Miljö- och bygglovsnämnden. Ordförande Aphram Melki (C) Nikoletta Jozsa (FP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och bygglovsnämnden. Ordförande Aphram Melki (C) Nikoletta Jozsa (FP)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Nämnd e. dyl. Miljö- och bygglovsnämnden Plats och tid Veddestarummet, Riddarplatsen 5, 9 tr, Jakobsberg kl Beslutande Övriga närvarande Ordförande Aphram Melki (C) Lena Pramer (M) tjänstgörande för Monica Andersson, (M), Leena Jungefors (S), Stig Drevemo (M), Mats Nyberg (M), Fred Knaust (FP), Stavros Bakas (S), Madeleine Tollstedt (S), Sara Stenhammar (MP). Georgios Makris (KD), Erik Östman (C), Susanne Axelsson (S), Frans van Don (V). Nikoletta Jozsa (FP) Bygg- och miljöchef Karin Seleborg, förvaltningsekonom Maria Lundholm 56-57, tf bygglovchef Jan Kettisen 56-63, tf tillsynschef Kristina Engström, stadsarkitekt Anders C Eriksson 56-57, bygglovshandläggare Nils-Göran Käll 56-63, bygglovshandläggare Niklas Nyström 56-63, bygglovshandläggare Amanda Redstorm 56-63, miljöinspektör Per Nordenfalk 56-57, hälsoskyddsinspektör Karl-Erik Lidberg 56-65, VA- och avfallschef Crister Bäckström 56-57, nämndsekreterare Johan Malm. Justerare Justeringens plats och tid Drabantrummet plan 8, Posthuset måndag den 18 juni 2012 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer 55-63, 65 Johan Malm Ordförande Aphram Melki Justerande Leena Jungefors (S) ANSLAG Miljö- och bygglovsnämndens protokoll från sammanträdet är justerat och finns på bygg- och miljöförvaltningen Riddarplatsen 5, 10 tr, Jakobsberg. Johan Malm Detta anslag sätts upp Anslaget tas ned

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (9) 55 Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställs. 56 Dnr Mbn KON Rapporter och information - Crister Bäckström informerade om utvidgat VA-verksamhetsområde i Stäket. - Maria Lundholm informerade om nämndens ekonomi. - Karin Seleborg redogjorde för miljö- och hälsoskydds nyckeltal. - Anders C Eriksson informerade om projektet Utveckling av Jakobsbergs C - Niklas Nyström, Amanda Redstorm och Nils-Göran Käll redogjorde för pågående bygglovsärenden. - Per Nordenfalk informerade om utfallet av nämndens föreläggande mot Trafikverket inför banarbetena under pingsthelgen. Nämnden ajournerade sig mellan kl BESLUTSÄRENDEN 57 Dnr Mbn KON Skrivelser för kännedom 1 Förteckningen över skrivelser för kännedom läggs till handlingarna. 1 Förteckning över skrivelser för kännedom Ordförande konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över skrivelser för kännedom till handlingarna.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (9) 58 Dnr Mbn KON Delegeringsbeslut 1 Förteckningen över delegeringsbeslut läggs till handlingarna. 1 Förteckning över delegeringsbeslut, bygglov 2 Förteckning över delegeringsbeslut, miljö- och hälsoskydd Ordförande konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över delegeringsbeslut till handlingarna. 59 Dnr LOV Veddesta 2:87 nybyggnad av betongstation 1 Ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap.31 b (2010:900 PBL) på grund av överskriden byggnadshöjd. Ansökan om bygglov avslås med stöd av 8 kap. 9 pkt 2 (2010:90 PBL) på grund av uppkomst av betydande olägenheter för omgivningen 2 Avgiften för avslag fastställs till kr. Faktura skickas separat. Sökande: Skanska Asfalt och Betong AB. Ansökan om bygglov för nybyggnad av en betongstation, inkom till Bygglovenheten Förslaget innebär dels att högsta tillåtna byggnadshöjd överskrids för sex silostorn och en manöverbyggnad, dels att den planerade verksamheten medför utsläpp av stoft och partiklar från cemensilosarna, buller och damning uppstår vid lossning, lastning och lagring av ballastmaterial och betong. Verksamheten genererar buller från betongstationen och ett stort antal tunga fordon, som trafikerar vägarna intill närliggande bostadsområden. 1 Miljö- och bygglovsnämndens PM daterad Ansökan om bygglov, ink Situationsplan, ink Nybyggnadskarta, ink Plan, fasad, sektion 5 st., ink Grannehörande och svarsyttrande 5 stycken

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (9) 7 MKB, Bullerutredning, Markundersökning 8 Inlaga till Byggnadsnämnden 9 Överklagandehänvisning ordförandes förslag till beslut. 60 Dnr Mbn Anmälan om miljöfarlig verksamhet, betongfabrik 1 Miljö- och bygglovsnämnden förbjuder Skanska Asfalt och Betong AB, med organisationsnummer att etablera en betongfabrik och producera betong på Bruttovägen 9, på fastigheten Veddesta 2:87. 2 Beslutet gäller även om det överklagas. Skanska Asfalt och Betong AB inkom med en anmälan om att etablera en betongfabrik på Bruttovägen 9. Med anmälan inkom även en miljökonsekvensbeskrivning, en bullerutredning samt en miljöteknisk markundersökning. För att bereda möjlighet för boende i närområdet att yttra sig över den anmälda verksamheten, skickade Miljö- och bygglovsnämnden ut ett grannehörande. I delegeringsbeslut förelades Skanska Asfalt och Betong AB att besvara de inkomna synpunkterna från grannehörandet samt inkomma med kompletterande uppgifter om bland annat buller från verksamhetens transporter och alternativa lokaliseringar av verksamheten. Skanska Asfalt och Betong AB inkom med de kompletterande uppgifterna under april månad Skanska Asfalt och Betong AB redogjorde för en alternativ lokalisering i Vällsta i Upplands-Väsby kommun men konstaterade att det inte var ett realistiskt alternativ eftersom att fastigheten saknar utrymme för en betongfabrik. I den kompletterande bullerutredningen framgick att verksamhetens transporter skulle överskrida de maximala ljudnivåerna nattetid (06:30-07:00) som Miljö- och bygglovsnämnden krävt att Skanska Asfalt och Betong AB ska innehålla. Miljö- och bygglovsnämnden bedömer att lokaliseringen av den anmälda verksamheten är olämplig. Dels kan Skanska Asfalt och Betong AB inte innehålla bullerriktvärdena och dels har inte realistiska alternativa lokaliseringar redovisats. Detaljplanen för området framhåller dessutom att tillkommande verksamheter ska utformas, så att de ej medför störningar för närliggande bostadsbebyggelse. Med anledning av att lokaliseringen är olämplig och med hänsyn till hälsan för de boende i närområdet förbjuder Miljö- och bygglovsnämnden den av Skanska Asfalt och Betong AB anmälda verksamheten.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (9) 1 Tjänsteskrivelse Inkomna synpunkter från grannehörande 3 Svar på inkomna synpunkter från grannehörande Lämnade förslag Leena Jungefors (S) yrkar bifall på förvaltningens förslag till beslut. förvaltningens förslag till beslut. 61 Dnr Mbn 2012, LOV VIKSJÖ 10:3, Bromma Jaktskytteklubb, ansökan om bygglov för ljuddämpningsåtgärder (anläggningsbyggnader) 1 Ansökan om bygglov avslås med stöd av; 9 kap 31, plan- och bygglagen (2010:900) PBL 2 Rättelseföreläggande. Med stöd av 11 kap 20, plan- och bygglagen (2010:900) PBL, föreläggs Bromma Jaktskytteklubb, organisationsnummer , att vid vite om kr per skjutstation på fastigheten Viksjö 10:3 senast den 1 juli 2014 avlägsna följande skjutstationers anläggningsbyggnader: - Älgskyttebanans anläggningsbyggnad och bullerbarriärer (Bilaga 2) - Byggnad med två skjutkamrar (Bilaga 3) - Skjutbanan för jägartraps anläggningsbyggnader och anordningar (Bilaga 4) - Viltmålbanans anläggningsbyggnader och anordningar (Bilaga 5) 3 Avgift för avslag av bygglov fastställs till kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 4 Miljö- och bygglovsnämnden hemställer kommunstyrelsen att gemensamt med övriga norrortskommuner hitta en ny lokalisering i norra länsdelen för den aktuella skytteverksamheten vid Lövsta Skjutbana. Faktura skickas separat. Bromma Jaktskytteklubb ansöker om bygglov för permanentning av anläggningsbyggnader som är uppförda på fyra skjutstationer på Lövsta Skjutbana; Älgskyttebanan, Skjutkamrarna, Skjutbanan för jägartrap och Viltmålbanan. Samtliga anläggningsbyggnader saknar giltiga bygglov, och området är inte detaljplanelagt.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (9) 1 Bygglovenhetens tjänsteskrivelse daterad Bilaga 1, Områdeskarta med skjutstationer 3 Bilaga 2, Foto Älgskyttebana 4 Bilaga 3, Foto Skjutkamrar 5 Bilaga 4, Foto Skjutbana för jägartrap 6 Bilaga 5, Foto Viltmålbana 7 Överklagandehänvisning Lämnade förslag Aphram Melki (C) föreslår att Miljö- och bygglovsnämnden hemställer kommunstyrelsen att gemensamt med övriga norrortskommuner hitta en ny lokalisering i norra länsdelen för den aktuella skytteverksamheten vid Lövsta Skjutbana som tillägg till förvaltningens förslag. Leena Jungefors (S) yrkar bifall på Aphram Melki (C) tilläggsförslag och förvaltningens förslag till beslut. Aphram Melki (C) tilläggsförslag och förvaltningens förslag till beslut. 62 Dnr Mbn 2012, LOV VIKSJÖ 10:3, Lövsta Skytteförening, ansökan om bygglov för skjuthall (anläggningsbyggnad) 1 Ansökan om bygglov avslås med stöd av; 9 kap 31, plan- och bygglagen (2010:900) PBL 2 Rättelseföreläggande. Med stöd av 11 kap 20, plan- och bygglagen (2010:900) PBL, föreläggs Lövsta Skytteförening, organisationsnummer , att vid vite om kronor, på Pistolskyttebanan på fastigheten Viksjö10:3, senast den 1 juli 2014 avlägsna den befintliga skjuthallen. 3 Avgift för avslag av bygglov fastställs till kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 4 Miljö- och bygglovsnämnden hemställer kommunstyrelsen att gemensamt med övriga norrortskommuner hitta en ny lokalisering i norra länsdelen för den aktuella skytteverksamheten vid Lövsta Skjutbana. Faktura skickas separat.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (9) Lövsta Skytteförening ansöker om bygglov för en befintlig skjuthall för pistolskytte (anläggningsbyggnad) som är uppförd på Lövsta Skjutbana. Skjuthallen saknar giltigt bygglov, och området är inte detaljplanelagt. 1 Bygglovenhetens tjänsteskrivelse daterad Bilaga 1, Områdeskarta med skjutstationer 3 Bilaga 2, Foto Skjuthall på Pistolskyttebana 4 Överklagandehänvisning Lämnade förslag Aphram Melki (C) föreslår att Miljö- och bygglovsnämnden hemställer kommunstyrelsen att gemensamt med övriga norrortskommuner hitta en ny lokalisering i norra länsdelen för den aktuella skytteverksamheten vid Lövsta Skjutbana som tillägg till förvaltningens förslag. Leena Jungefors (S) yrkar bifall på Aphram Melki (C) tilläggsförslag och förvaltningens förslag till beslut. Aphram Melki (C) tilläggsförslag och förvaltningens förslag till beslut. 63 Dnr Mbn Ansökan om dispens resp. tillstånd enligt föreskrifterna för Görvälns naturreservat inför markförläggning av befintligt 70 kv nät i Järfälla kommun 1 Miljö- och bygglovsnämnden beslutar att ge dispens enligt reservatsföreskrift A4 respektive tillstånd enligt reservatsföreskrift A16, enligt ansökan resp tillsammans med meddelande från Vattenfall Eldistribution AB med organisationsnummer , för delsträckorna A och B som de beskrivs i bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse Beslutet är förenat med följande villkor: - de som utför arbetet med markförläggning av kraftledningen inom naturreservatet ska informeras om Görvälnreservatets föreskrifter - stor hänsyn ska tas till allmänhetens friluftsliv genom att förlägga arbetet till vardagar dagtid kl arbete inom naturreservatet ska med hänsyn till reservatets djurliv inte förekomma under perioden 1 april - 1 juli.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (9) - vägar, gångvägar och stigar ska under arbetet så långt det är möjligt hållas framkomliga för allmänheten. - arbetet på sträckan söder om Viksjö ska utföras så att markavvattning inte drabbar sumpskogen intill kraftledningsgatan. - vid återfyllnad ska marken återställas till tidigare skick med god framkomlighet. - vid återfyllnad och marktäckning ska uppgrävt material återanvändas. Inga jordmassor som kan innehålla för området främmande växter (frö eller växtdelar) får tillföras. - överblivna schaktmassor från dikesgrävning och sprängning ska transporteras bort. - större stigar ska efter arbetet rensas fria från ris och röjningsmaterial. - markskikt som skadas genom trafik eller skadas på annat sätt ska återställas efter avslutat arbete. Vattenfall Eldistribution AB ansöker om dispens resp. tillstånd enligt Görvälnreservatets föreskrifter inför markförläggning av befintligt 70 kv ledningsnät i Järfälla där arbetet berör Görvälns naturreservat. Genom att markförlägga kraftledningarna kan stora delar av kraftledningsgatorna frigöras för annan användning. Enligt Görvälnreservatets föreskrift A4 krävs dispens för att avverka träd, röja bort buskar eller utföra andra skogliga åtgärder utöver vad som anges i reservatets skötselplan. Utan miljö- och bygglovsnämndens tillstånd är det enligt reservatets föreskrift A16 förbjudet att dra fram mark- eller luftledning. 1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse Ansökan om dispens Kartillustration 4 Komplettering till ansökan om dispens Meddelande förvaltningens förslag till beslut. 65 Extra arbetsutskott och delegering till detsamma 1 Ett extra arbetsutskott ska äga rum den 27 juni Beslutsrätten avseende föreläggande om försiktighetsåtgärder vid krossning av berg- och grusmaterial på fastigheten Lädersättra 1:6 och avgörande i

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (9) bygglovsärende avseende ICA, fastigheten Barkarby 2:25 delegeras till extra arbetsutskott den 27 juni Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid krossning av berg- och grusmaterial på fastigheten Lädersättra 1:6 och avgörande i bygglovsärende avseende ICA, fastigheten Barkarby 2:25 är ärenden som kräver nämndens avgörande innan juni månads slut och inga nämndsammanträden är planerade för den tiden. arbetsutskottets förslag till beslut.

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 1(21) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 Ledamöter Lars Johansson (S) ordf Gert Cordes (C) vice ordf Ann-Charlotte Halvarsson (S) Lars Östh (V) Lisa Dalgren (MP) Lars

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Långön, Kristinehamns Conference Centre, kl 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S)

Läs mer

Peter Wahlström med Kjell Wendin som ersättare. Anita Höglund Eriksson. Peter Wahlström. Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Peter Wahlström med Kjell Wendin som ersättare. Anita Höglund Eriksson. Peter Wahlström. Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljö- och byggnämnden 2009-06-11 Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 14.00-16.30 Beslutande Övriga deltagare Anita Höglund Eriksson (s), ordförande Ingolf Bode (s) Magnar Sivertsen (s) Mikael Hedberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-16 1 Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 08:15 11:50 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Kristina Woxdal Pihl (S) Peggy Holmgren (S), tjänstgörande ersättare Bertil Alm (C) Iver

Läs mer

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C)

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 24) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen kl 15.00 17.30 Beslutande Hans Stifors (PF) ordförande Anders Westerlund (S) vice ordförande Patrik Ströbeck (M) ledamot Nils-Börje Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S)

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S) 1(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.40 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Jimmy Gustavsson, 12-17 (S) Jan Widegren (M) Birgitta Luoto (S) Carl-Inge Lingberg

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (17) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 12 december 2013 Plats och tid Ledamöter Ersättare Stadshuset, rum A 491, kl.13:00 Ordförande

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

MILJÖNÄMNDEN. Sammanträdesprotokoll 2007-09-11 ANSLAGSBEVIS

MILJÖNÄMNDEN. Sammanträdesprotokoll 2007-09-11 ANSLAGSBEVIS MILJÖNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 2007-09-11 Tid och plats Ekdalssalen den 11 september 2007, kl 16.00 20.40 Ledamöter Pernilla Lång, s, ordförande Mikael Bergh, s Viveka Ek, s, tjänstgörande 90-100 Leif

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20)

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 januari 2014 kl. 13.30-17.00 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 16 Samhällsplaneringsnämnden 2013-04-16

VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 16 Samhällsplaneringsnämnden 2013-04-16 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 16 Plats och tid: Kommunhuset Skogsbo, 16 april 2013, kl. 18:00-19:00. Beslutande: Peter Frej (M), ordf. Malin Åberg-Aas (MP) Andrine Winther (S) Hans-Ove Görtz

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 12.00 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) ledamot Eva-Lena Karlsson (S) ledamot Berth Karlsson (S) ledamot Matti Wahlström

Läs mer