Bilaga till RA-MS 2005:56

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga till RA-MS 2005:56"

Transkript

1

2 Bilaga till RA-MS 2005:56 1(63) Anvisningar till gallringsplan för statens vattenfallsverk Kolumn 1. Rubrik De här redovisade handlingarna utgöres oftast av blanketter. Dessa är upptagna i alfabetisk ordning efter varje blanketts rubrik, vilken även återfinns i statens vattenfallsverks blankettförteckning. Kolumn 2. Bl.a. blankett nr Statens vattenfallsverks egna blanketter redovisas endast med nummer, vilket ibland föregås av interna förkortningar, t.ex. A, B, FRp, KB eller M. Om ett blankettnummer åtföljs av texten m. var avses härmed att det finns flera varianter av samma blankett. Ordet utgått efter ett blankettnummer satt inom parentes avser blanketter som ej skall tryckas om, men vilka dock fortfarande kan finnas arkiverade. Vid blanketter tillhandahållna av utomstående myndighet eller motsvarande föregås blankettnumret av myndighetens förkortning, t.ex. Rfv. Angående förkortningar se sid 2_4. Kolumn 3. Orig (o) Kop (k) o = original. Den här som original betecknade handlingen utgöres ej alltid av utskriftsoriginal utan kan ha tillkommit genom annat förfarande, t.ex. duplicering. I sådana fall avses med original det exemplar, som genom påteckning, påstämpling eller på annat sätt fått karaktär av huvudexemplar. I regel bevaras detta hos utfärdande organisationsenhet. k = kopia. Kolumn 4. Gallringsfrist Med Gallringsfrist avses det antal år, som skall förflyta innan gallring får verkställas. Fristen räknas, då ej annat särskilt anges, från utgången av år då handlingar tillkommit eller inkommit till myndigheten. I vissa fall har i stället för gallringsfrist föreskrivits, att utgallring skall ske, då handlingar förlorat sin aktualitet ( v. inakt. = vid inaktualitet). Beslut om utgallringstidpunkt fattas i sådana fall av den arkivbildande enheten.

3 Bilaga till RA-MS 2005:56 2(63) Kolumn 5. Anmärkningar i doss. = handlingen förvaras i dossier. i utf. doss. = handlingen förvaras i dossier vid den organisationsenhet som utfärdat handlingen. Med dossier menas samling av akter eller lösa handlingar angående samma ämne. Vid statens vattenfallsverk är dossiererna numera ordnade enligt decimalklassifikationssystem. i sep. serie resp. i sep. doss. För att förenkla gallringen och undvika en tidsödande utplockning i efterhand är det praktiskt att redan vid arkivläggningen ej blanda klart utgallringsbara handlingar med övriga handlingar, utan redan från början låta dessa bilda separata volymer, vilka vid gallringsfristens slut kan utgallras i sin helhet. I förekommande fall kan en sådan separat volym förses med klassifikationsnummer och utgöra parallellvolym till befintlig dossier med samma klassifikationsnummer. Y utgallrar v. avv. = byggnadsföretag utgallrar vid avveckling. kassaverif. = handlingen förvaras bland kassaverifikationerna. mem. verif. = handlingen förvaras bland memorialverifikationerna eller i separat serie, men betraktas som memorialverifikation. Interna förkortningar A Administrativa byrån (före ) Ae Administration, Ekonomibyrån AF Förrådsbyrån (fr.o.m Administration, Materielbyrån) AJ Juridiska byrån AM Materielbyrån, fr.o.m Materialbyrån AMF Huvudförrådet i Västerås AMG Fordonsavdelningen AP Personalbyrån APC Kansliavdelningen APF Förhandlingsavdelningen APH Kontorsdriftsavdelningen B före ett blankettnummer anger att blanketten ingår i en särskild blankettserie, den s.k. B_serien B Byggnadsteknik (före 1962 Vattenbyggnadstekniska byrån) BAE Allmänna sektionen, Ekonomi BKM Konstruktionssektionen, Mekanisk utrustning BM Vattenbyggnadstekniska byrån, Mekaniska avdelningen BSK1 Byggnadsteknik, Undersöknings_ och vattenmålssektionen, Luleå BYB Anläggningssektionen. Centralavdelningen BZ, (BTZ) Utvecklings_ och kontrollsektionen, Korrosionsfrågor CDL Centrala Driftledningen D Drift och Förvaltning (före 1962 Driftbyrån) Dc här förkortning för huvudavdelningen i Stockholm DD Distributionssektionen DK Produktionssektionen

4 Bilaga till RA-MS 2005:56 3(63) DM Motala kraftverk DP Norrbottens kraftverk DT Trollhätte kraftverk DTV Verkstadskontoret DU Driftbyrån, Utredningsavdelningen E El_ och Värmeteknik (före 1962 Elektrobyggnadsbyrån) EAI Allmänna sektionen, Inköp EY Anläggningssektionen EYM Stationsmontage FRp Förrådsbyrån, Reproduktionsanstalten (före 1956) HH Administration, Personalbyrån, Kontorsdriftsavdeln., Centrala handlingsarkivet HK Kontorsdriftsavdelningen, Kopieringen KB Kameralbyrån (före ) LA Stamlinjebyggnaderna (före 1962) LF Lokalförvaltning M Motala kraftverk (fr.o.m förkortat DM) S Staben SP Press och information SV Statens Vattenfallsverk SZK Staben, Kameral revision T TKV Trollhätte kraftverk (fr.o.m förkortat DT) Trollhätte kanalverk VKD1DÅ3 Värmekraftverken, Produktionsavdeln. i Västerås, Driftkontoret, Driftverkstaden Y byggnadsföretag

5 Bilaga till RA-MS 2005:56 4(63) Externa förkortningar Arb.sk.styr. B.styr. Dv FIV IV Kontr.st. Länstr. Pv Rfa_Rfv RRV SBK SCB STIFF SJ SL SMHI Soc.s. SPD SPP SPV SRA Stkt. Sv.R. Sv. Tekn. för Tv VD V&V ÖEF Arbetarskyddsstyrelsen Byggnadsstyrelsen Domstolsväsendet Försvarets Intendenturverk Indrivningsverket Kontrollstyrelsen Länstrycket Postverket Riksförsäkringsanstalten, _verket Riksrevisionsverket Statens Bränslekommission Statistiska Centralbyrån Statens Institut för Folkhälsan Statens Järnvägar Sötvattenslaboratoriet Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut Socialstyrelsen Statens Personalbostadsdelegation Svenska Personal_Pensionskassan Statens Personalpensionsverk Statens Reproduktionsanstalt Statskontoret Sveriges Riksbank Svenska Teknologföreningen Televerket Vattendomstol Väg_ och Vattenbyggnadsstyrelsen Överstyrelsen för Ekonomisk Försvarsberedskap

6 Bilaga till RA-MS 2005:56 5(63) Abonnemangsanmälan, 4225 c o 5 5 år efter abonnemangs detaljdistr upphörande Abonnentkort, se Avtal, kontraktsutdrag 1713 Ackordsförtjänstrapport ståkort o Bevaras 1729 o 10 Ackordssammanställning 1761 k v. inakt. o 10 Ackordssedel 1725 b k v. inakt Ackordsstatistik, originaldiagram - o Bevaras 1760 o 10 Ackordsuträkning 1760 b k v. inakt. (1721 b utgått) o 10 Ackordsöverenskommelse 1721 c k v. inakt. o Bevaras i utf. doss Adress_ och litteraförteckning dupl k v. inakt. i sep. doss Adressändring, livräntetagare 1295 o 5 Aktieböcker band o Bevaras Aktuella avbrott B 197 o 3 o 5 Dc (här förkortn för centr.d) Aktivt kraftutbyte 7213 k 1 LF o v. inakt. Aktuella leveranstider dupl k v. inakt. i sep. doss o Bevaras i utf. doss Aktuellt om utbildning 1141 d k v. inakt. i sep. doss Alstring av elenergi, se Produktion av elenergi Anbud, antagna - o Bevaras i doss Anbud, ej antagna (såväl märkta, lackade, som ej märkta, lackade ) - o 10 o Bevaras Anbudsförteckning 3110 k 10 Anbudsinfordran 3119 m.var. k 5

7 Bilaga till RA-MS 2005:56 6(63) 3115 före 1964 i sep. serie Anbudsprotokoll 3116 o Bevaras fr.o.m i doss Anläggningsregister (månad). Datalistor 10 Anmälan om frivillig höjning av prel. skatteavdrag 2175 o 1 Anmälan om olycksfall ( RFA 543 utgått) k 50 i utf. doss 1335 o 10 Anmälan om olyckshändelse (b_c utgått) k 5 Y utgallrar v. avv. (se även Rapport om utredning av olyckshändelse) Anmälan om yrkesskada Rfv k 50 i utf.doss (1334 o 10 Anmälan om yrkesskada utgått) k 5 Y utgallrar v. avv. Anmälningssedel för arbetare 1153 o 10 och städerskor 1153 b k 5 Y utgallrar v. avv. Anmälningssedel för fartyg, TKV 8001 a_b o 10 var 5:e årgång bevaras som typexempel Anmärkningssedel, se Reklamationssedel Anskaffningsanmodan 3474 b o 10 (konceptblad till materialförteckning) k 5 Anskaffningsanmodan, se även Rekvisitioner Anslagsbelastning Datalistor 10 Anslagsskrivelser, se Underdåniga skrivelser Anställning_Avgång_Omflyttning inom o 5 kontorslokalerna i Råcksta, 1133 k v. inakt. uppgift till APH Anställningskontrakt, se avtal o 10 Anställningssedel för arbetare 1150 k 5 Y utgallrar v. avv. Anställningsuppgifter över 50 R- och Lp-tjm Anställningsuppgifter över arbetare, Ågesta 50 Ansökan och tillstånd för markfotografering, 5 besökstillstånd och ansökan

8 Bilaga till RA-MS 2005:56 7(63) Ansökan om anstånd med ändring o 10 i doss av stationeringsort 2212 k v. inakt Ansökan om flyttningsersättning 2115 o 10 i doss k v. inakt Ansökan till ledigförklarad tjänst: antagen ansökan - o Bevaras i doss ej antagen ansökan från sökande som anfört besvär - o Bevaras i doss ej antagen ansökan från sökande som ej anfört besvär - o 1 SFS 829/45, sep. serie Ansökan till SPV om rätt till egenlivränta för tjänstemän - k v. inakt. Ansökningshandlingar, se Betygsavskrifter Antagningsbevis för arbetare 1155 b k 50 Antagningsbevis för kontorsvakt (1195 utgått) k 5 Antagningsböcker för arbetare 1155 o Bevaras i den mån de ej kunnat jämte komplement tillställas vederbörande Antal kollektivavtalsanställda arbetstagare vid byggnads- och o Bevaras i utf. doss anläggningsarbeten dupl k v. inakt. Anvisningar till kollektivavtal dupl o Bevaras k Bevaras Apoteksräkningar (ingår i kassaverif.) - o 10 Apparatlikvider (SA/EYM 1-4) - k 15 Arbetarnas medelförtjänster under avlöningsperiod 1753 o Bevaras Arbetsbeskrivning för tjänstemän 1897 b o Bevaras i matrikelakt Arbetsgivaravgifter/personer 50 Arbetskontobegäran 2302 o 3 o Bevaras Arbetslista för städningspersonal Pv.tr k v. inakt. Arbetsmarknadsstyrelsens meddelanden - k v. inakt. Arbetsorder för arbete åt (1801 utgått) o 10 utomstående 2270 k 1

9 Bilaga till RA-MS 2005:56 8(63) Arbetsordersedel från firma - o 2 Arbetsrapport APH 1894 b o 2 Arbetsrapport (veckorapport) 1801 o 10 från linjemästare Arrendeavtal, se Avtal Arvodesuppgifter 10 o 5 i utf. doss Aspiranters utbildningsplatser dupl k v. inakt. Avbördningstabell för Lilla Edets 7355 o 15 kraftstation och Ströms sluss Avbördningstabell för reglerings_ dammen vid Vargön 7350 o 15 Avbördningstabell för valsdamms_ utskoven, övre isutskoven samt bottenutskoven vid Lilla Edet 7356 o 15 Avbördningstabell för Vargöns kraftstation 7351 o 15 Avbördningstabell för västra dammens utskov och nedre isutskoven vid Lilla Edet 7357 o 15 Avdelningsbudget för B resp. E 2380 a_d k 10 Avdragskort, se Tilläggs/Avdragskort Avdragsplanekort 2146 o 10 Avgift vid samtalsräkning på bostadstjänstetelefon B 242 o 5 Avgång ur tjänst, arbetare 1468 o 10 (se även Enledigande) Avgångsintervjuer dupl o Bevaras Avi, bokföring: Se Bokföringsorder, Debiteringsavi, Forsedel, Utdrag ur kassajournal, Verifikationer, memorialverifikationer

10 Bilaga till RA-MS 2005:56 9(63) Avi, packnota, följesedel: från utomstående, div. - o 10 från utomstående ang. större och väsentligare apparater 130_380 kv vid E - o 25 gallras av EAI intern 1905 f o 2 (se även Forsedel resp. Packsedel) Avi, löneavdrag 2144 k 10 original till tjänstemannen Aviserade driftavbrott, blankettnummer 7807, Se Driftstörningsrapporter D:o hålkort, se Hålkort, aviserade driftavbrott Aviseringar, inkommande och utgående, se Debiteringsavi Avisering om privata avbetalningsköp 2150 o 3 3 år efter slutbehandling Avlöningskort för arbetare (1713 utgått) o 50 Avlöningskort för tjänstemän, se Tjänstledigheter och förordn (2151 o 50 kassaverif. Avlöningslista för arbetare m.fl. utgått) k 10 Y utgallrar v. avv. (se även Utbetalningslista för arbetare) Avlöningslista för tjänstemän 2125 o 50 kassaverif. (se även Lönespecifikation samt (2125 c utgått) k 10 Y utgallrar v. avv. Utbetalningslista för tjänstemän) Avlöningslistor m.m., dataframställda sammandrag för revisionsändamål datal. o 5 o 10 kassaverif. Avlöningsreversal 2128 k 10 Avlöningssammandrag 50 Datalista PSE 090 Avlöningssammandrag (för arbetare m.fl.) 1707 el o bygg Avlönings(uppgift) specifikation 1703 el 1703 T för arbetare m.fl bygg o 50 Avlöningsspecifikation för tjänstemän, se även Lönespecifikation för tjänstemän

11 Bilaga till RA-MS 2005:56 10(63) 1705 Avlöningsuträkning, hjälpblanketter 1706 o 5 Avräkningsbok för postgiro band o 10 Avräkningsbok med Sveriges riksbank band o 10 Avräkningsböcker band o Bevaras upphört Avskrivningskort för BYB_inventarier, se Tekniskt kortreg för d:o Avstämningar för postgirokvitton för 10 sjukpenninginbetalning från sjukkassor Avstämningslista Decision Support System (DSS) 2 Avstämningslista 1, 2, 3 2 Avtal och kontrakt: Anställningskontrakt, utgångna - o Bevaras Arrendeavtal ang. fastighet - o Bevaras (även upphörda) B_avtal (från AM) o Bevaras i utf. doss 3120 AM k v. inakt. i sep. doss o 5 i utf. doss B_avtalsförteckning (från AM) dupl k v. inakt. i sep. doss Avtal om användande av egen o Bevaras i doss bil i tjänsten 3365 k v. inakt. Avtal eller kontrakt avs. - o Bevaras (hit skall även räknas distribution och försäljning k Bevaras avtal som avser uppav kraft låtelse av vattenrätt, överlåtelse av distr. anläggningar, transitering av kraft) Entreprenadkontrakt (4200 utgått) o 10 i sep. serie 10 år efter B. styr. 463 slutbesiktning och garantitidens utgång Sv. Tekn._ för 18,20 k 10 Kontrakt ang. förhyrning av traktorer 1107 o år efter upphörandet Avtal ang. förvärv resp. försäljning av fastighet - o Bevaras

12 Bilaga till RA-MS 2005:56 11(63) D:o med anteckning om utbetalning - k Bevaras Hyreskontrakt (D garage) SPD bl. 7 o v. inakt. Kontrakt, kraft_, registrerade o 10 i utf. doss vid DD, förteckning 4224 k 10 o Bevaras i sep. serie Leveranskontrakt - k 10 Kontrakt rör. servitut för fram_ 4235 m.fl. o Bevaras dragande av kraftledningar D:o upphörda och med före_ 4235 m.fl. o år efter upphörandet kommande inteckningar dödade Skogsförsäljningsavtal 4245 o 10 Kontraktsutdrag (leverans av 6327 o Bevaras el.kraft), förvaltningsbevis 6330 k Bevaras Överenskommelse betr. odling 4413 o år efter upphörandet i skogsgata för kraftledning Balansrapporter, period 13 Ingående balans, period 13 Bevaras Utgående balans, period 13 Bevaras Övriga perioder 10 period 12 bevaras om ej period 13 finns o Bevaras Balansräkning 2280 k 5 Befrielse från kanalavgift - o 5 Begäran om uppgift vid offentlig upphandling 10 Belastningssammandrag, 7204 o Bevaras LF förvaltningar m. var. k 5 Dc Belastningssammandrag, för SV (E 116 utgått) fr.o.m se (vattenuppgifter) 7150, 7152 o Bevaras Produktionsstatistik, dygnsrapport Belastningssammandrag, E 80, 7110, o v. inakt. underlag till månadsrapport 7154, 7505 Belastningssammanställning, reaktiva uttag och spänningar, södra och mellersta Sverige 7100 o 10 Belastningssammanställning (7151 o Bevaras i utf. doss för driftvecka... utgått) k 5 LF

13 Bilaga till RA-MS 2005:56 12(63) Beloppsändring vid utbetalning av livräntor 1290 o 5 fr.o.m se Produktionsstatistik, veckorapport Bensinkvitton - o 10 sep. bil. till kassaverifikation Beredskapslista (turlista för vaktpersonal) - o 10 Beredskapstjänst, se Övertid Beräkning av egen pension m.m., se Registerkort för d:o Beräkning av tryckkärl 7749 d o Bevaras Besiktningsinstrument för V&V motorfordon 203 m.fl. k v. inakt. Besiktningsprotokoll för motorfordon 3329 o 10 Besiktningsprotokoll för revisions_ Bevaras tills ny besiktoch underhållsarbeten, kraftledningar 7721 o 10 ning gjorts, dock minst 10 år Besiktningsprotokoll för tertiär_ 7722 o 10 Bevaras tills ny besiktoch kvartärledningar ning gjorts, dock minst 10 år Beslut angående utbildning (= räkningsgranskning) 10 Beslut och bevis om rätt till egen_ och 1249, familjelivränta samt familjepension SPV_bl. k Bevaras Beslut i anställningsärenden Praktikanter, feriearbetare och tillfälligt anställda Bevaras Beslut i personalärende 1401 o Bevaras i utf. doss k 5 Beslut om anstånd med inbetalningar av skatt 10 Beslut om tjänstebostadshyra SPD bl. 8 o Bevaras Beslut om yrkesskadeersättningar Bevaras 5116 Beslutsförteckning band o Bevaras o Bevaras i utf. doss

14 Bilaga till RA-MS 2005:56 13(63) Beslutshandling i anställningsärende 1400 k 5 o Bevaras i utf. doss Beslutshandling ang. kurser 1110 k 5 D:o kop. med. anteckning om räkningsgranskning 1110 k 10 Beslutshandling över inrättande och o Bevaras i utf. doss tillsättande av tjänster, lönerevision 1402 a k 5 Beslutshandling över inrättande och tillsättande av tjänster, vilka tillsättes o Bevaras i utf. doss efter kungörelseförf., lönerevision 1402 b k 5 Beslutsliggare, se Föredragningslista Beståndsbeskrivning, kraftledning 4450 o v. inakt. Beställningsblad för televäxel, 5620 o 2 privatsamtal Beställningserkännande, se Ordererkännande Beställningskopior 3120 m. var. 3121, 3125 i doss. k Bevaras i serier: EE_EA beställn. ordnade efter beställningsnummer k Bevaras EE_EA beställn. ordnade alfabetiskt efter firma k 5 i serier ur olika bevakningssynpunkter: kvalitetskontroll k 10 leveransövervakning k 5 materialavräkning k 10 räkningsgranskning, E, Asea k 20 räkningsgranskning, övr. k 10 Beställningskopior med andra blankettnummer än ovanstående från AMF till AM - k 1 till APH ang. kontorslokalerna 3469 o 5 i Råcksta 3469 k v. inakt. Besättningsrapport, fisk exkl. lax (B 762 utgått) o Bevaras upphört B 1279 o Bevaras Besättningsrapport, lax B 1282 Besökskort 10 Betalningsanmodan - k 5 Y utgallrar v. avv. Betalningsorder 10

15 Bilaga till RA-MS 2005:56 14(63) Betalningspåminnelse 10 Betalningsåtagande för skador vållade dupl o 10 av fartyg vid färd i Trollhätte kanal Betongfundament på berg, 1829 o 10 ackords_ och tidslönsarbete Betyg utfärdade av SV, se tjänstgöringsbetyg Betygsavskrifter bifogade ansökan i den mån de ej kunnat till anställning, som ej erhållits - k 1 återställas till vederbörande SFS 829/45 Bevis i mål om betalningsföreläggande Dv 541 C o år efter det ärende om indrivning eller annan exekutiv åtgärd slutgiltigt handlagts Länstr. Bevis i mål om utsökningsärende II A 163 o 10 " - Bevis om rätt till egenlivränta och familjelivränta 50 Bibliotekets meddelanden om o Bevaras Biblioteket nyförvärv m.m. dupl k v. inakt. i sep.doss Bilaga till intyg över besiktning av lyftinrättning 7742 d k v. inakt. Jmf. Intyg över revisionsbesiktning av lyftinrättning Bilrekvisition, se Rekvisition, bil BM_information, se Rapporter från BKM Bokföringsorder 2253 m. var. 10 Bokföringsorder, BYB_inventarier, användningstid och hyresbelopp 3215 B k Bevaras o 10 Bokföringsorder, byggen 2255 k 10 mem. verif. o 10 mem. verif. Bokföringsorder, div k 5 i sep. serie Bokföringsorder, kanalavgift 8013 a_b o 10 mem. verif. Bokföringsorder, lönefördelning 2255 c k 3

16 Bilaga till RA-MS 2005:56 15(63) Bokföringsorder, maskinhyror, BYB_inventarier 3214 k Bevaras Bokslutsgranskning för hela verket Bevaras för regionerna 10 band o Bevaras Bokslutshandlingar - k 10 D:o underlag, koncept - k Bevaras Bokslutshandlingar ej inbundna, original Bevaras Bokslutshandlingar, underlag och koncept 10 som utgörs av datalistor Brevförteckningar, se Diarier FIV Bränsle(behovs)uppgift D 300 k 5 dupl o 10 LF Bränslerapport från Stenungsund 6 a k 5 Dc Bränslerapport från Västerås 7285 o 10 LF resp. Västervik m. var. k 5 Dc (2334 a_b Budget för serviceavdelning utgått) o 5 (2265 a Budgetkontroll utgått) o 5 o Bevaras Budgetrapport till byggen, B3 - k 5 Budgetrapport, hjälpavdelningar o 5 inom... B 1295 k 5 Budgetunderlag 5 (B 1210_1214 o 5 Budgetuppföljning utgått k 5 Budgetuppföljning, avdelnings- o 5 budget, delbudget 2381 a k 5 Budgetuppföljning, avdelnings- o 5 budget, sammanställning 2381 b k 5 Budgetuppföljning, avdelnings- o 5 budget (datakörning) 2381 c k 5 Budgetuppföljning, avdelnings- o 5 budget 2381 d k 5

17 Bilaga till RA-MS 2005:56 16(63) o 5 Budgetuppföljning, hjälpbudget 2381 e k 5 Budgetuppföljning, avdelnings_ o 5 budget, manuell bearbetning 2381 f k 5 o 5 Budgetuppföljning, företagsbudget 2380 f k 5 o Bevaras i utf. doss Byggkalkyl 2372 e k v. inakt. i sep. serie, utallras då efterkalkyl framställts Byrålista, APC, se Avlöningslista resp. Lönespecifikation 5635 o Bevaras i sep. serie hos utf. BZ-anvisningar dupl. k Bevaras i utf. doss Båkab-avräkning (Bålforsens Kraft AB) datal. o 10 Checktalonger till checkräkning Sv. R. med Sveriges riksbank 208 a o 10 Cirkulär utfärdade av o Bevaras i utf. doss huvudavdelning eller byrå dupl k v. inakt. i sep serie (k Bevaras I sep. serie hos utf., avställes v. inakt.) Cirkulär, bestämmelser (prejudikat ang. personal m.m. o v. inakt ur revisionssynpunkt) - k v. inakt. Dagbok över fatalietider v. AJ - o 15 D:o v. E - o 3 Dagboksanteckningar över lantmäteriförrättningar ståkort o v. inakt. Dagbokskontrollbesked 2289 o v. inakt. Dagbokssammandrag jämte specifikation till d:o 2281 o 10 Dagboksunderlag 10 Daglistor. Manuella. Datalistor 10 Dagsproduktion av ljuskopior B 516 o 2

18 Bilaga till RA-MS 2005:56 17(63) Danmarkavräkning: Själland - k 10 Jylland - k 10 Datalistor, se resp. ämnesområde Debetnota. Datalista 10 o 10 mem. verif. Debiteringsavi, inkommande k 5 resp. utgående aviseringar 2296 k 5 i sep. serie. Y utgallrar då Y kostnadsmässigt avslutats och övergång till 3-siffrig tabell skett Debiteringsavier, 1027 Datalista avi från HK 10 Debiteringsbesked 5 Debiteringskontroll B 1259 o Bevaras Debiteringskort, detaljdistr o år efter abonnemangs upphörande Debiterings-PM avs. försäljning av kraft, utbyte av tillfällig kraft, transite- o Bevaras i utf. doss. ring m.m, uppgjorda av DK och DD - k v. inakt. Debiteringsuppgift på fraktkredit, se Fraktkredit Deklarationer, allmän energiskatt Kontr.S. å bränsle 360 k 10 Deklarationer, inkomsttaxering - k Bevaras Deklarationer med besvär, o 15 allmän fastighetstaxering _ k 15 Deklarationer med besvär, o 15 särskild fastighetstaxering _ k 15 Delgivning av beslut ang. o Bevaras i utf. doss tjänstetillsättning 1403 k 5 o Bevaras i utf. doss Deloffert 2372 b k v. inakt. utgallras då efterkalkyl framställts Depålagerlista dupl o v. inakt. Diagram över personalens antal (se även Statistik över personalens o Bevaras upphört 1963 antal dupl k v. inakt.

19 Bilaga till RA-MS 2005:56 18(63) Diarier, brevförteckningar, över avgående skrivelser 5251 o Bevaras Diarier, brevförteckningar, över inkomna skrivelser 5250 o Bevaras Diarier, ärendesdiarium 5125 band o Bevaras upph 1963_1967 o Bevaras hos utför. Diarium över Kungl. Maj:ts brev 5256 k v. inakt. i sep. doss Diarium, utdrag ur vederb dep./ Kommerskollegii diarier ang. o 2 i AJ doss koncession för kraftledningar dupl k v. inakt. i sep. doss Diarium över besvär i beskattningsärenden häfte o Bevaras Domar och protokoll i vattenmål med anteckning om utbetalning av skadeersättningar _ k Bevaras Domar o. protokoll, utdrag ang. fastigheter berörda av Suorvas tredje reglering _ k Bevaras Driftbudget (2333, o a_b utgått) k 5 (2332 utgått) o 5 Driftkostnadsstat k 5 D:o underlag - o 5 o 1 i utf. doss Driftläget den... dupl k v. inakt. o 5 i utf. doss Driftmeddelanden från lokalförvärv dupl k 1 o 5 i utf. doss Driftmeddelanden från DK 7800 a k 1 Driftorder 7800 o 15 i utf. doss m. var k 1 Driftrapport A_E 7184 A 7185 B 7186 C o D_E Driftrapport, arbeten vid lokalförvaltningar 7160 o 10

20 Bilaga till RA-MS 2005:56 19(63) Driftrapport, Flaxenviks oljedepå 3451 o Bevaras Driftrapport, sekundärstations_ 7610 m. var. o 20 LF rapport, daglig 7614 m. var. k 5 Dc Driftrapport, sekundärstations_ 7610 m. var. o 20 LF rapport, veckorapport 7614 m. var. k 5 Dc Driftrapport, vattenkraftstationer 7201 m. var o Bevaras LF k 5 Dc Driftrapport, värmekraftstationer 7205 m. var. o 10 LF k 5 Dc Drift_ och sekundärstationsrapport - k 20 Dc div. privata kraftföretag Drift_ och underhållsbesiktning av kraftledning 7720 o 10 Bevaras tills ny besiktning gjorts, dock minst 10 år Driftstörningsrapporter Aviserade driftavbrott 7807 o 25 k 5 Driftstörningsrapport 7801 o 25 k 5 Felrapport 7802 o 25 k 5 Utlösningsrapport 7803 o 25 k 5 Drivmedelsrapport 3371 o 5 o Bevaras i utf. doss Efterkalkyl 2372 f k 10 Efterkalkylrapport f. byggen 1831 b utgått) Slutrapport m ackumu_ 1832 h, j, o Bevaras lerade värden 1833 c, d ( utgått) Efterkalkylrapport för hjälpavdelningar, BYB_inventarier 1832 h o 5 Efterkalkyl/Överföringsrapport, se Överföringsrapport Efterstansning, se Utbetalningslista, extra, efterstansning Ekonomiska rapporter 10

21 Bilaga till RA-MS 2005:56 20(63) band o Bevaras Ekonomiöversikt (månadsbokslut) _ k v. inakt. Ekonomiöversikter, underlag 10 Elverksföreningen, se SEF Energimätningsrapport, SJ avräkning 6892 o 10 Dc m. var k 5 LF Energi_ och effektuttag, SJ och Voxnan o 5 Dc datal. k 5 LF Energirapport 7206 o Bevaras Entledigande av arbetare v. E dupl o 10 Entreprenadkontrakt, se Avtal Entreprenörsförbindelse 6766 o Bevaras EPOK-poster avg från B-tid L-tjm 10 Erbjudande om fördyrad avverkning 4445 o 10 o 5 Erforderliga anslag 2301 k 5 Ersättning för tillfällig skada i skogsmark 4460 o 10 kassaverif. Extra avläsningar (tisdagar) 7615 o Bevaras LF k 5 Dc Extra utbetalningslista (efterstansning), se Utbetalningslista, extra, efterstansning Fakturor från utomstående - o 10 i kassaverif. eller motsv. Fakturor, dubbl. samlade i serier ur olika bevakningssynpunkter - k 10 Fakturor, skuldreskontra 10 Fakturors sep. förvarade bil. se Bensinkvitton, Fraktkredit SJ, Fraktsedlar resp. Samtalskort från Televerket Fastighetshandlingar - o Bevaras Fastighetskort för fastigheter 3617 inköpta i samband med byggande ståkort o Bevaras av kraftstationer m.m., B Fastighetsregister ståkort o Bevaras

22 Bilaga till RA-MS 2005:56 21(63) Fastighetstaxering, skriv. från lokalförvaltn ang. förändringar rör. markköp o byggnader. - o Bevaras fr.o.m i doss Fastighetstaxering, se även Deklarationer o. besvär, fastighetstaxering Fastighetstaxeringskort 3615_16 o Bevaras Fel_ och driftstörningsrapport, se Driftstörningsrapporter Fellista Decision Suppport System 2 Fellista, tidsfördelning L-tjm 5 Felrapportkort - o Bevaras Finland_avräkning 7100 U o 10 Fiskeristatistisk sammanställning ang. ersättningsfrågor för förlorat fiske dupl o Bevaras Fiskeristatistiska uppgifter ang. fiskfångstens storlek i olika älvar 7759 a_b o Bevaras Flerårsplan över byggande av k Bevaras i B doss länsvägar (från Vägverket) dupl k v. inakt. övr. kopior Flextidsregistreringar 5 Flyttning av transportmedel m.m k 10 Flyttningsbesked 10 Flyttningsräkning, se Ansökan om flyttningsersättning 3244 b, 3306 Fordonsstatistik radh.kort o v. inakt. Fordringar, utestående, korresp.. o, k 10 Forsedel: bokföringsavi o 10 mem. verif. packsedel, avi, k 2 (se även Avi, packnota) o 10 kassaverif Fraktkredit SJ, debiteringsuppgift SJ bl. o 10 sep. bil. till kassaverif. o 10 kassaverif

23 Bilaga till RA-MS 2005:56 22(63) Fraktsedlar, leverantörers - o 10 sep bil. till kassaverif. o Bevaras i doss Framställning i personalärende (1406 utgått) k 5 Y utgallrar v avv. Framställning om ersättning för o 10 kassaverif läkarvårdskostnader RRV R 207 k 5 Framställning om ledighet/ Försäkran i samband med sjukdomsfall: 1365 semester o 10 tjänstledighet o 10 kompensationsledighet o 10 sjukdom k 10 Frånvaroanmälan för arbetare 1366 o 10 Frånvaroanmälan för tjänstemän, se Framställning om ledighet Fullmakt för uppbärande av avlöning 2140 o 10 kassaverif. Fullmakt vid mark_ och skadeersättning 4106 o Bevaras Fullmakt att underteckna servitutskontrakt rör. framdragande av kraftledning 4105 o Bevaras Följesedel från utomstående, se Avi Följeskrivelse till försäkringskassa, se Rekvisition av ersättning för sjukvårdskostnader 6325 Förbrukningsstatistik (kraft) ståkort o Bevaras Fördelningslista, arbetaravlön a o 10 Föredragningslista över o Bevaras band styrelseärenden 5110 k v. inakt. i sep. doss Föredragningslista över General_ 5115 (upphört 1966, ersatt av och Överdirektörsärenden band o Bevaras Beslutsförteckning) Föredragningslista (beslutsliggare) 5120 (upphört 1966, ersatt av över byrå(chefs)ärenden band o Bevaras Beslutsförteckning) Företagsnämndsprotokoll, se Protokoll Förfalloregister för kraftleveranskontrakt ståkort o Bevaras Förkalkyl, se Bygg_ resp. Offertkalkyl (2262 samt Kostnadsberäkning utgått)

24 Bilaga till RA-MS 2005:56 23(63) Förrådsverifikationslista, returnerat material Datalista 10 Förskottsavlöningslista för arb. (2110 o 10 kassaverif. (se äv Utbetalningslista för arb.) utgått) k 10 Y utgallrar v. avv. Förskottsjournal 2293 o 10 Förskottsreversal Försäljningsskrivelser kop. för räkningsgranskning - k 10 Försäljningsstatistik, analysrapport, tillfällig kraft från resp. t. SV, o Bevaras i utf. doss. månadsrapport 7101 a_b k 5 LF Försäljningsstatistik, försäljning av o Bevaras i utf. doss högspänd fast kraft, månadsrapport 7101 e_g k 5 LF Försäljningsstatistik, förvaltningsvis, (6354 a, d, underlag till årsrapport utgått) o Bevaras D c datal. k 5 LF Försäljningsstatistik, hålkort, se Hålkort, försäljningsstatistik Förteckningar över inbetalningar PV Förteckning över inbetalning av Pv (760 utgått) prel. skatt till centrala skattekontot k 10 Förteckning över inbetalning till St. Intressekontor Pv 726 k 5 Y utgallrar v. avv. Förteckning över krafttransformatorer (7906 b o 10 i utf. doss (se även Transformatorregister) utgått) k 2 o Bevaras i utf. doss. Förteckning över ledningsarbeten 1808 a k v. inakt. Förteckning över personal för vilken passertillstånd utförärdats av huvudkontoret 5465 o 20 Förteckning över personer som o Bevaras i utf. doss tilldelats invalidlivräntor dupl k v.inakt. Förteckning över pågående upp_ o 5 i utf. doss handlingsärenden vid AMG dupl k v. inakt. Förteckning över skatteanvisningar Pv 752, k 10 Förteckning över skattebelopp 2173 k 10

25 Bilaga till RA-MS 2005:56 24(63) Förteckning över stationer och o Bevaras i utf. doss stationsarbeten 1808 a_b k v. inakt. Förteckning över straffavgifter för i doss. Var 5:e årgång förseelse mot reglementet för - o 10 bevaras som typex. begagn av Trollhätte kanal Förteckning över tillståndsbevis att i doss. Var 5:e årgång trafikera Trollhätte kanal utan lots - o v. inakt. bevaras som typex. Förteckning över tryckkärl 7749 c k Bevaras o på uppställn.platsen Förteckning över tryckluftbehållare till brytare B 1327 o v. inakt. Förteckningar, se även Diarier resp. Liggare Förtjänstsammandrag 1752 el o Bevaras (se även Medelförtjänstrapport) 1752 bygg k 5 (1712 o Bevaras Förtjänststatistik utgått) k 5 Förändring i materielreserv enl. D b o Bevaras (transf.) Garantibevakning, B 3184 o Bevaras i doss. k 2 (utgallr 2 år eft.garantitidens utgång) Garantiförbindelse 2 efter garantitidens utgång Godkända leverantörer 10 Godkännande av ersättning för bestående skada och intrång i kassaverif. skogs_ o. åkermark 4440 o Bevaras undantages från gallring Godkännande av ersättning för 4460 o 10 kassaverif. tillfällig skada i skogsmark Godsrapporter 3406 (för räkningsgranskning) 3414_ _21 o 10 Jmf. Beställningskop. 3125) Godssammandrag TKV, se Statistik TKV Gotlandsöverföringen, o 5 DM veckorapport M k 1 (KB 86 upphört, överförts från

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år Antagen att gälla från och 013-01-01 Dnr: 16/13 Analyslistor Ansökan, e-faktura Anvisningar för bokslut, budget, flerårsplan, årsredovisning Attestförteckning Avstämningar under året Avstämningslistor

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar tillkomna inom löneoch personaladministrativ verksamhet; beslutade den 16 augusti 2006.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet registreras i huvudsak i IT-systemen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice

Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice LA 9812-0218 Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice Bevaranded- och gallringsplan för decentraliserade ekonomisystem i Stockholms läns lansting (generella regler)

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20030429 Dokumenthanteringsplan för konomiadministration, A Norrköpings stadsarkivs beteckning 04 Diarienummer KS 160/2003 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 29 april 2003, 178.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

A. Protokoll 1950-1954 A 1

A. Protokoll 1950-1954 A 1 Hyllsektion 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Kommunalstämmans arkiv A. Protokoll 1950-1954 A 1 Kommunalfullmäktiges arkiv A. Protokoll Sammanträdesprotokoll med bilagor 1950-1973 A 1 Bilagor

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionarkivet i Östergötland Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618 RArk 2015-1728-071 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV 1 SVENSKT FÖRENINGSLIV ÄR UNIKT! Sverige är det föreningsrikaste

Läs mer

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen Elin Adén MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062 Till Landstingsstyrelsen Dokumenthanteringsplan för bevarande och gallring av ekonomihandlingar Dokumenthanteringsplanen är ett stöd och ger generella riktlinjer

Läs mer

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN STENUNGSUND ORUST LILLA EDET TJÖRN Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 Det första du bör göra är att ta fram föregående årsräkning och läsa igenom det följebrev

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

G A L L R I N G S B E S L U T 1999:5

G A L L R I N G S B E S L U T 1999:5 Stockholms stadsarkiv L ANDSARKIV FÖR S TOCKHOLMS LÄN GALLRINGSBESLUT 1999:5 SID 1 (1) 2000-01-31 G A L L R I N G S B E S L U T 1999:5 Nämnd/styrelse Samtliga myndigheter, bolag och stiftelser för vilka

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA UTSKOTTS BEVARANDELISTA

JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA UTSKOTTS BEVARANDELISTA JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA UTSKOTTS BEVARANDELISTA Bevarandelistan har utarbetats av Jernkontorets Bergshistoriska utskotts kommitté 90031/84 Arkivfrågor. Den ursprungliga listan kom redan 1984 och

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

Firmatecknings- och attestinstruktion för Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) Organisationsnummer 802002-1930

Firmatecknings- och attestinstruktion för Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) Organisationsnummer 802002-1930 Antagen 2005-04-11, senast reviderad 2012-10-08 Firmatecknings- och attestinstruktion för Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) Organisationsnummer 802002-1930 Allmänt Reglerar de interna befogenheterna

Läs mer

Beskrivning av personalprocessen / Heroma

Beskrivning av personalprocessen / Heroma Reviderad Kommunledningskontoret 2013-06-12 Beskrivning av personalprocessen / Heroma Bilaga 1 till LiSA-F 2014:3 INDATA NYANSTÄLLNING Anställningsansökan X Enhet/Område Bevaras X Underlag för anställning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad ÖM 84/14 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 10.1.1 Tillsyn över ställföreträdare Antagen av överförmyndarnämnden 2014-12-16 Gäller från och med 2015-01-01 3. Kärnprocesser Verksamhetsområde

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193.

antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193. PERSONALSTADGA antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193. KAP I INLEDANDE BESTÄMMELSER Tillämpningsområde 1 I den mån inte lag, annan författning

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

G Verifikationer kassa A4 Pärm Närarkiv Ver nr 1-9999 1 år 10 år Gallras. G Bokföringsorder A4 Pärm Närarkiv Ver nr 3000-3999 1 år 10 år Gallras

G Verifikationer kassa A4 Pärm Närarkiv Ver nr 1-9999 1 år 10 år Gallras. G Bokföringsorder A4 Pärm Närarkiv Ver nr 3000-3999 1 år 10 år Gallras Lessebo Kommunstyrelsen ARKIVERINSPLAN Datum Sign Benämning Beskrivning plats Arkivläggning närarkiv centralarkiv allring Anm Verifikationer kassa A4 Pärm Närarkiv Ver nr 1-9999 1 år 10 år allras Bokföringsorder

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för folkrörelsearkivet Folkrörelsearkivet är en fristående del av kommunarkivet, som är utformad speciellt för föreningar och folkrörelser. Här

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN

REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN Antagen av socialnämnden 2011-03-22 Reviderad 2013-05-07 Innehåll 1. Allmänna regler och anvisningar... 3 1.1. Regler och rutiner...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten

Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten Fastställd 2013-09-11, dnr KS 2013/108 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för överförmyndarverksamheten...

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan:

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsavtal Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsgivare Uppdragstagare (nedan kallad byrån ) Namn: Namn/Byrå: Adress: Adress: Hammarby fabriksväg 25 Postadress: Postadress: 120 33

Läs mer

Gallringsbeslut för AB Stockholmshem

Gallringsbeslut för AB Stockholmshem Stadsarkivet Arkivmyndighetens beslut 2014:17 Sida 1 (9) 2014-08-12 Gallringsbeslut för AB Stockholmshem Nämnd/Bolag/Stiftelse AB Stockholmshem Beslus omfattning Arkivmyndigheten beslutar enligt 6 kap.

Läs mer

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer bildare: Kultur- och fritidsnämnden ansvarig: Förvaltningschef Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen redogörare: Förvaltningssekreterare

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse + Bilaga Stöd&Process/Kanslienheten 2013-10-07- Mikael.Bonnevier 08-590 970 33 Dnr Fax 08-590 733 40 Mikael.Bonnevier@upplandsvasby.se Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller

Läs mer

Regler för kontanthantering

Regler för kontanthantering Regler för kontanthantering Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14 204 REGLER FÖR KONTANTHANTERING Syftet med reglerna Syftet med dessa regler är att skapa förutsättningar för en god intern kontroll

Läs mer

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Först och främst: ta fram förra årets årsräkning och kolla vad utgående värdet av din huvudmans tillgångar var då? Ingående belopp för årets årsräkning skall

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Många militärt anställda har haft rätt att uppbära pension eller gratial av en eller annan orsak. Officerare och underofficerare betalade in en avgift till

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen Fastställd av socialnämnden 2009-01-21 Reviderad 2009-09-16 RENSNING När ett ärende avslutas ska Akten/Patientjournalen rensas. Rensningen görs av respektive

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10, 14 Ersätter informationshanteringsplan SBN 2014-03-11 32 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Dokument för Intern kontroll. av löpande rutiner. Antagen av styrelsen 2015-02-06

Dokument för Intern kontroll. av löpande rutiner. Antagen av styrelsen 2015-02-06 Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-02-06 Finsam Lekeberg och Örebro 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 REDOVINSNING

Läs mer

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-projekt i arkiven FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-regler i Sverige EU:s direktiv måste Sverige göra om till svensk lag Förordningar gäller direkt

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR 042-2 OCH INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR 042-2 OCH INTERN KONTROLL REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 1992-05-19, 244. Ändrat av kommunfullmäktige 1993-04-27, 67. Ändrat av kommunfullmäktige 1998-04-23, 53 Ändrat av kommunfullmäktige

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

Upplysningar om lönegarantihandläggning

Upplysningar om lönegarantihandläggning Upplysningar om lönegarantihandläggning 1. Upplysningar till blanketterna m.m. Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag. Blankett B2, KFM 9581, bör användas

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen.

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. Inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter sker en viss hantering av privata

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Vart ska ni skicka blanketten? Du ska skicka ansökan om utbetalning till Jordbruksverket, Företagsstödsenheten, 551 82 Jönköping.

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Innehåll. 2015-04-22 Personalenheten 2

Innehåll. 2015-04-22 Personalenheten 2 LA-info 2015-04-22 Innehåll Förändringar i pensionsadministration Löneväxling, handläggningsordning Lönesättning av arvoden Tredjelandsmedborgare Tappade anställningsärenden Höstens utbildningstillfällen

Läs mer

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-11-22, Asn Innehåll 1 Regler för kontanta medel 3 1.1 Gemensamma regler för kontantkassa

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Budget/mål och resursplan Budget, slutprodukt Papper O Kommunkansliet Dnr Bevaras Se kansli Ingår i kommunstyrelsens diarieförda Budgetunderlag Papper O Budget- Förvaltn.vis, 2 år ---------- ekonom, IT

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE PENSIONSERSÄTTNING OCH ENGÅNGSPREMIE FÖR SÄRSKILD PENSIONSERSÄTTNING ENLIGT TRYGGHETSAVTALET

HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE PENSIONSERSÄTTNING OCH ENGÅNGSPREMIE FÖR SÄRSKILD PENSIONSERSÄTTNING ENLIGT TRYGGHETSAVTALET STYRDOKUMENT Dnr V 2014/275 HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE PENSIONSERSÄTTNING OCH ENGÅNGSPREMIE FÖR SÄRSKILD PENSIONSERSÄTTNING ENLIGT TRYGGHETSAVTALET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Flyttas till närarkiv

Flyttas till närarkiv Vaxholms stad Dokumenthanteringsplan för TFK (Nämnden för teknik, fritid och kultur) Giltig från 1 januari 2011, reviderat 2013-11-12 ADMINISTRATION NÄMNDADMINISTRATION Kallelse till nämndens sammanträden

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Registret Anställda Information om den anställde, arbetsgivaravgift och skatt

Registret Anställda Information om den anställde, arbetsgivaravgift och skatt STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-14413/09 SID 1 (6) 2009-12-21 ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2009:30 Micasa Fastigheter i Stockholm AB BOLAG Micasa Fastigheter i Stockholm AB BESLUTETS

Läs mer

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer för posthantering och diarieföring antagna av kommunstyrelsen 2011-12-19, 404 Gäller från 2012-01-01 För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och styrelser)

Läs mer

Enklare hantering av pensioner

Enklare hantering av pensioner 2013-05-29 Överenskommelse mellan Statens tjänstepensionsverk, SPV och Linnéuniversitetet Enklare hantering av pensioner Innehåll Bakgrund... 1 Svara på frågor från myndighetens anställda... 2 Utreda anställdas

Läs mer

Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social- och äldrenämnden

Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social- och äldrenämnden Styrdokument, riktlinjer Kundvalskontoret 2014-08-13 Katarina Blomstrand 08-590 973 93 Dnr katarina.blomstrand@upplandsvasby.se SÄN/2014:217 Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social-

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för personaladministration

Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dokumenthanteringsplan för personaladministration Gällande från 2011-12-01, dnr KS 2011/160 Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för personaladministration... 2 Gallring... 2 Leverans till arkivet...

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 48 LOKAL PERSONALSTADGA FÖR ESLÖVS KOMMUN - PST 87

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 48 LOKAL PERSONALSTADGA FÖR ESLÖVS KOMMUN - PST 87 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 48 LOKAL PERSONALSTADGA FÖR ESLÖVS KOMMUN - PST 87 Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 1987. 1 Tillämpningsområde I den mån inte lag, annan författning eller

Läs mer

Landsarkivets diarie- och dossierplan fr.o.m. år 2000

Landsarkivets diarie- och dossierplan fr.o.m. år 2000 1(9) Landsarkivets diarie- och dossierplan fr.o.m. år 2000 Dossierer tillkomna efter den 1 januari 2000 införda med kursiv stil 0 Övergripande och allmänna frågor Kommentar 00 Övergripande, ledning och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration

Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration Fastställd 2013-04-26, dnr KS 2013/66 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration...

Läs mer

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson PM Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson Gallring av EU-revisionsunderlag Riksarkivet får ibland frågor om hur myndigheterna ska hantera handlingar som kan vara

Läs mer

Rutiner vid kommunal hyresgaranti

Rutiner vid kommunal hyresgaranti 1 (4) Vår handläggare Jenny Bolander Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Rutiner vid kommunal hyresgaranti Bakgrund Inom ramen för socialtjänstlagen ansvarar socialnämnden i s kommun för att hantera

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Stadgar. Målaremästarna i Borås

Stadgar. Målaremästarna i Borås Stadgar för Målaremästarna i Borås Antagna 1994 Reviderade 1998 Reviderade 1999 Reviderade 2006-1 - 1 Föreningens ändamål Målaremästarnas i Borås (Föreningen), skall organisera måleriföretag inom sitt

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Nedanstående regler och anvisningar är antagna av socialnämnden i Järfälla kommun 2013-03-07. Revidering beslutas av socialnämnden 2014-12-11

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Anvisningar för årsräkning 2013

Anvisningar för årsräkning 2013 Sida 1(8) Anvisningar för årsräkning 2013 Anvisning faställd: 2013-12-16 Dokumentansvarig: Sandra Johansson Sida 2(8) Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Redovisningsperiod 3. Uppgifter om huvudman och

Läs mer

RUTIN FÖR UNDVIKANDE AV LAGERSKATT PÅ FLYGBENSIN PER DEN 1 JULI 2008.

RUTIN FÖR UNDVIKANDE AV LAGERSKATT PÅ FLYGBENSIN PER DEN 1 JULI 2008. RUTIN FÖR UNDVIKANDE AV LAGERSKATT PÅ FLYGBENSIN PER DEN 1 JULI 2008. Sollentuna den 23 juni 2008 Bakgrund Skatteverket i Ludvika har nyligen lämnat nya uppgifter som öppnar för nya möjligheter att inte

Läs mer

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR Uppdaterad den 14 juni 2007 2005-01-01 Inledning Mot bakgrund

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Riktlinjer för privata medel Socialnämnden i Järfälla kommun

Riktlinjer för privata medel Socialnämnden i Järfälla kommun Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för privata medel Socialnämnden i Järfälla kommun Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Syfte Riktlinjerna för hantering av privata medel inom socialförvaltningen

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer