149 Marianne Berglund, v ordförande, hälsar alla välkomna och Karin läser som inledning några texter om Herren är min herde samt ur Joh.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "149 Marianne Berglund, v ordförande, hälsar alla välkomna och Karin läser som inledning några texter om Herren är min herde samt ur Joh."

Transkript

1 EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse Ersmarkskyrkan, Umeå Närvarande: Marianne Berglund, v ordf Cathrine Eiderhäll Hans Jakobsson Roger Lidman Eva Lundeborg-Karlsson Anita Lundqvist Karin Paulsson Gunilla Stenberg Frånvarande: Rune Hedman Åke Hägglund Peter Marksén Astrid Sjöström, ordf Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df Inledning Godkännande av dagordningen Val av protokollsekreterar e Val av protokolljusterare Föregående protokoll Marianne Berglund, v ordförande, hälsar alla välkomna och Karin läser som inledning några texter om Herren är min herde samt ur Joh Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: - Sjukhuskyrkan Skellefteå - Centrum För Utveckling (CFU) 151 att välja Eva S Bäckström till dagens sekreterare. 152 att välja Hans Jakobson och Gunilla Stenberg att tillsammans med dagens ordförande justera protokollet Styrelsen gör ett tillägg till paragrafen: att utse Anita Lundqvist som kontaktperson för EFS Västerbotten gällande Klippenstyrelsen. 138 Dokument Utvecklingsplan för EFS Västerbotten. Hur använder vi

2 materialet? Dokumentet används i dagens sammanträde genom ett justerat dokument från Henrik Näslund som behandlar avsnittet om solidariskt givande, dokumentet är också delvis kopplat till handlingsplanen och dokumentet har också belysts vid verksamhetsrådens gemensamma sammanträde. Styrelsen konstaterar att dokumentet Utvecklingsplan för EFS Västerbotten ska finnas med som en punkt vid nästa styrelsesammanträde. att med ovanstående beslut och förtydliganden lägga protokollet från till handlingarna. Ideologisk fråga Om idealitet 154 Df inleder med tankar från Ideellt Forum genom en rapport från EFS Västerbottens två utsända deltagare. Hur började vårt ideella engagemang? Vad gjorde att vi kom med? Har engagemanget hjälpt oss att utvecklas i vår tro? Hur och på vilket sätt? Är vi beredda att lära av och med varandra tillsammans? Samtal förs i mindre grupper med utgångspunkt i dessa frågor. Tankar tillsammans: - Hur kan vi som EFS Västerbotten lära av Svenska kyrkan och tillsammans hitta nya vägar, föra en dialog? - Har det skett en förändring bland EFS- anställda i deras förhållande till frivilliga krafter, både bland vuxna och bland ungdomar? - Behövs en initial kraft innan de frivilliga kan bli självgående? - Viktigt att fråga rätt personer om rätt uppdrag. - Önskvärt att lyfta detta, om hur vi möter de frivilliga, på någon medarbetardag. Arbetsordning 2014 AU 66/2013 Handlingsplan 2014 AU 126/ Ek föredrar förslag på styrelsens arbetsordning för år 2014, samtal förs. Styrelsen fastställer dokumentet enligt förslaget. 156 Df redogör för hur handlingsplanen används, hur mycket tid arbetet med handlingsplanen tar och att den inte riktigt landat hos alla råd och arbetsgrupper. Förutom från Salt Västerbotten, har från träffen med utskott och råd vid styrelsehelgen inte inkommit några synpunkter på handlingsplanen. Den verksamhetsplan som används på riksplanet tilltalar arbetsutskottet (AU) och samtal förs om hur vi kan använda delar av

3 den i vårt arbete, kanske som en handlingsplan. EFS verksamhetsplan är kortfattad, bygger på en vision och har tydliga mål för innevarande år Styrelsen för ett samtal om hur vi i Västerbotten kan använda oss av upplägget i EFS verksamhetsplan utifrån vårt uppdrag, vårt arbete, vår roll och vilket färdsätt vi vill använda. Den nya verksamhetsplanen bör presenteras på årsmötet i april. att förändra nuvarande handlingsplan utifrån den verksamhetsplan som finns på riksplanet att EFS Västerbottens och Salt Västerbotten har en gemensam verksamhetsplan, till skillnad mot riksplanet att uppdra till Astrid Sjöström, distriktsföreståndaren och en tjänsteman från kansliet att framställa ett förslag på ny verksamhetsplan 2014 som sedan remitteras till Salt Västerbotten styrelsen den 25/1 för yttrande att ett gemensamt förslag på verksamhetsplan, från arbetsgruppen och Salt Västerbotten, framställs till styrelsens sammanträde 15/2 Stadgeförändringar AU 132/ Till styrelsens sammanträde har ett förslag på proposition inkommit från utsedd arbetsgrupp. Gruppen föreslår att styrelsen minskas successivt från 12 ledamöter till 9 ledamöter. Förändringen gör inte att den demokratiska medlemsrepresentationen äventyras, utan denna ordning kommer att innebära ett återställande av styrelserepresentationen till 2000 års nivå samt ge utrymme för ett mer renodlat och dynamiskt styrelsearbete. att den inledande ingressen till propositionen ska vara följande: EFS Västerbottens styrelse består idag av 12 ledamöter. I takt med att medlemstalet minskat har också underlaget till att rekrytera ledamöter till EFS Västerbottens styrelse minskat. I den organisation som finns idag finns styrelserepresentation i alla utskott och råd, med färre ledamöter kan denna ordning komma att förändras och styrelseuppdraget bli mer renodlat. att föreslå årsmötet förändringar i EFS Västerbottens stadgar 5:1 och 5:4: att minska styrelsens storlek från 12 till 9 ledamöter att styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande och minst fyra av dessa är eniga om beslutet

4 Dokument insamlingsstrategi 2014 EFS böneår 2014 AU 129/ Ek föredrar en uppdaterad version av insamlingsdokumentet, där anpassning gjorts till den insamlingsbudget som antagits för år att anta dokumentet Insamlingsstrategi EFS Västerbotten för år Df delger styrelsen EFS riks förslag och tankar med ett böneår 2014 för EFS. Det finns en önskan om ett bönens år för alla delar i EFS. Böneåret kommer att synliggöras i tidningen Budbäraren, årskonferensen mm, och det är också önskvärt att böneåret får prägla distriktens konferenser och i verksamhet på föreningsnivå. Styrelsen samtalar om vad man ser som möjligt att arbeta vidare med. Det finns fler uttryckssätt i bönen idag. Det kan vara bönenätverk med större och mindre föreningar, bönefaddrar till konfirmander, ge möjlighet till personlig förbön i våra sammanhang etc. Detta skulle kunna vara en fråga att arbeta vidare med för verksamhetsutskotten (VR), utveckling av bönen i våra gudstjänster och hur vi kan dela erfarenheter. Vi behöver underlag och material till inspirationsträffar i distriktet om bönen. att den arbetsgrupp som fått uppdraget att arbeta med den nya verksamhetsplanen för 2014, också ska ta med tankarna om böneåret i det arbetet. att skicka frågan om böneåret och eventuella inspirationsträffar vidare till VR, som uppmanas att komma med förslag och inspiration till våra EFS sammanhang. Projekt EFS Ske-å AU 131/ Från EFS Skellefteå har inkommit en ansökan om att avsluta det 3-åriga ungdomsprojekt ett år i förtid, dvs Ett utdrag ur EFS Skellefteås styrelseprotokoll daterat och en kommentar från projektgruppen har bifogats ansökan. Av EFS Skellefteås styrelse och projektgruppens dokument framgår att behovet av en pastor med ungdomsinriktning inte längre finns i föreningen. Anledningen är att situationen och förutsättningarna på ungdomssidan är helt annorlunda idag. För två år sedan var antalet ungdomar som sökte sig till EFS-kyrkan mot dagens ungdomar och ungdomskören har också färre deltagare. Av det smågruppsarbete som fanns då, finns idag endast en ledarledd smågrupp kvar. Även på personalsidan har förändringar skett och projektgruppen och Skellefteås styrelse konstaterar att den fasta

5 personalstyrka som finns idag räcker för att täcka behovet på ungdomssidan och man har även svårt att se projektet som en offensiv satsning i dagsläget. Styrelsen för ett kort samtal om situationen i EFS Skellefteå och de förändrade förutsättningarna för projektet. att bevilja EFS Skellefteå att avbryta projektet ett år i förväg, per Lån till EFS Ske-å ER 56/ Från EFS Skellefteå har inkommit en låneförfrågan till EFS Västerbotten. Föreningen planerar att bygga om sin fastighet på Stationsgatan 18, plan 2 för att ge plats till administrationen i det nya pastoratet i Skellefteå, och plan 3 för att inrymma den egna administrativa personalen. Plan 2 kommer alltså att hyras ut externt. Låneförfrågan gäller i första hand 3 miljoner kr, men även ett mindre lån är intressant om ett större lån inte är möjligt. Ek redogör för den utlåning som finns i EFS Västerbotten idag och villkoren runt dessa. Ek och Hans Jakobson återger det samtal som fördes i ekonomirådet om EFS Västerbottens möjligheter att låna ut pengar till föreningar, vilket stöd det kan vara till aktiva föreningar samt vilka konsekvenser en utlåning i detta storleksformat får för distriktets placeringar i fonder och avsättningar till placeringskonton. Beslutad utlåningsräntan ligger för närvarande på 2,88%, och inlåningsräntan på våra placeringskonton hos SE-banken på 1,8%. Detta ger ca 1% nettoränta till distriktet. EFS Skellefteå meddelar att föreningen för närvarande inte har några lån. Föreningen har inteckningar på 5,4 miljoner kr där 1,5 miljoner kr ligger som säkerhet för checkräkningens limit. Det finns alltså full täckning för ett lån på 3 miljoner kr hos EFS Västerbotten i befintliga inteckningar. att bevilja EFS Skellefteå ett lån på upp till 3 miljoner kronor att lånet kan ha en avbetalningstid på upp till 25 år att den ränta och övriga lånevillkor som finns enligt tidigare beslut av styrelsen kan fortsätta att gälla (ST 185/2010) att EFS Västerbotten får nyttja befintliga outnyttjade pantförskrivningar i föreningen som säkerhet och full täckning för lånet Sjukhuskyrkan Skellefteå 162 Df rapporterar att sjukhuskyrkan i Skellefteå har genomgått en utvärdering av verksamheten och man konstaterar att verksamheten

6 behöver utökas från 2,5 tjänster till 3 tjänster. Arbetsgruppen har undersökt om det finns fler som kan vara bärare av verksamheten för en möjlig utökning av tjänster. Nio församlingar har meddelat att man vill ge ett stöd för att förverkliga en utökning med 0,5 sjukhusprästtjänst. Nu har även EFS Västerbotten tillfrågats om att vara en av bärarna och att EFS Västerbotten också skulle bli arbetsgivare för sjukhusprästen genom en samverkanstjänst. Styrelsen menar att det måste finnas en långsiktighet i tanken att utöka antalet tjänster i sjukhuskyrkan och efterfrågar beräkningsunderlag och planer för hur församlingarna ska bidra till utökningen. Df uppdras att bevaka ärendet. att ge sitt stöd till tanken med 0,5 tjänsteutökning av sjukhuskyrkans tjänster i Skellefteå 163 Ekonomirapporter Gåvorapport : Ek meddelar att från föreningar och enskilda personer inkom under perioden 5,923 miljoner kr mot budgeterade 5,710 miljoner kr. Vi har tappat mot tidigare utfall under året, men ligger ändå idag på 200 tkr högre utfall än beräknat. För att nå budgeterat mål fattas nu 2,2 miljoner kr. Lividitetsrapport : Ek meddelar att under augusti och september minskade likviditeten med ca 1,6 miljoner kr. Jämfört med september föregående år är likviditeten dock 400 tkr bättre. Ca 45% ligger i fonder, 27% på placeringskonto och resterande i kassa och bank, totalt tkr. Prognos 2013: Ek föredrar en prognos baserad på utfall Ett sämre gåvoutfall för augusti och september än beräknat, samt att december månads gåvor inte beräknas utfalla i samma omfattning som föregående år, gör att gåvoresultatet beräknas ligga i paritet med budget 8,1 miljoner kr (fg prognos 8,8 miljoner kr). Personalbidrag och verksamhetsintäkter ligger lägre än beräknat då antalet konfirmander utföll lägre och intäkten i form av konfaclearingen blir då mindre. Även förändringen att distriktet inte får behålla SST-bidraget, som i stället skickats vidare till föreningarna i distriktet, påverkar intäktssidan. Vi hoppas dock att ett flertal av de föreningar som erhållit SST-bidrag istället ger mer gåvor under slutet av året.

7 Lägre antal konfirmander påverkar också kostnadssidan och tillsammans med lägre kostnader för Klippengården blir utfallet ca 400 tkr lägre än beräknat. Resultatet före bokslutsdispositionerna ligger därmed ca 0,5 miljoner kr bättre än beräknat, -849 tkr (budgeterat tkr). Ur offensiva fonden tas beslutade 500 tkr och en återförd reservering på 300 tkr gör ett resultat på 244 tkr. Föreslås att 244 tkr avsätts till testamentsfonden och redovisat resultat beräknas till 0 kr. Styrelsen mottar rapporterna. Solidariskt givande!? Se dokument av Henrik Näslund 164 Styrelsen har tagit del av ett dokument från utvecklingskonsulent Henrik Näslund, om det solidariska givandet och dess framtid i Västerbotten. Enligt Henriks dokument skulle en framtida modell innebära att både till viss del hålla kvar ett solidariskt givande för att täcka personalkostnaden för distriktskonsulenterna, men också att övergå till en modell där varje förening/krets bär kostnader för sina anställda inklusive en administrationsavgift för administrativ personal. En fördel skulle vara att detta ger tydliga incitament i givandet, ett ökat givande leder till fler anställda i den egna föreningen/kretsen och tvärtom. Andra distrikt har goda erfarenheter av liknande modeller och det har visat sig att det gett ett ökat gåvogivande. En nackdel skulle bli risken att tjänster försvinner både lokalt och på kansliet pga att det inte finns tillräcklig betalnings-/ gåvovilja hos föreningarna. Det visar också vad föreningarna värdesätter och prioriterar. Henric föreslår att modellen införs snarast möjligt och följs av avstämningar med jämna mellanrum och med viss förståelse för tillfälliga svackor i givandet Styrelsen för ett samtal om den nya modellen. Hur skulle detta påverka personalen, skulle det bli fler deltider, skulle en icke populär anställd ge ett sämre givande? Kan en mer konkret modell som denna ge ett bättre givande? Vad får modellen för effekt på givandet till EFS riks? Tanken med den nya modellen ligger i linje med styrelsens intentioner med grundbemanning och projekttjänster. På rådslaget i Uppsala (med representanter från alla distriktsstyrelser) fanns en modell som liknar detta och som används i någon form i flera distrikt idag. Förutom det seminarium som fanns med på rikskonferensen i våras cirkulerar också frågan i olika samarbetsråd och träffar där df finns representerad.

8 att bejaka tanken med den kombinerade modellen med både solidariskt givande och ett tydligare krav på gåvor för att täcka tjänster. Styrelsen konstaterar att modellen måste konkretiseras och att informationen först bör gå till anställda, därefter till föreningarna och sen till årsmötet att uppdra till df att vara ansvarig för arbetet Intern valberedning Styrelsen har att utse två ledamöter (en från norra och en från södra) till en intern valberedning vars arbete består av att föreslå personer till ett flertal olika uppdrag som sen fastställs vid styrelsens konstituerande sammanträde. Se PM för intern valberedning i EFS Västerbotten. att utse Eva Lundeborg-Karlsson för södra länsdelen att utse Anita Lundqvist för norra länsdelen Ideologiska ämnen 2014 AU 136/2013 Bibelfjäll utvärdering 4 år AU 137/ Vid tre av styrelsens sammanträden under kommande år bereds möjlighet till ideologiska samtal. EFS Västerbottens kommande konferens har orden: älskad-rustad-sänd som tema. att orden älskad- rustad- sänd ska få prägla de tre ideologiska ämnena under Df meddelar att han tillsammans med ordförande i styrgruppen fått gruppens uppdrag att utvärdera Bibelfjäll, och att utvärderingsfrågorna ska besvaras av Bibelfjälls samtliga huvudmän och intressenter. Rapporten ska baseras på punkterna syfte och innehåll i PM:et för Bibelfjäll. Utvärderingen bör även belysa vad styrgruppen/ Bibelfjäll har gjort, vad ska styrgruppen/bibelfjäll göra och har styrgruppen/bibelfjäll gjort vad som var tänkt ur huvudmän och intressenters synvinkel? Hur ska styrgruppen/bibelfjäll tänka framöver? Målsättningen är att en rapport utifrån svaren på frågorna och ett handlingsförslag kommer till AU inför styrelsens sammanträde i februari. Närvarande styrelseledamöter ger spontana reaktioner på Bibelfjäll: - stolthet - mött positiv Bibelfjällsdeltagare i skidbacken

9 - strategiskt för inlandet - strategiskt för ungdomar - vi har en bibelskola! - utmaning och möte - både en utåtriktad verksamhet och en utbildning för ungdomar - vision som blev av! Styrelsen ser gärna att Bibelfjäll fortsätter, att Bibelfjällselever också bereds möjlighet att svara på utvärderingfrågorna samt inväntar en sammanställd rapport av utvärderingarna. EFS styrelse- förslag på kandidater AU 138/ I EFS riksstyrelse är EFS i Västerbotten idag representerade genom Birgit Hedman och Henrik Näslund. Birgit och Henrik står i tur att avgå men ställer sig, enligt uppgift, till förfogande för en ny 3-års period. AU har samtalat om eventuella kandidater och om behovet av en större representation från Västerbotten än vad som varit. Styrelsen mottar rapporten. Diakoniprojekt 169 Från Birgit Hedman, Umeå har inkommit en förfrågan om ett diakoniprojekt som omfattar stad, tätort, landsbygd och glesbygd. Ett projekt där Birgit är sammankallande och tillsammans med någon ytterligare diakon och andra intresserade kommer att inventera behovet och möjligheterna som finns i EFS-föreningars diakonala verksamhet. Tankarna med projektet stämmer väl överens med nuvarande handlingsplan där det finns en målbeskrivning som styrelsen inte arbetat med ännu: Samla kunskap och erfarenheter kring diakonala frågor för inspiration/utbildning och kunskapsspridning. Styrelsen bejakar tankarna med ett projekt om vardagsdiakoni. Styrelsen uppdrar till konferenskommittén att beakta diakoniprojektet i sin planering till Nära Jesus konferensen. till Verksamhetsrådet (VR) att vara bollplanket till projektet till Cathrine Eiderhäll att vara ansvarig i VR PM för konferens ST 132/ Vice ordförande redogör för AUs beredning av frågan, vilka utställare som bör få finnas på plats vid vår distriktskonferens Nära Jesus samt utskottets förslag till beslut. :

10 att utställare som vill finnas med på Nära Jesus konferenser ska vara samverkansparter med EFS, t ex Sensus, folkhögskolorna, Luleå stift och Din Bok, dock inte politiska utställare. Kersti Karlsson Evelina Miderfjäll Meddelande om personalförändringar Styrelsesammanträden ht Df meddelar att Kersti Karlsson lämnat sin missionsinspiratörstjänst och att Evelina Miderfjäll lämnar sin konsulenttjänst i Ersmarkskyrkan, Umeå vid årsskiftet Styrelsen mottar meddelandet och uttrycker tacksamhet för den tid som Kersti och Evelina varit anställda av EFS Västerbotten. 172 att fastställa följande sammanträdesdatum, platser och ansvariga för hösten: Datum Plats Ansvarig 26-27/9 styrelsedygn Strömbäcks fhs Marianne Berglund + en ny ledamot 15/11 styrelsedag Ersmark norra Hans Jacobsson Rapport EFS Västerbotten 173 Df meddelar: - Nära Jesus konferensen. Rapport om planerade talare, Tin Mörk chef Sverigeavdelningen och team från Borlänge EFS, P-O Byrskog. Älskad-rustad-sänd är temat och ämnet även nya sätt att vara kyrka. Musikarrangemang för lördagkväll är förhoppningen och uppmaningen till konferensgruppen. Finns ett påbörjat förenklat konferens-tänk inför kommande år, ännu inte presenterat av utvecklingskonsulenterna. - Avtal Lycksele, klart och uppdaterat, skrivet med södra Lapplands pastorat. - Revidering av Lövångers avtal inför nytt pastorat Burträsk- Lövånger är på gång. - Rapport till EFS riksstyrelse från df Västerbotten med de största glädjeämnena och df-uppdraget i allmänhet. - Medarbetardagar januari Maria Smeds och Lena Bergström kommer och behandlar ämnen som stress och bön/inre helhet. Dagarna görs i samarbete med Solviks folkhögskola.

11 - Kansliet. Kick-off med kansliet i september, tilltro, fröjd, äventyr blev orden som fylldes med många underrubriker. För dk-arna har ändringarna på kansliet i stort sett landat medan tjänsten som informatör/personalhandläggare inneburit mer än budgeterade 75%. Förändringarna i df-tjänsten har också medfört en större arbetsbörda, och där är vi inte i balans ännu. - Konfirmandlägren 2014, Solvik är fullt, Strömbäck läger 2 har få anmälda men kommer ändå att genomföras. Rapport EFS riks 174 Anita meddelar: - Samarbetskyrkokonferens i Uppsala samlade mycket folk och gav många olika exempel från olika samarbetshåll. Det har arbetats fram nya mallar för samarbetsavtal med avseende på de nya pastoraten. Hans Stiglund menade att vi talar väl om varandra och håller om varandra, vårt uppdrag att gå ut och missionera och se andra än de i våra sammanhang är viktigast. - Centrum för utveckling, utveckling. Där tänkte man för stort, idag finns ett förslag till förändring, att projektet ska formas till en tankesmedja där Johannelund, Salt, df:arna, riks och folkhögskolorna träffas en till två ggr per år. Det innebär att inga ytterligare pengar behövs till projektet utan varje sammanhang får betala för sin resa och uppehälle samt dela på kostnaden för eventuella föreläsare. Styrelsen ställer sig bakom att CFU Utveckling byter namn till CFU samverkansforum och att varje part bär löpande sina egna kostnader i samband med årliga träffar. - Fortbildningsplan för präster i EFS-tjänst. EFS har ett särskilt ansvar att utbilda och fortbilda sina präster. Styrelsen bejakar fortbildningsplanen och de kostnader som följer med den. Präster i EFS-tjänst går utbildningen vart tredje år som då genomförs med en tredjedel av prästerna varje år. - Ett EFS-strukturutredning. Det finns en rapport från den arbetsgrupp som arbetat med frågan utifrån rådslaget i Uppsala. Ett konkret förslag utifrån rådslaget är att genomföra distriktsrådslag i alla distrikt vt 2014 samt att en projektledare får uppdraget att leda arbetet. 175 Utsända protokoll Datum Kommentar

12 Färdigställt dokument AU ER IR Salt Västerbotten VR-s och n Klippenkamratern as årsmöte LG personalprotokoll VR Noteras att det ska in fler ledamöter i VR där nuvarande interna valberedningen MB, ÅH är ansvariga. att lägga protokollen till handlingarna. Avslutning 176 Ett tack framförs till dagens styrelsevärd och en julklapp utdelas till ledamöterna, därefter avslutas sammanträdet med bön. Dag som ovan Eva S Bäckström sekreterare Marianne Berglund Hans Jakobson Gunilla Stenberg v ordförande justerare justerare

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Rune Hedman Åke Hägglund Hans Jakobsson Eva Lundeborg

Läs mer

Frånvarande: Jon Nilsson, Bergsbyn. Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df

Frånvarande: Jon Nilsson, Bergsbyn. Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df EFS Västerbotten Protokoll ST Konstituerande styrelse 2015-06-02 EFS Ånäset Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Rune Hedman, Bureå Matts Hägglund, Flarken Hans Jakobsson,

Läs mer

2014-06-03 Videosammanträde Umeå, Skellefteå

2014-06-03 Videosammanträde Umeå, Skellefteå EFS Västerbotten Protokoll ST 2014-06-03 Videosammanträde Umeå, Skellefteå Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Rune Hedman, Bureå Matts Hägglund, Flarken Åke Hägglund,

Läs mer

2015-03-22 EFS Ånäset

2015-03-22 EFS Ånäset EFS Västerbotten Protokoll ST 2015-03-22 EFS Ånäset Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Rune Hedman, ordförande, Bureå Matts Hägglund, Flarken Hans Jakobsson, Ersmark

Läs mer

Frånvarande: Håkan Holmlund Karin Paulsson. Adjungerade: Monica Andersson, pch Eva S Bäckström, ech Kristoffer Hedman, df

Frånvarande: Håkan Holmlund Karin Paulsson. Adjungerade: Monica Andersson, pch Eva S Bäckström, ech Kristoffer Hedman, df EFS Västerbotten Protokoll ST Distriktsstyrelse 2012-02-11 EFS Skellefteå Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Johan Andersson Ulf Andersson Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Åke Hägglund Roger Lidman

Läs mer

Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df Johan Holmgren, Klippenstyrelsen, via telefon del av 42

Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df Johan Holmgren, Klippenstyrelsen, via telefon del av 42 EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2014-03-22 Stöcke bönhus Närvarande: Marianne Berglund, v ordf Rune Hedman Åke Hägglund Hans Jakobsson Roger Lidman Eva Lundeborg-Karlsson Anita Lundqvist 29-36,

Läs mer

2 Styrelsen beslutar Att välja Eva S Bäckström till dagens sekreterare.

2 Styrelsen beslutar Att välja Eva S Bäckström till dagens sekreterare. EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2014-02-15 Bureå Närvarande: Marianne Berglund, v ordf Rune Hedman Hans Jakobsson Eva Lundeborg-Karlsson Anita Lundqvist Peter Marksén Karin Paulsson Astrid Sjöström,

Läs mer

Frånvarande: Eva Lundeborg-Karlsson, Strömbäck

Frånvarande: Eva Lundeborg-Karlsson, Strömbäck EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelsen 2015-11-14 Bergsbyn Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Rune Hedman, Bureå Matts Hägglund, Flarken Hans Jakobsson, Ersmark Skellefteå

Läs mer

Styrelse Församlingsgården, Robertsfors

Styrelse Församlingsgården, Robertsfors EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-01-26 Församlingsgården, Robertsfors Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Johan Andersson 1-21 Ulf Andersson Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Åke Hägglund Roger

Läs mer

Frånvarande: Zackarias Liljemark, Umeå. Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df

Frånvarande: Zackarias Liljemark, Umeå. Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df EFS Västerbotten Protokoll ST Konstituerande styrelse 2016-04-23 EFS Ånäset Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Viktoria Holmström, Skellefteå Matts Hägglund, Flarken

Läs mer

EFS Västerbottens styrelse 2012-06-11 Videosammanträde Umeå/Skellefteå/Stockholm

EFS Västerbottens styrelse 2012-06-11 Videosammanträde Umeå/Skellefteå/Stockholm 1 EFS Västerbottens styrelse Protokoll ST 2012-06-11 Videosammanträde Umeå/Skellefteå/Stockholm Närvarande: Astrid Sjöström, ordförande Johan Andersson Ulf Andersson Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll

Läs mer

Adjungerade: Monica Andersson, pch Eva S Bäckström, ech Kristoffer Hedman, df Lars Johansson, rektor på Strömbäck, 138

Adjungerade: Monica Andersson, pch Eva S Bäckström, ech Kristoffer Hedman, df Lars Johansson, rektor på Strömbäck, 138 EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2012-09-28/29 Strömbäcks folkhögskola Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Ulf Andersson, 139 Marianne Berglund Håkan Holmlund Åke Hägglund Roger Lidman Anita Lundqvist

Läs mer

Adjungerade: Monica Andersson, pch Kristoffer Hedman, df. 66 Df förklarar sammanträdet öppnat samt inleder med bön.

Adjungerade: Monica Andersson, pch Kristoffer Hedman, df. 66 Df förklarar sammanträdet öppnat samt inleder med bön. EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelsens konstituerande 110512 sammanträde Robertsfors kyrka Närvarande: Ulf Andersson Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Håkan Holmlund till 66-76 Åke Hägglund Roger

Läs mer

Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df

Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelsen 2016-09-23/24 Solviks folkhögskola Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Viktoria Holmström, Skellefteå 115-128 Matts Hägglund,

Läs mer

Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df

Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelsen 2016-06-07 Videosammanträde Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Viktoria Holmström, Skellefteå Matts Hägglund, Flarken Hans Jakobsson,

Läs mer

Grisbackakyrkan, Umeå

Grisbackakyrkan, Umeå EFS Västerbotten Protokoll ST 2015-02-14 Grisbackakyrkan, Umeå Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Rune Hedman, ordförande, Bureå Hans Jakobsson, Ersmark Skellefteå Eva

Läs mer

Ersmarks kyrka, Skellefteå

Ersmarks kyrka, Skellefteå EFS Västerbotten Protokoll ST 2014-11-22 Ersmarks kyrka, Skellefteå Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Rune Hedman, ordförande, Bureå Matts Hägglund, Flarken Hans Jakobsson,

Läs mer

Protokoll fört vid EFS Västerbottens 104:e årsmöte

Protokoll fört vid EFS Västerbottens 104:e årsmöte Protokoll fört vid EFS Västerbottens 104:e årsmöte i Robertsfors kyrka den 12 maj 2012 Närvarande: 124 röstberättigande ombud från 49 föreningar och ett fyrtiotal övriga. Årsmötets öppnande Val av presidium

Läs mer

Adjungerade: Monica Andersson, pch Eva S Bäckström, ech Kristoffer Hedman, df Henrik Näslund, vik utvk, 33

Adjungerade: Monica Andersson, pch Eva S Bäckström, ech Kristoffer Hedman, df Henrik Näslund, vik utvk, 33 EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-03-23 EFS Västerbottens kansli Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Johan Andersson Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll, 28-46 Håkan Holmlund Roger Lidman Anita

Läs mer

Frågor och svar angående ny organisation för EFS

Frågor och svar angående ny organisation för EFS Frågor och svar angående ny organisation för EFS Varför behöver EFS göra en omorganisation? Detta beskrivs utförligare i förslaget till ny organisation men kortfattat handlar det om behovet av en effektivare

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2014-10-27 1 (6) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 27 oktober 2014 klockan 19.00-20.50 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

Frånvarande: Håkan Holmlund

Frånvarande: Håkan Holmlund EFS Västerbotten Protokoll ST Distriktsstyrelse 2011-09-23/25 Solviks folkhögskola Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Johan Andersson Ulf Andersson Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Åke Hägglund Roger

Läs mer

Styrelsen Johannelunds teologiska högskola, Uppsala. Malin Henrysson Nils J Lundgren Charlotta Nordström Robert Strand Simon West

Styrelsen Johannelunds teologiska högskola, Uppsala. Malin Henrysson Nils J Lundgren Charlotta Nordström Robert Strand Simon West Salt barn och unga i EFS Sammanträde Styrelsen 141115-16 Plats Närvarande Frånvarande Adjungerade Johannelunds teologiska högskola, Uppsala Samuel Hellgren Malin Henrysson Nils J Lundgren Charlotta Nordström

Läs mer

Arbetsfö rslag till ny örganisatiön fö r EFS v

Arbetsfö rslag till ny örganisatiön fö r EFS v Arbetsfö rslag till ny örganisatiön fö r EFS v. 141029 OBS! Detta är inte ett färdigt beslutsförslag utan ett arbetsdokument för diskussion i distrikten och på rådslaget i januari. Område 1 Syfte och vision

Läs mer

Frånvarande: Matts Hägglund, Flarken

Frånvarande: Matts Hägglund, Flarken EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelsen 2016-03-19 Ånäset Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Rune Hedman, Bureå Hans Jakobsson, Ersmark Skellefteå Eva Lundeborg-Karlsson,

Läs mer

... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plats och tid Församlingslokalen, Ågatan 25 Beslutande Monica Jonsson, ordförande Ally-Gun Petersson Chrestina Pålsson Hallman Birgit Törngård Edgar Almén Gunvor Wäreborn Peter Lundborg, kyrkoherde Anders

Läs mer

Distriktsstyrelse Solbackakyrkan Holmsund

Distriktsstyrelse Solbackakyrkan Holmsund EFS Västerbotten Protokoll ST Distriktsstyrelse 2011-11-19 Solbackakyrkan Holmsund Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Johan Andersson Ulf Andersson Marianne Berglund, 162-183 Cathrine Eiderhäll Håkan Holmlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr 2015-05-22 6/2015 Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 Sid nr 63 Sammanträdets öppnande och justering... 2 64 Godkännande av dagordning... 2 65 Föregående protokoll... 2 66

Läs mer

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 INNEHÅLL PROPOSITION 2009:4 ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA 3 PROPOSITION 2009:5 ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA 4 BILAGA 1, NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR,

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23 Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Tid: 2012-04-23 kl. 09.00 11.00 Plats: Gamlestadsvägen 4 B15 Ledamöter Närvarande: Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen (tjänstgör 21-35) Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Innehållsförteckning. Styrelsens arbete. Valberedningens arbete. Årsmötet. Arbetsordning för Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser SNDD.

Innehållsförteckning. Styrelsens arbete. Valberedningens arbete. Årsmötet. Arbetsordning för Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser SNDD. Innehållsförteckning Allmänt Styrelsens arbete 1. Styrelsens sammansättning 2. Styrelsens uppgifter 3. Ordförandens och vice ordförandens uppgifter 4. Kassörens uppgifter 5. Sekreterarens uppgifter 6.

Läs mer

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013 Protokoll från det 3:e sammanträdet med :s styrelse 2013 Tid och plats: 11 mars kl 09.30 16.00, s kansli, Uppsala stifts hus, Dragabrunnsgatan 71 i Uppsala, våning 3. Närvarande: Stig Hansson, Folkrörelserådet

Läs mer

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS)

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016. Inledning Arbetsordningen syftar till att

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Protokoll nr: 3/2010. för sammanträde med SISU-styrelsen. Datum: 15 april 2010. Tid: kl. 17.00-19.30. Paragrafer: 1-12

Protokoll nr: 3/2010. för sammanträde med SISU-styrelsen. Datum: 15 april 2010. Tid: kl. 17.00-19.30. Paragrafer: 1-12 Protokoll nr: 3/2010 för sammanträde med SISU-styrelsen Datum: 15 april 2010 Tid: kl. 17.00-19.30 Lokal: Idrottens Hus Paragrafer: 1-12 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Patrik Gahm,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 för Lärarnas Riksförbund gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 Fastställda av Lärarnas Riksförbunds ordinarie kongress 2012 Innehåll Stadgar för Lärarnas Riksförbund 1 Ändamål 10 2

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Arbete med utvecklingsfrågor

Arbete med utvecklingsfrågor Arbete med utvecklingsfrågor Förslag presenteras för Styrelsen arbetsmöte runt vårt uppdrag styrelsen sept. 2007. + omvärldsanalys maj 2011 Arbetsgrupp startar Ny arbetsgrupp våren sitt arbete jan 2007

Läs mer

Protokoll: Datum: Plats: Löpnummer: Styrelsemöte 23 november 2012 Fryshuset, Stockholm 2012:09

Protokoll: Datum: Plats: Löpnummer: Styrelsemöte 23 november 2012 Fryshuset, Stockholm 2012:09 Protokoll: Datum: Plats: Löpnummer: Styrelsemöte 23 november 2012 Fryshuset, Stockholm 2012:09 Dnr O51-14-2012 Styrelsemöte Närvarande: Helene Gestrin, ordförande Svenska Scoutrådet Martin Björgell, vice

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

KYRKOFULLMÄKTIGE KF Simrishamn Närvaro enligt protokollsbilaga KF 2016:6 Kl 18-20

KYRKOFULLMÄKTIGE KF Simrishamn Närvaro enligt protokollsbilaga KF 2016:6 Kl 18-20 11 Sammanträdets Ordförande Peter Burman hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. öppnande 12 Upprop Upprop förrättas och det konstateras att 16 tjänstgörande ledamöter är Röstlängd närvarande.

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 1. Namn Föreningens namn är Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 2. Verksamhetsområde Föreningens verksamhetsområde är Övre Norrland, med

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB 16 oktober /2015. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB 16 oktober /2015. Sid nr 2015-10-16 10/2015 Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB 16 oktober 2015 Sid nr 101 Sammanträdets öppnande och justering... 2 102 Godkännande av dagordning... 2 103 Föregående protokoll 2015-09-11...

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson Protokoll nr: 2/2011 för sammanträde med SISU-styrelsen Datum: 21 februari 2011 Tid: Lokal: kl.17.00-19.00 Badvillan, Solbergabadet Paragrafer: 1-12 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989, 2010 och 2015 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

Underskrift Paragraferna Sekreterare. Ordförande Börje Holgersson. Justerande...

Underskrift Paragraferna Sekreterare. Ordförande Börje Holgersson. Justerande... Organ Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Insidan, Lima kyrka kl 18.00 21.45 Beslutanden Sekreterare Runa Gunnarsson Berit Björk Barbro Samuelsson Charlotte Karelius Börje Holgersson Bror Limberg Mats

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten Stadgarna är antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989 och 2010. 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

Internet of Things Sverige regler för samverkan

Internet of Things Sverige regler för samverkan Internet of Things Sverige regler för samverkan Fastställd av prefekten vid institutionen för informationsteknologi Allmänt 1 Bakgrund Strategiska innovationsprogram är en del av Vinnova, Energimyndigheten

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kyrkofullmäktige i Vara pastorat Sammanträdesdatum: 2017-04-27 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.30 20.35 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 9 19 Utses

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE ONSDAGEN DEN 13 JUNI 2008 1 Styrelsen Protokoll 3/2008 06 13 Protokoll från möte med Föreningen Nordens styrelse Datum: Fredagen den 13 juni 2008 Tid:

Läs mer

Siv Palmgren Ordförande

Siv Palmgren Ordförande 1 Plats och tid Överförmyndarnämndens kansli i Stockholm den 28 april 2006 kl.10 00-15 00 Beslutande Siv Palmgren Ordförande Björn Norell, Kassör Inga-Lill Röhr, Sekreterare Ralph Johannessen Ledamot Åsa

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2005. Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF

PROTOKOLL Nr 1 / 2005. Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2005 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 19 februari 2005 Plats Hotell Lappland, Lycksele Närvarande: Per Persson Ordförande

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling.

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling. PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Se bifogad handling. Distriktsstyrelsen föreslår Distriktsårsmötet att: fastställa verksamhetsberättelsen 2012 PROPOSITION 2013:2 Preliminär verksamhetsplan

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm Närvarande: Johan Robertson, Frida Bulukin Wilén, John Hall, Anders Dahlén och Conny Thunberg 1 21 Martin Carlsson 1-12 Adjungerad:

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Anmält förhinder Ingegerd Lusensky, Pia Zätterström, Lars Tigerberg, Karin Mattsson och Lars-Åke Lagrell.

Anmält förhinder Ingegerd Lusensky, Pia Zätterström, Lars Tigerberg, Karin Mattsson och Lars-Åke Lagrell. Protokoll nr 15 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse Tid Tisdagen den 8/ 4 Plats Idrottens Hus, Farsta Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Annika Sylvén (from

Läs mer

Protokoll från det 6:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2015

Protokoll från det 6:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2015 Protokoll från det 6:e sammanträdet med :s styrelse 2015 Tid och plats: Tisdagen den 23 juni i Uppsala Deltagare: Jenny Wik-Karlsson (via telefon), Stig Hansson, Leif Johansson, Roger Johansson, Tomas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr 2011-02-23 Ärendelista Sid nr 53 Sammanträdets öppnande och justering... 2 54 Godkännande av dagordning... 2 55 Föregående protokoll... 2 56 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-09-28 2010-12-31... 3

Läs mer

Kort genomgång av de policyer som finns i nuläget. En del behöver justeras, då de antogs i slutet av 2013.

Kort genomgång av de policyer som finns i nuläget. En del behöver justeras, då de antogs i slutet av 2013. Protokoll 2015:1 Närvarande Anna Gottfridsson Pernilla Niemi Karolina Natt och Dag Jenny Irwert Micael Andreasson Magnus Bernhardson Markus Forsgren Tobias Stellert David Udén Frånvarande Panagiotis Jotis

Läs mer

Typ av sammanträde Styrelsemöte Sammanträdesdatum 2013-06-12 Tid 13.00 16.00 Handikappalliansen, Hantverksgatan 43 Nyköping. Viola Pettersson + ass

Typ av sammanträde Styrelsemöte Sammanträdesdatum 2013-06-12 Tid 13.00 16.00 Handikappalliansen, Hantverksgatan 43 Nyköping. Viola Pettersson + ass Sida 1 av 8 SÖRMLAND PROTOKOLL 06/2013 Typ av sammanträde Styrelsemöte Sammanträdesdatum 2013-06-12 Tid 13.00 16.00 Plats Handikappalliansen, Hantverksgatan 43 Nyköping Närvarande: Bo Erixon Helge Andersson

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KRISTNA RÅD (UKR)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KRISTNA RÅD (UKR) STADGAR FÖR Antagna den 06 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet), förkortat UKR, är en kristen- och en ekumenisk organisation, är en ideell, opolitisk förening och ett samarbetsorgan för Trossamfundet

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete Revideras och antagna den 05 maj 2012 2 1 Organisation (namn och identitet), förkortat DAO är en ideell förening som bedriver internationellt bistånds- och

Läs mer

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Närvarande styrelsemedlemmar: Ordförande Lenita Hellman Sekreterare Jens Lindström Ledamot Linus Råde Kassör Adam Jonsson Vice

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 29 maj 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 29 maj 2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-05-29 9/2015 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 29 maj 2015 Sid nr 93 Sammanträdets öppnande och justering... 2 94 Godkännande av dagordning... 2 95 Föregående

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet Denna arbetsordning har antagits av Svenska Klätterförbundets styrelse den 27 november 2010. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter förbundsmötet och ska revideras

Läs mer

2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28

2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28 2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28 Plats och tid 2008-04-10 Närvarande Plats och tid 2008-04-30 Närvarande Bruk för Alla kl 13.30-16.15 Tjänstgörande

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm

Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm Deltagande: FS ledamöter: Förhinder: Pia Zätterström (ordf.), Leif Bolin, Margareta Israelsson, Johan Kannerberg,

Läs mer

Plats och tid Landeryds församlingshem kl. 19.00 21.15 ...

Plats och tid Landeryds församlingshem kl. 19.00 21.15 ... 2010-06-03 Plats och tid Landeryds församlingshem kl. 19.00 21.15 Beslutande Lena Arman, ordförande Lars Larsson, vice ordförande Anita Jonasson Kroon, andre vice ordförande Michaël Ehrenborg Kurt Hörling

Läs mer

1 Grundval och uppgift

1 Grundval och uppgift EFS stadgar antagna vid årsmöte 1874, med åren 1904, 1911, 1921, 1922, 1923, 1942, 1949, 1958, 1962, 1964, 1966, 1968, 1972, 1979, 1982, 1986, 1994, 1997, 2002, 2006, 2008, 2010 och 2012 beslutade ändringar

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, campus Lugnet, Falun Datum och tid torsdagen den 18 december, kl 09.30 14.15 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Peter Samuelsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 16:45-16:50 Beslutande Laila Borger (S), ersättare för Lars Isacsson (S) som ordförande Jan-Åke Andersson (S) Pia Aronsson

Läs mer

Förslag till stadgar för församling

Förslag till stadgar för församling Förslag till stadgar för församling Equmeniakyrkan [ortnamn] är en församling som tillhör Equmeniakyrkan. Församlingen har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församling,

Läs mer

som ersätter Sören Jönsson

som ersätter Sören Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Kyrkans gård-lockörn, Kl 19.00 21.30 Beslutande Greger Ulleryd Kjell Hjalmarsson Conny Jonsson Lars-Olof Bårström Gunnar Hjort Sören Pettersson

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 9 Styrelsemöte. Sammanträdesdatum 2013-12-20. tom 87

Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 9 Styrelsemöte. Sammanträdesdatum 2013-12-20. tom 87 Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 9 Plats och tid: Kommunhuset - Regnaren, Finspång kl. 08.30 - Beslutande: Ulrika Jeansson (s) Finspångs kommun Anna Creutz, (c) Landstinget

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Protokoll från det 2:a sammanträdet med Svenska FSCs styrelse

Protokoll från det 2:a sammanträdet med Svenska FSCs styrelse 1 (1) Uppsala 2009-06-03 BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR Protokoll från det 2:a sammanträdet med Svenska FSCs styrelse Tid: 1 juni 2009, 9.30-16. Plats: KSLA, Drottninggatan 95B, Stockholm. Närvarande: Leif

Läs mer

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar Antagna efter årsmötet 150423 Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar för HSO Göteborg, antagna 2015-04-23 Namn, mål och uppgift 1 Namn Handikappföreningarnas samarbetsorgan i

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0005/07 SAMMANTRÄDETS Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet vi får den styrelse vi förtjänar Vi får de ledare vi förtjänar! Arne Karlsson Kort presentation Augusti 1976 Valberedningens plats i Förbundet Revisorer

Läs mer

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015.

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Stadgar Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Innehåll I. Allmänna bestämmelser för UNF... 2 II. Bestämmelser för UNF som riksorganisation...5 III. Bestämmelser för UNF-distrikt...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2014-02-14 2/2014 Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 14 februari 2014 Sid nr 12 Sammanträdets öppnande och justering... 2 13 Godkännande av dagordning... 2

Läs mer

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 EFS stadgar föreskriver att årsmötet tillsammans med rambudget ska fastställa en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen ska ange inriktningar

Läs mer

2013-06-17. Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro

2013-06-17. Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström Liisa Ejdenwik Charlotta

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2004

PROTOKOLL Nr 1 / 2004 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2004 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 14 februari 2004 Plats Norsjö Hotell, Norsjö Närvarande: Per Persson Ordförande Barbro

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Sekreterare. pp , 114, 116

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Sekreterare. pp , 114, 116 Sid 1 (5) Närvarande Ledamöter Birgitta Bernspång Anna Arnqvist Anders Berglund Karin Brunnegård Christian Johansson Britt-Marie Lindgren Christina Ljungberg Elin Ljungström Mari Norgren Börje Rehn Ordförande

Läs mer

Arbetsformer och delegationsordning för Förbundet Djurens Rätt

Arbetsformer och delegationsordning för Förbundet Djurens Rätt Arbetsformer och delegationsordning för Förbundet Djurens Rätt 1. Inledande bestämmelser De grundläggande bestämmelserna angående riksorganisationens verksamhet, skyldigheter, organisation och regler är

Läs mer