Å R S R E D O V I S N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2007

2 Nextlink är ett teknikföretag som utvecklar teknik och produkter för ljudkommunikation. Företaget arbetar inom två affärsområden: Konsumentprodukter, trådlösa Bluetooth-headsets under varumärket INVISIO och Professionella produkter, trådförsedda, professionella headsets under varumärket INVISIO PRO. Nextlink bedriver även viss teknologilicensiering och produktutveckling åt systemintegratörer inom ramen för respektive affärsområde. Kärnan i Nextlinks verksamhet härstammar från INVISIO PRO-produkterna, vilka bygger på bolagets patenterade teknik kring käkbensmikrofoner. Utöver käkbensmikrofonpatentet förfogar Nextlink över ytterligare två patent, det ena avseende en fästanordning (SoftSpring ), det andra avseende en terminal för VoIP-telefoni. Nextlinks affärsidé är att utveckla, marknadsföra och sälja headsetprodukter för ljudkommunikation, under eget varumärke samt genom OEM-samarbeten med industriella aktörer. Nextlinks vision är att ge människor möjlighet att kommunicera komfortabelt i alla ljudmiljöer. Nextlink AB (kortnamn: NXTL) är listat på First North, en del av OMX Nordiska Börs. Nextlink har sitt operativa huvudkontor i Köpenhamn. AKTIEÄGARINFORMATION Årsstämma Årsstämman hålls fredagen den 11 april 2008 kl i Advokatfirman Westermark Anjous lokaler på Drottninggatan 25 i Stockholm. Anmälan Aktieägare som vill delta på årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 4 april 2008 (avstämningsdag lördagen den 5 april 2008), dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget till Nextlink AB, Årsstämma 2008, Box 49149, Stockholm, eller per e-post till: Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast kl tisdagen den 8 april Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud. EKONOMISK INFORMATION Publiceringsdatum för ekonomisk information 2008: Delårsrapport, januari mars 28 april 2008 Delårsrapport, januari juni 17 juli 2008 Delårsrapport, januari september 27 oktober 2008 Bokslutskommuniké 16 februari 2009 II Årsredovisning 2007 Nextlink AB

3 Innehåll Verksamheten i sammandrag... 1 VD har ordet... 2 Nextlink i korthet... 4 Balansräkningar koncernen Förändring av eget kapital koncernen Resultaträkning moderbolaget Marknadsöversikt... 6 Kassaflödesanalyser moderbolaget Verksamhetsbeskrivning Balansräkningar moderbolaget Produkter Förändring av eget kapital moderbolaget Organisation och medarbetare Årsredovisning 2007 Femårsöversikt Förvaltningsberättelse Noter Revisionsberättelse Övrig information Styrelse, ledande befattningshavare Resultaträkning koncernen Kassaflödesanalyser koncernen och revisorer Aktien i sammandrag Året i siffror: Omsättningen minskade med 60,4 procent till 22,8 (57,5) Mkr Bruttoresultatet minskade med 65 procent till 8,1 (23,2) Mkr Bruttomarginalen minskade till 35,4 procent (40,4 procent) Resultat efter skatt blev 69,3 ( 46,1) Mkr Orderboken vid årets slut uppgick till 30,0 (19,7) Mkr Viktiga händelser under året: Två företrädesemissioner om sammanlagt 82,9 Mkr genomförda. Två oberoende värderingar av Nextlinks patentportfölj påvisar övervärden. Lars Højgård Hansen utsågs till ny VD för Nextlink AB. Ny chef för forskning och utveckling, ny finanschef, CFO, samt ny marknadsdirektör utsedda. Tillverkningsavtal tecknade med Flextronics, PartnerTech och General Electronics International Co. Ltd gällande produktion av Nextlinks konsumentprodukter och professionella produkter. Flera genombrottsbeställningar erhållna på nya konsumentprodukten INVISIO G5. Nextlinks nya strategi med tyngdpunkt på försäljning och marknad vägleder renodlingen av bolagets arbetssätt. Nextlink och MSA Sordin har undertecknat en avsiktsförklaring avseende produktsamarbete rörande produkter för professionella användare. Årsredovisning 2007 Nextlink AB 1

4 VD har ordet Vid denna tid förra året visste vi att 2007 skulle bli ett prövningens år. Det blev det sannerligen. Med ytterligare ett tungt förlust år bakom oss, bedömer jag nu att vi har haft vårt stålbad och klarat provet. Den livsviktiga produktutvecklingen har lyckats. Nu har vi äntligen de rätta produktmässiga förutsättningarna för att nå våra intäktsmål. Nextlinks nuvarande produkter håller världsklass. De har utvecklats för att säljas under hård konkurrens på en växande mångmiljardmarknad och mottar år efter år internationellt eftertraktade utmärkelser. Men, vad vi mödosamt lärt oss under 2006 och 2007 är, att det är en sak att utveckla på prototypnivå och en helt annan att göra produkten färdig för massproduktion som möter skilda köpargruppers ofta hårda krav avseende test och certifiering. Samtidigt är det mycket tillfredsställande att veta att Nextlinks teknik har ett betydande värde i sig själv. Vid den externa värderingen av bolagets patentportfölj som genomfördes under andra kvartalet 2007, uppskattades det samlade värdet av våra tre patentfamiljer till cirka USD 30 miljoner. Från utvecklingsbolag till marknadsaktör I förra årsredovisningen redovisade jag en budgeterad omkostnads nivå på drygt 50 Mkr för Rörelsekostnaderna för 2007 upp gick till 71,7 Mkr varav 17,6 Mkr härrör från kostnader av engångskaraktär. Med dessa borträknade kan jag konstatera att nivån för våra löpande kostnader är tillfredsställande stabil och i samma storlek som 2006, rensat för extraordinära utgifter. Den stora besvikelsen 2007 var vår låga försäljning, mindre än hälften av föregående år. Detta var huvudsakligen en effekt av förseningarna i färdigställandet av våra nya konsumentprodukter INVISIO G5 och INVISIO Q7, ett arbete som nu är avslutat med betydande framgång. Att produktnyheterna med god marginal lever upp till våra förväntningar har redan bekräftats i marknaden. Bland mer än utställande företag valdes i januari vårt headset INVISIO Q7 av den amerikanska tid skriften LAPTOP Magazine till Best of CES Cellphone Accessory under CES, Consumer Electronics Show, världens största årliga mässa för konsumentelektronik i Las Vegas. INVISIO Q7 blev även finalist när CNET nominerade Best of CES i kategorin Mobiltelefoner och Smartphones. Utnämning arna och priserna har endast tilldelats ett fåtal produkter av alla som visades på mässan. Den tekniska utvecklingen av våra produkter för den professionella marknaden har också tagit stora steg framåt och kommer att fullföljas under första halvåret Den nya produktlinjen, utvecklad för att tillmötesgå de mest avancerade militära specifikationerna, är planerad för lansering under andra halvåret. Våra nya headsets för konsumentmarknaden fortsätter att imponera på både kunder och media. Sedan INVISIO G5 och INVISIO Q7 blev färdiga, har kundintresset accelererat. Vi mottog under sista kvartalet 2007 betydande beställningar på INVISIO G5, bland annat från Carphone Warehouse, Storbritanniens och en av Europas största detaljhandelskedjor för mobiltelefoner och tillbehör. Vi har också, redan innan den planerade lanseringen under mars av INVISIO Q7, mottagit beställningar på ansenliga volymer från mer än tio kunder. Dags för storskalig produktion Under året har vi etablerat produktionssamarbeten med världsledande kontraktstillverkare som PartnerTech och Flextronics. Vi producerar därmed inte längre någonting själva och får samtidigt förutsättningar att möta förväntade ökade volymer och produktkrav. Valet av PartnerTech och Flextronics är en fördel ur köparnas synvinkel, eftersom dessa företag har ett utomordentligt gott anseende för sin kvalitetsproduktion. Marknadens utveckling har gått vår väg Marknaden för konsumentheadsets baserade på Bluetoothteknik ökar. Av över en miljard telefoner som beräknas säljas under år 2008, kommer närmare hälften att vara utrustade med Bluetooth. Lagstiftning driver på kraven att mobiltelefonanvändare ska använda headset vid till exempel bilkörning. Headsets är också en typ av tillbehör som är en viktig intäktskälla för mobiltelefontillverkarna. Med lanseringen av INVISIO Q7 sätter vi en ny standard och löser ett 2 Årsredovisning 2007 Nextlink AB

5 grundläggande konsumentbehov kraftig reduktion av omgivande oljud som till exempel blåst och buller. Marknaden för professionella headsets växer också. Vi ser en klart växande trend att använda in-ear-headset inom såväl militära som övriga, professionella användningsområden. Nextlink är här ett av de få företagen i världen som har en patenterad teknik för att kunna utveckla in-ear-headset baserade på käkbensmikrofoner. Vi har avsatt flera avtryck i marknaden och hittar breda vägar ut Med högklassiga produkter framtagna för två marknader, som båda växer, är den kvarstående uppgiften att finna sådana vägar ut i marknaden, att vi kombinerar goda marginaler med rimliga försäljningsomkostnader. Under år 2007 har vi fortsatt arbetet med att främst sälja genom distributörer. Årets försäljning bestod huvudsakligen av den relativt lågt prissatta konsumentprodukten INVISIO B3 och de professionella produkter som företaget tidigare tillhandahållit. Bland de affärer som tagits under året, finns nya kunder, både inom konsument- och den professionella sidan som förväntas bli mycket avsevärda beställare under kommande år. Det vi hittills åstadkommit i försäljningshänseende är inte att jämföra med de volymer vi eftersträvar med det nya fullständiga produktsortimentet. Strategin för konsumentprodukterna är nu att både bearbeta detaljhandelskedjor, vissa distributörer och att teckna OEMavtal med till exempel mobiltelefontillverkare. De distributörer vi för närvarande har eller befinner oss i diskussioner med, bearbetar i främsta hand den europeiska marknaden. Det är här premiumprodukter av vårt slag har den bästa marknaden enligt vår bedömning. Den första större beställningen kom från Carphone Warehouse som nu säljer INVISIO G5 i successivt stigande volymer i ett mycket stort antal butiker i Storbritannien och Irland. Förhandlingar pågår med ytterligare ett stort antal distributörer. För närvarande finns inget OEM-avtal tecknat, men förhandlingar kommer att inledas under första kvartalet. Strategin för de professionella produkterna är att samarbeta med ledande systemintegratörer, vilka i sin tur säljer till främst försvarsindustrin. Nextlink identifierades av världsledande MSA Sordin som global partner, och ett Letter of Intent avseende samarbete ingicks under Detta ska under början av 2008 förhandlas vidare till ett leveransavtal för flera viktiga marknader. I övrigt har Nextlink etablerat samtal och i vissa fall förhandlingar med den handfull systemintegratör som utgör segmentets marknadsaktörer. Nu kör vi! Utan våra tålmodiga och lojala aktieägare hade vi inte klarat de två mycket stora förlustår som vi nu har bakom oss. Möjligen kan det, med den erfarenheten, nu verka provocerande att påstå att Nextlink står med en starkare verksamhet än någonsin tidigare i början av ett nytt år, men så upplever jag det i skrivande stund. Min tilltro till Nextlinks möjligheter att hävda sin plats i marknaden är orubbad och 2008 ska vi visa att vi är värda förtroendet. Därför har jag också under 2007 för egen del valt att bli aktieägare. Under förra året och inledningen av 2008 ökade också flera av våra anställda sitt ägande i Nextlink. Våra medarbetares kompetens är på topp och de inre processerna i Nextlink fungerar. Listan på prospects och kunder har aldrig varit längre. Avslutningvis vill jag här rikta ett stort tack till medarbetare och aktieägare i Nextlink för ert engagemang under Tack vare aktieägarnas långsiktighet, det målmedvetna utvecklingsarbetet, starka patent, starka partners, lojal personal och många lovande kundförhandlingar befinner vi oss äntligen i pole position. Därför finns det ingen tvekan nu kör vi för fullt! Lars Højgård Hansen Verkställande direktör Årsredovisning 2007 Nextlink AB 3

6 Nextlink i korthet AFFÄRSIDÉ Nextlinks affärsidé är att utveckla, marknadsföra och sälja headsetprodukter för ljudkommunikation under eget varumärke samt genom OEM-samarbeten med industriella aktörer. VISION Nextlinks vision är att ge människor möjlighet att kommunicera komfortabelt i alla ljudmiljöer. MISSION Bolagets mission är att tillhandahålla världsledande produkter och tekniker som möjliggör ljudkommunikation med hög kvalitet i alla ljudmiljöer. AFFÄRSOMRÅDEN Kärnan i Nextlinks verksamhet härstammar från INVISIO PROprodukterna, vilka bygger på bolagets patenterade teknik kring käkbensmikrofoner. Nextlink är ett teknikföretag som utvecklar tekniker och produkter för ljudkommunikation. Företaget är indelat i två affärsområden: Konsumentprodukter. Trådlösa Bluetooth-headsets under varumärket INVISIO. Professionella produkter. Trådförsedda, professionella headsets under varumärket INVISIO PRO. VERKSAMHETSMÅL Nextlinks verksamhetsmål är att inom varje affärsområde bli den marknadsledande leverantören av högkvalitativa headsets med bästa möjliga talkvalitet. ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSSTRATEGI Nextlinks övergripande verksamhetsstrategi bygger på följande huvudpunkter: Fortsatt utveckling av bolagets existerande patentportfölj. Öka antalet nya produkter samt korta ner utvecklingscyklerna. Ökad fokusering på den professionella marknaden. Exploatera nya kundsegment och nya geografiska marknader. Vidmakthålla spjutspetskompetens inom forskning och utveckling. Skapa industriella samarbeten inom våra affärsområden. PATENT Nextlink har utvecklat och äger tre patentfamiljer: Käkbensmikrofon. Det patenterade systemet består av en liten öronmikrofon som fångar upp vibrationer i användarens käkben och överför det till ljud. SoftSpring öronfixtur. En ergonomiskt utformad fästanordning, i form av en mjuk gummifjäder, som på ett unikt sätt fäster Nextlinks headsets i örat. VoIP terminal. Ett patent för en trådlös kommunikationsterminal för IP-telefoni (VoIP). 4 Årsredovisning 2007 Nextlink AB

7 professionella MARKNADen Den professionella marknaden är uppdelad i tre huvudsakliga kundgrupper baserat på kundernas olika behov: Militär och Specialstyrkor, Polis, Brand och Räddning samt Industri. Nextlink uppskattar att marknaden för professionell mobil radiokommunikationsutrustning växer med omkring två procent per år, marknaden för tillbehör bedöms dock ha en högre tillväxt. Sammantaget uppskattar Nextlink den globala marknaden för professionella headsets till 1,5 miljoner enheter per år, motsvarande ett totalt värde om drygt 2,3 miljarder kronor. De professionella produkterna säljs till största del genom ett antal specialiserade distributörer. Konsumentmarknaden Nextlinks kunder på konsumentmarknaden finner man främst inom tre olika segment; detaljister (elektronikkedjor för konsumenter, mobiltelefonspecialister etc), distributörer (distributörer av konsumentelektronik) samt mobiloperatörer. Tillväxten för konsumentprodukterna drivs först och främst av antalet mobiltelefoner med inbyggd Bluetooth. Enligt marknadsanalysfirman Strategy Analytics såldes cirka 760 miljoner mobiltelefoner globalt under år 2006, varav cirka 240 miljoner, motsvarande 32 procent, var utrustade med Bluetooth. Strategy Analytics räknar med att antalet Bluetooth-försedda mobiltelefoner skall öka till 275 miljoner under år De professionella produkterna och konsumentprodukterna säljs i Europa och USA. ORGANISATION Nextlinks huvudkontor ligger i Köpenhamn. Här finns forskning och utveckling, marknadsföring, ledning och verksamhetsdrift. Bolaget har också ett mindre lokalkontor i Dallas för den nordamerikanska marknaden. All tillverkning är utlagd på underleverantörer. Under året har medarbetare rekryterats till nyckelpositioner inom marknadsföring, logistik samt forskning och utveckling. Antalet anställda i organisationen uppgick till 40 (39) per sista december 2007, varav 18 var anställda inom forskning och utveckling. AKTIEN Nextlinks aktie handlas på First North under kortnamnet NXTL. Per sista december 2007 uppgick antalet aktier till och Nextlinks marknadsvärde var cirka 373 Mkr. HISTORIA År 2000 lanserade bolaget sin första produkt på den internationella marknaden, INVISIO Custom Made. Lanseringen följdes ett år senare upp med ytterligare en modell, INVISIO Standard. Båda produkterna var framtagna för professionella användare såsom militär, räddningstjänst, livvakter och liknande började Nextlink känna av en växande efterfrågan på produkter riktade till konsumentmarknaden och år 2002 utvecklade Nextlink de första trådlösa headseten baserade på Bluetooth. För att underlätta finansiering och framtida notering bildades under hösten 2003 en koncernstruktur där Nextlink AB blev moderbolag medan all rörelse bedrivs i det helägda danska dotterbolaget Nextlink.to A/S. I juni 2004 listades moderbolaget, Nextlink AB, på NGM Nordic OTC och i maj 2006 bytte aktien marknadsplats till Nya Marknaden som i sin tur blev en del av First North i juni Bolagets första licensierings- och utvecklingsavtal slöts 2006 med koreanska Samsung, världens tredje största mobiltelefontillverkare, avseende utvecklingen av ett avancerat Bluetooth-headset för konsumentmarknaden. Erfarenheter och kontakter från projektet är av stort värde inför liknande, framtida projekt. Under 2007 undertecknade Nextlink och MSA Sordin en avsiktsförklaring avseende produktsamarbete rörande produkter för professionella användare. Årsredovisning 2007 Nextlink AB 5

8 Marknadsöversikt KONSUMENTMARKNADEN Historik Den trådlösa tekniken Bluetooth utvecklades av Ericsson i slutet av 1990-talet. Tekniken standardiserades sedan av organisationen Bluetooth SIG (Special Interest Group), vilket innebar att tekniken blev tillgänglig för ett stort antal aktörer. De första konsumentprodukterna som baserades på Bluetooth-tekniken togs fram under 2000, i form av trådlösa headsets för mobiltelefoner. Initialt var tekniken bakom Bluetooth mycket kostsam, vilket innebar att priset på mobiltelefoner med inbyggd Bluetoothfunktionalitet kom att bli mycket högre än för andra mobiltelefoner. Av denna anledning integrerades Bluetoothsändare nästan uteslutande i mobiltelefoner i det övre prissegmentet. Den initiala kundgruppen inom konsumentmarknaden för Bluetoothheadsets var personer med hög betalningsvilja och personer som ställde krav på att kunna kommunicera med omvärlden och fortfarande ha sina händer fria. Dessa kundgrupper representerades främst av personer inom affärslivet, men även till stor del av andra personer med högt teknikintresse. Telekomoperatörerna välkomnade den nya tekniken eftersom den skapade ett incitament i form av rörlighet eller flexibilitet för konsumenten och bidrog till en relativt sett ökad trafik i mobiltelefonnäten jämfört med det fasta telefonnätet. Då priset på Bluetooth-tekniken började falla etablerade sig mobiltelefontillverkarna, såsom Nokia, Sony Ericsson och Motorola, på allvar på marknaden för Bluetooth-headsets. Flertalet mindre asiatiska producenter försökte även etablera sig, men de hade svårare att ta betydande marknadspositioner då de fallande priserna urgröpte deras huvudsakliga konkurrensfördel. Marknadsstruktur Idag finns huvudsakligen tre kategorier av producenter på marknaden för Bluetooth-headsets. De största inom konsumentmarknaden är de stora mobiltelefontillverkarna som utvecklar och marknadsför sina egna Bluetooth-headsets. Den andra kategorin är företag som är specialiserade på enbart olika typer av headsets. Dessa aktörer säljer sina produkter under eget varumärke eller genom så kallade OEM-arrangemang. Den tredje kategorin omfattar framförallt mindre, asiatiska tillverkare som säljer sina produkter enbart regionalt i Asien. Många av producenterna har, likt Nextlink, outsourcat produktion och montering av sina Bluetooth-headsets. Försäljningen hanteras oftast internt genom aktörernas egna försäljningskanaler. Trender Trenderna inom marknaden för Bluetooth-headsets går mot att produkterna utvecklas till att bli mindre och lättare. Ur designsynpunkt efterfrågar konsumenterna främst att Bluetoothheadseten ska vara så diskreta som möjligt, men också att de INVISIO s EGENSKAPER Nextlink erbjuder marknadens minsta headset STORLEK HÖGTALARE UTVÄNDIG DESIGN UPPLADDNING SIGNALPROCESSOR MIKROFON skall uppfattas som en trendig och modeinriktad accessoar. Kravet på användarvänlighet och funktionalitet har även ökat markant. Idag ligger stort fokus på att förbättra ljudkvaliteten. Vi ser många konsumenter välja headsets som kan reducera bakgrundsljud, något som har varit problematiskt med flera av de tidigare alternativen. I västvärlden är det England som kommit längst i antalet Bluetooth-användare. Tillväxtpotentialen anses idag vara mycket stark i framförallt Ryssland, men även i USA, som släpar efter den europeiska marknaden något vad gäller användningen av Bluetooth-produkter. Övriga Europa samt vissa länder i Asien har framgent även en potentiellt stark tillväxt för Bluetooth-headsets. Drivkrafter inom konsumentmarknaden Tillväxten för konsumentprodukterna drivs främst av antalet mobiltelefoner med inbyggd Bluetooth. Nextlink bedömer att den långsiktiga marknadspotentialen för Bluetooth-baserade headsets är stor. Även i det kortare perspektivet finns en rad omständigheter som talar för att tillväxten för Bluetooth-headset blir hög. Funktionaliteten i headsets i fråga om bland annat standbytid, taltid, ljud, röstupptagningsförmåga och signalstyrka med mera är egenskaper som kontinuerligt förbättras. Därför har befintliga användare skäl att byta upp sig till ett headset som erbjuder bättre kvaliteter. En annan viktig drivkraft är designpreferenser. Marknaden karakteriseras av ett flertal olika kundtyper som har skilda krav på produktens utseende. Yngre användare efterfrågar framförallt modeinriktade och trendiga produkter, medan användare i affärslivet i större utsträckning efterfrågar funktionalitet. Produkternas design är även till viss del kulturellt betingat då prefe- ÖVERFÖRING FÄRG SoftSpring är en unik patenterad lösning för att fästa headsetet i örat. ÖRONFIXTUR Yttre faktorer för differentiering Inre faktorer för differentiering Käkbensmikrofon - en unik patenterad lösning för optimalt ljud utan störningar Nextlink drar nytta av sin koppling till det militära kundsegmentet 6 Årsredovisning 2007 Nextlink AB

9 När tystnaden spelar roll Årsredovisning 2007 Nextlink AB 7

10 rensskillnader är väldigt tydliga mellan olika länder. För många användare kan dessa typer av produkter snarare ses som en stilig accessoar. Det handlar då om att skapa en modeinriktad känsla till produkten och inte uteslutande fokus kring teknisk funktionalitet. Därmed är fältet öppet för en större produktrikedom, där en och samma tekniska lösning kan utgöra grunden för en uppsjö av varianter för att tillgodose olika personliga smaker. Produkternas funktionalitet är en drivkraft i sig. Högre taloch ljudkvalitet öppnar upp för att kunna tala fritt trots en störande omgivning. Att inte behöva kliva undan i en bullrig situation eller att under ett arbetsutförande kunna prata bekymmersfritt då man har båda händer fria öppnar möjligheter för många inom arbetsmarknaden. Geografisk försäljning av mobiltelefoner (prognos, 2010) 88,0 34,8 Nordamerika 119,4 54,6 Västeuropa 42,7 17,5 Central- och östeuropa 190,3 Men drivkrafterna kommer inte bara från slutanvändaren. Även operatörerna har starka skäl att påskynda utvecklingen mot ett ökat användande av Bluetooth-headsets. Lagstiftarens syn på mobiltelefonanvändande i bil påskyndar också utvecklingen mot en ökad användning av Bluetooth-headset. I flera europeiska länder har förbud införts mot att tala i handhållen mobiltelefon samtidigt som man kör bil. En liknande utveckling sker i USA. De bilförare som trots förbudet vill kunna tala i telefon när de kör bil måste då investera i en lösning som möjliggör telefonsamtal utan att använda händerna. Ett Bluetooth-headset är i detta fall mycket billigare och enklare än en traditionell installation av en så kallad handsfree-funktion. Möjligheten att kunna tala i telefon över Internet (VoIP) öppnar också upp för ökat användande av Bluetooth-headsets. Antalet datorer som är utrustade med Bluetooth ökar stadigt. Med en sådan dator och ett Bluetooth-headset kan en användare enkelt och flexibelt tala i telefon direkt via datorn, det vill säga utan att använda vare sig mobiltelefon eller fast telefon. Större volymer och högre produktionseffektivitet är exempel på orsaker till den stora prispress som karaktäriserar en växande marknad av detta slag. De fallande priserna blir i sig en drivkraft då det öppnar upp för fler potentiella konsumenter och större kundsegment. En större marknad innebär också att flertalet segment blir så stora att även ett litet segment blir tillräckligt stort för att rationellt kunna bearbetas. 57,9 7,1 Central- och latinamerika 38,5 10,2 Övriga världen (Afrika, Mellanöstern etc.) 40,2 Sydostasien Med Bluetooth Utan Bluetooth Källa: Strategy Analytics Teknikövergångar skapar nya användningsområden Det finns idag fyra huvudsakliga användningsområden för trådlösa headsets: mobiltelefoni, datorer, mediespelare och spelkonsoler. Det som kännetecknar dessa användnings områden är en snabb och intensiv teknikutveckling som resulterar i allt mer avancerade produkter. Utvecklingen innebär även att de olika områdena börjar närma sig varandra avseende funktionalitet, vilket bidrar till en ökad efterfrågan på Bluetooth-headsets. 8 Årsredovisning 2007 Nextlink AB

11 Förväntningar Enligt marknadsanalysfirman Strategy Analytics såldes cirka 760 miljoner mobiltelefoner globalt under år 2006, varav cirka 240 miljoner, motsvarande 32 procent, var utrustade med Bluetooth. Strategy Analytics räknar med att antalet Bluetoothförsedda mobiltelefoner skall öka till 275 miljoner under år Därmed skulle var tredje såld mobiltelefon vara utrustad med Bluetooth. Den snabbast växande geografiska marknaden är Nordamerika som tidigare legat efter den europeiska när det gäller Bluetooth, men där Bluetooth-telefoner och headsets nu snabbt ökar i popularitet. Hittills har mobiltelefoner varit det drivande användningsområdet för Bluetooth-baserade headsets. Under de senaste åren har det dock framkommit en allt tydligare trend där andra användningsområden som bärbara mediespelare, handhållna spelkonsoler och telefoni via Internet (VoIP) driver efterfrågan på Bluetooth-headsets. Nextlink förväntar sig att ett ökat användande av headsets till mobiltelefoner och andra applikationer kommer att resultera i en stark marknadstillväxtunder flera år framöver. Global försäljning av mobiltelefoner (prognos) Global försäljning av headsets (prognos) Miljoner enheter 1000 Miljoner enheter P 2008P 2009P 2010P P 2008P 2009P 2010P Med Bluetooth Utan Bluetooth Källa: Strategy Analytics Mono Stereo Källa: Strategy Analytics Årsredovisning 2007 Nextlink AB 9

12 Marknaden för professionella användare Sedan tekniskt sofistikerade headsets med möjlighet till tvåvägskommunikation introducerades, har sådana produkter i stor utsträckning efterfrågats av professionella användare med höga krav på tillförlitlighet, slitstyrka och ljudkvalitet. Denna typ av användare, exempelvis militära förband, polis, räddningsenheter och insatsstyrkor har kunnat dra avsevärd nytta av de innovativa lösningarna. Nextlinks produkter har öppnat upp för möjligheten att ständigt på ett betryggande sätt kunna kommunicera, nästintill oavsett vilken situation eller ljudmiljö dessa användare befinner sig i. Marknadsstruktur I och med att professionella kunder i stor utsträckning kräver en hög kvalitet och komplexa lösningar, domineras denna marknad av ett fåtal producenter. Dessa aktörer har som regel många års erfarenhet av samarbete, utveckling och leverans till kunder som ställer höga krav på produktkvalitet, tillförlitlighet och funktionalitet. Marknaden för professionella headsets karaktäriseras därmed av höga inträdesbarriärer. Trender och drivkrafter Marknaden för professionella användare av headsets är relativt mogen dock finns en ansenlig potential för tillväxt i takt med att utvecklingen för digitala radioapparater fortsätter. Produktlivscykeln blir allt kortare. Utvecklingstakten för tvåvägskommunikationslösningar och dess applikationer ämnade för professionella användare har överlag varit långsammare än utvecklingen av produkter för konsumentmarknaden produktlivscykeln för de professionella produkterna har dock minskat från omkring fem år när de först lanserades, till omkring tre år i dagsläget. En bidragande faktor till en ökad utvecklingstakt är att det sker en övergång från analog teknik till digital teknik i produkterna. Redan nu har flertalet producenter lanserat digitala versioner av sina analoga lösningar. I takt med att utvecklingen går framåt och det blir möjligt att i större utsträckning skräddarsy kommunikationslösningar för specifika kunders behov, öppnas en marknad för att bygga in kommunikationslösningar i de professionella användarnas befintliga utrustning. Det kan exempelvis röra sig om att headsets integreras i hjälmar för militär och polis, i brandmäns gasmasker eller i andra typer av arbetskläder. För att tillverkarna av utrustning till professionella kunder skall kunna möta de kommande kraven och en mer specifik efterfrågan, måste de kunna erbjuda sina produkter genom flertalet olika försäljnings- och/eller distributionskanaler. Möjligheten att skräddarsy kundens kommunikationslösning efter specifika behov kräver ofta ett mycket nära samarbete med kunderna. Kvalitetssäkring Eftersom de professionella headseten ofta används i krävande omgivningar, och inte sällan i situationer då användarnas liv kan vara i fara, är det av högsta vikt att de är av högsta kvalitet användarna måste kunna lita på att utrustningen fungerar i alla lägen. För att säkerställa detta är det viktigt att produktionen är kvalitetssäkrad. Förutom en rad interna processer ställs det krav på att producenterna av dessa produkter genomgår certifiering. Tillväxtpotential Marknaden för professionella produkter expanderar i takt med att nya kundsegment inser behovet och nyttan av smidiga kommunikationslösningar. Många yrkesgrupper sätter ett stort värde i att kunna kommunicera störningsfritt oavsett ljudnivå i omgivningen. Än mer intressant blir detta då utrustningen som krävs är liten och nätt, men samtidigt robust och tålig. En ständig vidareutveckling av produkternas egenskaper, samt större möjligheter att skräddarsy lösningar, bör kunna attrahera nya typer av användare med nya typer av krav. De nya INVISIO PRO-produkterna headsets och PPT:er kommer att göra det lättare för Nextlink att nå nya marknadssegment. Förväntningar Nextlink uppskattar att marknaden för professionell, mobil radiokommunikationsutrustning växer med omkring två procent per år, marknaden för tillbehör bedöms dock ha en högre tillväxt. Sammantaget uppskattar Nextlink den globala marknaden för professionella headsets till 1,5 miljoner enheter per år, motsvarande ett totalt värde om drygt 2,3 miljarder kronor omkring hälften av detta bedöms utgöras av den nordamerikanska marknaden. VOIP-MARKNADEN För närvarande pågår en nätverkskonvergens mellan fast telefoni, mobiltelefoni, traditionella bredbandstjänster och nya bredbandstjänster så som TV och video över bredbandet. Från att traditionellt haft olika nät för olika tjänster driver de större teleoperatörerna nu stora projekt för att bygga om sina nät och samla alla tjänster ovanpå ett IP-baserat nät. Fördelarna är uppenbara eftersom såväl de operativa som investeringskostnaderna minskar samtidigt som det skapas möjligheter att integrera och paketera tjänsterna med varandra. Tjänster som Triple Play, Quadruple Play eller helt enkelt målbilden som är IMS (IP Multimedia Subsystem) är alla tjänster som hanteras ovanpå ett IP-nät och kan konsumeras oberoende av vilken terminalutrustning som används. En av de nya tjänsterna är att operatörerna erbjuder att telefoni i hemmet ansluts till ett bredbandsabonnemang via en så 10 Årsredovisning 2007 Nextlink AB

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll VERKSAMHETEN 2006 2006 i sammandrag... 1 VD har ordet... 2 Nextlink i korthet... 4 Marknadsöversikt... 6 Verksamhetsbeskrivning... 12 ÅRSREDOVISNING 2006 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Nextlink AB (publ.) Fjärde kvartalet 2007 Omsättningen uppgick till 9,3 (9,7) Mkr Bruttoresultatet uppgick till 0,1 (5,9) Mkr Bruttomarginalen uppgick till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2007 Nextlink är ett teknikföretag som utvecklar teknik och produkter för ljudkommunikation. Företaget arbetar inom två affärsområden: Konsumentprodukter, trådlösa Bluetooth-headsets under

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2008. Nextlink AB (publ.)

Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2008. Nextlink AB (publ.) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Nextlink AB (publ.) Nyckeltal för perioden Nettoomsättningen uppgick till 9,5 Mkr (4,2). Bruttoresultatet uppgick till 3,1 Mkr (2,8). Bruttomarginalen uppgick till

Läs mer

Nextlink AB (Publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Nextlink AB (Publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 Nextlink AB (Publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 Omsättningen uppgick till 25,7 (7,5) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till -4,1 (-0,8) MSEK Resultatet per aktie uppgick till -0,32 (0,07) SEK

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Årsstämman hålls tisdagen den 28 april 2009 kl. 09.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler på Norrlandsgatan 21 i Stockholm.

Årsstämman hålls tisdagen den 28 april 2009 kl. 09.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler på Norrlandsgatan 21 i Stockholm. årsredovisning 2008 AKTIEÄGARINFORMATION Årsstämma Årsstämman hålls tisdagen den 28 april 2009 kl. 09.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler på Norrlandsgatan 21 i Stockholm. Anmälan Aktieägare

Läs mer

Headsets för det. mobila kontoret.

Headsets för det. mobila kontoret. Headsets för det mobila kontoret. Mobila kontoret Plantronics startade 1962 och har sedan dess enbart inriktat sig på att utveckla bra kommunikationsheadset. Idag är Plantronics världsledande på headset

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

ri december 2009 Bokslutskommuniké

ri december 2009 Bokslutskommuniké ri december 2009 Bokslutskommuniké Januari december 2011 Bokslutskommuniké januari december 2011 Oktober december Omsättningen ökade till 9,5 Mkr (9,3) Omsättningen för affärsområdet Professionella produkter

Läs mer

ri december 2009 Delårsrapport

ri december 2009 Delårsrapport ri december 2009 Delårsrapport Januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 Omsättningen uppgick till 9,6 Mkr (9,7) Omsättningen för affärsområde Professionella produkter, rensat från valutakurseffekter,

Läs mer

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Bästa aktieägare, Vi lever i en intressant tid. De tjänster TeliaSonera erbjuder utgör en allt viktigare del av våra liv. Orsaken till det är att vi tillgodoser

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Stärkt konkurrenskraft Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 188 (190) mkr, minskningen är hänförbar till reducerat antal underkonsulter. Mjukvaruintäkterna

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april /06/2013 Copyright 2013 by Boule Diagnostics AB

Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april /06/2013 Copyright 2013 by Boule Diagnostics AB Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april 2013 20/06/2013 Blodcellräkning världens vanligaste diagnostiska laboratorietest Blodcellräkning (CBC) det vanligaste diagnostiska laboratorietestet

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Mkr Q1 Q1 Omsättning 57,2 44,1 Bruttovinst 32,3 18,9 Bruttomarginal (%) 56,4 42,9 EBITDA 15,0 7,8 Rörelseresultat 14,2 6,5 Periodens resultat 13,9 5,1 Periodens resultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

Tilgin Andra kvartalet 2009

Tilgin Andra kvartalet 2009 Tilgin Andra kvartalet 2009 2009-08-21 Ola Berglund CEO Tel. + 46 8 5723 8600 ola.berglund@tilgin.com 2 Avvaktande marknad under andra kvartalet Ett flertal operatörer har senarelagt investeringar och

Läs mer

Marknadsuppdatering publicerad

Marknadsuppdatering publicerad Marknadsuppdatering publicerad 216-1-1 Marknadsdata som presenteras nedan är en sammanställning av tillgänglig extern data från Prismark mars, augusti och september 216, PROTEC MDC januari och juli 216

Läs mer

Tilgin - Redeye. Ola Berglund. Stockholm: 2008-11-05. VD Tilgin AB Tel. +46 8 572 386 03 ola.berglund@tilgin.com

Tilgin - Redeye. Ola Berglund. Stockholm: 2008-11-05. VD Tilgin AB Tel. +46 8 572 386 03 ola.berglund@tilgin.com Tilgin - Redeye Stockholm: 2008-11-05 Ola Berglund VD Tilgin AB Tel. +46 8 572 386 03 ola.berglund@tilgin.com Hjälpa operatörer att erbjuda nästa generation av bredbandstjänster till massmarknaden 3 Det

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

INNEHÅLL. 26-29 Marknad Läs om marknaden och dess drivkrafter

INNEHÅLL. 26-29 Marknad Läs om marknaden och dess drivkrafter ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2010 26-29 Marknad Läs om marknaden och dess drivkrafter 11 SWAT Läs om hur Dallas SWATteam använder INVISIOs kommunikationssystem X50 med headsetet X5 INNEHÅLL

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Stockholm 15 april 2010 Creative Technology Ltd. presenterade idag ZiiSound TM D5 - högtalarsystemet som personifierar

Stockholm 15 april 2010 Creative Technology Ltd. presenterade idag ZiiSound TM D5 - högtalarsystemet som personifierar KONTAKTINFORMATION Jan Ström janne@notrocketscience.nu 0708-795700 Creative presenterar ZiiSound TM D5 - Prisbelönt trådlöst högtalarsystem med det renaste trådlösa Bluetooth-ljudet Vinnare av red dot

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

headsetguiden ett komplett sortiment med rekommenderade produkter till Solus-användare

headsetguiden ett komplett sortiment med rekommenderade produkter till Solus-användare headsetguiden ett komplett sortiment med rekommenderade produkter till Solus-användare Trådlöst Bluetooth STATIONÄRT MOBILT P C/DATOR STEREO, MOBIL Voyager Pro HD Taltid Bullerdämpning Vindreducering MultiPoint

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnors hälsa genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Headsets för. modern kommunikation.

Headsets för. modern kommunikation. Headsets för modern kommunikation. Trådlösa headset till kontorstelefoner Trådlösa kontorsheadset är den optimala lösningen för en aktiv kontorsarbetare. Med en räckvidd på runt 50 meter öppnas en ny värld

Läs mer

Delårsrapport för. Challenger Mobile AB (publ) till

Delårsrapport för. Challenger Mobile AB (publ) till Delårsrapport för Challenger Mobile AB (publ) 556671-3607 2017-01-01 till 2017-09-30 Challenger Mobile är en svensk teknikkoncern inom kommunikation, som erbjuder en helhetslösning för IP baserade mobiltelefonitjänster.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 2009-11-11 Ola Berglund CEO Tel. + 46 8 5723 8600 ola.berglund@tilgin.com 1 2 Tilgin Våra system hjälper operatörer att lansera nya bredbandstjänster och skapa det digitalt

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 1 januari 31 mars 2010 1 januari 31 mars 2009 Nettoomsättning 46,1 msek Nettoomsättning 58,5 m S EK Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Plantronics headsets för. Samtal med frihet

Plantronics headsets för. Samtal med frihet Plantronics headsets för Samtal med frihet RT MOBILT MOBILT MOBILT P C/DATOR P P C/DATOR STEREO, STEREO, MOBIL MOBIL MOBIL Bluetooth De stora fördelarna med ett Bluetooth headset är att du får ett stiligt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003.

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003. Seven Nox AB driver ett säljnätverk i Sverige, Norge, Danmark och Finland och är under etablering i Italien. Sevens nuvarande kunderbjudande är fast och mobiltelefoni till konkurrenskraftiga priser. Seven

Läs mer

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) DELÅRSBOKSLUT Januari mars Effnet Holding AB (publ) DELÅRSBOKSLUT Januari mars Effnetkoncernens omsättning uppgick till 3,8 (5,0). Rörelseresultatet var -3,5 (-2,1). Periodens

Läs mer

SOUNDGATE. Uppkopplad med SoundGate

SOUNDGATE. Uppkopplad med SoundGate SOUNDGATE Uppkopplad med SoundGate Möjligheten att vara uppkopplad är bättre än någonsin. Tack vare ny teknik är det enklare att hålla kontakt med vänner, familj och kollegor, närsomhelst och varsomhelst.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000 Page 1 of 11 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000 Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 1 986 (1 508) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 23 procent till 71 (92) MSEK. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Marknadsuppdatering publicerad

Marknadsuppdatering publicerad Marknadsuppdatering publicerad 216-6-2 Elektronikindustrin Den globala elektronikindustrin har under de senaste åren utvecklats positivt och växte med 4 procent under 214, till ett värde av 1 867 miljarder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Ärade aktieägare och gäster!

Ärade aktieägare och gäster! Ärade aktieägare och gäster! Som inledning till stämman såg vi en kavalkad av produktskisser från en utställning om Electrolux designhistoria, som visades förra året på Forum för Form i Stockholm. Som

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Årsstämma 4 april 2014

Årsstämma 4 april 2014 Årsstämma 4 april 2014 Ellen fokuserar på att förbättra kvinnors intimvård Ellen ska vara det naturliga valet för kvinnor som är måna om sitt välbefinnande och sin intimhälsa 2013 var ett tufft år för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011 Koncern Q3, 1 juli 30 september 2011 Nettoomsättning 2 802 KSEK Resultat efter skatt 1 431 KSEK inklusive upplösning av negativ goodwill med 96 KSEK Resultat per aktie

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008/09

Bokslutskommuniké 2008/09 Bokslutskommuniké 2008/09 13 maj 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Lagercrantz idag Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner i nischer

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB Aktieägarna i Amago Capital AB, org. nr 556476-0782, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Arsenalsgatan 6 i Stockholm, onsdagen den 28 maj 2008 kl. 09.30.

Läs mer

Mobiltelefonens utveckling

Mobiltelefonens utveckling Mobiltelefonens utveckling Hur fungerar en mobiltelefon? Anordningen i en mobiltelefon som gör att du kan ringa och ta emot samtal går till såhär: Mobiltelefonen plockar upp din röst och omvandlar ljudet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 Fortsatt lönsam tillväxt Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 17% till 13,0 Mkr (11,2) Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick

Läs mer

Frihet att arbeta där du vill

Frihet att arbeta där du vill Frihet att arbeta där du vill Upptäck hur långt du kan gå med nya utvecklade GN 9120 Global innovatör inom headset Kommer du ihåg när du senast bara hade en sak att göra? Du arbetar hårt och vill gärna

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader LC-Tec Holding AB Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec satsar på LC-baserade optiska filter för kameraapplikationer och ansöker tillsammans med den nya samarbetspartnern

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 2 september 2015 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 28 september 2015 klockan

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Doro Årsstämma April 2017

Doro Årsstämma April 2017 Doro Årsstämma 2017 27 April 2017 Verkställande direktörens redogörelse 2 Agenda 1. Doro och vår marknad 2. Händelser och resultat 2016 3. Händelser och resultat Q1 2017 Doro och vår marknad Vårt erbjudande

Läs mer

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER Delårsrapport 1 januari 1999 30 juni 1999 TeleTrade Financial Services AB (publ) TeleTrade Financial Services AB (publ) är inofficiellt noterat på Aragon-listan. Verksamheten består av Internetmäklaren

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011 DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011 Nästa generations polarisationsmodulator baserad på LC-Tecs patentsökta teknologi. Produkten DepthQ marknadsförs av Lightspeed Design Inc. LC-Tec Holding AB Org

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 11 Läs om hur brandmän använder headsetet INVISIO M4 Fire

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 11 Läs om hur brandmän använder headsetet INVISIO M4 Fire årsredovisning 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet... 4 INVISIO i korthet... 5 VD har ordet... 6 Om företaget... 8 Historia... 9 Extrema situationer kräver extrema lösningar... 10 Case: INVISIOs headset

Läs mer

upplev skillnaden med ett riktigt...

upplev skillnaden med ett riktigt... upplev skillnaden med ett riktigt... Vi har egentligen massor att berätta om våra förstklassiga headset......men det låter vi bli! Det finns ett gammalt talesätt som lyder: Don efter person. Ungefär så

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5)

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) Nettoomsättningen uppgick till 2.419,5 Mkr (2.381,0) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Ett smidigt hörsystem som sätter dig i centrum

Ett smidigt hörsystem som sätter dig i centrum Ett smidigt hörsystem som sätter dig i centrum TRÅDLÖS KOMMUNIKATION För bättre livskvalitet Med Oticon ConnectLine får du mer glädje av dina hörapparater. ConnectLine underlättar kommuni kationen i din

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

INVISIO Communications kallar till Årsstämma

INVISIO Communications kallar till Årsstämma Stockholm, 25 april 2012 INVISIO Communications kallar till Årsstämma Styrelsen för INVISIO Communications AB har beslutat kalla till årsstämma tisdagen den 29 maj 2012 enligt vad som framgår av kallelsen

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen.

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen. WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 Om WIP WIP är ett svenskt programvaruföretag som erbjuder egenutvecklade produkter och tjänster

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Pressmeddelande 26 maj 2015 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juni 2015 klockan

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer