Verksamhetsberättelse. Fårdala Samfällighetsförening. År 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. Fårdala Samfällighetsförening. År 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Fårdala Samfällighetsförening År

2 Förvaltningsberättelse för Fårdala Samfällighetsförening Verksamhetsåret Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2011 Styrelsen 3 Revisorerna 3 Valberedningen 3 Medlemsinformation och medlemsmöten 3 Nyinflyttade 3 Praktiskt styrelsearbete 4 Ekonomi 4 Samfällighetens rör 5 Energi och vatten 6 Vattenförbrukning 6 Energiförbrukning 7 Förbrukning och kostnader per fastighet (energi, vatten) 8 Mätning och underhåll 9 Fastigheten Akvarievägen Vägar, snöröjning, grönområden, vägbelysning 11 Kabel-TV 11 Internet Hemsida 11 Tvättstugan 11 Städdagar i områdena Eken och Tallen 11 Årsbokslut Resultaträkning bilaga Balansräkning bilaga 2

3 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret Under verksamhetsåret hölls ordinarie stämma med delägarna den 5 april Styrelsen Vid föreningsstämman utsågs följande styrelse: Från fastigheterna i TALLEN Christian Schaub ordinarie Bo Christer Widell ordinarie EKEN Ulla Luin ordinarie Vakant VALEN Margareta Ternstedt ordinarie Michael Töpel ordinarie Herbert Kästner Svante Wedin Bengt Öqvist suppleant. suppleant suppleant Till ordförande valde stämman Christian Schaub. Styrelsen har inom sig utsett följande funktionärer: Vice ordförande Bo Christer Widell Kassaförvaltare Ulla Luin Sekreterare Margareta Ternstedt Under året har 12 protokollförda styrelsemöten genomförts och dessutom informella arbetsmöten och mailkonversationer. Revisorerna Revisorer för 2011 års räkenskaper har varit Fredrik Berg och Mats Jakobsson (köpt tjänst BDO AB). Suppleant har varit Jessica Sedelke (köpt tjänst BDO AB). Valberedningen Valberedning för 2011 har varit Gunnar Nilsson (Valen) och Peter Johansson (Eken). Gunnar Nilsson utsågs att vara sammankallande. Stämman uppdrog åt den ledamot i styrelsen som representerar Tallen att hitta en ledamot för Tallen i valberedningen. Mats Söderkvist (Tallen) åtog sig uppdraget Medlemsinformation och medlemsmöten Årsstämman hölls den 5 april Skriftlig medlemsinformation har delats ut i brevlådorna 11 gånger under 2011, inräknat protokoll från stämman. Dessutom ligger delar av informationen ute på hemsidan. Nyinflyttade Handläggare: Margareta Ternstedt Nyinflyttade har fått information om samfälligheten genom personligt besök och genom informationsblad. I bladet finns uppgift om ansvarsområden och ansvariga för dem samt information om juridiska och praktiska syften med en samfällighet. 3

4 Praktiskt styrelsearbete Styrelsen har under året tagit fram en pärm med riktlinjer och styrande dokument för styrelsearbetet Fördelen är dels att vi alltid vet hur vi skall hantera olika frågor, dels att nya styrelsemedlemmar lätt hittar information och kan jobba vidare enligt samma rutiner. Ekonomi Handläggare: Ulla Luin Överskottet beror till hälften på ändrade bokföringsprinciper. På grund av att några bokföringsprinciper ändrades i bokslutet för år 2010, redovisas för år 2011 ett överskott på 463 tkr. Av det bokföringsmässiga överskottet har 250 tkr gått åt till utbetalningar för amorteringar, medan resterande pengar finns kvar på banken. Överskottet i övrigt beror på att en del kostnader varit lägre än budget, däribland snöröjningen, eftersom hösten 2011 enbart kostade sandning. Ett antal poster för olika slag av arvoden har varit lägre än budgeterat. Kostnaden för försäkring är större än året före, beroende på olika brytning vid årsskiftena. Vid de tidigare årens bokslutsarbete har några belopp tagits upp preliminärt till ett annat belopp än vad som betalades efter att årets bokslut var gjort, och de har utretts, och mellanskillnaderna är bokförda som övriga förvaltningskostnader. Föreningen har kunnat placera en del av bankmedlen under en del av året med ränta. Den del av kostnaderna för fjärrvärme och vatten, som gäller fastigheternas rörliga förbrukning, avviker från budget med ungefär samma belopp som motsvarande intäkter för rörliga avgifter. Intäkterna för fasta avgifter stämmer med budget. Avskrivning är gjord med den princip som infördes vid bokslutet för år 2010, dvs med den nya utgångspunkten att rörinstallationen från 1990-talet kommer att ha en ekonomisk livslängd på ytterligare 15 år. Avskrivningstiden är alltså inte samma som amorteringstiden för lånen. Underhållskostnader Budgeten för "avsättning till underhållsfond" har uppvägts av att arbeten enligt underhållsplanen har gjorts till ungefär samma kostnad under året. Därför har konton lagts upp i bokföringen för dessa arbeten, så att de redovisas på liknande sätt som andra kostnader under året. Utgifter enligt underhållsplanen har varit - ultraljudsmätning av rören, - spolning av avloppsrör, - reparation av sprickor i asfalten, - borttagning av den gamla tanken under panncentralshuset - byte av ett antal mätare Pengar på banken 31 dec ska räcka till årets största utbetalningar Vid årsskiftet december 2011 hade föreningen 1,8 milj kr på banken. Tillsammans med väntade inbetalningar i början av februari för kvartalsavgifter på 1,3 milj kr ska de pengarna räcka tills nästa kvartalsinbetalningar kommer i början av maj. Följande slag av utgifter ska betalas under tiden - mer än hälften av hela årets utbetalningar: - Fjärrvärmeräkningar för december, januari, februari, mars; förra årets belopp tkr - Upplupna skulder för kostnader år 2011, där faktura kommer efter årsskiftet, utöver fjärrvärmefakturan för december, 100 tkr - Regelbundna utbetalningar för snöröjning, amorteringar och räntor, arvoden för delår, vattenräkning, kabel-teve, 800 tkr 4

5 - Kostnader för underhållsarbeten, som kan variera mellan åren och månaderna, för närvarande påbörjade arbeten, uppskattas till 200 tkr Preliminära utbetalningar januari-början maj: tkr Amorteringar, avskrivningar, bokföringsmässigt överskott I samband med att underlaget till underhållsplanen gjordes, beräknades den "ekonomiska livslängden" för rörinstallationen från 1990-talet till att hålla i ytterligare 15 år, och i årsbokslutet för år 2010 ändrades rutinen för avskrivning så att resterande värde på investeringen skrivs av med 21 tkr per år under den tiden. Pengaflödet i föreningen skiljer sig från den bokföringsmässiga resultatredovisningen för året, genom att amorteringar är pengar som betalas ut, medan avskrivningar är ett sätt att visa vilka kostnader som ska ställas mot intäkterna för ett visst år. Ett möjligt sätt att låta pengaflödet vara mer likt resultaträkningen skulle vara att förlänga amorteringstiden på lånen till att sammanfalla med avskrivningstiden, men det kostar många års ränta, och styrelsen föreslår inte en sådan lösning. Samfällighetens rör Handläggare: Bengt Öqvist och Christian Schaub. Styrelsen gick ut med en medlemsinformation nr 3 i mars 2011, Spola rör. I informationen beskrevs det påbörjade arbetet med stickprovsundersökning av stamledningarna genom ultraljud. Dessutom redogjordes för vikten av att spola ledningarna i syfte att förlänga livslängden genom att ta bort invändiga frätande beläggningar. Fastighetsägarna erbjöds även stamrensning av spillvattenledningar (påsticken) i kök, bad, tvättstuga samt extra wc för att hela systemet skulle bli genomgånget och bra. Fler än hundra av föreningens 178 fastigheter antog detta erbjudande. Det första stickprovet, ultraljudsmätningen, visade att rören är bra. Eftersom detta resultat grundade sig på endast ett prov så beställdes den 17 april mätning på ytterligare sju adresser inom föreningen. Då entreprenören Röranalys AB erbjöd mängdrabatt utökades antalet mätpunkter med ytterligare tre till totalt tio. Sammantaget med det tidigare stickprovet utfördes således mätning på 11 olika ställen inom föreningen. Rapporten av arbetet kom styrelsen tillhanda först i mitten av augusti. Eftersom denna rapport inte följde tidigare beställning uppmanades Röranalys att komplettera enligt tidigare beställning. I början av oktober var Röranalys helt klar med rapporten. Resultatet av mätningen fastställde att våra avlopp ser ut att vara i bra skick med en rekommendation att vi underhållsspolar ledningarna vart femte år. I och med ultraljudsmätningens resultat beställdes högtrycksspolning av de liggande uppsamlingsledningarna. Denna beställning gjordes den 10 oktober. Röranalys var slutligen klara med detta arbete i början av januari Underhållsplan Samfällighetens avloppsrör har undersökts och spolats under 2011 efter rekommendation om spolning vart femte år. (Se även under Samfällighetens rör ). De mest utsatta ställena av samfällighetens gångvägar/bilvägar har asfalterats (Se även avsnittet Vägar, snöröjning, grönområden, 5

6 vägbelysning ). En del av mätarna under fastigheterna har bytts ut (Se avsnittet Mätning och underhåll ). Den gamla oljetanken har rivits och transporterats till soporna/återvinning. Anledningen är miljöbalkens krav på underhåll av en tom tank alternativt sanera och riva den. Energi och vatten Vattenförbrukning Handläggare: Christian Schaub Samfälligheten får sitt kallvatten från kommunens nät via fyra anslutningspunkter, där mätning sker. Inköpspriset har varit 19,14 kr/m 3. Varmvatten framställs i panncentralen på Akvarievägen 65. Förbrukning av råvatten under året var totalt m 3 100% Förbrukningen fördelas enligt följande: Uppmätt kallvatten hos delägarna m 3 60,8% Uppmätt varmvatten hos delägarna m 3 30,5% Tvättstuga 66 m 3 0,3% Läckage, påfyllning av värmesystemet, mm m 3 8,3% (OBS! För tvättstugan är det både varm- och kallvatten.) 6

7 Energiförbrukning Handläggare: Christian Schaub. I panncentralen, Akvarievägen 65, värmeväxlas inkommande fjärrvärme till värmevatten och tappvarmvatten. Värme- och tappvarmvattnet fördelas sedan ut via ett kulvertsystem till respektive delägare. Leverantör av fjärrvärmen är Vattenfall. Inköp av fjärrvärme sker enligt tidigare stämmobeslut enligt taxa rörligt pris. Under 2011 har Vattenfalls pris på energi varit 795 kronor per MWh och flödespris på 1,25 kr per m 3. Energiförbrukning Energipriset var, inkl flöde och moms: 0,840 kr/kwh Under året inköptes/förbrukades totalt kwh 100,0% Årets förbrukning fördelas enligt följande Husuppvärmning: kwh 64,2% Tappvarmvatten: kwh 12,7% Förluster: Varmvattencirkulation (VVC) kwh 11,5% Kulvertförluster, uppvärmning av tvättstuga och värmecentral kwh 11,5% Nedan visas en graf över hur energin har fördelat sig. Energiförbrukning 11,5% Husuppvärmning: 11,5% 12,7% 64,2% Tappvarmvatten: Varmvattencirkulation (VVC) Kulvertförluster, uppvärmning av tvättstuga och värmecentral En jämförelse av förbrukningen de senaste 10 åren ger följande resultat: MWh Medelförbrukningen för de senaste 10 åren är MWh, förbrukningen 2011 var därmed lägre. 7

8 Förbrukning och kostnader per fastighet (energi, vatten) Handläggare: Christian Schaub Enligt tidigare stämmobeslut har styrelsen i uppdrag att utöka informationen till delägarna om förbrukning och kostnader för värme, varm- och kallvatten. Delägarna skall med dessa uppgifter få möjlighet att jämföra sin förbrukning såväl inom sitt eget område som med övriga områden inom samfälligheten. Tabell utvisande medelvärden av förbrukning och kostnader för värme, varm- och kallvatten år Förbrukning, Jämförelse mellan områden (alla värden är per hus) Område Värme Varmvatten Kallvatten kwh Kronor m3 Kronor m3 Kronor Valen , , Eken , , Tallen , , Vägt medelvärde (hela Fårdala SFF) , , Delägarna har under 2011 debiterats: för värme 0,84 kr/kwh för tappvarmvatten 72,90 kr/m 3. för tappkallvatten 19,14 kr/m 3. 8

9 Tabellen nedan visar hur energiförlusterna fördelar sig. Energiförlust (värme), Jämförelse mellan områden (%-siffrorna är relativt totalt inköpt energi) Område Energi (kwh) Energi (%) Området Per hus Området Per hus Valen ,7% 0,060% Eken ,6% 0,048% Tallen ,8% 0,049% Från och med Panncentralen till Undercentralerna ,4% 0,013% Mätning och underhåll Handläggare: Christian Schaub. På styrelsens uppdrag har HQV Energiservice samlat in och datorbearbetat mätvärdena samt tagit fram debiteringsunderlag för respektive delägare. Upptäckta fel på mätare och överföringsutrustning byts av Minol Mätteknik AB när fel upptäcks. Vi har även bytt ett större antal vattenmätare som ett förebyggande underhåll eftersom de flesta mätare är gamla och har nått sin beräknade livslängd. Under året har 52 mätare ersatts av nya. Dessa är 26 st varmvattenmätare, 26 st kallvattenmätare. En andra omgång av mätarbyten är genomförd. Hela Valen och delar av Eken har nu fått nya kall- och varmvattenmätare. Det arbetet kommer att fortsätta tills alla mätare är utbytta. 9

10 Budget 2011 Utfall 2011 Pris Värme Pris Värme 795 Flöde 1 1,25 Flöde 1,25 Kallvatten 19,14 Kallvatten 19,14 Energi till VV 64,30 kwh/kbm Energi till VV 63,90 kwh/kbm Priser debitering Priser (Kostnad) Förlust KV (kr/m 3 ) 19,14 KV (kr/m 3 ) 19,14 VV (kr/m 3 ) 72,90 VV (kr/m 3 ) 72,83 Värme (kr/kwh) 0,84 Värme (kr/kwh) 0,840 Kallvatten 1370 m Kallvatten m Varmvatten 130 m Varmvatten 286 m Värme ,0% kr Värme kwh kr Intäkt Kallvatten m Kallvatten m Varmvatten m Varmvatten m Värme kwh kr Värme kwh kr Kostnad Förlust Intäkt Kostnad Kallvatten m Kallvatten m Fjärrv energi kwh Fjärrv energi kwh Fjärrv flöde m kr Fjärrv flöde m kr Förlust Per hus och kvartal Förlust 10 Per hus och kvartal kr kr Vattenavgifter 2011 a) Fast avgift (vattenmätare 4 st) 829 kr/år b) Avgift, levererat vatten 19:14 kr/m3 c) Bostadsenhet/lägenhetsavgift 743 kr/år Not: Siffrorna i tabellen speglar endast förbrukningen. De fasta kostnaderna finns ej med i dessa beräkningar.

11 Fastigheten Akvarievägen 65 Handläggare: Bo-Christer Widell Fastigheten Akvarievägen 65 (A65) inrymmer värmecentral, tvättstuga samt två rum. Ett rum används av styrelsen. Det andra rummet är uthyrt till Fårdala träffpunkt som möteslokal. Tvättstugan utnyttjas av samfällighetens medlemmar. Återstående utrymmen disponerar samfälligheten som förråd. Styrelsen beslutade vid möte den7 december 2011 att riva återstoden av den gamla skorstenen, samt att fylla igen utrymmet där en oljetank tidigare stod. Tre offerter infordrades. Solna mur och puts anbud antogs. Arbetet påbörjades under 2011, men kan komma att behöva senareläggas på grund av kyla. Fastigheten A 65 har varit utsatt för klotter en gång under Samfälligheten har ett avtal med en saneringsfirma som avlägsnat klottret. Vägar, snöröjning, grönområden, vägbelysning Handläggare: Herbert Kästner, Michael Töpel Tyresö Gräv och Schaktentreprenad anlitades för att hantera snöröjning, sandning och sopsandning av vägytorna som tidigare år. I vägskötseln ingår även garagesamfälligheterna Hajen samt Valens ytor. Även 2011 var kostnaderna höga på grund av kyla och stora mängder snö. Gräsytorna har klippts och trimmats av en medlem i föreningen på uppdrag av styrelsen Efter genomgång av statusen på våra cykel- och bilvägar beslutade styrelsen att reparera de mest utsatta delarna. Solna Asfalt anlitades och asfalterade de delar som enligt beslut skulle åtgärdas. Kabel-TV Handläggare: Svante Wedin Kabel-TV: Förutom ett längre avbrott under några timmar 2011 har kabel-tv-nätet fungerat alldeles utmärkt. Comhem har genomfört vissa omflyttningar av kanalerna, vilket ska informeras bättre om på hemsidan. Internet Hemsida Handläggare: Svante Wedin Föreningen har en egen hemsida, Där finns information som berör samfälligheten, t.ex. vilka som valdes till styrelsen förra årsstämman. Styrelsen, med de nyvalda, har fått bilder och ansvarsområden, och årsstämmoprotokoll mm. har också uppdaterats. Tvättstugan Handläggare: Bengt Öqvist Under året har 168 tvättpass registrerats. 45 fastigheter (25% av samtliga fastigheter inom samfälligheten) har någon gång använt tvättstugan. Tvättstugepassen är fakturerade med 30 kr per pass. Rutinen för utdelning av fakturorna för tvättstugan är ändrad så att sista kvartalets fakturor debiteras i februari året efter för att underlätta bokslutsarbetet. Under år 2011 har därför 113 av tvättpassen debiterats totalt 3390 kr. Faktureringen av tvättstugeavgifterna sköts av styrelsen. 11

12 Flödesmätarna på respektive tvättmaskin visar en vattenförbrukning på 53 kbm (ca 316 liter per registrerat tvättpass). Detta motsvarar en snittförbrukning om ca 4,4 kbm/månad. Dock visar den totala förbrukningen (allt vatten som går in i tvättstugan) på 66 kbm eller 5,5 kbm/månad. Städdagar i områdena Eken och Tallen Handläggare: Herbert Kästner Städdagar i Tallen och Eken ägde rum på våren i vecka 18 och på hösten i vecka 41. Årsbokslut Resultaträkning: bifogas. Balansräkning: bifogas Fullmakt Fullmakt för ombud vid årsstämman bifogas 12

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Fårdala Samfällighetsförening 2015-03-08 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014. Under verksamhetsåret hölls ordinarie stämma med delägarna den 8 april 2014. Styrelsen

Läs mer

Under verksamhetsåret hölls ordinarie stämma med delägarna den 17 april 2012.

Under verksamhetsåret hölls ordinarie stämma med delägarna den 17 april 2012. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. Under verksamhetsåret hölls ordinarie stämma med delägarna den 17 april 2012. Styrelsen Vid föreningsstämman 2012-04-17 utsågs följande styrelse: Från fastigheterna

Läs mer

Budgetförslag 1 2011-10-01-2012-09-30

Budgetförslag 1 2011-10-01-2012-09-30 Gulsippan 2011-11-03 Budgetförslag 1 2011-10-01-2012-09-30 Medlemsavgifter Uträkning av intäkter 1600x91 (kv 4/11) 145 600 kr Vatten 192 920 kr 1600 1 91 145 600 kr 1600x91x3 (kv 1-3/12) 436 800 kr El

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007

NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007 NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007 1. Styrelse Sedan ordinarie årsstämma i mars 2007 har styrelsen haft följande sammansättning: Ordförande

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSREDOVISNING

TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSE STYRELSE Ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamot: Ledamot: Suppleant: Suppleant: Birgitta Wanhainen Maria

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DAGORDNING Vid ordinarie föreningsstämma i Sammfällighetsföreningen Farsta Ekliden torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Ewa Lillskog Kassör Hus nr 18 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2009

NSSF Förvaltningsberättelse 2009 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2009 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Håkan Westman, ordförande, Mikael Lyckinger, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Nicklas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 Sittande styrelse: Benny Horndahl Kenneth Jerreholt Veronica Kjellin Peter Widlund Martin Fleetwood Ordförande Kassör Sekreterare Ord. ledamot Ord. ledamot Antal styrelsemöten:

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

Presentationer på Stämman 2013 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2013 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2013 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Individuell värmemätning. Lönar det sig Individuell värmemätning. Installationen Fortums sätt att debitera fjärrvärme Underhållsplanen

Läs mer

Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Ritnings arkiv Individuell värmemätning. Hur går det Individuell värmemätning. Installationen Fortums sätt att debitera fjärrvärme

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Summa intäkter 31 001 500

Summa intäkter 31 001 500 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING STORSTUGAN I TÄBY Budget BRF Storstugan 2010 Status: 2009-12-04 Not Budget 2010 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 500 Hyror, lokaler 1 129 000

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Tore Andersen Kassör - - 41 Ulf Linnarsson Sekreterare - - 36

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2013 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Ordinarie årsmöte 2014

Ordinarie årsmöte 2014 Dagordning: Ordinarie årsmöte 2014 TID: 2013-09-11 (torsdag) kl 19.00 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet 4. Val av två justerare

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Postsäcken 11 1

Bostadsrättsföreningen Postsäcken 11 1 1 Årsredovisning 2010 för BRF Postsäcken 11 Orgnr:769607-0858 Styrelsen för Brf. Postsäcken 11 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010 samt förvaltningsberättelse

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma När Söndagen den 23 mars 2014 Var Hemängsskolans matsal Tid 17.00 Med detta utskick följer: Dagordning Verksamhetsberättelse Förslag till underhålls- och förnyelseplan Förteckning

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Sankta Thora Räkenskapsåret 2009-09-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och 5 ansvarsförbindelser

Läs mer

VÄLKOMNA! STYRELSEN. Brf SURKULLAN KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

VÄLKOMNA! STYRELSEN. Brf SURKULLAN KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Brf SURKULLAN KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Surkullan kallas härmed till 2012 års ordinarie föreningsstämma måndagen den 7 maj kl. 19.00 i Blå rummet, Hässelbystrandskyrkan.

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. NORRA HUSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Torsdag 27 mars 2014 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman.

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman. FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän.

Läs mer

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012 Krogtäppans Samfällighetsförening 2012-03-06 Sida 1 (6) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Vattenfall har höjt kostnaderna för fjärrvärmen

Läs mer

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2014

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2014 Krogtäppans Samfällighetsförening 2014-03-10 Sida 1 (6) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2014 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Samfälligheten har rörligt pris på fjärrvärmen

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Bilagor till årsmöte 2013

Bilagor till årsmöte 2013 Verksamhetsberättelse för år 2012, Grimsta samfällighetsförening Styrelsen har under 2012 bestått av följande ledamöter. Monica Jacobsson Sten (74) ordförande Björn Lindquist (63) sekreterare Ola Granqvist

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID SAMFÄLLIGHETEN BAKBORDETS ÅRSMÖTE 2004-10-06

PROTOKOLL FÖRT VID SAMFÄLLIGHETEN BAKBORDETS ÅRSMÖTE 2004-10-06 PROTOKOLL FÖRT VID SAMFÄLLIGHETEN BAKBORDETS ÅRSMÖTE 2004-10-06 Bakbordets ordförande Stefan Säve hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ONSDAGEN 30 OKT 2013.

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ONSDAGEN 30 OKT 2013. PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ONSDAGEN 30 OKT 2013. Närvarande: 23 medlemmar enligt följande; Kritvägen: 2 Bolling 4 Cederberg 8 Fond 10 Jaehnke 14

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011.

Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011. Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011. Uppdrag Ur stadgarna 1998 12 07 3 Samfällighetens ändamål är tillsyn, underhåll och skötsel av gemensamhetsanläggning

Läs mer

Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek.

Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek. Protokoll årsmöte 2010-08-08 Stare samfällighetsförening Deltagare på mötet: Malin Strand, Thomas Carlsson, Fredrik Jacobsson, Anders Cavalli Björkman, Jerker Lindhav, Kaj sa Oderbrandt, Johan Emterling,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767 Brf Tallen 25 ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767 Styrelsen får härmed avge redovisning för räkenskapsåret 1.1 31.12 2014. Förvaltningsberättelse Fastighet: Tallen 25, Stockholm. Styrelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala för perioden den 1 september 2012 31 augusti 2013

Förvaltningsberättelse för Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala för perioden den 1 september 2012 31 augusti 2013 Förvaltningsberättelse för Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala för perioden den 1 september 2012 31 augusti 2013 ASF Timjanen Ordinarie stämma 2013 Bilaga 3 7 Sida 1 av 4 Styrelse Styrelsen har

Läs mer

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr)

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Brf Storstugan Budget 2011 Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 Hyror, lokaler och antennplatser 1 236 Hyror, p-platser

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Samfällighetsföreningen fisktärnan

Samfällighetsföreningen fisktärnan Samfällighetsföreningen fisktärnan Introduktion Detta är ett dokument som innehåller information om vår förening och ger en vägledning över vad ni som medlemmar bör känna till. Historik Fisktärnans samfällighetsförening

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Ritnings arkiv Individuell värmemätning. Hur går det Individuell värmemätning. Installationen Fortums debitering Samfällighets

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Lindhaga Samfällighetsförening

Lindhaga Samfällighetsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008-01-01 till 2008-12-31 Möten Under det gångna verksamhetsåret, har styrelsen haft 9 sammanträden varav 1 varit konstituerande. Olika arbetsgrupper har dessutom haft egna

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31

Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31 Årsredovisning Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Noter Underskrifter 3-4 5 6 7 8

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011

PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011 PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011 Mötesdatum: onsdagen den 27 april 2011 Sörgårdsskolans matsal, kl.18.30 1. Mötets öppnande Föreningens ordförande Anna Mellberg hälsar

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2014 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 150 525 jämfört med 70 894 föregående

Läs mer

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428)

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) 1 Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) Verksamhetsberättelse 1 januari - 31 december 2011 Medlemmar Enligt stadgarna är ägare av fastigheterna Mörby 1:145-1:178 och 1:218-1:284

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2010 (föreningens 73:e verksamhetsår)

Årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2010 (föreningens 73:e verksamhetsår) Bostadsrättsföreningen Domar nr 2 Uppsala Årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2010 (föreningens 73:e verksamhetsår) Förvaltningsberättelse Styrelsen för bostadsrättsföreningen Domar

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BRF Skålen Nr 11, 702001-9944 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening 1 (5) ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-09-01 2014-08-31 Org nr 716417-1956 Förslag till vinstdisposition: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 730 228

Läs mer

Uppföljning Individuell värme- och varmvattenmätning

Uppföljning Individuell värme- och varmvattenmätning Uppföljning Individuell värme- och varmvattenmätning Installationsläget Besparing Enskilda fastigheters förbrukning Medelförbrukning värme och varmvatten Inloggning för enskilda fastigheter Anledningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING BRF STENKULLEN I VÄRMDÖ Org nr 769607-3449 1 Verksamhetsberättelse För räkenskapsåret 2011 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Om inget särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449 ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014 Org nr 769612-9449 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. ORDLISTA ÅRSREDOVISNINGEN

Läs mer

TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSREDOVISNING

TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSREDOVISNING TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 2014 31 DECEMBER 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSE STYRELSE Ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamot: Ledamot: Suppleant:

Läs mer

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 0BKallelse till Pixbo Vägförenings ordinarie föreningsstämma 2014 Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid 17 Mars 2014 klockan 19.00 Plats Pixbo Montessori

Läs mer

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Sidan 1 av 7 PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Klevbergets samfällighetsföreningar nr 1 och 2, torsdagen den 25

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår.

Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår. ÅRSREDOVISNING 2007 för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KAJPLATSEN (org. nr. 71 64 21-8286) Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011.

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. Närvarande: Enl. bifogad förteckning 1 Årsstämman Styrelsens ordförande hälsade de närvarande välkomna öppnas och förklarade

Läs mer

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn Årsmöte 2014 för Sandviksbryggornas Samfällighetsförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 Foto, Hans Rickberg Välkomna Styrelsen 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN Information om Murgrönan Samfällighetsförening i Västerås Organisationsnummer 716412-3205 De 107 fastigheterna

Läs mer

Till justerare och rösträknare valdes Gunnar Stenvall och Nils-Olof Nilsson.

Till justerare och rösträknare valdes Gunnar Stenvall och Nils-Olof Nilsson. GNEJSENS SAMFALLIGHETSFORENING PROTOKOLL d Art: Extra föreningsstämma Plats: Carlskyrkan, Lilla salen Närvarande: Se bifogad närvarolista 2 8// 0 - O Y Ordförande Nils Haggström öppnade mötet och halsade

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2015

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2015 Krogtäppans Samfällighetsförening 2015-03-11 Sida 1 (6) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2015 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Samfälligheten har rörligt pris på fjärrvärmen.

Läs mer

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 Halvårsredovisning per 30 juni 2015 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 får härmed avge Halvårsredovisning för perioden 1 januari - 30 juni 2015 Innehåll Sidan Förvaltningsberättelse med

Läs mer

BRF VATTENTORNET ÅRSREDOVISNING

BRF VATTENTORNET ÅRSREDOVISNING BRF VATTENTORNET ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Brf Vattentornet i Vällingby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Grundfakta om föreningen

Läs mer

SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Huddinge kommun

SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Huddinge kommun Sida 1 av 12 SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Huddinge kommun Organisationsnummer 717905-1300 2012 Denna plan har upprättats med följande huvudrubriker. A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HSB:s Bostadsrättsförening DELFINEN ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ETABLERING Föreningen bildades den 25 januari 1965 och registrerades den 13 februari 1965.

Läs mer

Förenade Solhem kooperativa hyresrättsförening

Förenade Solhem kooperativa hyresrättsförening 1 Årsredovisning för Förenade Solhem kooperativa hyresrättsförening Räkenskapsåret 2009 2 Styrelsen för Förenade Solhem kooperativa hyresrättsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 208 2015-06-18 Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Trevlig midsommar! SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2014-2015 STYRELSE

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2013 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 70 894 jämfört med 2548 föregående

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer