Bekväm vardag. Verksamhetsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bekväm vardag. Verksamhetsplan 2015 2017"

Transkript

1 Bekväm vardag Verksamhetsplan

2 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun och affärsidé för bolaget 4 Organisation 6 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Medarbetare/arbetssätt 9 Förnyelse/tillväxt/utveckling 11 Ekonomi Driftbudget med kassaflödesanalys 13 Verksamhetsbeskrivning 17 Investeringar 21 Större investeringar 23 Definitioner av begrepp 24 Bilaga 1 Jämförelsetal 26 2

3 Verksamhetsstyrning Den strategiska planeringen för Arvika Teknik AB omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige fastställer årligen bolagens borgensramar och den strategiska planen som utgör underlag för styrning av hela kommunkoncernen. Med utgångspunkt från den strategiska planen upprättas bolagets verksamhetsplan och budget där de kommunövergripande målen konkretiseras. Verksamhetsplanen är ett planeringsinstrument för bolaget och en återrapportering från bolagets styrelse till kommunstyrelse och kommunfullmäktige avseende hur bolagets uppdrag genomförs. Uppföljningen av verksamhetsplanen sker löpande under året dels i VD-rapporter dels i delårsrapporter samt vid årets slut i årsredovisningen. Styrelsen fastställer verksamhetsplan, budget och avgifter November Fullmäktige fastställer taxor Januari Arbete med bokslut och årsredovisning Årsredovisning och bokslut Styrelsen godkänner och undertecknar årsredovisning Årsstämma Delårsrapport tertial 2 September Arbete med verksamhetsplan och budget Allmänpolitisk debatt i KF Underlag för strategisk plan Maj Delårsrapport tertial 1 Juli Inom bolaget ser vi en rad utmaningar under planeringsperioden. Inom Elnät är den nya regleringsperioden för Ex-ante föremål för utredning. Energimarknadsinspektionen har aviserat begränsningar i nätföretagens möjligheter att höja sina avgifter och det är viktigt att följa utvecklingen i detta ärende och analysera framtida konsekvenser för Arvika Teknik. Inom VA-verksamheten genomförs fortsatt stora investeringar i utbyggnad av VA i Västra Sund och avloppsvattenrening för Sulvik och Berg med Jösseforsen. En stor utmaning är att lösa vattenförsörjningsproblemen i Glava och Hillringsberg. Strategisk plan och borgensramar fastställs av KF Inom Renhållningen pågår planering för utsortering av matavfall. Uppdraget att genomföra utbyggnaden av fibernät till stora delar av kommunen under kommande sju år är, för närvarande, en av de största utmaningarna för bolaget. Under är teknisk stab projektledare för utbyggnad översvämningsskyddet i Kyrkviken. Under våren 2015 kommer ett bolagsgemensamt kundsystem att tas i drift, övergången ställer stora krav på vår administrativa personal, men kommer förhoppningsvis att ge oss nya möjligheter till förbättrad service till våra kunder. 3

4 Vision, strategiska mål och strategier Vision Arvika en attraktivare kommun. Med visionen, Arvika en attraktivare kommun, vill vi inom Arvika Teknik AB ta vår del av ansvaret genom att förverkliga vår affärsidé. Vår affärsidé Arvika Teknik AB skapar förutsättningar för god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare, genom att tillhandahålla hållbara tjänster med stort kundvärde och hög driftsäkerhet. Våra strategiska mål för att genomföra affärsidén är att vi är ett attraktivt bolag, där kunder och invånare, är nöjda med vår verksamhet. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Vi har en hög driftsäkerhet Vi har en hållbar och konkurrenskraftig prisnivå att vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge en god service. Våra strategier för att uppnå målet Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande Vi arbetar aktivt för ökad jämställdhet och mångfald Vårt arbetssätt är tydligt och effektivt för att underlätta vårt dagliga arbete att vi är ett hållbart bolag, som utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn skapar förutsättningar för en positiv utveckling. Våra strategier för att uppnå målet Vi verkar för bra infrastruktur Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Vi använder våra resurser på ett effektivt sätt 4

5 att vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt. Våra strategier för att uppnå målet Vi bedriver en långsiktig och hållbar verksamhet Årets resultat ska följa de krav som moderbolaget fastställer VD s mål Mitt mål är att ägare, styrelse och personal ska känna stolthet över att arbeta med och för Arvika Teknik och att bolaget ska uppfattas som ett effektivt och modernt företag med hög leveranssäkerhet och kvalitet. Anders Norrby 5

6 Organisation Om verksamheten Bolaget har till uppgift att inom Arvika kommun driva elnätverksamhet, producera och distribuera vatten, samt hantera avloppsvatten. Bolaget ska också samla in, sortera och hantera avfall. Därutöver ska bolaget bedriva skötsel av gator och vägar, bygga ut och underhålla ett fibernät för Arvika Kommunnät AB, bedriva produktion och distribution av fjärrvärme i de anläggningar som finns inom Arvika Fjärrvärme AB, samt bedriva produktion av elkraft i de anläggningar som finns inom Arvika Kraft AB. Bolaget stödjer Arvika kommun med teknisk kompetens och resurser för genomförande av olika drift- och investeringsprojekt. Bolaget skapar förutsättningar för god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare, genom att tillhandahålla hållbara tjänster med stort kundvärde och hög driftsäkerhet. 6

7 Medborgare, brukare och kunder Strategiskt mål Vi är ett attraktivt bolag, där kunder och invånare, är nöjda med vår verksamhet. Strategier Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Vi har en hög driftsäkerhet Vi har en hållbar och konkurrenskraftig prisnivå Indikatorer, månatliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål * Svarsfrekvens telefon*** % Oplanerade avbrott i eldistributionen min/kund 62 < 22 < 16,0 Tillgänglighet inom Stadsnät % 99,47** > 99,98 > 99,98 Antal spänningsklagomål som renderar st 3 < 5 < 5 åtgärd Antal källaröversvämningar st Antal avloppsstopp st 13 < 15 < 10 Antal vattenläckor st 14 < 10 < 10 Bräddningar i reningsverk m < 450 < 400 Indikatorer, årliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål Nöjd kundindex, kundenkät Gata index Nöjd kundindex, kundenkät GC-väg index Nöjd kundindex, kundenkät VA index Nöjd kundindex, kundenkät index Renhållning Prisnivå, Elnät jämförbara bolag % Prisnivå, VA jämf. Verksamheter Typhus A Typhus B % Prisnivå, Renh. jämf. verksamheter % Andel godkända prov dricksvatten % Andel godkända prov avloppsvatten % Andel utläckage i vattennätet % 36 < 25 < 20 Andel inläckage i spillvattennätet % 59 < 60 < 50 * Utfall t.o.m ** Utfall t.o.m *** Avser samtliga tjänstetelefoner på bolaget inom kommunens växel 7

8 Aktivitetsplan Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Aktivitet Visa vår verksamhet för att skapa dialog i olika sammanhang, genom mässor, öppet hus, kundträffar, kundtidning etc. Skapa rutiner för att strukturera och hantera synpunkter som når våra medarbetare. Delta aktivt i koncernens arbete med kommunikationsutveckling med hjälp av Facebook. Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Visa vår verksamhet och berätta om vad vi kan erbjuda i olika sammanhang, genom mässor, öppet hus, kundträffar, kundtidning etc. Arbeta med utveckling av vår information och våra tjänster på webben. Erbjuda kunden en samlingsfaktura med alla nyttigheter. Vi ser möjligheter med mångfald Vi har en hög driftsäkerhet Visa vår verksamhet och mångfalden i bolaget i olika sammanhang, genom mässor, öppet hus, kundträffar, kundtidning etc. Arbeta utifrån planer för drift, underhåll och investeringar för våra anläggningar. Säkerställa att vi har rätt kompetens för drift av våra anläggningar. Vi har en hållbar och konkurrenskraftig prisnivå Ta hänsyn till våra anläggningars långsiktiga reinvesteringsbehov vid prissättning. Jämföra avgifter med motsvarande verksamheter på andra orter. 8

9 Medarbetare/arbetssätt Strategiskt mål Vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge en god service. Strategier Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande Vi arbetar aktivt för ökad jämställdhet och mångfald Vårt arbetssätt är tydligt och effektivt för att underlätta vårt dagliga arbete Indikatorer, månatliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål * Närvaro % 97, ,0 Indikatorer, årliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål Nöjd medarbetarindex, enkät index 68 74** 82 Ledarskapsindex, enkät index 82 82** 85 Motivationsindex, enkät index 76 82** 85 Styrningsindex, enkät index 75 82** 85 Antal genomförda skyddsronder st 15* Andel anställda med grundläggande % 87* miljöutbildning Andel anställda med eco-driving kurs % 86* Andel anställda med grundläggande % arbetsmiljöutbildning Andel chefer med arbetsmiljöutbildning för chefer % * Utfall t.o.m ** Medarbetarundersökning genomförs vartannat år, nästa gång

10 Aktivitetsplan Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel Aktivitet Utveckla våra medarbetare kontinuerligt genom utbildning. Samverka mer mellan våra verksamheter. Genomföra skyddsronder enligt överenskommen regelbundenhet. Staber, 1/år och övriga enheter 3/år. Genomföra bolagsgemensamma trivselaktiviteter genom trivselgruppen. Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande Vi arbetar aktivt för ökad jämställdhet och mångfald Vårt arbetssätt är tydligt och effektivt för att underlätta vårt dagliga arbete Arbeta med att förbättra den interna kommunikationen bl.a. genom vårt intranät. Jobba aktivt med verksamhetsplanen i respektive enhet och utifrån verksamhetsplanen definiera mål på enhets- och individnivå. Uppdatera jämställdhetsplanen. Jobba aktivt med information om verksamheten i skolor. Skapa mallar för olika arbetsuppgifter, offertförfrågningar m.m. Arbeta i riktning mot en ISO-certifiering. 10

11 Förnyelse, tillväxt och utveckling Strategiskt mål Vi är ett hållbart bolag, som utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn skapar förutsättningar för en positiv utveckling. Strategier Vi verkar för bra infrastruktur Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Vi använder våra resurser på ett effektivt sätt Indikatorer, årliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål Reinvesteringar i förhållande till NUAK % 2,2 1 1 (exklusive fordonspark) Andel återvinning, Mosseberg % 94,7 > 97,0 > 99,0 Andel inköpta fordon som uppnår högsta % 100* tillgängliga Euro-klass för vald fordonstyp Användning av elbil, Elnät % 3* > 10 > 30 Användning av elbil, Fjärrvärme % 40* > 30 > 60 Andel e-fakturor till kund % 15* > 25 > 60 Andel e-fakturor från leverantör % 48* > 50 > 80 * Utfall t.o.m Aktivitetsplan Vi verkar för bra infrastruktur Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Aktivitet Arbeta utifrån planer för drift, underhåll och investeringar för våra anläggningar. I första hand välja elbilar vid inköp av fordon. Uppmuntra miljövänliga transportmedel, t.ex. cykel, tåg och elbil. Fortsätta arbetet med att minska antalet pappersfakturor. Vi använder våra resurser på ett effektivt sätt Ta fram bra underlag för kostnadsjämförelser inom alla verksamheter. Skapa rutiner för att jobba med ständiga förbättringar. 11

12 Ekonomi Strategiskt mål Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt. Strategier Vi bedriver en långsiktig och hållbar verksamhet Årets resultat ska följa de krav som moderbolaget fastställer Indikatorer, månatliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål * Resultat efter finansiella poster tkr Likviditet % Indikatorer, årliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål Soliditet % 22, Avkastning på justerat eget kapital % 13,6 7,5 7,5 Kalkylsäkerhet % -11,7 +/-10 +/-10 * Utfall t.o.m Aktivitetsplan Vi bedriver en långsiktig och hållbar verksamhet Aktivitet Hålla hög kvalitet i den ekonomiska planeringen i budget och verksamhetsplan. Arbeta kontinuerligt med likviditetsplanering. Arbeta utifrån planer för drift, underhåll och investeringar för våra anläggningar. Årets resultat ska följa de krav som moderbolaget fastställer Hålla hög kvalitet i den ekonomiska rapporteringen. 12

13 Driftbudget Nettoomsättning Övriga intäkter Intäkter Material och entreprenörer Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Avsättningar mot kund Resultat efter finansiella poster I den totala driftbudgeten ingår kostnader för solcellspark. Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Årets resultat Avskrivningar Förändring avsättningar Medel från verksamheten Investeringsverksamheten Bruttoinvesteringar Anslutningsavgifter Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde

14 Arvika Teknik AB, Elnät Nettoomsättning Övriga intäkter Intäkter Material och entreprenörer Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Avsättningar mot kund Resultat efter finansiella poster Arvika Teknik AB, Vatten och Avlopp Nettoomsättning Övriga intäkter Intäkter Material och entreprenörer Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Avsättningar mot kund Resultat efter finansiella poster

15 Arvika Teknik AB, Renhållning och Slam Nettoomsättning Övriga intäkter Intäkter Material och entreprenörer Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Avsättningar mot kund Resultat efter finansiella poster Arvika Teknik AB, Gator och Vägar Nettoomsättning Övriga intäkter Intäkter Material och entreprenörer Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Avsättningar mot kund Resultat efter finansiella poster

16 Arvika Teknik AB, Entreprenader Nettoomsättning Övriga intäkter Intäkter Material och entreprenörer Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Avsättningar mot kund Resultat efter finansiella poster

17 Verksamhetsbeskrivning Teknisk stab Teknisk stab stödjer de olika avdelningarna med projektledning, utredningar, projektering, mätning och miljöfrågor i såväl avdelningarnas drift som i investeringsprojekt. Inom Teknisk stab finns bolagets miljösamordnare, merparten av bolagets ingenjörer, utredare samt VA- och karttekniker. En stor del av personalresurserna inom Teknisk stab går åt till att serva Förvaltningen med teknisk kompetens för planering och genomförande av Förvaltningens olika drift och investeringsprojekt. Administrativ stab Den administrativa staben arbetar med företagets ekonomiska redovisning, service mot företagets kunder, samt information och kommunikation både internt och externt. Inom avdelningen hanteras frågor inom finansiering, ekonomisk planering och uppföljning, samt löpande redovisning, bokslut och årsredovisning. Vi hanterar företagets kundregister, sköter fakturering och möter kundernas olika frågor i telefon och i stadshusets kundtjänst. Avdelningen ansvarar även för bolagets information på hemsidan och intranätet, samt marknadsaktiviteter för våra kunder. Elnät Avdelning elnät bedriver i huvudsak elnätverksamhet, en verksamhet som är ett legalt monopol. På grund av monopolsituationen finns en statlig myndighet, Energimarknadsinspektionen (EI), som utövar tillsyn på verksamheten. EI skall se till att nätverksamheten bedrivs effektivt och säkerställa att tarifferna som kunderna betalar är skäliga. Förutom elnätsverksamheten sköter avdelningen, på entreprenad, drift, underhåll och nybyggnation av förvaltningens gatu- och vägbelysning. Elnätsverksamheten bedrivs inom bolagets koncessionsområde, vilket omfattar Arvika tätort samt landsbygden fram till Ingestrand i söder, Jössefors i väster, Furtan i öster och Sälboda, Årbotten i norr. Inom området, som omfattar drygt 8 % av kommunens yta, finns elkunder anslutna, eller ca 57 % av kommunens totala antal elkunder. Ledningsnätet inom området omfattar i stort följande delar: 14 km isolerad HSP-luftledning 195 km HSP-jordkabel 205 nätstationer i byggnad 5 stolpstationer 62 km isolerad LSP-luftledning 448 km LSP-jordkabel kabelskåp. Sammantaget ger detta ca 70 m ledning/ kund. För att få en uppfattning om vår tariffstruktur har vi jämfört årskostnaderna för åtta typkunder hos oss med motsvarande årskostnader hos andra bolag. De i denna redovisning jämförbara bolag är ett urval av bolag som har en liknande nätstruktur och kundunderlag som Arvika Teknik AB. Fortum Distribution ingår då de finns i vår omedelbara närhet, därutöver redovisas även ett medelvärde för Värmland samt ett medelvärde för landets alla nätbolag. 17

18 Kommunnät Kommunnätavdelningen arbetar med utbyggnaden av fibernätet i Arvika kommun på uppdrag av Arvika Kommunnät AB. Avdelningen svarar även för drift, skötsel och underhåll av nätet. Fjärrvärme Fjärrvärmeavdelningen svarar för drift, skötsel och underhåll av Arvika Fjärrvärmes panncentraler och fjärrvärmeledningar. Vatten och avlopp Vattenverk Avdelning vattenverk producerar och distribuerar dricksvatten enligt Livsmedelsverkets föreskrifter 1993:35, med däri angivna kontrollprogram för såväl råvatten som dricksvatten. På samtliga vattenverk där kemiska tillsatsmedel används, finns automatisk driftövervakning kopplat till vattenverket i Segerfors och dygnetruntbemannad Larmcentral. Beredskapsstyrkan är ständigt i tjänst. I Arvika och Edane används ytvatten som råvatten. Övriga är grundvattentäkter. Produktionskapaciteten är vid normal grundvattennivå tillfredsställande vid de flesta vattenverken. Via en sjövattenledning förses Berg med Jösseforsen och Sulvik med vatten från Racken. Pumpstationer Avloppspumpstationer är en del i ledningsnätet. Flertalet pumpstationer är i behov av renovering och ett omfattande renoveringsprogram pågår. Ledningar Till VA-nätet hör även tryckstegringsstationer och högreservoarer. Anläggningarna, som i betydande omfattning byggdes ut under 60- och 70-talet, kräver både akutinsatser och kontinuerlig förnyelse. Ledningsnätet kräver kontinuerliga förnyelseåtgärder så att inte kapitalförstöring uppstår. Beredskapsstyrkan är ständigt i tjänst. Avloppsreningsverk Verksamheten vid Vik bedrivs enligt Statens Naturvårdsverks och Länsstyrelsens föreskrifter och gällande tillståndsbeslut och därmed fastställda kontrollprogram. Övriga avloppsreningsanläggningar är anmälda enligt gällande miljöskyddsbestämmelser och därmed ålagda kontinuerlig provtagning. Detta utförs av en laboratorieingenjör vid kommunens ackrediterade laboratorium. Provresultaten redovisas till Länsstyrelsen och den lokala Myndighetsnämnden. Anläggningarna slits hårt på grund av aggressivt vatten och omfattande förebyggande underhåll måste prioriteras inom driftbudgeten. Våtslam från slutna tankar och yttre reningsverk förs till reningsverket Vik. Avvattnat slam från avloppsreningsverk och enskilda slamavskiljare förs till Mossebergs avfallscentral och används för sluttäckning av deponeringsområdet. Arbete bedrivs för att finna alternativa användningsområden för slammet. Beredskapsstyrkan är ständigt i tjänst. Laboratorium Kommunens laboratorium är ackrediterat av Swedac och uppfyller därmed relevanta krav enligt SS-ISO Här utförs provtagning och analys av råvatten, dricks-, avlopps-, lak- och recipientvatten. Laboratoriearbetet utgör en viktig del i driftoptimering och processkontroll av avloppsreningsanläggningarna. Besiktning och avläsning För debitering av VA-brukningsavgifter installeras numera nästan undantagslöst vattenmätare. I före detta kranskommunerna finns fortfarande fastigheter som saknar mätare, främst fritidshus. Dessa fastigheter debiteras VA-avgift efter en ackordstaxa. För ett fåtal industrier sker avläsning en gång/månad och för större hy- 18

19 resfastigheter tre ggr/år, medan fastighetsägare i småhus själva läser av sina mätare en gång/år. VA-avgifter Avgifterna består av två huvudgrupper, anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som erläggs vid inkoppling av vatten och avlopp till fastighet, samt vid om- eller tillbyggnad av fastighet. Brukningsavgift är en periodisk avgift baserad på vattenförbrukning och storlek på fastighets lokaleller tomtyta. Renhållning Sophämtning Sopor från hushåll samlas in både i egen regi med tre fordon och av en entreprenör med två fordon. Insamling sker normalt en gång/14 dagar, men det finns även möjlighet att välja hämtning varje vecka eller var fjärde vecka och att välja storlek på kärl. Hushållssopor transporteras vidare till förbränning. Latrin komposteras på Mosseberg. På 15 återvinningsstationer kan man lämna förpackningar av plast, metall, glas och papper. Återvinningsstationerna är utplacerade för att täcka hela kommunens behov. Huvudman för återvinningsstationerna är FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen). elektronikavfall ingår i producentansvaret såsom förpackningar och skickas iväg för slutligt omhändertagande. På Mossebergs avfallscentral finns en deponigasanläggning som utvinner metangas ur avfallsupplaget. Gasen används kommersiellt för energiutvinning till fjärrvärmenätet. Slamhämtning Privata slambrunnar töms enligt schema, oftast en gång var tolfte månad, med mobilt avvattningsfordon. Det avvattnade slammet används som sluttäckningsmaterial på deponin. Slutna tankar töms med slamsugningsfordon och slammet behandlas i avloppsreningsverket, Vik. Renhållningsavgifter Sop-, latrin- och slamhämtning liksom tippning är avgiftsbelagt. Avgiften är beroende av storlekar och hämtningsperioder etc. Debitering sker fyra gånger per år. Avfallsanläggning Avfall mottas och omhändertas enbart vid Mossebergs avfallscentral. Nytt tillstånd för verksamheten erhölls under Tillståndsgivande myndighet är Länsstyrelsen i Värmlands län. Vid avfallscentralen finns förutom personallokaler även garage för maskiner och renhållningsfordon samt smärre förrådsutrymmen. Vid Mossebergs avfallscentral finns en sorteringsramp för utsortering av allt återvinningsbart material från hushållets grovsopor samt även en mottagningsstation för saker som kan återbrukas. Grovsophämtning sker efter budning. Kylenheter och hushållens 19

20 Gator och vägar Avdelningen svarar för drift, underhåll och förnyelse av gator, vägar, gång- och cykelvägar i detaljplanelagda områden, samt ca 55 mil enskild väg inom kommunen. Driftoch underhållsåtgärder kan i huvudsak delas in i beläggningsunderhåll, vinterväghållning, renhållning, gatubelysning och övrigt. Gatu- och vägbelysningsentreprenaden omfattar ca ljuspunkter. Utöver gatudriften bedrivs även drift och underhåll av torgplatser, lastageplats, hamn och parkeringsplatser. Verksamheten inrymmer också andra externa arbeten, såsom asfaltering för bland andra Telia. Kraft Kraftavdelningen svarar för drift, skötsel och underhåll av de vattenkraftstationer som finns inom Arvika Kraft AB. Största delen av Gatuavdelningens verksamhet är baserad på uppdrag från Förvaltningen, det är Arvika kommun som äger gatuanläggningen och administrerar enskilda vägar. 20

21 Investeringar Nyanslutningar och exploateringar Ombyggnad oljefyllda kabelavslut Utbyte kabelskåp Energimätning i nätstationer 340 LSP-ombyggnad ALUS Nätstationer Undercentral fjärrkontroller 149 Inventarier och verktyg Ställverk Utbyte reaktor 20 kv 240 Larmat elstaket Vik 240 Utbyte mellanspänningsställverk Mätarbyte Byte transformator vik Ny HSP NO39-NO29 + LSP 601 Utbyte papperskabel Summa Elnät Vattenförsörjning Glava/Hillringsberg VV Edane elsanering 800 Delsumma Vattenverk Nya serviser VA Sanering Boställsåsen Överföringsledning Ottebol Sanering VA Fors Hillringsberg Dagvatten Frykdalsvägen 450 Sanering Fyrklövervägen 550 Huvudvattenledning Arvika förstudie 300 Sanering Murargatan Sanering Björkfallsgatan Sanering ledningar Thermofrost Sanering VA Edane VA Västra Sund Delsumma Ledningsnät

22 Investeringar Byte av PLC system Driftövervakningssystem 750 Renovering Spaanpumpar Vik 600 Renstvätt Gunnarskog 150 Avloppsrening Åkersberg Pumpstation Klässbol 300 Pumpstation Tivoliplatsen 600 Luftavfuktare Vik 300 Delsumma Reningsverk Summa VA Hantering lakvatten deponi, Mosseberg Hantering slam Beredning verksamhetsytor Utbyte fordon Avfallskärl Uppdatering vågterminal 140 Containers 180 Lokaler Reinvestering pumpstationer 150 Reinvestering gasanläggning 200 Mindre utrustning 300 Summa Renhållning Utbyte fordon Sandupptagare 600 Upprustning sandficka i berget 500 Saltspridare 250 Mindre utrustning Plogar Snölastare 500 Summa Gata O-ringen* Summa Entreprenader Totala investeringar *Investering i O-ringen avser både VA- och Elnätanläggningar som delvis kommer att återanvändas i respektive verksamhet. 22

23 Större investeringar Utbyggnaden av vatten och avlopp i Västra Sund påbörjades under 2013 och beräknas pågå hela planperioden. Även elnät och stadsnät omfattas av investeringen i Västra Sund. Vattenförsörjning i Glava och Hillringsberg är ytterligare ett stort projekt inom VA som sträcker sig över hela perioden. Inom Renhållningen ligger investeringar som är hänförliga till matavfallsutsorteringen med i planen, det avser fordon och kärl. 23

24 Definitioner av begrepp Andel inläckage i spillvattennätet Skillnad mellan debiterad mängd vatten och behandlad mängd spillvatten i reningsverket. Andel utläckage i vattennätet Skillnad mellan producerad och debiterad mängd vatten. Andel återvinning, Mosseberg Andel hushållsavfall som inte deponeras. Användning av elbil Redovisas som procent av totalt antal körda kilometer. Avbrott i eldistributionen Antalet minuter som varje kund har haft strömavbrott i förhållande till totala antalet kunder. Energimarknadsinspektionen har motsvarande jämförelsetal mellan olika nätområden i Sverige. Bräddningar i reningsverk Spillvatten som ej behandlas i det biologiska reningssteget. Rening sker i övriga steg i reningsprocessen. I vissa verk mäts volymen som bräddas, i andra verk mäts hur lång tid bräddning sker. Hållbarhet Tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Investeringar i förhållande till NUAK Årets genomförda reinvesteringar i förhållande till Nuanskaffningskostnaden (NUAK) för tillgångarna i verksamheten. Kalkylsäkerhet Ekonomiskt utfall av projekt i förhållande till budgeterad kostnad i investeringsbeslut för motsvarande projekt. Avvikelse med plustecken innebär att utfallet är högre än budgeterat och avvikelse med minustecken innebär att kostnaden är lägre än budgeterat. Likviditet Omsättningstillgångar minskat med lager, i % av kortfristiga skulder. Nödbräddningar i pumpstationer Spillvatten som släpps ut orenat. Nöjd kundindex, kundenkät Nöjd kundindex i SCB:s medborgarundersökning. Nöjd medarbetarindex, enkät Resultat medarbetarundersökning inom Arvika Teknik. Index för medarbetarskap. 24

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 5 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Förnyelse/tillväxt/utveckling 8 Ekonomi 9 Budget

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning --------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 4 Om verksamheten 5 Medborgare/brukare/kunder 6 Förnyelse/tillväxt/utveckling 7 Ekonomi 8 Budget

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning --------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 216-218 Budget 216 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ---------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning -------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning --------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 4 Vision för Arvika kommun 5 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Förnyelse/tillväxt/utveckling 9 Ekonomi 10

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen...

Läs mer

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2018-2020 Budget 2018 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Styrmodell --------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars 20 1 6

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars 20 1 6 Vatten- och avloppsverksamheten i Region Gotland 2015 O m sl a gs bi l d : I n t a gsl e d ni n g vi d H er r vi ks av s al t ni n g sv e rk T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m

Läs mer

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47 1. Föremål för verksamheten Västervik Miljö & Energi AB

Läs mer

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.

Läs mer

REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET

REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 1 2012 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 14 november 2014 Delårsrapport Q3 2014 20140101 20140930 Nettoomsättning 168 432 tkr (168 257) Rörelseresultat 24 896 tkr (13 751) Resultat efter skatt 17 909 tkr

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-12-20 165

ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-12-20 165 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 8.30-12.10 2011-12-20 165 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Hans Forsell, tjänstgörande

Läs mer

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN 2014 1(7) vatten och avloppsförsörjningen 2014 Inledning Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Halmstad Energi och Miljö AB skall enligt bolagsordningen - bedriva produktion, distribution samt handel med

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Innehåll Kommunövergripande styrning Planerings- och uppföljningsprocessen ------------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning-----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag 2015-04-29 Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag För den verksamhet som bedrivs i Tekniska verken i Linköping AB, nedan kallat bolaget, gäller förutom gemensamma ägardirektiv

Läs mer

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10 För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Antagen av kommunfullmäktige den 3 november 2014, 126, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 6, att gälla fr.o.m.

Läs mer

Gästrike Vatten kulturen och samverkan med kommunerna. Lena Blad, Gästrike Vatten

Gästrike Vatten kulturen och samverkan med kommunerna. Lena Blad, Gästrike Vatten Gästrike Vatten kulturen och samverkan med kommunerna Lena Blad, Gästrike Vatten Chef Teknik & Utveckling Bildades 1 maj 2008 VA samverkan över kommungränserna Erfarenhet och kompetens för fyra kommuner

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Förslag till höjning av VA-taxan 2017

Förslag till höjning av VA-taxan 2017 SIDAN: 1 (9) Förslag till höjning av VA-taxan 2017 FÖRSLAG TILL BESLUT att att att Österåkersvatten föreslår till kommunfullmäktige att besluta om höjning av anläggningstaxan med 10 % från och med 1 januari

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Anders Norrby, VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare. Johan Åkerman.

Anders Norrby, VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare. Johan Åkerman. Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.30 Anders Söderström, Ordförande Lisa Levin, Vice ordförande

Läs mer

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala.

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala. VA-redovisning 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2010-12-31 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras till abonnenterna och för rening av det förbrukade avloppsvattnet

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun I VA Web samlas alla nyckeltal i en databas som är tillgänglig via Internet. Nyckeltalen värderas systematiskt och används till att årligen analysera och följa

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Halmstads Energi och Miljö AB skall enligt bolagsordningen - bedriva produktion, distribution samt handel med

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 1 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen ska

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Kommunalt VA-bolag Bildades 2009 Sex ägarkommuner 230 000 invånare 160 medarbetare Därför bildades NSVA Säkrar VA-kompetens i regionen Optimal utveckling av

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

September 2016 VA i Sörfjärden. Rent vatten idag och i framtiden

September 2016 VA i Sörfjärden. Rent vatten idag och i framtiden September 2016 VA i Sörfjärden MittSverige Vatten AB Bildades 1 juni 2004 Timrå, 2007 Nordanstig VA-samverkan över kommungränserna Erfarenhet och kompetens för tre kommuner Ansvarar för drift och utveckling

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Bygg- och tekniknämnden, Avgiftskollektiven

Verksamhetsberättelse 2015 Bygg- och tekniknämnden, Avgiftskollektiven Verksamhetsberättelse 2015, Avgiftskollektiven VA Verksamheten Vatten och Avlopp (VA) har till uppgift att erbjuda VA-abonnenterna ett dricksvatten enligt livsmedelsverkets riktlinjer och omhänderta och

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA VA 2050 År 2009 Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge Energi. Planen utgår från de företagsövergripande målen. Kontaktperson:

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2017

RENHÅLLNINGSTAXA 2017 RENHÅLLNINGSTAXA 2017 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige Antagen 2016-12-07 151 Taxor och avgifter inom Renhållningsenheten Allmänt För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

VA 2050 År Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge. från de företagsövergripande

VA 2050 År Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge. från de företagsövergripande Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA VA 2050 År 2010 Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge Energi. Planen utgår från de företagsövergripande målen. Kontaktperson:

Läs mer

TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av Linköpings Kommunfullmäktige 2008-12-09 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om taxeföreskrifter samt taxa/prislista...3

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot, ej under 147-151 Ewa Pettersson, sekreterare

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot, ej under 147-151 Ewa Pettersson, sekreterare 2011-11-29 150 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Hans Forsell, tjänstgörande

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 30 november 2012 Delårsrapport Q3 2012 2012 01 01 2012 09 30 Nettoomsättning 170 734 tkr (169 676) Rörelseresultat 29 745 tkr (22 131) Resultat efter skatt 18 763

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

AVGIFTER 2014 REGLER & AVGIFTER FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING

AVGIFTER 2014 REGLER & AVGIFTER FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING REGLER & AVGIFTER 2014 TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER 2014 FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING Här kan du läsa om våra regler och avgifter för bland annat vattenavläsning, mätarbyte

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 14 november 2017 Delårsrapport Q3 2017 20170101 20170930 Nettoomsättning 215 938 tkr (197 077) Rörelseresultat 48 878 tkr (34 247) Resultat efter skatt 35 648 tkr

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-03-20 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Överklagande av Västerviks kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, 16, avseende ägardirektiv

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy

Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy 2016-03-08 1 (5) Stadsmiljö- och tekniska nämnden Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy den 29:e april 2016. Stadsmiljö- och

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Tekniskt utskott 2013-03-14

Tekniskt utskott 2013-03-14 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-03-06, kl 1300-1500 ande Birger Lahti, V Jenny Eriksson, S Johny Lantto, S Övriga deltagande Rune Blomster, teknisk chef

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Förslag till höjning av bruknings- och anläggningsavgift för VA inom Piteå kommun.

Förslag till höjning av bruknings- och anläggningsavgift för VA inom Piteå kommun. Datum: 2010-10-25 Förslag till höjning av bruknings- och anläggningsavgift för VA inom Piteå kommun. Förslag till beslut Pirevas styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta - Att anta förslag till ny VA-taxa

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 mars 2015 Bokslutskommuniké 2014 20140101 20141231 Nettoomsättning 238 030 tkr (236 111) Rörelseresultat 44 259 tkr (33 504) Resultat efter skatt 27 974 tkr (19

Läs mer

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 50. 1 (7) VA- Enheten. Årsredovisning. för 2009-01-01 2009-12-31

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 50. 1 (7) VA- Enheten. Årsredovisning. för 2009-01-01 2009-12-31 Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 50. 1 (7) VA- Enheten Årsredovisning för 2009-01-01 2009-12-31 2 (7) Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhet VA-enheten har till uppgift att förvalta de

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen! Spjute 2012-12-06

Informationsmöte. Välkommen! Spjute 2012-12-06 Informationsmöte Spjute Välkommen! 2012-12-06 Dagordning HEMAB allmänt Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Era frågor Resultat från kundundersökning Lunch Fakta - AO Fjärrvärme Antal anställda

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL 2 SÄRREDOVISNING FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN

Läs mer

AFFÄRSPLAN OCH VISIONSARBETE INOM VA SYD ANDERS LEDSKOG

AFFÄRSPLAN OCH VISIONSARBETE INOM VA SYD ANDERS LEDSKOG AFFÄRSPLAN OCH VISIONSARBETE INOM VA SYD ANDERS LEDSKOG SYFTET MED AFFÄRSPLANEN Vårt viktigaste styrmedel Styr vår verksamhet de närmaste 4 åren Kopplar ihop olika perspektiv och våra huvudprocesser Ska

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Länsbodarna. Utbyggnad av allmänt avlopp

Länsbodarna. Utbyggnad av allmänt avlopp Länsbodarna Utbyggnad av allmänt avlopp Bakgrund Länsbodarna är ett område som konstaterats ha behov av verksamhetsområde för avlopp. Stora delar av området har täta jordlager och nära till berg som leder

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 29 november 2013 Delårsrapport Q3 2013 2013-01-01 2013-09-30 Nettoomsättning 168 258 tkr (170 734) Rörelseresultat 16 606 tkr (29 745) Resultat efter skatt 14 505

Läs mer

Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning

Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Begreppsförklaringar För fullständiga definitioner hänvisas till tekniska nomenklaturcentralens handbok Plan- och byggtermer 1994

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 30 september 2013 Delårsrapport Q2 2013 2013-01-01 2013-06-30 Nettoomsättning 120 650 tkr (120 626) Rörelseresultat 11 847 tkr (24 749) Resultat efter skatt 12 994

Läs mer

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund Sveriges nätpriser 2006-2007 Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. SAMMANFATTNING 3 3. METOD OCH AVGRÄNSNINGAR 4 4. De högsta och lägsta nätpriserna 2007 4 5. Vanliga argument

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun.

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Del 1. Grundläggande fakta om va- verksamheten. Upprättad februari 2011 Älvsbyns Energi AB Innehåll

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Vansbro Teknik AB Årsredovisning 2014

Vansbro Teknik AB Årsredovisning 2014 Vansbro Teknik AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet...3 Affärsområde Avfall...4

Läs mer

Bokslut 2014. Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun

Bokslut 2014. Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Berggren, 2015-05-04 Antagen av: Kommunfullmäktige 2015-06-15 83 Rapporten finns även att läsa och ladda

Läs mer

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 1. Allmänt Taxan avser de avgifter som enligt Miljöbalken 27 kap. 4-6 får uttagas av kommunen för täckande av nödvändiga kostnader för renhållningen. Samtliga

Läs mer

Ockelbo Välkommen! Lena Blad, tf VD Magnus Jonsson, ordförande Ockelbo Vatten AB

Ockelbo Välkommen! Lena Blad, tf VD Magnus Jonsson, ordförande Ockelbo Vatten AB Ockelbo 2016-12-08 Välkommen! Lena Blad, tf VD Magnus Jonsson, ordförande Ockelbo Vatten AB Informationsmöte 8 december 2016 Kort presentation av Gästrike Vatten Varför föreslås en höjning av brukningstaxan?

Läs mer