149 Marianne Berglund, v ordförande, hälsar alla välkomna och Karin läser som inledning några texter om Herren är min herde samt ur Joh.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "149 Marianne Berglund, v ordförande, hälsar alla välkomna och Karin läser som inledning några texter om Herren är min herde samt ur Joh."

Transkript

1 EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse Ersmarkskyrkan, Umeå Närvarande: Marianne Berglund, v ordf Cathrine Eiderhäll Hans Jakobsson Roger Lidman Eva Lundeborg-Karlsson Anita Lundqvist Karin Paulsson Gunilla Stenberg Frånvarande: Rune Hedman Åke Hägglund Peter Marksén Astrid Sjöström, ordf Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df Inledning Godkännande av dagordningen Val av protokollsekreterar e Val av protokolljusterare Föregående protokoll Marianne Berglund, v ordförande, hälsar alla välkomna och Karin läser som inledning några texter om Herren är min herde samt ur Joh Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: - Sjukhuskyrkan Skellefteå - Centrum För Utveckling (CFU) 151 att välja Eva S Bäckström till dagens sekreterare. 152 att välja Hans Jakobson och Gunilla Stenberg att tillsammans med dagens ordförande justera protokollet Styrelsen gör ett tillägg till paragrafen: att utse Anita Lundqvist som kontaktperson för EFS Västerbotten gällande Klippenstyrelsen. 138 Dokument Utvecklingsplan för EFS Västerbotten. Hur använder vi

2 materialet? Dokumentet används i dagens sammanträde genom ett justerat dokument från Henrik Näslund som behandlar avsnittet om solidariskt givande, dokumentet är också delvis kopplat till handlingsplanen och dokumentet har också belysts vid verksamhetsrådens gemensamma sammanträde. Styrelsen konstaterar att dokumentet Utvecklingsplan för EFS Västerbotten ska finnas med som en punkt vid nästa styrelsesammanträde. att med ovanstående beslut och förtydliganden lägga protokollet från till handlingarna. Ideologisk fråga Om idealitet 154 Df inleder med tankar från Ideellt Forum genom en rapport från EFS Västerbottens två utsända deltagare. Hur började vårt ideella engagemang? Vad gjorde att vi kom med? Har engagemanget hjälpt oss att utvecklas i vår tro? Hur och på vilket sätt? Är vi beredda att lära av och med varandra tillsammans? Samtal förs i mindre grupper med utgångspunkt i dessa frågor. Tankar tillsammans: - Hur kan vi som EFS Västerbotten lära av Svenska kyrkan och tillsammans hitta nya vägar, föra en dialog? - Har det skett en förändring bland EFS- anställda i deras förhållande till frivilliga krafter, både bland vuxna och bland ungdomar? - Behövs en initial kraft innan de frivilliga kan bli självgående? - Viktigt att fråga rätt personer om rätt uppdrag. - Önskvärt att lyfta detta, om hur vi möter de frivilliga, på någon medarbetardag. Arbetsordning 2014 AU 66/2013 Handlingsplan 2014 AU 126/ Ek föredrar förslag på styrelsens arbetsordning för år 2014, samtal förs. Styrelsen fastställer dokumentet enligt förslaget. 156 Df redogör för hur handlingsplanen används, hur mycket tid arbetet med handlingsplanen tar och att den inte riktigt landat hos alla råd och arbetsgrupper. Förutom från Salt Västerbotten, har från träffen med utskott och råd vid styrelsehelgen inte inkommit några synpunkter på handlingsplanen. Den verksamhetsplan som används på riksplanet tilltalar arbetsutskottet (AU) och samtal förs om hur vi kan använda delar av

3 den i vårt arbete, kanske som en handlingsplan. EFS verksamhetsplan är kortfattad, bygger på en vision och har tydliga mål för innevarande år Styrelsen för ett samtal om hur vi i Västerbotten kan använda oss av upplägget i EFS verksamhetsplan utifrån vårt uppdrag, vårt arbete, vår roll och vilket färdsätt vi vill använda. Den nya verksamhetsplanen bör presenteras på årsmötet i april. att förändra nuvarande handlingsplan utifrån den verksamhetsplan som finns på riksplanet att EFS Västerbottens och Salt Västerbotten har en gemensam verksamhetsplan, till skillnad mot riksplanet att uppdra till Astrid Sjöström, distriktsföreståndaren och en tjänsteman från kansliet att framställa ett förslag på ny verksamhetsplan 2014 som sedan remitteras till Salt Västerbotten styrelsen den 25/1 för yttrande att ett gemensamt förslag på verksamhetsplan, från arbetsgruppen och Salt Västerbotten, framställs till styrelsens sammanträde 15/2 Stadgeförändringar AU 132/ Till styrelsens sammanträde har ett förslag på proposition inkommit från utsedd arbetsgrupp. Gruppen föreslår att styrelsen minskas successivt från 12 ledamöter till 9 ledamöter. Förändringen gör inte att den demokratiska medlemsrepresentationen äventyras, utan denna ordning kommer att innebära ett återställande av styrelserepresentationen till 2000 års nivå samt ge utrymme för ett mer renodlat och dynamiskt styrelsearbete. att den inledande ingressen till propositionen ska vara följande: EFS Västerbottens styrelse består idag av 12 ledamöter. I takt med att medlemstalet minskat har också underlaget till att rekrytera ledamöter till EFS Västerbottens styrelse minskat. I den organisation som finns idag finns styrelserepresentation i alla utskott och råd, med färre ledamöter kan denna ordning komma att förändras och styrelseuppdraget bli mer renodlat. att föreslå årsmötet förändringar i EFS Västerbottens stadgar 5:1 och 5:4: att minska styrelsens storlek från 12 till 9 ledamöter att styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande och minst fyra av dessa är eniga om beslutet

4 Dokument insamlingsstrategi 2014 EFS böneår 2014 AU 129/ Ek föredrar en uppdaterad version av insamlingsdokumentet, där anpassning gjorts till den insamlingsbudget som antagits för år att anta dokumentet Insamlingsstrategi EFS Västerbotten för år Df delger styrelsen EFS riks förslag och tankar med ett böneår 2014 för EFS. Det finns en önskan om ett bönens år för alla delar i EFS. Böneåret kommer att synliggöras i tidningen Budbäraren, årskonferensen mm, och det är också önskvärt att böneåret får prägla distriktens konferenser och i verksamhet på föreningsnivå. Styrelsen samtalar om vad man ser som möjligt att arbeta vidare med. Det finns fler uttryckssätt i bönen idag. Det kan vara bönenätverk med större och mindre föreningar, bönefaddrar till konfirmander, ge möjlighet till personlig förbön i våra sammanhang etc. Detta skulle kunna vara en fråga att arbeta vidare med för verksamhetsutskotten (VR), utveckling av bönen i våra gudstjänster och hur vi kan dela erfarenheter. Vi behöver underlag och material till inspirationsträffar i distriktet om bönen. att den arbetsgrupp som fått uppdraget att arbeta med den nya verksamhetsplanen för 2014, också ska ta med tankarna om böneåret i det arbetet. att skicka frågan om böneåret och eventuella inspirationsträffar vidare till VR, som uppmanas att komma med förslag och inspiration till våra EFS sammanhang. Projekt EFS Ske-å AU 131/ Från EFS Skellefteå har inkommit en ansökan om att avsluta det 3-åriga ungdomsprojekt ett år i förtid, dvs Ett utdrag ur EFS Skellefteås styrelseprotokoll daterat och en kommentar från projektgruppen har bifogats ansökan. Av EFS Skellefteås styrelse och projektgruppens dokument framgår att behovet av en pastor med ungdomsinriktning inte längre finns i föreningen. Anledningen är att situationen och förutsättningarna på ungdomssidan är helt annorlunda idag. För två år sedan var antalet ungdomar som sökte sig till EFS-kyrkan mot dagens ungdomar och ungdomskören har också färre deltagare. Av det smågruppsarbete som fanns då, finns idag endast en ledarledd smågrupp kvar. Även på personalsidan har förändringar skett och projektgruppen och Skellefteås styrelse konstaterar att den fasta

5 personalstyrka som finns idag räcker för att täcka behovet på ungdomssidan och man har även svårt att se projektet som en offensiv satsning i dagsläget. Styrelsen för ett kort samtal om situationen i EFS Skellefteå och de förändrade förutsättningarna för projektet. att bevilja EFS Skellefteå att avbryta projektet ett år i förväg, per Lån till EFS Ske-å ER 56/ Från EFS Skellefteå har inkommit en låneförfrågan till EFS Västerbotten. Föreningen planerar att bygga om sin fastighet på Stationsgatan 18, plan 2 för att ge plats till administrationen i det nya pastoratet i Skellefteå, och plan 3 för att inrymma den egna administrativa personalen. Plan 2 kommer alltså att hyras ut externt. Låneförfrågan gäller i första hand 3 miljoner kr, men även ett mindre lån är intressant om ett större lån inte är möjligt. Ek redogör för den utlåning som finns i EFS Västerbotten idag och villkoren runt dessa. Ek och Hans Jakobson återger det samtal som fördes i ekonomirådet om EFS Västerbottens möjligheter att låna ut pengar till föreningar, vilket stöd det kan vara till aktiva föreningar samt vilka konsekvenser en utlåning i detta storleksformat får för distriktets placeringar i fonder och avsättningar till placeringskonton. Beslutad utlåningsräntan ligger för närvarande på 2,88%, och inlåningsräntan på våra placeringskonton hos SE-banken på 1,8%. Detta ger ca 1% nettoränta till distriktet. EFS Skellefteå meddelar att föreningen för närvarande inte har några lån. Föreningen har inteckningar på 5,4 miljoner kr där 1,5 miljoner kr ligger som säkerhet för checkräkningens limit. Det finns alltså full täckning för ett lån på 3 miljoner kr hos EFS Västerbotten i befintliga inteckningar. att bevilja EFS Skellefteå ett lån på upp till 3 miljoner kronor att lånet kan ha en avbetalningstid på upp till 25 år att den ränta och övriga lånevillkor som finns enligt tidigare beslut av styrelsen kan fortsätta att gälla (ST 185/2010) att EFS Västerbotten får nyttja befintliga outnyttjade pantförskrivningar i föreningen som säkerhet och full täckning för lånet Sjukhuskyrkan Skellefteå 162 Df rapporterar att sjukhuskyrkan i Skellefteå har genomgått en utvärdering av verksamheten och man konstaterar att verksamheten

6 behöver utökas från 2,5 tjänster till 3 tjänster. Arbetsgruppen har undersökt om det finns fler som kan vara bärare av verksamheten för en möjlig utökning av tjänster. Nio församlingar har meddelat att man vill ge ett stöd för att förverkliga en utökning med 0,5 sjukhusprästtjänst. Nu har även EFS Västerbotten tillfrågats om att vara en av bärarna och att EFS Västerbotten också skulle bli arbetsgivare för sjukhusprästen genom en samverkanstjänst. Styrelsen menar att det måste finnas en långsiktighet i tanken att utöka antalet tjänster i sjukhuskyrkan och efterfrågar beräkningsunderlag och planer för hur församlingarna ska bidra till utökningen. Df uppdras att bevaka ärendet. att ge sitt stöd till tanken med 0,5 tjänsteutökning av sjukhuskyrkans tjänster i Skellefteå 163 Ekonomirapporter Gåvorapport : Ek meddelar att från föreningar och enskilda personer inkom under perioden 5,923 miljoner kr mot budgeterade 5,710 miljoner kr. Vi har tappat mot tidigare utfall under året, men ligger ändå idag på 200 tkr högre utfall än beräknat. För att nå budgeterat mål fattas nu 2,2 miljoner kr. Lividitetsrapport : Ek meddelar att under augusti och september minskade likviditeten med ca 1,6 miljoner kr. Jämfört med september föregående år är likviditeten dock 400 tkr bättre. Ca 45% ligger i fonder, 27% på placeringskonto och resterande i kassa och bank, totalt tkr. Prognos 2013: Ek föredrar en prognos baserad på utfall Ett sämre gåvoutfall för augusti och september än beräknat, samt att december månads gåvor inte beräknas utfalla i samma omfattning som föregående år, gör att gåvoresultatet beräknas ligga i paritet med budget 8,1 miljoner kr (fg prognos 8,8 miljoner kr). Personalbidrag och verksamhetsintäkter ligger lägre än beräknat då antalet konfirmander utföll lägre och intäkten i form av konfaclearingen blir då mindre. Även förändringen att distriktet inte får behålla SST-bidraget, som i stället skickats vidare till föreningarna i distriktet, påverkar intäktssidan. Vi hoppas dock att ett flertal av de föreningar som erhållit SST-bidrag istället ger mer gåvor under slutet av året.

7 Lägre antal konfirmander påverkar också kostnadssidan och tillsammans med lägre kostnader för Klippengården blir utfallet ca 400 tkr lägre än beräknat. Resultatet före bokslutsdispositionerna ligger därmed ca 0,5 miljoner kr bättre än beräknat, -849 tkr (budgeterat tkr). Ur offensiva fonden tas beslutade 500 tkr och en återförd reservering på 300 tkr gör ett resultat på 244 tkr. Föreslås att 244 tkr avsätts till testamentsfonden och redovisat resultat beräknas till 0 kr. Styrelsen mottar rapporterna. Solidariskt givande!? Se dokument av Henrik Näslund 164 Styrelsen har tagit del av ett dokument från utvecklingskonsulent Henrik Näslund, om det solidariska givandet och dess framtid i Västerbotten. Enligt Henriks dokument skulle en framtida modell innebära att både till viss del hålla kvar ett solidariskt givande för att täcka personalkostnaden för distriktskonsulenterna, men också att övergå till en modell där varje förening/krets bär kostnader för sina anställda inklusive en administrationsavgift för administrativ personal. En fördel skulle vara att detta ger tydliga incitament i givandet, ett ökat givande leder till fler anställda i den egna föreningen/kretsen och tvärtom. Andra distrikt har goda erfarenheter av liknande modeller och det har visat sig att det gett ett ökat gåvogivande. En nackdel skulle bli risken att tjänster försvinner både lokalt och på kansliet pga att det inte finns tillräcklig betalnings-/ gåvovilja hos föreningarna. Det visar också vad föreningarna värdesätter och prioriterar. Henric föreslår att modellen införs snarast möjligt och följs av avstämningar med jämna mellanrum och med viss förståelse för tillfälliga svackor i givandet Styrelsen för ett samtal om den nya modellen. Hur skulle detta påverka personalen, skulle det bli fler deltider, skulle en icke populär anställd ge ett sämre givande? Kan en mer konkret modell som denna ge ett bättre givande? Vad får modellen för effekt på givandet till EFS riks? Tanken med den nya modellen ligger i linje med styrelsens intentioner med grundbemanning och projekttjänster. På rådslaget i Uppsala (med representanter från alla distriktsstyrelser) fanns en modell som liknar detta och som används i någon form i flera distrikt idag. Förutom det seminarium som fanns med på rikskonferensen i våras cirkulerar också frågan i olika samarbetsråd och träffar där df finns representerad.

8 att bejaka tanken med den kombinerade modellen med både solidariskt givande och ett tydligare krav på gåvor för att täcka tjänster. Styrelsen konstaterar att modellen måste konkretiseras och att informationen först bör gå till anställda, därefter till föreningarna och sen till årsmötet att uppdra till df att vara ansvarig för arbetet Intern valberedning Styrelsen har att utse två ledamöter (en från norra och en från södra) till en intern valberedning vars arbete består av att föreslå personer till ett flertal olika uppdrag som sen fastställs vid styrelsens konstituerande sammanträde. Se PM för intern valberedning i EFS Västerbotten. att utse Eva Lundeborg-Karlsson för södra länsdelen att utse Anita Lundqvist för norra länsdelen Ideologiska ämnen 2014 AU 136/2013 Bibelfjäll utvärdering 4 år AU 137/ Vid tre av styrelsens sammanträden under kommande år bereds möjlighet till ideologiska samtal. EFS Västerbottens kommande konferens har orden: älskad-rustad-sänd som tema. att orden älskad- rustad- sänd ska få prägla de tre ideologiska ämnena under Df meddelar att han tillsammans med ordförande i styrgruppen fått gruppens uppdrag att utvärdera Bibelfjäll, och att utvärderingsfrågorna ska besvaras av Bibelfjälls samtliga huvudmän och intressenter. Rapporten ska baseras på punkterna syfte och innehåll i PM:et för Bibelfjäll. Utvärderingen bör även belysa vad styrgruppen/ Bibelfjäll har gjort, vad ska styrgruppen/bibelfjäll göra och har styrgruppen/bibelfjäll gjort vad som var tänkt ur huvudmän och intressenters synvinkel? Hur ska styrgruppen/bibelfjäll tänka framöver? Målsättningen är att en rapport utifrån svaren på frågorna och ett handlingsförslag kommer till AU inför styrelsens sammanträde i februari. Närvarande styrelseledamöter ger spontana reaktioner på Bibelfjäll: - stolthet - mött positiv Bibelfjällsdeltagare i skidbacken

9 - strategiskt för inlandet - strategiskt för ungdomar - vi har en bibelskola! - utmaning och möte - både en utåtriktad verksamhet och en utbildning för ungdomar - vision som blev av! Styrelsen ser gärna att Bibelfjäll fortsätter, att Bibelfjällselever också bereds möjlighet att svara på utvärderingfrågorna samt inväntar en sammanställd rapport av utvärderingarna. EFS styrelse- förslag på kandidater AU 138/ I EFS riksstyrelse är EFS i Västerbotten idag representerade genom Birgit Hedman och Henrik Näslund. Birgit och Henrik står i tur att avgå men ställer sig, enligt uppgift, till förfogande för en ny 3-års period. AU har samtalat om eventuella kandidater och om behovet av en större representation från Västerbotten än vad som varit. Styrelsen mottar rapporten. Diakoniprojekt 169 Från Birgit Hedman, Umeå har inkommit en förfrågan om ett diakoniprojekt som omfattar stad, tätort, landsbygd och glesbygd. Ett projekt där Birgit är sammankallande och tillsammans med någon ytterligare diakon och andra intresserade kommer att inventera behovet och möjligheterna som finns i EFS-föreningars diakonala verksamhet. Tankarna med projektet stämmer väl överens med nuvarande handlingsplan där det finns en målbeskrivning som styrelsen inte arbetat med ännu: Samla kunskap och erfarenheter kring diakonala frågor för inspiration/utbildning och kunskapsspridning. Styrelsen bejakar tankarna med ett projekt om vardagsdiakoni. Styrelsen uppdrar till konferenskommittén att beakta diakoniprojektet i sin planering till Nära Jesus konferensen. till Verksamhetsrådet (VR) att vara bollplanket till projektet till Cathrine Eiderhäll att vara ansvarig i VR PM för konferens ST 132/ Vice ordförande redogör för AUs beredning av frågan, vilka utställare som bör få finnas på plats vid vår distriktskonferens Nära Jesus samt utskottets förslag till beslut. :

10 att utställare som vill finnas med på Nära Jesus konferenser ska vara samverkansparter med EFS, t ex Sensus, folkhögskolorna, Luleå stift och Din Bok, dock inte politiska utställare. Kersti Karlsson Evelina Miderfjäll Meddelande om personalförändringar Styrelsesammanträden ht Df meddelar att Kersti Karlsson lämnat sin missionsinspiratörstjänst och att Evelina Miderfjäll lämnar sin konsulenttjänst i Ersmarkskyrkan, Umeå vid årsskiftet Styrelsen mottar meddelandet och uttrycker tacksamhet för den tid som Kersti och Evelina varit anställda av EFS Västerbotten. 172 att fastställa följande sammanträdesdatum, platser och ansvariga för hösten: Datum Plats Ansvarig 26-27/9 styrelsedygn Strömbäcks fhs Marianne Berglund + en ny ledamot 15/11 styrelsedag Ersmark norra Hans Jacobsson Rapport EFS Västerbotten 173 Df meddelar: - Nära Jesus konferensen. Rapport om planerade talare, Tin Mörk chef Sverigeavdelningen och team från Borlänge EFS, P-O Byrskog. Älskad-rustad-sänd är temat och ämnet även nya sätt att vara kyrka. Musikarrangemang för lördagkväll är förhoppningen och uppmaningen till konferensgruppen. Finns ett påbörjat förenklat konferens-tänk inför kommande år, ännu inte presenterat av utvecklingskonsulenterna. - Avtal Lycksele, klart och uppdaterat, skrivet med södra Lapplands pastorat. - Revidering av Lövångers avtal inför nytt pastorat Burträsk- Lövånger är på gång. - Rapport till EFS riksstyrelse från df Västerbotten med de största glädjeämnena och df-uppdraget i allmänhet. - Medarbetardagar januari Maria Smeds och Lena Bergström kommer och behandlar ämnen som stress och bön/inre helhet. Dagarna görs i samarbete med Solviks folkhögskola.

11 - Kansliet. Kick-off med kansliet i september, tilltro, fröjd, äventyr blev orden som fylldes med många underrubriker. För dk-arna har ändringarna på kansliet i stort sett landat medan tjänsten som informatör/personalhandläggare inneburit mer än budgeterade 75%. Förändringarna i df-tjänsten har också medfört en större arbetsbörda, och där är vi inte i balans ännu. - Konfirmandlägren 2014, Solvik är fullt, Strömbäck läger 2 har få anmälda men kommer ändå att genomföras. Rapport EFS riks 174 Anita meddelar: - Samarbetskyrkokonferens i Uppsala samlade mycket folk och gav många olika exempel från olika samarbetshåll. Det har arbetats fram nya mallar för samarbetsavtal med avseende på de nya pastoraten. Hans Stiglund menade att vi talar väl om varandra och håller om varandra, vårt uppdrag att gå ut och missionera och se andra än de i våra sammanhang är viktigast. - Centrum för utveckling, utveckling. Där tänkte man för stort, idag finns ett förslag till förändring, att projektet ska formas till en tankesmedja där Johannelund, Salt, df:arna, riks och folkhögskolorna träffas en till två ggr per år. Det innebär att inga ytterligare pengar behövs till projektet utan varje sammanhang får betala för sin resa och uppehälle samt dela på kostnaden för eventuella föreläsare. Styrelsen ställer sig bakom att CFU Utveckling byter namn till CFU samverkansforum och att varje part bär löpande sina egna kostnader i samband med årliga träffar. - Fortbildningsplan för präster i EFS-tjänst. EFS har ett särskilt ansvar att utbilda och fortbilda sina präster. Styrelsen bejakar fortbildningsplanen och de kostnader som följer med den. Präster i EFS-tjänst går utbildningen vart tredje år som då genomförs med en tredjedel av prästerna varje år. - Ett EFS-strukturutredning. Det finns en rapport från den arbetsgrupp som arbetat med frågan utifrån rådslaget i Uppsala. Ett konkret förslag utifrån rådslaget är att genomföra distriktsrådslag i alla distrikt vt 2014 samt att en projektledare får uppdraget att leda arbetet. 175 Utsända protokoll Datum Kommentar

12 Färdigställt dokument AU ER IR Salt Västerbotten VR-s och n Klippenkamratern as årsmöte LG personalprotokoll VR Noteras att det ska in fler ledamöter i VR där nuvarande interna valberedningen MB, ÅH är ansvariga. att lägga protokollen till handlingarna. Avslutning 176 Ett tack framförs till dagens styrelsevärd och en julklapp utdelas till ledamöterna, därefter avslutas sammanträdet med bön. Dag som ovan Eva S Bäckström sekreterare Marianne Berglund Hans Jakobson Gunilla Stenberg v ordförande justerare justerare

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Rune Hedman Åke Hägglund Hans Jakobsson Eva Lundeborg

Läs mer

Adjungerade: Monica Andersson, pch Eva S Bäckström, ech Kristoffer Hedman, df Lars Johansson, rektor på Strömbäck, 138

Adjungerade: Monica Andersson, pch Eva S Bäckström, ech Kristoffer Hedman, df Lars Johansson, rektor på Strömbäck, 138 EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2012-09-28/29 Strömbäcks folkhögskola Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Ulf Andersson, 139 Marianne Berglund Håkan Holmlund Åke Hägglund Roger Lidman Anita Lundqvist

Läs mer

Adjungerade: Monica Andersson, pch Kristoffer Hedman, df. 66 Df förklarar sammanträdet öppnat samt inleder med bön.

Adjungerade: Monica Andersson, pch Kristoffer Hedman, df. 66 Df förklarar sammanträdet öppnat samt inleder med bön. EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelsens konstituerande 110512 sammanträde Robertsfors kyrka Närvarande: Ulf Andersson Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Håkan Holmlund till 66-76 Åke Hägglund Roger

Läs mer

Protokoll fört vid EFS Västerbottens 104:e årsmöte

Protokoll fört vid EFS Västerbottens 104:e årsmöte Protokoll fört vid EFS Västerbottens 104:e årsmöte i Robertsfors kyrka den 12 maj 2012 Närvarande: 124 röstberättigande ombud från 49 föreningar och ett fyrtiotal övriga. Årsmötets öppnande Val av presidium

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr 2015-05-22 6/2015 Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 Sid nr 63 Sammanträdets öppnande och justering... 2 64 Godkännande av dagordning... 2 65 Föregående protokoll... 2 66

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE ONSDAGEN DEN 13 JUNI 2008 1 Styrelsen Protokoll 3/2008 06 13 Protokoll från möte med Föreningen Nordens styrelse Datum: Fredagen den 13 juni 2008 Tid:

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015?

Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015? Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 5-6 april 2014 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 5-6 april

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 29 januari 2014, kl 18.00 19.10 Iréne Pierazzi,

Läs mer

Protokoll nr: 3/2010. för sammanträde med SISU-styrelsen. Datum: 15 april 2010. Tid: kl. 17.00-19.30. Paragrafer: 1-12

Protokoll nr: 3/2010. för sammanträde med SISU-styrelsen. Datum: 15 april 2010. Tid: kl. 17.00-19.30. Paragrafer: 1-12 Protokoll nr: 3/2010 för sammanträde med SISU-styrelsen Datum: 15 april 2010 Tid: kl. 17.00-19.30 Lokal: Idrottens Hus Paragrafer: 1-12 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Patrik Gahm,

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet vi får den styrelse vi förtjänar Vi får de ledare vi förtjänar! Arne Karlsson Kort presentation Augusti 1976 Valberedningens plats i Förbundet Revisorer

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

11. Kongress för Unga Hörselskadade

11. Kongress för Unga Hörselskadade Heldag, station 1 11. Kongress för Unga Hörselskadade Förslag om kongress vartannat år lagt av Riksstyrelsen. Bakgrund Riksstyrelsen vill effektivisera och skapa ett mer långsiktigt arbete inom Unga Hörselskadade.

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-02-02 1 (6) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 2 februari 2015 klockan 19.00 20.20 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Närvarande styrelsemedlemmar: Ordförande Lenita Hellman Sekreterare Jens Lindström Ledamot Linus Råde Kassör Adam Jonsson Vice

Läs mer

Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40

Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40 PROTOKOLL PARAGRAF NR SIDA Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) PLATS DATUM OCH TID FÖR MÖTET Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40 BESLUTANDE Rolf Eknefelt (Sfk), ordförande Eva Stråth (Kr), 1:e

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2014-04-28 1 (8) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 april 2014 klockan 19.30 21.05 Ledamöter Gerhard Nuss, Josephine Emtevik, Birgitta Karlsson, Lars Starkerud, Leif Lanner,

Läs mer

Protokoll från det 1:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2014

Protokoll från det 1:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2014 Protokoll från det 1:a sammanträdet med :s styrelse 2014 Tid och plats: Måndag den 10 februari kl 10:00 16.00, s kansli Närvarande: Leif Johansson GS-facket, Erik Ling Svenska kyrkans FSC-förening Tomas

Läs mer

Arkivet, Klockargården, Huddinge

Arkivet, Klockargården, Huddinge Plats och tid Tisdag 20 april kl 09.00-16.00 i Klockargården, Huddinge, 26-28 Onsdag 21 april kl 09.00-17.00 på Lida konferensanläggning, Tullinge, 29-36 Beslutande Jaan Ruusa i st f Gunilla Helmerson

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2004

PROTOKOLL Nr 1 / 2004 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2004 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 14 februari 2004 Plats Norsjö Hotell, Norsjö Närvarande: Per Persson Ordförande Barbro

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016?

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 25-26 april 2015 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 25-26

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Protokoll från det 6:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2015

Protokoll från det 6:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2015 Protokoll från det 6:e sammanträdet med :s styrelse 2015 Tid och plats: Tisdagen den 23 juni i Uppsala Deltagare: Jenny Wik-Karlsson (via telefon), Stig Hansson, Leif Johansson, Roger Johansson, Tomas

Läs mer

Stadgar för POSTEN SENIORERNA

Stadgar för POSTEN SENIORERNA Stadgar för POSTEN SENIORERNA 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Posten Seniorerna. 2 FÖRENINGENS SYFTE Föreningen är en ideell, politiskt och fackligt neutral, rikstäckande organisation med syfte

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson Protokoll nr: 2/2011 för sammanträde med SISU-styrelsen Datum: 21 februari 2011 Tid: Lokal: kl.17.00-19.00 Badvillan, Solbergabadet Paragrafer: 1-12 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 22.00. Justering: Vara pastorsexpedition den 15 oktober kl. 16.00. Ordförande...

Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 22.00. Justering: Vara pastorsexpedition den 15 oktober kl. 16.00. Ordförande... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets Kyrkonämnd Sammanträdesdatum: 2009-10-14 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 22.00 Beslutande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 78-95

Läs mer

2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28

2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28 2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28 Plats och tid 2008-04-10 Närvarande Plats och tid 2008-04-30 Närvarande Bruk för Alla kl 13.30-16.15 Tjänstgörande

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-11-28 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2014-11-28 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid Fredensborgs herrgård 28 november 2014 kl. 13.00 14.45 Sammanträde nr 6 ande Bo Andersson, ordf. Ingegerd Karlsson Kajsa Andersson Ann-Katrin

Läs mer

Tid Tisdagen den 5 oktober 2004

Tid Tisdagen den 5 oktober 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Pia Zätterström, Annika Sylvén, Karin Mattsson (tom 7), Lars Edwinson, Börje Sandgren, Jan Olofsson, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 19 februari 2015 2015-02-19 2/2015

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 19 februari 2015 2015-02-19 2/2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-02-19 2/2015 Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 19 februari 2015 Sid nr 9 Sammanträdets öppnande och justering... 2 10 Godkännande av dagordning...

Läs mer

Protokoll. Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen. Nr: 7 2010/2011. Tid: Lördagen den 11 december 2010, kl. 13.00 17.00

Protokoll. Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen. Nr: 7 2010/2011. Tid: Lördagen den 11 december 2010, kl. 13.00 17.00 Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 7 2010/2011 Tid: Lördagen den 11 december 2010, kl. 13.00 17.00 Ajournering: Matpaus kl. 15.10 15.35. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg. Ledamöter:

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet

Svenska Skolidrottsförbundet Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 2, perioden 2012-2014 avseende 18 43 Plats: Dag: Bogesunds Slottsvandrarhem, Vaxholm Söndag den 10 juni Tid: Kl 08.30 12.15 Närvarande: Erik Söderberg,

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 10 år 10 Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Stefan Sjöström (kassör) Veronika Franzén (vice sekreterare) Cheryl Sjöström (ord

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0005/07 SAMMANTRÄDETS Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Plats och tid Pastoratsgården Örslösa kl. 19.00 21.15 ande Kerstin Hennersten, ordförande Sture Eliasson Göran Kjörk Christina Fredriksson Inger Nyqvist Urban Sand Lennart

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-12-08. Sammanträdesprotokoll 90-102. Plats: Ekumeniska centret, Alvik. Närvarande: Lars Dalesjö Adjungerade:

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-12-08. Sammanträdesprotokoll 90-102. Plats: Ekumeniska centret, Alvik. Närvarande: Lars Dalesjö Adjungerade: Sammanträdesprotokoll 90-102 Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Ann-Sofie Lasell, ordförande Gunilla Andersson Hans Andreasson Göran Bondesson Dan Brännström Miriam Carlsson Lars Dalesjö Adjungerade:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Plats och tid Mariagården, kl 18.30-19.30 Beslutande Evy Pettersson, ordförande Madeleine Zetterqvist, Birgitta Gamelius, Jan-Ingemar Berthilsson, Håkan Claesson, Ulla Olsson,

Läs mer

Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm

Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm Deltagande: FS ledamöter: Förhinder: Pia Zätterström (ordf.), Leif Bolin, Margareta Israelsson, Johan Kannerberg,

Läs mer

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 9 2009/2010 Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55 Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Ledamöter:

Läs mer

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-2 Tid och plats 070329 kl 19.00 i Södertälje Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Henry Lindblad Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2012-05-28 1 (12) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 maj klockan 19.30-20.40 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud,

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2012-09-03 1 (14) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 3 september 2012 klockan 19.30-21.15 Ledamöter Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne Knutsson,

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund.

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund. STYRELSEN 2010-10-04 1 (5) Tid och plats Måndagen 4 oktober kl 09.30 12.15 Närvarande Ordinarie ledamöter Bengt Mattsson, ordf, Tanum Magnus Jacobsson, Uddevalla Carl Kullgren, Bengtsfors Hugo Hultgren,

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-04-28 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 april 2015 klockan 19.00 20.25 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer