Konsumentverkets årsredovisning 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsumentverkets årsredovisning 2008"

Transkript

1

2

3 Konsumentverkets årsredovisning 2008

4 Innehåll GD har ordet 3 Ordlista 5 1. Resursfördelning på verksamhetsområden 7 2. Politikområde Konsumentpolitik Politikområde Regional tillväxtpolitik Övriga mål och återrapporteringskrav Organisationsstyrning Personal och kompetensförsörjning 65 Bilagor Bilaga 1 Rapporter 69 Bilaga 2 Remisser 70 Bilaga 3 Stöd till organisationer 73 Finansiell redovisning Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Tilläggsupplysningar och noter Sammanställning över väsentliga uppgifter 91

5 Goda resultat och en stabil grund att bygga vidare på GD har ordet När jag sammanfattar året konstaterar jag att Konsumentverkets engagerade medarbetare presterat goda resultat. Alla våra insatser ligger i linje med det konsumentpolitiska målet att Konsumenterna har makt och möjlighet att göra aktiva val. En av Konsumentverkets huvuduppgifter är att se till att aktörerna på olika marknader verkligen följer de konsumentskyddande lagarna. Vi har under året genomfört särskilda tillsynsinsatser inom bland annat resor, finansiella tjänster, elektronisk kommunikation och produktsäkerhet. Dessutom har KO stämt fler företag inför marknadsdomstolen och meddelat fler förbudsförelägganden jämfört med (92) Konsumentverkets årsredovisning 2008 Under året har en stor avtalsvillkorsgranskning initierats på reseområdet. I samarbete med övriga EU-länder har vi gjort särskilda tillsynsinsatser och därefter framgångsrikt agerat mot företag. På det finansiella området har tematiska granskningar av avtalsvillkor genomförts beträffande produktförsäkringar, friskrivningsklausuler och sms-lån. Elektronisk kommunikation är en relativt ny marknad med en hel del problem som drabbar konsumenterna. Därför inleddes förhandlingar med större operatörer om deras avtalsvillkor och marknadsföring. Vi har också prioriterat marknadskontroller, varit mycket aktiva i arbetet med att öka barnsäkerheten och fortsatt att delta i standardiseringsarbetet. För att konsumenterna ska ha makt och möjlighet att göra aktiva val är det viktigt att konsumentinformationen är lättillgänglig och tillförlitlig. Vår främsta informationskanal är Andra viktiga kanaler är de kommunala konsumentvägledarna och budget- och skuldrådgivarna, för vilka verket har ett särskilt ansvar. Webbplatsen har åter fått högt betyg av besökarna och även andra utvärderingar visar att verkets arbete med information varit framgångrikt. Konsumentverket har ett fortsatt gott samarbete med många myndigheter. Ett exempel är skolturnén Koll på cashen, om privatekonomi, tillsammans med Finansinspektionen och Kronofogden. Andra exempel är samarbetet med Konkurrensverket att följa omregleringen av apoteksmarknaden och med Kronofogden angående problem med överskuldsättning. Även samarbetet med Boverket, att skapa webbplatsen och att genomföra en rikstäckande säkerhetskontroll av lekplatser kan nämnas. Vi har också haft ett bra samarbete med rådgivningsbyråerna, som på ett ut- Gunnar Larsson GD Konsumentverket

6 4 Konsumentverkets årsredovisning 2008 märkt sätt kompletterar det stöd som den kommunala konsumentvägledningen kan ge enskilda konsumenter. Tack vare kraftfulla åtgärder har verkets ekonomiska situation förbättrats tidigare än beräknat. Verket har tvingats att fortsätta minska antalet anställda under året från 131 till 107 personer. Vi har prioriterat kompetensfrågor och genomfört en rad olika insatser för att återuppbygga en kunskap och förståelse för politikområdet och dess utmaningar. Vi har fortfarande svårt att mäta och bedöma måluppfyllelsen av det övergripande konsumentpolitiska målet och målen för Konsumentverkets olika verksamhetsgrenar. Därför har vi arbetat med att operationalisera målen. Under hösten lämnade vi ett förslag på utfalls- och prestationsindikatorer för uppföljning av verksamheten och ett förslag på en ny indelningsstruktur till regeringen. Syfte är att redan nästa år möjliggöra en ännu bättre bedömning av i vilken utsträckning uppsatta mål nåtts. Det finns några externa undersökningar som ger en värdering av Konsumentverket. Vi rangordnas som nr 6 av 39 myndigheter när det gäller utvecklingen av e-förvaltningen och i en undersökning av svenskarnas attityder och erfarenheter av 28 statliga verk och myndigheter placerade sig verket på tredje plats. Våra största styrkor bedömdes vara hjälpsamhet, pålitlighet samt kunnig och bemötande personal. Under året har vi själva gjort en medarbetarundersökning med ett klart positivt resultat. Sammantaget bedömer jag att det varit ett framgångsrikt år för Konsumentverket med goda resultat och att vi nu har en stabil grund att bygga vidare på. Utmaningarna är stora med tanke på att lågkonjunkturen kommer att innebära påfrestningar för många konsumenter. Gunnar Larsson

7 Ordlista ANEC The European Association for the Coordination of Consumer Representation, de europeiska konsumenternas röst i EU:s standardiseringsarbete ARN Allmänna reklamationsnämnden BEUC Bureau Européen des Unions de Consommateurs, europeisk konsumentorgansation KTIB Konsumenternas tele- och Internetbyrå Konstat Konsumentverkets statistik över konsumentvägledarnas kontakter LOU Lagen om offentlig upphandling LUP Lokala utvecklingsprogram 5 Konsumentverkets årsredovisning 2008 CEN The European Committee for Standardization, det europeiska standardiseringsorganet CPC, CPCS Consumer Protection Cooperation System CSF Centralt samordningsforum ECC European Consumer Centre EG Europeiska gemenskapen EI Energimarknadsinspektionen EU Europeiska unionen FLF Föreningen Landsbygdshandelns Främjande HEP Hushållsekonomiskt program ISO International Organization for Standardization, det internationella standardiseringsorganet KFM Kronofogdemyndigheten NDM Näringslivets delegation för marknadsrätt NEB National Enforcement bodies MD Marknadsdomstolen OECD Organisation for Economic Co-operation and Development, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling PTS Post- och telestyrelsen RAPEX Community Rapid Information System, ett informations- och varningssystem där länder inom EU informerar varandra om farliga produkter som återkallats SKL Sveriges Kommuner och Landsting TNL Test av nya lösningar VHS Verket för högskoleservice Verva Verket för förvaltningsutveckling WHO World Health Organization, Världshälsoorganisationen

8 6 Konsumentverkets årsredovisning 2008

9 1. Resursfördelning på verksamhetsområden Liksom för de två föregående åren är det inte heller för år 2008 möjligt att lämna en fullständig och helt rättvisande jämförelse över tid eftersom flera viktiga förutsättningar för jämförbarhet har ändrats så mycket att det inte låter sig göras. Det finns flera orsaker till detta av vilka de viktigaste är: I regleringsbrevet för 2007 beslutade regeringen återigen om en ny underindelning i verksamhetsstrukturen. Det var främst politikområdet konsumentpolitik som underindelades i en ny verksamhetsområdes- och verksamhetsgrensstruktur. Under året 2007 fick också Konsumentverket ett nytt övergripande konsumentpolitiskt mål samt två nya delmål. 7 Konsumentverkets årsredovisning 2008 Tidskriften Råd & Rön överläts till dåvarande Sveriges Konsumentråd. Tidskriften ingick alltså bara under en tredjedel av 2006 i Konsumentverkets verksamhet. Tidskriftens normala årsomsättning var cirka 20 miljoner kronor och den var i sin helhet avgiftsfinansierad. Konsumentverket omlokaliserades i enlighet med regeringens beslut under 2006 från Stockholm till Karlstad. Kostnaden för detta har nu beräknats till drygt 97,0 mkr av vilka 64,1 mkr hänför sig till verksamhetsåret 2006, 28,0 mkr till verksamhetsåret 2007 och 4,9 mkr till verksamhetsåret En samlad redovisning av kostnaderna för omlokaliseringen lämnas på annan plats i årsredovisningen. Riksdagen beslutade om en ny konsumentpolitisk strategi. Som följd av detta beslutade regeringen om nytt regleringsbrev för Konsumentverkets verksamhet I regleringsbrevet angavs en helt ny verksamhetsstruktur med nya mål för verksamheten. I april 2007 beslutade och fastställde Konsumentverket en ny organisation. Organisationsförändringen innebar bland annat en omprioritering av resursfördelningen, med stöd av förändringarna i Konsumentverkets uppdrag och regleringsbrev. Även i regleringsbrevet för 2008 gjordes förändringar i indelningsstrukturen. Politikområdet konsumentpolitik minskade från tre verksamhetsområden till två. Uppdraget och politikområdet energipolitik med verksamhetsområde politik för ett uthålligt energisystem övergick till andra myndigheter. Politikområdet regional tillväxtpolitik med verksamhetsområde kommersiell service är under avveckling eftersom regeringen beslutat att inrätta en ny myndighet som ska ta över uppdraget från och med april Tabellen på nästa sida, kolumnerna avseende år 2006 och 2007, har med hänvisning till ovanstående redogörelse så långt möjligt anpassats och räknats om till den indelningsstruktur som gäller för 2008.

10 8 Konsumentverkets årsredovisning 2008 Resursfördelning verksamhetsområden/grenar Kostnader (tkr) Intäkter (tkr) Tillsyn - varav Konsument Europa (3 668) (3 888) (3 668) (1 829) (1 935) (1 741) Regelgivning Branschkontakter Summa Konsumentskydd Information - varav tidskriften Råd & Rön (9 076) (16 029) Kunskapsbyggande Hållbar konsumtion Summa Information Åtgärder inom 2002 års energipolitiska system Summa Politik för ett uthålligt energisystem Stöd till program och processer Summa Kommersiell service Omlokalisering Total summa Konsumentverket har valt att redovisa omlokaliseringskostnader som en egen post utan att fördela kostnader och intäkter på verksamhetsgrenar. Kostnaderna är av engångskaraktär och skulle försvåra framtida jämförelser av vilka resurser som använts för de olika verksamhetsgrenarna. Verket ska också, enligt regleringsbrevet, särredovisa merkostnader för omlokaliseringen.

11 9 Konsumentverkets årsredovisning 2008

12

13 2. Politikområde Konsumentpolitik Målet för politikområdet är Konsumenterna har makt och möjlighet att göra aktiva val. Samlad analys av hur målet uppfyllts Det är inte möjligt för Konsumentverket att ge en sammanfattande bedömning av i vilken utsträckning konsumenterna har makt och möjligheter att göra de aktiva val som målet avser. Däremot är det verkets bedömning att konsumenternas makt har stärkts i en rad avseenden. Överenskommelser med näringslivet har reviderats och nya har träffats i sex fall. Åtta förhandlingar pågår. Tillsynsinsatserna har förstärkts och KO har ingripit i fler fall än tidigare. De områden där verket främst nått effekter är resor, alkohol- och tobak, korttidslån och e-handel. En ny marknadsföringslag trädde i kraft under året och verket har informerat om förändringarna. På verkets välbesökta webbplats har konsumenterna snabbt fått tillgång till viktig information om konsumentskydd och konsumenträtt. Liksom tidigare år är besökarnas omdömen om webbplatsen mycket positiva. Särskilda satsningar har gjorts gentemot ungdomar, tydligast genom besök till elever i 24 gymnasieskolor runt om i landet för att tillsammans med Finansinspektionen och Kronofogden informera om privatekonomi. Inom området produktsäkerhet, där konsumenten ofta har begränsad möjlighet att bedöma produkters egenskaper ur säkerhetssynpunkt, har Konsumentverket stärkt insatserna för marknadskontroll. Inom säkerhetsområdet har verket utvecklat kunskap och krav för att starkare kunna hävda konsumenternas ställning inom standardiseringen. Verket har också med kraft drivit sådana krav med stor framgång i det nya leksaksdirektivet. När det gäller möjligheterna för konsumenterna att göra aktiva val har de främst ökat tack vare aktuell, tillförlitlig och lättillgänglig konsumentinformation som Konsumentverket tillhandahållit på sin webbplats. Det handlar om konsumentskydd liksom om hållbar konsumtion inom främst områdena boende, bilar och bilars klimatpåverkan samt inom det privatekonomiska området. 11 Konsumentverkets årsredovisning 2008 Verksamhetsområde Konsumentskydd Målet för verksamhetsområdet är att Konsumentskyddet är på en hög nivå. Analys av hur målet uppfyllts Ett konsumentskydd på en hög nivå förutsätter regler som ger konsumenten en stark rättslig ställning. Det förutsätter en aktiv och effektiv tillsyn som leder till att lagstiftningen följs. Det är inte bara lagstiftningen som stärker konsumentskyddet; även näringslivets egna förhållningssätt och tillämpning av regelverket bidrar till ett bättre skydd. Branschöverenskommelser, som verket träffar i förhandlingar med branschorganisationer, kan ofta leda till ett skydd som sträcker sig längre än skyddet som lagstiftningen ger.

14 12 Konsumentverkets årsredovisning 2008 Verket yttrar sig på ett tidigt stadium över förslag i betänkanden och andra utredningar och kan därmed vara med och påverka beredningen av förslag och beslut. När verket i sin tillsyn konstaterar att skyddet är otillräckligt påtalar vi detta för regeringen. I år har verket gjort detta när det gäller bland annat det bristande skyddet vid gatuförsäljning, så kallad canvasförsäljning. Genom medverkan i olika expertkommittéer inom EU är det möjligt för verket att på ett tidigt stadium påverka den lagstiftning som så småningom leder till regler i Sverige. Även om detta arbete idag inte går att mäta finns det anledning att anta att arbetet leder till ett förbättrat skydd för konsumenten. Konsumentverket har sedan 2006 agerat för att komma till rätta med problematiken runt de så kallade sms-lånen. Under året har det gjorts granskningar av hur dagens lagstiftning efterlevs. Det har i sin tur lett till ytterligare två stämningar till Marknadsdomstolen. De åtgärder som vidtagits har ännu inte lett till ändrad lagstiftning och inte heller till större efterlevnad av lagstiftningen från näringsidkarnas sida. Konsumentverkets och KO:s snabba agerande och den stora mediala uppmärksamhet detta fått torde däremot ha bidragit till att medvetenheten ökat hos den enskilde konsumenten. Marknaden för e-handel ökar. En särskild granskning har gjorts av ett stort antal e-handelsföretag för att se till att dessa uppfyller informationskraven i e-handelslagen. Brister upptäcktes, men efter kontakter med de företag som inte uppfyllde kraven har flertalet rättat till bristerna. Vidare har verket gjort en granskning avseende avtalsvillkoren hos ett antal digital-tv-operatörer. Villkoren gällde bland annat bindningstid och automatisk förlängning vilket är av stor betydelse för konsument. I vissa fall fick verket gehör för den kritik som fram- fördes avseende villkoren. Där så inte skett har ärendena lämnats över för rättsliga åtgärder. Verkets insatser inom reseområdet och området alkohol och tobak har gett märkbara effekter på marknaden under Inom området alkohol och tobak har KO fört ett antal framgångsrika processer vid domstol vad avser marknadsföring där bland annat begreppet måttfullhet i viss mån förtydligats. Inom reseområdet har det gjorts intensiva insatser sedan Flera av dem gemensamt med Europeiska kommissionen, vilket bland annat lett till förbättrad information om vilka rättigheter flygpassagerare har när de nekats stiga ombord. Detta har ökat möjligheterna för konsumenten att ta till vara på sina rättigheter. Uppföljningar visar att gällande lag efterlevs bättre nu än före Inom området produktsäkerhet har flera insatser gjorts som inte bara lett till att enskilda produkter återkallats eller risker påtalats, utan även kan antas ha lett till en ökad medvetenhet om gällande krav och behovet av säkerhetsarbete hos näringsidkarna. Som exempel kan nämnas att verket i några kontroller särskilt fokuserat på de rutiner som näringsidkarna har för att säkerställa att de produkter som tillhandahålls uppfyller kravet att de ska vara säkra. I marknadskontroll inom dykområdet har kontrollen bland annat avsett servicerutiner och rutiner för säkerhet i samband med dykutbildning. Ett antal butikskedjor har i en marknadskontroll fått redogöra för sina rutiner för kontroll av de produkter man köper in samt av rutiner för återkallelse av farliga produkter. Konsumentverket har fortsatt arbetet med att ta fram ett material riktat till näringsidkare inom äventyrsturism för förebyggande säkerhetsarbete. Under året har samarbetet med Tullverket fortsatt. En effekt av detta sam-

15 arbete har varit att Tullverket lämnat information till Konsumentverket som bland annat i ett fall lett till att produkten, leksaksliknande tändare, kunde stoppas redan vid gränskontrollen. Även samarbetet med andra marknadskontrollerande myndigheter har under året stärkts. Även den gjorda kontrollen av säkerheten på lekplatser har förutom omedelbar förbättring av säkerheten på ett antal lekplatser lett till ökad medvetenhet hos kommuner och fastighetsägare om gällande krav. Kontrollen genomfördes i samverkan med Boverket och har även föranlett informationsinsatser tillsammans med bland andra Sveriges kommuner och landsting, SKL. Som ytterligare ett exempel kan nämnas marknadskontrollen av varningstexter på chokladägg. Varningstexterna var tidigare oftast svåra att läsa, ibland oläsliga. Efter kontrollen har tillverkare ändrat utformningen och placeringen av varningstexter och symbol så att detta är lätt synligt vid inköpstillfället, i överensstämmelse med gällande reglering. Insatserna inom produktsäkerhetsområdet har lett till ett förbättrat skydd för konsumenten. Konsumentverkets samlade bedömning av verksamhetsområdet är att verket har hävdat konsumentskyddet på en hög nivå. Verksamhetsgren Tillsyn Målet för verksamhetsgrenen är att Tillsynen är aktiv och effektiv och leder till att lagstiftningen följs. Återrapportering Antalet inkomna anmälningar och ärenden inom olika kategorier. Redogörelsen nedan avser inkomna anmälningar och förfrågningar för Konsumentverket/KO och för Konsument Europa. Konsumentverket har under 2008 mottagit anmälningar (3 541, 2007). Anmälningar fördelat på kategorier: marknadsföring avtalsvillkor 576 prisinformation 891 produktsäkerhet 384 övrigt 189 Återrapportering Antalet genomförda tillsynsärenden, styckkostnaden och resultatet av dessa med särredovisning för marknadskontroller och KO-ingripanden. Konsumentverket/KO har genomfört 590 tillsynsärenden. Av dessa avser 17 marknadskontroller. 157 har lett till att motparten vidtagit rättelse i enlighet med myndighetens krav, 100 har varit av så kallade påpekanden. Det innebär att Konsumentverket/KO inte kräver något svar från motparten. Bedömning har i dessa fall gjorts att det räcker att påpeka bristerna och kräva rättelse. I 152 fall har verket lagt ned undersökningen. Orsaken kan vara att omständigheter framkommit som gör att ett visst beteende eller förfarande inte längre anses strida mot lagen eller att ärendet prioriterats ned. Övriga ärenden har avslutats på annat sätt. I vissa fall har ärenden, efter utredning, överlämnats till annan myndighet för fortsatt behandling. I andra fall har ärenden gått vidare till KO. Styckkostnad per tillsynsärende När det gäller styckkostnaden för tillsynsärenden inklusive KO-ingripanden under 2008 kan en jämförelse inte göras med tidigare år. Verket har tidigare 2008 (tkr) Tillsynsärenden 24,4 KO-ingripanden 115,1 Marknadskontroller 263,1 13 Konsumentverkets årsredovisning 2008

16 14 Konsumentverkets årsredovisning 2008 genomfört en förändring i delar av ärendehanteringssystemet. Detta fick konsekvenser i 2007 års årsredovisning. Där räknades styckkostnaden för 2006 om för att överensstämma med beräkningen för Det är inte möjligt att göra detta idag. Konsumentverket redovisar därför endast en styckkostnad för Denna kan sedan ligga till grund för kommande jämförelser. KO har stämt 14 näringsidkare vid Marknadsdomstolen eller tingsrätt, utfärdat 23 förbudsförelägganden, varav 17 godkända, och 1 informationsföreläggande, varav 1 godkänt. Under 2008 registrerades 26 ansökningar om KObiträde. En av dessa har beviljats. 45 ansökningar om grupptalan har registrerats. Ingen av dessa har beviljats. Marknadsdomstolen har under 2008 meddelat fyra domar i mål där KO stämt in. I januari 2008 meddelade Marknadsdomstolen dom (2008:3) i målet KO mot Mobillån Sverige AB. Målet gällde att Mobillån förbjöds att i kreditavtal med konsument använda avtalsvillkor där avgiften överstiger kostnaden för krediten. En granskning av avtalsvillkoren inleddes för att följa upp domen. Granskningen resulterade i att KO stämde in två kreditgivare till MD för att få tydligare klargöranden av frågan vad som ska räknas som kostnad för krediten i enlighet med reglerna i Konsumentkreditlagen. Några avgöranden har ännu inte meddelats. Övriga avgöranden från Marknadsdomstolen har i två fall rört förbud att marknadsföra paketresa utan att föreskriven resegaranti ställts i enlighet med resegarantilagen, och ett fall av tobaksreklam. Övriga stämningsansökningar som lämnats av KO är fördelade på följande frågor: Oskäliga avtalsvillkor vid erbjudande av bredband och telefoni. Förbud mot marknadsföring utan att resegaranti ställts. Oskäliga avtalsvillkor och vilseledande information vid marknadsföring på Internet. Otillbörlig marknadsföring av alkoholhaltiga drycker. Bristande reklammarkering och vilseledande påståenden vid marknadsföring av lotterier. Oskäliga avtalsvillkor i försäkring. Överträdelse av tidigare förbudsföreläggande. Antalet ansökningar om KO-biträde minskade tydligt under Samtidigt utökades lagen om KO-biträde (vid årsskiftet 06/07) från att tidigare varit tillämplig endast när det gällde finansiella tjänster till att gälla all konsumentskyddande lagstiftning. Med anledning av det minskade antalet ansökningar och utökad befogenhet för KO vidtog KO flera informationsinsatser riktade till de fyra rådgivningsbyråerna och landets konsumentvägledare. Under hösten 2008 har antalet ansökningar ökat. Endast en av totalt 26 ansökningar har dock varit av sådant slag att de har beviljats KO-biträde. Den har beviljats i slutet av året och har ännu inte lett till någon domstolsprocess. KO har sedan år 2004 drivit en offentlig grupptalan mot ett elhandelsföretag vid Umeå tingsrätt. Umeå tingsrätt underrättade i maj 2008 gruppmedlemmarna att grupprättegången inletts och att medlemmarna hade möjlighet att delta i rättegången. Av möjliga gruppmedlemmar anmälde drygt drabbade konsumenter sitt intresse av att delta i rättegången. Den relativt låga anmälningsfrekvensen bedöms bero på den långa handläggningstiden i domstolen samt att flera gruppmedlemmar inte kunnat få en personlig underrättelse, då dessa varit okända för KO. Efter

17 anmälningsförförandet har ett fullständigt svaromål inkommit från elhandelsföretaget. Nästa steg i grupprättegången är att tingsrätten genom mellandom prövar om elhandelsföretaget gjort sig skyldigt till ett skadeståndsgrundande avtalsbrott. Muntlig förberedelse och huvudförhandling i denna del beräknas ske under år Tre beslut har meddelats under året, med stöd av produktsäkerhetslagen. Två har gällt förbud vid vite för en näringsidkare att sälja dykluft till konsument om inte åtgärder vidtogs för att säkerställa kvaliteten på dykluften. Ett beslut avsåg förbud att släppa ut leksaksliknande tändare på marknaden. Inget av besluten har överklagats. Konsumentverket har under året gjort 17 marknadskontroller: Dykning Varningstexter på leksaker med magneter Reflexer Varningstexter på chokladägg Våningssängar Märkning av levande ljus Tändare Butikskedjor Säkerhetsvästar vid ridning Barnvagnar Innebandyglasögon Lekstolar Lekplatser Leksaker och solgardiner med sugkoppsfäste Utbildningsmaterial vid utövande av tjänst inom äventyrsturism Märkningskontroll av viss personlig skyddsutrustning RAPEX-notifierade produkter en marknadskontroll har under 2008 uppgått till kr. Styckkostnaden för en marknadskontroll under 2007 har räknats fram till kr. Att jämföra med tidigare verksamhetsår är enligt verkets uppfattning inte meningsfullt då de förändringar som skett sedan verksamheten omlokaliserades, både vad gäller arbetsmetoder och redovisningsrutiner, gör att en jämförelse inte är relevant. Några marknadskontroller görs sedan indikationer framkommit om att det finns säkerhetsrisker med vissa produkter eller i vissa branscher. Sådana indikationer kan vara olycksstatistik, anmälningar och kunskap som erhålls om särskilda risker i samband med deltagande i standardiseringsarbete. Marknadskontrollerna inom dykning och av lekplatser är exempel på kontroller som startats efter att riskerna identifierats genom bland annat olycksstatistik och anmälningar. Kontrollen inom dykområdet löper under tre år. Den innefattade under 2008 bland annat en kontroll av dykutrustning (märkning, bruksanvisningar och teknisk dokumentation av regulatorer) och rutiner för service och underhåll av utrustning. Brister såväl vad gäller dykutrustning som rutiner har kunnat konstateras. Kontrollen utökades under året med anledning av att flera dödsfall inträffat i samband med dykutbildningar till att även omfatta en kontroll av näringsidkares säkerhetsrutiner i samband med dessa tjänster. Inom ramen för projektet genomförs även årliga möten med företrädare för branschen och andra intressenter. 15 Konsumentverkets årsredovisning 2008 Alla kontrollerna utom tändarkontrollen har skett på verkets initiativ. Tändarkontrollen är en del av en gemensam europeisk marknadskontroll. Den genomsnittliga styckkostnaden för Lekplatskontrollen gjordes i samverkan med Boverket då statistik visar att ett stort antal barn skadas varje år på svenska lekplatser. 29 lekplatser i fem kommuner besiktigades mot gällande säkerhetskrav i europeiska standarder

18 16 Konsumentverkets årsredovisning 2008 för lekredskap och stötdämpande underlag. Kontrollen har även omfattat ett tillgänglighetsperspektiv. På 24 av de granskade lekplatserna hittades så allvarliga säkerhetsbrister att Konsumentverket krävde omedelbara åtgärder av fastighetsägarna för att undanröja risker för allvarliga skador. Endast en fastighetsägare vidtog inte lämpliga åtgärder inom rimlig tid. Verkets deltagande i det europeiska tändarprojektet motiveras bland annat av att flera bränder varje år förorsakas av barns lek med tändare. Erfarenheter från USA visar att antalet bränder minskar drastiskt genom att endast barnsäkra engångständare tillhandahålls. Arbetet har delvis bedrivits i samverkan med Tullverket och med hjälp av kommunala konsumentvägledare. Insatserna har lett till att vissa tändare återkallats av näringsidkare och ökade kunskaper hos importörer, distributörer och butiker som säljer tändare till konsumenter. Detta kan antas leda till att icke barnsäkra engångständare fortare kommer bort från marknaden. Marknadskontroller har gjorts för att följa upp tidigare genomförda kontroller, som exempelvis kontrollerna av reflexer, våningssängar och barnvagnar. Kontrollerna av reflexer och våningssängar har visat på nedslående resultat, fortfarande är det säkerhetsbrister på flera produkter som säljs till konsumenter. En närmare analys av resultaten måste göras, men mycket talar för att ändrade tillsynsmetoder krävs för att öka säkerheten på dessa produkter. Vad gäller uppföljningen av barnvagnar, som även hade sin grund i ett stort antal olyckor som gav utslag både i olycksstatistik och anmälningar till verket, har vid årets utgång alla näringsidkare vars produkter inte klarade provningen genomfört vissa åtgärder. Endast en näringsidkare har ännu inte uppfyllt Konsumentverkets krav fullt ut. Kontrollen har, förutom vissa brister hos enskilda produkter, visat på behov av tydligare provningsanvisningar i standarden. Marknadskontroller har även gjorts för att följa upp antingen ändrade säkerhetskrav i ny lagstiftning eller standarder, Marknadskontroll av lekplatser har genomförts under året.

19 vilket varit fallet i kontrollerna av varningstexter på leksaker med magneter, märkning av levande ljus och lekstolar. Resultatet av kontrollerna av magnetleksaker och märkning av ljus har visat på vissa brister som det kommer att krävas fortsatta insatser för att undanröja. Resultaten av lekstolskontrollen har ännu inte sammanställts. Marknadskontroller kan även användas för att komma tillrätta med att en viss produkttyp uppvisar samma brist oavsett vilken näringsidkare som tillhandahåller produkten. Så är fallet med kontrollen av varningstexter på chokladägg. Där har verket konstaterat att varningstexterna på de produkter som fanns på den svenska marknaden inte överensstämde med gällande reglering. Efter kontrollen har märkningen ändrats av deltagande näringsidkare. Ett förebyggande säkerhetsarbete och goda rutiner hos näringsidkare är viktiga förutsättningar för att säkerställa att de produkter som tillhandahålls är säkra. Marknadskontroller med särskilt fokus på dessa frågor har gjorts under året, nämligen kontrollen av butikskedjor och utbildningsmaterial för tjänster inom äventyrsturism. Butikskedjekontrollen har genomförts genom att verket besökte enskilda butiker som ingår i butikskedjor och butiksansvarig fick redogöra för sina rutiner vad gäller produktsäkerhet. Vissa produkter har köpts in i varje butik. Respektive butikskedjas huvudkontor har därefter besökts. Vid besöket har rutiner för produktsäkerhet kontrollerats och dokumentation av de tidigare inköpta produkterna kontrollerats. Kontrollen har lett till att några produkter frivilligt återkallades av näringsidkaren och har även gett ökad kunskap hos de utvalda kedjorna. Det kan antas leda till bättre rutiner och säkrare produkter framledes. Utbildningsmaterialet för tjänster inom äventyrsturism syftar till att underlätta för näringsidkarna att förebygga olyckor genom systematiskt säkerhetsarbete. Synpunkter på materialet har inhämtats från intressenter med kunskaper och erfarenheter inom området. Kontrollen ska fortsatta under 2009 med seminarier för företrädare för branschen och utbildare inom området. Återrapportering Fördelningen av tillsynsärenden mellan initierade ärenden respektive sådana som tillkommit genom anmälan från enskilda respektive från myndigheter. Fördelning (antal ärenden): Initierade ärenden: 139 Anmälan från enskild: 253 Anmälan från myndighet: 102 Övrigt: 96 (organisationer med flera) Konsumentverket har sedan tidigare ändrat i redovisningsrutinerna. Den förändring som gjordes av delar av ärendehanteringssystemet under 2007 är fortfarande föremål för justeringar för att systemet på bästa sätt ska anpassas till verksamheten. Förändringen leder till att mer tid kan läggas på ärenden initierade av Konsumentverket/KO. Att ändringen gjordes under löpande år innebär att en jämförelse med motsvarande uppgifter för tidigare år inte kan göras då jämförelsen inte skulle ge en rättvisande bild av det som är föremål för jämförelsen. En korrekt jämförelse kan göras tidigast i samband med årsredovisningen Återrapportering Initierade avtalsvillkorsgranskningar. Konsumentverket har initierat fem granskningar av avtalsvillkor. Granskningarna har riktats in på: Inrikesflygets och flygoperatörernas transportvillkor. Villkor gällande uppsägning (telefoni). Specialförsäkringar för bland annat hemelektronik. 17 Konsumentverkets årsredovisning 2008

Uppföljning av Konsumentverkets marknadskontrollplan för 2016

Uppföljning av Konsumentverkets marknadskontrollplan för 2016 2017-03-17 1 (6) Uppföljning av Konsumentverkets marknadskontrollplan för 2016 Konsumentverket ansvarar för marknadskontroll av: leksaker enligt direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet och lagen (2011:579)

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Kommittédirektiv Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Dir. 2012:98 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Sammanfattning Finansiell rådgivning har blivit allt mer efterfrågad och vanligt

Läs mer

Konsumentens bästa samma mål olika medel

Konsumentens bästa samma mål olika medel Konsumentens bästa samma mål olika medel PTS marknadsdag, seminarium A Konsumenternas bästa samma mål olika medel Post- och telestyrelsen, PTS Anna Montelius Konsumentverket, KOV Ola Svensson Cecilia Hurtig

Läs mer

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet

Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Rapport 2011:15 Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet Tillsynsinsatser på alkohol- och tobaksområdet En lägesrapport Konsumentverket 2011 2 (8) 3 (8) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Konsumentverkets årsredovisning 2009. Konsumentverket 2010 ISBN 978-91-7398-943-5. Layout: Konsumentverkets webbredaktion/malin Nergård

Konsumentverkets årsredovisning 2009. Konsumentverket 2010 ISBN 978-91-7398-943-5. Layout: Konsumentverkets webbredaktion/malin Nergård Årsredovisning 2009 Konsumentverkets årsredovisning 2009 Konsumentverket 2010 ISBN 978-91-7398-943-5 Layout: Konsumentverkets webbredaktion/malin Nergård Foto: Johan Eklund m fl Tryck: Elanders Sverige

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Kommittédirektiv Konsumentskydd vid telefonförsäljning Dir. 2013:95 Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Sammanfattning Problem i samband med telefonförsäljning av varor och tjänster har

Läs mer

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM100. Förordning om konsumentskyddssamarbete. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Finansdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM100. Förordning om konsumentskyddssamarbete. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Finansdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om konsumentskyddssamarbete Finansdepartementet 2016-06-28 Dokumentbeteckning KOM(2016) 283 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om samarbete

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:6 2008-04-11 Dnr B 2/07 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

När du har köpt en produkt som har brister

När du har köpt en produkt som har brister När du har köpt en produkt som har brister Innehåll Samarbete är nödvändigt när brister upptäckts 5 Du som upptäcker en brist ska alltid kontakta säljaren 5 Säljaren är skyldig att åtgärda de brister som

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017 1 Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017 Dokumenttyp: Marknadskontrollplan Dokumentnummer: 2014:10 Version: A Datum: 2014-12-22 Upprättat av: Maria Lindstedt Godkänt av:

Läs mer

PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket

PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket 1997-07-01-1997-12-31 Februari 1998 1 PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket 1997-07-01-1997-12-31 1 Bakgrund I regeringens proposition

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

Europeiskt Småmålsförfarande

Europeiskt Småmålsförfarande Europeiskt Småmålsförfarande Denna broschyr är en guide som ger dig information om hur du tillämpar ett så kallat europeiskt småmålsförfarande. Ett europeiskt småmålsförfarande kan endast användas vid

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Dokument: 15360/06 CONSOM 123 CODEC 1333 JUSTCIV 253 KOM (2005) 483 slutlig

Dokument: 15360/06 CONSOM 123 CODEC 1333 JUSTCIV 253 KOM (2005) 483 slutlig PM till riksdagen 2006-11-24 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Helena Norberg 08-405 13 87 Rådets möte (KKR) den 4-5 december 2006 Dagordningspunkt 6 Rubrik: Ändrat

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Adressat Malmö Aviation AB, 556458-3101 Saken Information om passagerares rättigheter Åläggande att lämna information Konsumentombudsmannen

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om leksakers säkerhet; SFS 2011:579 Utkom från trycket den 10 juni 2011 utfärdad den 26 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016

Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016 Datum Beteckning 2016-01-25 2016/256 Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016 Innehållsförteckning 1.Inledning... 3 2. Rättslig grund... 3 2.1 EU-lagstiftning samt nationella

Läs mer

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Kommittédirektiv Främjandeförbudet i lotterilagen Dir. 2014:6 Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Sammanfattning Snabba insatser från statens sida och verkningsfulla sanktioner vid överträdelser

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Yttrande. Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan angivna förslag. Svensk Försäkring har följande synpunkter.

Yttrande. Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan angivna förslag. Svensk Försäkring har följande synpunkter. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Ju 2011/8586/KO Yttrande Stockholm 2012-01-09 Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till direktiv om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och till

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Justitiedepartementet 2016-06-07 Dokumentbeteckning KOM (2016) 271 Förslag från kommissionen

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:15a 2013-08-28 Dnr 2012/1831. Information om passager. Åläggande att lämna information

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:15a 2013-08-28 Dnr 2012/1831. Information om passager. Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:15a 2013-08-28 Dnr 2012/1831 Adressat Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden, 90200-7720 Saken Information om passager KONS UMENTVERKET KONSIffililEt

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Marknadskontroll av solglasögon

Marknadskontroll av solglasögon RAPPORT 1999:4 Marknadskontroll av solglasögon Innehåll Sida Sammanfattning 5 Bakgrund 7 Säkerhetskrav för solglasögon 7 Lagen om personlig skyddsutrustning, PSU och CE-märket ( ) 7 Produktsäkerhetslagen

Läs mer

Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014

Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014 Datum 2015-04-14 Diarienummer 1203/2015 1(5) Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014 Boverket utpekas som marknadskontrollmyndighet för byggprodukter i 8 kap. 3 plan- och byggförordningen (2011:338),

Läs mer

Miljöargument i marknadsföringen. Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2

Miljöargument i marknadsföringen. Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2 Miljöargument i marknadsföringen Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2 Rättsavdelningen Konsumentverket/KO Rättsenhet 1 - Hälsa, Resor, Elektronisk kommunikation Rättsenhet 2 - Finansiella tjänster, Boende/Energi,

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter PM till riksdagen 2005-10-21 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ekofinrådets möte den 8 november 2005 Dagordningspunkt: MOMS: En enda kontaktpunkt. Lägesrapport Dokument: Tidigare dokument

Läs mer

Marknadskontroll leksaker som bifogas med serietidningar

Marknadskontroll leksaker som bifogas med serietidningar Rapport 2010:10 Marknadskontroll leksaker som bifogas med serietidningar 2010:10 Leksaker som bifogas med serietidningar Konsumentverket 2010 2 (13) 3 (13) Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Kommittédirektiv. Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter. Dir. 2014:11. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014

Kommittédirektiv. Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter. Dir. 2014:11. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Kommittédirektiv Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Dir. 2014:11 Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Sammanfattning Problem i samband med telefonförsäljning av varor

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Förbuds- och informationsföreläggande

Förbuds- och informationsföreläggande Konsument verket KO Föreläggande FF 2015:8 -/*> IF 2015:5 - zoo Datum 2OI5-II-26 Dnr 2OI5/H7I Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Lundstedt Fond & Finans AB Grynbodgatan 4 A 211 33 Malmö Förbuds-

Läs mer

Marknadskontroll av leksaker och solgardiner med sugkoppsfäste

Marknadskontroll av leksaker och solgardiner med sugkoppsfäste Rapport 2008:18 Marknadskontroll av leksaker och solgardiner med sugkoppsfäste Marknadskontroll av leksaker och solgardiner med sugkoppsfäste Rapport 2008:18 Konsumentverket 2009 2 Sammanfattning Konsumentverket

Läs mer

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Databas: SFST Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Radioutrustningslag; utfärdad den 28 april 2016. SFS 2016:392 Utkom från trycket den 11 maj 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Tillämpningsområde och definitioner

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny förordning om spritdrycker Näringsdepartementet 2017-01-03 Dokumentbeteckning KOM(2016) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation

Läs mer

Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen

Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen BESLUT 1(5) Birger Hägg Spektrumavdelningen 08-678 56 41 birger.hagg@pts.se Datum Vår referens Aktbilaga 2018-01-09 Dnr: 18-77 4 Polla Hadi, Thomsons väg 54, lgh 1701 213 72 Malmö Beslut om förbud enligt

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0930/2005, ingiven av Marc Stahl (tysk medborgare), om erkännande i Tyskland av examina

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

Konsumentverkets årsredovisning 2011. Konsumentverket 2012 ISBN 978-91-7398-965-7. Layout: Konsumentverkets informationsenhet. Foto: Shutterstock

Konsumentverkets årsredovisning 2011. Konsumentverket 2012 ISBN 978-91-7398-965-7. Layout: Konsumentverkets informationsenhet. Foto: Shutterstock Årsredovisning 2011 Konsumentverkets årsredovisning 2011 Konsumentverket 2012 ISBN 978-91-7398-965-7 Layout: Konsumentverkets informationsenhet Foto: Shutterstock Tryckeri: Tryckeri Knappen Konsumentverkets

Läs mer

Som nämnts i kapitel 2 finns ett antal konsumentpolitiska instanser som konsumenter kan vända sig till om de har problem.

Som nämnts i kapitel 2 finns ett antal konsumentpolitiska instanser som konsumenter kan vända sig till om de har problem. 1 PTS är sektorsmyndighet på teleområdet. Det innebär att myndigheten skall följa utvecklingen på teleområdet och bevaka att alla invånare i landet får effektiva telekommunikationer till ett rimligt pris.

Läs mer

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. ---

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. --- FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Rättsavdelningen 08-678 57 23 my.bergdahl@pts.se DATUM VÅR REFERENS 26 juni 2003 03-1862 Callmedia Telecom CMT AB Box 239 201 22 Malmö

Läs mer

Granskning av marknadsföring i poddradio

Granskning av marknadsföring i poddradio Konsument verket KO Otto Johansson Hansson Malin Fors PM Datum 2016-11-28 2016/1385 Granskning av marknadsföring i poddradio Bakgrund Konsumentverket har uppmärksammat att det är vanligt förekommande med

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Stadgar för Personförsäkringsnämnden (1 januari 2018)

Stadgar för Personförsäkringsnämnden (1 januari 2018) Stadgar för Personförsäkringsnämnden (1 januari 2018) Stadgar för Personförsäkringsnämnden, antagna av Svensk Försäkrings (före 2011 Sveriges Försäkringsförbund) styrelse den 30 januari 2004, att tillämpas

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet. Dir. 2015:69

Kommittédirektiv. Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet. Dir. 2015:69 Kommittédirektiv Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet Dir. 2015:69 Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015. Sammanfattning EU väntas inom kort besluta

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Telia Company AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Telia Company AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-1327 Nätsäkerhetsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Telia Company AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

Yttrande över Ny paketreselag (SOU 2016:56) Regelrådets ställningstagande

Yttrande över Ny paketreselag (SOU 2016:56) Regelrådets ställningstagande Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Konsumenterna och rätten

Konsumenterna och rätten Lena Olsen Juridik och förvaltningspolitik i socialt arbete Konsumenterna och rätten 1. Varför konsumentskydd? Läs NJA 1968 s. 303 2. Framväxten av konsumentskyddsregleringen Sverige 1995 EU - förordningar,

Läs mer

RP 50/ / /2016 rd

RP 50/ / /2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europeiska konventionen om rättsligt

Läs mer

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare.

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare. R-2009/1578 Stockholm den 5 oktober 2009 Till Finansdepartementet Fi2009/4872 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 1 Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2016-2018 Dokumenttyp: Rutin Dokument nummer: PSÄK_0006_PA_PLAN_Marknadskontrollplan Sida: 1 av 12 2 Innehåll Marknadskontrollprogram för

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

Konsumentverkets årsredovisning 2010. Konsumentverket 2011 ISBN 978-91-7398-956-5. Layout: Spenat reklambyrå

Konsumentverkets årsredovisning 2010. Konsumentverket 2011 ISBN 978-91-7398-956-5. Layout: Spenat reklambyrå Årsredovisning 2010 Konsumentverkets årsredovisning 2010 Konsumentverket 2011 ISBN 978-91-7398-956-5 Layout: Spenat reklambyrå Foto: øyvind Lund, Johan Eklund, Camilla Rosén, istockphoto och Matton bildbyrå

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN. Åläggande att lämna information. Konsumentombudsmannen (KO) ålägger Turkish Airlines

KONSUMENTOMBUDSMANNEN. Åläggande att lämna information. Konsumentombudsmannen (KO) ålägger Turkish Airlines KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE KONSUMENTVERKET 013-07-04 KONSUMENTOMBUDSMANNEN IF 2013:16 Dnr 2012/1836 INK 2a13-0 M- 01 Dnr... fe Oee....!MOM.... rfflt.nr 60 Turkish, irlines Inc., 1E905433 Saken

Läs mer

Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning

Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Rapport 29:24 Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Marknadskontroll märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Rapport 29:24 Konsumentverket 29 2 Sammanfattning Konsumentverket

Läs mer

BESLUT 2017:2. Bakgrund. Dnr

BESLUT 2017:2. Bakgrund. Dnr Dnr 2016-7 2017-02-01 BESLUT 2017:2 Bakgrund Ärendet InsureSec AB (InsureSec) har i anmälan av den 1 augusti 2016 vänt sig till Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd (Disciplinnämnden) med en

Läs mer

Konsumentskyddet inom det finansiella området

Konsumentskyddet inom det finansiella området Civilutskottets betänkande 2006/07:CU5 Konsumentskyddet inom det finansiella området Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet Riksrevisionens styrelses framställning till riksdagen angående

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter. 2014-01-28 Sara Elfving

Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter. 2014-01-28 Sara Elfving Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter 2014-01-28 Sara Elfving Byggproduktförordningen och CE-märkning Byggproduktförordningen CPR Sedan 1 juli 2013 ska byggprodukter vara märkta för

Läs mer

Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring. Linda Utterberg (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring. Linda Utterberg (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 8 oktober 2015 Per Bolund Linda Utterberg (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM46. Revidering av EU:s ramverk för energimärkning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljödepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM46. Revidering av EU:s ramverk för energimärkning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljödepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Revidering av EU:s ramverk för energimärkning Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 341 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om

Läs mer

Uppdrag 10 i regleringsbrevet

Uppdrag 10 i regleringsbrevet 1 (5) Beslut Juridikavdelningen Gunnel Vilén Uppdrag 10 i regleringsbrevet Uppdraget I Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009 om samordning av de sociala trygghetssystemen,

Läs mer

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Verksjuristen Patrik Havermann 2015-02-20 2013/414 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Eniro 118 118 AB, 556476-5294 Gustav

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:843 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

... (Kkaii x- res. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:13 2013-07-04 Dnr 2012/1826. Åläggande att lämna information

... (Kkaii x- res. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:13 2013-07-04 Dnr 2012/1826. Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:13 2013-07-04 Dnr 2012/1826 Adressat Norwegian Air Shuttle ASA, NO 965920358 MVA Saken Information om passagerare gntverket KONSU MENTOMBUDSMANNEN INK. 2013-08-

Läs mer

Konsumentverket arbetar för dig!

Konsumentverket arbetar för dig! Konsumentverket arbetar för dig! Obeställd e-postreklam - Lagstiftning, Tillämpning och Tillsyn Ola Svensson Rättsenhet 3 Konsumentverket/KO De viktigaste konsumentlagarna Marknadsföringslagen Avtalsvillkorslagen

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund.

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund. Sida 1 av 6 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717-23(9 Adressat Prognosia AB Organisationsnummer 556722-7946 Föreläggande KO förbjuder Prognosia

Läs mer

Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Inledande bestämmelser 1 [8521] Vad i denna lag sägs om skatt gäller även allmän avgift samt ränta på skatt eller allmän avgift och administrativa pålagor

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-10-01 Dnr: 14-4682 10 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall ComHem AB Org. nr 556181-8724 Bo Bredby FE 521 833 84 Strömsund Föreläggande om efterlevnad av

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2015-06-16 Dnr: 15-1621 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter

Läs mer

När du har sålt en produkt som har brister

När du har sålt en produkt som har brister När du har sålt en produkt som har brister Innehåll När brister upptäcks måste du agera 5 Du ska alltid åtgärda en produkt som är farlig 5 Du ska även åtgärda en produkt som inte uppfyller alla krav 5

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-09-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-09-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-16.20 Beslutande Agda Johansson, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Carina Lillbacka Pia Risán Styrbjörn Lindht. tj.ersättare Ulrica Öberg,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ny lag om leksakers säkerhet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ny lag om leksakers säkerhet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-12-13 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Ny lag om leksakers säkerhet Enligt

Läs mer

Marknadskontroll Formexmässan 2009

Marknadskontroll Formexmässan 2009 Rapport 2009:25 Marknadskontroll Formexmässan 2009 Marknadskontroll - Formexmässan 2009 Rapport 2009:25 Konsumentverket 2009 2 Sammanfattning Konsumentverket är tillsynsmyndighet över produktsäkerhetslagen,

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:3 2008: Datum 2009-02-17 Dnr B 5/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Abitur AB, Box 2071, 429 12 SÄRÖ SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer