Bekväm vardag. Verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bekväm vardag. Verksamhetsplan 2015 2017"

Transkript

1 Bekväm vardag Verksamhetsplan

2 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun och affärsidé för bolaget 4 Organisation 6 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Medarbetare/arbetssätt 9 Förnyelse/tillväxt/utveckling 11 Ekonomi Driftbudget med kassaflödesanalys 13 Verksamhetsbeskrivning 17 Investeringar 21 Större investeringar 23 Definitioner av begrepp 24 Bilaga 1 Jämförelsetal 26 2

3 Verksamhetsstyrning Den strategiska planeringen för Arvika Teknik AB omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige fastställer årligen bolagens borgensramar och den strategiska planen som utgör underlag för styrning av hela kommunkoncernen. Med utgångspunkt från den strategiska planen upprättas bolagets verksamhetsplan och budget där de kommunövergripande målen konkretiseras. Verksamhetsplanen är ett planeringsinstrument för bolaget och en återrapportering från bolagets styrelse till kommunstyrelse och kommunfullmäktige avseende hur bolagets uppdrag genomförs. Uppföljningen av verksamhetsplanen sker löpande under året dels i VD-rapporter dels i delårsrapporter samt vid årets slut i årsredovisningen. Styrelsen fastställer verksamhetsplan, budget och avgifter November Fullmäktige fastställer taxor Januari Arbete med bokslut och årsredovisning Årsredovisning och bokslut Styrelsen godkänner och undertecknar årsredovisning Årsstämma Delårsrapport tertial 2 September Arbete med verksamhetsplan och budget Allmänpolitisk debatt i KF Underlag för strategisk plan Maj Delårsrapport tertial 1 Juli Inom bolaget ser vi en rad utmaningar under planeringsperioden. Inom Elnät är den nya regleringsperioden för Ex-ante föremål för utredning. Energimarknadsinspektionen har aviserat begränsningar i nätföretagens möjligheter att höja sina avgifter och det är viktigt att följa utvecklingen i detta ärende och analysera framtida konsekvenser för Arvika Teknik. Inom VA-verksamheten genomförs fortsatt stora investeringar i utbyggnad av VA i Västra Sund och avloppsvattenrening för Sulvik och Berg med Jösseforsen. En stor utmaning är att lösa vattenförsörjningsproblemen i Glava och Hillringsberg. Strategisk plan och borgensramar fastställs av KF Inom Renhållningen pågår planering för utsortering av matavfall. Uppdraget att genomföra utbyggnaden av fibernät till stora delar av kommunen under kommande sju år är, för närvarande, en av de största utmaningarna för bolaget. Under är teknisk stab projektledare för utbyggnad översvämningsskyddet i Kyrkviken. Under våren 2015 kommer ett bolagsgemensamt kundsystem att tas i drift, övergången ställer stora krav på vår administrativa personal, men kommer förhoppningsvis att ge oss nya möjligheter till förbättrad service till våra kunder. 3

4 Vision, strategiska mål och strategier Vision Arvika en attraktivare kommun. Med visionen, Arvika en attraktivare kommun, vill vi inom Arvika Teknik AB ta vår del av ansvaret genom att förverkliga vår affärsidé. Vår affärsidé Arvika Teknik AB skapar förutsättningar för god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare, genom att tillhandahålla hållbara tjänster med stort kundvärde och hög driftsäkerhet. Våra strategiska mål för att genomföra affärsidén är att vi är ett attraktivt bolag, där kunder och invånare, är nöjda med vår verksamhet. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Vi har en hög driftsäkerhet Vi har en hållbar och konkurrenskraftig prisnivå att vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge en god service. Våra strategier för att uppnå målet Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande Vi arbetar aktivt för ökad jämställdhet och mångfald Vårt arbetssätt är tydligt och effektivt för att underlätta vårt dagliga arbete att vi är ett hållbart bolag, som utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn skapar förutsättningar för en positiv utveckling. Våra strategier för att uppnå målet Vi verkar för bra infrastruktur Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Vi använder våra resurser på ett effektivt sätt 4

5 att vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt. Våra strategier för att uppnå målet Vi bedriver en långsiktig och hållbar verksamhet Årets resultat ska följa de krav som moderbolaget fastställer VD s mål Mitt mål är att ägare, styrelse och personal ska känna stolthet över att arbeta med och för Arvika Teknik och att bolaget ska uppfattas som ett effektivt och modernt företag med hög leveranssäkerhet och kvalitet. Anders Norrby 5

6 Organisation Om verksamheten Bolaget har till uppgift att inom Arvika kommun driva elnätverksamhet, producera och distribuera vatten, samt hantera avloppsvatten. Bolaget ska också samla in, sortera och hantera avfall. Därutöver ska bolaget bedriva skötsel av gator och vägar, bygga ut och underhålla ett fibernät för Arvika Kommunnät AB, bedriva produktion och distribution av fjärrvärme i de anläggningar som finns inom Arvika Fjärrvärme AB, samt bedriva produktion av elkraft i de anläggningar som finns inom Arvika Kraft AB. Bolaget stödjer Arvika kommun med teknisk kompetens och resurser för genomförande av olika drift- och investeringsprojekt. Bolaget skapar förutsättningar för god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare, genom att tillhandahålla hållbara tjänster med stort kundvärde och hög driftsäkerhet. 6

7 Medborgare, brukare och kunder Strategiskt mål Vi är ett attraktivt bolag, där kunder och invånare, är nöjda med vår verksamhet. Strategier Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Vi har en hög driftsäkerhet Vi har en hållbar och konkurrenskraftig prisnivå Indikatorer, månatliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål * Svarsfrekvens telefon*** % Oplanerade avbrott i eldistributionen min/kund 62 < 22 < 16,0 Tillgänglighet inom Stadsnät % 99,47** > 99,98 > 99,98 Antal spänningsklagomål som renderar st 3 < 5 < 5 åtgärd Antal källaröversvämningar st Antal avloppsstopp st 13 < 15 < 10 Antal vattenläckor st 14 < 10 < 10 Bräddningar i reningsverk m < 450 < 400 Indikatorer, årliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål Nöjd kundindex, kundenkät Gata index Nöjd kundindex, kundenkät GC-väg index Nöjd kundindex, kundenkät VA index Nöjd kundindex, kundenkät index Renhållning Prisnivå, Elnät jämförbara bolag % Prisnivå, VA jämf. Verksamheter Typhus A Typhus B % Prisnivå, Renh. jämf. verksamheter % Andel godkända prov dricksvatten % Andel godkända prov avloppsvatten % Andel utläckage i vattennätet % 36 < 25 < 20 Andel inläckage i spillvattennätet % 59 < 60 < 50 * Utfall t.o.m ** Utfall t.o.m *** Avser samtliga tjänstetelefoner på bolaget inom kommunens växel 7

8 Aktivitetsplan Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Aktivitet Visa vår verksamhet för att skapa dialog i olika sammanhang, genom mässor, öppet hus, kundträffar, kundtidning etc. Skapa rutiner för att strukturera och hantera synpunkter som når våra medarbetare. Delta aktivt i koncernens arbete med kommunikationsutveckling med hjälp av Facebook. Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Visa vår verksamhet och berätta om vad vi kan erbjuda i olika sammanhang, genom mässor, öppet hus, kundträffar, kundtidning etc. Arbeta med utveckling av vår information och våra tjänster på webben. Erbjuda kunden en samlingsfaktura med alla nyttigheter. Vi ser möjligheter med mångfald Vi har en hög driftsäkerhet Visa vår verksamhet och mångfalden i bolaget i olika sammanhang, genom mässor, öppet hus, kundträffar, kundtidning etc. Arbeta utifrån planer för drift, underhåll och investeringar för våra anläggningar. Säkerställa att vi har rätt kompetens för drift av våra anläggningar. Vi har en hållbar och konkurrenskraftig prisnivå Ta hänsyn till våra anläggningars långsiktiga reinvesteringsbehov vid prissättning. Jämföra avgifter med motsvarande verksamheter på andra orter. 8

9 Medarbetare/arbetssätt Strategiskt mål Vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge en god service. Strategier Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande Vi arbetar aktivt för ökad jämställdhet och mångfald Vårt arbetssätt är tydligt och effektivt för att underlätta vårt dagliga arbete Indikatorer, månatliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål * Närvaro % 97, ,0 Indikatorer, årliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål Nöjd medarbetarindex, enkät index 68 74** 82 Ledarskapsindex, enkät index 82 82** 85 Motivationsindex, enkät index 76 82** 85 Styrningsindex, enkät index 75 82** 85 Antal genomförda skyddsronder st 15* Andel anställda med grundläggande % 87* miljöutbildning Andel anställda med eco-driving kurs % 86* Andel anställda med grundläggande % arbetsmiljöutbildning Andel chefer med arbetsmiljöutbildning för chefer % * Utfall t.o.m ** Medarbetarundersökning genomförs vartannat år, nästa gång

10 Aktivitetsplan Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel Aktivitet Utveckla våra medarbetare kontinuerligt genom utbildning. Samverka mer mellan våra verksamheter. Genomföra skyddsronder enligt överenskommen regelbundenhet. Staber, 1/år och övriga enheter 3/år. Genomföra bolagsgemensamma trivselaktiviteter genom trivselgruppen. Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande Vi arbetar aktivt för ökad jämställdhet och mångfald Vårt arbetssätt är tydligt och effektivt för att underlätta vårt dagliga arbete Arbeta med att förbättra den interna kommunikationen bl.a. genom vårt intranät. Jobba aktivt med verksamhetsplanen i respektive enhet och utifrån verksamhetsplanen definiera mål på enhets- och individnivå. Uppdatera jämställdhetsplanen. Jobba aktivt med information om verksamheten i skolor. Skapa mallar för olika arbetsuppgifter, offertförfrågningar m.m. Arbeta i riktning mot en ISO-certifiering. 10

11 Förnyelse, tillväxt och utveckling Strategiskt mål Vi är ett hållbart bolag, som utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn skapar förutsättningar för en positiv utveckling. Strategier Vi verkar för bra infrastruktur Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Vi använder våra resurser på ett effektivt sätt Indikatorer, årliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål Reinvesteringar i förhållande till NUAK % 2,2 1 1 (exklusive fordonspark) Andel återvinning, Mosseberg % 94,7 > 97,0 > 99,0 Andel inköpta fordon som uppnår högsta % 100* tillgängliga Euro-klass för vald fordonstyp Användning av elbil, Elnät % 3* > 10 > 30 Användning av elbil, Fjärrvärme % 40* > 30 > 60 Andel e-fakturor till kund % 15* > 25 > 60 Andel e-fakturor från leverantör % 48* > 50 > 80 * Utfall t.o.m Aktivitetsplan Vi verkar för bra infrastruktur Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Aktivitet Arbeta utifrån planer för drift, underhåll och investeringar för våra anläggningar. I första hand välja elbilar vid inköp av fordon. Uppmuntra miljövänliga transportmedel, t.ex. cykel, tåg och elbil. Fortsätta arbetet med att minska antalet pappersfakturor. Vi använder våra resurser på ett effektivt sätt Ta fram bra underlag för kostnadsjämförelser inom alla verksamheter. Skapa rutiner för att jobba med ständiga förbättringar. 11

12 Ekonomi Strategiskt mål Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt. Strategier Vi bedriver en långsiktig och hållbar verksamhet Årets resultat ska följa de krav som moderbolaget fastställer Indikatorer, månatliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål * Resultat efter finansiella poster tkr Likviditet % Indikatorer, årliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål Soliditet % 22, Avkastning på justerat eget kapital % 13,6 7,5 7,5 Kalkylsäkerhet % -11,7 +/-10 +/-10 * Utfall t.o.m Aktivitetsplan Vi bedriver en långsiktig och hållbar verksamhet Aktivitet Hålla hög kvalitet i den ekonomiska planeringen i budget och verksamhetsplan. Arbeta kontinuerligt med likviditetsplanering. Arbeta utifrån planer för drift, underhåll och investeringar för våra anläggningar. Årets resultat ska följa de krav som moderbolaget fastställer Hålla hög kvalitet i den ekonomiska rapporteringen. 12

13 Driftbudget Nettoomsättning Övriga intäkter Intäkter Material och entreprenörer Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Avsättningar mot kund Resultat efter finansiella poster I den totala driftbudgeten ingår kostnader för solcellspark. Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Årets resultat Avskrivningar Förändring avsättningar Medel från verksamheten Investeringsverksamheten Bruttoinvesteringar Anslutningsavgifter Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde

14 Arvika Teknik AB, Elnät Nettoomsättning Övriga intäkter Intäkter Material och entreprenörer Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Avsättningar mot kund Resultat efter finansiella poster Arvika Teknik AB, Vatten och Avlopp Nettoomsättning Övriga intäkter Intäkter Material och entreprenörer Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Avsättningar mot kund Resultat efter finansiella poster

15 Arvika Teknik AB, Renhållning och Slam Nettoomsättning Övriga intäkter Intäkter Material och entreprenörer Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Avsättningar mot kund Resultat efter finansiella poster Arvika Teknik AB, Gator och Vägar Nettoomsättning Övriga intäkter Intäkter Material och entreprenörer Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Avsättningar mot kund Resultat efter finansiella poster

16 Arvika Teknik AB, Entreprenader Nettoomsättning Övriga intäkter Intäkter Material och entreprenörer Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Avsättningar mot kund Resultat efter finansiella poster

17 Verksamhetsbeskrivning Teknisk stab Teknisk stab stödjer de olika avdelningarna med projektledning, utredningar, projektering, mätning och miljöfrågor i såväl avdelningarnas drift som i investeringsprojekt. Inom Teknisk stab finns bolagets miljösamordnare, merparten av bolagets ingenjörer, utredare samt VA- och karttekniker. En stor del av personalresurserna inom Teknisk stab går åt till att serva Förvaltningen med teknisk kompetens för planering och genomförande av Förvaltningens olika drift och investeringsprojekt. Administrativ stab Den administrativa staben arbetar med företagets ekonomiska redovisning, service mot företagets kunder, samt information och kommunikation både internt och externt. Inom avdelningen hanteras frågor inom finansiering, ekonomisk planering och uppföljning, samt löpande redovisning, bokslut och årsredovisning. Vi hanterar företagets kundregister, sköter fakturering och möter kundernas olika frågor i telefon och i stadshusets kundtjänst. Avdelningen ansvarar även för bolagets information på hemsidan och intranätet, samt marknadsaktiviteter för våra kunder. Elnät Avdelning elnät bedriver i huvudsak elnätverksamhet, en verksamhet som är ett legalt monopol. På grund av monopolsituationen finns en statlig myndighet, Energimarknadsinspektionen (EI), som utövar tillsyn på verksamheten. EI skall se till att nätverksamheten bedrivs effektivt och säkerställa att tarifferna som kunderna betalar är skäliga. Förutom elnätsverksamheten sköter avdelningen, på entreprenad, drift, underhåll och nybyggnation av förvaltningens gatu- och vägbelysning. Elnätsverksamheten bedrivs inom bolagets koncessionsområde, vilket omfattar Arvika tätort samt landsbygden fram till Ingestrand i söder, Jössefors i väster, Furtan i öster och Sälboda, Årbotten i norr. Inom området, som omfattar drygt 8 % av kommunens yta, finns elkunder anslutna, eller ca 57 % av kommunens totala antal elkunder. Ledningsnätet inom området omfattar i stort följande delar: 14 km isolerad HSP-luftledning 195 km HSP-jordkabel 205 nätstationer i byggnad 5 stolpstationer 62 km isolerad LSP-luftledning 448 km LSP-jordkabel kabelskåp. Sammantaget ger detta ca 70 m ledning/ kund. För att få en uppfattning om vår tariffstruktur har vi jämfört årskostnaderna för åtta typkunder hos oss med motsvarande årskostnader hos andra bolag. De i denna redovisning jämförbara bolag är ett urval av bolag som har en liknande nätstruktur och kundunderlag som Arvika Teknik AB. Fortum Distribution ingår då de finns i vår omedelbara närhet, därutöver redovisas även ett medelvärde för Värmland samt ett medelvärde för landets alla nätbolag. 17

18 Kommunnät Kommunnätavdelningen arbetar med utbyggnaden av fibernätet i Arvika kommun på uppdrag av Arvika Kommunnät AB. Avdelningen svarar även för drift, skötsel och underhåll av nätet. Fjärrvärme Fjärrvärmeavdelningen svarar för drift, skötsel och underhåll av Arvika Fjärrvärmes panncentraler och fjärrvärmeledningar. Vatten och avlopp Vattenverk Avdelning vattenverk producerar och distribuerar dricksvatten enligt Livsmedelsverkets föreskrifter 1993:35, med däri angivna kontrollprogram för såväl råvatten som dricksvatten. På samtliga vattenverk där kemiska tillsatsmedel används, finns automatisk driftövervakning kopplat till vattenverket i Segerfors och dygnetruntbemannad Larmcentral. Beredskapsstyrkan är ständigt i tjänst. I Arvika och Edane används ytvatten som råvatten. Övriga är grundvattentäkter. Produktionskapaciteten är vid normal grundvattennivå tillfredsställande vid de flesta vattenverken. Via en sjövattenledning förses Berg med Jösseforsen och Sulvik med vatten från Racken. Pumpstationer Avloppspumpstationer är en del i ledningsnätet. Flertalet pumpstationer är i behov av renovering och ett omfattande renoveringsprogram pågår. Ledningar Till VA-nätet hör även tryckstegringsstationer och högreservoarer. Anläggningarna, som i betydande omfattning byggdes ut under 60- och 70-talet, kräver både akutinsatser och kontinuerlig förnyelse. Ledningsnätet kräver kontinuerliga förnyelseåtgärder så att inte kapitalförstöring uppstår. Beredskapsstyrkan är ständigt i tjänst. Avloppsreningsverk Verksamheten vid Vik bedrivs enligt Statens Naturvårdsverks och Länsstyrelsens föreskrifter och gällande tillståndsbeslut och därmed fastställda kontrollprogram. Övriga avloppsreningsanläggningar är anmälda enligt gällande miljöskyddsbestämmelser och därmed ålagda kontinuerlig provtagning. Detta utförs av en laboratorieingenjör vid kommunens ackrediterade laboratorium. Provresultaten redovisas till Länsstyrelsen och den lokala Myndighetsnämnden. Anläggningarna slits hårt på grund av aggressivt vatten och omfattande förebyggande underhåll måste prioriteras inom driftbudgeten. Våtslam från slutna tankar och yttre reningsverk förs till reningsverket Vik. Avvattnat slam från avloppsreningsverk och enskilda slamavskiljare förs till Mossebergs avfallscentral och används för sluttäckning av deponeringsområdet. Arbete bedrivs för att finna alternativa användningsområden för slammet. Beredskapsstyrkan är ständigt i tjänst. Laboratorium Kommunens laboratorium är ackrediterat av Swedac och uppfyller därmed relevanta krav enligt SS-ISO Här utförs provtagning och analys av råvatten, dricks-, avlopps-, lak- och recipientvatten. Laboratoriearbetet utgör en viktig del i driftoptimering och processkontroll av avloppsreningsanläggningarna. Besiktning och avläsning För debitering av VA-brukningsavgifter installeras numera nästan undantagslöst vattenmätare. I före detta kranskommunerna finns fortfarande fastigheter som saknar mätare, främst fritidshus. Dessa fastigheter debiteras VA-avgift efter en ackordstaxa. För ett fåtal industrier sker avläsning en gång/månad och för större hy- 18

19 resfastigheter tre ggr/år, medan fastighetsägare i småhus själva läser av sina mätare en gång/år. VA-avgifter Avgifterna består av två huvudgrupper, anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som erläggs vid inkoppling av vatten och avlopp till fastighet, samt vid om- eller tillbyggnad av fastighet. Brukningsavgift är en periodisk avgift baserad på vattenförbrukning och storlek på fastighets lokaleller tomtyta. Renhållning Sophämtning Sopor från hushåll samlas in både i egen regi med tre fordon och av en entreprenör med två fordon. Insamling sker normalt en gång/14 dagar, men det finns även möjlighet att välja hämtning varje vecka eller var fjärde vecka och att välja storlek på kärl. Hushållssopor transporteras vidare till förbränning. Latrin komposteras på Mosseberg. På 15 återvinningsstationer kan man lämna förpackningar av plast, metall, glas och papper. Återvinningsstationerna är utplacerade för att täcka hela kommunens behov. Huvudman för återvinningsstationerna är FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen). elektronikavfall ingår i producentansvaret såsom förpackningar och skickas iväg för slutligt omhändertagande. På Mossebergs avfallscentral finns en deponigasanläggning som utvinner metangas ur avfallsupplaget. Gasen används kommersiellt för energiutvinning till fjärrvärmenätet. Slamhämtning Privata slambrunnar töms enligt schema, oftast en gång var tolfte månad, med mobilt avvattningsfordon. Det avvattnade slammet används som sluttäckningsmaterial på deponin. Slutna tankar töms med slamsugningsfordon och slammet behandlas i avloppsreningsverket, Vik. Renhållningsavgifter Sop-, latrin- och slamhämtning liksom tippning är avgiftsbelagt. Avgiften är beroende av storlekar och hämtningsperioder etc. Debitering sker fyra gånger per år. Avfallsanläggning Avfall mottas och omhändertas enbart vid Mossebergs avfallscentral. Nytt tillstånd för verksamheten erhölls under Tillståndsgivande myndighet är Länsstyrelsen i Värmlands län. Vid avfallscentralen finns förutom personallokaler även garage för maskiner och renhållningsfordon samt smärre förrådsutrymmen. Vid Mossebergs avfallscentral finns en sorteringsramp för utsortering av allt återvinningsbart material från hushållets grovsopor samt även en mottagningsstation för saker som kan återbrukas. Grovsophämtning sker efter budning. Kylenheter och hushållens 19

20 Gator och vägar Avdelningen svarar för drift, underhåll och förnyelse av gator, vägar, gång- och cykelvägar i detaljplanelagda områden, samt ca 55 mil enskild väg inom kommunen. Driftoch underhållsåtgärder kan i huvudsak delas in i beläggningsunderhåll, vinterväghållning, renhållning, gatubelysning och övrigt. Gatu- och vägbelysningsentreprenaden omfattar ca ljuspunkter. Utöver gatudriften bedrivs även drift och underhåll av torgplatser, lastageplats, hamn och parkeringsplatser. Verksamheten inrymmer också andra externa arbeten, såsom asfaltering för bland andra Telia. Kraft Kraftavdelningen svarar för drift, skötsel och underhåll av de vattenkraftstationer som finns inom Arvika Kraft AB. Största delen av Gatuavdelningens verksamhet är baserad på uppdrag från Förvaltningen, det är Arvika kommun som äger gatuanläggningen och administrerar enskilda vägar. 20

21 Investeringar Nyanslutningar och exploateringar Ombyggnad oljefyllda kabelavslut Utbyte kabelskåp Energimätning i nätstationer 340 LSP-ombyggnad ALUS Nätstationer Undercentral fjärrkontroller 149 Inventarier och verktyg Ställverk Utbyte reaktor 20 kv 240 Larmat elstaket Vik 240 Utbyte mellanspänningsställverk Mätarbyte Byte transformator vik Ny HSP NO39-NO29 + LSP 601 Utbyte papperskabel Summa Elnät Vattenförsörjning Glava/Hillringsberg VV Edane elsanering 800 Delsumma Vattenverk Nya serviser VA Sanering Boställsåsen Överföringsledning Ottebol Sanering VA Fors Hillringsberg Dagvatten Frykdalsvägen 450 Sanering Fyrklövervägen 550 Huvudvattenledning Arvika förstudie 300 Sanering Murargatan Sanering Björkfallsgatan Sanering ledningar Thermofrost Sanering VA Edane VA Västra Sund Delsumma Ledningsnät

22 Investeringar Byte av PLC system Driftövervakningssystem 750 Renovering Spaanpumpar Vik 600 Renstvätt Gunnarskog 150 Avloppsrening Åkersberg Pumpstation Klässbol 300 Pumpstation Tivoliplatsen 600 Luftavfuktare Vik 300 Delsumma Reningsverk Summa VA Hantering lakvatten deponi, Mosseberg Hantering slam Beredning verksamhetsytor Utbyte fordon Avfallskärl Uppdatering vågterminal 140 Containers 180 Lokaler Reinvestering pumpstationer 150 Reinvestering gasanläggning 200 Mindre utrustning 300 Summa Renhållning Utbyte fordon Sandupptagare 600 Upprustning sandficka i berget 500 Saltspridare 250 Mindre utrustning Plogar Snölastare 500 Summa Gata O-ringen* Summa Entreprenader Totala investeringar *Investering i O-ringen avser både VA- och Elnätanläggningar som delvis kommer att återanvändas i respektive verksamhet. 22

23 Större investeringar Utbyggnaden av vatten och avlopp i Västra Sund påbörjades under 2013 och beräknas pågå hela planperioden. Även elnät och stadsnät omfattas av investeringen i Västra Sund. Vattenförsörjning i Glava och Hillringsberg är ytterligare ett stort projekt inom VA som sträcker sig över hela perioden. Inom Renhållningen ligger investeringar som är hänförliga till matavfallsutsorteringen med i planen, det avser fordon och kärl. 23

24 Definitioner av begrepp Andel inläckage i spillvattennätet Skillnad mellan debiterad mängd vatten och behandlad mängd spillvatten i reningsverket. Andel utläckage i vattennätet Skillnad mellan producerad och debiterad mängd vatten. Andel återvinning, Mosseberg Andel hushållsavfall som inte deponeras. Användning av elbil Redovisas som procent av totalt antal körda kilometer. Avbrott i eldistributionen Antalet minuter som varje kund har haft strömavbrott i förhållande till totala antalet kunder. Energimarknadsinspektionen har motsvarande jämförelsetal mellan olika nätområden i Sverige. Bräddningar i reningsverk Spillvatten som ej behandlas i det biologiska reningssteget. Rening sker i övriga steg i reningsprocessen. I vissa verk mäts volymen som bräddas, i andra verk mäts hur lång tid bräddning sker. Hållbarhet Tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Investeringar i förhållande till NUAK Årets genomförda reinvesteringar i förhållande till Nuanskaffningskostnaden (NUAK) för tillgångarna i verksamheten. Kalkylsäkerhet Ekonomiskt utfall av projekt i förhållande till budgeterad kostnad i investeringsbeslut för motsvarande projekt. Avvikelse med plustecken innebär att utfallet är högre än budgeterat och avvikelse med minustecken innebär att kostnaden är lägre än budgeterat. Likviditet Omsättningstillgångar minskat med lager, i % av kortfristiga skulder. Nödbräddningar i pumpstationer Spillvatten som släpps ut orenat. Nöjd kundindex, kundenkät Nöjd kundindex i SCB:s medborgarundersökning. Nöjd medarbetarindex, enkät Resultat medarbetarundersökning inom Arvika Teknik. Index för medarbetarskap. 24

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 4 Vision för Arvika kommun 5 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Förnyelse/tillväxt/utveckling 9 Ekonomi 10

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 4 Om verksamheten 5 Medborgare/brukare/kunder 6 Förnyelse/tillväxt/utveckling 7 Ekonomi 8 Budget

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB 2014 Årsredovisning Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 2018 Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 Innehåll Ägardirektiv 13 Långsiktiga mål 14 Måluppföljning 15 Produktion och drift 16 Förvaltning 18 Utveckling och framtid

Läs mer

Innehåll. Umeå Vatten och Avfall 901 84 Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst: 090-16 19 00 Umeva@umea.se www.umeva.

Innehåll. Umeå Vatten och Avfall 901 84 Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst: 090-16 19 00 Umeva@umea.se www.umeva. Årsrapport 2007 Innehåll Vd:s visioner.................................................................................. 3 Naturlig förebild...4 Personal...6 Miljö...7 Vatten & Avlopp............................................................................

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning 2010 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Innehållsförteckning VD:n har ordet 3 Ordförandens kommentar 4 Ägarstruktur, organisation,

Läs mer

Gästrike Vattens vision

Gästrike Vattens vision Årsredovisning 2014 Gästrike Vattens vision Gästrike Vatten är en förebild för ett modernt VA-bolag i Sverige. Vi är i ständig utveckling med att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en

Läs mer

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Foto: Dan Johansson Sammanfattning Målet med all avfallsplanering är att minska avfallets mängd och farlighet. Denna avfallsplans syfte och mål är att klargöra gällande

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer

Hässleholm Miljö AB Årsredovisning 2011

Hässleholm Miljö AB Årsredovisning 2011 Hässleholm Miljö AB Årsredovisning 2011 I N N E H Å L L Nya pannan... 3 VD Gör skillnad i vardagen... 4 Renhållning Söker ständiga förbättringar... 6 Fjärrvärme Optimerar energiåtgången... 8 Fjärrvärme

Läs mer

Västervik Miljö & Energi. Västervik Miljö & Energi AB. Årsredovisning 2013

Västervik Miljö & Energi. Västervik Miljö & Energi AB. Årsredovisning 2013 Västervik Miljö & Energi Västervik Miljö & Energi AB Årsredovisning 2013 VD Per Allerth har ordet Ett av bolagets mest händelserika år Innehållsförteckning vd har ordet 2013 får vi räkna in som ett av

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 2014-11-11

Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 2014-11-11 Omslagsbild; Nybyggnation kv. Veterinären Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 2014-11-11 Innehållsförteckning Verksamhetsstyrning 3 Omvärldsbevakning och förutsättningar 4 Organisation 5 Om verksamheten

Läs mer

framtidsföretaget mitt i stadsomvandlingen

framtidsföretaget mitt i stadsomvandlingen årsredovisning 2014 årsberättelse framtidsföretaget mitt i stadsomvandlingen Tekniska Verken är ett kommunägt företag som är lokaliserat 15 mil norr om polcirkeln, med ett verksamhetsområde som är 20 000

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 17 (35) 2014-12-01 Ks 14. Ägardirektiv 2015 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät

Läs mer

Destination: Norrtälje

Destination: Norrtälje Antal schaktmaskiner: 6 st dumprar: 2 st Destination: Norrtälje PLATS: N 59 3,901 E 18 15,706 PROJEKT: VA-PROJEKT VALLENTUNA STARTDATUM: 2012 FÄRDIGDATUM: 2016/2017 RÖRLÄNGD: 4,5 MIL PROJEKTÄGARE: NORRVATTEN

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

innehåll Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att Vd har ordet 4 vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge Ägardirektiv 5

innehåll Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att Vd har ordet 4 vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge Ägardirektiv 5 årsredovisning 2009 AFFÄRSIDÉ innehåll Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge kommunens hushåll och företag högkvalitativa tjänster inom VA och avfallshantering

Läs mer

Årsredovisning 2014. - ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB 1

Årsredovisning 2014. - ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB 1 Årsredovisning 2014 - ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB 1 Innehåll 3 6 8 9 10 12 14 16 18 21 22 23 25 26 33 34 35 VD har ordet Elnät Verksamhet Elnät Leveranssäkerhetsutveckling

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 20 3 1 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncern redovisning. Innehåll VD har ordet.... 4 Viktiga händelser

Läs mer

På hållbar väg. Tillsammans.

På hållbar väg. Tillsammans. 013 På hållbar väg. Tillsammans. Årsredovisning Karlskoga Energi & Miljö: Koncernen, moderbolaget och dotterbolagen. Elnät, Kraftvärmeverk, Miljö, Stadsnät och Vattenkraft. Karlskoga Energi & Miljö På

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2012

ÅRS REDO VISNING 2012 ÅRS REDO VISNING 2012 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Kassaflödesanalys 29 Noter

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta:

BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: 1 BESLUTSFÖRSLAG Budgetförslag 2013 för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås Kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB och Industribyggnader i Borås AB

Läs mer

Borås Stad. Budget 2012. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2012. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2012 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2011-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS INNEHÅLL Intro 3 Organisation 4 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Fjärrvärme 8 Elnät 10 Stadsnät 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...13. Balansräkning...14. Kassaflödesanalys...16. Tilläggsupplysningar...17

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...13. Balansräkning...14. Kassaflödesanalys...16. Tilläggsupplysningar...17 Årsredovisning 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...13 Balansräkning...14 Kassaflödesanalys...16 Tilläggsupplysningar...17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden.

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden. Mälarenergi AB årsredovisning 212 Berättelser kring elden. 3 2 5 Omsättnings- och resultatutveckling (mnkr) 3 25 Fördelning av intäkter 212 Kyla Tjänster Övrigt Vatten Fördelning av kostnader 212 Mälarenergi

Läs mer

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Innehållsförteckning Revision... 3 Valnämnd... 5 Jävsnämnd... 7 Lönenämnd... 9 It-nämnd... 11 Kommunchef... 13 Gemensam service...

Läs mer