Hans Nordlund (M) Britt Wall (S) Kent Carlsson (S) Per-Ame Brink (S) Stefan Henriksson (C) Malin Östman (M) Kajsa Åkesson (M)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hans Nordlund (M) Britt Wall (S) Kent Carlsson (S) Per-Ame Brink (S) Stefan Henriksson (C) Malin Östman (M) Kajsa Åkesson (M)"

Transkript

1 Sotenäs koun LYSEKILS KOMMUN Miljönänden i ellersta Bohuslän Saanträdesprotokoll Plats och tid Beslutande Närvarande ersättare "wriga deltagare Justerare Kounhuset, "Tryggö", Kungshan, ,kl Eva Abrahasson(M), ordförande Yngve Larsson (FP) StigArne Helersson (C) Hans Nordlund (M) Britt Wall (S) Kent Carlsson (S) PerAe Brink (S) Stefan Henriksson (C) Malin Östan (M) Kajsa Åkesson (M) Christer Haarqvist (C) Inger Orsbeck (S) Ulf Nilsson (C) Bo Hallgren, förvaltningschef Per Olsson, iljöchef Sandra Ylinenpää,iljö och säkerhetssaordnare Christina Andersson, iljöhandläggare StigArne Helersson (C),ustering Kounhuset, iljö och byggkontoret, kl 15: Sekreterare 'i l Ea Nohrén (MP) Håkan von Dolwitz, kliat och energirådgivare Åsa Olsson, sekreterare Ordförande Justerare ir [fp UN *i? Eva Abrahasson " 'f' '

2

3 jag* * LYSEKILS

4 Q) Sotenäs koun " '1 kçgasf v u V

5 Sotenäs koun LYSEKILS KOMMUN Miljönänden i ellersta Bohuslän Saanträdesprotokoll ] 420 forts MN 6 Miljönänden i ellersta Bohusläns beslut Miljönändeni ellersta Bohuslän beslutaratt godkänna föreslagen inriktning av nändens tillsynsarbeteoch föreliggande verksahetsplaneringför 2013 Uppföljning av verksahetsplanenoch tillsynsplanenska redovisas vid iljönändensordinarie saanträden Skickas till Munkedals koun Lysekils koun O:\0ff\PROT\MN\2013\Miljönändensprotokoll d0t Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 5(28) (än Wi

6 Cd] Sotenäs koun LYSEKILS KOMMUN Miljönänden i ellersta Bohuslän Saanträdesprotokoll MN 7 Revidering av delegationsordning för iljönänden i ellersta Bohuslän Miljönändeni ellersta Bohuslän beslutade o en ny ordning för tjänsteannadelegationerför iljöenheten Föreliggande förslag (daterat ) innefattar nägra särre revideringar av den nya delegationsordningen, bland annat gällande strandskyddsärendenatt enklare ärenden so inte är av principiell betydelse kan beslutasvia delegation Förslaget justerades ed förtydligande forulering sat ändring till indre parkeringsplatseroch utbyggnad av bryggor ed ax 5 båtplatser Beslutsunderlag Miljöchefens tjänsteutlåtande Miljönänden i ellersta Bohusläns beslut Miljönändeni ellersta Bohuslän beslutaratt fastställa reviderad delegationsordning "Delegationsordningför geensa iljönändi Sotenäs, Lysekilsoch Munkedals kouner", daterad Skickas till Munkedals koun Lysekilskoun "Delegationsordningför geensa iljönändi Sotenäs, Lysekilsoch Munkedals kouner", daterad O:\Off\PROT\MN\2013\Miljönändensprotokoll dot Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(28)

7

8 v, Munkedals LYSEKILS KOMMUN

9 Sotenäs koun a *Til LVSEKILS i i' i Munkscbls KOMMUN Miljönänden i ellersta Bohuslän Saanträdesprotokoll ] 420 forts MN 8 Dnr MiB Sakägare har öjlighet att överklagabeslutet Åtgärden bör därför inte påbörjas förrän tiden för överklagandehar gått ut För handläggning av detta ärende debiteras avgift enligt av kounfulläktige i Munkedals koun fastställd taxa, 58 kronor (verk akt 835) Faktura skickas separat Detta beslut kan överklagashos Länsstyrelsen Skickas till Sökanden Munkedals koun Lysekils koun O:\0ff\PROT\MN\2013\Miljönändensprotokoll d0t Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 9(28) (za /W

10 A Sotenäs koun LYSEKILS KOMMUN Miljönänden i ellersta Bohuslän Saanträdesprotokoll MN 9 Dnr MiB Strandskyddsdispens för en transforatorstation på fastigheten Keddebo 1:13, vid Södra Kornsjön i Munkedals koun Vattenfall Eldistribution AB har, via NEKTAB,ansökt o dispens från strandskyddsbestäelsernaför att enligt bifogadbeslutskarta(bilaga3) uppföra en transforatorstationpå fastigheten Keddebo 1:13 Ansökan inko till iljönändenden 8 januari 2013 Transforatorstationenplacerasinvid befintligväg och ca 55 från en Vik vid Södra Kornsjön Transforatorstationenär en del i obyggnaden av elnätet, vars avsikt är att förbättra leveranssäkerheten Beslutsunderlag Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande Miljönänden i ellersta Bohusläns beslut Miljönändenger, ed stöd av 7 kap 18 c p 5 iljöbalkenoch i enlighet ed ansökan, Vattenfall Eldistribution AB dispens från strandskyddsbestäelsernaför en transforatorstation på fastigheten Keddebo 1:13, vid Södra Kornsjön i Munkedals koun Endast den yta so transforatorstationenupptar på arkenfår användas för ändaålet Villkorför beslut 0 Transforatorstationenska placerasenligt beslutskartabenänd "bilaga3" 0 Försiktighet ska iakttas och ingrepp i arken, såso Lex schaktnings och fyllnadsarbeten, ska begränsas så långt öjligt för att iniera risk för påverkanpå gräsarken, våtarksorådetoch eventuella exeplar av den rödlistade dalslandsaskrosen Bestäelser Platsen för den planerade transforatorstationenligger ino strandskyddsoråde för Södra Kornsjön Ino detta strandskyddsoråde får bla inte nya byggnader uppföras (7 kap 15 iljöbalken,mb) O det finns särskilda skäl får Miljönändenge dispens från förhuden (7 kap 18 bc MB) Dispens får ges endast o det är förenligt ed strandskyddets syfte (7 kap 26 MB) O:\Off\PROT\MN\2013\Mi jönändensprotokoll O7dot Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida:

11 LYSEKI LS

12 LYSEKILS KOMMUN

13 Sotenäs koun LYSEKILS jwé KOMÅHNUN Miljönänden i ellersta Bohuslän Saanträdesprotokoll MN 10 Dnr MiB Ansökan ostrandskyddsdispens för kopleentbyggnadpå fastigheten Odby 2:17 i Sotenäs koun Ägaren till fastigheten Ödby 2: 17 i Sotenäs koun har ansökt o strandskyddsdispens för att riva befintligkopleentbyggnadsat uppföra en ny byggnad på saa plats vid rubricerad fastighet Befintlig kopleentbyggnadhar en area av cza 12 kvadrateter och är placeradi fastighetens nordöstra hörn ino hefridszonen Den tillkoandebyggnaden är tänkt att placerasvid fastighetsgränsen och har en yta av cza 25 kvadrateter Då det finns särskilda skäl och då föreslagen åtgärd är förenlig ed strandskyddets syften föreslås iljönändeneddela strandskyddsdispens för föreslagen åtgärd Beslutsunderlag Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande Miljönänden i ellersta Bohusläns beslut Miljönändeni ellersta Bohuslän eddelar ed stöd av 7 kap 18 c p l iljöbalkenoch i enlighet ed ansökan sökanden dispens från strandskyddsbestäelsernaför att uppföra en 25 kvadrateter stor kopleentbyggandpå fastigheten Ödby 2: 1 7 i Sotenäs koun Hela fastigheten, 986 kvadrateter, får tas i anspråk so totplats Villkorför beslut 0 Kopleentbyggnadenska placerasenligt ansökan daterad Bestäelser Platsen för den planerade kopleentbyggnadenligger ino strandskyddsoråde Ino detta oråde får an bland annat inte uppföra nya byggnader (7 kap 15 iljöbalken,mb) O det finns särskilda skäl får iljönändenge dispens från bestäelserna(7 kap 18 b och 18 c MB) Dispens får ges endast o det är förenligt ed strandskyddets syfte (7 kap 26 MB) Syftet ed strandskyddet är att långsiktigttrygga förutsättningarna for alleansrättsligtillgångtill strandoråden sat bevaragoda livsvillkorför djur och växtlivet på land och i vatten Den aktuella platsen ofattas även av bestäelserenligt 3 och 4 kapitlet iljöbalkensat orådesbestäelserenligt Plan och bygglagen O:\Off\PROT\MN\2013\Mi jönändensprotokoll O7dot Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida' 7 13(28j

14 Sotenäs koun LYSEKILS KOMMUN Miljönänden i ellersta Bohuslän Saanträdesprotokoll forts MN 10 Dnr MiB Bedöning Miljönändenbedöer att det finns särskilda skäl att eddela strandskyddsdispens för föreslagen åtgärd Föreslagen åtgärd innebär en utökning av byggnadsytan för kopleentbyggnadenjäfört ed dagens byggnadsyta Byggnadens utforning och placeringinnebär att större fönster och dörrar vänds in ot toten Detta tillsaansed fastighetens kuperade läge innebär att kopleentbyggnadenbidrartill totplatsens avgränsning Föreslagen åtgärd bedös inte innebära någon nänvärd utökning av hefridszonenoch otverkar heller inte strandskyddets syften Fastigheten är däred ianspråktagen på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften Miljönändenbedöer att den planerade kopleentbyggnadenär förenlig ed kraven på en från allän synpunkt läplig hushållninged arkoch vattenresurserna (3 och 4 kap MB) sat gällande kounala översiktsplanen och orådesbestäelser Giltighetstid Denna dispens upphör att gälla o den åtgärd so dispensen avser inte har påbörjats ino 2 år eller avslutats ino 5 år från den dagen beslutet vann laga kraft Upplysningar Sökanden ansvarar själv för att det finns tillståndfrån berörda arkägareinnan åtgärden utförs Totplats är det oråde där arkägarenhar rätt att hävda en privat zon, eller hefridszon, där alleansrätten inte gäller Föreslagen åtgärd kräver även bygglov och prövas av byggnadsnänden i Sotenäs koun i ett separat ärende Länsstyrelsen ska granska detta beslut ino tre veckor från det att det koer in till Länsstyrelsen Länsstyrelsen ska ta upp beslutettill överprövning o det kan antas att det inte finns särskilda skäl till dispens Länsstyrelsen skickar ett godkännande alternativt beslut o överprövning ino denna tid Först då kan dispensen vinna laga kraft (bli giltig) Sakägare har öjlighet att överklaga beslutet Åtgärden bör därför inte påbörjas förrän tiden för överklagandehar gått ut Avgift För handläggning av detta ärende debiteras avgift enligt av kounfulläktigei Sotenäs koun fastställd taxa, 6 l 76 kronor (verk 8 l 311 akt 835) Faktura skickas separat Skickas till Sökanden Munkedals koun Lysekilskoun O:\Off\PROT\MN\2013\MiIjönändensprotokoll d0t Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida:

15

16 Q ravgg: ' ' ' LYSEKILS KOMMUN

17 f* * a LYSEKILS KOIÅHÅUBI

18 ' :F LYSEKILS KOMMUN

19 ' g Sotenäs koun Å LYSEKILS Mgpskeglalsss, KOMMUN Koun

20

21 5"* LYSEKILS KOMMUN

22 LYSEKILS

23 O:\Off\PROT\MN\2013\MiIjönändensprotokoll O7d0t 7'

24 ' Munkedals LYSEKILS KOMMUN

25 Sotenäs koun EYSEKILS

26

27

28 LYSEK LS

29 \ 0 x C ; uâ=go pä å 3 Såå 0W ;åszsz o 03 t =o>auêsaz ::05: 2203% O wcexopc0 :oo E: ha w: 02:02,0 t0b 3: : Eo =20w2 : 0 E EE 22:, : :0 0: 0 : å :0 0o0::o0:0: 0:28 28: Eoøöw 0:0 :: 0:0550 :ow::>;0 å =o0nwn0> 03 So 020,0: % : 8 åbøwêâa 555: a 02: å 52 0a : > :we:< åaåoøäüo 3 0:0 øöwcâco EE >d 05 Svan

30 å 5559 zäcw uânezowaaa uácuvoêovc 8 Q 838 nä; cågwcav o S z :uwvauusä:

31 oüêugowas: oácaowoøa S Q Sås ;å 8 3 Såå, :âazê 3 1: soåuusêy: 5559 aäo \ hona EäohSO \ C>O 1 a UM ucoøegswåo äro v osuøssiev HoEoEo aoêâøvääê HÄEETxHo> HWC>D äñonzøs > wwe So :owawu ou poiocu E usu sgxeå 0:0: >< x f: ;2 cnxoseavac=vaiog aa: w W u, D g CDCSEEOM E bwøzåi xszoaoøo zuaa n 2

32

33 ç uászowaaa uwseoêoä: ;å cågwcâ o o? E âwäoucaø: w :BEECM åao M \ wonudvucwgc J i UM onozeuñ>hn osa o?? va: agin: äte v ugocsêiov 7 noüworuv zcüx vzxâ

34 , x\ 5 s \ J

35 n u w c 1% ozug :owcoe=c0,v0nv0 EES âonn xe 22:3: cosseeov to Sen E5550: 353 uwêâowsss uââzeøwøâ â Mä oo cåssâ o o?,t cuââuszø:

36 \ å (0 uáauüowssa owâugoêoåc â Q 88 ;å :ägâsx o o?,t coxaousen: \ :siåøx näow Mzzåvig, xøxø I øzwøåsaz vncvuoøå åwåüåøcü W oåêøåsab å uosuz :oo EEaå ovøåioä :oo waaxuvzc uâo Nñ poseåvto> xexe 1 aocøobusüvcxø V woswäaxhn; oueuenqqqd useu \ å sååå va: szvøåsø: wåñzoeå WCMVCM>U E f Såå M Eo :också åeeåw Så å ååånga:, o sâuêâ 1, l uzxü M55 sååå v05 wiøø äro v UM Sån :oeeep I Så å ov=å oow\

37 uâåøgowsss oácuüowøä â ä qäzçzv 8 o?,t âw>cuue=nw 5559 izo äte 722 rå ovøsâawn även; D<Z Sås :oäroct o so: xczo >n :uubtø ägo 7:2 D<Z 3:52: 8 SE wczwøson cuwcioi: E: U=> oboä å åzu :an: :uwrocia > :ovøbtr o DE HSHMC :oücc nu > 5:0 UBDUÖDD ote >M

38 uwzuowäâ» uwnsøoêce 8 Q 838 sa 8 3 Sae êawsa o o? K äwâcuuces: :850: åc 0 CuUEECOEE äoeeoxc, 95 7:2 T Eo iük: :oo :ochcuou âo á, 3 Eo 3 \,: 0 2 anv o E2 83 å ouzeous cüoå :io vá \ EBS :ea å a, \ ig å Bo übä BE ouâwäeø Eo useê So o H WAP o 5:a E So ao: 83 i :55 5:0 025 :E25 o?? b ooo o ao: u : : e o, o 02 s: BE 0:28 5:0 cwnawea asap ä wês? 0 ä 22 e N io å o, o 02,?ais swe? 5 E Ness 2= å ês? bsêoo E> 28 å ovøz U2 \ E4 ä E wøzvcø: CNEZN o åâ ânwø: Nv Euvcuä oøågva \ U UO ZZ l oöseäo> ao :av BE :En wcseczo cá D<Z coosevu> a» :v EE B05 cweczo o v n ä» 53 8= uuønâ EåEEEoEE 4 o 8 o AM 5 7:2 t oâüøg Eo 505 aucs: 53

39 0333 = o 03 >=== 0 ::5 =ew ooo O \V 52:,0 022 Eo 20? 2 22> 25 0,: :0 :0 9, : Eo 0M 03 :0 2030? 20 Eo w 55:0,0 052 Eo 0 0: E> :å 220? :0 0M : : ,2: o s; 0 2 dä ø IS Eo 220? 20 So 0 0M 20 o :o2> 2 x ä dä o US : 0= :0 0A: : 0M05: 0 2v0ä : 0 0 :z : % 5 2: Eo CMUEOE 8 o å

40 E9080 Eo 0EEE MCBEEOv :asa :s :88» 0w>< : :80 owêâowsss uwâcugo o0c H :ââwszz o ==EEOJ E s o? z =80

41 M a»ássøwass : oo Q å o zuw>zuu===z e 2222:2202 =020 Avv 2: A 223 G :I 20t220»2u0> :0220> E : :M :20? % a v> > G G 2021 än ,20u 202 0:202 Tax/E y düb: : ,5 220 Wi 2w : E couâswzzseâ % n :0220> v02 E : n M , :ua : t v220220> 20, > 9 n IS , o o s ; 020 : äw a 02222: : :2202 > w >2=> : >2,2:2u , w2222: : , »Z > å då n > vv2$ lf) E32

42 \ 0 0::09 =

43 ogaavcoxø 2 å o ugaüaznå : a Ee äxågøoøg : l : de oávüo Eauo å ax 2 2 uâwsugewass uáâuoâpe oo uê oo csagzsv 3 w? t Sw =u=: 5589 åac IE IE E2 ExEå Znüñcw > wceäå zoo ciotoñeov Eo wwøxøö usens Eo E nvaxz >:> nä :oo EEE zcoüo å weee ñpäøu nä GoEBEEOM :w :oeowx: W > EEEE åeiâ än E pzäznxu: E How EEEEEE E :när oevcs :oo :EE ga än E ånen Eo Eovbwwa oc Sv? tâuvoeo COCSEEOM :an EoxEcE :s 5 åo E3 Eo E22: w EEE ig? :o Enn 30 to 5:0 Eoüoâäp > suce Eo H5 nuxäw :o :Eo ovese E> HOMEEE EL bg xee En 022 on å näs Sö Eo Eoñaüxø Eo :obwxävvxxtê üüoøø: E?En EE: :S: EoEEEoM Ho:Ev:o> zuoñze ;o covcohczäoh oâuwbun EvEE > oübøw 5:0 oaeovoze :s ovän» o>< Läs öxcoäc :oo äsexhä EwoEE ovcøwcw Eovcücxzw nuâo U 5:0 Eocøiooün EE UU xoñ; :oo äaenvio> EäHEE Eo EoEEEoEo :n Ezn Eo öseuvto> wzpåowze ovcvø :ouaoñczåu w äzo QOCOQMQHN>CE > 36h cdi 35 24% :i Si

44 G358: seâzn o aoxshnvuo cäcaâbe :E :d COQSU EC OUCDpN øtugcnävøw :OO wcwzwzusv uøäceowsss wä=oo p5 oo 888 E sägnâsv 5559 äucw å o? A: âäonzsa:

45 , x/

46 E» äêâoás: oä=u0o p: â âáo Q nä 8 3 Såg cåsêsv o os,z âwxaoccsa:

47 oo 3 Såå :änsá o o?,t =uww>cuus=z EEES âao owcøuowäââ oøzouowâc o v ooåo ;så s\v vooüw Eåzoä O v te EE z EBÄESVC? E: Eswwäu vooqww cezopo O 7 E EE r > owccøåc ä ouønåsø: HEQEEBQ :io o 358 :0==wo0oE>= vw wccwwcovoe>: vooâw?avresa t< E2 å ouscsnzuo >n 5022: zêäg 23 n o Saecos coecuuopoñovoez vooâ asüázøg o 8 t< o0oe>: axzeeø å vooäâw sâzae o f å IE FEwEc > onøaâäo 053 : o o Aazonas EuwEEEEoEöEZ EcänEvoEz voosâ weewsbq o Nio t< E2 å owåccüxuo 0295? uuäa 028 0G 3555 coicväpoxovuez vooâw sâxzoø o S c< vocäâ aânxa o 2 :< Gsøoos cowecwpokowuvoeå MN voosäw øåâzøu o :< :näsa EuwEEuSSEvoEZ MN :35?E2050 ö: ä t< vooüäw sâxâäo E t< UoE>= xåee IS ö saâå > ovcaaønxuc : v46 MCCMEN# UOE>= >$ DUCNCEWMUOW 06505

48 t 5: = 0: 50>: : 50> vooüw 0 vw < 2 02: 5 05M : *0 L,0 50 w0> 503 :0, vooüww 5,0O á < Un U> > : ñø 0250, : 0:50, > 250 :0: 5ov : :v> : IS :: 30: 040 o50> :: 0> > :0 0> 5 0 Un US : 50 0: 0 p:0== :: : ES 5 5 > :?0 : O :0w50> o 5 25 : 0: 0: 0 3: > : 0: 0:50 5 > 50 0: 0 > O 0 : 0:,0 0 > ad,0 : 355 O w0O 0: : 41

49 n N 03235, 0âs=xo o:= â : 828 nä: sägas: o 03 t =na0 ==0: :550: E3 v0e0:0: 25 : 0:0> 05:05,: 0:: 0:0 :25 0,: 0:2 :0v::5,: 5:0 :0vc0c 0205,: :M25 v::5,: 5:0 50: 05 v0e 5 : : 05B0E0: 0 520EEE5:D 0v 5:0 Z 5:0 v90 v0e $20vv0E Eo 5::205,: 0v w : v0e via :0 :0v05:0E : :s : 00 vv : Eo 5:0 :0v05:0E : 0: 8520 : A0 0 0:0> v: 0: U0 : b2: Eo 5:0EE:5:D 0v :E25 5:0 : 15 v::5,: : 0: 0v=0:0vv0> D v90 v0e $20vv0E : Eo 025: 0v : : 05t0E: Eo 520EEE5:D 0v 2 voä v0e :vv0e 0 :25: : 03:25:: 0v 45: 5,: 90:0: 0 v::5,: : 1: 0vz20vv0å vewäüe 5:0 25% 0EE 0:0 =0:0:vv»:EE :: 02859: 5:0 cevtäe 5,: :t 0555:: : 0EE 050 0:0 5,: 05:0: 0 520: 025 v0e0:0: 05:20: v : 020:? 25 0v05>v0E 0:0> 550 Eo 530%: vc5v0b :: 0:05 5,: vooxvww 0:06:05: O : 50:05 5 Eo :25 EEE: :0 5vE 20: 0v55: 5v :v 5:0 0:0: 055 5:0 :5 0eâ: ::: 0: vv0 :0> :w ::5 0v Eo v : :ve 05:0 5,: vc>ø0 :0v0E>: 5:0 5v0: 0:0 :s veäe: 25 05sb5v 5:0\: :0v0=:0E :: :02:: 55 0:0:5: :0v0E>: 5:0 5v0: U0 0550: 0 : MSN: 0::> v0e :30,: EN: 0:0,: :S: 020EEE5: ::N: 0v0E>: 505: âvc EN: SN: 0 SN: v25 v: IN: 5,: SN: on: ac5cv0:0v> 5::=v0:::: 0::0E : 5v0: 02 :N :S: 2: ::0E : 5v0: 0: vn IE 0 350: : 5v0: 2 N IE å 0 0 E2 o:5v0:0v> å 0 o Un: u: 5 55 Nv t< IE 5 wv55,:o Né t< :E :essän s=eos:0 då :E :E 3 :Ev55,:O Ná å :S: 3 0 Ná t< i :S:

50 E55 0= 0

51 , 0:05:: E ,0 0 E: 0 0 w,0?0 0 W 3, 0> U E>= > G w^ 20 0,0 0> G eo \0< 0> 0 0,0 08M20 0> 0 0 G , N 0> 0 0 0, G Tooov > Ev EE E > ^ : E x v E v E , E,0 0M 0 0 0wn0E0 0> » v > 0 i >\ E > 0 A 8 N < kb < 0 E3

52 ä, uøaåowää» uwêsgoêoa: nä oo zågwzsv o o? 5 co>cous=nz k 5559 âuo osazüârüå nä] :aa: waxnee E2 7 ä å s so :ouâzfog :s nuwcuuc: å oaâwgvüoxø 55 S 2 wcåoäuwsz E En än 0 :wnâ:»sapes EoEEÖä 29a 0 E288 sånna :s avgå :s så E ösêüvzüå 522: Cwnooö âxnopw :oo 55:55? Ewazvsn äecbas E nåo a :wnâs aaaåêe a E2 0:a: 8 S: sâåøs än 323 Q eee> BQUUoE 5:0 uceaho/e üto än oäåzcrw: nu: Duo :å 30%?? 5:0 zázä :wnâs såwpoe o växwai: :o wñpo 3:0 nu: ato a :wnâ: üapøe o, ogxsäzoxø :wnâ: sänoä 2 :z suaåpow ae; =ou=o : äao 3 Enaâgütüå 2820 aine; 2 åäoeeom 52:: ö MQMEM>N ä 0% :w 25:05* Swñü axno»»eseeh E=exs> uvoeox E2502? U2: åns eo 3250cc 3 ä äêcå ouueox tüuuouh? UOS oøøå eo euâos 5 ä :obcox b/w HOMEMSM ud 0%

53 uäceewsss uw o oê oo 3 ååâ uê 8 3 âåâ :ââwsá o o? t suu>suuc=awåw 5589 zåe cocsätnävv xäh wzøo owüøäzø How wøwå ä S HR åo?c5 :ouosøêz E üñas ESCÃO :8=> HunExuo> å :sasas å wicøoñø v05 ovbcouâc cowaêø Eos 3:28 QUEEN aâo va: o äâåø N øoncê: Eo soawvzxab zco Sån :v Se ånen Eo aøzwøa 5:0 äwåcbø: näen U üâo 8 CDCBEEOM w d owoo å x ä w S ä x S d S 3?Eco veva anaa v Eon ao covå BE Swåwt :u wüwñ :wñøvgcö n: wøêñsonw ovzowwc sunøü M ovsbä»å :oo ås wbtb No toa >?så UOS vcnê aâswøiwhwon å :oäzåo :s owøâ ow>< d 093% Rån 3 ouaäg 2028 c :s QUCME oo> t 328 goâcsz HO/w * > H So ovbbo H? to Sb $» IE EWHMQCNEZM EoøoE> Eåñx En ü än vøwazül f ::= v oo ::w::ø:u Eo öeeewuwn uzxhw uwe Avuwnwav aa Dvoéño Esuo

54 A å q uêêuuowaaa oá=nao oa= 8 Q âåâ nä 8 3 Sås åâzâ o 02 h: =u 5u==s: x :uzbioø âae 1 :oixaorr u; W HoCSEEOM 220? :E MUGMCSE âwo ozuxuu: :o :PEE 0 in: äoxecwe 5? :w :o :ocixåo 2904 L521 :SS 5 >4 aånonzå r 2 ssasugo to aoåscuto äo :uee:80on0e>q ni :opxswohrn xzee 0 08 :o: ain u :oêovoelq 41 :0ä> zâxo :oo wiøääün :oeâoö EEEå 2 ::::o:: :oeeeeon 0 nu??? uoe Aonwü CuMEQUEOEO/w :oo clwnö :oh o: å E2? :oo wzäueün :owqs : uuâaoå; 0 :oo :osevtuäzäoze Aownoö :ueâzân E22" :ozâåeo av n :owâeñsåo, 450, :eüvvxøüsøtü \, :oxobo 0E?? :unhecnzouo Own,, owoeox aiuüooo:? UDE 30:a: :ea :M4 :oxännâ u t iecuuouu uo h a ñecuuoxu

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, kl

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-10-05 kl 09.00-11.20 Beslutande Övriga deltagare Justerare Eva Abrahamsson (M), ordförande Maria Bylund, miljöchef Erik Österlund, ekonom 32 Kristina

Läs mer

Eva Abrahamsson (M), ordförande Per-Arne Brink (S) Kent Carlsson (S) Bo Hallgren, förvaltningschef Per Olsson, t.f. miljöchef

Eva Abrahamsson (M), ordförande Per-Arne Brink (S) Kent Carlsson (S) Bo Hallgren, förvaltningschef Per Olsson, t.f. miljöchef Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2015-10-07 kl. 09.00-12.15 Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande Per-Arne Brink (S) Kent Carlsson (S) Övriga deltagare Justerare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Sotenäs kommun. Kaj sa Åkesson (M) Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, , kl 14:00 - Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.

Sotenäs kommun. Kaj sa Åkesson (M) Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, , kl 14:00 - Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl. Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-01-14, kl 14:00-15:40 Beslutande Hans Nordlund (M) Stig-Arne Stig-Ame Helmersson (C) Kent Carlsson (S) Britt Wall (S) Christer Hammarqvist (C) 2 Stefan

Läs mer

LYSEKI LS. mmm. se KOMMUN

LYSEKI LS. mmm. se KOMMUN LYSEKI LS mmm se KOMMUN a LYSEKILS KOMMUN återrapportering svar Sotenäs kommun mmm-lars. LYSEKILS KOMMUN Miljönämnden i mellersta Bohuslän Sammanträdesprotokoll 2013-10-28 57-69 MN 58 Meddelande Länsstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30 Byggnadsnämndens arbetsutskott Beslutsprotokoll 2013-10-24 84 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-10-24 kl 10.00-11.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, kl

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn, kl Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, 2016-09-07 kl 09.00-11.00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Eva Abrahamsson (M), ordförande Stig-Arne Helmersson (C) Petra Olsson (S) Per-Arne

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

SP5. Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Asklanda 1:12 vid Öresjö, Borås Stad BESLUTSFÖRSLAG

SP5. Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Asklanda 1:12 vid Öresjö, Borås Stad BESLUTSFÖRSLAG SP5 BESLUTSFÖRSLAG Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Asklanda 1:12 vid Öresjö, Borås Stad Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden.

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare

Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-01-21 kl 08.30-10.30 Beslutande Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare Vivianne Gustafsson (S), tjänstgörande

Läs mer

Yngve Larsson (FP) Hans Nordlund (M) Kent Carlsson (S) Christer Hammarqvist (C) Kerstin Magnusson (MP)

Yngve Larsson (FP) Hans Nordlund (M) Kent Carlsson (S) Christer Hammarqvist (C) Kerstin Magnusson (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, 2014-10-22, kl 09.00-11.00 Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande Kenny Thärnström (FP), tjänstgörande ers. Eli Niklaus (MP), tjänstgörande ers. 51-54

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2015-07-08 kl 09.00-12.00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

TN10 (T12) Exempel BESLUT OM MARKLOV Diarienummer: Beslutet avser: Fastighet: Sökande: Beslut Handlingar som ingår i beslutet

TN10 (T12) Exempel BESLUT OM MARKLOV Diarienummer: Beslutet avser: Fastighet: Sökande: Beslut Handlingar som ingår i beslutet Marklov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM MARKLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser: Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Marklov ges med stöd av 9 kap. 35 plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall 11-13, 15,16 Robert Yngve 14

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall 11-13, 15,16 Robert Yngve 14 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-03-27, kl 08.30-09.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2015-08-27 kl 08.30-12.45 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Justerare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning å å ä Ö öö ö ö Ö ö å å ä Ö ö Ö ö Ö Ö ö å å å å ä å å ö ö ä å å ä å ä å ä å å ä å å ö å ö ä ö å ä ä å å ö ä ö ö å ä ö ää ä ä ä å å ö ä å å ä å å ä ö ä åä å ä ö ä å ä å å ö ö å ö ö ö ö å å ä ä ö ö å ä ö

Läs mer

Byggnadsnämndens sammanträde, , klockan i Kungsbackarummet.

Byggnadsnämndens sammanträde, , klockan i Kungsbackarummet. KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens sammanträde, 2015-01-08, klockan 13.15 i Kungsbackarummet. Kontakta Fredrik Suneson senast 2015-01-05 om du inte kan justera 1 (2) Datum 2014-12-19 Ärende Beslutsförslag

Läs mer

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg Bygg och räddningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 15 20 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m)

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1 1(13) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Lennart Larsson(S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.00 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP),

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR BRYGGA PÅ FASTIGHETEN LYSE-BERGA 1:133

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR BRYGGA PÅ FASTIGHETEN LYSE-BERGA 1:133 19 7.4 ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR BRYGGA PÅ FASTIGHETEN LYSE-BERGA 1:133 Diarienummer: 10/703 Ankomstdatum: 2010-05-07 Fastighetsadress: Sökande: Lars Marstone Adress: Berga-Gåshogen 124 453 92

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd Uppgifter om fastighet och sökande Fastighetsbeteckning: Organisationsnummer/personnummer:

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 16 april (12)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 16 april (12) Miljö- och byggnadsnämnden 16 april 2014 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.35 Beslutande Ersättare: Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Ann-Marie Rosö Iréne Frisk

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-16.00. Ajournering kl. 14.00-14.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH Reviderad 20130528 Sida 1 av 5 Sahällsutvecklingsförvaltningen Miljöenheten ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH Läs noga igeno bifogad inforation! Var noggrann när ni fyller i

Läs mer

Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl

Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn, kl Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2016-06-22 kl. 09.00-10.15 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Eva Abrahamsson (M), ordförande Stig-Arne Helmersson (C) Bengt Sandberg (MP)

Läs mer

EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnämnden 2006-04-18. Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kommunhuset, rum 386 ÄRENDEN

EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnämnden 2006-04-18. Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kommunhuset, rum 386 ÄRENDEN EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnänden 2006-04-18 Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kounhuset, ru 386 ÄRENDEN 1. Organisationsförändring, kulturenheten och biblioteket 2. Bidrag

Läs mer

Stadsparken, Stämmorna samt Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen,

Stadsparken, Stämmorna samt Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, f2 HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan I ( 16) Pfats och tid Stadsparken, Stämmorna samt Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl 14:00-17: I 0. Beslutande Ledamöter Björn Bröne (Fp), ordförande KAut IAdebetou

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-08-28 2017-2582 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Sökande: P&s Kalmar AB

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, Strängnäs, kl. 13:30 14:35 Paragrafer 23-28 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på nästa

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid: BUN:s lokaler Sparbanksgatan 1, kl 09.00 11.00. Beslutande: Ersättare: Tjänstemän: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-03-15 kl 08.30-11.15 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Justerare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Tord

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Yttrande över lokaliserings- och lämplighetsprövningar utanför detaljplanelagt område (bygglovsärenden utom plan) Sik 1:6, Lilla Sik 1, Fristad

Yttrande över lokaliserings- och lämplighetsprövningar utanför detaljplanelagt område (bygglovsärenden utom plan) Sik 1:6, Lilla Sik 1, Fristad SP4 BESLUTSFÖRSLAG Yttrande över lokaliserings- och lämplighetsprövningar utanför detaljplanelagt område (bygglovsärenden utom plan) Sik :6, Lilla Sik, Fristad Kommunstyrelsen föreslås besluta: Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 10.00 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gerd Karlsson, ordförande (s) Kenneth Wåhlund (s) Hysen Dembogaj (s), ersättare för Anders

Läs mer

Ärende Bil. Beslutsförslag Handl

Ärende Bil. Beslutsförslag Handl KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens sammanträde 2013-11-07, kl 14:00 i Särörummet. OBS! Information om utvärderingen av Tölö ängar 13:00-13:45 i Snäckan i Fyren. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-11-05

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Ryman (S), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00. 2015-08-25 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00. Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande Per Helgesson

Läs mer

Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl

Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn, kl Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2016-04-19 kl 09.00-12.00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Eva Abrahamsson (M), ordförande Stig-Arne Helmersson (C) Petra Olsson (S) Kajsa

Läs mer

Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov för nybyggnad av enbostadhus. Sökande: Fanny Bertilsson, Lövskogsgatan 6a, Göteborg.

Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov för nybyggnad av enbostadhus. Sökande: Fanny Bertilsson, Lövskogsgatan 6a, Göteborg. Ärendebeskrivning s1(3) Datum 2016-08-29 Beteckning Dnr 2016-0337 Bygglov med lokaliseringsprövning och strandskydddispens Nybyggnad av enbostadshus Ingared 4:94, församling Alingsås Ärendet Ansökan inkom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Gerd Karlsson, ordförande, (S) Stefan Åström (S), Eva Svensson (S) Eva Ryman (S), ersättare för Christian Berginge

Läs mer

Eva Abrahamsson (M), ordförande Stig-Arne Helmersson (C) Britt Wall (S) Per-Arne Brink (S) Stefan Henriksson (C) Malin Östman (M)

Eva Abrahamsson (M), ordförande Stig-Arne Helmersson (C) Britt Wall (S) Per-Arne Brink (S) Stefan Henriksson (C) Malin Östman (M) Plats och tid Räddningstjänsten, "Flamman", Kungshamn, 2013-04-18, kl 08.30-13.00 Beslutande Eva Abrahamsson (M, ordförande Stig-Arne Helmersson (C Britt Wall (S Per-Arne Brink (S Stefan Henriksson (C

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-05-12 kl. 09.15 11.45 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer