PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012"

Transkript

1 Partille Energi Nät AB bedriver elnätsverksamhet i Partille. Med nätverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsanläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering, byggande, drift och underhåll av ledningar, ställverk och transformatorer, anslutning av elektriska anläggningar samt mätning av överförd effekt och energi. PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

2 Innehåll Innehåll Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar 6 Balansräkningar 7 Förändringar av eget kapital 9 Kassaflödesanalyser 10 Noter med tillhörande redovisnings- och värderingsprinciper 11 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 18 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Nyckeltal Belopp i tkr Resultaträkningar Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansräkningar Balansomslutning Investeringar Ekonomisk analys * Räntabilitet på eget kapital, % 3,2 14,0 1,1 6,8 13,6 Räntabilitet på totalt kapital, % 4,5 4,9 2,6 3,8 6,7 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 4,8 5,1 2,7 3,9 7,2 Soliditet, % 17,5 16,8 15,8 26,2 29,0 Självfinansieringsgrad, % 40,3 81,3 15,1 41,5 28,7 Rörelsemarginal, % 32,4 32,0 22,8 30,8 34,6 Eltransporter, GWh * För nyckeltalsdefinitioner se not PARTILLE ENERGI NÄT AB

3 VD har ordet VD har ordet Partille Energi Nät tog under 2012 viktiga steg både vad gäller infrastruktur och i relationen till kunderna. Samtidigt prövades vår beredskap inför oförutsedda händelser då stora delar av Partille blev utan ström under nästan 12 timmar i oktober. Viktiga investeringar Under 2012 har de sista delarna av nätplanen från 2005 genomförts. Efter det att 130 kv-anläggningen i Kåbäcken togs i drift senhösten 2010 har anläggningen besiktigats och tagits över från leverantören under Under 2012 har PENAB utfört kompletterande arbeten, vilket innebar att nätplanen från 2005 är uppfylld. Det har gett oss en ny ryggrad i systemet. Nu pågår reinvesterings- och investeringsarbeten enligt den nya nätplanen från Eftersom vi nu är klara med ryggraden i systemet har denna plan fokus på lägre nivåer i systemet. Det handlar om reinvesteringar i nätstationer, utbyggnad av felindikeringssystem i 10 kv-systemet, reinvestering i lågspänningsnätet och exploateringsutbyggnader. Under 2012 byggdes nio nätstationer om och felindikeringssystem installerades i ytterligare 44 nätstationer. Arbetet fortsätter under 2013 och framåt. Syftet är långsiktigt säkra elleveranser och snabbare omkopplingar då fel inträffar. Tillsammans med andra nätbolag har vi överklagat beslutet om intäktsram för perioden Samtidigt innebär myndighetens press på oss och det svaga resultatet att vi och våra leverantörer måste jobba ännu mer målmedvetet med effektiviseringar. Vi saknar inte utmaningar inför framtiden. När jag ser till vad vi åstadkommit så här långt är jag dock övertygad om att vi är på rätt väg. Vi har engagerade och kunniga medarbetare, ett gott samarbete med både Partille kommun, leverantörer och samarbetspartners. Jag vill rikta ett varmt tack till er alla och till våra kunder för ett gott samarbete under Carl Magnus Isaksson, VD Mina energisidor Under året fick våra kunder tillgång till Mina energisidor där de kan studera sin elförbrukning dag för dag. Det är ett uppskattat verktyg som ger kunden större möjlighet att påverka sin elförbrukning, vilket på sikt bedöms ge både ekonomiska och miljömässiga vinster. Avbrott I slutet på oktober inträffade ett långt strömavbrott i Partille. Ett kabelavslut på Vattenfalls matande linje gick sönder samtidigt som Vattenfall höll på med reinvesteringsarbeten i den andra inmatningen söder om Partille. Stora delar av kommunen var utan ström i nästan 12 timmar. Även om vi hanterade avbrottet enligt plan, så ger det oss, Vattenfall och företagets tjänsteleverantör Göteborg Energi anledning till eftertanke och utvärdering. Målet är naturligtvis i första hand att undvika att avbrott sker, men även att, om det sker, säkerställa att kunderna får strömmen tillbaka så snabbt som möjligt och att de hålls informerade under tiden. Företagets resultat och nätreglering Resultatet för 2012 är inte tillfredsställande, det blev röda siffror. Marginalen framöver för att inte hamna på röda siffror är liten. Samtidigt innebär Energimarknadsinspektionens intäktsram en ytterligare utmaning när det gäller att upprätthålla ett gott resultat. Dessutom fick företaget i slutet på året underrättelse om att Energimarknadsinspektionen tagit ut företaget för tillsyn avseende 2011 års intäkter. PARTILLE ENERGI NÄT AB 3

4 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Partille Energi Nät AB, organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Affärsidé Företaget bedriver elnätsverksamhet inom sitt koncessionsområde och ställer elektriska starkströmsledningar till förfogande för överföring av el. Verksamheten är ett reglerat monopol. Ägarförhållanden och historik Partille Energi Nät AB ägs till 100 procent av Partille Energi AB, organisationsnummer , och bildades den 1 juli Tidigare låg elnätsverksamheten i Partille Energi AB. Moderföretaget Partille Energi AB ägs till 50 procent av Göteborg Energi AB, organisationsnummer , och till 50 procent av Partille kommun, organisationsnummer Då Göteborg Energi AB har ett bestämmande inflytande över Partille Energi AB utgör Göteborg Energi AB moderföretag. Göteborg Energi AB ingår i sin tur i koncernen med Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB, organisationsnummer , som moderföretag. Göteborgs Stad äger samtliga aktier i detta företag. Partille Energi Nät AB har sitt säte i Göteborg. Information om verksamheten Med företagets elnätsverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsledningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör planering, projektering, byggande, drift och underhåll av ledningar, ställverk och transformatorer, anslutning av elektriska anläggningar, mätning och överförd effekt och energi samt annan verksamhet som behövs för att överföra el på elnätet. Företaget äger elanläggningar inom företagets nätkoncessionsområde och har strax under nätkunder. Elöverföring på elnätet är ett legalt monopol. Nätverksamhet kan först bedrivas efter att tillstånd i form av koncession för linje respektive område beviljats elnätsföretaget. Företaget har erhållit nätkoncession för område, Partille kommun, där elnätsverksamhet bedrivs. Energimarknadsinspektionen (Ei) övervakar verksamheten. Väsentliga händelser under året Under årets första tre månader var temperaturen jämn och strax under noll grader. Några riktigt låga temperaturer kom dock inte varför maxeffekt låg långt under föregående års högsta effektuttag någonsin, 56 MW. November och december 2012 blev kallare än normalt vilket gav ökad omsättning och effektmax på cirka 52 MW. Den 25 oktober inträffade ett fel på Vattenfalls inmatande 130 kv ledning, ett kabelavslut i övergången mellan luftledning och jordkabel gick sönder. Detta genererade en kundavbrottstid på 386 minuter. Totala kundavbrottstiden för störningar uppgick till 405 minuter (29,8) per kund och år. Kundavbrottstiden för störningar i nätet uppgick till 11,5 minuter per kund och år. Kundavbrottstiden för planerade arbeten uppgick till 7,6 minuter (6,7) per kund och år. Den totala kundavbrottstiden för störningar och planerade arbeten på Partille Energi Näts nät uppgick således till 19,1 minuter. Målet för året var att kundavbrottstiden skulle uppgå till maximalt14 minuter per kund och år. Under året har företaget behövt betala ut avbrottsersättning till två kunder. Under de senaste åren har företaget genomfört omfattande investeringar, en helt ny inmatning från Vattenfall till kommunen. Under 2012 har restarbeten genomförts och nu slutredovisas nätplanen från Under 2012 har reinvesteringsprogrammet i nätstationer enligt den nya nätplanen påbörjats. Nio nätstationer har i olika omfattning byggts om. Fastställande av avgifter för företagets nättjänster ska ske utifrån kravet på kostnadsriktighet i den bemärkelsen att varje kundkategori ska betala en avgift som motsvarar de kostnader den föranleder. Företaget har under 2011 infört effekttariff för kunder över 63 ampere mätarsäkring. Någon utökning av effekttariff till mindre kunder har inte skett under En avgiftshöjning genomfördes från den 1 januari 2012 för samtliga kundkategorier med i genomsnitt 3,8 procent. Avgiftshöjningen motiveras i huvudsak av ökade opåverkbara kostnader och ökade avskrivningar. Företagets styrelse har beslutat om en avgiftshöjning på 2,0 procent från 1 april Väsentliga händelser efter årets utgång Inga händelser har inträffat efter balansdagen före undertecknandet av denna årsredovisning som är att beteckna såsom väsentliga. Förväntad framtida utveckling Dagens och framtidens samhälle förväntar sig en hög leveranssäkerhet. Vi står inför en samhällsförändring där klimathotet innebär satsningar på förnyelsebar elproduktion med mera. Detta ställer krav på elnätet och det krävs investeringar, förändrad lagstiftning och nya affärsmodeller för att genomföra förändringen. 4 PARTILLE ENERGI NÄT AB

5 Förvaltningsberättelse Omfattande investeringar planeras i det svenska stamnätet och i regionnätet vilket kommer att innebära ökade driftkostnader för oss som lokalnätsägare. Koncernen har investerat i ett nytt mätsystem som ger stora möjligheter. Företaget har under 2011 infört effekttariff för kunder över 63 ampere mätarsäkring. Under 2012 var det planerat att införa effekttariff för resterande verksamhetskunder. Detta har inte genomförts men planeras nu istället till 2014 på grund av att verksamhetskunder och konsumenter är blandade i dagens tariff. Under 2005 beslutades om en omfattande nätplan som nu är genomförd. Bland annat har en helt ny 130 kv inmatning till företaget byggts. Denna nätplan slutredovisas i och med bokslutet för Ny nätplan för perioden lades vintern 2011 fast av företagets styrelse. Denna plan har fokus på reinvesteringar på mellannivå och lägre nivå i nätet och på nyinvesteringar i exploateringsområden enligt kommunens planer. Bland annat reinvesteringsprogram i nätstationer pågår nu enligt denna plan. Samtliga nya eller ombyggda nätsationer utrustas med 10 kv fjärrmanövrerade kopplingsapparater. Även ett program där felindikering på högspänningsledningarna byggs ut pågår och kommer precis som nätstationsprogrammet att löpa över flera år. Energimarknadsinspektionen (Ei) har infört en ny nätreglering från och med 2012, en regleringsform där nätföretagens intäktsram beslutas av EI i förväg i fyraårsperioder. Ei har meddelat sitt beslut för perioden där man inte följer modellen utan beslutar om en övergångsregel vilken innebär att utrymme inte finns för nödvändiga utgifter. Ei:s beslut gäller omedelbart. Företaget har överklagat Ei:s beslut. Företaget har tillsammans med många andra företag i branschen anlitat gemensam advokat i ärendet. Företaget har påbörjat arbete med handlingsplan för perioden. Verksamhetens påverkan på miljön Företaget är sedan december 2005 certifierat med avseende på ISO 9001 och ISO Företaget bedriver ingen anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Personal Företaget har under 2012 inte haft någon personal anställd. Från Göteborg Energi AB och Göteborg Energi Nät AB har under året köpts administrativa tjänster samt drift- och underhållstjänster för tkr (22 957). Löner och ersättningar till verkställande direktör och ledande befattningshavare, som är anställda i moderföretaget med sedvanliga anställningsavtal, redovisas såsom till övriga anställda. Ekonomisk översikt Resultat Partille Energi Nät ABs nettoomsättning uppgick 2012 till tkr (60 059) och avser i sin helhet transport av el. Den totala kostnaden för transport av el, inköp från Vattenfall och förlustel, uppgick till tkr (19 982). Övriga kostnader uppgick till tkr (24 667) och avser i huvudsak kostnader för tjänster utförda av andra företag inom koncernen Göteborg Energi. Partille Energi Nät AB visar ett positivt resultat efter finansiella poster på tkr (5 315). Finansiell ställning och likviditet Företagets korta in- och utlåning samt långa upplåning sker via avräkningskonto mot Göteborg Energi AB. Under året har ränta på tkr (5 523) betalats till Göteborg Energi AB. Investeringar Partille Energi Nät ABs investeringar uppgick 2012 till tkr (16 890). Nyinvesteringarna uppgår totalt till kr och reinvesteringarna uppgår till tkr. Koncernfakturering Göteborg Energi AB utställer fakturor till koncernens kunder. Detta sker på uppdrag av de produktägande företagen i koncernen vilket framgår av fakturan. Detta innebär att företaget inte redovisar någon utestående kundfordran utan istället en fordran på Göteborg Energi AB. Elöverföring Under 2012 har 234,5 GWh (235) överförts på elnätet till kunderna i Partille kommun. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Företaget är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker. För beskrivning av sådana risker och mål samt tillämpande principer för finansiell riskstyrning se not 20. EI:s beslut om intäktsram för reglerperioden innebär att företaget inte kan utföra de arbeten som krävs för att uppfylla de krav som ställs. Den osäkra och eventuellt avlägsna utgången av överklagan av Ei:s beslut är en stor risk för verksamheten. Årsstämma På årsstämman som hölls återvaldes samtliga styrelseledamöter. Under året har styrelsens sammansättning delvis förändrats. PARTILLE ENERGI NÄT AB 5

6 Förvaltningsberättelse Styrelsearbetet under 2012 Företagets styrelse består av fyra ordinarie ledamöter, med fyra suppleanter. VD och enstaka tjänstemän i företaget deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande. Styrelsearbetet följer gällande arbetsordning för styrelsen. Styrelsens sammanträden följer en årlig plan ägnad att säkerställa erforderligt beslutsfattande samt styrelsens behov av information om verksamheten. Under året har styrelsen sammanträtt vid sju tillfällen. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr): Balanserad vinst Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: I ny räkning överföres Summa För företagets resultat och ställning vid räkenskapsårets utgång hänvisas till efterföljande finansiella rapporter.. 6 PARTILLE ENERGI NÄT AB

7 Resultaträkningar Resultaträkningar Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Anslutningsavgifter Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 4, Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat - - ÅRETS RESULTAT - - PARTILLE ENERGI NÄT AB 7

8 Balansräkningar Balansräkningar Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Ledningsrätter Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Distributionsanläggningar Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Aktuell skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR PARTILLE ENERGI NÄT AB

9 Balansräkningar Balansräkningar, forts Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Balanserad vinst Årets resultat - - Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till koncernföretag SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER Övriga kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till övriga koncernföretag Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser PARTILLE ENERGI NÄT AB 9

10 Förändringar av eget kapital Förändringar av eget kapital Belopp i tkr Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa eget kapital Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Aktiekapitalet utgörs av aktier. 10 PARTILLE ENERGI NÄT AB

11 Kassaflödesanalyser Kassaflödesanalyser Belopp i tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Avskrivningar Förlust vid försäljning av mark Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av mark Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning(+)/Minskning(-) av långfristiga skulder Koncernkonto Göteborg Energi AB Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE - - Likvida medel vid årets början - - Likvida medel vid årets slut - - Företagets likvida medel redovisas i ett koncernkontoförhållande med Göteborg Energi AB och redovisas i balansräkningen bland fordringar/skulder hos koncernföretag. Behållningen av likvida medel uppgick vid årets slut till tkr (-6 707). PARTILLE ENERGI NÄT AB 11

12 Noter Noter 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer samt uttalanden från Akutgruppen och Rådet för finansiell rapportering, som ersatt Redovisningsrådet, och god redovisningssed i övrigt. Företaget följer de tillämpliga uppdateringar Rådet för finansiell rapportering har övertagit ansvaret för. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år om ej annat anges. Intäktsredovisning Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans av produkter och tjänster till kunden i enlighet med försäljningsvillkoren. Med nettoomsättning avses försäljningsvärdet med avdrag för mervärdesskatt. Servis- och anslutningsavgifter är engångsersättningar från kunder i samband med elanslutningar. Gällande redovisning innebär att hela avgiften intäktsförs i samband med påbörjad leverans av anslutningen samtidigt som utgiften för anslutningen bokförs som anläggningstillgång och skrivs av enligt plan. Rapportering för segment Företaget bedriver endast en rörelsegren distribution av el inom Partille Kommun. Några sekundära segment förekommer ej. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/skattefordringar sker till nominellt belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. I företaget redovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-utprincipen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Materiella och immateriella anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår ej ränta under byggnadstid. Denna ränta kostnadsförs löpande. Däremot ingår skälig andel av indirekta kostnader såsom arbetsledning, planeringsfunktioner med mera. Partille Energi Nät använder två avskrivningsbegrepp: Avskrivning enligt plan Avskrivning utöver plan För planenlig avskrivning gäller: Planenlig avskrivning påbörjas under det år då anläggningen tas i drift. Avskrivning sker systematiskt och beräknas med hänsyn till anläggningstillgångens bedömda nyttjandeperiod. Den fastställda nyttjandeperioden prövas löpande. Om en ny bedömning väsentligt avviker från tidigare bedömningar justeras avskrivningsbeloppen för innevarande och framtida perioder. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av tillgångar. Följande avskrivningsprocent gäller för de tillgångar som förvärvades inkomståret 2005 från Partille Energi. Följande avskrivningstider tillämpas: Procent per år Byggnader 3 Distributionsanläggningar 8-13 Följande avskrivningsprocent tillämpas för övriga tillgångar: Ledningsrätt 1 Byggnader 4 Distributionsanläggningar 2,5-10 Utgifter för förvärvade ledningsrätter redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Rättigheterna är erhållna på obegränsad tid och skrivs av linjärt över 100 år. 12 PARTILLE ENERGI NÄT AB

13 Noter Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar fordringar, rörelseskulder och upplåning. Finansiella fordringar redovisas till nominellt värde med avdrag för befarade och konstaterade förluster. Finansiella skulder redovisas till nominellt belopp. Skulder En skuld redovisas när en förpliktelse är säker eller sannolik. Ska en skuld betalas inom ett år från balansdagen klassificeras den som en kortfristig skuld medan skuld som betalas senare klassificeras som långfristig skuld. Lånekostnader Samtliga lånekostnader redovisas i företaget som en kostnad i resultaträkningen för den period de hänförs till. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Som likvida medel klassificeras handkassa och andra tillgodohavanden. Övriga likvida medel redovisas i ett koncernkontoförhållande med Göteborg Energi AB och redovisas som förändring av avräkningsskuld under finansieringsverksamhet. Redovisning av koncernbidrag Koncernbidrag lämnas i skatteutjämningssyfte och redovisas därmed efter sin ekonomiska innebörd. Lämnade respektive erhållna koncernbidrag redovisas direkt mot fritt eget kapital efter avdrag för den skatteeffekt som koncernbidraget innebär. På så sätt kommer endast den skatt som är hänförlig till resultaträkningens intäkter och kostnader att redovisas i resultaträkningen. Erhållna aktieägartillskott redovisas direkt mot fritt eget kapital. Avsättningar En avsättning definieras som en skuld vilken är oviss till belopp eller den tidpunkt då den ska regleras. Redovisning sker då det finns ett åtagande till följd av en inträffad händelse, en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras och det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att ske. Moderföretag Med moderföretag avses Partille Energi AB, organisationsnummer Koncernföretag Med koncernföretag avses de företag som ingår i koncernen med Göteborg Energi AB som moderföretag. 2 Nettoomsättningens fördelning 3 Servis- och anslutningsavgifter Servis- och anslutningsavgifter är engångsersättningar som intäktsförs i samband med att nya kunder ansluts till företagets nät. 4 Övriga externa kostnaders fördelning Avhjälpande underhåll Förebyggande underhåll Driftövervakning och planerade avbrott Planering och dokumentation Kundhantering Mätning och avräkning Myndighetsavgifter IT kostnad Övriga kostnader och administration Summa I Partille Energi Nät finns ingen anställd personal. Samtliga tjänster köps från Göteborg Energi AB respektive Göteborg Energi Nät AB. Någon ersättning till styrelseledamöter har ej utgått. VD är anställd i Göteborg Energi Nät AB och ersättning utgår enligt sedvanligt avtal i likhet med övriga anställda i företaget. 5 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Ledningsrätt Byggnader Distributionsanläggningar Summa Ränteintäkter Ränteintäkter Summa Varav från koncernföretag Räntekostnader Räntekostnader Summa Varav till koncernföretag Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa Produktområde Intäkter avseende överföring av el Summa PARTILLE ENERGI NÄT AB 13

14 Noter 9 Ledningsrätter Ingående anskaffningsvärden Årets aktiverade utgifter Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Rättigheterna är erhållna på obegränsad tid. 10 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Årets försäljning Årets aktiverade utgifter - - Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Bokfört värde på byggnader uppgår till och bokfört värde på mark uppgår till Distributionsanläggning Ingående anskaffningsvärden Årets aktiverade utgifter Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Till distributionsanläggningar hänförs ledningar och kablar, mätare, ställverk och transformatorer, reservkraftsaggregat, övervakningssystem och annan elutrustning för elnätsverksamheten. 12 Pågående nyanläggningar Ingående balans Årets anskaffningar Under året överfört till distributionsanläggningar och byggnader Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Andra långfristiga fordringar Långfristiga fordringar Summa koncerninterna fordringar Fordran till moderföretag avser i sin helhet mellanhavanden med Partille Energi AB. 14 Koncernfakturering Koncernen Göteborg Energi tillämpar koncernfakturering vilket innebär att endast moderföretaget Göteborg Energi AB utställer fakturor till koncernens kunder. Detta sker på uppdrag av de produktägande företagen i koncernen, vilket framgår av fakturan. 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald kostnad Upplupna intäkter 16 - Upplupna nätavgifter för överföring av el Summa förutbet kostnader och uppl Intäkter Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar utöver plan Summa obeskattade reserver Skuld till koncernföretag Ingående balans Erhållna lån Summa skuld till koncernföretag På lånet utgår marknadsmässig ränta. Lånet löper tills annat avtalas. 18 Fordran/skuld hos koncernföretag Checkräkningskrediten (Limit ) Kundfordringar Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Leverantörsskulder Summa fordran/skuld koncernföretag Fordran/skuld till koncernföretag avser i sin helhet mellanhavanden med Göteborg Energi AB. Saldot gentemot Göteborg Energi AB är nettobelopp enligt ovanstående specificerade poster. 14 PARTILLE ENERGI NÄT AB

15 Noter 19 Ersättning till revisorer Deloitte AB Revisionsuppdrag Summa Finansiella och andra risker Principer för riskhantering Företaget utsätts genom sin verksamhet endast för ett mindre antal finansiella risker. Företagets riskhantering sköts av en central finansavdelning inom koncernen Göteborg Energi enligt principer som godkänts av styrelsen. Ränterisk Med ränterisk avses risken för att förändringar i den allmänna räntenivån omedelbart ska få väsentlig påverkan på koncernen eller företagets resultat. Ränteexponeringen utgörs av kassalikviditeten som redovisas i koncernförhållande med moderföretaget samt långfristiga räntebärande skulder till moderföretaget. Ränta på koncernkontot och långfristiga skulder följer förändringar i Riksbankens styrränta. Kreditrisk Koncernen och företaget har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. Fastställda riktlinjer finns för att säkra att försäljning sker till kunder med lämplig kreditbakgrund. Finansieringsrisk Risken att finansiering inte kan erhållas eller endast till kraftigt ökade kostnader till följd av störningar i relationen mellan koncernen och dess kreditgivare är liten. Koncernbanken i Göteborgs Stad svarar ytterst för företagets likviditetsförsörjning. Råvarurisk Företaget köper in el för att täcka överföringsförluster i nätet. En policy för råvaruinköpen har beslutats av styrelsen. Den innebär att en prissäkring görs enligt en pristrappa vilket gör att hela volymen är prissäkrad innan förbrukningsperiodens start. Eftersom avrop görs mellan 1-36 månader innan förbrukningstillfället erhålls en utjämning av prisförändringarna på marknaden. Volymrisk Med volymrisker avses förändringar främst i väderlek och temperatur samt konjunktur. Företagets överföringsvolymer påverkas av dessa faktorer. Under vintermånaderna januari till mars och under månaderna november och december sker den största andelen av företagets överföring. Förändringar i väderleken under dessa månader får en påverkan på företagets resultat. Även den relativt sett goda konjunkturen har påverkat de senaste årens leveransvolymer. En avmattning i konjunkturen kan eventuellt påverka resultatet negativt. 21 Nyckeltalsdefinitioner Räntabilitet på eget kapital efter schablonskatt Resultat efter finansiella poster och 26,3 procent schablonskatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital och eget kapitalandel av obeskattade reserver. Räntabilitet på totalt kapital Rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter i procent av genomsnittlig balansomslutning. Räntabilitet på sysselsatt kapital Rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Med sysselsatt kapital avses balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder men inklusive avsättning för skatter. Soliditet Eget kapital plus eget kapitalandel av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutningen. Självfinansieringsgrad Resultat efter finansiella poster plus årets avskrivningar minus betald skatt i förhållande till årets investeringar. Ett mått på i vilken utsträckning årets verksamhetsresultat förmått finansiera årets investeringar. Rörelsemarginal Rörelseresultat före finansiella poster plus årets avskrivningar i förhållande till årets omsättning. PARTILLE ENERGI NÄT AB 15

16 Göteborg den 11 februari 2013 Peter Trygg Styrelsens ordförande Stefan Svensson Pia Brühl Hjort Eva Carlsson Carl Magnus Isaksson Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats den 11 februari Deloitte AB Hans Warén Auktoriserad revisor Vår granskningsrapport har lämnats den 11 februari Ludwig Karestedt Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor 16 PARTILLE ENERGI NÄT AB

17 Revisionsberättelse Revisionsberättelse Till årsstämman i Partille Energi Nät AB organisationsnummer Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Partille Energi Nät AB för räkenskapsåret Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Partille Energi Nät ABs finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Partille Energi Nät AB för räkenskapsåret Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 11 februari 2013 Deloitte AB Hans Warén Auktoriserad revisor PARTILLE ENERGI NÄT AB 17

18 Granskningsrapport Granskningsrapport Vi, av fullmäktige i Göteborgs och Partilles kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Partille Energi Nät AB:s verksamhet under Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar och föreskrifter, bolagsordning samt ägardirektiv. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska och bedöma om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet och med beaktande av de beslut kommunfullmäktige och årsstämman fattat. Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Göteborg den 11 februari 2013 Ludwig Karestedt Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor Eshag Kia Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor 18 PARTILLE ENERGI NÄT AB

19

20 Partille Energi Nät AB Box Göteborg Telefon

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX

1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX Göteborg Energi Gasnät AB ÅRSREDOVISNING 2007 1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX Göteborg Energi Gasnät AB Göteborg Energi Gasnät (GEGAB) startades 2005 och har som uppgift att hantera koncernens verksamhet

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007 GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007 GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2008 XX Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att anlägga,

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2014

ÅRS REDO VISNING 2014 ÅRS REDO VISNING 2014 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer