Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84

2 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9 Röhult 1:10, ansökan om planbesked Utsikten 6, ansökan om planbesked Skyffeln 1, ansökan om planbesked Detaljplan - Väg E20 delen Kristineholm-Bälinge och verksamheter, antagande Detaljplan för bostäder vid Bygatan (Kv. Parkudden), antagande Istappen 3, rivnings- och bygglov, nybyggnad av flerbostadshus, Dnr Bälinge 6:16, strandskyddsdispens, dagvattendamm vid Säveån Grimbo 1:3, bygglov, nybyggnad av enbostadshus, Dnr Pumpan 1, bygglov med startbesked, ändrad användning till gruppbostad/dagverksamhet, Dnr Delegerade beslut Meddelanden

3 3 Plats och tid Samhällsbyggnadskontoret Sveagatan 12 Alingsås, måndagen den 9 juni kl Paragrafer Beslutande Ersättare Övriga deltagare Björn Leivik (M), ordförande Bo Olsson (S), vice ordförande Lars Bolminger (FP) Ulla Dalén (MP) Lena Gunnarsson (FP), Lennart Pettersson (S) Torbjörn Gustavsson (C) Björn Dahlin (M) Lars Larsson (S) Urban Nuldén (M) Thomas Olofsson (S) Ove Ödestad (M) (endast under information och överläggningar), ersättare för Lena Gunnarsson (FP) Evert Johansson (KD) 70-84, ersättare för Gunilla Gomér (KD) Dennis Jalonen (V) 70-84, ersättare för Esso Larsson (V) Emma Liljewall (MP) Karin Schagerlind (M) Barbro Sundström, förvaltningschef Bo Norling, biträdande förvaltningschef Rebecca Tollemark, förvaltningssekreterare Ola Ljungman, stadsarkitekt Bengt Hellberg, exploateringschef Birgitta Wiktorsson Ekman, planchef Maria Sexton, översiktsplanerare Ulrika Samuelsson, administrativ chef Under information och överläggningar Conny Josefsson, utredare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Lars Larsson (S) Samhällsbyggnadskontoret, Måndagen den 16 juni 2014, kl Rebecca Tollemark Björn Leivik (M) Lars Larsson (S)

4 4 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12 Alingsås Underskrift Rebecca Tollemark, förvaltningssekreterare

5 5 Information och överläggningar A/ Skyltpolicy B/ Plan och bygglagen (PBL) C/ Förvaltningschefen aktuell information

6 6 SBN 70 Dnr SBN Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2012, 92, att godkänna den långsiktiga målbilden för Alingsåsparken, innebärande bland annat att teaterbyggnaden rivs. Av samma beslut framgår att Alingsåsparken säljs till Fabs AB, att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att hyra Alingsåsparken och etappvis genomföra målbilden. Medel för genomförandet behandlas i Flerårsstrategin. Eftersom varken försäljning av parken eller något hyresavtal har träffats har verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut ännu inte genomförts. Förvaltningens yttrande Ärendet om rivning av teaterbyggnaden har varit uppe för diskussion och beslut på föregående nämnd den 12 maj Förslag till tre alternativa rivningar presenterades; 1. Rivning av hela teaterbyggnaden (publikbyggnad, scenbyggnad och toalettbyggnad) innebär att en mätarbrunn eller en mindre byggnad för inkommande vatten till parken behöver byggas. Detta alternativ finns med i den målbild som kommunfullmäktige fattat beslut om. 2. Rivning av publikbyggnaden och scenbyggnaden. Betonggrunden och scenbyggnadens sidobyggnad (loger och toaletter) behålls för att kunna användas för en framtida ny öppen scenbyggnad. I detta alternativ behålls även nuvarande gradänger för ståplatspublik i publikbyggnaden. Det innebär i princip rivning av all träkonstruktion. 3. Rivning av enbart publikbyggnaden och ett framtida bevarande av scenbyggnaden innebär att scenbyggnaden måste åtgärdas. Då behöver såväl yttertak som takkonstruktion byggas om, samtliga fönster och fönsterbågar behöver bytas ut, merparten av elinstallationerna behöver bytas ut och en öppningsbar ridåvägg (jalusi eller liknande) måste installeras framför scenöppningen. Därtill ställningskostnader för ställning runt byggnaden. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade då att skicka de tre rivningsförslagen på remiss till Fabs och kultur- och fritidsnämnden med begäran om svar senast den 30 juni Redan ett par dagar efter nämndens beslut har samhällsbyggnadskontoret fått signaler från kommunledningskontoret att en rivning snarast skall genomföras med hänvisning till beslutet i kommunfullmäktige den 30 maj , målbild för Alingsåsparken. Kommunledningskontoret föreslår att medel för en rivning får hanteras via kommunstyrelsen. Utifrån detta har samhällsbyggnadskontoret remitterat (via e-post) nämndens tidigare beslut till Fabs och kultur- och fritidsförvaltningen med en förkortad svarstid till slutet av maj månad.

7 7 Forts SBN 70 I avvaktan på svar på remissen föreslår samhällsbyggnadskontoret att upphandling av en rivning av teaterbyggnaden omgående genomförs och att rivning snarast sker därefter. Medel för rivningen äskas hos kommunstyrelsen, med hänvisning till kommunfullmäktiges tidigare beslut. Arbetsutskottets beredning inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 juni 2014, 59. Arbetsutskottets förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att upphandling och rivning av teaterbyggnaden, enligt alternativ 1, omgående genomförs. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att medel för rivningen ianspråktas ur kommunstyrelsens eget kapital med hänvisning till kommunfullmäktiges tidigare beslut om målbild för Alingsåsparken. Yrkanden Dennis Jalonen (V) yrkar på återremiss av ärendet för att ge arrendatorn/föreningen en möjlighet att undersöka om renovering av scenbyggnaden kan ske inom ramen för ett arbetsmarknadsprojekt. Bo Olsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Proposition Ordförande Björn Leivik (M) ställer proposition på yrkandena och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Votering Votering begärs och genomförs. Beslutsgång i voteringen Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och meddelar att Ja-röst är huvudyrkande innebärande att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ja-röst för att ärendet ska avgöras vid sammanträdet. Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.

8 8 Forts SBN 70 Voteringsresultat Tjänstgörande JA NEJ Lars Bolminger (FP) X Björn Dahlin (M) X Ulla Dalen (MP) X Evert Johansson (KD) X Lena Gunnarsson (FP) X Torbjörn Gustavsson (C) X Dennis Jalonen (V) X Lars Larsson (S) X Urban Nuldén (M) X Thomas Olofsson (S) X Bo Olsson (S) X Lennart Pettersson (S) X Björn Leivik (M) X Med 11 ja-röster för huvudyrkandet att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde mot 2 nej-röster för yrkande om återremiss beslutar samhällsbyggnadsnämnden att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att rivning av teaterbyggnaden, enligt alternativ 1, genomförs. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar samtidigt att hos kommunstyrelsen begära medel för att genomföra rivningen.

9 9 SBN 71 Dnr SBN Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene Ärendebeskrivning Den nya vindkraftspark som Nordisk Vindkraft planerar på Rödeneplatån innebär att en ny 132 kv elledning behöver anläggas mellan vindkraftsparken och befintlig transformatorstation vid Alfhem i Alingsås. Vattenfall planerar att ansöka om tillstånd, sk nätkoncession, för en sådan elledning. Denna ansökan kommer med all säkerhet att innebära betydande miljöpåverkan och ansökan om koncession måste därför innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Innan MKB:n tas fram ska samråd genomföras, varefter de synpunkter som kommer in i samrådet redovisas i en samrådsredogörelse som skickas till Länsstyrelsen. I det samrådsunderlag som kommunen fått ta del av redovisas flera möjliga sträckningar, vars konsekvenser översiktligt beskrivs. Sträckningarna redovisas på bifogad karta. I ett tidigare yttrande till Vattenfall, daterat , redogjorde tjänstemän från berörda förvaltningar i Alingsås kommun (samhällsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret, tekniska förvaltningen och miljöskyddskontoret) för olika aspekter som bör belysas närmare i kommande MKB för den planerade 132 kv luftledningen. Yttrandet har tagits upp i SBN som informationsärende. Kommunens tjänstemän, samt representanter från företagen Vattenfall och Pöyry har efter att yttrandet skickats in haft ett möte om de föreslagna ledningssträckorna. Under mötet kom man fram till att ett kompletterande yttrande behövs från kommunen. Förvaltningens yttrande Elledningen kan komma att påverka värdefulla naturmiljöer i Alingsås. Alla de olika alternativ som fanns med i samrådsunderlaget bedöms medföra påverkan på naturmiljön i Natura 2000-området Nolhagaviken respektive reservatet för Nolhaga berg. Kommunen bedömer det därför som viktigt att ytterligare alternativ kan konsekvensbedömas, så att intrång i reservatet och Natura 2000-området kan undvikas eller göras så litet som möjligt. Alingsås kommun önskar att två ytterligare alternativ borde konsekvensbeskrivas för 132 kvledningens sträckning. Alternativen redovisas på bifogad karta. Alternativ Klämma Om elledningen föreslås att dras landvägen genom Alingsås är det viktigt att detta görs i en sådan sträcka som medför minst ingrepp på reservatet Nolhaga berg. Ett alternativ genom den befintliga passagen genom berget, kallad Klämma, bör därför också konsekvensbeskrivas. En sådan dragning skulle troligtvis precis som de andra alternativen medföra SBN

10 10 Forts SBN 71 skador på träd inom reservatet, men eventuellt i mindre omfattning än för alternativ 4 och 6. En bedömning av alternativet måste göras på plats i reservatet. Alternativ Saxebäcken Ett ytterligare alternativ för mark- och sjökabel bör också konsekvensbeskrivas. I alternativet föreslås elledningen att grävas ned i befintliga vägar på Rödeneplatån och genom skogsområden söder om väg 180 vidare till Saxebäcken vid Mjörn. Elledningen kan sedan anläggas parallellt med planerad VA-ledning i Mjörn, på ett större djup och längre ifrån Natura 2000-området Nolhagaviken än vad som föreslås för alternativ 5 i samrådsunderlaget. Skada på skogsområdet vid Furuberget och skog längs Saxebäcksvägen samt avbrott för trafik till och från Saxebäcken kan då också undvikas. Kommunen har inte noggrant undersökt alternativet mot andra värdefulla naturmiljöer, men enligt Skogens pärlor, (Skogsstyrelsen) berörs inga nyckelbiotoper. Svar på Vattenfalls frågor Vattenfall har efter samrådet bett Alingsås kommun att komplettera sitt yttrande med svar på följande två frågeställningar. Bedömer kommunen att ledningssträckningarna kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte? Svar Alingsås kommun: Alla föreslagna ledningssträckningar bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Information om ledningssträckningarna berör detaljplanerade områden och i så fall vilka detaljplaner som berörs och om ledningen är förenlig med detaljplanerna. Vi önskar att kommunen låter det framgå av sitt yttrande om bedömningarna är olika för de olika sträckningsalternativen samt vilka ledningsträckningar som berör vilka detaljplaner. Svar Alingsås kommun: Kommunen bifogar en sammanställning och karta över berörda detaljplaner och deras bestämmelser. Till största delen finns i detaljplanerna olika bestämmelser för allmän plats för föreslagen sträckning genom tätorten, endast i något enstaka fall berörs kvartersmark i detaljplanerna. I sammanställningen finns också information om vilka nya detaljplaner eller planprogram som planeras i berörda områden. Ytterligare synpunkter I vissa områden finns kända föroreningar, bland annat i bottensediment i Säveån och Mjörn. De utredningar som kommunen känner till om detta har skickats till Vattenfall.

11 11 Forts SBN 71 Om man trycker ledningen under Säveån måste detta göras tillräckligt djupt under mark så att förorenade sediment inte rörs upp. Kommunen tillämpar riktvärdet 0,2µT för bostäder. Detta bör tillämpas då elledningen dras genom samhället. Samråd bör ske med Alingsås Segelsällskap i det fall ledningen planeras att dras genom Mjörn. Förvaltningens tidigare yttrande daterat I yttrandet redogör tjänstemän från berörda förvaltningar i Alingsås kommun (samhällsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret, tekniska förvaltningen och miljöskyddskontoret) för olika aspekter som bör belysas närmare i kommande MKB för den planerade 132 kv luftledningen. Kommunens tjänstemän önskar ett möte med Vattenfall innan samrådsredogörelsen skickas till länsstyrelsen. Innan en samrådsredogörelse skickas till länsstyrelsen önskar kommunen ett möte med representanter från Vattenfall, för att diskutera bakgrunden till de valda alternativen och eventuellt diskutera ytterligare sträckningar. Exempel på ett ytterligare alternativ att diskutera är markförläggning av 132 kv-ledningen i 40 kv-ledningens nuvarande sträckning från Nolhaga berg fram till Alfhem. Ett annat exempel att diskutera är sjökabel på djupare vatten och längre ifrån Natura 2000-området än alternativ 5, detta för att undvika påverkan på förorenade bottensediment. Eventuellt skulle ledningen sedan kunna ta en annan sträckning upp på Rödeneplatån, där väg 180 korsas i närheten av Stora Fjällsjön. På mötet behöver diskuteras hur samordning kan ske mellan en eventuell sjöförläggning av ledningen och kommunens planerade VA-ledning i Mjörn (se vidare nedan). Synpunkter på alternativ 5 Vattenfalls sjöförlagda del mellan Saxebäcken och Nolhagaviken är planerad inom samma område som kommunens VA-avdelning planerar att leda tryckavlopps- och vattenledningar. Detta kan eventuellt innebära en intressekonflikt. VA-avdelningens projektering pekar på att Vattenfalls planerade ledningar korsar planerad sträcka för VA-ledningarna. Att Saxebäcken ska anslutas till kommunalt VA är fastlagt av Statens VA-nämnd med beslut att VAledningarna ska vara i drift senast 31 december Detta innebär att kommunen måste bygga ut de sjöförlagda ledningarna i Mjörn under Då VA-avdelningens arbete redan är igång önskas snabb återkoppling för diskussion om båda parters tänkta sjöförlagda ledningssträckning, eventuella problem, ägare till problem och lösningar på dessa. Ledningen kommer också att ligga parallellt med kommunens VA-ledning c:a 300 m längs Saxebäcksvägen. Övriga landförlagda delsträckor innebär korsning av kommunens VAledningar på flera ställen. Limnologiska utredningar i sjön Mjörn och andra sedimentprovtagningar har visat att det finns förorenade sediment i Nolhagaviken samt i Alfhemsviken och vid båtplatser i Säveån.

12 12 Forts SBN 71 Föroreningarna som förekommer är bl.a krom och TBT (tributyltenn). Utbredningen av dessa förorenade sediment är inte kartlagda i detalj. MKB måste redovisa hur en eventuell sjöledning påverkar de förorenade bottensediment som finns i Nolhaga- och Alfhemsvikarna. Att röra upp giftigt sediment skulle kunna utgöra risker för såväl Natura 2000-området som livet i sjön. Saxebäcksvägen och Keramikgatan måste vara körbara under anläggningstiden, eftersom detta är enda anslutande väg för de boende i Saxebäcken. Kommunens bedömning är att ledningens sträckning i Saxebäcksvägen och sträckan ned mot sjön Mjörn kommer att innebära stor påverkan på lövskogsmiljön. Kommunen vill också uppmärksamma Vattenfall på att strandskyddsdispens kommer att behövas för ledningen. Strandskyddsdispens kommer enligt kommunens bedömning att behöva ges för alla alternativ, men i olika hög grad. Synpunkter alternativ 4 och 6 Naturreservaten Nolhaga berg och Nolhagaviken belyses för lite i samrådsunderlaget med tanke på förslagens intrång och påverkan på dessa reservat. Särskilda skäl för dispens från reservatens föreskrifter måste finnas enligt Miljöbalken 7 kap 7. Nolhagabergs reservat har beslutats av Alingsås kommunfullmäktige och dispens ges av Alingsås kommun. En föreskrift för naturreservatet Nolhaga berg lyder: Det är förbjudet att anlägga luft- eller markledning. Eventuella dispenser i Nolhagavikens reservat ges av länsstyrelsen. Förbud gäller exempelvis mot att spränga, schakta, utfylla eller tippa, samt att avverka, röja. För alternativ 4 är kommunens bedömning att flera värdefulla träd i naturreservatet kommer att behöva fällas eller ta allvarlig skada. Såväl fördelar som nackdelar med luftledningsgata över Nolhagaberg bör beskrivas. Luftledningen innebär att området hålls öppet, vilket kan vara mer positivt än negativt ur naturvårdshänsyn. I en MKB måste tydligare beskrivas vilka konsekvenser ledningsdragningen får för träden genom tätorten, hur många träd som bedöms behöva fällas, eller som riskerar att ta skada av att luftledningen grävs ned. Tydligare beskrivning och konsekvensbeskrivning behövs också över hur ledningen kan passera Säveån vid bron. En ytterligare synpunkt är att Nolhaga Allé är enda tillfartsväg till reningsverket, och får ej stängas av helt under anläggningsperioden.

13 13 Forts SBN 71 Den föreslagna sträckan är ca m varav ca m löper parallellt med kommunens VA-ledningar. Vid Tegelbruksgatans södra ända, längs Mjörnstigen vid Nolhaga berg och längs Mjörnstrandsvägen är utrymmet begränsat intill kommunens huvudledning för spillvattenavlopp. Korsning av VA-ledningarna kommer att bli nödvändigt på ett flertal ställen längs sträckan. Att ha en 130 kv-ledning längs kommunens VA-ledningar innebär problem vid underhåll av ledningarna, som måste ske med tillsyn av Vattenfall. Observeras bör också att sträckningen mellan Tallhyddan och Lövekullevägen förläggs genom områden som översvämmas regelbundet. Synpunkter på alternativ 1-3 Samordning bör ske mellan dragning av ny elledning och anläggning av Eolus och Nordisk Vindkrafts vindkraftparker, så att påverkan på landskapet i form av exempelvis breddning av vägar och intrång i strandskyddade områden kan göras så liten som möjligt. Vid Valdalsvägen/Laggarebacken föreslås ledningen att grävas ned genom ett lövskogsparti med en nedsänkt bäckfåra. Att gräva ned ledningen här kommer att innebära stor skada på naturmiljön och en annan sträckning för huvudalternativet hade därför varit att föredra i detta område. Arbetsutskottets beredning inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 juni 2014, 60. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens yttrande med tillägget att samhällsbyggnadsnämnden anser att ledningar inte bör dras genom Klämman eller genom Nolhaga.

14 14 SBN 72 Dnr SBN Röhult 1:10, ansökan om planbesked Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret ska lämna planbesked senast fyra månader efter det att en komplett ansökan om planändring inkommit till kommunen. För de ansökningar som får positivt planbesked ska kommunen ange när planuppdraget kan antas, försenad planläggning går inte att överklaga. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att planen kommer att antas och samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas. Förvaltningens yttrande Nedanstående planförfrågan har inkommit till kommunen och har behandlats av samhällsbyggnadskontoret: Fastighet Datum för inkommen ansökan Planansökans syfte Motivering Förslag till beslut Röhult 1: Ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra avstyckning av bostad på idag planlagd kvartersmark. Tidigare beslut: Detaljplan för Röhult antogs Röhult 1:10 är 2414 kvm. Bedömning: Läget är ur boendesynpunkt lämpligt att bebygga med bostad då området redan idag är ett bostadsområde. En förutsättning är att det strandskydd som inträder när planen ändras kan upphävas med en planbestämmelse. Positivt planbesked Detaljplanen beräknas kunna antas under år Två gånger per år beslutar samhällsbyggnadsnämnden om en planbeställning med prioritering mellan alla planuppdrag, vilket innebär att tidplanen kan komma att justeras. Arbetsutskottets beredning inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 juni 2014, 61. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden ger positivt planbesked till Röhult 1:10, med motivering och förbehåll enligt tabellen ovan. Exp: SBK Plan (HN, JS, IE)

15 15 SBN 73 Dnr SBN Utsikten 6, ansökan om planbesked Ärendet utgår.

16 16 SBN 74 Dnr SBN Skyffeln 1, ansökan om planbesked Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret ska lämna planbesked senast fyra månader efter det att en komplett ansökan om planändring inkommit till kommunen. För de ansökningar som får positivt planbesked ska kommunen ange när planuppdraget kan antas, försenad planläggning går inte att överklaga. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att planen kommer att antas och samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas. Förvaltningens yttrande Nedanstående planförfrågan har inkommit till kommunen och har behandlats av samhällsbyggnadskontoret: Fastighet Datum för inkommen ansökan Planansökans syfte Motivering Förslag till beslut Skyffeln Ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra permanent bygglov för Vinden Second Hand. Tidigare beslut: Detaljplan från 1972 anger Område för småindustriändamål. Bedömning: Verksamheten har ett lämpligt läge. Prövning kan ske i detaljplan som anger tre delar med olika användning: lager, detaljhandel och handel med skrymmande varor. En förutsättning är dock att tillräckligt med parkering kan anordnas på kvartersmark. Positivt planbesked Detaljplanen beräknas kunna antas under år Två gånger per år beslutar samhällsbyggnadsnämnden om en planbeställning med prioritering mellan alla planuppdrag, vilket innebär att tidplanen kan komma att justeras. Arbetsutskottets beredning inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 juni 2014, 63. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden ger positivt planbesked till Skyffeln 1, med motivering och förbehåll enligt tabellen ovan. Exp: SBK Plan (HN, JS, IE)

17 17 SBN 75 Dnr SBN Detaljplan - Väg E20 delen Kristineholm-Bälinge och verksamheter, antagande Ärendebeskrivning Ett förslag till rubricerad plan har först varit föremål för samråd under våren 2013 och därefter hållits tillgängligt för granskning under tiden till Förvaltningens yttrande Samhällsbyggnadskontoret har i Granskningsutlåtande kommenterat de synpunkter som kom in under granskningstiden. Vissa revideringar av planförslaget har gjorts. Förutom Granskningsutlåtandet utgörs antagandehandlingarna av Plan- och illustrationskarta, Grundkarta, Planbeskrivning samt Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med särskild sammanställning. Av planbeskrivningen framgår att planförslaget bedöms medföra risk för betydande miljöpåverkan varför Miljökonsekvensbeskrivning tagits fram i vilken kosekvenserna bedömts på följande områden: Landskapsbild, Kulturmiljö, Rekreation och friluftsliv, Naturoch vattenmiljö (även djurliv), Störningar och buller samt Risk och säkerhet. Konsekvenserna har bedömts som små till måttliga. Planförslaget har bedömts som förenlig med aktuell Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) staden Alingsås. (26 mars ) Arbetsutskottets beredning inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 juni 2014, 64. Arbetsutskottets förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden godkänner det reviderade planförslaget och föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Alingsås Väg E20 delen Kristineholm Bälinge med verksamheter (plankartan med bestämmelser är det juridiskt bindande dokumentet). Kommunfullmäktige föreslås samtidigt besluta att vid ett eventuellt överklagande av del av detaljplanen uppdra åt samhällsbyggnadskontoret att ansöka om ett förordnande hos länsstyrelsen så att de delar av detaljplanen som inte berörs av överklagande kan genomföras. Yrkanden Ulla Dalén (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras. Ordförande Björn Leivik (M) yrkar att ärendet ska avgöras vid sammanträdet.

18 18 Forts SBN 75 Proposition Ordförande Björn Leivik (M) ställer proposition på yrkandena och finner att ärendet ska avgöras vid sammanträdet. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner det reviderade planförslaget och föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Alingsås Väg E20 delen Kristineholm Bälinge med verksamheter (plankartan med bestämmelser är det juridiskt bindande dokumentet). Kommunfullmäktige föreslås samtidigt besluta att vid ett eventuellt överklagande av del av detaljplanen uppdra åt samhällsbyggnadskontoret att ansöka om ett förordnande hos länsstyrelsen så att de delar av detaljplanen som inte berörs av överklagande kan genomföras. Reservation Ulla Dalén (MP) yrkar att ärendet Detaljplan - Väg E20 delen Kristineholm-Bälinge och verksamheter, antagande återremitteras i väntan på att förutsättningarna för Genomfart Alingsås är klarlagda och för att detaljplanen därefter eventuellt omarbetas eller utgår helt. Detta möjliggör att vi kan fatta ett beslut om detaljplan och eventuellt motorvägsbygge utifrån att vi vet vad som kommer att ske med genomfarten genom Alingsås.

19 19 SBN 76 Dnr SBN Detaljplan för bostäder vid Bygatan (Kv. Parkudden), antagande Ärendebeskrivning Syftet med planen är att ge möjlighet att dela en fastighet i två när parhus byggs (en för varje bostad). Ett planförslag har först varit föremål för samråd under tiden april 2014 och därefter hållits tillgängligt för granskning under tiden 29 april 12 maj Förvaltningens yttrande Planläggningen sker med enkelt förfarande. Skillnaden mot normalförfarandet är att samrådet är förenklat och att samrådsredogörelse inte behöver upprättas. Samhällsbyggnadskontoret har i Granskningsutlåtande kommenterat de synpunkter som kom in under samråds- och granskningstiden. Ingen revidering av planförslaget är aktuell. Förutom Granskningsutlåtandet utgörs antagandehandlingarna av Tillägg till planbestämmelser och Tillägg till planbeskrivning. Som information finns också Bilaga 1,Gällande Dp A Plankarta. Av tillägget till planbeskrivning framgår att kommunen har bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan samt att den överensstämmer med översiktsplanen. Arbetsutskottets beredning inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 juni 2014, 65. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden antar Ändring av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Bygatan enligt plan- och bygglagen 5:27 (delegation från kommunfullmäktige i Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden). Exp: Planavd, KF f.k.

20 20 SBN 77 Dnr SBN Mejeriet 4, byggsanktionsavgift, olovlig rivning av byggnad, dnr Ärendebeskrivning Anmälan angående olovlig rivning av enbostadshus inkom till samhällsbyggnadskontoret. Vid okulär besiktning på platsen konstaterades att byggnaden i fråga var riven. Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 10 kräver sådan åtgärd rivningslov. Rivningen genomfördes utan att ansökan om rivningslov inkommit till samhällsbyggnadskontoret. Enligt plan- och byggförordningen (2013:308) 9 kap. 15 skall därför byggsanktionsavgift tas ut med ett belopp på kronor. Fastighetsägaren inkom med yttrande Förvaltningens yttrande Enligt samhällsbyggnadskontorets bedömning ändrar fastighetsägarens yttrande inte uppfattningen att byggsanktionsavgift på kronor ska tas ut. Arbetsutskottets beredning inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 2 juni 2014, 66. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Byggsanktionsavgift tas ut med kronor.

21 21 SBN 78 Dnr SBN Hulskog 1:6, del av, bygglov, nybyggnad av enbostadshus Ärendet Ansökan om bygglov avseende nybyggnad av enbostadshus med garage på fastigheten Hulskog 1:6 inkom till Samhällsbyggnadskontoret Sökande är: SANDBERG EMELIE & BERNARD, BÄCKMANSGÅRD 4, KUNGSBACKA. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage har tidigare beviljats av Samhällsbyggnadsnämnden i SBN 52/ Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Antagen översiktsplan (ÖP) anger R22. FÄRGENOMRÅDET: Kompletteringsbebyggelse prövas enligt områdesplan 1985/86. Särskild hänsyn till landskapsbild och VA-situationen. Väster om Bysjön kommer fördjupad översiktsplan för Hemsjö-Ingared delvis att ta över. Byggnadsplatsen utgörs av landbruksmark sluttande i den nordvästra delen av fastigheten. Huset med garaget placeras i den sydvästra delen av tomten och anslutas med enskild utfart (servitutsväg) till en befintlig väg. Avståndet mellan planerade byggnader och fastighetsgränser är mer än 4,5 meter. Den föreslagna åtgärden innebär uppförande av enbostadshus i ett plan samt dubbelt garage. Huset har måtten 16,08 x 8,32 meter och omfattar en byggnadsarea (BYA) om 142,5 kvm. Byggnadshöjden uppgår till 3,7 meter. Byggnaden har sadeltak med takvinkel 27, fasader i stående träpanel målas i en vit färg och takbeläggning är av betongpannor i en grå färg. Huset utformas i en stil som är traditionell för landbygden. Dubbelgaraget har måtten 6,37 x 6,37 meter och omfattar en byggnadsarea om 41,0 kvm. Garagets byggnadshöjd uppgår till 3,0 meter. Utformningen, materialvalet samt färgsättningen är lika huvudbyggnaden. Miljöskyddsnämnden har i delegationsbeslut 27/14, meddelat tillstånd att inrätta avloppsanordning för enbostadshus. Berörda sakägare enligt 9 kap. 25 Plan- och bygglagen har getts möjlighet att yttra sig angående förslaget. Åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 Plan- och bygglagen (PBL).

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41 Miljöskyddsnämnden 28-41 OBS! Detta är en version utan personuppgifter och bilagor. För att ta del av protokollet i sin helhet, kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 6 april

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (74)

Sammanträdesprotokoll 1 (74) Sammanträdesprotokoll 1 (74) Plats och tid Erstavik Nacka stadshus kl 15.00 18.40 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bjarne Hanson (FP) Leif Holmberg (C) Bernt Enström (KD) Kaj Nyman (S) Ingela Birgersson

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Justerande... Kaj Nilsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justerande... Kaj Nilsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Stadshuset B-salen, 14.00-15.00 Ledamöter och ersättare Beslutande Carl-Åke Andersson (S) ordförande Oskar Reimer (MP) vice ordförande Sören Viking (S) Emmy Widqvist (S) Håkan Johansson (V)

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer