PROTOKOLL FÖRT VID UME- OCH VINDELÄLVENS VATTENVÅRDSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FÖRT VID UME- OCH VINDELÄLVENS VATTENVÅRDSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2011-05-19"

Transkript

1 Protokoll från årsmöte (4) Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund PROTOKOLL FÖRT VID UME- OCH VINDELÄLVENS VATTENVÅRDSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE Tid: , kl 09:30 12:30 Plats: SCA Packaging Obbola AB 1. Föredragningslista enligt stadgarna a) Årsmötet öppnade Anna Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade om två förändringar i tidigare utskickad dagordning: i) Ändring från: Val för två år av ordförande och vice ordförande i styrelsen till Val för två år av vice ordförande i styrelsen j) Ändring från: Val för två år av tre ledamöter i styrelsen till Val för två år av en ledamot i styrelsen. b) Upprättande och justering av förteckning över närvarande och röstberättigade medlemmar och angivande av röstetal för varje medlem Totalt närvarade åtta deltagare. Deltagarna bestod av sex medlemmar, en intressent i form av Sven Thunell från ALcontrol och en sekreterare. Se bilaga 1. c) Val av ordförande och sekreterare för mötet Till ordförande valdes Anna Carlsson och till sekreterare valdes Ola Fängmark. d) Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll Till justerare valdes Hans Thorén och Dan Dalemalm. e) Föredragning av styrelsens berättelse Anna Carlsson redogjorde för verksamhetsberättelsen för Verksamhetsberättelsen för 2010 redovisas i sin helhet i bilaga 2. Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund c/o UMEVA SE Umeå

2 Protokoll från Årsmöte (4) Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund f) Fastställande av förbundets balansräkning och disposition av befintligt överskott Anna Carlsson redogjorde för förbundets balansräkning och disposition. Se bilaga 3. g) Föredragning av revisorernas berättelse Anna Carlsson redogjorde för revisorernas berättelse. Styrelsens ledamöter har inte handlat i strid med föreningens stadgar. Revisorernas berättelse visas i sin helhet i bilaga 4. h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid styrelseberättelsen avser Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den nämnda tiden. i) Val för två år av vice ordförande i styrelsen Årsmötet valde Hans Thorén, SCA Packaging Obbola AB till vice ordförande. j) Val för två år av en ledamot i styrelsen Årsmötet valde Debora Jonsson, Storuman kommun till ledamot för två år. En sammanfattning av valda poster redovisas under punkt 1l. k) Val av revisorer Årsmötet valde Johan Eklund, UMEVA, och Gösta Sundström, SCA Packaging Obbola AB, till revisorer. l) Val för 1 år av valberedning och sammankallande Årsmötet valde Åsa Benckert och Åke Forssén till valberedning. Årsmötet valde Åsa Benckert för sammankallande. Nedan redovisas en sammanfattning av valda poster. Styrelse: Ordförande Anna Carlsson Sittande (1 år) Vice ordförande Hans Thorén Nyval (2 år) Sekreterare WSP, Ola Fängmark Sittande Ledamot Viktoria Larsson Sittande (1 år) Ledamot Dan Dalemalm Sittande (1 år) Ledamot Debora Jonsson Nyval (2 år) Valberedning Åsa Benckert Nyval (1 år) Valberedning Åke Forssén Nyval (1 år) Sammankallande Åsa Benckert Nyval (1 år) Revisor Johan Eklund, UMEVA Nyval (1 år) Revisor Gösta Sundström Nyval (1 år)

3 Protokoll från Årsmöte (4) Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund m) Fastställande av arbetsplan för tiden fram till nästkommande årsmöte Styrelsen för Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund planerar att arbeta vidare med följande frågor: - Översyn/genomgång av medlemsavgifterna - Översyn/årlig genomgång av kontrollprogrammet - Rekrytering av nya medlemmar - Andra aktiviteter för medlemmarna än årsmötet - Ordinarie styrelsemöten med bla budgetuppföljning, omvärldsbevakning samt genomgång av Alcontrols rapporter. Arbetsplanen fastställdes och godkändes av årsmötet. n) Fastställande av budget för verksamheten Hans Thorén redovisade 2010 års utfall och budget för Årsmötet beslutade om att godta föreslagen budget för Budgeten för 2011 redovisas tillsammans med utfallet för 2010 i bilaga 5. o) Fastställande av medlemsavgifter och fördelningstal Medlemsavgifter och fördelningstal förblir oförändrade. p) Ärenden som av styrelsen eller av medlem hänskjutits till mötet Inga övriga ärenden. 2. Nyheter sedan sist a) Nya medlemmar Ola Fängmark redogjorde för det välkomstbrev som skickats ut till ett flertal A- och B- verksamheter inom Umeälven och Vindelälvens avrinningsområde. Hittills har ingen hört av sig vare sig till Anna Carlsson eller till Ola Fängmark. 3. Provtagning och analysresultat a) Redovisning av 2010 års analysresultat Sven Thunell, ALcontrol, redogjorde för 2010 års analysresultat. Halterna av fosfor i Ume- och Vindelälven var i många stationer tydligt högre år 2010 jämfört med medelvärdena från provtagningarna under perioden Detta kan förklaras av att en av provtagningarna utfördes den 26:e maj 2010 då även det högsta flödet i Vindelälven (1520 m 3 /s) och Umeälven, Stornorrfors (1941 m 3 /s), inträffade. Eftersom vårfloden var ovanligt stor detta år medförde detta en ökad partikeltransport med ökad transport av fosfor som ett resultat av detta. De ökade halterna fosfor kan inte kopplas till någon av verksamheterna längs älvarna utan förklaras av den ovanligt stora vårfloden. Provtagningarna visade även en nära signifikant ökning av ammoniumkväve i höjd med Obbolabron i Umeälven. Ingen förklaring till denna ökning har hittats.

4

5 Bilaga 1 Närvarandelista årsmöte 2011 Deltagare Kontaktperson Röstetal Närvarande Boliden Mineral Anna Kurkkio Emma Rönnblom Pärson 4 Hällnäs Såg AB /Martinsons Såg AB Per Lundgren 1 Luftfartsverket, Umeå flygplats Ibrahim Al-turk 1 Lycksele Fiskodling, Hushållningssällskapet Johan Andersson 1 Lycksele Flygplats (kommunägd) Lennart Näslund 1 Lycksele kommun, Tekniska kontoret Thomas Grenbäck Bengt Svensson 4 Norrfors Fiskodling Åke Forssén 1 SCA Packaging AB, Obbola Hans Thorén 5 Ja SCA Timber AB, Holmsund Gustav Eriksson 2 Sorsele kommun Simon Sundström 3 Stensele Såg, Freesia Homes AB Ny ansvarig (eng) 1 Storumans Flygplats AB Ivan Forsman 1 Storumans kommun Debora Jonsson Ralph Johansson 4 Tärnafjällens Flygplats AB, Hemavan Per-Martin Grönlund 1 UMEVA Anna Carlsson Maria Nordlund 4 Umeå Energi AB Henrik Bristav Åsa Benckert 3 Umeå Hamn AB Viktoria Larsson 3 Ja Umeälvens vattenregleringsföretag Dan Dalemalm 3 Ja Umlax AB, Umgransele Josef Nygren 2 Vindelns kommun Göran Sundström 4 Volvo Lastvagnar AB Cecilia Almroth 3 Vännäs kommun Inger Olofsson 4 Överumans Fisk AB Pia Lindberg 2 Intressenter Region västerbotten Lycksele kommun, Miljö- och hälsoskydd Vattensamverkan Norr Länsstyrelsen Sorsele kommun, Miljö- och hälsoskydd Umeå kommun, Miljö- och hälsoskydd Vindelns kommun, Miljö- och hälsoskydd Vännäs kommun, Miljö- och hälsoskydd För kännedom Lena Friborg Ingela Forsberg Ann Salomonsson Anneli Sedin Lennart Mattsson Gunilla Forsgren-Johansson Hans-Erik Johansson Annika Lindberg Mats Nebaeus Jan Olofsson Thage Aronsson Övriga Närvaro ALcontrol Sven Thunell Ja WSP Ola Fängmark Ja Ja Ja Ja

6 Styrelsens berättelse för verksamhetsåret (2) Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2010 Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund hade 22 medlemmar under Styrelsens sammansättning Ordförande: Anna Carlsson, UMEVA Vice ordförande: Hans Thorén, SCA Obbola Ledamöter: Dan Dalemalm, Umeälvens vattenregleringsföretag Simon Sundström, Sorsele kommun Viktoria Larsson, Umeå Hamn AB Revisorer: Johan Eklund, UMEVA Gösta Sundström, SCA Packaging Obbola AB Valberedning: Åsa Benckert, Umeå Energi (sk) Åke Forssén, Norrfors Fiskodling Styrelsemöten Styrelsen har under 2010 haft två protokollförda styrelsemöten, 8 februari och 30 mars. Styrelsen har under året arbetat med: - Översyn av medlemsavgifterna - Framtida förhållande till vattenråd för VRO 10 - Nyrekrytering av medlemmar Anna Carlsson och Viktoria Larsson deltog också vid riksmötet för vattenorganisationer i Borås september. Årsmöte Årsmötet ägde rum 22 april i Lycksele kommunhus. Föredragningslista enligt stadgarna. Mötet beslutade att medlemsavgifter och fördelningstal förblir oförändrade tillsvidare. SCA har tagit över förbundets ekonomi efter UMEVA. Åsa Strand och Ola Fängmark har uppdaterat kontaktuppgifterna för medlemmarna. Deklaration för år 2009 slutfördes innan UMEVA lämnade över ansvaret. Mall: Protokoll dot ver 1.0 Upphandling av laboratorietjänster för med 2012 och 2013 som option innebar att styrelsen beslutade att anlita ALcontrol. I samråd med styrelsen har ALcontrol också gått igenom och omarbetat kontrollprogrammet. Syftet med omarbetningen var att minska kostnaderna för kontrollprogrammet, utan att ge avkall på kvaliteten. Förändringarna rörde främst antal provomgångar. Hans Thorén redogjorde också för 2009 års analysresultat. Hans-Erik Johansson, Länsstyrelsen Västerbotten, presenterade vattenförvaltningen samt miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för Ume- och Vindelälven. Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund c/o UMEVA SE Umeå

7 Styrelsens berättelse för verksamhetsåret (2) Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund Ingela Forsberg, Lycksele kommun, berättade om vattenrådets arbete. VRO 10 är ett nätverk bestående av 55 medlemmar från kommuner, skog, jordbruk, vattenkraft, fiskevård, gruvor, fritid och natur. VRO 10 samarbetar med de myndigheter som jobbar med vattenförvaltningen för att utifrån ett helhetsperspektiv uppnå god status/god potential för områdets grundvatten, ytvatten och kustvatten till år 2015 (2021). Umeå Styrelsen för Ume- och Vindelälvens Vattenvårdsförbund Mall: Protokoll dot ver 1.0

8 2010 SCA Packaging Obbola tar över Inbetalning IB från Umeva IB Kundfaktura Boliden Mineral AB SEPASST Kundfaktura Lycksele Kommun SEPASST Kundfaktura Storumans Kommun SEPASST Kundfaktura Vindelns Kommun SEPASST Kundfaktura Vännäs Kommun SEPASST Kundfaktura Sorsele Kommun SEPASST Kundfaktura UMEÅ ENERGI AB SEPASST Kundfaktura Sorsele Kommun SEPASST Kundfaktura Volvo Truck Corporation Umeå SEPASST Kundfaktura SCA Timber AB SEPASST Kundfaktura Umeå Hamn AB SEPASST Kundfaktura Umlax AB SEPASST Kundfaktura Överumans Fisk AB SEPASST Kundfaktura Hällnäs Såg AB SEPASST Kundfaktura Luftfartsverket SEPASST Kundfaktura Lycksle Fiskodling SEPASST Kundfaktura Lycksele Flygplats AB SEPASST Kundfaktura Vattenfall Service Nordic AB SEPASST Kundfaktura Stensele Såg, Freesia Homes AB SEPASST Kundfaktura Storuman Flygplats AB SEPASST Kundfaktura Tärnafjällens Flygplats AB SEPASST Kundfaktura Umeva SEPASST Kundfaktura SCA Packaging Obbola AB (BFA) SEPASST Utdeb företag Lev.faktura WSP Sverige AB SEPMAWE Lev.faktura ALcontrol Laboratories SEPASBO Lev.faktura ALcontrol Laboratories SEPASBO Lev.faktura ALcontrol Laboratories SEPASBO Lev.faktura WSP Sverige AB SEPASBO Lev.faktura WSP Sverige AB SEPASBO Lev.faktura Lycksele kommun SEPMIKA Lev.faktura WSP Sverige AB SEPASBO Lev.faktura Oderland Webbhotell AB SEPMIKA Lev.faktura Viskans Vattenråd SEPMIKA Lev.faktura WSP Sverige AB SEPASBO Kostnader Summa 31 dec

9

10 Umeå Vindelns Vattenvårdsförbund Utfall Budget Budget Inkomster Medlemsavgifter Utgifter Laboratorietjänster Sekreterare Revision Webhotell Årsmöte Övrigt (Viskans årsmöte) Summa kostnader Resultat Behållning vid 2010 års ingång Årets Resultat Behållning vid årets utgång

11 Ume-Vindelälven år 2010

12 Väder C Temperatur Umeå jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec! C Temperatur Lycksele jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov! Ca 0.8 respektive 1.2 grader kallare än normalt i Umeå och Lycksele Relativt jämnt fördelad nederbörd över året mm Nederbörd Umeå mm Nederbörd Lycksele Riklig nederbörd i maj och augusti jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec! jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec!

13 Flöde Ovanligt stor vårflod m3/s uppmättes vid Stornorrfors den 26 maj. Vindelälvens högsta flöde 1520 m3/s uppmättes vid samma tidpunkt. Värme och regn över Norrland

14 Transporter 0,030 Totalfosfor (mg/l) 0,025 0,020 0,015 0,010 0,005 0,000 U1 R U2 U3 Ubf1 U4 Ubf2 U5 U6 Ubf3 U7 Vbf1 Vbf2 V1 V2 Vbf3 V4 NÖ1 Vbf4 V5 NÖ2 U8y U8b U9y U9m U9b U10y U10b! Vårfloden grumlade nedre delarna av älvarna kraftigt. Detta ledde till ökade fosforhalter och kraftigt ökad transport (237 ton fosfor). Provtagning skedde när flödet var som störst.

15 Närsalter 0,600 Totalkväve och ammoniumkväve (mg/l) 0,500 0,400 0,300 0,200 0,100 0,000 U1 R U2 U3 Ubf1 U4 Ubf2 U5 U6 Ubf3 U7 Vbf1 Vbf2 V1 V2 Vbf3 V4 NÖ1 Vbf4 V5 NÖ2 U8y U8b U9y U9m U9b U10y U10b! Låga kvävehalter över lag. Tydlig ökning av ammoniumkväve närmare kusten indikerade påverkan. Nära signifikant ökning vid nya Obbolabron. Biltrafik? Näringsstatusen hög i alla stationer utom Ramsan där den var god.

16 Grumlighet och TOC och försurning Turbiditet (FNU) Kraftig grumling av vårfloden Ingen betydande ökning av halten organiskt material 0 U1 R U2 U3 Ubf1 U4 Ubf2 U5 U6 Ubf3 U7 Vbf1 Vbf2 V1 V2 Vbf3 V4 NÖ1 Vbf4 V5 NÖ2 U8y U8b U9y U9m U9b U10y U10b! Låga till mycket låga halter TOC (mg/l) Nära neutralt ph-värde i de flesta stationerna. Ingen risk för försurningsskador U1 R U2 U3 Ubf1 U4 Ubf2 U5 U6 Ubf3 U7 Vbf1 Vbf2 V1 V2 Vbf3 V4 NÖ1 Vbf4 V5 NÖ2 U8y U8b U9y U9m U9b U10y U10b!

17 Metaller Låga till mycket låga halter Måttligt höga halter av koppar och zink i Vormbäcken Tydligt minskande metallhalter i Vormbäcken.

18 Närsalter Kusten 0,040 0,035 0,030 Totalfosfor (mg/l) Vårfloden påverkade alla stationer 0,025 0,020 0,015 0,010 0,005 0,000 Mycket låga fosforhalter i alla stationer utom UKV 2 UKV1 y UKV1 b UKV2 y UKV2 b UKV3 y UKV3 b UKV4 y UKV4 b! Låga till medelhöga kvävehalter 0,500 0,400 0,300 0,200 Totalkväve (mg/l) Ovanligt hög kvävehalt i UKV 1 i juli samtidigt som vattnet var grumligt (0,81 mg/l) 0,100 0,000 UKV1 y UKV1 b UKV2 y UKV2 b UKV3 y UKV3 b UKV4 y UKV4 b! Ökad ammoniumkvävehalt i alla staioner

19 Klorofyll, siktdjup och syre Klorofyllhalten bedömdes om låg i referensstationen UKV1, medelhög i UKV2 och hög i UKV3 och UKV4 Klorofyllhalterna ökade i jämförelse med föregående år vilket troligen berodde på att vattentemperaturen var ca 3 C högre under augusti detta år jämfört med år Stort sikdjup. Dock osäkert p.g.a. grov sjö Hög syrehalt trots ökad belastning av syretärande ämnen

20 Bottenfauna

21 Bottenfauna

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera:

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera: Plats: Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30 2010-04-16 1 (4) Beslutande medlemmar: FVO=fiskevårdsområde FVF=fiskevårdsförening Bromölla kommun (Åke Hammarstedt) CEJN AB (Ilpo Axenhus) Immelns

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 Årsmötesprotokoll 2014-04-09 Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 1. Mötets öppnande. Föreningens ordförande

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte

Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte Vad: Årsstämma för Leader Gästrikebygden ideell förening (organisationsnr: 8044-3083) När: Den 3 april år 04 kl.8.5-0.30 Var: På Vildmarksgalleriet, Mo, kommun

Läs mer

GULLSPÅNGSÄLVEN 2013

GULLSPÅNGSÄLVEN 2013 GULLSPÅNGSÄLVEN 213 Gullspångsälvens vattenvårdsförbund Uppdragsgivare: Kontaktperson: Gullspångsälvens vattenvårdsförbund Matilda Norberg, Karlskoga kommun Tel: 586-615 41 E-post: matilda.norberg@karlskoga.se

Läs mer

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND Storån, Söderköping Foto: Amanda Landstedt. MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND INNEHÅLL BAKGRUND... 8 METODIK... 11 RESULTAT... 2 LUFTTEMPERATUR OCH NEDERBÖRD... 2 VATTENFÖRING... 21 ANALYSRESULTAT... 23

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00.

Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00. Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00. 1 Mötets öppnande Föreningens vice ordförande Ulf Ergander öppnade mötet. 2 Mötets behöriga

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 05-05 på Fatburen konferens, skersunds kommun Närvarande: Kjell ldsten (Vvf), Ingemar Bergbom (m), Per-Olof Berlin (m), Dan Björk (m), Ola

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE

AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Agenda årsmöte-vårmöte Upsala Golfklubb 2014-03-17 AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Tid: 17 mars 2013 kl. 19:00 Plats: Gränbyskolans aula Föredragningslista 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

Läs mer