Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Dnr SHB 11/50 tplanprogram för området vid Nicolaiskolan Polisen 1 och 3, Läroverket 16 samt del av Väster 1:1, Väster, Nyköping Nyköpings kommun Samrådshandling Planprogrambeskrivning Upprättad

50 Dnr SHB 11/50 2/18 Planprogramhandlingar Planprogrammet består av programbeskrivning med programkarta samt fastighetsförteckning. Planprogrammets syfte och huvuddrag Syftet med planprogrammet är att pröva områdets förutsättningar för lokalisering av verksamheter av olika slag, för bostäder samt för kultur- och fritidsverksamhet. Även förtätning av ny bebyggelse bör prövas i planprogrammet. Idag genomkorsas Nicolaiskolans gård av ett område som i början av förra seklet var en gata, Skolgatan. Planprogrammet bör pröva om gatan åter ska användas för trafikändamål och vilka effekter det kan få på trafiken på omgivande gator och kvarter. Även möjligheterna att utnyttja någon del av området för parkering bör prövas. Längs områdets hela nordöstra sida löper Nyköpingsån. I planprogrammet bör det tydliggöras hur å-rummet ska tas tillvara och tydliggöras. Planprogramområdet ska ses om det område som sammanbindande länk mellan Nyköpings två stadsdelar, väster och öster, samt som länk till det tänkta stråket till hamnen. I områdets västra del finns en liten park med fontän. Parken ligger mittemot Smörtorget. I planprogrammet bör prövas om Smörtorget och den lilla parken kan ges en mer central roll och om det kan bli entré till stråket ner mot hamnen. Planförfarande Detta planprogram är första steget i planprocessen och ska utgöra underlag för kommande detaljplanering. Samråd kommer att ske av planprogrammet med berörda myndigheter, sakägare, organisationer och allmänhet. Efter eventuella revideringar godkänns planprogrammet av kommunstyrelsen. När planprogrammet är godkänt påbörjas arbetet med att ta fram detaljplan för området. Tidigare detaljplaner gäller till dess att nya vunnit laga kraft. Plandata Läge, areal och omfattning Planprogramområdet är beläget inom stadsdelen Väster och avgränsas av Västra Storgatan i norr, Västra Kvarngatan i söder, Behmbrogatan i väster och Nyköpingsån i öster. Arealen är ca 1,5 ha.

51 Dnr SHB 11/50 3/18 Aktuellt planprogramområde Markägoförhållanden Nyköpings kommun är ägare till all mark inom planprogramområdet. Tidigare ställningstaganden Översiktliga planer och program Planförslaget är förenligt med fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort, antagen av kommunfullmäktige Befintliga detaljplaner För området gäller följande detaljplaner: P 45-7 Kv Läroverket. Tillhör Kung. Majst. beslut 31 augusti Genomförandetiden har gått ut. P Kv Läroverket. Fastställd 7 december 1950 av länsstyrelsen. Genomförandetiden har gått ut. P Polisen 1. Laga kraft 18 juni Genomförandetiden är 5 år, till Genomförandetiden har gått ut. Områdesbestämmelser och förordnanden Strandskyddet är upphävt inom området. I och med detaljplaneläggningen så träder strandskyddet in igen. Eventuellt upphävande av strandskyddet hanteras i kommande detaljplanearbete.

52 Dnr SHB 11/50 4/18 Riksintressen Planprogramområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård, K 57. Residensstaden med medeltida kyrkor, stadsplan med rätvinkligt rutmönster är delar av riksintresset. Nyköpingsån är av riksintresse för friluftsliv, F5, och naturvård, N 37, och ligger delvis inom planprogramområden. Kommunala beslut Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra åt Samhällsbyggnad att ta fram förslag till planprogram för området kv Polisen och kv Läroverket samt att arbetet ska finansieras inom exploateringsbudget. Behovsbedömning av planprogrammet En behovsbedömning upprättas senare i samband med detaljplanearbetet. Historik Kartor från den påbörjade gaturegleringen 1647 och före stadsbranden 1665 inom stadskärnan utvisar två byggnader på Skolberget (varav den ena är skolbyggnad som uppfördes 1586 av hertig Karl) utefter Skolgränden som förbindelse mellan Stora Gatan (nuv västra Storgatan) utmed kyrkogården vid Nicolaikyrkan med Qvarngatans sträckning (nuv Västra Kvarngatan) från Rådhustorget med Qvarnbron över Nyköpingsån. Erik Dahlbergs kopparstick över Nyköpings stad omkring 1660 ger en bild av planprogramområdet vid skolbyggnaden framför Nicolaikyrkan. Tidigare textilindustrilokaler på skolområdet upprustades 1763 till att användas som skollokaler för Nyköpings Trivialskola som med olika tillbyggnader användes till 1880 då nuvarande Läroverksbyggnad omfattande två våningar uppfördes med A& Hj. Kumlin som arkitekt. År 1892 uppfördes fd rektorsbostaden följt av en påbyggnad av Läroverksbyggnaden med en tredje våning år Båda dessa byggnader utgör goda exempel på 1800-talets skolbyggnadsarkitektur. Gymnastikbyggnaden färdigställdes redan år 1864 följt av tre tillbyggnadsetapper 1913,1938,1951 till ett skolannex i tre våningar.

53 Dnr SHB 11/50 5/18 Skolområdet från Nyköpingsån foto från 1960 (Nyköpings historia i bilder I korsningen Behmbrogatan-Västra Kvarngatan ligger före detta polishuset i tre våningar, från tidigt 1950-tal. A Stille är arkitekt för byggnaden utmed Behmbrogatan. S E Lundqvist är arkitekt för byggnaden i två våningar, från 1930-tal, utmed Västra Kvarngatan som även använts som bostad. Fastigheten Mårtens hus på Polisen 3 är ett fd bostadshus och vaktmästarebostad som nu används som kontor och viss skolverksamhet. Byggnaden är uppförd på 1720-talet. Har samma arkitektoniska uttryck som byggnaden på Polisen 2, Westerlingska gården. Mellan 1700-talsgårdarna, fd polishuset och rektorsbostaden ligger en minipark, Johan Skyttes park, med många uppvuxna träd och buskage. Här finns även en brunn i gjutjärn från 1800-talets mitt, ursprungligen placerad på Stora Torget. Miniparken vid rektorsbostaden (Nyköpings historia i bilder

54 Dnr SHB 11/50 6/18 Förutsättningar Flygfoto för att se befintliga förhållanden inom planprogramområdet. Grön- och blåstruktur Grönstrukturen består av en gräsbeklädd slänt ner mot ån. Här finns också en hel del uppvuxna träd, område 1 på flygfoto över befintliga förhållanden. Det finns ett trevligt promenadstråk utmed Nyköpingsån. Programområdets kontakt med ån är väldigt otydligt. Område 3 är en minipark med gräsytor och även här finns en hel del stora träd och buskage. Områdena upplevs som vildvuxet och svårtillgängligt. Nyköpingsån är av riksintresse för både naturvård och friluftsliv. Tillgängligheten för människor till stråket vid ån känns begränsad på grund av bristande entré. Planprogramområdets visuella vattenkontakt är mycket liten fast ån ligger så nära. Topografi Planprogramområdet är till största del en grusbelagd skolgård. Skolgården är en mindre kuperad yta som sedan sluttar starkt ner mot Nyköpingsån. Bebyggelseområden - Bebyggelse Programområdet har ett centralt läge i Nyköping. Norr om området ligger Nicolaikyrkan, Stora Torget med stadshuset, rådhuset och residenset ligger

55 Dnr SHB 11/50 7/18 direkt väster. På andra sidan Nyköpingsån ligger ett större bankhus. Programområdet ligger i en historisk del av Nyköping. Själva programområdet utnyttjas idag som Högstadieskola (åk 7-9) med inslag av kontor. Bebyggelsen uppvisar en tydlig bild av skoltraditionen från talet med läroverkets huvudbyggnad, gymnastikbyggnaden utbyggd till annexet samt fd rektorsbostaden. Den stora ytan gör det svårt att se gränserna mellan de olika användningarna samt har inga tydliga stråk i och genom området. Staketet som är placerat utmed fastighetsgränsen vid Västra Storgatan upplevs som en barriär och ger ingen känsla för att skolgården/området kan användas av allmänheten. Byggnaderna i korsningen Behmbrogatan- Västra Kvarngatan har tidigare varit polishus men här inryms idag kontor. Från tiden som polishus finns murar och rastgården kvar. - Byggnadskultur och gestaltning Sedan år 1586 med avbrott för åren har byggnaderna i Nyköpings skolväsende varit förlagda till programområdet för att fr o m 1865 omfatta den högre utbildningen ( Läroverket) fram till 1970 då byggnaderna använts som högstadieskola. Den medeltida Skolgränden genom programområdet permanentades som gata (Skolgatan) med planerad gatuallé. Sedan dess har skolbyggnaderna omgärdats av en stor grusbelagd skolgård. Huvudbyggnaden, fd Nyköpings Högre Allmänna Läroverk som uppfördes 1880 ligger centralt på skolgården med en sin pampiga entré mot skolgården. Arkitekturstilen är nyrenässans. Nicolaiskolans entré Mittemot huvudbyggnaden ligger fd rektorsbostaden uppförd 1892 i liknande arkitektoniska stil.

56 Dnr SHB 11/50 8/18 Den äldsta nu varande byggnaden på programområdet är gymnastikbyggnaden uppförd 1864 i liknande arkitektur som huvudbyggnaden och fd rektorsbostaden. Gymnastikbyggnaden är tillbyggd i tre etapper åren 1913, till ett skolannex (Annexet) i en enklare arktektonisk stil, nyklassicistisk stil. Gymnastikbyggnaden och annexet Till programområdet hör även Polisen 3. Denna byggnad är byggd på talet och har samma arkitektur som den närliggande Westerlingska gården med ett karaktäristiskt valmat tak. Fd vaktmästarbostaden Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Den befintliga bebyggelsen måste tas om hand och dess arkitektoniska värden lyftas fram. Den föreslagna nya bebyggelsen måste anpassas till den speciella miljön samt analyseras om påverkan på riksintresset. - Fornlämningar Planprogramområdet ligger inom de centrala delarna av fornlämning Nyköping 231:1, ett område som rymmer lämningar från stadens äldsta historia och

57 Dnr SHB 11/50 9/18 framåt. Samtliga fornlämningar omfattas av bestämmelserna i 2 kap lagen om kulturminnen (1988:950). En arkeologisk förstudie har gjorts för området av Sörmlands museum, daterad Syftet var att utifrån historiskt källmaterial och arkeologiska data, analysera kulturlagersituationen. Ur arkeologisk förstudie. Visar på förstudieområdet med befintlig och försvunnen bebyggelse från talet. Ur arkeologisk förstudie. Förstudieområdet med en grov uppskattning av kulturlagertjocklek. Tidigare schaktade områden är markerade med rödprickade ytor.

58 Dnr SHB 11/50 10/18 Gator och trafik - Väg och trafik Planprogramområdet omgärdas av gator i tre väderstreck, i norr Västra Storgatan, i söder Västra Kvarngatan och i väster Behmbrogatan. Västra Storgatan planeras att byggas om till en enkelriktad gata vilket ger mer utrymme för gång- och cykeltrafikanter. Det finns inga gång- och cykelbanor inom aktuellt område. - Parkering Viss parkering sker på skolgården på vardagarna och då främst av skolpersonalen. Kvällstid och på helgen används skolgården som allmän parkering. Finns även viss parkering vid Stillehuset (fd polishuset). - Utfarter Utfart finns mot Västra Kvarngatan. - Kollektivtrafik Busshållplatser finns vid Västra Kvarngatan, ca 50 m från planprogramområdet. Ca 100 m från skolan finns en busshållplats utmed Folkungavägen. Teknisk försörjning - Vatten och spillvatten Ledningar för vatten- och spillvatten ligger i den gamla Skolgatan. En brandpost finns vid utfarten från skolan mot Behmbrogatan. Det finns även en brandpost vid vändplanen av Behmbrogatan. - Dagvatten Dagvatten samlas upp i ett ledningssystem som ligger i den gamla Skolgatan. - Värme Planprogramområdet är försörjt med fjärrvärme. - Avfall Avfallshantering ska ske enligt kommunens renhållningsordning. Återvinningsstation för utsorterade förpackningar är belägen vid parkeringen vid Repslagaregatan, ca 500 m.

59 Dnr SHB 11/50 11/18 - El och tele El-, tele-, och dataledningar är utbyggda inom programområdet. Förslag I enlighet med uppdraget från kommunstyrelsen har olika markanvändningar prövats, förtätning har studerats, tillgängligheten till Nyköpingsån har studerats för att göras bättre, Skolgatans roll och parkeringsmöjligheter har studerats samt studie kring samspelet mellan Smörtorgets och miniparken samt om detta område kan utgöra en entré till stråket till hamnen. På planprogramkartan är förslagen numrerade och här nedan följer en mer utförlig beskrivning. 1. De befintliga byggnaderna, fd rektorsbostaden och vaktmästarbostaden, föreslås för centrumändamål. I centrumändamålet ingår butiker, restaurang, café, hotell och vandrarhem mm (övriga publiktäta verksamheter). Enstaka bostäder kan tillåtas i byggnaderna. Omgivande parkområden kan användas för uteservering. Den fd vaktmästarbostaden vänder sig mot Westerlingska gården med baksidan mot planprogramområdet. Därför behöver det studeras om en dörr kan öppnas mot Nicolaiskolan för att öka kontakten med parkområdet, Västra Storgatan och Nyköpingsån. Fd rektorsbostaden 2. Stillehuset föreslås bevaras och användas för bostad och kontor. En parkeringsyta föreslås i den östra delen av området. Här får det plats ca 26 parkeringsplatser. En garage- och förrådsdel är i dåligt skick och rivs för att skapa yta för parkering. 3. En dominerande del av planprogramområdet föreslås fortsättningsvis användas för skolverksamhet. Eventuell ny bebyggelse föreslås studeras vidare i kommande detaljplan. Kulturlagren är tunnare här samt att det har funnits en del byggnation tidigare i området. Skolområdet får an avgränsad yta men angränsande parkytor kan användas för skolverksamheten och som skolgård.

60 Dnr SHB 11/50 12/18 Nicolaiskolan Annexbyggnad till skolan Västra Kvarngatan, på skolsidan, bedöms ha kapacitet och möjlighet att kunna få funktionen för att lämna och hämta eleverna. Viss ombyggnation av gatan krävs dock för att få en bra funktion. 4. Miniparken vid fd rektorsbostaden, Johan Skyttes park, behöver öppnas upp och tillgängliggöras. Buskagen behöver beskäras/tas bort för att få fram viktiga gångstråk genom parken samt att de vackra husfasaderna ska komma fram. Träden är stora och står tätt. En gallring behöver ske av dåliga träd samt en beskärning av de bevarade träden. Träd som är värda att bevara är ett valnötsträd, en robinia, en katsura och en ginko. Fd rektorsbostaden mot miniparken

61 Dnr SHB 11/50 13/18 Exempel på trädgårdscafé från Mönsterås Exempel på trädgårdscafé från Mariestad För att föra samman Smörtorget med miniparken, Johan Skyttes park, krävs en ombyggnation av Behmbrogatan för att göra en naturligare övergång för gående, ex gåfartstorg. Viktigt att få de olika ytorna i samma gatunivå för ökad samhörigheten. För att få en entré till hamnstråket krävs en ombyggnation av hela Behmbrogatan till Behmbron. Ombyggnation av kv Åkroken och dess allmänna ytor kommer att ske inom en snar framtid. Det är av vikt att dessa ytor och stråk hänger samman med aktuellt programområde och centrum. Stråket till hamnen hänger inte ihop idag. 5. Nyköpingsån är en stor tillgång för planprogramområdet men det utnyttjas inte alls idag. Vattenkontakten upplevs inte när man rör sig inom området. Därför är det viktigt att göra entrén till stråket tydligare, öppna upp och tillgängliggör den idag anonyma entrén vid Västra Storgatan. För att öka vattenkontakten bör marken ner mot ån jämnas till och göras i terrasser. Terrasserna kan användas som plaster där människor kan uppehålla sig; sola, äta lunch och vila.

62 Dnr SHB 11/50 14/18 Exempelbilden till vänster visar på en idé om hur mötet mellan park och vatten kan gestaltas. Bilden till höger visar på hur nivåskillnaden ner mot ån kan utformas. 6. Övriga ytor inom området föreslås bli ytor för allmänheten att använda samt för lek- och upplevelsepark. Viktigt är att människor känner att det är ett allmänt område som de kan röra sig och uppehålla sig i. En upplevelsepark skulle kunna vara en temapark, skoltema eller tema Nyköping- visa på viktiga byggnader och platser i staden. Exempel på park från Bryggartäppan på Söder, Stockholm. Design av konstnär Thor Svae. Foto Pat Radestedt på lekskulptur E x e m p e l

63 Dnr SHB 11/50 15/18 Genom området, fd Skolgatan, föreslås bli ett nytt gång- och cykelstråk. Med föreslagen markanvändning, skolverksamhet, är det inte lämpligt med biltrafik på Skolgatan. Möjligen kan tillåtas transporter till verksamheterna. Platsen mitt i gång- och cykelstråket, mellan huvudbyggnaden och rektorsbostaden, behöver accentueras. Samspelet mellan de två byggnaderna är viktigt och denna plats måste markeras. Detta kan exempelvis göras genom trädplantering för att markera platsen. Inspirationsbilder på utformning av platsen tagna från Kungsträdgården Mot Västra Storgatan krävs en bred öppning i staketet för att skapa stråket. Stråket blir något svängt för att landa på trappan som leder till kyrkan. Detta kommer att bli ett naturligt stråk från Västra Storgatan till Folkungavägen och vidare mot hamnen för gående och cyklister. Viktigt är att få angöringen över Västra Kvarngatan lättillgänglig och trafiksäker. Idéskiss över arbetsgruppens gestaltningsidéer för programområdet sammanställd av Cecilia Behm och Pat Radestedt

64 Dnr SHB 11/50 16/18 Stråk Mycket folk utgår från Stora torget och ska vidare i centrala Nyköping. Det finns flera stora målpunkter i staden och kring programområdet. Stadshuset, Storgatan (Västra och Östra) som affärsgata, kyrkan, hamnen, Bryggeriet m fl. Även inom programområdet kan målpunkter skapas för framtiden, ex skolan, caféer, lekplatser mm. Programområdet ligger mitt i centrum men är väldigt isolerat. Ett av de viktigaste målen är att tillgängliggöra hela området samt bilda tydliga stråk till och genom området. En analys har gjorts av Stora torget och dess kopplingar och stråk med kringområdet. Analyskarta över befintliga förhållanden gjord av Zainab Malik, plan- och naturenheten Analysen visar på att Stora torget är en viktig nod och stråk utgår härifrån. Behmbrogatan är ett viktigt men svårtillgängligt stråk till Bryggeriet, Nyköpingshus och hamnen. Kopplingen mellan Smörtorget och Johan Skyttes väg är viktig att utveckla för att få ett naturligt ståk från torget in i

65 Dnr SHB 11/50 17/18 programområdet. En ombyggnation av Behmbrogatan krävs för att uppnå en tillfredsställande tillgänglighet. I och med att de nya stråken genom området skapas blir området mer attraktivt. Korsningen Västra Kvarngatan- Folkungavägen blir en viktig trafikplats och måste göras mer trafiksäker och tydlig för de olika trafikslagen. Promenaden utmed Nyköpingsån är nästa stora stråk. Just denna del av å- promenaden är anonym och inte så lätt att hitta till. Men å-promenaden ska vara ett sammanhållet promenadstråk genom Nyköping och då måste denna del öppnas upp och tillgängliggöras. Stråken genom programområdet, befintliga och nya, beskrivs under rubriken Förslag. Analyskarta över nya stråk och noder inom programområdet och förhållandet med omgivande miljöer gjord av Zainab Malik, plan- och naturenheten

66 Dnr SHB 11/50 18/18 Utredningar Arkeologisk förstudie Polisen & Läroverket Medeltid & Nyare tid Fornlämning Nyköping 231:1, Nicolai socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Av Sörmlands museum Förslagsskiss Mondo augusti Diskussionsunderlag till programarbete för kv Polisen & Läroverket, Nyköping. Arbetshandling november Medverkande i planarbetet Planprogramsarbetet har bedrivits på uppdrag av mark- och exploateringsenheten, Nyköpings kommun Planprogrammet har upprättats av plan- och naturenheten Nyköpings kommun, Sofia Bergqvist planarkitekt Samarbete genom en arbetsgrupp har skett med Ewa Collin, mark- och exploateringsenheten, Eva Edberg, bygglovenheten, Per Skyllberg, plan- och naturenheten, Cecilia Behm och Pat Radestedt, parkavdelningen, Magnus Bäckmark, gatuavdelningen, Pia Björnhård, divisionen barn, utbildning och kultur, Peter Wirström, kommunfastigheter, Magnus Josefsson, Sörmlands museum, Göran Hedin, historiker.

67 :t Annegatan Befintliga byggnader används för centrumändamål; restaurang, café, hantverk och handel. Enstaka bostäder kan tillåtas. entré 6. Parkområde som kan nyttjas för lekpark/ upplevelsepark, uteserveringar, skatebanor mm. entré entré Västra Storgatan 5. Kontakten med Nyköpingsån förstärks genom tydligare entré till åpromenaden samt öka områdets vattenkontakt. VÄSTER 1:1 5 4 ÖSTER 1:1 X= RÅDHUSET Y= POLISEN 4. Miniparken, Johan Skyttes park, vid fd 2 rektorsbostaden framhävs och kan användas för uteservering. Viktiga stråk till Stora torget tydliggörs. entré 3 1 Viktig ny plats Nytt gång- och cykelstråk LÄROVERKET 16 Västra Kvarngatan 3. Område för skolverksamhet Y= NYKÖPINGS BRUK Behmbrogatan 2. Område med användningen 6 bostäder och kontor. X= Stadshuset Parkeringsyta med plats för ca 26 p-platser meter 7 entré Folkungavägen MEJERIET 4 Bruksgränd Förslagsskiss för planprogramområdet Nicolaiskolan, SHB 11/50 Samrådshandling 4 Skala 1:1000 A

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

Planprogram för området vid Nicolaiskolan

Planprogram för området vid Nicolaiskolan Dnr SHB 11/50 Planprogram för området vid Nicolaiskolan Polisen 1 och 3, Läroverket 16 samt del av Väster 1:1, Väster, Nyköping Nyköpings kommun Samrådshandling Planprogrambeskrivning Upprättad 2013-11-05

Läs mer

Planprogram för området vid Nicolaiskolan

Planprogram för området vid Nicolaiskolan Dnr SHB 11/50 Planprogram för området vid Nicolaiskolan Polisen 1 och 3, Läroverket 16 samt del av Väster 1:1, Väster, Nyköping Nyköpings kommun Godkännandehandling Planprogrambeskrivning Upprättad 2013-11-05,

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Planprogram för området vid Nicolaiskolan, Polisen 1 och 3, Läroverket 16 samt del av Väster 1:1, Väster, Nyköping, Nyköpings kommun

Planprogram för området vid Nicolaiskolan, Polisen 1 och 3, Läroverket 16 samt del av Väster 1:1, Väster, Nyköping, Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Programsamrådsredogörelse Datum 2014-04-07 Dnr SHB11/50 Planprogram för området vid Nicolaiskolan, Polisen 1 och 3, Läroverket 16 samt del av Väster 1:1, Väster,

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Samhällsbyggnadsförvaltningen DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Datum 2010-09-03 Dnr SN 17/07 Samhällsbyggnadsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Röda skolan i Järvsö PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Planbeskrivning. Andersberg 6:3, Andersbergs hälsocentral Detaljplan för centrum och vård Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Andersberg 6:3, Andersbergs hälsocentral Detaljplan för centrum och vård Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅD/UNDERRÄTTELSE 2013-11-28 DNR: 13BMN49 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM Planbeskrivning Andersberg 6:3, Andersbergs hälsocentral Detaljplan för centrum och vård Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby 2015-08-18 Dnr MSN/2015:673 Planutskottet Start-PM Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby Ärendet Ägaren till Holmia 9 (Villa Solgården) har sökt planbesked i syfte att ändra användning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

m.fl, Ringarums samhälle

m.fl, Ringarums samhälle Granskningshandling Tillägg till detaljplan för PRÄSTGÅRDEN 1:28 m.fl, Ringarums samhälle Tillägget gäller enbart för fastigheten RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69, det fd stationshuset. Gällande detaljplan: Detaljplan

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

Granskningshandling Dnr: PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Storkåge 67:2. inom orten Kåge Skellefteå kommun, Västerbottens län

Granskningshandling Dnr: PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Storkåge 67:2. inom orten Kåge Skellefteå kommun, Västerbottens län 2016-12-09 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Storkåge 67:2 inom orten Kåge Skellefteå kommun, Västerbottens län Detaljplan för Storkåge 67:2 inom orten Kåge, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Samhällsbyggnad,

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för Flodafors skola, fastigheten Granhammar 3:18, Katrineholms kommun

Detaljplan för Flodafors skola, fastigheten Granhammar 3:18, Katrineholms kommun _ 1:11 1:7 1:3 1:2 1:10 2:8 2:11 Floda kyrka 1:3 1 1:1 v FLODA 3:1 KYRKA 1:2 Granhammar 1:5 3:17 2:9 Skola lanområdet 3:16 3:15 3:18 3:14 3:12 3:10 3:13 3:11 3:9 3:2 3:3 3:4 3:5 3:6 3:7 3:8 50 m Detaljplan

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Start-PM. Ärendet Kommunstyrelsen

Start-PM. Ärendet Kommunstyrelsen 2010-04-08 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om planuppdrag Detaljplan för del av Lidingö 9:159 (Motorgården), stadsdelen Gångsätra. Dnr MSN/2010:369 Ärendet Planens huvudsakliga syfte är att pröva möjligheten

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

DNR Sida 1 av 5

DNR Sida 1 av 5 DNR 2012-1346 Sida 1 av 5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Mogaskolan, omfattande fastigheten Moga 5:1 och del av Moga 1:4 med flera, i Svenljunga tätort, Svenljunga kommun, Västra

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

Planbeskrivning. Kvarteret Brunnen samt upphävande av tomtindelning inom kvarteret Brunnen och del av Nybro 3:1 i Nybro, Nybro kommun.

Planbeskrivning. Kvarteret Brunnen samt upphävande av tomtindelning inom kvarteret Brunnen och del av Nybro 3:1 i Nybro, Nybro kommun. Detaljplan för Kvarteret Brunnen samt upphävande av tomtindelning inom kvarteret Brunnen och del av Nybro 3:1 i Nybro, Nybro kommun Antagen av SBN 2011-09-14 Laga kraft 2011-10-12 Planbeskrivning Handlingar

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen

Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-09-01, reviderad 2010-10-19 Dnr: 10BMN299 Handläggare: Henry Grew Antagen av BMN: 2010-12-14 Laga kraft: 2011-01-07 Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen Detaljplan för

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

Sörby 13:2, kv Pumpen

Sörby 13:2, kv Pumpen PLANBESKRIVNING 2011-12-12 Samråds-/underrättelsehandling Dnr: 11BMN97 Handläggare: Henry Grew Sörby 13:2, kv Pumpen Detaljplan för samlingslokal och skola Gävle kommun, Gävleborgs län Samrådstid: 12 januari

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2014-08-25 Dnr KS2013/307 1(7) Detaljplan för Rymningen 15:25 med flera Enköpings kommun - enkelt planförfarande Antagen 200X-XX-XX Laga kraft 200X-XX-XX PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Dnr 0716/09. Antagandehandling Upphävande av byggnadsplan Dyrtorp 1:1 m.fl Stenungsund

PLANBESKRIVNING. Dnr 0716/09. Antagandehandling Upphävande av byggnadsplan Dyrtorp 1:1 m.fl Stenungsund Dnr 0716/09 Antagandehandling 2010-04-28 PLANBESKRIVNING Upphävande av byggnadsplan Dyrtorp 1:1 m.fl Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Enkelt Planförfarande 1 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun 317 Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun Angande SBN 2010-06-22 84 Laga kraft 2011-01-15 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 2 Originalkarta I format A2 3 PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLA ING Dnr: 10BMN340 FYSISK PLANER. Tfn (vx) se

PLA ING Dnr: 10BMN340 FYSISK PLANER. Tfn (vx) se PLA N- OCH GENOMFÖRANDEBES KRIVNII NG 2010-10-26 Dnr: 10BMN340 Handläggare: Sari Svedjeholm Antagen av BMN: 2010-12-14 Laga kraft: 2011-01-07 Del av Väster 4:18, Kv Carlsborg (del av), Gävle Sjukhus Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Datum Granskningshandlingar Sbn 65/

Datum Granskningshandlingar Sbn 65/ Datum 2016-09-27 Granskningshandlingar Sbn 65/2016-214 1 (7) Tillägg till planbestämmelser: Ändring av detaljplan D56 för del av Vidåker med Hansjötorp 1:1 mm, för Slottsskolan 7-9 Vingåkers kommun, Södermanlands

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2. Dnr. Plan.2012.2 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

ELEFANTEN 3. FE-arkitekter AB Växelgatan SÖDERHAMN Planenheten. Normalt planförfarande. Detaljplan för KUS/2012/0044

ELEFANTEN 3. FE-arkitekter AB Växelgatan SÖDERHAMN Planenheten. Normalt planförfarande. Detaljplan för KUS/2012/0044 FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0044 Normalt planförfarande Flygbild över området. Detaljplan för ELEFANTEN 3 inom Köpmanstaden, Söderhamns stad, Gävleborgs län. Upprättad

Läs mer

DP Dnr MSN 2011/

DP Dnr MSN 2011/ 1 (5) DP 532 2012-09-02 Dnr MSN 2011/135-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING PLANKARTA och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till Detaljplan 19, del av Kummelnäs (Kummelnäs III),

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Standardförfarande

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Standardförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Diarienummer: Veronica Sjögren PBN 2014-2469 018-727 47 64 Planbeskrivning Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

DEL AV ÖJE 10:26 OCH ÖJE 10:35 GAMLA KONSUM, JÄRVSÖ

DEL AV ÖJE 10:26 OCH ÖJE 10:35 GAMLA KONSUM, JÄRVSÖ Datum 2011-12-23 Dnr KS 0024/11 Samhällsutvecklingsförvaltningen Plan och bygg SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN DEL AV ÖJE 10:26 OCH ÖJE 10:35 GAMLA KONSUM, JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte och huvuddrag PLANBESKRIVNING Samrådshandling 1(5) Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Plan-, bygg- och trafikavdelningen 2012-04-11 2012-0128 Sara Norlin Detaljplan för del av Djurängen 2:4 m.fl. (cirkulationsplats

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SOLKULLEN, KASTANJEN 2 SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING. Samråds- och underrättelsehandling 1 (6) tillhörande

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SOLKULLEN, KASTANJEN 2 SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING. Samråds- och underrättelsehandling 1 (6) tillhörande Samråds- och underrättelsehandling 1 (6) PLANBESKRIVNING tillhörande DETALJPLAN FÖR SOLKULLEN, KASTANJEN 2 SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING Katrineholms kommun, Södermanlands län Upprättad på Stadsarkitektkontoret

Läs mer

2015-02-20 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 13BMN46 Handläggare: Emma Olofsson. Detaljplanen antogs av Byggnads- och miljönämnden den 21 januari 2015.

2015-02-20 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 13BMN46 Handläggare: Emma Olofsson. Detaljplanen antogs av Byggnads- och miljönämnden den 21 januari 2015. Sid 1 (1) 2015-02-20 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 13BMN46 Handläggare: Emma Olofsson Lagakraftbevis Strömsbro 15:1, kv Systern Detaljplan för centrum och vård Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen

Läs mer

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Begränsat förfarande

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Begränsat förfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Diarienummer: Veronica Sjögren PBN 2014-2469 Planbeskrivning Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Begränsat förfarande

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för KVARTERET SKATTEBONDEN 1 M.M. i Alby, Botkyrka kommun. Planbeskrivning E 50-45

Antagandehandling. Detaljplan för KVARTERET SKATTEBONDEN 1 M.M. i Alby, Botkyrka kommun. Planbeskrivning E 50-45 Detaljplan för KVARTERET SKATTEBONDEN 1 M.M. i Alby, Botkyrka kommun Planbeskrivning Referens Jenny Borheim SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Birgitta Persson Fastighetsenheten, sbf

Läs mer

Förslag till detaljplan för Örmölla 13:15 i Abbekås, Skurups kommun

Förslag till detaljplan för Örmölla 13:15 i Abbekås, Skurups kommun Förslag till detaljplan för Örmölla 13:15 i Abbekås, Skurups kommun Ett förslag till ny detaljplan för Örmölla 13:15 har tagits fram. Planens syfte är att bemyndiga befintlig bebyggelse för framtida avstyckning.

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne Berörda sakägare övriga enligt sändlista

Länsstyrelsen i Skåne Berörda sakägare övriga enligt sändlista 2010-05-18 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Berörda sakägare övriga enligt sändlista SAMRÅD Detaljplan för GYMNASIET 2 Kyrksalshuset intill gymnasiet i Klippan Klippans kommun, Skåne län Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

PLANBESKRIVNING. som tillhör detaljplan för fastigheten Ankaret 8 Oxelösunds kommun, Södermanlands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. som tillhör detaljplan för fastigheten Ankaret 8 Oxelösunds kommun, Södermanlands län. Antagandehandling Antagandehandling Datum 2015-08-12 Dnr PLAN 2/2015 PLANBESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten Ankaret 8 Oxelösunds kommun, Södermanlands län Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 Handlingen består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning Planområde Detaljplan för

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta

Läs mer

Detaljplan LIS-område Madkroken, del av Nottebäck

Detaljplan LIS-område Madkroken, del av Nottebäck Alida Ottosson 0474-470 68 alida.ottosson@uppvidinge.se 9 2016-01-20 Dnr: Se nedan 1(1) Till Miljö- och byggnadsnämnden Återkallande av planuppdrag Ärenden: 3 planuppdrag Miljö- och byggnadsnämnden har

Läs mer

Detaljplan för del av Torsken 3

Detaljplan för del av Torsken 3 SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-11-22 SBN/2011:220 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Torsken 3 inom stadsdelen Bergshamra, upprättad i november 2012 Handlingar Utöver

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer