Hans Nordlund (M) Britt Wall (S) Kent Carlsson (S) Per-Ame Brink (S) Stefan Henriksson (C) Malin Östman (M) Kajsa Åkesson (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hans Nordlund (M) Britt Wall (S) Kent Carlsson (S) Per-Ame Brink (S) Stefan Henriksson (C) Malin Östman (M) Kajsa Åkesson (M)"

Transkript

1 Sotenäs koun LYSEKILS KOMMUN Miljönänden i ellersta Bohuslän Saanträdesprotokoll Plats och tid Beslutande Närvarande ersättare "wriga deltagare Justerare Kounhuset, "Tryggö", Kungshan, ,kl Eva Abrahasson(M), ordförande Yngve Larsson (FP) StigArne Helersson (C) Hans Nordlund (M) Britt Wall (S) Kent Carlsson (S) PerAe Brink (S) Stefan Henriksson (C) Malin Östan (M) Kajsa Åkesson (M) Christer Haarqvist (C) Inger Orsbeck (S) Ulf Nilsson (C) Bo Hallgren, förvaltningschef Per Olsson, iljöchef Sandra Ylinenpää,iljö och säkerhetssaordnare Christina Andersson, iljöhandläggare StigArne Helersson (C),ustering Kounhuset, iljö och byggkontoret, kl 15: Sekreterare 'i l Ea Nohrén (MP) Håkan von Dolwitz, kliat och energirådgivare Åsa Olsson, sekreterare Ordförande Justerare ir [fp UN *i? Eva Abrahasson " 'f' '

2

3 jag* * LYSEKILS

4 Q) Sotenäs koun " '1 kçgasf v u V

5 Sotenäs koun LYSEKILS KOMMUN Miljönänden i ellersta Bohuslän Saanträdesprotokoll ] 420 forts MN 6 Miljönänden i ellersta Bohusläns beslut Miljönändeni ellersta Bohuslän beslutaratt godkänna föreslagen inriktning av nändens tillsynsarbeteoch föreliggande verksahetsplaneringför 2013 Uppföljning av verksahetsplanenoch tillsynsplanenska redovisas vid iljönändensordinarie saanträden Skickas till Munkedals koun Lysekils koun O:\0ff\PROT\MN\2013\Miljönändensprotokoll d0t Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 5(28) (än Wi

6 Cd] Sotenäs koun LYSEKILS KOMMUN Miljönänden i ellersta Bohuslän Saanträdesprotokoll MN 7 Revidering av delegationsordning för iljönänden i ellersta Bohuslän Miljönändeni ellersta Bohuslän beslutade o en ny ordning för tjänsteannadelegationerför iljöenheten Föreliggande förslag (daterat ) innefattar nägra särre revideringar av den nya delegationsordningen, bland annat gällande strandskyddsärendenatt enklare ärenden so inte är av principiell betydelse kan beslutasvia delegation Förslaget justerades ed förtydligande forulering sat ändring till indre parkeringsplatseroch utbyggnad av bryggor ed ax 5 båtplatser Beslutsunderlag Miljöchefens tjänsteutlåtande Miljönänden i ellersta Bohusläns beslut Miljönändeni ellersta Bohuslän beslutaratt fastställa reviderad delegationsordning "Delegationsordningför geensa iljönändi Sotenäs, Lysekilsoch Munkedals kouner", daterad Skickas till Munkedals koun Lysekilskoun "Delegationsordningför geensa iljönändi Sotenäs, Lysekilsoch Munkedals kouner", daterad O:\Off\PROT\MN\2013\Miljönändensprotokoll dot Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(28)

7

8 v, Munkedals LYSEKILS KOMMUN

9 Sotenäs koun a *Til LVSEKILS i i' i Munkscbls KOMMUN Miljönänden i ellersta Bohuslän Saanträdesprotokoll ] 420 forts MN 8 Dnr MiB Sakägare har öjlighet att överklagabeslutet Åtgärden bör därför inte påbörjas förrän tiden för överklagandehar gått ut För handläggning av detta ärende debiteras avgift enligt av kounfulläktige i Munkedals koun fastställd taxa, 58 kronor (verk akt 835) Faktura skickas separat Detta beslut kan överklagashos Länsstyrelsen Skickas till Sökanden Munkedals koun Lysekils koun O:\0ff\PROT\MN\2013\Miljönändensprotokoll d0t Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 9(28) (za /W

10 A Sotenäs koun LYSEKILS KOMMUN Miljönänden i ellersta Bohuslän Saanträdesprotokoll MN 9 Dnr MiB Strandskyddsdispens för en transforatorstation på fastigheten Keddebo 1:13, vid Södra Kornsjön i Munkedals koun Vattenfall Eldistribution AB har, via NEKTAB,ansökt o dispens från strandskyddsbestäelsernaför att enligt bifogadbeslutskarta(bilaga3) uppföra en transforatorstationpå fastigheten Keddebo 1:13 Ansökan inko till iljönändenden 8 januari 2013 Transforatorstationenplacerasinvid befintligväg och ca 55 från en Vik vid Södra Kornsjön Transforatorstationenär en del i obyggnaden av elnätet, vars avsikt är att förbättra leveranssäkerheten Beslutsunderlag Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande Miljönänden i ellersta Bohusläns beslut Miljönändenger, ed stöd av 7 kap 18 c p 5 iljöbalkenoch i enlighet ed ansökan, Vattenfall Eldistribution AB dispens från strandskyddsbestäelsernaför en transforatorstation på fastigheten Keddebo 1:13, vid Södra Kornsjön i Munkedals koun Endast den yta so transforatorstationenupptar på arkenfår användas för ändaålet Villkorför beslut 0 Transforatorstationenska placerasenligt beslutskartabenänd "bilaga3" 0 Försiktighet ska iakttas och ingrepp i arken, såso Lex schaktnings och fyllnadsarbeten, ska begränsas så långt öjligt för att iniera risk för påverkanpå gräsarken, våtarksorådetoch eventuella exeplar av den rödlistade dalslandsaskrosen Bestäelser Platsen för den planerade transforatorstationenligger ino strandskyddsoråde för Södra Kornsjön Ino detta strandskyddsoråde får bla inte nya byggnader uppföras (7 kap 15 iljöbalken,mb) O det finns särskilda skäl får Miljönändenge dispens från förhuden (7 kap 18 bc MB) Dispens får ges endast o det är förenligt ed strandskyddets syfte (7 kap 26 MB) O:\Off\PROT\MN\2013\Mi jönändensprotokoll O7dot Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida:

11 LYSEKI LS

12 LYSEKILS KOMMUN

13 Sotenäs koun LYSEKILS jwé KOMÅHNUN Miljönänden i ellersta Bohuslän Saanträdesprotokoll MN 10 Dnr MiB Ansökan ostrandskyddsdispens för kopleentbyggnadpå fastigheten Odby 2:17 i Sotenäs koun Ägaren till fastigheten Ödby 2: 17 i Sotenäs koun har ansökt o strandskyddsdispens för att riva befintligkopleentbyggnadsat uppföra en ny byggnad på saa plats vid rubricerad fastighet Befintlig kopleentbyggnadhar en area av cza 12 kvadrateter och är placeradi fastighetens nordöstra hörn ino hefridszonen Den tillkoandebyggnaden är tänkt att placerasvid fastighetsgränsen och har en yta av cza 25 kvadrateter Då det finns särskilda skäl och då föreslagen åtgärd är förenlig ed strandskyddets syften föreslås iljönändeneddela strandskyddsdispens för föreslagen åtgärd Beslutsunderlag Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande Miljönänden i ellersta Bohusläns beslut Miljönändeni ellersta Bohuslän eddelar ed stöd av 7 kap 18 c p l iljöbalkenoch i enlighet ed ansökan sökanden dispens från strandskyddsbestäelsernaför att uppföra en 25 kvadrateter stor kopleentbyggandpå fastigheten Ödby 2: 1 7 i Sotenäs koun Hela fastigheten, 986 kvadrateter, får tas i anspråk so totplats Villkorför beslut 0 Kopleentbyggnadenska placerasenligt ansökan daterad Bestäelser Platsen för den planerade kopleentbyggnadenligger ino strandskyddsoråde Ino detta oråde får an bland annat inte uppföra nya byggnader (7 kap 15 iljöbalken,mb) O det finns särskilda skäl får iljönändenge dispens från bestäelserna(7 kap 18 b och 18 c MB) Dispens får ges endast o det är förenligt ed strandskyddets syfte (7 kap 26 MB) Syftet ed strandskyddet är att långsiktigttrygga förutsättningarna for alleansrättsligtillgångtill strandoråden sat bevaragoda livsvillkorför djur och växtlivet på land och i vatten Den aktuella platsen ofattas även av bestäelserenligt 3 och 4 kapitlet iljöbalkensat orådesbestäelserenligt Plan och bygglagen O:\Off\PROT\MN\2013\Mi jönändensprotokoll O7dot Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida' 7 13(28j

14 Sotenäs koun LYSEKILS KOMMUN Miljönänden i ellersta Bohuslän Saanträdesprotokoll forts MN 10 Dnr MiB Bedöning Miljönändenbedöer att det finns särskilda skäl att eddela strandskyddsdispens för föreslagen åtgärd Föreslagen åtgärd innebär en utökning av byggnadsytan för kopleentbyggnadenjäfört ed dagens byggnadsyta Byggnadens utforning och placeringinnebär att större fönster och dörrar vänds in ot toten Detta tillsaansed fastighetens kuperade läge innebär att kopleentbyggnadenbidrartill totplatsens avgränsning Föreslagen åtgärd bedös inte innebära någon nänvärd utökning av hefridszonenoch otverkar heller inte strandskyddets syften Fastigheten är däred ianspråktagen på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften Miljönändenbedöer att den planerade kopleentbyggnadenär förenlig ed kraven på en från allän synpunkt läplig hushållninged arkoch vattenresurserna (3 och 4 kap MB) sat gällande kounala översiktsplanen och orådesbestäelser Giltighetstid Denna dispens upphör att gälla o den åtgärd so dispensen avser inte har påbörjats ino 2 år eller avslutats ino 5 år från den dagen beslutet vann laga kraft Upplysningar Sökanden ansvarar själv för att det finns tillståndfrån berörda arkägareinnan åtgärden utförs Totplats är det oråde där arkägarenhar rätt att hävda en privat zon, eller hefridszon, där alleansrätten inte gäller Föreslagen åtgärd kräver även bygglov och prövas av byggnadsnänden i Sotenäs koun i ett separat ärende Länsstyrelsen ska granska detta beslut ino tre veckor från det att det koer in till Länsstyrelsen Länsstyrelsen ska ta upp beslutettill överprövning o det kan antas att det inte finns särskilda skäl till dispens Länsstyrelsen skickar ett godkännande alternativt beslut o överprövning ino denna tid Först då kan dispensen vinna laga kraft (bli giltig) Sakägare har öjlighet att överklaga beslutet Åtgärden bör därför inte påbörjas förrän tiden för överklagandehar gått ut Avgift För handläggning av detta ärende debiteras avgift enligt av kounfulläktigei Sotenäs koun fastställd taxa, 6 l 76 kronor (verk 8 l 311 akt 835) Faktura skickas separat Skickas till Sökanden Munkedals koun Lysekilskoun O:\Off\PROT\MN\2013\MiIjönändensprotokoll d0t Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida:

15

16 Q ravgg: ' ' ' LYSEKILS KOMMUN

17 f* * a LYSEKILS KOIÅHÅUBI

18 ' :F LYSEKILS KOMMUN

19 ' g Sotenäs koun Å LYSEKILS Mgpskeglalsss, KOMMUN Koun

20

21 5"* LYSEKILS KOMMUN

22 LYSEKILS

23 O:\Off\PROT\MN\2013\MiIjönändensprotokoll O7d0t 7'

24 ' Munkedals LYSEKILS KOMMUN

25 Sotenäs koun EYSEKILS

26

27

28 LYSEK LS

29 \ 0 x C ; uâ=go pä å 3 Såå 0W ;åszsz o 03 t =o>auêsaz ::05: 2203% O wcexopc0 :oo E: ha w: 02:02,0 t0b 3: : Eo =20w2 : 0 E EE 22:, : :0 0: 0 : å :0 0o0::o0:0: 0:28 28: Eoøöw 0:0 :: 0:0550 :ow::>;0 å =o0nwn0> 03 So 020,0: % : 8 åbøwêâa 555: a 02: å 52 0a : > :we:< åaåoøäüo 3 0:0 øöwcâco EE >d 05 Svan

30 å 5559 zäcw uânezowaaa uácuvoêovc 8 Q 838 nä; cågwcav o S z :uwvauusä:

31 oüêugowas: oácaowoøa S Q Sås ;å 8 3 Såå, :âazê 3 1: soåuusêy: 5559 aäo \ hona EäohSO \ C>O 1 a UM ucoøegswåo äro v osuøssiev HoEoEo aoêâøvääê HÄEETxHo> HWC>D äñonzøs > wwe So :owawu ou poiocu E usu sgxeå 0:0: >< x f: ;2 cnxoseavac=vaiog aa: w W u, D g CDCSEEOM E bwøzåi xszoaoøo zuaa n 2

32

33 ç uászowaaa uwseoêoä: ;å cågwcâ o o? E âwäoucaø: w :BEECM åao M \ wonudvucwgc J i UM onozeuñ>hn osa o?? va: agin: äte v ugocsêiov 7 noüworuv zcüx vzxâ

34 , x\ 5 s \ J

35 n u w c 1% ozug :owcoe=c0,v0nv0 EES âonn xe 22:3: cosseeov to Sen E5550: 353 uwêâowsss uââzeøwøâ â Mä oo cåssâ o o?,t cuââuszø:

36 \ å (0 uáauüowssa owâugoêoåc â Q 88 ;å :ägâsx o o?,t coxaousen: \ :siåøx näow Mzzåvig, xøxø I øzwøåsaz vncvuoøå åwåüåøcü W oåêøåsab å uosuz :oo EEaå ovøåioä :oo waaxuvzc uâo Nñ poseåvto> xexe 1 aocøobusüvcxø V woswäaxhn; oueuenqqqd useu \ å sååå va: szvøåsø: wåñzoeå WCMVCM>U E f Såå M Eo :också åeeåw Så å ååånga:, o sâuêâ 1, l uzxü M55 sååå v05 wiøø äro v UM Sån :oeeep I Så å ov=å oow\

37 uâåøgowsss oácuüowøä â ä qäzçzv 8 o?,t âw>cuue=nw 5559 izo äte 722 rå ovøsâawn även; D<Z Sås :oäroct o so: xczo >n :uubtø ägo 7:2 D<Z 3:52: 8 SE wczwøson cuwcioi: E: U=> oboä å åzu :an: :uwrocia > :ovøbtr o DE HSHMC :oücc nu > 5:0 UBDUÖDD ote >M

38 uwzuowäâ» uwnsøoêce 8 Q 838 sa 8 3 Sae êawsa o o? K äwâcuuces: :850: åc 0 CuUEECOEE äoeeoxc, 95 7:2 T Eo iük: :oo :ochcuou âo á, 3 Eo 3 \,: 0 2 anv o E2 83 å ouzeous cüoå :io vá \ EBS :ea å a, \ ig å Bo übä BE ouâwäeø Eo useê So o H WAP o 5:a E So ao: 83 i :55 5:0 025 :E25 o?? b ooo o ao: u : : e o, o 02 s: BE 0:28 5:0 cwnawea asap ä wês? 0 ä 22 e N io å o, o 02,?ais swe? 5 E Ness 2= å ês? bsêoo E> 28 å ovøz U2 \ E4 ä E wøzvcø: CNEZN o åâ ânwø: Nv Euvcuä oøågva \ U UO ZZ l oöseäo> ao :av BE :En wcseczo cá D<Z coosevu> a» :v EE B05 cweczo o v n ä» 53 8= uuønâ EåEEEoEE 4 o 8 o AM 5 7:2 t oâüøg Eo 505 aucs: 53

39 0333 = o 03 >=== 0 ::5 =ew ooo O \V 52:,0 022 Eo 20? 2 22> 25 0,: :0 :0 9, : Eo 0M 03 :0 2030? 20 Eo w 55:0,0 052 Eo 0 0: E> :å 220? :0 0M : : ,2: o s; 0 2 dä ø IS Eo 220? 20 So 0 0M 20 o :o2> 2 x ä dä o US : 0= :0 0A: : 0M05: 0 2v0ä : 0 0 :z : % 5 2: Eo CMUEOE 8 o å

40 E9080 Eo 0EEE MCBEEOv :asa :s :88» 0w>< : :80 owêâowsss uwâcugo o0c H :ââwszz o ==EEOJ E s o? z =80

41 M a»ássøwass : oo Q å o zuw>zuu===z e 2222:2202 =020 Avv 2: A 223 G :I 20t220»2u0> :0220> E : :M :20? % a v> > G G 2021 än ,20u 202 0:202 Tax/E y düb: : ,5 220 Wi 2w : E couâswzzseâ % n :0220> v02 E : n M , :ua : t v220220> 20, > 9 n IS , o o s ; 020 : äw a 02222: : :2202 > w >2=> : >2,2:2u , w2222: : , »Z > å då n > vv2$ lf) E32

42 \ 0 0::09 =

43 ogaavcoxø 2 å o ugaüaznå : a Ee äxågøoøg : l : de oávüo Eauo å ax 2 2 uâwsugewass uáâuoâpe oo uê oo csagzsv 3 w? t Sw =u=: 5589 åac IE IE E2 ExEå Znüñcw > wceäå zoo ciotoñeov Eo wwøxøö usens Eo E nvaxz >:> nä :oo EEE zcoüo å weee ñpäøu nä GoEBEEOM :w :oeowx: W > EEEE åeiâ än E pzäznxu: E How EEEEEE E :när oevcs :oo :EE ga än E ånen Eo Eovbwwa oc Sv? tâuvoeo COCSEEOM :an EoxEcE :s 5 åo E3 Eo E22: w EEE ig? :o Enn 30 to 5:0 Eoüoâäp > suce Eo H5 nuxäw :o :Eo ovese E> HOMEEE EL bg xee En 022 on å näs Sö Eo Eoñaüxø Eo :obwxävvxxtê üüoøø: E?En EE: :S: EoEEEoM Ho:Ev:o> zuoñze ;o covcohczäoh oâuwbun EvEE > oübøw 5:0 oaeovoze :s ovän» o>< Läs öxcoäc :oo äsexhä EwoEE ovcøwcw Eovcücxzw nuâo U 5:0 Eocøiooün EE UU xoñ; :oo äaenvio> EäHEE Eo EoEEEoEo :n Ezn Eo öseuvto> wzpåowze ovcvø :ouaoñczåu w äzo QOCOQMQHN>CE > 36h cdi 35 24% :i Si

44 G358: seâzn o aoxshnvuo cäcaâbe :E :d COQSU EC OUCDpN øtugcnävøw :OO wcwzwzusv uøäceowsss wä=oo p5 oo 888 E sägnâsv 5559 äucw å o? A: âäonzsa:

45 , x/

46 E» äêâoás: oä=u0o p: â âáo Q nä 8 3 Såg cåsêsv o os,z âwxaoccsa:

47 oo 3 Såå :änsá o o?,t =uww>cuus=z EEES âao owcøuowäââ oøzouowâc o v ooåo ;så s\v vooüw Eåzoä O v te EE z EBÄESVC? E: Eswwäu vooqww cezopo O 7 E EE r > owccøåc ä ouønåsø: HEQEEBQ :io o 358 :0==wo0oE>= vw wccwwcovoe>: vooâw?avresa t< E2 å ouscsnzuo >n 5022: zêäg 23 n o Saecos coecuuopoñovoez vooâ asüázøg o 8 t< o0oe>: axzeeø å vooäâw sâzae o f å IE FEwEc > onøaâäo 053 : o o Aazonas EuwEEEEoEöEZ EcänEvoEz voosâ weewsbq o Nio t< E2 å owåccüxuo 0295? uuäa 028 0G 3555 coicväpoxovuez vooâw sâxzoø o S c< vocäâ aânxa o 2 :< Gsøoos cowecwpokowuvoeå MN voosäw øåâzøu o :< :näsa EuwEEuSSEvoEZ MN :35?E2050 ö: ä t< vooüäw sâxâäo E t< UoE>= xåee IS ö saâå > ovcaaønxuc : v46 MCCMEN# UOE>= >$ DUCNCEWMUOW 06505

48 t 5: = 0: 50>: : 50> vooüw 0 vw < 2 02: 5 05M : *0 L,0 50 w0> 503 :0, vooüww 5,0O á < Un U> > : ñø 0250, : 0:50, > 250 :0: 5ov : :v> : IS :: 30: 040 o50> :: 0> > :0 0> 5 0 Un US : 50 0: 0 p:0== :: : ES 5 5 > :?0 : O :0w50> o 5 25 : 0: 0: 0 3: > : 0: 0:50 5 > 50 0: 0 > O 0 : 0:,0 0 > ad,0 : 355 O w0O 0: : 41

49 n N 03235, 0âs=xo o:= â : 828 nä: sägas: o 03 t =na0 ==0: :550: E3 v0e0:0: 25 : 0:0> 05:05,: 0:: 0:0 :25 0,: 0:2 :0v::5,: 5:0 :0vc0c 0205,: :M25 v::5,: 5:0 50: 05 v0e 5 : : 05B0E0: 0 520EEE5:D 0v 5:0 Z 5:0 v90 v0e $20vv0E Eo 5::205,: 0v w : v0e via :0 :0v05:0E : :s : 00 vv : Eo 5:0 :0v05:0E : 0: 8520 : A0 0 0:0> v: 0: U0 : b2: Eo 5:0EE:5:D 0v :E25 5:0 : 15 v::5,: : 0: 0v=0:0vv0> D v90 v0e $20vv0E : Eo 025: 0v : : 05t0E: Eo 520EEE5:D 0v 2 voä v0e :vv0e 0 :25: : 03:25:: 0v 45: 5,: 90:0: 0 v::5,: : 1: 0vz20vv0å vewäüe 5:0 25% 0EE 0:0 =0:0:vv»:EE :: 02859: 5:0 cevtäe 5,: :t 0555:: : 0EE 050 0:0 5,: 05:0: 0 520: 025 v0e0:0: 05:20: v : 020:? 25 0v05>v0E 0:0> 550 Eo 530%: vc5v0b :: 0:05 5,: vooxvww 0:06:05: O : 50:05 5 Eo :25 EEE: :0 5vE 20: 0v55: 5v :v 5:0 0:0: 055 5:0 :5 0eâ: ::: 0: vv0 :0> :w ::5 0v Eo v : :ve 05:0 5,: vc>ø0 :0v0E>: 5:0 5v0: 0:0 :s veäe: 25 05sb5v 5:0\: :0v0=:0E :: :02:: 55 0:0:5: :0v0E>: 5:0 5v0: U0 0550: 0 : MSN: 0::> v0e :30,: EN: 0:0,: :S: 020EEE5: ::N: 0v0E>: 505: âvc EN: SN: 0 SN: v25 v: IN: 5,: SN: on: ac5cv0:0v> 5::=v0:::: 0::0E : 5v0: 02 :N :S: 2: ::0E : 5v0: 0: vn IE 0 350: : 5v0: 2 N IE å 0 0 E2 o:5v0:0v> å 0 o Un: u: 5 55 Nv t< IE 5 wv55,:o Né t< :E :essän s=eos:0 då :E :E 3 :Ev55,:O Ná å :S: 3 0 Ná t< i :S:

50 E55 0= 0

51 , 0:05:: E ,0 0 E: 0 0 w,0?0 0 W 3, 0> U E>= > G w^ 20 0,0 0> G eo \0< 0> 0 0,0 08M20 0> 0 0 G , N 0> 0 0 0, G Tooov > Ev EE E > ^ : E x v E v E , E,0 0M 0 0 0wn0E0 0> » v > 0 i >\ E > 0 A 8 N < kb < 0 E3

52 ä, uøaåowää» uwêsgoêoa: nä oo zågwzsv o o? 5 co>cous=nz k 5559 âuo osazüârüå nä] :aa: waxnee E2 7 ä å s so :ouâzfog :s nuwcuuc: å oaâwgvüoxø 55 S 2 wcåoäuwsz E En än 0 :wnâ:»sapes EoEEÖä 29a 0 E288 sånna :s avgå :s så E ösêüvzüå 522: Cwnooö âxnopw :oo 55:55? Ewazvsn äecbas E nåo a :wnâs aaaåêe a E2 0:a: 8 S: sâåøs än 323 Q eee> BQUUoE 5:0 uceaho/e üto än oäåzcrw: nu: Duo :å 30%?? 5:0 zázä :wnâs såwpoe o växwai: :o wñpo 3:0 nu: ato a :wnâ: üapøe o, ogxsäzoxø :wnâ: sänoä 2 :z suaåpow ae; =ou=o : äao 3 Enaâgütüå 2820 aine; 2 åäoeeom 52:: ö MQMEM>N ä 0% :w 25:05* Swñü axno»»eseeh E=exs> uvoeox E2502? U2: åns eo 3250cc 3 ä äêcå ouueox tüuuouh? UOS oøøå eo euâos 5 ä :obcox b/w HOMEMSM ud 0%

53 uäceewsss uw o oê oo 3 ååâ uê 8 3 âåâ :ââwsá o o? t suu>suuc=awåw 5589 zåe cocsätnävv xäh wzøo owüøäzø How wøwå ä S HR åo?c5 :ouosøêz E üñas ESCÃO :8=> HunExuo> å :sasas å wicøoñø v05 ovbcouâc cowaêø Eos 3:28 QUEEN aâo va: o äâåø N øoncê: Eo soawvzxab zco Sån :v Se ånen Eo aøzwøa 5:0 äwåcbø: näen U üâo 8 CDCBEEOM w d owoo å x ä w S ä x S d S 3?Eco veva anaa v Eon ao covå BE Swåwt :u wüwñ :wñøvgcö n: wøêñsonw ovzowwc sunøü M ovsbä»å :oo ås wbtb No toa >?så UOS vcnê aâswøiwhwon å :oäzåo :s owøâ ow>< d 093% Rån 3 ouaäg 2028 c :s QUCME oo> t 328 goâcsz HO/w * > H So ovbbo H? to Sb $» IE EWHMQCNEZM EoøoE> Eåñx En ü än vøwazül f ::= v oo ::w::ø:u Eo öeeewuwn uzxhw uwe Avuwnwav aa Dvoéño Esuo

54 A å q uêêuuowaaa oá=nao oa= 8 Q âåâ nä 8 3 Sås åâzâ o 02 h: =u 5u==s: x :uzbioø âae 1 :oixaorr u; W HoCSEEOM 220? :E MUGMCSE âwo ozuxuu: :o :PEE 0 in: äoxecwe 5? :w :o :ocixåo 2904 L521 :SS 5 >4 aånonzå r 2 ssasugo to aoåscuto äo :uee:80on0e>q ni :opxswohrn xzee 0 08 :o: ain u :oêovoelq 41 :0ä> zâxo :oo wiøääün :oeâoö EEEå 2 ::::o:: :oeeeeon 0 nu??? uoe Aonwü CuMEQUEOEO/w :oo clwnö :oh o: å E2? :oo wzäueün :owqs : uuâaoå; 0 :oo :osevtuäzäoze Aownoö :ueâzân E22" :ozâåeo av n :owâeñsåo, 450, :eüvvxøüsøtü \, :oxobo 0E?? :unhecnzouo Own,, owoeox aiuüooo:? UDE 30:a: :ea :M4 :oxännâ u t iecuuouu uo h a ñecuuoxu

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning å å ä Ö öö ö ö Ö ö å å ä Ö ö Ö ö Ö Ö ö å å å å ä å å ö ö ä å å ä å ä å ä å å ä å å ö å ö ä ö å ä ä å å ö ä ö ö å ä ö ää ä ä ä å å ö ä å å ä å å ä ö ä åä å ä ö ä å ä å å ö ö å ö ö ö ö å å ä ä ö ö å ä ö

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-16.00. Ajournering kl. 14.00-14.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson

Läs mer

EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnämnden 2006-04-18. Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kommunhuset, rum 386 ÄRENDEN

EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnämnden 2006-04-18. Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kommunhuset, rum 386 ÄRENDEN EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnänden 2006-04-18 Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kounhuset, ru 386 ÄRENDEN 1. Organisationsförändring, kulturenheten och biblioteket 2. Bidrag

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Ansökan om tillstånd till hantering av explosiv vara

Ansökan om tillstånd till hantering av explosiv vara Ansökan o tillstånd till hantering av explosiv vara Ansökan o tillstånd enligt Lagen (2010:1011) o brandfarliga och explosiva varor för: Hantering explosiva varor Överföring av explosiva varor ino Sverige

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Ifylld blankett skickas till: Miljö- och Byggförvaltningen Ströstads Koun 452 80 Ströstad Ansökan o förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel ed explosiva varor överföring av explosiva

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Förbundsdirektion 2014-04-23

Förbundsdirektion 2014-04-23 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2014-04-23 Plats och tid Stora datasalen, Högskolecentrum i Arboga kl. 14.00-15.00 ande Övriga deltagare Bert Elisson (S), Arboga Gunilla

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 14 oktober 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-10-07 2 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: 2014-10-14 Tid: 10:00 Sammanträde: BYGG-

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Ansökan/anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ. Allmänna uppgifter

Ansökan/anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ. Allmänna uppgifter Sida 1 av 5 Ansökan/anälan enligt 13-15 förordningen o iljöfarlig verksahet och hälsoskydd o inrättande av avloppsanläggningar sat anälan o ändring av befintliga anläggningar inklusive ansökan o installation

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare för talkommunikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare för talkommunikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser ANSÖKAN o tillstånd att använda radiosändare för talkounikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser 1(5) Ansökan avser 1 Nytt tillstånd Ändring av tillstånd nr: Återkallelse/uppsägning av tillstånd

Läs mer

2013-05-21. Begäran om planbesked för del av kv Ormen. Dnr KS 2012-444 Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

2013-05-21. Begäran om planbesked för del av kv Ormen. Dnr KS 2012-444 Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta Utdrag ur protokoll fört vid saanträde ed kounstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-05-21 173 Begäran o planbesked för del av kv Oren. Dnr KS 2012-444 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Stränderna vattnets skogsbryn Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljöerna

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

1 Sökande Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

1 Sökande Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) 1 Blanketten skickas till: RÄDDNINGSNÄMNDEN adshuset, 261 80 Landskrona Tfn. 0418-470 700 Ansökan o förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel ed explosiva varor överföring av explosiva

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-05-20, kl. 10:00-12:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Beslutande Verena Rodin (NSP) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare. Justerare. Ordförande. Justerare. Kenth Östergren (S)

Beslutande Verena Rodin (NSP) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare. Justerare. Ordförande. Justerare. Kenth Östergren (S) Plats och tid Kommunhuset, Hållö kl. 08.30-.12.00, ajournering kl 10.00-10.15 Beslutande Verena Rodin (NSP) Annica Erlandsson (S) Kenth Östergren (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Lars Bennersten

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA)

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA) 2015-05-04 1(7) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-05-04 kl. 13.30-16.00 Justerade paragrafer 14-17 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen

Läs mer

Cecilia Lundqvist Hahne. Kenneth Wåhlund. Jan Westergren. Myndighetsstaben. Cecilia Lundqvist Hahne

Cecilia Lundqvist Hahne. Kenneth Wåhlund. Jan Westergren. Myndighetsstaben. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (32) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.15 15.45 Kenneth Wåhlund, ordförande (S) Gerd

Läs mer

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut jml SoL och LSS

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut jml SoL och LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datu Diarienuer Marie Öberg 2015-02-25 OSN-2015-0092 Osorgsnänden Rapport till kounfulläktige av ej verkställda beslut jl SoL och LSS Förslag till beslut Osorgsförvaltningen

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.15. Öppet sammanträde Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Birgitta

Läs mer

Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Bengt Nordgren, miljö- och hälsoskyddschef Iréne Kling, sekreterare

Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Bengt Nordgren, miljö- och hälsoskyddschef Iréne Kling, sekreterare PROTOKOLL 1(29) Paragrafer 91-107 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 15.10 ande Agneta Pettersson (C), ordförande Sven-Erik Carlsson (C) Gunilla Bexelius (M), tj ers Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Arbetsutskottet 1(9 1(9 Datu: 1023 februari, noveber, 2012009 Plats och tid Stadshuset i Ströstads koun, 10 februari, 2012 kl. 09.00 12.00 ande tu Thor Edquist, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 20 februari 2014, kl 9.00 11.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Torbjörn Stensson (S)

Torbjörn Stensson (S) Lys E K. Ls KO n N] U N SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (4) Sammanträdestid: 2012-06-27 kl - 15.00 16.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP)

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP) Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 09.00-12.30. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta

Läs mer

Närvarande ersättare: Britt Wall (s), KS Petra Sundblad (s), GN Lena Persson (s), UN Vivianne Gustavsson (s), MBN Elving Claesson (s), ON

Närvarande ersättare: Britt Wall (s), KS Petra Sundblad (s), GN Lena Persson (s), UN Vivianne Gustavsson (s), MBN Elving Claesson (s), ON 01-12 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-17.00 Beslutande Torbjörn Ericson (fp), KS ordförande Susanne Aronsson DeKinnaird (m), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m),

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, kl. 13:00 16:15 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S)

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

PM - Detaljplan för Utby 1:103, Ale kommun

PM - Detaljplan för Utby 1:103, Ale kommun PM 1 (5) Eik Olsson Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.co Datu 2014-02-25 Plan- och byggavdelningen 449 80 Alafors Uppdragsnr Detaljplan för Utby 1:103,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-06-15 1 (25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-06-15 1 (25) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-06-15 1 (25) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.30 Beslutande: Övriga deltagande: Bengt-Olof Persson, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (22) 2012-05-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (22) 2012-05-09 Sammanträdesdatum Sida 1 (22) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.40-16.40 Beslutande M Lars-Åke Åkesson C Pontus Johansson M Madeleine Ekman Boldizar, tjänstgör för Andreas

Läs mer

Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m)

Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m) Sidnr 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m) Övriga

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www BESLUT 1(9) Kontaktperson Miljöavdelningen Josefine Andersson 010-224 16 30 josefine.andersson@lansstyrelsen.se Idériket AB Box 296 240 40 Tjörnarp Beslut om strandskyddsdispens samt tillstånd enligt landskapsbildsskyddet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-10 Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan 10.00 12.20 Paragrafer 143-155 Närvarande

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls.

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls. LYSEK! Ls Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOINIMUNSTYRELSENSLEDN INGSUTSKOTT )1 (11) Sanlmanträdestid: 2011-12-14 kl 08.30-17.30 Lokal: Beslutande Ledamöter: Borgmästaren Partiersättare: Roland Karlsson

Läs mer