Mälarenergi. Framtidens Applikationsanvändande. Petter, Anton, Patrik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mälarenergi. Framtidens Applikationsanvändande. Petter, Anton, Patrik"

Transkript

1 Mälarenergi Framtidens Applikationsanvändande Petter, Anton, Patrik

2 Tack till 2

3 Sammanfattning Titel: Mälarenergi Framtidens applikationsanvändande Författare: Patrik Birgersson, Anton Nordmark & Petter Richert Handledare: Finn Weidersheim-Paul Ämne: Företagsekonomi Nyckelord: Applikation, Utveckling, Trender, Smartphone, Sociala medier. Problem Syfte Metod Slutsats Slutsatsen i praktiken

4 Abstract Title: Mälarenergi The future use of mobile applications Authors: Patrik Birgersson, Anton Nordmark & Petter Richert Tutor: Finn Weidersheim-Paul Subject: Business administrations Key words: Application, Development, Trends, Smartphone, Social Media. Problem Purpose Methodology Findings/conclusions Practical implications

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Problemformulering Frågeställning Syfte Målgrupp, Avgränsning Mälarenergi Disposition Vad är en applikation? Sociala medier Belöning & Kundlojalitet Varumärkespreferenser Trender Produktlivscykel Konkurrensanalys Skärningspunkt Marknadskommunikation SWOT- analys Metod Datainsamling Intervjuer Enkätundersökning Abduktiv ansats Marknadsundersökning Brainstorming Teorival Framtidslägenhet Metodkritik Empiri Mälarenergi Enkätundersökning Intervju Mälarenergi: Maria Samson 23 april Intervju Mälarenergi: Mikael Pernell 13 april Intervju bybrick: David Paulsson, Peppe Bergqvist och Erik Stridell 27 april Vad är en applikation Sociala medier Kundlojalitet & Belöning Varumärkespreferenser Trender Produktlivscykel Konkurrenter Vattenfall Fortum... 23

6 4.13 Lyftkransperspektivet Skärningspunkt Marknadskommunikation S.W.O.T Analys/Diskussion Slutsatser Framtida forskning Referenser Böcker Artiklar Webblänkar Bilder Figurer Bilagor Bilaga 1, Enkätundersökning Bilaga 2, Intervjufrågor Mikael Pernell Bilaga 3, Intervjufrågor Maria Samson Bilaga 4, Intervjufrågor bybrick Bilaga

7 1. Inledning Förbered er på en resa mot framtidens användande av applikationer. Denna uppsats inom företagsekonomi behandlar ämnen inom den digitala marknaden, relationer och integration med kunder. Mälarenergi har nyligen tillsatt Maria Samson som kommunikationsansvarig för digitala media. Samson har det yttersta ansvar för digitala mediekanaler på företaget. Det Mälarenergi vill ha hjälp med är att utveckla företagets digitala kanaler, närmare bestämt den mobila applikationen som företaget nyligen har utvecklat. Mälarenergi anser att de ligger efter i utvecklingen inom denna kanal och de vill självklart utvecklas i takt med konkurrenterna. Intressenterna för denna studie är: Mälardalens högskola, lärare, studenter, Mälarenergi, Mälarenergis kunder. 1.1 Bakgrund Mälarenergis Ove Fredriksson och Hans Oskar var och föreläste under kurser Integrerad Marknadskommunikation och berättade om Mälarenergi som företag och hur de arbetar med marknadsföring. Under den föreläsningen tog de upp att de fanns en möjlighet att skriva kandidatuppsats på Mälarenergi. Mälarenergi ville ha hjälp med att se sin organisation med objektiva ögon, då de fastnat och vill komma vidare i sin utveckling av digitala medier. För att lyckas med detta har författarna tagit hjälp av ett verktyg som kallas Lyftkransperspektivet som beskrivs mer ingående i teoridelen. Av de tre alternativet de beskrev fastnade de tre författarna för en och samma frågeställning. Denna innebar att utveckla och göra en marknads/trendanalys av digitalmedia för applikationer. Alla tre är intresserade av mobila applikationer och alla tre en smartphone. Att hitta en lösning på tekniska lösningar som kan förenkla människors liv i vardagen, är något som författarna brinner för. 1.2 Problemformulering Mälarenergi är i dagsläget inte så välutvecklade när det gäller de digitala marknadsföringskanalerna (intervju Samson). Som ett kommunalt bolag har de varit rädda att etablera sig i olika digitala marknadsföringskanaler som till exempel en företagssida på Facebook (intervju Samson). De har nu förstått vikten av att marknadsföra sig genom dessa kanaler och ha en god dialog med sina kunder. Mälarenergis mobilapplikation består idag av funktioner såsom elförbrukningsdiagram och ett sätt att se sin faktura för nästkommande betalning. Utvecklingen i detta område är stor hos konkurrenter (reff andra företag, vattenfall, eon eller något). Därför vill författarna undersöka vad kunderna vill kunna göra genom en mobilapplikation från Mälarenergi, vad skulle underlätta deras vardag? 1.3 Frågeställning Kan Mälarenergi öka kundernas användande av den mobila applikationen och skapa kundlojalitet genom förbättring och utveckling av denna? 1.4 Syfte I denna studie ska författarna undersöka användningen av Mälarenergis digitala marknadsföringskanaler. Författarna kommer inrikta och specialisera sig på hur kunderna

8 använder företagets mobilapplikation och vad de vill se för förbättringar i denna som underlättar vardagen för Mälarenergis kunder. 1.5 Målgrupp, Avgränsning Som målgrupp har författarna valt att rikta sig till åringar i Mälardalsregionen. Valet av målgrupp motiveras med att de personer som ingår i denna målgrupp är en köpstark grupp som kommer att vara kunder hos Mälarenergi under lång framtid. Den valda målgruppen är väl utvecklade och uppdaterade när det kommer till tekniska lösningar. Författarna har valt att begränsa sig till Mälarregionen då den är mest relevant med högt antal kunder. Den enkätundersökning som skickas ut kommer att besvaras av den valda målgruppen. Författarna har avgränsat sig till utvecklingen av Mälarenergis applikation. 1.6 Mälarenergi Företaget Mälarenergi som denna studie handlar om har sedan år 1861 levererat elektricitet till Västerås Stad. Den 3:e april 1861 hade Mälarenergi fullt upp med allt hålla 40 gaslampor lysande i Västerås. Idag 150 år senare har företaget nästan människor att försörja med el för att de ska kunna lysa upp sina hem. (malarenergi.se 1) Företaget har även vattenkunder, fjärrvärmekunder, bredbandskunder och även samtliga skolor, förvaltningar och bolag med sammanlagt 6000 anställda (malarenergi.se 2). Koncernen ägs av Västerås Stad och omsätter ca tre miljarder kronor och företaget har ca 580 anställda. (malarenergi.se 3) Mälarenergis affärsidé går ut på att tillgodose kundernas efterfrågan av energi, vatten, IT-kommunikation och där tillhörande tjänster. Mälarenergi verkar till störst del i Mälardalen (malarenergi.se 4). 1.7 Disposition 2. Teori I denna del presenteras relevanta teorier som anknyter till det empiriska materialet. Bland annat modeller och verktyg som författarna valt att använda sig av för att besvara frågeställningen. 3. Metod I detta kapitel redovisar författarna utförandet av denna studie. De redovisar vilka tillvägagångssätt och insamlingsmetoder som använts för att samla in användbara fakta och teorier. En kortare förklaring till varför just dessa metoder och tillvägagångssätt har valts presenteras också. 4. Empiri Nedan presenteras eget hämtat material från intervjuer, hemsidor, enkätundersökning och ett besök i Mimers framtidslägenhet. En beskrivning av Mälarenergi som företag och dess konkurrenter finns även i denna del. 8

9 2. Teori I denna del presenteras relevanta teorier som anknyter till det empiriska materialet. Bland annat modeller och verktyg som författarna valt att använda sig av för att besvara frågeställningen. 2.1 Vad är en applikation? En applikation för mobiltelefoner är ett program eller ett spel som installeras i en mobiltelefon. Dessa applikationer kan fungera på olika sätt, den kan ligga och vara passiv eller vara aktiv med så kallade push-notiser. Har applikationen så kallade push-notiser så ger den användaren en notis när något har hänt. Ett exempel på detta är när en användare får en notis i sin Facebook-applikation om att någon har skrivit till denne. Det är då enkelt att trycka på notisen och på sätt få direkt tillgång till applikationen och se vad det är som har hänt. Det har i dagsläget laddats ner över 25 miljarder applikationer från App-store, som är den marknad där Iphone användare laddar ner sina applikationer (Feber.se). På lite mer än ett år har 15 miljarder av dessa applikationer laddats ner, vilket visar att nerladdningen ökar lavinartat. Android market som är marknaden för HTC, Samsung, LG med flera har nått över 10 miljarder nerladdade applikationer i dagsläget (Telia.se). En applikation kan antingen vara gratis eller kosta pengar, när det finns en betalversion och en gratisversion av samma applikation brukar det som skiljer dem åt vara funktionerna. Betalversionerna är oftast obegränsade och har ett större användningsområde medan gratisversionerna har begränsad åtkomst och kan även innehålla reklam. 2.2 Sociala medier Sociala medier är en term som används för att beskriva den media som bygger på integration mellan människor på internet.(lundin & Lundqvist, 2010) En stor fördel med social media är att personer behöver inte befinna sig på samma plats för att integrera med varandra. Personerna kan vara på helt olika ställen på jorden, men de kan ändå på ett smidigt sätt integrera med varandra. Ännu en fördel är att meddelandehistoriken gör att det enkelt går att se hur konversationen utvecklats och att det är lätt att återkoppla till vad som tidigare sagts. Ett exempel på detta är att kommunikation via social media överträffar den traditionella kommunikationen via tal ur en säkerhets -och historiksynpunkt(baym, 2010, s ). Social media provides the way people share ideas, content, thoughts, and relationships online. Social media differ from so-called mainstream media in that anyone can create, comment on, and add to social media content. Social media can take the form of text, audio, video, images and communities (Meerman Scott, 2010, s. 38) 2.3 Belöning & Kundlojalitet Ett belöningsprogram har som huvudsyfte att behålla kunder snarare än att attrahera nya. Belöningar kan exempelvis vara en gratis produkt, speciella tjänster eller någon form av

10 system där poäng räknas och som gagnar frekventa användare. En fördel med ett belöningsprogram är att konkurrensen inte blir lika hård sätt till priset, det vill säga att det är billigare att behålla befintliga kunder än att skaffa nya. Det är även en kanal som på ett effektivt sätt bygger upp en kundbas som syftar till direkt marknadsföring till kunderna. Det finns dock många kritiker som hävdar att ett belöningsprogram inte har någon positiv effekt på kundlojalitet.(mårtensson, 2009, s.349) Kundlojalitet beskrivs enligt Uncles, Dowling och Hammond (2003) som en kund som exempelvis är trogen till ett varumärke eller håller sig till en specifik produktkategori. Det är svårt att hitta en specifik definition av kundlojalitet, i artikeln beskrivs tre förslag på definitionen av kundlojalitet. 1. Lojalitet är i huvudsak en attityd som ibland leder till en relation till varumärket (modell 1). 2. Lojalitet beskrivs i huvudsak som ett avslöjande beteende, exempelvis genom att se till ett tidigare köpbeteende (modell 2) 3. Lojalitet påverkas av individens personlighet, omständighet och/eller köpsituation (modell 3). Figur 1, tagen från Uncles, Dowling & Hammond Den lojalitet författarna valt att applicera på Mälarenergi är en så kallad beteendemässig lojalitet. En beteendemässig lojalitet beskrivs som att stimulera efterfrågan, det vill säga varumärkesstimulansen (Mårtenson, 2009, s. 27). Typiska mål för beteendemässig lojalitet 10

11 kan vara att, locka till provköp, öka användningen eller öka köp av andra märken och modeller som företaget erbjuder. I detta är marknadskommunikationens roll att påverka köpbeteendet hos kunden samt även relationerna med dem. Målen med detta är att locka till provköp och öka användningen.(mårtenson, 2009, s. 382) Varumärkespreferenser Med varumärkespreferenser menas att varumärken måste stå för något för att skilja sig från mängden i dagens näringsliv. Det som är viktigt är att varumärken har starka, positiva och unika associationer kopplade till sig. Varumärken måste positionera och differentiera sig på ett för målgruppen positivt och relevant sätt.(mårtensson, 2009, s ) 2.4 Trender Trender är någon ett företag behöver följa och vara medvetna om för att kunna ligga i framkant av utvecklingen. Hur framtiden kommer att se ut är svårt att säga men enligt Doughty (2011) så finns det stor chans att applikationer i smartphones som syftar till hälsa och utbildning kommer att bli en stor del i framtiden (Doughty, 2011). UTVECKLA! 2.5 Produktlivscykel En produktlivscykel är ett sorts mått på vilka faser en produkt går igenom när den lanserats på marknaden. En produkt som genomgår produktlivscykeln kan antingen vara helt ny för marknaden, eller så har produkten genomgått en stor förändring för att sedan lanseras på marknaden igen (Karlsson & Nyström, 2003). Enligt Axelsson & Agndal (2005) så är de olika stadierna i en produktlivscykel följande: introduktion, tillväxt, mättnad och nedgång (Axelsson & Agndal, 2005, s.164). I introduktionsdelen av en produkts liv så är resultatet oftast negativt, det tar ett tag att etablera sig på marknaden och detta är kostsamt, mycket pengar går även till marknadsföring av produkten (Axelsson & Agndal, 2005, s.164). Under tillväxtperioden är lönsamheten hög och nya aktörer lockas in på marknaden senare under mättnaden och nedgången så kommer produkten slås ut. (Axelsson & Agndal, 2005, s.164). MODELL PÅ EN PRODUKTLIVSCYKEL 2.6 Konkurrensanalys En konkurrensanalys är ett sätt för ett företag att ta reda på vad deras konkurrenter företar sig. Det är viktigt att ta reda på mer om konkurrenterna och deras marknadserbjudanden vid nyetablering, introduktion av nya produkter samt för att hålla företaget ständigt informerad om vad som föregår på marknaden och vad som möjligtvis kan koma att hända i framtiden. Exempel på frågor som ingår i undersökningen är: Vilka är företagets främsta konkurrenter? 11

12 Vilka typer av produkter kommer konkurrenterna att introducera inom den närmsta framtiden? Vem är prisledare inom branschen? Kolla vilka frågor som vi har besvarat och anpassa detta från boken!! (Axelsson & Agndal, 2005, s.222) 2.7 Lyftkransperspektiv Lyftkransperspektivet beskrivs som ett försök att avsiktligt härma naturen och på det viset ta sig över begränsningarna i de befintliga begreppsramarna. (Normann, 2008, s.279) Lyftkransperspektivet är metod som används för att se på ett problem ur ett annat perspektiv. Det finns två kriterier för att utveckla en lyftkran. Det första innebär att utforma det redskap som kallas för lyftkran, med hjälp av befintlig kunskap och teknik. Det andra kriteriet är att använda lyftkranen för att utforska det okända och på det sätter skapa ouppnådda nya affärsmönster. Lyftkranen hjälper därmed till att agera mellan det okända och det okända. (Normann, 2008, s.212) 2.8 Skärningspunkt En skärningspunkt går ut på när du placerar dig i skärningspunkterna mellan olika områden, discipliner eller kulturer kan olika befintliga koncept kombineras och utmynna i ett stort antal extraordinära nya idéer. Genom nya inputs och kombinationer kan helt nya banbrytande idéer skapas.(johansson, 2005, s.16) 2.9 Marknadskommunikation En marknadskommunikation har i uppgift att bygga upp de rätta associationerna till ett företags varumärke. Marknadskommunikationen ser till att både skapa och förmedla mervärden för företagets produkter eller tjänster. Varumärken ska framförallt vara starka, fördelaktiga och unika, där det viktigaste är ett starkt varumärke, följt av fördelaktigt, men det är även viktigt att varumärket är unikt. Det är även viktigt att upprätthålla varumärkeskännedomen för att behålla synlighet på marknaden och inte glömmas bort.(mårtenson, 2009, s ) 2.10 SWOT- analys En SWOT-analys är ett verktyg som används för att analysera starka respektive svaga sidor hos företag samt vilka möjligheter och hot som finns på marknaden. S står för Strenghts, det vill säga vilka styrkor företaget har, W står för Weaknesses vilket betyder vilka svagheter företaget har, O står för Opportunities, det vill säga vilka möjligheter som finns och den sista bokstaven T, står för Threats, vilket är vilka hot som finns på marknaden. Strenghts och Weaknesses är något man kan arbeta med, medan Opportunities och Threats är något som man måste utnyttja eller anpassa sig efter. Genom att använda av detta analysverktyg får man fram mål för vilket bidrag och vilken roll marknadskommunikationen ska ha.(mårtenson, 2009, s. 366) 12

13 SWOT Analys Intern Analys Extern Analys Styrkor Svagheter Hot Möjligheter Figur 2, egen figur 13

14 3. Metod I detta kapitel redovisar författarna utförandet av denna studie. De redovisar vilka tillvägagångssätt och insamlingsmetoder som använts för att samla in användbara fakta och teorier. En kortare förklaring till varför just dessa metoder och tillvägagångssätt har valts presenteras också. 3.1 Datainsamling Den kvalitativa insamlingen av data som utförts i denna studie har skett genom intervjuer och den kvantitativa datainsamlingen har skett via en enkätundersökning. Information har även hämtats från Mälarenergis hemsida för att skaffa basfakta om företaget. Olsson & Sörensen (2011, s. 46) menar att sekundärdata består av data som redan samlats in av andra forskare, till exempel vetenskapliga artiklar eller annan litteratur medan primärdata är information som författarna själva samlat in. Fakta från konkurrenterna har samlats in genom att besöka deras hemsidor och samla information. Primärdata som samlats in i denna studie är alltså data som samlats in via intervjuer samt fakta som hämtats från de olika hemsidorna. Som sekundärdata har författarna främst använt sig av böcker som de använt i tidigare kurser samt vetenskapliga artiklar. Denna form av datainsamlingar bidrar till att författarna kan bygga sig en starkare trovärdighet i sin studie eftersom dessa redan bearbetats Intervjuer Tre kvalitativa intervjuer utfördes, den första med kommunikationsansvarig för digitala media på Mälarenergi, Maria Samson. Den andra med Mikael Pernell som är kommunikationsansvarig med fokusområde kund på Mälarenergi. Den tredje med Erik Stridell, David Paulsson och Peppe Bergqvist på bybrick som arbetar med framtagande av digitala lösningar. Genom dessa intervjuer hämtade författarna in viktig fakta för att kunna bilda sig en större och bredare kunskap över Mälarenergi och utvecklingen av applikationen. De här intervjuerna spelades in och skrevs ned. En av författarna hade huvudansvar att ställa intervjufrågorna medan de andra två skrev ned stödord eller kortare meningar av vad som framkom av svaren från intervjupersonen. När materialet sedan skulle sammanställas utgick författarna från anteckningarna som två av författarna skrivit ned under intervjun. Dessa anteckningar jämfördes med det inspelade materialet för att få en så god tolkning av intervjuresultatet som möjligt. Frågorna i intervjuerna ställdes på ett sådant vis att intervjupersonen kunde utveckla svaren och ge en fortsatt diskussion kring området frågan gällde. Det var viktigt att lägga stor vikt vid att intervjupersonen skulle känna sig bekväm och att denne alltid fick tala till punkt (Olsson & Sörensen, 2011, s. 132), detta för att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. Samtidigt som frågorna ställdes på ett sätt så intervjupersonen kunde ge ett stort och brett svar så var det viktigt att svaret i huvudsak svarade på den ställda frågan (Olsson & Sörensen, 2011, s. 132), så svar på alla frågor blev besvarade och intervjun inte svävade iväg.

15 3.1.2 Enkätundersökning För att samla in empiriskt material utformade författarna en enkätundersökning, denna skickades ut till 5783 av Mälarenergis kunder i åldern i Mälardalsområdet. Svar inkom från 409 respondenter vilket innebär en svarsprocent på 7 %. I ett första steg utfördes en analys över vilka frågor som skulle finnas med i enkätundersökningen (Olsson & Sörensen, 2011, s. 148). Dessa frågor bollades fram och tillbaka mellan Mälarenergi och författarna för att få frågorna så välformulerade som möjligt, samt att de skulle passa för programmet (Netigate) som Mälarenergi använder sig av när de sänder ut enkätundersökningar. Det är väldigt viktigt att noga tänka igenom ett frågeformulär eller en enkät innan det sänds ut till respondenterna, samtidigt som det är viktigt med en snygg layout (Olsson & Sörensen, 2011, s. 148). Detta var någonting som författarna strävade efter i sin framtagning av enkätundersökningen och som tidigare diskuterats med Mälarenergi som har erfarenhet kring liknande undersökningar. Författarna valde att ha många av frågorna i enkätundersökningen i en femgradig skala men även andra typer av frågor. I slutet på enkäten fanns två öppna frågor (Olsson & Sörensen, 2011, s. 150), genom denna hoppades författarna få in ett flertal intressanta idéer och tankar. Målgruppen författarna riktade sig till var åringar, detta berodde på att dessa ansågs vara mer vana vid digital media. 3.2 Abduktiv ansats Författarna har i denna studie valt ett abduktivt arbetssätt. Ett induktivt arbetssätt innebär att forskningsarbetet först fokuseras på upptäckter författarna hittar i verkligheten för att sedan sammanföras med allmänna principer och teorier (Olsson & Sörensen, 2011, s ). Kort kan sägas att det empiriska materialet först hämtades in för att sedan utvärderas och jämföras med relevanta teorier från såväl litteratur som artiklar. Ett deduktivt arbetssätt innebär att utgångspunkten ligger i allmänna principer och befintliga slutsatser (Olsson & Sörensen, 2011, s ). Det abduktiva arbetssätt som författarna har valt att använda sig av är en blandning av induktion och deduktion där utgångspunkten är teori eller empiri växelvis (Olsson & Sörensen, 2011, s ). 3.3 Marknadsundersökning Författarna har även varit intresserade att se hur konkurrenter positionerar sig på marknaden. Därför har en marknadsundersökning utförts där författarna fått en god överblick över marknaden, en sådan marknadsundersökning innefattar många analyser (Axelsson & Agndal, 2005, s ) som exempelvis omvärlds- och konkurrensanalys. Informationssökningen har genomförts på internet och konkurrenternas hemsidor. Detta för att få en generell bild över konkurrenterna och se hur de arbetar med applikationer, sociala medier i dagsläget och vilka framtidsplaner de har. 3.4 Brainstorming Författarna använde sig av metoden brainstorming när de ville får fram nya idéer som kunde få Mälarenergis applikation att bli mer attraktiv för deras kunder. Genom att sätta sig i grupp och berätta de idéer som finns i huvudet kan nästa person spinna vidare på denna och på det viset utveckla den första idén (Fortune, 1993). Under denna brainstormingsession hade författarna som mål att uppmuntra varandras idéer och spinna vidare på dem tillsammans, de ansåg också att det var viktigt att skriva upp vad de kommit fram till på en gång eftersom de 15

16 visste om hur lätt de glömmer bort en bra idé. Det är viktigt med uppmuntran i en sådan här process för att alla ska bidra till max av sin kapacitet (Fortune, 1993). Detta var någonting författarna höll hårt på och tror att de genom detta skapade en avslappnad och bra miljö för att utveckla bra idéer som de kunde få användning av i ett senare stadium av studien. Fortune (1993) menar också att det är viktigt att deltagarna i en brainstormingsession upplever ett avslappnat och lekfullt klimat. Detta kände författarna var viktigt för att kunna låta kreativiteten flöda under hela sessionen. Författarna märkte även att idéer som kom fram under sessionen bidrog till att de alla tre tänkte vidare på andra idéer hemma som de sedan lade fram vid nästa möte. På detta vis utvecklades fler idéer fram som de sedan kunde arbeta med. 3.5 Teorival Genom sökning i flera artikeldatabaser som till exempel Emerald, ABI/Inform och Google Schoolar på sökord som till exempel: application, social media, brainstorming, product lifecycle och costumer loyalty, har flertalet intressanta artiklar med relevanta teorier tagits fram. Ett antal böcker som berör ämnet har också använts, dessa ger en ytterligare inblick i teorier kring intressanta ämnen som kopplas till studien författarna utfört. Litteratur inom ämnena marknadskommunikation, innovation, social media, marknadsföring har använts för att stärka studiens trovärdighet. 3.6 Framtidslägenhet Författarna tog kontakt med Mimer för att boka ett besök i den framtidslägenhet som Mimer har utvecklat i samarbete med bland annat författarnas uppdragsgivare Mälarenergi. Författarna valde att besöka denna lägenhet för att få inspiration och idéer om vad framtiden har att erbjuda och vilka tekniska lösningar som redan idag finns tillgängliga. 3.7 Metodkritik Skriv om: Att enkäten bara skickades ut en gång och att det bara var 7 % som svarade, att frågorna kunde formulerats bättre, att vi inte frågade om hur många som har en smartphone, 16

17 4. Empiri Nedan presenteras eget hämtat material från intervjuer, hemsidor, enkätundersökning och ett besök i Mimers framtidslägenhet. En beskrivning av Mälarenergi som företag och dess konkurrenter finns även i denna del. 4.1 Mälarenergi I dagens samhälle vill energibolagen förenkla och minska på elförbrukningen, allt detta för att skapa en sådan miljövänlig planet som möjligt för oss människor att leva på. Ett sätt som Mälarenergi arbetat med detta är att skapa något som kallas för Mina sidor på Internet där kunden har större koll på sin elförbrukning samt att kunden kan se sina fakturor genom detta. För att skapa ytterligare enkelhet för kunderna har Mälarenergi byggt en applikation som fungerar i samtliga smartphones. Mälarenergi menar att med denna applikation kan man som kund sköta dina ärenden på fikarasten, på tåget eller ute på staden. Mälarenergi motiverar detta genom att dagens samhälle blir mer och mer mobilt och att de tycker att det är viktigt att förenkla vardagen för kunderna. Genom denna applikation kan du som kund enkelt hålla reda på din förbrukning, hålla koll på fakturor samt ta del av aktuella erbjudanden.(malarenergi.se 5) Skriv om Mälarenergi på facebook På frågan om hur Mälarenergis kunder upplever företaget så svarade 35 % att de varken tycker bra eller dåligt om företaget. De som har ett negativt intryck av företaget består av 8 % medan de som har en positiv uppfattning om företaget består av 57 % (Se bilaga 1). 4.2 Enkätundersökning Av de 5783 respondenter enkäten skickades ut till, svarade 409 vilket utgör en svarsfrekvens på 7 %. Av respondenterna bodde 65 % i lägenhet och 32 % i villa och resterande 3 % hade annat boende. Den högsta svarsfrekvensen utgjordes av åldersgrupperna (39 %) och (43 %). På frågan om respondenterna använder sig av Mälarenergis applikation svarade 87 % nej och utav dessa var det bara 10 % som var medvetna om dess existens. Av de respondenter som var medvetna om att applikationen existerade var det 51 % som använde applikationen månadsvis. Större delen av respondenterna använder applikationen till att kolla sin elförbrukning och/eller sin faktura. I enkätundersökningen fick respondenterna visa sitt intresse för vilka funktioner de ville att applikationen skulle innehålla. Av de sex förslag som gavs, var de tre av dessa som respondenterna tyckte skulle vara mycket intressanta att applikationen skulle innehålla. Att de skulle kunna styra elektroniken i hemmet Få information om störningar och avbrott i elnätet Ett bonussystem som ger ett lägre elpris och exempelvis biljetter till evenemang Respondenterna tyckte varken att det skulle vara bra eller dåligt att kunna förnya eller teckna ett abonnemang via applikationen. De två förslag som respondenterna anser skulle vara

18 mindre intressant är om applikationen skulle innehålla ett spel eller om Facebook skulle gå att nå via applikationen. I enkätundersökningen fanns två öppna frågor där respondenterna hade möjlighet att påverka och ge förslag på framtida användningsområden för applikationen. Efter en sammanställning av svaren såg författarna en trend att respondenterna vill kunna se sin elförbrukning i realtid, statistik och kunna se förbrukningen omvandlat i kronor. Ett utdrag av citat från de öppna frågorna i enkäten: "Om ni fixar en bra app (som klarar dessa saker) så skulle iaf jag aldrig byta bort Mälarenergi som elleverantör och jag är säker på att ni skulle få betydligt fler unga vuxna som kunder" "Idén med att styra ditt hem via app vore riktigt spännande, att kunna se villka apparater som är påslagna i hemmet vore kanon, då slipper jag oroa mig när jag inte är hemma då kan jag " "Se min aktuella elförbrukning" "Få information om pågående eller planerade avbrott i elnätetet/stadsnätet" Figur 3, tagen från Netigate.se 18

19 4.3 Intervju Mälarenergi: Maria Samson 23 april 2012 Maria Samson arbetar som kommunikationsansvarig för digitala media sedan fem månader tillbaka. Tjänsten innebär att Maria ska utveckla Mälarenergis kommunikation via digitala och sociala medier. Tidigare arbetade Maria som chefredaktör för webben på Mälarenergi. De långsiktiga målen är att det naturliga valet ska falla på en användning av digitala medier. Maria menar att det ultimata är att användningen ska ske digitalt till Mälarenergis kunder och även internt i företaget. De digitala medier Mälarenergi använder sig av idag är Facebook, Twitter, Youtube, digitala nyhetsbrev och sin hemsida där tjänsten Mina sidor finns. Av Mälarenergis kunder så använder av dem tjänsten Mina sidor, den tiden då det är mest trafik är när det är dags att betala räkningarna. Den viktigaste kanalen att nå ut på för Mälarenergi enligt Maria är Facebook, ett scenario hon gärna ser är att det ska ske en tvåvägskommunikation mellan kunderna och företaget. I dagsläget har de inte någon som är aktiv på företagets Facebooksida dygnet runt. Maria tror att det i framtiden inte kommer att fungera att ha en kundtjänst som är öppen 8-16 utan att det kommer att krävas en hög aktivitet från deras sida så kunderna kan kommunicera med Mälarenergi på det sättet de tycker är bekvämast. Mälarenergi riktar sina digitala tjänster till alla sina kunder på den privata sidan, det viktigaste enligt Maria är att ta ner användandet på en personlig nivå så att alla kunder ska kunna använda dem. De trender Maria ser på marknaden för applikationer är att de ska ge ett mervärde för kunden. Det räcker inte att enbart förmedla företagets information utan även ge kunden ett nöjesutbud i applikationen. Det Maria genomgående menar i intervjun är att Mälarenergi vill göra det så enkelt som möjligt för kunderna, genom att förenkla och tala kundens språk. Ett exempel är att gemene man inte förstår sig på kilowatt utan vill helst veta hur mycket pengar som kan sparas. Maria menade även att Mälarenergis deltagande på Facebook kan bli bättre och att företaget har mycket att lära. 4.4 Intervju Mälarenergi: Mikael Pernell 13 april 2012 Mikael Pernell arbetar som kommunikationsansvarig med fokusområde kund sedan sex veckor tillbaka. Som kommunikationsansvarig arbetar Mikael med att skapa kundnöjdhet och genom detta stärka kundlojaliteten. Tidigare arbetade Mikael som webbchef, vilket innebar att han var med i utvecklandet av Mälarenergis mobila applikation. Anledningen till att de utvecklade applikationen var att de i undersökningar märkt av att det blivit populärt med applikationer. I den första versionen av applikationen finns tre funktioner, se faktura, elförbrukning och aktuella nyheter. Sedan applikationen släpptes i skiftet har ungefär 2500 laddat ner applikationen, 1400 har registrerat sig på applikationen och varje månad 1400 är det 500 som använder sig av applikationen varje månad. Av de kunder som Mälarenergi har så utgör de 500 som använder applikationen varje månad endast 0,36 %. Mälarenergi hade räknat med 2000 användare av applikationen, vilket innebär att det är 1500 mindre som använder applikationen än de hade räknat med. De trender Mikael förutspår är att onlineapplikationer är den framtida utvecklingen. Genom dessa onlineapplikationer kommer företag kunna kringgå Appstore och Androidmarkets nuvarande regelverk. På detta vis sker uppdateringar direkt genom att hemsidan öppnas, vilket 19

20 Mikael menar är enklare och ett kostnadseffektivare sätt att nå ut med samma information. Det enda som skiljer sig i en sådan här onlineapplikation är gränssnitten till de olika storlekar som finns på skärmar. Det Mälarenergi vill uppnå via applikationen är att skapa ett mervärde för kunderna samt att skapa merförsäljning för Mälarenergi. Med merförsäljning menade Mikael att applikationen även ska innehålla bland annat en säljfunktion och störningsinformation. Mikael påpekade även vikten av att använda sig av sociala medier såsom Facebook för att nå ut till kunden på ett modernt och effektivt sätt. Genom sociala medier hävdar Mikael att en tävling skulle öka kundernas användande av applikationen. 4.5 Intervju bybrick: David Paulsson, Peppe Bergqvist och Erik Stridell 27 april Denna intervju genomfördes med David Paulsson som arbetar som grafisk designer, Peppe Bergqvist som programmerare och Erik Stridell som projektledare. Alla dessa har olika kunskaper inom skapandet av applikationer och annan webbaserad programmering och design, därför utfördes denna intervju med tre personer istället för en samt att detta företag har ett samarbete med Mälarenergi och har utfört en del uppdrag åt dem. Under denna intervju berättade intervjupersonerna om hur marknaden för applikationer håller på att utveckla sig. De är helt inne på att marknaden går mer och mer mot hemsidor som är välfungerande även för mobiltelefoner. Eftersom Sverige har ett välutvecklat och snabbt mobilnät menar de på att en utveckling av en hemsida som är vänlig för mobiltelefonen är ett bättre alternativ än en applikation i mobiltelefonen. Fördelen med att ha en webbaserad applikation är att alla som äger en telefon med internetuppkoppling kan ta del av en specifik applikation. I fallet med Mälarenergi menar intervjupersonerna att alla inte kan använda den applikation som Mälarenergi har idag. Det skulle vara till en stor fördel om alla kunder hade möjlighet att använda applikationen. De ansåg även att Mälarenergis applikation ska minst ska ha samma funktioner som Mina sidor har, de ställde frågan varför det inte är så. Vilket författarna inte hade något bra svar på. På frågan om de trodde att ett spel skulle kunna locka mer användare för Mälarenergis applikation, svarade de nej. Det tror inte att ett spel skulle locka fler användare, men idén om att skapa någon form av tävling som man skulle kunna likna med ett spel, trodde de skulle kunna vara intressant för Mälarenergis kunder. När det gäller designen av en applikation ansåg de att det inte är själva designen som är viktig, utan vilka funktioner som finns samt att det ska vara användarvänligt med bra placeringar på funktionerna. Det ska helt enkelt finnas ett syfte med hela applikationen. Det som var mest intressant var vad som är möjligt att göra i en applikation, vilket de svarade att ingenting är omöjligt. De ansåg att det stora arbetet ligger hos Mälarenergi, det vill säga att de ska göra det möjligt via elnätet att utföra nya funktioner. Sammanfattningsvis ansåg de att det som kommer är de så kallade nätapplikationer och att dessa har många fördelar jämfört med de traditionella applikationerna och att det skulle bli billigare för Mälarenergi om de utvecklade en nätapplikation. 20

Framtidens Applikationsvändande Ett samarbete med Mälarenergi

Framtidens Applikationsvändande Ett samarbete med Mälarenergi Framtidens Applikationsvändande Ett samarbete med Mälarenergi Kandidatuppsats i företagsekonomi Akademin för Hållbar Samhälls- och Teknikutveckling FÖA 300, 15 Hp Slutseminarium: 2012-05-30 Författare:

Läs mer

Att skapa igenkändhet på turismmarknaden

Att skapa igenkändhet på turismmarknaden Handledare: Finn Wiedersheim-Paul FÖA 300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi Akademien för Hållbar Samhälls och Teknikutveckling VT-2012 30 maj 2012 Att skapa igenkändhet på turismmarknaden - En studie

Läs mer

Att våga vara mobil - En studie i hur företag kan påverka konsumentens köpvanor genom införandet av mobil handel

Att våga vara mobil - En studie i hur företag kan påverka konsumentens köpvanor genom införandet av mobil handel Att våga vara mobil - En studie i hur företag kan påverka konsumentens köpvanor genom införandet av mobil handel Författare: Hannes Fagerman, Martin Nilsson Handledare LNU Joachim Timlon Examinator LNU

Läs mer

Marknadsföring för nystartade modeföretag

Marknadsföring för nystartade modeföretag Högskoleexamen i textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning Textilhögskolan 2013-05-31 Rapportnr. 2013.10.17 Marknadsföring för nystartade modeföretag Moa Arnell, Emma Axgart, Moa

Läs mer

Marknadsföring via Instagram. I N G R I D L A R S S O N o c h E L M A M A K S U M I C

Marknadsföring via Instagram. I N G R I D L A R S S O N o c h E L M A M A K S U M I C Marknadsföring via Instagram I N G R I D L A R S S O N o c h E L M A M A K S U M I C Examensarbete Stockholm, Sverige 2013 Marknadsföring via Instagram INGRID LARSSON och ELMA MAKSUMIC DM129X, Examensarbete

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Relationsmarknadsföring

Relationsmarknadsföring Södertörns df högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Marknadsföring Vårterminen 2014 Programmet för Ekonomi, Teknik och Design Relationsmarknadsföring Hur bankerna ska klara

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Marknadskommunikation i dagens dataintensiva landskap

Marknadskommunikation i dagens dataintensiva landskap Marknadskommunikation i dagens dataintensiva landskap I vilken omfattning svenska företag använder insamlad och analyserad kunddata för utformningen av sina marknadsaktiviteter Daniel Steinholtz & Tatiana

Läs mer

Nålen i höstacken. En studie i hur Kalmar kommun kan kommunicera med unga genom sociala medier

Nålen i höstacken. En studie i hur Kalmar kommun kan kommunicera med unga genom sociala medier Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap Nålen i höstacken En studie i hur Kalmar kommun kan kommunicera med unga genom sociala medier Sofia Holmström Ulrika Persson Media management

Läs mer

Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Analys av fyra svenska företags kundtidningar Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet för IT, Medier och Design Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Läs mer

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Marknadsföringsprogrammet, 180hp Snacka om Spotify Kandidatuppsats i marknadsföring Författare: Fredrik Ahlbäck, 870107 Daniel Erlandsson, 871220 Handledare:

Läs mer

SOCIALA MEDIER PÅ MODET Hur svenska modeföretag använder sociala medier för att kommunicera och skapa relationer med sina kunder.

SOCIALA MEDIER PÅ MODET Hur svenska modeföretag använder sociala medier för att kommunicera och skapa relationer med sina kunder. SOCIALA MEDIER PÅ MODET Hur svenska modeföretag använder sociala medier för att kommunicera och skapa relationer med sina kunder. Kandidatuppsats i marknadsföring Företagsekonomiska institutionen Handelshögskolan

Läs mer

Ryktesspridning eller Reklampelare?

Ryktesspridning eller Reklampelare? Butikschefsprogrammet Institutionen Textilhögskolan Högskolan i Borås B-uppsats, VT 2010 Handledare: Vigo Peterzon Rapportnummer: 2010.11.9 Ryktesspridning eller Reklampelare? - En studie av butikskedjan

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

Att skapa uppmärksamhet på turismmarknaden

Att skapa uppmärksamhet på turismmarknaden Examinator: Cecilia Lindh Seminarieledare: Maria Melander Handledare: Finn Wiedersheim-Paul FÖA 300 - Kandidatuppsats i Företagsekonomi Akademien för Hållbar Samhälls och Teknikutveckling VT-2012 30 maj

Läs mer

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni 2009 Författare: Henrik Johnsson Erik Nilsson Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Agneta Olerup, Anders Svensson Abstrakt Titel:

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Bilindustrin och CSR

Bilindustrin och CSR Bilindustrin och CSR En kvantitativ undersökning om konsumenters preferenser och attityd kring bilindustrins ansvarstagande Kandidatuppsats i företagsekonomi (FÖA300) 15 ECTS Mälardalens Högskola VT 2010

Läs mer

Marknadsföring på sociala medier. Fyra stycken svenska företags marknadskommunikation på Facebook

Marknadsföring på sociala medier. Fyra stycken svenska företags marknadskommunikation på Facebook Institutionen Kultur och medier MK 2002 HT 2010 Uppsats: 15 hp Handledare: Martina Ladendorf Marknadsföring på sociala medier Fyra stycken svenska företags marknadskommunikation på Facebook Fyra stycken

Läs mer

E-handel: Let s get it on(line)

E-handel: Let s get it on(line) E-handel: Let s get it on(line) Hur kan e-handeln och e-butiker göras mer attraktiva för konsumenter? Magisteruppsats Marknadsföring 15hp Företagsekonomiska institutionen Handledare: Martin Öberg Handelshögskolan

Läs mer

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Linus Grahl Produktionsledare - Media, MAH Maj 2010 Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Sammandrag Denna studie belyser användarvänligheten

Läs mer

Företagsekonomiska institutionen VT 2013. Företagsekonomi. Is content king? En studie om reklambranschens utveckling i och med content marketing

Företagsekonomiska institutionen VT 2013. Företagsekonomi. Is content king? En studie om reklambranschens utveckling i och med content marketing UPPSALA UNIVERSITET C-UPPSATS Företagsekonomiska institutionen VT 2013 Företagsekonomi Is content king? En studie om reklambranschens utveckling i och med content marketing Kristian Bernström Anders Näsman

Läs mer

Att skapa uppmärksamhet på turismmarknaden

Att skapa uppmärksamhet på turismmarknaden Examinator: Cecilia Lindh Seminarieledare: Maria Melander Handledare: Finn Wiedersheim-Paul FÖA 300 - Kandidatuppsats i Företagsekonomi Akademien för Hållbar Samhälls och Teknikutveckling VT-2012 Västerås,

Läs mer

MODERN MARKNADSFÖRING I

MODERN MARKNADSFÖRING I MODERN MARKNADSFÖRING I EN TRADITIONELL BRANSCH EN STUDIE OM HUR FÖRETAG KAN SKAPA KUNDLOJALITET INOM MÖBELBRANSCHEN Magisteruppsats i Företagsekonomi Mirza Abusafiyyah Mattias Johansson VT 2010:MF24 Förord

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

Sociala verktyg på en digital marknadsplats

Sociala verktyg på en digital marknadsplats Sociala verktyg på en digital marknadsplats Ett ramverk för användning av sociala medier i marknadsföringsoch PR-syfte Gustav Angerbjörn Institutionen för informatik Programmet för digital medieproduktion

Läs mer