Protokoll Plats och tid Kommunhuset Timrå , Polstjernan kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2009-11-11. 0Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-11-11, Polstjernan kl 14.00-16.40"

Transkript

1 0Plats och tid Kommunhuset Timrå, Polstjernan kl Beslutande Berth Henriksson, ordf (S) Jeanette Nordin (S) Alf Söderlund (S) Monica Edin Wass (S) Ingvar Smedjegård (C) Zofia Henriksson (M) Anita Blomqvist (MP) Sven Jansson (S) tj ers Kerstin Vesterlund (C) tj ers Olof Svensson (FP) tj ers Bengt-Göran Norlin (MP) tj ers Övriga närvarande Utses att justera Andreaz Strömgren, förvaltningschef Nina Martens, miljöinspektör, 94-96, 104 Carina Hansson, sekreterare Ingvar Smedjegård (C) Justeringens plats och tid Miljö- och byggkontoret Underskrifter Berth Henriksson, ordförande Carina Hansson, sekreterare Ingvar Smedjegård, justerare, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av miljönämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggkontoret Paragrafer Carina Hansson

2 94 Val av justerare Tillsammans med ordföranden utses Ingvar Smedjegård (C) att justera dagens protokoll. Justering sker på miljö- och byggkontoret , kl

3 95 Närvarande vid sammanträdet Nämnden godkänner att förvaltningschef Andreaz Strömgren, miljöinspektör Nina Martens samt sekreterare Carina Hansson deltar vid sammanträdet.

4 96 Information täkter inom kommunen s beslut Informationen godkänns Ärendet Miljöinspektör Nina Martens informerar om att miljö- och byggkontoret varken ger tillstånd eller gör tillsyn på täktverksamhet i kommunen. Förvaltningen har möjlighet att lämna yttranden vid nya täkttillstånd. Miljö- och byggkontoret ska främst titta på hur täktverksamheten berör kommuninvånarna i följande frågor: Bullerfrågor Dammning Transporter Naturvärden Nämnden anser att följande punkter ska tilläggas: Strid mot kommunala intressen Friluftslivet Lista över täkter i kommunen: Stavre Laggarberg Tjärne, Vägverket Stordalen Sanna, Mjällån SCA har några olika bl a Stavre Svedje, Bröderna Nilsson Torsboda, Fröléns

5 Länsstyrelsens representant kommer och informerar vid miljönämndens sammanträde den 9 december. Förvaltningschef Andreaz Strömgren anser att nämnden bör bevaka återställningen av täkterna vid avslut. Dessa frågor tar Nina Martens med sig till länsstyrelsen: Täkternas lokalisering? När löper tillstånden ut? Hur lång i tid gäller de nya tillstånden? Får allmänheten ta sand/grus för eget behov på egen fastighet eller behövs tillstånd? Protokollsutdrag till: N Martens Akt Exp / 2009

6 97 Anmälningar s beslut Anmälningarna läggs till handlingarna Ärenden Miljö- och folkhälsoberedningens minnesanteckningar Information sammanställning av resultat för projektet hygien i förskolan. Information uppgifter till regionala programmet Kommunstyrelsens protokoll Redovisning av personalavveckling. Kommunstyrelsens protokoll Arvode till förtroendevalda samt frysning av uppräkning av partistöd för år Kommunfullmäktiges protokoll Delårsrapport med prognos Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2009

7 98 Delegationer s beslut Delegationerna läggs till handlingarna Ärenden Vikariat på miljö- och byggkontoret (AS 9/09). Delegater för förvaltningens beslutanderätt enligt miljönämndens delegationsordning (AS 10/09). Återbetalning av avgift för förelägganden avseende enskild avloppsanläggning, Åstön 1:59 (AS 11/09). Återbetalning av avgift för förelägganden avseende enskild avloppsanläggning, Åstön 1:56 (AS 12/09). Remiss av konsultrapporten Indikatorer för Uthållig kommun dnt (AS 13/09). Vikariat på miljö- och byggkontoret (AS 14/09). Synpunkter angående kompletteringar av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad produktion vid SCA Östrand, Timrå kommun (NM 25/09). Öden 2:3 och 1:5, svar på kompletteringsresmiss ansökan om tillstånd till brytning, krossning och mellanlagring av berg samt mellanlagring och återvinning av massor (NM 26/09). Anmälan om återställning av grustäkt med sulfidhaltig jord inom Stavretäkten, Stavre Grus AB, Stavre 6:9 och 6:10 (NM 27/09). Böle 1:156 yttrande över behov av kompletteringar av tillståndsansökan enligt miljöbalken för avhjälpande av föroreningsskador vid Fagerviks före detta industriområde (NM 28/09).

8 Beslut om godkännande, Skottgård 1:3, Örjans Kött och Chark (LN 85/09). Beslut om godkännande, Sörberge 2:365, ICA Supermarket Sörberge (LN 86/09). Beslut om godkännande, Östrand 3:4, Lenas Restaurang (LN 87/09). Beslut om godkännande, Söråker 22.11, ICA Nära Söråker (LN 88/09). Beslut om tidsbegränsat godkännande, Näs 7:4, E.ON Arena (LN 89/09). Yttrande över ansökan om serveringstillstånd, komplettering, Näs 7:4, Ladies Night, E.ON Arena (LN 90/09). Beslut om debitering av timavgift för handläggning av ansökan om tillfälligt tidsbegränsat godkännande för livsmedelsanläggning, Gustafs Matsal & Bar AB Ladies Night (LN 91/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Sörberge 2:375, Golfrestaurangen (LN 92/09). Beslut om godkännande med förbehåll, Lögdö Bruk 1:11, Lögdö Bruk, Kafé Rättargården (LN 93/09). Beslut om villkorat godkännande med förbehåll, tidsbegränsat, Sörberge 1:81, Sörberge Kiosk och Café (LN 94/09). Föreläggande om åtgärder efter inspektion, Bergeforsens förskola, Bergeforsen 1:171 (LN 95/09). Föreläggande om åtgärder efter inspektion, Söråker 30:40, Bäckmo förskola (LN 96/09). Föreläggande om åtgärder efter inspektion, Rogsta 1:24, Ljustorps förskola (LN 97/09). Föreläggande om åtgärder efter inspektion, Söråker 15:1, Söråkers förskola (LN 98/09). Föreläggande om åtgärder efter inspektion, Stångrid 3:14, Tynderö förskola (LN 99/09). Föreläggande om åtgärder efter inspektion, Vivstamon 1:67, Älvstrandens förskola (LN 100/09). Föreläggande om åtgärder efter inspektion, Fröland 2:57, Örnens förskola (LN 101/09).

9 Anmälan om installation av anordning för bergvärme, Edsgården 1:17 (AWN 81/09). Anmälan om installation av anordning för bergvärme, Fagervik 2:135 (AWN 82/09). Anmälan om installation av anordning för bergvärme, Hässjö-Svedje 1:14 (AWN 83/09). Föreläggande gällande toaletter, Kultur- och teknikkontoret, Ala 4:1>1 (AWN 84/09) Anmälan om installation av anordning för bergvärme, Sunnansjö 1:6 och 3:7 (AWN 85/09). Yttrande över ansökan om tillstånd för bagagnande av offentlig plats, AA (AWN 86/09). Föreläggande om åtgärder efter inspektion, Böle 1:364, Böleängens förskola (AWN 88/09). Föreläggande om åtgärder efter inspektion, Vivsta 7:1, Framnäs förskola (AWN 89/09). Föreläggande om åtgärder efter inspektion, Vävland 2:139, Furudals förskola (AWN 90/09). Föreläggande om åtgärder efter inspektion, Vivsta 29:3, Kompassen förskola (AWN 91/09). Föreläggande om åtgärder efter inspektion, Vivsta 3:95, Mariedals förskola (AWN 92/09). Föreläggande om åtgärder efter inspektion, Tallnäs 1:119, Tallnäs förskola (AWN 93/09). Föreläggande om åtgärder efter inspektion, Edsgården 1:37, Timrådalens förskola (AWN 94/09). Anmälan om installation av anordning för bergvärme, Myckeläng 5:1 (AWN 95/09). Anmälan om installation av anordning för bergvärme, Sörkrånge 1:5 (AWN 97/09). Anmälan om installation av anordning för bergvärme, Bye 1:6 (AWN 100/09).

10 Anmälan om installation av anordning för bergvärme, Lövberg 1:3 (AWN 101/09). Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2009

11 99 Ekonomirapport/Personal/Internkontroll s beslut Nämnden godkänner ekonomi- och personalrapporten samt intern kontroll av fakturor Ekonomirapport Förvaltningschef Andreaz Strömgren redovisar budgetläget fram till och med september måndad. En prognos ska en göras till och med oktober och den kommer att redovisas vid nämndens sammanträde den 9 december. Redovisad periodrapport föreligger. Intern kontroll av fakturor Intern kontroll av fakturor inom respektive verksamhetsområde har utförts utan erinran, för oktober månad Personal Förvaltningschef Andreaz Strömgren informerar om kommunens omställningsplan. Planen erbjuder avgångslösningar för personal som vill gå tidigare i pension. Miljö- och byggkontoret kommer inte att använda omställningsplanen med anledning av förvaltningens goda budgetram. En pensionsavgång har skett under hösten, miljöinspektör Martin Melander. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2009

12 100 Dnr 2009/01572 Förvaltningschefens verksamhetsrapport s beslut Nämnden lägger verksamhetsrapporten till handlingarna Ärendet Förvaltningschef Andreaz Strömgren har sammanfattat ärendet enligt nedan. Miljö- och byggkontoret fortsätter att arbeta mot de kommungemensamma målen. Syftet med verksamhetsrapporten är att ge nämnden en ökad inblick i den verksamhet som bedrivs samt att blicka framåt mot nya arbetsuppgifter och åtaganden som ännu inte blivit ärenden som nämnden informeras om på annat sätt. Det ger i sin tur nämnden en möjlighet att ingripa och rätta till brister i verksamheten. Tanken är att den kontinuerliga rapporteringen även ska underlätta löpande prioriteringar om sådana krävs under året. När det gäller tillväxtmålet går miljönämnden in i en intressant period. En inventering har slutförts av avloppsstatusen i kommunens expanderande kustområden. Åtgärder på enskilda avloppsanläggningar anses vara en tillväxtåtgärd eftersom det möjliggör ett attraktivt boende i kustområden, vilket i sin tur främjar inflyttning och därmed tillväxtmålet. Vid föregående rapport redogjorde jag för resultatet av inventeringarna. Av 166 fasitgheter är ca: 51 % i behov av åtgärder för att avhjälpa brister. Resultatet har lämnats ut vid förfrågan och kontoret beräknar att kunna skicka ut förelägganden med krav på åtgärder under 1:a kvartalet För södra Åstön har godkänt en VA-utredning med förslag till åtgärder. Byggnadsnämnden arbetar nu med planändringen. I Unnviken pågår VA-utredning, utförd av SWECO, med syfte att utgöra underlag för upprättandet av en detaljplan. får nu möjlighet att yttra sig om planprogrammet. Miljö- och byggkontoret arbetar med ett större företagsärende: Bergeforsens kraftverks planer på ett nytt utskov. Nämnden kommer att få möjlighet att yttra sig när miljödomstolen skickar ansökan på remiss. Nämnden kommer även att bedriva tillsyn på själva bygget. För tillfället har arbetet med ett samverkasnavtal mellan Vattenfall och kommunen påbörjats. Tanken är att avtalet ska reglera den ersättning som Vattenfall ska betala ut till kommunen för att erforderliga trafiksatsningar i anslutning till utskovet ska kunna komma tillstånd. Ersättning

13 kommer att krävas för anläggandet av busshållplatser, del av anläggandet av cykelväg, planläggning av tomtmark som ersättning till inlöst tomtmark och kostnader som kommunen har vid upprättandet av samverkansavtalet. Kommunens krav på Vattenfall vid anläggandet av utskovet kommer inte att reglera frågor som hanteras i miljöprövningen eller frågor som ska hanteras i tillsynen av bygget enligt miljöbalken. Miljö- och byggkontoret fortsätter att arbeta mot målet: Vi ska vara proffs på service! Nöjd kund-undersökningen har påbörjats och pågår oktober och november. Med alla delegationsbeslut skickas ett vykort ut där våra kunder har möjlighet att svara på hur de upplever kontorets service, tillgänglighet och handläggningstid. Resultatet presenteras vid årsredovisningen. Vi ska tillsammans skapa en god livsmiljö i kommunen. Under oktober är Timrå kommuns förslag till energi- och klimatstrategi ute på samråd. Samrådet har avslutats och en samrådshandling ska sammanställas. Av synpunkterna framgår att strategin ytterligare bör hantera maten, användningen av skogsråvaran, jordbrukets klimatpåverkan samt ta med riktlinjer för hållbara inköp i dokumentet innan fullmäktige antar det. Kritik har även riktats mot att åtgärd i dokumentet förespråkar att mer träråvara ska användas till pappersmassa och husbyggen. Synpunkten kommer att hanteras i en samrådsredogörelse vars avvägning därefter påverkar innehållet i strategin. Miljö- och folkhälsoberedningen får ta ställning till samrådsredogörelsen. Under oktober månad inleddes ett större nedskräpningsärende i Bergeforsen. Efterhand har miljöbrott styrkts av polis och åklagare. Avfall har grävts ner på fastighetsägare som nu är åtalad för brottet. ansvarar nu för att platsen blir sanerad samt att avfallet hanteras på rätt sätt. Ett föreläggande riktas mot verksamhetsutövaren, som nu har möjlighet att själv sanera området, och därefter kommer efterlevnaden att kontrolleras. Under oktober månad hölls utvecklingssamtal. Medarbetarna tillfrågas om de tycker att de trivs och utvecklas i sin roll tillsammans med medarbetare, arbetsgivaren och medborgarna. Ett par samtal återstår, men samtliga har hittills svarat ja på ovan ställd fråga. Skyddsrond genomfördes den 3 september. Förvaltningen har i stort fungerande arbetsplatser, men vissa möbelåtgärder planeras till verksamhetsåret 2010 för att ytterligare förbättra arbetsmiljön. För närvarande gäller sparbeting vad gäller kompetensutveckling; vi kommer inte att komma upp i de två kompetensdagar för varje medarbetare 2009 som verksamhetsplanen efterfrågar. Däremot ser det ut som att sjuktalen utvecklar sig positivt, även om sjukskrivningarna har ökat markant under aug-sept. Antalet sjuktimmar är 220 stycken under perioden jan-sept. Motsvarande siffra för samma period 2008 var 660 timmar ( 4,8 % av arbetad tid). Sjukfrånvaron är endast 1,6 % av arbetad tid att jämföra med 6,7 % för kommunens personal i sin helhet. Som ekonomiredovisning föreligger en delårsrapport för miljönämnden. Glädjande nog kan vi konstatera att miljönämnden har en positiv avvikelse på en halv miljon t.o.m. 30 september Nämnden har beslutat att gå ned i tjänstegrad motsvarande en halv heltidstjänst. Kostnad för utbildning ligger under

14 budget på grund av beslut om återhållsamhet. KS finansiering av kommunens ombud för Fagervik frigör resurser och slutligen visar den politiska nämndens verksamhet en positiv avvikelse på 50 tkr. Under resterande del av året kommer dock den positiva avvikelsen att minska något på grund av upphandling av dels VA-utredning Unnviken, dels plan för biologisk återställning av Ljustorpsån (en kostnad på ca: 250 tkr). Till denna verksamhetsrapport bifogas dessutom en redovisning av ärendeingången och antalet avslutade ärenden för specifika verksamhetsområden under perioden 1 januari- 30 okt 2008 och Av den redovisningen framgår att vi under fjolåret hade 28 stycken påbörjade avloppsärenden och avslutade 24 stycken under perioden. För samma period detta år står 25 ärenden som påbörjade under perioden medan 16 ärenden har avslutas. Ärendebalansen relationen mellan antalet påbörjade och avslutade ärenden har försämrats något från föregående år i och med att många nya ansökningar har kommit in under den senaste månaden. När det gäller miljöskydd har 201 ärenden inkommit och 211 ärenden avslutats under perioden 1 jan 30 okt Motsvarande siffra för 2009 är 226 påbörjade och 177 avslutade miljöskyddsärenden. Vi har haft mycket vakanser, ny personal och vikariat och det innebär inledningsvis att ärenden hålls öppna längre innan de med säkerhet kan avslutas. Men ärendebalansen har förbättrats under den senaste månaden. Vi har däremot en tydlig positiv trendförändring på livsmedelssidan där antalet pågående ärenden för omgodkännanden för perioden är 31 stycken (9 ärenden har avslutats i jämförele med föregående period), att jämföra med 17 stycken motsvarande period i fjol. Dessutom har 26 godkännandeärenden påbörjats, 5 stycken påbörjades under samma period i fjol. Vi har nu 18 stycken godkännanden av livsmedelsanläggning, men fler är att vänta under hösten. Inspektören har även utfört 72 stycken tillsynsbesök under I fjol utfördes betydligt färre tillsynsbesök på grund av personalsituationen. Genom att följa ärendebalansen relationen mellan antalet avslutade ärenden/påbörjade ärenden kan nämnden följa utvecklingen över året och jämföra det med tidigare år. Syftet är att ge inblick i ärendeflödet och kunna ingripa/omprioritera vid extraordinära avvikelser i trenden. Tanken är att ärendeingången ska redovisas kontinuerligt för nämnden så att trender kan upptäckas och vid kraftiga upp- och nedgångar hanteras. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2009

15 101 Dnr 2009/00142 Bäräng 1:10 och 1:2 m.fl. - Yttrande över program för detaljplan i Unnviken, behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning s beslut Nämnden bevakar planläggningen av Unnvikenområdet och återkommer med ett yttrande över VA-utredningen när den färdigställts Ärendet Miljöinspektör Linnea Mothander har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. Förslag till beslut Miljö- och byggkontoret föreslår miljönämnden fortsatt bevakar planläggningen av Unnvikenområdet och återkommer med ett yttrande över VA-utredningen när den färdigställts. Bakgrund Timrå kommun har som ett kommunövergripande mål att skapa ett attraktivt boende i kommunen, både för nuvarande och blivande kommuninvånare. Under de senaste åren har det inkommit ett antal önskemål om att utöka byggrätterna i fritidshusområden. I Unnvikenområdet saknas dock tillräcklig planläggning att utgå ifrån och därför arbetar nu kommunen för att kunna upprätta en detaljplan för området. Tanken är att den kommer att medge ungefär samma boendestandard som i andra områden där utökad byggrätt redan finns. har nu beretts tillfälle att yttra sig över planprogrammet. Skyddsnivåer Bebyggelsen i Unnviken och Yttre Tynderösundet är samlad och det finns ett växande intresse för att utnyttja fastigheterna även andra tider på året. En ny detaljplan som medger större byggrätt för fastigheterna kommer att ytterligare öka möjligheterna för åretruntboende. Miljö- och byggkontoret gör därför bedömningen att området klassas som ett omvandlingsområde och således omfattas av hög skyddsnivå hälsoskydd enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7).

16 Vattenomsättningen i Unnviken och Yttre Tynderösundet dock god så miljö- och byggkontoret gör bedömningen att området omfattas av normal skyddsnivå miljöskydd enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7). Miljö- och byggkontorets övervägande Enligt Timrå kommuns riktlinjer för utökade byggrätter ska en förening normalt sett vara huvudman för planändringen. I detta fall är kommunen (byggnadsnämnden) huvudman för en detaljplaneläggning som i mångt och mycket liknar processen med att utöka byggrätterna i befintliga planer. Miljö- och byggkontoret ställer därför i detta fall samma krav på kommunen som skulle ha ställts på en förening. Detta har lett till kommunen, som underlag för arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området, har upphandlat en VA-utredning. Den kommer att färdigställas under hösten och ska då godkännas av miljönämnden för att sedan biläggas planhandlingarna. Precis som för områden som fått utökade byggrätter kommer möjligheten att söka bygglov att kopplas till att de i VA-utredningen angivna åtgärderna vidtas. Förutom de punkter som fastslagits i Timrå kommuns riktlinjer för utökning av byggrätter inom äldre detaljplaner för fritidsbebyggelseområden kommer VA-utredningen att innehålla flera olika förslag på lösningar samt en samlad bedömning av lösningsförslagen ur olika aspekter. I planprogrammet tas även strandskyddsfrågan upp. När en ny detaljplan läggs återgår strandskyddet och måste upphävas igen för de platser där kommunen så önskar. Enligt Statsarkitekt Hans-Erik Åslin kommer strandskyddet att upphävas för befintliga tomter, men inte för övriga delar av området. Protokollsutdrag till: L Mothander Akt Exp / 2009

17 102 Skydd av områden vid Mjällån - redovisning av nuläget s beslut Nämnden bevakar frågan och uppdrar till förvaltningschef Andreaz Strömgren att bjuda in SCA och Norrskog till ett möte med miljönämnden för att ha en dialog om naturvård och skogsbruk Ärendet Ekolog Stefan Grundström har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. Bakgrund Timrå naturskyddsförening genomförde på ett mycket bra sätt en under sommaren 2009 i Mjällåns dalgång. Naturinventeringen har kompletterat den bild vi haft tidigare av detta unika naturområde. Naturen längs Mjällån har på detta sätt visats upp och blivit uppmärksammat i hela landet. Inventeringen kommer att redovisas som ens skriftlig rapport av naturskyddsföreningen års inventering har gett mycket ny kunskap om de skogliga naturvärden som finns i Mjällådalen inventeringsvecka. uppdrog till miljö- och byggkontoret att utreda om det är möjligt att skapa rådrum för att möjliggöra ett skydd av naturvärdena i Mjällådalen. Av Timrå kommuns produktiva skogsmark på ha är ha skyddat från skogsbruk enligt miljöbalkens 7:e kapitel, dvs 2 %. Nuläget Naturskyddsföreningen är strax klar med sin rapport om Mjällådalen. Timrå naturskyddsförening kommer att bjuda in SCA till ett möte för att höra deras syn på vilka områden som kan undantas från skogsbruk i Mjällådalen. Länsstyrelsen har varit ute och tittat på ett område vid Stor-Tunberget och har meddelat markägarna att objektet kan vara intressant för reservatsbildning. Länsstyrelsen ska också under november träffa SCA och bl a detta område ska diskuteras. Om de mindre privata markägare som berörs anmäler avverkning till skogsstyrelsen så har jag bett skogsstyrelsen att kontakta oss så att vi tillsammans med länsstyrelsen kan reagera.

18 I samtal med SCA har de föreslagit att de i sitt skogsbruk kan styra så att Mjällåns dalgång blir en sk lövtrakt, dvs lövträd ska gynnas i alla skogsbruksåtgärder. Det innebär att mera löv ska sparas vid slutavverkning och gallring och det ska i högre utsträckning föryngras med löv. När det gäller hela Mjällåns dalgång inom Timrå kommun som omfattar ca ha i Timrå kommun så är naturskydd enligt miljöbalkens 7:e kapitel inte aktuellt. Länsstyrelsen anser inte att skogsområdena håller de kvaliteter som krävs för ett skogsreservat. De naturvärden som är knutna till vattnet och stränderna anser man att det går att värna genom restriktion i tillståndsgivningen för täkter, vattenverksamhet m.m. Förslag Miljö- och byggkontoret kan ha fortsatta kontakter med naturskyddsföreningen, länsstyrelsen och skogsstyrelsen och bevaka frågan. SCA kan bjudas in till ett möte med miljönämnden för att redogöra mer allmänt om sitt skogsbruk och specifikt om planerna för Mjällåns dalgång. Protokollsutdrag till: A Strömgren S Grundström Akt Exp / 2009

19 103 Taxa för offenlig livsmedelskontroll förslag till ändring s beslut beslutar: - att anta miljö- och byggkontorets förslag till taxa för kommunens offentliga livsmedelskontroll - att timtaxan (timavgiften) vid tillämpningen av taxan skall vara 800 kronor per timme kontrolltid. föreslår kommunfullmäktige besluta: att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för kommunens offentliga livsmedelskontroll att taxan ska gälla från och med 1 januari 2010 att upphäva tidigare beslut KF om taxa för offentlig kontroll av livsmedel i Timrå kommun Förslag till beslut Miljö- och byggkontoret föreslår miljönämnden besluta: - att anta miljö- och byggkontorets förslag till taxa för kommunens offentliga livsmedelskontroll - att timtaxan (timavgiften) vid tillämpningen av taxan skall vara 800 kronor per timme kontrolltid. Miljö- och byggkontoret föreslår miljönämnden föreslå kommunfullmäktige besluta: att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för kommunens offentliga livsmedelskontroll att taxan ska gälla från och med 1 januari 2010 att upphäva tidigare beslut KF om taxa för offentlig kontroll av livsmedel i Timrå kommun Bakgrund Riksdagen har under hösten 2009 gjort ändringar i avgiftsförordningen (SFS 2006:1166) för offentlig kontroll av livsmedel. Ändringarna som träder i kraft den 1 januari 2010 innebär att den årliga avgiften ska tas ut det år då verksamheten startar.

20 Anledningen till ändringen är att det nationella kravet på godkännande tas bort för merparten av livsmedelsanläggningarna. Godkännandesystemet har hittills har inneburit att en godkännandeavgift motsvarande den årliga avgiften för verksamheten har tagits ut det år som verksamheten startar. Därefter har en årlig tillsynsavgift tagits ut från och med året efter att verksamheten har startat. I och med att det nationella kravet på godkännande har tagits bort för merparten av livsmedelsanläggningarna ska anläggningarna istället enbart registreras och debiteras en avgift motsvarande en handläggningstimme. Endast animalieanläggningar ska fortsättningsvis godkännandeprövas (ca 1% av anläggningarna). Utan ändringen i avgiftsförordningen skulle kontrollmyndigheterna därför sakna finansiering av det första årets normala kontroll av de verksamheter som enbart registreras (ca 99% av anläggningarna), vilket innebär att kommunerna måste fatta beslut om ny livsmedelstaxa till årsskiftet 2009/2010. Kommunens taxa ska täcka kostnaderna för kontrollen på livsmedelsområdet så att kommunen får tillräckliga finansiella resurser för att tillhandahålla nödvändig personal och andra resurser för kontrollen. Kontrollen ska även fortsättningsvis vara riskbaserad. Kommunerna måste därför klassa livsmedelsverksamheterna efter risken med verksamheten och även ha en fastställd timtaxa. Timavgiften och taxan för offentlig kontroll av livsmedel som fastställdes i av Timrå kommuns kommunfullmäktige (KF beslut ) har från och med år 2007 varit 720 kronor per timme. Vid årsskiftet 2008/2009 antogs en ny timavgift på 800 kronor per handläggningstimme för tillsyn bland annat enligt miljöbalken. Timavgiften i taxan för livsmedelstillsyn reviderades inte vid det tillfället utan ligger fortfarande kvar på 720 kronor per timme. Miljö- och byggkontorets övervägande och förslag Förslag till taxa Miljö- och byggkontoret har tagit fram ett förslag till taxa för offentlig kontroll av livsmedel enligt bilaga 1 som bifogas. Förslaget utgår från SKL:s underlag Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll av livsmedel. I taxan regleras förutom timavgiftens storlek samt klassningssystem även frågor kring avgift för prövning respektive registrering, avgift för extra kontroll m.m. Timavgiften Miljö- och byggkontoret har även tagit fram ett förslag till ny timavgift för offentlig kontroll av livsmedel. Kontoret föreslår att den specifika timavgiften för kontrollen ska vara 800 kronor. Avgiftsförslaget har tagits fram utifrån perspektivet att samtlig handläggning av miljö- och hälsoskyddsärenden och livsmedelsärenden bör ha samma timavgift då kommunens kostnader för livsmedelskontrollen (löner, lokaler, utrustning, utbildning och andra tillhörande kostnader samt kostnader för provtagning och analyser) är densamma som för övrig kontroll inom miljö- och byggkontorets verksamhetsområde.

21 Konsekvenser Att ta ut årlig avgift samma år som verksamheten startar innebär att miljö- och byggkontoret får finansiering att bedriva tillsyn över den nystartade livsmedelsverksamheten redan första året som verksamheten är igång. En ändring av timtaxan kommer att medföra ökade intäkter av de årliga avgifterna för de fasta livsmedelsobjekt som i dagsläget finns i verksamhetsregistret på ca kronor per år. Ökade intäkter kan användas för att finansiera ytterligare resurser för tillsyn på livsmedelsområdet. Protokollsutdrag till: Kommunfullmäktige Miljö- och byggkontoret, Lina Nilsson Akt Exp / 2009

22 104 Delgivningar Nämnden delges information om inkommande ärenden till förvaltningen i form av delgivningslista.

23 105 Hantering av beslutsärenden från miljönämnden s beslut Nämnden lägger information med godkännande till handlingarna Ärendet Förvaltningschef Andreaz Strömgren informerar om hanteringen av beslutsärenden från miljönämnden och förvaltningens tjänstemannayttranden. Andreaz redogör för följande: Sammansättning av yttranden mellan nämnd och förvaltning. Spänningar mellan politik och förvalning - En förutsättning eller en belastning? Förvaltningen skriver ett tjänstemannaförslag till nämnden. Anser nämnden att förslaget inte är bra kan nämnden återremmitera ärendet. Tjänstemannayttrandet måste alltid få avvika från den politiska viljan. Nämnden har möjlighet att motsätta sig tjänstemannayttrandet och fatta ett oberoende beslut. Det måste alltid finnas utrymme för tjänstemannen att markera ståndpunkt utifrån professionell bedömning. I själva uttrandet ska nämndens beslut och beslutsförslag bifogas nämndsprotokollet kan dock bara innehålla beslutspunkter. Bra med en beredningsfunktion vid en ihopslagen nämnd för att gå igenom beslutsunderlaget. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2009

Protokoll 2009-12-09. Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-12-09, kl. 14.00-16.50

Protokoll 2009-12-09. Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-12-09, kl. 14.00-16.50 Plats och tid Kommunhuset Timrå, kl. 14.00-16.50 Beslutande Berth Henriksson, ordf (S) Jeanette Nordin (S) Alf Söderlund (S) Monica Edin Wass (S) Bengt Nilsson (S) Ingvar Smedjegård (C) Lennart Olsson

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2012-12-10 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2012-12-10 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Plats och tid Söråkers Folkets Hus,, kl. 13.00-14.40 Beslutande Roger Öberg (S) Ordf Karina Nordgren (S) Alf Edin (S) Lena Hallin (S) Bengt Nilsson (S) Marie Bergman (S) Zofia Henriksson (M) Lennart Olsson

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2016-12-14 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Lars-Göran Gustavsson (S), ordförande Bertil Helmersson (V) Hans Lind

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslutad i KF datum: 2010-11-15 Reviderad datum: Gällande fr.o.m 2011-01-01 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Enligt 27 kap 1 miljöbalken (SFS 1998:808) och 1 kap 1 förordningen (SFS

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2009-10-27 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Tierp, kl 14.00-15.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bertil Ahlin (C), ordförande Gert Berlin (S) Karl-Bertil Wallin (S)

Läs mer

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget.

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget. 4 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utskottet samhällsbyg 2013-10-09 01 (345) 121 Dnr Ks 2013.714 1.6.2 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslut Utskottet samhällsbyggnad föreslår

Läs mer

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203 FÖRFATTNINGSSAMLING (2.2.1) Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken (SFS 1998:808). Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-10, 123. Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

(9) 14:30. C7(7YelL "pnifitrankell. Justerande Gert Berlin ti BEVIS OM ANSLAG

(9) 14:30. C7(7YelL pnifitrankell. Justerande Gert Berlin ti BEVIS OM ANSLAG 2017-03-14 1 (9) Plats och tid Kommunhuset 24 augusti, Rådrummet, kl. 13:00 14:30 ande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 1-7 Utses att justera Justeringens plats och tid Gert Berlin (S) Kommunhuset,

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109 STYRDOKUMENT 2015-10-27 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF 109 Denna taxa ersätter taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen PROTOKOLLSUTDRAG Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-07 1/2 SBN 7 Dnr SBN/2015:39-206 Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår

Läs mer

Taxa enligt miljöbalken

Taxa enligt miljöbalken Taxa enligt miljöbalken För prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-27 107 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Timtaxa... 2 Avgifter... 2 Avgifter

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) ordf Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Lilian

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 september 2013 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 september 2013 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren

Läs mer

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Hammarö kommun 2012-11-26, Kf 86 Taxan träder i kraft 2013-01-01

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-18, 25, att börja gälla från och med den 1 januari 2015. Indexuppräknad av miljönämnden

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av Lessebo kommunfullmäktige 2013-10-28, 64 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser

Läs mer

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Miljönämndens arbetsutskott 2011 09 08 34 1 Dnr 2011 1791 Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Bilaga: Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område gällande miljönämndens verksamhet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljönämnden 2012-06-20 1 Plats och tid Kommunalkontoret 14.00-16.30 Beslutande Lisa Johansson (V), ordförande Lars-Göran Gustavsson (S) Jörgen Norén (S) Lars Björlin (S) Ulf Andersson (M) Conny Sivertsen

Läs mer

TAXA Inom miljöbalkens område

TAXA Inom miljöbalkens område TAXA Inom miljöbalkens område Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2013-12-12 114 Revidering av timavgift KF 2015-11-12 110 Föreskrifter Filipstads kommuns taxa

Läs mer

Protokoll 1. Marie Westlund och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 11 april 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Marie Westlund och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 11 april 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S), ordf Anders Sandström (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Roger

Läs mer

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 Protokoll 1 Ärendeförteckning 66 Fastställande av dagordning 67 Anmälan av informationsärenden maj 2014 68 Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 69 Ekonomisk rapport maj 2014 70 Tertialrapport januari

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 1 (5) Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Mora Orsa miljönämnds kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(10) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-20.15 Paragrafer 52-59 Beslutande Anders Bergstrand (M) ordförande Elvy Svennerstål (FP) 1:a vice ordförande Siv Sahlström (C) 2:a vice ordförande

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Taxa. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. och uppdragsverksamhet MBN

Taxa. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. och uppdragsverksamhet MBN MBN14-494 406 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och uppdragsverksamhet Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-10-21 Antagen av KF 2014-12-15

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Antagen av kommunfullmäktige Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Smedjebackens kommuns kostnader för

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område 1 (7) Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 89, indexuppräknad för 2015 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 13.15. Ajournering 12.30-12.35. Beslutande Övriga närvarande Günter Ruchatz (M), ordf Jimmy Odenäng (M) Johan Sigvardsson (C) Anne Wilks

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén (s) Bengt Nilsson (s) Mari Eliasson (s) Anders Weinemo (s)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING F 10 1(1) Gäller från 2014-01-01 2013/928 420 Antagen: kommunfullmäktige 2007-12-17 144 och ändrad senast 2013-12-16 151 Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt

Läs mer

Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012

Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012 Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Vellinge kommuns kostnader för prövning

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl ,

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl , Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-17.45 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Lars-Olof Hermansson Bror Simonsson, tjg ersättare Einar Jansson Lars Edström Ingemar Martinsson kl. 08.15-15.00

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Justering av jävsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av jävsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-08-16 11 (16) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierp, kl 14.00 15.00 ande Bertil Ahlin (C), ordförande Stig Lundquist (M) Anette Eriksson (S) Stefan Wårdsäter (S) Övriga närvarande Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-02 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00-17.00, Nämndhuset plan E, sal Smedjan Franz Maretta (s) ordförande Bertil Persson (c) Gisela Lindh (s) Kent Gustavsson (s) Alf Carlsson (s)

Läs mer

Lovisa Eriksson (C) Ulf Uebel (FP) Anders Bergstrand (M) tjg ers Kjell Rosén (MP)

Lovisa Eriksson (C) Ulf Uebel (FP) Anders Bergstrand (M) tjg ers Kjell Rosén (MP) 1(9) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-21.05 Paragrafer 15-22, ej 16 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Taxan gäller avgifter för miljö- och konsumentnämndens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808),

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-09-14 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/297 203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-02-16 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 16 februari 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 39 / 2014 TAXA FÖR MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDENS PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2014 och gällande från

Läs mer

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande...

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande... TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18 Plats och tid Bruna Salongen, 15.30 17.00 Beslutande Övriga deltagare Lena Näslund, ordförande Irene Persson Birgitta

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen.

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Förslag till beslut Miljö- och byggnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ska besluta att med stöd av 6,14 Förordning om avgifter för kontroll

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m. Sid 1 (5) 2015-12-22 Dnr. 15SBN426 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m. I Gävle kommun är det Samhällsbyggnadsnämnden som svarar för prövning

Läs mer

TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Antagen av Kommunfullmäktige 2008-11-27, 253, reviderad av Kommunfullmäktige 2009-11-26, 201 reviderad av Kommunfullmäktige 2010-11-25, 239 reviderad

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret 2016-01-18 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen Enligt 27 kap 1 i miljöbalken (1998:808) och 16 a i strålskyddsförordningen

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2014-01-21 1(6) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 38 2015-06-17 Gäller från och med 2016-01-01 Textdel 2015-02-13 Hylte kommun Storgatan 8 Tfn

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Sida 1 av 5 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Piteå kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00 Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-10-24 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.20 09.20 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. Ulla Hjort

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 20 augusti (10 )

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 20 augusti (10 ) Miljö- och byggnadsnämnden 20 augusti 2014 1 (10 ) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.20 Beslutande Ersättare: Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande 1(9) +Plats och tid Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 6

Protokoll Sida 1 av 6 Protokoll Sida 1 av 6 Plats och tid Polstjernan 9:00-10:00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Svahn (S) Eduardo

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Bengt Larsson (M) Göran Hammarlund

Läs mer