SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403"

Transkript

1 THS byggnad och tipplatta Diarie nr 2013/403 Handling 09 Bet Ändringen avser Sign

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 5 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL... 33

3 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 3(36) Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 AF AFA AFA.1 AFA.11 AFA.12 AFA.121 AFA.122 AFA.13 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter Byggherre Box Huddinge Besöksadress: Björkholmsvägen 16 Tel. vxl Beställare Se Byggherre. Beställarens kontaktperson under anbudstiden Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden ska ställas skriftligen till: All kommunikation rörande förfrågningsunderlaget sker skriftligen via: Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet För visning av arbetsområdet kontaktas: Tel: E-post: Projektörer Projektör Mark och Bygg ÄC Konsult AB Byggkonsulten Rune Norbäck AB Process Sweco Environment AB

4 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 4(36) AFA.15 AFA.151 AFA.153 AFA.155 AFA.156 Nätägare Nätägare VA Stockholm Vatten Nätägare Gas SRV Nätägare el Vattenfall Nätägare - kommunikationsnät Telia AFA.2 AFA.21 Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Korfattad orientering: SRV Återvinning avser att ersätta befintlig reningsanläggning 1 för oljehaltigt vatten från tvätthallar, gatubrunnslam, oljeavskiljare och liknande (fortsättningsvis kallat THS) med en ny modern anläggning som uppfyller högt ställda krav på funktion och tillgänglighet. Den nya anläggningen ska placeras i anslutning till befintliga ytor för omhändertagande och behandling av farligt avfall (FA) och kommer i huvudsak att placeras där lakvattendamm L1a är belägen idag. Förutom externt processavloppsvatten ska anläggningen behandla dagvatten från förorenade ytor inom nämnda område. Den planerade reningsanläggningen ingår också som en integrerad del av SRVs arbete med att förbättra omhändertagandet av THS där en utredning avseende möjligheterna att förbättra reningen presenterats i en prövotidsutredning som ingetts till miljödomstolen i december SRVs intentioner är att genom en utförandeentreprenad enligt AB04 bygga en ny anläggning som uppfyller samtliga krav enligt ovan Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. Entreprenaden omfattar ny byggnad av en reningsanläggning för slam. I entreprenaden ingår: 1 Kallad THS-anläggningen (TvättHallsSlam)

5 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 5(36) - Justering bärlager 50 mm och asfaltbeläggning från vågbänk ner till och runt THS byggnad och tipp platta med asfaltsbeläggning. - Betongbassäng med överbyggnad (THS Byggnad). - Tippplatta på 1800 m2 med stödmurar och skärmtak som option - Dränering och dagvattenomhändertagande - Uppfyllning av mark bakom stödmur AFA.22 AFA.3 AFA.4 AFB Objektets läge Den planerade reningsanläggningen ska uppföras i Sofielund, inom SRVs område för hantering av farligt avfall. Placering av tipplatta och reningsanläggning blir i huvudsak där befintlig lakvattendamm L1a idag ligger. För mer detaljerad information om objektets läge och arbetshänvisas till förfrågningsunderlaget i övrigt. Förkortningar Begreppsföklaringar I dessa Adminstrativa Föreskrifter används begrepp i enlighet med AB04 (sid 4-5) och AMA AF 12 (sid 41-44) UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Upphandlingen sker enligt de bestämmelser i lagen som gäller under tröskelvärdet. Upphandlingen sker genom direktupphandling. Detta innebär att anbud kan komma att antas utan förhandling, men också att beställaren om så önskar kan kalla till förhandling med en eller flera anbudsgivare. AFB.1 AFB.11 AFB.13 AFB.14 Former m m för upphandling Upphandlingsform Direktupphandling Entreprenadform Utförandeentreprenad enligt AB04. Ersättningsform Fast pris utan indexreglering.

6 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 6(36) AFB.15 AFB.17 AFB.2 AFB.21 Ersättning för anbudsgivning Ersättning för anbudsräkning kommer inte att utgå (ej heller i det fall upphandlingen avbryts). Förutsättningar för upphandlingens genomförande En förutsättning för att upphandlingen ska kunna genomföras är att angivet anbud ryms inom projektbudgeten samt att beställaren erhåller erforderliga tillstånd. Tillhandahållande av förfrågningsunderlag erhålls under anbudstiden via uppgifter på SRV s hemsida: Eventuella inkomna frågor under anbudstiden och svar på dessa samt eventuella kompletteringar och rättelser avseende upphandlingen kommer under anbudstiden kontinuerligt publiceras på: AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag et består av följande handlingar: 02 Ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning under AFC.111 i dessa Administrativa föreskrifter. 03 AB 04, Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (bifogas ej). 06 Särskilda mät- och ersättningsregler.1 AMA MER Anläggning 10 (bifogas ej). 08 Kompletterande föreskrifter för entreprenaden lämnade före sista anbudsdag 09 Dessa administrativa föreskrifter (AF), 10 Ej prissatt mängdförteckning, (kommer avse yta asfalt, bärlager, fyllning bakom stödmur) 12 Ritningar.1 K-ritningar enligt ritningsförteckning (30 st).2 Bygglovshandlingar; - Situationsplan (A30-02) - Plan, fasad och sektion (A30-01) 13 Övriga handlingar.1 Anbudsformulär

7 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 7(36) Anbudsgivare är skyldig att själv kontrollera att fullständigt förfrågningsunderlag enligt ovan erhållits. AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag Eventuella förtydliganden eller kompletteringar skickas via till Märk meddelandet genom att i ämnesraden ange Fråga, förfrågningsunderlagets namn och diarienummer. Frågor och svar kommer att publiceras på utan att ange vilken anbudsgivare som ställt frågan. Samtliga anbudsgivare är själva skyldiga att kontrollera annonsplatsen för eventuella kompletteringar kring frågor och svar. Anbudsgivare ska snarast meddela SRV om det finns felaktigheter eller oklarheter i förfrågningsunderlaget. Skriftliga kompletteringar kan även komma att publiceras löpande under anbudstiden. Anbudsgivaren ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad. Begäran om förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlaget ska vara ställda senast 7 dagar före sista anbudsdag. Om frågor inkommer senare än sju dagar före sista anbudsdag garanteras inte att frågan besvaras. Detta på grund av att upphandlande myndighet av likabehandlingsskäl är förhindrat att lämna tillkommande information i slutet av anbudstiden. Endast frågor avseende förfrågningsunderlaget besvaras. Endast skriftligt kompletterande uppgift lämnad av beställarens handläggare under anbudstiden är bindande för både beställare och anbudsgivare. Finner anbudsgivare att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart skall frågor ställas skriftligt eller per e-post till beställarens handläggare under anbudstiden, se AFA.121. AFB.25 AFB.3 Frågor under anbudstiden Alla frågor besvaras skriftligen och frågor av väsentlig betydelse för anbudsgivandet publiceras tillsammans med svar på Sista dag för publicering av sådana frågor är sju (7) kalenderdagar före sista anbudsdag och svar erhålles senast 6 dagar före sista anbudsdag. Anbudsgivning Det åligger anbudsgivaren att före anbudsgivning förvissa sig om arbetsområdets befintliga förhållanden och befintliga byggnader eller anläggningars utseende och belägenhet, tillfarter, pågående verksamheter m.m. så att entreprenören är fullt förtrogen med de förhållanden som kan inverka på arbetenas bedrivande och därmed kostnaderna.

8 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 8(36) Underlåtenhet i detta avseende kommer inte att berättiga antagen entreprenör att ställa krav på tillägg eller ersättning för sådant som vid besök på plats kunnat förutses. AFB.31 Anbuds form och innehåll Anbud skall innehålla uppgifter helt enligt bifogat anbudsformulär. Anbudet skall skickas/lämnas i två likalydande exemplar (original) samt ett digitalt exemplar i förseglat kuvert märkt Ärende nr: THS-anläggning, Dnr 2013/403. Se AFB.34 för adressering. Anbud per fax eller e-post godtas ej, eftersom beställaren då inte kan säkerställa att den absoluta sekretess som råder i upphandlingsärenden upprätthålls. Anbud skall avges på svenska. Dock tillåts att tekniska datablad/specifikationer avseende installationer är avfattade på engelska. Anbud skall avges i svensk valuta. Förbehåll för valutajustering godtas ej. Anbud skall avges exklusive lagstadgad mervärdesskatt. Anbud skall vara baserat på i mängdförteckningen angivna kvantiteter. Följande bilagor skall bifogas anbudet: - Anbudsformulär - Ifylld mängdförteckning - Ifylld bilaga Propbrieborgen om aktuellt - Intyg samarbetspartners om aktuellt AFB.311 Huvudanbud Huvudanbud skall avges. Tipplatta med stödmurar exklusive skärmtak och THS byggnad ska prissättas separat. Optionspris önskas för följande arbeten exklusive mängdförteckning: - Skärmtak till tipplatta enligt K-handlingar Mängdförteckning ifylles separat. AFB.313 AFB.314 AFB.32 Alternativa utföranden Alternativa utföranden är inte tillåtna. Kompletteringar till anbud Om beställaren finner att anbud kan och bör kompletteras/förtydligas, kommer detta att meddelas anbudsgivaren. Anbudsgivaren får då information om vad, hur och när anbudet skall kompletteras eller förtydligas. Anbudstidens utgång

9 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 9(36) Anbud skall vara beställaren tillhanda senast Anbud som inkommer efter anbudstidensutgång kommer inte att tas upp till prövning. AFB.33 AFB.34 Anbuds giltighetstid Anbudsgivare är bunden av sitt anbud till och med Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning, skall beställaren ha rätt att förlänga anbudens giltighetstid fram till dess att upphandlingskontrakt kan tecknas, dock i högst två (2) månader efter angiven giltighetstid. Adressering Anbudet ska läggas i ett förseglat kuvert märkt med Anbud, förfrågningsunderlagets namn och diarienummer. Anbuden ska skickas till: SRV återvinning AB Box Huddinge. Ersättning för upprättande av anbud medges inte. USB-minnen och andra anbudshandlingar returneras inte och ersätts heller inte. För anbudsgivare som önskar lämna in anbudet personligen ska detta inlämnas i receptionen på Björkholmsvägen 16, plan 2, Storängens industriområde, Huddinge. Receptionens öppettider är: måndag torsdag och fredag (vecka 36-21) och måndag torsdag och fredag (vecka 20-35). Anbud får ej lämnas via elektronisk post. AFB.4 AFB.5 AFB.51 AFB.511 Anbudsöppning Prövning av anbudsgivare och anbud Uteslutning av anbudsgivare En anbudsgivare skall uteslutas från deltagande i offentlig upphandling om myndigheten får kännedom om omständighet enligt 10 kap. 1, LOU (Lag om offentlig upphandling inom klassiska sektorn). En anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i offentlig upphandling enligt 10 kap. 2, LOU. Kraven skall uppfyllas under hela avtalstiden och SRV har rätt att häva avtalet om anbudsgivaren inte uppfyller samtliga ovan nämnda krav. Att skäl för uteslutning ej föreligger skall försäkras i anbudsformulär. Om anbudsgivaren i anbudet hänvisar till annat företags kapacitet, (samarbetspartner eller /underentreprenör), gäller ovanstående krav också för dessa. Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet

10 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 10(36) Anbudsgivare skall vara registrerad i aktiebolags-, bolags- eller föreningsregister, vara registrerad som arbetsgivare och för momsredovisning, vara registrerad för F-skatt eller FA-skatt och uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Beställaren kommer under anbudsutvärderingen kontakta Skatteverket som kommer att bistå beställarens handläggare med följande uppgifter om anbudsgivare: registrerad för momsredovisning och som arbetsgivare erlagd arbetsgivaravgift de senaste tre (3) redovisningsmånaderna registrering för F-skatt eller FA-skatt eventuella skulder för svenska skatter och avgifter hos Skatteverket och eventuell uppgift om betalningsplan eventuella skulder hos kronofogdemyndigheten och eventuell uppgift om betalningsuppgörelse Om anbudsgivaren i anbudet hänvisar till annat företags kapacitet, (samarbetspartner eller /underentreprenör), gäller ovanstående krav för dessa och beställaren kommer med hjälp av Skatteverket, att göra motsvarande kontroll för dessa. Ovanstående förfarande är endast tillämpbart i Sverige. Utländsk anbudsgivare skall insända dokumentation som intyg på att denna (samt eventuell samarbetspartner/underentreprenör) fullgjort i hemlandet föreskrivna registreringar och betalningar av skatter och avgifter. Dessa intyg eller motsvarande skall inte vara äldre än tre (3) månader räknat från sista anbudsdag. AFB.52 Prövning av anbudsgivares lämplighet Prövning av anbudsgivares lämplighet kommer att ske med avseende på: Finansiell och ekonomisk ställning Anbudsgivare skall ha en stabil ekonomisk bas samt ha tillgång till resurser som svarar mot anbudets omfattning och innehåll. Om anbudsgivaren i anbudet hänvisar till annat företags kapacitet, samarbetspartner eller underentreprenör, gäller motsvarande krav på ekonomisk och finansiell ställning för dessa. Teknisk förmåga och kapacitet Anbudsgivare skall ha erfarenhet av liknande art och omfattning/komplexitet. Med omfattning avses ej värdet i kronor. Anbudsgivaren skall styrka detta genom att till anbudet bifoga uppgifter enligt förteckning under punkt 2.1 i anbudsformulär. Samtliga efterfrågade uppgifter skall finnas med i anbudet. Helt nyetablerade företag, företag under bildande o. dyl. Helt nyetablerade företag, företag under bildande, eller företag som redan är etablerade, men som utökat sitt verksamhetsområde till att omfatta även sådant uppdrag som avses i denna upphandling och som därmed inte har möjlighet att bifoga en företeckning enligt ovan, skall i stället styrka sin tekniska

11 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 11(36) förmåga och kapacitet på annat sätt. Anbudsgivaren skall ha sådana utbildnings- och yrkesmässiga resurser kvalifikationer att denne förmår att utföra uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Handlingar som styrker förmåga och kapacitet för de nyckelpersoner som skall ansvara för utförandet av entreprenaden, skall bifogas till anbudet. Dessa nyckel-personer skall ha erfarenhet av liknande entreprenader i omfattning och komplexitet. Tillgång till andra företags kapacitet Avser anbudsgivare åberopa annat företags kapacitet (samarbetspartner /underentreprenör), skall anbudsgivare i sitt anbud ange vilken kapacitet som åberopas hos annat företag. Anbudsgivare skall till sitt anbud bifoga ifyllt dokument Intyg samarbetspartner/ underentreprenör som styrker att anbudsgivaren kommer att förfoga över dessa nödvändiga resurser när kontraktet skall fullgöras. Observera att beställaren endast tecknar avtal med en part. Om anbudsgivare har för avsikt att åberopa annat företags kapacitet, skall samarbetsavtal eller dylikt tecknas dessa parter emellan. Beställaren tecknar inte avtal med det företag vars kapacitet anbudsgivaren åberopar. Om flera entreprenörer väljer att gå samman och lämna anbud, skall alltså anbudsgivaren vid eventuellt avtalstecknande utgöra EN juridisk person. AFB.53 AFB.54 Prövning av anbud De anbud som har inkommit före anbudstidens utgång samt uppfyller kraven som ställs under AFB kommer att gå vidare till anbudsprövning. Beställaren kommer att anta det anbud som erbjuder lägst pris Beställaren förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud. Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud Samtliga anbudsgivare underrättas genom skriftligt tilldelningsbeslut. Tilldelningsbeslutet kommer att sändas till den e-postadress som anbudsgivare har angivit i fältet E-postadress för information om tilldelningsbeslut i anbudsformulär. Tilldelningsbeslut innebär inte en accept av anbud. Bindande avtal kommer till stånd först när kontrakt undertecknats av båda parter. AFB.55 Sekretess för anbudshandlingar SRV återvinning AB omfattas av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att ta del av till oss inkomna handlingar. För att en uppgift i en sådan handling ska kunna hemlighållas måste stöd härför finnas i

12 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 12(36) offentlighets- och sekretesslagen. Efter det att beslut om vilken leverantör som tilldelats kontrakt är inkomna anbud som regel offentliga. Av 31 kap 16 offentlighets- och sekretesslagen följer dock att sekretess gäller för uppgift i anbud som rör anbudsgivarens affärs- eller driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgiften röjs. Anser anbudsgivare att vissa uppgifter i hans anbud ska sekretessbeläggas skall anbudsgivaren i så fall precisera vilka uppgifter det gäller samt lämna en motivering till på vilket sätt anbudsgivaren skulle lida skada om uppgiften lämnades ut. Detta skall anges i anbudsformulär. Det är dock, som enligt offentlighets- och sekretesslagen ska besluta om en uppgift ska sekretessbeläggas. AFB.56 Kontraktstecknande Bindande avtal kommer till stånd först när kontrakt undertecknats av båda parter. AFC AFC.1 AFC.11 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD Omfattning Entreprenaden omfattar ny byggnad av en reningsanläggning för slamm. I entreprenaden ingår: - Justering bärlager 50 mm och asfaltbeläggning från vågbänk ner till och runt THS byggnad och tipp platta med asfaltsbeläggning. - Betongbassäng med överbyggnad (THS Byggnad). - Tippplatta på 1800 m2 med stödmurar och skärmtak som option - Dränering och dagvattenomhändertagande - Uppfyllning av mark bakom stödmur Arbetenas omfattning framgår av handlingarna under AFB.22. Kontraktshandlingar Entreprenadkontrakt kommer att tecknas mellan parterna. AFC.111 Sammanställning över ändringar i AB 04: Avsteg från AB 04 har gjorts i följande koder. AFC.172 AFC.23 AFC.27

13 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 13(36) AFC.371 AFC.46 AFC.471 AFC.54 AFC.61 AFC.62 AFC.9 AFC.12 AFC.121 Arbetsområde Arbetsområdets gränser Arbetsområdet framgår av inritade gränser i situationsplanen A30-2. AFC.122 Syn före påbörjande av arbete Gemensam syn inom arbetsområdet skall utföras innan arbetena påbörjas. Entreprenören skall underrätta beställaren om lämplig tid för syn. Beställaren kallar till syn, fotodokumenterar och för protokoll som justeras av entreprenören. Varje part svarar för sina kostnader i samband med syn. AFC.13 AFC.131 Förutsättningar Anbudsgivaren skall före anbuds lämnande genom besök på platsen ha skaffat sig kännedom om arbetsområdet och andra förhållanden av betydelse. Samtliga befintliga ledningar skall vara i drift under entreprenadtiden. Inga kända föroreningar finns inom arbetsområdet. Om störningar vid något tillfälle inte kan förhindras, skall arbetet som förorsakar störningar föregås av arbetsberedning, som skriftligen föreläggs beställaren för godkännande före arbetets påbörjande. Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Under entreprenadtiden kommer följande arbeten att utföras i eller i närheten av arbetsområdet. Elarbeten såsom resning belysningsstolpar samt inkopplingar VVS arbeten i mark och i byggnader som byggs Process installation. Luftentreprenad. SRV s egen verksamhet I entreprenaden ingår att samordna dessa arbeten med egna arbeten.

14 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 14(36) Entreprenören skall bedriva sina arbeten på ett sådant sätt att vederbörlig hänsyn tas till ovan nämnda arbeten. För dessa arbeten skall erforderlig personal, maskiner etc. äga tillträde till arbetsområdet utan att entreprenören ska kunna åberopa detta som skäl för ersättningsanspråk i någon form. AFC.132 Arbetstider Arbetstid räknas helgfri måndag fredag Grindar till området är öppna under verksamhetens öppettider ( ). Taggar för åtkomst till området på andra tider kan erhållas från beställaren efter prövning. Arbete under andra tider skall godkännas av beställaren, eventuella extrakostnader skall betalas av entreprenören. För arbete efter på vardagar samt hela helgen ska särskilda skäl föreligga. Entreprenören ansvarar för erforderliga tillstånd och informationer i samband med övertidsarbeten. Vid arbete på längre sammanhängande övertid skall beställaren informeras därom senast klockan dagen före planerad start. AFC.133 AFC.134 AFC.135 AFC.14 AFC.15 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Farligt avfall och dess verksamhet kommer vara i bruk under hela entreprenadtiden. Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader Beställaren bekostar besiktning och vibbrationsmätning av närliggande byggnader vid behov. Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Farligt avfall området kommer under hela entreprenadtiden att trafikeras av beställarens fordon. Trafik skall kunna passera arbetsplatsen under hela entreprenad-tiden. Eventuella provisoriska vägar ingår i entreprenaden. Entreprenören ansvarar för att informera och vägleda alla trafikantgrupper vid inskränkningar. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Beställarens Allmänna Ordnings- och Säkerhetsföreskrifter för personal samt entreprenörer och deras anställda skall följas. Varor m m

15 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 15(36) Beställaren tillhandahåller och tömmer containrar för återvinning av källsorterat överblivet material. Se även Arbetsplatsdispositionsplan, (APD-plan) AFC.151 Varor från entreprenören Varor som ingår i entreprenaden skall åtföljas av byggvarudeklaration och i förekommandefall säkerhetsdatablad eller varuinformationsblad. För ingående material skall anges uppgift om leverantör med adressuppgifter, typ/art.nr, dim./tjocklek samt övriga relevanta uppgifter. AFC.1522 Varor som tillhandahålls Kablar och kabelskyddsrör tillhandahålls av beställaren. Fundament och dragbrunnar för belysning tillhandahålls av beställaren, montering stolpar och armaturer ingår ej i entreprenaden. Entreprenören tillhandahåller egna byggbodar och städning av dessa. AFC.16 AFC.161 AFC.17 AFC.171 AFC.172 Tillstånd m m Tillstånd från myndigheter Beställaren svarar för att erforderliga tillstånd från berörda myndigheter finns. Entreprenören är skyldig efterfölja lämnade föreskrifter. Det åligger entreprenören att anskaffa och bekosta övriga erforderliga tillstånd entreprenören kan behöva för att fullfölja entreprenaden. Anmälningar Anmälningar till myndigheter Entreprenören övertar beställarens krav på förhandsanmälan enligt AFS 1999:3. Entreprenören ombesörjer och bekostar erforderliga anmälningar till myndigheter i den omfattning som erfordras för arbetenas genomförande. Eventuella bygglov för egen etablering och informationsskyltar ombesörjes och bekostas av entreprenören. Anmälningar till beställaren Med ändring av AB 04 kap 2 7 och 9 skall entreprenören skriftligen anmäla avvikelser, rörande entreprenaden, till beställaren. Beställaren skall tillställas kopia på de anmälningar som entreprenören skall göra till myndigheter o.d. Aktuell jourlista skall alltid finnas tillgänglig hos beställaren.

16 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 16(36) Innan mark eller installationsdelar mm görs oåtkomliga för besiktning och kontroll skall entreprenören underrätta beställaren så att besiktning eller kontroll kan ske. Anmälan skall ske minst 2 dagar i förväg. Entreprenören skall senast 2 dagar i förväg till beställarens kontrollant anmäla arbete färdigt för gemensam uppmätning enligt AB 04 kap Om övervakande myndighet har något att erinra under arbetets gång, skall entreprenören omedelbart underrätta beställaren. Om jordmassor påträffas som avviker på något sätt som till exempel färg, lukt eller annat som gör att de kan misstänkas innehålla föroreningar. Skall arbetet omedelbart avbrytas. Beställaren kontaktas omedelbart, som i samråd med tillståndsmyndigheten ombesörjer provtagning och med ledning av analysresultaten anvisar omhändertagandet. Arbetet får inte återupptas förrän tillstånd erhållits från beställaren. Detta gäller även vid misstanke om stenkolstjära i befintlig asfalt. Om fornlämningar påträffas skall arbetena omedelbart avbrytas och beställaren skall informeras omgående. AFC.18 Författningar En förutsättning för att få anlitas som entreprenör åt beställaren är att entreprenör fullgör sina lagstadgade skyldigheter gentemot stat och kommun vad avser skatter och sociala avgifter. Avtal kan endast vidmakthållas med entreprenör som fullgör sina lagenliga skyldigheter gentemot samhället vad avser skatter och sociala avgifter. Om entreprenören i sin tur anlitar samarbetspartner/underentreprenör, gäller samma skyldigheter för dessa. Skulle det under avtalstiden visa sig att nämnda skyldigheter inte fullgörs, alternativt att skatte-/avgiftsskulder uppstår och registreras hos Kronofogdemyndigheten, har beställaren rätt att häva avtalet (se AFC.8), eller om det är underentreprenör som felat i detta avseende, omedelbart avstänga denne. Beställaren kan komma att för entreprenören och av honom anlitad samarbetspartner/underentreprenör, begära uppgifter från Skatte- och Kronofogdemyndigheten, se AFB.511. Upplysningar kan inhämtas löpande under kontraktets gång och omfatta entreprenörer och leverantörer i alla led. AFC.183 Ansvar för byggarbetsmiljö Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter, AFS 2008:16. Entreprenören övertar hela byggarbetsmiljöansvaret under byggtiden på sitt arbetsområde enligt APD plan. AFC.1831 Arbetsmiljöplan

17 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 17(36) Arbetsmiljöplan upprättas av arbetsmiljösamordnaren för planering och projektering. Arbetsmiljöplanen överlämnas till entreprenören som utses till byggarbetsmiljösamordnare för utförandet och svarar för att anpassa planen till arbetets fortskridande och till eventuella förändringar. AFC.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) Byggherrens BAS-P under projekteringstiden är Anders Karlsson, Kafjärden Projekt AB AFC.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter. På startmötet skall entreprenören namnge och styrka att de personer som entreprenören avser att använda som kontaktmän i arbetsmiljösamordningsarbetet har erfoderlig utbildning för BAS-U enligt Arbetsmiljöverkets regler. Det gäller kontaktmannen och dennes ersättare. AFC.1834 Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare Entreprenören skall genom anslag på arbetsplatsen ange namn och telefonnummer till arbetsplatsens byggarbetsmiljösamordningsansvarige. Entreprenören är skyldig att till beställaren lämna namn på och kontaktuppgifter till den person som utses till skyddsombud. AFC.2 AFC.21 Utförande Kvalitetsangivelser Önskar anbudsgivare använda rätten att välja likvärdig vara, då föreskriften "eller likvärdig" angivits, skall detta anges i anbudet. Likvärdigheten skall styrkas av anbudsgivaren genom att tekniska specifikationer samt certifieringar för offererad likvärdig produkt bifogas anbudet. Beställaren förbehåller sig rätten att avgöra om fabrikat/vara eller arbetsutförande är likvärdiga. Samtliga använda material skall vara provade och godkända av därför tillsatt myndighet. Om byte av föreskrivet fabrikat/vara eller föreskrivet arbetsutförande mot likvärdig föranleder ändringar eller kompletteringar av handlingar etc. skall entreprenören omgående anmäla detta till beställaren. Om av entrepernören föreslaget utbyte av arbete, material eller vara mot likvärdigt, föranleder

18 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 18(36) ändringar eller kompletteringar, svarar entreprenören för samtliga kostnader, som uppkommer i samband med bytet. Svetsning av polyetenrör skall utföras av licensierade svetsare. Beträffande provning för konstaterade av likvärdighet, se AB 04 kap Kvalitetskontroll skall utföras vid ackrediterat laboratorium. Ackreditering av laboratorium och provtagningsmetoder skall verifieras. AFC.22 Kvalitets- och miljöarbete AFC.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan Entreprenören skall senast 2 veckor efter beställning utarbeta och till beställaren överlämna förslag till objektsanpassad kvalitet- och miljöplan. I förslaget skall även eventuella underentreprenörers arbete ingå. Planen skall godkännas av beställaren innan arbetena påbörjas Kvalitetsplanen skall minst innehålla följande punkter som redovisas vid varje byggmöte: Utförd egenkontroll Kommande kvalitetskritiska aktiviteter Avvikelserapporter Miljöplanen skall minst innehålla följande punkter som redovisas vid varje byggmöte: Överskottsmassornas disponering Eventuella föroreningar Miljöpåverkande händelser och åtgärder för dem Entreprenören upprättar arbetsmiljöplan med beaktande av beställarens utkast till arbetsmiljöplan och gör förhandsanmälan enligt Arbetsmiljöverkets AFS 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbeten. AFC.225 Kvalitets- och miljörevision AFC.2251 Beställarens kvalitets- och miljörevision Beställaren har rätt att genomföra kvalitetsrevision hos entreprenören. Entreprenören skall förbehålla beställaren denna revisionsrätt hos sina underentreprenörer, konsulter och leverantörer samt att ta del av eventuell internrevision av entreprenören. Beställaren förbehåller sig rätt att genomföra miljörevision hos entreprenören. Likaså skall beställaren ha rätt att ta del av eventuell internrevision av entreprenören.

19 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 19(36) AFC.2252 Entreprenörens kvalitets- och miljörevision Entreprenören skall tillhandahålla dokumentation samt medverka vid kvalitetsrevisioner som beställaren genomför. Entreprenören skall tillhandahålla dokumentation samt medverka vid miljörevisioner som beställaren genomför. AFC.23 ÄTA-arbeten Varje ÄTA- arbete (även ändringar av AB 04 kap 2 3, 6, 7 och 8 samt kap 3 3) skall föregås av skriftliga beställningar. Gäller även arbeten under gränsbeloppet. ÄTA- arbeten som utförts utan skriftlig beställning berättigar ej till särskild ersättning utöver kontraktsumman. Kostnader för ändringar och tillägg skall redovisas separat för varje beställning. Överlämnad ritning eller annan handling är inte att betrakta som beställning. Med ändring av vad som sägs i AB 04 kap 2 3 gäller att beställaren äger rätt att anlita annan entreprenör för utförande av arbeten som inte ingår i kontraktsarbetena. AFC.24 AFC.241 Tillhandahållande av handlingar Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Endast handling märkt "BYGGHANDLING" skall ligga till grund för entreprenadens genomförande. Beställaren tillhandahåller tre (3) omgångar utskrivna bygghandlingar och en cd-skiva med handlingarna digitalt i format.pdf av under punkt AFB.22 angivna handlingar samt ändringshandlingar, vid startmötet. Eventuella revideringshandlingar under entreprenadtiden kommer att levereras digitalt i format.pdf. AFC.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Följande handlingar skall tillhandahållas senast två (2) veckor efter kontraktskrivning: Detaljerad produktionstidplan. Arbetsmiljöplan, enligt föreskrifter i Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1999:3 med ändring i AFS 2008:16. Kvalitetsplan, objektsanpassad, enligt AFC.223

20 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 20(36) Miljöplan, objektanpassad, enligt AFC.223 Plan för hantering av avfall. Förslag till placerings- och dispositionsritning (upplag, bodar mm). Organisationsplan enligt AFC.3 Säkerhet enligt AFC.631. Försäkringsbevis enligt AFC Betalningsplan enligt AFC Trafikanordningsplan redovisande principer för avstängningar och omledningar avseende samtliga trafikslag Om entreprenören föreslår ändringar av i handlingen angivet utförande informeras beställaren som avgör vilka handlingar som då krävs. Skisser, ritningar och beskrivningar som entreprenören uppättat ska granskas och godkännas av beställaren innan förändringarna får genomföras. Relationshandlingar, provningsprotokoll levereras enligt mängdförteckningar. Relation VA ska skapas med ESRI Arc GIS. Entreprenören ska vid anmälan om slutbesiktning, dvs. 3 veckor före slutbesiktning överlämna följande handlingar: Dokumentation av CE-märkning enligt AFC.185 och AFC.186. Relationsritningar och relationshandlingar av entreprenörens egna handlingar. Gäller all projektering som utförs av entreprenören enligt tekniska beskrivningar. Underlag för relationsritningar. Godkänt protokoll från egenkontroll, samordnad egenprovning och provdrift och prestandaprov. Drift- och skötselinstruktioner samt reservdelsförteckningar. Godkända protokoll från provning, injustering och samordnad funktionsprovning. Teknisk dokumentation med mera för installationer. Protokoll från funktions- och täthetsprovning och övriga provningar samt övrig dokumentation enligt handlingarna. AFC.26 AFC.262 Information Vid arbeten som direkt påverkar en verksamhet i området ska entreprenören i god tid (senast 1 vecka innan) informera fastighetsägare/verksamhetsutövare. Beställarens informationsverksamhet

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag , Sidantal 39 Källtorpsvägen 60, 176 74 Järfälla 6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Dnr: Upprättad av Järfälla kommun Stockholm BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Skåne UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad För avgivande av anbud på beläggningsarbeten inom Skåne län Dessa upphandlingsföreskrifter ansluter till AMA AF 07, med den ändringen att första bokstaven

Läs mer

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Elin Rystedt Karl Ingelstam 2015-06-03 KSN-2015-1143 Kommunstyrelsen Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker Förslag till

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB 0685.025 Växjö MARK & VATTEN INGENJÖRERNA AB AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN 0685.025 Förfrågningsunderlag

Läs mer

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare KALLELSE 212-1-18 1 (2) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 212-1-18, kl 17: Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Förmöte: Alliansen kl 16:3 rum Grå S-gruppen

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Detta är en sammanfattning av rapporten Beställarhjälp för upphandling av bergvärme

Läs mer

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för byggande av ett passivt fiberoptiskt nät

Läs mer

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION 2004-11-23 Diarienummer 719-1065-2004 DESSA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ANSLUTER TILL AF AMA 98 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Administrativa Föreskrifter

Administrativa Föreskrifter AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 1 (15) Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Nyproduktion Ullna Strand-Skogskvarteren Projektnummer: EJ121804 Stockholm 2014-05-05 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Enkel byggbeskrivning. 2014-05-27 Ansvarig Evert Blomqvist Handläggare Ulf Johansson Upprättad av UJ Revidering Kapitelbokstav/sidnr AF/1(14) Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Läs mer

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå 2010-06-10 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion

Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion Du glömmer väl inte att registrera dina kontaktuppgifter. Detta för att vi ska kunna meddela dig om det sker någon förändring. Hälsningar Upphandlingsfunktionen

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONS- ENTREPRENADER AB 03 (I anslutning till AB 03 har utarbetats särskilda formulär, BKK:s formulär X/03 för fastprisavtal och BKK:s formulär

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer