Verksamhetsberättelse. Fårdala Samfällighetsförening. År 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. Fårdala Samfällighetsförening. År 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Fårdala Samfällighetsförening År

2 Förvaltningsberättelse för Fårdala Samfällighetsförening Verksamhetsåret Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2011 Styrelsen 3 Revisorerna 3 Valberedningen 3 Medlemsinformation och medlemsmöten 3 Nyinflyttade 3 Praktiskt styrelsearbete 4 Ekonomi 4 Samfällighetens rör 5 Energi och vatten 6 Vattenförbrukning 6 Energiförbrukning 7 Förbrukning och kostnader per fastighet (energi, vatten) 8 Mätning och underhåll 9 Fastigheten Akvarievägen Vägar, snöröjning, grönområden, vägbelysning 11 Kabel-TV 11 Internet Hemsida 11 Tvättstugan 11 Städdagar i områdena Eken och Tallen 11 Årsbokslut Resultaträkning bilaga Balansräkning bilaga 2

3 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret Under verksamhetsåret hölls ordinarie stämma med delägarna den 5 april Styrelsen Vid föreningsstämman utsågs följande styrelse: Från fastigheterna i TALLEN Christian Schaub ordinarie Bo Christer Widell ordinarie EKEN Ulla Luin ordinarie Vakant VALEN Margareta Ternstedt ordinarie Michael Töpel ordinarie Herbert Kästner Svante Wedin Bengt Öqvist suppleant. suppleant suppleant Till ordförande valde stämman Christian Schaub. Styrelsen har inom sig utsett följande funktionärer: Vice ordförande Bo Christer Widell Kassaförvaltare Ulla Luin Sekreterare Margareta Ternstedt Under året har 12 protokollförda styrelsemöten genomförts och dessutom informella arbetsmöten och mailkonversationer. Revisorerna Revisorer för 2011 års räkenskaper har varit Fredrik Berg och Mats Jakobsson (köpt tjänst BDO AB). Suppleant har varit Jessica Sedelke (köpt tjänst BDO AB). Valberedningen Valberedning för 2011 har varit Gunnar Nilsson (Valen) och Peter Johansson (Eken). Gunnar Nilsson utsågs att vara sammankallande. Stämman uppdrog åt den ledamot i styrelsen som representerar Tallen att hitta en ledamot för Tallen i valberedningen. Mats Söderkvist (Tallen) åtog sig uppdraget Medlemsinformation och medlemsmöten Årsstämman hölls den 5 april Skriftlig medlemsinformation har delats ut i brevlådorna 11 gånger under 2011, inräknat protokoll från stämman. Dessutom ligger delar av informationen ute på hemsidan. Nyinflyttade Handläggare: Margareta Ternstedt Nyinflyttade har fått information om samfälligheten genom personligt besök och genom informationsblad. I bladet finns uppgift om ansvarsområden och ansvariga för dem samt information om juridiska och praktiska syften med en samfällighet. 3

4 Praktiskt styrelsearbete Styrelsen har under året tagit fram en pärm med riktlinjer och styrande dokument för styrelsearbetet Fördelen är dels att vi alltid vet hur vi skall hantera olika frågor, dels att nya styrelsemedlemmar lätt hittar information och kan jobba vidare enligt samma rutiner. Ekonomi Handläggare: Ulla Luin Överskottet beror till hälften på ändrade bokföringsprinciper. På grund av att några bokföringsprinciper ändrades i bokslutet för år 2010, redovisas för år 2011 ett överskott på 463 tkr. Av det bokföringsmässiga överskottet har 250 tkr gått åt till utbetalningar för amorteringar, medan resterande pengar finns kvar på banken. Överskottet i övrigt beror på att en del kostnader varit lägre än budget, däribland snöröjningen, eftersom hösten 2011 enbart kostade sandning. Ett antal poster för olika slag av arvoden har varit lägre än budgeterat. Kostnaden för försäkring är större än året före, beroende på olika brytning vid årsskiftena. Vid de tidigare årens bokslutsarbete har några belopp tagits upp preliminärt till ett annat belopp än vad som betalades efter att årets bokslut var gjort, och de har utretts, och mellanskillnaderna är bokförda som övriga förvaltningskostnader. Föreningen har kunnat placera en del av bankmedlen under en del av året med ränta. Den del av kostnaderna för fjärrvärme och vatten, som gäller fastigheternas rörliga förbrukning, avviker från budget med ungefär samma belopp som motsvarande intäkter för rörliga avgifter. Intäkterna för fasta avgifter stämmer med budget. Avskrivning är gjord med den princip som infördes vid bokslutet för år 2010, dvs med den nya utgångspunkten att rörinstallationen från 1990-talet kommer att ha en ekonomisk livslängd på ytterligare 15 år. Avskrivningstiden är alltså inte samma som amorteringstiden för lånen. Underhållskostnader Budgeten för "avsättning till underhållsfond" har uppvägts av att arbeten enligt underhållsplanen har gjorts till ungefär samma kostnad under året. Därför har konton lagts upp i bokföringen för dessa arbeten, så att de redovisas på liknande sätt som andra kostnader under året. Utgifter enligt underhållsplanen har varit - ultraljudsmätning av rören, - spolning av avloppsrör, - reparation av sprickor i asfalten, - borttagning av den gamla tanken under panncentralshuset - byte av ett antal mätare Pengar på banken 31 dec ska räcka till årets största utbetalningar Vid årsskiftet december 2011 hade föreningen 1,8 milj kr på banken. Tillsammans med väntade inbetalningar i början av februari för kvartalsavgifter på 1,3 milj kr ska de pengarna räcka tills nästa kvartalsinbetalningar kommer i början av maj. Följande slag av utgifter ska betalas under tiden - mer än hälften av hela årets utbetalningar: - Fjärrvärmeräkningar för december, januari, februari, mars; förra årets belopp tkr - Upplupna skulder för kostnader år 2011, där faktura kommer efter årsskiftet, utöver fjärrvärmefakturan för december, 100 tkr - Regelbundna utbetalningar för snöröjning, amorteringar och räntor, arvoden för delår, vattenräkning, kabel-teve, 800 tkr 4

5 - Kostnader för underhållsarbeten, som kan variera mellan åren och månaderna, för närvarande påbörjade arbeten, uppskattas till 200 tkr Preliminära utbetalningar januari-början maj: tkr Amorteringar, avskrivningar, bokföringsmässigt överskott I samband med att underlaget till underhållsplanen gjordes, beräknades den "ekonomiska livslängden" för rörinstallationen från 1990-talet till att hålla i ytterligare 15 år, och i årsbokslutet för år 2010 ändrades rutinen för avskrivning så att resterande värde på investeringen skrivs av med 21 tkr per år under den tiden. Pengaflödet i föreningen skiljer sig från den bokföringsmässiga resultatredovisningen för året, genom att amorteringar är pengar som betalas ut, medan avskrivningar är ett sätt att visa vilka kostnader som ska ställas mot intäkterna för ett visst år. Ett möjligt sätt att låta pengaflödet vara mer likt resultaträkningen skulle vara att förlänga amorteringstiden på lånen till att sammanfalla med avskrivningstiden, men det kostar många års ränta, och styrelsen föreslår inte en sådan lösning. Samfällighetens rör Handläggare: Bengt Öqvist och Christian Schaub. Styrelsen gick ut med en medlemsinformation nr 3 i mars 2011, Spola rör. I informationen beskrevs det påbörjade arbetet med stickprovsundersökning av stamledningarna genom ultraljud. Dessutom redogjordes för vikten av att spola ledningarna i syfte att förlänga livslängden genom att ta bort invändiga frätande beläggningar. Fastighetsägarna erbjöds även stamrensning av spillvattenledningar (påsticken) i kök, bad, tvättstuga samt extra wc för att hela systemet skulle bli genomgånget och bra. Fler än hundra av föreningens 178 fastigheter antog detta erbjudande. Det första stickprovet, ultraljudsmätningen, visade att rören är bra. Eftersom detta resultat grundade sig på endast ett prov så beställdes den 17 april mätning på ytterligare sju adresser inom föreningen. Då entreprenören Röranalys AB erbjöd mängdrabatt utökades antalet mätpunkter med ytterligare tre till totalt tio. Sammantaget med det tidigare stickprovet utfördes således mätning på 11 olika ställen inom föreningen. Rapporten av arbetet kom styrelsen tillhanda först i mitten av augusti. Eftersom denna rapport inte följde tidigare beställning uppmanades Röranalys att komplettera enligt tidigare beställning. I början av oktober var Röranalys helt klar med rapporten. Resultatet av mätningen fastställde att våra avlopp ser ut att vara i bra skick med en rekommendation att vi underhållsspolar ledningarna vart femte år. I och med ultraljudsmätningens resultat beställdes högtrycksspolning av de liggande uppsamlingsledningarna. Denna beställning gjordes den 10 oktober. Röranalys var slutligen klara med detta arbete i början av januari Underhållsplan Samfällighetens avloppsrör har undersökts och spolats under 2011 efter rekommendation om spolning vart femte år. (Se även under Samfällighetens rör ). De mest utsatta ställena av samfällighetens gångvägar/bilvägar har asfalterats (Se även avsnittet Vägar, snöröjning, grönområden, 5

6 vägbelysning ). En del av mätarna under fastigheterna har bytts ut (Se avsnittet Mätning och underhåll ). Den gamla oljetanken har rivits och transporterats till soporna/återvinning. Anledningen är miljöbalkens krav på underhåll av en tom tank alternativt sanera och riva den. Energi och vatten Vattenförbrukning Handläggare: Christian Schaub Samfälligheten får sitt kallvatten från kommunens nät via fyra anslutningspunkter, där mätning sker. Inköpspriset har varit 19,14 kr/m 3. Varmvatten framställs i panncentralen på Akvarievägen 65. Förbrukning av råvatten under året var totalt m 3 100% Förbrukningen fördelas enligt följande: Uppmätt kallvatten hos delägarna m 3 60,8% Uppmätt varmvatten hos delägarna m 3 30,5% Tvättstuga 66 m 3 0,3% Läckage, påfyllning av värmesystemet, mm m 3 8,3% (OBS! För tvättstugan är det både varm- och kallvatten.) 6

7 Energiförbrukning Handläggare: Christian Schaub. I panncentralen, Akvarievägen 65, värmeväxlas inkommande fjärrvärme till värmevatten och tappvarmvatten. Värme- och tappvarmvattnet fördelas sedan ut via ett kulvertsystem till respektive delägare. Leverantör av fjärrvärmen är Vattenfall. Inköp av fjärrvärme sker enligt tidigare stämmobeslut enligt taxa rörligt pris. Under 2011 har Vattenfalls pris på energi varit 795 kronor per MWh och flödespris på 1,25 kr per m 3. Energiförbrukning Energipriset var, inkl flöde och moms: 0,840 kr/kwh Under året inköptes/förbrukades totalt kwh 100,0% Årets förbrukning fördelas enligt följande Husuppvärmning: kwh 64,2% Tappvarmvatten: kwh 12,7% Förluster: Varmvattencirkulation (VVC) kwh 11,5% Kulvertförluster, uppvärmning av tvättstuga och värmecentral kwh 11,5% Nedan visas en graf över hur energin har fördelat sig. Energiförbrukning 11,5% Husuppvärmning: 11,5% 12,7% 64,2% Tappvarmvatten: Varmvattencirkulation (VVC) Kulvertförluster, uppvärmning av tvättstuga och värmecentral En jämförelse av förbrukningen de senaste 10 åren ger följande resultat: MWh Medelförbrukningen för de senaste 10 åren är MWh, förbrukningen 2011 var därmed lägre. 7

8 Förbrukning och kostnader per fastighet (energi, vatten) Handläggare: Christian Schaub Enligt tidigare stämmobeslut har styrelsen i uppdrag att utöka informationen till delägarna om förbrukning och kostnader för värme, varm- och kallvatten. Delägarna skall med dessa uppgifter få möjlighet att jämföra sin förbrukning såväl inom sitt eget område som med övriga områden inom samfälligheten. Tabell utvisande medelvärden av förbrukning och kostnader för värme, varm- och kallvatten år Förbrukning, Jämförelse mellan områden (alla värden är per hus) Område Värme Varmvatten Kallvatten kwh Kronor m3 Kronor m3 Kronor Valen , , Eken , , Tallen , , Vägt medelvärde (hela Fårdala SFF) , , Delägarna har under 2011 debiterats: för värme 0,84 kr/kwh för tappvarmvatten 72,90 kr/m 3. för tappkallvatten 19,14 kr/m 3. 8

9 Tabellen nedan visar hur energiförlusterna fördelar sig. Energiförlust (värme), Jämförelse mellan områden (%-siffrorna är relativt totalt inköpt energi) Område Energi (kwh) Energi (%) Området Per hus Området Per hus Valen ,7% 0,060% Eken ,6% 0,048% Tallen ,8% 0,049% Från och med Panncentralen till Undercentralerna ,4% 0,013% Mätning och underhåll Handläggare: Christian Schaub. På styrelsens uppdrag har HQV Energiservice samlat in och datorbearbetat mätvärdena samt tagit fram debiteringsunderlag för respektive delägare. Upptäckta fel på mätare och överföringsutrustning byts av Minol Mätteknik AB när fel upptäcks. Vi har även bytt ett större antal vattenmätare som ett förebyggande underhåll eftersom de flesta mätare är gamla och har nått sin beräknade livslängd. Under året har 52 mätare ersatts av nya. Dessa är 26 st varmvattenmätare, 26 st kallvattenmätare. En andra omgång av mätarbyten är genomförd. Hela Valen och delar av Eken har nu fått nya kall- och varmvattenmätare. Det arbetet kommer att fortsätta tills alla mätare är utbytta. 9

10 Budget 2011 Utfall 2011 Pris Värme Pris Värme 795 Flöde 1 1,25 Flöde 1,25 Kallvatten 19,14 Kallvatten 19,14 Energi till VV 64,30 kwh/kbm Energi till VV 63,90 kwh/kbm Priser debitering Priser (Kostnad) Förlust KV (kr/m 3 ) 19,14 KV (kr/m 3 ) 19,14 VV (kr/m 3 ) 72,90 VV (kr/m 3 ) 72,83 Värme (kr/kwh) 0,84 Värme (kr/kwh) 0,840 Kallvatten 1370 m Kallvatten m Varmvatten 130 m Varmvatten 286 m Värme ,0% kr Värme kwh kr Intäkt Kallvatten m Kallvatten m Varmvatten m Varmvatten m Värme kwh kr Värme kwh kr Kostnad Förlust Intäkt Kostnad Kallvatten m Kallvatten m Fjärrv energi kwh Fjärrv energi kwh Fjärrv flöde m kr Fjärrv flöde m kr Förlust Per hus och kvartal Förlust 10 Per hus och kvartal kr kr Vattenavgifter 2011 a) Fast avgift (vattenmätare 4 st) 829 kr/år b) Avgift, levererat vatten 19:14 kr/m3 c) Bostadsenhet/lägenhetsavgift 743 kr/år Not: Siffrorna i tabellen speglar endast förbrukningen. De fasta kostnaderna finns ej med i dessa beräkningar.

11 Fastigheten Akvarievägen 65 Handläggare: Bo-Christer Widell Fastigheten Akvarievägen 65 (A65) inrymmer värmecentral, tvättstuga samt två rum. Ett rum används av styrelsen. Det andra rummet är uthyrt till Fårdala träffpunkt som möteslokal. Tvättstugan utnyttjas av samfällighetens medlemmar. Återstående utrymmen disponerar samfälligheten som förråd. Styrelsen beslutade vid möte den7 december 2011 att riva återstoden av den gamla skorstenen, samt att fylla igen utrymmet där en oljetank tidigare stod. Tre offerter infordrades. Solna mur och puts anbud antogs. Arbetet påbörjades under 2011, men kan komma att behöva senareläggas på grund av kyla. Fastigheten A 65 har varit utsatt för klotter en gång under Samfälligheten har ett avtal med en saneringsfirma som avlägsnat klottret. Vägar, snöröjning, grönområden, vägbelysning Handläggare: Herbert Kästner, Michael Töpel Tyresö Gräv och Schaktentreprenad anlitades för att hantera snöröjning, sandning och sopsandning av vägytorna som tidigare år. I vägskötseln ingår även garagesamfälligheterna Hajen samt Valens ytor. Även 2011 var kostnaderna höga på grund av kyla och stora mängder snö. Gräsytorna har klippts och trimmats av en medlem i föreningen på uppdrag av styrelsen Efter genomgång av statusen på våra cykel- och bilvägar beslutade styrelsen att reparera de mest utsatta delarna. Solna Asfalt anlitades och asfalterade de delar som enligt beslut skulle åtgärdas. Kabel-TV Handläggare: Svante Wedin Kabel-TV: Förutom ett längre avbrott under några timmar 2011 har kabel-tv-nätet fungerat alldeles utmärkt. Comhem har genomfört vissa omflyttningar av kanalerna, vilket ska informeras bättre om på hemsidan. Internet Hemsida Handläggare: Svante Wedin Föreningen har en egen hemsida, Där finns information som berör samfälligheten, t.ex. vilka som valdes till styrelsen förra årsstämman. Styrelsen, med de nyvalda, har fått bilder och ansvarsområden, och årsstämmoprotokoll mm. har också uppdaterats. Tvättstugan Handläggare: Bengt Öqvist Under året har 168 tvättpass registrerats. 45 fastigheter (25% av samtliga fastigheter inom samfälligheten) har någon gång använt tvättstugan. Tvättstugepassen är fakturerade med 30 kr per pass. Rutinen för utdelning av fakturorna för tvättstugan är ändrad så att sista kvartalets fakturor debiteras i februari året efter för att underlätta bokslutsarbetet. Under år 2011 har därför 113 av tvättpassen debiterats totalt 3390 kr. Faktureringen av tvättstugeavgifterna sköts av styrelsen. 11

12 Flödesmätarna på respektive tvättmaskin visar en vattenförbrukning på 53 kbm (ca 316 liter per registrerat tvättpass). Detta motsvarar en snittförbrukning om ca 4,4 kbm/månad. Dock visar den totala förbrukningen (allt vatten som går in i tvättstugan) på 66 kbm eller 5,5 kbm/månad. Städdagar i områdena Eken och Tallen Handläggare: Herbert Kästner Städdagar i Tallen och Eken ägde rum på våren i vecka 18 och på hösten i vecka 41. Årsbokslut Resultaträkning: bifogas. Balansräkning: bifogas Fullmakt Fullmakt för ombud vid årsstämman bifogas 12

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Fårdala Samfällighetsförening 2015-03-08 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014. Under verksamhetsåret hölls ordinarie stämma med delägarna den 8 april 2014. Styrelsen

Läs mer

Under verksamhetsåret hölls ordinarie stämma med delägarna den 17 april 2012.

Under verksamhetsåret hölls ordinarie stämma med delägarna den 17 april 2012. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. Under verksamhetsåret hölls ordinarie stämma med delägarna den 17 april 2012. Styrelsen Vid föreningsstämman 2012-04-17 utsågs följande styrelse: Från fastigheterna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Fårdala Samfällighetsförening 2016-02-13 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015. Under verksamhetsåret hölls ordinarie stämma med delägarna den 14 april 2015. Styrelsen

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Måndag 29 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag till dagordning:

Läs mer

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Dessa stadgar är senast ändrade 2014-04-08. 1 Samfällighetsföreningen Samfällighetsföreningen är bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007

NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007 NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007 1. Styrelse Sedan ordinarie årsstämma i mars 2007 har styrelsen haft följande sammansättning: Ordförande

Läs mer

Förslag: Ansvarsfördelning Skogsbärens SFF

Förslag: Ansvarsfördelning Skogsbärens SFF Förslag: Ansvarsfördelning Skogsbärens SFF STYRELSEN Ledamöter - Rapportera planerade och utförda aktiviteter till övriga i styrelsen. - Dokumentera sådant som inte dokumenteras i styrelseprotokoll på

Läs mer

Budgetförslag 1 2011-10-01-2012-09-30

Budgetförslag 1 2011-10-01-2012-09-30 Gulsippan 2011-11-03 Budgetförslag 1 2011-10-01-2012-09-30 Medlemsavgifter Uträkning av intäkter 1600x91 (kv 4/11) 145 600 kr Vatten 192 920 kr 1600 1 91 145 600 kr 1600x91x3 (kv 1-3/12) 436 800 kr El

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Tid och plats: torsdagen den 24 oktober 2013 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska föreningen

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DAGORDNING Vid ordinarie föreningsstämma i Sammfällighetsföreningen Farsta Ekliden torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Årsstämma 28 november 2013

Årsstämma 28 november 2013 Handlingar för årsstämma 28:e november 2013 sida 1 av 14 Årsstämma 28 november 2013 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

GRÅHUNDENS SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING

GRÅHUNDENS SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING ÅRSBERÄTTELSE FÖR GRÅHUNDENS SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2013-01-01 2013-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för Gråhundens Samfällighetsförening, 717911-1625, avger här verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Ewa Lillskog Kassör Hus nr 18 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2009

NSSF Förvaltningsberättelse 2009 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2009 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Håkan Westman, ordförande, Mikael Lyckinger, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Nicklas

Läs mer

TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSREDOVISNING

TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSE STYRELSE Ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamot: Ledamot: Suppleant: Suppleant: Birgitta Wanhainen Maria

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2011

NSSF Förvaltningsberättelse 2011 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2011 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Åke Josefsson, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Anders

Läs mer

Budget Status: 2009-12-15

Budget Status: 2009-12-15 Budget Status: 2009-12-15 Budget 2010 Not (belopp i kkr) Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 453 Hyror, lokaler 1 129 Hyror, p-platser 335 Summa avgifter/hyror 30 917 Övriga

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 Sittande styrelse: Benny Horndahl Kenneth Jerreholt Veronica Kjellin Peter Widlund Martin Fleetwood Ordförande Kassör Sekreterare Ord. ledamot Ord. ledamot Antal styrelsemöten:

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2014

NSSF Förvaltningsberättelse 2014 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2014 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Anders Broander, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare,

Läs mer

Summa intäkter 31 001 500

Summa intäkter 31 001 500 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING STORSTUGAN I TÄBY Budget BRF Storstugan 2010 Status: 2009-12-04 Not Budget 2010 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 500 Hyror, lokaler 1 129 000

Läs mer

Presentationer på Stämman 2013 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2013 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2013 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Individuell värmemätning. Lönar det sig Individuell värmemätning. Installationen Fortums sätt att debitera fjärrvärme Underhållsplanen

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Tore Andersen Kassör - - 41 Ulf Linnarsson Sekreterare - - 36

Läs mer

Tisdagen den 15 april 2014 kl i gemensamhetslokalen

Tisdagen den 15 april 2014 kl i gemensamhetslokalen Boplatsens Samfällighetsförening Lund Samtliga delägare kallas till ordinarie föreningsstämma för Boplatsens Samfällighetsförening Tisdagen den 15 april 2014 kl 19.00 i gemensamhetslokalen Dagordning 1.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Murgrönan Samfällighetsförening Sida 1-3 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Välkomna till årsstämma i Murgrönan Samfällighetsförening Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl 19.00. Plats: Samfällighetslokalen Blåklockevägen

Läs mer

Å R S S A M M A N S T Ä L L N I N G

Å R S S A M M A N S T Ä L L N I N G Å R S S A M M A N S T Ä L L N I N G för LJUNGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Org. nr. STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSSAMMANSTÄLLNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007-05-25-2007-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Årsredovisning för Biskopens samfällighetsförening

Årsredovisning för Biskopens samfällighetsförening Årsredovisning för Biskopens samfällighetsförening Organisationsnummer: 717908-4046 Firma: Biskopens samfällighetsförening Styrelsen för Biskopens samfällighetsförening, nedan kallad föreningen, ger härmed

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OM STYRELSENS BOKSLUTSARBETE HSB STOCKHOLM EKONOMI & ANALYS

VANLIGA FRÅGOR OM STYRELSENS BOKSLUTSARBETE HSB STOCKHOLM EKONOMI & ANALYS VANLIGA FRÅGOR OM STYRELSENS BOKSLUTSARBETE HSB STOCKHOLM EKONOMI & ANALYS 1 INLÄMNING AV FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE, PROTOKOLL OCH KASSAINTYG Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen kompletterar den

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2015

NSSF Förvaltningsberättelse 2015 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2015 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Anders Broander, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare,

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18.

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18. Kallelse Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma Tid: 213 24/4-212 Klockan 18.3 Plats: BRF Brunnsängens gårdshus Innehåll: Dagordning Resultat

Läs mer

Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Ritnings arkiv Individuell värmemätning. Hur går det Individuell värmemätning. Installationen Fortums sätt att debitera fjärrvärme

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret Årsredovisning 204-0-0 204-2-3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret 204-0-0 204-2-3. Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge följande

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Onsdagen den 28 mars 2012 klockan 19.00

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA BERGSJÖPLATÅNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfällighetslokalen 2015-03-25 kl.1900 OBSERVERA!!! Om ni är två ägare till Er fastighet och endast en ägare kan komma till årsstämman, måste

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening Kallelse Kvarteret Myggans Samfällighet håller ordinarie föreningsstämma Söndagen den 26 februari 2012 kl. 18.00 i Blå lokalen. Välkomna 1. Öppnande. 2. Mötets behöriga utlysande. 3. Förslag till dagordning.

Läs mer

Ordinarie årsmöte 2014

Ordinarie årsmöte 2014 Dagordning: Ordinarie årsmöte 2014 TID: 2013-09-11 (torsdag) kl 19.00 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet 4. Val av två justerare

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening, med säte i Halmstad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Tisdagen den 9 april 2013 kl i gemensamhetslokalen

Tisdagen den 9 april 2013 kl i gemensamhetslokalen Boplatsens Samfällighetsförening Lund Samtliga delägare kallas till ordinarie föreningsstämma för Boplatsens Samfällighetsförening Tisdagen den 9 april 2013 kl 19.00 i gemensamhetslokalen Dagordning 1.

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Samfälligheten Tallbacken 1(12) KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Torsdag den 26 maj 2011, kl 18.30 Plats: Umeå Folkets Hus, Lokal: Grimm FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Fastställande

Läs mer

Hylliedals Samfällighetsförening

Hylliedals Samfällighetsförening Årsbokslut för Hylliedals Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hylliedals Samfällighetsförening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och för Hylliedals Samfällighetsförening, får

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Postsäcken 11 1

Bostadsrättsföreningen Postsäcken 11 1 1 Årsredovisning 2010 för BRF Postsäcken 11 Orgnr:769607-0858 Styrelsen för Brf. Postsäcken 11 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010 samt förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2015 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 166 535 jämfört med 150 525

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighets får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31

Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31 Årsredovisning Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Noter Underskrifter 3-4 5 6 7 8

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767 Brf Tallen 25 ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767 Styrelsen får härmed avge redovisning för räkenskapsåret 1.1 31.12 2014. Förvaltningsberättelse Fastighet: Tallen 25, Stockholm. Styrelse

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2013 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

Ängsrutans Samfällighetsförening

Ängsrutans Samfällighetsförening Årsbokslut för Ängsrutans Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 5 Ängsrutans Samfällighetsförening

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

VÄLKOMNA! STYRELSEN. Brf SURKULLAN KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

VÄLKOMNA! STYRELSEN. Brf SURKULLAN KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Brf SURKULLAN KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Surkullan kallas härmed till 2012 års ordinarie föreningsstämma måndagen den 7 maj kl. 19.00 i Blå rummet, Hässelbystrandskyrkan.

Läs mer

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 Halvårsredovisning per 30 juni 2015 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 får härmed avge Halvårsredovisning för perioden 1 januari - 30 juni 2015 Innehåll Sidan Förvaltningsberättelse med

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala för perioden den 1 september 2012 31 augusti 2013

Förvaltningsberättelse för Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala för perioden den 1 september 2012 31 augusti 2013 Förvaltningsberättelse för Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala för perioden den 1 september 2012 31 augusti 2013 ASF Timjanen Ordinarie stämma 2013 Bilaga 3 7 Sida 1 av 4 Styrelse Styrelsen har

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. ! 1 Hökerum - Öndarps Protokoll fört vid föreningsstämma med Hökerum Öndarps, 2016-09-17 Plats: Församlingshemmet Hökerum Närvarande: 41 medlemmar representerande 30 fastigheter 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012 Krogtäppans Samfällighetsförening 2012-03-06 Sida 1 (6) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Vattenfall har höjt kostnaderna för fjärrvärmen

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2013-06-13 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 13 juli 2013 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2014 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 150 525 jämfört med 70 894 föregående

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING BRF STENKULLEN I VÄRMDÖ Org nr 769607-3449 1 Verksamhetsberättelse För räkenskapsåret 2011 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Om inget särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom

Läs mer

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24 Individuell värme- och varmvattenmätning Dennis Westin 2010-03-24 I enlighet med informationen på förra årets Stämma kommer vi vid årets Stämma att informera om Individuell värmemätning. Vi kommer dock

Läs mer

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening 1 (5) ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-09-01 2014-08-31 Org nr 716417-1956 Förslag till vinstdisposition: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 730 228

Läs mer

Årsredovisning. Bergets Samfällighetsförening

Årsredovisning. Bergets Samfällighetsförening Årsredovisning för Bergets Samfällighetsförening 857202-8317 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar 7-10 1 (10) Styrelsen

Läs mer

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr:

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: Bilaga 3 till protokoll 2002-10-30 Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: 857202-6170 1 Firma Föreningens firma är Påfvelunds samfällighetsförening 2 Förvaltningsobjekt, grunderna för förvaltningen

Läs mer

Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Ritnings arkiv Individuell värmemätning. Hur går det Individuell värmemätning. Installationen Fortums debitering Samfällighets

Läs mer

Bilagor till årsmöte 2013

Bilagor till årsmöte 2013 Verksamhetsberättelse för år 2012, Grimsta samfällighetsförening Styrelsen har under 2012 bestått av följande ledamöter. Monica Jacobsson Sten (74) ordförande Björn Lindquist (63) sekreterare Ola Granqvist

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Kallelse extra årsstämma

Kallelse extra årsstämma Kallelse extra årsstämma Extra årsstämma 2017 i Sörskogens samfällighetsförening Tid: Måndagen den 9 oktober kl. 19:00 Plats: Huddingegymnasiets Aula, Gymnasietorget 1 Årsstämman är beslutande organ för

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma När Söndagen den 23 mars 2014 Var Hemängsskolans matsal Tid 17.00 Med detta utskick följer: Dagordning Verksamhetsberättelse Förslag till underhålls- och förnyelseplan Förteckning

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2013 2 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid 2014-05-24 kl 09.30

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449 ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014 Org nr 769612-9449 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. ORDLISTA ÅRSREDOVISNINGEN

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Bostadsrättsföreningen Stigbygeln i Umeå Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 -

Läs mer

Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek.

Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek. Protokoll årsmöte 2010-08-08 Stare samfällighetsförening Deltagare på mötet: Malin Strand, Thomas Carlsson, Fredrik Jacobsson, Anders Cavalli Björkman, Jerker Lindhav, Kaj sa Oderbrandt, Johan Emterling,

Läs mer

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr)

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Brf Storstugan Budget 2011 Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 Hyror, lokaler och antennplatser 1 236 Hyror, p-platser

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vi börjar med att avklara alla formaliteter som hör ett årsmöte till.

Vi börjar med att avklara alla formaliteter som hör ett årsmöte till. Måndag 28 april klockan 18.30 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen Välkommen till Röbäckshus 1:s Årsmöte. Var med och påverka!!! Vi börjar med att avklara alla formaliteter som hör ett årsmöte till. Sedan

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

Kågnäsvägens samfällighetsförening kallar till föreningsstämma i Klemensnäs Folkets Hus 2013-04-25 kl 19.00

Kågnäsvägens samfällighetsförening kallar till föreningsstämma i Klemensnäs Folkets Hus 2013-04-25 kl 19.00 Kågnäsvägens samfällighetsförening kallar till föreningsstämma i Klemensnäs Folkets Hus 2013-04-25 kl 19.00 Ärenden 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer