SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403"

Transkript

1 THS byggnad och tipplatta Diarie nr 2013/403 Handling 09 Bet Ändringen avser Sign

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 5 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL... 33

3 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 3(36) Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 AF AFA AFA.1 AFA.11 AFA.12 AFA.121 AFA.122 AFA.13 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter Byggherre Box Huddinge Besöksadress: Björkholmsvägen 16 Tel. vxl Beställare Se Byggherre. Beställarens kontaktperson under anbudstiden Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden ska ställas skriftligen till: All kommunikation rörande förfrågningsunderlaget sker skriftligen via: Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet För visning av arbetsområdet kontaktas: Tel: E-post: Projektörer Projektör Mark och Bygg ÄC Konsult AB Byggkonsulten Rune Norbäck AB Process Sweco Environment AB

4 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 4(36) AFA.15 AFA.151 AFA.153 AFA.155 AFA.156 Nätägare Nätägare VA Stockholm Vatten Nätägare Gas SRV Nätägare el Vattenfall Nätägare - kommunikationsnät Telia AFA.2 AFA.21 Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Korfattad orientering: SRV Återvinning avser att ersätta befintlig reningsanläggning 1 för oljehaltigt vatten från tvätthallar, gatubrunnslam, oljeavskiljare och liknande (fortsättningsvis kallat THS) med en ny modern anläggning som uppfyller högt ställda krav på funktion och tillgänglighet. Den nya anläggningen ska placeras i anslutning till befintliga ytor för omhändertagande och behandling av farligt avfall (FA) och kommer i huvudsak att placeras där lakvattendamm L1a är belägen idag. Förutom externt processavloppsvatten ska anläggningen behandla dagvatten från förorenade ytor inom nämnda område. Den planerade reningsanläggningen ingår också som en integrerad del av SRVs arbete med att förbättra omhändertagandet av THS där en utredning avseende möjligheterna att förbättra reningen presenterats i en prövotidsutredning som ingetts till miljödomstolen i december SRVs intentioner är att genom en utförandeentreprenad enligt AB04 bygga en ny anläggning som uppfyller samtliga krav enligt ovan Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. Entreprenaden omfattar ny byggnad av en reningsanläggning för slam. I entreprenaden ingår: 1 Kallad THS-anläggningen (TvättHallsSlam)

5 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 5(36) - Justering bärlager 50 mm och asfaltbeläggning från vågbänk ner till och runt THS byggnad och tipp platta med asfaltsbeläggning. - Betongbassäng med överbyggnad (THS Byggnad). - Tippplatta på 1800 m2 med stödmurar och skärmtak som option - Dränering och dagvattenomhändertagande - Uppfyllning av mark bakom stödmur AFA.22 AFA.3 AFA.4 AFB Objektets läge Den planerade reningsanläggningen ska uppföras i Sofielund, inom SRVs område för hantering av farligt avfall. Placering av tipplatta och reningsanläggning blir i huvudsak där befintlig lakvattendamm L1a idag ligger. För mer detaljerad information om objektets läge och arbetshänvisas till förfrågningsunderlaget i övrigt. Förkortningar Begreppsföklaringar I dessa Adminstrativa Föreskrifter används begrepp i enlighet med AB04 (sid 4-5) och AMA AF 12 (sid 41-44) UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Upphandlingen sker enligt de bestämmelser i lagen som gäller under tröskelvärdet. Upphandlingen sker genom direktupphandling. Detta innebär att anbud kan komma att antas utan förhandling, men också att beställaren om så önskar kan kalla till förhandling med en eller flera anbudsgivare. AFB.1 AFB.11 AFB.13 AFB.14 Former m m för upphandling Upphandlingsform Direktupphandling Entreprenadform Utförandeentreprenad enligt AB04. Ersättningsform Fast pris utan indexreglering.

6 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 6(36) AFB.15 AFB.17 AFB.2 AFB.21 Ersättning för anbudsgivning Ersättning för anbudsräkning kommer inte att utgå (ej heller i det fall upphandlingen avbryts). Förutsättningar för upphandlingens genomförande En förutsättning för att upphandlingen ska kunna genomföras är att angivet anbud ryms inom projektbudgeten samt att beställaren erhåller erforderliga tillstånd. Tillhandahållande av förfrågningsunderlag erhålls under anbudstiden via uppgifter på SRV s hemsida: Eventuella inkomna frågor under anbudstiden och svar på dessa samt eventuella kompletteringar och rättelser avseende upphandlingen kommer under anbudstiden kontinuerligt publiceras på: AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag et består av följande handlingar: 02 Ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning under AFC.111 i dessa Administrativa föreskrifter. 03 AB 04, Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (bifogas ej). 06 Särskilda mät- och ersättningsregler.1 AMA MER Anläggning 10 (bifogas ej). 08 Kompletterande föreskrifter för entreprenaden lämnade före sista anbudsdag 09 Dessa administrativa föreskrifter (AF), 10 Ej prissatt mängdförteckning, (kommer avse yta asfalt, bärlager, fyllning bakom stödmur) 12 Ritningar.1 K-ritningar enligt ritningsförteckning (30 st).2 Bygglovshandlingar; - Situationsplan (A30-02) - Plan, fasad och sektion (A30-01) 13 Övriga handlingar.1 Anbudsformulär

7 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 7(36) Anbudsgivare är skyldig att själv kontrollera att fullständigt förfrågningsunderlag enligt ovan erhållits. AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag Eventuella förtydliganden eller kompletteringar skickas via till Märk meddelandet genom att i ämnesraden ange Fråga, förfrågningsunderlagets namn och diarienummer. Frågor och svar kommer att publiceras på utan att ange vilken anbudsgivare som ställt frågan. Samtliga anbudsgivare är själva skyldiga att kontrollera annonsplatsen för eventuella kompletteringar kring frågor och svar. Anbudsgivare ska snarast meddela SRV om det finns felaktigheter eller oklarheter i förfrågningsunderlaget. Skriftliga kompletteringar kan även komma att publiceras löpande under anbudstiden. Anbudsgivaren ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad. Begäran om förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlaget ska vara ställda senast 7 dagar före sista anbudsdag. Om frågor inkommer senare än sju dagar före sista anbudsdag garanteras inte att frågan besvaras. Detta på grund av att upphandlande myndighet av likabehandlingsskäl är förhindrat att lämna tillkommande information i slutet av anbudstiden. Endast frågor avseende förfrågningsunderlaget besvaras. Endast skriftligt kompletterande uppgift lämnad av beställarens handläggare under anbudstiden är bindande för både beställare och anbudsgivare. Finner anbudsgivare att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart skall frågor ställas skriftligt eller per e-post till beställarens handläggare under anbudstiden, se AFA.121. AFB.25 AFB.3 Frågor under anbudstiden Alla frågor besvaras skriftligen och frågor av väsentlig betydelse för anbudsgivandet publiceras tillsammans med svar på Sista dag för publicering av sådana frågor är sju (7) kalenderdagar före sista anbudsdag och svar erhålles senast 6 dagar före sista anbudsdag. Anbudsgivning Det åligger anbudsgivaren att före anbudsgivning förvissa sig om arbetsområdets befintliga förhållanden och befintliga byggnader eller anläggningars utseende och belägenhet, tillfarter, pågående verksamheter m.m. så att entreprenören är fullt förtrogen med de förhållanden som kan inverka på arbetenas bedrivande och därmed kostnaderna.

8 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 8(36) Underlåtenhet i detta avseende kommer inte att berättiga antagen entreprenör att ställa krav på tillägg eller ersättning för sådant som vid besök på plats kunnat förutses. AFB.31 Anbuds form och innehåll Anbud skall innehålla uppgifter helt enligt bifogat anbudsformulär. Anbudet skall skickas/lämnas i två likalydande exemplar (original) samt ett digitalt exemplar i förseglat kuvert märkt Ärende nr: THS-anläggning, Dnr 2013/403. Se AFB.34 för adressering. Anbud per fax eller e-post godtas ej, eftersom beställaren då inte kan säkerställa att den absoluta sekretess som råder i upphandlingsärenden upprätthålls. Anbud skall avges på svenska. Dock tillåts att tekniska datablad/specifikationer avseende installationer är avfattade på engelska. Anbud skall avges i svensk valuta. Förbehåll för valutajustering godtas ej. Anbud skall avges exklusive lagstadgad mervärdesskatt. Anbud skall vara baserat på i mängdförteckningen angivna kvantiteter. Följande bilagor skall bifogas anbudet: - Anbudsformulär - Ifylld mängdförteckning - Ifylld bilaga Propbrieborgen om aktuellt - Intyg samarbetspartners om aktuellt AFB.311 Huvudanbud Huvudanbud skall avges. Tipplatta med stödmurar exklusive skärmtak och THS byggnad ska prissättas separat. Optionspris önskas för följande arbeten exklusive mängdförteckning: - Skärmtak till tipplatta enligt K-handlingar Mängdförteckning ifylles separat. AFB.313 AFB.314 AFB.32 Alternativa utföranden Alternativa utföranden är inte tillåtna. Kompletteringar till anbud Om beställaren finner att anbud kan och bör kompletteras/förtydligas, kommer detta att meddelas anbudsgivaren. Anbudsgivaren får då information om vad, hur och när anbudet skall kompletteras eller förtydligas. Anbudstidens utgång

9 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 9(36) Anbud skall vara beställaren tillhanda senast Anbud som inkommer efter anbudstidensutgång kommer inte att tas upp till prövning. AFB.33 AFB.34 Anbuds giltighetstid Anbudsgivare är bunden av sitt anbud till och med Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning, skall beställaren ha rätt att förlänga anbudens giltighetstid fram till dess att upphandlingskontrakt kan tecknas, dock i högst två (2) månader efter angiven giltighetstid. Adressering Anbudet ska läggas i ett förseglat kuvert märkt med Anbud, förfrågningsunderlagets namn och diarienummer. Anbuden ska skickas till: SRV återvinning AB Box Huddinge. Ersättning för upprättande av anbud medges inte. USB-minnen och andra anbudshandlingar returneras inte och ersätts heller inte. För anbudsgivare som önskar lämna in anbudet personligen ska detta inlämnas i receptionen på Björkholmsvägen 16, plan 2, Storängens industriområde, Huddinge. Receptionens öppettider är: måndag torsdag och fredag (vecka 36-21) och måndag torsdag och fredag (vecka 20-35). Anbud får ej lämnas via elektronisk post. AFB.4 AFB.5 AFB.51 AFB.511 Anbudsöppning Prövning av anbudsgivare och anbud Uteslutning av anbudsgivare En anbudsgivare skall uteslutas från deltagande i offentlig upphandling om myndigheten får kännedom om omständighet enligt 10 kap. 1, LOU (Lag om offentlig upphandling inom klassiska sektorn). En anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i offentlig upphandling enligt 10 kap. 2, LOU. Kraven skall uppfyllas under hela avtalstiden och SRV har rätt att häva avtalet om anbudsgivaren inte uppfyller samtliga ovan nämnda krav. Att skäl för uteslutning ej föreligger skall försäkras i anbudsformulär. Om anbudsgivaren i anbudet hänvisar till annat företags kapacitet, (samarbetspartner eller /underentreprenör), gäller ovanstående krav också för dessa. Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet

10 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 10(36) Anbudsgivare skall vara registrerad i aktiebolags-, bolags- eller föreningsregister, vara registrerad som arbetsgivare och för momsredovisning, vara registrerad för F-skatt eller FA-skatt och uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Beställaren kommer under anbudsutvärderingen kontakta Skatteverket som kommer att bistå beställarens handläggare med följande uppgifter om anbudsgivare: registrerad för momsredovisning och som arbetsgivare erlagd arbetsgivaravgift de senaste tre (3) redovisningsmånaderna registrering för F-skatt eller FA-skatt eventuella skulder för svenska skatter och avgifter hos Skatteverket och eventuell uppgift om betalningsplan eventuella skulder hos kronofogdemyndigheten och eventuell uppgift om betalningsuppgörelse Om anbudsgivaren i anbudet hänvisar till annat företags kapacitet, (samarbetspartner eller /underentreprenör), gäller ovanstående krav för dessa och beställaren kommer med hjälp av Skatteverket, att göra motsvarande kontroll för dessa. Ovanstående förfarande är endast tillämpbart i Sverige. Utländsk anbudsgivare skall insända dokumentation som intyg på att denna (samt eventuell samarbetspartner/underentreprenör) fullgjort i hemlandet föreskrivna registreringar och betalningar av skatter och avgifter. Dessa intyg eller motsvarande skall inte vara äldre än tre (3) månader räknat från sista anbudsdag. AFB.52 Prövning av anbudsgivares lämplighet Prövning av anbudsgivares lämplighet kommer att ske med avseende på: Finansiell och ekonomisk ställning Anbudsgivare skall ha en stabil ekonomisk bas samt ha tillgång till resurser som svarar mot anbudets omfattning och innehåll. Om anbudsgivaren i anbudet hänvisar till annat företags kapacitet, samarbetspartner eller underentreprenör, gäller motsvarande krav på ekonomisk och finansiell ställning för dessa. Teknisk förmåga och kapacitet Anbudsgivare skall ha erfarenhet av liknande art och omfattning/komplexitet. Med omfattning avses ej värdet i kronor. Anbudsgivaren skall styrka detta genom att till anbudet bifoga uppgifter enligt förteckning under punkt 2.1 i anbudsformulär. Samtliga efterfrågade uppgifter skall finnas med i anbudet. Helt nyetablerade företag, företag under bildande o. dyl. Helt nyetablerade företag, företag under bildande, eller företag som redan är etablerade, men som utökat sitt verksamhetsområde till att omfatta även sådant uppdrag som avses i denna upphandling och som därmed inte har möjlighet att bifoga en företeckning enligt ovan, skall i stället styrka sin tekniska

11 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 11(36) förmåga och kapacitet på annat sätt. Anbudsgivaren skall ha sådana utbildnings- och yrkesmässiga resurser kvalifikationer att denne förmår att utföra uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Handlingar som styrker förmåga och kapacitet för de nyckelpersoner som skall ansvara för utförandet av entreprenaden, skall bifogas till anbudet. Dessa nyckel-personer skall ha erfarenhet av liknande entreprenader i omfattning och komplexitet. Tillgång till andra företags kapacitet Avser anbudsgivare åberopa annat företags kapacitet (samarbetspartner /underentreprenör), skall anbudsgivare i sitt anbud ange vilken kapacitet som åberopas hos annat företag. Anbudsgivare skall till sitt anbud bifoga ifyllt dokument Intyg samarbetspartner/ underentreprenör som styrker att anbudsgivaren kommer att förfoga över dessa nödvändiga resurser när kontraktet skall fullgöras. Observera att beställaren endast tecknar avtal med en part. Om anbudsgivare har för avsikt att åberopa annat företags kapacitet, skall samarbetsavtal eller dylikt tecknas dessa parter emellan. Beställaren tecknar inte avtal med det företag vars kapacitet anbudsgivaren åberopar. Om flera entreprenörer väljer att gå samman och lämna anbud, skall alltså anbudsgivaren vid eventuellt avtalstecknande utgöra EN juridisk person. AFB.53 AFB.54 Prövning av anbud De anbud som har inkommit före anbudstidens utgång samt uppfyller kraven som ställs under AFB kommer att gå vidare till anbudsprövning. Beställaren kommer att anta det anbud som erbjuder lägst pris Beställaren förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud. Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud Samtliga anbudsgivare underrättas genom skriftligt tilldelningsbeslut. Tilldelningsbeslutet kommer att sändas till den e-postadress som anbudsgivare har angivit i fältet E-postadress för information om tilldelningsbeslut i anbudsformulär. Tilldelningsbeslut innebär inte en accept av anbud. Bindande avtal kommer till stånd först när kontrakt undertecknats av båda parter. AFB.55 Sekretess för anbudshandlingar SRV återvinning AB omfattas av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att ta del av till oss inkomna handlingar. För att en uppgift i en sådan handling ska kunna hemlighållas måste stöd härför finnas i

12 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 12(36) offentlighets- och sekretesslagen. Efter det att beslut om vilken leverantör som tilldelats kontrakt är inkomna anbud som regel offentliga. Av 31 kap 16 offentlighets- och sekretesslagen följer dock att sekretess gäller för uppgift i anbud som rör anbudsgivarens affärs- eller driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgiften röjs. Anser anbudsgivare att vissa uppgifter i hans anbud ska sekretessbeläggas skall anbudsgivaren i så fall precisera vilka uppgifter det gäller samt lämna en motivering till på vilket sätt anbudsgivaren skulle lida skada om uppgiften lämnades ut. Detta skall anges i anbudsformulär. Det är dock, som enligt offentlighets- och sekretesslagen ska besluta om en uppgift ska sekretessbeläggas. AFB.56 Kontraktstecknande Bindande avtal kommer till stånd först när kontrakt undertecknats av båda parter. AFC AFC.1 AFC.11 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD Omfattning Entreprenaden omfattar ny byggnad av en reningsanläggning för slamm. I entreprenaden ingår: - Justering bärlager 50 mm och asfaltbeläggning från vågbänk ner till och runt THS byggnad och tipp platta med asfaltsbeläggning. - Betongbassäng med överbyggnad (THS Byggnad). - Tippplatta på 1800 m2 med stödmurar och skärmtak som option - Dränering och dagvattenomhändertagande - Uppfyllning av mark bakom stödmur Arbetenas omfattning framgår av handlingarna under AFB.22. Kontraktshandlingar Entreprenadkontrakt kommer att tecknas mellan parterna. AFC.111 Sammanställning över ändringar i AB 04: Avsteg från AB 04 har gjorts i följande koder. AFC.172 AFC.23 AFC.27

13 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 13(36) AFC.371 AFC.46 AFC.471 AFC.54 AFC.61 AFC.62 AFC.9 AFC.12 AFC.121 Arbetsområde Arbetsområdets gränser Arbetsområdet framgår av inritade gränser i situationsplanen A30-2. AFC.122 Syn före påbörjande av arbete Gemensam syn inom arbetsområdet skall utföras innan arbetena påbörjas. Entreprenören skall underrätta beställaren om lämplig tid för syn. Beställaren kallar till syn, fotodokumenterar och för protokoll som justeras av entreprenören. Varje part svarar för sina kostnader i samband med syn. AFC.13 AFC.131 Förutsättningar Anbudsgivaren skall före anbuds lämnande genom besök på platsen ha skaffat sig kännedom om arbetsområdet och andra förhållanden av betydelse. Samtliga befintliga ledningar skall vara i drift under entreprenadtiden. Inga kända föroreningar finns inom arbetsområdet. Om störningar vid något tillfälle inte kan förhindras, skall arbetet som förorsakar störningar föregås av arbetsberedning, som skriftligen föreläggs beställaren för godkännande före arbetets påbörjande. Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Under entreprenadtiden kommer följande arbeten att utföras i eller i närheten av arbetsområdet. Elarbeten såsom resning belysningsstolpar samt inkopplingar VVS arbeten i mark och i byggnader som byggs Process installation. Luftentreprenad. SRV s egen verksamhet I entreprenaden ingår att samordna dessa arbeten med egna arbeten.

14 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 14(36) Entreprenören skall bedriva sina arbeten på ett sådant sätt att vederbörlig hänsyn tas till ovan nämnda arbeten. För dessa arbeten skall erforderlig personal, maskiner etc. äga tillträde till arbetsområdet utan att entreprenören ska kunna åberopa detta som skäl för ersättningsanspråk i någon form. AFC.132 Arbetstider Arbetstid räknas helgfri måndag fredag Grindar till området är öppna under verksamhetens öppettider ( ). Taggar för åtkomst till området på andra tider kan erhållas från beställaren efter prövning. Arbete under andra tider skall godkännas av beställaren, eventuella extrakostnader skall betalas av entreprenören. För arbete efter på vardagar samt hela helgen ska särskilda skäl föreligga. Entreprenören ansvarar för erforderliga tillstånd och informationer i samband med övertidsarbeten. Vid arbete på längre sammanhängande övertid skall beställaren informeras därom senast klockan dagen före planerad start. AFC.133 AFC.134 AFC.135 AFC.14 AFC.15 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Farligt avfall och dess verksamhet kommer vara i bruk under hela entreprenadtiden. Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader Beställaren bekostar besiktning och vibbrationsmätning av närliggande byggnader vid behov. Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Farligt avfall området kommer under hela entreprenadtiden att trafikeras av beställarens fordon. Trafik skall kunna passera arbetsplatsen under hela entreprenad-tiden. Eventuella provisoriska vägar ingår i entreprenaden. Entreprenören ansvarar för att informera och vägleda alla trafikantgrupper vid inskränkningar. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Beställarens Allmänna Ordnings- och Säkerhetsföreskrifter för personal samt entreprenörer och deras anställda skall följas. Varor m m

15 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 15(36) Beställaren tillhandahåller och tömmer containrar för återvinning av källsorterat överblivet material. Se även Arbetsplatsdispositionsplan, (APD-plan) AFC.151 Varor från entreprenören Varor som ingår i entreprenaden skall åtföljas av byggvarudeklaration och i förekommandefall säkerhetsdatablad eller varuinformationsblad. För ingående material skall anges uppgift om leverantör med adressuppgifter, typ/art.nr, dim./tjocklek samt övriga relevanta uppgifter. AFC.1522 Varor som tillhandahålls Kablar och kabelskyddsrör tillhandahålls av beställaren. Fundament och dragbrunnar för belysning tillhandahålls av beställaren, montering stolpar och armaturer ingår ej i entreprenaden. Entreprenören tillhandahåller egna byggbodar och städning av dessa. AFC.16 AFC.161 AFC.17 AFC.171 AFC.172 Tillstånd m m Tillstånd från myndigheter Beställaren svarar för att erforderliga tillstånd från berörda myndigheter finns. Entreprenören är skyldig efterfölja lämnade föreskrifter. Det åligger entreprenören att anskaffa och bekosta övriga erforderliga tillstånd entreprenören kan behöva för att fullfölja entreprenaden. Anmälningar Anmälningar till myndigheter Entreprenören övertar beställarens krav på förhandsanmälan enligt AFS 1999:3. Entreprenören ombesörjer och bekostar erforderliga anmälningar till myndigheter i den omfattning som erfordras för arbetenas genomförande. Eventuella bygglov för egen etablering och informationsskyltar ombesörjes och bekostas av entreprenören. Anmälningar till beställaren Med ändring av AB 04 kap 2 7 och 9 skall entreprenören skriftligen anmäla avvikelser, rörande entreprenaden, till beställaren. Beställaren skall tillställas kopia på de anmälningar som entreprenören skall göra till myndigheter o.d. Aktuell jourlista skall alltid finnas tillgänglig hos beställaren.

16 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 16(36) Innan mark eller installationsdelar mm görs oåtkomliga för besiktning och kontroll skall entreprenören underrätta beställaren så att besiktning eller kontroll kan ske. Anmälan skall ske minst 2 dagar i förväg. Entreprenören skall senast 2 dagar i förväg till beställarens kontrollant anmäla arbete färdigt för gemensam uppmätning enligt AB 04 kap Om övervakande myndighet har något att erinra under arbetets gång, skall entreprenören omedelbart underrätta beställaren. Om jordmassor påträffas som avviker på något sätt som till exempel färg, lukt eller annat som gör att de kan misstänkas innehålla föroreningar. Skall arbetet omedelbart avbrytas. Beställaren kontaktas omedelbart, som i samråd med tillståndsmyndigheten ombesörjer provtagning och med ledning av analysresultaten anvisar omhändertagandet. Arbetet får inte återupptas förrän tillstånd erhållits från beställaren. Detta gäller även vid misstanke om stenkolstjära i befintlig asfalt. Om fornlämningar påträffas skall arbetena omedelbart avbrytas och beställaren skall informeras omgående. AFC.18 Författningar En förutsättning för att få anlitas som entreprenör åt beställaren är att entreprenör fullgör sina lagstadgade skyldigheter gentemot stat och kommun vad avser skatter och sociala avgifter. Avtal kan endast vidmakthållas med entreprenör som fullgör sina lagenliga skyldigheter gentemot samhället vad avser skatter och sociala avgifter. Om entreprenören i sin tur anlitar samarbetspartner/underentreprenör, gäller samma skyldigheter för dessa. Skulle det under avtalstiden visa sig att nämnda skyldigheter inte fullgörs, alternativt att skatte-/avgiftsskulder uppstår och registreras hos Kronofogdemyndigheten, har beställaren rätt att häva avtalet (se AFC.8), eller om det är underentreprenör som felat i detta avseende, omedelbart avstänga denne. Beställaren kan komma att för entreprenören och av honom anlitad samarbetspartner/underentreprenör, begära uppgifter från Skatte- och Kronofogdemyndigheten, se AFB.511. Upplysningar kan inhämtas löpande under kontraktets gång och omfatta entreprenörer och leverantörer i alla led. AFC.183 Ansvar för byggarbetsmiljö Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter, AFS 2008:16. Entreprenören övertar hela byggarbetsmiljöansvaret under byggtiden på sitt arbetsområde enligt APD plan. AFC.1831 Arbetsmiljöplan

17 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 17(36) Arbetsmiljöplan upprättas av arbetsmiljösamordnaren för planering och projektering. Arbetsmiljöplanen överlämnas till entreprenören som utses till byggarbetsmiljösamordnare för utförandet och svarar för att anpassa planen till arbetets fortskridande och till eventuella förändringar. AFC.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) Byggherrens BAS-P under projekteringstiden är Anders Karlsson, Kafjärden Projekt AB AFC.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter. På startmötet skall entreprenören namnge och styrka att de personer som entreprenören avser att använda som kontaktmän i arbetsmiljösamordningsarbetet har erfoderlig utbildning för BAS-U enligt Arbetsmiljöverkets regler. Det gäller kontaktmannen och dennes ersättare. AFC.1834 Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare Entreprenören skall genom anslag på arbetsplatsen ange namn och telefonnummer till arbetsplatsens byggarbetsmiljösamordningsansvarige. Entreprenören är skyldig att till beställaren lämna namn på och kontaktuppgifter till den person som utses till skyddsombud. AFC.2 AFC.21 Utförande Kvalitetsangivelser Önskar anbudsgivare använda rätten att välja likvärdig vara, då föreskriften "eller likvärdig" angivits, skall detta anges i anbudet. Likvärdigheten skall styrkas av anbudsgivaren genom att tekniska specifikationer samt certifieringar för offererad likvärdig produkt bifogas anbudet. Beställaren förbehåller sig rätten att avgöra om fabrikat/vara eller arbetsutförande är likvärdiga. Samtliga använda material skall vara provade och godkända av därför tillsatt myndighet. Om byte av föreskrivet fabrikat/vara eller föreskrivet arbetsutförande mot likvärdig föranleder ändringar eller kompletteringar av handlingar etc. skall entreprenören omgående anmäla detta till beställaren. Om av entrepernören föreslaget utbyte av arbete, material eller vara mot likvärdigt, föranleder

18 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 18(36) ändringar eller kompletteringar, svarar entreprenören för samtliga kostnader, som uppkommer i samband med bytet. Svetsning av polyetenrör skall utföras av licensierade svetsare. Beträffande provning för konstaterade av likvärdighet, se AB 04 kap Kvalitetskontroll skall utföras vid ackrediterat laboratorium. Ackreditering av laboratorium och provtagningsmetoder skall verifieras. AFC.22 Kvalitets- och miljöarbete AFC.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan Entreprenören skall senast 2 veckor efter beställning utarbeta och till beställaren överlämna förslag till objektsanpassad kvalitet- och miljöplan. I förslaget skall även eventuella underentreprenörers arbete ingå. Planen skall godkännas av beställaren innan arbetena påbörjas Kvalitetsplanen skall minst innehålla följande punkter som redovisas vid varje byggmöte: Utförd egenkontroll Kommande kvalitetskritiska aktiviteter Avvikelserapporter Miljöplanen skall minst innehålla följande punkter som redovisas vid varje byggmöte: Överskottsmassornas disponering Eventuella föroreningar Miljöpåverkande händelser och åtgärder för dem Entreprenören upprättar arbetsmiljöplan med beaktande av beställarens utkast till arbetsmiljöplan och gör förhandsanmälan enligt Arbetsmiljöverkets AFS 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbeten. AFC.225 Kvalitets- och miljörevision AFC.2251 Beställarens kvalitets- och miljörevision Beställaren har rätt att genomföra kvalitetsrevision hos entreprenören. Entreprenören skall förbehålla beställaren denna revisionsrätt hos sina underentreprenörer, konsulter och leverantörer samt att ta del av eventuell internrevision av entreprenören. Beställaren förbehåller sig rätt att genomföra miljörevision hos entreprenören. Likaså skall beställaren ha rätt att ta del av eventuell internrevision av entreprenören.

19 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 19(36) AFC.2252 Entreprenörens kvalitets- och miljörevision Entreprenören skall tillhandahålla dokumentation samt medverka vid kvalitetsrevisioner som beställaren genomför. Entreprenören skall tillhandahålla dokumentation samt medverka vid miljörevisioner som beställaren genomför. AFC.23 ÄTA-arbeten Varje ÄTA- arbete (även ändringar av AB 04 kap 2 3, 6, 7 och 8 samt kap 3 3) skall föregås av skriftliga beställningar. Gäller även arbeten under gränsbeloppet. ÄTA- arbeten som utförts utan skriftlig beställning berättigar ej till särskild ersättning utöver kontraktsumman. Kostnader för ändringar och tillägg skall redovisas separat för varje beställning. Överlämnad ritning eller annan handling är inte att betrakta som beställning. Med ändring av vad som sägs i AB 04 kap 2 3 gäller att beställaren äger rätt att anlita annan entreprenör för utförande av arbeten som inte ingår i kontraktsarbetena. AFC.24 AFC.241 Tillhandahållande av handlingar Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Endast handling märkt "BYGGHANDLING" skall ligga till grund för entreprenadens genomförande. Beställaren tillhandahåller tre (3) omgångar utskrivna bygghandlingar och en cd-skiva med handlingarna digitalt i format.pdf av under punkt AFB.22 angivna handlingar samt ändringshandlingar, vid startmötet. Eventuella revideringshandlingar under entreprenadtiden kommer att levereras digitalt i format.pdf. AFC.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Följande handlingar skall tillhandahållas senast två (2) veckor efter kontraktskrivning: Detaljerad produktionstidplan. Arbetsmiljöplan, enligt föreskrifter i Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1999:3 med ändring i AFS 2008:16. Kvalitetsplan, objektsanpassad, enligt AFC.223

20 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 20(36) Miljöplan, objektanpassad, enligt AFC.223 Plan för hantering av avfall. Förslag till placerings- och dispositionsritning (upplag, bodar mm). Organisationsplan enligt AFC.3 Säkerhet enligt AFC.631. Försäkringsbevis enligt AFC Betalningsplan enligt AFC Trafikanordningsplan redovisande principer för avstängningar och omledningar avseende samtliga trafikslag Om entreprenören föreslår ändringar av i handlingen angivet utförande informeras beställaren som avgör vilka handlingar som då krävs. Skisser, ritningar och beskrivningar som entreprenören uppättat ska granskas och godkännas av beställaren innan förändringarna får genomföras. Relationshandlingar, provningsprotokoll levereras enligt mängdförteckningar. Relation VA ska skapas med ESRI Arc GIS. Entreprenören ska vid anmälan om slutbesiktning, dvs. 3 veckor före slutbesiktning överlämna följande handlingar: Dokumentation av CE-märkning enligt AFC.185 och AFC.186. Relationsritningar och relationshandlingar av entreprenörens egna handlingar. Gäller all projektering som utförs av entreprenören enligt tekniska beskrivningar. Underlag för relationsritningar. Godkänt protokoll från egenkontroll, samordnad egenprovning och provdrift och prestandaprov. Drift- och skötselinstruktioner samt reservdelsförteckningar. Godkända protokoll från provning, injustering och samordnad funktionsprovning. Teknisk dokumentation med mera för installationer. Protokoll från funktions- och täthetsprovning och övriga provningar samt övrig dokumentation enligt handlingarna. AFC.26 AFC.262 Information Vid arbeten som direkt påverkar en verksamhet i området ska entreprenören i god tid (senast 1 vecka innan) informera fastighetsägare/verksamhetsutövare. Beställarens informationsverksamhet

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 Tysslingen, Örebro Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action Fastighetsägare Naturvårdsverket Förvaltare

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande av utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Hargs Hamn AB Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförandeentreprenad Upprättad Rev:A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan Ombyggnad av gården Administrativa föreskrifter för utförandeentreprenad Mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2009-2-07 SVEN A HERMELIN AB TRÄDGÅRDS- OCH LANDSKAPSARKITEKTER

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Förnyelse av vattenledning 1/ 25 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.12 Beställare Trelleborgs kommun

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Administrativa föreskrifter 2014-01-19 Lien- Pålgård Fiber ekonomisk förening i Ragunda kommun ska bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt

Läs mer

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Länghem 2015-03-14 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de ändringar

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Grövelsjön 2014-02-25 AF-beskrivning 2014-02-25 sida 1 av 11 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. 1 (21) RENOVERING AV EKONOMIBYGGNAD PÅ TISKARETJÄRN 1:16 I SUNNE KOMMUN Sid 2. Allmän orientering 4. Upphandlingsföreskrifter 9. Entreprenadföreskrifter vid totalentreprenad 18. Allmänna arbeten och hjälpmedel

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27 Handling Sidantal 2012/ Nybyggnad av Högreservoar och tryckstegring i Sjunnen Vetlanda kommun FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Administrativa Föreskrifter för utförandeentreprenad byggnadsarbeten Upprättad av Peter

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Anbud leveransvirke samt skogsförvaltning

Anbud leveransvirke samt skogsförvaltning SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (7) INBJUDAN INBJUDAN Anbud leveransvirke samt skogsförvaltning SALA KOMMUN 733 25 Sala Besöksadress: Rådhusgatan 4 C Växel: 0224-74 70 00 Fax: 0224-188 50 tekniska@sala.se

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA 2 INNEHÅLL FÖRORD 4 FELANSVAR OCH HANTERING AV BESIKTNINGAR KVALITETS- OCH MILJÖARBETE 6 KONTROLL UNDER ENTREPRENADTIDEN 7 HANTERING

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Ny kaj Husarö brygga

Ny kaj Husarö brygga : Handling Sidantal 17 Husarö Samfällighetsförening GA:6 Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Dat: Bild tagen 2007-02-18 Totalentreprenad avseende uppförande av kaj i anslutning till Husarö

Läs mer

Upphandling av kanalisation för fibernät

Upphandling av kanalisation för fibernät 2013-06-20 REV. Administrativa föreskrifter. Börstig och Brismene Bredband Ek. För. Upphandling av kanalisation för fibernät Börstig och Brismene Bredband Ekonomisk Förening (nedan kallad BBF) avser att

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Polismyndigheten i Norrbotten 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Status Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22st Datum Luleå Revidering Rev. Datum

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten Anbudsförfrågan Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering Åmål 2011-07 07-04 04 Åmåls kommun Box 22 662 22 Åmål Tel: 0532-170 00 Olle.andersson@amal.se www.amal.se 2 Innehållsförteckning B BESTÄLLARINFORMATION...

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer