SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403"

Transkript

1 THS byggnad och tipplatta Diarie nr 2013/403 Handling 09 Bet Ändringen avser Sign

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 5 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL... 33

3 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 3(36) Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 AF AFA AFA.1 AFA.11 AFA.12 AFA.121 AFA.122 AFA.13 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter Byggherre Box Huddinge Besöksadress: Björkholmsvägen 16 Tel. vxl Beställare Se Byggherre. Beställarens kontaktperson under anbudstiden Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden ska ställas skriftligen till: All kommunikation rörande förfrågningsunderlaget sker skriftligen via: Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet För visning av arbetsområdet kontaktas: Tel: E-post: Projektörer Projektör Mark och Bygg ÄC Konsult AB Byggkonsulten Rune Norbäck AB Process Sweco Environment AB

4 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 4(36) AFA.15 AFA.151 AFA.153 AFA.155 AFA.156 Nätägare Nätägare VA Stockholm Vatten Nätägare Gas SRV Nätägare el Vattenfall Nätägare - kommunikationsnät Telia AFA.2 AFA.21 Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Korfattad orientering: SRV Återvinning avser att ersätta befintlig reningsanläggning 1 för oljehaltigt vatten från tvätthallar, gatubrunnslam, oljeavskiljare och liknande (fortsättningsvis kallat THS) med en ny modern anläggning som uppfyller högt ställda krav på funktion och tillgänglighet. Den nya anläggningen ska placeras i anslutning till befintliga ytor för omhändertagande och behandling av farligt avfall (FA) och kommer i huvudsak att placeras där lakvattendamm L1a är belägen idag. Förutom externt processavloppsvatten ska anläggningen behandla dagvatten från förorenade ytor inom nämnda område. Den planerade reningsanläggningen ingår också som en integrerad del av SRVs arbete med att förbättra omhändertagandet av THS där en utredning avseende möjligheterna att förbättra reningen presenterats i en prövotidsutredning som ingetts till miljödomstolen i december SRVs intentioner är att genom en utförandeentreprenad enligt AB04 bygga en ny anläggning som uppfyller samtliga krav enligt ovan Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. Entreprenaden omfattar ny byggnad av en reningsanläggning för slam. I entreprenaden ingår: 1 Kallad THS-anläggningen (TvättHallsSlam)

5 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 5(36) - Justering bärlager 50 mm och asfaltbeläggning från vågbänk ner till och runt THS byggnad och tipp platta med asfaltsbeläggning. - Betongbassäng med överbyggnad (THS Byggnad). - Tippplatta på 1800 m2 med stödmurar och skärmtak som option - Dränering och dagvattenomhändertagande - Uppfyllning av mark bakom stödmur AFA.22 AFA.3 AFA.4 AFB Objektets läge Den planerade reningsanläggningen ska uppföras i Sofielund, inom SRVs område för hantering av farligt avfall. Placering av tipplatta och reningsanläggning blir i huvudsak där befintlig lakvattendamm L1a idag ligger. För mer detaljerad information om objektets läge och arbetshänvisas till förfrågningsunderlaget i övrigt. Förkortningar Begreppsföklaringar I dessa Adminstrativa Föreskrifter används begrepp i enlighet med AB04 (sid 4-5) och AMA AF 12 (sid 41-44) UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Upphandlingen sker enligt de bestämmelser i lagen som gäller under tröskelvärdet. Upphandlingen sker genom direktupphandling. Detta innebär att anbud kan komma att antas utan förhandling, men också att beställaren om så önskar kan kalla till förhandling med en eller flera anbudsgivare. AFB.1 AFB.11 AFB.13 AFB.14 Former m m för upphandling Upphandlingsform Direktupphandling Entreprenadform Utförandeentreprenad enligt AB04. Ersättningsform Fast pris utan indexreglering.

6 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 6(36) AFB.15 AFB.17 AFB.2 AFB.21 Ersättning för anbudsgivning Ersättning för anbudsräkning kommer inte att utgå (ej heller i det fall upphandlingen avbryts). Förutsättningar för upphandlingens genomförande En förutsättning för att upphandlingen ska kunna genomföras är att angivet anbud ryms inom projektbudgeten samt att beställaren erhåller erforderliga tillstånd. Tillhandahållande av förfrågningsunderlag erhålls under anbudstiden via uppgifter på SRV s hemsida: Eventuella inkomna frågor under anbudstiden och svar på dessa samt eventuella kompletteringar och rättelser avseende upphandlingen kommer under anbudstiden kontinuerligt publiceras på: AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag et består av följande handlingar: 02 Ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning under AFC.111 i dessa Administrativa föreskrifter. 03 AB 04, Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (bifogas ej). 06 Särskilda mät- och ersättningsregler.1 AMA MER Anläggning 10 (bifogas ej). 08 Kompletterande föreskrifter för entreprenaden lämnade före sista anbudsdag 09 Dessa administrativa föreskrifter (AF), 10 Ej prissatt mängdförteckning, (kommer avse yta asfalt, bärlager, fyllning bakom stödmur) 12 Ritningar.1 K-ritningar enligt ritningsförteckning (30 st).2 Bygglovshandlingar; - Situationsplan (A30-02) - Plan, fasad och sektion (A30-01) 13 Övriga handlingar.1 Anbudsformulär

7 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 7(36) Anbudsgivare är skyldig att själv kontrollera att fullständigt förfrågningsunderlag enligt ovan erhållits. AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag Eventuella förtydliganden eller kompletteringar skickas via till Märk meddelandet genom att i ämnesraden ange Fråga, förfrågningsunderlagets namn och diarienummer. Frågor och svar kommer att publiceras på utan att ange vilken anbudsgivare som ställt frågan. Samtliga anbudsgivare är själva skyldiga att kontrollera annonsplatsen för eventuella kompletteringar kring frågor och svar. Anbudsgivare ska snarast meddela SRV om det finns felaktigheter eller oklarheter i förfrågningsunderlaget. Skriftliga kompletteringar kan även komma att publiceras löpande under anbudstiden. Anbudsgivaren ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad. Begäran om förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlaget ska vara ställda senast 7 dagar före sista anbudsdag. Om frågor inkommer senare än sju dagar före sista anbudsdag garanteras inte att frågan besvaras. Detta på grund av att upphandlande myndighet av likabehandlingsskäl är förhindrat att lämna tillkommande information i slutet av anbudstiden. Endast frågor avseende förfrågningsunderlaget besvaras. Endast skriftligt kompletterande uppgift lämnad av beställarens handläggare under anbudstiden är bindande för både beställare och anbudsgivare. Finner anbudsgivare att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart skall frågor ställas skriftligt eller per e-post till beställarens handläggare under anbudstiden, se AFA.121. AFB.25 AFB.3 Frågor under anbudstiden Alla frågor besvaras skriftligen och frågor av väsentlig betydelse för anbudsgivandet publiceras tillsammans med svar på Sista dag för publicering av sådana frågor är sju (7) kalenderdagar före sista anbudsdag och svar erhålles senast 6 dagar före sista anbudsdag. Anbudsgivning Det åligger anbudsgivaren att före anbudsgivning förvissa sig om arbetsområdets befintliga förhållanden och befintliga byggnader eller anläggningars utseende och belägenhet, tillfarter, pågående verksamheter m.m. så att entreprenören är fullt förtrogen med de förhållanden som kan inverka på arbetenas bedrivande och därmed kostnaderna.

8 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 8(36) Underlåtenhet i detta avseende kommer inte att berättiga antagen entreprenör att ställa krav på tillägg eller ersättning för sådant som vid besök på plats kunnat förutses. AFB.31 Anbuds form och innehåll Anbud skall innehålla uppgifter helt enligt bifogat anbudsformulär. Anbudet skall skickas/lämnas i två likalydande exemplar (original) samt ett digitalt exemplar i förseglat kuvert märkt Ärende nr: THS-anläggning, Dnr 2013/403. Se AFB.34 för adressering. Anbud per fax eller e-post godtas ej, eftersom beställaren då inte kan säkerställa att den absoluta sekretess som råder i upphandlingsärenden upprätthålls. Anbud skall avges på svenska. Dock tillåts att tekniska datablad/specifikationer avseende installationer är avfattade på engelska. Anbud skall avges i svensk valuta. Förbehåll för valutajustering godtas ej. Anbud skall avges exklusive lagstadgad mervärdesskatt. Anbud skall vara baserat på i mängdförteckningen angivna kvantiteter. Följande bilagor skall bifogas anbudet: - Anbudsformulär - Ifylld mängdförteckning - Ifylld bilaga Propbrieborgen om aktuellt - Intyg samarbetspartners om aktuellt AFB.311 Huvudanbud Huvudanbud skall avges. Tipplatta med stödmurar exklusive skärmtak och THS byggnad ska prissättas separat. Optionspris önskas för följande arbeten exklusive mängdförteckning: - Skärmtak till tipplatta enligt K-handlingar Mängdförteckning ifylles separat. AFB.313 AFB.314 AFB.32 Alternativa utföranden Alternativa utföranden är inte tillåtna. Kompletteringar till anbud Om beställaren finner att anbud kan och bör kompletteras/förtydligas, kommer detta att meddelas anbudsgivaren. Anbudsgivaren får då information om vad, hur och när anbudet skall kompletteras eller förtydligas. Anbudstidens utgång

9 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 9(36) Anbud skall vara beställaren tillhanda senast Anbud som inkommer efter anbudstidensutgång kommer inte att tas upp till prövning. AFB.33 AFB.34 Anbuds giltighetstid Anbudsgivare är bunden av sitt anbud till och med Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning, skall beställaren ha rätt att förlänga anbudens giltighetstid fram till dess att upphandlingskontrakt kan tecknas, dock i högst två (2) månader efter angiven giltighetstid. Adressering Anbudet ska läggas i ett förseglat kuvert märkt med Anbud, förfrågningsunderlagets namn och diarienummer. Anbuden ska skickas till: SRV återvinning AB Box Huddinge. Ersättning för upprättande av anbud medges inte. USB-minnen och andra anbudshandlingar returneras inte och ersätts heller inte. För anbudsgivare som önskar lämna in anbudet personligen ska detta inlämnas i receptionen på Björkholmsvägen 16, plan 2, Storängens industriområde, Huddinge. Receptionens öppettider är: måndag torsdag och fredag (vecka 36-21) och måndag torsdag och fredag (vecka 20-35). Anbud får ej lämnas via elektronisk post. AFB.4 AFB.5 AFB.51 AFB.511 Anbudsöppning Prövning av anbudsgivare och anbud Uteslutning av anbudsgivare En anbudsgivare skall uteslutas från deltagande i offentlig upphandling om myndigheten får kännedom om omständighet enligt 10 kap. 1, LOU (Lag om offentlig upphandling inom klassiska sektorn). En anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i offentlig upphandling enligt 10 kap. 2, LOU. Kraven skall uppfyllas under hela avtalstiden och SRV har rätt att häva avtalet om anbudsgivaren inte uppfyller samtliga ovan nämnda krav. Att skäl för uteslutning ej föreligger skall försäkras i anbudsformulär. Om anbudsgivaren i anbudet hänvisar till annat företags kapacitet, (samarbetspartner eller /underentreprenör), gäller ovanstående krav också för dessa. Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet

10 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 10(36) Anbudsgivare skall vara registrerad i aktiebolags-, bolags- eller föreningsregister, vara registrerad som arbetsgivare och för momsredovisning, vara registrerad för F-skatt eller FA-skatt och uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Beställaren kommer under anbudsutvärderingen kontakta Skatteverket som kommer att bistå beställarens handläggare med följande uppgifter om anbudsgivare: registrerad för momsredovisning och som arbetsgivare erlagd arbetsgivaravgift de senaste tre (3) redovisningsmånaderna registrering för F-skatt eller FA-skatt eventuella skulder för svenska skatter och avgifter hos Skatteverket och eventuell uppgift om betalningsplan eventuella skulder hos kronofogdemyndigheten och eventuell uppgift om betalningsuppgörelse Om anbudsgivaren i anbudet hänvisar till annat företags kapacitet, (samarbetspartner eller /underentreprenör), gäller ovanstående krav för dessa och beställaren kommer med hjälp av Skatteverket, att göra motsvarande kontroll för dessa. Ovanstående förfarande är endast tillämpbart i Sverige. Utländsk anbudsgivare skall insända dokumentation som intyg på att denna (samt eventuell samarbetspartner/underentreprenör) fullgjort i hemlandet föreskrivna registreringar och betalningar av skatter och avgifter. Dessa intyg eller motsvarande skall inte vara äldre än tre (3) månader räknat från sista anbudsdag. AFB.52 Prövning av anbudsgivares lämplighet Prövning av anbudsgivares lämplighet kommer att ske med avseende på: Finansiell och ekonomisk ställning Anbudsgivare skall ha en stabil ekonomisk bas samt ha tillgång till resurser som svarar mot anbudets omfattning och innehåll. Om anbudsgivaren i anbudet hänvisar till annat företags kapacitet, samarbetspartner eller underentreprenör, gäller motsvarande krav på ekonomisk och finansiell ställning för dessa. Teknisk förmåga och kapacitet Anbudsgivare skall ha erfarenhet av liknande art och omfattning/komplexitet. Med omfattning avses ej värdet i kronor. Anbudsgivaren skall styrka detta genom att till anbudet bifoga uppgifter enligt förteckning under punkt 2.1 i anbudsformulär. Samtliga efterfrågade uppgifter skall finnas med i anbudet. Helt nyetablerade företag, företag under bildande o. dyl. Helt nyetablerade företag, företag under bildande, eller företag som redan är etablerade, men som utökat sitt verksamhetsområde till att omfatta även sådant uppdrag som avses i denna upphandling och som därmed inte har möjlighet att bifoga en företeckning enligt ovan, skall i stället styrka sin tekniska

11 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 11(36) förmåga och kapacitet på annat sätt. Anbudsgivaren skall ha sådana utbildnings- och yrkesmässiga resurser kvalifikationer att denne förmår att utföra uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Handlingar som styrker förmåga och kapacitet för de nyckelpersoner som skall ansvara för utförandet av entreprenaden, skall bifogas till anbudet. Dessa nyckel-personer skall ha erfarenhet av liknande entreprenader i omfattning och komplexitet. Tillgång till andra företags kapacitet Avser anbudsgivare åberopa annat företags kapacitet (samarbetspartner /underentreprenör), skall anbudsgivare i sitt anbud ange vilken kapacitet som åberopas hos annat företag. Anbudsgivare skall till sitt anbud bifoga ifyllt dokument Intyg samarbetspartner/ underentreprenör som styrker att anbudsgivaren kommer att förfoga över dessa nödvändiga resurser när kontraktet skall fullgöras. Observera att beställaren endast tecknar avtal med en part. Om anbudsgivare har för avsikt att åberopa annat företags kapacitet, skall samarbetsavtal eller dylikt tecknas dessa parter emellan. Beställaren tecknar inte avtal med det företag vars kapacitet anbudsgivaren åberopar. Om flera entreprenörer väljer att gå samman och lämna anbud, skall alltså anbudsgivaren vid eventuellt avtalstecknande utgöra EN juridisk person. AFB.53 AFB.54 Prövning av anbud De anbud som har inkommit före anbudstidens utgång samt uppfyller kraven som ställs under AFB kommer att gå vidare till anbudsprövning. Beställaren kommer att anta det anbud som erbjuder lägst pris Beställaren förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud. Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud Samtliga anbudsgivare underrättas genom skriftligt tilldelningsbeslut. Tilldelningsbeslutet kommer att sändas till den e-postadress som anbudsgivare har angivit i fältet E-postadress för information om tilldelningsbeslut i anbudsformulär. Tilldelningsbeslut innebär inte en accept av anbud. Bindande avtal kommer till stånd först när kontrakt undertecknats av båda parter. AFB.55 Sekretess för anbudshandlingar SRV återvinning AB omfattas av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att ta del av till oss inkomna handlingar. För att en uppgift i en sådan handling ska kunna hemlighållas måste stöd härför finnas i

12 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 12(36) offentlighets- och sekretesslagen. Efter det att beslut om vilken leverantör som tilldelats kontrakt är inkomna anbud som regel offentliga. Av 31 kap 16 offentlighets- och sekretesslagen följer dock att sekretess gäller för uppgift i anbud som rör anbudsgivarens affärs- eller driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgiften röjs. Anser anbudsgivare att vissa uppgifter i hans anbud ska sekretessbeläggas skall anbudsgivaren i så fall precisera vilka uppgifter det gäller samt lämna en motivering till på vilket sätt anbudsgivaren skulle lida skada om uppgiften lämnades ut. Detta skall anges i anbudsformulär. Det är dock, som enligt offentlighets- och sekretesslagen ska besluta om en uppgift ska sekretessbeläggas. AFB.56 Kontraktstecknande Bindande avtal kommer till stånd först när kontrakt undertecknats av båda parter. AFC AFC.1 AFC.11 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD Omfattning Entreprenaden omfattar ny byggnad av en reningsanläggning för slamm. I entreprenaden ingår: - Justering bärlager 50 mm och asfaltbeläggning från vågbänk ner till och runt THS byggnad och tipp platta med asfaltsbeläggning. - Betongbassäng med överbyggnad (THS Byggnad). - Tippplatta på 1800 m2 med stödmurar och skärmtak som option - Dränering och dagvattenomhändertagande - Uppfyllning av mark bakom stödmur Arbetenas omfattning framgår av handlingarna under AFB.22. Kontraktshandlingar Entreprenadkontrakt kommer att tecknas mellan parterna. AFC.111 Sammanställning över ändringar i AB 04: Avsteg från AB 04 har gjorts i följande koder. AFC.172 AFC.23 AFC.27

13 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 13(36) AFC.371 AFC.46 AFC.471 AFC.54 AFC.61 AFC.62 AFC.9 AFC.12 AFC.121 Arbetsområde Arbetsområdets gränser Arbetsområdet framgår av inritade gränser i situationsplanen A30-2. AFC.122 Syn före påbörjande av arbete Gemensam syn inom arbetsområdet skall utföras innan arbetena påbörjas. Entreprenören skall underrätta beställaren om lämplig tid för syn. Beställaren kallar till syn, fotodokumenterar och för protokoll som justeras av entreprenören. Varje part svarar för sina kostnader i samband med syn. AFC.13 AFC.131 Förutsättningar Anbudsgivaren skall före anbuds lämnande genom besök på platsen ha skaffat sig kännedom om arbetsområdet och andra förhållanden av betydelse. Samtliga befintliga ledningar skall vara i drift under entreprenadtiden. Inga kända föroreningar finns inom arbetsområdet. Om störningar vid något tillfälle inte kan förhindras, skall arbetet som förorsakar störningar föregås av arbetsberedning, som skriftligen föreläggs beställaren för godkännande före arbetets påbörjande. Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Under entreprenadtiden kommer följande arbeten att utföras i eller i närheten av arbetsområdet. Elarbeten såsom resning belysningsstolpar samt inkopplingar VVS arbeten i mark och i byggnader som byggs Process installation. Luftentreprenad. SRV s egen verksamhet I entreprenaden ingår att samordna dessa arbeten med egna arbeten.

14 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 14(36) Entreprenören skall bedriva sina arbeten på ett sådant sätt att vederbörlig hänsyn tas till ovan nämnda arbeten. För dessa arbeten skall erforderlig personal, maskiner etc. äga tillträde till arbetsområdet utan att entreprenören ska kunna åberopa detta som skäl för ersättningsanspråk i någon form. AFC.132 Arbetstider Arbetstid räknas helgfri måndag fredag Grindar till området är öppna under verksamhetens öppettider ( ). Taggar för åtkomst till området på andra tider kan erhållas från beställaren efter prövning. Arbete under andra tider skall godkännas av beställaren, eventuella extrakostnader skall betalas av entreprenören. För arbete efter på vardagar samt hela helgen ska särskilda skäl föreligga. Entreprenören ansvarar för erforderliga tillstånd och informationer i samband med övertidsarbeten. Vid arbete på längre sammanhängande övertid skall beställaren informeras därom senast klockan dagen före planerad start. AFC.133 AFC.134 AFC.135 AFC.14 AFC.15 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Farligt avfall och dess verksamhet kommer vara i bruk under hela entreprenadtiden. Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader Beställaren bekostar besiktning och vibbrationsmätning av närliggande byggnader vid behov. Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Farligt avfall området kommer under hela entreprenadtiden att trafikeras av beställarens fordon. Trafik skall kunna passera arbetsplatsen under hela entreprenad-tiden. Eventuella provisoriska vägar ingår i entreprenaden. Entreprenören ansvarar för att informera och vägleda alla trafikantgrupper vid inskränkningar. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Beställarens Allmänna Ordnings- och Säkerhetsföreskrifter för personal samt entreprenörer och deras anställda skall följas. Varor m m

15 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 15(36) Beställaren tillhandahåller och tömmer containrar för återvinning av källsorterat överblivet material. Se även Arbetsplatsdispositionsplan, (APD-plan) AFC.151 Varor från entreprenören Varor som ingår i entreprenaden skall åtföljas av byggvarudeklaration och i förekommandefall säkerhetsdatablad eller varuinformationsblad. För ingående material skall anges uppgift om leverantör med adressuppgifter, typ/art.nr, dim./tjocklek samt övriga relevanta uppgifter. AFC.1522 Varor som tillhandahålls Kablar och kabelskyddsrör tillhandahålls av beställaren. Fundament och dragbrunnar för belysning tillhandahålls av beställaren, montering stolpar och armaturer ingår ej i entreprenaden. Entreprenören tillhandahåller egna byggbodar och städning av dessa. AFC.16 AFC.161 AFC.17 AFC.171 AFC.172 Tillstånd m m Tillstånd från myndigheter Beställaren svarar för att erforderliga tillstånd från berörda myndigheter finns. Entreprenören är skyldig efterfölja lämnade föreskrifter. Det åligger entreprenören att anskaffa och bekosta övriga erforderliga tillstånd entreprenören kan behöva för att fullfölja entreprenaden. Anmälningar Anmälningar till myndigheter Entreprenören övertar beställarens krav på förhandsanmälan enligt AFS 1999:3. Entreprenören ombesörjer och bekostar erforderliga anmälningar till myndigheter i den omfattning som erfordras för arbetenas genomförande. Eventuella bygglov för egen etablering och informationsskyltar ombesörjes och bekostas av entreprenören. Anmälningar till beställaren Med ändring av AB 04 kap 2 7 och 9 skall entreprenören skriftligen anmäla avvikelser, rörande entreprenaden, till beställaren. Beställaren skall tillställas kopia på de anmälningar som entreprenören skall göra till myndigheter o.d. Aktuell jourlista skall alltid finnas tillgänglig hos beställaren.

16 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 16(36) Innan mark eller installationsdelar mm görs oåtkomliga för besiktning och kontroll skall entreprenören underrätta beställaren så att besiktning eller kontroll kan ske. Anmälan skall ske minst 2 dagar i förväg. Entreprenören skall senast 2 dagar i förväg till beställarens kontrollant anmäla arbete färdigt för gemensam uppmätning enligt AB 04 kap Om övervakande myndighet har något att erinra under arbetets gång, skall entreprenören omedelbart underrätta beställaren. Om jordmassor påträffas som avviker på något sätt som till exempel färg, lukt eller annat som gör att de kan misstänkas innehålla föroreningar. Skall arbetet omedelbart avbrytas. Beställaren kontaktas omedelbart, som i samråd med tillståndsmyndigheten ombesörjer provtagning och med ledning av analysresultaten anvisar omhändertagandet. Arbetet får inte återupptas förrän tillstånd erhållits från beställaren. Detta gäller även vid misstanke om stenkolstjära i befintlig asfalt. Om fornlämningar påträffas skall arbetena omedelbart avbrytas och beställaren skall informeras omgående. AFC.18 Författningar En förutsättning för att få anlitas som entreprenör åt beställaren är att entreprenör fullgör sina lagstadgade skyldigheter gentemot stat och kommun vad avser skatter och sociala avgifter. Avtal kan endast vidmakthållas med entreprenör som fullgör sina lagenliga skyldigheter gentemot samhället vad avser skatter och sociala avgifter. Om entreprenören i sin tur anlitar samarbetspartner/underentreprenör, gäller samma skyldigheter för dessa. Skulle det under avtalstiden visa sig att nämnda skyldigheter inte fullgörs, alternativt att skatte-/avgiftsskulder uppstår och registreras hos Kronofogdemyndigheten, har beställaren rätt att häva avtalet (se AFC.8), eller om det är underentreprenör som felat i detta avseende, omedelbart avstänga denne. Beställaren kan komma att för entreprenören och av honom anlitad samarbetspartner/underentreprenör, begära uppgifter från Skatte- och Kronofogdemyndigheten, se AFB.511. Upplysningar kan inhämtas löpande under kontraktets gång och omfatta entreprenörer och leverantörer i alla led. AFC.183 Ansvar för byggarbetsmiljö Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter, AFS 2008:16. Entreprenören övertar hela byggarbetsmiljöansvaret under byggtiden på sitt arbetsområde enligt APD plan. AFC.1831 Arbetsmiljöplan

17 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 17(36) Arbetsmiljöplan upprättas av arbetsmiljösamordnaren för planering och projektering. Arbetsmiljöplanen överlämnas till entreprenören som utses till byggarbetsmiljösamordnare för utförandet och svarar för att anpassa planen till arbetets fortskridande och till eventuella förändringar. AFC.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) Byggherrens BAS-P under projekteringstiden är Anders Karlsson, Kafjärden Projekt AB AFC.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter. På startmötet skall entreprenören namnge och styrka att de personer som entreprenören avser att använda som kontaktmän i arbetsmiljösamordningsarbetet har erfoderlig utbildning för BAS-U enligt Arbetsmiljöverkets regler. Det gäller kontaktmannen och dennes ersättare. AFC.1834 Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare Entreprenören skall genom anslag på arbetsplatsen ange namn och telefonnummer till arbetsplatsens byggarbetsmiljösamordningsansvarige. Entreprenören är skyldig att till beställaren lämna namn på och kontaktuppgifter till den person som utses till skyddsombud. AFC.2 AFC.21 Utförande Kvalitetsangivelser Önskar anbudsgivare använda rätten att välja likvärdig vara, då föreskriften "eller likvärdig" angivits, skall detta anges i anbudet. Likvärdigheten skall styrkas av anbudsgivaren genom att tekniska specifikationer samt certifieringar för offererad likvärdig produkt bifogas anbudet. Beställaren förbehåller sig rätten att avgöra om fabrikat/vara eller arbetsutförande är likvärdiga. Samtliga använda material skall vara provade och godkända av därför tillsatt myndighet. Om byte av föreskrivet fabrikat/vara eller föreskrivet arbetsutförande mot likvärdig föranleder ändringar eller kompletteringar av handlingar etc. skall entreprenören omgående anmäla detta till beställaren. Om av entrepernören föreslaget utbyte av arbete, material eller vara mot likvärdigt, föranleder

18 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 18(36) ändringar eller kompletteringar, svarar entreprenören för samtliga kostnader, som uppkommer i samband med bytet. Svetsning av polyetenrör skall utföras av licensierade svetsare. Beträffande provning för konstaterade av likvärdighet, se AB 04 kap Kvalitetskontroll skall utföras vid ackrediterat laboratorium. Ackreditering av laboratorium och provtagningsmetoder skall verifieras. AFC.22 Kvalitets- och miljöarbete AFC.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan Entreprenören skall senast 2 veckor efter beställning utarbeta och till beställaren överlämna förslag till objektsanpassad kvalitet- och miljöplan. I förslaget skall även eventuella underentreprenörers arbete ingå. Planen skall godkännas av beställaren innan arbetena påbörjas Kvalitetsplanen skall minst innehålla följande punkter som redovisas vid varje byggmöte: Utförd egenkontroll Kommande kvalitetskritiska aktiviteter Avvikelserapporter Miljöplanen skall minst innehålla följande punkter som redovisas vid varje byggmöte: Överskottsmassornas disponering Eventuella föroreningar Miljöpåverkande händelser och åtgärder för dem Entreprenören upprättar arbetsmiljöplan med beaktande av beställarens utkast till arbetsmiljöplan och gör förhandsanmälan enligt Arbetsmiljöverkets AFS 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbeten. AFC.225 Kvalitets- och miljörevision AFC.2251 Beställarens kvalitets- och miljörevision Beställaren har rätt att genomföra kvalitetsrevision hos entreprenören. Entreprenören skall förbehålla beställaren denna revisionsrätt hos sina underentreprenörer, konsulter och leverantörer samt att ta del av eventuell internrevision av entreprenören. Beställaren förbehåller sig rätt att genomföra miljörevision hos entreprenören. Likaså skall beställaren ha rätt att ta del av eventuell internrevision av entreprenören.

19 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 19(36) AFC.2252 Entreprenörens kvalitets- och miljörevision Entreprenören skall tillhandahålla dokumentation samt medverka vid kvalitetsrevisioner som beställaren genomför. Entreprenören skall tillhandahålla dokumentation samt medverka vid miljörevisioner som beställaren genomför. AFC.23 ÄTA-arbeten Varje ÄTA- arbete (även ändringar av AB 04 kap 2 3, 6, 7 och 8 samt kap 3 3) skall föregås av skriftliga beställningar. Gäller även arbeten under gränsbeloppet. ÄTA- arbeten som utförts utan skriftlig beställning berättigar ej till särskild ersättning utöver kontraktsumman. Kostnader för ändringar och tillägg skall redovisas separat för varje beställning. Överlämnad ritning eller annan handling är inte att betrakta som beställning. Med ändring av vad som sägs i AB 04 kap 2 3 gäller att beställaren äger rätt att anlita annan entreprenör för utförande av arbeten som inte ingår i kontraktsarbetena. AFC.24 AFC.241 Tillhandahållande av handlingar Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden Endast handling märkt "BYGGHANDLING" skall ligga till grund för entreprenadens genomförande. Beställaren tillhandahåller tre (3) omgångar utskrivna bygghandlingar och en cd-skiva med handlingarna digitalt i format.pdf av under punkt AFB.22 angivna handlingar samt ändringshandlingar, vid startmötet. Eventuella revideringshandlingar under entreprenadtiden kommer att levereras digitalt i format.pdf. AFC.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden Följande handlingar skall tillhandahållas senast två (2) veckor efter kontraktskrivning: Detaljerad produktionstidplan. Arbetsmiljöplan, enligt föreskrifter i Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1999:3 med ändring i AFS 2008:16. Kvalitetsplan, objektsanpassad, enligt AFC.223

20 Handling 09 AF Administrativa Föreskrifter 20(36) Miljöplan, objektanpassad, enligt AFC.223 Plan för hantering av avfall. Förslag till placerings- och dispositionsritning (upplag, bodar mm). Organisationsplan enligt AFC.3 Säkerhet enligt AFC.631. Försäkringsbevis enligt AFC Betalningsplan enligt AFC Trafikanordningsplan redovisande principer för avstängningar och omledningar avseende samtliga trafikslag Om entreprenören föreslår ändringar av i handlingen angivet utförande informeras beställaren som avgör vilka handlingar som då krävs. Skisser, ritningar och beskrivningar som entreprenören uppättat ska granskas och godkännas av beställaren innan förändringarna får genomföras. Relationshandlingar, provningsprotokoll levereras enligt mängdförteckningar. Relation VA ska skapas med ESRI Arc GIS. Entreprenören ska vid anmälan om slutbesiktning, dvs. 3 veckor före slutbesiktning överlämna följande handlingar: Dokumentation av CE-märkning enligt AFC.185 och AFC.186. Relationsritningar och relationshandlingar av entreprenörens egna handlingar. Gäller all projektering som utförs av entreprenören enligt tekniska beskrivningar. Underlag för relationsritningar. Godkänt protokoll från egenkontroll, samordnad egenprovning och provdrift och prestandaprov. Drift- och skötselinstruktioner samt reservdelsförteckningar. Godkända protokoll från provning, injustering och samordnad funktionsprovning. Teknisk dokumentation med mera för installationer. Protokoll från funktions- och täthetsprovning och övriga provningar samt övrig dokumentation enligt handlingarna. AFC.26 AFC.262 Information Vid arbeten som direkt påverkar en verksamhet i området ska entreprenören i god tid (senast 1 vecka innan) informera fastighetsägare/verksamhetsutövare. Beställarens informationsverksamhet

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anpassade administrativa föreskrifter Bilaga II AF AFA AFA 1 ANPASSADE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmän orientering Personuppgifter AFA.11 adress, e-post, telefon AFA.12 Beställare

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun Arbetsnamn på projektet är Randerslund

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR 20141126. DAT ANSLUTER TILL AF AMA 12 TOTALENTREPRENAD ENÅNGERS SKOLA, OMBYGGNAD STYR ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 2:3, HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvall 20141126 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Ombyggnad av tak Pilagården

Ombyggnad av tak Pilagården Ombyggnad av tak Pilagården Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-06-11 1 (16) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.2 Orientering om objektet AFB

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Seglora fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-09-26 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.)

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.) Linköpings kommun samhällsbyggnad Diarie Skallkrav 1.0 Sekretess Krav 1.1 Ange om anbudsgivaren anser att sekretess råder för hela eller delar av anbudet, om ja ska man beskriva enligt AFB.55. Svaret på

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091).

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). AF AFA AFA. 1 AFA. 12 AFA. 121 AFA. 1211 AFA. 21 AFA. 2 AFB AFB. 1 AFB. 12 AFB. 13 AFB. 14 AFB. 15 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Sofia Rosendahl Tfn:

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Upphandling av entreprenader Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Ansvarsformer Mycket delad entreprenad Delad entreprenad

Läs mer

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad Handling 6.1 Sidantal 26 Vändskivan 5E Butikslokal Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Plåt Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter namn 1 (11) Administrativa föreskrifter HEMMET 1, OMBYGGNAD, VENTILATION BLOMSTERVÄGENS DEMENSCENTRUM, GISLAVED namn 2 (11) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12. AF AFA AFA.11 AFA.12

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Agenda. Varför beställa - mål

Agenda. Varför beställa - mål Hantering av tvister i byggprojekt Agenda Vad köps och hur dokumenteras köpet? Spelregler för hantering av fel? Entreprenörens ansvar Beställaren driftstyrning Spelregler för hantering av tvister? Exempel

Läs mer

1 ENTREPRENADKONTRAKT

1 ENTREPRENADKONTRAKT 1 ENTREPRENADKONTRAKT För utförande skötsel av väg- och gatubelysningsanläggningen i Ödeshögs kommun Beställare Entreprenör Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Org.nr: Datum: ENTREPRENADKONTRAKT

Läs mer

Sporthallen Tibro B-hallen

Sporthallen Tibro B-hallen dat 13 01 02 sid 1(14) Sporthallen Tibro B-hallen Tibro Kommun Byte av sportgolv med ventilation ANSLUTER TILL AF AMA 12 ANTAL SIDOR (14) DAT 13 01 02 dat 13 01 02 sid 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF OCH

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 1 (11) H Håbols Fibernet ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-04-03 1 AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 2 (11) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF)

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter 1 (12) AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter för årsavtal gällande ventilations-arbeten. Avtalet avser perioden 2014-02-01 2017-01-31 med

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD 1 (13) Inarbetade revideringar - Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Kund/projekt nr: 2015-0020 Handläggare: Karl-Erik Sigfrids Datum:

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering

Administrativa föreskrifter komplettering LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Rörinstallation, Värmepumpar Byvägen 44, Ränneslöv 23:16, Ränneslöv Perstorpsvägen 1, Ysby 10:1, Ysby Bredgatan 16, Vallberga

Läs mer

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Krav på leverantörens tekniska specifikationer Utvärderingsregler Kommersiella villkor Administrativa bestämmelser Sara Bäckström 2 Förfrågningsunderlag, krav Tillfrågade

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter LAHOLMSHEM AB Utförandeentreprenad Rörinstallation, värmepump Rundvägen/Sluttningsvägen Hasslöv Hasslöv 1:40 Laholms Kommun Administrativa föreskrifter 1(6) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa

Läs mer

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 2016 03 31 2(16) I N N E H Å LL S F Ö R T E C K N I N G AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 4 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 AFG

Läs mer

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling 06.1 Status Förfrågningsunderlag Småbåtshamn Bondökanalen Datum 2015-04-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA AFA Allmän orientering 2-3 AFB Upphandlingsföreskrifter 4-8

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel?

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Entreprenadrätt Bra att veta Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Hur undviker man fel? Vad är en entreprenad? Med entreprenad

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande av utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA

Läs mer

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 Tysslingen, Örebro Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action Fastighetsägare Naturvårdsverket Förvaltare

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke 2008-04-08 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke Härmed inbjuds Ni till förenklad anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.123 Beställarens

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad AF/1 (26) 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER dat. 2015.09.17 BYGGHANDLING dat. Luleå Företagsnamn: Arkitekthuset Monarken Upprättad av: Hans Kohkoinen AF/2 (26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING

Läs mer

ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON

ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON Antal blad 9 Blad nr 1 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST ÅRSENTREPRENAD PARKSKÖTSEL BODENS GARNISON OCH GRUBBNÄSUDDEN OCH LOMBENSLÄGER. ÅRSENTREPRENAD BROSKOTTNING/SOPNING BODENS GARNISON UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-09-01 1 (17) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Ålands hälso- och sjukvård

Ålands hälso- och sjukvård BLAD NR 1 (5) ANBUDSFÖRFRÅGAN OCH ENTREPRENADPROGRAM. inbegär av Er kostnadsanbud över de entreprenadåtagande som ingår i detta program och bifogade handlingar. Byggnadsobjekt: Byggherre/beställare: Byggplats:

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Landstinget i Värmland Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Diarie UE/120105 Ansvarig upphandlare Martin Magnusson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

MALL FÖR UPPHANDLINGSKONTRAKT

MALL FÖR UPPHANDLINGSKONTRAKT 1 (12) MALL FÖR UPPHANDLINGSKONTRAKT Förbränning av avfall Upphandling nr: UH-12-35 2012-12-20 2 (12) Innehållsförteckning 1 AVTALSPARTER... 3 2 OMFATTNING OCH SYFTE... 3 3 ORGANISATION... 3 3.1 OMBUD

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad

Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad Handling Sidantal 20 Förfrågningsunderlag Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad Förfrågningsunderlag 9.1 Administrativa föreskrifter Maskin och process BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer