Guldgrävarna Siv Wiik och Harriet Svensson, Överturingen Delårsredovisning för Ånge kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guldgrävarna Siv Wiik och Harriet Svensson, Överturingen. 2008-06-30. Delårsredovisning för Ånge kommun"

Transkript

1 Guldgrävarna Siv Wiik och Harriet Svensson, Överturingen Delårsredovisning för Ånge kommun

2 Innehåll Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 2 Arbetsmarknad... 2 Näringsliv... 2 Ekonomisk styrning... 2 Analys av mål och ekonomiskt utfall... 3 Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Driftredovisning på nämndsnivå Resultat och prognos per nämnd Revisionen Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Bygg- och Miljönämnden Överförmyndarnämnden Finansiering Resultat, prognos och nyckeltal per bolag Ånge Fastighets- och Industri AB (ÅFA) Ånge Energi AB (ÅEAB) Ångefallen Kraft AB (ÅKAB) Redovisningsprinciper i delårsbokslut Kommunen Koncernen Noter till redovisningen

3 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Den kommunala sektorn kan se tillbaka på två goda år under 2006 och Skattekraften har ökat i högre grad än kostnadsutvecklingen och har inneburit en återhämtning för många kommuner efter de svåra åren 2004 och Men nedgången i ekonomin 2008 gör att den på riksnivå bestämd skatteprognosen är övervärderad. Befolkningsutvecklingen har under 2000-talet svängt från årlig minskning på 100 till 200, förbättrats till en årlig minskning på ca 50, för att åter bli en minskning på över 100 per år. Hittills i år har befolkningen minskat med 21 personer, men tendensen i juli är fortsatt minskning till -56 personer. Ett orosmoment i år är att Migrationsverket informerat om förändringar i organisationen. Sveriges befolkning ökar varje år men ökningen sker i storstäderna och regionala centralorter. I övriga Sverige och glesbygdskommunerna i synnerhet minskar befolkningen. Befolkningsförändringarna påverkar skatteutjämningssystemet och genererar en ökning eller minskning av kommunens huvudintäkter nästkommande år. Dilemmat för en kommun med en stadig befolkningsminskning och därmed minskade ekonomiska ramar är att anpassa organisationen därefter. I praktiken kan de fasta kostnaderna inte minskas i samma takt som befolkningen utan följer efter trappstegsvis. Arbetsmarknad Kommunen har en roll och delansvar för arbetsmarknadspolitiken. Tack vare ett gott samarbete med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och näringslivet är arbetslösheten i Ånge fortsatt låg, 2,9 %, något lägre än snittet i Västernorrland. Näringsliv Via Företagarcentrum arbetar kommunen aktivt med att stötta befintliga företag och entreprenörer som vill utveckla idéer och starta eget företag. Vad gäller nyföretagande har antalet minskat något under året, men är ändå en viktig bidragande faktor till den ökade sysselsättningen. En strukturomvandling till ett mer småskaligt näringsliv pågår. Ekonomisk styrning Kommunallagen föreskriver att fullmäktige ska fastställa övergripande mål för att uppnå en långsiktigt god ekonomisk hushållning. I Ånge kommun ska god ekonomisk hushållning åstadkommas genom kommunfullmäktiges tre finansiella huvudmål för planeringsperioden: Nettokostnaden ska vara 1 % lägre än skatt, utjämningsbidrag och finansnetto Resultatet ska uppgå till 1 % av skatt, utjämningsbidrag och finansnetto Investeringarna ska understiga avskrivningarna, ca 10 mkr/år under en treårsperiod. Utöver de tre huvudmålen har särskilda mål fastställts: Reservationer för framtida pensioner, ca 5 mkr per år säkerställer att ingen övervältring av kostnader sker till nästa generation. El-aktieplaceringarna ska värdesäkras, ca 3 mkr per år. Under förra året startade olika projekt för att öka fullmäktiges övergripande styrning av de verksamheter och bolag som kommunen äger och förvaltar. Första steget har skett genom att sätta mål för de fem största verksamheterna barnomsorg, grund- och gymnasieskola, äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg. Vid avvikelser större än 10 % mot jämförbara kommuner eller kommunens standarkostnad ska särskild analys göras. En annan del är att genom enkelhet och tillgänglighet öka det allmänna intresset och möjliggöra jämförelser med andra kommuner genom att skapa åskådliggörande nyckeltal. För 2008 ingår också verksamheterna fritid, kultur, musikskola och LSS 2

4 Målen kommer att följas upp och redovisas inför kommunfullmäktige i februari månad året efteråt. Under planeringsperioden ingår ett antal strukturella besparingar, som bevakas av kommunstyrelsen och bearbetas i strukturgruppen och vid presidieträffar tre gånger per år. Kontrollen av den ekonomiska utvecklingen sker löpande varje månad genom en månadsrapport, där respektive förvaltningschef undertecknar en prognos på årets resultat och eventuella åtgärder för att klara sin budget. Ånge kommun deltar aktivt i utvecklings- och samverkansprojekt samt nyckeltalsjämförelser både regionalt och tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Vid personalavgångar prövas lösningar i samverkan med andra kommuner, mestadels med Sundsvall kommun. Analys av mål och ekonomiskt utfall Årets resultat Resultatet blev + 5,8 mkr. Det är tredje året i rad som kommunen visar på ett positivt halvårsresultat, som överträffar fullmäktiges mål. Tendensen är lika med rikets och jämförbara kommuners resultatutveckling under 2006 och Tidigare års underskott har nu täckts och kommunen kan lyfta blicken och reservera medel för framtida pensionskostnader och strukturella problem. Resultat i % av skatt, utjämningsbidrag och ÅK -0,6 finansnetto 4 1,5 2,1 1 Mål, 5 övre gräns Mål, nedre gräns 0,5 0,5 Jmfbara 4 0,7 2,6 1,1 Riket 2,4 3,4 2 3 ÅK 2 Jmfbara 1 Max Mål Riket 0 Min Det finansiella målet för resultatnivån kommer knappt att klaras för 2008 p.g.a. ett baktungt andra halvår och försämrat juliresultat för socialnämnden. Nämndsresultat Beslut i budgetramen för om strukturella anpassningar till den minskande befolkningen har skjutits ett år framåt i tiden till Socialnämnden har nu under 2008 beslutat om minskning av antalet vårdplatser. Skolutredningen behandlas i fullmäktige under hösten Utfallet för socialnämnden vid halvårsskiftet visar på -0,5 mkr i avvikelse mot budget. Men andra halvåret förbättras enligt prognosen till ett 0-resultat. En preliminär rapport från juli visar på ett försämrat resultat mot budgeten på 1,8 mkr, vilket torde leda till ett underskott vid årets slut. Humanistiska nämndens skolutredning med förslag om att lägga ned två skolor har återremitterats från fullmäktige i juni. Halvårsresultatet är ändå mycket positivt med överskott på 3,6 mkr. Det noteras att risken är stor för ett baktungt andra halvår beroende på osäkerhet om gymnasieintagning, ny friskola, ny särskoleavdelning och fler förskoleplatser. Helårsprognosen från juli indikerar 1 mkr i överskott. 3

5 Kommunstyrelsens halvårsresultat är också det positivt med 2 mkr i överskott. Även här är risken stor att andra halvåret försämrar resultatet inom utvecklingsenheten beroende på sena beslut avseende EU-projekt och EU-bidrag. Prognosen för helåret ger ett mindre överskott. Avvikelserna mot budgeten för övriga nämnder är försumbara. Försämrat utfall på skatteintäkterna gjorde att KS som en försiktighetsåtgärd frös 1 mkr av anslagen för oförutsedda behov. En analys av prognoserna i månadsrapporterna visar över tiden en försiktig inställning fram till sista kvartalet, då flera beslut och händelser blir klarlagda. Intäkter och kostnader Intäkterna i verksamheterna uppgick vid halvårsskiftet till 64 mkr för 2008, vilket täckte 19 % av kostnaderna. Intäkterna minskade med 2 % under 2008 framförallt p.g.a. minskade EU-bidrag. Verksamheternas kostnader vid halvårsskiftet 2008 blev 333 mkr. Då ska noteras att lönesatsningar på kommunals kvinnor på 6 % och en inflation på 4 % ingår. Trots det stannade kostnadsökningen på 4 %. Den ändå låga kostnadsökningen tillskrivs gjorda anpassningar i verksamheterna p.g.a. befolkningsminskningen, minskat antal tim- och månadsvikarier samt allmän återhållsamhet. Skatter och skatteutjämningsbidrag ökade lika med nettokostnadsökningen i Ånge kommun. Finansnettot ökade något beroende på en positiv prognos på avkastning från Ångefallen från budgeterat 6 till 9 mkr. Det konstateras att finansnettot är positivt och ovanligt bra i kommunala sammanhang. Effekten av den relativt låga kostnadsökningen och den måttliga intäktsökningen blev att halvårsresultatet på 5,8 mkr nästan är jämförbart med fjolårets 7 mkr. Driftredovisning (mkr) Förändr,% 2007 Förändr,% Verksamhetens intäkter Verksamheter kostnader Verksamhetens nettokostnad Skatter och utjämningsbidrag Finansnetto Årets resultat Jmf inflationen (KPI) 2,1 1,3 2,2 2,2 Förhållande mellan nettokostnad och skatter, skattebidrag samt finansnetto En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det över tiden finns balans mellan kostnader och intäkter. Därför har fullmäktige fastlagt detta förhållande som ett av sina finansiella mål för att sätta fokus på kostnadsutvecklingen, som över tiden ska understiga rubricerade intäkter med 1 %. Diagrammet nedan visar att målet uppnås under Nettokostn i förh 2005 till skatt, 2006 bidrag o finansnetto 2007 (mkr) Nettokostnad ,1 503,1 517,1 269,157 Skatt, 400 bdr och finans 499,2 523,7 524,5 274,972 Nettokostnad 0, , , , Skatt, bdr och finans Skatter och utjämningsbidragens förhållande till befolkningsutvecklingen I Sverige sker generellt en befolkningsökning i storstadsområdena och en befolkningsminskning i glesbygds- och inlandskommunerna. Största delen av kommunens intäkter är skatteintäkter och skatteutjämningsbidrag. Skattesystemet innebär för Ånge kommun att vi får ett utjämningsbidrag 4

6 räknat per invånare som motsvarar ca 40 tkr/inv. Av detta kan man enkelt avläsa effekten för Ånge kommun om befolkningen fortsätter att minska med 100 personer per år. Med fokus på kostnaderna innebär detta krav på minskade kostnader i storleksordningen 4 mkr per år för att kompensera befolkningsminskningen. I planeringen har Ånge kommun korrigerat intäkterna för en befolkningsminskning på 100 personer per år. Det har visat sig vara svårt att sänka kostnaderna i samma takt, som befolkningsminskningen. Detta beror på att vissa fasta kostnader minskar i trappstegstakt eller kräver särskilda politiska beslut. Investeringar Eftersom kommunens verksamhetsfastigheter ägs och förvaltas av Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA), så är den kommunala investeringsnivån jämförelsevis låg och jämn över tiden och klart under avskrivningsnivån på mkr/år. Om man lägger till ÅFA: s investeringsnivå, som är ungefär dubbelt så hög som kommunens, ger det en mer rättvisande bild av kommunens investeringar, eftersom merparten av ÅFA: s investeringar är beställningar från kommunens verksamheter. Ånge Energi med ett väl utbyggt kulvertnät har haft en mer förvaltande uppgift och därför normalt små investeringar. En ny situation uppstod när Ånge Energi köpte upp Vattenfalls värmepannor Ny pelletspanna byggs nu i Ånge och en panna planeras i Fränsta, som komplettering till befintliga pannor. 30,0 20,0 10,0 0,0 Nettoinvesteringar (mkr) 2007 Ånge kommun 7,3 7,3 7,3 ÅFA 14,0 15,7 8,8 Ånge Energi 1,6 22,4 0,6 Summa 22,9 45,4 16, Ånge kommun ÅFA Ånge Energi Merparten av de kommunala investeringarna 2008 på totalt 13 mkr sker inom tekniska och humanistiska nämnden, 8 mkr. De största enskilda investeringsprojekten är byggandet av vattenoch avlopp, bredband och vägar. Under första halvåret har 4 av 13 mkr verkställts. Av bolagens investeringar 2008 avsåg en stor del investeringar i kommunala verksamhetsfastigheter, t.ex. ombyggnad av Minervahallen, Gilles samt investeringar och underhåll i Mittlandia. Tillgångar Med det övergripande finansiella målet att investeringarna under planeringsperioden ska understiga avskrivningarna uppnår man ett långsiktigt närmande mellan tillgångarnas bokförda värde och marknadens värde. Det är ett värdefullt inriktningsmål i tider med anpassning efter befolkningsminskningen, som måste leda till avveckling av fastigheter. Eftersom kommunens verksamhetsfastigheter ägs och förvaltas av ÅFA, består kommunens materiella tillgångar av mark, parker och vägar, tekniska verk samt verksamhetsinventarier. Värdet minskade under 2007 med 9 mkr till 120 mkr, tack vare lägre investeringsnivå än avskrivningarna. Under samma period ökade de finansiella tillgångarna lika mycket beroende på utlåning till Vägverket och inköp av nya värdepapper för att värdesäkra el-aktierna. Om de materiella tillgångarna kan sägas vara övervärderade, gäller motsatsen de finansiella tillgångarna. Dels sker en planmässig värdesäkring av el-aktierna och dels ingår aktier för Ångefallen Kraft bokförda till 9 mkr, som idag bedöms ha ett marknadsvärde på mkr. 5

7 Soliditet Ett mått på den finansiella styrkan, betalningsberedskap på lång sikt, är soliditeten. Enkelt uttryckt speglar det hur mycket man äger av sina tillgångar. En hög soliditet är tecken på att en större del av investeringarna har finansierats med skattemedel. Vänder man på resonemanget visar en hög soliditet på låga skulder. Ånge kommun med sin soliditet på 56 % ligger strax ovan mitten av Sveriges kommuner, där det högsta värdet under 2007 var 75 % och lägsta -1 %. Inom kommuner och landsting ska enligt lag inte framtida pensionsåtaganden intjänade före 1998 betraktas som en skuld. Men om alla pensionsåtaganden räknas in som skuld har kommunen negativ soliditet. Soliditet, % ÅK exkl pens.åtag ÅK inkl pens.åtag Jmfbara exkl pens 46,5 48,8 Jmfbara 0 inkl pens 0,9 0, ÅK exkl pens.åtag ÅK inkl pens.åtag Jmfbara exkl pens Jmfbara inkl pens Likviditet Ett mått på den finansiella styrkan, betalningsberedskap på kort sikt, är likviditeten. Likvida medel är behållningen i kassa och bank. Ett annat mått är kassalikviditet, där omsättningstillgångarna sätts i förhållande till kortfristiga skulder. En tumregel där är att kvoten ska överstiga 100 %, vilket innebär att kortfristiga skulder kan betalas när de förfaller. Vid halvårsskiftet 2008 hade Ånge kommun nästan 47 mkr i likvida medel och kassalikviditeten låg då på 76 %. Det blev en förbättring mot föregående år med 8 % - enheter. Den höga likviditeten beror på att de äldsta placeringarna i nollkuponger gav ett likvid tillskott under maj månad på 15 mkr. Några risker på kort sikt finns inte trots att nyckeltalet understiger 100 %. Det beror bl.a. på att 26 % av kortfristiga skulder består av uppbokade semester-, ferie- och uppehållslöneskulder, som inte kommer att utbetalas mer än marginellt under året. Långfristiga skulder Med långfristiga skulder avses skulder med löptid över ett år. Vid halvårets slut uppgick låneskulden exklusive nästa års amorteringar till 22 mkr eller kr per invånare. Det betyder att endast 17 % av kommunens anläggningar och inventarier är finansierade med externt lånade medel. Under halvåret har 1,6 mkr amorterats på kommunens långfristiga skulder. Finanspolicy Kommunen har en detaljerad finanspolicy som även omfattar pensionsmedelshantering. Den har senast under 2006 uppdaterats för att möjliggöra en breddad placering med fortsatt högt säkerhetstänkande. Placeringarna av el-aktierna ska hela tiden vara säkrade av svenska staten eller Kommuninvest, som har samma rating som staten. Placering får ske i aktier om avkastningen garanteras vara minst lika med inflationsutvecklingen. Under 2007 har nya e-fakturarutiner och önskemål från ÅFA aktualiserat att finanspolicyn ska omarbetas och om möjligt göras koncernövergripande och mer lätthantering. 6

8 I praktiken fungerar det mesta av det finansiella arbetet på koncernövergripande sätt, där Ånge kommun fungerar som koncernbank för kortare placeringar och krediter. Pensionshantering Massmedialt framstår pensionsåtagandet som ett stort framtida problem med tanke på fyrtiotalisternas intåg i pensionsåldern. Men problemet är olika i Sverige och mindre i Ånge eftersom den stora utflyttningen på 60- talet gjorde att kvarvarande 40-talister generellt är färre i glesbygden. Kommunens totala pensionsåtagande består av tre delar: årlig pensionsutbetalning 10 mkr, pensionsavsättning 44 mkr och pensionsförbindelse 275 mkr. Pensionsförbindelsen som är den avgjort största delen ligger enligt lag helt utanför balansräkningen. Uträkningen av kommunernas pensionsåtaganden har varit konstant ökande. Nya omräkningar 2007 och 2008 på riksnivå har lett till kraftiga nivåökningar. För att säkerställa effekterna för Ånge kommun har en 25 årig analys av framtida effekter på pensionsåtagandena gjorts. Analysen säger att kommunen på lång sikt har kontroll över läget. Borgensåtaganden Kommunens samlade borgensåtaganden var vid utgången av 2007 ca 548 mkr, en minskning med 6 mkr mot föregående år. Borgensåtagandet var 52 tkr per invånare, vilket lade oss på 6: e högsta värde bland Sveriges kommuner år Det höga värdet återspeglar en tid då kommunens bolag hade kreditsvårigheter med bankerna. För att hålla nere lånekostnaderna för ÅFA gick därför fullmäktige in och beviljade en generell borgen 1997/98 för ÅFA: s lån. Det förbättrade ränteläget med i snitt 0,5 %, vilket motsvarade 3 mkr. i minskade kostnader. Känslighetsanalys Vissa händelser kan kommunen själv påverka, t.ex. skattesats eller avgifter. Andra för kommunen viktiga händelser kan inte kommunen påverka alls, t.ex. rikets skattekraft. Med en känslighetsanalys kan man redovisa hur stora effekter olika händelser har på kommunens ekonomi. En lönehöjning med 1 % kostar 3 mkr, vilket motsvarar 9 årsarbetare eller en skattehöjning med 18 öre. För att väga upp en befolkningsminskning med 1 % behövs kostnadsminskningar på 4 mkr, vilket motsvarar 11 årsarbetare eller skattehöjning på 24 öre. Ett resultat på 1 % av skatter och bidrag motsvarar en skatteändring på 30 öre. God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Uppföljningen sker i en avstämning mot balanskravet, som kan ha både ett historiskt och ett framtidsperspektiv. Vid avstämningen mot balanskravet exkluderas reavinster, men inte reaförluster. Dessutom kan kommunfullmäktige besluta att undanta vissa kostnader åberopande synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5b. Kommunfullmäktige kan också besluta om att reservera medel för befarade framtida kostnader. Kommunen klarade inte balanskravet vare sig 2003 eller Det befarades att kommunen inte skulle klara att enligt lagen återställa underskotten inom föreskrivna två år. Resultatet 2006 på nästan 21 mkr har emellertid återställt underskotten och kommunen kan nu lyfta blicken och planera för framtiden. Ur överskotten har fullmäktige beslutat att reservera medel för framtida befarade problem, avseende anpassning till den minskande befolkningen, som innebär ändrat nyttjande av verksamhetsfastigheter, nedskrivning av bokfört värde, reaförluster vid försäljning, rivning etc. före 2006 har ingen avsättning skett för framtida pensionskostnader. Beslut har nu fattats om att medel reserveras varje år ur det planerade överskottet enligt en fastställd plan, så att inte pensionsutbetalningarna drabbar kommande generationer. 7

9 Balanskravsavstämning Belopp i mnkr Resultat enligt resultaträkningen: -2,9 20,9 7,0 5,8 Budget ,1 Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5b : Omstruktureringsåtgärder: - Nedskrivning aktier i Ånge Energi AB - Försäljning av golfbana, reaförlust 4,4 Reservationer enl förvaltningsberättelsen: - Anpassning till befolkningsutveckling -3,8-2,0 - Anpassning till framtida pensionskostnader -3,0-5,0-4,9 Justerat resultat, avstämt mot balanskrav: 1,5 14,1 0,0 5,8 0,2 Återställningspliktigt resultat -14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Enligt SKL: s analys bör en kommuns resultat motsvara 2 % av skatter och utjämningsbidrag för att uppfylla god ekonomisk hushållning på sikt. Ånge kommun menar för närvarande att 1 procent är en acceptabel nivå. Ett intensivt beslutsarbete med strukturella anpassningar till befolkningsminskningen och anpassningar till nödvändig kvalité pågår. Detta tillsammans med fattade beslut avseende framtida pensionskostnader, en fungerande kostnadsuppföljning och bra forum för analyser i struktur- och presidiegrupper gör att kommunen har en god ekonomisk hushållning på sikt. Dessutom finns realiserbara tillgångar, exempelvis aktier bokförda till 9 mkr som bedöms vara värda 10 till 15 ggr mer. Personalanalys Antalet tillsvidareanställda inom Ånge kommun ökade totalt med 1 person. Men under första halvåret konverterades 15 personer, d.v.s. flyttades från vikarie till fast anställning. Det innebär att 14 tillsvidareanställda har minskats under anpassningsarbetet i verksamheterna. Anställningsformer % 2005 % Tillsvidareanställda , ,0 Visstidsanställda 120 (246) (275) (307) Timanställda , ,8 Antal anställda 1377 Framförallt är det bland visstidsanställda som verksamhetsanpassningen syns mest. Parallellt med anpassningsarbetet sker en medveten styrning till att allt fler får fast anställning och ökad sysselsättningsgrad. Visstids- och timanställda har tidigare kunnat bli dubbelräknade, varför statistiken blir jämförbar först efter Av kommunens anställda har 65 % en tillsvidareanställning, vilket var en ökning på 2 % - enheter. Även sysselsättningsgraden ökar, mest bland kvinnliga tillsvidareanställda, och ligger nu på drygt 93 %. Den största delen av personalen arbetar inom humanistiska och socialnämnden, vilket utgör 85 % av alla anställda och utför arbete inom bland annat utbildning, vård och omsorg. Tillsvidareanställdas medelålder ökar stadigt och låg 2007 på 47,5 år. Medelåldern torde fortsätta öka eftersom antalet personer som går i pension under planeringsperioden är lägre än 30 personer per år. Den externa personalomsättningen har minskat under senare år och var 2007 drygt 3 %. Sjukfrånvaro En effekt av friskvårdsarbetet är att sjukfrånvaron har minskat. Under året har sjukfrånvaron minskat med 2 % -enheter. Om man bortser från personal, som beviljats sjukersättning (förr sjukpension), ligger sjukfrånvaron vid halvårsskiftet på 6 %. Fortfarande är sjukfrånvaron högre för kvinnor än för män, men minskningen var ändå större bland kvinnorna. Sett över några år har sjukfrånvaro i alla åldersgruppers minskat, men hittills i år har största minskningen varit i åldern över 50 år. Största delen av sjukfrånvaron avser 60 sjukdagar eller mer, men även här har minskning skett. 8

10 Rehabilitering Den rehabiliteringsmetod som kommit att kallas för Ångemodellen har rönt stort intresse i regionen. Ånge kommun har med riktade insatser, information och stöttning, men också tydligare uppstyrning, försökt återföra fler från sjukskrivning till arbete. Detta har inneburit ökade krav på verksamheterna att arbeta med omplacering samt central omprövning vid återbesättning av vakanta tjänster. Under 2007 och 2008 har resultat börjat visa sig i lägre sjukfrånvaro och minskad personalomsättning. Dessutom kan noteras att antalet rehabiliteringsärenden har minskat från 140 till 40 ärenden. Ånge kommun konstaterar att trots engagerat eget arbete är resultatet beroende av andra myndigheter, som nu har börjat fungera bra under Jämställdhet Årligen görs en kartläggning av löneskillnader mellan kön och olika befattningar. Syftet är att upptäcka och förhindra oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Justering av eventuella osakliga löneskillnader görs varje år. Under senare år har skillnaderna mellan kön i lönehänseende minskat med 3 procentenheter. En del av löneskillnaderna beror på att procentuellt fler män har ledande befattningar. Framtiden Hot och möjligheter En utmaning för kommunen är befolkningsutvecklingen. En minskande befolkning innebär att kommunen får mindre intäkter och att underlaget för service av olika slag minskar. För kommunens del är det svårt att minska verksamheterna i samma takt. Resultatet för Ånge kommun de senaste åren bakåt och enligt fastlagd treårsplan talar dock ett positivt språk. Kommunen har också vidtagit en rad åtgärder som minskar risken för ekonomiska bakslag. Finansiella nyckeltal har höjts från 0,5 till 1 % av skatt, utjämningsbidrag och finansnetto. Skatteprognoser görs på en befolkningsprognos på minus 100 invånare/år. Förvaltningarna upprättar månatligen ekonomiska avvikelserapporter. Nya pensionsberäkningar har analyserats i ett 25-års perspektiv och plan för pensionsutbetalningar har upprättats, som motverkar framtida skattehöjningar. Under har förvaltningarna lämnat förslag till anpassningar av verksamheten till den minskade befolkningen. Remissvar och pågående politiska arbete tyder på att kommunfullmäktige kan ta ställning till en budget med god ekonomisk hushållning. Migrationsverket har informerat om förändringar med anledning av en minskande flyktingström till Sverige. Effekten av detta kan bli neddragning av antalet platser i Ånge. Ny information kommer att lämnas till hösten. På koncernnivå kan de helägda bolagen och kommunen drabbas av minskade intäkter och vid nedläggning av verksamheten både rivnings- och nedskrivningskostnader. En stor del av flyttningsnettot kommer från invandringen, vilket i sin tur påverkar skatter och utjämningsbidrag. 9

11 Resultaträkning Resultat per , mkr Kommunen Koncernen Red Budg Prog Red Red Budg Prog Red Not Verksamhetens intäkter 1 63,9 125,0 130,4 135,3 96,2 264,3 269,3 200,8 Verksamhetens kostnader 2-326,4-652,5-659,8-637,5-340,8-750,2-761,2-670,3 Avskrivningar 2-6,7-13,9-13,3-14,4-15,1-30,2-30,2-29,8 Jämförelsestörande poster 0,0-0,6-0,1-0,1-0,6 Verksamhetens nettokostn -269,2-541,4-542,7-517,2-259,7-516,2-522,3-499,9 Skatteintäkter 3 186,5 374,3 371,5 372,9 186,5 374,3 371,5 372,9 Generella statsbdr o utjämn.bdr 3 81,5 164,1 163,0 141,9 81,5 164,1 163,0 141,9 Finansiella intäkter 4 7,4 9,4 14,7 11,1 7,5 9,4 14,7 11,8 Finansiella kostnader -0,4-1,2-1,1-1,7-10,6-21,0-21,4-21,6 Resultat före extraord. poster 5,8 5,1 5,4 7,0 5,2 10,6 5,5 5,1 Extraordinära poster Aktuell skatt 0,0 Uppskjuten skatt Årets resultat 5,8 5,1 5,4 7,0 5,1 10,6 5,5 5,1 Anm: I prognosen för 2008 ingår 1,3 mkr i verksamhetens kostnad från oförutsedda behov Nyckeltal till fullmäktiges finansiella styrning av kommunen för 2008: %-ell andel av skatteintäkter, bidrag och finansnetto: Kommunen Koncernen Verksamhetsnetto, mål: 99 % Resultat, mål: 1 %

12 Kassaflödesanalys Analys per , mkr Kommunen Koncern Redov Redov Redov Redov Löpande verks. (exkl avskrivn.) Verksamhetens intäkter 63,7 64,9 135,3 200,8 Verksamhetens kostn -326,4-312,5-633,0-665,7 Verksamhetens nettokostn -262,6-247,6-497,7-464,9 Skatt, generella bdr o utjämn.bdr 268,0 254,8 514,7 514,7 Finansiella intäkter 7,4 7,2 11,1 11,8 Finansiella kostn -0,4-0,5-1,7-20,8 Extraord.poster Skattekostn/aktieutdeln Verksamhetsnetto 12,4 13,9 26,5 40,8 Investeringar Inköp av materiella tillg -4,3-1,2-5,3-15,4 Avyttring av materialla tillg 0,4 0,0 0,1 Justering för nedskrivning Inköp av finans tillgångar 0,0-3,0-3,1 Avyttring av finans tillg Investeringsnetto -4,0-1,2-8,3-18,4 Finansiering Utlåning/ökn av långfr fordr -5,7-5,7-5,8 Återbet/minskn av långfr fordr Långfristig upplåning Amortering -1,6-1,6-3,1-9,6 Kortfristig upplåning Amortering Finansieringsnetto -1,6-7,3-8,8-15,4 Rörelsekapitalets förändr Ökn(-)/minskn(+) förråd -0,7 Ökn(-)/minskn(+) kortfr fordr. 15,7-10,8-6,7-7,1 Ökn(+)/minskn(-) kortfr skuld 8,3-10,7-21,3-20,5 Just kortfr.skuld för kortfrist.upplån Förändr av likvida medel 30,7-16,0-18,6-21,3 Nyckeltal (%) Verks.nettots finansiering av investeringar

13 Balansräkning Balans per , mkr Kommunen Koncernen Red Red Red Red Red Red Not Materiella anläggningstillgångar Fastigheter o inventarier 117,2 123,0 119,8 713,8 725,7 722,8 Finansiella tillgångar 5 168,7 165,6 168,6 146,2 142,9 146,1 S:a anläggningstillgångar 285,9 288,7 288,4 860,0 868,5 868,9 Omsättningstillgångar Förråd 1,5 1,5 3,0 Fordringar 46,9 66,7 62,6 55,6 63,3 68,6 Kassa & bank 47,2 19,1 16,5 53,4 34,4 23,2 S:a omsättningstillgångar 94,2 85,8 79,1 110,5 99,2 94,9 S:a tillgångar 380,0 374,5 367,5 970,5 967,7 963,8 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Ingående eget kapital 205,9 198,9 198,9 228,3 223,8 223,3 Årets resultat 5,8 6,9 7,0 5,1 5,6 5,0 Direktbokn mot eget kapital -1,0 S:a eget kapital 211,7 205,8 205,9 232,4 229,4 228,3 S:a avsättningar 43,7 38,7 43,7 44,2 38,9 44,2 Skulder Långfristiga skulder 22,3 25,5 23,9 551,0 559,7 550,7 Kortfristiga skulder 102,3 104,6 94,0 142,9 139,8 140,5 S:a skulder 124,6 130,0 117,9 693,9 699,4 691,2 S:a skulder, avsättningar och eget kap. 380,0 374,5 367,5 970,5 967,7 963,8 Panter och ansvarsförbindelser: Borgensförbindelser 547,8 547,9 Övriga förbindelser 35,0 Pensionsförbindelse inkl löneskatt 274,7 274,9 Nyckeltal (%) Soliditet enl balansräkning 1) Soliditet inkl pensionsåtaganden Förklaringar: 1) Eget kapital / S:a tillgångar. 12

14 Driftredovisning på nämndsnivå Driftredovisning per , tkr Avvikelse mot Nettobudg Red Redovisning ö-skott + ökad n-kostn Nämnd/styrelse Kostnad Intäkt Netto - u-skott - minsk n-kostn Revision Kommunstyrelse Teknisk nämnd Humanistisk nämnd Socialnämnd Bygg- och miljönämnd Överförmyndarnämnd Summa nämnder Finansiering inkl oförutsedda behov Summa drift

Dnr: 10/129. Jesper och William på Björkbackaskolan i Ånge förbereder sig för tävlingen First Lego League 2009.

Dnr: 10/129. Jesper och William på Björkbackaskolan i Ånge förbereder sig för tävlingen First Lego League 2009. FOTO: MARGARETH PETTERSSON Jesper och William på Björkbackaskolan i Ånge förbereder sig för tävlingen First Lego League 2009. Deras lag Team Snoopy tog hem insiktspriset i tävlingen för bästa teoretiska

Läs mer

Delårsrapport för Ånge kommun 2014-08-31. Kommunfullmäktige 2014-10-27, 67

Delårsrapport för Ånge kommun 2014-08-31. Kommunfullmäktige 2014-10-27, 67 Drottning Silvia och humanistiska nämndens ordförande Catharina Karlsson delar ut kommunens Kulturstipendium till folkmusikern Göran Månsson på nationaldagen 2014. Delårsrapport för Ånge kommun 2014-08-31

Läs mer

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 8 KONJUNKTUREN VÄNDER UPP... 8 FÖRUTSÄTTNINGAR MÖRBYLÅNGA KOMMUN... 9 ANALYS AV

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2009

Delårsrapport januari-juni 2009 Delårsrapport januari-juni 2009 KF 2009-09-28 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Ekonomiskt resultat Ekonomiska prognoser God ekonomisk hushållning Avstämning

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare.

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 1 Fakta om Hultsfred, kommunens organisation 2 2013 i sammandrag 3

Läs mer

Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret

Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret Årsredovisning 2006 SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunalrådet har ordet 2 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Koncernen 3 Sammanställd redovisning 4 Sammanställd redovisning, bolagsberättelser

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 2 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30 DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF 2012-10-30 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 ORGANISATIONSÖVERSIKT 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Tertial 1 januari april 2010

Tertial 1 januari april 2010 Tertial 1 januari april 2010 Ekonomi/Redovisning 1 TERTIALRAPPORT 1 2010 INLEDNING Föreliggande rapport är den första tertialrapporten för året och bygger på verkligt utfall januari april med prognos för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S K O M M U N Kommunstyrelsens ordförande Resultat Trots en underbalanserad budget med nästan 5 Mkr så redovisar kommunen ett positivt resultat. Räknar vi bort omställningskostnader

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ÅRSREDOVISNING 2011 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ETT HISTORISKT RESULTAT Vid en första anblick på årets resultat minus 16,6 milj kr ser det skrämmande ut. Men efter att extraordinära kostnader justerats

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! Årsredovisning 2004 Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! (Foto: Lars Wiklund) VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret 1

Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret 1 Årsredovisning 2007 SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunalrådet har ordet 2 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Koncernen 3 Sammanställd redovisning 4 Sammanställd redovisning, bolagsberättelser

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE. Årsredovisning 2006 ÖSTERSUNDS KOMMUN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÖSTERSUNDS KOMMUN 2005

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE. Årsredovisning 2006 ÖSTERSUNDS KOMMUN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÖSTERSUNDS KOMMUN 2005 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2006 ÖSTERSUNDS KOMMUN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÖSTERSUNDS KOMMUN 2005 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÖSTERSUNDS KOMMUN 2005 1 Övergripande del...3 Kommunstyrelsens ordförarde...3

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2011

Delårsrapport Januari - augusti 2011 Delårsrapport Januari - augusti 2011 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 7 Investeringsredovisning

Läs mer