och avgörande. Den engelska versionen ska användas i samtliga eventuella rättsliga förfaranden Detta avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Irland, och HW och licenstagaren samtycker till att underkasta sig de irländska domstolarnas jurisdiktion. Vissa licenstagare ansluter till HWs IT-system och nyttjar HWs marknadsförings-, IT- och databehandlings tjänster via ett API och använder sina egna egendomsförvaltningssystem eller en tredje parts förvaltningssystem. Andra licenstagare lägger till HWs bokningsmotor (HW booking engine) på din egen webbplats. Följande avsnitt 10 och 11 gäller endast (var för sig) de licenstagare som använder HW-tekniken på något av dessa sätt. 10. LICENSTAGARE SOM ANVÄNDER API Detta avsnitt gäller endast och är endast bindande för de licenstagare som ansluter till HWs IT-system via ett API HW ska ha rätt att avbryta API-anslutningen när som helst och från tid till annan enligt eget gottfinnande i händelse av att anslutningen orsakar att: (a) det uppstår tekniska problem i HWsystemet och/eller (b) att HW- systemet blir överbelastat och/eller (c) HW-systemets bearbetning eller svarstider avsevärt ökar. HW värdesätter alla sina boendepartners som ansluter via API och kommer inte att vidta sådan åtgärd utan vidare eller utan att göra rimliga försök att meddela licenstagaren som skulle vara eller skulle kunna bli avstängd som ett resultat av sådan åtgärd, helst före men eventuellt under eller efter en sådan avstängning av tjänster. Dessutom kommer HW att sträva efter att minimera den tid som API:et är avstängt och samarbeta med licenstagaren för att, om möjligt, mildra effekterna av en sådan avstängning för licenstagarens verksamhet.

12 10.2. Licentagaren är ansvarig för att se till att dennes API-anslutningsleverantör har tillräcklig kapacitet och funktionalitet för att kunna tillhandahålla rapportering till HW som visar det antal tillgängliga sängplatser/sovrum och deras fördelning som tillhandahålls/tillhandahållits HW, både historiskt sett och genom prognoser för framtiden. 11. LICENSTAGARE SOM ANVÄNDER HWS BOKNINGSMOTOR (HW booking engine) Detta avsnitt gäller endast och är endast bindande för de licenstagare som ansvarar för webbplatser som innehåller HWs bokningsmotor (HW booking engine) Licenstagaren samtycker till att, i den mån det finns immateriella rättigheter och andra rättigheter på och till bokningsbekräftelse -sidan på licenstagarens webbplats, kommer sådana rättigheter att tillfalla HW och HW kan kräva att HWs varumärke (och sådant annat innehåll som HW anser vara passande och lämpligt) ska synas på denna webbplats Licenstagaren ges härmed en icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-underlicensierbar personlig, upphävbar licens att använda HWs egna teknik som grund för sin HW bokningsmotor (HW booking engine) för användning på de webbplatser som tillhör licenstagaren och finns specificerade i tabellen i avsnitt nedan. Denna licens beviljas endast och strikt för att licenstagaren ska kunna ta emot onlinebokningar för de egendomar som ägs och sköts av licenstagaren i enlighet med villkoren i detta avtal och sådan licens ska automatiskt upphöra och avslutas i sin helhet i samband med att detta avtal avslutas Licenstagaren ska inte vid något tillfälle och på något sätt kopiera eller reproducera hela eller delar av HWs bokningsmotor (HW booking engine) eller någon annan del av HWs egen teknik (med samlingsnamnet "HW-tekniken"), och ska inte försöka fastställa eller lista källkoden som relaterar till HW-tekniken och inte heller dekompilera eller översätta HW-tekniken till någon annat dataspråk eller försöka att göra det. Denna bestämmelse ska överleva upphörandet av detta avtal. BILAGA 1 1. Följande betalnings- och kompensationsåtgärder kommer att gälla för att underlätta en effektiv betalning av serviceavgiften från licenstagaren till HW: i händelse av att depositionen överstiger serviceavgiften ska HW behålla den del av depositionen som överensstämmer med serviceavgiften och ska sedan betala resterande belopp till licenstagaren, 1.2. i händelse av att depositionen är mindre än serviceavgiften kommer HW att behålla hela depositionen varpå licenstagaren ska betala mellanskillnaden till HW, 1.3. i händelse av att beloppet för depositionen är lika stort som beloppet för serviceavgiften kommer HW att behålla hela depositionen varpå inga ytterligare summor ska betalas från endera parten till den andra, och 1.4. i händelse av att HW, på uppdrag av licenstagaren, någonsin blir skyldig att enligt lag återbetala depositionen till en kund, ska licenstagaren betala hela serviceavgiften till HW. 2. I de fall licenstagaren är skyldig att göra en betalning till HW enligt avsnitt 1.2. eller 1.4. i denna bilaga 1 kommer licenstagaren att genomföra betalning av sådana summor antingen genom att inrätta en form av autogiro eller automatisk kortbetalning, så att det tillbörliga beloppet kan inkasseras av HW på en daglig basis (utom när en alternativ betalningsmetod har godtagits av båda parter). I de fall HW är

13 skyldig att göra en betalning till licenstagaren i enlighet med avsnitt 1.1. i denna bilaga 1, kommer HW att göra betalningen inom en rimlig tidsram, antingen genom en sammanslagen betalning som beräknas och görs månadsvis eller genom en sådan alternativ betalningsmetod som HW kan välja (genom rimligt agerande) från tid till annan.

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER FOTOGRAFERING TJÄNSTELEVERANTÖR: Adress: E-post: Telefon: FÖRETAGSNAMN: Företagets adress: E-post: Telefon: Bokat datum: Bokad tid: Tjänsteleverantören

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB Villkor och krav för MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av INTERTEK Semko AB 17 september 2009 1 Artikel I. DEFINITIONER 1.1 Inom ramen för detta Avtal ska följande ord och uttryck ha den betydelse

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

Villkor för rapportering av derivattransaktioner

Villkor för rapportering av derivattransaktioner Villkor för rapportering av derivattransaktioner Gäller från november 2013 Dessa villkor ( Villkoren ) för rapportering av derivattransaktioner gäller mellan kunden ( Kunden ) och Danske Bank A/S ( Danske

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT ALLMÄNT Dessa avtalsvillkor gäller för företagsprogrammet Finnair Corporate Programme (nedan kallat Programmet). Förutom dessa villkor gäller inga andra regler. Programmet avser hantering av flygresor

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst sparakvittot.se ( Tjänsten ). Genom att använda tjänsten godkänner användaren (

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare 1. Allmänna villkor 2. Medlemskap 3. Personuppgifter 4. Immateriella rättigheter 5. Ansvarsfrihet 6. Cookies 7. Budgivning och köp 8. Kostnader

Läs mer

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet.

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. Ytterligare användningsvillkor för Acrobat.com Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. ADOBES ONLINETJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA ACROBAT.SE YTTERLIGARE

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS

TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS Välkommen till BBM Channels. Detta är en social nätverksfunktion inom BBM som utökar ditt nätverk utanför din släkt och bekantskapskrets och ger dig möjlighet att hålla

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna.

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna. Anmäl dig till konventet nu, vinn STORT Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Fördelarna med att delta i vårt 20-åriga jubileumskonvent består inte bara av oöverträffad utbildning och oförglömliga upplevelser,

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Version 1.0, 12-10-07

Version 1.0, 12-10-07 Ramavtal avtalspaket avseende svartfiber och andra tjänster som kan tillhandahållas av stadsnät tillhörande Svenska Stadsnätsföreningen Detta ramavtal ( Ramavtalet ) har ingåtts mellan (1) Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna.

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor (tjänstevillkor) noggrant innan du använder tjänsterna. GLOBAL VERSION 7 November 2014 VILLKOR FÖR TJÄNSTER 1. INLEDNING Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster (anges nedan i detta avsnitt 1) för att göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller Användningsvillkor 1. Din relation med Precodia 1.1 Din användning av Precodia är föremål för ett juridiskt bindande avtal mellan Dig som har tecknat en 1-årig licens att använda läsverktyget Precodia

Läs mer

Tjänstens omfattning. Bokning och kontrakt. Din integritet

Tjänstens omfattning. Bokning och kontrakt. Din integritet Tjänstens omfattning Företaget Turn East anordnar rundturer, evenemang, upplevelser och hotellbokningar med servicepaket som förhandlas individuellt. För dessa paket är företaget Turn East i allmänhet

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Integritetspolicy - SoftOne

Integritetspolicy - SoftOne Integritetspolicy - SoftOne Omfattning och syfte Denna policy gäller för SoftOne-koncernens (kallad SoftOne eller Vi vid behandling av kunders personuppgifter. Syftet med denna policy är att ge våra nuvarande,

Läs mer

2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ).

2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ). Villkor för UCL/Adidas-kampanjen 2015 A. Allmänna villkor för MasterCards Trivia-tävling ("Tävlingen") 1. Vid deltagande i Tävlingen godkänner du följande villkor. 2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe

Läs mer

Abonnemangsvillkor Zert

Abonnemangsvillkor Zert Abonnemangsvillkor Zert Välkommen till Zert RM! Detta är villkoren för Zert RMs RiskManagement-tjänster. Webbtjänsten som abonneras av kunden som en SaaS-tjänst (Software as a service) benämns nedan som

Läs mer

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa.

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Med paketresa menas ett arrangemang som utformats innan avtal ingår och som består av inkvartering och transport

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 ALLMÄNNA VILLKOR för Juristuppdrag hos RiVe Juridiska Byrå

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE-

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- Villaägarna Riksförbund, 802003-7118, Box 7119, 192 07 Sollentuna, nedan benämnt Villaägarna, medger Eskilstorps Bygg AB, 556789-0123, Hantverkargatan 1, 123 45 Eskilstorp, nedan

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

Användarvillkor. LoungeKey Användarvillkor Från den 8 april 2016

Användarvillkor. LoungeKey Användarvillkor Från den 8 april 2016 LoungeKey Användarvillkor Från den 8 april 2016 Användarvillkor 1. LoungeKey är ett program som ger tillträde till flygplatslounger med hjälp av ett behörigt betalkort, lojalitetskort, elektroniskt pass

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Blankett 8A Standardavtalsklausuler

Blankett 8A Standardavtalsklausuler Blankett 8A Standardavtalsklausuler STANDARDAVTALSKLAUSULER i enlighet med artikel 26 punkt 2 i direktivet 95/46/EG för överföring av personuppgifter till tredje land som inte säkerställer adekvat skyddsnivå

Läs mer

1. Allmänna regler för medlemskapet

1. Allmänna regler för medlemskapet 1. Allmänna regler för medlemskapet 1.1 Lägsta tillåtna ålder för medlemskap i Svenska Campingpärlors bonusprogram för gäster (benämns hädanefter "Kundklubb") är 18 år. Medlemskapet i Kundklubben är ett

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser 1 Tillämpningsområde Dessa Användarvillkor gäller för användning av TomToms Webbplatser och innehåller dina rättigheter, skyldigheter och restriktioner vid användning

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

2. BEVILJANDE AV LICENS:

2. BEVILJANDE AV LICENS: SMART Technologies Inc. Slutanvändarlicensavtal för programvara LÄS DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Villkoren anges på denna sida är tänkt som automatiskt av klient med bekräftelse av reservationen av våra tjänster. 1. Bokningsvillkor och betalningssätt För

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer