Å R S R E D O V I S N I N G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2007

2 Nextlink är ett teknikföretag som utvecklar teknik och produkter för ljudkommunikation. Företaget arbetar inom två affärsområden: Konsumentprodukter, trådlösa Bluetooth-headsets under varumärket INVISIO och Professionella produkter, trådförsedda, professionella headsets under varumärket INVISIO PRO. Nextlink bedriver även viss teknologilicensiering och produktutveckling åt systemintegratörer inom ramen för respektive affärsområde. Kärnan i Nextlinks verksamhet härstammar från INVISIO PRO-produkterna, vilka bygger på bolagets patenterade teknik kring käkbensmikrofoner. Utöver käkbensmikrofonpatentet förfogar Nextlink över ytterligare två patent, det ena avseende en fästanordning (SoftSpring ), det andra avseende en terminal för VoIP-telefoni. Nextlinks affärsidé är att utveckla, marknadsföra och sälja headsetprodukter för ljudkommunikation, under eget varumärke samt genom OEM-samarbeten med industriella aktörer. Nextlinks vision är att ge människor möjlighet att kommunicera komfortabelt i alla ljudmiljöer. Nextlink AB (kortnamn: NXTL) är listat på First North, en del av OMX Nordiska Börs. Nextlink har sitt operativa huvudkontor i Köpenhamn. AKTIEÄGARINFORMATION Årsstämma Årsstämman hålls fredagen den 11 april 2008 kl i Advokatfirman Westermark Anjous lokaler på Drottninggatan 25 i Stockholm. Anmälan Aktieägare som vill delta på årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 4 april 2008 (avstämningsdag lördagen den 5 april 2008), dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget till Nextlink AB, Årsstämma 2008, Box 49149, Stockholm, eller per e-post till: Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast kl tisdagen den 8 april Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud. EKONOMISK INFORMATION Publiceringsdatum för ekonomisk information 2008: Delårsrapport, januari mars 28 april 2008 Delårsrapport, januari juni 17 juli 2008 Delårsrapport, januari september 27 oktober 2008 Bokslutskommuniké 16 februari 2009 II Årsredovisning 2007 Nextlink AB

3 Innehåll Verksamheten i sammandrag... 1 VD har ordet... 2 Nextlink i korthet... 4 Balansräkningar koncernen Förändring av eget kapital koncernen Resultaträkning moderbolaget Marknadsöversikt... 6 Kassaflödesanalyser moderbolaget Verksamhetsbeskrivning Balansräkningar moderbolaget Produkter Förändring av eget kapital moderbolaget Organisation och medarbetare Årsredovisning 2007 Femårsöversikt Förvaltningsberättelse Noter Revisionsberättelse Övrig information Styrelse, ledande befattningshavare Resultaträkning koncernen Kassaflödesanalyser koncernen och revisorer Aktien i sammandrag Året i siffror: Omsättningen minskade med 60,4 procent till 22,8 (57,5) Mkr Bruttoresultatet minskade med 65 procent till 8,1 (23,2) Mkr Bruttomarginalen minskade till 35,4 procent (40,4 procent) Resultat efter skatt blev 69,3 ( 46,1) Mkr Orderboken vid årets slut uppgick till 30,0 (19,7) Mkr Viktiga händelser under året: Två företrädesemissioner om sammanlagt 82,9 Mkr genomförda. Två oberoende värderingar av Nextlinks patentportfölj påvisar övervärden. Lars Højgård Hansen utsågs till ny VD för Nextlink AB. Ny chef för forskning och utveckling, ny finanschef, CFO, samt ny marknadsdirektör utsedda. Tillverkningsavtal tecknade med Flextronics, PartnerTech och General Electronics International Co. Ltd gällande produktion av Nextlinks konsumentprodukter och professionella produkter. Flera genombrottsbeställningar erhållna på nya konsumentprodukten INVISIO G5. Nextlinks nya strategi med tyngdpunkt på försäljning och marknad vägleder renodlingen av bolagets arbetssätt. Nextlink och MSA Sordin har undertecknat en avsiktsförklaring avseende produktsamarbete rörande produkter för professionella användare. Årsredovisning 2007 Nextlink AB 1

4 VD har ordet Vid denna tid förra året visste vi att 2007 skulle bli ett prövningens år. Det blev det sannerligen. Med ytterligare ett tungt förlust år bakom oss, bedömer jag nu att vi har haft vårt stålbad och klarat provet. Den livsviktiga produktutvecklingen har lyckats. Nu har vi äntligen de rätta produktmässiga förutsättningarna för att nå våra intäktsmål. Nextlinks nuvarande produkter håller världsklass. De har utvecklats för att säljas under hård konkurrens på en växande mångmiljardmarknad och mottar år efter år internationellt eftertraktade utmärkelser. Men, vad vi mödosamt lärt oss under 2006 och 2007 är, att det är en sak att utveckla på prototypnivå och en helt annan att göra produkten färdig för massproduktion som möter skilda köpargruppers ofta hårda krav avseende test och certifiering. Samtidigt är det mycket tillfredsställande att veta att Nextlinks teknik har ett betydande värde i sig själv. Vid den externa värderingen av bolagets patentportfölj som genomfördes under andra kvartalet 2007, uppskattades det samlade värdet av våra tre patentfamiljer till cirka USD 30 miljoner. Från utvecklingsbolag till marknadsaktör I förra årsredovisningen redovisade jag en budgeterad omkostnads nivå på drygt 50 Mkr för Rörelsekostnaderna för 2007 upp gick till 71,7 Mkr varav 17,6 Mkr härrör från kostnader av engångskaraktär. Med dessa borträknade kan jag konstatera att nivån för våra löpande kostnader är tillfredsställande stabil och i samma storlek som 2006, rensat för extraordinära utgifter. Den stora besvikelsen 2007 var vår låga försäljning, mindre än hälften av föregående år. Detta var huvudsakligen en effekt av förseningarna i färdigställandet av våra nya konsumentprodukter INVISIO G5 och INVISIO Q7, ett arbete som nu är avslutat med betydande framgång. Att produktnyheterna med god marginal lever upp till våra förväntningar har redan bekräftats i marknaden. Bland mer än utställande företag valdes i januari vårt headset INVISIO Q7 av den amerikanska tid skriften LAPTOP Magazine till Best of CES Cellphone Accessory under CES, Consumer Electronics Show, världens största årliga mässa för konsumentelektronik i Las Vegas. INVISIO Q7 blev även finalist när CNET nominerade Best of CES i kategorin Mobiltelefoner och Smartphones. Utnämning arna och priserna har endast tilldelats ett fåtal produkter av alla som visades på mässan. Den tekniska utvecklingen av våra produkter för den professionella marknaden har också tagit stora steg framåt och kommer att fullföljas under första halvåret Den nya produktlinjen, utvecklad för att tillmötesgå de mest avancerade militära specifikationerna, är planerad för lansering under andra halvåret. Våra nya headsets för konsumentmarknaden fortsätter att imponera på både kunder och media. Sedan INVISIO G5 och INVISIO Q7 blev färdiga, har kundintresset accelererat. Vi mottog under sista kvartalet 2007 betydande beställningar på INVISIO G5, bland annat från Carphone Warehouse, Storbritanniens och en av Europas största detaljhandelskedjor för mobiltelefoner och tillbehör. Vi har också, redan innan den planerade lanseringen under mars av INVISIO Q7, mottagit beställningar på ansenliga volymer från mer än tio kunder. Dags för storskalig produktion Under året har vi etablerat produktionssamarbeten med världsledande kontraktstillverkare som PartnerTech och Flextronics. Vi producerar därmed inte längre någonting själva och får samtidigt förutsättningar att möta förväntade ökade volymer och produktkrav. Valet av PartnerTech och Flextronics är en fördel ur köparnas synvinkel, eftersom dessa företag har ett utomordentligt gott anseende för sin kvalitetsproduktion. Marknadens utveckling har gått vår väg Marknaden för konsumentheadsets baserade på Bluetoothteknik ökar. Av över en miljard telefoner som beräknas säljas under år 2008, kommer närmare hälften att vara utrustade med Bluetooth. Lagstiftning driver på kraven att mobiltelefonanvändare ska använda headset vid till exempel bilkörning. Headsets är också en typ av tillbehör som är en viktig intäktskälla för mobiltelefontillverkarna. Med lanseringen av INVISIO Q7 sätter vi en ny standard och löser ett 2 Årsredovisning 2007 Nextlink AB

5 grundläggande konsumentbehov kraftig reduktion av omgivande oljud som till exempel blåst och buller. Marknaden för professionella headsets växer också. Vi ser en klart växande trend att använda in-ear-headset inom såväl militära som övriga, professionella användningsområden. Nextlink är här ett av de få företagen i världen som har en patenterad teknik för att kunna utveckla in-ear-headset baserade på käkbensmikrofoner. Vi har avsatt flera avtryck i marknaden och hittar breda vägar ut Med högklassiga produkter framtagna för två marknader, som båda växer, är den kvarstående uppgiften att finna sådana vägar ut i marknaden, att vi kombinerar goda marginaler med rimliga försäljningsomkostnader. Under år 2007 har vi fortsatt arbetet med att främst sälja genom distributörer. Årets försäljning bestod huvudsakligen av den relativt lågt prissatta konsumentprodukten INVISIO B3 och de professionella produkter som företaget tidigare tillhandahållit. Bland de affärer som tagits under året, finns nya kunder, både inom konsument- och den professionella sidan som förväntas bli mycket avsevärda beställare under kommande år. Det vi hittills åstadkommit i försäljningshänseende är inte att jämföra med de volymer vi eftersträvar med det nya fullständiga produktsortimentet. Strategin för konsumentprodukterna är nu att både bearbeta detaljhandelskedjor, vissa distributörer och att teckna OEMavtal med till exempel mobiltelefontillverkare. De distributörer vi för närvarande har eller befinner oss i diskussioner med, bearbetar i främsta hand den europeiska marknaden. Det är här premiumprodukter av vårt slag har den bästa marknaden enligt vår bedömning. Den första större beställningen kom från Carphone Warehouse som nu säljer INVISIO G5 i successivt stigande volymer i ett mycket stort antal butiker i Storbritannien och Irland. Förhandlingar pågår med ytterligare ett stort antal distributörer. För närvarande finns inget OEM-avtal tecknat, men förhandlingar kommer att inledas under första kvartalet. Strategin för de professionella produkterna är att samarbeta med ledande systemintegratörer, vilka i sin tur säljer till främst försvarsindustrin. Nextlink identifierades av världsledande MSA Sordin som global partner, och ett Letter of Intent avseende samarbete ingicks under Detta ska under början av 2008 förhandlas vidare till ett leveransavtal för flera viktiga marknader. I övrigt har Nextlink etablerat samtal och i vissa fall förhandlingar med den handfull systemintegratör som utgör segmentets marknadsaktörer. Nu kör vi! Utan våra tålmodiga och lojala aktieägare hade vi inte klarat de två mycket stora förlustår som vi nu har bakom oss. Möjligen kan det, med den erfarenheten, nu verka provocerande att påstå att Nextlink står med en starkare verksamhet än någonsin tidigare i början av ett nytt år, men så upplever jag det i skrivande stund. Min tilltro till Nextlinks möjligheter att hävda sin plats i marknaden är orubbad och 2008 ska vi visa att vi är värda förtroendet. Därför har jag också under 2007 för egen del valt att bli aktieägare. Under förra året och inledningen av 2008 ökade också flera av våra anställda sitt ägande i Nextlink. Våra medarbetares kompetens är på topp och de inre processerna i Nextlink fungerar. Listan på prospects och kunder har aldrig varit längre. Avslutningvis vill jag här rikta ett stort tack till medarbetare och aktieägare i Nextlink för ert engagemang under Tack vare aktieägarnas långsiktighet, det målmedvetna utvecklingsarbetet, starka patent, starka partners, lojal personal och många lovande kundförhandlingar befinner vi oss äntligen i pole position. Därför finns det ingen tvekan nu kör vi för fullt! Lars Højgård Hansen Verkställande direktör Årsredovisning 2007 Nextlink AB 3

6 Nextlink i korthet AFFÄRSIDÉ Nextlinks affärsidé är att utveckla, marknadsföra och sälja headsetprodukter för ljudkommunikation under eget varumärke samt genom OEM-samarbeten med industriella aktörer. VISION Nextlinks vision är att ge människor möjlighet att kommunicera komfortabelt i alla ljudmiljöer. MISSION Bolagets mission är att tillhandahålla världsledande produkter och tekniker som möjliggör ljudkommunikation med hög kvalitet i alla ljudmiljöer. AFFÄRSOMRÅDEN Kärnan i Nextlinks verksamhet härstammar från INVISIO PROprodukterna, vilka bygger på bolagets patenterade teknik kring käkbensmikrofoner. Nextlink är ett teknikföretag som utvecklar tekniker och produkter för ljudkommunikation. Företaget är indelat i två affärsområden: Konsumentprodukter. Trådlösa Bluetooth-headsets under varumärket INVISIO. Professionella produkter. Trådförsedda, professionella headsets under varumärket INVISIO PRO. VERKSAMHETSMÅL Nextlinks verksamhetsmål är att inom varje affärsområde bli den marknadsledande leverantören av högkvalitativa headsets med bästa möjliga talkvalitet. ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSSTRATEGI Nextlinks övergripande verksamhetsstrategi bygger på följande huvudpunkter: Fortsatt utveckling av bolagets existerande patentportfölj. Öka antalet nya produkter samt korta ner utvecklingscyklerna. Ökad fokusering på den professionella marknaden. Exploatera nya kundsegment och nya geografiska marknader. Vidmakthålla spjutspetskompetens inom forskning och utveckling. Skapa industriella samarbeten inom våra affärsområden. PATENT Nextlink har utvecklat och äger tre patentfamiljer: Käkbensmikrofon. Det patenterade systemet består av en liten öronmikrofon som fångar upp vibrationer i användarens käkben och överför det till ljud. SoftSpring öronfixtur. En ergonomiskt utformad fästanordning, i form av en mjuk gummifjäder, som på ett unikt sätt fäster Nextlinks headsets i örat. VoIP terminal. Ett patent för en trådlös kommunikationsterminal för IP-telefoni (VoIP). 4 Årsredovisning 2007 Nextlink AB

7 professionella MARKNADen Den professionella marknaden är uppdelad i tre huvudsakliga kundgrupper baserat på kundernas olika behov: Militär och Specialstyrkor, Polis, Brand och Räddning samt Industri. Nextlink uppskattar att marknaden för professionell mobil radiokommunikationsutrustning växer med omkring två procent per år, marknaden för tillbehör bedöms dock ha en högre tillväxt. Sammantaget uppskattar Nextlink den globala marknaden för professionella headsets till 1,5 miljoner enheter per år, motsvarande ett totalt värde om drygt 2,3 miljarder kronor. De professionella produkterna säljs till största del genom ett antal specialiserade distributörer. Konsumentmarknaden Nextlinks kunder på konsumentmarknaden finner man främst inom tre olika segment; detaljister (elektronikkedjor för konsumenter, mobiltelefonspecialister etc), distributörer (distributörer av konsumentelektronik) samt mobiloperatörer. Tillväxten för konsumentprodukterna drivs först och främst av antalet mobiltelefoner med inbyggd Bluetooth. Enligt marknadsanalysfirman Strategy Analytics såldes cirka 760 miljoner mobiltelefoner globalt under år 2006, varav cirka 240 miljoner, motsvarande 32 procent, var utrustade med Bluetooth. Strategy Analytics räknar med att antalet Bluetooth-försedda mobiltelefoner skall öka till 275 miljoner under år De professionella produkterna och konsumentprodukterna säljs i Europa och USA. ORGANISATION Nextlinks huvudkontor ligger i Köpenhamn. Här finns forskning och utveckling, marknadsföring, ledning och verksamhetsdrift. Bolaget har också ett mindre lokalkontor i Dallas för den nordamerikanska marknaden. All tillverkning är utlagd på underleverantörer. Under året har medarbetare rekryterats till nyckelpositioner inom marknadsföring, logistik samt forskning och utveckling. Antalet anställda i organisationen uppgick till 40 (39) per sista december 2007, varav 18 var anställda inom forskning och utveckling. AKTIEN Nextlinks aktie handlas på First North under kortnamnet NXTL. Per sista december 2007 uppgick antalet aktier till och Nextlinks marknadsvärde var cirka 373 Mkr. HISTORIA År 2000 lanserade bolaget sin första produkt på den internationella marknaden, INVISIO Custom Made. Lanseringen följdes ett år senare upp med ytterligare en modell, INVISIO Standard. Båda produkterna var framtagna för professionella användare såsom militär, räddningstjänst, livvakter och liknande började Nextlink känna av en växande efterfrågan på produkter riktade till konsumentmarknaden och år 2002 utvecklade Nextlink de första trådlösa headseten baserade på Bluetooth. För att underlätta finansiering och framtida notering bildades under hösten 2003 en koncernstruktur där Nextlink AB blev moderbolag medan all rörelse bedrivs i det helägda danska dotterbolaget Nextlink.to A/S. I juni 2004 listades moderbolaget, Nextlink AB, på NGM Nordic OTC och i maj 2006 bytte aktien marknadsplats till Nya Marknaden som i sin tur blev en del av First North i juni Bolagets första licensierings- och utvecklingsavtal slöts 2006 med koreanska Samsung, världens tredje största mobiltelefontillverkare, avseende utvecklingen av ett avancerat Bluetooth-headset för konsumentmarknaden. Erfarenheter och kontakter från projektet är av stort värde inför liknande, framtida projekt. Under 2007 undertecknade Nextlink och MSA Sordin en avsiktsförklaring avseende produktsamarbete rörande produkter för professionella användare. Årsredovisning 2007 Nextlink AB 5

8 Marknadsöversikt KONSUMENTMARKNADEN Historik Den trådlösa tekniken Bluetooth utvecklades av Ericsson i slutet av 1990-talet. Tekniken standardiserades sedan av organisationen Bluetooth SIG (Special Interest Group), vilket innebar att tekniken blev tillgänglig för ett stort antal aktörer. De första konsumentprodukterna som baserades på Bluetooth-tekniken togs fram under 2000, i form av trådlösa headsets för mobiltelefoner. Initialt var tekniken bakom Bluetooth mycket kostsam, vilket innebar att priset på mobiltelefoner med inbyggd Bluetoothfunktionalitet kom att bli mycket högre än för andra mobiltelefoner. Av denna anledning integrerades Bluetoothsändare nästan uteslutande i mobiltelefoner i det övre prissegmentet. Den initiala kundgruppen inom konsumentmarknaden för Bluetoothheadsets var personer med hög betalningsvilja och personer som ställde krav på att kunna kommunicera med omvärlden och fortfarande ha sina händer fria. Dessa kundgrupper representerades främst av personer inom affärslivet, men även till stor del av andra personer med högt teknikintresse. Telekomoperatörerna välkomnade den nya tekniken eftersom den skapade ett incitament i form av rörlighet eller flexibilitet för konsumenten och bidrog till en relativt sett ökad trafik i mobiltelefonnäten jämfört med det fasta telefonnätet. Då priset på Bluetooth-tekniken började falla etablerade sig mobiltelefontillverkarna, såsom Nokia, Sony Ericsson och Motorola, på allvar på marknaden för Bluetooth-headsets. Flertalet mindre asiatiska producenter försökte även etablera sig, men de hade svårare att ta betydande marknadspositioner då de fallande priserna urgröpte deras huvudsakliga konkurrensfördel. Marknadsstruktur Idag finns huvudsakligen tre kategorier av producenter på marknaden för Bluetooth-headsets. De största inom konsumentmarknaden är de stora mobiltelefontillverkarna som utvecklar och marknadsför sina egna Bluetooth-headsets. Den andra kategorin är företag som är specialiserade på enbart olika typer av headsets. Dessa aktörer säljer sina produkter under eget varumärke eller genom så kallade OEM-arrangemang. Den tredje kategorin omfattar framförallt mindre, asiatiska tillverkare som säljer sina produkter enbart regionalt i Asien. Många av producenterna har, likt Nextlink, outsourcat produktion och montering av sina Bluetooth-headsets. Försäljningen hanteras oftast internt genom aktörernas egna försäljningskanaler. Trender Trenderna inom marknaden för Bluetooth-headsets går mot att produkterna utvecklas till att bli mindre och lättare. Ur designsynpunkt efterfrågar konsumenterna främst att Bluetoothheadseten ska vara så diskreta som möjligt, men också att de INVISIO s EGENSKAPER Nextlink erbjuder marknadens minsta headset STORLEK HÖGTALARE UTVÄNDIG DESIGN UPPLADDNING SIGNALPROCESSOR MIKROFON skall uppfattas som en trendig och modeinriktad accessoar. Kravet på användarvänlighet och funktionalitet har även ökat markant. Idag ligger stort fokus på att förbättra ljudkvaliteten. Vi ser många konsumenter välja headsets som kan reducera bakgrundsljud, något som har varit problematiskt med flera av de tidigare alternativen. I västvärlden är det England som kommit längst i antalet Bluetooth-användare. Tillväxtpotentialen anses idag vara mycket stark i framförallt Ryssland, men även i USA, som släpar efter den europeiska marknaden något vad gäller användningen av Bluetooth-produkter. Övriga Europa samt vissa länder i Asien har framgent även en potentiellt stark tillväxt för Bluetooth-headsets. Drivkrafter inom konsumentmarknaden Tillväxten för konsumentprodukterna drivs främst av antalet mobiltelefoner med inbyggd Bluetooth. Nextlink bedömer att den långsiktiga marknadspotentialen för Bluetooth-baserade headsets är stor. Även i det kortare perspektivet finns en rad omständigheter som talar för att tillväxten för Bluetooth-headset blir hög. Funktionaliteten i headsets i fråga om bland annat standbytid, taltid, ljud, röstupptagningsförmåga och signalstyrka med mera är egenskaper som kontinuerligt förbättras. Därför har befintliga användare skäl att byta upp sig till ett headset som erbjuder bättre kvaliteter. En annan viktig drivkraft är designpreferenser. Marknaden karakteriseras av ett flertal olika kundtyper som har skilda krav på produktens utseende. Yngre användare efterfrågar framförallt modeinriktade och trendiga produkter, medan användare i affärslivet i större utsträckning efterfrågar funktionalitet. Produkternas design är även till viss del kulturellt betingat då prefe- ÖVERFÖRING FÄRG SoftSpring är en unik patenterad lösning för att fästa headsetet i örat. ÖRONFIXTUR Yttre faktorer för differentiering Inre faktorer för differentiering Käkbensmikrofon - en unik patenterad lösning för optimalt ljud utan störningar Nextlink drar nytta av sin koppling till det militära kundsegmentet 6 Årsredovisning 2007 Nextlink AB

9 När tystnaden spelar roll Årsredovisning 2007 Nextlink AB 7

10 rensskillnader är väldigt tydliga mellan olika länder. För många användare kan dessa typer av produkter snarare ses som en stilig accessoar. Det handlar då om att skapa en modeinriktad känsla till produkten och inte uteslutande fokus kring teknisk funktionalitet. Därmed är fältet öppet för en större produktrikedom, där en och samma tekniska lösning kan utgöra grunden för en uppsjö av varianter för att tillgodose olika personliga smaker. Produkternas funktionalitet är en drivkraft i sig. Högre taloch ljudkvalitet öppnar upp för att kunna tala fritt trots en störande omgivning. Att inte behöva kliva undan i en bullrig situation eller att under ett arbetsutförande kunna prata bekymmersfritt då man har båda händer fria öppnar möjligheter för många inom arbetsmarknaden. Geografisk försäljning av mobiltelefoner (prognos, 2010) 88,0 34,8 Nordamerika 119,4 54,6 Västeuropa 42,7 17,5 Central- och östeuropa 190,3 Men drivkrafterna kommer inte bara från slutanvändaren. Även operatörerna har starka skäl att påskynda utvecklingen mot ett ökat användande av Bluetooth-headsets. Lagstiftarens syn på mobiltelefonanvändande i bil påskyndar också utvecklingen mot en ökad användning av Bluetooth-headset. I flera europeiska länder har förbud införts mot att tala i handhållen mobiltelefon samtidigt som man kör bil. En liknande utveckling sker i USA. De bilförare som trots förbudet vill kunna tala i telefon när de kör bil måste då investera i en lösning som möjliggör telefonsamtal utan att använda händerna. Ett Bluetooth-headset är i detta fall mycket billigare och enklare än en traditionell installation av en så kallad handsfree-funktion. Möjligheten att kunna tala i telefon över Internet (VoIP) öppnar också upp för ökat användande av Bluetooth-headsets. Antalet datorer som är utrustade med Bluetooth ökar stadigt. Med en sådan dator och ett Bluetooth-headset kan en användare enkelt och flexibelt tala i telefon direkt via datorn, det vill säga utan att använda vare sig mobiltelefon eller fast telefon. Större volymer och högre produktionseffektivitet är exempel på orsaker till den stora prispress som karaktäriserar en växande marknad av detta slag. De fallande priserna blir i sig en drivkraft då det öppnar upp för fler potentiella konsumenter och större kundsegment. En större marknad innebär också att flertalet segment blir så stora att även ett litet segment blir tillräckligt stort för att rationellt kunna bearbetas. 57,9 7,1 Central- och latinamerika 38,5 10,2 Övriga världen (Afrika, Mellanöstern etc.) 40,2 Sydostasien Med Bluetooth Utan Bluetooth Källa: Strategy Analytics Teknikövergångar skapar nya användningsområden Det finns idag fyra huvudsakliga användningsområden för trådlösa headsets: mobiltelefoni, datorer, mediespelare och spelkonsoler. Det som kännetecknar dessa användnings områden är en snabb och intensiv teknikutveckling som resulterar i allt mer avancerade produkter. Utvecklingen innebär även att de olika områdena börjar närma sig varandra avseende funktionalitet, vilket bidrar till en ökad efterfrågan på Bluetooth-headsets. 8 Årsredovisning 2007 Nextlink AB

11 Förväntningar Enligt marknadsanalysfirman Strategy Analytics såldes cirka 760 miljoner mobiltelefoner globalt under år 2006, varav cirka 240 miljoner, motsvarande 32 procent, var utrustade med Bluetooth. Strategy Analytics räknar med att antalet Bluetoothförsedda mobiltelefoner skall öka till 275 miljoner under år Därmed skulle var tredje såld mobiltelefon vara utrustad med Bluetooth. Den snabbast växande geografiska marknaden är Nordamerika som tidigare legat efter den europeiska när det gäller Bluetooth, men där Bluetooth-telefoner och headsets nu snabbt ökar i popularitet. Hittills har mobiltelefoner varit det drivande användningsområdet för Bluetooth-baserade headsets. Under de senaste åren har det dock framkommit en allt tydligare trend där andra användningsområden som bärbara mediespelare, handhållna spelkonsoler och telefoni via Internet (VoIP) driver efterfrågan på Bluetooth-headsets. Nextlink förväntar sig att ett ökat användande av headsets till mobiltelefoner och andra applikationer kommer att resultera i en stark marknadstillväxtunder flera år framöver. Global försäljning av mobiltelefoner (prognos) Global försäljning av headsets (prognos) Miljoner enheter 1000 Miljoner enheter P 2008P 2009P 2010P P 2008P 2009P 2010P Med Bluetooth Utan Bluetooth Källa: Strategy Analytics Mono Stereo Källa: Strategy Analytics Årsredovisning 2007 Nextlink AB 9

12 Marknaden för professionella användare Sedan tekniskt sofistikerade headsets med möjlighet till tvåvägskommunikation introducerades, har sådana produkter i stor utsträckning efterfrågats av professionella användare med höga krav på tillförlitlighet, slitstyrka och ljudkvalitet. Denna typ av användare, exempelvis militära förband, polis, räddningsenheter och insatsstyrkor har kunnat dra avsevärd nytta av de innovativa lösningarna. Nextlinks produkter har öppnat upp för möjligheten att ständigt på ett betryggande sätt kunna kommunicera, nästintill oavsett vilken situation eller ljudmiljö dessa användare befinner sig i. Marknadsstruktur I och med att professionella kunder i stor utsträckning kräver en hög kvalitet och komplexa lösningar, domineras denna marknad av ett fåtal producenter. Dessa aktörer har som regel många års erfarenhet av samarbete, utveckling och leverans till kunder som ställer höga krav på produktkvalitet, tillförlitlighet och funktionalitet. Marknaden för professionella headsets karaktäriseras därmed av höga inträdesbarriärer. Trender och drivkrafter Marknaden för professionella användare av headsets är relativt mogen dock finns en ansenlig potential för tillväxt i takt med att utvecklingen för digitala radioapparater fortsätter. Produktlivscykeln blir allt kortare. Utvecklingstakten för tvåvägskommunikationslösningar och dess applikationer ämnade för professionella användare har överlag varit långsammare än utvecklingen av produkter för konsumentmarknaden produktlivscykeln för de professionella produkterna har dock minskat från omkring fem år när de först lanserades, till omkring tre år i dagsläget. En bidragande faktor till en ökad utvecklingstakt är att det sker en övergång från analog teknik till digital teknik i produkterna. Redan nu har flertalet producenter lanserat digitala versioner av sina analoga lösningar. I takt med att utvecklingen går framåt och det blir möjligt att i större utsträckning skräddarsy kommunikationslösningar för specifika kunders behov, öppnas en marknad för att bygga in kommunikationslösningar i de professionella användarnas befintliga utrustning. Det kan exempelvis röra sig om att headsets integreras i hjälmar för militär och polis, i brandmäns gasmasker eller i andra typer av arbetskläder. För att tillverkarna av utrustning till professionella kunder skall kunna möta de kommande kraven och en mer specifik efterfrågan, måste de kunna erbjuda sina produkter genom flertalet olika försäljnings- och/eller distributionskanaler. Möjligheten att skräddarsy kundens kommunikationslösning efter specifika behov kräver ofta ett mycket nära samarbete med kunderna. Kvalitetssäkring Eftersom de professionella headseten ofta används i krävande omgivningar, och inte sällan i situationer då användarnas liv kan vara i fara, är det av högsta vikt att de är av högsta kvalitet användarna måste kunna lita på att utrustningen fungerar i alla lägen. För att säkerställa detta är det viktigt att produktionen är kvalitetssäkrad. Förutom en rad interna processer ställs det krav på att producenterna av dessa produkter genomgår certifiering. Tillväxtpotential Marknaden för professionella produkter expanderar i takt med att nya kundsegment inser behovet och nyttan av smidiga kommunikationslösningar. Många yrkesgrupper sätter ett stort värde i att kunna kommunicera störningsfritt oavsett ljudnivå i omgivningen. Än mer intressant blir detta då utrustningen som krävs är liten och nätt, men samtidigt robust och tålig. En ständig vidareutveckling av produkternas egenskaper, samt större möjligheter att skräddarsy lösningar, bör kunna attrahera nya typer av användare med nya typer av krav. De nya INVISIO PRO-produkterna headsets och PPT:er kommer att göra det lättare för Nextlink att nå nya marknadssegment. Förväntningar Nextlink uppskattar att marknaden för professionell, mobil radiokommunikationsutrustning växer med omkring två procent per år, marknaden för tillbehör bedöms dock ha en högre tillväxt. Sammantaget uppskattar Nextlink den globala marknaden för professionella headsets till 1,5 miljoner enheter per år, motsvarande ett totalt värde om drygt 2,3 miljarder kronor omkring hälften av detta bedöms utgöras av den nordamerikanska marknaden. VOIP-MARKNADEN För närvarande pågår en nätverkskonvergens mellan fast telefoni, mobiltelefoni, traditionella bredbandstjänster och nya bredbandstjänster så som TV och video över bredbandet. Från att traditionellt haft olika nät för olika tjänster driver de större teleoperatörerna nu stora projekt för att bygga om sina nät och samla alla tjänster ovanpå ett IP-baserat nät. Fördelarna är uppenbara eftersom såväl de operativa som investeringskostnaderna minskar samtidigt som det skapas möjligheter att integrera och paketera tjänsterna med varandra. Tjänster som Triple Play, Quadruple Play eller helt enkelt målbilden som är IMS (IP Multimedia Subsystem) är alla tjänster som hanteras ovanpå ett IP-nät och kan konsumeras oberoende av vilken terminalutrustning som används. En av de nya tjänsterna är att operatörerna erbjuder att telefoni i hemmet ansluts till ett bredbandsabonnemang via en så 10 Årsredovisning 2007 Nextlink AB

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll VERKSAMHETEN 2006 2006 i sammandrag... 1 VD har ordet... 2 Nextlink i korthet... 4 Marknadsöversikt... 6 Verksamhetsbeskrivning... 12 ÅRSREDOVISNING 2006 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsstämman hålls tisdagen den 28 april 2009 kl. 09.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler på Norrlandsgatan 21 i Stockholm.

Årsstämman hålls tisdagen den 28 april 2009 kl. 09.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler på Norrlandsgatan 21 i Stockholm. årsredovisning 2008 AKTIEÄGARINFORMATION Årsstämma Årsstämman hålls tisdagen den 28 april 2009 kl. 09.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler på Norrlandsgatan 21 i Stockholm. Anmälan Aktieägare

Läs mer

INVISIO i korthet. INnehåll

INVISIO i korthet. INnehåll ÅRSREDOVISNING 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 INVISIO I KORTHET INVISIO i korthet INVISIO är specialiserat inom röstkommunikation under svåra förhållanden. Företaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer

Läs mer

VÄRLDSLEDANDE INOM SPECIALISERAD RÖSTKOMMUNIKATION. MISSION Att tillhandahålla världsledande kommunikationslösningar

VÄRLDSLEDANDE INOM SPECIALISERAD RÖSTKOMMUNIKATION. MISSION Att tillhandahålla världsledande kommunikationslösningar ÅRSREDOVISNING 2013 INVISIO I KORTHET VÄRLDSLEDANDE INOM SPECIALISERAD RÖSTKOMMUNIKATION Med kompetens och teknik i världsklass möjliggör INVISIO störningsfri och tydlig röstkommunikation i alla miljöer,

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 1 NET INSIGHT RSREDOVISNING 2001

NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 1 NET INSIGHT RSREDOVISNING 2001 NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 1 NET INSIGHT RSREDOVISNING 2001 NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 2 NET INSIGHT R 2001 NET INSIGHT ÅR 2001 3 VD HAR ORDET 4 VERKSAMHET OCH VISION

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 ÅRSREDOVISNING Innehåll Verksamhetsberättelse Bolaget och 2013 i korthet, nyckeltal... 4 Vd-ord... 6 Marknad... 8 Verksamhet Vår idé... 12 Produkter och tjänster... 13 Organisation... 16 Ordförandeord...

Läs mer

Clavister Holding AB (publ)

Clavister Holding AB (publ) Clavister Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Maj 2014 Innehållsförteckning Viktig information...3 Bakgrund och motiv...4 VD har ordet...6 Marknadsöversikt...8

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Genväg till Axis. Mer information om Axis finns på www.axis.com

Genväg till Axis. Mer information om Axis finns på www.axis.com Årsredovisning 2008 Genväg till Axis Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideo lösningar för professionella installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Making light make sense Årsredovisning 2010

Making light make sense Årsredovisning 2010 Making light make sense Årsredovisning 2010 Möjligheter till tillväxt 2014 63.9 Exabyte/månad Global IP trafik. Mängden datatrafik, och då specifikt trafik som använder IP protokoll, ökar explosionsartat

Läs mer

Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda

Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda PRIVATE PLACEMENT I MOBILE BUSINESS CHALLENGER MBC AB (PUBL) Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda mobiltelefonen innebärande kraftigt sänkta kostnader. Företag och privatpersoner ges

Läs mer

Innehåll. INTÄKTER och BRUTTOMARGINAL RESULTAT EFTER SKATT

Innehåll. INTÄKTER och BRUTTOMARGINAL RESULTAT EFTER SKATT et Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara optiska ransportlösning för medienät, marksänd digital-tv, mobil-tv-nät och IPTV/ abel-tv-nät. Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet

Läs mer

Innehåll. Doros vision är att vara det mest betrodda globala varumärket i lättanvända telekomlösningar för seniorer.

Innehåll. Doros vision är att vara det mest betrodda globala varumärket i lättanvända telekomlösningar för seniorer. Årsredovisning 2014 2 Doro i korthet Innehåll Ledande telekomlösningar för seniorer 2 Doro i korthet 4 Året i korthet 6 Vd har ordet 8 Strategi 10 Marknad 12 Doro-aktien 15 En hållbar verksamhet 18 Verksamheten

Läs mer

Noteringsinformation. Nya marknaden SEAMLESS DISTRIBUTION

Noteringsinformation. Nya marknaden SEAMLESS DISTRIBUTION Noteringsinformation Nya marknaden SEAMLESS DISTRIBUTION 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 2.1. Bolagets utveckling 4 2.2. Investerings case 5 2.3. Vissa skattefrågor i Sverige 6 3. Historik, bakgrund

Läs mer

försäljningsrekord! Nettoomsättningen ökade med 100 Mkr till 344,5 Mkr Nu utvecklas nästa generations teknologiplattform

försäljningsrekord! Nettoomsättningen ökade med 100 Mkr till 344,5 Mkr Nu utvecklas nästa generations teknologiplattform hms networks Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 försäljningsrekord! Nettoomsättningen ökade med 100 Mkr till 344,5 Mkr NP40 Nu utvecklas nästa generations teknologiplattform Netbiter ny produktfamilj

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I TILGIN AB:s NYEMISSION 2006

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I TILGIN AB:s NYEMISSION 2006 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I TILGIN AB:s NYEMISSION 2006 Med Tilgin eller bolaget avses i detta prospekt, beroende på sammanhanget, Tilgin AB (publ) eller den koncern vari Tilgin är moderbolag eller

Läs mer

Förvaltningsberättelse 29. Koncernen Resultaträkning 32 Balansräkning 33 Kassaflödesanalys 35 Förändringar i eget kapital 36

Förvaltningsberättelse 29. Koncernen Resultaträkning 32 Balansräkning 33 Kassaflödesanalys 35 Förändringar i eget kapital 36 Årsredovisning 2013 Online Group 2013 Innehållsförteckning Online Group i korthet 1 2013 i sammandrag 1 VD har ordet 2 Affärsidé, vision, mål och strategi 4 Online Groups erbjudande 5 Organisation 10 Marknad

Läs mer

Nu skapar vi nya värden människor emellan. Årsredovisning 1999

Nu skapar vi nya värden människor emellan. Årsredovisning 1999 Nu skapar vi nya värden människor emellan Årsredovisning 1999 1999 i korthet 1999 var ett både framgångsrikt och dramatiskt år i Telias historia. Det operativa resultatet uppgick till 6 727 MSEK, en ökning

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Our vision is that all automation devices will become intelligent and networked. HMS shall be the market leader in con nect ivity solutions for industrial devices. Our

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Handelsbanken Investment Banking. Noteringsprospekt för Precise Biometrics AB (publ)

Handelsbanken Investment Banking. Noteringsprospekt för Precise Biometrics AB (publ) Handelsbanken Investment Banking Noteringsprospekt för Precise Biometrics AB (publ) Innehåll Precise Biometrics i sammandrag..............3 Bakgrund och motiv........................5 VD har ordet.............................6

Läs mer

Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet Ericssons Årsredovisning 2000 Detta dokument, Ericssons Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet, utgör tillsammans med dokumentet Ericssons Årsredovisning 2000

Läs mer

ÅRET I KORTHET...1 VD-ORD...2 AFFÄRSIDÉ...4 KONCERNÖVERSIKT...5 RÖRELSEGREN DISTANSSJUKVÅRD...6 RÖRELSEGREN KARDIOLOGI...12

ÅRET I KORTHET...1 VD-ORD...2 AFFÄRSIDÉ...4 KONCERNÖVERSIKT...5 RÖRELSEGREN DISTANSSJUKVÅRD...6 RÖRELSEGREN KARDIOLOGI...12 1 00 1 0 0 1 0 0 1 0 1 10010101 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 ÅRSREDOVISNING 2003 1 0 1101101 0 10 100 0 01 01011010001011010111000 1 1 0 1 0 0 1 000101011011000101 0001 0 0 110 1 0 1 1 10101

Läs mer

ENEA ÅRSREDOVISNING 2012. Powering the wireless broadband

ENEA ÅRSREDOVISNING 2012. Powering the wireless broadband ENEA ÅRSREDOVISNING Powering the wireless broadband Årsredovisning 5 Du har troligtvis använt Eneas teknik utan att veta om det. Varje dag utnyttjar miljontals >>> Enea på mi samtal och kommunikationsprocesser

Läs mer

Affärsidé. Mål. Strategi

Affärsidé. Mål. Strategi Årsredovisning 2001 Affärsidé Mål Strategi Utfors ska leverera marknadens mest kostnadseffektiva och högkvalitativa bredbandsbaserade kommunikationstjänster, baserade på den senaste generationens IP-nätverk.

Läs mer

Innehåll. Ekonomisk information för 2003. Detta är Axis 2 VD har ordet 4 Verksamhet & Strategisk inriktning 6 Axis affärsmodell 8

Innehåll. Ekonomisk information för 2003. Detta är Axis 2 VD har ordet 4 Verksamhet & Strategisk inriktning 6 Axis affärsmodell 8 Axis AB Årsredovisning 2002 Innehåll Detta är Axis 2 VD har ordet 4 Verksamhet & Strategisk inriktning 6 Axis affärsmodell 8 Products&Systems Solutions Video 9 Print 12 Scan & Store 13 Access 13 Platforms&Customized

Läs mer

ATC Industrial Group Management AB. 2014 Emissionsmemorandum

ATC Industrial Group Management AB. 2014 Emissionsmemorandum ATC Industrial Group Management AB 2014 Emissionsmemorandum Årsredovisningen för ATC Industrial Management Group AB för räkenskapsåret 2012 är en del av detta memorandum. En digital version av årsredovisningen

Läs mer