Protokoll Plats och tid Kommunhuset Timrå , Polstjernan kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2009-11-11. 0Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-11-11, Polstjernan kl 14.00-16.40"

Transkript

1 0Plats och tid Kommunhuset Timrå, Polstjernan kl Beslutande Berth Henriksson, ordf (S) Jeanette Nordin (S) Alf Söderlund (S) Monica Edin Wass (S) Ingvar Smedjegård (C) Zofia Henriksson (M) Anita Blomqvist (MP) Sven Jansson (S) tj ers Kerstin Vesterlund (C) tj ers Olof Svensson (FP) tj ers Bengt-Göran Norlin (MP) tj ers Övriga närvarande Utses att justera Andreaz Strömgren, förvaltningschef Nina Martens, miljöinspektör, 94-96, 104 Carina Hansson, sekreterare Ingvar Smedjegård (C) Justeringens plats och tid Miljö- och byggkontoret Underskrifter Berth Henriksson, ordförande Carina Hansson, sekreterare Ingvar Smedjegård, justerare, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av miljönämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggkontoret Paragrafer Carina Hansson

2 94 Val av justerare Tillsammans med ordföranden utses Ingvar Smedjegård (C) att justera dagens protokoll. Justering sker på miljö- och byggkontoret , kl

3 95 Närvarande vid sammanträdet Nämnden godkänner att förvaltningschef Andreaz Strömgren, miljöinspektör Nina Martens samt sekreterare Carina Hansson deltar vid sammanträdet.

4 96 Information täkter inom kommunen s beslut Informationen godkänns Ärendet Miljöinspektör Nina Martens informerar om att miljö- och byggkontoret varken ger tillstånd eller gör tillsyn på täktverksamhet i kommunen. Förvaltningen har möjlighet att lämna yttranden vid nya täkttillstånd. Miljö- och byggkontoret ska främst titta på hur täktverksamheten berör kommuninvånarna i följande frågor: Bullerfrågor Dammning Transporter Naturvärden Nämnden anser att följande punkter ska tilläggas: Strid mot kommunala intressen Friluftslivet Lista över täkter i kommunen: Stavre Laggarberg Tjärne, Vägverket Stordalen Sanna, Mjällån SCA har några olika bl a Stavre Svedje, Bröderna Nilsson Torsboda, Fröléns

5 Länsstyrelsens representant kommer och informerar vid miljönämndens sammanträde den 9 december. Förvaltningschef Andreaz Strömgren anser att nämnden bör bevaka återställningen av täkterna vid avslut. Dessa frågor tar Nina Martens med sig till länsstyrelsen: Täkternas lokalisering? När löper tillstånden ut? Hur lång i tid gäller de nya tillstånden? Får allmänheten ta sand/grus för eget behov på egen fastighet eller behövs tillstånd? Protokollsutdrag till: N Martens Akt Exp / 2009

6 97 Anmälningar s beslut Anmälningarna läggs till handlingarna Ärenden Miljö- och folkhälsoberedningens minnesanteckningar Information sammanställning av resultat för projektet hygien i förskolan. Information uppgifter till regionala programmet Kommunstyrelsens protokoll Redovisning av personalavveckling. Kommunstyrelsens protokoll Arvode till förtroendevalda samt frysning av uppräkning av partistöd för år Kommunfullmäktiges protokoll Delårsrapport med prognos Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2009

7 98 Delegationer s beslut Delegationerna läggs till handlingarna Ärenden Vikariat på miljö- och byggkontoret (AS 9/09). Delegater för förvaltningens beslutanderätt enligt miljönämndens delegationsordning (AS 10/09). Återbetalning av avgift för förelägganden avseende enskild avloppsanläggning, Åstön 1:59 (AS 11/09). Återbetalning av avgift för förelägganden avseende enskild avloppsanläggning, Åstön 1:56 (AS 12/09). Remiss av konsultrapporten Indikatorer för Uthållig kommun dnt (AS 13/09). Vikariat på miljö- och byggkontoret (AS 14/09). Synpunkter angående kompletteringar av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad produktion vid SCA Östrand, Timrå kommun (NM 25/09). Öden 2:3 och 1:5, svar på kompletteringsresmiss ansökan om tillstånd till brytning, krossning och mellanlagring av berg samt mellanlagring och återvinning av massor (NM 26/09). Anmälan om återställning av grustäkt med sulfidhaltig jord inom Stavretäkten, Stavre Grus AB, Stavre 6:9 och 6:10 (NM 27/09). Böle 1:156 yttrande över behov av kompletteringar av tillståndsansökan enligt miljöbalken för avhjälpande av föroreningsskador vid Fagerviks före detta industriområde (NM 28/09).

8 Beslut om godkännande, Skottgård 1:3, Örjans Kött och Chark (LN 85/09). Beslut om godkännande, Sörberge 2:365, ICA Supermarket Sörberge (LN 86/09). Beslut om godkännande, Östrand 3:4, Lenas Restaurang (LN 87/09). Beslut om godkännande, Söråker 22.11, ICA Nära Söråker (LN 88/09). Beslut om tidsbegränsat godkännande, Näs 7:4, E.ON Arena (LN 89/09). Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, komplettering, Näs 7:4, Ladies Night, E.ON Arena (LN 90/09). Beslut om debitering av timavgift för handläggning av ansökan om tillfälligt tidsbegränsat godkännande för livsmedelsanläggning, Gustafs Matsal & Bar AB Ladies Night (LN 91/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Sörberge 2:375, Golfrestaurangen (LN 92/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Lögdö Bruk 1:11, Lögdö Bruk, Kafé Rättargården (LN 93/09). Beslut om villkorat godkännande med förbehåll, tidsbegränsat, Sörberge 1:81, Sörberge Kiosk och Café (LN 94/09). Föreläggande om åtgärder efter inspektion, Bergeforsens förskola, Bergeforsen 1:171 (LN 95/09). Föreläggande om åtgärder efter inspektion, Söråker 30:40, Bäckmo förskola (LN 96/09). Föreläggande om åtgärder efter inspektion, Rogsta 1:24, Ljustorps förskola (LN 97/09). Föreläggande om åtgärder efter inspektion, Söråker 15:1, Söråkers förskola (LN 98/09). Föreläggande om åtgärder efter inspektion, Stångrid 3:14, Tynderö förskola (LN 99/09). Föreläggande om åtgärder efter inspektion, Vivstamon 1:67, Älvstrandens förskola (LN 100/09). Föreläggande om åtgärder efter inspektion, Fröland 2:57, Örnens förskola (LN 101/09).

9 Anmälan om installation av anordning för bergvärme, Edsgården 1:17 (AWN 81/09). Anmälan om installation av anordning för bergvärme, Fagervik 2:135 (AWN 82/09). Anmälan om installation av anordning för bergvärme, Hässjö-Svedje 1:14 (AWN 83/09). Föreläggande gällande toaletter, Kultur- och teknikkontoret, Ala 4:1>1 (AWN 84/09) Anmälan om installation av anordning för bergvärme, Sunnansjö 1:6 och 3:7 (AWN 85/09). Yttrande över ansökan om tillstånd för bagagnande av offentlig plats, AA (AWN 86/09). Föreläggande om åtgärder efter inspektion, Böle 1:364, Böleängens förskola (AWN 88/09). Föreläggande om åtgärder efter inspektion, Vivsta 7:1, Framnäs förskola (AWN 89/09). Föreläggande om åtgärder efter inspektion, Vävland 2:139, Furudals förskola (AWN 90/09). Föreläggande om åtgärder efter inspektion, Vivsta 29:3, Kompassen förskola (AWN 91/09). Föreläggande om åtgärder efter inspektion, Vivsta 3:95, Mariedals förskola (AWN 92/09). Föreläggande om åtgärder efter inspektion, Tallnäs 1:119, Tallnäs förskola (AWN 93/09). Föreläggande om åtgärder efter inspektion, Edsgården 1:37, Timrådalens förskola (AWN 94/09). Anmälan om installation av anordning för bergvärme, Myckeläng 5:1 (AWN 95/09). Anmälan om installation av anordning för bergvärme, Sörkrånge 1:5 (AWN 97/09). Anmälan om installation av anordning för bergvärme, Bye 1:6 (AWN 100/09).

10 Anmälan om installation av anordning för bergvärme, Lövberg 1:3 (AWN 101/09). Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2009

11 99 Ekonomirapport/Personal/Internkontroll s beslut Nämnden godkänner ekonomi- och personalrapporten samt intern kontroll av fakturor Ekonomirapport Förvaltningschef Andreaz Strömgren redovisar budgetläget fram till och med september måndad. En prognos ska en göras till och med oktober och den kommer att redovisas vid nämndens sammanträde den 9 december. Redovisad periodrapport föreligger. Intern kontroll av fakturor Intern kontroll av fakturor inom respektive verksamhetsområde har utförts utan erinran, för oktober månad Personal Förvaltningschef Andreaz Strömgren informerar om kommunens omställningsplan. Planen erbjuder avgångslösningar för personal som vill gå tidigare i pension. Miljö- och byggkontoret kommer inte att använda omställningsplanen med anledning av förvaltningens goda budgetram. En pensionsavgång har skett under hösten, miljöinspektör Martin Melander. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2009

12 100 Dnr 2009/01572 Förvaltningschefens verksamhetsrapport s beslut Nämnden lägger verksamhetsrapporten till handlingarna Ärendet Förvaltningschef Andreaz Strömgren har sammanfattat ärendet enligt nedan. Miljö- och byggkontoret fortsätter att arbeta mot de kommungemensamma målen. Syftet med verksamhetsrapporten är att ge nämnden en ökad inblick i den verksamhet som bedrivs samt att blicka framåt mot nya arbetsuppgifter och åtaganden som ännu inte blivit ärenden som nämnden informeras om på annat sätt. Det ger i sin tur nämnden en möjlighet att ingripa och rätta till brister i verksamheten. Tanken är att den kontinuerliga rapporteringen även ska underlätta löpande prioriteringar om sådana krävs under året. När det gäller tillväxtmålet går miljönämnden in i en intressant period. En inventering har slutförts av avloppsstatusen i kommunens expanderande kustområden. Åtgärder på enskilda avloppsanläggningar anses vara en tillväxtåtgärd eftersom det möjliggör ett attraktivt boende i kustområden, vilket i sin tur främjar inflyttning och därmed tillväxtmålet. Vid föregående rapport redogjorde jag för resultatet av inventeringarna. Av 166 fasitgheter är ca: 51 % i behov av åtgärder för att avhjälpa brister. Resultatet har lämnats ut vid förfrågan och kontoret beräknar att kunna skicka ut förelägganden med krav på åtgärder under 1:a kvartalet För södra Åstön har godkänt en VA-utredning med förslag till åtgärder. Byggnadsnämnden arbetar nu med planändringen. I Unnviken pågår VA-utredning, utförd av SWECO, med syfte att utgöra underlag för upprättandet av en detaljplan. får nu möjlighet att yttra sig om planprogrammet. Miljö- och byggkontoret arbetar med ett större företagsärende: Bergeforsens kraftverks planer på ett nytt utskov. Nämnden kommer att få möjlighet att yttra sig när miljödomstolen skickar ansökan på remiss. Nämnden kommer även att bedriva tillsyn på själva bygget. För tillfället har arbetet med ett samverkasnavtal mellan Vattenfall och kommunen påbörjats. Tanken är att avtalet ska reglera den ersättning som Vattenfall ska betala ut till kommunen för att erforderliga trafiksatsningar i anslutning till utskovet ska kunna komma tillstånd. Ersättning

13 kommer att krävas för anläggandet av busshållplatser, del av anläggandet av cykelväg, planläggning av tomtmark som ersättning till inlöst tomtmark och kostnader som kommunen har vid upprättandet av samverkansavtalet. Kommunens krav på Vattenfall vid anläggandet av utskovet kommer inte att reglera frågor som hanteras i miljöprövningen eller frågor som ska hanteras i tillsynen av bygget enligt miljöbalken. Miljö- och byggkontoret fortsätter att arbeta mot målet: Vi ska vara proffs på service! Nöjd kund-undersökningen har påbörjats och pågår oktober och november. Med alla delegationsbeslut skickas ett vykort ut där våra kunder har möjlighet att svara på hur de upplever kontorets service, tillgänglighet och handläggningstid. Resultatet presenteras vid årsredovisningen. Vi ska tillsammans skapa en god livsmiljö i kommunen. Under oktober är Timrå kommuns förslag till energi- och klimatstrategi ute på samråd. Samrådet har avslutats och en samrådshandling ska sammanställas. Av synpunkterna framgår att strategin ytterligare bör hantera maten, användningen av skogsråvaran, jordbrukets klimatpåverkan samt ta med riktlinjer för hållbara inköp i dokumentet innan fullmäktige antar det. Kritik har även riktats mot att åtgärd i dokumentet förespråkar att mer träråvara ska användas till pappersmassa och husbyggen. Synpunkten kommer att hanteras i en samrådsredogörelse vars avvägning därefter påverkar innehållet i strategin. Miljö- och folkhälsoberedningen får ta ställning till samrådsredogörelsen. Under oktober månad inleddes ett större nedskräpningsärende i Bergeforsen. Efterhand har miljöbrott styrkts av polis och åklagare. Avfall har grävts ner på fastighetsägare som nu är åtalad för brottet. ansvarar nu för att platsen blir sanerad samt att avfallet hanteras på rätt sätt. Ett föreläggande riktas mot verksamhetsutövaren, som nu har möjlighet att själv sanera området, och därefter kommer efterlevnaden att kontrolleras. Under oktober månad hölls utvecklingssamtal. Medarbetarna tillfrågas om de tycker att de trivs och utvecklas i sin roll tillsammans med medarbetare, arbetsgivaren och medborgarna. Ett par samtal återstår, men samtliga har hittills svarat ja på ovan ställd fråga. Skyddsrond genomfördes den 3 september. Förvaltningen har i stort fungerande arbetsplatser, men vissa möbelåtgärder planeras till verksamhetsåret 2010 för att ytterligare förbättra arbetsmiljön. För närvarande gäller sparbeting vad gäller kompetensutveckling; vi kommer inte att komma upp i de två kompetensdagar för varje medarbetare 2009 som verksamhetsplanen efterfrågar. Däremot ser det ut som att sjuktalen utvecklar sig positivt, även om sjukskrivningarna har ökat markant under aug-sept. Antalet sjuktimmar är 220 stycken under perioden jan-sept. Motsvarande siffra för samma period 2008 var 660 timmar ( 4,8 % av arbetad tid). Sjukfrånvaron är endast 1,6 % av arbetad tid att jämföra med 6,7 % för kommunens personal i sin helhet. Som ekonomiredovisning föreligger en delårsrapport för miljönämnden. Glädjande nog kan vi konstatera att miljönämnden har en positiv avvikelse på en halv miljon t.o.m. 30 september Nämnden har beslutat att gå ned i tjänstegrad motsvarande en halv heltidstjänst. Kostnad för utbildning ligger under

14 budget på grund av beslut om återhållsamhet. KS finansiering av kommunens ombud för Fagervik frigör resurser och slutligen visar den politiska nämndens verksamhet en positiv avvikelse på 50 tkr. Under resterande del av året kommer dock den positiva avvikelsen att minska något på grund av upphandling av dels VA-utredning Unnviken, dels plan för biologisk återställning av Ljustorpsån (en kostnad på ca: 250 tkr). Till denna verksamhetsrapport bifogas dessutom en redovisning av ärendeingången och antalet avslutade ärenden för specifika verksamhetsområden under perioden 1 januari- 30 okt 2008 och Av den redovisningen framgår att vi under fjolåret hade 28 stycken påbörjade avloppsärenden och avslutade 24 stycken under perioden. För samma period detta år står 25 ärenden som påbörjade under perioden medan 16 ärenden har avslutas. Ärendebalansen relationen mellan antalet påbörjade och avslutade ärenden har försämrats något från föregående år i och med att många nya ansökningar har kommit in under den senaste månaden. När det gäller miljöskydd har 201 ärenden inkommit och 211 ärenden avslutats under perioden 1 jan 30 okt Motsvarande siffra för 2009 är 226 påbörjade och 177 avslutade miljöskyddsärenden. Vi har haft mycket vakanser, ny personal och vikariat och det innebär inledningsvis att ärenden hålls öppna längre innan de med säkerhet kan avslutas. Men ärendebalansen har förbättrats under den senaste månaden. Vi har däremot en tydlig positiv trendförändring på livsmedelssidan där antalet pågående ärenden för omgodkännanden för perioden är 31 stycken (9 ärenden har avslutats i jämförele med föregående period), att jämföra med 17 stycken motsvarande period i fjol. Dessutom har 26 godkännandeärenden påbörjats, 5 stycken påbörjades under samma period i fjol. Vi har nu 18 stycken godkännanden av livsmedelsanläggning, men fler är att vänta under hösten. Inspektören har även utfört 72 stycken tillsynsbesök under I fjol utfördes betydligt färre tillsynsbesök på grund av personalsituationen. Genom att följa ärendebalansen relationen mellan antalet avslutade ärenden/påbörjade ärenden kan nämnden följa utvecklingen över året och jämföra det med tidigare år. Syftet är att ge inblick i ärendeflödet och kunna ingripa/omprioritera vid extraordinära avvikelser i trenden. Tanken är att ärendeingången ska redovisas kontinuerligt för nämnden så att trender kan upptäckas och vid kraftiga upp- och nedgångar hanteras. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2009

15 101 Dnr 2009/00142 Bäräng 1:10 och 1:2 m.fl. - Yttrande över program för detaljplan i Unnviken, behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning s beslut Nämnden bevakar planläggningen av Unnvikenområdet och återkommer med ett yttrande över VA-utredningen när den färdigställts Ärendet Miljöinspektör Linnea Mothander har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. Förslag till beslut Miljö- och byggkontoret föreslår miljönämnden fortsatt bevakar planläggningen av Unnvikenområdet och återkommer med ett yttrande över VA-utredningen när den färdigställts. Bakgrund Timrå kommun har som ett kommunövergripande mål att skapa ett attraktivt boende i kommunen, både för nuvarande och blivande kommuninvånare. Under de senaste åren har det inkommit ett antal önskemål om att utöka byggrätterna i fritidshusområden. I Unnvikenområdet saknas dock tillräcklig planläggning att utgå ifrån och därför arbetar nu kommunen för att kunna upprätta en detaljplan för området. Tanken är att den kommer att medge ungefär samma boendestandard som i andra områden där utökad byggrätt redan finns. har nu beretts tillfälle att yttra sig över planprogrammet. Skyddsnivåer Bebyggelsen i Unnviken och Yttre Tynderösundet är samlad och det finns ett växande intresse för att utnyttja fastigheterna även andra tider på året. En ny detaljplan som medger större byggrätt för fastigheterna kommer att ytterligare öka möjligheterna för åretruntboende. Miljö- och byggkontoret gör därför bedömningen att området klassas som ett omvandlingsområde och således omfattas av hög skyddsnivå hälsoskydd enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7).

16 Vattenomsättningen i Unnviken och Yttre Tynderösundet dock god så miljö- och byggkontoret gör bedömningen att området omfattas av normal skyddsnivå miljöskydd enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7). Miljö- och byggkontorets övervägande Enligt Timrå kommuns riktlinjer för utökade byggrätter ska en förening normalt sett vara huvudman för planändringen. I detta fall är kommunen (byggnadsnämnden) huvudman för en detaljplaneläggning som i mångt och mycket liknar processen med att utöka byggrätterna i befintliga planer. Miljö- och byggkontoret ställer därför i detta fall samma krav på kommunen som skulle ha ställts på en förening. Detta har lett till kommunen, som underlag för arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området, har upphandlat en VA-utredning. Den kommer att färdigställas under hösten och ska då godkännas av miljönämnden för att sedan biläggas planhandlingarna. Precis som för områden som fått utökade byggrätter kommer möjligheten att söka bygglov att kopplas till att de i VA-utredningen angivna åtgärderna vidtas. Förutom de punkter som fastslagits i Timrå kommuns riktlinjer för utökning av byggrätter inom äldre detaljplaner för fritidsbebyggelseområden kommer VA-utredningen att innehålla flera olika förslag på lösningar samt en samlad bedömning av lösningsförslagen ur olika aspekter. I planprogrammet tas även strandskyddsfrågan upp. När en ny detaljplan läggs återgår strandskyddet och måste upphävas igen för de platser där kommunen så önskar. Enligt Statsarkitekt Hans-Erik Åslin kommer strandskyddet att upphävas för befintliga tomter, men inte för övriga delar av området. Protokollsutdrag till: L Mothander Akt Exp / 2009

17 102 Skydd av områden vid Mjällån - redovisning av nuläget s beslut Nämnden bevakar frågan och uppdrar till förvaltningschef Andreaz Strömgren att bjuda in SCA och Norrskog till ett möte med miljönämnden för att ha en dialog om naturvård och skogsbruk Ärendet Ekolog Stefan Grundström har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. Bakgrund Timrå naturskyddsförening genomförde på ett mycket bra sätt en under sommaren 2009 i Mjällåns dalgång. Naturinventeringen har kompletterat den bild vi haft tidigare av detta unika naturområde. Naturen längs Mjällån har på detta sätt visats upp och blivit uppmärksammat i hela landet. Inventeringen kommer att redovisas som ens skriftlig rapport av naturskyddsföreningen års inventering har gett mycket ny kunskap om de skogliga naturvärden som finns i Mjällådalen inventeringsvecka. uppdrog till miljö- och byggkontoret att utreda om det är möjligt att skapa rådrum för att möjliggöra ett skydd av naturvärdena i Mjällådalen. Av Timrå kommuns produktiva skogsmark på ha är ha skyddat från skogsbruk enligt miljöbalkens 7:e kapitel, dvs 2 %. Nuläget Naturskyddsföreningen är strax klar med sin rapport om Mjällådalen. Timrå naturskyddsförening kommer att bjuda in SCA till ett möte för att höra deras syn på vilka områden som kan undantas från skogsbruk i Mjällådalen. Länsstyrelsen har varit ute och tittat på ett område vid Stor-Tunberget och har meddelat markägarna att objektet kan vara intressant för reservatsbildning. Länsstyrelsen ska också under november träffa SCA och bl a detta område ska diskuteras. Om de mindre privata markägare som berörs anmäler avverkning till skogsstyrelsen så har jag bett skogsstyrelsen att kontakta oss så att vi tillsammans med länsstyrelsen kan reagera.

18 I samtal med SCA har de föreslagit att de i sitt skogsbruk kan styra så att Mjällåns dalgång blir en sk lövtrakt, dvs lövträd ska gynnas i alla skogsbruksåtgärder. Det innebär att mera löv ska sparas vid slutavverkning och gallring och det ska i högre utsträckning föryngras med löv. När det gäller hela Mjällåns dalgång inom Timrå kommun som omfattar ca ha i Timrå kommun så är naturskydd enligt miljöbalkens 7:e kapitel inte aktuellt. Länsstyrelsen anser inte att skogsområdena håller de kvaliteter som krävs för ett skogsreservat. De naturvärden som är knutna till vattnet och stränderna anser man att det går att värna genom restriktion i tillståndsgivningen för täkter, vattenverksamhet m.m. Förslag Miljö- och byggkontoret kan ha fortsatta kontakter med naturskyddsföreningen, länsstyrelsen och skogsstyrelsen och bevaka frågan. SCA kan bjudas in till ett möte med miljönämnden för att redogöra mer allmänt om sitt skogsbruk och specifikt om planerna för Mjällåns dalgång. Protokollsutdrag till: A Strömgren S Grundström Akt Exp / 2009

19 103 Taxa för offenlig livsmedelskontroll förslag till ändring s beslut beslutar: - att anta miljö- och byggkontorets förslag till taxa för kommunens offentliga livsmedelskontroll - att timtaxan (timavgiften) vid tillämpningen av taxan skall vara 800 kronor per timme kontrolltid. föreslår kommunfullmäktige besluta: att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för kommunens offentliga livsmedelskontroll att taxan ska gälla från och med 1 januari 2010 att upphäva tidigare beslut KF om taxa för offentlig kontroll av livsmedel i Timrå kommun Förslag till beslut Miljö- och byggkontoret föreslår miljönämnden besluta: - att anta miljö- och byggkontorets förslag till taxa för kommunens offentliga livsmedelskontroll - att timtaxan (timavgiften) vid tillämpningen av taxan skall vara 800 kronor per timme kontrolltid. Miljö- och byggkontoret föreslår miljönämnden föreslå kommunfullmäktige besluta: att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för kommunens offentliga livsmedelskontroll att taxan ska gälla från och med 1 januari 2010 att upphäva tidigare beslut KF om taxa för offentlig kontroll av livsmedel i Timrå kommun Bakgrund Riksdagen har under hösten 2009 gjort ändringar i avgiftsförordningen (SFS 2006:1166) för offentlig kontroll av livsmedel. Ändringarna som träder i kraft den 1 januari 2010 innebär att den årliga avgiften ska tas ut det år då verksamheten startar.

20 Anledningen till ändringen är att det nationella kravet på godkännande tas bort för merparten av livsmedelsanläggningarna. Godkännandesystemet har hittills har inneburit att en godkännandeavgift motsvarande den årliga avgiften för verksamheten har tagits ut det år som verksamheten startar. Därefter har en årlig tillsynsavgift tagits ut från och med året efter att verksamheten har startat. I och med att det nationella kravet på godkännande har tagits bort för merparten av livsmedelsanläggningarna ska anläggningarna istället enbart registreras och debiteras en avgift motsvarande en handläggningstimme. Endast animalieanläggningar ska fortsättningsvis godkännandeprövas (ca 1% av anläggningarna). Utan ändringen i avgiftsförordningen skulle kontrollmyndigheterna därför sakna finansiering av det första årets normala kontroll av de verksamheter som enbart registreras (ca 99% av anläggningarna), vilket innebär att kommunerna måste fatta beslut om ny livsmedelstaxa till årsskiftet 2009/2010. Kommunens taxa ska täcka kostnaderna för kontrollen på livsmedelsområdet så att kommunen får tillräckliga finansiella resurser för att tillhandahålla nödvändig personal och andra resurser för kontrollen. Kontrollen ska även fortsättningsvis vara riskbaserad. Kommunerna måste därför klassa livsmedelsverksamheterna efter risken med verksamheten och även ha en fastställd timtaxa. Timavgiften och taxan för offentlig kontroll av livsmedel som fastställdes i av Timrå kommuns kommunfullmäktige (KF beslut ) har från och med år 2007 varit 720 kronor per timme. Vid årsskiftet 2008/2009 antogs en ny timavgift på 800 kronor per handläggningstimme för tillsyn bland annat enligt miljöbalken. Timavgiften i taxan för livsmedelstillsyn reviderades inte vid det tillfället utan ligger fortfarande kvar på 720 kronor per timme. Miljö- och byggkontorets övervägande och förslag Förslag till taxa Miljö- och byggkontoret har tagit fram ett förslag till taxa för offentlig kontroll av livsmedel enligt bilaga 1 som bifogas. Förslaget utgår från SKL:s underlag Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll av livsmedel. I taxan regleras förutom timavgiftens storlek samt klassningssystem även frågor kring avgift för prövning respektive registrering, avgift för extra kontroll m.m. Timavgiften Miljö- och byggkontoret har även tagit fram ett förslag till ny timavgift för offentlig kontroll av livsmedel. Kontoret föreslår att den specifika timavgiften för kontrollen ska vara 800 kronor. Avgiftsförslaget har tagits fram utifrån perspektivet att samtlig handläggning av miljö- och hälsoskyddsärenden och livsmedelsärenden bör ha samma timavgift då kommunens kostnader för livsmedelskontrollen (löner, lokaler, utrustning, utbildning och andra tillhörande kostnader samt kostnader för provtagning och analyser) är densamma som för övrig kontroll inom miljö- och byggkontorets verksamhetsområde.

21 Konsekvenser Att ta ut årlig avgift samma år som verksamheten startar innebär att miljö- och byggkontoret får finansiering att bedriva tillsyn över den nystartade livsmedelsverksamheten redan första året som verksamheten är igång. En ändring av timtaxan kommer att medföra ökade intäkter av de årliga avgifterna för de fasta livsmedelsobjekt som i dagsläget finns i verksamhetsregistret på ca kronor per år. Ökade intäkter kan användas för att finansiera ytterligare resurser för tillsyn på livsmedelsområdet. Protokollsutdrag till: Kommunfullmäktige Miljö- och byggkontoret, Lina Nilsson Akt Exp / 2009

22 104 Delgivningar Nämnden delges information om inkommande ärenden till förvaltningen i form av delgivningslista.

23 105 Hantering av beslutsärenden från miljönämnden s beslut Nämnden lägger information med godkännande till handlingarna Ärendet Förvaltningschef Andreaz Strömgren informerar om hanteringen av beslutsärenden från miljönämnden och förvaltningens tjänstemannayttranden. Andreaz redogör för följande: Sammansättning av yttranden mellan nämnd och förvaltning. Spänningar mellan politik och förvalning - En förutsättning eller en belastning? Förvaltningen skriver ett tjänstemannaförslag till nämnden. Anser nämnden att förslaget inte är bra kan nämnden återremmitera ärendet. Tjänstemannayttrandet måste alltid få avvika från den politiska viljan. Nämnden har möjlighet att motsätta sig tjänstemannayttrandet och fatta ett oberoende beslut. Det måste alltid finnas utrymme för tjänstemannen att markera ståndpunkt utifrån professionell bedömning. I själva uttrandet ska nämndens beslut och beslutsförslag bifogas nämndsprotokollet kan dock bara innehålla beslutspunkter. Bra med en beredningsfunktion vid en ihopslagen nämnd för att gå igenom beslutsunderlaget. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2009

Protokoll 2009-12-09. Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-12-09, kl. 14.00-16.50

Protokoll 2009-12-09. Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-12-09, kl. 14.00-16.50 Plats och tid Kommunhuset Timrå, kl. 14.00-16.50 Beslutande Berth Henriksson, ordf (S) Jeanette Nordin (S) Alf Söderlund (S) Monica Edin Wass (S) Bengt Nilsson (S) Ingvar Smedjegård (C) Lennart Olsson

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2011-08-17 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2011-08-17 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Plats och tid Kommunalkontoret i Timrå, Polstjernan, kl. 13.00-16.35 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Roger Öberg (S) Karina Nordgren (S) Lena Hallin (S) Zofia Henriksson (M) Sarah Karlsson (FP) Folke

Läs mer

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare Plats och tid Timrå kommunalkontor, Redligheten,, kl 13.00-15.50 Beslutande Håkan Lundberg (S) Roger Öberg (S) Christer Brodén (S) Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Kjell Wiklund

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 GRANSKNINGS Miljönämndens inspektionsverksamhet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 RAPP3miljönämndens_inspektionsverksamhet Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-19 113 Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Miljönämnden 2004-08-26

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Miljönämnden 2004-08-26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Hjorten 307B, kl 13.00-16,50 Beslutande Seved Brännström, ordförande Lars Olof Brännström, vice ordförande Stig Granlund Katarina Köhler Eva Lis Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-25 Sida 1 (58)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-25 Sida 1 (58) Sida 1 (58) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-16:50 Beslutande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre

Läs mer

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12 Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18

Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18 Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18 Plats och tid Sammanträdesrum Neden, stadshus C, kl. 13:00-14:00 ande Lilith Svensson (KD), ordförande Britta Stribén (S), vice ordförande Helene Larsson (M)

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2011-08-11 1 (27) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet i kommunhuset, kl. 09.00-11.30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer