Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Dnr SHB 11/50 tplanprogram för området vid Nicolaiskolan Polisen 1 och 3, Läroverket 16 samt del av Väster 1:1, Väster, Nyköping Nyköpings kommun Samrådshandling Planprogrambeskrivning Upprättad

50 Dnr SHB 11/50 2/18 Planprogramhandlingar Planprogrammet består av programbeskrivning med programkarta samt fastighetsförteckning. Planprogrammets syfte och huvuddrag Syftet med planprogrammet är att pröva områdets förutsättningar för lokalisering av verksamheter av olika slag, för bostäder samt för kultur- och fritidsverksamhet. Även förtätning av ny bebyggelse bör prövas i planprogrammet. Idag genomkorsas Nicolaiskolans gård av ett område som i början av förra seklet var en gata, Skolgatan. Planprogrammet bör pröva om gatan åter ska användas för trafikändamål och vilka effekter det kan få på trafiken på omgivande gator och kvarter. Även möjligheterna att utnyttja någon del av området för parkering bör prövas. Längs områdets hela nordöstra sida löper Nyköpingsån. I planprogrammet bör det tydliggöras hur å-rummet ska tas tillvara och tydliggöras. Planprogramområdet ska ses om det område som sammanbindande länk mellan Nyköpings två stadsdelar, väster och öster, samt som länk till det tänkta stråket till hamnen. I områdets västra del finns en liten park med fontän. Parken ligger mittemot Smörtorget. I planprogrammet bör prövas om Smörtorget och den lilla parken kan ges en mer central roll och om det kan bli entré till stråket ner mot hamnen. Planförfarande Detta planprogram är första steget i planprocessen och ska utgöra underlag för kommande detaljplanering. Samråd kommer att ske av planprogrammet med berörda myndigheter, sakägare, organisationer och allmänhet. Efter eventuella revideringar godkänns planprogrammet av kommunstyrelsen. När planprogrammet är godkänt påbörjas arbetet med att ta fram detaljplan för området. Tidigare detaljplaner gäller till dess att nya vunnit laga kraft. Plandata Läge, areal och omfattning Planprogramområdet är beläget inom stadsdelen Väster och avgränsas av Västra Storgatan i norr, Västra Kvarngatan i söder, Behmbrogatan i väster och Nyköpingsån i öster. Arealen är ca 1,5 ha.

51 Dnr SHB 11/50 3/18 Aktuellt planprogramområde Markägoförhållanden Nyköpings kommun är ägare till all mark inom planprogramområdet. Tidigare ställningstaganden Översiktliga planer och program Planförslaget är förenligt med fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort, antagen av kommunfullmäktige Befintliga detaljplaner För området gäller följande detaljplaner: P 45-7 Kv Läroverket. Tillhör Kung. Majst. beslut 31 augusti Genomförandetiden har gått ut. P Kv Läroverket. Fastställd 7 december 1950 av länsstyrelsen. Genomförandetiden har gått ut. P Polisen 1. Laga kraft 18 juni Genomförandetiden är 5 år, till Genomförandetiden har gått ut. Områdesbestämmelser och förordnanden Strandskyddet är upphävt inom området. I och med detaljplaneläggningen så träder strandskyddet in igen. Eventuellt upphävande av strandskyddet hanteras i kommande detaljplanearbete.

52 Dnr SHB 11/50 4/18 Riksintressen Planprogramområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård, K 57. Residensstaden med medeltida kyrkor, stadsplan med rätvinkligt rutmönster är delar av riksintresset. Nyköpingsån är av riksintresse för friluftsliv, F5, och naturvård, N 37, och ligger delvis inom planprogramområden. Kommunala beslut Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra åt Samhällsbyggnad att ta fram förslag till planprogram för området kv Polisen och kv Läroverket samt att arbetet ska finansieras inom exploateringsbudget. Behovsbedömning av planprogrammet En behovsbedömning upprättas senare i samband med detaljplanearbetet. Historik Kartor från den påbörjade gaturegleringen 1647 och före stadsbranden 1665 inom stadskärnan utvisar två byggnader på Skolberget (varav den ena är skolbyggnad som uppfördes 1586 av hertig Karl) utefter Skolgränden som förbindelse mellan Stora Gatan (nuv västra Storgatan) utmed kyrkogården vid Nicolaikyrkan med Qvarngatans sträckning (nuv Västra Kvarngatan) från Rådhustorget med Qvarnbron över Nyköpingsån. Erik Dahlbergs kopparstick över Nyköpings stad omkring 1660 ger en bild av planprogramområdet vid skolbyggnaden framför Nicolaikyrkan. Tidigare textilindustrilokaler på skolområdet upprustades 1763 till att användas som skollokaler för Nyköpings Trivialskola som med olika tillbyggnader användes till 1880 då nuvarande Läroverksbyggnad omfattande två våningar uppfördes med A& Hj. Kumlin som arkitekt. År 1892 uppfördes fd rektorsbostaden följt av en påbyggnad av Läroverksbyggnaden med en tredje våning år Båda dessa byggnader utgör goda exempel på 1800-talets skolbyggnadsarkitektur. Gymnastikbyggnaden färdigställdes redan år 1864 följt av tre tillbyggnadsetapper 1913,1938,1951 till ett skolannex i tre våningar.

53 Dnr SHB 11/50 5/18 Skolområdet från Nyköpingsån foto från 1960 (Nyköpings historia i bilder I korsningen Behmbrogatan-Västra Kvarngatan ligger före detta polishuset i tre våningar, från tidigt 1950-tal. A Stille är arkitekt för byggnaden utmed Behmbrogatan. S E Lundqvist är arkitekt för byggnaden i två våningar, från 1930-tal, utmed Västra Kvarngatan som även använts som bostad. Fastigheten Mårtens hus på Polisen 3 är ett fd bostadshus och vaktmästarebostad som nu används som kontor och viss skolverksamhet. Byggnaden är uppförd på 1720-talet. Har samma arkitektoniska uttryck som byggnaden på Polisen 2, Westerlingska gården. Mellan 1700-talsgårdarna, fd polishuset och rektorsbostaden ligger en minipark, Johan Skyttes park, med många uppvuxna träd och buskage. Här finns även en brunn i gjutjärn från 1800-talets mitt, ursprungligen placerad på Stora Torget. Miniparken vid rektorsbostaden (Nyköpings historia i bilder

54 Dnr SHB 11/50 6/18 Förutsättningar Flygfoto för att se befintliga förhållanden inom planprogramområdet. Grön- och blåstruktur Grönstrukturen består av en gräsbeklädd slänt ner mot ån. Här finns också en hel del uppvuxna träd, område 1 på flygfoto över befintliga förhållanden. Det finns ett trevligt promenadstråk utmed Nyköpingsån. Programområdets kontakt med ån är väldigt otydligt. Område 3 är en minipark med gräsytor och även här finns en hel del stora träd och buskage. Områdena upplevs som vildvuxet och svårtillgängligt. Nyköpingsån är av riksintresse för både naturvård och friluftsliv. Tillgängligheten för människor till stråket vid ån känns begränsad på grund av bristande entré. Planprogramområdets visuella vattenkontakt är mycket liten fast ån ligger så nära. Topografi Planprogramområdet är till största del en grusbelagd skolgård. Skolgården är en mindre kuperad yta som sedan sluttar starkt ner mot Nyköpingsån. Bebyggelseområden - Bebyggelse Programområdet har ett centralt läge i Nyköping. Norr om området ligger Nicolaikyrkan, Stora Torget med stadshuset, rådhuset och residenset ligger

55 Dnr SHB 11/50 7/18 direkt väster. På andra sidan Nyköpingsån ligger ett större bankhus. Programområdet ligger i en historisk del av Nyköping. Själva programområdet utnyttjas idag som Högstadieskola (åk 7-9) med inslag av kontor. Bebyggelsen uppvisar en tydlig bild av skoltraditionen från talet med läroverkets huvudbyggnad, gymnastikbyggnaden utbyggd till annexet samt fd rektorsbostaden. Den stora ytan gör det svårt att se gränserna mellan de olika användningarna samt har inga tydliga stråk i och genom området. Staketet som är placerat utmed fastighetsgränsen vid Västra Storgatan upplevs som en barriär och ger ingen känsla för att skolgården/området kan användas av allmänheten. Byggnaderna i korsningen Behmbrogatan- Västra Kvarngatan har tidigare varit polishus men här inryms idag kontor. Från tiden som polishus finns murar och rastgården kvar. - Byggnadskultur och gestaltning Sedan år 1586 med avbrott för åren har byggnaderna i Nyköpings skolväsende varit förlagda till programområdet för att fr o m 1865 omfatta den högre utbildningen ( Läroverket) fram till 1970 då byggnaderna använts som högstadieskola. Den medeltida Skolgränden genom programområdet permanentades som gata (Skolgatan) med planerad gatuallé. Sedan dess har skolbyggnaderna omgärdats av en stor grusbelagd skolgård. Huvudbyggnaden, fd Nyköpings Högre Allmänna Läroverk som uppfördes 1880 ligger centralt på skolgården med en sin pampiga entré mot skolgården. Arkitekturstilen är nyrenässans. Nicolaiskolans entré Mittemot huvudbyggnaden ligger fd rektorsbostaden uppförd 1892 i liknande arkitektoniska stil.

56 Dnr SHB 11/50 8/18 Den äldsta nu varande byggnaden på programområdet är gymnastikbyggnaden uppförd 1864 i liknande arkitektur som huvudbyggnaden och fd rektorsbostaden. Gymnastikbyggnaden är tillbyggd i tre etapper åren 1913, till ett skolannex (Annexet) i en enklare arktektonisk stil, nyklassicistisk stil. Gymnastikbyggnaden och annexet Till programområdet hör även Polisen 3. Denna byggnad är byggd på talet och har samma arkitektur som den närliggande Westerlingska gården med ett karaktäristiskt valmat tak. Fd vaktmästarbostaden Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Den befintliga bebyggelsen måste tas om hand och dess arkitektoniska värden lyftas fram. Den föreslagna nya bebyggelsen måste anpassas till den speciella miljön samt analyseras om påverkan på riksintresset. - Fornlämningar Planprogramområdet ligger inom de centrala delarna av fornlämning Nyköping 231:1, ett område som rymmer lämningar från stadens äldsta historia och

57 Dnr SHB 11/50 9/18 framåt. Samtliga fornlämningar omfattas av bestämmelserna i 2 kap lagen om kulturminnen (1988:950). En arkeologisk förstudie har gjorts för området av Sörmlands museum, daterad Syftet var att utifrån historiskt källmaterial och arkeologiska data, analysera kulturlagersituationen. Ur arkeologisk förstudie. Visar på förstudieområdet med befintlig och försvunnen bebyggelse från talet. Ur arkeologisk förstudie. Förstudieområdet med en grov uppskattning av kulturlagertjocklek. Tidigare schaktade områden är markerade med rödprickade ytor.

58 Dnr SHB 11/50 10/18 Gator och trafik - Väg och trafik Planprogramområdet omgärdas av gator i tre väderstreck, i norr Västra Storgatan, i söder Västra Kvarngatan och i väster Behmbrogatan. Västra Storgatan planeras att byggas om till en enkelriktad gata vilket ger mer utrymme för gång- och cykeltrafikanter. Det finns inga gång- och cykelbanor inom aktuellt område. - Parkering Viss parkering sker på skolgården på vardagarna och då främst av skolpersonalen. Kvällstid och på helgen används skolgården som allmän parkering. Finns även viss parkering vid Stillehuset (fd polishuset). - Utfarter Utfart finns mot Västra Kvarngatan. - Kollektivtrafik Busshållplatser finns vid Västra Kvarngatan, ca 50 m från planprogramområdet. Ca 100 m från skolan finns en busshållplats utmed Folkungavägen. Teknisk försörjning - Vatten och spillvatten Ledningar för vatten- och spillvatten ligger i den gamla Skolgatan. En brandpost finns vid utfarten från skolan mot Behmbrogatan. Det finns även en brandpost vid vändplanen av Behmbrogatan. - Dagvatten Dagvatten samlas upp i ett ledningssystem som ligger i den gamla Skolgatan. - Värme Planprogramområdet är försörjt med fjärrvärme. - Avfall Avfallshantering ska ske enligt kommunens renhållningsordning. Återvinningsstation för utsorterade förpackningar är belägen vid parkeringen vid Repslagaregatan, ca 500 m.

59 Dnr SHB 11/50 11/18 - El och tele El-, tele-, och dataledningar är utbyggda inom programområdet. Förslag I enlighet med uppdraget från kommunstyrelsen har olika markanvändningar prövats, förtätning har studerats, tillgängligheten till Nyköpingsån har studerats för att göras bättre, Skolgatans roll och parkeringsmöjligheter har studerats samt studie kring samspelet mellan Smörtorgets och miniparken samt om detta område kan utgöra en entré till stråket till hamnen. På planprogramkartan är förslagen numrerade och här nedan följer en mer utförlig beskrivning. 1. De befintliga byggnaderna, fd rektorsbostaden och vaktmästarbostaden, föreslås för centrumändamål. I centrumändamålet ingår butiker, restaurang, café, hotell och vandrarhem mm (övriga publiktäta verksamheter). Enstaka bostäder kan tillåtas i byggnaderna. Omgivande parkområden kan användas för uteservering. Den fd vaktmästarbostaden vänder sig mot Westerlingska gården med baksidan mot planprogramområdet. Därför behöver det studeras om en dörr kan öppnas mot Nicolaiskolan för att öka kontakten med parkområdet, Västra Storgatan och Nyköpingsån. Fd rektorsbostaden 2. Stillehuset föreslås bevaras och användas för bostad och kontor. En parkeringsyta föreslås i den östra delen av området. Här får det plats ca 26 parkeringsplatser. En garage- och förrådsdel är i dåligt skick och rivs för att skapa yta för parkering. 3. En dominerande del av planprogramområdet föreslås fortsättningsvis användas för skolverksamhet. Eventuell ny bebyggelse föreslås studeras vidare i kommande detaljplan. Kulturlagren är tunnare här samt att det har funnits en del byggnation tidigare i området. Skolområdet får an avgränsad yta men angränsande parkytor kan användas för skolverksamheten och som skolgård.

60 Dnr SHB 11/50 12/18 Nicolaiskolan Annexbyggnad till skolan Västra Kvarngatan, på skolsidan, bedöms ha kapacitet och möjlighet att kunna få funktionen för att lämna och hämta eleverna. Viss ombyggnation av gatan krävs dock för att få en bra funktion. 4. Miniparken vid fd rektorsbostaden, Johan Skyttes park, behöver öppnas upp och tillgängliggöras. Buskagen behöver beskäras/tas bort för att få fram viktiga gångstråk genom parken samt att de vackra husfasaderna ska komma fram. Träden är stora och står tätt. En gallring behöver ske av dåliga träd samt en beskärning av de bevarade träden. Träd som är värda att bevara är ett valnötsträd, en robinia, en katsura och en ginko. Fd rektorsbostaden mot miniparken

61 Dnr SHB 11/50 13/18 Exempel på trädgårdscafé från Mönsterås Exempel på trädgårdscafé från Mariestad För att föra samman Smörtorget med miniparken, Johan Skyttes park, krävs en ombyggnation av Behmbrogatan för att göra en naturligare övergång för gående, ex gåfartstorg. Viktigt att få de olika ytorna i samma gatunivå för ökad samhörigheten. För att få en entré till hamnstråket krävs en ombyggnation av hela Behmbrogatan till Behmbron. Ombyggnation av kv Åkroken och dess allmänna ytor kommer att ske inom en snar framtid. Det är av vikt att dessa ytor och stråk hänger samman med aktuellt programområde och centrum. Stråket till hamnen hänger inte ihop idag. 5. Nyköpingsån är en stor tillgång för planprogramområdet men det utnyttjas inte alls idag. Vattenkontakten upplevs inte när man rör sig inom området. Därför är det viktigt att göra entrén till stråket tydligare, öppna upp och tillgängliggör den idag anonyma entrén vid Västra Storgatan. För att öka vattenkontakten bör marken ner mot ån jämnas till och göras i terrasser. Terrasserna kan användas som plaster där människor kan uppehålla sig; sola, äta lunch och vila.

62 Dnr SHB 11/50 14/18 Exempelbilden till vänster visar på en idé om hur mötet mellan park och vatten kan gestaltas. Bilden till höger visar på hur nivåskillnaden ner mot ån kan utformas. 6. Övriga ytor inom området föreslås bli ytor för allmänheten att använda samt för lek- och upplevelsepark. Viktigt är att människor känner att det är ett allmänt område som de kan röra sig och uppehålla sig i. En upplevelsepark skulle kunna vara en temapark, skoltema eller tema Nyköping- visa på viktiga byggnader och platser i staden. Exempel på park från Bryggartäppan på Söder, Stockholm. Design av konstnär Thor Svae. Foto Pat Radestedt på lekskulptur E x e m p e l

63 Dnr SHB 11/50 15/18 Genom området, fd Skolgatan, föreslås bli ett nytt gång- och cykelstråk. Med föreslagen markanvändning, skolverksamhet, är det inte lämpligt med biltrafik på Skolgatan. Möjligen kan tillåtas transporter till verksamheterna. Platsen mitt i gång- och cykelstråket, mellan huvudbyggnaden och rektorsbostaden, behöver accentueras. Samspelet mellan de två byggnaderna är viktigt och denna plats måste markeras. Detta kan exempelvis göras genom trädplantering för att markera platsen. Inspirationsbilder på utformning av platsen tagna från Kungsträdgården Mot Västra Storgatan krävs en bred öppning i staketet för att skapa stråket. Stråket blir något svängt för att landa på trappan som leder till kyrkan. Detta kommer att bli ett naturligt stråk från Västra Storgatan till Folkungavägen och vidare mot hamnen för gående och cyklister. Viktigt är att få angöringen över Västra Kvarngatan lättillgänglig och trafiksäker. Idéskiss över arbetsgruppens gestaltningsidéer för programområdet sammanställd av Cecilia Behm och Pat Radestedt

64 Dnr SHB 11/50 16/18 Stråk Mycket folk utgår från Stora torget och ska vidare i centrala Nyköping. Det finns flera stora målpunkter i staden och kring programområdet. Stadshuset, Storgatan (Västra och Östra) som affärsgata, kyrkan, hamnen, Bryggeriet m fl. Även inom programområdet kan målpunkter skapas för framtiden, ex skolan, caféer, lekplatser mm. Programområdet ligger mitt i centrum men är väldigt isolerat. Ett av de viktigaste målen är att tillgängliggöra hela området samt bilda tydliga stråk till och genom området. En analys har gjorts av Stora torget och dess kopplingar och stråk med kringområdet. Analyskarta över befintliga förhållanden gjord av Zainab Malik, plan- och naturenheten Analysen visar på att Stora torget är en viktig nod och stråk utgår härifrån. Behmbrogatan är ett viktigt men svårtillgängligt stråk till Bryggeriet, Nyköpingshus och hamnen. Kopplingen mellan Smörtorget och Johan Skyttes väg är viktig att utveckla för att få ett naturligt ståk från torget in i

65 Dnr SHB 11/50 17/18 programområdet. En ombyggnation av Behmbrogatan krävs för att uppnå en tillfredsställande tillgänglighet. I och med att de nya stråken genom området skapas blir området mer attraktivt. Korsningen Västra Kvarngatan- Folkungavägen blir en viktig trafikplats och måste göras mer trafiksäker och tydlig för de olika trafikslagen. Promenaden utmed Nyköpingsån är nästa stora stråk. Just denna del av å- promenaden är anonym och inte så lätt att hitta till. Men å-promenaden ska vara ett sammanhållet promenadstråk genom Nyköping och då måste denna del öppnas upp och tillgängliggöras. Stråken genom programområdet, befintliga och nya, beskrivs under rubriken Förslag. Analyskarta över nya stråk och noder inom programområdet och förhållandet med omgivande miljöer gjord av Zainab Malik, plan- och naturenheten

66 Dnr SHB 11/50 18/18 Utredningar Arkeologisk förstudie Polisen & Läroverket Medeltid & Nyare tid Fornlämning Nyköping 231:1, Nicolai socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Av Sörmlands museum Förslagsskiss Mondo augusti Diskussionsunderlag till programarbete för kv Polisen & Läroverket, Nyköping. Arbetshandling november Medverkande i planarbetet Planprogramsarbetet har bedrivits på uppdrag av mark- och exploateringsenheten, Nyköpings kommun Planprogrammet har upprättats av plan- och naturenheten Nyköpings kommun, Sofia Bergqvist planarkitekt Samarbete genom en arbetsgrupp har skett med Ewa Collin, mark- och exploateringsenheten, Eva Edberg, bygglovenheten, Per Skyllberg, plan- och naturenheten, Cecilia Behm och Pat Radestedt, parkavdelningen, Magnus Bäckmark, gatuavdelningen, Pia Björnhård, divisionen barn, utbildning och kultur, Peter Wirström, kommunfastigheter, Magnus Josefsson, Sörmlands museum, Göran Hedin, historiker.

67 :t Annegatan Befintliga byggnader används för centrumändamål; restaurang, café, hantverk och handel. Enstaka bostäder kan tillåtas. entré 6. Parkområde som kan nyttjas för lekpark/ upplevelsepark, uteserveringar, skatebanor mm. entré entré Västra Storgatan 5. Kontakten med Nyköpingsån förstärks genom tydligare entré till åpromenaden samt öka områdets vattenkontakt. VÄSTER 1:1 5 4 ÖSTER 1:1 X= RÅDHUSET Y= POLISEN 4. Miniparken, Johan Skyttes park, vid fd 2 rektorsbostaden framhävs och kan användas för uteservering. Viktiga stråk till Stora torget tydliggörs. entré 3 1 Viktig ny plats Nytt gång- och cykelstråk LÄROVERKET 16 Västra Kvarngatan 3. Område för skolverksamhet Y= NYKÖPINGS BRUK Behmbrogatan 2. Område med användningen 6 bostäder och kontor. X= Stadshuset Parkeringsyta med plats för ca 26 p-platser meter 7 entré Folkungavägen MEJERIET 4 Bruksgränd Förslagsskiss för planprogramområdet Nicolaiskolan, SHB 11/50 Samrådshandling 4 Skala 1:1000 A

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo Nyköpings kommun, Sörmlands län SHB 12-202 Projnr: 111 374 ANTAGANDEHANDLING Upprättad i september 2011, reviderad augusti och november 2012

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26 1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188 Betygar: Claes Hedlund Laga kraft 2007-02-26 Detaljplan för Lomma 29:23 m fl, Hamntorget Lomma, Lomma kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

DNR: SAM12-418-214 Upprättad 2015-04-27. Detaljplan för Fastlandet 2:66, del av. Kronholmskajen. Härnösands kommun, Västernorrlands län

DNR: SAM12-418-214 Upprättad 2015-04-27. Detaljplan för Fastlandet 2:66, del av. Kronholmskajen. Härnösands kommun, Västernorrlands län PLANBESKRIVNING SAMRÅD DNR: SAM12-418-214 Upprättad 2015-04-27 Detaljplan för Fastlandet 2:66, del av Kronholmskajen Härnösands kommun, Västernorrlands län ALLMÄNT Planbeskrivningens uppgift är att underlätta

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun Dnr: SBN 2014/0700 Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun SAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall,

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Villberga-Mälby 1:4, Grillby Enköpings kommun - normalt planförfarande HANDLINGAR 1(15)

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Villberga-Mälby 1:4, Grillby Enköpings kommun - normalt planförfarande HANDLINGAR 1(15) SAMRÅDSHANDLING 2011-05-10 Dnr KS2011/18 1(15) Detaljplan för del av Villberga-Mälby 1:4, Grillby Enköpings kommun - normalt planförfarande Antagen 200X-XX-XX Laga kraft 200X-XX-XX PLANBESKRIVNING Översiktkarta

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län. Stadsarkitektkontoret 2012-08-24

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län. Stadsarkitektkontoret 2012-08-24 Stadsarkitektkontoret 2012-08-24 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2007.37.214 PLANBESKRIVNING Kartöversikt,

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17)

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17) Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Vattentornet vid järnvägsstationen. Foto: MAF Arkitektkontor AB, 2012 12223 1(17) HANDLINGAR

Läs mer

Förslag att inkludera Västra Bergsätra i planprogram för Gångsätra/Högsätra

Förslag att inkludera Västra Bergsätra i planprogram för Gångsätra/Högsätra Start-PM 2013-10-03 Dnr MSN/2013:1107 Kommunstyrelsen Förslag att inkludera Västra Bergsätra i planprogram för Gångsätra/Högsätra Sammanfattning Västra Bergsätra ligger tillsammans med Högsätra inom det

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

Detaljplan för Stallmästaregården

Detaljplan för Stallmästaregården SOLNA STAD 1 (14) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2013-02-28 SBN/2009:189 Utställningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Stallmästaregården inom stadsdelen Haga, upprättad i februari

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

Planprogram för Kv.Ålen, Braxen m.fl.

Planprogram för Kv.Ålen, Braxen m.fl. Miljö- och byggförvaltningen Planprogram för Kv.Ålen, Braxen m.fl. Ortofoto med planområdet markerat (2013) Senast 2014-07-08 vill vi ha era synpunkter 1. Inledning och bakgrund Disposition Detta planprogram

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2012-12553

Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2012-12553 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Maria Sahlstrand 2014-06-20 Tfn 08-508 274 82 1(28) Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm,

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer