Bekväm vardag. Verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bekväm vardag. Verksamhetsplan 2015 2017"

Transkript

1 Bekväm vardag Verksamhetsplan

2 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun och affärsidé för bolaget 4 Organisation 6 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Medarbetare/arbetssätt 9 Förnyelse/tillväxt/utveckling 11 Ekonomi Driftbudget med kassaflödesanalys 13 Verksamhetsbeskrivning 17 Investeringar 21 Större investeringar 23 Definitioner av begrepp 24 Bilaga 1 Jämförelsetal 26 2

3 Verksamhetsstyrning Den strategiska planeringen för Arvika Teknik AB omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige fastställer årligen bolagens borgensramar och den strategiska planen som utgör underlag för styrning av hela kommunkoncernen. Med utgångspunkt från den strategiska planen upprättas bolagets verksamhetsplan och budget där de kommunövergripande målen konkretiseras. Verksamhetsplanen är ett planeringsinstrument för bolaget och en återrapportering från bolagets styrelse till kommunstyrelse och kommunfullmäktige avseende hur bolagets uppdrag genomförs. Uppföljningen av verksamhetsplanen sker löpande under året dels i VD-rapporter dels i delårsrapporter samt vid årets slut i årsredovisningen. Styrelsen fastställer verksamhetsplan, budget och avgifter November Fullmäktige fastställer taxor Januari Arbete med bokslut och årsredovisning Årsredovisning och bokslut Styrelsen godkänner och undertecknar årsredovisning Årsstämma Delårsrapport tertial 2 September Arbete med verksamhetsplan och budget Allmänpolitisk debatt i KF Underlag för strategisk plan Maj Delårsrapport tertial 1 Juli Inom bolaget ser vi en rad utmaningar under planeringsperioden. Inom Elnät är den nya regleringsperioden för Ex-ante föremål för utredning. Energimarknadsinspektionen har aviserat begränsningar i nätföretagens möjligheter att höja sina avgifter och det är viktigt att följa utvecklingen i detta ärende och analysera framtida konsekvenser för Arvika Teknik. Inom VA-verksamheten genomförs fortsatt stora investeringar i utbyggnad av VA i Västra Sund och avloppsvattenrening för Sulvik och Berg med Jösseforsen. En stor utmaning är att lösa vattenförsörjningsproblemen i Glava och Hillringsberg. Strategisk plan och borgensramar fastställs av KF Inom Renhållningen pågår planering för utsortering av matavfall. Uppdraget att genomföra utbyggnaden av fibernät till stora delar av kommunen under kommande sju år är, för närvarande, en av de största utmaningarna för bolaget. Under är teknisk stab projektledare för utbyggnad översvämningsskyddet i Kyrkviken. Under våren 2015 kommer ett bolagsgemensamt kundsystem att tas i drift, övergången ställer stora krav på vår administrativa personal, men kommer förhoppningsvis att ge oss nya möjligheter till förbättrad service till våra kunder. 3

4 Vision, strategiska mål och strategier Vision Arvika en attraktivare kommun. Med visionen, Arvika en attraktivare kommun, vill vi inom Arvika Teknik AB ta vår del av ansvaret genom att förverkliga vår affärsidé. Vår affärsidé Arvika Teknik AB skapar förutsättningar för god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare, genom att tillhandahålla hållbara tjänster med stort kundvärde och hög driftsäkerhet. Våra strategiska mål för att genomföra affärsidén är att vi är ett attraktivt bolag, där kunder och invånare, är nöjda med vår verksamhet. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Vi har en hög driftsäkerhet Vi har en hållbar och konkurrenskraftig prisnivå att vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge en god service. Våra strategier för att uppnå målet Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande Vi arbetar aktivt för ökad jämställdhet och mångfald Vårt arbetssätt är tydligt och effektivt för att underlätta vårt dagliga arbete att vi är ett hållbart bolag, som utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn skapar förutsättningar för en positiv utveckling. Våra strategier för att uppnå målet Vi verkar för bra infrastruktur Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Vi använder våra resurser på ett effektivt sätt 4

5 att vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt. Våra strategier för att uppnå målet Vi bedriver en långsiktig och hållbar verksamhet Årets resultat ska följa de krav som moderbolaget fastställer VD s mål Mitt mål är att ägare, styrelse och personal ska känna stolthet över att arbeta med och för Arvika Teknik och att bolaget ska uppfattas som ett effektivt och modernt företag med hög leveranssäkerhet och kvalitet. Anders Norrby 5

6 Organisation Om verksamheten Bolaget har till uppgift att inom Arvika kommun driva elnätverksamhet, producera och distribuera vatten, samt hantera avloppsvatten. Bolaget ska också samla in, sortera och hantera avfall. Därutöver ska bolaget bedriva skötsel av gator och vägar, bygga ut och underhålla ett fibernät för Arvika Kommunnät AB, bedriva produktion och distribution av fjärrvärme i de anläggningar som finns inom Arvika Fjärrvärme AB, samt bedriva produktion av elkraft i de anläggningar som finns inom Arvika Kraft AB. Bolaget stödjer Arvika kommun med teknisk kompetens och resurser för genomförande av olika drift- och investeringsprojekt. Bolaget skapar förutsättningar för god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare, genom att tillhandahålla hållbara tjänster med stort kundvärde och hög driftsäkerhet. 6

7 Medborgare, brukare och kunder Strategiskt mål Vi är ett attraktivt bolag, där kunder och invånare, är nöjda med vår verksamhet. Strategier Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Vi har en hög driftsäkerhet Vi har en hållbar och konkurrenskraftig prisnivå Indikatorer, månatliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål * Svarsfrekvens telefon*** % Oplanerade avbrott i eldistributionen min/kund 62 < 22 < 16,0 Tillgänglighet inom Stadsnät % 99,47** > 99,98 > 99,98 Antal spänningsklagomål som renderar st 3 < 5 < 5 åtgärd Antal källaröversvämningar st Antal avloppsstopp st 13 < 15 < 10 Antal vattenläckor st 14 < 10 < 10 Bräddningar i reningsverk m < 450 < 400 Indikatorer, årliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål Nöjd kundindex, kundenkät Gata index Nöjd kundindex, kundenkät GC-väg index Nöjd kundindex, kundenkät VA index Nöjd kundindex, kundenkät index Renhållning Prisnivå, Elnät jämförbara bolag % Prisnivå, VA jämf. Verksamheter Typhus A Typhus B % Prisnivå, Renh. jämf. verksamheter % Andel godkända prov dricksvatten % Andel godkända prov avloppsvatten % Andel utläckage i vattennätet % 36 < 25 < 20 Andel inläckage i spillvattennätet % 59 < 60 < 50 * Utfall t.o.m ** Utfall t.o.m *** Avser samtliga tjänstetelefoner på bolaget inom kommunens växel 7

8 Aktivitetsplan Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Aktivitet Visa vår verksamhet för att skapa dialog i olika sammanhang, genom mässor, öppet hus, kundträffar, kundtidning etc. Skapa rutiner för att strukturera och hantera synpunkter som når våra medarbetare. Delta aktivt i koncernens arbete med kommunikationsutveckling med hjälp av Facebook. Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Visa vår verksamhet och berätta om vad vi kan erbjuda i olika sammanhang, genom mässor, öppet hus, kundträffar, kundtidning etc. Arbeta med utveckling av vår information och våra tjänster på webben. Erbjuda kunden en samlingsfaktura med alla nyttigheter. Vi ser möjligheter med mångfald Vi har en hög driftsäkerhet Visa vår verksamhet och mångfalden i bolaget i olika sammanhang, genom mässor, öppet hus, kundträffar, kundtidning etc. Arbeta utifrån planer för drift, underhåll och investeringar för våra anläggningar. Säkerställa att vi har rätt kompetens för drift av våra anläggningar. Vi har en hållbar och konkurrenskraftig prisnivå Ta hänsyn till våra anläggningars långsiktiga reinvesteringsbehov vid prissättning. Jämföra avgifter med motsvarande verksamheter på andra orter. 8

9 Medarbetare/arbetssätt Strategiskt mål Vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge en god service. Strategier Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande Vi arbetar aktivt för ökad jämställdhet och mångfald Vårt arbetssätt är tydligt och effektivt för att underlätta vårt dagliga arbete Indikatorer, månatliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål * Närvaro % 97, ,0 Indikatorer, årliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål Nöjd medarbetarindex, enkät index 68 74** 82 Ledarskapsindex, enkät index 82 82** 85 Motivationsindex, enkät index 76 82** 85 Styrningsindex, enkät index 75 82** 85 Antal genomförda skyddsronder st 15* Andel anställda med grundläggande % 87* miljöutbildning Andel anställda med eco-driving kurs % 86* Andel anställda med grundläggande % arbetsmiljöutbildning Andel chefer med arbetsmiljöutbildning för chefer % * Utfall t.o.m ** Medarbetarundersökning genomförs vartannat år, nästa gång

10 Aktivitetsplan Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel Aktivitet Utveckla våra medarbetare kontinuerligt genom utbildning. Samverka mer mellan våra verksamheter. Genomföra skyddsronder enligt överenskommen regelbundenhet. Staber, 1/år och övriga enheter 3/år. Genomföra bolagsgemensamma trivselaktiviteter genom trivselgruppen. Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande Vi arbetar aktivt för ökad jämställdhet och mångfald Vårt arbetssätt är tydligt och effektivt för att underlätta vårt dagliga arbete Arbeta med att förbättra den interna kommunikationen bl.a. genom vårt intranät. Jobba aktivt med verksamhetsplanen i respektive enhet och utifrån verksamhetsplanen definiera mål på enhets- och individnivå. Uppdatera jämställdhetsplanen. Jobba aktivt med information om verksamheten i skolor. Skapa mallar för olika arbetsuppgifter, offertförfrågningar m.m. Arbeta i riktning mot en ISO-certifiering. 10

11 Förnyelse, tillväxt och utveckling Strategiskt mål Vi är ett hållbart bolag, som utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn skapar förutsättningar för en positiv utveckling. Strategier Vi verkar för bra infrastruktur Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Vi använder våra resurser på ett effektivt sätt Indikatorer, årliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål Reinvesteringar i förhållande till NUAK % 2,2 1 1 (exklusive fordonspark) Andel återvinning, Mosseberg % 94,7 > 97,0 > 99,0 Andel inköpta fordon som uppnår högsta % 100* tillgängliga Euro-klass för vald fordonstyp Användning av elbil, Elnät % 3* > 10 > 30 Användning av elbil, Fjärrvärme % 40* > 30 > 60 Andel e-fakturor till kund % 15* > 25 > 60 Andel e-fakturor från leverantör % 48* > 50 > 80 * Utfall t.o.m Aktivitetsplan Vi verkar för bra infrastruktur Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Aktivitet Arbeta utifrån planer för drift, underhåll och investeringar för våra anläggningar. I första hand välja elbilar vid inköp av fordon. Uppmuntra miljövänliga transportmedel, t.ex. cykel, tåg och elbil. Fortsätta arbetet med att minska antalet pappersfakturor. Vi använder våra resurser på ett effektivt sätt Ta fram bra underlag för kostnadsjämförelser inom alla verksamheter. Skapa rutiner för att jobba med ständiga förbättringar. 11

12 Ekonomi Strategiskt mål Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt. Strategier Vi bedriver en långsiktig och hållbar verksamhet Årets resultat ska följa de krav som moderbolaget fastställer Indikatorer, månatliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål * Resultat efter finansiella poster tkr Likviditet % Indikatorer, årliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål Soliditet % 22, Avkastning på justerat eget kapital % 13,6 7,5 7,5 Kalkylsäkerhet % -11,7 +/-10 +/-10 * Utfall t.o.m Aktivitetsplan Vi bedriver en långsiktig och hållbar verksamhet Aktivitet Hålla hög kvalitet i den ekonomiska planeringen i budget och verksamhetsplan. Arbeta kontinuerligt med likviditetsplanering. Arbeta utifrån planer för drift, underhåll och investeringar för våra anläggningar. Årets resultat ska följa de krav som moderbolaget fastställer Hålla hög kvalitet i den ekonomiska rapporteringen. 12

13 Driftbudget Nettoomsättning Övriga intäkter Intäkter Material och entreprenörer Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Avsättningar mot kund Resultat efter finansiella poster I den totala driftbudgeten ingår kostnader för solcellspark. Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Årets resultat Avskrivningar Förändring avsättningar Medel från verksamheten Investeringsverksamheten Bruttoinvesteringar Anslutningsavgifter Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde

14 Arvika Teknik AB, Elnät Nettoomsättning Övriga intäkter Intäkter Material och entreprenörer Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Avsättningar mot kund Resultat efter finansiella poster Arvika Teknik AB, Vatten och Avlopp Nettoomsättning Övriga intäkter Intäkter Material och entreprenörer Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Avsättningar mot kund Resultat efter finansiella poster

15 Arvika Teknik AB, Renhållning och Slam Nettoomsättning Övriga intäkter Intäkter Material och entreprenörer Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Avsättningar mot kund Resultat efter finansiella poster Arvika Teknik AB, Gator och Vägar Nettoomsättning Övriga intäkter Intäkter Material och entreprenörer Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Avsättningar mot kund Resultat efter finansiella poster

16 Arvika Teknik AB, Entreprenader Nettoomsättning Övriga intäkter Intäkter Material och entreprenörer Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Avsättningar mot kund Resultat efter finansiella poster

17 Verksamhetsbeskrivning Teknisk stab Teknisk stab stödjer de olika avdelningarna med projektledning, utredningar, projektering, mätning och miljöfrågor i såväl avdelningarnas drift som i investeringsprojekt. Inom Teknisk stab finns bolagets miljösamordnare, merparten av bolagets ingenjörer, utredare samt VA- och karttekniker. En stor del av personalresurserna inom Teknisk stab går åt till att serva Förvaltningen med teknisk kompetens för planering och genomförande av Förvaltningens olika drift och investeringsprojekt. Administrativ stab Den administrativa staben arbetar med företagets ekonomiska redovisning, service mot företagets kunder, samt information och kommunikation både internt och externt. Inom avdelningen hanteras frågor inom finansiering, ekonomisk planering och uppföljning, samt löpande redovisning, bokslut och årsredovisning. Vi hanterar företagets kundregister, sköter fakturering och möter kundernas olika frågor i telefon och i stadshusets kundtjänst. Avdelningen ansvarar även för bolagets information på hemsidan och intranätet, samt marknadsaktiviteter för våra kunder. Elnät Avdelning elnät bedriver i huvudsak elnätverksamhet, en verksamhet som är ett legalt monopol. På grund av monopolsituationen finns en statlig myndighet, Energimarknadsinspektionen (EI), som utövar tillsyn på verksamheten. EI skall se till att nätverksamheten bedrivs effektivt och säkerställa att tarifferna som kunderna betalar är skäliga. Förutom elnätsverksamheten sköter avdelningen, på entreprenad, drift, underhåll och nybyggnation av förvaltningens gatu- och vägbelysning. Elnätsverksamheten bedrivs inom bolagets koncessionsområde, vilket omfattar Arvika tätort samt landsbygden fram till Ingestrand i söder, Jössefors i väster, Furtan i öster och Sälboda, Årbotten i norr. Inom området, som omfattar drygt 8 % av kommunens yta, finns elkunder anslutna, eller ca 57 % av kommunens totala antal elkunder. Ledningsnätet inom området omfattar i stort följande delar: 14 km isolerad HSP-luftledning 195 km HSP-jordkabel 205 nätstationer i byggnad 5 stolpstationer 62 km isolerad LSP-luftledning 448 km LSP-jordkabel kabelskåp. Sammantaget ger detta ca 70 m ledning/ kund. För att få en uppfattning om vår tariffstruktur har vi jämfört årskostnaderna för åtta typkunder hos oss med motsvarande årskostnader hos andra bolag. De i denna redovisning jämförbara bolag är ett urval av bolag som har en liknande nätstruktur och kundunderlag som Arvika Teknik AB. Fortum Distribution ingår då de finns i vår omedelbara närhet, därutöver redovisas även ett medelvärde för Värmland samt ett medelvärde för landets alla nätbolag. 17

18 Kommunnät Kommunnätavdelningen arbetar med utbyggnaden av fibernätet i Arvika kommun på uppdrag av Arvika Kommunnät AB. Avdelningen svarar även för drift, skötsel och underhåll av nätet. Fjärrvärme Fjärrvärmeavdelningen svarar för drift, skötsel och underhåll av Arvika Fjärrvärmes panncentraler och fjärrvärmeledningar. Vatten och avlopp Vattenverk Avdelning vattenverk producerar och distribuerar dricksvatten enligt Livsmedelsverkets föreskrifter 1993:35, med däri angivna kontrollprogram för såväl råvatten som dricksvatten. På samtliga vattenverk där kemiska tillsatsmedel används, finns automatisk driftövervakning kopplat till vattenverket i Segerfors och dygnetruntbemannad Larmcentral. Beredskapsstyrkan är ständigt i tjänst. I Arvika och Edane används ytvatten som råvatten. Övriga är grundvattentäkter. Produktionskapaciteten är vid normal grundvattennivå tillfredsställande vid de flesta vattenverken. Via en sjövattenledning förses Berg med Jösseforsen och Sulvik med vatten från Racken. Pumpstationer Avloppspumpstationer är en del i ledningsnätet. Flertalet pumpstationer är i behov av renovering och ett omfattande renoveringsprogram pågår. Ledningar Till VA-nätet hör även tryckstegringsstationer och högreservoarer. Anläggningarna, som i betydande omfattning byggdes ut under 60- och 70-talet, kräver både akutinsatser och kontinuerlig förnyelse. Ledningsnätet kräver kontinuerliga förnyelseåtgärder så att inte kapitalförstöring uppstår. Beredskapsstyrkan är ständigt i tjänst. Avloppsreningsverk Verksamheten vid Vik bedrivs enligt Statens Naturvårdsverks och Länsstyrelsens föreskrifter och gällande tillståndsbeslut och därmed fastställda kontrollprogram. Övriga avloppsreningsanläggningar är anmälda enligt gällande miljöskyddsbestämmelser och därmed ålagda kontinuerlig provtagning. Detta utförs av en laboratorieingenjör vid kommunens ackrediterade laboratorium. Provresultaten redovisas till Länsstyrelsen och den lokala Myndighetsnämnden. Anläggningarna slits hårt på grund av aggressivt vatten och omfattande förebyggande underhåll måste prioriteras inom driftbudgeten. Våtslam från slutna tankar och yttre reningsverk förs till reningsverket Vik. Avvattnat slam från avloppsreningsverk och enskilda slamavskiljare förs till Mossebergs avfallscentral och används för sluttäckning av deponeringsområdet. Arbete bedrivs för att finna alternativa användningsområden för slammet. Beredskapsstyrkan är ständigt i tjänst. Laboratorium Kommunens laboratorium är ackrediterat av Swedac och uppfyller därmed relevanta krav enligt SS-ISO Här utförs provtagning och analys av råvatten, dricks-, avlopps-, lak- och recipientvatten. Laboratoriearbetet utgör en viktig del i driftoptimering och processkontroll av avloppsreningsanläggningarna. Besiktning och avläsning För debitering av VA-brukningsavgifter installeras numera nästan undantagslöst vattenmätare. I före detta kranskommunerna finns fortfarande fastigheter som saknar mätare, främst fritidshus. Dessa fastigheter debiteras VA-avgift efter en ackordstaxa. För ett fåtal industrier sker avläsning en gång/månad och för större hy- 18

19 resfastigheter tre ggr/år, medan fastighetsägare i småhus själva läser av sina mätare en gång/år. VA-avgifter Avgifterna består av två huvudgrupper, anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som erläggs vid inkoppling av vatten och avlopp till fastighet, samt vid om- eller tillbyggnad av fastighet. Brukningsavgift är en periodisk avgift baserad på vattenförbrukning och storlek på fastighets lokaleller tomtyta. Renhållning Sophämtning Sopor från hushåll samlas in både i egen regi med tre fordon och av en entreprenör med två fordon. Insamling sker normalt en gång/14 dagar, men det finns även möjlighet att välja hämtning varje vecka eller var fjärde vecka och att välja storlek på kärl. Hushållssopor transporteras vidare till förbränning. Latrin komposteras på Mosseberg. På 15 återvinningsstationer kan man lämna förpackningar av plast, metall, glas och papper. Återvinningsstationerna är utplacerade för att täcka hela kommunens behov. Huvudman för återvinningsstationerna är FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen). elektronikavfall ingår i producentansvaret såsom förpackningar och skickas iväg för slutligt omhändertagande. På Mossebergs avfallscentral finns en deponigasanläggning som utvinner metangas ur avfallsupplaget. Gasen används kommersiellt för energiutvinning till fjärrvärmenätet. Slamhämtning Privata slambrunnar töms enligt schema, oftast en gång var tolfte månad, med mobilt avvattningsfordon. Det avvattnade slammet används som sluttäckningsmaterial på deponin. Slutna tankar töms med slamsugningsfordon och slammet behandlas i avloppsreningsverket, Vik. Renhållningsavgifter Sop-, latrin- och slamhämtning liksom tippning är avgiftsbelagt. Avgiften är beroende av storlekar och hämtningsperioder etc. Debitering sker fyra gånger per år. Avfallsanläggning Avfall mottas och omhändertas enbart vid Mossebergs avfallscentral. Nytt tillstånd för verksamheten erhölls under Tillståndsgivande myndighet är Länsstyrelsen i Värmlands län. Vid avfallscentralen finns förutom personallokaler även garage för maskiner och renhållningsfordon samt smärre förrådsutrymmen. Vid Mossebergs avfallscentral finns en sorteringsramp för utsortering av allt återvinningsbart material från hushållets grovsopor samt även en mottagningsstation för saker som kan återbrukas. Grovsophämtning sker efter budning. Kylenheter och hushållens 19

20 Gator och vägar Avdelningen svarar för drift, underhåll och förnyelse av gator, vägar, gång- och cykelvägar i detaljplanelagda områden, samt ca 55 mil enskild väg inom kommunen. Driftoch underhållsåtgärder kan i huvudsak delas in i beläggningsunderhåll, vinterväghållning, renhållning, gatubelysning och övrigt. Gatu- och vägbelysningsentreprenaden omfattar ca ljuspunkter. Utöver gatudriften bedrivs även drift och underhåll av torgplatser, lastageplats, hamn och parkeringsplatser. Verksamheten inrymmer också andra externa arbeten, såsom asfaltering för bland andra Telia. Kraft Kraftavdelningen svarar för drift, skötsel och underhåll av de vattenkraftstationer som finns inom Arvika Kraft AB. Största delen av Gatuavdelningens verksamhet är baserad på uppdrag från Förvaltningen, det är Arvika kommun som äger gatuanläggningen och administrerar enskilda vägar. 20

21 Investeringar Nyanslutningar och exploateringar Ombyggnad oljefyllda kabelavslut Utbyte kabelskåp Energimätning i nätstationer 340 LSP-ombyggnad ALUS Nätstationer Undercentral fjärrkontroller 149 Inventarier och verktyg Ställverk Utbyte reaktor 20 kv 240 Larmat elstaket Vik 240 Utbyte mellanspänningsställverk Mätarbyte Byte transformator vik Ny HSP NO39-NO29 + LSP 601 Utbyte papperskabel Summa Elnät Vattenförsörjning Glava/Hillringsberg VV Edane elsanering 800 Delsumma Vattenverk Nya serviser VA Sanering Boställsåsen Överföringsledning Ottebol Sanering VA Fors Hillringsberg Dagvatten Frykdalsvägen 450 Sanering Fyrklövervägen 550 Huvudvattenledning Arvika förstudie 300 Sanering Murargatan Sanering Björkfallsgatan Sanering ledningar Thermofrost Sanering VA Edane VA Västra Sund Delsumma Ledningsnät

22 Investeringar Byte av PLC system Driftövervakningssystem 750 Renovering Spaanpumpar Vik 600 Renstvätt Gunnarskog 150 Avloppsrening Åkersberg Pumpstation Klässbol 300 Pumpstation Tivoliplatsen 600 Luftavfuktare Vik 300 Delsumma Reningsverk Summa VA Hantering lakvatten deponi, Mosseberg Hantering slam Beredning verksamhetsytor Utbyte fordon Avfallskärl Uppdatering vågterminal 140 Containers 180 Lokaler Reinvestering pumpstationer 150 Reinvestering gasanläggning 200 Mindre utrustning 300 Summa Renhållning Utbyte fordon Sandupptagare 600 Upprustning sandficka i berget 500 Saltspridare 250 Mindre utrustning Plogar Snölastare 500 Summa Gata O-ringen* Summa Entreprenader Totala investeringar *Investering i O-ringen avser både VA- och Elnätanläggningar som delvis kommer att återanvändas i respektive verksamhet. 22

23 Större investeringar Utbyggnaden av vatten och avlopp i Västra Sund påbörjades under 2013 och beräknas pågå hela planperioden. Även elnät och stadsnät omfattas av investeringen i Västra Sund. Vattenförsörjning i Glava och Hillringsberg är ytterligare ett stort projekt inom VA som sträcker sig över hela perioden. Inom Renhållningen ligger investeringar som är hänförliga till matavfallsutsorteringen med i planen, det avser fordon och kärl. 23

24 Definitioner av begrepp Andel inläckage i spillvattennätet Skillnad mellan debiterad mängd vatten och behandlad mängd spillvatten i reningsverket. Andel utläckage i vattennätet Skillnad mellan producerad och debiterad mängd vatten. Andel återvinning, Mosseberg Andel hushållsavfall som inte deponeras. Användning av elbil Redovisas som procent av totalt antal körda kilometer. Avbrott i eldistributionen Antalet minuter som varje kund har haft strömavbrott i förhållande till totala antalet kunder. Energimarknadsinspektionen har motsvarande jämförelsetal mellan olika nätområden i Sverige. Bräddningar i reningsverk Spillvatten som ej behandlas i det biologiska reningssteget. Rening sker i övriga steg i reningsprocessen. I vissa verk mäts volymen som bräddas, i andra verk mäts hur lång tid bräddning sker. Hållbarhet Tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Investeringar i förhållande till NUAK Årets genomförda reinvesteringar i förhållande till Nuanskaffningskostnaden (NUAK) för tillgångarna i verksamheten. Kalkylsäkerhet Ekonomiskt utfall av projekt i förhållande till budgeterad kostnad i investeringsbeslut för motsvarande projekt. Avvikelse med plustecken innebär att utfallet är högre än budgeterat och avvikelse med minustecken innebär att kostnaden är lägre än budgeterat. Likviditet Omsättningstillgångar minskat med lager, i % av kortfristiga skulder. Nödbräddningar i pumpstationer Spillvatten som släpps ut orenat. Nöjd kundindex, kundenkät Nöjd kundindex i SCB:s medborgarundersökning. Nöjd medarbetarindex, enkät Resultat medarbetarundersökning inom Arvika Teknik. Index för medarbetarskap. 24

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 5 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Förnyelse/tillväxt/utveckling 8 Ekonomi 9 Budget

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 4 Om verksamheten 5 Medborgare/brukare/kunder 6 Förnyelse/tillväxt/utveckling 7 Ekonomi 8 Budget

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 4 Vision för Arvika kommun 5 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Förnyelse/tillväxt/utveckling 9 Ekonomi 10

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN 2014 1(7) vatten och avloppsförsörjningen 2014 Inledning Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 1 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen ska

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 mars 2015 Bokslutskommuniké 2014 20140101 20141231 Nettoomsättning 238 030 tkr (236 111) Rörelseresultat 44 259 tkr (33 504) Resultat efter skatt 27 974 tkr (19

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala.

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala. VA-redovisning 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2010-12-31 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras till abonnenterna och för rening av det förbrukade avloppsvattnet

Läs mer

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316 Årsredovisning 2012 VA-verksamheten Rev 120316 Innehållsförteckning VA-verksamheten... 3 Bakgrund... 3 VA-verksamheten i Kinda... 3 Årets verksamhet... 3 Drift och underhåll... 3 Framtid... 4 Mål och måluppfyllelse...

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun I VA Web samlas alla nyckeltal i en databas som är tillgänglig via Internet. Nyckeltalen värderas systematiskt och används till att årligen analysera och följa

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 14 september 2015 Delårsrapport Q2 2015 2015-01-01 2015-06-30 Nettoomsättning 124 555 tkr (121 124) Rörelseresultat 17 420 tkr (22 489) Resultat efter skatt 16 546

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

VA årsrapport 2014. TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp

VA årsrapport 2014. TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp VA årsrapport 2014 TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp Årsrapport 2014 för VA-verksamheten inom Lidköpings kommun Förvaltningsberättelse Enhetens uppdrag/verksamhet Enheten svarar för produktion och distribution

Läs mer

Årsredovisning 2013 VA-verksamheten

Årsredovisning 2013 VA-verksamheten Årsredovisning 2013 VA-verksamheten Nära i Kinda - Året om Årsredovisning 2013 VA-verksamheten - 1 VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 3 Ekonomi

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Anders Norrby, VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare. Johan Åkerman.

Anders Norrby, VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare. Johan Åkerman. Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.30 Anders Söderström, Ordförande Lisa Levin, Vice ordförande

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden Januari - April (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 46 816 tkr (38 123 tkr ) en ökning med 23% jämfört med motsvarande

Läs mer

Frågor Taxa 2015. kr/förbindelsep unkt Anläggningsavgifter Aa3 Grundavgift Grundavgift för fastighet för anslutning av kr/fastighet

Frågor Taxa 2015. kr/förbindelsep unkt Anläggningsavgifter Aa3 Grundavgift Grundavgift för fastighet för anslutning av kr/fastighet Frågor Taxa 2015 Färgade rader är nya frågor i årets undersökning Kategori Kod Beskrivning Definition Enhet Obligatorisk Anläggningsavgifter Aa1 Servisavgift Sammanlagd servisavgift för dricksvatten, spillvatten

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter Härjedalens kommun 6 maj 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen! Spjute 2012-12-06

Informationsmöte. Välkommen! Spjute 2012-12-06 Informationsmöte Spjute Välkommen! 2012-12-06 Dagordning HEMAB allmänt Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Era frågor Resultat från kundundersökning Lunch Fakta - AO Fjärrvärme Antal anställda

Läs mer

September 2016 VA i Sörfjärden. Rent vatten idag och i framtiden

September 2016 VA i Sörfjärden. Rent vatten idag och i framtiden September 2016 VA i Sörfjärden MittSverige Vatten AB Bildades 1 juni 2004 Timrå, 2007 Nordanstig VA-samverkan över kommungränserna Erfarenhet och kompetens för tre kommuner Ansvarar för drift och utveckling

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA VA 2050 År 2009 Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge Energi. Planen utgår från de företagsövergripande målen. Kontaktperson:

Läs mer

REGLER & AVGIFTER 2015

REGLER & AVGIFTER 2015 VI ERBJUDER E-FAKTURA TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM REGLER & AVGIFTER 2015 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP All information finns även på vår hemsida WWW.HOGANAS.SE under bygga, bo

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-03-20 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Överklagande av Västerviks kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, 16, avseende ägardirektiv

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 gällande f.o.m 2015-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap.4-5 MiljöBalken kan utgå för hantering

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Kommunstyrelsen Ankom 2015-05-12 Dnr 2015:282/04

Kommunstyrelsen Ankom 2015-05-12 Dnr 2015:282/04 Kommunstyrelsen Ankom 2015-05-12 Dnr 2015:282/04 1 Gagnefs Teknik AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida -

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Årsredovisning 2014. Arvika Teknik AB

Årsredovisning 2014. Arvika Teknik AB Årsredovisning 2014 Arvika Teknik AB Årsredovisning 2014 Styrelsen och verkställande direktör för Arvika Teknik AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Styrelse 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund Sveriges nätpriser 2006-2007 Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. SAMMANFATTNING 3 3. METOD OCH AVGRÄNSNINGAR 4 4. De högsta och lägsta nätpriserna 2007 4 5. Vanliga argument

Läs mer

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport 1 (12) Avdelningen för nätreglering Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport Årsrapporten gäller en redovisningsenhet Företagets innehav av koncessioner

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ)

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredag den 18 juni 2010. Tertialrapport 1 2010 Tertial 1, 2010-01-01 2010-04-30 Detta är Dala Energis första tertialrapport och därför finns ingen jämförelse för samma period

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier.

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 (15/3 2004) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Omsättningen uppgår till 127 027 tkr (96 868 tkr) en ökning med 31 % jämfört med föregående år. Resultat

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Renhållningstaxa för Aneby kommun

Renhållningstaxa för Aneby kommun Renhållningstaxa för Aneby kommun 2013 1(9) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6)

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) INLEDNING Götene kommun införde från och med den 1 januari 1995 en balansräkningsmodell för tekniska kontorets VA-enhet (balansräkningsenhet). Införandet av

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Kommunstyrelse och kommunledning

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Kommunstyrelse och kommunledning Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 Kommunstyrelse och kommunledning Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Vision och verksamhetsidé

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Intryck från Berlin och Köln om översvämningshantering - och lite annat också

Intryck från Berlin och Köln om översvämningshantering - och lite annat också Intryck från Berlin och Köln om översvämningshantering - och lite annat också Elin Jansson Uppsala Vatten och Avfall AB Marie Falk Kretslopp och vatten, Göteborg Om Berlin 3, 4 miljoner invånare, bara

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Anmälan om anslutning Varje gång du bygger nytt, bygger om, bygger till, eller vid flytt av befintlig mätare och detta berör vatten och avlopp

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun

Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun Särredovisning Vattentjänster inom Malung-Sälens kommun 2013 Kläppens reningsverk utbyggt och renoverat 1(13) Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN KARLSTADS KOMMUN Strategisk plan 1 LAGSTIFTNING VISION Livskvalitet Karlstad 100 000 KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE BOLAGSORDNING STRATEGISK PLAN PRIORITERA FÖLJA

Läs mer