Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84

2 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9 Röhult 1:10, ansökan om planbesked Utsikten 6, ansökan om planbesked Skyffeln 1, ansökan om planbesked Detaljplan - Väg E20 delen Kristineholm-Bälinge och verksamheter, antagande Detaljplan för bostäder vid Bygatan (Kv. Parkudden), antagande Istappen 3, rivnings- och bygglov, nybyggnad av flerbostadshus, Dnr Bälinge 6:16, strandskyddsdispens, dagvattendamm vid Säveån Grimbo 1:3, bygglov, nybyggnad av enbostadshus, Dnr Pumpan 1, bygglov med startbesked, ändrad användning till gruppbostad/dagverksamhet, Dnr Delegerade beslut Meddelanden

3 3 Plats och tid Samhällsbyggnadskontoret Sveagatan 12 Alingsås, måndagen den 9 juni kl Paragrafer Beslutande Ersättare Övriga deltagare Björn Leivik (M), ordförande Bo Olsson (S), vice ordförande Lars Bolminger (FP) Ulla Dalén (MP) Lena Gunnarsson (FP), Lennart Pettersson (S) Torbjörn Gustavsson (C) Björn Dahlin (M) Lars Larsson (S) Urban Nuldén (M) Thomas Olofsson (S) Ove Ödestad (M) (endast under information och överläggningar), ersättare för Lena Gunnarsson (FP) Evert Johansson (KD) 70-84, ersättare för Gunilla Gomér (KD) Dennis Jalonen (V) 70-84, ersättare för Esso Larsson (V) Emma Liljewall (MP) Karin Schagerlind (M) Barbro Sundström, förvaltningschef Bo Norling, biträdande förvaltningschef Rebecca Tollemark, förvaltningssekreterare Ola Ljungman, stadsarkitekt Bengt Hellberg, exploateringschef Birgitta Wiktorsson Ekman, planchef Maria Sexton, översiktsplanerare Ulrika Samuelsson, administrativ chef Under information och överläggningar Conny Josefsson, utredare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Lars Larsson (S) Samhällsbyggnadskontoret, Måndagen den 16 juni 2014, kl Rebecca Tollemark Björn Leivik (M) Lars Larsson (S)

4 4 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12 Alingsås Underskrift Rebecca Tollemark, förvaltningssekreterare

5 5 Information och överläggningar A/ Skyltpolicy B/ Plan och bygglagen (PBL) C/ Förvaltningschefen aktuell information

6 6 SBN 70 Dnr SBN Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2012, 92, att godkänna den långsiktiga målbilden för Alingsåsparken, innebärande bland annat att teaterbyggnaden rivs. Av samma beslut framgår att Alingsåsparken säljs till Fabs AB, att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att hyra Alingsåsparken och etappvis genomföra målbilden. Medel för genomförandet behandlas i Flerårsstrategin. Eftersom varken försäljning av parken eller något hyresavtal har träffats har verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut ännu inte genomförts. Förvaltningens yttrande Ärendet om rivning av teaterbyggnaden har varit uppe för diskussion och beslut på föregående nämnd den 12 maj Förslag till tre alternativa rivningar presenterades; 1. Rivning av hela teaterbyggnaden (publikbyggnad, scenbyggnad och toalettbyggnad) innebär att en mätarbrunn eller en mindre byggnad för inkommande vatten till parken behöver byggas. Detta alternativ finns med i den målbild som kommunfullmäktige fattat beslut om. 2. Rivning av publikbyggnaden och scenbyggnaden. Betonggrunden och scenbyggnadens sidobyggnad (loger och toaletter) behålls för att kunna användas för en framtida ny öppen scenbyggnad. I detta alternativ behålls även nuvarande gradänger för ståplatspublik i publikbyggnaden. Det innebär i princip rivning av all träkonstruktion. 3. Rivning av enbart publikbyggnaden och ett framtida bevarande av scenbyggnaden innebär att scenbyggnaden måste åtgärdas. Då behöver såväl yttertak som takkonstruktion byggas om, samtliga fönster och fönsterbågar behöver bytas ut, merparten av elinstallationerna behöver bytas ut och en öppningsbar ridåvägg (jalusi eller liknande) måste installeras framför scenöppningen. Därtill ställningskostnader för ställning runt byggnaden. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade då att skicka de tre rivningsförslagen på remiss till Fabs och kultur- och fritidsnämnden med begäran om svar senast den 30 juni Redan ett par dagar efter nämndens beslut har samhällsbyggnadskontoret fått signaler från kommunledningskontoret att en rivning snarast skall genomföras med hänvisning till beslutet i kommunfullmäktige den 30 maj , målbild för Alingsåsparken. Kommunledningskontoret föreslår att medel för en rivning får hanteras via kommunstyrelsen. Utifrån detta har samhällsbyggnadskontoret remitterat (via e-post) nämndens tidigare beslut till Fabs och kultur- och fritidsförvaltningen med en förkortad svarstid till slutet av maj månad.

7 7 Forts SBN 70 I avvaktan på svar på remissen föreslår samhällsbyggnadskontoret att upphandling av en rivning av teaterbyggnaden omgående genomförs och att rivning snarast sker därefter. Medel för rivningen äskas hos kommunstyrelsen, med hänvisning till kommunfullmäktiges tidigare beslut. Arbetsutskottets beredning inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 juni 2014, 59. Arbetsutskottets förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att upphandling och rivning av teaterbyggnaden, enligt alternativ 1, omgående genomförs. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att medel för rivningen ianspråktas ur kommunstyrelsens eget kapital med hänvisning till kommunfullmäktiges tidigare beslut om målbild för Alingsåsparken. Yrkanden Dennis Jalonen (V) yrkar på återremiss av ärendet för att ge arrendatorn/föreningen en möjlighet att undersöka om renovering av scenbyggnaden kan ske inom ramen för ett arbetsmarknadsprojekt. Bo Olsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Proposition Ordförande Björn Leivik (M) ställer proposition på yrkandena och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Votering Votering begärs och genomförs. Beslutsgång i voteringen Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och meddelar att Ja-röst är huvudyrkande innebärande att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ja-röst för att ärendet ska avgöras vid sammanträdet. Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.

8 8 Forts SBN 70 Voteringsresultat Tjänstgörande JA NEJ Lars Bolminger (FP) X Björn Dahlin (M) X Ulla Dalen (MP) X Evert Johansson (KD) X Lena Gunnarsson (FP) X Torbjörn Gustavsson (C) X Dennis Jalonen (V) X Lars Larsson (S) X Urban Nuldén (M) X Thomas Olofsson (S) X Bo Olsson (S) X Lennart Pettersson (S) X Björn Leivik (M) X Med 11 ja-röster för huvudyrkandet att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde mot 2 nej-röster för yrkande om återremiss beslutar samhällsbyggnadsnämnden att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att rivning av teaterbyggnaden, enligt alternativ 1, genomförs. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar samtidigt att hos kommunstyrelsen begära medel för att genomföra rivningen.

9 9 SBN 71 Dnr SBN Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene Ärendebeskrivning Den nya vindkraftspark som Nordisk Vindkraft planerar på Rödeneplatån innebär att en ny 132 kv elledning behöver anläggas mellan vindkraftsparken och befintlig transformatorstation vid Alfhem i Alingsås. Vattenfall planerar att ansöka om tillstånd, sk nätkoncession, för en sådan elledning. Denna ansökan kommer med all säkerhet att innebära betydande miljöpåverkan och ansökan om koncession måste därför innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Innan MKB:n tas fram ska samråd genomföras, varefter de synpunkter som kommer in i samrådet redovisas i en samrådsredogörelse som skickas till Länsstyrelsen. I det samrådsunderlag som kommunen fått ta del av redovisas flera möjliga sträckningar, vars konsekvenser översiktligt beskrivs. Sträckningarna redovisas på bifogad karta. I ett tidigare yttrande till Vattenfall, daterat , redogjorde tjänstemän från berörda förvaltningar i Alingsås kommun (samhällsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret, tekniska förvaltningen och miljöskyddskontoret) för olika aspekter som bör belysas närmare i kommande MKB för den planerade 132 kv luftledningen. Yttrandet har tagits upp i SBN som informationsärende. Kommunens tjänstemän, samt representanter från företagen Vattenfall och Pöyry har efter att yttrandet skickats in haft ett möte om de föreslagna ledningssträckorna. Under mötet kom man fram till att ett kompletterande yttrande behövs från kommunen. Förvaltningens yttrande Elledningen kan komma att påverka värdefulla naturmiljöer i Alingsås. Alla de olika alternativ som fanns med i samrådsunderlaget bedöms medföra påverkan på naturmiljön i Natura 2000-området Nolhagaviken respektive reservatet för Nolhaga berg. Kommunen bedömer det därför som viktigt att ytterligare alternativ kan konsekvensbedömas, så att intrång i reservatet och Natura 2000-området kan undvikas eller göras så litet som möjligt. Alingsås kommun önskar att två ytterligare alternativ borde konsekvensbeskrivas för 132 kvledningens sträckning. Alternativen redovisas på bifogad karta. Alternativ Klämma Om elledningen föreslås att dras landvägen genom Alingsås är det viktigt att detta görs i en sådan sträcka som medför minst ingrepp på reservatet Nolhaga berg. Ett alternativ genom den befintliga passagen genom berget, kallad Klämma, bör därför också konsekvensbeskrivas. En sådan dragning skulle troligtvis precis som de andra alternativen medföra SBN

10 10 Forts SBN 71 skador på träd inom reservatet, men eventuellt i mindre omfattning än för alternativ 4 och 6. En bedömning av alternativet måste göras på plats i reservatet. Alternativ Saxebäcken Ett ytterligare alternativ för mark- och sjökabel bör också konsekvensbeskrivas. I alternativet föreslås elledningen att grävas ned i befintliga vägar på Rödeneplatån och genom skogsområden söder om väg 180 vidare till Saxebäcken vid Mjörn. Elledningen kan sedan anläggas parallellt med planerad VA-ledning i Mjörn, på ett större djup och längre ifrån Natura 2000-området Nolhagaviken än vad som föreslås för alternativ 5 i samrådsunderlaget. Skada på skogsområdet vid Furuberget och skog längs Saxebäcksvägen samt avbrott för trafik till och från Saxebäcken kan då också undvikas. Kommunen har inte noggrant undersökt alternativet mot andra värdefulla naturmiljöer, men enligt Skogens pärlor, (Skogsstyrelsen) berörs inga nyckelbiotoper. Svar på Vattenfalls frågor Vattenfall har efter samrådet bett Alingsås kommun att komplettera sitt yttrande med svar på följande två frågeställningar. Bedömer kommunen att ledningssträckningarna kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte? Svar Alingsås kommun: Alla föreslagna ledningssträckningar bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Information om ledningssträckningarna berör detaljplanerade områden och i så fall vilka detaljplaner som berörs och om ledningen är förenlig med detaljplanerna. Vi önskar att kommunen låter det framgå av sitt yttrande om bedömningarna är olika för de olika sträckningsalternativen samt vilka ledningsträckningar som berör vilka detaljplaner. Svar Alingsås kommun: Kommunen bifogar en sammanställning och karta över berörda detaljplaner och deras bestämmelser. Till största delen finns i detaljplanerna olika bestämmelser för allmän plats för föreslagen sträckning genom tätorten, endast i något enstaka fall berörs kvartersmark i detaljplanerna. I sammanställningen finns också information om vilka nya detaljplaner eller planprogram som planeras i berörda områden. Ytterligare synpunkter I vissa områden finns kända föroreningar, bland annat i bottensediment i Säveån och Mjörn. De utredningar som kommunen känner till om detta har skickats till Vattenfall.

11 11 Forts SBN 71 Om man trycker ledningen under Säveån måste detta göras tillräckligt djupt under mark så att förorenade sediment inte rörs upp. Kommunen tillämpar riktvärdet 0,2µT för bostäder. Detta bör tillämpas då elledningen dras genom samhället. Samråd bör ske med Alingsås Segelsällskap i det fall ledningen planeras att dras genom Mjörn. Förvaltningens tidigare yttrande daterat I yttrandet redogör tjänstemän från berörda förvaltningar i Alingsås kommun (samhällsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret, tekniska förvaltningen och miljöskyddskontoret) för olika aspekter som bör belysas närmare i kommande MKB för den planerade 132 kv luftledningen. Kommunens tjänstemän önskar ett möte med Vattenfall innan samrådsredogörelsen skickas till länsstyrelsen. Innan en samrådsredogörelse skickas till länsstyrelsen önskar kommunen ett möte med representanter från Vattenfall, för att diskutera bakgrunden till de valda alternativen och eventuellt diskutera ytterligare sträckningar. Exempel på ett ytterligare alternativ att diskutera är markförläggning av 132 kv-ledningen i 40 kv-ledningens nuvarande sträckning från Nolhaga berg fram till Alfhem. Ett annat exempel att diskutera är sjökabel på djupare vatten och längre ifrån Natura 2000-området än alternativ 5, detta för att undvika påverkan på förorenade bottensediment. Eventuellt skulle ledningen sedan kunna ta en annan sträckning upp på Rödeneplatån, där väg 180 korsas i närheten av Stora Fjällsjön. På mötet behöver diskuteras hur samordning kan ske mellan en eventuell sjöförläggning av ledningen och kommunens planerade VA-ledning i Mjörn (se vidare nedan). Synpunkter på alternativ 5 Vattenfalls sjöförlagda del mellan Saxebäcken och Nolhagaviken är planerad inom samma område som kommunens VA-avdelning planerar att leda tryckavlopps- och vattenledningar. Detta kan eventuellt innebära en intressekonflikt. VA-avdelningens projektering pekar på att Vattenfalls planerade ledningar korsar planerad sträcka för VA-ledningarna. Att Saxebäcken ska anslutas till kommunalt VA är fastlagt av Statens VA-nämnd med beslut att VAledningarna ska vara i drift senast 31 december Detta innebär att kommunen måste bygga ut de sjöförlagda ledningarna i Mjörn under Då VA-avdelningens arbete redan är igång önskas snabb återkoppling för diskussion om båda parters tänkta sjöförlagda ledningssträckning, eventuella problem, ägare till problem och lösningar på dessa. Ledningen kommer också att ligga parallellt med kommunens VA-ledning c:a 300 m längs Saxebäcksvägen. Övriga landförlagda delsträckor innebär korsning av kommunens VAledningar på flera ställen. Limnologiska utredningar i sjön Mjörn och andra sedimentprovtagningar har visat att det finns förorenade sediment i Nolhagaviken samt i Alfhemsviken och vid båtplatser i Säveån.

12 12 Forts SBN 71 Föroreningarna som förekommer är bl.a krom och TBT (tributyltenn). Utbredningen av dessa förorenade sediment är inte kartlagda i detalj. MKB måste redovisa hur en eventuell sjöledning påverkar de förorenade bottensediment som finns i Nolhaga- och Alfhemsvikarna. Att röra upp giftigt sediment skulle kunna utgöra risker för såväl Natura 2000-området som livet i sjön. Saxebäcksvägen och Keramikgatan måste vara körbara under anläggningstiden, eftersom detta är enda anslutande väg för de boende i Saxebäcken. Kommunens bedömning är att ledningens sträckning i Saxebäcksvägen och sträckan ned mot sjön Mjörn kommer att innebära stor påverkan på lövskogsmiljön. Kommunen vill också uppmärksamma Vattenfall på att strandskyddsdispens kommer att behövas för ledningen. Strandskyddsdispens kommer enligt kommunens bedömning att behöva ges för alla alternativ, men i olika hög grad. Synpunkter alternativ 4 och 6 Naturreservaten Nolhaga berg och Nolhagaviken belyses för lite i samrådsunderlaget med tanke på förslagens intrång och påverkan på dessa reservat. Särskilda skäl för dispens från reservatens föreskrifter måste finnas enligt Miljöbalken 7 kap 7. Nolhagabergs reservat har beslutats av Alingsås kommunfullmäktige och dispens ges av Alingsås kommun. En föreskrift för naturreservatet Nolhaga berg lyder: Det är förbjudet att anlägga luft- eller markledning. Eventuella dispenser i Nolhagavikens reservat ges av länsstyrelsen. Förbud gäller exempelvis mot att spränga, schakta, utfylla eller tippa, samt att avverka, röja. För alternativ 4 är kommunens bedömning att flera värdefulla träd i naturreservatet kommer att behöva fällas eller ta allvarlig skada. Såväl fördelar som nackdelar med luftledningsgata över Nolhagaberg bör beskrivas. Luftledningen innebär att området hålls öppet, vilket kan vara mer positivt än negativt ur naturvårdshänsyn. I en MKB måste tydligare beskrivas vilka konsekvenser ledningsdragningen får för träden genom tätorten, hur många träd som bedöms behöva fällas, eller som riskerar att ta skada av att luftledningen grävs ned. Tydligare beskrivning och konsekvensbeskrivning behövs också över hur ledningen kan passera Säveån vid bron. En ytterligare synpunkt är att Nolhaga Allé är enda tillfartsväg till reningsverket, och får ej stängas av helt under anläggningsperioden.

13 13 Forts SBN 71 Den föreslagna sträckan är ca m varav ca m löper parallellt med kommunens VA-ledningar. Vid Tegelbruksgatans södra ända, längs Mjörnstigen vid Nolhaga berg och längs Mjörnstrandsvägen är utrymmet begränsat intill kommunens huvudledning för spillvattenavlopp. Korsning av VA-ledningarna kommer att bli nödvändigt på ett flertal ställen längs sträckan. Att ha en 130 kv-ledning längs kommunens VA-ledningar innebär problem vid underhåll av ledningarna, som måste ske med tillsyn av Vattenfall. Observeras bör också att sträckningen mellan Tallhyddan och Lövekullevägen förläggs genom områden som översvämmas regelbundet. Synpunkter på alternativ 1-3 Samordning bör ske mellan dragning av ny elledning och anläggning av Eolus och Nordisk Vindkrafts vindkraftparker, så att påverkan på landskapet i form av exempelvis breddning av vägar och intrång i strandskyddade områden kan göras så liten som möjligt. Vid Valdalsvägen/Laggarebacken föreslås ledningen att grävas ned genom ett lövskogsparti med en nedsänkt bäckfåra. Att gräva ned ledningen här kommer att innebära stor skada på naturmiljön och en annan sträckning för huvudalternativet hade därför varit att föredra i detta område. Arbetsutskottets beredning inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 juni 2014, 60. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens yttrande med tillägget att samhällsbyggnadsnämnden anser att ledningar inte bör dras genom Klämman eller genom Nolhaga.

14 14 SBN 72 Dnr SBN Röhult 1:10, ansökan om planbesked Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret ska lämna planbesked senast fyra månader efter det att en komplett ansökan om planändring inkommit till kommunen. För de ansökningar som får positivt planbesked ska kommunen ange när planuppdraget kan antas, försenad planläggning går inte att överklaga. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att planen kommer att antas och samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas. Förvaltningens yttrande Nedanstående planförfrågan har inkommit till kommunen och har behandlats av samhällsbyggnadskontoret: Fastighet Datum för inkommen ansökan Planansökans syfte Motivering Förslag till beslut Röhult 1: Ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra avstyckning av bostad på idag planlagd kvartersmark. Tidigare beslut: Detaljplan för Röhult antogs Röhult 1:10 är 2414 kvm. Bedömning: Läget är ur boendesynpunkt lämpligt att bebygga med bostad då området redan idag är ett bostadsområde. En förutsättning är att det strandskydd som inträder när planen ändras kan upphävas med en planbestämmelse. Positivt planbesked Detaljplanen beräknas kunna antas under år Två gånger per år beslutar samhällsbyggnadsnämnden om en planbeställning med prioritering mellan alla planuppdrag, vilket innebär att tidplanen kan komma att justeras. Arbetsutskottets beredning inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 juni 2014, 61. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden ger positivt planbesked till Röhult 1:10, med motivering och förbehåll enligt tabellen ovan. Exp: SBK Plan (HN, JS, IE)

15 15 SBN 73 Dnr SBN Utsikten 6, ansökan om planbesked Ärendet utgår.

16 16 SBN 74 Dnr SBN Skyffeln 1, ansökan om planbesked Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret ska lämna planbesked senast fyra månader efter det att en komplett ansökan om planändring inkommit till kommunen. För de ansökningar som får positivt planbesked ska kommunen ange när planuppdraget kan antas, försenad planläggning går inte att överklaga. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att planen kommer att antas och samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas. Förvaltningens yttrande Nedanstående planförfrågan har inkommit till kommunen och har behandlats av samhällsbyggnadskontoret: Fastighet Datum för inkommen ansökan Planansökans syfte Motivering Förslag till beslut Skyffeln Ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra permanent bygglov för Vinden Second Hand. Tidigare beslut: Detaljplan från 1972 anger Område för småindustriändamål. Bedömning: Verksamheten har ett lämpligt läge. Prövning kan ske i detaljplan som anger tre delar med olika användning: lager, detaljhandel och handel med skrymmande varor. En förutsättning är dock att tillräckligt med parkering kan anordnas på kvartersmark. Positivt planbesked Detaljplanen beräknas kunna antas under år Två gånger per år beslutar samhällsbyggnadsnämnden om en planbeställning med prioritering mellan alla planuppdrag, vilket innebär att tidplanen kan komma att justeras. Arbetsutskottets beredning inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 juni 2014, 63. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden ger positivt planbesked till Skyffeln 1, med motivering och förbehåll enligt tabellen ovan. Exp: SBK Plan (HN, JS, IE)

17 17 SBN 75 Dnr SBN Detaljplan - Väg E20 delen Kristineholm-Bälinge och verksamheter, antagande Ärendebeskrivning Ett förslag till rubricerad plan har först varit föremål för samråd under våren 2013 och därefter hållits tillgängligt för granskning under tiden till Förvaltningens yttrande Samhällsbyggnadskontoret har i Granskningsutlåtande kommenterat de synpunkter som kom in under granskningstiden. Vissa revideringar av planförslaget har gjorts. Förutom Granskningsutlåtandet utgörs antagandehandlingarna av Plan- och illustrationskarta, Grundkarta, Planbeskrivning samt Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med särskild sammanställning. Av planbeskrivningen framgår att planförslaget bedöms medföra risk för betydande miljöpåverkan varför Miljökonsekvensbeskrivning tagits fram i vilken kosekvenserna bedömts på följande områden: Landskapsbild, Kulturmiljö, Rekreation och friluftsliv, Naturoch vattenmiljö (även djurliv), Störningar och buller samt Risk och säkerhet. Konsekvenserna har bedömts som små till måttliga. Planförslaget har bedömts som förenlig med aktuell Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) staden Alingsås. (26 mars ) Arbetsutskottets beredning inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 juni 2014, 64. Arbetsutskottets förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden godkänner det reviderade planförslaget och föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Alingsås Väg E20 delen Kristineholm Bälinge med verksamheter (plankartan med bestämmelser är det juridiskt bindande dokumentet). Kommunfullmäktige föreslås samtidigt besluta att vid ett eventuellt överklagande av del av detaljplanen uppdra åt samhällsbyggnadskontoret att ansöka om ett förordnande hos länsstyrelsen så att de delar av detaljplanen som inte berörs av överklagande kan genomföras. Yrkanden Ulla Dalén (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras. Ordförande Björn Leivik (M) yrkar att ärendet ska avgöras vid sammanträdet.

18 18 Forts SBN 75 Proposition Ordförande Björn Leivik (M) ställer proposition på yrkandena och finner att ärendet ska avgöras vid sammanträdet. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner det reviderade planförslaget och föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Alingsås Väg E20 delen Kristineholm Bälinge med verksamheter (plankartan med bestämmelser är det juridiskt bindande dokumentet). Kommunfullmäktige föreslås samtidigt besluta att vid ett eventuellt överklagande av del av detaljplanen uppdra åt samhällsbyggnadskontoret att ansöka om ett förordnande hos länsstyrelsen så att de delar av detaljplanen som inte berörs av överklagande kan genomföras. Reservation Ulla Dalén (MP) yrkar att ärendet Detaljplan - Väg E20 delen Kristineholm-Bälinge och verksamheter, antagande återremitteras i väntan på att förutsättningarna för Genomfart Alingsås är klarlagda och för att detaljplanen därefter eventuellt omarbetas eller utgår helt. Detta möjliggör att vi kan fatta ett beslut om detaljplan och eventuellt motorvägsbygge utifrån att vi vet vad som kommer att ske med genomfarten genom Alingsås.

19 19 SBN 76 Dnr SBN Detaljplan för bostäder vid Bygatan (Kv. Parkudden), antagande Ärendebeskrivning Syftet med planen är att ge möjlighet att dela en fastighet i två när parhus byggs (en för varje bostad). Ett planförslag har först varit föremål för samråd under tiden april 2014 och därefter hållits tillgängligt för granskning under tiden 29 april 12 maj Förvaltningens yttrande Planläggningen sker med enkelt förfarande. Skillnaden mot normalförfarandet är att samrådet är förenklat och att samrådsredogörelse inte behöver upprättas. Samhällsbyggnadskontoret har i Granskningsutlåtande kommenterat de synpunkter som kom in under samråds- och granskningstiden. Ingen revidering av planförslaget är aktuell. Förutom Granskningsutlåtandet utgörs antagandehandlingarna av Tillägg till planbestämmelser och Tillägg till planbeskrivning. Som information finns också Bilaga 1,Gällande Dp A Plankarta. Av tillägget till planbeskrivning framgår att kommunen har bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan samt att den överensstämmer med översiktsplanen. Arbetsutskottets beredning inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 juni 2014, 65. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden antar Ändring av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Bygatan enligt plan- och bygglagen 5:27 (delegation från kommunfullmäktige i Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden). Exp: Planavd, KF f.k.

20 20 SBN 77 Dnr SBN Mejeriet 4, byggsanktionsavgift, olovlig rivning av byggnad, dnr Ärendebeskrivning Anmälan angående olovlig rivning av enbostadshus inkom till samhällsbyggnadskontoret. Vid okulär besiktning på platsen konstaterades att byggnaden i fråga var riven. Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 10 kräver sådan åtgärd rivningslov. Rivningen genomfördes utan att ansökan om rivningslov inkommit till samhällsbyggnadskontoret. Enligt plan- och byggförordningen (2013:308) 9 kap. 15 skall därför byggsanktionsavgift tas ut med ett belopp på kronor. Fastighetsägaren inkom med yttrande Förvaltningens yttrande Enligt samhällsbyggnadskontorets bedömning ändrar fastighetsägarens yttrande inte uppfattningen att byggsanktionsavgift på kronor ska tas ut. Arbetsutskottets beredning inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 juni 2014, 66. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Byggsanktionsavgift tas ut med kronor.

21 21 SBN 78 Dnr SBN Hulskog 1:6, del av, bygglov, nybyggnad av enbostadshus Ärendet Ansökan om bygglov avseende nybyggnad av enbostadshus med garage på fastigheten Hulskog 1:6 inkom till Samhällsbyggnadskontoret Sökande är: SANDBERG EMELIE & BERNARD, BÄCKMANSGÅRD 4, KUNGSBACKA. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage har tidigare beviljats av Samhällsbyggnadsnämnden i SBN 52/ Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Antagen översiktsplan (ÖP) anger R22. FÄRGENOMRÅDET: Kompletteringsbebyggelse prövas enligt områdesplan 1985/86. Särskild hänsyn till landskapsbild och VA-situationen. Väster om Bysjön kommer fördjupad översiktsplan för Hemsjö-Ingared delvis att ta över. Byggnadsplatsen utgörs av landbruksmark sluttande i den nordvästra delen av fastigheten. Huset med garaget placeras i den sydvästra delen av tomten och anslutas med enskild utfart (servitutsväg) till en befintlig väg. Avståndet mellan planerade byggnader och fastighetsgränser är mer än 4,5 meter. Den föreslagna åtgärden innebär uppförande av enbostadshus i ett plan samt dubbelt garage. Huset har måtten 16,08 x 8,32 meter och omfattar en byggnadsarea (BYA) om 142,5 kvm. Byggnadshöjden uppgår till 3,7 meter. Byggnaden har sadeltak med takvinkel 27, fasader i stående träpanel målas i en vit färg och takbeläggning är av betongpannor i en grå färg. Huset utformas i en stil som är traditionell för landbygden. Dubbelgaraget har måtten 6,37 x 6,37 meter och omfattar en byggnadsarea om 41,0 kvm. Garagets byggnadshöjd uppgår till 3,0 meter. Utformningen, materialvalet samt färgsättningen är lika huvudbyggnaden. Miljöskyddsnämnden har i delegationsbeslut 27/14, meddelat tillstånd att inrätta avloppsanordning för enbostadshus. Berörda sakägare enligt 9 kap. 25 Plan- och bygglagen har getts möjlighet att yttra sig angående förslaget. Åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 Plan- och bygglagen (PBL).

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-02-04 1-23

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-02-04 1-23 Samhällsbyggnadsnämnden 1-23 2 Flerårsstrategi 2014-2016 för samhällsbyggnadsnämnden... 7 Remiss - Landskapsutveckling i strandnära läge - tematiskt tillägg till översiktsplan 2006 för Vårgårda kommun,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-08 71-91

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-08 71-91 Samhällsbyggnadsnämnden 71-91 2 Information och överläggningar... 5 Beslut om utbyggnad av torg, busshållplats och cirkulationsplats i Stadsskogens centrum... 6 Genneved 6:30, fråga om kommunalt förvärv...

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov.

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov. 3 5 4 3 5 5 8 7 9 8 8 6 6 Samhällsbyggnadskontoret Ändring av Detaljplan för GENETA, del 7 inom stadsdelen Geneta i Södertälje Tillägg till PLANBESKRIVNING Arkivnummer: P 595 Dnr. 009-0003-4 Upprättad

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

Fågelsjö 2015-03-26 08:30

Fågelsjö 2015-03-26 08:30 PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-03-26 08:30 ande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund (Plan- och

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen Dp 82-67 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7: Bk-8a: Bk-8b: Bk-9a: Bk-9b: Bk-10: Ck-1: Ck-2: Ck-3: Ck-4: Ck-5a: Ck-5b:

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-06-17 87-111

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-06-17 87-111 Samhällsbyggnadsnämnden 87-111 2 Motion om att införa omsorgsnorm... 7 Remiss - Översyn av det utvidgade strandskyddet... 9 Planbeställning - godkännande hösten 2013 - våren 2018... 13 Lerbäcken 1:13,

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum 2014-05-28 Plats och tid Bergööhuset "Valvet" kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Kari Räihä

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten ANTAGANDEHANDLING Dp 82-66 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten Ritningsförteckning över typlösningar för Kv. Tibasten Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7:

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när?

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? När ska man ge bygglov? När ska en ansökan avslås? Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? PRÖVNING AV BYGGLOV I NYA PBL Elisabeth Ehrlén, Ehrlén Consulting

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer