Konsumentverkets årsredovisning 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsumentverkets årsredovisning 2008"

Transkript

1

2

3 Konsumentverkets årsredovisning 2008

4 Innehåll GD har ordet 3 Ordlista 5 1. Resursfördelning på verksamhetsområden 7 2. Politikområde Konsumentpolitik Politikområde Regional tillväxtpolitik Övriga mål och återrapporteringskrav Organisationsstyrning Personal och kompetensförsörjning 65 Bilagor Bilaga 1 Rapporter 69 Bilaga 2 Remisser 70 Bilaga 3 Stöd till organisationer 73 Finansiell redovisning Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Tilläggsupplysningar och noter Sammanställning över väsentliga uppgifter 91

5 Goda resultat och en stabil grund att bygga vidare på GD har ordet När jag sammanfattar året konstaterar jag att Konsumentverkets engagerade medarbetare presterat goda resultat. Alla våra insatser ligger i linje med det konsumentpolitiska målet att Konsumenterna har makt och möjlighet att göra aktiva val. En av Konsumentverkets huvuduppgifter är att se till att aktörerna på olika marknader verkligen följer de konsumentskyddande lagarna. Vi har under året genomfört särskilda tillsynsinsatser inom bland annat resor, finansiella tjänster, elektronisk kommunikation och produktsäkerhet. Dessutom har KO stämt fler företag inför marknadsdomstolen och meddelat fler förbudsförelägganden jämfört med (92) Konsumentverkets årsredovisning 2008 Under året har en stor avtalsvillkorsgranskning initierats på reseområdet. I samarbete med övriga EU-länder har vi gjort särskilda tillsynsinsatser och därefter framgångsrikt agerat mot företag. På det finansiella området har tematiska granskningar av avtalsvillkor genomförts beträffande produktförsäkringar, friskrivningsklausuler och sms-lån. Elektronisk kommunikation är en relativt ny marknad med en hel del problem som drabbar konsumenterna. Därför inleddes förhandlingar med större operatörer om deras avtalsvillkor och marknadsföring. Vi har också prioriterat marknadskontroller, varit mycket aktiva i arbetet med att öka barnsäkerheten och fortsatt att delta i standardiseringsarbetet. För att konsumenterna ska ha makt och möjlighet att göra aktiva val är det viktigt att konsumentinformationen är lättillgänglig och tillförlitlig. Vår främsta informationskanal är Andra viktiga kanaler är de kommunala konsumentvägledarna och budget- och skuldrådgivarna, för vilka verket har ett särskilt ansvar. Webbplatsen har åter fått högt betyg av besökarna och även andra utvärderingar visar att verkets arbete med information varit framgångrikt. Konsumentverket har ett fortsatt gott samarbete med många myndigheter. Ett exempel är skolturnén Koll på cashen, om privatekonomi, tillsammans med Finansinspektionen och Kronofogden. Andra exempel är samarbetet med Konkurrensverket att följa omregleringen av apoteksmarknaden och med Kronofogden angående problem med överskuldsättning. Även samarbetet med Boverket, att skapa webbplatsen och att genomföra en rikstäckande säkerhetskontroll av lekplatser kan nämnas. Vi har också haft ett bra samarbete med rådgivningsbyråerna, som på ett ut- Gunnar Larsson GD Konsumentverket

6 4 Konsumentverkets årsredovisning 2008 märkt sätt kompletterar det stöd som den kommunala konsumentvägledningen kan ge enskilda konsumenter. Tack vare kraftfulla åtgärder har verkets ekonomiska situation förbättrats tidigare än beräknat. Verket har tvingats att fortsätta minska antalet anställda under året från 131 till 107 personer. Vi har prioriterat kompetensfrågor och genomfört en rad olika insatser för att återuppbygga en kunskap och förståelse för politikområdet och dess utmaningar. Vi har fortfarande svårt att mäta och bedöma måluppfyllelsen av det övergripande konsumentpolitiska målet och målen för Konsumentverkets olika verksamhetsgrenar. Därför har vi arbetat med att operationalisera målen. Under hösten lämnade vi ett förslag på utfalls- och prestationsindikatorer för uppföljning av verksamheten och ett förslag på en ny indelningsstruktur till regeringen. Syfte är att redan nästa år möjliggöra en ännu bättre bedömning av i vilken utsträckning uppsatta mål nåtts. Det finns några externa undersökningar som ger en värdering av Konsumentverket. Vi rangordnas som nr 6 av 39 myndigheter när det gäller utvecklingen av e-förvaltningen och i en undersökning av svenskarnas attityder och erfarenheter av 28 statliga verk och myndigheter placerade sig verket på tredje plats. Våra största styrkor bedömdes vara hjälpsamhet, pålitlighet samt kunnig och bemötande personal. Under året har vi själva gjort en medarbetarundersökning med ett klart positivt resultat. Sammantaget bedömer jag att det varit ett framgångsrikt år för Konsumentverket med goda resultat och att vi nu har en stabil grund att bygga vidare på. Utmaningarna är stora med tanke på att lågkonjunkturen kommer att innebära påfrestningar för många konsumenter. Gunnar Larsson

7 Ordlista ANEC The European Association for the Coordination of Consumer Representation, de europeiska konsumenternas röst i EU:s standardiseringsarbete ARN Allmänna reklamationsnämnden BEUC Bureau Européen des Unions de Consommateurs, europeisk konsumentorgansation KTIB Konsumenternas tele- och Internetbyrå Konstat Konsumentverkets statistik över konsumentvägledarnas kontakter LOU Lagen om offentlig upphandling LUP Lokala utvecklingsprogram 5 Konsumentverkets årsredovisning 2008 CEN The European Committee for Standardization, det europeiska standardiseringsorganet CPC, CPCS Consumer Protection Cooperation System CSF Centralt samordningsforum ECC European Consumer Centre EG Europeiska gemenskapen EI Energimarknadsinspektionen EU Europeiska unionen FLF Föreningen Landsbygdshandelns Främjande HEP Hushållsekonomiskt program ISO International Organization for Standardization, det internationella standardiseringsorganet KFM Kronofogdemyndigheten NDM Näringslivets delegation för marknadsrätt NEB National Enforcement bodies MD Marknadsdomstolen OECD Organisation for Economic Co-operation and Development, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling PTS Post- och telestyrelsen RAPEX Community Rapid Information System, ett informations- och varningssystem där länder inom EU informerar varandra om farliga produkter som återkallats SKL Sveriges Kommuner och Landsting TNL Test av nya lösningar VHS Verket för högskoleservice Verva Verket för förvaltningsutveckling WHO World Health Organization, Världshälsoorganisationen

8 6 Konsumentverkets årsredovisning 2008

9 1. Resursfördelning på verksamhetsområden Liksom för de två föregående åren är det inte heller för år 2008 möjligt att lämna en fullständig och helt rättvisande jämförelse över tid eftersom flera viktiga förutsättningar för jämförbarhet har ändrats så mycket att det inte låter sig göras. Det finns flera orsaker till detta av vilka de viktigaste är: I regleringsbrevet för 2007 beslutade regeringen återigen om en ny underindelning i verksamhetsstrukturen. Det var främst politikområdet konsumentpolitik som underindelades i en ny verksamhetsområdes- och verksamhetsgrensstruktur. Under året 2007 fick också Konsumentverket ett nytt övergripande konsumentpolitiskt mål samt två nya delmål. 7 Konsumentverkets årsredovisning 2008 Tidskriften Råd & Rön överläts till dåvarande Sveriges Konsumentråd. Tidskriften ingick alltså bara under en tredjedel av 2006 i Konsumentverkets verksamhet. Tidskriftens normala årsomsättning var cirka 20 miljoner kronor och den var i sin helhet avgiftsfinansierad. Konsumentverket omlokaliserades i enlighet med regeringens beslut under 2006 från Stockholm till Karlstad. Kostnaden för detta har nu beräknats till drygt 97,0 mkr av vilka 64,1 mkr hänför sig till verksamhetsåret 2006, 28,0 mkr till verksamhetsåret 2007 och 4,9 mkr till verksamhetsåret En samlad redovisning av kostnaderna för omlokaliseringen lämnas på annan plats i årsredovisningen. Riksdagen beslutade om en ny konsumentpolitisk strategi. Som följd av detta beslutade regeringen om nytt regleringsbrev för Konsumentverkets verksamhet I regleringsbrevet angavs en helt ny verksamhetsstruktur med nya mål för verksamheten. I april 2007 beslutade och fastställde Konsumentverket en ny organisation. Organisationsförändringen innebar bland annat en omprioritering av resursfördelningen, med stöd av förändringarna i Konsumentverkets uppdrag och regleringsbrev. Även i regleringsbrevet för 2008 gjordes förändringar i indelningsstrukturen. Politikområdet konsumentpolitik minskade från tre verksamhetsområden till två. Uppdraget och politikområdet energipolitik med verksamhetsområde politik för ett uthålligt energisystem övergick till andra myndigheter. Politikområdet regional tillväxtpolitik med verksamhetsområde kommersiell service är under avveckling eftersom regeringen beslutat att inrätta en ny myndighet som ska ta över uppdraget från och med april Tabellen på nästa sida, kolumnerna avseende år 2006 och 2007, har med hänvisning till ovanstående redogörelse så långt möjligt anpassats och räknats om till den indelningsstruktur som gäller för 2008.

10 8 Konsumentverkets årsredovisning 2008 Resursfördelning verksamhetsområden/grenar Kostnader (tkr) Intäkter (tkr) Tillsyn - varav Konsument Europa (3 668) (3 888) (3 668) (1 829) (1 935) (1 741) Regelgivning Branschkontakter Summa Konsumentskydd Information - varav tidskriften Råd & Rön (9 076) (16 029) Kunskapsbyggande Hållbar konsumtion Summa Information Åtgärder inom 2002 års energipolitiska system Summa Politik för ett uthålligt energisystem Stöd till program och processer Summa Kommersiell service Omlokalisering Total summa Konsumentverket har valt att redovisa omlokaliseringskostnader som en egen post utan att fördela kostnader och intäkter på verksamhetsgrenar. Kostnaderna är av engångskaraktär och skulle försvåra framtida jämförelser av vilka resurser som använts för de olika verksamhetsgrenarna. Verket ska också, enligt regleringsbrevet, särredovisa merkostnader för omlokaliseringen.

11 9 Konsumentverkets årsredovisning 2008

12

13 2. Politikområde Konsumentpolitik Målet för politikområdet är Konsumenterna har makt och möjlighet att göra aktiva val. Samlad analys av hur målet uppfyllts Det är inte möjligt för Konsumentverket att ge en sammanfattande bedömning av i vilken utsträckning konsumenterna har makt och möjligheter att göra de aktiva val som målet avser. Däremot är det verkets bedömning att konsumenternas makt har stärkts i en rad avseenden. Överenskommelser med näringslivet har reviderats och nya har träffats i sex fall. Åtta förhandlingar pågår. Tillsynsinsatserna har förstärkts och KO har ingripit i fler fall än tidigare. De områden där verket främst nått effekter är resor, alkohol- och tobak, korttidslån och e-handel. En ny marknadsföringslag trädde i kraft under året och verket har informerat om förändringarna. På verkets välbesökta webbplats har konsumenterna snabbt fått tillgång till viktig information om konsumentskydd och konsumenträtt. Liksom tidigare år är besökarnas omdömen om webbplatsen mycket positiva. Särskilda satsningar har gjorts gentemot ungdomar, tydligast genom besök till elever i 24 gymnasieskolor runt om i landet för att tillsammans med Finansinspektionen och Kronofogden informera om privatekonomi. Inom området produktsäkerhet, där konsumenten ofta har begränsad möjlighet att bedöma produkters egenskaper ur säkerhetssynpunkt, har Konsumentverket stärkt insatserna för marknadskontroll. Inom säkerhetsområdet har verket utvecklat kunskap och krav för att starkare kunna hävda konsumenternas ställning inom standardiseringen. Verket har också med kraft drivit sådana krav med stor framgång i det nya leksaksdirektivet. När det gäller möjligheterna för konsumenterna att göra aktiva val har de främst ökat tack vare aktuell, tillförlitlig och lättillgänglig konsumentinformation som Konsumentverket tillhandahållit på sin webbplats. Det handlar om konsumentskydd liksom om hållbar konsumtion inom främst områdena boende, bilar och bilars klimatpåverkan samt inom det privatekonomiska området. 11 Konsumentverkets årsredovisning 2008 Verksamhetsområde Konsumentskydd Målet för verksamhetsområdet är att Konsumentskyddet är på en hög nivå. Analys av hur målet uppfyllts Ett konsumentskydd på en hög nivå förutsätter regler som ger konsumenten en stark rättslig ställning. Det förutsätter en aktiv och effektiv tillsyn som leder till att lagstiftningen följs. Det är inte bara lagstiftningen som stärker konsumentskyddet; även näringslivets egna förhållningssätt och tillämpning av regelverket bidrar till ett bättre skydd. Branschöverenskommelser, som verket träffar i förhandlingar med branschorganisationer, kan ofta leda till ett skydd som sträcker sig längre än skyddet som lagstiftningen ger.

14 12 Konsumentverkets årsredovisning 2008 Verket yttrar sig på ett tidigt stadium över förslag i betänkanden och andra utredningar och kan därmed vara med och påverka beredningen av förslag och beslut. När verket i sin tillsyn konstaterar att skyddet är otillräckligt påtalar vi detta för regeringen. I år har verket gjort detta när det gäller bland annat det bristande skyddet vid gatuförsäljning, så kallad canvasförsäljning. Genom medverkan i olika expertkommittéer inom EU är det möjligt för verket att på ett tidigt stadium påverka den lagstiftning som så småningom leder till regler i Sverige. Även om detta arbete idag inte går att mäta finns det anledning att anta att arbetet leder till ett förbättrat skydd för konsumenten. Konsumentverket har sedan 2006 agerat för att komma till rätta med problematiken runt de så kallade sms-lånen. Under året har det gjorts granskningar av hur dagens lagstiftning efterlevs. Det har i sin tur lett till ytterligare två stämningar till Marknadsdomstolen. De åtgärder som vidtagits har ännu inte lett till ändrad lagstiftning och inte heller till större efterlevnad av lagstiftningen från näringsidkarnas sida. Konsumentverkets och KO:s snabba agerande och den stora mediala uppmärksamhet detta fått torde däremot ha bidragit till att medvetenheten ökat hos den enskilde konsumenten. Marknaden för e-handel ökar. En särskild granskning har gjorts av ett stort antal e-handelsföretag för att se till att dessa uppfyller informationskraven i e-handelslagen. Brister upptäcktes, men efter kontakter med de företag som inte uppfyllde kraven har flertalet rättat till bristerna. Vidare har verket gjort en granskning avseende avtalsvillkoren hos ett antal digital-tv-operatörer. Villkoren gällde bland annat bindningstid och automatisk förlängning vilket är av stor betydelse för konsument. I vissa fall fick verket gehör för den kritik som fram- fördes avseende villkoren. Där så inte skett har ärendena lämnats över för rättsliga åtgärder. Verkets insatser inom reseområdet och området alkohol och tobak har gett märkbara effekter på marknaden under Inom området alkohol och tobak har KO fört ett antal framgångsrika processer vid domstol vad avser marknadsföring där bland annat begreppet måttfullhet i viss mån förtydligats. Inom reseområdet har det gjorts intensiva insatser sedan Flera av dem gemensamt med Europeiska kommissionen, vilket bland annat lett till förbättrad information om vilka rättigheter flygpassagerare har när de nekats stiga ombord. Detta har ökat möjligheterna för konsumenten att ta till vara på sina rättigheter. Uppföljningar visar att gällande lag efterlevs bättre nu än före Inom området produktsäkerhet har flera insatser gjorts som inte bara lett till att enskilda produkter återkallats eller risker påtalats, utan även kan antas ha lett till en ökad medvetenhet om gällande krav och behovet av säkerhetsarbete hos näringsidkarna. Som exempel kan nämnas att verket i några kontroller särskilt fokuserat på de rutiner som näringsidkarna har för att säkerställa att de produkter som tillhandahålls uppfyller kravet att de ska vara säkra. I marknadskontroll inom dykområdet har kontrollen bland annat avsett servicerutiner och rutiner för säkerhet i samband med dykutbildning. Ett antal butikskedjor har i en marknadskontroll fått redogöra för sina rutiner för kontroll av de produkter man köper in samt av rutiner för återkallelse av farliga produkter. Konsumentverket har fortsatt arbetet med att ta fram ett material riktat till näringsidkare inom äventyrsturism för förebyggande säkerhetsarbete. Under året har samarbetet med Tullverket fortsatt. En effekt av detta sam-

15 arbete har varit att Tullverket lämnat information till Konsumentverket som bland annat i ett fall lett till att produkten, leksaksliknande tändare, kunde stoppas redan vid gränskontrollen. Även samarbetet med andra marknadskontrollerande myndigheter har under året stärkts. Även den gjorda kontrollen av säkerheten på lekplatser har förutom omedelbar förbättring av säkerheten på ett antal lekplatser lett till ökad medvetenhet hos kommuner och fastighetsägare om gällande krav. Kontrollen genomfördes i samverkan med Boverket och har även föranlett informationsinsatser tillsammans med bland andra Sveriges kommuner och landsting, SKL. Som ytterligare ett exempel kan nämnas marknadskontrollen av varningstexter på chokladägg. Varningstexterna var tidigare oftast svåra att läsa, ibland oläsliga. Efter kontrollen har tillverkare ändrat utformningen och placeringen av varningstexter och symbol så att detta är lätt synligt vid inköpstillfället, i överensstämmelse med gällande reglering. Insatserna inom produktsäkerhetsområdet har lett till ett förbättrat skydd för konsumenten. Konsumentverkets samlade bedömning av verksamhetsområdet är att verket har hävdat konsumentskyddet på en hög nivå. Verksamhetsgren Tillsyn Målet för verksamhetsgrenen är att Tillsynen är aktiv och effektiv och leder till att lagstiftningen följs. Återrapportering Antalet inkomna anmälningar och ärenden inom olika kategorier. Redogörelsen nedan avser inkomna anmälningar och förfrågningar för Konsumentverket/KO och för Konsument Europa. Konsumentverket har under 2008 mottagit anmälningar (3 541, 2007). Anmälningar fördelat på kategorier: marknadsföring avtalsvillkor 576 prisinformation 891 produktsäkerhet 384 övrigt 189 Återrapportering Antalet genomförda tillsynsärenden, styckkostnaden och resultatet av dessa med särredovisning för marknadskontroller och KO-ingripanden. Konsumentverket/KO har genomfört 590 tillsynsärenden. Av dessa avser 17 marknadskontroller. 157 har lett till att motparten vidtagit rättelse i enlighet med myndighetens krav, 100 har varit av så kallade påpekanden. Det innebär att Konsumentverket/KO inte kräver något svar från motparten. Bedömning har i dessa fall gjorts att det räcker att påpeka bristerna och kräva rättelse. I 152 fall har verket lagt ned undersökningen. Orsaken kan vara att omständigheter framkommit som gör att ett visst beteende eller förfarande inte längre anses strida mot lagen eller att ärendet prioriterats ned. Övriga ärenden har avslutats på annat sätt. I vissa fall har ärenden, efter utredning, överlämnats till annan myndighet för fortsatt behandling. I andra fall har ärenden gått vidare till KO. Styckkostnad per tillsynsärende När det gäller styckkostnaden för tillsynsärenden inklusive KO-ingripanden under 2008 kan en jämförelse inte göras med tidigare år. Verket har tidigare 2008 (tkr) Tillsynsärenden 24,4 KO-ingripanden 115,1 Marknadskontroller 263,1 13 Konsumentverkets årsredovisning 2008

16 14 Konsumentverkets årsredovisning 2008 genomfört en förändring i delar av ärendehanteringssystemet. Detta fick konsekvenser i 2007 års årsredovisning. Där räknades styckkostnaden för 2006 om för att överensstämma med beräkningen för Det är inte möjligt att göra detta idag. Konsumentverket redovisar därför endast en styckkostnad för Denna kan sedan ligga till grund för kommande jämförelser. KO har stämt 14 näringsidkare vid Marknadsdomstolen eller tingsrätt, utfärdat 23 förbudsförelägganden, varav 17 godkända, och 1 informationsföreläggande, varav 1 godkänt. Under 2008 registrerades 26 ansökningar om KObiträde. En av dessa har beviljats. 45 ansökningar om grupptalan har registrerats. Ingen av dessa har beviljats. Marknadsdomstolen har under 2008 meddelat fyra domar i mål där KO stämt in. I januari 2008 meddelade Marknadsdomstolen dom (2008:3) i målet KO mot Mobillån Sverige AB. Målet gällde att Mobillån förbjöds att i kreditavtal med konsument använda avtalsvillkor där avgiften överstiger kostnaden för krediten. En granskning av avtalsvillkoren inleddes för att följa upp domen. Granskningen resulterade i att KO stämde in två kreditgivare till MD för att få tydligare klargöranden av frågan vad som ska räknas som kostnad för krediten i enlighet med reglerna i Konsumentkreditlagen. Några avgöranden har ännu inte meddelats. Övriga avgöranden från Marknadsdomstolen har i två fall rört förbud att marknadsföra paketresa utan att föreskriven resegaranti ställts i enlighet med resegarantilagen, och ett fall av tobaksreklam. Övriga stämningsansökningar som lämnats av KO är fördelade på följande frågor: Oskäliga avtalsvillkor vid erbjudande av bredband och telefoni. Förbud mot marknadsföring utan att resegaranti ställts. Oskäliga avtalsvillkor och vilseledande information vid marknadsföring på Internet. Otillbörlig marknadsföring av alkoholhaltiga drycker. Bristande reklammarkering och vilseledande påståenden vid marknadsföring av lotterier. Oskäliga avtalsvillkor i försäkring. Överträdelse av tidigare förbudsföreläggande. Antalet ansökningar om KO-biträde minskade tydligt under Samtidigt utökades lagen om KO-biträde (vid årsskiftet 06/07) från att tidigare varit tillämplig endast när det gällde finansiella tjänster till att gälla all konsumentskyddande lagstiftning. Med anledning av det minskade antalet ansökningar och utökad befogenhet för KO vidtog KO flera informationsinsatser riktade till de fyra rådgivningsbyråerna och landets konsumentvägledare. Under hösten 2008 har antalet ansökningar ökat. Endast en av totalt 26 ansökningar har dock varit av sådant slag att de har beviljats KO-biträde. Den har beviljats i slutet av året och har ännu inte lett till någon domstolsprocess. KO har sedan år 2004 drivit en offentlig grupptalan mot ett elhandelsföretag vid Umeå tingsrätt. Umeå tingsrätt underrättade i maj 2008 gruppmedlemmarna att grupprättegången inletts och att medlemmarna hade möjlighet att delta i rättegången. Av möjliga gruppmedlemmar anmälde drygt drabbade konsumenter sitt intresse av att delta i rättegången. Den relativt låga anmälningsfrekvensen bedöms bero på den långa handläggningstiden i domstolen samt att flera gruppmedlemmar inte kunnat få en personlig underrättelse, då dessa varit okända för KO. Efter

17 anmälningsförförandet har ett fullständigt svaromål inkommit från elhandelsföretaget. Nästa steg i grupprättegången är att tingsrätten genom mellandom prövar om elhandelsföretaget gjort sig skyldigt till ett skadeståndsgrundande avtalsbrott. Muntlig förberedelse och huvudförhandling i denna del beräknas ske under år Tre beslut har meddelats under året, med stöd av produktsäkerhetslagen. Två har gällt förbud vid vite för en näringsidkare att sälja dykluft till konsument om inte åtgärder vidtogs för att säkerställa kvaliteten på dykluften. Ett beslut avsåg förbud att släppa ut leksaksliknande tändare på marknaden. Inget av besluten har överklagats. Konsumentverket har under året gjort 17 marknadskontroller: Dykning Varningstexter på leksaker med magneter Reflexer Varningstexter på chokladägg Våningssängar Märkning av levande ljus Tändare Butikskedjor Säkerhetsvästar vid ridning Barnvagnar Innebandyglasögon Lekstolar Lekplatser Leksaker och solgardiner med sugkoppsfäste Utbildningsmaterial vid utövande av tjänst inom äventyrsturism Märkningskontroll av viss personlig skyddsutrustning RAPEX-notifierade produkter en marknadskontroll har under 2008 uppgått till kr. Styckkostnaden för en marknadskontroll under 2007 har räknats fram till kr. Att jämföra med tidigare verksamhetsår är enligt verkets uppfattning inte meningsfullt då de förändringar som skett sedan verksamheten omlokaliserades, både vad gäller arbetsmetoder och redovisningsrutiner, gör att en jämförelse inte är relevant. Några marknadskontroller görs sedan indikationer framkommit om att det finns säkerhetsrisker med vissa produkter eller i vissa branscher. Sådana indikationer kan vara olycksstatistik, anmälningar och kunskap som erhålls om särskilda risker i samband med deltagande i standardiseringsarbete. Marknadskontrollerna inom dykning och av lekplatser är exempel på kontroller som startats efter att riskerna identifierats genom bland annat olycksstatistik och anmälningar. Kontrollen inom dykområdet löper under tre år. Den innefattade under 2008 bland annat en kontroll av dykutrustning (märkning, bruksanvisningar och teknisk dokumentation av regulatorer) och rutiner för service och underhåll av utrustning. Brister såväl vad gäller dykutrustning som rutiner har kunnat konstateras. Kontrollen utökades under året med anledning av att flera dödsfall inträffat i samband med dykutbildningar till att även omfatta en kontroll av näringsidkares säkerhetsrutiner i samband med dessa tjänster. Inom ramen för projektet genomförs även årliga möten med företrädare för branschen och andra intressenter. 15 Konsumentverkets årsredovisning 2008 Alla kontrollerna utom tändarkontrollen har skett på verkets initiativ. Tändarkontrollen är en del av en gemensam europeisk marknadskontroll. Den genomsnittliga styckkostnaden för Lekplatskontrollen gjordes i samverkan med Boverket då statistik visar att ett stort antal barn skadas varje år på svenska lekplatser. 29 lekplatser i fem kommuner besiktigades mot gällande säkerhetskrav i europeiska standarder

18 16 Konsumentverkets årsredovisning 2008 för lekredskap och stötdämpande underlag. Kontrollen har även omfattat ett tillgänglighetsperspektiv. På 24 av de granskade lekplatserna hittades så allvarliga säkerhetsbrister att Konsumentverket krävde omedelbara åtgärder av fastighetsägarna för att undanröja risker för allvarliga skador. Endast en fastighetsägare vidtog inte lämpliga åtgärder inom rimlig tid. Verkets deltagande i det europeiska tändarprojektet motiveras bland annat av att flera bränder varje år förorsakas av barns lek med tändare. Erfarenheter från USA visar att antalet bränder minskar drastiskt genom att endast barnsäkra engångständare tillhandahålls. Arbetet har delvis bedrivits i samverkan med Tullverket och med hjälp av kommunala konsumentvägledare. Insatserna har lett till att vissa tändare återkallats av näringsidkare och ökade kunskaper hos importörer, distributörer och butiker som säljer tändare till konsumenter. Detta kan antas leda till att icke barnsäkra engångständare fortare kommer bort från marknaden. Marknadskontroller har gjorts för att följa upp tidigare genomförda kontroller, som exempelvis kontrollerna av reflexer, våningssängar och barnvagnar. Kontrollerna av reflexer och våningssängar har visat på nedslående resultat, fortfarande är det säkerhetsbrister på flera produkter som säljs till konsumenter. En närmare analys av resultaten måste göras, men mycket talar för att ändrade tillsynsmetoder krävs för att öka säkerheten på dessa produkter. Vad gäller uppföljningen av barnvagnar, som även hade sin grund i ett stort antal olyckor som gav utslag både i olycksstatistik och anmälningar till verket, har vid årets utgång alla näringsidkare vars produkter inte klarade provningen genomfört vissa åtgärder. Endast en näringsidkare har ännu inte uppfyllt Konsumentverkets krav fullt ut. Kontrollen har, förutom vissa brister hos enskilda produkter, visat på behov av tydligare provningsanvisningar i standarden. Marknadskontroller har även gjorts för att följa upp antingen ändrade säkerhetskrav i ny lagstiftning eller standarder, Marknadskontroll av lekplatser har genomförts under året.

19 vilket varit fallet i kontrollerna av varningstexter på leksaker med magneter, märkning av levande ljus och lekstolar. Resultatet av kontrollerna av magnetleksaker och märkning av ljus har visat på vissa brister som det kommer att krävas fortsatta insatser för att undanröja. Resultaten av lekstolskontrollen har ännu inte sammanställts. Marknadskontroller kan även användas för att komma tillrätta med att en viss produkttyp uppvisar samma brist oavsett vilken näringsidkare som tillhandahåller produkten. Så är fallet med kontrollen av varningstexter på chokladägg. Där har verket konstaterat att varningstexterna på de produkter som fanns på den svenska marknaden inte överensstämde med gällande reglering. Efter kontrollen har märkningen ändrats av deltagande näringsidkare. Ett förebyggande säkerhetsarbete och goda rutiner hos näringsidkare är viktiga förutsättningar för att säkerställa att de produkter som tillhandahålls är säkra. Marknadskontroller med särskilt fokus på dessa frågor har gjorts under året, nämligen kontrollen av butikskedjor och utbildningsmaterial för tjänster inom äventyrsturism. Butikskedjekontrollen har genomförts genom att verket besökte enskilda butiker som ingår i butikskedjor och butiksansvarig fick redogöra för sina rutiner vad gäller produktsäkerhet. Vissa produkter har köpts in i varje butik. Respektive butikskedjas huvudkontor har därefter besökts. Vid besöket har rutiner för produktsäkerhet kontrollerats och dokumentation av de tidigare inköpta produkterna kontrollerats. Kontrollen har lett till att några produkter frivilligt återkallades av näringsidkaren och har även gett ökad kunskap hos de utvalda kedjorna. Det kan antas leda till bättre rutiner och säkrare produkter framledes. Utbildningsmaterialet för tjänster inom äventyrsturism syftar till att underlätta för näringsidkarna att förebygga olyckor genom systematiskt säkerhetsarbete. Synpunkter på materialet har inhämtats från intressenter med kunskaper och erfarenheter inom området. Kontrollen ska fortsatta under 2009 med seminarier för företrädare för branschen och utbildare inom området. Återrapportering Fördelningen av tillsynsärenden mellan initierade ärenden respektive sådana som tillkommit genom anmälan från enskilda respektive från myndigheter. Fördelning (antal ärenden): Initierade ärenden: 139 Anmälan från enskild: 253 Anmälan från myndighet: 102 Övrigt: 96 (organisationer med flera) Konsumentverket har sedan tidigare ändrat i redovisningsrutinerna. Den förändring som gjordes av delar av ärendehanteringssystemet under 2007 är fortfarande föremål för justeringar för att systemet på bästa sätt ska anpassas till verksamheten. Förändringen leder till att mer tid kan läggas på ärenden initierade av Konsumentverket/KO. Att ändringen gjordes under löpande år innebär att en jämförelse med motsvarande uppgifter för tidigare år inte kan göras då jämförelsen inte skulle ge en rättvisande bild av det som är föremål för jämförelsen. En korrekt jämförelse kan göras tidigast i samband med årsredovisningen Återrapportering Initierade avtalsvillkorsgranskningar. Konsumentverket har initierat fem granskningar av avtalsvillkor. Granskningarna har riktats in på: Inrikesflygets och flygoperatörernas transportvillkor. Villkor gällande uppsägning (telefoni). Specialförsäkringar för bland annat hemelektronik. 17 Konsumentverkets årsredovisning 2008

Konsumentverkets årsredovisning 2009. Konsumentverket 2010 ISBN 978-91-7398-943-5. Layout: Konsumentverkets webbredaktion/malin Nergård

Konsumentverkets årsredovisning 2009. Konsumentverket 2010 ISBN 978-91-7398-943-5. Layout: Konsumentverkets webbredaktion/malin Nergård Årsredovisning 2009 Konsumentverkets årsredovisning 2009 Konsumentverket 2010 ISBN 978-91-7398-943-5 Layout: Konsumentverkets webbredaktion/malin Nergård Foto: Johan Eklund m fl Tryck: Elanders Sverige

Läs mer

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017 1 Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017 Dokumenttyp: Marknadskontrollplan Dokumentnummer: 2014:10 Version: A Datum: 2014-12-22 Upprättat av: Maria Lindstedt Godkänt av:

Läs mer

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Rapport 2011:15 Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet En lägesrapport Konsumentverket 2011 2 (8) 3 (8) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:6 2008-04-11 Dnr B 2/07 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014

Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014 Datum 2015-04-14 Diarienummer 1203/2015 1(5) Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014 Boverket utpekas som marknadskontrollmyndighet för byggprodukter i 8 kap. 3 plan- och byggförordningen (2011:338),

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

Miljöargument i marknadsföringen. Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2

Miljöargument i marknadsföringen. Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2 Miljöargument i marknadsföringen Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2 Rättsavdelningen Konsumentverket/KO Rättsenhet 1 - Hälsa, Resor, Elektronisk kommunikation Rättsenhet 2 - Finansiella tjänster, Boende/Energi,

Läs mer

Som nämnts i kapitel 2 finns ett antal konsumentpolitiska instanser som konsumenter kan vända sig till om de har problem.

Som nämnts i kapitel 2 finns ett antal konsumentpolitiska instanser som konsumenter kan vända sig till om de har problem. 1 PTS är sektorsmyndighet på teleområdet. Det innebär att myndigheten skall följa utvecklingen på teleområdet och bevaka att alla invånare i landet får effektiva telekommunikationer till ett rimligt pris.

Läs mer

Konsumentverkets årsredovisning 2010. Konsumentverket 2011 ISBN 978-91-7398-956-5. Layout: Spenat reklambyrå

Konsumentverkets årsredovisning 2010. Konsumentverket 2011 ISBN 978-91-7398-956-5. Layout: Spenat reklambyrå Årsredovisning 2010 Konsumentverkets årsredovisning 2010 Konsumentverket 2011 ISBN 978-91-7398-956-5 Layout: Spenat reklambyrå Foto: øyvind Lund, Johan Eklund, Camilla Rosén, istockphoto och Matton bildbyrå

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Adressat Malmö Aviation AB, 556458-3101 Saken Information om passagerares rättigheter Åläggande att lämna information Konsumentombudsmannen

Läs mer

Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning

Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Rapport 29:24 Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Marknadskontroll märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Rapport 29:24 Konsumentverket 29 2 Sammanfattning Konsumentverket

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MOTPART Wasa Kredit AB, 556311-9204, Box 7233, 103 89 STOCKHOLM Ombud: advokaten Staffan Wilow,

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Verksjuristen Patrik Havermann 2015-02-20 2013/414 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Eniro 118 118 AB, 556476-5294 Gustav

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 10.5.2012 2012/2037(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal (2012/2037(INI))

Läs mer

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. ---

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. --- FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Rättsavdelningen 08-678 57 23 my.bergdahl@pts.se DATUM VÅR REFERENS 26 juni 2003 03-1862 Callmedia Telecom CMT AB Box 239 201 22 Malmö

Läs mer

Konsumentverket arbetar för dig!

Konsumentverket arbetar för dig! Konsumentverket arbetar för dig! Obeställd e-postreklam - Lagstiftning, Tillämpning och Tillsyn Ola Svensson Rättsenhet 3 Konsumentverket/KO De viktigaste konsumentlagarna Marknadsföringslagen Avtalsvillkorslagen

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Yttrande. Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan angivna förslag. Svensk Försäkring har följande synpunkter.

Yttrande. Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan angivna förslag. Svensk Försäkring har följande synpunkter. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Ju 2011/8586/KO Yttrande Stockholm 2012-01-09 Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till direktiv om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och till

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

SÄKRA LEKSAKER = SÄKERT NÖJE FÖR BARN

SÄKRA LEKSAKER = SÄKERT NÖJE FÖR BARN VEM BÖR LÄSA DENNA BROSCHYR? Denna broschyr riktar sig till små och medelstora företagare som vill placera leksaker på den Europeiska gemenskapens marknad. Återförsäljare och konsumenter kan använda denna

Läs mer

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 2012-11- 27 nn, Ordn.nr /S20 Adressat Anna Cecilia Nilsson

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:3 2008: Datum 2009-02-17 Dnr B 5/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Abitur AB, Box 2071, 429 12 SÄRÖ SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund.

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund. Sida 1 av 6 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717-23(9 Adressat Prognosia AB Organisationsnummer 556722-7946 Föreläggande KO förbjuder Prognosia

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 november 2012 T 2085-11 KLAGANDE AH Ombud: Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Rehab Center Svedala Kommanditbolag,

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN. Åläggande att lämna information. Konsumentombudsmannen (KO) ålägger Turkish Airlines

KONSUMENTOMBUDSMANNEN. Åläggande att lämna information. Konsumentombudsmannen (KO) ålägger Turkish Airlines KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE KONSUMENTVERKET 013-07-04 KONSUMENTOMBUDSMANNEN IF 2013:16 Dnr 2012/1836 INK 2a13-0 M- 01 Dnr... fe Oee....!MOM.... rfflt.nr 60 Turkish, irlines Inc., 1E905433 Saken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Dina reserättigheter

Dina reserättigheter Dina reserättigheter - när du reser med flyg, tåg, buss eller båt Dina rättigheter EU har regler för alla olika resor. När du reser med flyg, tåg, buss eller båt har du alltid vissa rättigheter när det

Läs mer

... (Kkaii x- res. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:13 2013-07-04 Dnr 2012/1826. Åläggande att lämna information

... (Kkaii x- res. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:13 2013-07-04 Dnr 2012/1826. Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:13 2013-07-04 Dnr 2012/1826 Adressat Norwegian Air Shuttle ASA, NO 965920358 MVA Saken Information om passagerare gntverket KONSU MENTOMBUDSMANNEN INK. 2013-08-

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-09-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-09-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-16.20 Beslutande Agda Johansson, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Carina Lillbacka Pia Risán Styrbjörn Lindht. tj.ersättare Ulrica Öberg,

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Beviljade stöd 2009 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 2 Ärendet... 11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning...

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-06-27 Dnr: 14-4175 22 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 peder.cristvall@pts.se Tele2 Sverige AB Att: Stefan Backman Box 63 164 94 Kista Föreläggande

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Konsumentverkets årsredovisning 2013

Konsumentverkets årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Konsumentverkets årsredovisning 2013 Innehåll GD har ordet 3 1. Resursfördelning på verksamhetsområden 5 2. Sammanfattande resultatredovisning 11 Verksamhetsområden med verksamhetsgrenar

Läs mer

KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012

KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL GD har ordet 3 1. Resursfördelning på verksamhetsområden 5 2. Sammanfattande resultatredovisning

Läs mer

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa BRA ATT VETA För dig som reser i Europa Transport Flygbolaget har en skyldighet att informera om dina rättigheter. Om ditt flyg blir kraftigt försenat, inställt eller om du nekas ombordstigning mot din

Läs mer

Produktförsäkring och skadereglering

Produktförsäkring och skadereglering Produktförsäkring och skadereglering Maj 2010 Maj 2010 Dnr 09-11327 innehåll Sammanfattning 3 Inledning 4 Undersökning av skadereglering vid produktförsäkring i hemelektronikbranschen 5 Urval och avgränsningar

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.7a VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 7 juni 2006 05-11843/23 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Alev Yeter Avdelningen för marknadsfrågor Tillsyn konsumentfrågor 08-6785691

Läs mer

Kontrollköp av folköl och tobak - presentation av arbetet på Folkhälsomyndigheten och framtaget material

Kontrollköp av folköl och tobak - presentation av arbetet på Folkhälsomyndigheten och framtaget material av folköl och tobak - presentation av arbetet på Folkhälsomyndigheten och framtaget material. Den 1 maj infördes bestämmelser om kontrollköp i alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581) och lagen

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5)

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5) 1 (5) Prop. 2008/09:187 Förslag till lag om tjänster på den inre marknaden Härigenom föreskrivs följande. Inledande bestämmelse 1 Denna lag innehåller allmänna bestämmelser avseende tjänster som omfattas

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014 Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014 Arbetet för att förbättra kundnöjdheten inom telekommarknaden fortsätter! Under 2014 ökade kundnöjdheten enligt mätningen från Svenskt Kvalitetsindex (SKI)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Informations- och förbudsförelägganden

Informations- och förbudsförelägganden KONSUMENTOMBUDSMANNEN [ KONSUMENTVERKET*""""" KONSUMENTOMBUDSMANNEN 'NK. 2015-09m f FÖRELÄGGANDE 2015-09-08 FF 2015:4 b IF 2015:3 b Dnr 2014/1211 uy 2* ^. ^.l.^...isjvedfonenet AB ""Björkgatan 77 753 23

Läs mer

KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2014

KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 INNEHÅLL GD har ordet 3 1. Resursfördelning på verksamhetsområden 5 2. Sammanfattande resultatredovisning 11 Verksamhetsområden med verksamhetsgrenar 3. Konsumentskydd 16 Tillsyn

Läs mer

MARKNADSRÄTT EU-DOMSTOLEN 2011

MARKNADSRÄTT EU-DOMSTOLEN 2011 MARKNADSRÄTT EU-DOMSTOLEN 2011 Presentation för SFIR 17 januari 2012 Advokaten Lena Frånstedt Lofalk Marknadsrätt EU-domstolen 2010 En dom den 12 maj 2011 i mål mellan KO och Ving Sverige AB om vad som

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

Bästa fonden? En granskning av fondmarknadsföring. Malin Fors Jurist på Konsumentverket malin.fors@konsumentverket.se

Bästa fonden? En granskning av fondmarknadsföring. Malin Fors Jurist på Konsumentverket malin.fors@konsumentverket.se Bästa fonden? En granskning av fondmarknadsföring Malin Fors Jurist på Konsumentverket malin.fors@konsumentverket.se Konsumentverkets uppdrag Konsumentverkets uppgift är att se till att företagen följer

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Agneta Bäcklund. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring

Läs mer

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande.

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande. 2008-11-19 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter, S2 Christoffer Andersson Calafatis Telefon +46 8 405 12 30 Telefax +46 8 10 98 41 E-post christoffer.andersson-calafatis@finance.ministry.se

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor)

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) 2013-02-22 RET 2012/100884 1 (5) Enheten för teknik Anders Åsen, 010-730 9897 Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) Sammanfattning Arbetsmiljöverket

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter 2640 Nr 789 Bilaga 1 Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Kreditfömedlare * Denna information är frivillig

Läs mer

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4 samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2015-07-03 Er referens Ju2015/05400/L4 Avdelning för risk- och sårbarhetreducerande arbete Farliga ämnen Shulin Nie 010 2404211 shulin.nie@msb.se Regeringskansliet

Läs mer

God sed i finansbolag

God sed i finansbolag God sed i finansbolag FF1 Etiska Riktlinjer FINANSBOLAGENS FÖRENING God sed i finansbolag Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål att verka för en sund utveckling

Läs mer

Pressmeddelanden från Konsumentverket. Pressurklipp från Sändaren nr 21. EU regler kan hota ideell second hand i Sverige 2008

Pressmeddelanden från Konsumentverket. Pressurklipp från Sändaren nr 21. EU regler kan hota ideell second hand i Sverige 2008 Beredning 2009 01 28 1 1 Konsumentnämnden 2009 02 11 1 1 Meddelanden Bilagor: Pressmeddelanden från Konsumentverket, pressurklipp från Sändaren, inbjudan till BUS dagarna Pressmeddelanden från Konsumentverket

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0079 SV 01.12.2000 000.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV 2000/79/EG av den 27 november 2000 om genomförande

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning Kommittédirektiv Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Dir. 2014:81 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer