Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen. Lunch enligt respektive partigrupps bestämmande.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-09-23. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen. Lunch enligt respektive partigrupps bestämmande."

Transkript

1 KALLELSE 1 (6) Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset: OBS! tisdagen den 4 oktober 2011, kl onsdagen den 5 oktober 2011, kl Ulf Olsson Göran Björklund Tidsprogram för Kommunstyrelsen Tisdag 4/10 Onsdag 5/10 Sammanträdet börjar med föredragning av beslutsärenden, därefter gruppöverläggningar, följt av beslutssammanträde. Därefter genomgång av budgeten och gruppvisa överläggningar resten av dagen. Lunch enligt respektive partigrupps bestämmande. Gruppöverläggningar. Lunch enligt respektive partigrupps bestämmande. Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid behandling av ärende M 3 (sekretessbelagd handling). Ärendet behandlas sist på Kommunstyrelsens sammanträde. OBS! dagen Onsdagen den 19 oktober hålls ett beslutssammanträde med start kl (beslut om budget och till budgeten hörande ärenden samt övriga ärenden). Kallelse sänds den 7 oktober OBS! Endast beslutssammanträdet är öppet för allmänheten, ej gruppöverläggningarna om budgeten.

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (6) Stadskansliet: Kc PF I KU M E N SP Kommunchefen Personal och förhandling Information Kvalitet och utveckling Markavdelningen Ekonomistyrning Näringsliv Samhällsplanering

3 FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (6) Val av protokolljusterare Kc 1 Budgetuppföljning för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige t.o.m. augusti (2011/KS ) Kc 2 Intern kontrollplan 2011 för Stadskansliet (2011/KS ) (Bil) (Bil) Kc 3 Anmälningsärende: a) Granskning av hur undantag avseende tjänstekoncessioner tillämpas (Konkurrensverket genomför granskning av hur undantagen avseende tjänstekoncessioner i lagen om offentlig upphandling (LOU) respektive lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUFS) tillämpas av upphandlande myndigheter. Tjänstekoncessioner definieras i dessa lagar som tjänstkontrakt vilka innebär att ersättningen för tjänsterna helt eller delvis utgörs av rätten att utnyttja tjänsten. I dess granskning har Konkurrensverket efterfrågat information från Borås Stad om några kontrakt tilldelats under åren vilka kommunen klassificerar som tjänstekoncessioner, samt uppgift om planerade tilldelningar av sådana kontrakt. Efter att yttranden inhämtats från Stadens förvaltningar har konstaterats att något kontrakt avseende tjänstekoncession inte tilldelats under den ifrågavarande perioden. Härtill har konstaterats att ingen av Stadens förvaltningar har planerat för tilldelning av något sådant kontrakt. Konkurrensverkets förfrågan har besvarats enligt skrivelse) (2011/KS ) (Förslag: a till handlingarna)

4 FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (6) PF 1 Anmälan av delegationsbeslut: a) Medgivande av återbesättning av vakant tjänst i övriga fall (ej förvaltningschef, avdelningschef eller verksamhetsansvarig). (Ärendenummer och /2011) (2011/KS ) (Förslag: a till handlingarna) PF 2 Anmälningsärenden: a) Plan för likabehandling (2010/KS ) b) Utvärdering av 2010 års plan för likabehandling. (2010/KS ) c) Plan för likabehandling (2011/KS ) (Förslag: a-c till handlingarna) KU 1 Anmälan av delegationsbeslut: a) Enskild pedagogisk omsorg. (dag för beslut ) (2010/KS ) (Förslag: a till handlingarna) M 1 Överenskommelse om fastighetsreglering för Vindrosen 1 i Viared (2011/KS ) M 2 Flytt av 40 kv luftledning vid industriexploatering i Viared Norr (2011/KS ) E 1 Borås Stads budget för (Första genomgången, utdelas på sammanträdet) (2011/KS ) (Bil) (Bil) (Bil)

5 FÖREDRAGNINGSLISTA 5 (6) E 2 Ekonomisk delårsrapport januari augusti 2011 jämte halvårsbokslut från nämnderna och de kommunala bolagen. (2011/KS /KS ) E 3 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt översyn av regler. (2011/KS ) E 4 Stiftelsen Produktionstekniskt centrum för Tekoindustrin (PROTEKO), ansvarsfrihet avseende 2010 års förvaltning. (2011/KS ) E 5 Remissvar på Näringsdepartementets TPA-utrednings betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44). (2011/KS ) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) E 6 Svar på remiss om godkännande av Nationellt godkänd idrottsutbildning vid Aspero Idrottsgymnasium i Borås Stad, 4 antagningsplatser bowling. (2011/KS ) (Bil) E 7 Skolinspektionen, godkännande av Kunskapskolan i Sverige AB som huvudman för grundskola i Borås kommun. (2011/KS ) (Bil) E 8 Nya principer för verksamhetsbidrag till Åhagastiftelsen. (2011/KS ) E 9 Förvärv av aktierna i Espira Inkubator AB. (2011/KS ) (Bil) (Bil) E 10 Anmälningsärende: a) Ansökan från Centrina Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Borås Stad (Centrina har dragit tillbaka sin ansökan) (2011/KS ) (2011/KS ) (Förslag: a till handlingarna)

6 FÖREDRAGNINGSLISTA 6 (6) SP 1 Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Sara Degerman-Carlsson (KD) ang Tydliga parkeringar till förmån för miljö och besökare! (2011/KS ) (Bil) SP 2 Busstrafik i Rångedala. (2011/KS ) (Bil) SP 3 Anmälningsärende: a) Uppdrag till Kommunstyrelsen att under 2010 som en del i den översiktliga planeringen undersöka och presentera områden med lägre strålbelastning. (Överlämnas till Miljö- och konsumentnämnden för handläggning) (2010/KS ) (Förslag: a till handlingarna) M 3 Lindebergshult 1:60, Aspvägen 12, Sjömarken försäljning av fastighet. (Sekretessbelagd handling, utdelas endast till Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare på sammanträdet) (2010/KS ) (Bil)

7 Kc 1 BESLUTSFÖRSLAG Budgetuppföljning för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige t.o.m. augusti 2011 Kommunbidraget för Stadskansliets ram, kommunledning är tkr netto. De prognostiserade nettokostnaderna beräknas till tkr, vilket är 350 tkr lägre än budget. Det negativa underskottet beror på ökade kapitalkostnader för verksamheten markreserv med 1,6 mnkr. Informationsverksamheten genererar ett underskott på 750 tkr avseende ej budgeterade datakostnader för webb och kostnader för projektet Samverkan för turism. Lönekostnader för hållbarhetsstrateg genererar ett underskott på 200 tkr. Verksamheten samhällsplanering beräknar ett överskott på 1,2 mnkr beroende på minskade personalkostnader på grund av vakanta tjänster och ej utförda utredningar. Kommunbidraget för den kommungemensamma verksamheten är tkr netto. De prognostiserade kostnaderna uppgår till tkr. Den negativa avvikelsen på tkr beror på verksamheten kollektivtrafik där den extra beställda trafik som sattes igång 4 april beräknas kosta tkr. Övriga ökade kostnader beror på ökade bränslekostnader, dessutom har inte resandet ökat i samma takt som budgeterades, samt medelintäkten per resa sjunker. Inköp av fastigheter beräknas hålla inom budget. Utbyggnad av industri och bostadsområden har ej utförts då detaljplaner ej blivit färdiga. Försäljningen av fastigheter och mark beräknas öka till tkr beroende på planerade försäljningar av industrimark på Viared. För Kommunfullmäktige prognostiserade nettokostnader håller sig inom kommunbidraget på 9,8 mnkr. Kommunstyrelsen föreslås besluta: Ärendet läggs till handlingarna Ulf Olsson Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja Nej Kommentar: Diarienummer: 2011/KS Programområde: 1 Handläggare: Jonny Ekunger, tfn Datum/avdelningschef: /Svante Stomberg

8

9

10

11 1 (1) Tertialrapport 2 år 2011 Övergripande verksamhets- och kvalitetsmål Egen organisation Verksamhetens uppdrag Engagerade och kompetenta medarbetare är grundförutsättningen för framtiden. Personalpolitiken ska bidra till detta genom att målmedvetet söka skapa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Uppnått Mål Uppnått Uppnått Tertial 1 Tertial Andel sjukfrånvaro 3,15% 2,0% 3,19% 2,98% av ordinarie arbetstid, %. Antalet sjukfall över 60 dagar Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare Kommentarer Andelen sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid är 2,98 % för Stadskansliet jämfört med kommunen som helhet som har en sjukfrånvaro på 5,0 %. I detta döljer sig dock en viss del dold frånvaro då flexledighet tillåts vid sjukdom på förvaltningen. Könsuppdelad statistik visar att kvinnor har en högre andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, 4,28 %, jämfört med män, 0,71 %. Den centralt framtagna statistiken redovisar en sjukfrånvaro på 4,1 % för Kommunstyrelsen totalt. Antalet sjukfall över 60 dagar är 3 för Stadskansliet vid tertialuppföljning 2, samtliga är kvinnor. Den centralt framtagna statistiken redovisar 14 sjukfall över 60 dagar för Kommunstyrelsen totalt. När det gäller de timavlönade så är den siffran i stor utsträckning direkt kopplad till sjukfrånvaron. Tertial 2 t o m juli 2010 var sjukfrånvaron 4,7 % för Kommunstyrelsen totalt. Antalet sjukfall över 60 dagar var 22 stycken.

12 Kc 2 BESLUTSFÖRSLAG Intern kontrollplan 2011 för Stadskansliet Kommunstyrelsen föreslås besluta: Den interna kontrollplanen för 2011 fastställs enligt bilaga Ulf Olsson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2011/KS Programområde: 1 Handläggare: Jonny Ekunger, tfn Datum/avdelningschef: /Svante Stomberg

13 Bilaga 1 Kontrollområden för Stadskansliet Leverantörsfakturor och bokföringsorder Ankomstregistrering sker Kontering sker på rätt sätt Momsredovisning görs på rätt sätt Kontroll av betalningsdag samt att fakturerings- och andra avgifter hanteras riktigt Kontroll av f-skatt, organisationsnummer och momsregistreringsnummer Kontroll att fakturabilagor finns Överhopp i verifikationsserien förekommer ej Utgiftens syfte skall tydligt framgå av fakturan i annat fall bör en ändamålsbeskrivning vara gjord Om faktura omförts med bokföringsorder skall det tydligt anges på fakturan till vilken kodsträng den ombokats Arkivering av fakturor sker på rätt sätt Inköp följer ramavtal Representation finns specificerad samt att deltagarförteckning tydligt framgår av fakturan Utgiften tillhör verksamheten Kontroll av specifikation till mobiltelefonfaktura. Privata samtal dras på lön Kontroll av att specificerade inköpskvitton bifogas fakturan Fakturan är i original Attestering ej sker av den som skall mottaga eller erlägga betalning Orsaken till omföring på bokföringsorden Upphandling köp av varor av samma lev ej överstiger 2 prisbasbelopp och att köp av tjänster av samma lev ej överstiger 3 prisbasbelopp

14 Bilaga 1 Kundfakturor Kontroll av att fakturering sker snabbt efter leverans Kontroll av avgiftsdebitering Kontroll av arkivering av debiteringsunderlag Sker bokföringsmässig nedskrivning av osäkra fordringar Arbetar man aktivt med cash management inom förvaltningen Löner Rätt lön utbetalas till rätt person vid rätt tidpunkt Kontroll av att alla underlag är korrekta och finns bifogade Arkiveras löneunderlagen på rätt sätt Har rätt löneart använts Framgår utbetalningens syfte tydligt Stämmer lönerapporten överens med lönelistan Utbetalningen tillhör verksamheten Kontroll av arbetade timmar enligt arbetstidslagen Leasingbilar Inventarieredovisning Finns aktuell inventarieförteckning Finns ansvarig utsedd Registreras inventarier löpande Görs inventering av förtecknade inventarier

15 Bilaga 1 Är de inventarier som inköptes föregående år registrerade i inventarieförteckningen Sker stöldmärkning Finns det rutin för utrangering av inventarier Kontroll av kommunalråd och förvaltningschefs transaktioner sker av Revisionen

16 Bilaga 2 Intern kontrollplan för Stadskansliet 2011 Rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvar Risk Frekvens Metod Rapportering Löner Centralt framtagna rapporter avseende - bilersättning - utlägg i tjänsten - övertid/fyllnads/komptid Personalsekreterare Medel En ggr/år Stickprovsvisa kontroller Till kommunchefen Löner Rätt lön utbetalas till rätt person vid rätt tidpunkt Lönechef Låg En ggr/år Stickprovsvisa kontroller Till kommunchefen Upphandling Borås Stads upphandlingsavtal och ramar efterlevs Ekonom/controller Medel En ggr/år Stickprovsvisa kontroller Till kommunchefen Leverantörsfakturor Fakturakontroll -moms -leverantör Ekonom/controller Medel En ggr/år Stickprovsvisa kontroller Till kommunchefen Leverantörsfakturor och bokföringsorder Representation finns specificerad samt deltagarförteckning Ekonom/controller Medel En ggr/år Stickprovsvisa kontroller Till kommunchefen Inventarieredovisning Sker stöldmärkning och registrering i inventariesystem Ekonom/controller Låg En ggr/år Stickprovsvisa kontroller Till kommunchefen

17 PM 1 (1) Jonny Ekunger, tfn Intern kontrollplan för Stadskansliet Kommunfullmäktige har den 21 september 2000, 123 beslutat om regler för intern kontroll. Reglerna har utarbetats i samråd med Kommunrevisionen. Det övergripande ansvaret för den interna kontrollen i Borås Stad har Kommunstyrelsen. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. Regler och anvisningar för den interna kontrollen ska dokumenteras och antas av nämnden, i detta fall Kommunstyrelsen. Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som bland annat syftar till att: säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut minimera risker, säkra system och rutiner trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster säkra en rättvisande redovisning skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. Kännetecknande för en effektiv förvaltning är att det finns en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verksamhetens ekonomi, prestationer, kvalitet, miljö och personal. Målsättningen med det interna kontrollarbetet är att det på sikt finns en intern kontrollplan inom samtliga områden. Nämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde och ska varje år anta en särskild plan för denna uppföljning. Kommunstyrelsen har utarbetat en Intern kontrollplan (bilaga 1) för Stadskansliet som är en förteckning över tänkbara kontrollmoment inom respektive rutin/system samt Intern kontroll för år 2011 (bilaga 2). Kontrollplanen revideras varje år av Kommunstyrelsen. Svante Stomberg Kommunchef

18 M1 BESLUTSFÖRSLAG Överenskommelse om fastighetsreglering för Vindrosen 1 i Viared 2009 sålde Borås Stad 120 m² till Scandicore AB för att de skulle kunna bygga en extra utfart från sin fastighet. Då vägen byggdes visade det sig att området inte var stort nog. Ny överenskommelse om fastighetsreglering har nu upprättats och Scandicore AB köper 262 m² av Viared 5:1 (se bifogad karta), priset är satt till 270 kr/m². Kommunstyrelsen föreslås besluta: Kommunen godkänner avtalet Tom Andersson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Morgan Hjalmarsson Datum Kommunalråd Samverkan Ja Nej Kommentar: Diarienummer: 2011/KS Programområde: 2 Handläggare: Jenny Tiberg, tfn Datum/avdelningschef: /Britt Andersson

19

20

21

22

23 M2 BESLUTSFÖRSLAG Flytt av 40 kv luftledning vid industriexploatering i Viared Norra Arbete pågår just nu med Detaljplan för del av Viared, Viared 5:1 och 10:1, Viared Norra som möjliggör verksamheter på Norra sidan av rv40. För att kunna exploatera området krävs att en 40kV luftledning flyttas. Innan avtal kan tecknas för genomförandet behövs en projektering göras för de åtgärder som krävs för att flytta ledningen. En offert på projekteringskostnaden har beställts från Vattenfall som äger ledningen. Kostnaden uppskattas till kronor enligt offerten. Kommunstyrelsen föreslås besluta: Kommunen beställer projektering enligt offert Tom Andersson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Morgan Hjalmarsson Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2011/KS Programområde: 2 Handläggare: Jenny Tiberg, tfn Datum/avdelningschef: /Britt Andersson

24 Avtal om projektering av elanläggning Detta avtal är tecknat mellan Vattenfall Eldistribution AB (org.nr ), nedan kallad Vattenfall, och Borås Stad (org.nr ), nedan kallad Kommunen. Avtalet berör förhållanden vid Vattenfalls projektering för flytt av Vattenfalls 40 kv luftledning TL822 i Viared på Kommunens önskemål för att kunna exploatera området. 1. Bakgrund - Orientering Kommunen planerar att exploatera marken för nya bostäder och annat i Viared. Placeringen av exploateringen ligger i närheten av Vattenfalls 40 kv luftledning TL822. För att få bort Vattenfalls luftledning från exploateringsområdet måste en delsträcka byggas om i ny lämplig sträckning och den befintliga delsträckan behöver avvecklas och rivas. Detta avtal träffas för att ömsesidigt klarlägga respektive parts åtaganden och skyldigheter vid Vattenfalls projektering av de åtgärder som erfordras för att flytta luftledningen TL822 så att Kommunen ska kunna exploatera området Viared utan hinder från luftledningen. 2. Projektering Vattenfall ska projektera de åtgärder som krävs för att flytta Vattenfalls 40 kv luftledning TL822. Därmed avses projektering, fältprojektering, framtagande av upphandlingsunderlag, framtagande av underlag för koncessionsansökan och för andra erforderliga tillstånd. Vattenfall åtar sig att anlita konsulter för projektering samt tillståndshantering för i 1 angivna åtgärder. Dessa konsulter har Vattenfall som uppdragsgivare. Kommunen ska bekosta Vattenfalls projektering enligt föregående stycken. 3. Koncession för nya ledningar Vattenfall ska ansöka om nätkoncession för linje hos Energimarknadsinspektionen för TL kv ledning enligt 2 som behöver byggas om i ny sträckning. Vattenfall ska bevaka handläggningen av ärendet hos Energimarknadsinspektionen. Kommunen ska bekosta Vattenfalls kostnader för ansökan om nätkoncession för linje enligt föregående stycken. 4. Ledningsrätt för nya anläggningar Vattenfalls rätt att uppföra, förnya, underhålla och bibehålla elanläggningar inom Kommunens fastigheter ska säkerställas genom Kommunens upplåtelse av ledningsrätt inom fastigheterna. VN-D-Av Sidan 1 av 5

25 Ersättning för markintrång av Vattenfalls anläggningar utgår ej till Kommunen. Kommunen medger att Vattenfall utan ersättning får ledningsrätt enligt ovan i av Kommunen ägd mark. 5. Avgifter Vattenfall bekostar projektering samt ansökan och erhållande av nätkoncession för linje och ledningsrätter och fakturerar kostnaden vidare till Kommunen. Kostnaden för projekteringen uppskattas till kr exkl. moms. Kommunen ska betala den verkliga kostnaden för projekteringen. 6. Betalning Vattenfalls kostnader för konsulter och övriga kostnader för projektering, framtagande av upphandlingsunderlag och för ansökan och erhållande av erforderliga tillstånd faktureras till Kommunen efter slutförd projektering av Vattenfall. Vid fakturering ska Vattenfall lämna en redovisning av nedlagda kostnader för konsulter och övriga kostnader. Fakturor förfaller till betalning 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. 7. Tidplan Vattenfall ska kvartalsvis skriftligen med e-post delge Kommunen information om projektets framdrift. Arbetet med projekteringen påbörjas direkt efter att avtalet är påskrivet av båda parter. Projekteringen ska vara klar inom ett år (beroende på tillgång av konsulter) och en koncessionsansökan ska då vara inskickad till Energimarknadsinspektionen. Eventuella förseningar hos antingen Vattenfall eller Kommunen kan medföra att ovanstående tidplan ej kan hållas. I sådana fall ska en ny tidplan upprättas och överenskommas skriftligen mellan parterna. 8. Sekretess För information som under detta avtal överlämnats till den andra Parten och som märkts konfidentiell eller som i övrigt är att betrakta som den andra Partens affärshemlighet, åtar sig mottagande Part att behandla som konfidentiell och endast med den andra Partens medgivande avslöja sådan information för tredje man, dock med förbehåll för vad som gäller för parterna enligt lag. VN-D-Av Sida 2 av 5

26 Med information enligt första stycket avses all slags information av kommersiell, ekonomisk eller teknisk art både muntlig och skriftlig med undantag för : information som är allmänt känd eller som blir allmänt känd på annat sätt än genom brott mot denna bestämmelse; information som Part kan visa att Parten erhållit från tredje part innan Parten erhöll informationen från motparten; information som Part erhållit eller kommer att erhålla från någon tredje part utan begränsningar att lämna vidare informationen. Part får endast använda mottagen information i enlighet med villkoren i detta avtal. Endast de personer som direkt berörs av detta projekt har rätt att ta del av den information som behövs för genomförandet av projektet. Sådana personer ska vara bundna av sekretessåtagande. Kommunen ansvarar för att varken Kommunen eller någon av Kommunens underleverantörer/underentreprenörer utan Vattenfalls skriftliga medgivande annonserar, publicerar eller på annat sätt tillkännager uppgift om villkoren i detta avtal förutom där åtaganden enligt ovan är i konflikt med för detta avtal tvingade lag eller bestämmelse. Det åligger Kommunen att tillse att motsvarande krav och villkor enligt ovan innefattar eventuella underleverantörer/underentreprenörer. Denna paragraf ska gälla under detta avtals giltighetstid samt 3 år därefter. 9. Ersättningsansvar Part är ansvarig för person- och sakskada som denne uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar motparten. Det åligger den skadelidande parten att vidta skäliga åtgärder för att begränsa skadan. Underlåter han det kan skadestånd, som annars skulle ha utgått, komma att jämkas. Part har inte rätt till ersättning för indirekt skada, t.ex. förlorad vinst, minskad produktion, hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje man eller utebliven nytta av avtalet. 10. Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal ska, för att vara giltiga, vara skriftliga och undertecknade av båda parter. Skulle någon bestämmelse i detta avtal befinnas ogiltig ska detta inte innebära att avtalet i sin helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte eller prestation enligt avtalet, skälig jämkning av detta avtal ske. VN-D-Av Sida 3 av 5

27 11. Force Majeure Om fullgörelse av avtalsförpliktelser hindras eller försvåras av någon omständighet såsom t.ex. krig, uppror eller upplopp, arbetskonflikt, myndighets beslut eller åtgärd, eldsvåda, naturkatastrof, sabotage, olyckshändelser, ogynnsamma kommunikations- eller väderleksförhållanden som en part inte skäligen kunnat förutse vid tiden för detta avtals slutande och vars följder han inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna ska han i motsvarande mån befrias från sin förpliktelse att fullgöra vad som åligger honom enligt detta avtal. För att part ska ha rätt att anföra gällande befrielsegrund enligt ovan ska han underrätta motparten om att sådan omständighet inträffat. Underrättelse ska ske utan oskäligt uppehåll efter det att parten insåg eller bort inse att omständighet som kan åberopas som befrielsegrund föreligger. Sedan befrielsegrund upphört ska motparten underrättas härom samt om möjligt även informeras om när av befrielsegrunden uppskjutna åtgärder kommer att vidtas. 12. Förtida upphörande av avtal Envar part har rätt att uppsäga detta avtal till upphörande med omedelbar verkan om den andra parten : 1. skulle bryta mot något av villkoren i detta avtal och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse och parten inte vidtagit rättelse inom 10 kalenderdagar efter skriftligt påpekande eller 2. gått i konkurs, träder i likvidation, genomför företagsrekonstruktion, förklarat sig inställa eller faktiskt inställt sina betalningar eller 3. ändrar på sitt ägarförhållande på ett sådant sätt att förutsättningarna för detta avtal väsentligen förändras. Uppsägning enligt ovan ska ske skriftligen. 13. Överlåtelse av avtalet Part äger inte rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till annan utan motpartens föregående skriftliga medgivande därtill. Partens medgivande får dock inte undanhållas på osakliga grunder. Motpartens ställningstagande ska ske inom skälig tid. Utan hinder av villkoren i första stycket får respektive part överlåta samtliga sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till ett av parten helägt bolag eller till annat helägt bolag i samma koncern. Överlåtande part ansvarar dock fullt ut för att koncernbolaget fullgör samtliga sina skyldigheter enligt detta avtal. 14. Tvist Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal eller därur härflytande rättsförhållande skall slutligt avgöras genom förenklat skiljeförfarande enligt Regler för Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut. Skiljenämnden skall bestå av en skiljeman. VN-D-Av Sida 4 av 5

28 Platsen för skiljeförfarandet skall vara Stockholm. Skiljeförfarandet skall äga rum på svenska. Skiljeförfarandet och de dokument som härrör från förfarandet, inklusive skiljedomen, skall omfattas av sekretess. Svensk lag skall vara tillämplig på detta avtal. 15. Avtalstid Detta avtal gäller från och med detta avtals undertecknade till och med den tidpunkt då bägge parter fullgjort sina skyldigheter enligt detta avtal. Detta avtal upphör då att gälla utan föregående uppsägning. Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Ort och Datum Ort och Datum Vattenfall Eldistribution AB Borås Stad Namnförtydligande Namnförtydligande Bilageförteckning Bilaga 1 Sträckningsförslaget för ombyggnaden VN-D-Av Sida 5 av 5

29 OBS! Följande ärende kommer senare: E 2 (Ekonomisk delårsrapport januari augusti 2011 jämte halvårsbokslut från nämnderna och de kommunala bolagen)

30 E 3 BESLUTSFÖRSLAG Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt översyn av regler Kommunstyrelsen föreslås besluta: Kommunstyrelsen beslutar för egen del att redovisning av förvaltat stiftelsekapital 2010 läggs med godkännande till handlingarna, samt Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige godkänner det bilagda förslaget till reviderade regler för förvaltning av kommunens stiftelser Ulf Olsson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja X Nej Kommentar: Diarienummer: 2011/KS Programområde: 1 Handläggare: Martin Jakobsson, tfn Datum/avdelningschef: , Christer Johansson

31 /KS (3) Kommunfullmäktige Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt översyn av regler Enligt Riktlinjer för förvaltning av kommunens stiftelser skall förvaltningsresultat årligen redovisas för kommunstyrelsen. Samtidigt skall riktlinjerna för den fortsatta förvaltningen omprövas och, om så bedöms erforderligt, förelägga kommunfullmäktige förslag till förändringar. Förvaltning av stiftelsekapital 2010 Tillgångarna i stiftelser och fonder har bestått av aktier, räntebärande värdepapper och bankmedel. Förvaltningen av fondmedel är helt avskiljd från kommunens egen medelshantering och fondmedlen ingår inte i den kommunala förmögenheten. Vid 2010 års utgång uppgick bokfört värde för samtliga stiftelser till kronor (föregående år kronor). Det bokförda värdet utgörs av det ursprungligen donerade kapitalet ökat med räntor och utdelning under åren och minskat med förvaltningskostnader och utdelningar ur fonden. Vid årsbokslut jämförs det bokförda värdet på tillgångarna med det aktuella marknadsvärdet. Om marknadsvärdet överstiger det bokförda värdet sker ingen korrigering men om marknadsvärdet är lägre sker en nedskrivning av det bokförda värdet. Marknadsvärdet uppgick vid 2010 års utgång till kronor ( kronor). Förändringen av tillgångarnas marknadsvärde mellan åren visar hur väl förvaltningen lyckats med att behålla det ingående marknadsvärdet. Under 2010 har marknadsvärdet ökat med ca 3,3 mnkr, vilket innebär en genomsnittlig uppgång med 5,3 %. Under 2010 har sammanlagt 1,7 mnkr (1,1 mnkr) delats ut till olika ändamål. Förvaltningsresultatet för 2010 är +2,1 mnkr (+2,1 mnkr), vilket motsvarar en förräntning med 3,5 % (3,6 %) på det utgående bokförda värdet. Huvuddelen av denna förräntning blir utdelningsbar under Enligt riktlinjerna bör förvaltningen ge en årlig utdelningsbar avkastning på ca 4 % av förvaltat kapital. Detta mål är dock underkastat kravet på begränsat risktagande. Förvaltningen kan i stort sett sägas ha uppfyllt riktlinjernas avkastningskrav.

32 /KS (3) Stiftelsernas ekonomiska ställning per framgår av Bilaga 1. Förvaltning och medelsplacering av Einar och Sigurd Nordendahls stipendiefond, Familjen Emil Schultz fond samt Sidney och Fritz Hjalmar Thoréns stiftelse för fågelkolonin sköts av SEB. Stiftelsen Sigge Williamssons donation till stadens förskönande och nytta förvaltas av Svenska Handelsbanken medan övriga stiftelsemedel har förvaltats av Robur. Under 2011 har förvaltningen hos Robur flyttats över till Swedbank Sjuhärad för att få en aktiv diskretionär förvaltning. Förvaltningen av stiftelsekapitalet 2010 har med godkännande lagts till handlingarna i Kommunstyrelsen, i enlighet med Riktlinjer för förvaltning av kommunens stiftelser. Översyn av regler Kommunfullmäktige har under 2010 beslutat om förändringar i Riktlinjer för förvaltning av kommunens stiftelser, genom att etiska riktlinjer tillförts. Under 2011 har ytterligare behov av förändring framkommit. Dokumentet har namnändrats till Regler för förvaltning av kommunens stiftelser, då det faktiskt är fråga om regler snarare än riktlinjer i enlighet med Borås Stads styr- och ledningssystem. I samband med detta har även en språklig översyn av dokumentet gjorts. Den befintliga placeringslistan, som finns för att begränsa kreditrisken vid räntebärande placeringar, har visat sig alltför detaljerad vilket försvårar kapitalförvaltningen på ett oönskat sätt. Placeringar sker ofta i miljontals kronor, och en enda placering kan göra att nuvarande gränser överskrids. Istället föreslås en mindre detaljerad lista, dock med oförändrad riskexponering. De föreslagna förändringarna i placeringslistan är: Förutom svenska staten och svenska kreditinstitut med samma rating som svenska staten, ska även av staten helägda bolag, överstatliga institut såsom världsbanken samt svenska kommuner och landsting med samma rating som svenska staten kunna ha en obegränsad andel av placeringarna. I befintligt dokument specificeras såväl banker, försäkringsbolag som bostadslåneinstitut. Istället föreslås enbart kreditinstitut, som innefattar alla dessa. Svenska kreditinstitut samt kommuner och landsting med lägst rating K1/A-1/A föreslås kunna stå för 50 % av de räntebärande placeringarna. Svenska kommuner och landsting som saknar rating får ha 20 % av de räntebärande placeringarna. I nuvarande placeringslista kan totalt 30 % placeras hos svenska kommuner och landsting. Enligt den nya placeringslistan kan totalt sett mer placeras hos svenska kommuner och

Förslag till fler externa finansieringskällor för internbanken medlemskap i Kommuninvest samt certifikatsprogram

Förslag till fler externa finansieringskällor för internbanken medlemskap i Kommuninvest samt certifikatsprogram E 4 BESLUTSFÖRSLAG Förslag till fler externa finansieringskällor för internbanken medlemskap i Kommuninvest samt certifikatsprogram Kommunstyrelsen föreslås besluta: Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Läs mer

Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning, antagen av kommunfullmäktige

Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning, antagen av kommunfullmäktige Regler för ekonomisk förvaltning Sida 1(18) Diarienr ST2008-1677/12 Fastställd av Styrelsen Datum 2007-05-24 Revidering VD godkänd av Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning, antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

049-2. Finanspolicy. Nynäshamn kommun

049-2. Finanspolicy. Nynäshamn kommun 049-2 Finanspolicy Nynäshamn kommun Antagen av kommunfullmäktige den 9 februari 2011, 31 och gäller från och med den 1 mars 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte...

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 11 december 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 163. Upprop och anmälningar

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

RAMAVTAL / ENTREPRENÖRER

RAMAVTAL / ENTREPRENÖRER RAMAVTAL / ENTREPRENÖRER Ramavtal mellan Entreprenören och Beställarnas enheter i Forsmark, Ringhals och Barsebäck vilken företräds av parterna nedan: 1. PARTER Beställare Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag

Läs mer

2013-08-09. Göran Björklund

2013-08-09. Göran Björklund KALLELSE 1 (10) 2013-08-09 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 19 augusti 2013 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 Finanspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND... 1 1.2 SYFTE MED FINANSPOLICY... 1 1.3 GILTIGHET OCH UPPDATERING... 1 1.4 ANSVAR OCH BEFOGENHETER... 1 1.5 RAPPORTERING...

Läs mer

19 augusti 2010 handlingar

19 augusti 2010 handlingar 19 augusti 2010 handlingar Nr 67 Investeringsanslag för kollektivtrafikens behov av infrastrukturåtgärder 2010 2010-05-31 Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Den 17 maj yttrade sig Kommunstyrelsen

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 FEBRUARI 2013

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 FEBRUARI 2013 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2013 Nr 27-42 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 FEBRUARI 2013 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (2) 2013-02-15 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund

Läs mer

Ramavtal - Personalsystem

Ramavtal - Personalsystem 1/15 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV och, organisationsnummer 556620-5992, nedan kallat Leverantör, med adress Box 174, 751 04 Uppsala, har följande ramavtal slutits efter av ESV

Läs mer

KUNGÖRELSE. 3. Besvarande av medborgarförslag om anläggande av en cross/motorbana

KUNGÖRELSE. 3. Besvarande av medborgarförslag om anläggande av en cross/motorbana KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 18 september 2014 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2014-02-17 1(21) FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-18 312 Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2004 240 beslutat att upphäva Finansinstruktion beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Lekebergs kommuns finanspolicy

Lekebergs kommuns finanspolicy Lekebergs kommuns finanspolicy Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-15 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 15-358 >Policy Program Plan

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 juni 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 juni 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 juni 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och enkla

Läs mer

Redovisning av leasingavtal i kommunen och dess helägda bolag

Redovisning av leasingavtal i kommunen och dess helägda bolag R E V I S I O N S R AP P O R T 2009-02-17 Kommunstyrelsen Sid 1 (2) Samtliga nämnder Dnr Samtliga helägda bolag Redovisning av leasingavtal i kommunen och dess helägda bolag Hyres-/leasingavtal är en form

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Ramavtal. Ekonomisystem

Ramavtal. Ekonomisystem Ramavtal Ekonomisystem 1 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV och UNIT4 Agresso AB, organisationsnummer 556185-0172 nedan kallat Agresso, med adress Box 705, 169 27 Solna, har följande

Läs mer

Ram- och genomförandeavtal

Ram- och genomförandeavtal Version 2014-09-08 Till fullföljande av ombyggnaden av Storstockholms framtida stam- och regionnät inom ramen för projektet "Stockholms Ström" har Affärsverket svenska kraftnät ("SvK"), Vattenfall Eldistribution

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4 Dokumenttyp Nämnd Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsen Ekonomichef Fastställd av Datum Paragraf Kommunfullmäktige 2013-03-18 15 Finanspolicy 1. INLEDNING 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

AVTAL Bilaga 1 2010-10-26. Leverantör. A. Tierps kommun med organisationsnummer 212000-0266 härefter kallad Kommunen

AVTAL Bilaga 1 2010-10-26. Leverantör. A. Tierps kommun med organisationsnummer 212000-0266 härefter kallad Kommunen AVTAL Bilaga 1 2010-10-26 Avtalsnummer Handläggare 201x/xx Ref.nr. 20xx/xx Avtalet omfattar Service insatser och förebyggande sociala insatser enligt Lagen om valfrihet (LOV) Avtalsperiod 20xx-xx-xx 20xx-xx-xx

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer