Verksamhetsberättelse. Fårdala Samfällighetsförening. År 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. Fårdala Samfällighetsförening. År 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Fårdala Samfällighetsförening År

2 Förvaltningsberättelse för Fårdala Samfällighetsförening Verksamhetsåret Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2011 Styrelsen 3 Revisorerna 3 Valberedningen 3 Medlemsinformation och medlemsmöten 3 Nyinflyttade 3 Praktiskt styrelsearbete 4 Ekonomi 4 Samfällighetens rör 5 Energi och vatten 6 Vattenförbrukning 6 Energiförbrukning 7 Förbrukning och kostnader per fastighet (energi, vatten) 8 Mätning och underhåll 9 Fastigheten Akvarievägen Vägar, snöröjning, grönområden, vägbelysning 11 Kabel-TV 11 Internet Hemsida 11 Tvättstugan 11 Städdagar i områdena Eken och Tallen 11 Årsbokslut Resultaträkning bilaga Balansräkning bilaga 2

3 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret Under verksamhetsåret hölls ordinarie stämma med delägarna den 5 april Styrelsen Vid föreningsstämman utsågs följande styrelse: Från fastigheterna i TALLEN Christian Schaub ordinarie Bo Christer Widell ordinarie EKEN Ulla Luin ordinarie Vakant VALEN Margareta Ternstedt ordinarie Michael Töpel ordinarie Herbert Kästner Svante Wedin Bengt Öqvist suppleant. suppleant suppleant Till ordförande valde stämman Christian Schaub. Styrelsen har inom sig utsett följande funktionärer: Vice ordförande Bo Christer Widell Kassaförvaltare Ulla Luin Sekreterare Margareta Ternstedt Under året har 12 protokollförda styrelsemöten genomförts och dessutom informella arbetsmöten och mailkonversationer. Revisorerna Revisorer för 2011 års räkenskaper har varit Fredrik Berg och Mats Jakobsson (köpt tjänst BDO AB). Suppleant har varit Jessica Sedelke (köpt tjänst BDO AB). Valberedningen Valberedning för 2011 har varit Gunnar Nilsson (Valen) och Peter Johansson (Eken). Gunnar Nilsson utsågs att vara sammankallande. Stämman uppdrog åt den ledamot i styrelsen som representerar Tallen att hitta en ledamot för Tallen i valberedningen. Mats Söderkvist (Tallen) åtog sig uppdraget Medlemsinformation och medlemsmöten Årsstämman hölls den 5 april Skriftlig medlemsinformation har delats ut i brevlådorna 11 gånger under 2011, inräknat protokoll från stämman. Dessutom ligger delar av informationen ute på hemsidan. Nyinflyttade Handläggare: Margareta Ternstedt Nyinflyttade har fått information om samfälligheten genom personligt besök och genom informationsblad. I bladet finns uppgift om ansvarsområden och ansvariga för dem samt information om juridiska och praktiska syften med en samfällighet. 3

4 Praktiskt styrelsearbete Styrelsen har under året tagit fram en pärm med riktlinjer och styrande dokument för styrelsearbetet Fördelen är dels att vi alltid vet hur vi skall hantera olika frågor, dels att nya styrelsemedlemmar lätt hittar information och kan jobba vidare enligt samma rutiner. Ekonomi Handläggare: Ulla Luin Överskottet beror till hälften på ändrade bokföringsprinciper. På grund av att några bokföringsprinciper ändrades i bokslutet för år 2010, redovisas för år 2011 ett överskott på 463 tkr. Av det bokföringsmässiga överskottet har 250 tkr gått åt till utbetalningar för amorteringar, medan resterande pengar finns kvar på banken. Överskottet i övrigt beror på att en del kostnader varit lägre än budget, däribland snöröjningen, eftersom hösten 2011 enbart kostade sandning. Ett antal poster för olika slag av arvoden har varit lägre än budgeterat. Kostnaden för försäkring är större än året före, beroende på olika brytning vid årsskiftena. Vid de tidigare årens bokslutsarbete har några belopp tagits upp preliminärt till ett annat belopp än vad som betalades efter att årets bokslut var gjort, och de har utretts, och mellanskillnaderna är bokförda som övriga förvaltningskostnader. Föreningen har kunnat placera en del av bankmedlen under en del av året med ränta. Den del av kostnaderna för fjärrvärme och vatten, som gäller fastigheternas rörliga förbrukning, avviker från budget med ungefär samma belopp som motsvarande intäkter för rörliga avgifter. Intäkterna för fasta avgifter stämmer med budget. Avskrivning är gjord med den princip som infördes vid bokslutet för år 2010, dvs med den nya utgångspunkten att rörinstallationen från 1990-talet kommer att ha en ekonomisk livslängd på ytterligare 15 år. Avskrivningstiden är alltså inte samma som amorteringstiden för lånen. Underhållskostnader Budgeten för "avsättning till underhållsfond" har uppvägts av att arbeten enligt underhållsplanen har gjorts till ungefär samma kostnad under året. Därför har konton lagts upp i bokföringen för dessa arbeten, så att de redovisas på liknande sätt som andra kostnader under året. Utgifter enligt underhållsplanen har varit - ultraljudsmätning av rören, - spolning av avloppsrör, - reparation av sprickor i asfalten, - borttagning av den gamla tanken under panncentralshuset - byte av ett antal mätare Pengar på banken 31 dec ska räcka till årets största utbetalningar Vid årsskiftet december 2011 hade föreningen 1,8 milj kr på banken. Tillsammans med väntade inbetalningar i början av februari för kvartalsavgifter på 1,3 milj kr ska de pengarna räcka tills nästa kvartalsinbetalningar kommer i början av maj. Följande slag av utgifter ska betalas under tiden - mer än hälften av hela årets utbetalningar: - Fjärrvärmeräkningar för december, januari, februari, mars; förra årets belopp tkr - Upplupna skulder för kostnader år 2011, där faktura kommer efter årsskiftet, utöver fjärrvärmefakturan för december, 100 tkr - Regelbundna utbetalningar för snöröjning, amorteringar och räntor, arvoden för delår, vattenräkning, kabel-teve, 800 tkr 4

5 - Kostnader för underhållsarbeten, som kan variera mellan åren och månaderna, för närvarande påbörjade arbeten, uppskattas till 200 tkr Preliminära utbetalningar januari-början maj: tkr Amorteringar, avskrivningar, bokföringsmässigt överskott I samband med att underlaget till underhållsplanen gjordes, beräknades den "ekonomiska livslängden" för rörinstallationen från 1990-talet till att hålla i ytterligare 15 år, och i årsbokslutet för år 2010 ändrades rutinen för avskrivning så att resterande värde på investeringen skrivs av med 21 tkr per år under den tiden. Pengaflödet i föreningen skiljer sig från den bokföringsmässiga resultatredovisningen för året, genom att amorteringar är pengar som betalas ut, medan avskrivningar är ett sätt att visa vilka kostnader som ska ställas mot intäkterna för ett visst år. Ett möjligt sätt att låta pengaflödet vara mer likt resultaträkningen skulle vara att förlänga amorteringstiden på lånen till att sammanfalla med avskrivningstiden, men det kostar många års ränta, och styrelsen föreslår inte en sådan lösning. Samfällighetens rör Handläggare: Bengt Öqvist och Christian Schaub. Styrelsen gick ut med en medlemsinformation nr 3 i mars 2011, Spola rör. I informationen beskrevs det påbörjade arbetet med stickprovsundersökning av stamledningarna genom ultraljud. Dessutom redogjordes för vikten av att spola ledningarna i syfte att förlänga livslängden genom att ta bort invändiga frätande beläggningar. Fastighetsägarna erbjöds även stamrensning av spillvattenledningar (påsticken) i kök, bad, tvättstuga samt extra wc för att hela systemet skulle bli genomgånget och bra. Fler än hundra av föreningens 178 fastigheter antog detta erbjudande. Det första stickprovet, ultraljudsmätningen, visade att rören är bra. Eftersom detta resultat grundade sig på endast ett prov så beställdes den 17 april mätning på ytterligare sju adresser inom föreningen. Då entreprenören Röranalys AB erbjöd mängdrabatt utökades antalet mätpunkter med ytterligare tre till totalt tio. Sammantaget med det tidigare stickprovet utfördes således mätning på 11 olika ställen inom föreningen. Rapporten av arbetet kom styrelsen tillhanda först i mitten av augusti. Eftersom denna rapport inte följde tidigare beställning uppmanades Röranalys att komplettera enligt tidigare beställning. I början av oktober var Röranalys helt klar med rapporten. Resultatet av mätningen fastställde att våra avlopp ser ut att vara i bra skick med en rekommendation att vi underhållsspolar ledningarna vart femte år. I och med ultraljudsmätningens resultat beställdes högtrycksspolning av de liggande uppsamlingsledningarna. Denna beställning gjordes den 10 oktober. Röranalys var slutligen klara med detta arbete i början av januari Underhållsplan Samfällighetens avloppsrör har undersökts och spolats under 2011 efter rekommendation om spolning vart femte år. (Se även under Samfällighetens rör ). De mest utsatta ställena av samfällighetens gångvägar/bilvägar har asfalterats (Se även avsnittet Vägar, snöröjning, grönområden, 5

6 vägbelysning ). En del av mätarna under fastigheterna har bytts ut (Se avsnittet Mätning och underhåll ). Den gamla oljetanken har rivits och transporterats till soporna/återvinning. Anledningen är miljöbalkens krav på underhåll av en tom tank alternativt sanera och riva den. Energi och vatten Vattenförbrukning Handläggare: Christian Schaub Samfälligheten får sitt kallvatten från kommunens nät via fyra anslutningspunkter, där mätning sker. Inköpspriset har varit 19,14 kr/m 3. Varmvatten framställs i panncentralen på Akvarievägen 65. Förbrukning av råvatten under året var totalt m 3 100% Förbrukningen fördelas enligt följande: Uppmätt kallvatten hos delägarna m 3 60,8% Uppmätt varmvatten hos delägarna m 3 30,5% Tvättstuga 66 m 3 0,3% Läckage, påfyllning av värmesystemet, mm m 3 8,3% (OBS! För tvättstugan är det både varm- och kallvatten.) 6

7 Energiförbrukning Handläggare: Christian Schaub. I panncentralen, Akvarievägen 65, värmeväxlas inkommande fjärrvärme till värmevatten och tappvarmvatten. Värme- och tappvarmvattnet fördelas sedan ut via ett kulvertsystem till respektive delägare. Leverantör av fjärrvärmen är Vattenfall. Inköp av fjärrvärme sker enligt tidigare stämmobeslut enligt taxa rörligt pris. Under 2011 har Vattenfalls pris på energi varit 795 kronor per MWh och flödespris på 1,25 kr per m 3. Energiförbrukning Energipriset var, inkl flöde och moms: 0,840 kr/kwh Under året inköptes/förbrukades totalt kwh 100,0% Årets förbrukning fördelas enligt följande Husuppvärmning: kwh 64,2% Tappvarmvatten: kwh 12,7% Förluster: Varmvattencirkulation (VVC) kwh 11,5% Kulvertförluster, uppvärmning av tvättstuga och värmecentral kwh 11,5% Nedan visas en graf över hur energin har fördelat sig. Energiförbrukning 11,5% Husuppvärmning: 11,5% 12,7% 64,2% Tappvarmvatten: Varmvattencirkulation (VVC) Kulvertförluster, uppvärmning av tvättstuga och värmecentral En jämförelse av förbrukningen de senaste 10 åren ger följande resultat: MWh Medelförbrukningen för de senaste 10 åren är MWh, förbrukningen 2011 var därmed lägre. 7

8 Förbrukning och kostnader per fastighet (energi, vatten) Handläggare: Christian Schaub Enligt tidigare stämmobeslut har styrelsen i uppdrag att utöka informationen till delägarna om förbrukning och kostnader för värme, varm- och kallvatten. Delägarna skall med dessa uppgifter få möjlighet att jämföra sin förbrukning såväl inom sitt eget område som med övriga områden inom samfälligheten. Tabell utvisande medelvärden av förbrukning och kostnader för värme, varm- och kallvatten år Förbrukning, Jämförelse mellan områden (alla värden är per hus) Område Värme Varmvatten Kallvatten kwh Kronor m3 Kronor m3 Kronor Valen , , Eken , , Tallen , , Vägt medelvärde (hela Fårdala SFF) , , Delägarna har under 2011 debiterats: för värme 0,84 kr/kwh för tappvarmvatten 72,90 kr/m 3. för tappkallvatten 19,14 kr/m 3. 8

9 Tabellen nedan visar hur energiförlusterna fördelar sig. Energiförlust (värme), Jämförelse mellan områden (%-siffrorna är relativt totalt inköpt energi) Område Energi (kwh) Energi (%) Området Per hus Området Per hus Valen ,7% 0,060% Eken ,6% 0,048% Tallen ,8% 0,049% Från och med Panncentralen till Undercentralerna ,4% 0,013% Mätning och underhåll Handläggare: Christian Schaub. På styrelsens uppdrag har HQV Energiservice samlat in och datorbearbetat mätvärdena samt tagit fram debiteringsunderlag för respektive delägare. Upptäckta fel på mätare och överföringsutrustning byts av Minol Mätteknik AB när fel upptäcks. Vi har även bytt ett större antal vattenmätare som ett förebyggande underhåll eftersom de flesta mätare är gamla och har nått sin beräknade livslängd. Under året har 52 mätare ersatts av nya. Dessa är 26 st varmvattenmätare, 26 st kallvattenmätare. En andra omgång av mätarbyten är genomförd. Hela Valen och delar av Eken har nu fått nya kall- och varmvattenmätare. Det arbetet kommer att fortsätta tills alla mätare är utbytta. 9

10 Budget 2011 Utfall 2011 Pris Värme Pris Värme 795 Flöde 1 1,25 Flöde 1,25 Kallvatten 19,14 Kallvatten 19,14 Energi till VV 64,30 kwh/kbm Energi till VV 63,90 kwh/kbm Priser debitering Priser (Kostnad) Förlust KV (kr/m 3 ) 19,14 KV (kr/m 3 ) 19,14 VV (kr/m 3 ) 72,90 VV (kr/m 3 ) 72,83 Värme (kr/kwh) 0,84 Värme (kr/kwh) 0,840 Kallvatten 1370 m Kallvatten m Varmvatten 130 m Varmvatten 286 m Värme ,0% kr Värme kwh kr Intäkt Kallvatten m Kallvatten m Varmvatten m Varmvatten m Värme kwh kr Värme kwh kr Kostnad Förlust Intäkt Kostnad Kallvatten m Kallvatten m Fjärrv energi kwh Fjärrv energi kwh Fjärrv flöde m kr Fjärrv flöde m kr Förlust Per hus och kvartal Förlust 10 Per hus och kvartal kr kr Vattenavgifter 2011 a) Fast avgift (vattenmätare 4 st) 829 kr/år b) Avgift, levererat vatten 19:14 kr/m3 c) Bostadsenhet/lägenhetsavgift 743 kr/år Not: Siffrorna i tabellen speglar endast förbrukningen. De fasta kostnaderna finns ej med i dessa beräkningar.

11 Fastigheten Akvarievägen 65 Handläggare: Bo-Christer Widell Fastigheten Akvarievägen 65 (A65) inrymmer värmecentral, tvättstuga samt två rum. Ett rum används av styrelsen. Det andra rummet är uthyrt till Fårdala träffpunkt som möteslokal. Tvättstugan utnyttjas av samfällighetens medlemmar. Återstående utrymmen disponerar samfälligheten som förråd. Styrelsen beslutade vid möte den7 december 2011 att riva återstoden av den gamla skorstenen, samt att fylla igen utrymmet där en oljetank tidigare stod. Tre offerter infordrades. Solna mur och puts anbud antogs. Arbetet påbörjades under 2011, men kan komma att behöva senareläggas på grund av kyla. Fastigheten A 65 har varit utsatt för klotter en gång under Samfälligheten har ett avtal med en saneringsfirma som avlägsnat klottret. Vägar, snöröjning, grönområden, vägbelysning Handläggare: Herbert Kästner, Michael Töpel Tyresö Gräv och Schaktentreprenad anlitades för att hantera snöröjning, sandning och sopsandning av vägytorna som tidigare år. I vägskötseln ingår även garagesamfälligheterna Hajen samt Valens ytor. Även 2011 var kostnaderna höga på grund av kyla och stora mängder snö. Gräsytorna har klippts och trimmats av en medlem i föreningen på uppdrag av styrelsen Efter genomgång av statusen på våra cykel- och bilvägar beslutade styrelsen att reparera de mest utsatta delarna. Solna Asfalt anlitades och asfalterade de delar som enligt beslut skulle åtgärdas. Kabel-TV Handläggare: Svante Wedin Kabel-TV: Förutom ett längre avbrott under några timmar 2011 har kabel-tv-nätet fungerat alldeles utmärkt. Comhem har genomfört vissa omflyttningar av kanalerna, vilket ska informeras bättre om på hemsidan. Internet Hemsida Handläggare: Svante Wedin Föreningen har en egen hemsida, Där finns information som berör samfälligheten, t.ex. vilka som valdes till styrelsen förra årsstämman. Styrelsen, med de nyvalda, har fått bilder och ansvarsområden, och årsstämmoprotokoll mm. har också uppdaterats. Tvättstugan Handläggare: Bengt Öqvist Under året har 168 tvättpass registrerats. 45 fastigheter (25% av samtliga fastigheter inom samfälligheten) har någon gång använt tvättstugan. Tvättstugepassen är fakturerade med 30 kr per pass. Rutinen för utdelning av fakturorna för tvättstugan är ändrad så att sista kvartalets fakturor debiteras i februari året efter för att underlätta bokslutsarbetet. Under år 2011 har därför 113 av tvättpassen debiterats totalt 3390 kr. Faktureringen av tvättstugeavgifterna sköts av styrelsen. 11

12 Flödesmätarna på respektive tvättmaskin visar en vattenförbrukning på 53 kbm (ca 316 liter per registrerat tvättpass). Detta motsvarar en snittförbrukning om ca 4,4 kbm/månad. Dock visar den totala förbrukningen (allt vatten som går in i tvättstugan) på 66 kbm eller 5,5 kbm/månad. Städdagar i områdena Eken och Tallen Handläggare: Herbert Kästner Städdagar i Tallen och Eken ägde rum på våren i vecka 18 och på hösten i vecka 41. Årsbokslut Resultaträkning: bifogas. Balansräkning: bifogas Fullmakt Fullmakt för ombud vid årsstämman bifogas 12

Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening

Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening Tid: torsdagen den 27 mars 2014, kl 19.00 Plats: Kryptan i Kista kyrka Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3.

Läs mer

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2012 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2012 och

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas.

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. KALLELSE Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. Även propositioner

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Bostadsrättsföreningen Turebergs Allé Organisationsnr 769603-6701 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 INNEHÅLL ATT BO I BOSTADSRÄTT IDÉ BRF TUREBERGS ALLÉ VERKSAMHET FÖRVALTNING DRIFT OCH UNDERHÅLL

Läs mer

Styrelsen. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för får härmed avge Årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Resultaträkning sid 14 Balansräkning sid 15 Noter med

Läs mer

Kallelse till ordinarie stämma 2015

Kallelse till ordinarie stämma 2015 Sid 1/15 2015-03-03 Kallelse till ordinarie stämma 2015 Samtliga medlemmar i Akalladalens Samfällighetsförening, orgnr 716416-8465, kallas härmed till ordinarie stämma 2015 Tid: Onsdagen 2015-03-25 kl

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012.

KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012. OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (1) KALLELSE Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012. Tid: Söndagen den 25 mars 2011, kl. 12.00 14.00 (OBS! Sommartid)

Läs mer

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings ordinarie stämma 2010-03-14, klockan 15.00 i samfällighetslokalen Innehåll: Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013 Brf Kroneken Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning HSB Brf 92 Kroneken Org.nr 716401-2804 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 Blåsippsbackens Samfällighetsförening Årsstämma Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 i Björnbodaskolans matsal, Skogsnävegränd 1-3 Kaffe serveras från kl. 18.30 Observera

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR. Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen.

STÄMMOHANDLINGAR. Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen. STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen Innehåll: Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 Rev 16 (2014-12-20) 1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 5 BELYSNING 7 6 BILTRAFIK 7 7 BREDBAND

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Ekonomiska Föreningen

Ekonomiska Föreningen Ekonomiska Föreningen ÅRSREDOVISNING Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Antalet medlemmar har under året varit oförändrat 75 st. Styrelse

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 715200-1496

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 715200-1496 RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING SOLNAHUS Nr. 3 Hasselstigen 5-7 169 38 SOLNA ÅRSREDOVISNING 2012-2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 715200-1496 Styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening, Solnahus Nr 3,

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013

Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF MALARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Mälarstrand 2 Ka 11 e I se till ordinarie föreningsstämma den 5 maj 2014 klockan 1900. Mötet hålls på Restaurang

Läs mer

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2015

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2015 Krogtäppans Samfällighetsförening 2015-03-11 Sida 1 (6) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2015 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Samfälligheten har rörligt pris på fjärrvärmen.

Läs mer

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201 BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr Årsredovisning År 2014 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - Innehållsförteckning 3 - Kallelse och dagordning

Läs mer

Brf Brunnsviken. Årsredovisning 2013-01-01 2013-12-31

Brf Brunnsviken. Årsredovisning 2013-01-01 2013-12-31 1 Brf Brunnsviken Årsredovisning 2013-01-01 2013-12-31 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Allmänt... 3 Styrelse och revisorer... 6 Fastigheter... 8 Förvaltning... 8 Stadgeenlig besiktning... 8 Föreningens

Läs mer

Kampen om Clas på Hörnet och parken

Kampen om Clas på Hörnet och parken Kampen om Clas på Hörnet och parken När Sellbergs under 60- och 70-talen flyttade sina hästar och sopbilar från kvarteret vidtog en kamp om användningen. Länge var det mest begagnade bilar som dominerade,

Läs mer

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till www.segelflygaren.org Mars - 2006 Nummer 1 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el.... 2 Ekonomi... 5 Statistik och avtal... 7 Teknik... 9 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Vill du vara med och

Läs mer