Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen. Lunch enligt respektive partigrupps bestämmande.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-09-23. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen. Lunch enligt respektive partigrupps bestämmande."

Transkript

1 KALLELSE 1 (6) Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset: OBS! tisdagen den 4 oktober 2011, kl onsdagen den 5 oktober 2011, kl Ulf Olsson Göran Björklund Tidsprogram för Kommunstyrelsen Tisdag 4/10 Onsdag 5/10 Sammanträdet börjar med föredragning av beslutsärenden, därefter gruppöverläggningar, följt av beslutssammanträde. Därefter genomgång av budgeten och gruppvisa överläggningar resten av dagen. Lunch enligt respektive partigrupps bestämmande. Gruppöverläggningar. Lunch enligt respektive partigrupps bestämmande. Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid behandling av ärende M 3 (sekretessbelagd handling). Ärendet behandlas sist på Kommunstyrelsens sammanträde. OBS! dagen Onsdagen den 19 oktober hålls ett beslutssammanträde med start kl (beslut om budget och till budgeten hörande ärenden samt övriga ärenden). Kallelse sänds den 7 oktober OBS! Endast beslutssammanträdet är öppet för allmänheten, ej gruppöverläggningarna om budgeten.

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (6) Stadskansliet: Kc PF I KU M E N SP Kommunchefen Personal och förhandling Information Kvalitet och utveckling Markavdelningen Ekonomistyrning Näringsliv Samhällsplanering

3 FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (6) Val av protokolljusterare Kc 1 Budgetuppföljning för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige t.o.m. augusti (2011/KS ) Kc 2 Intern kontrollplan 2011 för Stadskansliet (2011/KS ) (Bil) (Bil) Kc 3 Anmälningsärende: a) Granskning av hur undantag avseende tjänstekoncessioner tillämpas (Konkurrensverket genomför granskning av hur undantagen avseende tjänstekoncessioner i lagen om offentlig upphandling (LOU) respektive lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUFS) tillämpas av upphandlande myndigheter. Tjänstekoncessioner definieras i dessa lagar som tjänstkontrakt vilka innebär att ersättningen för tjänsterna helt eller delvis utgörs av rätten att utnyttja tjänsten. I dess granskning har Konkurrensverket efterfrågat information från Borås Stad om några kontrakt tilldelats under åren vilka kommunen klassificerar som tjänstekoncessioner, samt uppgift om planerade tilldelningar av sådana kontrakt. Efter att yttranden inhämtats från Stadens förvaltningar har konstaterats att något kontrakt avseende tjänstekoncession inte tilldelats under den ifrågavarande perioden. Härtill har konstaterats att ingen av Stadens förvaltningar har planerat för tilldelning av något sådant kontrakt. Konkurrensverkets förfrågan har besvarats enligt skrivelse) (2011/KS ) (Förslag: a till handlingarna)

4 FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (6) PF 1 Anmälan av delegationsbeslut: a) Medgivande av återbesättning av vakant tjänst i övriga fall (ej förvaltningschef, avdelningschef eller verksamhetsansvarig). (Ärendenummer och /2011) (2011/KS ) (Förslag: a till handlingarna) PF 2 Anmälningsärenden: a) Plan för likabehandling (2010/KS ) b) Utvärdering av 2010 års plan för likabehandling. (2010/KS ) c) Plan för likabehandling (2011/KS ) (Förslag: a-c till handlingarna) KU 1 Anmälan av delegationsbeslut: a) Enskild pedagogisk omsorg. (dag för beslut ) (2010/KS ) (Förslag: a till handlingarna) M 1 Överenskommelse om fastighetsreglering för Vindrosen 1 i Viared (2011/KS ) M 2 Flytt av 40 kv luftledning vid industriexploatering i Viared Norr (2011/KS ) E 1 Borås Stads budget för (Första genomgången, utdelas på sammanträdet) (2011/KS ) (Bil) (Bil) (Bil)

5 FÖREDRAGNINGSLISTA 5 (6) E 2 Ekonomisk delårsrapport januari augusti 2011 jämte halvårsbokslut från nämnderna och de kommunala bolagen. (2011/KS /KS ) E 3 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt översyn av regler. (2011/KS ) E 4 Stiftelsen Produktionstekniskt centrum för Tekoindustrin (PROTEKO), ansvarsfrihet avseende 2010 års förvaltning. (2011/KS ) E 5 Remissvar på Näringsdepartementets TPA-utrednings betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44). (2011/KS ) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) E 6 Svar på remiss om godkännande av Nationellt godkänd idrottsutbildning vid Aspero Idrottsgymnasium i Borås Stad, 4 antagningsplatser bowling. (2011/KS ) (Bil) E 7 Skolinspektionen, godkännande av Kunskapskolan i Sverige AB som huvudman för grundskola i Borås kommun. (2011/KS ) (Bil) E 8 Nya principer för verksamhetsbidrag till Åhagastiftelsen. (2011/KS ) E 9 Förvärv av aktierna i Espira Inkubator AB. (2011/KS ) (Bil) (Bil) E 10 Anmälningsärende: a) Ansökan från Centrina Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Borås Stad (Centrina har dragit tillbaka sin ansökan) (2011/KS ) (2011/KS ) (Förslag: a till handlingarna)

6 FÖREDRAGNINGSLISTA 6 (6) SP 1 Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Sara Degerman-Carlsson (KD) ang Tydliga parkeringar till förmån för miljö och besökare! (2011/KS ) (Bil) SP 2 Busstrafik i Rångedala. (2011/KS ) (Bil) SP 3 Anmälningsärende: a) Uppdrag till Kommunstyrelsen att under 2010 som en del i den översiktliga planeringen undersöka och presentera områden med lägre strålbelastning. (Överlämnas till Miljö- och konsumentnämnden för handläggning) (2010/KS ) (Förslag: a till handlingarna) M 3 Lindebergshult 1:60, Aspvägen 12, Sjömarken försäljning av fastighet. (Sekretessbelagd handling, utdelas endast till Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare på sammanträdet) (2010/KS ) (Bil)

7 Kc 1 BESLUTSFÖRSLAG Budgetuppföljning för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige t.o.m. augusti 2011 Kommunbidraget för Stadskansliets ram, kommunledning är tkr netto. De prognostiserade nettokostnaderna beräknas till tkr, vilket är 350 tkr lägre än budget. Det negativa underskottet beror på ökade kapitalkostnader för verksamheten markreserv med 1,6 mnkr. Informationsverksamheten genererar ett underskott på 750 tkr avseende ej budgeterade datakostnader för webb och kostnader för projektet Samverkan för turism. Lönekostnader för hållbarhetsstrateg genererar ett underskott på 200 tkr. Verksamheten samhällsplanering beräknar ett överskott på 1,2 mnkr beroende på minskade personalkostnader på grund av vakanta tjänster och ej utförda utredningar. Kommunbidraget för den kommungemensamma verksamheten är tkr netto. De prognostiserade kostnaderna uppgår till tkr. Den negativa avvikelsen på tkr beror på verksamheten kollektivtrafik där den extra beställda trafik som sattes igång 4 april beräknas kosta tkr. Övriga ökade kostnader beror på ökade bränslekostnader, dessutom har inte resandet ökat i samma takt som budgeterades, samt medelintäkten per resa sjunker. Inköp av fastigheter beräknas hålla inom budget. Utbyggnad av industri och bostadsområden har ej utförts då detaljplaner ej blivit färdiga. Försäljningen av fastigheter och mark beräknas öka till tkr beroende på planerade försäljningar av industrimark på Viared. För Kommunfullmäktige prognostiserade nettokostnader håller sig inom kommunbidraget på 9,8 mnkr. Kommunstyrelsen föreslås besluta: Ärendet läggs till handlingarna Ulf Olsson Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja Nej Kommentar: Diarienummer: 2011/KS Programområde: 1 Handläggare: Jonny Ekunger, tfn Datum/avdelningschef: /Svante Stomberg

8

9

10

11 1 (1) Tertialrapport 2 år 2011 Övergripande verksamhets- och kvalitetsmål Egen organisation Verksamhetens uppdrag Engagerade och kompetenta medarbetare är grundförutsättningen för framtiden. Personalpolitiken ska bidra till detta genom att målmedvetet söka skapa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Uppnått Mål Uppnått Uppnått Tertial 1 Tertial Andel sjukfrånvaro 3,15% 2,0% 3,19% 2,98% av ordinarie arbetstid, %. Antalet sjukfall över 60 dagar Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare Kommentarer Andelen sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid är 2,98 % för Stadskansliet jämfört med kommunen som helhet som har en sjukfrånvaro på 5,0 %. I detta döljer sig dock en viss del dold frånvaro då flexledighet tillåts vid sjukdom på förvaltningen. Könsuppdelad statistik visar att kvinnor har en högre andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, 4,28 %, jämfört med män, 0,71 %. Den centralt framtagna statistiken redovisar en sjukfrånvaro på 4,1 % för Kommunstyrelsen totalt. Antalet sjukfall över 60 dagar är 3 för Stadskansliet vid tertialuppföljning 2, samtliga är kvinnor. Den centralt framtagna statistiken redovisar 14 sjukfall över 60 dagar för Kommunstyrelsen totalt. När det gäller de timavlönade så är den siffran i stor utsträckning direkt kopplad till sjukfrånvaron. Tertial 2 t o m juli 2010 var sjukfrånvaron 4,7 % för Kommunstyrelsen totalt. Antalet sjukfall över 60 dagar var 22 stycken.

12 Kc 2 BESLUTSFÖRSLAG Intern kontrollplan 2011 för Stadskansliet Kommunstyrelsen föreslås besluta: Den interna kontrollplanen för 2011 fastställs enligt bilaga Ulf Olsson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2011/KS Programområde: 1 Handläggare: Jonny Ekunger, tfn Datum/avdelningschef: /Svante Stomberg

13 Bilaga 1 Kontrollområden för Stadskansliet Leverantörsfakturor och bokföringsorder Ankomstregistrering sker Kontering sker på rätt sätt Momsredovisning görs på rätt sätt Kontroll av betalningsdag samt att fakturerings- och andra avgifter hanteras riktigt Kontroll av f-skatt, organisationsnummer och momsregistreringsnummer Kontroll att fakturabilagor finns Överhopp i verifikationsserien förekommer ej Utgiftens syfte skall tydligt framgå av fakturan i annat fall bör en ändamålsbeskrivning vara gjord Om faktura omförts med bokföringsorder skall det tydligt anges på fakturan till vilken kodsträng den ombokats Arkivering av fakturor sker på rätt sätt Inköp följer ramavtal Representation finns specificerad samt att deltagarförteckning tydligt framgår av fakturan Utgiften tillhör verksamheten Kontroll av specifikation till mobiltelefonfaktura. Privata samtal dras på lön Kontroll av att specificerade inköpskvitton bifogas fakturan Fakturan är i original Attestering ej sker av den som skall mottaga eller erlägga betalning Orsaken till omföring på bokföringsorden Upphandling köp av varor av samma lev ej överstiger 2 prisbasbelopp och att köp av tjänster av samma lev ej överstiger 3 prisbasbelopp

14 Bilaga 1 Kundfakturor Kontroll av att fakturering sker snabbt efter leverans Kontroll av avgiftsdebitering Kontroll av arkivering av debiteringsunderlag Sker bokföringsmässig nedskrivning av osäkra fordringar Arbetar man aktivt med cash management inom förvaltningen Löner Rätt lön utbetalas till rätt person vid rätt tidpunkt Kontroll av att alla underlag är korrekta och finns bifogade Arkiveras löneunderlagen på rätt sätt Har rätt löneart använts Framgår utbetalningens syfte tydligt Stämmer lönerapporten överens med lönelistan Utbetalningen tillhör verksamheten Kontroll av arbetade timmar enligt arbetstidslagen Leasingbilar Inventarieredovisning Finns aktuell inventarieförteckning Finns ansvarig utsedd Registreras inventarier löpande Görs inventering av förtecknade inventarier

15 Bilaga 1 Är de inventarier som inköptes föregående år registrerade i inventarieförteckningen Sker stöldmärkning Finns det rutin för utrangering av inventarier Kontroll av kommunalråd och förvaltningschefs transaktioner sker av Revisionen

16 Bilaga 2 Intern kontrollplan för Stadskansliet 2011 Rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvar Risk Frekvens Metod Rapportering Löner Centralt framtagna rapporter avseende - bilersättning - utlägg i tjänsten - övertid/fyllnads/komptid Personalsekreterare Medel En ggr/år Stickprovsvisa kontroller Till kommunchefen Löner Rätt lön utbetalas till rätt person vid rätt tidpunkt Lönechef Låg En ggr/år Stickprovsvisa kontroller Till kommunchefen Upphandling Borås Stads upphandlingsavtal och ramar efterlevs Ekonom/controller Medel En ggr/år Stickprovsvisa kontroller Till kommunchefen Leverantörsfakturor Fakturakontroll -moms -leverantör Ekonom/controller Medel En ggr/år Stickprovsvisa kontroller Till kommunchefen Leverantörsfakturor och bokföringsorder Representation finns specificerad samt deltagarförteckning Ekonom/controller Medel En ggr/år Stickprovsvisa kontroller Till kommunchefen Inventarieredovisning Sker stöldmärkning och registrering i inventariesystem Ekonom/controller Låg En ggr/år Stickprovsvisa kontroller Till kommunchefen

17 PM 1 (1) Jonny Ekunger, tfn Intern kontrollplan för Stadskansliet Kommunfullmäktige har den 21 september 2000, 123 beslutat om regler för intern kontroll. Reglerna har utarbetats i samråd med Kommunrevisionen. Det övergripande ansvaret för den interna kontrollen i Borås Stad har Kommunstyrelsen. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. Regler och anvisningar för den interna kontrollen ska dokumenteras och antas av nämnden, i detta fall Kommunstyrelsen. Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som bland annat syftar till att: säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut minimera risker, säkra system och rutiner trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster säkra en rättvisande redovisning skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. Kännetecknande för en effektiv förvaltning är att det finns en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verksamhetens ekonomi, prestationer, kvalitet, miljö och personal. Målsättningen med det interna kontrollarbetet är att det på sikt finns en intern kontrollplan inom samtliga områden. Nämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde och ska varje år anta en särskild plan för denna uppföljning. Kommunstyrelsen har utarbetat en Intern kontrollplan (bilaga 1) för Stadskansliet som är en förteckning över tänkbara kontrollmoment inom respektive rutin/system samt Intern kontroll för år 2011 (bilaga 2). Kontrollplanen revideras varje år av Kommunstyrelsen. Svante Stomberg Kommunchef

18 M1 BESLUTSFÖRSLAG Överenskommelse om fastighetsreglering för Vindrosen 1 i Viared 2009 sålde Borås Stad 120 m² till Scandicore AB för att de skulle kunna bygga en extra utfart från sin fastighet. Då vägen byggdes visade det sig att området inte var stort nog. Ny överenskommelse om fastighetsreglering har nu upprättats och Scandicore AB köper 262 m² av Viared 5:1 (se bifogad karta), priset är satt till 270 kr/m². Kommunstyrelsen föreslås besluta: Kommunen godkänner avtalet Tom Andersson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Morgan Hjalmarsson Datum Kommunalråd Samverkan Ja Nej Kommentar: Diarienummer: 2011/KS Programområde: 2 Handläggare: Jenny Tiberg, tfn Datum/avdelningschef: /Britt Andersson

19

20

21

22

23 M2 BESLUTSFÖRSLAG Flytt av 40 kv luftledning vid industriexploatering i Viared Norra Arbete pågår just nu med Detaljplan för del av Viared, Viared 5:1 och 10:1, Viared Norra som möjliggör verksamheter på Norra sidan av rv40. För att kunna exploatera området krävs att en 40kV luftledning flyttas. Innan avtal kan tecknas för genomförandet behövs en projektering göras för de åtgärder som krävs för att flytta ledningen. En offert på projekteringskostnaden har beställts från Vattenfall som äger ledningen. Kostnaden uppskattas till kronor enligt offerten. Kommunstyrelsen föreslås besluta: Kommunen beställer projektering enligt offert Tom Andersson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Morgan Hjalmarsson Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2011/KS Programområde: 2 Handläggare: Jenny Tiberg, tfn Datum/avdelningschef: /Britt Andersson

24 Avtal om projektering av elanläggning Detta avtal är tecknat mellan Vattenfall Eldistribution AB (org.nr ), nedan kallad Vattenfall, och Borås Stad (org.nr ), nedan kallad Kommunen. Avtalet berör förhållanden vid Vattenfalls projektering för flytt av Vattenfalls 40 kv luftledning TL822 i Viared på Kommunens önskemål för att kunna exploatera området. 1. Bakgrund - Orientering Kommunen planerar att exploatera marken för nya bostäder och annat i Viared. Placeringen av exploateringen ligger i närheten av Vattenfalls 40 kv luftledning TL822. För att få bort Vattenfalls luftledning från exploateringsområdet måste en delsträcka byggas om i ny lämplig sträckning och den befintliga delsträckan behöver avvecklas och rivas. Detta avtal träffas för att ömsesidigt klarlägga respektive parts åtaganden och skyldigheter vid Vattenfalls projektering av de åtgärder som erfordras för att flytta luftledningen TL822 så att Kommunen ska kunna exploatera området Viared utan hinder från luftledningen. 2. Projektering Vattenfall ska projektera de åtgärder som krävs för att flytta Vattenfalls 40 kv luftledning TL822. Därmed avses projektering, fältprojektering, framtagande av upphandlingsunderlag, framtagande av underlag för koncessionsansökan och för andra erforderliga tillstånd. Vattenfall åtar sig att anlita konsulter för projektering samt tillståndshantering för i 1 angivna åtgärder. Dessa konsulter har Vattenfall som uppdragsgivare. Kommunen ska bekosta Vattenfalls projektering enligt föregående stycken. 3. Koncession för nya ledningar Vattenfall ska ansöka om nätkoncession för linje hos Energimarknadsinspektionen för TL kv ledning enligt 2 som behöver byggas om i ny sträckning. Vattenfall ska bevaka handläggningen av ärendet hos Energimarknadsinspektionen. Kommunen ska bekosta Vattenfalls kostnader för ansökan om nätkoncession för linje enligt föregående stycken. 4. Ledningsrätt för nya anläggningar Vattenfalls rätt att uppföra, förnya, underhålla och bibehålla elanläggningar inom Kommunens fastigheter ska säkerställas genom Kommunens upplåtelse av ledningsrätt inom fastigheterna. VN-D-Av Sidan 1 av 5

25 Ersättning för markintrång av Vattenfalls anläggningar utgår ej till Kommunen. Kommunen medger att Vattenfall utan ersättning får ledningsrätt enligt ovan i av Kommunen ägd mark. 5. Avgifter Vattenfall bekostar projektering samt ansökan och erhållande av nätkoncession för linje och ledningsrätter och fakturerar kostnaden vidare till Kommunen. Kostnaden för projekteringen uppskattas till kr exkl. moms. Kommunen ska betala den verkliga kostnaden för projekteringen. 6. Betalning Vattenfalls kostnader för konsulter och övriga kostnader för projektering, framtagande av upphandlingsunderlag och för ansökan och erhållande av erforderliga tillstånd faktureras till Kommunen efter slutförd projektering av Vattenfall. Vid fakturering ska Vattenfall lämna en redovisning av nedlagda kostnader för konsulter och övriga kostnader. Fakturor förfaller till betalning 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. 7. Tidplan Vattenfall ska kvartalsvis skriftligen med e-post delge Kommunen information om projektets framdrift. Arbetet med projekteringen påbörjas direkt efter att avtalet är påskrivet av båda parter. Projekteringen ska vara klar inom ett år (beroende på tillgång av konsulter) och en koncessionsansökan ska då vara inskickad till Energimarknadsinspektionen. Eventuella förseningar hos antingen Vattenfall eller Kommunen kan medföra att ovanstående tidplan ej kan hållas. I sådana fall ska en ny tidplan upprättas och överenskommas skriftligen mellan parterna. 8. Sekretess För information som under detta avtal överlämnats till den andra Parten och som märkts konfidentiell eller som i övrigt är att betrakta som den andra Partens affärshemlighet, åtar sig mottagande Part att behandla som konfidentiell och endast med den andra Partens medgivande avslöja sådan information för tredje man, dock med förbehåll för vad som gäller för parterna enligt lag. VN-D-Av Sida 2 av 5

26 Med information enligt första stycket avses all slags information av kommersiell, ekonomisk eller teknisk art både muntlig och skriftlig med undantag för : information som är allmänt känd eller som blir allmänt känd på annat sätt än genom brott mot denna bestämmelse; information som Part kan visa att Parten erhållit från tredje part innan Parten erhöll informationen från motparten; information som Part erhållit eller kommer att erhålla från någon tredje part utan begränsningar att lämna vidare informationen. Part får endast använda mottagen information i enlighet med villkoren i detta avtal. Endast de personer som direkt berörs av detta projekt har rätt att ta del av den information som behövs för genomförandet av projektet. Sådana personer ska vara bundna av sekretessåtagande. Kommunen ansvarar för att varken Kommunen eller någon av Kommunens underleverantörer/underentreprenörer utan Vattenfalls skriftliga medgivande annonserar, publicerar eller på annat sätt tillkännager uppgift om villkoren i detta avtal förutom där åtaganden enligt ovan är i konflikt med för detta avtal tvingade lag eller bestämmelse. Det åligger Kommunen att tillse att motsvarande krav och villkor enligt ovan innefattar eventuella underleverantörer/underentreprenörer. Denna paragraf ska gälla under detta avtals giltighetstid samt 3 år därefter. 9. Ersättningsansvar Part är ansvarig för person- och sakskada som denne uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar motparten. Det åligger den skadelidande parten att vidta skäliga åtgärder för att begränsa skadan. Underlåter han det kan skadestånd, som annars skulle ha utgått, komma att jämkas. Part har inte rätt till ersättning för indirekt skada, t.ex. förlorad vinst, minskad produktion, hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje man eller utebliven nytta av avtalet. 10. Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal ska, för att vara giltiga, vara skriftliga och undertecknade av båda parter. Skulle någon bestämmelse i detta avtal befinnas ogiltig ska detta inte innebära att avtalet i sin helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte eller prestation enligt avtalet, skälig jämkning av detta avtal ske. VN-D-Av Sida 3 av 5

27 11. Force Majeure Om fullgörelse av avtalsförpliktelser hindras eller försvåras av någon omständighet såsom t.ex. krig, uppror eller upplopp, arbetskonflikt, myndighets beslut eller åtgärd, eldsvåda, naturkatastrof, sabotage, olyckshändelser, ogynnsamma kommunikations- eller väderleksförhållanden som en part inte skäligen kunnat förutse vid tiden för detta avtals slutande och vars följder han inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna ska han i motsvarande mån befrias från sin förpliktelse att fullgöra vad som åligger honom enligt detta avtal. För att part ska ha rätt att anföra gällande befrielsegrund enligt ovan ska han underrätta motparten om att sådan omständighet inträffat. Underrättelse ska ske utan oskäligt uppehåll efter det att parten insåg eller bort inse att omständighet som kan åberopas som befrielsegrund föreligger. Sedan befrielsegrund upphört ska motparten underrättas härom samt om möjligt även informeras om när av befrielsegrunden uppskjutna åtgärder kommer att vidtas. 12. Förtida upphörande av avtal Envar part har rätt att uppsäga detta avtal till upphörande med omedelbar verkan om den andra parten : 1. skulle bryta mot något av villkoren i detta avtal och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse och parten inte vidtagit rättelse inom 10 kalenderdagar efter skriftligt påpekande eller 2. gått i konkurs, träder i likvidation, genomför företagsrekonstruktion, förklarat sig inställa eller faktiskt inställt sina betalningar eller 3. ändrar på sitt ägarförhållande på ett sådant sätt att förutsättningarna för detta avtal väsentligen förändras. Uppsägning enligt ovan ska ske skriftligen. 13. Överlåtelse av avtalet Part äger inte rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till annan utan motpartens föregående skriftliga medgivande därtill. Partens medgivande får dock inte undanhållas på osakliga grunder. Motpartens ställningstagande ska ske inom skälig tid. Utan hinder av villkoren i första stycket får respektive part överlåta samtliga sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till ett av parten helägt bolag eller till annat helägt bolag i samma koncern. Överlåtande part ansvarar dock fullt ut för att koncernbolaget fullgör samtliga sina skyldigheter enligt detta avtal. 14. Tvist Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal eller därur härflytande rättsförhållande skall slutligt avgöras genom förenklat skiljeförfarande enligt Regler för Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut. Skiljenämnden skall bestå av en skiljeman. VN-D-Av Sida 4 av 5

28 Platsen för skiljeförfarandet skall vara Stockholm. Skiljeförfarandet skall äga rum på svenska. Skiljeförfarandet och de dokument som härrör från förfarandet, inklusive skiljedomen, skall omfattas av sekretess. Svensk lag skall vara tillämplig på detta avtal. 15. Avtalstid Detta avtal gäller från och med detta avtals undertecknade till och med den tidpunkt då bägge parter fullgjort sina skyldigheter enligt detta avtal. Detta avtal upphör då att gälla utan föregående uppsägning. Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Ort och Datum Ort och Datum Vattenfall Eldistribution AB Borås Stad Namnförtydligande Namnförtydligande Bilageförteckning Bilaga 1 Sträckningsförslaget för ombyggnaden VN-D-Av Sida 5 av 5

29 OBS! Följande ärende kommer senare: E 2 (Ekonomisk delårsrapport januari augusti 2011 jämte halvårsbokslut från nämnderna och de kommunala bolagen)

30 E 3 BESLUTSFÖRSLAG Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt översyn av regler Kommunstyrelsen föreslås besluta: Kommunstyrelsen beslutar för egen del att redovisning av förvaltat stiftelsekapital 2010 läggs med godkännande till handlingarna, samt Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige godkänner det bilagda förslaget till reviderade regler för förvaltning av kommunens stiftelser Ulf Olsson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja X Nej Kommentar: Diarienummer: 2011/KS Programområde: 1 Handläggare: Martin Jakobsson, tfn Datum/avdelningschef: , Christer Johansson

31 /KS (3) Kommunfullmäktige Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt översyn av regler Enligt Riktlinjer för förvaltning av kommunens stiftelser skall förvaltningsresultat årligen redovisas för kommunstyrelsen. Samtidigt skall riktlinjerna för den fortsatta förvaltningen omprövas och, om så bedöms erforderligt, förelägga kommunfullmäktige förslag till förändringar. Förvaltning av stiftelsekapital 2010 Tillgångarna i stiftelser och fonder har bestått av aktier, räntebärande värdepapper och bankmedel. Förvaltningen av fondmedel är helt avskiljd från kommunens egen medelshantering och fondmedlen ingår inte i den kommunala förmögenheten. Vid 2010 års utgång uppgick bokfört värde för samtliga stiftelser till kronor (föregående år kronor). Det bokförda värdet utgörs av det ursprungligen donerade kapitalet ökat med räntor och utdelning under åren och minskat med förvaltningskostnader och utdelningar ur fonden. Vid årsbokslut jämförs det bokförda värdet på tillgångarna med det aktuella marknadsvärdet. Om marknadsvärdet överstiger det bokförda värdet sker ingen korrigering men om marknadsvärdet är lägre sker en nedskrivning av det bokförda värdet. Marknadsvärdet uppgick vid 2010 års utgång till kronor ( kronor). Förändringen av tillgångarnas marknadsvärde mellan åren visar hur väl förvaltningen lyckats med att behålla det ingående marknadsvärdet. Under 2010 har marknadsvärdet ökat med ca 3,3 mnkr, vilket innebär en genomsnittlig uppgång med 5,3 %. Under 2010 har sammanlagt 1,7 mnkr (1,1 mnkr) delats ut till olika ändamål. Förvaltningsresultatet för 2010 är +2,1 mnkr (+2,1 mnkr), vilket motsvarar en förräntning med 3,5 % (3,6 %) på det utgående bokförda värdet. Huvuddelen av denna förräntning blir utdelningsbar under Enligt riktlinjerna bör förvaltningen ge en årlig utdelningsbar avkastning på ca 4 % av förvaltat kapital. Detta mål är dock underkastat kravet på begränsat risktagande. Förvaltningen kan i stort sett sägas ha uppfyllt riktlinjernas avkastningskrav.

32 /KS (3) Stiftelsernas ekonomiska ställning per framgår av Bilaga 1. Förvaltning och medelsplacering av Einar och Sigurd Nordendahls stipendiefond, Familjen Emil Schultz fond samt Sidney och Fritz Hjalmar Thoréns stiftelse för fågelkolonin sköts av SEB. Stiftelsen Sigge Williamssons donation till stadens förskönande och nytta förvaltas av Svenska Handelsbanken medan övriga stiftelsemedel har förvaltats av Robur. Under 2011 har förvaltningen hos Robur flyttats över till Swedbank Sjuhärad för att få en aktiv diskretionär förvaltning. Förvaltningen av stiftelsekapitalet 2010 har med godkännande lagts till handlingarna i Kommunstyrelsen, i enlighet med Riktlinjer för förvaltning av kommunens stiftelser. Översyn av regler Kommunfullmäktige har under 2010 beslutat om förändringar i Riktlinjer för förvaltning av kommunens stiftelser, genom att etiska riktlinjer tillförts. Under 2011 har ytterligare behov av förändring framkommit. Dokumentet har namnändrats till Regler för förvaltning av kommunens stiftelser, då det faktiskt är fråga om regler snarare än riktlinjer i enlighet med Borås Stads styr- och ledningssystem. I samband med detta har även en språklig översyn av dokumentet gjorts. Den befintliga placeringslistan, som finns för att begränsa kreditrisken vid räntebärande placeringar, har visat sig alltför detaljerad vilket försvårar kapitalförvaltningen på ett oönskat sätt. Placeringar sker ofta i miljontals kronor, och en enda placering kan göra att nuvarande gränser överskrids. Istället föreslås en mindre detaljerad lista, dock med oförändrad riskexponering. De föreslagna förändringarna i placeringslistan är: Förutom svenska staten och svenska kreditinstitut med samma rating som svenska staten, ska även av staten helägda bolag, överstatliga institut såsom världsbanken samt svenska kommuner och landsting med samma rating som svenska staten kunna ha en obegränsad andel av placeringarna. I befintligt dokument specificeras såväl banker, försäkringsbolag som bostadslåneinstitut. Istället föreslås enbart kreditinstitut, som innefattar alla dessa. Svenska kreditinstitut samt kommuner och landsting med lägst rating K1/A-1/A föreslås kunna stå för 50 % av de räntebärande placeringarna. Svenska kommuner och landsting som saknar rating får ha 20 % av de räntebärande placeringarna. I nuvarande placeringslista kan totalt 30 % placeras hos svenska kommuner och landsting. Enligt den nya placeringslistan kan totalt sett mer placeras hos svenska kommuner och

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Förvaltning av stiftelsekapital 2014 samt översyn av regler

Förvaltning av stiftelsekapital 2014 samt översyn av regler E10 BESLUTSFÖRSLAG Förvaltning av stiftelsekapital 2014 samt översyn av regler Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Nya Regler för förvaltning av kommunens stiftelser godkänns. Kommunstyrelsen

Läs mer

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen KALLELSE 1 (5) 2013-09-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset: OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2016-08-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 5 september 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 ( 6) 2012-10-12 OBS! dagen och tiden Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, onsdagen den 24 oktober 2012 kl 09.30.

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2012-05-25 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage agen den 4 juni 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Antagna av Kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun 2015-11-10 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 De finansiella anvisningarnas syfte... 3 1.2 Målsättning... 4

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

2014-10-03. Göran Björklund

2014-10-03. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-10-03 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 13 oktober 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2015-02-27. Göran Björklund

2015-02-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-02-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 9 mars 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

2012-11-23. Göran Björklund

2012-11-23. Göran Björklund KALLELSE 1 (5) 2012-11-23 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 3 december 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2013-01-11. Göran Björklund

2013-01-11. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-01-11 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 21 januari 2013 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2012-01-27. Göran Björklund

2012-01-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-01-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 6 februari 2012. Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

2013-12-06. Göran Björklund

2013-12-06. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-12-06 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 december 2013 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2016-05-20 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 30 maj 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

2015-08-07. Göran Björklund

2015-08-07. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-08-07 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 17 augusti 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-12-05 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 15 december 2014 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-05-12 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 25 maj kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde.

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. KALLELSE 1 (2) 2014-03-07 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 17 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6 ) 2011-08-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 5 september 2011. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

måndagen OBS! tiden den 6 maj 2013 kl

måndagen OBS! tiden den 6 maj 2013 kl KALLELSE 1 (6) 2013-04-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen OBS! tiden den 6 maj 2013 kl 15.30. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 M2 BESLUTSFÖRSLAG Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 I samband med upprättandet av Detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:25 m.fl. har ett köpeavtal upprättats mellan Borås

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

2015-06-04. Göran Björklund

2015-06-04. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-06-04 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 15 juni 2015, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse En pensionsstiftelse måste besluta om vissa placeringsriktlinjer för det kapital stiftelsen ska förvalta. Även en kommun eller ett landsting måste

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2016-01-15 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 25 januari 2016 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

2011-11-18. Göran Björklund

2011-11-18. Göran Björklund KALLELSE 1 (9) 2011-11-18 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till extra sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 28 november 201 011, 1, kl 14.00. Ulf Olsson

Läs mer

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00.

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. KALLELSE 1 (8) 2012-11-09 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

2014-05-16. Göran Björklund

2014-05-16. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-05-16 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Version 1.0, 12-10-07

Version 1.0, 12-10-07 Ramavtal avtalspaket avseende svartfiber och andra tjänster som kan tillhandahållas av stadsnät tillhörande Svenska Stadsnätsföreningen Detta ramavtal ( Ramavtalet ) har ingåtts mellan (1) Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen. Lunch enligt respektive partigrupps bestämmande.

Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen. Lunch enligt respektive partigrupps bestämmande. KALLELSE 1 (6) 2011-09-23 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset: OBS! tisdagen den 4 oktober 2011, kl 09.30 onsdagen den 5

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-02-14 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 24 februari 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson / Gemensam förvaltning Violeta Gamalan / Upphandlare INREDNINGSARKITEKT- TJÄNSTER Bilaga 1 (FFU) AVTALSMALL LEVERANTÖR Mahr 24-2011/519 AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER Parter och Kontaktpersoner Leveransfrågor

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG Mellan (nedan kallad Uppdragsgivaren), org nr.. med adress och (nedan kallad Konsulten), org nr... med adress.. har denna dag träffats följande avtal: 1 Uppdragets

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk LOGGO AVTAL Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk Avtal 1. ALLMÄNT 1.1. Avtalsparter Detta avtal upprättas av?? vattenvårdsförbund. Beställare?? vattenvårdsförbund Adress:??

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2012-01-13 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 23 januari 201 012,, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-10-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage agen den 5 november 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Adress Postadress Organisationsnummer Beställaren: Dals-Eds kommun Box 31 668 21 Ed 212000-1413 Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats.

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

Ersättning för 2012 till externa utförare av hemtjänst enligt LOV

Ersättning för 2012 till externa utförare av hemtjänst enligt LOV E11 BESLUTSFÖRSLAG Ersättning för 2012 till externa utförare av hemtjänst enligt LOV Kommunstyrelsen föreslås besluta: Upprättat förslag till ersättningar till externa utförare av hemtjänst inom LOV fastställs

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan å ena sidan Täby kommun, org nr 212000-0118 183 80 TÄBY ( Säljaren ) och å andra sidan Täby Holding AB, org nr 556XXX-XXXX ( Köparen ) Avseende överlåtelse av aktierna i Täby

Läs mer

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster.

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster. 2. Allmänna villkor 2.1 Inledning Dessa Allmänna villkor avser de Tjänster, som ska tillhandahållas efter Avrop från Ramavtal dnr 96-8-2015. Sådana Tjänster ska utföras i enlighet med vad som anges i dessa

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2016-06-10 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 20 juni 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG 2015-04-07 Bilaga 1 AVTALSUTKAST AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG Dnr: 452-2170-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan

Läs mer