LEVERANSRAPPORT: Riges - Förberedelse e-tjänster. [Processutveckling, prototyp, personas och användningsfall]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEVERANSRAPPORT: Riges - Förberedelse e-tjänster. [Processutveckling, prototyp, personas och användningsfall]"

Transkript

1 LEVERANSRAPPORT: Riges - Förberedelse e-tjänster [Processutveckling, prototyp, personas och användningsfall] Titel: LEVERANSRAPPORT: Riges Förberedelse e-tjänster Projekt: RIGES Idnr: Delprojekt: Förberedelse e-tjänster Idnr: Beställare: Version: 1.0 Skriven av: Petronella Enström Datum: Godkänd av: Åsa Jadelius Datum: Projektwebbplats:

2 Leveransrapport Förberedelse e-tjänster 2(14) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING BAKGRUND MÅLGRUPP FÖR RAPPORTEN MÅL/UPPDRAG EFFEKTMÅL/SYFTE PROJEKTMÅL ANVÄNDNINGSFALL BEHOV/UTGÅNGSLÄGE/NULÄGE METOD LEVERANSER ERFARENHETER/LÄRDOMAR PROCESSUTVECKLING BEHOV/UTGÅNGSLÄGE/NULÄGE METOD LEVERANSER ERFARENHETER/LÄRDOMAR PROTOTYP BEHOV/UTGÅNGSLÄGE/NULÄGE METOD LEVERANSER ERFARENHETER/LÄRDOMAR KUNSKAPSSPRIDNING PERSONAS BEHOV/UTGÅNGSLÄGE/NULÄGE METOD LEVERANSER ERFARENHETER/LÄRDOMAR ANVÄNDARAVSTÄMNING BEHOV/UTGÅNGSLÄGE/NULÄGE METOD LEVERANSER ERFARENHETER/LÄRDOMAR KOMMENTARER FRÅN PROJEKTET Bilaga 1 Bygglov e-tjänst (Excel) Bilaga 2 Placera byggnad (PowerPoint) DOKUMENTNAMN: PROJEKTLEVERANSRAPPORT_FÖRBEREDELSE E-TJÄNST 2013.DOC ÄNDRAT : 2013/03/05 HH:03 UTSKRIFTSDATUM: 2013/03/05 HH:03

3 Leveransrapport Förberedelse e-tjänster 3(14) Förändringshistorik Version Datum Status och eventuell förändringsorsak Utfärdare Första utkast av arbetsdokumentet Thomas Norlin Kompetterat Petronella Enström Kompetterat bilder m.m. Petronella Enström Relaterade dokument Version Datum Benämning Beslutsinstans Projektplan 2.0 RIGES styrgrupp DOKUMENTNAMN: PROJEKTLEVERANSRAPPORT_FÖRBEREDELSE E-TJÄNST 2013.DOC ÄNDRAT : 2013/03/05 HH:03 UTSKRIFTSDATUM: 2013/03/05 HH:03

4 Leveransrapport Förberedelse e-tjänster 4(14) 1 Sammanfattning Detta dokument beskriver i stort hur RIGES har arbetat med att förbereda att ta fram e- tjänster. 1.1 Bakgrund I den inledande delen i RIGES-projektet gavs i uppdrag att förbereda för e-tjänsterna som skulle levereras senare i projektet. Denna rapport redovisar leveranser, metodval samt erfarenheter gjorda under framtagandet. Arbetet pågick under Målgrupp för rapporten Målgruppen är de deltagande i olika delaktiviteter samt övriga intressenter till RIGESprojektet. 2 Mål/uppdrag 2.1 Effektmål/syfte Förbereda, förankra och kvalitetssäkra införandet av e-tjänster 2.2 Projektmål Fem uppdrag gavs i inledningen av projektet Framtagande av användningsfall Processutveckling av bygglovansökan Framtagande av prototyp Framtagande av personas Avändaravstämningar Nedan presenteras hur projektet RIGES genomfört de fyra uppdragen: 3 Användningsfall 3.1 Behov/utgångsläge/nuläge RIGES hade behov att göra projektets olika delar begripliga både för de som ska delta i projektet och levererad underlag till det som ska utvecklas till och dem som ska använda e- tjänsterna. 3.2 Metod Metod som valdes var att forma användningsfall för bygglovansökan och samhällsplanering i form av workshop med 1-2 deltagare per kommun. Perspektivet har varit att deltagarna har satt sig i kundens situation för att skapa en enkelhet för kunden. Huvudprojektgruppen har tagit fram 3 användningsfall. 3.3 Leveranser Det första användningsfallet är Bygglovansökan inkl att göra situationsplan. DOKUMENTNAMN: PROJEKTLEVERANSRAPPORT_FÖRBEREDELSE E-TJÄNST 2013.DOC ÄNDRAT : 2013/03/05 HH:03 UTSKRIFTSDATUM: 2013/03/05 HH:03

5 Leveransrapport Förberedelse e-tjänster 5(14) Det ska underlätta för kunden att lämna en komplett elektronisk bygglovansökan genom att guida till rätt frågor utifrån vad ansökan gäller samt ta bort alla onödiga frågor. Vidare ska det underlättas att lämna digitala underlag som ritningar och handlingar. En svår uppgift för kund att lämna en korrekt situationsplan som beskriver var på kartan bygglovet söks dvs inte detaljritningar på byggnaden. Här skulle GIS kunna underlätta och e-tjänsten erbjuda ett verktyg för att rita situationsplan. I enkla fall är det en markering där eldstaden ska placeras dvs i rätt hus eller i ett nytt hus tex friggebod (som inte finns på kartan). I avancerade fall skulle huset ritas in med måttkedjor för planerad byggnad och kortaste avstånd till fastighetsgräns från planerad byggnad. I förlängningen skulle dennae-tjänst kunna ersätta lämnande av pappers nybyggnadskarta från kartavdelningen. Då kan nybyggnadskartan behöva kunna faktureras kunden. Flödet är att göra en ansökan; fylla i grunduppgifter, beskriva vad som det söks för, göra situationsplan, fylla i kunduppgifter och lämna in ansökan. Sedan bör det levereras till ärendehanteringssystemet så det når handläggaren smidigt, kontakt hålls via mina sidor mellan kund och handläggare, leverera beslut och fakturera bygglovsavgiften. Även beställning av nybyggnadskarta och fakturering av det bör ingå. Det andra användningsfallet är Vad får man göra på en viss plats/fastighet? Här kan kunden söka rätt på platsen och ta reda på vad som gäller just där, en webb-gis-klient visar karta, planinformation och annan fysisk samhällsplaneringsinformation. Det går även att tänka sig lösningen att låta generera en rapport med information vad som gäller för platsen. Så det var löst i det fall som inpirerat oss till RIGES i det goda EU-exemplet PIKE, DOPS Donegals council planeringskarta. Bild det kan illusteras så här. DOKUMENTNAMN: PROJEKTLEVERANSRAPPORT_FÖRBEREDELSE E-TJÄNST 2013.DOC ÄNDRAT : 2013/03/05 HH:03 UTSKRIFTSDATUM: 2013/03/05 HH:03

6 Leveransrapport Förberedelse e-tjänster 6(14) Det tredje användningsfallet är Var kan man lokalisera en viss användning? dvs söka mark för lokalisering av en användning/verksamhet. Ex vis kan kunden styras till ett frågeformulär som kunden fyller i sökkriterier i och ett antal platser som sökkriterierna stämmer för visas i en karta. En plats väljs och zoomas in för att redovisa vad som gäller för den platsen dvs användningsfall 2 återanvänds. Se bilaga 2 Placera byggnad.ppt 3.4 Erfarenheter/lärdomar Det var mycket illustrativt att använda användningsfall för att beskriva vad RIGES vill leverera. Både för kunder, handläggare och styrgrupp blev det lättare att diskutera processer, resursplanera samt upphandla och utveckla e-tjänster. 4 Processutveckling 4.1 Behov/utgångsläge/nuläge RIGES har behov att ta fram processer och detaljerade skisser för användningsfallen som underlag till kravspec för att ta fram e-tjänster. 4.2 Metod Metod som valdes var att forma processer för användningsfallen och detaljerade skisser för användningsfall 1 bygglovansökan i form av workshop med 1-2 deltagare per kommun och ibland av ledning av konsulter. Perspektivet har varit att deltagarna har satt sig i kundens situation för att skapa enkla processer för kunden. Huvudprojektgruppen har tagit fram huvudprocesser för alla 3 användningsfallen. Bygglovgruppen med 1-2 handläggare per kommun har utifrån användningsfall 1 tagit fram detaljerade skisser/flöden för e-tjänster för bygglovansökningar. Det resulterade i detaljerade skisser på 9 stycken olika flöden för bygglovansökan som ritas i en excellfil, se bilaga Leveranser Process för användningsfall 1, bygglovansökan Leveransen är processer för användningsfall 1 bygglovansökan. - En process för att söka bygglov och kvittens att den är inskickad. - Delprocess för att rita situationsplan på det som kunden vill bygga. - En process för att få in bygglovansökan i kommunerans respektive ärendehanteringssystem för bygglov, kommunikation mellan kund och bygglovhandläggare, meddela status kring bygglovansökan som ansökan komplett, beslut bygglov beviljat och fakturering av bygglovavgift. DOKUMENTNAMN: PROJEKTLEVERANSRAPPORT_FÖRBEREDELSE E-TJÄNST 2013.DOC ÄNDRAT : 2013/03/05 HH:03 UTSKRIFTSDATUM: 2013/03/05 HH:03

7 Leveransrapport Förberedelse e-tjänster 7(14) Bilden: ovanstående turkosa process är beskriven i detalj för respektive typ av bygglovansökan/anmälan, se bilaga 1. Det är 9 olika typer av bygglovansökan anmälan av eldstad, bygglov för transformator, bygglov för skylt, bygglov för uterum, rivning, strandskyddsdispens, förhandsbesked, förhandsbesked med strandskyddsdispens och nybyggnation. 8 av dem är de som bygglovhandläggarna bedömer som enkla som går att skräddarsy för stor del av bygglovansökningar och det är många ansökningar inom som underlättar för kund att ansöka. Den 9:de processen nybyggnation är ett komplext flöde som inte är klart. Detaljdelprocess göra situationsplan (gult i bilden ovan) utvecklas nedan: DOKUMENTNAMN: PROJEKTLEVERANSRAPPORT_FÖRBEREDELSE E-TJÄNST 2013.DOC ÄNDRAT : 2013/03/05 HH:03 UTSKRIFTSDATUM: 2013/03/05 HH:03

8 Leveransrapport Förberedelse e-tjänster 8(14) Användningsfall 2 Vad gäller på min tomt/en viss plats? Användningsfall 3 Var får jag bygga X? dvs hitta en plast för lokalisering av en användning/verksamhet (Återanvänder del av användningsfall 2) 4.4 Erfarenheter/lärdomar Det är en komplex process att söka och handlägga ett bygglov. Att bara ha en process gör processen komplex och riskerar att e-tjänsten för bygglovansökan blir svårare att fylla i än en pappersblanket för bygglovansökan. Därför valde bygglovgruppen tidigt att hitta mängderna av ansökningar som kunde skräddarsys utifrån kundnytta och användarvänlighet i e-tjänsten. 5 Prototyp 5.1 Behov/utgångsläge/nuläge RIGES måste komplettera processerna med kunskap om användarvänlighet för e-tjänster, interaktionsdesign. Behov att ta fram en prototyp för e-tjänster för att kunna diskutera med bygglovhandläggare och bygglovsökande. DOKUMENTNAMN: PROJEKTLEVERANSRAPPORT_FÖRBEREDELSE E-TJÄNST 2013.DOC ÄNDRAT : 2013/03/05 HH:03 UTSKRIFTSDATUM: 2013/03/05 HH:03

9 Leveransrapport Förberedelse e-tjänster 9(14) 5.2 Metod När dessa flöden tagits fram av bygglovgruppen för bygglovansökan så deltog RIGES i kommunprojektet där funka- nu deltog. Funka.nu är en organisation och har som sitt focus att det ska vara användarvanligt för kund. De har även gjort användartester för olika e-tjänster och informationssökning på webbsidor. De kunde komplettera oss med kunskaper om interaktionsdesign. Funka.nu hade stor nytta av våra processflöden dör att kunna göra en prototyp. 5.3 Leveranser Funka.nu tog fram en prototyp från RIGES processflöde för Ansökan om bygglov för transformator. Funka.nu har informerat under flera arbetsmöten om hur olika människor kan ta emot och uppfatta informations och hur användarvänlighet kan ökas dvs interaktionsdesign. DOKUMENTNAMN: PROJEKTLEVERANSRAPPORT_FÖRBEREDELSE E-TJÄNST 2013.DOC ÄNDRAT : 2013/03/05 HH:03 UTSKRIFTSDATUM: 2013/03/05 HH:03

10 Leveransrapport Förberedelse e-tjänster 10(14) Bild på prototyp från funka nu. Ansökan för transformator DOKUMENTNAMN: PROJEKTLEVERANSRAPPORT_FÖRBEREDELSE E-TJÄNST 2013.DOC ÄNDRAT : 2013/03/05 HH:03 UTSKRIFTSDATUM: 2013/03/05 HH:03

11 Leveransrapport Förberedelse e-tjänster 11(14) Bild ett ex på en visualiserad e-tjänst som har bilder för att användaren ska hitta rätt. 5.4 Erfarenheter/lärdomar Det förekommer många svåra ord i bygglovansökningsprocessen. Där de går att byta ut det så bör det göras. Det är viktigt att skala av så mycket som möjligt i en e-tjänst. Informera inte för mycket utan det som är nödvändigt. Det är en svår avvägning mellan användarvänlighet och lagkrav. Det är mycket värdefullt i en diskussion att kunna visa en prototyp. Upplever att visualiserade e-tjänst är bra, användarvänliga Visa bild RIGES har dock behov att göra prototyp/demo för alla flöden och testa på bygglovhandläggare och kunder för att klara att färdigställa bygglov komplext flöde. Prototyper med mera råd från Funka.nu kan användas i RIGES upphandlingar och utveckling. 5.5 Kunskapsspridning Prototypen har visas i flera sammanhang och ger en bättre förståelse. 6 Personas 6.1 Behov/utgångsläge/nuläge RIGES vill både för att kunna informera och testa e-tjänsten forma några berättelser hur e- tjänsten kan fungera för en användare. DOKUMENTNAMN: PROJEKTLEVERANSRAPPORT_FÖRBEREDELSE E-TJÄNST 2013.DOC ÄNDRAT : 2013/03/05 HH:03 UTSKRIFTSDATUM: 2013/03/05 HH:03

12 Leveransrapport Förberedelse e-tjänster 12(14) 6.2 Metod Huvudprojektgruppen påbörjar att skriva några personas: Personberättelser för alla 3 användningsfallen. 6.3 Leveranser Företagslokalisering Företag i Skåne vill etablera sig i Västernorrland för att utvidga sin verksamhet. De hanterar lätt miljöfarligt avfall. De anställda ska kunna cykla till jobbet eller åka buss eftersom man har en miljövänlig profil. De vill kunna börja bygga inom 6 månader och är beredda att betala framställning av detaljplan. De vill bara lämna uppgifter till kommunen en gång via e-tjänst och ha EN handläggare. Man är medveten om att flera ansökningar måste göras men vet inte vilka, det vill man veta av sin handläggare. Man har anlitat en konsult som gärna projekterar i AutoCAD men har ingen karta för Västernorrland utan bara för Skåne. Familj söker tomt för att bygga fritidshus Familj från Stockholm söker en tomt för att bygga fritidshus i sina hemmatrakter i Västernorrland. Kvinnan i familjen är pilot och flyger gratis och tycker det är ok att resa max 30 minuter med taxi från flygplatsen. Hon är golfintresserad och familjen gillar fiske och friluftsliv. Man vill ha en tomt lite enskilt vid vattnet. De använder e-tjänst lokalisering och hittar några tomter och mäter avståndet till flygplatsen. Nu vet de vilka tomter de är intresserade av. Familj vill bygga bastu vid sitt fritidshus Johan Johansson äger en fritidshustomt i Höga Kusten-området och vill bygga en fristående bastu och vill veta om det är möjligt. I e-tjänsten får han reda på att tomten ligger inom detaljplan före Han tittar på kartan, lägger till eventuella hus som inte är karterade. Han anger ytan för byggnaderna. Han placerar bastun vid strandlinjen och får då information från tjänsten att han placerat bastun på parkmark. Han flyttar då bastun längre västerut och e- tjänsten godkänner då detta nya läge, med tilläggsinformation om att han max får bygga 20 kvm. Företagare vill bygga ut sin industrilokal Företagare J.J maskiner AB vill bygga ut sin industrilokal som idag är 200 kvm. Han vill veta hur stort han får bygga. I e-tjänsten testar han vilken sida om befintlig byggnad han får bygga ut och hur stort. Svar söder om samt max 100 kvm. Söka bygglov för varmgarage Ett mindre VVS-företag söker bygglov för ett varmgarage på sin fastighet. Vatten finns redan till fastigheten. De söker information på kommunens hemsida och hittar e-tjänsterna samhällsinformation och ansökan om bygglov. VVS-företaget använder e-tjänsten för att se var på fastigheten det är ok att bygga komplementbyggnader. De fyller i bygglovansökan, bifogar sina handlingar dvs ritningar och situationsplan och skickar in. De får ett besked att kommunen tagit emot deras ansökan. Senare via mina sidor får de bekräftelse av bygglovhandläggaren att ansökan är komplett. De får inom 10 veckor via mina sidor besked om att de får bygglov. De får en e-faktura på bygglovavgiften. Installera en kamin Anna Andersson vill installera en kamin i sitt bostadshus. Hon tar kontakt med Kaminexperten AB. Hon vet inte att det krävs anmälan av eldstad till kommunens DOKUMENTNAMN: PROJEKTLEVERANSRAPPORT_FÖRBEREDELSE E-TJÄNST 2013.DOC ÄNDRAT : 2013/03/05 HH:03 UTSKRIFTSDATUM: 2013/03/05 HH:03

13 Leveransrapport Förberedelse e-tjänster 13(14) bygglovavdelning. Det upplyser säljaren av kaminer henne om. När Anna kommer hem på kvällen letar hon på kommunens hemsida och finner direkt vad hon ska göra. Glatt fyller hon i anmälan av eldstad, vilken kamin hon vill köpa, sätter en symbol på huset där hon vill placera eldstaden. Accepterar föreslagen kontrollplan. Hon tänker att vilken tur att hon inte behöver passa en telefontid och sitta i telefonkö imorgon. Då hon loggat in med e-id så finns hennes kontaktuppgifter sparade sedan hon ansökt om förskoleplats. Vidare väljer hon att få en e-faktura. Bara hon får anmälan godkänd ska hon maila säljaren igen för att beställa en kamin och beställa montering samt kontakta sotaren för besiktning. Hon tittar på det nyfällda trädet på tomten, tänker att trädet har torkat lagom till snön kommer och då kan hon elda det i kaminen. Bygga en transformator Sara Karlsson som arbetar på Vattenfall ska idag igen söka bygglov för en ny transformatorstation, med den nya e-tjänsten som kommunen har är det enkelt och smidigt. Hon söker sig till GPS-koordinaterna som finns angivna på ritningen och placerar en symbol där med rätt längd och bredd. Hon loggar in med sitt e-legg som slår mot verksamt.se:s databas som verifierar att hon har rätt att företräda Vattenfall vid ansökningar av bygglov, det har Vattenfalls firmatecknare matat in hos verksamt.se. Hon fyller i e-tjänst bygglov transformator och bifogar ritningsfilerna. Hon får direkt ett besked att kommunen tagit emot deras ansökan. Senare via mina sidor för företaget får hon bekräftelse av bygglovhandläggaren att ansökan är komplett. Vattenfall får inom 10 veckor via mina sidor för företaget besked om att bygglov beviljats. Vattenfall får en e-faktura på bygglovavgiften 6.4 Erfarenheter/lärdomar Personas ger en bra beskrivning och underläggar att se om alla moment finns med för att klara ett användningsfall för någon fiktiv person. Nu är de dock för avancerade utifrån vad RIGES kommer att kunna leverera så de bör ses över och skrivas om för att stödja utvecklingen och marknadsföringen av e-tjänsterna. 7 Användaravstämning 7.1 Behov/utgångsläge/nuläge RIGES hade behov att stämma av med bilvande användare av e-tjänsten för att försäkra att e- tjänsterna blir till nytta och att de är användarvänliga. 7.2 Metod Dialog med möjliga användare både företag och personer genom att pressentera projektet och visa användningsfallen. 7.3 Leveranser Ett frukostmöte med företag har hållit i Sundsvall, viktig input har inkommit, se vidare minnesanteckningar från det mötet. 7.4 Erfarenheter/lärdomar Företag vill ta del av och se mycket information fån både kommuner och andra myndigheter tex användningsfall 2. Fler sådana möten bör ske när vi har mer att visa! DOKUMENTNAMN: PROJEKTLEVERANSRAPPORT_FÖRBEREDELSE E-TJÄNST 2013.DOC ÄNDRAT : 2013/03/05 HH:03 UTSKRIFTSDATUM: 2013/03/05 HH:03

14 Leveransrapport Förberedelse e-tjänster 14(14) 8 Kommentarer från projektet Nu är det dags att ta fram fler prototyper för att åskådliggöra hur de ska se ut och påbörja upphandling/utveckling av e-tjänster samt mer dialog med blivande användare. Detta behövs innan bygglovhandläggarna kan arbeta vidare och färdigställa processerna, framför allt processen för bygglov för nybyggnation som är ett mycket komplext flöde. Fortsatt dialog med Funka.nu är värdefullt för att få användavänliga och nyttiga e-tjänster. DOKUMENTNAMN: PROJEKTLEVERANSRAPPORT_FÖRBEREDELSE E-TJÄNST 2013.DOC ÄNDRAT : 2013/03/05 HH:03 UTSKRIFTSDATUM: 2013/03/05 HH:03

15 Bygga Nytt eller om /tillbyggnad Installera braskamin E tjänst bygglov E tjänst eldstad E tjänst förhandsbesked E tjänst strandskyd dsdispens E tjänst bygglov Var & Vad vill du BYGGLOV KOMPLEXT FLÖDE EJ KLART Vilken kommun? Ange kommun (lista m radioknappar) Vilken fastighet? Ange fastighetsbeteckning alt adress Vilken åtgärd Radio: * Bygga * Ändra användning Bygga INFO BYGGA: Kan vara både bygga nytt, ersätta befintlig byggnad eller bygga till befintlig byggnad Vad ska byggas? Krysslista: * En /tvåbostadshus * Flerbostadshus * Kontorsbyggnad * Fritidshus * Garage * Carport * Gäststuga * Förråd * Industri och lagerbyggnad * Handelslokal * Annat: Beskriv kort vad du vill bygga, tex "uterum", "Enbostadshus" Fritext Utarbeta infotext för fritexten Hur stort planerar du att Byggnadsarea, kvm: Info: Def byggnadsarea INFO Belop ha m E tjänst rivning Processen/e tjänsten "Bygga" (hela, komplexa flödet) är inte klar utan behöver ytterligare en bearbetning.

16 Info: Definition byggnadsarea, lägga in exempeltext på vad som ska läggas in. Obligatorisk för all nybyggnation utom små byggnader (lagtext) Strandskydd i förslag på "wikipedialänkar" skalenligt, Vad är beräknad totalkostnad Radio: * över * under Ange total byggnadsarea på fastgiheten idag Fritext O: Detta ingår i totalkostnad:xxx. ppet ska vara 10 pbb ska helst möjlighet att enkelt uppdatera beloppet varje år. Har du en kontrollansvarig som har åtagit sig uppdraget? Radio: Ja/Nej Kryssar man Nej ska en blankett för detta bifogas i kvittensen Ange det särskilda skälet för strandskyddsdispensen Kontrollansvarig Namn Adress Certifierad av: e post: Kvittens på ansökan skickas även till KA för underrättelse En situationsplan måste vara med i ansökan Radioknappar: Har en situationsplan som jag vill bifoga Vill rita situationsplan i karttjänst Vill beställa en karta för att färdigställa en situationsplan Info: Vid enkel byggnation, tex gästhus eller garage rita in denna på kartan, det blir din situationsplen. Vid mer kompex byggnad, tex nytt bostadshus färdigställ situationplan och bifoga filen. Ev kan en nybyggnadskarta behövas det får du veta av dina handläggare. Rita i karta Bifoga Beställa E tjänst Karta möjligt att ladda ner digital karta alt beställa den i pappersformat. HUR SKA DETTA HANTERAS? Kartfunktion: Få upp aktuell fastighet med eventuella byggnader. Markera var på fastigheten byggnaden/åtgärden ska uppföras/utföras, för att skapa en situationsplan (kan även bifogas som dokument i slutet.) Möjligt bifoga situationsplan E tjänst karta Planeras din åtgärd inom strandskyddsområde? Kryss: Ja Ej obligatoriskt att kryssa i. Info kring vad som är strandskyddsområ de. Ren rittjänst, det ska inte larmas om man lägger in något som inte kan ges bygglov för. Anger måtten "5 m x 2 m" och får upp skalenlig figur som placeras på tomten. Radioknapp: Lägg in lagtext

17 Teknisk beskrivning Om flera byggnader så måste man kunna fylla i flera tekniska beskrivningar, tom avlopp En teknisk beskrivning måste vara med i bygglovsansökan Vill fylla i Fasadmaterial Takmaterial Grundläggningssätt Grundkonstruktion underifrån räknat, inkl fyllnadsmaterial Ytterväggar konstruktion, utifrån räknat. Ange även ev källarväggars konstruktion Yttertak/takkons truktion Takstolar Uppvärmni ngssätt Ventilation Radioknapp: Jag har en teknisk beskrivning som jag vill bifoga Jag vill fylla i en teknisk beskrivning Möjligt bifoga tek beskr. Krysslista: * Trä * Tegel * Puts * Betong * Plåt * Annat: Ange kulör på fasad: Krysslista: * Papp * Tegel * Betong * Plåt * Annat: Ange kulör på tak: Krysslista: * Källare * Krypgrund * Hel platta * Fyllning/packning * Pålar/plintar * Annat: Fritext Fritext Ska vi fråga om dessa punkter? Vad ska kommunerna göra med informationen? Vilket ansvar tar kommunen för detta? Fritext Takstolskonstruktio n, dimensioner, taklutning. Radio: * Prefab * Platsbyggd Fritext Radio: * Mekanisk frånluft * Mekanisk från och tilluft * Frånluftsvärmepump * Annat:

18 Vatten Om gemensamt: Ange anläggning Om gemensamt: Ange kontaktperson Avlopp Om gemensamt: Ange anläggning Om gemensamt: Ange kontaktperson Om enskilt: Ange hur ni tänkt ordna med avlopp Bifoga ritningar i förslag på!wikipedialänkar" skalenligt, måttsatta Radio: Kommunalt Gemensamt Enskilt Ej vatten Fritext Namn Telefonnummer Möjligt att bifoga godkännande Radio: Kommunalt Gemensamt Enskilt Ej avlopp Fritext Namn Telefonnummer Möjligt att bifoga godkännande Fritext Krysslista vad jag bifogar: * Fasadritning (marklinjer) * Planritning (möblerad) * Sektionsritning i förslag på!wikipedialänkar" skalenligt, måttsatta Möjligt bifoga dokument Kryssa för det du skickar med, visa för sökande vilka dokument som är obligatoriska Info: Tänk på att detta kring tillgänglighet det ska framgå på ritningarna

19 Övrig information Fritext Möjligt bifoga dokument Här kan du bifoga tex grannintyg, förslag till kontrollplan, energiberäkning, konstruktionsritning, byggfelsförsäkring med färdigställandeskydd, brandskyddsdokumentation För flerbostadshus, arbetslokaler: Brandskyddsdokumentation obligatorisk här Arbetslokaler: Intyg från arbetstagarrepresentant obligatoriskt Info om sökande Information om den/de sökande Namn Personnummer Adress Telefonnummer Mobilnummer E post Namn Personnummer Adress Telefonnummer Mobilnummer E post Annan adress för faktura? Namn Adress Telefonnummer Mobilnummer E post Personnummer obligatoriskt i några av kommunerna Info om sökande Information om företaget Företag Orgnummer Adress Telefonnummer E post Kontaktperson Namn Telefonnum mer Fakturaadress Namn Ref Adress Kvittens E tjänsten visar: Komplett ansökan möjlighet att justera Info: Detta gäller för att få börja bygga (Tekniskt samråd, Startbesked, bekräftad kontrollplan) Ikryssad ruta för kontakt med e post Blankett för KA ska också med, om Nej kryss tidigare Kvittensen ska också skickas till KA Bekräftetelse via e post, ansökan bifogad i pdfformat. Din ansökan är nu hos kommunen. Du kommer "snart" få information om diarienummer, vilken handläggare som tar hand om ditt ärende etc.

20 Bilaga 2 1(7) Placerabyggnad Ritlåda Import/export Vad säger Dp Finns kommun specifika begränsningar Situationsplan 3D- visualisering

21 Bilaga 2 2(7) Placerabyggnad Ritlåda Vad säger Dp Finns kommun specifika begränsningar Funktion för att placera byggnad på en tomt 1. Via Ritverktyg 2. Bim modell /cad ritning 3. Schablon byggnad Import/export Situationsplan 3D- visualisering

22 Bilaga 2 3(7) Placerabyggnad Ritlåda Vad säger Dp Finns kommun specifika begränsningar Du har valt Schablon byggnad Mata in Längd 7 x bredd m2 Klar att placera byggnad Rotera / flytta byggnad med knapparna nedan Import/export Situationsplan 3D- visualisering Byggnadstyp X Fäst mot befintlig byggnad X

23 Bilaga 2 4(7) Placerabyggnad Ritlåda Vad säger Dp Finns kommun specifika begränsningar Välj import metod 1 Cadritning dwg 2 Bimmodell Import/export Situationsplan 3D- visualisering Import val Fäst mot befintlig byggnad X Filen har koorssystem Placera i ritningen

24 Bilaga 2 5(7) Placerabyggnad Ritlåda Import/export Vad säger Dp Finns kommun specifika begränsningar Skapa situationsplan för bygglov ansökan Situationsplan 1 Måttsättning 3D- visualisering Måttsättning Fäst mot befintlig byggnad Andvänd gärna måttsättnings verktygen observera att måtten går att ändra om måtten inte stämmer Måttsätt Ändra mått

25 Bilaga 2 6(7) Placerabyggnad Ritlåda Import/export Vad säger Dp Finns kommun specifika begränsningar Visa hur din valda byggnad passar i landskapet Situationsplan 1 Läsa in din byggnad 3D- visualisering 2 Från förvalda modeller Fäst mot befintlig byggnad Denna 3d visualiserg ger möjlighet att se vald byggnad passar på vald tomt Mark modellen kommer från lantmäteriets höjdmodell

26 Bilaga 2 7(7) Placerabyggnad Vad säger Dp Finns kommun specifika begränsningar Kommun specifika begränsningar Som din berörs av 1 Strandskydd JA 2 Vaområde Inom ( speciella regler) 3 Samlad bebyggelse Nej 4 Skyddsområde Nej 5 Områdesbestämmelser Nej 6 Översiktsplan bestämmelser Ja 6 Vattenskydds zon Nej Ritlåda Import/export Situationsplan 3D- visualisering Du som fastighetsägare är ansvarig för underjordiska ledningarna som ligger på din tomt Lednings kollen 9 För frågan till lednings kollen gjord Nej bilaga Du ligger inom vidkraftsutbyggnads område Störnings zon 7 Vindkraft utbyggnad

Vad varje fastighetsägare behöver veta om

Vad varje fastighetsägare behöver veta om BygglovFriggebodar och attefallshus Vad varje fastighetsägare behöver veta om 1 Juli 2014 Inledning Innehåll Utformning 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och attefallshus 9 Förhandsbesked

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Digitalisering av detaljplaneinformation för e-tjänsteuppbyggnad

Digitalisering av detaljplaneinformation för e-tjänsteuppbyggnad 1(26) Digitalisering av detaljplaneinformation för e-tjänsteuppbyggnad Dokumentation av Riges delprojekt Detaljplan Version 1.1 2(26) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER Utrednings- och Statistikkontoret AB Sweco Eurofutures AB Gunnar Lindqvist -1 gunnar.lindqvist@sweco.se . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät...

Läs mer

Så söker du bygglov BYGGLOV

Så söker du bygglov BYGGLOV Så söker du bygglov BYGGLOV BYGGLOV Så söker du bygglov 1 NÄR BEHÖVS BYGGLOV? 2 NÄR BEHÖVS INTE BYGGLOV? 3 FÖRHANDSBESKED 4 VILKA HANDLINGAR BEHÖVS TILL ANSÖKAN OM BYGGLOV? 5 ÖVRIGA HANDLINGAR 6 KONTROLLANSVARIG

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED PERIODISKT BYGGLOV ÄNDRING AV TIDIGARE BEVILJAT BYGGLOV TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV / FÖRLÄNGNING FÖRNYELSE Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Byggherre: Förnamn

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Effektivisering av bygglovsprocessen

Effektivisering av bygglovsprocessen Effektivisering av bygglovsprocessen En kundundersökning i Göteborg ERIK ANDREASSON NICODEMUS STILLER EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN

Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN Tomtköpets 7 steg 1 Kika på kalmar.se/ledigatomter - här finns alla kommunens villatomter. Ingen tomt som passar dig? Ställ dig gärna i tomtkön så får

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... 2 Metod och genomförande... 2 Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

ORDLISTA. Arbetshandling. Se bygghandling. Arbetshandlingar. Se bygghandling. Arbetsritning. Se bygghandling. Arbetsritningar.

ORDLISTA. Arbetshandling. Se bygghandling. Arbetshandlingar. Se bygghandling. Arbetsritning. Se bygghandling. Arbetsritningar. ORDLISTA A- ritningar Samlingsnamn för ritningar som normalt upprättas av en arkitekt. A- ritningar omfattar sammanställnings-, uppställnings-, uppställnings-, och detaljritningar för en byggnad. Arbetshandling

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Innehåll i kurspaket : Halvdags informationsträff för avloppsentreprenörer

Innehåll i kurspaket : Halvdags informationsträff för avloppsentreprenörer Innehåll i kurspaket : Halvdags informationsträff för avloppsentreprenörer Vad Kommentar/förklaring 1 Introduktion Översiktlig beskrivning av syfte och upplägg av informationsträff. 2 PM för miljökontoret

Läs mer

INFORMATION INNAN DU BÖRJAR

INFORMATION INNAN DU BÖRJAR Kundmanual Fastighet Vad är en fastighet? Sök fastighetsbeteckning Fastighetsinformation Lagfaren ägare sidan 3 sidan 3 sidan 6 sidan 7 Bygglov Ritningar/Bygglov sidan 8 Mejla, spara på usb eller skriva

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Utifrån vår mission och din nytta har vi delat upp Mitt Sverige Bygger i tre huvudflikar:

Utifrån vår mission och din nytta har vi delat upp Mitt Sverige Bygger i tre huvudflikar: 2013-03-20 Manual Välkommen som användare! Vi har, utifrån de uppgifter du lämnat till oss, skapat en personlig profil för att du ska få rätt information vid rätt tidpunkt. Du kan ha flera olika profiler

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Framtidens servicemöte Digitala tjänster. Start-kit. Företagare. Malmö Stad 2009-03-19

Framtidens servicemöte Digitala tjänster. Start-kit. Företagare. Malmö Stad 2009-03-19 Framtidens servicemöte Digitala tjänster Start-kit Företagare Malmö Stad Start-kit Företagare Författare Kjell Persson, inuse AB E-post: kjell.persson@inuse.se Telefon: 0761 36 37 45 Bilaga Effektkarta

Läs mer

Foto: Anna Nordblad. Rationell handläggning av förprövning i djurstallar

Foto: Anna Nordblad. Rationell handläggning av förprövning i djurstallar Foto: Anna Nordblad Rationell handläggning av förprövning i djurstallar Innehåll Förord... 2 Projektorganisation... 3 Bakgrund... 4 Projektmål och avgränsningar... 4 Utvärdering av mål... 5 Projektmål

Läs mer

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång En tjänst från Byggnet Manual En viktig pusselbit för framgång Version Juni 2013 ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer