Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84

2 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9 Röhult 1:10, ansökan om planbesked Utsikten 6, ansökan om planbesked Skyffeln 1, ansökan om planbesked Detaljplan - Väg E20 delen Kristineholm-Bälinge och verksamheter, antagande Detaljplan för bostäder vid Bygatan (Kv. Parkudden), antagande Istappen 3, rivnings- och bygglov, nybyggnad av flerbostadshus, Dnr Bälinge 6:16, strandskyddsdispens, dagvattendamm vid Säveån Grimbo 1:3, bygglov, nybyggnad av enbostadshus, Dnr Pumpan 1, bygglov med startbesked, ändrad användning till gruppbostad/dagverksamhet, Dnr Delegerade beslut Meddelanden

3 3 Plats och tid Samhällsbyggnadskontoret Sveagatan 12 Alingsås, måndagen den 9 juni kl Paragrafer Beslutande Ersättare Övriga deltagare Björn Leivik (M), ordförande Bo Olsson (S), vice ordförande Lars Bolminger (FP) Ulla Dalén (MP) Lena Gunnarsson (FP), Lennart Pettersson (S) Torbjörn Gustavsson (C) Björn Dahlin (M) Lars Larsson (S) Urban Nuldén (M) Thomas Olofsson (S) Ove Ödestad (M) (endast under information och överläggningar), ersättare för Lena Gunnarsson (FP) Evert Johansson (KD) 70-84, ersättare för Gunilla Gomér (KD) Dennis Jalonen (V) 70-84, ersättare för Esso Larsson (V) Emma Liljewall (MP) Karin Schagerlind (M) Barbro Sundström, förvaltningschef Bo Norling, biträdande förvaltningschef Rebecca Tollemark, förvaltningssekreterare Ola Ljungman, stadsarkitekt Bengt Hellberg, exploateringschef Birgitta Wiktorsson Ekman, planchef Maria Sexton, översiktsplanerare Ulrika Samuelsson, administrativ chef Under information och överläggningar Conny Josefsson, utredare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Lars Larsson (S) Samhällsbyggnadskontoret, Måndagen den 16 juni 2014, kl Rebecca Tollemark Björn Leivik (M) Lars Larsson (S)

4 4 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12 Alingsås Underskrift Rebecca Tollemark, förvaltningssekreterare

5 5 Information och överläggningar A/ Skyltpolicy B/ Plan och bygglagen (PBL) C/ Förvaltningschefen aktuell information

6 6 SBN 70 Dnr SBN Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2012, 92, att godkänna den långsiktiga målbilden för Alingsåsparken, innebärande bland annat att teaterbyggnaden rivs. Av samma beslut framgår att Alingsåsparken säljs till Fabs AB, att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att hyra Alingsåsparken och etappvis genomföra målbilden. Medel för genomförandet behandlas i Flerårsstrategin. Eftersom varken försäljning av parken eller något hyresavtal har träffats har verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut ännu inte genomförts. Förvaltningens yttrande Ärendet om rivning av teaterbyggnaden har varit uppe för diskussion och beslut på föregående nämnd den 12 maj Förslag till tre alternativa rivningar presenterades; 1. Rivning av hela teaterbyggnaden (publikbyggnad, scenbyggnad och toalettbyggnad) innebär att en mätarbrunn eller en mindre byggnad för inkommande vatten till parken behöver byggas. Detta alternativ finns med i den målbild som kommunfullmäktige fattat beslut om. 2. Rivning av publikbyggnaden och scenbyggnaden. Betonggrunden och scenbyggnadens sidobyggnad (loger och toaletter) behålls för att kunna användas för en framtida ny öppen scenbyggnad. I detta alternativ behålls även nuvarande gradänger för ståplatspublik i publikbyggnaden. Det innebär i princip rivning av all träkonstruktion. 3. Rivning av enbart publikbyggnaden och ett framtida bevarande av scenbyggnaden innebär att scenbyggnaden måste åtgärdas. Då behöver såväl yttertak som takkonstruktion byggas om, samtliga fönster och fönsterbågar behöver bytas ut, merparten av elinstallationerna behöver bytas ut och en öppningsbar ridåvägg (jalusi eller liknande) måste installeras framför scenöppningen. Därtill ställningskostnader för ställning runt byggnaden. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade då att skicka de tre rivningsförslagen på remiss till Fabs och kultur- och fritidsnämnden med begäran om svar senast den 30 juni Redan ett par dagar efter nämndens beslut har samhällsbyggnadskontoret fått signaler från kommunledningskontoret att en rivning snarast skall genomföras med hänvisning till beslutet i kommunfullmäktige den 30 maj , målbild för Alingsåsparken. Kommunledningskontoret föreslår att medel för en rivning får hanteras via kommunstyrelsen. Utifrån detta har samhällsbyggnadskontoret remitterat (via e-post) nämndens tidigare beslut till Fabs och kultur- och fritidsförvaltningen med en förkortad svarstid till slutet av maj månad.

7 7 Forts SBN 70 I avvaktan på svar på remissen föreslår samhällsbyggnadskontoret att upphandling av en rivning av teaterbyggnaden omgående genomförs och att rivning snarast sker därefter. Medel för rivningen äskas hos kommunstyrelsen, med hänvisning till kommunfullmäktiges tidigare beslut. Arbetsutskottets beredning inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 juni 2014, 59. Arbetsutskottets förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att upphandling och rivning av teaterbyggnaden, enligt alternativ 1, omgående genomförs. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att medel för rivningen ianspråktas ur kommunstyrelsens eget kapital med hänvisning till kommunfullmäktiges tidigare beslut om målbild för Alingsåsparken. Yrkanden Dennis Jalonen (V) yrkar på återremiss av ärendet för att ge arrendatorn/föreningen en möjlighet att undersöka om renovering av scenbyggnaden kan ske inom ramen för ett arbetsmarknadsprojekt. Bo Olsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Proposition Ordförande Björn Leivik (M) ställer proposition på yrkandena och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Votering Votering begärs och genomförs. Beslutsgång i voteringen Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och meddelar att Ja-röst är huvudyrkande innebärande att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ja-röst för att ärendet ska avgöras vid sammanträdet. Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.

8 8 Forts SBN 70 Voteringsresultat Tjänstgörande JA NEJ Lars Bolminger (FP) X Björn Dahlin (M) X Ulla Dalen (MP) X Evert Johansson (KD) X Lena Gunnarsson (FP) X Torbjörn Gustavsson (C) X Dennis Jalonen (V) X Lars Larsson (S) X Urban Nuldén (M) X Thomas Olofsson (S) X Bo Olsson (S) X Lennart Pettersson (S) X Björn Leivik (M) X Med 11 ja-röster för huvudyrkandet att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde mot 2 nej-röster för yrkande om återremiss beslutar samhällsbyggnadsnämnden att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att rivning av teaterbyggnaden, enligt alternativ 1, genomförs. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar samtidigt att hos kommunstyrelsen begära medel för att genomföra rivningen.

9 9 SBN 71 Dnr SBN Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene Ärendebeskrivning Den nya vindkraftspark som Nordisk Vindkraft planerar på Rödeneplatån innebär att en ny 132 kv elledning behöver anläggas mellan vindkraftsparken och befintlig transformatorstation vid Alfhem i Alingsås. Vattenfall planerar att ansöka om tillstånd, sk nätkoncession, för en sådan elledning. Denna ansökan kommer med all säkerhet att innebära betydande miljöpåverkan och ansökan om koncession måste därför innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Innan MKB:n tas fram ska samråd genomföras, varefter de synpunkter som kommer in i samrådet redovisas i en samrådsredogörelse som skickas till Länsstyrelsen. I det samrådsunderlag som kommunen fått ta del av redovisas flera möjliga sträckningar, vars konsekvenser översiktligt beskrivs. Sträckningarna redovisas på bifogad karta. I ett tidigare yttrande till Vattenfall, daterat , redogjorde tjänstemän från berörda förvaltningar i Alingsås kommun (samhällsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret, tekniska förvaltningen och miljöskyddskontoret) för olika aspekter som bör belysas närmare i kommande MKB för den planerade 132 kv luftledningen. Yttrandet har tagits upp i SBN som informationsärende. Kommunens tjänstemän, samt representanter från företagen Vattenfall och Pöyry har efter att yttrandet skickats in haft ett möte om de föreslagna ledningssträckorna. Under mötet kom man fram till att ett kompletterande yttrande behövs från kommunen. Förvaltningens yttrande Elledningen kan komma att påverka värdefulla naturmiljöer i Alingsås. Alla de olika alternativ som fanns med i samrådsunderlaget bedöms medföra påverkan på naturmiljön i Natura 2000-området Nolhagaviken respektive reservatet för Nolhaga berg. Kommunen bedömer det därför som viktigt att ytterligare alternativ kan konsekvensbedömas, så att intrång i reservatet och Natura 2000-området kan undvikas eller göras så litet som möjligt. Alingsås kommun önskar att två ytterligare alternativ borde konsekvensbeskrivas för 132 kvledningens sträckning. Alternativen redovisas på bifogad karta. Alternativ Klämma Om elledningen föreslås att dras landvägen genom Alingsås är det viktigt att detta görs i en sådan sträcka som medför minst ingrepp på reservatet Nolhaga berg. Ett alternativ genom den befintliga passagen genom berget, kallad Klämma, bör därför också konsekvensbeskrivas. En sådan dragning skulle troligtvis precis som de andra alternativen medföra SBN

10 10 Forts SBN 71 skador på träd inom reservatet, men eventuellt i mindre omfattning än för alternativ 4 och 6. En bedömning av alternativet måste göras på plats i reservatet. Alternativ Saxebäcken Ett ytterligare alternativ för mark- och sjökabel bör också konsekvensbeskrivas. I alternativet föreslås elledningen att grävas ned i befintliga vägar på Rödeneplatån och genom skogsområden söder om väg 180 vidare till Saxebäcken vid Mjörn. Elledningen kan sedan anläggas parallellt med planerad VA-ledning i Mjörn, på ett större djup och längre ifrån Natura 2000-området Nolhagaviken än vad som föreslås för alternativ 5 i samrådsunderlaget. Skada på skogsområdet vid Furuberget och skog längs Saxebäcksvägen samt avbrott för trafik till och från Saxebäcken kan då också undvikas. Kommunen har inte noggrant undersökt alternativet mot andra värdefulla naturmiljöer, men enligt Skogens pärlor, (Skogsstyrelsen) berörs inga nyckelbiotoper. Svar på Vattenfalls frågor Vattenfall har efter samrådet bett Alingsås kommun att komplettera sitt yttrande med svar på följande två frågeställningar. Bedömer kommunen att ledningssträckningarna kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte? Svar Alingsås kommun: Alla föreslagna ledningssträckningar bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Information om ledningssträckningarna berör detaljplanerade områden och i så fall vilka detaljplaner som berörs och om ledningen är förenlig med detaljplanerna. Vi önskar att kommunen låter det framgå av sitt yttrande om bedömningarna är olika för de olika sträckningsalternativen samt vilka ledningsträckningar som berör vilka detaljplaner. Svar Alingsås kommun: Kommunen bifogar en sammanställning och karta över berörda detaljplaner och deras bestämmelser. Till största delen finns i detaljplanerna olika bestämmelser för allmän plats för föreslagen sträckning genom tätorten, endast i något enstaka fall berörs kvartersmark i detaljplanerna. I sammanställningen finns också information om vilka nya detaljplaner eller planprogram som planeras i berörda områden. Ytterligare synpunkter I vissa områden finns kända föroreningar, bland annat i bottensediment i Säveån och Mjörn. De utredningar som kommunen känner till om detta har skickats till Vattenfall.

11 11 Forts SBN 71 Om man trycker ledningen under Säveån måste detta göras tillräckligt djupt under mark så att förorenade sediment inte rörs upp. Kommunen tillämpar riktvärdet 0,2µT för bostäder. Detta bör tillämpas då elledningen dras genom samhället. Samråd bör ske med Alingsås Segelsällskap i det fall ledningen planeras att dras genom Mjörn. Förvaltningens tidigare yttrande daterat I yttrandet redogör tjänstemän från berörda förvaltningar i Alingsås kommun (samhällsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret, tekniska förvaltningen och miljöskyddskontoret) för olika aspekter som bör belysas närmare i kommande MKB för den planerade 132 kv luftledningen. Kommunens tjänstemän önskar ett möte med Vattenfall innan samrådsredogörelsen skickas till länsstyrelsen. Innan en samrådsredogörelse skickas till länsstyrelsen önskar kommunen ett möte med representanter från Vattenfall, för att diskutera bakgrunden till de valda alternativen och eventuellt diskutera ytterligare sträckningar. Exempel på ett ytterligare alternativ att diskutera är markförläggning av 132 kv-ledningen i 40 kv-ledningens nuvarande sträckning från Nolhaga berg fram till Alfhem. Ett annat exempel att diskutera är sjökabel på djupare vatten och längre ifrån Natura 2000-området än alternativ 5, detta för att undvika påverkan på förorenade bottensediment. Eventuellt skulle ledningen sedan kunna ta en annan sträckning upp på Rödeneplatån, där väg 180 korsas i närheten av Stora Fjällsjön. På mötet behöver diskuteras hur samordning kan ske mellan en eventuell sjöförläggning av ledningen och kommunens planerade VA-ledning i Mjörn (se vidare nedan). Synpunkter på alternativ 5 Vattenfalls sjöförlagda del mellan Saxebäcken och Nolhagaviken är planerad inom samma område som kommunens VA-avdelning planerar att leda tryckavlopps- och vattenledningar. Detta kan eventuellt innebära en intressekonflikt. VA-avdelningens projektering pekar på att Vattenfalls planerade ledningar korsar planerad sträcka för VA-ledningarna. Att Saxebäcken ska anslutas till kommunalt VA är fastlagt av Statens VA-nämnd med beslut att VAledningarna ska vara i drift senast 31 december Detta innebär att kommunen måste bygga ut de sjöförlagda ledningarna i Mjörn under Då VA-avdelningens arbete redan är igång önskas snabb återkoppling för diskussion om båda parters tänkta sjöförlagda ledningssträckning, eventuella problem, ägare till problem och lösningar på dessa. Ledningen kommer också att ligga parallellt med kommunens VA-ledning c:a 300 m längs Saxebäcksvägen. Övriga landförlagda delsträckor innebär korsning av kommunens VAledningar på flera ställen. Limnologiska utredningar i sjön Mjörn och andra sedimentprovtagningar har visat att det finns förorenade sediment i Nolhagaviken samt i Alfhemsviken och vid båtplatser i Säveån.

12 12 Forts SBN 71 Föroreningarna som förekommer är bl.a krom och TBT (tributyltenn). Utbredningen av dessa förorenade sediment är inte kartlagda i detalj. MKB måste redovisa hur en eventuell sjöledning påverkar de förorenade bottensediment som finns i Nolhaga- och Alfhemsvikarna. Att röra upp giftigt sediment skulle kunna utgöra risker för såväl Natura 2000-området som livet i sjön. Saxebäcksvägen och Keramikgatan måste vara körbara under anläggningstiden, eftersom detta är enda anslutande väg för de boende i Saxebäcken. Kommunens bedömning är att ledningens sträckning i Saxebäcksvägen och sträckan ned mot sjön Mjörn kommer att innebära stor påverkan på lövskogsmiljön. Kommunen vill också uppmärksamma Vattenfall på att strandskyddsdispens kommer att behövas för ledningen. Strandskyddsdispens kommer enligt kommunens bedömning att behöva ges för alla alternativ, men i olika hög grad. Synpunkter alternativ 4 och 6 Naturreservaten Nolhaga berg och Nolhagaviken belyses för lite i samrådsunderlaget med tanke på förslagens intrång och påverkan på dessa reservat. Särskilda skäl för dispens från reservatens föreskrifter måste finnas enligt Miljöbalken 7 kap 7. Nolhagabergs reservat har beslutats av Alingsås kommunfullmäktige och dispens ges av Alingsås kommun. En föreskrift för naturreservatet Nolhaga berg lyder: Det är förbjudet att anlägga luft- eller markledning. Eventuella dispenser i Nolhagavikens reservat ges av länsstyrelsen. Förbud gäller exempelvis mot att spränga, schakta, utfylla eller tippa, samt att avverka, röja. För alternativ 4 är kommunens bedömning att flera värdefulla träd i naturreservatet kommer att behöva fällas eller ta allvarlig skada. Såväl fördelar som nackdelar med luftledningsgata över Nolhagaberg bör beskrivas. Luftledningen innebär att området hålls öppet, vilket kan vara mer positivt än negativt ur naturvårdshänsyn. I en MKB måste tydligare beskrivas vilka konsekvenser ledningsdragningen får för träden genom tätorten, hur många träd som bedöms behöva fällas, eller som riskerar att ta skada av att luftledningen grävs ned. Tydligare beskrivning och konsekvensbeskrivning behövs också över hur ledningen kan passera Säveån vid bron. En ytterligare synpunkt är att Nolhaga Allé är enda tillfartsväg till reningsverket, och får ej stängas av helt under anläggningsperioden.

13 13 Forts SBN 71 Den föreslagna sträckan är ca m varav ca m löper parallellt med kommunens VA-ledningar. Vid Tegelbruksgatans södra ända, längs Mjörnstigen vid Nolhaga berg och längs Mjörnstrandsvägen är utrymmet begränsat intill kommunens huvudledning för spillvattenavlopp. Korsning av VA-ledningarna kommer att bli nödvändigt på ett flertal ställen längs sträckan. Att ha en 130 kv-ledning längs kommunens VA-ledningar innebär problem vid underhåll av ledningarna, som måste ske med tillsyn av Vattenfall. Observeras bör också att sträckningen mellan Tallhyddan och Lövekullevägen förläggs genom områden som översvämmas regelbundet. Synpunkter på alternativ 1-3 Samordning bör ske mellan dragning av ny elledning och anläggning av Eolus och Nordisk Vindkrafts vindkraftparker, så att påverkan på landskapet i form av exempelvis breddning av vägar och intrång i strandskyddade områden kan göras så liten som möjligt. Vid Valdalsvägen/Laggarebacken föreslås ledningen att grävas ned genom ett lövskogsparti med en nedsänkt bäckfåra. Att gräva ned ledningen här kommer att innebära stor skada på naturmiljön och en annan sträckning för huvudalternativet hade därför varit att föredra i detta område. Arbetsutskottets beredning inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 juni 2014, 60. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens yttrande med tillägget att samhällsbyggnadsnämnden anser att ledningar inte bör dras genom Klämman eller genom Nolhaga.

14 14 SBN 72 Dnr SBN Röhult 1:10, ansökan om planbesked Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret ska lämna planbesked senast fyra månader efter det att en komplett ansökan om planändring inkommit till kommunen. För de ansökningar som får positivt planbesked ska kommunen ange när planuppdraget kan antas, försenad planläggning går inte att överklaga. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att planen kommer att antas och samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas. Förvaltningens yttrande Nedanstående planförfrågan har inkommit till kommunen och har behandlats av samhällsbyggnadskontoret: Fastighet Datum för inkommen ansökan Planansökans syfte Motivering Förslag till beslut Röhult 1: Ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra avstyckning av bostad på idag planlagd kvartersmark. Tidigare beslut: Detaljplan för Röhult antogs Röhult 1:10 är 2414 kvm. Bedömning: Läget är ur boendesynpunkt lämpligt att bebygga med bostad då området redan idag är ett bostadsområde. En förutsättning är att det strandskydd som inträder när planen ändras kan upphävas med en planbestämmelse. Positivt planbesked Detaljplanen beräknas kunna antas under år Två gånger per år beslutar samhällsbyggnadsnämnden om en planbeställning med prioritering mellan alla planuppdrag, vilket innebär att tidplanen kan komma att justeras. Arbetsutskottets beredning inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 juni 2014, 61. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden ger positivt planbesked till Röhult 1:10, med motivering och förbehåll enligt tabellen ovan. Exp: SBK Plan (HN, JS, IE)

15 15 SBN 73 Dnr SBN Utsikten 6, ansökan om planbesked Ärendet utgår.

16 16 SBN 74 Dnr SBN Skyffeln 1, ansökan om planbesked Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret ska lämna planbesked senast fyra månader efter det att en komplett ansökan om planändring inkommit till kommunen. För de ansökningar som får positivt planbesked ska kommunen ange när planuppdraget kan antas, försenad planläggning går inte att överklaga. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att planen kommer att antas och samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas. Förvaltningens yttrande Nedanstående planförfrågan har inkommit till kommunen och har behandlats av samhällsbyggnadskontoret: Fastighet Datum för inkommen ansökan Planansökans syfte Motivering Förslag till beslut Skyffeln Ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra permanent bygglov för Vinden Second Hand. Tidigare beslut: Detaljplan från 1972 anger Område för småindustriändamål. Bedömning: Verksamheten har ett lämpligt läge. Prövning kan ske i detaljplan som anger tre delar med olika användning: lager, detaljhandel och handel med skrymmande varor. En förutsättning är dock att tillräckligt med parkering kan anordnas på kvartersmark. Positivt planbesked Detaljplanen beräknas kunna antas under år Två gånger per år beslutar samhällsbyggnadsnämnden om en planbeställning med prioritering mellan alla planuppdrag, vilket innebär att tidplanen kan komma att justeras. Arbetsutskottets beredning inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 juni 2014, 63. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden ger positivt planbesked till Skyffeln 1, med motivering och förbehåll enligt tabellen ovan. Exp: SBK Plan (HN, JS, IE)

17 17 SBN 75 Dnr SBN Detaljplan - Väg E20 delen Kristineholm-Bälinge och verksamheter, antagande Ärendebeskrivning Ett förslag till rubricerad plan har först varit föremål för samråd under våren 2013 och därefter hållits tillgängligt för granskning under tiden till Förvaltningens yttrande Samhällsbyggnadskontoret har i Granskningsutlåtande kommenterat de synpunkter som kom in under granskningstiden. Vissa revideringar av planförslaget har gjorts. Förutom Granskningsutlåtandet utgörs antagandehandlingarna av Plan- och illustrationskarta, Grundkarta, Planbeskrivning samt Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med särskild sammanställning. Av planbeskrivningen framgår att planförslaget bedöms medföra risk för betydande miljöpåverkan varför Miljökonsekvensbeskrivning tagits fram i vilken kosekvenserna bedömts på följande områden: Landskapsbild, Kulturmiljö, Rekreation och friluftsliv, Naturoch vattenmiljö (även djurliv), Störningar och buller samt Risk och säkerhet. Konsekvenserna har bedömts som små till måttliga. Planförslaget har bedömts som förenlig med aktuell Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) staden Alingsås. (26 mars ) Arbetsutskottets beredning inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 juni 2014, 64. Arbetsutskottets förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden godkänner det reviderade planförslaget och föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Alingsås Väg E20 delen Kristineholm Bälinge med verksamheter (plankartan med bestämmelser är det juridiskt bindande dokumentet). Kommunfullmäktige föreslås samtidigt besluta att vid ett eventuellt överklagande av del av detaljplanen uppdra åt samhällsbyggnadskontoret att ansöka om ett förordnande hos länsstyrelsen så att de delar av detaljplanen som inte berörs av överklagande kan genomföras. Yrkanden Ulla Dalén (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras. Ordförande Björn Leivik (M) yrkar att ärendet ska avgöras vid sammanträdet.

18 18 Forts SBN 75 Proposition Ordförande Björn Leivik (M) ställer proposition på yrkandena och finner att ärendet ska avgöras vid sammanträdet. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner det reviderade planförslaget och föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Alingsås Väg E20 delen Kristineholm Bälinge med verksamheter (plankartan med bestämmelser är det juridiskt bindande dokumentet). Kommunfullmäktige föreslås samtidigt besluta att vid ett eventuellt överklagande av del av detaljplanen uppdra åt samhällsbyggnadskontoret att ansöka om ett förordnande hos länsstyrelsen så att de delar av detaljplanen som inte berörs av överklagande kan genomföras. Reservation Ulla Dalén (MP) yrkar att ärendet Detaljplan - Väg E20 delen Kristineholm-Bälinge och verksamheter, antagande återremitteras i väntan på att förutsättningarna för Genomfart Alingsås är klarlagda och för att detaljplanen därefter eventuellt omarbetas eller utgår helt. Detta möjliggör att vi kan fatta ett beslut om detaljplan och eventuellt motorvägsbygge utifrån att vi vet vad som kommer att ske med genomfarten genom Alingsås.

19 19 SBN 76 Dnr SBN Detaljplan för bostäder vid Bygatan (Kv. Parkudden), antagande Ärendebeskrivning Syftet med planen är att ge möjlighet att dela en fastighet i två när parhus byggs (en för varje bostad). Ett planförslag har först varit föremål för samråd under tiden april 2014 och därefter hållits tillgängligt för granskning under tiden 29 april 12 maj Förvaltningens yttrande Planläggningen sker med enkelt förfarande. Skillnaden mot normalförfarandet är att samrådet är förenklat och att samrådsredogörelse inte behöver upprättas. Samhällsbyggnadskontoret har i Granskningsutlåtande kommenterat de synpunkter som kom in under samråds- och granskningstiden. Ingen revidering av planförslaget är aktuell. Förutom Granskningsutlåtandet utgörs antagandehandlingarna av Tillägg till planbestämmelser och Tillägg till planbeskrivning. Som information finns också Bilaga 1,Gällande Dp A Plankarta. Av tillägget till planbeskrivning framgår att kommunen har bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan samt att den överensstämmer med översiktsplanen. Arbetsutskottets beredning inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 juni 2014, 65. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden antar Ändring av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Bygatan enligt plan- och bygglagen 5:27 (delegation från kommunfullmäktige i Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden). Exp: Planavd, KF f.k.

20 20 SBN 77 Dnr SBN Mejeriet 4, byggsanktionsavgift, olovlig rivning av byggnad, dnr Ärendebeskrivning Anmälan angående olovlig rivning av enbostadshus inkom till samhällsbyggnadskontoret. Vid okulär besiktning på platsen konstaterades att byggnaden i fråga var riven. Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 10 kräver sådan åtgärd rivningslov. Rivningen genomfördes utan att ansökan om rivningslov inkommit till samhällsbyggnadskontoret. Enligt plan- och byggförordningen (2013:308) 9 kap. 15 skall därför byggsanktionsavgift tas ut med ett belopp på kronor. Fastighetsägaren inkom med yttrande Förvaltningens yttrande Enligt samhällsbyggnadskontorets bedömning ändrar fastighetsägarens yttrande inte uppfattningen att byggsanktionsavgift på kronor ska tas ut. Arbetsutskottets beredning inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 juni 2014, 66. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Byggsanktionsavgift tas ut med kronor.

21 21 SBN 78 Dnr SBN Hulskog 1:6, del av, bygglov, nybyggnad av enbostadshus Ärendet Ansökan om bygglov avseende nybyggnad av enbostadshus med garage på fastigheten Hulskog 1:6 inkom till Samhällsbyggnadskontoret Sökande är: SANDBERG EMELIE & BERNARD, BÄCKMANSGÅRD 4, KUNGSBACKA. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage har tidigare beviljats av Samhällsbyggnadsnämnden i SBN 52/ Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Antagen översiktsplan (ÖP) anger R22. FÄRGENOMRÅDET: Kompletteringsbebyggelse prövas enligt områdesplan 1985/86. Särskild hänsyn till landskapsbild och VA-situationen. Väster om Bysjön kommer fördjupad översiktsplan för Hemsjö-Ingared delvis att ta över. Byggnadsplatsen utgörs av landbruksmark sluttande i den nordvästra delen av fastigheten. Huset med garaget placeras i den sydvästra delen av tomten och anslutas med enskild utfart (servitutsväg) till en befintlig väg. Avståndet mellan planerade byggnader och fastighetsgränser är mer än 4,5 meter. Den föreslagna åtgärden innebär uppförande av enbostadshus i ett plan samt dubbelt garage. Huset har måtten 16,08 x 8,32 meter och omfattar en byggnadsarea (BYA) om 142,5 kvm. Byggnadshöjden uppgår till 3,7 meter. Byggnaden har sadeltak med takvinkel 27, fasader i stående träpanel målas i en vit färg och takbeläggning är av betongpannor i en grå färg. Huset utformas i en stil som är traditionell för landbygden. Dubbelgaraget har måtten 6,37 x 6,37 meter och omfattar en byggnadsarea om 41,0 kvm. Garagets byggnadshöjd uppgår till 3,0 meter. Utformningen, materialvalet samt färgsättningen är lika huvudbyggnaden. Miljöskyddsnämnden har i delegationsbeslut 27/14, meddelat tillstånd att inrätta avloppsanordning för enbostadshus. Berörda sakägare enligt 9 kap. 25 Plan- och bygglagen har getts möjlighet att yttra sig angående förslaget. Åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 Plan- och bygglagen (PBL).

Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene

Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene Samhällsbyggnadskontoret Datum: 2014-05-19 Samhällsbyggnadsnämnden Handläggare: Elin Werner Direktnr: 0322617262 Beteckning: 2014.076 SBN Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark

Läs mer

Beredning Sakägarintyg till berörda sakägare (Edsås 1:3, Hemsjö 8:8, 8:18, 8:19, 8:24 samt 8:45).

Beredning Sakägarintyg till berörda sakägare (Edsås 1:3, Hemsjö 8:8, 8:18, 8:19, 8:24 samt 8:45). Bygglov Nybyggnad av enbostadshus HEMSJÖ 8:14, HEMSJÖ församling, Alingsås Ärendet Ansökan inkom 2013-11-21 och avser bygglov för nybyggnad av enbostashus med vidbyggd garage. Sökande: Kiani Fard Mogegan,

Läs mer

Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov för nybyggnad av enbostadhus. Sökande: Fanny Bertilsson, Lövskogsgatan 6a, Göteborg.

Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov för nybyggnad av enbostadhus. Sökande: Fanny Bertilsson, Lövskogsgatan 6a, Göteborg. Ärendebeskrivning s1(3) Datum 2016-08-29 Beteckning Dnr 2016-0337 Bygglov med lokaliseringsprövning och strandskydddispens Nybyggnad av enbostadshus Ingared 4:94, församling Alingsås Ärendet Ansökan inkom

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-05-12 59-69

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-05-12 59-69 Samhällsbyggnadsnämnden 59-69 2 Information och överläggningar... 6 Våruppföljning 2014... 7 Byggnationer i Gräfsnäs slottsruin... 8 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 10 Byggemenskap Alingsås,

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-23 159-168

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-23 159-168 Samhällsbyggnadsnämnden 159-168 2 Information och överläggningar... 5 Ekonomisk månadsuppföljning... 6 Sammanträdestider för Samhällsbyggnadsnämnden 2016... 7 Erska 2:56, ansökan om planbesked... 8 Ändring

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-01-26 2-15

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-01-26 2-15 Samhällsbyggnadsnämnden 2-15 2 Information och överläggningar... 5 Utbildning för förtroendevalda mandatperioden 2015-2018... 6 Uppföljning av planprocessen "Från remiss till process"... 7 Bananen 6, ansökan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Ansökan om dispens från reservatsbestämmelser, Nolhaga Berg

Ansökan om dispens från reservatsbestämmelser, Nolhaga Berg Datum: 2016-04-13 Samhällsbyggnadsnämnden Handläggare: Hannes Nilsson Direktnr: Beteckning: 2016.024 SBN Ansökan om dispens från reservatsbestämmelser, Nolhaga Berg Ärendebeskrivning Vattenfall Eldistribution

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämndens 59-71 2 Information och överläggningar...5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden...6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene...8 Röhult

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 159 OBS! Detta är en version utan personuppgifter. För att ta del av protokollet i sin helhet kontakta samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 15 november

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

PROTOKOLL. Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL. Samhällsbyggnadsnämnden Tekniska nämndens arbetsutskott Sida 1 2012-08-20 PROTOKOLL Samhällsbyggnadsnämnden 1-1 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämnden sammanträde den 11 februari 2013 1 Remiss - Ramverk för krisberedskapsprocessen...

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 1002-1005 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-08-25 85-103

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-08-25 85-103 Samhällsbyggnadsnämnden 85-103 Med hänvisning till personuppgiftslagen (PuL) 1998:204 har känsliga personuppgifter ersatts med XX för att protokollet ska kunna publiceras på webben. et kan begäras ut i

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59 Tekniska nämnden 58-59 Tekniska nämnden sammanträde Information och överläggningar 58 Permutation för Vandrarhemmet i Plantaget 59 Startanmälan för VA/gatuarbeten på Stenvägen Tekniska nämnden Sida 1 Plats

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Beredning 2014-01-13 Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker fortsatt prövning av ärendet.

Beredning 2014-01-13 Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker fortsatt prövning av ärendet. 1 av 3 ÄRENDEBESKRIVNING Nybyggnad av torn och teknikbod för mobiltelefoni VERKSTADEN 7, ALINGSÅS församling Alingsås Ärendet Ansökan inkom 2013-11-12 och avser bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh

Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-27 B 2016-000483 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh Förslag till beslut 1. Bygglov

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

BETSEDE 1:54, : Bygglov för uppförande av 4st enbostadshus (hus 1, hus 2, hus 3, hus 4)

BETSEDE 1:54, : Bygglov för uppförande av 4st enbostadshus (hus 1, hus 2, hus 3, hus 4) Datum Dnr 2015-08-19 BYGG.2015.56 1 Conrad Grut conrad.grut@varmdo.se 08-570 483 87 Bygglovhandläggare/Miljöinspektör BETSEDE ÄNG AB Tjänsteskrivelse BETSEDE 1:54, : Bygglov för uppförande av 4st enbostadshus

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Olle Johansson (S) ersättare Fredrik Bengs, byggnadsinspektör Joachim Hedbys, byggnadsinspektör Gunnel Granlund, sekreterare

Olle Johansson (S) ersättare Fredrik Bengs, byggnadsinspektör Joachim Hedbys, byggnadsinspektör Gunnel Granlund, sekreterare 1(11) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl. 09.00-10.50 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Jonsén (S) tjg ordförande Conny Hermansson (C) ersätter Rune Daniels (C) Anders Ehrling (C) Bertil Ryss (C)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-02-04 1-23

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-02-04 1-23 Samhällsbyggnadsnämnden 1-23 2 Flerårsstrategi 2014-2016 för samhällsbyggnadsnämnden... 7 Remiss - Landskapsutveckling i strandnära läge - tematiskt tillägg till översiktsplan 2006 för Vårgårda kommun,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.00 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP),

Läs mer