Konsumentverkets årsredovisning 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsumentverkets årsredovisning 2008"

Transkript

1

2

3 Konsumentverkets årsredovisning 2008

4 Innehåll GD har ordet 3 Ordlista 5 1. Resursfördelning på verksamhetsområden 7 2. Politikområde Konsumentpolitik Politikområde Regional tillväxtpolitik Övriga mål och återrapporteringskrav Organisationsstyrning Personal och kompetensförsörjning 65 Bilagor Bilaga 1 Rapporter 69 Bilaga 2 Remisser 70 Bilaga 3 Stöd till organisationer 73 Finansiell redovisning Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Tilläggsupplysningar och noter Sammanställning över väsentliga uppgifter 91

5 Goda resultat och en stabil grund att bygga vidare på GD har ordet När jag sammanfattar året konstaterar jag att Konsumentverkets engagerade medarbetare presterat goda resultat. Alla våra insatser ligger i linje med det konsumentpolitiska målet att Konsumenterna har makt och möjlighet att göra aktiva val. En av Konsumentverkets huvuduppgifter är att se till att aktörerna på olika marknader verkligen följer de konsumentskyddande lagarna. Vi har under året genomfört särskilda tillsynsinsatser inom bland annat resor, finansiella tjänster, elektronisk kommunikation och produktsäkerhet. Dessutom har KO stämt fler företag inför marknadsdomstolen och meddelat fler förbudsförelägganden jämfört med (92) Konsumentverkets årsredovisning 2008 Under året har en stor avtalsvillkorsgranskning initierats på reseområdet. I samarbete med övriga EU-länder har vi gjort särskilda tillsynsinsatser och därefter framgångsrikt agerat mot företag. På det finansiella området har tematiska granskningar av avtalsvillkor genomförts beträffande produktförsäkringar, friskrivningsklausuler och sms-lån. Elektronisk kommunikation är en relativt ny marknad med en hel del problem som drabbar konsumenterna. Därför inleddes förhandlingar med större operatörer om deras avtalsvillkor och marknadsföring. Vi har också prioriterat marknadskontroller, varit mycket aktiva i arbetet med att öka barnsäkerheten och fortsatt att delta i standardiseringsarbetet. För att konsumenterna ska ha makt och möjlighet att göra aktiva val är det viktigt att konsumentinformationen är lättillgänglig och tillförlitlig. Vår främsta informationskanal är Andra viktiga kanaler är de kommunala konsumentvägledarna och budget- och skuldrådgivarna, för vilka verket har ett särskilt ansvar. Webbplatsen har åter fått högt betyg av besökarna och även andra utvärderingar visar att verkets arbete med information varit framgångrikt. Konsumentverket har ett fortsatt gott samarbete med många myndigheter. Ett exempel är skolturnén Koll på cashen, om privatekonomi, tillsammans med Finansinspektionen och Kronofogden. Andra exempel är samarbetet med Konkurrensverket att följa omregleringen av apoteksmarknaden och med Kronofogden angående problem med överskuldsättning. Även samarbetet med Boverket, att skapa webbplatsen och att genomföra en rikstäckande säkerhetskontroll av lekplatser kan nämnas. Vi har också haft ett bra samarbete med rådgivningsbyråerna, som på ett ut- Gunnar Larsson GD Konsumentverket

6 4 Konsumentverkets årsredovisning 2008 märkt sätt kompletterar det stöd som den kommunala konsumentvägledningen kan ge enskilda konsumenter. Tack vare kraftfulla åtgärder har verkets ekonomiska situation förbättrats tidigare än beräknat. Verket har tvingats att fortsätta minska antalet anställda under året från 131 till 107 personer. Vi har prioriterat kompetensfrågor och genomfört en rad olika insatser för att återuppbygga en kunskap och förståelse för politikområdet och dess utmaningar. Vi har fortfarande svårt att mäta och bedöma måluppfyllelsen av det övergripande konsumentpolitiska målet och målen för Konsumentverkets olika verksamhetsgrenar. Därför har vi arbetat med att operationalisera målen. Under hösten lämnade vi ett förslag på utfalls- och prestationsindikatorer för uppföljning av verksamheten och ett förslag på en ny indelningsstruktur till regeringen. Syfte är att redan nästa år möjliggöra en ännu bättre bedömning av i vilken utsträckning uppsatta mål nåtts. Det finns några externa undersökningar som ger en värdering av Konsumentverket. Vi rangordnas som nr 6 av 39 myndigheter när det gäller utvecklingen av e-förvaltningen och i en undersökning av svenskarnas attityder och erfarenheter av 28 statliga verk och myndigheter placerade sig verket på tredje plats. Våra största styrkor bedömdes vara hjälpsamhet, pålitlighet samt kunnig och bemötande personal. Under året har vi själva gjort en medarbetarundersökning med ett klart positivt resultat. Sammantaget bedömer jag att det varit ett framgångsrikt år för Konsumentverket med goda resultat och att vi nu har en stabil grund att bygga vidare på. Utmaningarna är stora med tanke på att lågkonjunkturen kommer att innebära påfrestningar för många konsumenter. Gunnar Larsson

7 Ordlista ANEC The European Association for the Coordination of Consumer Representation, de europeiska konsumenternas röst i EU:s standardiseringsarbete ARN Allmänna reklamationsnämnden BEUC Bureau Européen des Unions de Consommateurs, europeisk konsumentorgansation KTIB Konsumenternas tele- och Internetbyrå Konstat Konsumentverkets statistik över konsumentvägledarnas kontakter LOU Lagen om offentlig upphandling LUP Lokala utvecklingsprogram 5 Konsumentverkets årsredovisning 2008 CEN The European Committee for Standardization, det europeiska standardiseringsorganet CPC, CPCS Consumer Protection Cooperation System CSF Centralt samordningsforum ECC European Consumer Centre EG Europeiska gemenskapen EI Energimarknadsinspektionen EU Europeiska unionen FLF Föreningen Landsbygdshandelns Främjande HEP Hushållsekonomiskt program ISO International Organization for Standardization, det internationella standardiseringsorganet KFM Kronofogdemyndigheten NDM Näringslivets delegation för marknadsrätt NEB National Enforcement bodies MD Marknadsdomstolen OECD Organisation for Economic Co-operation and Development, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling PTS Post- och telestyrelsen RAPEX Community Rapid Information System, ett informations- och varningssystem där länder inom EU informerar varandra om farliga produkter som återkallats SKL Sveriges Kommuner och Landsting TNL Test av nya lösningar VHS Verket för högskoleservice Verva Verket för förvaltningsutveckling WHO World Health Organization, Världshälsoorganisationen

8 6 Konsumentverkets årsredovisning 2008

9 1. Resursfördelning på verksamhetsområden Liksom för de två föregående åren är det inte heller för år 2008 möjligt att lämna en fullständig och helt rättvisande jämförelse över tid eftersom flera viktiga förutsättningar för jämförbarhet har ändrats så mycket att det inte låter sig göras. Det finns flera orsaker till detta av vilka de viktigaste är: I regleringsbrevet för 2007 beslutade regeringen återigen om en ny underindelning i verksamhetsstrukturen. Det var främst politikområdet konsumentpolitik som underindelades i en ny verksamhetsområdes- och verksamhetsgrensstruktur. Under året 2007 fick också Konsumentverket ett nytt övergripande konsumentpolitiskt mål samt två nya delmål. 7 Konsumentverkets årsredovisning 2008 Tidskriften Råd & Rön överläts till dåvarande Sveriges Konsumentråd. Tidskriften ingick alltså bara under en tredjedel av 2006 i Konsumentverkets verksamhet. Tidskriftens normala årsomsättning var cirka 20 miljoner kronor och den var i sin helhet avgiftsfinansierad. Konsumentverket omlokaliserades i enlighet med regeringens beslut under 2006 från Stockholm till Karlstad. Kostnaden för detta har nu beräknats till drygt 97,0 mkr av vilka 64,1 mkr hänför sig till verksamhetsåret 2006, 28,0 mkr till verksamhetsåret 2007 och 4,9 mkr till verksamhetsåret En samlad redovisning av kostnaderna för omlokaliseringen lämnas på annan plats i årsredovisningen. Riksdagen beslutade om en ny konsumentpolitisk strategi. Som följd av detta beslutade regeringen om nytt regleringsbrev för Konsumentverkets verksamhet I regleringsbrevet angavs en helt ny verksamhetsstruktur med nya mål för verksamheten. I april 2007 beslutade och fastställde Konsumentverket en ny organisation. Organisationsförändringen innebar bland annat en omprioritering av resursfördelningen, med stöd av förändringarna i Konsumentverkets uppdrag och regleringsbrev. Även i regleringsbrevet för 2008 gjordes förändringar i indelningsstrukturen. Politikområdet konsumentpolitik minskade från tre verksamhetsområden till två. Uppdraget och politikområdet energipolitik med verksamhetsområde politik för ett uthålligt energisystem övergick till andra myndigheter. Politikområdet regional tillväxtpolitik med verksamhetsområde kommersiell service är under avveckling eftersom regeringen beslutat att inrätta en ny myndighet som ska ta över uppdraget från och med april Tabellen på nästa sida, kolumnerna avseende år 2006 och 2007, har med hänvisning till ovanstående redogörelse så långt möjligt anpassats och räknats om till den indelningsstruktur som gäller för 2008.

10 8 Konsumentverkets årsredovisning 2008 Resursfördelning verksamhetsområden/grenar Kostnader (tkr) Intäkter (tkr) Tillsyn - varav Konsument Europa (3 668) (3 888) (3 668) (1 829) (1 935) (1 741) Regelgivning Branschkontakter Summa Konsumentskydd Information - varav tidskriften Råd & Rön (9 076) (16 029) Kunskapsbyggande Hållbar konsumtion Summa Information Åtgärder inom 2002 års energipolitiska system Summa Politik för ett uthålligt energisystem Stöd till program och processer Summa Kommersiell service Omlokalisering Total summa Konsumentverket har valt att redovisa omlokaliseringskostnader som en egen post utan att fördela kostnader och intäkter på verksamhetsgrenar. Kostnaderna är av engångskaraktär och skulle försvåra framtida jämförelser av vilka resurser som använts för de olika verksamhetsgrenarna. Verket ska också, enligt regleringsbrevet, särredovisa merkostnader för omlokaliseringen.

11 9 Konsumentverkets årsredovisning 2008

12

13 2. Politikområde Konsumentpolitik Målet för politikområdet är Konsumenterna har makt och möjlighet att göra aktiva val. Samlad analys av hur målet uppfyllts Det är inte möjligt för Konsumentverket att ge en sammanfattande bedömning av i vilken utsträckning konsumenterna har makt och möjligheter att göra de aktiva val som målet avser. Däremot är det verkets bedömning att konsumenternas makt har stärkts i en rad avseenden. Överenskommelser med näringslivet har reviderats och nya har träffats i sex fall. Åtta förhandlingar pågår. Tillsynsinsatserna har förstärkts och KO har ingripit i fler fall än tidigare. De områden där verket främst nått effekter är resor, alkohol- och tobak, korttidslån och e-handel. En ny marknadsföringslag trädde i kraft under året och verket har informerat om förändringarna. På verkets välbesökta webbplats har konsumenterna snabbt fått tillgång till viktig information om konsumentskydd och konsumenträtt. Liksom tidigare år är besökarnas omdömen om webbplatsen mycket positiva. Särskilda satsningar har gjorts gentemot ungdomar, tydligast genom besök till elever i 24 gymnasieskolor runt om i landet för att tillsammans med Finansinspektionen och Kronofogden informera om privatekonomi. Inom området produktsäkerhet, där konsumenten ofta har begränsad möjlighet att bedöma produkters egenskaper ur säkerhetssynpunkt, har Konsumentverket stärkt insatserna för marknadskontroll. Inom säkerhetsområdet har verket utvecklat kunskap och krav för att starkare kunna hävda konsumenternas ställning inom standardiseringen. Verket har också med kraft drivit sådana krav med stor framgång i det nya leksaksdirektivet. När det gäller möjligheterna för konsumenterna att göra aktiva val har de främst ökat tack vare aktuell, tillförlitlig och lättillgänglig konsumentinformation som Konsumentverket tillhandahållit på sin webbplats. Det handlar om konsumentskydd liksom om hållbar konsumtion inom främst områdena boende, bilar och bilars klimatpåverkan samt inom det privatekonomiska området. 11 Konsumentverkets årsredovisning 2008 Verksamhetsområde Konsumentskydd Målet för verksamhetsområdet är att Konsumentskyddet är på en hög nivå. Analys av hur målet uppfyllts Ett konsumentskydd på en hög nivå förutsätter regler som ger konsumenten en stark rättslig ställning. Det förutsätter en aktiv och effektiv tillsyn som leder till att lagstiftningen följs. Det är inte bara lagstiftningen som stärker konsumentskyddet; även näringslivets egna förhållningssätt och tillämpning av regelverket bidrar till ett bättre skydd. Branschöverenskommelser, som verket träffar i förhandlingar med branschorganisationer, kan ofta leda till ett skydd som sträcker sig längre än skyddet som lagstiftningen ger.

14 12 Konsumentverkets årsredovisning 2008 Verket yttrar sig på ett tidigt stadium över förslag i betänkanden och andra utredningar och kan därmed vara med och påverka beredningen av förslag och beslut. När verket i sin tillsyn konstaterar att skyddet är otillräckligt påtalar vi detta för regeringen. I år har verket gjort detta när det gäller bland annat det bristande skyddet vid gatuförsäljning, så kallad canvasförsäljning. Genom medverkan i olika expertkommittéer inom EU är det möjligt för verket att på ett tidigt stadium påverka den lagstiftning som så småningom leder till regler i Sverige. Även om detta arbete idag inte går att mäta finns det anledning att anta att arbetet leder till ett förbättrat skydd för konsumenten. Konsumentverket har sedan 2006 agerat för att komma till rätta med problematiken runt de så kallade sms-lånen. Under året har det gjorts granskningar av hur dagens lagstiftning efterlevs. Det har i sin tur lett till ytterligare två stämningar till Marknadsdomstolen. De åtgärder som vidtagits har ännu inte lett till ändrad lagstiftning och inte heller till större efterlevnad av lagstiftningen från näringsidkarnas sida. Konsumentverkets och KO:s snabba agerande och den stora mediala uppmärksamhet detta fått torde däremot ha bidragit till att medvetenheten ökat hos den enskilde konsumenten. Marknaden för e-handel ökar. En särskild granskning har gjorts av ett stort antal e-handelsföretag för att se till att dessa uppfyller informationskraven i e-handelslagen. Brister upptäcktes, men efter kontakter med de företag som inte uppfyllde kraven har flertalet rättat till bristerna. Vidare har verket gjort en granskning avseende avtalsvillkoren hos ett antal digital-tv-operatörer. Villkoren gällde bland annat bindningstid och automatisk förlängning vilket är av stor betydelse för konsument. I vissa fall fick verket gehör för den kritik som fram- fördes avseende villkoren. Där så inte skett har ärendena lämnats över för rättsliga åtgärder. Verkets insatser inom reseområdet och området alkohol och tobak har gett märkbara effekter på marknaden under Inom området alkohol och tobak har KO fört ett antal framgångsrika processer vid domstol vad avser marknadsföring där bland annat begreppet måttfullhet i viss mån förtydligats. Inom reseområdet har det gjorts intensiva insatser sedan Flera av dem gemensamt med Europeiska kommissionen, vilket bland annat lett till förbättrad information om vilka rättigheter flygpassagerare har när de nekats stiga ombord. Detta har ökat möjligheterna för konsumenten att ta till vara på sina rättigheter. Uppföljningar visar att gällande lag efterlevs bättre nu än före Inom området produktsäkerhet har flera insatser gjorts som inte bara lett till att enskilda produkter återkallats eller risker påtalats, utan även kan antas ha lett till en ökad medvetenhet om gällande krav och behovet av säkerhetsarbete hos näringsidkarna. Som exempel kan nämnas att verket i några kontroller särskilt fokuserat på de rutiner som näringsidkarna har för att säkerställa att de produkter som tillhandahålls uppfyller kravet att de ska vara säkra. I marknadskontroll inom dykområdet har kontrollen bland annat avsett servicerutiner och rutiner för säkerhet i samband med dykutbildning. Ett antal butikskedjor har i en marknadskontroll fått redogöra för sina rutiner för kontroll av de produkter man köper in samt av rutiner för återkallelse av farliga produkter. Konsumentverket har fortsatt arbetet med att ta fram ett material riktat till näringsidkare inom äventyrsturism för förebyggande säkerhetsarbete. Under året har samarbetet med Tullverket fortsatt. En effekt av detta sam-

15 arbete har varit att Tullverket lämnat information till Konsumentverket som bland annat i ett fall lett till att produkten, leksaksliknande tändare, kunde stoppas redan vid gränskontrollen. Även samarbetet med andra marknadskontrollerande myndigheter har under året stärkts. Även den gjorda kontrollen av säkerheten på lekplatser har förutom omedelbar förbättring av säkerheten på ett antal lekplatser lett till ökad medvetenhet hos kommuner och fastighetsägare om gällande krav. Kontrollen genomfördes i samverkan med Boverket och har även föranlett informationsinsatser tillsammans med bland andra Sveriges kommuner och landsting, SKL. Som ytterligare ett exempel kan nämnas marknadskontrollen av varningstexter på chokladägg. Varningstexterna var tidigare oftast svåra att läsa, ibland oläsliga. Efter kontrollen har tillverkare ändrat utformningen och placeringen av varningstexter och symbol så att detta är lätt synligt vid inköpstillfället, i överensstämmelse med gällande reglering. Insatserna inom produktsäkerhetsområdet har lett till ett förbättrat skydd för konsumenten. Konsumentverkets samlade bedömning av verksamhetsområdet är att verket har hävdat konsumentskyddet på en hög nivå. Verksamhetsgren Tillsyn Målet för verksamhetsgrenen är att Tillsynen är aktiv och effektiv och leder till att lagstiftningen följs. Återrapportering Antalet inkomna anmälningar och ärenden inom olika kategorier. Redogörelsen nedan avser inkomna anmälningar och förfrågningar för Konsumentverket/KO och för Konsument Europa. Konsumentverket har under 2008 mottagit anmälningar (3 541, 2007). Anmälningar fördelat på kategorier: marknadsföring avtalsvillkor 576 prisinformation 891 produktsäkerhet 384 övrigt 189 Återrapportering Antalet genomförda tillsynsärenden, styckkostnaden och resultatet av dessa med särredovisning för marknadskontroller och KO-ingripanden. Konsumentverket/KO har genomfört 590 tillsynsärenden. Av dessa avser 17 marknadskontroller. 157 har lett till att motparten vidtagit rättelse i enlighet med myndighetens krav, 100 har varit av så kallade påpekanden. Det innebär att Konsumentverket/KO inte kräver något svar från motparten. Bedömning har i dessa fall gjorts att det räcker att påpeka bristerna och kräva rättelse. I 152 fall har verket lagt ned undersökningen. Orsaken kan vara att omständigheter framkommit som gör att ett visst beteende eller förfarande inte längre anses strida mot lagen eller att ärendet prioriterats ned. Övriga ärenden har avslutats på annat sätt. I vissa fall har ärenden, efter utredning, överlämnats till annan myndighet för fortsatt behandling. I andra fall har ärenden gått vidare till KO. Styckkostnad per tillsynsärende När det gäller styckkostnaden för tillsynsärenden inklusive KO-ingripanden under 2008 kan en jämförelse inte göras med tidigare år. Verket har tidigare 2008 (tkr) Tillsynsärenden 24,4 KO-ingripanden 115,1 Marknadskontroller 263,1 13 Konsumentverkets årsredovisning 2008

16 14 Konsumentverkets årsredovisning 2008 genomfört en förändring i delar av ärendehanteringssystemet. Detta fick konsekvenser i 2007 års årsredovisning. Där räknades styckkostnaden för 2006 om för att överensstämma med beräkningen för Det är inte möjligt att göra detta idag. Konsumentverket redovisar därför endast en styckkostnad för Denna kan sedan ligga till grund för kommande jämförelser. KO har stämt 14 näringsidkare vid Marknadsdomstolen eller tingsrätt, utfärdat 23 förbudsförelägganden, varav 17 godkända, och 1 informationsföreläggande, varav 1 godkänt. Under 2008 registrerades 26 ansökningar om KObiträde. En av dessa har beviljats. 45 ansökningar om grupptalan har registrerats. Ingen av dessa har beviljats. Marknadsdomstolen har under 2008 meddelat fyra domar i mål där KO stämt in. I januari 2008 meddelade Marknadsdomstolen dom (2008:3) i målet KO mot Mobillån Sverige AB. Målet gällde att Mobillån förbjöds att i kreditavtal med konsument använda avtalsvillkor där avgiften överstiger kostnaden för krediten. En granskning av avtalsvillkoren inleddes för att följa upp domen. Granskningen resulterade i att KO stämde in två kreditgivare till MD för att få tydligare klargöranden av frågan vad som ska räknas som kostnad för krediten i enlighet med reglerna i Konsumentkreditlagen. Några avgöranden har ännu inte meddelats. Övriga avgöranden från Marknadsdomstolen har i två fall rört förbud att marknadsföra paketresa utan att föreskriven resegaranti ställts i enlighet med resegarantilagen, och ett fall av tobaksreklam. Övriga stämningsansökningar som lämnats av KO är fördelade på följande frågor: Oskäliga avtalsvillkor vid erbjudande av bredband och telefoni. Förbud mot marknadsföring utan att resegaranti ställts. Oskäliga avtalsvillkor och vilseledande information vid marknadsföring på Internet. Otillbörlig marknadsföring av alkoholhaltiga drycker. Bristande reklammarkering och vilseledande påståenden vid marknadsföring av lotterier. Oskäliga avtalsvillkor i försäkring. Överträdelse av tidigare förbudsföreläggande. Antalet ansökningar om KO-biträde minskade tydligt under Samtidigt utökades lagen om KO-biträde (vid årsskiftet 06/07) från att tidigare varit tillämplig endast när det gällde finansiella tjänster till att gälla all konsumentskyddande lagstiftning. Med anledning av det minskade antalet ansökningar och utökad befogenhet för KO vidtog KO flera informationsinsatser riktade till de fyra rådgivningsbyråerna och landets konsumentvägledare. Under hösten 2008 har antalet ansökningar ökat. Endast en av totalt 26 ansökningar har dock varit av sådant slag att de har beviljats KO-biträde. Den har beviljats i slutet av året och har ännu inte lett till någon domstolsprocess. KO har sedan år 2004 drivit en offentlig grupptalan mot ett elhandelsföretag vid Umeå tingsrätt. Umeå tingsrätt underrättade i maj 2008 gruppmedlemmarna att grupprättegången inletts och att medlemmarna hade möjlighet att delta i rättegången. Av möjliga gruppmedlemmar anmälde drygt drabbade konsumenter sitt intresse av att delta i rättegången. Den relativt låga anmälningsfrekvensen bedöms bero på den långa handläggningstiden i domstolen samt att flera gruppmedlemmar inte kunnat få en personlig underrättelse, då dessa varit okända för KO. Efter

17 anmälningsförförandet har ett fullständigt svaromål inkommit från elhandelsföretaget. Nästa steg i grupprättegången är att tingsrätten genom mellandom prövar om elhandelsföretaget gjort sig skyldigt till ett skadeståndsgrundande avtalsbrott. Muntlig förberedelse och huvudförhandling i denna del beräknas ske under år Tre beslut har meddelats under året, med stöd av produktsäkerhetslagen. Två har gällt förbud vid vite för en näringsidkare att sälja dykluft till konsument om inte åtgärder vidtogs för att säkerställa kvaliteten på dykluften. Ett beslut avsåg förbud att släppa ut leksaksliknande tändare på marknaden. Inget av besluten har överklagats. Konsumentverket har under året gjort 17 marknadskontroller: Dykning Varningstexter på leksaker med magneter Reflexer Varningstexter på chokladägg Våningssängar Märkning av levande ljus Tändare Butikskedjor Säkerhetsvästar vid ridning Barnvagnar Innebandyglasögon Lekstolar Lekplatser Leksaker och solgardiner med sugkoppsfäste Utbildningsmaterial vid utövande av tjänst inom äventyrsturism Märkningskontroll av viss personlig skyddsutrustning RAPEX-notifierade produkter en marknadskontroll har under 2008 uppgått till kr. Styckkostnaden för en marknadskontroll under 2007 har räknats fram till kr. Att jämföra med tidigare verksamhetsår är enligt verkets uppfattning inte meningsfullt då de förändringar som skett sedan verksamheten omlokaliserades, både vad gäller arbetsmetoder och redovisningsrutiner, gör att en jämförelse inte är relevant. Några marknadskontroller görs sedan indikationer framkommit om att det finns säkerhetsrisker med vissa produkter eller i vissa branscher. Sådana indikationer kan vara olycksstatistik, anmälningar och kunskap som erhålls om särskilda risker i samband med deltagande i standardiseringsarbete. Marknadskontrollerna inom dykning och av lekplatser är exempel på kontroller som startats efter att riskerna identifierats genom bland annat olycksstatistik och anmälningar. Kontrollen inom dykområdet löper under tre år. Den innefattade under 2008 bland annat en kontroll av dykutrustning (märkning, bruksanvisningar och teknisk dokumentation av regulatorer) och rutiner för service och underhåll av utrustning. Brister såväl vad gäller dykutrustning som rutiner har kunnat konstateras. Kontrollen utökades under året med anledning av att flera dödsfall inträffat i samband med dykutbildningar till att även omfatta en kontroll av näringsidkares säkerhetsrutiner i samband med dessa tjänster. Inom ramen för projektet genomförs även årliga möten med företrädare för branschen och andra intressenter. 15 Konsumentverkets årsredovisning 2008 Alla kontrollerna utom tändarkontrollen har skett på verkets initiativ. Tändarkontrollen är en del av en gemensam europeisk marknadskontroll. Den genomsnittliga styckkostnaden för Lekplatskontrollen gjordes i samverkan med Boverket då statistik visar att ett stort antal barn skadas varje år på svenska lekplatser. 29 lekplatser i fem kommuner besiktigades mot gällande säkerhetskrav i europeiska standarder

18 16 Konsumentverkets årsredovisning 2008 för lekredskap och stötdämpande underlag. Kontrollen har även omfattat ett tillgänglighetsperspektiv. På 24 av de granskade lekplatserna hittades så allvarliga säkerhetsbrister att Konsumentverket krävde omedelbara åtgärder av fastighetsägarna för att undanröja risker för allvarliga skador. Endast en fastighetsägare vidtog inte lämpliga åtgärder inom rimlig tid. Verkets deltagande i det europeiska tändarprojektet motiveras bland annat av att flera bränder varje år förorsakas av barns lek med tändare. Erfarenheter från USA visar att antalet bränder minskar drastiskt genom att endast barnsäkra engångständare tillhandahålls. Arbetet har delvis bedrivits i samverkan med Tullverket och med hjälp av kommunala konsumentvägledare. Insatserna har lett till att vissa tändare återkallats av näringsidkare och ökade kunskaper hos importörer, distributörer och butiker som säljer tändare till konsumenter. Detta kan antas leda till att icke barnsäkra engångständare fortare kommer bort från marknaden. Marknadskontroller har gjorts för att följa upp tidigare genomförda kontroller, som exempelvis kontrollerna av reflexer, våningssängar och barnvagnar. Kontrollerna av reflexer och våningssängar har visat på nedslående resultat, fortfarande är det säkerhetsbrister på flera produkter som säljs till konsumenter. En närmare analys av resultaten måste göras, men mycket talar för att ändrade tillsynsmetoder krävs för att öka säkerheten på dessa produkter. Vad gäller uppföljningen av barnvagnar, som även hade sin grund i ett stort antal olyckor som gav utslag både i olycksstatistik och anmälningar till verket, har vid årets utgång alla näringsidkare vars produkter inte klarade provningen genomfört vissa åtgärder. Endast en näringsidkare har ännu inte uppfyllt Konsumentverkets krav fullt ut. Kontrollen har, förutom vissa brister hos enskilda produkter, visat på behov av tydligare provningsanvisningar i standarden. Marknadskontroller har även gjorts för att följa upp antingen ändrade säkerhetskrav i ny lagstiftning eller standarder, Marknadskontroll av lekplatser har genomförts under året.

19 vilket varit fallet i kontrollerna av varningstexter på leksaker med magneter, märkning av levande ljus och lekstolar. Resultatet av kontrollerna av magnetleksaker och märkning av ljus har visat på vissa brister som det kommer att krävas fortsatta insatser för att undanröja. Resultaten av lekstolskontrollen har ännu inte sammanställts. Marknadskontroller kan även användas för att komma tillrätta med att en viss produkttyp uppvisar samma brist oavsett vilken näringsidkare som tillhandahåller produkten. Så är fallet med kontrollen av varningstexter på chokladägg. Där har verket konstaterat att varningstexterna på de produkter som fanns på den svenska marknaden inte överensstämde med gällande reglering. Efter kontrollen har märkningen ändrats av deltagande näringsidkare. Ett förebyggande säkerhetsarbete och goda rutiner hos näringsidkare är viktiga förutsättningar för att säkerställa att de produkter som tillhandahålls är säkra. Marknadskontroller med särskilt fokus på dessa frågor har gjorts under året, nämligen kontrollen av butikskedjor och utbildningsmaterial för tjänster inom äventyrsturism. Butikskedjekontrollen har genomförts genom att verket besökte enskilda butiker som ingår i butikskedjor och butiksansvarig fick redogöra för sina rutiner vad gäller produktsäkerhet. Vissa produkter har köpts in i varje butik. Respektive butikskedjas huvudkontor har därefter besökts. Vid besöket har rutiner för produktsäkerhet kontrollerats och dokumentation av de tidigare inköpta produkterna kontrollerats. Kontrollen har lett till att några produkter frivilligt återkallades av näringsidkaren och har även gett ökad kunskap hos de utvalda kedjorna. Det kan antas leda till bättre rutiner och säkrare produkter framledes. Utbildningsmaterialet för tjänster inom äventyrsturism syftar till att underlätta för näringsidkarna att förebygga olyckor genom systematiskt säkerhetsarbete. Synpunkter på materialet har inhämtats från intressenter med kunskaper och erfarenheter inom området. Kontrollen ska fortsatta under 2009 med seminarier för företrädare för branschen och utbildare inom området. Återrapportering Fördelningen av tillsynsärenden mellan initierade ärenden respektive sådana som tillkommit genom anmälan från enskilda respektive från myndigheter. Fördelning (antal ärenden): Initierade ärenden: 139 Anmälan från enskild: 253 Anmälan från myndighet: 102 Övrigt: 96 (organisationer med flera) Konsumentverket har sedan tidigare ändrat i redovisningsrutinerna. Den förändring som gjordes av delar av ärendehanteringssystemet under 2007 är fortfarande föremål för justeringar för att systemet på bästa sätt ska anpassas till verksamheten. Förändringen leder till att mer tid kan läggas på ärenden initierade av Konsumentverket/KO. Att ändringen gjordes under löpande år innebär att en jämförelse med motsvarande uppgifter för tidigare år inte kan göras då jämförelsen inte skulle ge en rättvisande bild av det som är föremål för jämförelsen. En korrekt jämförelse kan göras tidigast i samband med årsredovisningen Återrapportering Initierade avtalsvillkorsgranskningar. Konsumentverket har initierat fem granskningar av avtalsvillkor. Granskningarna har riktats in på: Inrikesflygets och flygoperatörernas transportvillkor. Villkor gällande uppsägning (telefoni). Specialförsäkringar för bland annat hemelektronik. 17 Konsumentverkets årsredovisning 2008

KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012

KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 KONSUMENTVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL GD har ordet 3 1. Resursfördelning på verksamhetsområden 5 2. Sammanfattande resultatredovisning

Läs mer

Konsumentskyddet inom det finansiella området fungerar tillsynen? Bilagor till rapporten finns i separat bilagedel

Konsumentskyddet inom det finansiella området fungerar tillsynen? Bilagor till rapporten finns i separat bilagedel Konsumentskyddet inom det finansiella området fungerar tillsynen? Bilagor till rapporten finns i separat bilagedel ISBN 91 7086 079 3 RiR 2006:12 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen

Läs mer

Datainspektionen. Årsredovisning 2009. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post

Datainspektionen. Årsredovisning 2009. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post Datainspektionen Årsredovisning 2009 Datainspektionen. Årsredovisning 2009. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post datainspektionen@datainspektionen.se, eller

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden 29 MAJ 2009 DNR 09-1321 2009:10

Konsumentskyddet på finansmarknaden 29 MAJ 2009 DNR 09-1321 2009:10 Konsumentskyddet på finansmarknaden 29 MAJ 2009 DNR 09-1321 2009:10 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2 UTGÅNGSPUNKTER 4 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FINANSIELL VERKSAMHET 12 FINANSIELL RÅDGIVNING 16 SPARA 23 KONTOSPARANDE

Läs mer

Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 1 Innehåll INNEHÅLL 2 MYNDIGHETSCHEFENS FÖRORD 5 SAMMANFATTANDE RESULTATREDOVISNING 7 Effektiv registrering 7 Kontroll av formella krav 7 Aktiv och effektiv tillsyn 7 Lättillgänglig

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta 2003:22 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden PM 2003:22 ISBN 91-7398-849-9

Läs mer

Verksamhetsåret 2007

Verksamhetsåret 2007 Verksamhetsåret 2007 Innehåll Förord 5 Översikt över myndigheten 7 Politikområde Finansiella system och tillsyn 7 Tillsyn av spelmarknaden 7 Organisationsstyrning 7 Måluppfyllelse 7 Uppdrag 8 Utvecklingen

Läs mer

2010:18. Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden

2010:18. Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden 2010:18 Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden MISSIV DATUM DIARIENR 2010-08-23 2010/75-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-04-22 IJ2010/754/KO Regeringen Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103

Läs mer

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007 DATUM RAPPORTNUMMER 28 juni 2007 PTS-ER-2007:19 ISSN 1650-9862 DIARIENR 07-5723 Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari - april 2007 Förord Post- och telestyrelsen (PTS)

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden 30 MAJ 2008 DNR 08-5342 2008:13

Konsumentskyddet på finansmarknaden 30 MAJ 2008 DNR 08-5342 2008:13 Konsumentskyddet på finansmarknaden 30 MAJ 2008 DNR 08-5342 2008:13 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2 UTGÅNGSPUNKTER 3 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FINANSIELL VERKSAMHET 11 FINANSIELL RÅDGIVNING 15 SPARA 18 KONTOSPARANDE

Läs mer

Innehållsförteckning. Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...2

Innehållsförteckning. Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...2 Innehållsförteckning Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...2 Resultatredovisning...4 Redovisningens disposition... 4 Organisation och styrning... 5 Samlad bedömning av årets resultat...

Läs mer

Marknadskontroll av tändare 2010 2012

Marknadskontroll av tändare 2010 2012 Rapport 2013:19 Marknadskontroll av tändare 2010 2012 2013:19 Marknadskontroll av tändare 2010 2012 Konsumentverket 2013 Utredare: Maria Hedeklint, Lena Bäcklund och Åsa Persson Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Marknadskontrollprogram 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde

Marknadskontrollprogram 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Marknadskontrollprogram 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Läkemedelsverket 2013-11-04 Dnr. 6.6.3-2013-084516 Postadress/Postal

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(31) 2013-02-20 Dnr 2012-1667 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret

Läs mer

Innehåll. Ärende LED 2011/23 Handling 1

Innehåll. Ärende LED 2011/23 Handling 1 Årsredovisning 2010 15424#4587215!5243 03742232!52430374 22324311347ా 613131632@jf8723]% %4551452/=4689378 9+4872339679811123 8()0+9? 49815424# 458215!52430374223 2!5243037422324311 347�

Läs mer

Uppföljning av marknadskontroll 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter samt kosmetika inom Läkemedelsverkets ansvarsområde

Uppföljning av marknadskontroll 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter samt kosmetika inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Uppföljning av marknadskontroll 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter samt kosmetika inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Läkemedelsverket 2015-02-19 Dnr. 6.6.3-2014-065378 Postadress/Postal address:

Läs mer

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet Ds 2013:9 Lätt byte Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 2013 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Redovisningens disposition Kronofogdens förutsättningar Kronofogdens samlade

Läs mer

Kommerskollegium, Februari 2015. ISBN: 978-91-86575-94-6

Kommerskollegium, Februari 2015. ISBN: 978-91-86575-94-6 Årsredovisning 2014 Kommerskollegium, Februari 2015. ISBN: 978-91-86575-94-6 Innehållsförteckning 1. Generaldirektörens förord... 2 2. Året i korthet... 3 3. Sammanfattande resultatbedömning... 5 4. En

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

an olem an c oto: d F Årsredovisning 2011

an olem an c oto: d F Årsredovisning 2011 Foto: dan coleman Årsredovisning 2011 innehåll 20 år av utmaningar och möjligheter 3 Sammanfattning av FI:s kärnverksamhet och kostnader 5 Finansinspektionens mål, uppgifter och verksamhet i sammandrag

Läs mer

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet Betänkande av Konsumenttvistutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:47 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Ingen dramatik i vår butik

Ingen dramatik i vår butik Årsredovisning 2013 Ingen dramatik i vår butik Bilden på årsredovisningens framsida visar vår gata, Kungsholmstorg, i lugnt väder och får symbolisera verksamhetsåret som löpt på utan mankemang och överraskningar.

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionen Årsredovisning 2013

Fastighetsmäklarinspektionen Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Innehåll Myndighetschefens förord... 5 Uppgifter, uppdrag och organisation... 6 Instruktionen... 6 Regleringsbrevet och regeringsuppdrag... 7 Organisationen... 7 Resursfördelning på

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

Dnr 14EV4508. Handlingsplan för marknadskontroll

Dnr 14EV4508. Handlingsplan för marknadskontroll Dnr 14EV4508 Handlingsplan för marknadskontroll December 2014 Dnr 14EV4508 ELSÄKERHETSVERKET Författare: Karl-Hugo Hult Sammanfattning Sammanfattning Ett av Sveriges åtaganden som medlem i EU är att bedriva

Läs mer

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009 LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se Verksamhetsåret 2009 Verksamhetsåret 2009 Innehåll Förord 5 Översikt av myndigheten 7 Sammanfattning 2009 7 Mål 7 Tillsyn av spelmarknaden

Läs mer

Remissammanställning Konsumenten i centrum ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43)

Remissammanställning Konsumenten i centrum ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43) Promemoria Ju2012/4734/KO 2013-01-18 1 Justitiedepartementet Konsumentenheten Tove Kockum Telefon 08-405 41 47 E-post tove.kallberg@regeringskansliet.se Remissammanställning Konsumenten i centrum ett framtida

Läs mer