HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL"

Transkript

1 HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL Detta avtal har upprättats mellan Hostelworld.com Limited ("HW") och ägaren av egendomen som nämns i "nyckeldetaljer här nedan. HW är ett företag som lyder under lagarna i Irland med organisationsnummer och vars huvudkontor är beläget på Charlemont Exchange, Charlemont Street, Dublin 2. Enligt avtalet samtycker HW till att tillhandahålla marknadsföring, IT- och databehandlingstjänster till licenstagaren och att främja försäljningen av sängplatser i licenstagarens egendom genom bokning via Hostelworld.com och de andra webbplatserna (som definieras nedan) som utförs av tredje parts ("kunder"). Detta avtal träder i kraft när HW skickar en bekräftelse till licenstagaren på att HW har mottagit och godkänt licenstagarens kompletta licensansökan. NYCKELDETALJER Egendomens namn (the "egendomen") Egendomens adress Typ av egendom Totalt antal sovrum i egendomen Total sängkapacitet i egendomen HW deposition (%) - dvs. det % - belopp som betalas av kunden online för att säkra bokningen. HW serviceavgift (%) - dvs. det % - belopp som täcker HWs servicekostnader. Ikraftträdandedag (i tillämpliga fall) Undertecknat för och på uppdrag av licenstagaren Namn (förnamn, efternamn) E-postadress Licenstagarens e-postadress för kontrakt (som ska användas till framtida kontraktrelaterad korrespondens) Underteckningsdatum

2 Definitioner "Avtalet" avser detta avtal, inklusive sidan med nyckeldetaljer och samtliga bilagor. "Tillgängliga sängplatser" ska utgöras av samtliga sängplatser i egendomen som licenstagaren, innan de har bokats, kan göra tillgängliga för kunder för samtliga nätter då egendomen är öppen (dvs. oberoende av säsong, veckodag eller populära resedatum). "BackpackOnline" avser det online-system för egendomsförvaltning (PMS) som HW tillhandahåller licenstagaren och som fungerar som ett förvaltnings- och administrationsstöd för licenstagarens egendom, inklusive förvaltning av tillgänglighet, priser och bokningar, inventarieförvaltning och andra rapporteringskrav. "Sovrum" avser det totala antalet sovrum i licenstagarens egendom som finns tillgängliga att hyra av en kund. (För att undvika missförstånd, har en egendom med ett enkelrum, ett dubbelrum och en sovsal med 12 sängplatser totalt 3 sovrum). "Sängplatser" avser de sängplatser som tillsammans med alla övriga kompletterande produkter och tjänster som erbjuds till försäljning av licenstagaren på icke-frivillig basis eller som en del av ett totalpris (exempel på kompletterande produkter och tjänster är frukost, transport till/från flygplats och tillgång till Internet). "Bokningspris" avser det totala priset som licenstagaren lägger ut på någon eller flera av webbplatserna för en person som övernattar i egendomen under en natt, inklusive priset för samtliga icke-valfria tillhörande produkter och tjänster. "Deposition" avser det belopp som kunden har betalt till HW på uppdrag av licenstagaren i enlighet med bilaga 1. "Force Majeure-händelse" avser en händelse som påverkar eller förhindrar en part från att kunna utföra sina skyldigheter enligt detta avtal och som ligger utanför den drabbade partens rimliga kontroll, men får inte omfatta händelser som hade kunnat undvikas genom vidtagande av rimliga försiktighetsåtgärder eller som uppkommer på grund av den drabbade partens vårdslöshet eller avsiktliga försummelse eller handling. "HW bokningsmotor" (HW booking engine) avser HWs egenutvecklade teknik som HW gör tillgänglig för licenstagaren att införliva på licenstagarens egen webbplats/egna webbplatser som ett online-bokningssystem som gör det möjligt för kunderna att kontrollera lediga sängplatser/rum och priser samt genomföra bokningar. "Inbox" avser det extranätsystem som HW tillhandahåller licenstagarens auktoriserade representanter för förvaltningen av licenstagarens egendomsinformaton, sängplats-/rumstillgänglighet och priser som i sin tur publiceras på HWs webbplatser. Dessutom ger den tillgång till alla bokningsdetaljer och tillhörande rapportering från HW. Den inkluderar samtliga varianter av detta system som kan användas av licenstagaren, inklusive HW-Inbox, WRI-Inbox och Group-Inbox (grupp-inbox). "Licenstagaren" avser den person, det företag eller den företagsenhet som äger egendomen. "Inloggning" avser den inloggningsinformation som ges till en licenstagare med vilken denne ska kunna skapa ett konto och bekräfta bokningar från HW via en webbplats. "PPP" avser HWs program för föredragna partners som gör det möjligt för HW att marknadsföra egendomar med en favorit-status via Hostelworld.com genom sitt rekommendationsprogram (HRP). "Egendomsinformation" ska avse det som anges i avsnitt 2.1. "Serviceavgift" avser den avgift som licenstagaren betalar till HW för tillhandahållande av

3 marknadsförings-, IT- och databehandlingstjänster (som beskrivs närmare i avsnitt 4.1). "Löptid" avser den löptid som gäller för detta avtal och som anges i avsnitt 8.1. "Resetjänster" avser de sängplatser samt alla eventuella övriga resetjänster som licenstagaren erbjuder kunderna i enlighet med detta avtal. "Webbplatser" avser Hostelworld.com samt alla övriga webbplatser eller tekniska plattformer för vilka ett licensavtal existerar för användandet av HWs teknik med syftet att genomföra onlinebokningar. "Arbetsdagar" avser samtliga dagar utöver lördag, söndag eller helgdag (i antingen Storbritannien eller Irland). 1. LICENSTAGARENS SKYLDIGHETER 1.1. HW har ett strategiskt mål som består av att endast associeras med tredjepartsleverantörer som erbjuder högkvalitativa och prisvärda produkter och tjänster, och som driver sin verksamhet på ett sätt som skyddar varumärket HWs integritet och värde. Licenstagaren är medveten om att kunder som bokar genom webbplatserna har rätten att förvänta sig en viss servicenivå från licenstagaren och följaktligen samtycker licenstagaren att under avtalets hela löptid: infria samtliga bokningar som genomförs vid webbplatserna (samt utföra alla kontroller som behövs för att kunna göra detta), inklusive bokningar gjorda under särskilda evenemangsperioder, se till att alla kunder behandlas lika (särskilt med avseende på kön, ras, religion, funktionshinder och sexuell läggning) både vid tidpunkten för bokningar och under kundens vistelse i egendomen, inom rimlig tid svara på alla eventuella frågor från HW och/eller kunder, se till att bokningens pris (dvs. det pris som visas på webbplatserna, som inkluderar licenstagarens webbplatser som använder HWs bokningsmotor (HW booking engine)) inte överstiger det lägsta pris som licenstagaren erbjuder för sådana sängplatser på andra ställen på Internet (dvs. vad gäller samma rumstyp, samma faciliteter, samma datum, samma sängtyp, samma antal gäster och samma villkor samt samma eventuella kompletterande produkter" såsom t.ex. frukost), inklusive licenstagarens övriga webbplatser. I händelse av att licenstagaren upptäcker att det är möjligt att boka en sängplats på något annat ställe till ett billigare pris än bokningspriset, ska licenstagaren: (i) omedelbart se till att erbjuda detta lägre pris på webbplatserna, (ii) debitera alla kunder som ännu inte anlänt till egendomen det lägre priset vid ankomst och (iii) snabbt och fullständigt kompensera alla tidigare kunder som söker upprättelse från HW gällande prisskillnaden (sådan ersättning ska vara motsvara skillnaden mellan det pris som annonserats till dessa kunder på någon eller flera av webbplatserna och det lägre priset som fanns tillgängligt vid den tidpunkten genom något annat forum), se till att ge HW "tillgänglighetsparitet" i förhållande till egendomens sängplatser genom att göra sängplatser tillgängliga för marknadsföring av HW på en icke mindre gynnsam basis än de finns tillgängliga för några andra distributionskanaler (inklusive via licenstagarens egen webbplats/egna webbplatser), och bevilja och ge HW tillgång till alla sina tillgängliga sängplatser som finns till försäljning/tillgängliga via några andra distributionskanaler online (inklusive licenstagarens egen webbplats/egna webbplatser) och alltid på en realtidsbasis (dvs. först till kvar) och alltid med sista sängplats/rum-tillgänglighet" Under samtliga omständigheter då licenstagaren inte kan infria en kundbokning, ska

4 licenstagaren: utan att be HW om hjälp hitta och erbjuda en likvärdig sängplats till kunden för den aktuella natten/de aktuella nätterna (med motsvarande pris, läge och faciliteter) och, om detta inte är möjligt, hitta och erbjuda en bättre sängplats på den aktuella platsen och betala kunden det belopp som motsvarar den ökade kostnaden för denna sängplats för hela den period som kundens bokning gäller, och återbetala depositionen till kunden Licenstagaren garanterar att den innehar (och åtar sig att under hela avtalets löptid behålla) samtliga licenser, behörigheter, tillstånd och godkännanden som är nödvändiga för att kunna tillåta kunder lagenlig övernattning i egendomen (inklusive, utan begränsning, samtliga licenser, behörigheter, tillstånd och godkännanden gällande hälso- och säkerhetsaspekter som krävs av samtliga berörda myndigheter) Licenstagaren garanterar att den innehar (och åtar sig att under hela avtalets löptid behålla) en heltäckande försäkring/försäkringar med en ansedd försäkringsgivare för att täcka: alla risker som relaterar eller kan relatera till och/eller härrör från detta avtals verkställighet och/eller tillhandahållandet av resetjänsterna och i förhållande till det som en ansedd och förståndig leverantör av boende och/eller resetjänster normalt skulle skaffa försäkring för inklusive (i form av exempel och utan begräsning): (i) innehavarens ansvar, (ii) offentlig ansvarsförsäkring och (iii) alla andra risker som det skulle vara rimligt att försäkra sig mot inklusive skydd vid dödsfall, personskador och sjukdom (inklusive alla rättegångskostnader för både de berörda kunderna och licenstagaren) som drabbat kunderna och/eller licenstagarens anställda, agenter och representanter och som direkt eller indirekt härrör från en handling/flera handlingar eller en försummelse/flera försummelser för vilka licenstagaren och/eller någon person/några personer som är anställd(a), kontrakterad(e), instruerade (direkt eller indirekt) av licenstagaren (inklusive licenstagarens anställda, agenter, leverantörer och underleverantörer) ansvarar för och/eller någon användning av egendomen och den totala summan av samtliga belopp som det rimligen kan förutses skulle kunna krävas i enlighet med samtliga eller några av de ersättningar som tillhandahållits av licenstagaren enligt detta avtal Den tidigare nämnda nivån för försäkringsskydd som innehas av licenstagaren ska ses över av licenstagaren för att säkerställa dess lämplighet och ska under alla omständigheter alltid vara på den nivå som en ansedd, förståndig och förutseende leverantör av boende och/eller resetjänster skulle välja Licenstagaren kommer att tillhandahålla HW (på begäran) med tillfredsställande bevis på förekomsten och förnyelsen av försäkringarna som avses i avsnitt Licenstagaren samtycker till att alltid hålla känsliga kreditkortsuppgifter konfidentiella och alltid hantera dem i enlighet med PCI säkerhetsstandard samt att se till att kunders kreditkortsuppgifter som erhålls från HW uteslutande används för betalning av legitima och auktoriserade avbokningsavgifter. Licenstagaren ersätter härmed företaget för hela beloppet gällande alla fordringar, skulder, krav, skadestånd, utgifter, förluster, återbetalningar, böter, kostnader (inklusive alla juridiska kostnader) och alla andra belopp av vilket slag som helst som förtaget ådrar sig, lider eller blir ansvarigt för till följd av bedräglig eller otillåten användning av kreditkortsuppgifter där licenstagaren identifieras som den part som begår bedrägeriet eller tillåter en tredje part att begå bedrägeriet Licenstagaren garanterar att detta avtal har utfärdats av licenstagarens befullmäktigade

5 ombud Licenstagaren kommer att hålla sin inloggning för den programvara som HW tillhandahåller, t.ex. (Inbox och/eller Backpack Online) konfidentiell och kommer endast att tillåta personer som har erhållit giltig auktorisering av licenstagaren att använda inloggningen eller tillträda någon del av webbplatsen Licenstagaren ansvarar inför HW för all verksamhet som bedrivs inom ramen för inloggning, vare sig sådan verksamhet utförs av behöriga personer eller inte. 2. EGENDOMSSINFORMATION OCH MARKNADSFÖRING 2.1. Licenstagaren kommer att ge information om egendomen som ska visas på webbplatserna under avtalets löptid. Denna information kommer att innehålla en beskrivning av egendomen (inklusive bilder), dess faciliteter, erbjudna bekvämligheter och läge, uppgifter om sängplatserna och de tjänster som finns tillgängliga för kunder, priset på sängplatser och tjänster samt uppgifter om eventuella lokala skatter eller mervärdesskatter som kunden kommer att behöva betala för bokad sängplats eller andra tjänster ("egendomsinformation"). Licenstagaren kommer att leverera egendomsinformationen i det format som rimligen krävs av HW Licenstagaren ger härmed HW (och HWs samtliga eventuella underlicenstagare) en royaltyfri, överförbar licens att använda egendomsinformationen under avtalets löptid Licenstagaren ska tillhandahålla HW med korrekt information om alla eventuella lokala skatter eller mervärdesskatter som kunderna ska betala för sina bokade sängplatser. Licenstagaren ska se till att samtliga priser och relaterad information (inklusive alla hänvisningar till lokala skatter) som licenstagaren tillhandahåller HW som en del av egendomsinformationen är exakta och inkluderar alla mervärdesskatter eller andra skatter som ska betalas av kunden samt att inga fler skatter kommer att begäras av kunden utöver de som specificeras i egendomsinformationen Licenstagaren kommer inte att inkludera följande i egendomsinformationen: (a) sitt telefonnummer, faxnummer, e-post adress (inklusive skype) eller referenser till sociala medier, (b) sin webblänk, (c) direkta hänvisningar till sin webbplats eller en tredje parts webbplats eller (d) några andra medel genom vilka en kund kan ta direktkontakt med licenstagaren. HW förbehåller sig rätten att utesluta eller ändra någon del av egendomsinformationen som HW anser vara felaktig, olämplig eller ofullständig Licenstagaren garanterar att (i) egendomsinformationen ägs av licenstagaren, med förbehåll för avsnitt 2.6. nedan, och att (ii) egendomsinformationen är och alltid kommer att vara sann, korrekt och inte vilseledande. I händelse av att någon del av egendomsinformationen blir osann, felaktig eller vilseledande under någon som helst period under avtalets löptid, ska licenstagaren snabbt (och i varje fall inom 24 timmar) underrätta HW skriftligen (inklusive via e-post). Licenstagaren ersätter härigenom HW för samtliga förluster, skador, kostnader och utgifter som HW lidit till följd av anspråk eller klagomål som härrör från det faktum att egendomsinformationen är eller har blivit osann, felaktig eller missvisande I händelse av att HW översätter egendomsinformationen till ett annat språk och ansvarar för de förbundna kostnaderna, ska de immateriella rättigheterna och alla övriga rättigheter som är förknippade med denna översättning tillhöra HW och licenstagaren tilldelar härmed HW samtliga rättigheter, befogenheter eller anspråk som licenstagaren kan tänkas ha i och med och till sådan översättning Licenstagaren bekräftar härmed och accepterar att de uppgifter som rör en kund som har gjort en bokning via webbplatserna tillhör HW och att denna information endast finns tillgänglig för licenstagaren för att licenstagaren ska kunna genomföra bokningen. Licenstagaren får inte, för att

6 undvika missförstånd, ha rätt att använda kunduppgifter för att tillhandahålla denna kund med marknadsföring HW har rätt att främja egendomen med hjälp av egendomens namn under detta avtals löptid genom marknadsföring online (inklusive marknadsföring via e-post och betala-per-klick-reklam) på egen bekostnad. Licenstagaren ger HW royalty-fri, icke-exklusiv licens att använda egendomens namn för detta ändamål under löptiden för detta avtal. 3. HWS SKYLDIGHETER Så snart som det är praktiskt möjligt efter löptidens början (och därefter under resten av löptiden) ska HW tillhandahålla marknadsföring, IT och databehandlingstjänster till licenstagaren för att möjliggöra och underlätta kunders onlinebokning av licenstagarens produkter och/eller tjänster HW ska marknadsföra sängplatser på hostelworld.com och genom sitt nätverk av dotterbolag. HW kan även marknadsföra sängplatser via några eller alla sina andra webbplatser. Den ordning i vilken egendomar (inklusive egendomen) visas och/eller listas på webbplatsen ska bestämmas av HW som agerar efter eget gottfinnande. HW ska ha rätt att generera och visa kundsökningsresultat på det sätt och i enlighet med det rankingsystem som HW anser vara lämpliga. 4. HWS SERVICEAVGIFT 4.1. Med hänsyn till HWs tillhandahållande av tjänster till licenstagaren enligt villkoren i detta avtal, ska licenstagaren betala en serviceavgift till HW ("serviceavgiften"). Serviceavgiften motsvarar en procentandel av bokningspriset som alla kunder som gör en bokning via webbplatserna skulle debiteras för alla nätter som deras bokning gäller (oavsett om bokningen fullföljs eller senare avbokas eller om kunden inte infinner sig). Procentandelen av bokningspriset som kommer att omfatta serviceavgiften anges under nyckeldetaljer i början av detta avtal Den serviceavgift (och alla övriga belopp) som licenstagaren ska betala till HW enligt detta avtal är fri(a) från samtliga möjliga skatter (inklusive källskatt) och avdrag, med undantag endast för vad som kan krävas enligt lag. Licenstagaren ersätter härigenom HW för samtliga kostnader eller förluster som HW lider till följd av sådana skatter (inklusive källskatt) och avdrag och samtycker till att om sådana skatter (inklusive källskatt) och avdrag krävs enligt lag, ska licenstagaren betala sådana ytterligare belopp som kan bli nödvändiga för att nettobeloppet som mottas av HW efter sådana skatter (inklusive källskatt) och avdrag inte ska bli mindre än det belopp som HW skulle ha varit berättigad till i avsaknad av sådana skatter (inklusive källskatt) och avdrag och inget i detta avtal ska ge licenstagaren rätten att försöka återkräva några skatter (inklusive källskatt) eller avdrag som licenstagaren är skyldig att betala eller göra avseende serviceavgiften och/eller andra betalningar som ska göras till HW vid något som helst tillfälle. 5. INKASSERINGAR OCH UPPGÖRELSER 5.1. För varje kundbokning gällande egendomen som görs under avtalets löptid, ska HW kassera in en deposition från kunden (i sin egenskap av ombud för (och på uppdrag av) licenstagaren) genom en betal- eller kreditkortsbetalning online och/eller andra onlinebetalningssätt när bokningen görs. Procentandelen av det totala bokningspriset (för samtliga nätter som kundens bokning gäller) som kommer att omfatta depositionen anges under nyckeldetaljer i början av detta avtal. HW ska reservera depositionen i god tro åt licenstagaren och ska (med förbehåll för vad som anges i bilaga 1 till detta avtal) betala depositionen till licenstagaren i enlighet med villkoren i detta avtal.

7 5.2. Licenstagaren kommer att ansvara för inkasseringen av det återstående belopp som kunden ska betala till licenstagaren (dvs. bokningspriset för samtliga bokade nätter minus depositionsbeloppet, om inget annat anges i licenstagarens regler och villkor och bokningsbekräftelsen som ges till kunden vid bokningstillfället), dock ska en sådan inkassering inte ske innan kundens ankomst till egendomen, om inte annat anges i egendoms informationen. Varje kunds bank- eller kreditkortuppgifter som samlas in av HW vid betalningen av depositionen kommer därefter att göras tillgängliga för licenstagaren (via HWs extranätsystem, Inbox eller PMSsystem BackpackOnline) så att antingen (a) beloppet som ska betalas för sängplatsen/sängplatserna (i de fall kunden anländer till egendomen och fullföljer sin bokning) eller (b) avbokningsavgiften, enligt vad som anges i avsnitt 5.3. (i de fall kunden inte infinner sig) kan debiteras eller erhållas via det kortet av licenstagaren i enlighet med HWs kundvillkor som visas på HWs webbplatser I de fall kunden inte infinner sig vid planerad incheckning i egendomen för att fullfölja sin bokning, ska licenstagaren ha rätt att efter eget gottfinnande ta ut en avbokningsavgift som är lika med eller mindre än fullt pris för bokningens första övernattning minus depositionen (utom i de fall då licenstagaren vid bokningstillfället tydligt meddelat kunden att avbokningsavgiften skulle vara högre). Det är licenstagaren som är ansvarig för att inkassera samtliga avbokningsavgifter från kunderna Licenstagaren är ansvarig för (i) att uppdatera och bibehålla prissättningen för sina sängplatser genom Inbox, BackpackOnline eller annan anslutning som godkänts av HW samt (ii) eventuella datainmatningsfel som kan uppstå i samband med prissättningen. I ansvaret ingår även att se till att rätt priser och tillgänglighet visas för särskilda evenemangsperioder HW kan efter eget gottfinnande ta ut en bokningsavgift (eller annan bearbetningsavgift) av kunder vid bokningstillfället och beloppet för denna avgift ska bestämmas av HW. Avgiften ska tillfalla HW trots att avgiften kan debiteras kunden vid samma tillfälle som depositionen debiteras kunden på uppdrag av licenstagaren Efter uppsägning eller upphörande av detta avtal ska serviceavgift fortsätta att betalas av licenstagaren för kundens bokningar som gjordes under avtalets löptid. 6. ANSVAR OCH FÖRPLIKTELSER 6.1. Licenstagaren beviljar härmed HW rätten att slutföra bokningar med kunder på uppdrag av licenstagaren och samtycker vidare till att HW inte har något ansvar gentemot kunden att uppfylla bokningen. En bokning skapar ett avtal mellan kunden och licenstagaren och licenstagaren samtycker härmed till att gottgöra HW för samtliga förluster, kostnader och skador som åsamkats HW till följd av eventuella anspråk som riktats mot HW och som är relaterade till en bokning och/eller tillhandahållandet av en sängplats och/eller andra tjänster som tillhandahålls av licenstagaren (utom i de fall som sådan förlust, kostnad eller skada är orsakad av vårdslöshet, bedrägeri eller bedrägligt beteende från HWs sida) Med förbehåll för avsnitt 6.5. bekräftar och accepterar parterna härmed att HW inte ska ha något ansvar gentemot licenstagaren, någon av medlemmarna i licenstagarens koncern eller någon annan person som har rättigheter enligt detta avtal vare sig det grundas på kontrakt, kränkning (inklusive försumlighet), feltolkning eller försummande av någon av skyldigheterna i samband med någon av följande typer av förluster eller skador som härrör från eller uppstår i samband med detta avtal: (i) förlust av data, inkomst, vinst, affärer eller möjligheter, (ii) skador, förluster och kostnader som hänför sig till anspråk från tredje part samt (iii) indirekta, särskilda och följaktiga förluster eller skador Det högsta möjliga sammanlagda ansvaret för HW gentemot licenstagaren (och samtliga medlemmar i licenstagarens koncern och alla övriga eventuella personer som har rättigheter

8 enligt detta avtal) för alla eventuella anspråk som härrör från eller i enlighet med detta avtal (vare sig sådant anspråk grundas på kontrakt, kränkning (inklusive oaktsamhet), feltolkning, försummande av skyldighet eller annat) ska begränsas till Parterna bekräftar och accepterar härmed att förekomsten av agentförhållandet som beskrivs häri ska avslöjas för kunden så att kunden är medveten om att (inter alia) kunden ingår avtal med licenstagaren och inte HW vad gäller tillhandahållandet av sängplatser, och att beloppet som betalas av kunden vid boknings tillfället är en deposition som inkasseras av HW på uppdrag av licenstagaren och att det slutliga priset som kunden betalar till licenstagaren ska minskas med beloppet för sådan deposition Parterna bekräftar och accepterar härmed att inget i detta avtal är avsett att eller kan begränsa eller utesluta någon av parternas ansvar för (i) bedrägeri eller bedrägligt vilseledande som orsakats någon av parterna eller (ii) dödsfall eller personskada orsakad av någon av parternas vårdslöshet Licenstagaren samtycker till att gottgöra och hålla HW och HWs dotterbolag och underlicenstagare skadeslösa för samtliga eventuella anspråk från någon tredje part till följd av HWs eller HWs dotterbolags och underlicenstagares användning av egendomsinformationen Licenstagaren bekräftar härmed och samtycker till att marknadsförings-, IT- och databehandlingstjänsterna (och samtliga övriga tjänster, data, rapporter eller annan information som rör webbplatserna, egendomen eller kundaktiviteten som HW emellanåt kan tillhandahålla) tillhandahålls av HW på en "i befintligt skick"-basis. HW varken gör eller ger några utfästelser, garantier eller åtaganden med avseende på sådana tjänster och resultat och, i så stor utsträckning som är möjligt enligt tillämplig lagstiftning, utesluter HW härmed alla utfästelser, garantier och åtaganden, uttryckliga eller underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, inklusive utan begränsning garantier beträffande kvalitet eller lämplighet för ett särskilt ändamål Ingen av parterna ska vara ansvarig gentemot den andra för fel eller dröjsmål vid verkställandet av detta avtal i den utsträckning som sådana fel eller dröjsmål beror på force majeure Om licenstagaren ansvarar för en webbplats/flera webbplatser som innehåller en HW bokningsmotor (HW booking engine) ska licenstagaren: underrätta HW (via skriftligt meddelande, inklusive e-postmeddelande) om förekomsten av sådana webbplatser och tillhandahålla HW med fullständiga uppgifter om domännamn/webbadresser för sådana webbplatser i förväg (dvs. innan HWs bokningsmotor (HW booking engine) inkorporeras på sådan webbplats), (med förbehåll för avsnitt nedan) ha rätt att få rabatt för de bokningar som görs på sådan webbplats/sådana webbplatser endast på grundval av och enligt de summor som anges i avsnitt 11 i detta avtal och licenstagaren ska inte ha rätt till några andra rabatter eller betalningar av något slag från HW, kontrollera villkoren i avsnitt 11 innan undertecknandet av detta avtal och meddela HW i händelse av att licenstagaren är medveten om att de kommersiella villkoren (inklusive de villkor som gäller rabattprocenten och beloppet för bokningsavgiften) inte är korrekta och/eller inte återspeglar det kommersiella arrangemang som licenstagaren har med HW, och samtycka till att underteckna en ny version av detta avtal i händelse av att licenstagaren och HW kommer överrens om en annan rabattprocent och/eller bokningsavgift i förhållande till sin HW bokningsmotor (HW booking engine).

9 6.10. Licenstagaren bekräftar och samtycker härmed till att om licenstagaren inte fullt ut accepterar vad som anges i avsnitt gällande någon av webbplatserna där HWs bokningsmotor (HW booking engine) har inkorporerats kommer licenstagaren inte att vara berättigad till någon rabatt eller några andra betalningar från HW (oberoende av vad som anges i något annat avsnitt i detta avtal) för alla bokningar som görs på sådana webbplatser och att licenstagaren annars blir skyldig till avtalsbrott. 7. LÄNDER MED HANDELSBEGRÄNSNINGAR Licenstagaren garanterar och framhåller härmed att denne inte är medborgare i Kuba eller styrs av medborgare från Kuba, Iran, Syrien, Sudan, eller Nordkorea (som alla utgör ett "land med handelsbegränsningar") och inte kommer att vara placerad i eller leverera tjänster i ett land med handelsbegränsningar. HW förbehåller sig härmed rätten att emellanåt lägga till eller ta bort länder från listan som omfattar länderna med handelsbegränsningar efter det att ett skriftligt meddelande (inklusive e-postmeddelande) har skickats till licenstagaren. Licenstagaren samtycker till att HW kan säga upp detta avtal med omedelbar verkan i händelse av att licenstagaren bryter mot detta avsnitt LÖPTID OCH UPPSÄGNING AV AVTALET 8.1. Detta avtal börjar när det träder i kraft (enligt förklaringen i början av detta avtal) och kommer, med förbehåll för parternas rätt till uppsägning som anges i detta avtal, att förbli i full kraft och verkan så länge inloggning används på webbplatsen och/eller sängplatserna i egendomen kan bokas via webbplatserna Vardera parten kan säga upp detta avtal med minst 28 dagars varsel i enlighet med avsnitt Utan att det påverkar de övriga rättigheterna, ska vardera parten ha rätt att omedelbart säga upp detta avtal genom skriftligt meddelande till den andra parten i händelse av att: (i) den andra parten har begått ett väsentligt brott mot detta avtal och, om sådant brott är upphävbart, inte har löst brottet inom 14 dagar efter parten har blivit underrättad om sådant brott, (ii) den andra parten upphör att bedriva sin verksamhet eller slutar betala sina skulder eller (iii) en likvidator, konkursförvaltare eller administratör utses för den andra partens räkning eller för någon/några av den andra partens tillgångar, eller (iv) den andra parten har drabbats av en force majeurehändelse som har hindrat parten från att utföra samtliga eller delar av skyldigheterna i detta avtal för mer än 7 dagar HW får också, efter eget gottfinnande, genom skriftligt meddelande säga upp detta avtal med omedelbar verkan i händelse av att: licenstagaren genomsnittsbetyg från kunderna på någon av webbplatserna understiger 60 % (60 procent) vid något tillfälle, licenstagaren gör någon form av reklam för sin prissättning eller erbjudanden som, enligt HWs rimliga bedömning, kan vilseleda kunderna eller resultera i att kunderna missförstår vad priset omfattar eller vilka förmåner de kan njuta, licenstagarens agerande (och/eller HWs samarbete med licenstagaren) är sådant att HW har rimliga skäl att att anta att HWs rykte kan skadas, HW, utan att det påverkar allmängiltigheten i ovan, anser att licenstagaren ägnar sig åt att skriva eller betala för "falska kundrecensioner och/eller loggar in på kundkonton för att ändra eller variera recensioner, eller