Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen. Lunch enligt respektive partigrupps bestämmande.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-09-23. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen. Lunch enligt respektive partigrupps bestämmande."

Transkript

1 KALLELSE 1 (6) Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset: OBS! tisdagen den 4 oktober 2011, kl onsdagen den 5 oktober 2011, kl Ulf Olsson Göran Björklund Tidsprogram för Kommunstyrelsen Tisdag 4/10 Onsdag 5/10 Sammanträdet börjar med föredragning av beslutsärenden, därefter gruppöverläggningar, följt av beslutssammanträde. Därefter genomgång av budgeten och gruppvisa överläggningar resten av dagen. Lunch enligt respektive partigrupps bestämmande. Gruppöverläggningar. Lunch enligt respektive partigrupps bestämmande. Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid behandling av ärende M 3 (sekretessbelagd handling). Ärendet behandlas sist på Kommunstyrelsens sammanträde. OBS! dagen Onsdagen den 19 oktober hålls ett beslutssammanträde med start kl (beslut om budget och till budgeten hörande ärenden samt övriga ärenden). Kallelse sänds den 7 oktober OBS! Endast beslutssammanträdet är öppet för allmänheten, ej gruppöverläggningarna om budgeten.

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (6) Stadskansliet: Kc PF I KU M E N SP Kommunchefen Personal och förhandling Information Kvalitet och utveckling Markavdelningen Ekonomistyrning Näringsliv Samhällsplanering

3 FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (6) Val av protokolljusterare Kc 1 Budgetuppföljning för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige t.o.m. augusti (2011/KS ) Kc 2 Intern kontrollplan 2011 för Stadskansliet (2011/KS ) (Bil) (Bil) Kc 3 Anmälningsärende: a) Granskning av hur undantag avseende tjänstekoncessioner tillämpas (Konkurrensverket genomför granskning av hur undantagen avseende tjänstekoncessioner i lagen om offentlig upphandling (LOU) respektive lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUFS) tillämpas av upphandlande myndigheter. Tjänstekoncessioner definieras i dessa lagar som tjänstkontrakt vilka innebär att ersättningen för tjänsterna helt eller delvis utgörs av rätten att utnyttja tjänsten. I dess granskning har Konkurrensverket efterfrågat information från Borås Stad om några kontrakt tilldelats under åren vilka kommunen klassificerar som tjänstekoncessioner, samt uppgift om planerade tilldelningar av sådana kontrakt. Efter att yttranden inhämtats från Stadens förvaltningar har konstaterats att något kontrakt avseende tjänstekoncession inte tilldelats under den ifrågavarande perioden. Härtill har konstaterats att ingen av Stadens förvaltningar har planerat för tilldelning av något sådant kontrakt. Konkurrensverkets förfrågan har besvarats enligt skrivelse) (2011/KS ) (Förslag: a till handlingarna)

4 FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (6) PF 1 Anmälan av delegationsbeslut: a) Medgivande av återbesättning av vakant tjänst i övriga fall (ej förvaltningschef, avdelningschef eller verksamhetsansvarig). (Ärendenummer och /2011) (2011/KS ) (Förslag: a till handlingarna) PF 2 Anmälningsärenden: a) Plan för likabehandling (2010/KS ) b) Utvärdering av 2010 års plan för likabehandling. (2010/KS ) c) Plan för likabehandling (2011/KS ) (Förslag: a-c till handlingarna) KU 1 Anmälan av delegationsbeslut: a) Enskild pedagogisk omsorg. (dag för beslut ) (2010/KS ) (Förslag: a till handlingarna) M 1 Överenskommelse om fastighetsreglering för Vindrosen 1 i Viared (2011/KS ) M 2 Flytt av 40 kv luftledning vid industriexploatering i Viared Norr (2011/KS ) E 1 Borås Stads budget för (Första genomgången, utdelas på sammanträdet) (2011/KS ) (Bil) (Bil) (Bil)

5 FÖREDRAGNINGSLISTA 5 (6) E 2 Ekonomisk delårsrapport januari augusti 2011 jämte halvårsbokslut från nämnderna och de kommunala bolagen. (2011/KS /KS ) E 3 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt översyn av regler. (2011/KS ) E 4 Stiftelsen Produktionstekniskt centrum för Tekoindustrin (PROTEKO), ansvarsfrihet avseende 2010 års förvaltning. (2011/KS ) E 5 Remissvar på Näringsdepartementets TPA-utrednings betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44). (2011/KS ) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) E 6 Svar på remiss om godkännande av Nationellt godkänd idrottsutbildning vid Aspero Idrottsgymnasium i Borås Stad, 4 antagningsplatser bowling. (2011/KS ) (Bil) E 7 Skolinspektionen, godkännande av Kunskapskolan i Sverige AB som huvudman för grundskola i Borås kommun. (2011/KS ) (Bil) E 8 Nya principer för verksamhetsbidrag till Åhagastiftelsen. (2011/KS ) E 9 Förvärv av aktierna i Espira Inkubator AB. (2011/KS ) (Bil) (Bil) E 10 Anmälningsärende: a) Ansökan från Centrina Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Borås Stad (Centrina har dragit tillbaka sin ansökan) (2011/KS ) (2011/KS ) (Förslag: a till handlingarna)

6 FÖREDRAGNINGSLISTA 6 (6) SP 1 Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Sara Degerman-Carlsson (KD) ang Tydliga parkeringar till förmån för miljö och besökare! (2011/KS ) (Bil) SP 2 Busstrafik i Rångedala. (2011/KS ) (Bil) SP 3 Anmälningsärende: a) Uppdrag till Kommunstyrelsen att under 2010 som en del i den översiktliga planeringen undersöka och presentera områden med lägre strålbelastning. (Överlämnas till Miljö- och konsumentnämnden för handläggning) (2010/KS ) (Förslag: a till handlingarna) M 3 Lindebergshult 1:60, Aspvägen 12, Sjömarken försäljning av fastighet. (Sekretessbelagd handling, utdelas endast till Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare på sammanträdet) (2010/KS ) (Bil)

7 Kc 1 BESLUTSFÖRSLAG Budgetuppföljning för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige t.o.m. augusti 2011 Kommunbidraget för Stadskansliets ram, kommunledning är tkr netto. De prognostiserade nettokostnaderna beräknas till tkr, vilket är 350 tkr lägre än budget. Det negativa underskottet beror på ökade kapitalkostnader för verksamheten markreserv med 1,6 mnkr. Informationsverksamheten genererar ett underskott på 750 tkr avseende ej budgeterade datakostnader för webb och kostnader för projektet Samverkan för turism. Lönekostnader för hållbarhetsstrateg genererar ett underskott på 200 tkr. Verksamheten samhällsplanering beräknar ett överskott på 1,2 mnkr beroende på minskade personalkostnader på grund av vakanta tjänster och ej utförda utredningar. Kommunbidraget för den kommungemensamma verksamheten är tkr netto. De prognostiserade kostnaderna uppgår till tkr. Den negativa avvikelsen på tkr beror på verksamheten kollektivtrafik där den extra beställda trafik som sattes igång 4 april beräknas kosta tkr. Övriga ökade kostnader beror på ökade bränslekostnader, dessutom har inte resandet ökat i samma takt som budgeterades, samt medelintäkten per resa sjunker. Inköp av fastigheter beräknas hålla inom budget. Utbyggnad av industri och bostadsområden har ej utförts då detaljplaner ej blivit färdiga. Försäljningen av fastigheter och mark beräknas öka till tkr beroende på planerade försäljningar av industrimark på Viared. För Kommunfullmäktige prognostiserade nettokostnader håller sig inom kommunbidraget på 9,8 mnkr. Kommunstyrelsen föreslås besluta: Ärendet läggs till handlingarna Ulf Olsson Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja Nej Kommentar: Diarienummer: 2011/KS Programområde: 1 Handläggare: Jonny Ekunger, tfn Datum/avdelningschef: /Svante Stomberg

8

9

10

11 1 (1) Tertialrapport 2 år 2011 Övergripande verksamhets- och kvalitetsmål Egen organisation Verksamhetens uppdrag Engagerade och kompetenta medarbetare är grundförutsättningen för framtiden. Personalpolitiken ska bidra till detta genom att målmedvetet söka skapa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Uppnått Mål Uppnått Uppnått Tertial 1 Tertial Andel sjukfrånvaro 3,15% 2,0% 3,19% 2,98% av ordinarie arbetstid, %. Antalet sjukfall över 60 dagar Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare Kommentarer Andelen sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid är 2,98 % för Stadskansliet jämfört med kommunen som helhet som har en sjukfrånvaro på 5,0 %. I detta döljer sig dock en viss del dold frånvaro då flexledighet tillåts vid sjukdom på förvaltningen. Könsuppdelad statistik visar att kvinnor har en högre andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, 4,28 %, jämfört med män, 0,71 %. Den centralt framtagna statistiken redovisar en sjukfrånvaro på 4,1 % för Kommunstyrelsen totalt. Antalet sjukfall över 60 dagar är 3 för Stadskansliet vid tertialuppföljning 2, samtliga är kvinnor. Den centralt framtagna statistiken redovisar 14 sjukfall över 60 dagar för Kommunstyrelsen totalt. När det gäller de timavlönade så är den siffran i stor utsträckning direkt kopplad till sjukfrånvaron. Tertial 2 t o m juli 2010 var sjukfrånvaron 4,7 % för Kommunstyrelsen totalt. Antalet sjukfall över 60 dagar var 22 stycken.

12 Kc 2 BESLUTSFÖRSLAG Intern kontrollplan 2011 för Stadskansliet Kommunstyrelsen föreslås besluta: Den interna kontrollplanen för 2011 fastställs enligt bilaga Ulf Olsson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2011/KS Programområde: 1 Handläggare: Jonny Ekunger, tfn Datum/avdelningschef: /Svante Stomberg

13 Bilaga 1 Kontrollområden för Stadskansliet Leverantörsfakturor och bokföringsorder Ankomstregistrering sker Kontering sker på rätt sätt Momsredovisning görs på rätt sätt Kontroll av betalningsdag samt att fakturerings- och andra avgifter hanteras riktigt Kontroll av f-skatt, organisationsnummer och momsregistreringsnummer Kontroll att fakturabilagor finns Överhopp i verifikationsserien förekommer ej Utgiftens syfte skall tydligt framgå av fakturan i annat fall bör en ändamålsbeskrivning vara gjord Om faktura omförts med bokföringsorder skall det tydligt anges på fakturan till vilken kodsträng den ombokats Arkivering av fakturor sker på rätt sätt Inköp följer ramavtal Representation finns specificerad samt att deltagarförteckning tydligt framgår av fakturan Utgiften tillhör verksamheten Kontroll av specifikation till mobiltelefonfaktura. Privata samtal dras på lön Kontroll av att specificerade inköpskvitton bifogas fakturan Fakturan är i original Attestering ej sker av den som skall mottaga eller erlägga betalning Orsaken till omföring på bokföringsorden Upphandling köp av varor av samma lev ej överstiger 2 prisbasbelopp och att köp av tjänster av samma lev ej överstiger 3 prisbasbelopp

14 Bilaga 1 Kundfakturor Kontroll av att fakturering sker snabbt efter leverans Kontroll av avgiftsdebitering Kontroll av arkivering av debiteringsunderlag Sker bokföringsmässig nedskrivning av osäkra fordringar Arbetar man aktivt med cash management inom förvaltningen Löner Rätt lön utbetalas till rätt person vid rätt tidpunkt Kontroll av att alla underlag är korrekta och finns bifogade Arkiveras löneunderlagen på rätt sätt Har rätt löneart använts Framgår utbetalningens syfte tydligt Stämmer lönerapporten överens med lönelistan Utbetalningen tillhör verksamheten Kontroll av arbetade timmar enligt arbetstidslagen Leasingbilar Inventarieredovisning Finns aktuell inventarieförteckning Finns ansvarig utsedd Registreras inventarier löpande Görs inventering av förtecknade inventarier

15 Bilaga 1 Är de inventarier som inköptes föregående år registrerade i inventarieförteckningen Sker stöldmärkning Finns det rutin för utrangering av inventarier Kontroll av kommunalråd och förvaltningschefs transaktioner sker av Revisionen

16 Bilaga 2 Intern kontrollplan för Stadskansliet 2011 Rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvar Risk Frekvens Metod Rapportering Löner Centralt framtagna rapporter avseende - bilersättning - utlägg i tjänsten - övertid/fyllnads/komptid Personalsekreterare Medel En ggr/år Stickprovsvisa kontroller Till kommunchefen Löner Rätt lön utbetalas till rätt person vid rätt tidpunkt Lönechef Låg En ggr/år Stickprovsvisa kontroller Till kommunchefen Upphandling Borås Stads upphandlingsavtal och ramar efterlevs Ekonom/controller Medel En ggr/år Stickprovsvisa kontroller Till kommunchefen Leverantörsfakturor Fakturakontroll -moms -leverantör Ekonom/controller Medel En ggr/år Stickprovsvisa kontroller Till kommunchefen Leverantörsfakturor och bokföringsorder Representation finns specificerad samt deltagarförteckning Ekonom/controller Medel En ggr/år Stickprovsvisa kontroller Till kommunchefen Inventarieredovisning Sker stöldmärkning och registrering i inventariesystem Ekonom/controller Låg En ggr/år Stickprovsvisa kontroller Till kommunchefen

17 PM 1 (1) Jonny Ekunger, tfn Intern kontrollplan för Stadskansliet Kommunfullmäktige har den 21 september 2000, 123 beslutat om regler för intern kontroll. Reglerna har utarbetats i samråd med Kommunrevisionen. Det övergripande ansvaret för den interna kontrollen i Borås Stad har Kommunstyrelsen. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. Regler och anvisningar för den interna kontrollen ska dokumenteras och antas av nämnden, i detta fall Kommunstyrelsen. Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som bland annat syftar till att: säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut minimera risker, säkra system och rutiner trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster säkra en rättvisande redovisning skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. Kännetecknande för en effektiv förvaltning är att det finns en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verksamhetens ekonomi, prestationer, kvalitet, miljö och personal. Målsättningen med det interna kontrollarbetet är att det på sikt finns en intern kontrollplan inom samtliga områden. Nämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde och ska varje år anta en särskild plan för denna uppföljning. Kommunstyrelsen har utarbetat en Intern kontrollplan (bilaga 1) för Stadskansliet som är en förteckning över tänkbara kontrollmoment inom respektive rutin/system samt Intern kontroll för år 2011 (bilaga 2). Kontrollplanen revideras varje år av Kommunstyrelsen. Svante Stomberg Kommunchef

18 M1 BESLUTSFÖRSLAG Överenskommelse om fastighetsreglering för Vindrosen 1 i Viared 2009 sålde Borås Stad 120 m² till Scandicore AB för att de skulle kunna bygga en extra utfart från sin fastighet. Då vägen byggdes visade det sig att området inte var stort nog. Ny överenskommelse om fastighetsreglering har nu upprättats och Scandicore AB köper 262 m² av Viared 5:1 (se bifogad karta), priset är satt till 270 kr/m². Kommunstyrelsen föreslås besluta: Kommunen godkänner avtalet Tom Andersson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Morgan Hjalmarsson Datum Kommunalråd Samverkan Ja Nej Kommentar: Diarienummer: 2011/KS Programområde: 2 Handläggare: Jenny Tiberg, tfn Datum/avdelningschef: /Britt Andersson

19

20

21

22

23 M2 BESLUTSFÖRSLAG Flytt av 40 kv luftledning vid industriexploatering i Viared Norra Arbete pågår just nu med Detaljplan för del av Viared, Viared 5:1 och 10:1, Viared Norra som möjliggör verksamheter på Norra sidan av rv40. För att kunna exploatera området krävs att en 40kV luftledning flyttas. Innan avtal kan tecknas för genomförandet behövs en projektering göras för de åtgärder som krävs för att flytta ledningen. En offert på projekteringskostnaden har beställts från Vattenfall som äger ledningen. Kostnaden uppskattas till kronor enligt offerten. Kommunstyrelsen föreslås besluta: Kommunen beställer projektering enligt offert Tom Andersson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Morgan Hjalmarsson Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2011/KS Programområde: 2 Handläggare: Jenny Tiberg, tfn Datum/avdelningschef: /Britt Andersson

24 Avtal om projektering av elanläggning Detta avtal är tecknat mellan Vattenfall Eldistribution AB (org.nr ), nedan kallad Vattenfall, och Borås Stad (org.nr ), nedan kallad Kommunen. Avtalet berör förhållanden vid Vattenfalls projektering för flytt av Vattenfalls 40 kv luftledning TL822 i Viared på Kommunens önskemål för att kunna exploatera området. 1. Bakgrund - Orientering Kommunen planerar att exploatera marken för nya bostäder och annat i Viared. Placeringen av exploateringen ligger i närheten av Vattenfalls 40 kv luftledning TL822. För att få bort Vattenfalls luftledning från exploateringsområdet måste en delsträcka byggas om i ny lämplig sträckning och den befintliga delsträckan behöver avvecklas och rivas. Detta avtal träffas för att ömsesidigt klarlägga respektive parts åtaganden och skyldigheter vid Vattenfalls projektering av de åtgärder som erfordras för att flytta luftledningen TL822 så att Kommunen ska kunna exploatera området Viared utan hinder från luftledningen. 2. Projektering Vattenfall ska projektera de åtgärder som krävs för att flytta Vattenfalls 40 kv luftledning TL822. Därmed avses projektering, fältprojektering, framtagande av upphandlingsunderlag, framtagande av underlag för koncessionsansökan och för andra erforderliga tillstånd. Vattenfall åtar sig att anlita konsulter för projektering samt tillståndshantering för i 1 angivna åtgärder. Dessa konsulter har Vattenfall som uppdragsgivare. Kommunen ska bekosta Vattenfalls projektering enligt föregående stycken. 3. Koncession för nya ledningar Vattenfall ska ansöka om nätkoncession för linje hos Energimarknadsinspektionen för TL kv ledning enligt 2 som behöver byggas om i ny sträckning. Vattenfall ska bevaka handläggningen av ärendet hos Energimarknadsinspektionen. Kommunen ska bekosta Vattenfalls kostnader för ansökan om nätkoncession för linje enligt föregående stycken. 4. Ledningsrätt för nya anläggningar Vattenfalls rätt att uppföra, förnya, underhålla och bibehålla elanläggningar inom Kommunens fastigheter ska säkerställas genom Kommunens upplåtelse av ledningsrätt inom fastigheterna. VN-D-Av Sidan 1 av 5

25 Ersättning för markintrång av Vattenfalls anläggningar utgår ej till Kommunen. Kommunen medger att Vattenfall utan ersättning får ledningsrätt enligt ovan i av Kommunen ägd mark. 5. Avgifter Vattenfall bekostar projektering samt ansökan och erhållande av nätkoncession för linje och ledningsrätter och fakturerar kostnaden vidare till Kommunen. Kostnaden för projekteringen uppskattas till kr exkl. moms. Kommunen ska betala den verkliga kostnaden för projekteringen. 6. Betalning Vattenfalls kostnader för konsulter och övriga kostnader för projektering, framtagande av upphandlingsunderlag och för ansökan och erhållande av erforderliga tillstånd faktureras till Kommunen efter slutförd projektering av Vattenfall. Vid fakturering ska Vattenfall lämna en redovisning av nedlagda kostnader för konsulter och övriga kostnader. Fakturor förfaller till betalning 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. 7. Tidplan Vattenfall ska kvartalsvis skriftligen med e-post delge Kommunen information om projektets framdrift. Arbetet med projekteringen påbörjas direkt efter att avtalet är påskrivet av båda parter. Projekteringen ska vara klar inom ett år (beroende på tillgång av konsulter) och en koncessionsansökan ska då vara inskickad till Energimarknadsinspektionen. Eventuella förseningar hos antingen Vattenfall eller Kommunen kan medföra att ovanstående tidplan ej kan hållas. I sådana fall ska en ny tidplan upprättas och överenskommas skriftligen mellan parterna. 8. Sekretess För information som under detta avtal överlämnats till den andra Parten och som märkts konfidentiell eller som i övrigt är att betrakta som den andra Partens affärshemlighet, åtar sig mottagande Part att behandla som konfidentiell och endast med den andra Partens medgivande avslöja sådan information för tredje man, dock med förbehåll för vad som gäller för parterna enligt lag. VN-D-Av Sida 2 av 5

26 Med information enligt första stycket avses all slags information av kommersiell, ekonomisk eller teknisk art både muntlig och skriftlig med undantag för : information som är allmänt känd eller som blir allmänt känd på annat sätt än genom brott mot denna bestämmelse; information som Part kan visa att Parten erhållit från tredje part innan Parten erhöll informationen från motparten; information som Part erhållit eller kommer att erhålla från någon tredje part utan begränsningar att lämna vidare informationen. Part får endast använda mottagen information i enlighet med villkoren i detta avtal. Endast de personer som direkt berörs av detta projekt har rätt att ta del av den information som behövs för genomförandet av projektet. Sådana personer ska vara bundna av sekretessåtagande. Kommunen ansvarar för att varken Kommunen eller någon av Kommunens underleverantörer/underentreprenörer utan Vattenfalls skriftliga medgivande annonserar, publicerar eller på annat sätt tillkännager uppgift om villkoren i detta avtal förutom där åtaganden enligt ovan är i konflikt med för detta avtal tvingade lag eller bestämmelse. Det åligger Kommunen att tillse att motsvarande krav och villkor enligt ovan innefattar eventuella underleverantörer/underentreprenörer. Denna paragraf ska gälla under detta avtals giltighetstid samt 3 år därefter. 9. Ersättningsansvar Part är ansvarig för person- och sakskada som denne uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar motparten. Det åligger den skadelidande parten att vidta skäliga åtgärder för att begränsa skadan. Underlåter han det kan skadestånd, som annars skulle ha utgått, komma att jämkas. Part har inte rätt till ersättning för indirekt skada, t.ex. förlorad vinst, minskad produktion, hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje man eller utebliven nytta av avtalet. 10. Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal ska, för att vara giltiga, vara skriftliga och undertecknade av båda parter. Skulle någon bestämmelse i detta avtal befinnas ogiltig ska detta inte innebära att avtalet i sin helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte eller prestation enligt avtalet, skälig jämkning av detta avtal ske. VN-D-Av Sida 3 av 5

27 11. Force Majeure Om fullgörelse av avtalsförpliktelser hindras eller försvåras av någon omständighet såsom t.ex. krig, uppror eller upplopp, arbetskonflikt, myndighets beslut eller åtgärd, eldsvåda, naturkatastrof, sabotage, olyckshändelser, ogynnsamma kommunikations- eller väderleksförhållanden som en part inte skäligen kunnat förutse vid tiden för detta avtals slutande och vars följder han inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna ska han i motsvarande mån befrias från sin förpliktelse att fullgöra vad som åligger honom enligt detta avtal. För att part ska ha rätt att anföra gällande befrielsegrund enligt ovan ska han underrätta motparten om att sådan omständighet inträffat. Underrättelse ska ske utan oskäligt uppehåll efter det att parten insåg eller bort inse att omständighet som kan åberopas som befrielsegrund föreligger. Sedan befrielsegrund upphört ska motparten underrättas härom samt om möjligt även informeras om när av befrielsegrunden uppskjutna åtgärder kommer att vidtas. 12. Förtida upphörande av avtal Envar part har rätt att uppsäga detta avtal till upphörande med omedelbar verkan om den andra parten : 1. skulle bryta mot något av villkoren i detta avtal och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse och parten inte vidtagit rättelse inom 10 kalenderdagar efter skriftligt påpekande eller 2. gått i konkurs, träder i likvidation, genomför företagsrekonstruktion, förklarat sig inställa eller faktiskt inställt sina betalningar eller 3. ändrar på sitt ägarförhållande på ett sådant sätt att förutsättningarna för detta avtal väsentligen förändras. Uppsägning enligt ovan ska ske skriftligen. 13. Överlåtelse av avtalet Part äger inte rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till annan utan motpartens föregående skriftliga medgivande därtill. Partens medgivande får dock inte undanhållas på osakliga grunder. Motpartens ställningstagande ska ske inom skälig tid. Utan hinder av villkoren i första stycket får respektive part överlåta samtliga sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till ett av parten helägt bolag eller till annat helägt bolag i samma koncern. Överlåtande part ansvarar dock fullt ut för att koncernbolaget fullgör samtliga sina skyldigheter enligt detta avtal. 14. Tvist Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal eller därur härflytande rättsförhållande skall slutligt avgöras genom förenklat skiljeförfarande enligt Regler för Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut. Skiljenämnden skall bestå av en skiljeman. VN-D-Av Sida 4 av 5

28 Platsen för skiljeförfarandet skall vara Stockholm. Skiljeförfarandet skall äga rum på svenska. Skiljeförfarandet och de dokument som härrör från förfarandet, inklusive skiljedomen, skall omfattas av sekretess. Svensk lag skall vara tillämplig på detta avtal. 15. Avtalstid Detta avtal gäller från och med detta avtals undertecknade till och med den tidpunkt då bägge parter fullgjort sina skyldigheter enligt detta avtal. Detta avtal upphör då att gälla utan föregående uppsägning. Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Ort och Datum Ort och Datum Vattenfall Eldistribution AB Borås Stad Namnförtydligande Namnförtydligande Bilageförteckning Bilaga 1 Sträckningsförslaget för ombyggnaden VN-D-Av Sida 5 av 5

29 OBS! Följande ärende kommer senare: E 2 (Ekonomisk delårsrapport januari augusti 2011 jämte halvårsbokslut från nämnderna och de kommunala bolagen)

30 E 3 BESLUTSFÖRSLAG Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt översyn av regler Kommunstyrelsen föreslås besluta: Kommunstyrelsen beslutar för egen del att redovisning av förvaltat stiftelsekapital 2010 läggs med godkännande till handlingarna, samt Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige godkänner det bilagda förslaget till reviderade regler för förvaltning av kommunens stiftelser Ulf Olsson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja X Nej Kommentar: Diarienummer: 2011/KS Programområde: 1 Handläggare: Martin Jakobsson, tfn Datum/avdelningschef: , Christer Johansson

31 /KS (3) Kommunfullmäktige Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt översyn av regler Enligt Riktlinjer för förvaltning av kommunens stiftelser skall förvaltningsresultat årligen redovisas för kommunstyrelsen. Samtidigt skall riktlinjerna för den fortsatta förvaltningen omprövas och, om så bedöms erforderligt, förelägga kommunfullmäktige förslag till förändringar. Förvaltning av stiftelsekapital 2010 Tillgångarna i stiftelser och fonder har bestått av aktier, räntebärande värdepapper och bankmedel. Förvaltningen av fondmedel är helt avskiljd från kommunens egen medelshantering och fondmedlen ingår inte i den kommunala förmögenheten. Vid 2010 års utgång uppgick bokfört värde för samtliga stiftelser till kronor (föregående år kronor). Det bokförda värdet utgörs av det ursprungligen donerade kapitalet ökat med räntor och utdelning under åren och minskat med förvaltningskostnader och utdelningar ur fonden. Vid årsbokslut jämförs det bokförda värdet på tillgångarna med det aktuella marknadsvärdet. Om marknadsvärdet överstiger det bokförda värdet sker ingen korrigering men om marknadsvärdet är lägre sker en nedskrivning av det bokförda värdet. Marknadsvärdet uppgick vid 2010 års utgång till kronor ( kronor). Förändringen av tillgångarnas marknadsvärde mellan åren visar hur väl förvaltningen lyckats med att behålla det ingående marknadsvärdet. Under 2010 har marknadsvärdet ökat med ca 3,3 mnkr, vilket innebär en genomsnittlig uppgång med 5,3 %. Under 2010 har sammanlagt 1,7 mnkr (1,1 mnkr) delats ut till olika ändamål. Förvaltningsresultatet för 2010 är +2,1 mnkr (+2,1 mnkr), vilket motsvarar en förräntning med 3,5 % (3,6 %) på det utgående bokförda värdet. Huvuddelen av denna förräntning blir utdelningsbar under Enligt riktlinjerna bör förvaltningen ge en årlig utdelningsbar avkastning på ca 4 % av förvaltat kapital. Detta mål är dock underkastat kravet på begränsat risktagande. Förvaltningen kan i stort sett sägas ha uppfyllt riktlinjernas avkastningskrav.

32 /KS (3) Stiftelsernas ekonomiska ställning per framgår av Bilaga 1. Förvaltning och medelsplacering av Einar och Sigurd Nordendahls stipendiefond, Familjen Emil Schultz fond samt Sidney och Fritz Hjalmar Thoréns stiftelse för fågelkolonin sköts av SEB. Stiftelsen Sigge Williamssons donation till stadens förskönande och nytta förvaltas av Svenska Handelsbanken medan övriga stiftelsemedel har förvaltats av Robur. Under 2011 har förvaltningen hos Robur flyttats över till Swedbank Sjuhärad för att få en aktiv diskretionär förvaltning. Förvaltningen av stiftelsekapitalet 2010 har med godkännande lagts till handlingarna i Kommunstyrelsen, i enlighet med Riktlinjer för förvaltning av kommunens stiftelser. Översyn av regler Kommunfullmäktige har under 2010 beslutat om förändringar i Riktlinjer för förvaltning av kommunens stiftelser, genom att etiska riktlinjer tillförts. Under 2011 har ytterligare behov av förändring framkommit. Dokumentet har namnändrats till Regler för förvaltning av kommunens stiftelser, då det faktiskt är fråga om regler snarare än riktlinjer i enlighet med Borås Stads styr- och ledningssystem. I samband med detta har även en språklig översyn av dokumentet gjorts. Den befintliga placeringslistan, som finns för att begränsa kreditrisken vid räntebärande placeringar, har visat sig alltför detaljerad vilket försvårar kapitalförvaltningen på ett oönskat sätt. Placeringar sker ofta i miljontals kronor, och en enda placering kan göra att nuvarande gränser överskrids. Istället föreslås en mindre detaljerad lista, dock med oförändrad riskexponering. De föreslagna förändringarna i placeringslistan är: Förutom svenska staten och svenska kreditinstitut med samma rating som svenska staten, ska även av staten helägda bolag, överstatliga institut såsom världsbanken samt svenska kommuner och landsting med samma rating som svenska staten kunna ha en obegränsad andel av placeringarna. I befintligt dokument specificeras såväl banker, försäkringsbolag som bostadslåneinstitut. Istället föreslås enbart kreditinstitut, som innefattar alla dessa. Svenska kreditinstitut samt kommuner och landsting med lägst rating K1/A-1/A föreslås kunna stå för 50 % av de räntebärande placeringarna. Svenska kommuner och landsting som saknar rating får ha 20 % av de räntebärande placeringarna. I nuvarande placeringslista kan totalt 30 % placeras hos svenska kommuner och landsting. Enligt den nya placeringslistan kan totalt sett mer placeras hos svenska kommuner och

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

Förvaltning av stiftelsekapital 2014 samt översyn av regler

Förvaltning av stiftelsekapital 2014 samt översyn av regler E10 BESLUTSFÖRSLAG Förvaltning av stiftelsekapital 2014 samt översyn av regler Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Nya Regler för förvaltning av kommunens stiftelser godkänns. Kommunstyrelsen

Läs mer

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen KALLELSE 1 (5) 2013-09-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset: OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

2015-02-27. Göran Björklund

2015-02-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-02-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 9 mars 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2014-10-03. Göran Björklund

2014-10-03. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-10-03 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 13 oktober 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2013-01-11. Göran Björklund

2013-01-11. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-01-11 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 21 januari 2013 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

2012-01-27. Göran Björklund

2012-01-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-01-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 6 februari 2012. Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

2012-11-23. Göran Björklund

2012-11-23. Göran Björklund KALLELSE 1 (5) 2012-11-23 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 3 december 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2013-12-06. Göran Björklund

2013-12-06. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-12-06 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 december 2013 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

2011-11-18. Göran Björklund

2011-11-18. Göran Björklund KALLELSE 1 (9) 2011-11-18 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till extra sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 28 november 201 011, 1, kl 14.00. Ulf Olsson

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse En pensionsstiftelse måste besluta om vissa placeringsriktlinjer för det kapital stiftelsen ska förvalta. Även en kommun eller ett landsting måste

Läs mer

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00.

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. KALLELSE 1 (8) 2012-11-09 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

2015-06-04. Göran Björklund

2015-06-04. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-06-04 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 15 juni 2015, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Version 1.0, 12-10-07

Version 1.0, 12-10-07 Ramavtal avtalspaket avseende svartfiber och andra tjänster som kan tillhandahållas av stadsnät tillhörande Svenska Stadsnätsföreningen Detta ramavtal ( Ramavtalet ) har ingåtts mellan (1) Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

2011-08-12. 011, 1, kl 14.00. Göran Björklund

2011-08-12. 011, 1, kl 14.00. Göran Björklund KALLELSE 1 (9) 2011-08-12 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 22 2 augusti 201 011, 1, kl 14.00. Ulf Olsson

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU 33-0932-10 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 20100416 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1.3 Uppdatering

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB ÄGARDIREKTIV för Region Skåne Holding AB org. nr 556936-0877 2 1. Bakgrund 1.1 Region Skåne Holding AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer Placeringspolicy, etiska riktlinjer Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2012-06-15 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll Allmänt... 1 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun 2014-05-28 Ks 625/2014 Placeringspolicy för Örebro kommun Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Ansvarsfördelning... 3 2.1 Kommunfullmäktige... 3 2.2 Kommunstyrelsen... 3 3 Kommunens kapitalförvaltning av

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken L A N T M Ä T E R I E T 1 (5) AVTAL Arken 20 - Dnr Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken Mellan Staten genom Lantmäteriverket (org.nr 202100-4888), 801 82 Gävle,

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 2 2 BOLAGET 3 3 BOLAGSORDNING 3 4 STYRELSE M.M. 3 5 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 3 6 SEKRETESS 4 7 AVTALSBROTT

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Placeringspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Förvaltningsorganisation... 1 3 Placeringspolicyns

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning Avtal MA/070028 mellan Region Skåne och Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) om IT-utbildning AVTALSPARTER Leverantör: Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) Box 1023 251 10 HELSINGBORG

Läs mer

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning och organisation... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål...

Läs mer

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 706 2007-03-26, 23 Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel Åstorps kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-06-26

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ)

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) 1 OPTIONSUTFÄRDARE OCH OPTIONSINNEHAVARE 1.1 Pharmacall AB, org. nr. 556569-1739, Box 303, 751 05 Uppsala ( Optionsutfärdaren ). 1.2 [Namn],

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

SAMARBETSAVTAL avseende trafiksystemet Kustpilen mellan Landstinget i Östergötland och Landstinget i Kalmar län

SAMARBETSAVTAL avseende trafiksystemet Kustpilen mellan Landstinget i Östergötland och Landstinget i Kalmar län 1(6) SAMARBETSAVTAL avseende trafiksystemet Kustpilen mellan Landstinget i Östergötland och Landstinget i Kalmar län Samarbetsavtal 2(6) 1 Avtalsparter Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013. Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.0488 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Syfte 1 1.2 Mål och strategi 1 1.3 Omfattning

Läs mer

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Version 2014-10-22 Mellan Landstinget Västmanland, org nr 232100-0172, nedan kallat Säljaren och Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, org nr 556634-1367, nedan kallat Köparen, har denna dag träffats

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Urval till ortodontibehandling

Urval till ortodontibehandling Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Karin Forsberg Strategisk inköpare Telefon: 040-675 35 08 E-post: karin.l.forsberg@skane.se Datum 2011-11-18 Diarienr 1100709 1 (8) Urval till

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna. SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-19 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Samförvaltade stiftelser rapport 2013 STK-2014-373 Sammanfattning

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

B Ä R G N I N G o c h A S S I S T A N S A V T A L S V I L L K O R

B Ä R G N I N G o c h A S S I S T A N S A V T A L S V I L L K O R Allmänt Följande villkor reglerar FALCK:s serviceåtagande gällande assistans och väghjälp för kundens vagnpark enligt pkt. 2 och pkt. Hjälp kan tillkallas vid alla typer av fordonshaverier samt för däckbyten

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer