Bilaga till RA-MS 2005:56

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga till RA-MS 2005:56"

Transkript

1

2 Bilaga till RA-MS 2005:56 1(63) Anvisningar till gallringsplan för statens vattenfallsverk Kolumn 1. Rubrik De här redovisade handlingarna utgöres oftast av blanketter. Dessa är upptagna i alfabetisk ordning efter varje blanketts rubrik, vilken även återfinns i statens vattenfallsverks blankettförteckning. Kolumn 2. Bl.a. blankett nr Statens vattenfallsverks egna blanketter redovisas endast med nummer, vilket ibland föregås av interna förkortningar, t.ex. A, B, FRp, KB eller M. Om ett blankettnummer åtföljs av texten m. var avses härmed att det finns flera varianter av samma blankett. Ordet utgått efter ett blankettnummer satt inom parentes avser blanketter som ej skall tryckas om, men vilka dock fortfarande kan finnas arkiverade. Vid blanketter tillhandahållna av utomstående myndighet eller motsvarande föregås blankettnumret av myndighetens förkortning, t.ex. Rfv. Angående förkortningar se sid 2_4. Kolumn 3. Orig (o) Kop (k) o = original. Den här som original betecknade handlingen utgöres ej alltid av utskriftsoriginal utan kan ha tillkommit genom annat förfarande, t.ex. duplicering. I sådana fall avses med original det exemplar, som genom påteckning, påstämpling eller på annat sätt fått karaktär av huvudexemplar. I regel bevaras detta hos utfärdande organisationsenhet. k = kopia. Kolumn 4. Gallringsfrist Med Gallringsfrist avses det antal år, som skall förflyta innan gallring får verkställas. Fristen räknas, då ej annat särskilt anges, från utgången av år då handlingar tillkommit eller inkommit till myndigheten. I vissa fall har i stället för gallringsfrist föreskrivits, att utgallring skall ske, då handlingar förlorat sin aktualitet ( v. inakt. = vid inaktualitet). Beslut om utgallringstidpunkt fattas i sådana fall av den arkivbildande enheten.

3 Bilaga till RA-MS 2005:56 2(63) Kolumn 5. Anmärkningar i doss. = handlingen förvaras i dossier. i utf. doss. = handlingen förvaras i dossier vid den organisationsenhet som utfärdat handlingen. Med dossier menas samling av akter eller lösa handlingar angående samma ämne. Vid statens vattenfallsverk är dossiererna numera ordnade enligt decimalklassifikationssystem. i sep. serie resp. i sep. doss. För att förenkla gallringen och undvika en tidsödande utplockning i efterhand är det praktiskt att redan vid arkivläggningen ej blanda klart utgallringsbara handlingar med övriga handlingar, utan redan från början låta dessa bilda separata volymer, vilka vid gallringsfristens slut kan utgallras i sin helhet. I förekommande fall kan en sådan separat volym förses med klassifikationsnummer och utgöra parallellvolym till befintlig dossier med samma klassifikationsnummer. Y utgallrar v. avv. = byggnadsföretag utgallrar vid avveckling. kassaverif. = handlingen förvaras bland kassaverifikationerna. mem. verif. = handlingen förvaras bland memorialverifikationerna eller i separat serie, men betraktas som memorialverifikation. Interna förkortningar A Administrativa byrån (före ) Ae Administration, Ekonomibyrån AF Förrådsbyrån (fr.o.m Administration, Materielbyrån) AJ Juridiska byrån AM Materielbyrån, fr.o.m Materialbyrån AMF Huvudförrådet i Västerås AMG Fordonsavdelningen AP Personalbyrån APC Kansliavdelningen APF Förhandlingsavdelningen APH Kontorsdriftsavdelningen B före ett blankettnummer anger att blanketten ingår i en särskild blankettserie, den s.k. B_serien B Byggnadsteknik (före 1962 Vattenbyggnadstekniska byrån) BAE Allmänna sektionen, Ekonomi BKM Konstruktionssektionen, Mekanisk utrustning BM Vattenbyggnadstekniska byrån, Mekaniska avdelningen BSK1 Byggnadsteknik, Undersöknings_ och vattenmålssektionen, Luleå BYB Anläggningssektionen. Centralavdelningen BZ, (BTZ) Utvecklings_ och kontrollsektionen, Korrosionsfrågor CDL Centrala Driftledningen D Drift och Förvaltning (före 1962 Driftbyrån) Dc här förkortning för huvudavdelningen i Stockholm DD Distributionssektionen DK Produktionssektionen

4 Bilaga till RA-MS 2005:56 3(63) DM Motala kraftverk DP Norrbottens kraftverk DT Trollhätte kraftverk DTV Verkstadskontoret DU Driftbyrån, Utredningsavdelningen E El_ och Värmeteknik (före 1962 Elektrobyggnadsbyrån) EAI Allmänna sektionen, Inköp EY Anläggningssektionen EYM Stationsmontage FRp Förrådsbyrån, Reproduktionsanstalten (före 1956) HH Administration, Personalbyrån, Kontorsdriftsavdeln., Centrala handlingsarkivet HK Kontorsdriftsavdelningen, Kopieringen KB Kameralbyrån (före ) LA Stamlinjebyggnaderna (före 1962) LF Lokalförvaltning M Motala kraftverk (fr.o.m förkortat DM) S Staben SP Press och information SV Statens Vattenfallsverk SZK Staben, Kameral revision T TKV Trollhätte kraftverk (fr.o.m förkortat DT) Trollhätte kanalverk VKD1DÅ3 Värmekraftverken, Produktionsavdeln. i Västerås, Driftkontoret, Driftverkstaden Y byggnadsföretag

5 Bilaga till RA-MS 2005:56 4(63) Externa förkortningar Arb.sk.styr. B.styr. Dv FIV IV Kontr.st. Länstr. Pv Rfa_Rfv RRV SBK SCB STIFF SJ SL SMHI Soc.s. SPD SPP SPV SRA Stkt. Sv.R. Sv. Tekn. för Tv VD V&V ÖEF Arbetarskyddsstyrelsen Byggnadsstyrelsen Domstolsväsendet Försvarets Intendenturverk Indrivningsverket Kontrollstyrelsen Länstrycket Postverket Riksförsäkringsanstalten, _verket Riksrevisionsverket Statens Bränslekommission Statistiska Centralbyrån Statens Institut för Folkhälsan Statens Järnvägar Sötvattenslaboratoriet Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut Socialstyrelsen Statens Personalbostadsdelegation Svenska Personal_Pensionskassan Statens Personalpensionsverk Statens Reproduktionsanstalt Statskontoret Sveriges Riksbank Svenska Teknologföreningen Televerket Vattendomstol Väg_ och Vattenbyggnadsstyrelsen Överstyrelsen för Ekonomisk Försvarsberedskap

6 Bilaga till RA-MS 2005:56 5(63) Abonnemangsanmälan, 4225 c o 5 5 år efter abonnemangs detaljdistr upphörande Abonnentkort, se Avtal, kontraktsutdrag 1713 Ackordsförtjänstrapport ståkort o Bevaras 1729 o 10 Ackordssammanställning 1761 k v. inakt. o 10 Ackordssedel 1725 b k v. inakt Ackordsstatistik, originaldiagram - o Bevaras 1760 o 10 Ackordsuträkning 1760 b k v. inakt. (1721 b utgått) o 10 Ackordsöverenskommelse 1721 c k v. inakt. o Bevaras i utf. doss Adress_ och litteraförteckning dupl k v. inakt. i sep. doss Adressändring, livräntetagare 1295 o 5 Aktieböcker band o Bevaras Aktuella avbrott B 197 o 3 o 5 Dc (här förkortn för centr.d) Aktivt kraftutbyte 7213 k 1 LF o v. inakt. Aktuella leveranstider dupl k v. inakt. i sep. doss o Bevaras i utf. doss Aktuellt om utbildning 1141 d k v. inakt. i sep. doss Alstring av elenergi, se Produktion av elenergi Anbud, antagna - o Bevaras i doss Anbud, ej antagna (såväl märkta, lackade, som ej märkta, lackade ) - o 10 o Bevaras Anbudsförteckning 3110 k 10 Anbudsinfordran 3119 m.var. k 5

7 Bilaga till RA-MS 2005:56 6(63) 3115 före 1964 i sep. serie Anbudsprotokoll 3116 o Bevaras fr.o.m i doss Anläggningsregister (månad). Datalistor 10 Anmälan om frivillig höjning av prel. skatteavdrag 2175 o 1 Anmälan om olycksfall ( RFA 543 utgått) k 50 i utf. doss 1335 o 10 Anmälan om olyckshändelse (b_c utgått) k 5 Y utgallrar v. avv. (se även Rapport om utredning av olyckshändelse) Anmälan om yrkesskada Rfv k 50 i utf.doss (1334 o 10 Anmälan om yrkesskada utgått) k 5 Y utgallrar v. avv. Anmälningssedel för arbetare 1153 o 10 och städerskor 1153 b k 5 Y utgallrar v. avv. Anmälningssedel för fartyg, TKV 8001 a_b o 10 var 5:e årgång bevaras som typexempel Anmärkningssedel, se Reklamationssedel Anskaffningsanmodan 3474 b o 10 (konceptblad till materialförteckning) k 5 Anskaffningsanmodan, se även Rekvisitioner Anslagsbelastning Datalistor 10 Anslagsskrivelser, se Underdåniga skrivelser Anställning_Avgång_Omflyttning inom o 5 kontorslokalerna i Råcksta, 1133 k v. inakt. uppgift till APH Anställningskontrakt, se avtal o 10 Anställningssedel för arbetare 1150 k 5 Y utgallrar v. avv. Anställningsuppgifter över 50 R- och Lp-tjm Anställningsuppgifter över arbetare, Ågesta 50 Ansökan och tillstånd för markfotografering, 5 besökstillstånd och ansökan

8 Bilaga till RA-MS 2005:56 7(63) Ansökan om anstånd med ändring o 10 i doss av stationeringsort 2212 k v. inakt Ansökan om flyttningsersättning 2115 o 10 i doss k v. inakt Ansökan till ledigförklarad tjänst: antagen ansökan - o Bevaras i doss ej antagen ansökan från sökande som anfört besvär - o Bevaras i doss ej antagen ansökan från sökande som ej anfört besvär - o 1 SFS 829/45, sep. serie Ansökan till SPV om rätt till egenlivränta för tjänstemän - k v. inakt. Ansökningshandlingar, se Betygsavskrifter Antagningsbevis för arbetare 1155 b k 50 Antagningsbevis för kontorsvakt (1195 utgått) k 5 Antagningsböcker för arbetare 1155 o Bevaras i den mån de ej kunnat jämte komplement tillställas vederbörande Antal kollektivavtalsanställda arbetstagare vid byggnads- och o Bevaras i utf. doss anläggningsarbeten dupl k v. inakt. Anvisningar till kollektivavtal dupl o Bevaras k Bevaras Apoteksräkningar (ingår i kassaverif.) - o 10 Apparatlikvider (SA/EYM 1-4) - k 15 Arbetarnas medelförtjänster under avlöningsperiod 1753 o Bevaras Arbetsbeskrivning för tjänstemän 1897 b o Bevaras i matrikelakt Arbetsgivaravgifter/personer 50 Arbetskontobegäran 2302 o 3 o Bevaras Arbetslista för städningspersonal Pv.tr k v. inakt. Arbetsmarknadsstyrelsens meddelanden - k v. inakt. Arbetsorder för arbete åt (1801 utgått) o 10 utomstående 2270 k 1

9 Bilaga till RA-MS 2005:56 8(63) Arbetsordersedel från firma - o 2 Arbetsrapport APH 1894 b o 2 Arbetsrapport (veckorapport) 1801 o 10 från linjemästare Arrendeavtal, se Avtal Arvodesuppgifter 10 o 5 i utf. doss Aspiranters utbildningsplatser dupl k v. inakt. Avbördningstabell för Lilla Edets 7355 o 15 kraftstation och Ströms sluss Avbördningstabell för reglerings_ dammen vid Vargön 7350 o 15 Avbördningstabell för valsdamms_ utskoven, övre isutskoven samt bottenutskoven vid Lilla Edet 7356 o 15 Avbördningstabell för Vargöns kraftstation 7351 o 15 Avbördningstabell för västra dammens utskov och nedre isutskoven vid Lilla Edet 7357 o 15 Avdelningsbudget för B resp. E 2380 a_d k 10 Avdragskort, se Tilläggs/Avdragskort Avdragsplanekort 2146 o 10 Avgift vid samtalsräkning på bostadstjänstetelefon B 242 o 5 Avgång ur tjänst, arbetare 1468 o 10 (se även Enledigande) Avgångsintervjuer dupl o Bevaras Avi, bokföring: Se Bokföringsorder, Debiteringsavi, Forsedel, Utdrag ur kassajournal, Verifikationer, memorialverifikationer

10 Bilaga till RA-MS 2005:56 9(63) Avi, packnota, följesedel: från utomstående, div. - o 10 från utomstående ang. större och väsentligare apparater 130_380 kv vid E - o 25 gallras av EAI intern 1905 f o 2 (se även Forsedel resp. Packsedel) Avi, löneavdrag 2144 k 10 original till tjänstemannen Aviserade driftavbrott, blankettnummer 7807, Se Driftstörningsrapporter D:o hålkort, se Hålkort, aviserade driftavbrott Aviseringar, inkommande och utgående, se Debiteringsavi Avisering om privata avbetalningsköp 2150 o 3 3 år efter slutbehandling Avlöningskort för arbetare (1713 utgått) o 50 Avlöningskort för tjänstemän, se Tjänstledigheter och förordn (2151 o 50 kassaverif. Avlöningslista för arbetare m.fl. utgått) k 10 Y utgallrar v. avv. (se även Utbetalningslista för arbetare) Avlöningslista för tjänstemän 2125 o 50 kassaverif. (se även Lönespecifikation samt (2125 c utgått) k 10 Y utgallrar v. avv. Utbetalningslista för tjänstemän) Avlöningslistor m.m., dataframställda sammandrag för revisionsändamål datal. o 5 o 10 kassaverif. Avlöningsreversal 2128 k 10 Avlöningssammandrag 50 Datalista PSE 090 Avlöningssammandrag (för arbetare m.fl.) 1707 el o bygg Avlönings(uppgift) specifikation 1703 el 1703 T för arbetare m.fl bygg o 50 Avlöningsspecifikation för tjänstemän, se även Lönespecifikation för tjänstemän

11 Bilaga till RA-MS 2005:56 10(63) 1705 Avlöningsuträkning, hjälpblanketter 1706 o 5 Avräkningsbok för postgiro band o 10 Avräkningsbok med Sveriges riksbank band o 10 Avräkningsböcker band o Bevaras upphört Avskrivningskort för BYB_inventarier, se Tekniskt kortreg för d:o Avstämningar för postgirokvitton för 10 sjukpenninginbetalning från sjukkassor Avstämningslista Decision Support System (DSS) 2 Avstämningslista 1, 2, 3 2 Avtal och kontrakt: Anställningskontrakt, utgångna - o Bevaras Arrendeavtal ang. fastighet - o Bevaras (även upphörda) B_avtal (från AM) o Bevaras i utf. doss 3120 AM k v. inakt. i sep. doss o 5 i utf. doss B_avtalsförteckning (från AM) dupl k v. inakt. i sep. doss Avtal om användande av egen o Bevaras i doss bil i tjänsten 3365 k v. inakt. Avtal eller kontrakt avs. - o Bevaras (hit skall även räknas distribution och försäljning k Bevaras avtal som avser uppav kraft låtelse av vattenrätt, överlåtelse av distr. anläggningar, transitering av kraft) Entreprenadkontrakt (4200 utgått) o 10 i sep. serie 10 år efter B. styr. 463 slutbesiktning och garantitidens utgång Sv. Tekn._ för 18,20 k 10 Kontrakt ang. förhyrning av traktorer 1107 o år efter upphörandet Avtal ang. förvärv resp. försäljning av fastighet - o Bevaras

12 Bilaga till RA-MS 2005:56 11(63) D:o med anteckning om utbetalning - k Bevaras Hyreskontrakt (D garage) SPD bl. 7 o v. inakt. Kontrakt, kraft_, registrerade o 10 i utf. doss vid DD, förteckning 4224 k 10 o Bevaras i sep. serie Leveranskontrakt - k 10 Kontrakt rör. servitut för fram_ 4235 m.fl. o Bevaras dragande av kraftledningar D:o upphörda och med före_ 4235 m.fl. o år efter upphörandet kommande inteckningar dödade Skogsförsäljningsavtal 4245 o 10 Kontraktsutdrag (leverans av 6327 o Bevaras el.kraft), förvaltningsbevis 6330 k Bevaras Överenskommelse betr. odling 4413 o år efter upphörandet i skogsgata för kraftledning Balansrapporter, period 13 Ingående balans, period 13 Bevaras Utgående balans, period 13 Bevaras Övriga perioder 10 period 12 bevaras om ej period 13 finns o Bevaras Balansräkning 2280 k 5 Befrielse från kanalavgift - o 5 Begäran om uppgift vid offentlig upphandling 10 Belastningssammandrag, 7204 o Bevaras LF förvaltningar m. var. k 5 Dc Belastningssammandrag, för SV (E 116 utgått) fr.o.m se (vattenuppgifter) 7150, 7152 o Bevaras Produktionsstatistik, dygnsrapport Belastningssammandrag, E 80, 7110, o v. inakt. underlag till månadsrapport 7154, 7505 Belastningssammanställning, reaktiva uttag och spänningar, södra och mellersta Sverige 7100 o 10 Belastningssammanställning (7151 o Bevaras i utf. doss för driftvecka... utgått) k 5 LF

13 Bilaga till RA-MS 2005:56 12(63) Beloppsändring vid utbetalning av livräntor 1290 o 5 fr.o.m se Produktionsstatistik, veckorapport Bensinkvitton - o 10 sep. bil. till kassaverifikation Beredskapslista (turlista för vaktpersonal) - o 10 Beredskapstjänst, se Övertid Beräkning av egen pension m.m., se Registerkort för d:o Beräkning av tryckkärl 7749 d o Bevaras Besiktningsinstrument för V&V motorfordon 203 m.fl. k v. inakt. Besiktningsprotokoll för motorfordon 3329 o 10 Besiktningsprotokoll för revisions_ Bevaras tills ny besiktoch underhållsarbeten, kraftledningar 7721 o 10 ning gjorts, dock minst 10 år Besiktningsprotokoll för tertiär_ 7722 o 10 Bevaras tills ny besiktoch kvartärledningar ning gjorts, dock minst 10 år Beslut angående utbildning (= räkningsgranskning) 10 Beslut och bevis om rätt till egen_ och 1249, familjelivränta samt familjepension SPV_bl. k Bevaras Beslut i anställningsärenden Praktikanter, feriearbetare och tillfälligt anställda Bevaras Beslut i personalärende 1401 o Bevaras i utf. doss k 5 Beslut om anstånd med inbetalningar av skatt 10 Beslut om tjänstebostadshyra SPD bl. 8 o Bevaras Beslut om yrkesskadeersättningar Bevaras 5116 Beslutsförteckning band o Bevaras o Bevaras i utf. doss

14 Bilaga till RA-MS 2005:56 13(63) Beslutshandling i anställningsärende 1400 k 5 o Bevaras i utf. doss Beslutshandling ang. kurser 1110 k 5 D:o kop. med. anteckning om räkningsgranskning 1110 k 10 Beslutshandling över inrättande och o Bevaras i utf. doss tillsättande av tjänster, lönerevision 1402 a k 5 Beslutshandling över inrättande och tillsättande av tjänster, vilka tillsättes o Bevaras i utf. doss efter kungörelseförf., lönerevision 1402 b k 5 Beslutsliggare, se Föredragningslista Beståndsbeskrivning, kraftledning 4450 o v. inakt. Beställningsblad för televäxel, 5620 o 2 privatsamtal Beställningserkännande, se Ordererkännande Beställningskopior 3120 m. var. 3121, 3125 i doss. k Bevaras i serier: EE_EA beställn. ordnade efter beställningsnummer k Bevaras EE_EA beställn. ordnade alfabetiskt efter firma k 5 i serier ur olika bevakningssynpunkter: kvalitetskontroll k 10 leveransövervakning k 5 materialavräkning k 10 räkningsgranskning, E, Asea k 20 räkningsgranskning, övr. k 10 Beställningskopior med andra blankettnummer än ovanstående från AMF till AM - k 1 till APH ang. kontorslokalerna 3469 o 5 i Råcksta 3469 k v. inakt. Besättningsrapport, fisk exkl. lax (B 762 utgått) o Bevaras upphört B 1279 o Bevaras Besättningsrapport, lax B 1282 Besökskort 10 Betalningsanmodan - k 5 Y utgallrar v. avv. Betalningsorder 10

15 Bilaga till RA-MS 2005:56 14(63) Betalningspåminnelse 10 Betalningsåtagande för skador vållade dupl o 10 av fartyg vid färd i Trollhätte kanal Betongfundament på berg, 1829 o 10 ackords_ och tidslönsarbete Betyg utfärdade av SV, se tjänstgöringsbetyg Betygsavskrifter bifogade ansökan i den mån de ej kunnat till anställning, som ej erhållits - k 1 återställas till vederbörande SFS 829/45 Bevis i mål om betalningsföreläggande Dv 541 C o år efter det ärende om indrivning eller annan exekutiv åtgärd slutgiltigt handlagts Länstr. Bevis i mål om utsökningsärende II A 163 o 10 " - Bevis om rätt till egenlivränta och familjelivränta 50 Bibliotekets meddelanden om o Bevaras Biblioteket nyförvärv m.m. dupl k v. inakt. i sep.doss Bilaga till intyg över besiktning av lyftinrättning 7742 d k v. inakt. Jmf. Intyg över revisionsbesiktning av lyftinrättning Bilrekvisition, se Rekvisition, bil BM_information, se Rapporter från BKM Bokföringsorder 2253 m. var. 10 Bokföringsorder, BYB_inventarier, användningstid och hyresbelopp 3215 B k Bevaras o 10 Bokföringsorder, byggen 2255 k 10 mem. verif. o 10 mem. verif. Bokföringsorder, div k 5 i sep. serie Bokföringsorder, kanalavgift 8013 a_b o 10 mem. verif. Bokföringsorder, lönefördelning 2255 c k 3

16 Bilaga till RA-MS 2005:56 15(63) Bokföringsorder, maskinhyror, BYB_inventarier 3214 k Bevaras Bokslutsgranskning för hela verket Bevaras för regionerna 10 band o Bevaras Bokslutshandlingar - k 10 D:o underlag, koncept - k Bevaras Bokslutshandlingar ej inbundna, original Bevaras Bokslutshandlingar, underlag och koncept 10 som utgörs av datalistor Brevförteckningar, se Diarier FIV Bränsle(behovs)uppgift D 300 k 5 dupl o 10 LF Bränslerapport från Stenungsund 6 a k 5 Dc Bränslerapport från Västerås 7285 o 10 LF resp. Västervik m. var. k 5 Dc (2334 a_b Budget för serviceavdelning utgått) o 5 (2265 a Budgetkontroll utgått) o 5 o Bevaras Budgetrapport till byggen, B3 - k 5 Budgetrapport, hjälpavdelningar o 5 inom... B 1295 k 5 Budgetunderlag 5 (B 1210_1214 o 5 Budgetuppföljning utgått k 5 Budgetuppföljning, avdelnings- o 5 budget, delbudget 2381 a k 5 Budgetuppföljning, avdelnings- o 5 budget, sammanställning 2381 b k 5 Budgetuppföljning, avdelnings- o 5 budget (datakörning) 2381 c k 5 Budgetuppföljning, avdelnings- o 5 budget 2381 d k 5

17 Bilaga till RA-MS 2005:56 16(63) o 5 Budgetuppföljning, hjälpbudget 2381 e k 5 Budgetuppföljning, avdelnings_ o 5 budget, manuell bearbetning 2381 f k 5 o 5 Budgetuppföljning, företagsbudget 2380 f k 5 o Bevaras i utf. doss Byggkalkyl 2372 e k v. inakt. i sep. serie, utallras då efterkalkyl framställts Byrålista, APC, se Avlöningslista resp. Lönespecifikation 5635 o Bevaras i sep. serie hos utf. BZ-anvisningar dupl. k Bevaras i utf. doss Båkab-avräkning (Bålforsens Kraft AB) datal. o 10 Checktalonger till checkräkning Sv. R. med Sveriges riksbank 208 a o 10 Cirkulär utfärdade av o Bevaras i utf. doss huvudavdelning eller byrå dupl k v. inakt. i sep serie (k Bevaras I sep. serie hos utf., avställes v. inakt.) Cirkulär, bestämmelser (prejudikat ang. personal m.m. o v. inakt ur revisionssynpunkt) - k v. inakt. Dagbok över fatalietider v. AJ - o 15 D:o v. E - o 3 Dagboksanteckningar över lantmäteriförrättningar ståkort o v. inakt. Dagbokskontrollbesked 2289 o v. inakt. Dagbokssammandrag jämte specifikation till d:o 2281 o 10 Dagboksunderlag 10 Daglistor. Manuella. Datalistor 10 Dagsproduktion av ljuskopior B 516 o 2

18 Bilaga till RA-MS 2005:56 17(63) Danmarkavräkning: Själland - k 10 Jylland - k 10 Datalistor, se resp. ämnesområde Debetnota. Datalista 10 o 10 mem. verif. Debiteringsavi, inkommande k 5 resp. utgående aviseringar 2296 k 5 i sep. serie. Y utgallrar då Y kostnadsmässigt avslutats och övergång till 3-siffrig tabell skett Debiteringsavier, 1027 Datalista avi från HK 10 Debiteringsbesked 5 Debiteringskontroll B 1259 o Bevaras Debiteringskort, detaljdistr o år efter abonnemangs upphörande Debiterings-PM avs. försäljning av kraft, utbyte av tillfällig kraft, transite- o Bevaras i utf. doss. ring m.m, uppgjorda av DK och DD - k v. inakt. Debiteringsuppgift på fraktkredit, se Fraktkredit Deklarationer, allmän energiskatt Kontr.S. å bränsle 360 k 10 Deklarationer, inkomsttaxering - k Bevaras Deklarationer med besvär, o 15 allmän fastighetstaxering _ k 15 Deklarationer med besvär, o 15 särskild fastighetstaxering _ k 15 Delgivning av beslut ang. o Bevaras i utf. doss tjänstetillsättning 1403 k 5 o Bevaras i utf. doss Deloffert 2372 b k v. inakt. utgallras då efterkalkyl framställts Depålagerlista dupl o v. inakt. Diagram över personalens antal (se även Statistik över personalens o Bevaras upphört 1963 antal dupl k v. inakt.

19 Bilaga till RA-MS 2005:56 18(63) Diarier, brevförteckningar, över avgående skrivelser 5251 o Bevaras Diarier, brevförteckningar, över inkomna skrivelser 5250 o Bevaras Diarier, ärendesdiarium 5125 band o Bevaras upph 1963_1967 o Bevaras hos utför. Diarium över Kungl. Maj:ts brev 5256 k v. inakt. i sep. doss Diarium, utdrag ur vederb dep./ Kommerskollegii diarier ang. o 2 i AJ doss koncession för kraftledningar dupl k v. inakt. i sep. doss Diarium över besvär i beskattningsärenden häfte o Bevaras Domar och protokoll i vattenmål med anteckning om utbetalning av skadeersättningar _ k Bevaras Domar o. protokoll, utdrag ang. fastigheter berörda av Suorvas tredje reglering _ k Bevaras Driftbudget (2333, o a_b utgått) k 5 (2332 utgått) o 5 Driftkostnadsstat k 5 D:o underlag - o 5 o 1 i utf. doss Driftläget den... dupl k v. inakt. o 5 i utf. doss Driftmeddelanden från lokalförvärv dupl k 1 o 5 i utf. doss Driftmeddelanden från DK 7800 a k 1 Driftorder 7800 o 15 i utf. doss m. var k 1 Driftrapport A_E 7184 A 7185 B 7186 C o D_E Driftrapport, arbeten vid lokalförvaltningar 7160 o 10

20 Bilaga till RA-MS 2005:56 19(63) Driftrapport, Flaxenviks oljedepå 3451 o Bevaras Driftrapport, sekundärstations_ 7610 m. var. o 20 LF rapport, daglig 7614 m. var. k 5 Dc Driftrapport, sekundärstations_ 7610 m. var. o 20 LF rapport, veckorapport 7614 m. var. k 5 Dc Driftrapport, vattenkraftstationer 7201 m. var o Bevaras LF k 5 Dc Driftrapport, värmekraftstationer 7205 m. var. o 10 LF k 5 Dc Drift_ och sekundärstationsrapport - k 20 Dc div. privata kraftföretag Drift_ och underhållsbesiktning av kraftledning 7720 o 10 Bevaras tills ny besiktning gjorts, dock minst 10 år Driftstörningsrapporter Aviserade driftavbrott 7807 o 25 k 5 Driftstörningsrapport 7801 o 25 k 5 Felrapport 7802 o 25 k 5 Utlösningsrapport 7803 o 25 k 5 Drivmedelsrapport 3371 o 5 o Bevaras i utf. doss Efterkalkyl 2372 f k 10 Efterkalkylrapport f. byggen 1831 b utgått) Slutrapport m ackumu_ 1832 h, j, o Bevaras lerade värden 1833 c, d ( utgått) Efterkalkylrapport för hjälpavdelningar, BYB_inventarier 1832 h o 5 Efterkalkyl/Överföringsrapport, se Överföringsrapport Efterstansning, se Utbetalningslista, extra, efterstansning Ekonomiska rapporter 10

21 Bilaga till RA-MS 2005:56 20(63) band o Bevaras Ekonomiöversikt (månadsbokslut) _ k v. inakt. Ekonomiöversikter, underlag 10 Elverksföreningen, se SEF Energimätningsrapport, SJ avräkning 6892 o 10 Dc m. var k 5 LF Energi_ och effektuttag, SJ och Voxnan o 5 Dc datal. k 5 LF Energirapport 7206 o Bevaras Entledigande av arbetare v. E dupl o 10 Entreprenadkontrakt, se Avtal Entreprenörsförbindelse 6766 o Bevaras EPOK-poster avg från B-tid L-tjm 10 Erbjudande om fördyrad avverkning 4445 o 10 o 5 Erforderliga anslag 2301 k 5 Ersättning för tillfällig skada i skogsmark 4460 o 10 kassaverif. Extra avläsningar (tisdagar) 7615 o Bevaras LF k 5 Dc Extra utbetalningslista (efterstansning), se Utbetalningslista, extra, efterstansning Fakturor från utomstående - o 10 i kassaverif. eller motsv. Fakturor, dubbl. samlade i serier ur olika bevakningssynpunkter - k 10 Fakturor, skuldreskontra 10 Fakturors sep. förvarade bil. se Bensinkvitton, Fraktkredit SJ, Fraktsedlar resp. Samtalskort från Televerket Fastighetshandlingar - o Bevaras Fastighetskort för fastigheter 3617 inköpta i samband med byggande ståkort o Bevaras av kraftstationer m.m., B Fastighetsregister ståkort o Bevaras

22 Bilaga till RA-MS 2005:56 21(63) Fastighetstaxering, skriv. från lokalförvaltn ang. förändringar rör. markköp o byggnader. - o Bevaras fr.o.m i doss Fastighetstaxering, se även Deklarationer o. besvär, fastighetstaxering Fastighetstaxeringskort 3615_16 o Bevaras Fel_ och driftstörningsrapport, se Driftstörningsrapporter Fellista Decision Suppport System 2 Fellista, tidsfördelning L-tjm 5 Felrapportkort - o Bevaras Finland_avräkning 7100 U o 10 Fiskeristatistisk sammanställning ang. ersättningsfrågor för förlorat fiske dupl o Bevaras Fiskeristatistiska uppgifter ang. fiskfångstens storlek i olika älvar 7759 a_b o Bevaras Flerårsplan över byggande av k Bevaras i B doss länsvägar (från Vägverket) dupl k v. inakt. övr. kopior Flextidsregistreringar 5 Flyttning av transportmedel m.m k 10 Flyttningsbesked 10 Flyttningsräkning, se Ansökan om flyttningsersättning 3244 b, 3306 Fordonsstatistik radh.kort o v. inakt. Fordringar, utestående, korresp.. o, k 10 Forsedel: bokföringsavi o 10 mem. verif. packsedel, avi, k 2 (se även Avi, packnota) o 10 kassaverif Fraktkredit SJ, debiteringsuppgift SJ bl. o 10 sep. bil. till kassaverif. o 10 kassaverif

23 Bilaga till RA-MS 2005:56 22(63) Fraktsedlar, leverantörers - o 10 sep bil. till kassaverif. o Bevaras i doss Framställning i personalärende (1406 utgått) k 5 Y utgallrar v avv. Framställning om ersättning för o 10 kassaverif läkarvårdskostnader RRV R 207 k 5 Framställning om ledighet/ Försäkran i samband med sjukdomsfall: 1365 semester o 10 tjänstledighet o 10 kompensationsledighet o 10 sjukdom k 10 Frånvaroanmälan för arbetare 1366 o 10 Frånvaroanmälan för tjänstemän, se Framställning om ledighet Fullmakt för uppbärande av avlöning 2140 o 10 kassaverif. Fullmakt vid mark_ och skadeersättning 4106 o Bevaras Fullmakt att underteckna servitutskontrakt rör. framdragande av kraftledning 4105 o Bevaras Följesedel från utomstående, se Avi Följeskrivelse till försäkringskassa, se Rekvisition av ersättning för sjukvårdskostnader 6325 Förbrukningsstatistik (kraft) ståkort o Bevaras Fördelningslista, arbetaravlön a o 10 Föredragningslista över o Bevaras band styrelseärenden 5110 k v. inakt. i sep. doss Föredragningslista över General_ 5115 (upphört 1966, ersatt av och Överdirektörsärenden band o Bevaras Beslutsförteckning) Föredragningslista (beslutsliggare) 5120 (upphört 1966, ersatt av över byrå(chefs)ärenden band o Bevaras Beslutsförteckning) Företagsnämndsprotokoll, se Protokoll Förfalloregister för kraftleveranskontrakt ståkort o Bevaras Förkalkyl, se Bygg_ resp. Offertkalkyl (2262 samt Kostnadsberäkning utgått)

24 Bilaga till RA-MS 2005:56 23(63) Förrådsverifikationslista, returnerat material Datalista 10 Förskottsavlöningslista för arb. (2110 o 10 kassaverif. (se äv Utbetalningslista för arb.) utgått) k 10 Y utgallrar v. avv. Förskottsjournal 2293 o 10 Förskottsreversal Försäljningsskrivelser kop. för räkningsgranskning - k 10 Försäljningsstatistik, analysrapport, tillfällig kraft från resp. t. SV, o Bevaras i utf. doss. månadsrapport 7101 a_b k 5 LF Försäljningsstatistik, försäljning av o Bevaras i utf. doss högspänd fast kraft, månadsrapport 7101 e_g k 5 LF Försäljningsstatistik, förvaltningsvis, (6354 a, d, underlag till årsrapport utgått) o Bevaras D c datal. k 5 LF Försäljningsstatistik, hålkort, se Hålkort, försäljningsstatistik Förteckningar över inbetalningar PV Förteckning över inbetalning av Pv (760 utgått) prel. skatt till centrala skattekontot k 10 Förteckning över inbetalning till St. Intressekontor Pv 726 k 5 Y utgallrar v. avv. Förteckning över krafttransformatorer (7906 b o 10 i utf. doss (se även Transformatorregister) utgått) k 2 o Bevaras i utf. doss. Förteckning över ledningsarbeten 1808 a k v. inakt. Förteckning över personal för vilken passertillstånd utförärdats av huvudkontoret 5465 o 20 Förteckning över personer som o Bevaras i utf. doss tilldelats invalidlivräntor dupl k v.inakt. Förteckning över pågående upp_ o 5 i utf. doss handlingsärenden vid AMG dupl k v. inakt. Förteckning över skatteanvisningar Pv 752, k 10 Förteckning över skattebelopp 2173 k 10

25 Bilaga till RA-MS 2005:56 24(63) Förteckning över stationer och o Bevaras i utf. doss stationsarbeten 1808 a_b k v. inakt. Förteckning över straffavgifter för i doss. Var 5:e årgång förseelse mot reglementet för - o 10 bevaras som typex. begagn av Trollhätte kanal Förteckning över tillståndsbevis att i doss. Var 5:e årgång trafikera Trollhätte kanal utan lots - o v. inakt. bevaras som typex. Förteckning över tryckkärl 7749 c k Bevaras o på uppställn.platsen Förteckning över tryckluftbehållare till brytare B 1327 o v. inakt. Förteckningar, se även Diarier resp. Liggare Förtjänstsammandrag 1752 el o Bevaras (se även Medelförtjänstrapport) 1752 bygg k 5 (1712 o Bevaras Förtjänststatistik utgått) k 5 Förändring i materielreserv enl. D b o Bevaras (transf.) Garantibevakning, B 3184 o Bevaras i doss. k 2 (utgallr 2 år eft.garantitidens utgång) Garantiförbindelse 2 efter garantitidens utgång Godkända leverantörer 10 Godkännande av ersättning för bestående skada och intrång i kassaverif. skogs_ o. åkermark 4440 o Bevaras undantages från gallring Godkännande av ersättning för 4460 o 10 kassaverif. tillfällig skada i skogsmark Godsrapporter 3406 (för räkningsgranskning) 3414_ _21 o 10 Jmf. Beställningskop. 3125) Godssammandrag TKV, se Statistik TKV Gotlandsöverföringen, o 5 DM veckorapport M k 1 (KB 86 upphört, överförts från

HISTORIK. e2 Sakregister till diarierna El Kungliga brev Fl Handlingar ordnade efter diarie- och dossierplan

HISTORIK. e2 Sakregister till diarierna El Kungliga brev Fl Handlingar ordnade efter diarie- och dossierplan HISTORIK Kungliga Sjöfartsstyrelsen 133 KANSLIBYRÅN Organisation 1956 bildades Kungliga Sjöfartsstyrelsen av - hela Kungliga Lotsverket, - hela Kungliga Sjökarteverket, - delar av sjöfartsbyrån med skeppsmätningsväsendet,

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Nr: 2013/113 Datum: 2013-05-21 Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som visar hur verksamhetens handlingar

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Kommunfullmäktige 28 januari 2013 9 Upprättad och sammanställd av Kommunarkivarie Jörg Siewert Datum 121203 Inledning... 4 Beslut om gallring... 4 Skanning eller mikrofilmning...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28.

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. Dnr. 134/11 73 Dnr 134/11 73 Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. SDN Angered (B) SDN Askim-Frölunda-Högsbo (J) SDN Centrum

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Dokumenthanteringsplan 1/57 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Enligt det kommunala arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158, ska dokumenthanteringsplaner

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Utarbetad av Anja Helldal, kommunarkivarie 1 (41) Innehåll Om dokumenthanteringsplanen... 3 Handlingar... 3 Allmänna handlingar... 3 Gallring... 4

Läs mer

Dokumenthanteringsplan med gallringsföreskrifter

Dokumenthanteringsplan med gallringsföreskrifter Dokumenthanteringsplan med gallringsföreskrifter för Barn- och utbildningsnämnden Giltig fr o m 2015-04-07 Antagen i bun 2013-03-05 Redaktionella ändringar 2015-03-31 Dokumenthanteringsplan 1/43 DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Läs mer

Dokumenthanteringsplan 2014

Dokumenthanteringsplan 2014 Dokumenthanteringsplan 2014 Byggnadsnämnden Fastställd av Byggnadsnämnden 2014-01-22 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Historik byggnadsnämnden 3 Byggnadsnämndens verksamhet 4 Organisationsschema 4 Allmänhetens

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Innehåll/verksamhet Sida nr Innehållsförteckning 1 Arbetsmarknadsenheten Activa 2

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadsförvaltningen

Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadsförvaltningen Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadsförvaltningen Inledning Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1. rätten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet Version: 1.2 Fastställd: 2015-06-01 Giltig fr. o.m 2015-06-01 Detta dokument anger hur handlingar vid KI ska hanteras och gäller för hela Karolinska Institutet.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÄRENDEHANTERING MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Ä Titel Ersätter Utbytt den Sign 1:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Blad INLEDNING 1:2 3 BESTÄMMELSER KRING ÄRENDEHANTERING 2:1 4 TRYCKFRIHETSFÖRORD-

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB)

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Antagen av styrelsen för MPAB den 22 november 2013 Gäller från och med 1 januari 2014 Inledning 3 A. Arkivbeskrivning 3 Bolagsshistorik 3 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79. Skolnämndens dokumenthanteringsplan

Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79. Skolnämndens dokumenthanteringsplan Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79 Skolnämndens dokumenthanteringsplan 1 Innehållsförteckning Klassificeringsstruktur s 3 Dokumenthanteringsplan s 4 Styra, planera och följa upp verksamheten s 4

Läs mer

Bevara eller gallra Gallringsråd nr 7. Råd om teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner, landsting och regioner

Bevara eller gallra Gallringsråd nr 7. Råd om teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner, landsting och regioner 1 Bevara eller gallra Gallringsråd nr 7 Råd om teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner, landsting och regioner 2 Serien Bevara eller gallra? Gallringsråden utges av

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Grund- och förskolenämnden. Dokumenthanteringsplan för Grund- och förskolenämnden. Antagen 2012-11-28, 111

Dokumenthanteringsplan för Grund- och förskolenämnden. Dokumenthanteringsplan för Grund- och förskolenämnden. Antagen 2012-11-28, 111 Dokumenthanteringsplan för Grund- och förskolenämnden 1 Inledning Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1. rätten

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 16, 2014-05-05 Dnr KOF/2014:39

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 16, 2014-05-05 Dnr KOF/2014:39 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 16, 2014-05-05 Dnr KOF/2014:39 1 Innehållsförteckning Sid 2 Innehållsförteckning Sid 4 Inledning Sid 4 Organisation/verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 Socialnämnd Socialförvaltning DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 2 Innehållsförteckning sid 1 INLEDNING 3 1.1 Dokumenthanteringsplanens syfte, funktion och struktur 3 1.2 Hantering av

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

GALLRINGSRÅD NR 7. Bevara eller gallra RÅD OM TEKNISK VERKSAMHET, MARK, FASTIGHETER SAMT BOSTADSFÖRSÖRJNING HOS KOMMUNER, LANDSTING/REGION

GALLRINGSRÅD NR 7. Bevara eller gallra RÅD OM TEKNISK VERKSAMHET, MARK, FASTIGHETER SAMT BOSTADSFÖRSÖRJNING HOS KOMMUNER, LANDSTING/REGION GALLRINGSRÅD NR 7 Bevara eller gallra RÅD OM TEKNISK VERKSAMHET, MARK, FASTIGHETER SAMT BOSTADSFÖRSÖRJNING HOS KOMMUNER, LANDSTING/REGION Bevara eller gallra RÅD OM TEKNISK VERKSAMHET, MARK OCH FASTIGHETER

Läs mer

INNEHÅLL. 2010-04-30 Kapitel 9 Utbetalningar. Ekonomiavdelningen

INNEHÅLL. 2010-04-30 Kapitel 9 Utbetalningar. Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen INNEHÅLL 9 UTBETALNINGAR... 3 9.1 Delegation (hantering av sflöden m.m.)... 3 9.2 Attest- och utanordningsinstruktion... 4 9.3 Avstämning och kontroll... 4 9.4 Beställning av varor och

Läs mer

Gallring- och dokumenthanteringsplan Nämnden för arbete och välfärd

Gallring- och dokumenthanteringsplan Nämnden för arbete och välfärd Gallring- och dokumenthanteringsplan Nämnden för arbete och välfärd Antagen 2014-10-22 1 Handlingar av tillfällig och ringa betydelse Handlingar Medium och format Sortering Förvaring Leverans Bevara eller

Läs mer

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson 1 ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv Av Martin Grass och Stellan Andersson Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm, 1999-11-18 2 3 Innehåll Vad är ett arkiv 3 Varför ska

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Vännäs kommun. Dokumenthanteringsplan. för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet

Vännäs kommun. Dokumenthanteringsplan. för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet Vännäs kommun Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet Innehåll INLEDNING... 3 SYFTE MED DOKUMENTHANTERINGSPLANEN... 3 HANDLING... 3 GALLRING OCH RENSNING... 3 BEVARANDE...

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

Botkyrka kommuns. arkivhandbok

Botkyrka kommuns. arkivhandbok Botkyrka kommuns arkivhandbok Vi ska arbeta med dokument på ett enhetligt, korrekt och professionellt sätt. Vi ska följa lagar och regler och bidra till en god kvalitet i arbetet med vår dokumentation.

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer