LEVERANSRAPPORT: Riges - Förberedelse e-tjänster. [Processutveckling, prototyp, personas och användningsfall]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEVERANSRAPPORT: Riges - Förberedelse e-tjänster. [Processutveckling, prototyp, personas och användningsfall]"

Transkript

1 LEVERANSRAPPORT: Riges - Förberedelse e-tjänster [Processutveckling, prototyp, personas och användningsfall] Titel: LEVERANSRAPPORT: Riges Förberedelse e-tjänster Projekt: RIGES Idnr: Delprojekt: Förberedelse e-tjänster Idnr: Beställare: Version: 1.0 Skriven av: Petronella Enström Datum: Godkänd av: Åsa Jadelius Datum: Projektwebbplats:

2 Leveransrapport Förberedelse e-tjänster 2(14) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING BAKGRUND MÅLGRUPP FÖR RAPPORTEN MÅL/UPPDRAG EFFEKTMÅL/SYFTE PROJEKTMÅL ANVÄNDNINGSFALL BEHOV/UTGÅNGSLÄGE/NULÄGE METOD LEVERANSER ERFARENHETER/LÄRDOMAR PROCESSUTVECKLING BEHOV/UTGÅNGSLÄGE/NULÄGE METOD LEVERANSER ERFARENHETER/LÄRDOMAR PROTOTYP BEHOV/UTGÅNGSLÄGE/NULÄGE METOD LEVERANSER ERFARENHETER/LÄRDOMAR KUNSKAPSSPRIDNING PERSONAS BEHOV/UTGÅNGSLÄGE/NULÄGE METOD LEVERANSER ERFARENHETER/LÄRDOMAR ANVÄNDARAVSTÄMNING BEHOV/UTGÅNGSLÄGE/NULÄGE METOD LEVERANSER ERFARENHETER/LÄRDOMAR KOMMENTARER FRÅN PROJEKTET Bilaga 1 Bygglov e-tjänst (Excel) Bilaga 2 Placera byggnad (PowerPoint) DOKUMENTNAMN: PROJEKTLEVERANSRAPPORT_FÖRBEREDELSE E-TJÄNST 2013.DOC ÄNDRAT : 2013/03/05 HH:03 UTSKRIFTSDATUM: 2013/03/05 HH:03

3 Leveransrapport Förberedelse e-tjänster 3(14) Förändringshistorik Version Datum Status och eventuell förändringsorsak Utfärdare Första utkast av arbetsdokumentet Thomas Norlin Kompetterat Petronella Enström Kompetterat bilder m.m. Petronella Enström Relaterade dokument Version Datum Benämning Beslutsinstans Projektplan 2.0 RIGES styrgrupp DOKUMENTNAMN: PROJEKTLEVERANSRAPPORT_FÖRBEREDELSE E-TJÄNST 2013.DOC ÄNDRAT : 2013/03/05 HH:03 UTSKRIFTSDATUM: 2013/03/05 HH:03

4 Leveransrapport Förberedelse e-tjänster 4(14) 1 Sammanfattning Detta dokument beskriver i stort hur RIGES har arbetat med att förbereda att ta fram e- tjänster. 1.1 Bakgrund I den inledande delen i RIGES-projektet gavs i uppdrag att förbereda för e-tjänsterna som skulle levereras senare i projektet. Denna rapport redovisar leveranser, metodval samt erfarenheter gjorda under framtagandet. Arbetet pågick under Målgrupp för rapporten Målgruppen är de deltagande i olika delaktiviteter samt övriga intressenter till RIGESprojektet. 2 Mål/uppdrag 2.1 Effektmål/syfte Förbereda, förankra och kvalitetssäkra införandet av e-tjänster 2.2 Projektmål Fem uppdrag gavs i inledningen av projektet Framtagande av användningsfall Processutveckling av bygglovansökan Framtagande av prototyp Framtagande av personas Avändaravstämningar Nedan presenteras hur projektet RIGES genomfört de fyra uppdragen: 3 Användningsfall 3.1 Behov/utgångsläge/nuläge RIGES hade behov att göra projektets olika delar begripliga både för de som ska delta i projektet och levererad underlag till det som ska utvecklas till och dem som ska använda e- tjänsterna. 3.2 Metod Metod som valdes var att forma användningsfall för bygglovansökan och samhällsplanering i form av workshop med 1-2 deltagare per kommun. Perspektivet har varit att deltagarna har satt sig i kundens situation för att skapa en enkelhet för kunden. Huvudprojektgruppen har tagit fram 3 användningsfall. 3.3 Leveranser Det första användningsfallet är Bygglovansökan inkl att göra situationsplan. DOKUMENTNAMN: PROJEKTLEVERANSRAPPORT_FÖRBEREDELSE E-TJÄNST 2013.DOC ÄNDRAT : 2013/03/05 HH:03 UTSKRIFTSDATUM: 2013/03/05 HH:03

5 Leveransrapport Förberedelse e-tjänster 5(14) Det ska underlätta för kunden att lämna en komplett elektronisk bygglovansökan genom att guida till rätt frågor utifrån vad ansökan gäller samt ta bort alla onödiga frågor. Vidare ska det underlättas att lämna digitala underlag som ritningar och handlingar. En svår uppgift för kund att lämna en korrekt situationsplan som beskriver var på kartan bygglovet söks dvs inte detaljritningar på byggnaden. Här skulle GIS kunna underlätta och e-tjänsten erbjuda ett verktyg för att rita situationsplan. I enkla fall är det en markering där eldstaden ska placeras dvs i rätt hus eller i ett nytt hus tex friggebod (som inte finns på kartan). I avancerade fall skulle huset ritas in med måttkedjor för planerad byggnad och kortaste avstånd till fastighetsgräns från planerad byggnad. I förlängningen skulle dennae-tjänst kunna ersätta lämnande av pappers nybyggnadskarta från kartavdelningen. Då kan nybyggnadskartan behöva kunna faktureras kunden. Flödet är att göra en ansökan; fylla i grunduppgifter, beskriva vad som det söks för, göra situationsplan, fylla i kunduppgifter och lämna in ansökan. Sedan bör det levereras till ärendehanteringssystemet så det når handläggaren smidigt, kontakt hålls via mina sidor mellan kund och handläggare, leverera beslut och fakturera bygglovsavgiften. Även beställning av nybyggnadskarta och fakturering av det bör ingå. Det andra användningsfallet är Vad får man göra på en viss plats/fastighet? Här kan kunden söka rätt på platsen och ta reda på vad som gäller just där, en webb-gis-klient visar karta, planinformation och annan fysisk samhällsplaneringsinformation. Det går även att tänka sig lösningen att låta generera en rapport med information vad som gäller för platsen. Så det var löst i det fall som inpirerat oss till RIGES i det goda EU-exemplet PIKE, DOPS Donegals council planeringskarta. Bild det kan illusteras så här. DOKUMENTNAMN: PROJEKTLEVERANSRAPPORT_FÖRBEREDELSE E-TJÄNST 2013.DOC ÄNDRAT : 2013/03/05 HH:03 UTSKRIFTSDATUM: 2013/03/05 HH:03

6 Leveransrapport Förberedelse e-tjänster 6(14) Det tredje användningsfallet är Var kan man lokalisera en viss användning? dvs söka mark för lokalisering av en användning/verksamhet. Ex vis kan kunden styras till ett frågeformulär som kunden fyller i sökkriterier i och ett antal platser som sökkriterierna stämmer för visas i en karta. En plats väljs och zoomas in för att redovisa vad som gäller för den platsen dvs användningsfall 2 återanvänds. Se bilaga 2 Placera byggnad.ppt 3.4 Erfarenheter/lärdomar Det var mycket illustrativt att använda användningsfall för att beskriva vad RIGES vill leverera. Både för kunder, handläggare och styrgrupp blev det lättare att diskutera processer, resursplanera samt upphandla och utveckla e-tjänster. 4 Processutveckling 4.1 Behov/utgångsläge/nuläge RIGES har behov att ta fram processer och detaljerade skisser för användningsfallen som underlag till kravspec för att ta fram e-tjänster. 4.2 Metod Metod som valdes var att forma processer för användningsfallen och detaljerade skisser för användningsfall 1 bygglovansökan i form av workshop med 1-2 deltagare per kommun och ibland av ledning av konsulter. Perspektivet har varit att deltagarna har satt sig i kundens situation för att skapa enkla processer för kunden. Huvudprojektgruppen har tagit fram huvudprocesser för alla 3 användningsfallen. Bygglovgruppen med 1-2 handläggare per kommun har utifrån användningsfall 1 tagit fram detaljerade skisser/flöden för e-tjänster för bygglovansökningar. Det resulterade i detaljerade skisser på 9 stycken olika flöden för bygglovansökan som ritas i en excellfil, se bilaga Leveranser Process för användningsfall 1, bygglovansökan Leveransen är processer för användningsfall 1 bygglovansökan. - En process för att söka bygglov och kvittens att den är inskickad. - Delprocess för att rita situationsplan på det som kunden vill bygga. - En process för att få in bygglovansökan i kommunerans respektive ärendehanteringssystem för bygglov, kommunikation mellan kund och bygglovhandläggare, meddela status kring bygglovansökan som ansökan komplett, beslut bygglov beviljat och fakturering av bygglovavgift. DOKUMENTNAMN: PROJEKTLEVERANSRAPPORT_FÖRBEREDELSE E-TJÄNST 2013.DOC ÄNDRAT : 2013/03/05 HH:03 UTSKRIFTSDATUM: 2013/03/05 HH:03

7 Leveransrapport Förberedelse e-tjänster 7(14) Bilden: ovanstående turkosa process är beskriven i detalj för respektive typ av bygglovansökan/anmälan, se bilaga 1. Det är 9 olika typer av bygglovansökan anmälan av eldstad, bygglov för transformator, bygglov för skylt, bygglov för uterum, rivning, strandskyddsdispens, förhandsbesked, förhandsbesked med strandskyddsdispens och nybyggnation. 8 av dem är de som bygglovhandläggarna bedömer som enkla som går att skräddarsy för stor del av bygglovansökningar och det är många ansökningar inom som underlättar för kund att ansöka. Den 9:de processen nybyggnation är ett komplext flöde som inte är klart. Detaljdelprocess göra situationsplan (gult i bilden ovan) utvecklas nedan: DOKUMENTNAMN: PROJEKTLEVERANSRAPPORT_FÖRBEREDELSE E-TJÄNST 2013.DOC ÄNDRAT : 2013/03/05 HH:03 UTSKRIFTSDATUM: 2013/03/05 HH:03

8 Leveransrapport Förberedelse e-tjänster 8(14) Användningsfall 2 Vad gäller på min tomt/en viss plats? Användningsfall 3 Var får jag bygga X? dvs hitta en plast för lokalisering av en användning/verksamhet (Återanvänder del av användningsfall 2) 4.4 Erfarenheter/lärdomar Det är en komplex process att söka och handlägga ett bygglov. Att bara ha en process gör processen komplex och riskerar att e-tjänsten för bygglovansökan blir svårare att fylla i än en pappersblanket för bygglovansökan. Därför valde bygglovgruppen tidigt att hitta mängderna av ansökningar som kunde skräddarsys utifrån kundnytta och användarvänlighet i e-tjänsten. 5 Prototyp 5.1 Behov/utgångsläge/nuläge RIGES måste komplettera processerna med kunskap om användarvänlighet för e-tjänster, interaktionsdesign. Behov att ta fram en prototyp för e-tjänster för att kunna diskutera med bygglovhandläggare och bygglovsökande. DOKUMENTNAMN: PROJEKTLEVERANSRAPPORT_FÖRBEREDELSE E-TJÄNST 2013.DOC ÄNDRAT : 2013/03/05 HH:03 UTSKRIFTSDATUM: 2013/03/05 HH:03

9 Leveransrapport Förberedelse e-tjänster 9(14) 5.2 Metod När dessa flöden tagits fram av bygglovgruppen för bygglovansökan så deltog RIGES i kommunprojektet där funka- nu deltog. Funka.nu är en organisation och har som sitt focus att det ska vara användarvanligt för kund. De har även gjort användartester för olika e-tjänster och informationssökning på webbsidor. De kunde komplettera oss med kunskaper om interaktionsdesign. Funka.nu hade stor nytta av våra processflöden dör att kunna göra en prototyp. 5.3 Leveranser Funka.nu tog fram en prototyp från RIGES processflöde för Ansökan om bygglov för transformator. Funka.nu har informerat under flera arbetsmöten om hur olika människor kan ta emot och uppfatta informations och hur användarvänlighet kan ökas dvs interaktionsdesign. DOKUMENTNAMN: PROJEKTLEVERANSRAPPORT_FÖRBEREDELSE E-TJÄNST 2013.DOC ÄNDRAT : 2013/03/05 HH:03 UTSKRIFTSDATUM: 2013/03/05 HH:03

10 Leveransrapport Förberedelse e-tjänster 10(14) Bild på prototyp från funka nu. Ansökan för transformator DOKUMENTNAMN: PROJEKTLEVERANSRAPPORT_FÖRBEREDELSE E-TJÄNST 2013.DOC ÄNDRAT : 2013/03/05 HH:03 UTSKRIFTSDATUM: 2013/03/05 HH:03

11 Leveransrapport Förberedelse e-tjänster 11(14) Bild ett ex på en visualiserad e-tjänst som har bilder för att användaren ska hitta rätt. 5.4 Erfarenheter/lärdomar Det förekommer många svåra ord i bygglovansökningsprocessen. Där de går att byta ut det så bör det göras. Det är viktigt att skala av så mycket som möjligt i en e-tjänst. Informera inte för mycket utan det som är nödvändigt. Det är en svår avvägning mellan användarvänlighet och lagkrav. Det är mycket värdefullt i en diskussion att kunna visa en prototyp. Upplever att visualiserade e-tjänst är bra, användarvänliga Visa bild RIGES har dock behov att göra prototyp/demo för alla flöden och testa på bygglovhandläggare och kunder för att klara att färdigställa bygglov komplext flöde. Prototyper med mera råd från Funka.nu kan användas i RIGES upphandlingar och utveckling. 5.5 Kunskapsspridning Prototypen har visas i flera sammanhang och ger en bättre förståelse. 6 Personas 6.1 Behov/utgångsläge/nuläge RIGES vill både för att kunna informera och testa e-tjänsten forma några berättelser hur e- tjänsten kan fungera för en användare. DOKUMENTNAMN: PROJEKTLEVERANSRAPPORT_FÖRBEREDELSE E-TJÄNST 2013.DOC ÄNDRAT : 2013/03/05 HH:03 UTSKRIFTSDATUM: 2013/03/05 HH:03

12 Leveransrapport Förberedelse e-tjänster 12(14) 6.2 Metod Huvudprojektgruppen påbörjar att skriva några personas: Personberättelser för alla 3 användningsfallen. 6.3 Leveranser Företagslokalisering Företag i Skåne vill etablera sig i Västernorrland för att utvidga sin verksamhet. De hanterar lätt miljöfarligt avfall. De anställda ska kunna cykla till jobbet eller åka buss eftersom man har en miljövänlig profil. De vill kunna börja bygga inom 6 månader och är beredda att betala framställning av detaljplan. De vill bara lämna uppgifter till kommunen en gång via e-tjänst och ha EN handläggare. Man är medveten om att flera ansökningar måste göras men vet inte vilka, det vill man veta av sin handläggare. Man har anlitat en konsult som gärna projekterar i AutoCAD men har ingen karta för Västernorrland utan bara för Skåne. Familj söker tomt för att bygga fritidshus Familj från Stockholm söker en tomt för att bygga fritidshus i sina hemmatrakter i Västernorrland. Kvinnan i familjen är pilot och flyger gratis och tycker det är ok att resa max 30 minuter med taxi från flygplatsen. Hon är golfintresserad och familjen gillar fiske och friluftsliv. Man vill ha en tomt lite enskilt vid vattnet. De använder e-tjänst lokalisering och hittar några tomter och mäter avståndet till flygplatsen. Nu vet de vilka tomter de är intresserade av. Familj vill bygga bastu vid sitt fritidshus Johan Johansson äger en fritidshustomt i Höga Kusten-området och vill bygga en fristående bastu och vill veta om det är möjligt. I e-tjänsten får han reda på att tomten ligger inom detaljplan före Han tittar på kartan, lägger till eventuella hus som inte är karterade. Han anger ytan för byggnaderna. Han placerar bastun vid strandlinjen och får då information från tjänsten att han placerat bastun på parkmark. Han flyttar då bastun längre västerut och e- tjänsten godkänner då detta nya läge, med tilläggsinformation om att han max får bygga 20 kvm. Företagare vill bygga ut sin industrilokal Företagare J.J maskiner AB vill bygga ut sin industrilokal som idag är 200 kvm. Han vill veta hur stort han får bygga. I e-tjänsten testar han vilken sida om befintlig byggnad han får bygga ut och hur stort. Svar söder om samt max 100 kvm. Söka bygglov för varmgarage Ett mindre VVS-företag söker bygglov för ett varmgarage på sin fastighet. Vatten finns redan till fastigheten. De söker information på kommunens hemsida och hittar e-tjänsterna samhällsinformation och ansökan om bygglov. VVS-företaget använder e-tjänsten för att se var på fastigheten det är ok att bygga komplementbyggnader. De fyller i bygglovansökan, bifogar sina handlingar dvs ritningar och situationsplan och skickar in. De får ett besked att kommunen tagit emot deras ansökan. Senare via mina sidor får de bekräftelse av bygglovhandläggaren att ansökan är komplett. De får inom 10 veckor via mina sidor besked om att de får bygglov. De får en e-faktura på bygglovavgiften. Installera en kamin Anna Andersson vill installera en kamin i sitt bostadshus. Hon tar kontakt med Kaminexperten AB. Hon vet inte att det krävs anmälan av eldstad till kommunens DOKUMENTNAMN: PROJEKTLEVERANSRAPPORT_FÖRBEREDELSE E-TJÄNST 2013.DOC ÄNDRAT : 2013/03/05 HH:03 UTSKRIFTSDATUM: 2013/03/05 HH:03

13 Leveransrapport Förberedelse e-tjänster 13(14) bygglovavdelning. Det upplyser säljaren av kaminer henne om. När Anna kommer hem på kvällen letar hon på kommunens hemsida och finner direkt vad hon ska göra. Glatt fyller hon i anmälan av eldstad, vilken kamin hon vill köpa, sätter en symbol på huset där hon vill placera eldstaden. Accepterar föreslagen kontrollplan. Hon tänker att vilken tur att hon inte behöver passa en telefontid och sitta i telefonkö imorgon. Då hon loggat in med e-id så finns hennes kontaktuppgifter sparade sedan hon ansökt om förskoleplats. Vidare väljer hon att få en e-faktura. Bara hon får anmälan godkänd ska hon maila säljaren igen för att beställa en kamin och beställa montering samt kontakta sotaren för besiktning. Hon tittar på det nyfällda trädet på tomten, tänker att trädet har torkat lagom till snön kommer och då kan hon elda det i kaminen. Bygga en transformator Sara Karlsson som arbetar på Vattenfall ska idag igen söka bygglov för en ny transformatorstation, med den nya e-tjänsten som kommunen har är det enkelt och smidigt. Hon söker sig till GPS-koordinaterna som finns angivna på ritningen och placerar en symbol där med rätt längd och bredd. Hon loggar in med sitt e-legg som slår mot verksamt.se:s databas som verifierar att hon har rätt att företräda Vattenfall vid ansökningar av bygglov, det har Vattenfalls firmatecknare matat in hos verksamt.se. Hon fyller i e-tjänst bygglov transformator och bifogar ritningsfilerna. Hon får direkt ett besked att kommunen tagit emot deras ansökan. Senare via mina sidor för företaget får hon bekräftelse av bygglovhandläggaren att ansökan är komplett. Vattenfall får inom 10 veckor via mina sidor för företaget besked om att bygglov beviljats. Vattenfall får en e-faktura på bygglovavgiften 6.4 Erfarenheter/lärdomar Personas ger en bra beskrivning och underläggar att se om alla moment finns med för att klara ett användningsfall för någon fiktiv person. Nu är de dock för avancerade utifrån vad RIGES kommer att kunna leverera så de bör ses över och skrivas om för att stödja utvecklingen och marknadsföringen av e-tjänsterna. 7 Användaravstämning 7.1 Behov/utgångsläge/nuläge RIGES hade behov att stämma av med bilvande användare av e-tjänsten för att försäkra att e- tjänsterna blir till nytta och att de är användarvänliga. 7.2 Metod Dialog med möjliga användare både företag och personer genom att pressentera projektet och visa användningsfallen. 7.3 Leveranser Ett frukostmöte med företag har hållit i Sundsvall, viktig input har inkommit, se vidare minnesanteckningar från det mötet. 7.4 Erfarenheter/lärdomar Företag vill ta del av och se mycket information fån både kommuner och andra myndigheter tex användningsfall 2. Fler sådana möten bör ske när vi har mer att visa! DOKUMENTNAMN: PROJEKTLEVERANSRAPPORT_FÖRBEREDELSE E-TJÄNST 2013.DOC ÄNDRAT : 2013/03/05 HH:03 UTSKRIFTSDATUM: 2013/03/05 HH:03

14 Leveransrapport Förberedelse e-tjänster 14(14) 8 Kommentarer från projektet Nu är det dags att ta fram fler prototyper för att åskådliggöra hur de ska se ut och påbörja upphandling/utveckling av e-tjänster samt mer dialog med blivande användare. Detta behövs innan bygglovhandläggarna kan arbeta vidare och färdigställa processerna, framför allt processen för bygglov för nybyggnation som är ett mycket komplext flöde. Fortsatt dialog med Funka.nu är värdefullt för att få användavänliga och nyttiga e-tjänster. DOKUMENTNAMN: PROJEKTLEVERANSRAPPORT_FÖRBEREDELSE E-TJÄNST 2013.DOC ÄNDRAT : 2013/03/05 HH:03 UTSKRIFTSDATUM: 2013/03/05 HH:03

15 Bygga Nytt eller om /tillbyggnad Installera braskamin E tjänst bygglov E tjänst eldstad E tjänst förhandsbesked E tjänst strandskyd dsdispens E tjänst bygglov Var & Vad vill du BYGGLOV KOMPLEXT FLÖDE EJ KLART Vilken kommun? Ange kommun (lista m radioknappar) Vilken fastighet? Ange fastighetsbeteckning alt adress Vilken åtgärd Radio: * Bygga * Ändra användning Bygga INFO BYGGA: Kan vara både bygga nytt, ersätta befintlig byggnad eller bygga till befintlig byggnad Vad ska byggas? Krysslista: * En /tvåbostadshus * Flerbostadshus * Kontorsbyggnad * Fritidshus * Garage * Carport * Gäststuga * Förråd * Industri och lagerbyggnad * Handelslokal * Annat: Beskriv kort vad du vill bygga, tex "uterum", "Enbostadshus" Fritext Utarbeta infotext för fritexten Hur stort planerar du att Byggnadsarea, kvm: Info: Def byggnadsarea INFO Belop ha m E tjänst rivning Processen/e tjänsten "Bygga" (hela, komplexa flödet) är inte klar utan behöver ytterligare en bearbetning.

16 Info: Definition byggnadsarea, lägga in exempeltext på vad som ska läggas in. Obligatorisk för all nybyggnation utom små byggnader (lagtext) Strandskydd i förslag på "wikipedialänkar" skalenligt, Vad är beräknad totalkostnad Radio: * över * under Ange total byggnadsarea på fastgiheten idag Fritext O: Detta ingår i totalkostnad:xxx. ppet ska vara 10 pbb ska helst möjlighet att enkelt uppdatera beloppet varje år. Har du en kontrollansvarig som har åtagit sig uppdraget? Radio: Ja/Nej Kryssar man Nej ska en blankett för detta bifogas i kvittensen Ange det särskilda skälet för strandskyddsdispensen Kontrollansvarig Namn Adress Certifierad av: e post: Kvittens på ansökan skickas även till KA för underrättelse En situationsplan måste vara med i ansökan Radioknappar: Har en situationsplan som jag vill bifoga Vill rita situationsplan i karttjänst Vill beställa en karta för att färdigställa en situationsplan Info: Vid enkel byggnation, tex gästhus eller garage rita in denna på kartan, det blir din situationsplen. Vid mer kompex byggnad, tex nytt bostadshus färdigställ situationplan och bifoga filen. Ev kan en nybyggnadskarta behövas det får du veta av dina handläggare. Rita i karta Bifoga Beställa E tjänst Karta möjligt att ladda ner digital karta alt beställa den i pappersformat. HUR SKA DETTA HANTERAS? Kartfunktion: Få upp aktuell fastighet med eventuella byggnader. Markera var på fastigheten byggnaden/åtgärden ska uppföras/utföras, för att skapa en situationsplan (kan även bifogas som dokument i slutet.) Möjligt bifoga situationsplan E tjänst karta Planeras din åtgärd inom strandskyddsområde? Kryss: Ja Ej obligatoriskt att kryssa i. Info kring vad som är strandskyddsområ de. Ren rittjänst, det ska inte larmas om man lägger in något som inte kan ges bygglov för. Anger måtten "5 m x 2 m" och får upp skalenlig figur som placeras på tomten. Radioknapp: Lägg in lagtext

17 Teknisk beskrivning Om flera byggnader så måste man kunna fylla i flera tekniska beskrivningar, tom avlopp En teknisk beskrivning måste vara med i bygglovsansökan Vill fylla i Fasadmaterial Takmaterial Grundläggningssätt Grundkonstruktion underifrån räknat, inkl fyllnadsmaterial Ytterväggar konstruktion, utifrån räknat. Ange även ev källarväggars konstruktion Yttertak/takkons truktion Takstolar Uppvärmni ngssätt Ventilation Radioknapp: Jag har en teknisk beskrivning som jag vill bifoga Jag vill fylla i en teknisk beskrivning Möjligt bifoga tek beskr. Krysslista: * Trä * Tegel * Puts * Betong * Plåt * Annat: Ange kulör på fasad: Krysslista: * Papp * Tegel * Betong * Plåt * Annat: Ange kulör på tak: Krysslista: * Källare * Krypgrund * Hel platta * Fyllning/packning * Pålar/plintar * Annat: Fritext Fritext Ska vi fråga om dessa punkter? Vad ska kommunerna göra med informationen? Vilket ansvar tar kommunen för detta? Fritext Takstolskonstruktio n, dimensioner, taklutning. Radio: * Prefab * Platsbyggd Fritext Radio: * Mekanisk frånluft * Mekanisk från och tilluft * Frånluftsvärmepump * Annat:

18 Vatten Om gemensamt: Ange anläggning Om gemensamt: Ange kontaktperson Avlopp Om gemensamt: Ange anläggning Om gemensamt: Ange kontaktperson Om enskilt: Ange hur ni tänkt ordna med avlopp Bifoga ritningar i förslag på!wikipedialänkar" skalenligt, måttsatta Radio: Kommunalt Gemensamt Enskilt Ej vatten Fritext Namn Telefonnummer Möjligt att bifoga godkännande Radio: Kommunalt Gemensamt Enskilt Ej avlopp Fritext Namn Telefonnummer Möjligt att bifoga godkännande Fritext Krysslista vad jag bifogar: * Fasadritning (marklinjer) * Planritning (möblerad) * Sektionsritning i förslag på!wikipedialänkar" skalenligt, måttsatta Möjligt bifoga dokument Kryssa för det du skickar med, visa för sökande vilka dokument som är obligatoriska Info: Tänk på att detta kring tillgänglighet det ska framgå på ritningarna

19 Övrig information Fritext Möjligt bifoga dokument Här kan du bifoga tex grannintyg, förslag till kontrollplan, energiberäkning, konstruktionsritning, byggfelsförsäkring med färdigställandeskydd, brandskyddsdokumentation För flerbostadshus, arbetslokaler: Brandskyddsdokumentation obligatorisk här Arbetslokaler: Intyg från arbetstagarrepresentant obligatoriskt Info om sökande Information om den/de sökande Namn Personnummer Adress Telefonnummer Mobilnummer E post Namn Personnummer Adress Telefonnummer Mobilnummer E post Annan adress för faktura? Namn Adress Telefonnummer Mobilnummer E post Personnummer obligatoriskt i några av kommunerna Info om sökande Information om företaget Företag Orgnummer Adress Telefonnummer E post Kontaktperson Namn Telefonnum mer Fakturaadress Namn Ref Adress Kvittens E tjänsten visar: Komplett ansökan möjlighet att justera Info: Detta gäller för att få börja bygga (Tekniskt samråd, Startbesked, bekräftad kontrollplan) Ikryssad ruta för kontakt med e post Blankett för KA ska också med, om Nej kryss tidigare Kvittensen ska också skickas till KA Bekräftetelse via e post, ansökan bifogad i pdfformat. Din ansökan är nu hos kommunen. Du kommer "snart" få information om diarienummer, vilken handläggare som tar hand om ditt ärende etc.

20 Bilaga 2 1(7) Placerabyggnad Ritlåda Import/export Vad säger Dp Finns kommun specifika begränsningar Situationsplan 3D- visualisering

21 Bilaga 2 2(7) Placerabyggnad Ritlåda Vad säger Dp Finns kommun specifika begränsningar Funktion för att placera byggnad på en tomt 1. Via Ritverktyg 2. Bim modell /cad ritning 3. Schablon byggnad Import/export Situationsplan 3D- visualisering

22 Bilaga 2 3(7) Placerabyggnad Ritlåda Vad säger Dp Finns kommun specifika begränsningar Du har valt Schablon byggnad Mata in Längd 7 x bredd m2 Klar att placera byggnad Rotera / flytta byggnad med knapparna nedan Import/export Situationsplan 3D- visualisering Byggnadstyp X Fäst mot befintlig byggnad X

23 Bilaga 2 4(7) Placerabyggnad Ritlåda Vad säger Dp Finns kommun specifika begränsningar Välj import metod 1 Cadritning dwg 2 Bimmodell Import/export Situationsplan 3D- visualisering Import val Fäst mot befintlig byggnad X Filen har koorssystem Placera i ritningen

24 Bilaga 2 5(7) Placerabyggnad Ritlåda Import/export Vad säger Dp Finns kommun specifika begränsningar Skapa situationsplan för bygglov ansökan Situationsplan 1 Måttsättning 3D- visualisering Måttsättning Fäst mot befintlig byggnad Andvänd gärna måttsättnings verktygen observera att måtten går att ändra om måtten inte stämmer Måttsätt Ändra mått

25 Bilaga 2 6(7) Placerabyggnad Ritlåda Import/export Vad säger Dp Finns kommun specifika begränsningar Visa hur din valda byggnad passar i landskapet Situationsplan 1 Läsa in din byggnad 3D- visualisering 2 Från förvalda modeller Fäst mot befintlig byggnad Denna 3d visualiserg ger möjlighet att se vald byggnad passar på vald tomt Mark modellen kommer från lantmäteriets höjdmodell

26 Bilaga 2 7(7) Placerabyggnad Vad säger Dp Finns kommun specifika begränsningar Kommun specifika begränsningar Som din berörs av 1 Strandskydd JA 2 Vaområde Inom ( speciella regler) 3 Samlad bebyggelse Nej 4 Skyddsområde Nej 5 Områdesbestämmelser Nej 6 Översiktsplan bestämmelser Ja 6 Vattenskydds zon Nej Ritlåda Import/export Situationsplan 3D- visualisering Du som fastighetsägare är ansvarig för underjordiska ledningarna som ligger på din tomt Lednings kollen 9 För frågan till lednings kollen gjord Nej bilaga Du ligger inom vidkraftsutbyggnads område Störnings zon 7 Vindkraft utbyggnad

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Bygga. i Växjö kommun. Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt. Växjö kommun 2014-04-10

Bygga. i Växjö kommun. Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt. Växjö kommun 2014-04-10 Bygga i Växjö kommun Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt Växjö kommun 2014-04-10 1 Här söker du bygglov Växjö kommun erbjuder två sätt att söka bygglov för en- och tvåbostadshus

Läs mer

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Följande handlingar skall bifogas din ansökan/anmälan: Ansökan Fasadritning Förslag till kontrollplan Sektionsritning Teknisk

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som planerar

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som

Läs mer

Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid

Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid version 0-0-0 Behov av att se förutsättningar på avsedd mark Behövs tillstånd? Politisk vision Politiskt beslut Minska energiförbrukning Marknads-behov Tjäna

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ NACKA

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Smarta e-tjänster. Projekt RIGES. - resultat och visioner. Hur kan vi erbjuda kommunala e-tjänster inom plan- och bygglovsverksamheten på nya sätt?

Smarta e-tjänster. Projekt RIGES. - resultat och visioner. Hur kan vi erbjuda kommunala e-tjänster inom plan- och bygglovsverksamheten på nya sätt? Smarta e-tjänster Projekt RIGES - resultat och visioner Hur kan vi erbjuda kommunala e-tjänster inom plan- och bygglovsverksamheten på nya sätt? Åsa Jadelius, IT-strateg, Sundsvalls kommun Regional Innovativ

Läs mer

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd 2011 Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd Handlingar som ska lämnas in när Du söker bygglov eller gör anmälan Ansökan om lov mm enklare ärenden 2 ex Kontrollplan 2 ex

Läs mer

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED PERIODISKT BYGGLOV ÄNDRING AV TIDIGARE BEVILJAT BYGGLOV TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV / FÖRLÄNGNING FÖRNYELSE Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Byggherre: Förnamn

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus FG FG BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen oktober 2008 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Samhällsbyggnad Gävle. Om- och tillbyggnad av bostadshus

Samhällsbyggnad Gävle. Om- och tillbyggnad av bostadshus Samhällsbyggnad Gävle Om- och tillbyggnad av bostadshus Exempelritningar med förklaringar Vill du veta mer? Telefon: 026-17 80 00 (växel) Fax: 026-10 67 78 E-post: samhallsbyggnad@gavle.se www.gavle.se/bygga-bo-miljo

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Slutrapportering projekt Riges Verksamhetsutveckling Processkartläggning och e-tjänstbygge inom PBL-området. Resultat och erfarenheter September 2014 RIGES delprojekt verksamhetsutveckling 2(34) Innehållsförteckning

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN 1

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN 1 Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen juni 2010 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande kommuner

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10 Välkommen till Informationsträff Hörnstenen 2014-04-10 PROGRAM PRESENTATION DETALJPLAN OCH HANDLÄGGNINGSPROCESSEN STAKET, PLANK OCH MURAR CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD OCH MINDRE TILLBYGGNADER EJ BYGGLOVSPLIKTIGA

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Så söker du bygglov BYGGLOV

Så söker du bygglov BYGGLOV Så söker du bygglov BYGGLOV BYGGLOV Så söker du bygglov 1 NÄR BEHÖVS BYGGLOV? 2 NÄR BEHÖVS INTE BYGGLOV? 3 FÖRHANDSBESKED 4 VILKA HANDLINGAR BEHÖVS TILL ANSÖKAN OM BYGGLOV? 5 ÖVRIGA HANDLINGAR 6 KONTROLLANSVARIG

Läs mer

Bygglov och Förhandsbesked

Bygglov och Förhandsbesked Bygglov och Förhandsbesked BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll INNEHÅLL 1 BYGGLOV ALLMÄNT 2 Att söka bygglov 2 Förhandsbesked 2 När behöver du inte ansöka om bygglov 2 Olovligt byggande 2 Innan en ansökan

Läs mer

Lathund för husbyggare i Växjö kommun

Lathund för husbyggare i Växjö kommun Lathund för husbyggare i Växjö kommun Växjö kommun 2013-06-12 1 Vägen till drömhuset en resa med många turer Att köpa en tomt är ett stort beslut. Vi vill med denna information hjälpa er att planera och

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

EXEMPELRITNINGAR FÖR NYBYGGNAD AV HUS

EXEMPELRITNINGAR FÖR NYBYGGNAD AV HUS EXEMPELRITNINAR FÖR NYBYNAD AV ENBOSTADSHUS SKA DU BYA NYTT? I den här broschyren finns olika exempelritningar. ör din nybyggnadskarta, situationsplan och andra bygglovshandlingar som exemplen visar så

Läs mer

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser.

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. 1. Inledning Har bostadsrättsinnehavare i föreningen planer på att göra någon form av förändring

Läs mer

Lathund för husbyggare i Växjö kommun

Lathund för husbyggare i Växjö kommun Lathund för husbyggare i Växjö kommun Växjö kommun 2012-04-25 1 Vägen till drömhuset en resa med många turer Att köpa en tomt är ett stort beslut. Vi vill med denna information hjälpa er att planera och

Läs mer

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien)

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien) 1/6 Ansökan byggförsäkring Offert/beställning Offert önskas på byggförsäkring för nedan projekt Byggförsäkring beställs för nedan beskrivna byggprojekt (vid detta val skickas premiefaktura utan föregående

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Nedan finns vanligt förekommande frågor och kortfattade svar. Är du osäker på vad som gäller för just din fastighet så är du välkommen att ringa eller komma in och träffa en handläggare

Läs mer

Så här fungerar nya webbföranmälan

Så här fungerar nya webbföranmälan Så här fungerar nya webbföranmälan Du gör din föranmälan lika enkelt och säkert som när du utför dina bankärenden över internet. Du får omedelbar bekräftelse på att din anmälan har kommit till oss och

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Godkänd av miljö- och byggnadsnämnden 2005-10-11, MBN 194, DNR 2005.970 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-12-15, KF 195 att

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

BRA ATT TÄNKA PÅ 1. VID ANSÖKAN OM BYGGLOV Upprättad 2014-11-05. Reviderad 2015-04-21

BRA ATT TÄNKA PÅ 1. VID ANSÖKAN OM BYGGLOV Upprättad 2014-11-05. Reviderad 2015-04-21 BRA ATT TÄNKA PÅ 1 VID ANSÖKAN OM BYGGLOV Upprättad 2014-11-05 Reviderad 2015-04-21 Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att din handläggning av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Frågor som besvarades i sändning och i chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014

Frågor som besvarades i sändning och i chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 Datum 2014-06-25 Diarienummer 1(17) Frågor som besvarades i sändning och i chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 Fråga 1 Får tillbyggnad innehålla kök/våtrum? Utan KA? Svar 1 Boverket: Ja

Läs mer

EXAMENSARBETE. Bygglovsmall. Johan Dunder. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Bygglovsmall. Johan Dunder. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Bygglovsmall Johan Dunder Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Bygglovsmall Johan Dunder Luleå Tekniska Universitet

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 5.DOC

ESA STATUSRAPPORT 5.DOC STATUSRAPPORT 5 Titel: Statusrapport 4 Projekt: ESA - Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 1.1 Skriven av: Malin Heimer Datum:

Läs mer

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Datum 2014-07-11 Diarienummer 1(13) Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Fråga 1 Får man ha källare på Attefallshus? Svar 1 Boverket: Ja Fråga 2 Kan man bygga takkupor

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg I Göteborg handläggs bygglovärenden på stadsbyggnadskontorets tre distrikt. När du ansöker om bygglov ligger reglerna i Plan- och bygglagen och kommunens planer till grund för

Läs mer

Fastighetsbeteckning: Sökandens namn: *) Personnr./ Org.nr: Postadress: Postadress: Tel mobil: Ändring av befintlig verksamhet

Fastighetsbeteckning: Sökandens namn: *) Personnr./ Org.nr: Postadress: Postadress: Tel mobil: Ändring av befintlig verksamhet VÄRMDÖ KOMMUN ANMÄLAN AV DAGVATTENANLÄGGNING Enligt 9 kap 2 och 7 miljöbalken (1998:808) samt 13och 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Fastighet Sökanden/verksamhetsutövare

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Norra Storängsvägen 3

Norra Storängsvägen 3 Län Östergötland Gatuadress Kommun Finspång Storlek 7.0 rum (6 sovrum) / 178 m² Område Östermalm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stor familjevilla centralt

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Information till småhusägare i Norra Ängby

Information till småhusägare i Norra Ängby SIDAN 1 Information till småhusägare i Norra Ängby 1. När behövs bygglov? 2. Hur regleras bebyggelsen? 3. Stockholms stadsmuseum 4. Hur söker man bygglov? 5. Till sist 6. Frågor 1. När behövs bygglov?

Läs mer

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015 1 () Plan- och bygglovtaxa 2015 2 () INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Inledning 3 2. Grundbelopp 4 3. Lovavgift 5 4. Planavgift 7 5. Avgift för startbesked 8 6 Objektsfaktor area 9 7. Timersättning 10 8. Avgift

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Exempelritningar för murar och markuppfyllnad

Exempelritningar för murar och markuppfyllnad Exempelritningar för murar och markuppfyllnad + 21.75 1.0 + 21.75 + 20.75 2.5 BÅSTAD DANDERYD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KNIVSTA LIDINGÖ NACKA SIGTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE TYRESÖ TÄBY UPPLANDS VÄSBY

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när?

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? När ska man ge bygglov? När ska en ansökan avslås? Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? PRÖVNING AV BYGGLOV I NYA PBL Elisabeth Ehrlén, Ehrlén Consulting

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Björkstigen, tomt 17

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Björkstigen, tomt 17 Län Östergötland Gatuadress Kommun Norrköping Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 33 m² Område Grymön Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Sjötomt vid Bråviken.

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Ekgården. Villatomter i Södertälje. Med naturskön omgivning

Ekgården. Villatomter i Södertälje. Med naturskön omgivning Ekgården Villatomter i Södertälje Med naturskön omgivning Figur 1 - Ekgården i Södertälje. Tomter till försäljning markerade med svart. Figur 2 Tomter med id-nummer och ungefärlig storlek i kvm. Välkommen

Läs mer

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område Norra Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fastigheten består

Läs mer

Lathund för fribyggartomter. i Helsingborgs stad ETT SAMARBETE MELLAN STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARK- OCH EXPLOATERINGSENHETEN

Lathund för fribyggartomter. i Helsingborgs stad ETT SAMARBETE MELLAN STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARK- OCH EXPLOATERINGSENHETEN Lathund för fribyggartomter i Helsingborgs stad ETT SAMARBETE MELLAN STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARK- OCH EXPLOATERINGSENHETEN LATHUND FÖR FRIBYGGARTOMTER Innehåll 3 Kort om fribyggartomter 4 Fastighetsbildning

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

Lövsättravägen 45. Lövsättravägen 45. www.hemverket.se - Sida 1 av 14

Lövsättravägen 45. Lövsättravägen 45. www.hemverket.se - Sida 1 av 14 Län Stockholm Gatuadress Kommun Österåker Storlek 2 rum (1 sovrum) / 38 m² Område Lövsättra Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och tyst läge. Nära till Åkersberga Centrum. Ca 1 km till busshållplats.

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp 1 (6) INFORMATIONSBREV 2014-02-14 Information till fastighetsägare i Bergshamra by Etapp 1 Byggstart för kommunalt vatten och avlopp Hej! Nu påbörjar vi byggnationen av vatten och avlopp i ditt område.

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar)

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) SIMSJÖOMRÅDET Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) Plan, Bygg och Lantmäteriförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljöförvaltningen Östra

Läs mer

Hantering av byggärende på Stora Varholmen 2015-02-02

Hantering av byggärende på Stora Varholmen 2015-02-02 Hantering av byggärende på Stora Varholmen 2015-02-02 Detta dokument är framtaget för att underlätta samt säkerställa att gällande regler samt beslutsgång för byggärenden inom Stora Varholmens Havsbadskoloni

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Marknadsvägen 8

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Marknadsvägen 8 Län Kalmar Gatuadress Kommun Mörbylånga Storlek 2.0 rum (1 sovrum) / 75.6 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Entre in till matrum. Kök o matrum, trägolv,

Läs mer

Informationsmöte Hällbacken, etapp 3

Informationsmöte Hällbacken, etapp 3 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret DAGORDNING 2014-12-02 Informationsmöte Hällbacken, etapp 3 18.00 Inledning Anna Henriksson, Stadsbyggnadskontoret 18.15 Allmänt Detaljplan, grönområden, skolor, service

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Torsby Åkerväg 7 Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Villa under ombyggnad! Möjlighet att förvärva en villa som är under omfattande

Läs mer

HLM-Fiber i Lund 2013-12-11

HLM-Fiber i Lund 2013-12-11 http://www.bruce.se/hlmfiber HLM-Fiber i Lund 2013-12-11 Hej grannar! Nu börjar det röra på sig. Vi har efter informationsmötet i tisdags redan fått in ett 70-tal beställningar och är på väg mot de 147

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Trollvägen 8 Kommun Sollefteå Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Skedom Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Trollvägen 8 Kommun Sollefteå Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Skedom Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sollefteå Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Skedom Tillträde tidigast 2013-07-01 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Mexitegelvilla med valmat tak,

Läs mer

Information från Styrelsen - Nr 18 Februari 2010

Information från Styrelsen - Nr 18 Februari 2010 Information från Styrelsen - Nr 18 Februari 2010 Bäste/Bästa Föreningsmedlem! Detta nyhetsbrev (nr. 18) från styrelsen i BRF Krabban handlar till största delen om våra från och med nu gällande regler för

Läs mer