Hans Nordlund (M) Britt Wall (S) Kent Carlsson (S) Per-Ame Brink (S) Stefan Henriksson (C) Malin Östman (M) Kajsa Åkesson (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hans Nordlund (M) Britt Wall (S) Kent Carlsson (S) Per-Ame Brink (S) Stefan Henriksson (C) Malin Östman (M) Kajsa Åkesson (M)"

Transkript

1 Sotenäs koun LYSEKILS KOMMUN Miljönänden i ellersta Bohuslän Saanträdesprotokoll Plats och tid Beslutande Närvarande ersättare "wriga deltagare Justerare Kounhuset, "Tryggö", Kungshan, ,kl Eva Abrahasson(M), ordförande Yngve Larsson (FP) StigArne Helersson (C) Hans Nordlund (M) Britt Wall (S) Kent Carlsson (S) PerAe Brink (S) Stefan Henriksson (C) Malin Östan (M) Kajsa Åkesson (M) Christer Haarqvist (C) Inger Orsbeck (S) Ulf Nilsson (C) Bo Hallgren, förvaltningschef Per Olsson, iljöchef Sandra Ylinenpää,iljö och säkerhetssaordnare Christina Andersson, iljöhandläggare StigArne Helersson (C),ustering Kounhuset, iljö och byggkontoret, kl 15: Sekreterare 'i l Ea Nohrén (MP) Håkan von Dolwitz, kliat och energirådgivare Åsa Olsson, sekreterare Ordförande Justerare ir [fp UN *i? Eva Abrahasson " 'f' '

2

3 jag* * LYSEKILS

4 Q) Sotenäs koun " '1 kçgasf v u V

5 Sotenäs koun LYSEKILS KOMMUN Miljönänden i ellersta Bohuslän Saanträdesprotokoll ] 420 forts MN 6 Miljönänden i ellersta Bohusläns beslut Miljönändeni ellersta Bohuslän beslutaratt godkänna föreslagen inriktning av nändens tillsynsarbeteoch föreliggande verksahetsplaneringför 2013 Uppföljning av verksahetsplanenoch tillsynsplanenska redovisas vid iljönändensordinarie saanträden Skickas till Munkedals koun Lysekils koun O:\0ff\PROT\MN\2013\Miljönändensprotokoll d0t Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 5(28) (än Wi

6 Cd] Sotenäs koun LYSEKILS KOMMUN Miljönänden i ellersta Bohuslän Saanträdesprotokoll MN 7 Revidering av delegationsordning för iljönänden i ellersta Bohuslän Miljönändeni ellersta Bohuslän beslutade o en ny ordning för tjänsteannadelegationerför iljöenheten Föreliggande förslag (daterat ) innefattar nägra särre revideringar av den nya delegationsordningen, bland annat gällande strandskyddsärendenatt enklare ärenden so inte är av principiell betydelse kan beslutasvia delegation Förslaget justerades ed förtydligande forulering sat ändring till indre parkeringsplatseroch utbyggnad av bryggor ed ax 5 båtplatser Beslutsunderlag Miljöchefens tjänsteutlåtande Miljönänden i ellersta Bohusläns beslut Miljönändeni ellersta Bohuslän beslutaratt fastställa reviderad delegationsordning "Delegationsordningför geensa iljönändi Sotenäs, Lysekilsoch Munkedals kouner", daterad Skickas till Munkedals koun Lysekilskoun "Delegationsordningför geensa iljönändi Sotenäs, Lysekilsoch Munkedals kouner", daterad O:\Off\PROT\MN\2013\Miljönändensprotokoll dot Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(28)

7

8 v, Munkedals LYSEKILS KOMMUN

9 Sotenäs koun a *Til LVSEKILS i i' i Munkscbls KOMMUN Miljönänden i ellersta Bohuslän Saanträdesprotokoll ] 420 forts MN 8 Dnr MiB Sakägare har öjlighet att överklagabeslutet Åtgärden bör därför inte påbörjas förrän tiden för överklagandehar gått ut För handläggning av detta ärende debiteras avgift enligt av kounfulläktige i Munkedals koun fastställd taxa, 58 kronor (verk akt 835) Faktura skickas separat Detta beslut kan överklagashos Länsstyrelsen Skickas till Sökanden Munkedals koun Lysekils koun O:\0ff\PROT\MN\2013\Miljönändensprotokoll d0t Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 9(28) (za /W

10 A Sotenäs koun LYSEKILS KOMMUN Miljönänden i ellersta Bohuslän Saanträdesprotokoll MN 9 Dnr MiB Strandskyddsdispens för en transforatorstation på fastigheten Keddebo 1:13, vid Södra Kornsjön i Munkedals koun Vattenfall Eldistribution AB har, via NEKTAB,ansökt o dispens från strandskyddsbestäelsernaför att enligt bifogadbeslutskarta(bilaga3) uppföra en transforatorstationpå fastigheten Keddebo 1:13 Ansökan inko till iljönändenden 8 januari 2013 Transforatorstationenplacerasinvid befintligväg och ca 55 från en Vik vid Södra Kornsjön Transforatorstationenär en del i obyggnaden av elnätet, vars avsikt är att förbättra leveranssäkerheten Beslutsunderlag Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande Miljönänden i ellersta Bohusläns beslut Miljönändenger, ed stöd av 7 kap 18 c p 5 iljöbalkenoch i enlighet ed ansökan, Vattenfall Eldistribution AB dispens från strandskyddsbestäelsernaför en transforatorstation på fastigheten Keddebo 1:13, vid Södra Kornsjön i Munkedals koun Endast den yta so transforatorstationenupptar på arkenfår användas för ändaålet Villkorför beslut 0 Transforatorstationenska placerasenligt beslutskartabenänd "bilaga3" 0 Försiktighet ska iakttas och ingrepp i arken, såso Lex schaktnings och fyllnadsarbeten, ska begränsas så långt öjligt för att iniera risk för påverkanpå gräsarken, våtarksorådetoch eventuella exeplar av den rödlistade dalslandsaskrosen Bestäelser Platsen för den planerade transforatorstationenligger ino strandskyddsoråde för Södra Kornsjön Ino detta strandskyddsoråde får bla inte nya byggnader uppföras (7 kap 15 iljöbalken,mb) O det finns särskilda skäl får Miljönändenge dispens från förhuden (7 kap 18 bc MB) Dispens får ges endast o det är förenligt ed strandskyddets syfte (7 kap 26 MB) O:\Off\PROT\MN\2013\Mi jönändensprotokoll O7dot Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida:

11 LYSEKI LS

12 LYSEKILS KOMMUN

13 Sotenäs koun LYSEKILS jwé KOMÅHNUN Miljönänden i ellersta Bohuslän Saanträdesprotokoll MN 10 Dnr MiB Ansökan ostrandskyddsdispens för kopleentbyggnadpå fastigheten Odby 2:17 i Sotenäs koun Ägaren till fastigheten Ödby 2: 17 i Sotenäs koun har ansökt o strandskyddsdispens för att riva befintligkopleentbyggnadsat uppföra en ny byggnad på saa plats vid rubricerad fastighet Befintlig kopleentbyggnadhar en area av cza 12 kvadrateter och är placeradi fastighetens nordöstra hörn ino hefridszonen Den tillkoandebyggnaden är tänkt att placerasvid fastighetsgränsen och har en yta av cza 25 kvadrateter Då det finns särskilda skäl och då föreslagen åtgärd är förenlig ed strandskyddets syften föreslås iljönändeneddela strandskyddsdispens för föreslagen åtgärd Beslutsunderlag Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande Miljönänden i ellersta Bohusläns beslut Miljönändeni ellersta Bohuslän eddelar ed stöd av 7 kap 18 c p l iljöbalkenoch i enlighet ed ansökan sökanden dispens från strandskyddsbestäelsernaför att uppföra en 25 kvadrateter stor kopleentbyggandpå fastigheten Ödby 2: 1 7 i Sotenäs koun Hela fastigheten, 986 kvadrateter, får tas i anspråk so totplats Villkorför beslut 0 Kopleentbyggnadenska placerasenligt ansökan daterad Bestäelser Platsen för den planerade kopleentbyggnadenligger ino strandskyddsoråde Ino detta oråde får an bland annat inte uppföra nya byggnader (7 kap 15 iljöbalken,mb) O det finns särskilda skäl får iljönändenge dispens från bestäelserna(7 kap 18 b och 18 c MB) Dispens får ges endast o det är förenligt ed strandskyddets syfte (7 kap 26 MB) Syftet ed strandskyddet är att långsiktigttrygga förutsättningarna for alleansrättsligtillgångtill strandoråden sat bevaragoda livsvillkorför djur och växtlivet på land och i vatten Den aktuella platsen ofattas även av bestäelserenligt 3 och 4 kapitlet iljöbalkensat orådesbestäelserenligt Plan och bygglagen O:\Off\PROT\MN\2013\Mi jönändensprotokoll O7dot Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida' 7 13(28j

14 Sotenäs koun LYSEKILS KOMMUN Miljönänden i ellersta Bohuslän Saanträdesprotokoll forts MN 10 Dnr MiB Bedöning Miljönändenbedöer att det finns särskilda skäl att eddela strandskyddsdispens för föreslagen åtgärd Föreslagen åtgärd innebär en utökning av byggnadsytan för kopleentbyggnadenjäfört ed dagens byggnadsyta Byggnadens utforning och placeringinnebär att större fönster och dörrar vänds in ot toten Detta tillsaansed fastighetens kuperade läge innebär att kopleentbyggnadenbidrartill totplatsens avgränsning Föreslagen åtgärd bedös inte innebära någon nänvärd utökning av hefridszonenoch otverkar heller inte strandskyddets syften Fastigheten är däred ianspråktagen på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften Miljönändenbedöer att den planerade kopleentbyggnadenär förenlig ed kraven på en från allän synpunkt läplig hushållninged arkoch vattenresurserna (3 och 4 kap MB) sat gällande kounala översiktsplanen och orådesbestäelser Giltighetstid Denna dispens upphör att gälla o den åtgärd so dispensen avser inte har påbörjats ino 2 år eller avslutats ino 5 år från den dagen beslutet vann laga kraft Upplysningar Sökanden ansvarar själv för att det finns tillståndfrån berörda arkägareinnan åtgärden utförs Totplats är det oråde där arkägarenhar rätt att hävda en privat zon, eller hefridszon, där alleansrätten inte gäller Föreslagen åtgärd kräver även bygglov och prövas av byggnadsnänden i Sotenäs koun i ett separat ärende Länsstyrelsen ska granska detta beslut ino tre veckor från det att det koer in till Länsstyrelsen Länsstyrelsen ska ta upp beslutettill överprövning o det kan antas att det inte finns särskilda skäl till dispens Länsstyrelsen skickar ett godkännande alternativt beslut o överprövning ino denna tid Först då kan dispensen vinna laga kraft (bli giltig) Sakägare har öjlighet att överklaga beslutet Åtgärden bör därför inte påbörjas förrän tiden för överklagandehar gått ut Avgift För handläggning av detta ärende debiteras avgift enligt av kounfulläktigei Sotenäs koun fastställd taxa, 6 l 76 kronor (verk 8 l 311 akt 835) Faktura skickas separat Skickas till Sökanden Munkedals koun Lysekilskoun O:\Off\PROT\MN\2013\MiIjönändensprotokoll d0t Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida:

15

16 Q ravgg: ' ' ' LYSEKILS KOMMUN

17 f* * a LYSEKILS KOIÅHÅUBI

18 ' :F LYSEKILS KOMMUN

19 ' g Sotenäs koun Å LYSEKILS Mgpskeglalsss, KOMMUN Koun

20

21 5"* LYSEKILS KOMMUN

22 LYSEKILS

23 O:\Off\PROT\MN\2013\MiIjönändensprotokoll O7d0t 7'

24 ' Munkedals LYSEKILS KOMMUN

25 Sotenäs koun EYSEKILS

26

27

28 LYSEK LS

29 \ 0 x C ; uâ=go pä å 3 Såå 0W ;åszsz o 03 t =o>auêsaz ::05: 2203% O wcexopc0 :oo E: ha w: 02:02,0 t0b 3: : Eo =20w2 : 0 E EE 22:, : :0 0: 0 : å :0 0o0::o0:0: 0:28 28: Eoøöw 0:0 :: 0:0550 :ow::>;0 å =o0nwn0> 03 So 020,0: % : 8 åbøwêâa 555: a 02: å 52 0a : > :we:< åaåoøäüo 3 0:0 øöwcâco EE >d 05 Svan

30 å 5559 zäcw uânezowaaa uácuvoêovc 8 Q 838 nä; cågwcav o S z :uwvauusä:

31 oüêugowas: oácaowoøa S Q Sås ;å 8 3 Såå, :âazê 3 1: soåuusêy: 5559 aäo \ hona EäohSO \ C>O 1 a UM ucoøegswåo äro v osuøssiev HoEoEo aoêâøvääê HÄEETxHo> HWC>D äñonzøs > wwe So :owawu ou poiocu E usu sgxeå 0:0: >< x f: ;2 cnxoseavac=vaiog aa: w W u, D g CDCSEEOM E bwøzåi xszoaoøo zuaa n 2

32

33 ç uászowaaa uwseoêoä: ;å cågwcâ o o? E âwäoucaø: w :BEECM åao M \ wonudvucwgc J i UM onozeuñ>hn osa o?? va: agin: äte v ugocsêiov 7 noüworuv zcüx vzxâ

34 , x\ 5 s \ J

35 n u w c 1% ozug :owcoe=c0,v0nv0 EES âonn xe 22:3: cosseeov to Sen E5550: 353 uwêâowsss uââzeøwøâ â Mä oo cåssâ o o?,t cuââuszø:

36 \ å (0 uáauüowssa owâugoêoåc â Q 88 ;å :ägâsx o o?,t coxaousen: \ :siåøx näow Mzzåvig, xøxø I øzwøåsaz vncvuoøå åwåüåøcü W oåêøåsab å uosuz :oo EEaå ovøåioä :oo waaxuvzc uâo Nñ poseåvto> xexe 1 aocøobusüvcxø V woswäaxhn; oueuenqqqd useu \ å sååå va: szvøåsø: wåñzoeå WCMVCM>U E f Såå M Eo :också åeeåw Så å ååånga:, o sâuêâ 1, l uzxü M55 sååå v05 wiøø äro v UM Sån :oeeep I Så å ov=å oow\

37 uâåøgowsss oácuüowøä â ä qäzçzv 8 o?,t âw>cuue=nw 5559 izo äte 722 rå ovøsâawn även; D<Z Sås :oäroct o so: xczo >n :uubtø ägo 7:2 D<Z 3:52: 8 SE wczwøson cuwcioi: E: U=> oboä å åzu :an: :uwrocia > :ovøbtr o DE HSHMC :oücc nu > 5:0 UBDUÖDD ote >M

38 uwzuowäâ» uwnsøoêce 8 Q 838 sa 8 3 Sae êawsa o o? K äwâcuuces: :850: åc 0 CuUEECOEE äoeeoxc, 95 7:2 T Eo iük: :oo :ochcuou âo á, 3 Eo 3 \,: 0 2 anv o E2 83 å ouzeous cüoå :io vá \ EBS :ea å a, \ ig å Bo übä BE ouâwäeø Eo useê So o H WAP o 5:a E So ao: 83 i :55 5:0 025 :E25 o?? b ooo o ao: u : : e o, o 02 s: BE 0:28 5:0 cwnawea asap ä wês? 0 ä 22 e N io å o, o 02,?ais swe? 5 E Ness 2= å ês? bsêoo E> 28 å ovøz U2 \ E4 ä E wøzvcø: CNEZN o åâ ânwø: Nv Euvcuä oøågva \ U UO ZZ l oöseäo> ao :av BE :En wcseczo cá D<Z coosevu> a» :v EE B05 cweczo o v n ä» 53 8= uuønâ EåEEEoEE 4 o 8 o AM 5 7:2 t oâüøg Eo 505 aucs: 53

39 0333 = o 03 >=== 0 ::5 =ew ooo O \V 52:,0 022 Eo 20? 2 22> 25 0,: :0 :0 9, : Eo 0M 03 :0 2030? 20 Eo w 55:0,0 052 Eo 0 0: E> :å 220? :0 0M : : ,2: o s; 0 2 dä ø IS Eo 220? 20 So 0 0M 20 o :o2> 2 x ä dä o US : 0= :0 0A: : 0M05: 0 2v0ä : 0 0 :z : % 5 2: Eo CMUEOE 8 o å

40 E9080 Eo 0EEE MCBEEOv :asa :s :88» 0w>< : :80 owêâowsss uwâcugo o0c H :ââwszz o ==EEOJ E s o? z =80

41 M a»ássøwass : oo Q å o zuw>zuu===z e 2222:2202 =020 Avv 2: A 223 G :I 20t220»2u0> :0220> E : :M :20? % a v> > G G 2021 än ,20u 202 0:202 Tax/E y düb: : ,5 220 Wi 2w : E couâswzzseâ % n :0220> v02 E : n M , :ua : t v220220> 20, > 9 n IS , o o s ; 020 : äw a 02222: : :2202 > w >2=> : >2,2:2u , w2222: : , »Z > å då n > vv2$ lf) E32

42 \ 0 0::09 =

43 ogaavcoxø 2 å o ugaüaznå : a Ee äxågøoøg : l : de oávüo Eauo å ax 2 2 uâwsugewass uáâuoâpe oo uê oo csagzsv 3 w? t Sw =u=: 5589 åac IE IE E2 ExEå Znüñcw > wceäå zoo ciotoñeov Eo wwøxøö usens Eo E nvaxz >:> nä :oo EEE zcoüo å weee ñpäøu nä GoEBEEOM :w :oeowx: W > EEEE åeiâ än E pzäznxu: E How EEEEEE E :när oevcs :oo :EE ga än E ånen Eo Eovbwwa oc Sv? tâuvoeo COCSEEOM :an EoxEcE :s 5 åo E3 Eo E22: w EEE ig? :o Enn 30 to 5:0 Eoüoâäp > suce Eo H5 nuxäw :o :Eo ovese E> HOMEEE EL bg xee En 022 on å näs Sö Eo Eoñaüxø Eo :obwxävvxxtê üüoøø: E?En EE: :S: EoEEEoM Ho:Ev:o> zuoñze ;o covcohczäoh oâuwbun EvEE > oübøw 5:0 oaeovoze :s ovän» o>< Läs öxcoäc :oo äsexhä EwoEE ovcøwcw Eovcücxzw nuâo U 5:0 Eocøiooün EE UU xoñ; :oo äaenvio> EäHEE Eo EoEEEoEo :n Ezn Eo öseuvto> wzpåowze ovcvø :ouaoñczåu w äzo QOCOQMQHN>CE > 36h cdi 35 24% :i Si

44 G358: seâzn o aoxshnvuo cäcaâbe :E :d COQSU EC OUCDpN øtugcnävøw :OO wcwzwzusv uøäceowsss wä=oo p5 oo 888 E sägnâsv 5559 äucw å o? A: âäonzsa:

45 , x/

46 E» äêâoás: oä=u0o p: â âáo Q nä 8 3 Såg cåsêsv o os,z âwxaoccsa:

47 oo 3 Såå :änsá o o?,t =uww>cuus=z EEES âao owcøuowäââ oøzouowâc o v ooåo ;så s\v vooüw Eåzoä O v te EE z EBÄESVC? E: Eswwäu vooqww cezopo O 7 E EE r > owccøåc ä ouønåsø: HEQEEBQ :io o 358 :0==wo0oE>= vw wccwwcovoe>: vooâw?avresa t< E2 å ouscsnzuo >n 5022: zêäg 23 n o Saecos coecuuopoñovoez vooâ asüázøg o 8 t< o0oe>: axzeeø å vooäâw sâzae o f å IE FEwEc > onøaâäo 053 : o o Aazonas EuwEEEEoEöEZ EcänEvoEz voosâ weewsbq o Nio t< E2 å owåccüxuo 0295? uuäa 028 0G 3555 coicväpoxovuez vooâw sâxzoø o S c< vocäâ aânxa o 2 :< Gsøoos cowecwpokowuvoeå MN voosäw øåâzøu o :< :näsa EuwEEuSSEvoEZ MN :35?E2050 ö: ä t< vooüäw sâxâäo E t< UoE>= xåee IS ö saâå > ovcaaønxuc : v46 MCCMEN# UOE>= >$ DUCNCEWMUOW 06505

48 t 5: = 0: 50>: : 50> vooüw 0 vw < 2 02: 5 05M : *0 L,0 50 w0> 503 :0, vooüww 5,0O á < Un U> > : ñø 0250, : 0:50, > 250 :0: 5ov : :v> : IS :: 30: 040 o50> :: 0> > :0 0> 5 0 Un US : 50 0: 0 p:0== :: : ES 5 5 > :?0 : O :0w50> o 5 25 : 0: 0: 0 3: > : 0: 0:50 5 > 50 0: 0 > O 0 : 0:,0 0 > ad,0 : 355 O w0O 0: : 41

49 n N 03235, 0âs=xo o:= â : 828 nä: sägas: o 03 t =na0 ==0: :550: E3 v0e0:0: 25 : 0:0> 05:05,: 0:: 0:0 :25 0,: 0:2 :0v::5,: 5:0 :0vc0c 0205,: :M25 v::5,: 5:0 50: 05 v0e 5 : : 05B0E0: 0 520EEE5:D 0v 5:0 Z 5:0 v90 v0e $20vv0E Eo 5::205,: 0v w : v0e via :0 :0v05:0E : :s : 00 vv : Eo 5:0 :0v05:0E : 0: 8520 : A0 0 0:0> v: 0: U0 : b2: Eo 5:0EE:5:D 0v :E25 5:0 : 15 v::5,: : 0: 0v=0:0vv0> D v90 v0e $20vv0E : Eo 025: 0v : : 05t0E: Eo 520EEE5:D 0v 2 voä v0e :vv0e 0 :25: : 03:25:: 0v 45: 5,: 90:0: 0 v::5,: : 1: 0vz20vv0å vewäüe 5:0 25% 0EE 0:0 =0:0:vv»:EE :: 02859: 5:0 cevtäe 5,: :t 0555:: : 0EE 050 0:0 5,: 05:0: 0 520: 025 v0e0:0: 05:20: v : 020:? 25 0v05>v0E 0:0> 550 Eo 530%: vc5v0b :: 0:05 5,: vooxvww 0:06:05: O : 50:05 5 Eo :25 EEE: :0 5vE 20: 0v55: 5v :v 5:0 0:0: 055 5:0 :5 0eâ: ::: 0: vv0 :0> :w ::5 0v Eo v : :ve 05:0 5,: vc>ø0 :0v0E>: 5:0 5v0: 0:0 :s veäe: 25 05sb5v 5:0\: :0v0=:0E :: :02:: 55 0:0:5: :0v0E>: 5:0 5v0: U0 0550: 0 : MSN: 0::> v0e :30,: EN: 0:0,: :S: 020EEE5: ::N: 0v0E>: 505: âvc EN: SN: 0 SN: v25 v: IN: 5,: SN: on: ac5cv0:0v> 5::=v0:::: 0::0E : 5v0: 02 :N :S: 2: ::0E : 5v0: 0: vn IE 0 350: : 5v0: 2 N IE å 0 0 E2 o:5v0:0v> å 0 o Un: u: 5 55 Nv t< IE 5 wv55,:o Né t< :E :essän s=eos:0 då :E :E 3 :Ev55,:O Ná å :S: 3 0 Ná t< i :S:

50 E55 0= 0

51 , 0:05:: E ,0 0 E: 0 0 w,0?0 0 W 3, 0> U E>= > G w^ 20 0,0 0> G eo \0< 0> 0 0,0 08M20 0> 0 0 G , N 0> 0 0 0, G Tooov > Ev EE E > ^ : E x v E v E , E,0 0M 0 0 0wn0E0 0> » v > 0 i >\ E > 0 A 8 N < kb < 0 E3

52 ä, uøaåowää» uwêsgoêoa: nä oo zågwzsv o o? 5 co>cous=nz k 5559 âuo osazüârüå nä] :aa: waxnee E2 7 ä å s so :ouâzfog :s nuwcuuc: å oaâwgvüoxø 55 S 2 wcåoäuwsz E En än 0 :wnâ:»sapes EoEEÖä 29a 0 E288 sånna :s avgå :s så E ösêüvzüå 522: Cwnooö âxnopw :oo 55:55? Ewazvsn äecbas E nåo a :wnâs aaaåêe a E2 0:a: 8 S: sâåøs än 323 Q eee> BQUUoE 5:0 uceaho/e üto än oäåzcrw: nu: Duo :å 30%?? 5:0 zázä :wnâs såwpoe o växwai: :o wñpo 3:0 nu: ato a :wnâ: üapøe o, ogxsäzoxø :wnâ: sänoä 2 :z suaåpow ae; =ou=o : äao 3 Enaâgütüå 2820 aine; 2 åäoeeom 52:: ö MQMEM>N ä 0% :w 25:05* Swñü axno»»eseeh E=exs> uvoeox E2502? U2: åns eo 3250cc 3 ä äêcå ouueox tüuuouh? UOS oøøå eo euâos 5 ä :obcox b/w HOMEMSM ud 0%

53 uäceewsss uw o oê oo 3 ååâ uê 8 3 âåâ :ââwsá o o? t suu>suuc=awåw 5589 zåe cocsätnävv xäh wzøo owüøäzø How wøwå ä S HR åo?c5 :ouosøêz E üñas ESCÃO :8=> HunExuo> å :sasas å wicøoñø v05 ovbcouâc cowaêø Eos 3:28 QUEEN aâo va: o äâåø N øoncê: Eo soawvzxab zco Sån :v Se ånen Eo aøzwøa 5:0 äwåcbø: näen U üâo 8 CDCBEEOM w d owoo å x ä w S ä x S d S 3?Eco veva anaa v Eon ao covå BE Swåwt :u wüwñ :wñøvgcö n: wøêñsonw ovzowwc sunøü M ovsbä»å :oo ås wbtb No toa >?så UOS vcnê aâswøiwhwon å :oäzåo :s owøâ ow>< d 093% Rån 3 ouaäg 2028 c :s QUCME oo> t 328 goâcsz HO/w * > H So ovbbo H? to Sb $» IE EWHMQCNEZM EoøoE> Eåñx En ü än vøwazül f ::= v oo ::w::ø:u Eo öeeewuwn uzxhw uwe Avuwnwav aa Dvoéño Esuo

54 A å q uêêuuowaaa oá=nao oa= 8 Q âåâ nä 8 3 Sås åâzâ o 02 h: =u 5u==s: x :uzbioø âae 1 :oixaorr u; W HoCSEEOM 220? :E MUGMCSE âwo ozuxuu: :o :PEE 0 in: äoxecwe 5? :w :o :ocixåo 2904 L521 :SS 5 >4 aånonzå r 2 ssasugo to aoåscuto äo :uee:80on0e>q ni :opxswohrn xzee 0 08 :o: ain u :oêovoelq 41 :0ä> zâxo :oo wiøääün :oeâoö EEEå 2 ::::o:: :oeeeeon 0 nu??? uoe Aonwü CuMEQUEOEO/w :oo clwnö :oh o: å E2? :oo wzäueün :owqs : uuâaoå; 0 :oo :osevtuäzäoze Aownoö :ueâzân E22" :ozâåeo av n :owâeñsåo, 450, :eüvvxøüsøtü \, :oxobo 0E?? :unhecnzouo Own,, owoeox aiuüooo:? UDE 30:a: :ea :M4 :oxännâ u t iecuuouu uo h a ñecuuoxu

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Övriga deltagande: Kommunfullmäktigessessionssal. Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tjänstemän: LYSEKl LS Ko NI M U N KOMMUNFULLIVIÄKTIGE

Övriga deltagande: Kommunfullmäktigessessionssal. Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tjänstemän: LYSEKl LS Ko NI M U N KOMMUNFULLIVIÄKTIGE LYSEKl LS Ko NI M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLIVIÄKTIGE 1 (66) - Saanträdestid: 21-4-22 kl 18.3 22.4 Lokal: Beslutande Se sid 2. Kounfulläktigessessionssal Tjänsteän: Övriga deltagande: Ola Ingevaidson,

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3) Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 09.35-09.42 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande PROTOKOLL 1(15) Tid: kl 09:00-11:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Esbjörn Henriksson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41 Sid 1/21 Ärendeförteckning 32-41 32 Delegationsredovisning 33 Kurser. 34 Sammanställning av inkomna meddelanden. 35 Yttrande angående ansökan om ändringstillstånd för täktverksamhet på fastigheterna Boalt

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 1(21) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 Ledamöter Lars Johansson (S) ordf Gert Cordes (C) vice ordf Ann-Charlotte Halvarsson (S) Lars Östh (V) Lisa Dalgren (MP) Lars

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer