Företagsekonomiska Institutionen Uppsala Uppsala Universitet Extern redovisning/finans Kandidatuppsats, VT- 07.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsekonomiska Institutionen Uppsala 07-05-29 Uppsala Universitet Extern redovisning/finans Kandidatuppsats, VT- 07."

Transkript

1 Företagsekonomiska Institutionen Uppsala Uppsala Universitet Extern redovisning/finans Kandidatuppsats, VT- 07 Cash Management - Företags hantering av likvida medel samt bankers roll - 1 Författare: Danait Hagos Therese Melin Handledare: Robert Joachimsson

2 Förord Vi vill tacka vår handledare Robert Joachimsson för hans kommentarer och vägledning genom hela denna uppsats och även alla de personer som ställt upp på intervjuer. Erik Westin, SEB Hans- Börje Fritjofsson, Upplandsbanken Magnus Welander, Scania Åsa Fredriksson, SAS Jenny Larsson, Vattenfall Vi vill också tacka vår familj och vänner som stöttat, motiverat och gett värdefulla tips under vårt uppsatsarbete. Ni har underlättat uppsatsskrivandet och inspirerat oss till att vilja studera vidare och göra det mesta av livet. Uppsala den 23 maj 2007 Danait Hagos Therese Melin 2

3 Sammanfattning Med cash management menas styrning av företagets betalningsströmmar samt styrning av företagets val av förvaltningsform. Här ingår bl.a. in- och utbetalning, prognostisering, hantering i form av placering och finansiering samt effektiva system för att kontrollera företagens flöden. Ett bra och effektivt cash management arbete kan göra att bundet kapital frigörs. Vidare kan detta leda till att företag kan uppnå en högre avkastning och därmed bättre resultat. Syftet med denna uppsats var att undersöka hur företag arbetar med sin cash management, vilka tjänster banker erbjuder företag och om företagen använder sig av dessa. Undersökningen har visat att väl utvecklade och anpassade system utefter företagens behov ger en effektiv hantering av cash management. Företagen använder sig vidare i stor utsträckning av de tjänster som banker erbjuder då banker har stor erfarenhet och kunskap om vilka tjänster som är bäst lämpade för varje enskilt företag, och hur de kan uppnå maximal avkastning. Ett bra samarbete mellan bank och företag kan alltså ge en förbättrad cash management. Undersökningen har vi utfört genom att intervjua utvalda personer i företag och banker. Resultatet som framställts anser vi vara användbart för såväl företag som banker och kan exempelvis användas som underlag för framtida utveckling av rutinerna. 3

4 Innehållsförteckning 1. Inledning Problembakgrund Problemformulering Syfte Metod Angreppssätt Tillvägagångssätt Datasamling Intervjuer Val av företag och banker Metodikens problematik Metodkritik Källkritik Teori Cash Management Inbetalningsprocessen Offert Order Leverans Fakturering Förfallodag Betalning Påminnelser och krav Utbetalningsprocessen Offert Order Leverans Fakturahantering Förfallo- & betalningsdag Övriga betalningsflöden Likviditetsplanering Likviditetshantering Risker

5 3.7 System för Cash management Bankers relation till stora företag i avseende till Cash Management Empiri Presentation av Scania Cash Management i Scania In- och utbetalningsprocessen Planering och hantering Cash Management system Bankrelation Presentation av SAS Cash Management i SAS In- och utbetalningsprocessen Planering och hantering Cash Management system Bankrelationen Presentation av Vattenfall Cash Management i Vattenfall In- och utbetalningsprocessen Planering och hantering Cash Management system Bankrelation Danske Bank SEB Analys In- och utbetalningsprocessen Planering och hantering Cash management system Bankrelationen Analys av banker Slutsats/diskussion Källförteckning Bilagor

6 1. Inledning I detta kapitel anges uppsatsens huvudsakliga mål och en introduktion till ämnet. Här kan man hitta syftet med uppsatsen och de avgränsningar som gjorts. 1.1 Problembakgrund Med dagens allt hårdare företagsklimat är det viktigt för företagen att ha en så god hantering som möjligt av verksamhetens affärsprocesser. Ett område som är meningsfullt att arbeta med är cash management. Cash management handlar om, som man kan förstå av ordet, hanteringen av företagets likvida medel och förvaltningen av dem. Enligt Larsson 1 och Hammarlund 2 har undersökningar visat att företagen inte arbetar med detta i den utsträckning som de borde då de saknar effektiva rutiner för hantering av kundfordringar, betalningsrutiner, kassahållning m.m. Rutinerna blir lätt föråldrade då företagen inte lägger ner tillräckligt med tid på att utveckla och förbättra dessa. 3 Hantering av likvida medel är i princip inget nytt då företag alltid har övervägt hur de på bästa sätt kan hantera sina likvida medel. Det var dock inte förrän på 50-talet som man införde begreppet cash management och man började ta fram olika modeller. Införseln innebar att man fick en ny syn på likviditetshantering med fokus på tiden i betalningsflödet. 4 De väsentliga delarna av rörelsekapitalet är kopplade till kundfordringar och leverantörsskulder och därför är det viktigt för företagen att kunna hantera dessa. En effektivisering av företagens rutiner leder till frigörning av företagets kapital som i sin tur kan leda till att företagen kan minska sina ränteförluster eller räntekostnader. Detta kan ske genom att företagen exempelvis kontrollerar kundernas betalningsvillkor och dröjsmålsränta. 5 Det gäller alltså för företagen att, vid kundfordringar, göra tiden från utskick av faktura och till inbetalning så kort som möjligt och vid leverantörsskulder göra tiden från faktura till utbetalning så lång som möjligt 6. Vi har valt att skriva om cash management då, även om det i störst utsträckning endast finns äldre forskning i ämnet, ändå är något som ligger i tiden och är viktigt för företag. 1 Larsson, C-G. Fil.dr. Handelshögskolan, Umeå Universitet. 2 Hammarlund, L. specialist inom betalningar och kassaflödesfrågor, finansiell rådgivare. 3 Larsson C-G. & Hammarlund L. (2005), Cash Management för företag, s Ibid. s Karlsson A. (1992), Att tjäna pengar på pengar Cash Management s. 11 ff. 6 Hedman P. (1991), Cash management Hur ett förbättrat kassaflöde blir ditt företags melodi s. 11 ff. 6

7 1.2 Problemformulering En god hantering av rutiner vid kassaflöden är viktigt då mycket bundet kapital kan frigöras. Vidare kan detta leda till att företag kan uppnå en högre avkastning och därmed bättre resultat. Frågan är hur detta fungerar hos stora företag i Sverige? Vad kan banker erbjuda för cash management lösningar? Och hur väl anpassade är de för stora företag? Vidare är det också intressant att se om företagen använder sig av bankernas lösningar/tjänster. Det är intressant att undersöka samarbetet mellan dessa parter då vi utgår ifrån att det är bra och fungerar effektivt, detta har framgått i äldre uppsatser. 7 Diskussionen ovan leder till följande problemformulering: Hur väl arbetar de stora företagen med sin cash management? Vilka tjänster inom cash management kan banker erbjuda företag? I vilken utsträckning använder sig de stora företagen av bankernas tjänster? 1.3 Syfte Syftet med denna uppsats var att undersöka hur företag arbetar med sin cash management, vilka cash management tjänster banker erbjuder företag och om företagen använder sig av dessa. 7 Äldre uppsatser, se källförteckningen. 7

8 2. Metod I det här kapitlet skall vi beskriva vårt tillvägagångssätt för att nå vårt syfte. Vi kommer här att beskriva vilka metoder vi använder oss av för att samla in data och vidare diskutera varför vi använt oss av dessa metoder, samt föra en kritisk diskussion om de valda metoderna. 2.1 Angreppssätt Vi har använt oss av en kvalitativ metod i vår undersökning. Syftet med kvalitativa undersökningar är att beskriva, analysera och förstå beteendet hos studieobjekt. 8 Detta leder till att man får en helhetsbild och kan få en förståelse för fenomenet som studeras. 9 Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka företagens arbete med cash management, vilka tjänster banker erbjuder och om företagen använder sig av dessa och då ansåg vi att kvalitativ metod var det som passade vår undersökning bäst. 10 Vi har därför valt fallstudie som vårt angreppssätt som är en synonym till kvalitativ metod Tillvägagångssätt Vi har genom att läsa olika teorier i böcker, artiklar och äldre uppsatser om cash management fått en bild av vad begreppet innebär. Valet av cash management teorier var inte svårt, då de existerande teorierna har samma utgångspunkt; att effektivisera rutinerna vid hantering av likvida medel. Utifrån teorierna har vi skapat intervjufrågor som vi använt oss av vid intervjuerna. Med hjälp av dessa lyckades vi skapa en bild av hur företagen arbetar med sin cash management, vilka tjänster bankerna erbjuder och om företagen utnyttjar dessa Datasamling Vi har använt oss av primära källor, vilket innebär att vi har samlat in data som kommer till stånd under undersökningens gång. Detta har gjorts med hjälp av intervjuer. Intervjuerna bestod av fem personer, tre personer från stora företag samt två från banker, samtliga är ansvariga för cash management vid respektive företag och bank. Vi har även använt oss av sekundära källor, vilket är en tolkning av saker och ting som ägt rum och som baseras på primära källor. Dessa har vi i form av boklitteratur, artiklar och insamlade dokument från intervjuer. 12 Vi började med att göra en översiktlig litteratursökning, för att förstå begreppet. 8 Lundahl U. & Skärvad P-H. (1999), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer s Ibid s Holme I. & Solvang B. (1997), Forskningsmetodik - Om kvalitativa och kvantitativa metoder s Yin R. K. (1989), Case study research: Design and methods s Bell J. (2000), Introduktion till Forskningsmetodik s. 94 8

9 Sedan gjorde vi en mer detaljerad sökning, informationen som vi hittade användes som underlag till våra intervjufrågor. När det kommer till internetsökning skedde det i sökmotorn Google.com och i databaserna DISA och Business Source Elite. Det gäller vid våra sekundära källor, att vi har ett kritiskt förhållningssätt. Mer om detta står i källkritiken Intervjuer Våra intervjufrågor kommer att vara semistrukturerade, detta innebär att man kan ställa följdfrågor samt även förklara frågor som den intervjuade inte förstått. Frågorna kommer att formas så att de är så öppna så möjligt för att få så uttömmande svar som möjligt. 14 Vi anser att det är bästa sättet för att få fram hur de stora företagen arbetar med sin cash management. Detta innebär att vi skall förstå företagens resonemang för sitt arbetssätt och vilken föreställning de har gällande cash management. De intervjuade personerna är ansvariga för cash management inom sitt respektive företag. Vi skickade ut frågor i förväg så att de kunde förbereda sig, då de menade att de endast hade en helhetsbild och ingen detaljkunskap. Vi märkte efter sammanställning av intervjuerna att vi skulle valt att intervjua fler personer på företagen; och då fler personer som har just detaljkunskap inom de olika delarna av cash management, istället för en ansvarig på varje företag. Då svaren inte alltid var optimala, fick vi genom telefonintervju ta kontakt en andra gång. Detta gjordes dock bara hos Vattenfall. När det kom till att intervjua bankerna var vi ute efter att få veta vilka tjänster som erbjuds företag och vilken relation man har till dem. De som blev intervjuade var personer som hade ansvar för stora företag och hade god kunskap om cash management. Då alla lyckades svara på våra frågor på ett tillfredställande sätt var vi mycket nöjda med frågorna till bankerna. Detta kan också bero på att vi lyckades få tag på rätt personer för vår intervju. Alla fem intervjuer utfördes hos respektive företag och bank. Efter godkännande av de intervjuade spelade vi även in intervjuerna för att vara säkra på att få med allt. Vi tog också upp frågan om anonymitet, där vi förklarade innebörden och hur det skulle påverka vår uppsats. Samtliga företag har valt att ställa upp med sina företagsnamn. Då företagen också har fått ta del av den sammanställda intervjun, har vi garderat oss mot att företag och banker drar sig ur i sista sekund. Visserligen tar det här arbetssättet tid men det ger samtidigt ett bra intryck och inger ett förtroende i relationen. Att intervjuerna skulle ha olika kvalité var vi 13 Lundahl U. & Skärvad P-H. (1999), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer s Ibid. s

10 beredda på. För att motverka detta valde vi att använda oss av så öppna frågor som möjligt vilket gjorde att vi kunde ge följd frågor och få bra, uttömmande och användbara svar Val av företag och banker Vi har gjort ett selektivt urval av stora företag och banker. Då kända företag inte alltid innebär att de är stora företag, valde vi att definiera ordet stort företag. Detta har vi gjort genom att titta på hur mycket de omsätter. De valda företagen måste minst omsätta 40 miljoner. 15 Valet av företag gick till på följande sätt. Vi ringde upp de fem första stora företag som vi kände till, två av dessa kunde dock inte ställa upp på grund av tidsbrist och föll därför bort. De företag som i slutändan ställde upp var Scania, Vattenfall och SAS. Vi gjorde ett selektivt val då vi tittar på hur stora företag arbetar och inte på vilka de är. Vilka de var hade alltså mindre betydelse. Anledningen till att vi valde flera företag var att vi ville studera hur fenomenet verkar. Valet av bank gick till på liknande sätt som vid företagen. Vi ringde upp två banker som hade hand om stora företag. Dessa var Danske Bank och SEB. 2.3 Metodikens problematik Trots att vi lyckats hitta rätt metod måste vi vara medvetna om de nackdelar som finns, vilket även gäller de källor vi använder oss av i undersökningen. Detta för att inte få resultat som ger en missvisande bild av verkligheten. En kritisk genomgång av undersökningen är därför nödvändig; då ingen sanning är absolut Metodkritik Problemet med kvalitativ undersökning är att det finns risk för att resultatet påverkas av undersökarens tolkningar. Då vi valt att göra flera fallstudier är detta inte problemfritt. Vi ville ha en generell uppfattning av hur cash management fungerade hos företagen och i vilken utsträckning man använde sig av bankers tjänster, då insåg vi att man inte kunde göra en fallstudie på ett enda företag om man vill kunna dra generella slutsatser. Ett ensamt fall kan aldrig fullt ut representera verkligheten. Det är inte förrän man lyckats påvisa samma resultat flera gånger som man kan dra generella slutsatser, vilket ledde till att vi studerade flera företag. Men då vi har för få fall kan vi trots det inte dra generella slutsatser. Ett andra problem i denna uppsats är begreppsdefinitionen. Att definiera olika begrepp är väldigt viktigt, så att läsaren förstår vad man menar, och speciellt då ett begrepp har flera 15 SW&guiLanguage=en,

11 innebörder. I vårt fall har vi begreppet cash management. Vi vill dels undersöka hur företag arbetar med sin cash management. För att kunna ställa rätt frågor måste vi konkretisera begreppet. Detta gjorde vi genom att operationalisera begreppet så att det blev mätbart men vidare också för att personer som inte studerar fenomenet skall få en förståelse för det. 16 Här nedan har vi en figur som visar hur vi definierat cash management och vidare vilka delar som skall vara med i intervjuerna för att få svar på hur företag arbetar med cash management. Effektivitet Inbetalning Utbetalning System Cash Management Likviditetsplanering Risk Likviditetshantering Figur 1. Mind map över Cash Management och dess olika delar. Det är viktigt att uppsatsen har hög tillförlitlighet och giltighet. En studies tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger samma resultat och som är tillförlitligt och stabilt vid olika tillfällen under i övrigt liknande omständigheter. 17 Andra undersökningar skall alltså komma fram till samma resultat om de använder sig av samma metod. Våra intervjufrågor är av sådan art att svaren som vi kommer få är baserade på fakta, vilket innebär att om man ställer samma fråga till den intervjuade vid ett annat tillfälle, så skall samma svar erhållas. Dessutom är de utformade på sådant sätt att en annan person på samma position skall kunna ge liknande svar. När det kommer till giltighet talar man om ett mätinstruments eller en frågas förmåga att mäta det som man avser att det ska mäta eller beskriver det man vill att den 16 Ejlertsson G. ( 1996), Enkäten i praktiken En handbok i enkätmetodik s Bell J. (2000), Introduktion till Forskningsmetodik s

12 skall beskriva. 18 Vi anser att vi har hög giltighet då vi började med att noggrant studera de gällande teorierna för att sedan utforma intervjufrågor utifrån dessa. På detta sätt såg vi till att ställa frågor som hade betydelse för cash management, detta gjorde vi genom att operationalisera. För att ytterligare höja giltigheten skickade vi ut brev gällande ämnets vidd inför alla intervjuer. Detta så att svar kunde erhållas på alla frågor. Ett problem som uppstod och därmed påverkar giltigheten negativt var att några av personerna inte kunde svara på alla frågorna tillräckligt utförligt under intervjun. Detta återgärdade vi dock genom att göra efterföljande telefonintervjuer som kompletterade den första intervjun Källkritik Den insamlade datan skall vara relevant och genom att granska källorna internt och externt kan man upptäcka om materialet är relevant, sant och äkta. 19 Då man söker information om sitt ämne är det väldigt viktigt att man inte bara tittar på några få böcker eller letar på samma ställe. Med detta menar vi att information aldrig fullt ut är objektiv. Vi läste därför många böcker, uppsatser och artiklar för att få rätt uppfattning om cash management och relevanta källor för att få svar på vårt syfte. Man skall inte heller förlita sig på allt en författare eller forskare kommer fram till, utan ständigt vara kritisk till allt man läser. Vi granskade därför upphovsmännen till vår litteratur, så att vi vet att de är trovärdiga och det de skriver är äkta. Vi har i vår informationssökning vad gäller cash management stöt på vissa problem. Att börja med var majoriteten av den litteratur som vi kom över, mycket gammal. Detta såg vi som ett problem då vi ville ha nyare böcker där vi hoppades få en uppfattning om hur företag idag såg på och arbetade med fenomenet cash management. Att böckerna var äldre visade sig dock inte vara ett problem då begreppet fortfarande används på samma sätt än idag. De få mer aktuella böcker var på engelska. Detta var ett problem som vi märkt av då vi börjat läsa böckerna. Begreppen definierades inte som i Sverige och vi kunde inte använda oss av de som teorier. 18 Bell J. (2000), Introduktion till Forskningsmetodik s Ibid. s. 98ff 12

13 3. Teori I detta kapitel ges en teoretisk beskrivning av problemområdet. Först behandlas cash management som verktyg för hantering av likvida medel. Därefter presenteras delar av teorierna kring riskhantering, finansieringsalternativ samt bankernas lösningar. 3.1 Cash Management Med cash management menas styrning av företagets betalningsströmmar samt styrning av företagets val av förvaltningsform. 20 Ytterligare en beskrivning är; att tjäna pengar på pengar samt på väl fungerande rutiner och administrativa system. 21 Målsättningen med cash management är att förbättra ekonomin i företaget, detta kan uppnås genom att effektivisera de rutiner som påverkar in- och utbetalningar. För att få en bättre förståelse av cash management så delar vi in den i tre delar. Den första delen utgör grunden för hur väl man kan bedriva cash management i en organisation. Det är de faktorer som direkt eller indirekt påverkar in- och utbetalningar. Här finns tre flöden vilka utgörs av de rutiner som påverkar när, var och hur en in- och utbetalning sker. * Första flödet, inbetalningar, omfattar processen från offert till valuta på eget konto. * Andra flödet, utbetalningar, omfattar processen från offert till betalning till leverantörens konto. * Tredje flödet utgör övriga betalningar som inte innefattas av de två övre flödena såsom skatter, löner, avgifter, tull etc. Den andra delen innefattar företagets likviditetsplanering som utförs i en organisation. Likviditetsplanering baseras på de kunskaper som erhållits om flödena i den första delen. Den tredje delen, finansverksamheten, omfattar likviditetshantering och är den del vars resultat påverkas av arbetet i de två delarna ovan. Här anges de krav för vad planer och prognoser för likviditetsflöden ska prestera. 22 Det finns flera faktorer som man måste ta hänsyn till vid arbetet med cash management, den vitigaste är tiden. Det handlar om att förkorta ledtiderna och på så sätt frigöra bundet kapital, 20 Samuelsson L. A. (2004), Controllerhandboken s Dolfe M. & Koritz A. (1999), European cash management s Hedman P. (1991), Cash management Hur ett förbättrat kassaflöde blir ditt företags melodi s. 11 ff. 13

14 exempelvis kundfordringar, då tiden mellan offert och inbetalning skall vara så kort som möjligt. 23 Hur mycket ett företag kan generera i vinster genom effektivare cash management beror naturligtvis på kvaliteten på befintliga rutiner och system. Generellt sett finns möjlighet att frigöra kapital motsvarande 1 % till 2 % av företagets årliga omsättning. Vid en årlig omsättning på 100 mkr kan exempelvis ett belopp mellan 1 mkr till 2 mkr frigöras Inbetalningsprocessen Redan vid försäljningen kan man påverka hur god cash management man skall få i sitt företag. 25 I de flesta verksamheter är en väsentlig del av rörelsekapitalet bundet i form av kundfordringar. 26 Vid hantering av kundfordringar gäller det att göra tiden från mottagandet av ordern till betalningens ankomst så kort som möjligt; då detta frigör kapital och ger räntevinster. Nedan illustreras inbetalningsprocessen steg för steg: Fakture- Förfallo- Offert Order Leverans Betalning ring dag Påminnelser och krav Inbetalningsprocessen Genom att skapa välutvecklade rutiner för order/fakturering och kundreskontra 27, som hålls under uppsikt, kan företagen få en mer effektiv hantering och därigenom minska kapitalbindningen Offert En försäljningsoffert är ett förslag från säljaren till kunden, vilket bör kunna accepteras som en överenskommelse som ömsesidigt täcker båda parters rättigheter och skyldigheter fram till dess att betalning erlagts av kunden. 29 Ur cash management synpunkt är det önskvärt att så mycket som möjligt regleras mellan parterna, för att se till att informationsutbytet mellan 23 Hedman P. (1991), Cash management Hur ett förbättrat kassaflöde blir ditt företags melodi s.14, Karlsson A. (1992), Att tjäna pengar på pengar Cash Management s Hedman P. (1991), Cash management Hur ett förbättrat kassaflöde blir ditt företags melodi s Karlsson A. (1992), Att tjäna pengar på pengar Cash Management s Beskrivs under Larsson C-G.& Hammarlund L. (2005), Cash Management för företag, s. 21 ff. 29 Karlsson A. (1992), Att tjäna pengar på pengar Cash Management s

15 dessa löper smidigt. Noggrant utformade avtal minskar risken för att en intressekonflikt uppstår mellan säljare och köpare. 30 Det är redan på offertstadiet som de grundläggande förutsättningarna skapas för att den totala kredittiden skall kunna hållas så kort som möjligt. 31 Det vanligaste betalningsvillkoret för kundfordringar idag är på 30 dagar netto. Kassarabatter kan även ges, men då detta är en mycket dyr finansieringsform börjar de alltmer försvinna ur betalningsvillkoren. 32 En grundtanke inom cash management är att pengarna så snabbt som möjligt skall komma in på ett räntebärande bankkonto. Automatiska bank- och postgirobetalningar är det som normalt används av företag för fakturabetalningar inom Sverige. Förskottsbetalning bör eftersträvas i de fall där det är möjligt då detta frigör kapital. Redan i offerten bör man även avtala vilka följderna blir om betalning inte sker i tid. Dröjsmålsräntan skall vara så hög att den avskräcker kunden från att betala sent. Enligt räntelagens 6 bör den ligga på; lägst referensränta + 8 procent. I samband med offert bör även en kreditprövning göras i de fall då kredit lämnas till kund. I de fall då kreditprövningen utfaller negativt bör krav på säkerhet ställas Order Här ingås ett avtal; detta skall accepteras både av säljande företaget och av kunden. Kundens order skall kontrolleras noggrant så att den överensstämmer med den offert som lämnats. Information om inkommande order bör spridas så snabbt som möjligt till berörda avdelningar då ineffektiva rutiner kan fördröja fakturering och efterföljande kundinbetalning. En snabb och korrekt hantering av order leder inte bara till frigjort kapital utan också till nöjda kunder och därmed ökad framtida försäljning Leverans Detta är sista möjligheten att korrigera eventuella interna brister tidigare i inbetalningsprocessen och på så sätt minska tiden mellan leverans av vara eller tjänst och fakturering, och också motverka överskriden kredit. 30 Hedman P. (1991), Cash management Hur ett förbättrat kassaflöde blir ditt företags melodi s Karlsson A. (1992), Att tjäna pengar på pengar Cash Management s Larsson C-G.& Hammarlund L. (2005), Cash Management för företag, s. 26 ff. 33 Karlsson A. (1992), Att tjäna pengar på pengar Cash Management s. 21 ff. 34 Dolfe M. & Koritz A. (1999), European cash management s

16 Leverans bör ske vid den tidpunkt och enligt de villkor som angivits i bekräftelse och order. 35 Leveranstidpunkten är intressant bland annat för att kunna avisera kunder och fakturera rätt. Fakturadatum brukar vanligtvis vara lika med leveransdatum. 36 En inkorrekt leverans är en av de vanligaste orsakerna till att kunden inte betalar i tid. Ofta förekommande brister vid leverans är försening, leverans av fel produkt etc Fakturering Fakturering är en bekräftelse på att en leverans eller tjänst utförts enligt överenskommelse och är det dokument som ligger till grund för den kommande betalningen. 38 Betalningsvillkoren brukar ange att betalning ska ske ett visst antal dagar efter fakturering. Det vanligaste villkoret är som vi tidigare nämnt, 30 dagar netto. 39 Fakturering bör ske samma dag som leverans och fakturadatum ska då överensstämma med leveransdatum. Fakturan är inte i sig något avtal. Den bör i emellertid ändå innehålla en upprepning av de villkor som avtalats genom offerten och orderbekräftelsen. En väl utformad och innehållsrik faktura är nödvändig för att snabbt erhålla betalning från kunder. Exempel på en fakturas innehåll är fakturadatum, fakturanummer, ordernummer, kontaktinformation hos båda kontrahenterna etc. 40 Det är vanligare att man släpar efter med faktureringen i tjänsteproducerande företag än i varuproducerande. En förklaring till detta är att man ofta utgår från arbetssedlar och tidrapporter som underlag för faktureringen och att dessa skrivs ut veckovis, månadsvis eller när vederbörande anställd får tid. Arbetssedlarna utgör även ofta underlag för löneutbetalning, vilket kan fördröja faktureringen om dessa rutiner råkar kollidera tidsmässigt. 41 Om en kreditnota ska utfärdas bör detta göras omgående, då det annars finns risk för att betalningen av den underliggande fakturan försenas. En kartläggning av orsaker till kreditnotor kan vara bra att göra då detta kan ge en ledning till inom vilka områden problem finns och hur stora problemen är Dolfe M. & Koritz A. (1999), European cash management s Hedman P. (1991), Cash management Hur ett förbättrat kassaflöde blir ditt företags melodi s Dolfe M. & Koritz A. (1999), European cash management s Karlsson A. (1992), Att tjäna pengar på pengar Cash Management s Hedman P. (1991), Cash management Hur ett förbättrat kassaflöde blir ditt företags melodi s Karlsson A. (1992), Att tjäna pengar på pengar Cash Management s 26 ff. 41 Larsson C-G.& Hammarlund L. (2005), Cash Management för företag, s Karlsson A. (1992), Att tjäna pengar på pengar Cash Management s

17 3.2.5 Förfallodag Det optimala är här att förfallodag och betalningsdag sammanfaller eller hellre att betalningsdagen infaller före förfallodagen. 43 Viktigt är här att redan vid offerten ange förfallodag samt att ange detta datum på varje faktura som skickas iväg Betalning Betalningen utgörs av att pengar transfereras från kunden till säljande företags konto i bank eller postgiro. Säljaren och köparen bör tillsammans finna den snabbaste metoden för transferering, till skälig kostnad. Analys bör löpande göras av betalningsstatistik. Det är viktigt att vid framtida förhandlingar med kunder känna till hur och när en viss kund betalar. 45 Sådan information kan man bland annat få fram från ett kundreskontrasystem. Kundreskontra beskrivs som en detaljerad förteckning över de konton för kundfordringar som förs i dagbok och huvudbok. Här kan information fås om utestående fordringar utöver vad som fås i bokföringen. Det kan till exempel gälla när fakturor förfaller till betalning, hur stor omsättningen är per kund som underlag för prissättning, rabatter etc. Förfallna fordringar skall lätt kunna påvisas och bilda underlag för påminnelser och krav. 46 Vid upprepat överskridande av kredittiden eller om en kund får akuta betalningssvårigheter bör undersökning av kundens kreditvärdighet göras. Kunder som ofta betalar för sent kanske bör bevakas extra noga och en övervägning bör göras om någon åtgärd skall vidtas mot respektive kund Påminnelser och krav Syftet med påminnelse- och kravaktiviteter är att reducera utstående kundfordringar genom att påverka, kräva och försöka tvinga kunden att betala senast på förfallodagen. Målet för kravverksamheten kan beskrivas som att den genomsnittliga överskridna kredittiden inte skall överstiga ett visst antal dagar. Inväntas betalning av stora belopp kan en god idé vara att ett par dagar före förfallodatum avisera kunden om att fakturan förfaller till betalning. Om betalning sedan inte har inkommit 43 Karlsson A. (1992), Att tjäna pengar på pengar Cash Management s Larsson C-G. & Hammarlund L. (2005), Cash Management för företag, s Karlsson A. (1992), Att tjäna pengar på pengar Cash Management s Larsson C-G. & Hammarlund L. (2005), Cash Management för företag, s Karlsson A. (1992), Att tjäna pengar på pengar Cash Management s

18 bör kunden kontaktas. Detta kan göras genom exempelvis brev eller telefon. För att påminnelsearbetet skall vara effektivt är det viktigt att det sker löpande, helst dagligen. Antalet påminnelsebrev bör hållas så lågt som möjligt och den sista påminnelsen bör innehålla hot om inkasso. 48 Man kan redan i offerten ange under vilka förutsättningar som inkasso kommer att utnyttjas. Vad som bör nämnas är att det inte finns något tvång på att skicka ut påminnelsebrev utan man kan alltså anlita inkasso direkt. 49 Man kan även använda sig av dröjsmålsränta för att försöka förmå kunder att inte betala för sent Utbetalningsprocessen Utbetalningsflödet från företag och förseningar av detta påverkar företagets genomsnittliga skuldsättning. 51 Likväl som effektiviseringar kan göras vad gäller inbetalningsflödet kan även väsentliga förbättringar göras avseende utbetalningsflödet. Huvudregeln för utbetalningar bör vara att betalning ska ske i rätt tid. En fakturabetalning som görs före förfallodagen medför en onödig räntekostnad vilket kan bli dyrt i längden. För sen betalning är inte heller att önska då det kan medföra dröjsmålsränta och eventuell påminnelseavgift. Väl genomtänkta utbetalningsrutiner och effektiva betalningssätt kan bidra till att minska onödigt kapitalutnyttjande. Man brukar säga att kredittider skall utnyttjas optimalt; alltså bör betalning ske på förfallodagen. 52 Faktura- Förfallo- Offert Order Leverans Betalning hantering dag Utbetalningsprocessen Offert Offertstadiet av en inköpsaffär är av stor betydelse då grunden läggs för hur en transaktion skall genomföras. I offerten anges specifikationer avseende produkten eller tjänsten samt även 48 Karlsson A. (1992), Att tjäna pengar på pengar Cash Management s. 32 ff. 49 Larsson C-G. & Hammarlund L. (2005), Cash Management för företag, s Dolfe M. & Koritz A. (1999), European cash management s Larsson C-G. & Hammarlund L. (2005), Cash Management för företag, s Karlsson A. (1992), Att tjäna pengar på pengar Cash Management s

19 de övriga villkor som berör transaktionens uppläggning och genomförande. 53 Ju mer kunskap och medvetenhet man har om betydelsen av leverans och betalningsvillkor, desto bättre kan man utnyttja dem till sin fördel. Hanteringen av villkor sker på exakt samma sätt som vid en försäljning. 54 I utbetalningsprocessen bör företaget utarbeta målsättning och riktlinjer avseende vilka betalningsvillkor och kredittider som ska eftersträvas vid olika typer av inköp. Företaget bör vid inköpsförhandlingar eftersträva att få längsta möjliga kredittid, pris och övriga villkor oförändrade. En regel kan vara att kredittider kortare än 30 dagar ska tas upp till omförhandling. Vidare är kassarabatt mycket fördelaktigt för köparen och bör, där det är möjligt, försökas förhandlas fram. Vad som även bör ingå i offerten är vilket betalningssätt som skall användas, om faktureringsavgifter eller andra dylika avgifter skall betalas, dröjsmålsränta bör anges vilken inte får vara högre än referensräntan plus 8 % samt leveransdatum. 55 Det som påverkar cash management; betalningsvillkor, administration kring leverans, kontroll och reklamation, liksom leverantörsrisken i vissa fall, är vanligen väl reglerade. Det kan antas att när marginalerna på inköp är små, det vill säga då pris och leveransvillkor inte kan ändras mycket till köparens fördel, kommer förbättringsmarginalen att vara liten. T.ex. vid oljehandel. Vad man kan förbättra här är hanteringen av själva pengaflödet Order När köparen efter noggrann genomgång accepterar offerten överlämnas en muntlig eller skriftlig orderbekräftelse från leverantören. Här behövs en effektiv rutin finnas för kontroll av att orderbekräftelse överensstämmer med offert Leverans En leverans anses vara utförd när kunden får tillgång till varan. Viktigast att tänka på i denna fas av utbetalningsprocessen är att kontrollera att leveransen sker i tid och att varorna överensstämmer med underliggande order. 58 Datumet för inleverans är betydelsefullt för hur 53 Karlsson A. (1992), Att tjäna pengar på pengar Cash Management s Hedman P. (1991), Cash management Hur ett förbättrat kassaflöde blir ditt företags melodi s. 72 ff. 55 Karlsson A. (1992), Att tjäna pengar på pengar Cash Management s. 40 ff. 56 Hedman P. (1991), Cash management Hur ett förbättrat kassaflöde blir ditt företags melodi s Karlsson A. (1992), Att tjäna pengar på pengar Cash Management s Ibid. s

20 man skall behandla leverantörens faktura, då detta påverkar möjligheten att bestämma betaldatum för sina leverantörsfakturor. Vill man vidare få en god precision i sin leverantörsreskontra 59 är det viktigt att veta när man fått in en leverans. En del i hanteringen av inleveranser är reklamationsrutinen. Orsaken till att något gått fel är ofta brister i internkommunikation och i kommunikationen med leverantören. Kompensation vid fel och kostnaden för hantering av returer och reklamationer bör regleras i avtal, detta för att få ett så bra affärsklimat som möjligt Fakturahantering När en faktura mottagits är det väsentligt att effektiva rutiner finns för hur fakturan skall hanteras. En leverantörsfaktura bör kunna följas genom företaget från ankomst till utbetalning. Därigenom kan man upptäcka om det finns eventuella tidsfördröjningar i hanteringen som skulle kunna undvikas. Tidsfördröjningar kan ju i värsta fall leda till onödiga kostnader såsom krav- och dröjsmålsränta 61 och företaget riskerar lätt att få sämre inköpsvillkor i framtiden. För att styra utbetalningar och för att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor har många företag datorbaserade leverantörsreskontra. 62 Leverantörsreskontra 63 är en administrativ funktion för hantering av leverantörsskulder. Det fungerar dels som ett "försystem" till huvudboken för bokföring, dels som ett verktyg för kontroll och hantering gav utbetalningar. Ankomstregistrering av en faktura bör ske så fort som möjligt samt att en kontroll görs av att fakturans villkor överensstämmer med de som tidigare avtalats. Kassarabatter bör även de prioriteras i hanteringen. 64 Att en faktura godkänns för betalning kallas för attestering. Ur cash management synpunkt är det viktigt att denna rutin går snabbt för att företag inte skall tvingas betala för sent Se Hedman P. (1991), Cash management Hur ett förbättrat kassaflöde blir ditt företags melodi s. 77 ff. 61 Karlsson A. (1992), Att tjäna pengar på pengar Cash Management s Larsson C-G. & Hammarlund L. (2005), Cash Management för företag, s Se även kundreskontra Karlsson A. (1992), Att tjäna pengar på pengar Cash Management s. 45 ff. 65 Hedman P. (1991), Cash management Hur ett förbättrat kassaflöde blir ditt företags melodi s.80 ff. 20

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565.

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för kommunens nämnder KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för majoritetsägda bolag KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36)

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36) Författningssamling Sida: 32 (-36) REGLEMENTE FÖR PENNINGHANTERINGEN I HÖRBY KOMMUN 1. Mål och riktlinjer Den nya kommunallagen tar upp penninghanteringen i 8 kap 1-3: Kommunernas och landstingens medelsförvaltning

Läs mer

Ekonomiska grundbegrepp

Ekonomiska grundbegrepp Nedan skall vi gå igenom olika ekonomiska grundbegrepp som kommer att vara aktuella i samband med resursplanering och budgetering. Dessa grundbegrepp är viktiga att skilja på för att du ska kunna sammanställa

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 1 AVSNITT NR 3.11 Datum Sid 1 (1-6) 1999-06-15 FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 1 AVSNITT NR 3.11 Datum Sid 1 (1-6) 1999-06-15 FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING Datum Sid 1 (1-6) FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING Antaget av kommunfullmäktige 1999-04-29, 17. INLEDNING Under 1990-talet har stora förändringar skett på det finansiella området. Finansmarknaden har avreglerats

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT Sverige European Payment Report bygger på en undersökning som genomfördes i 29 europeiska länder under februari och mars. Vi har samlat in uppgifter från 1 468 företag för att få

Läs mer

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Många företagare blir förvånade av vetskapen att deras faktureringsflöde är en potentiell källa för intäkter. Fokus ligger oftast på att öka försäljningen

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Riktlinjer till finanspolicy

Riktlinjer till finanspolicy r till finanspolicy Handläggare: Bo Svensson Katarina Hillberg Datum: 2010-01-21 Tjörn Möjligheternas ö Sammanfattning r till finanspolicy ska ange finansiella risknivåer och gäller för Tjörns kommun samt

Läs mer

CASH MANAGEMENT - EN FALLSTUDIE AV FEM SMÅ SNABBVÄXANDE IT-FÖRETAG FREDRIKA VIKTORSSON 771127 ARNE MURBY 730831 HANDLEDARE: PETER LINDELÖF

CASH MANAGEMENT - EN FALLSTUDIE AV FEM SMÅ SNABBVÄXANDE IT-FÖRETAG FREDRIKA VIKTORSSON 771127 ARNE MURBY 730831 HANDLEDARE: PETER LINDELÖF CASH MANAGEMENT - EN FALLSTUDIE AV FEM SMÅ SNABBVÄXANDE IT-FÖRETAG FREDRIKA VIKTORSSON 771127 ARNE MURBY 730831 HANDLEDARE: PETER LINDELÖF Sammanfattning Många små företag lever på marginalen, men forskning

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering 1/5 Beslutad när: 2017-09-25 187 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2017:383-003 Gäller fr o m: 2017-10-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla nämnder

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet 2014-12-15 KS2014/0966. Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259.

Riktlinje. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet 2014-12-15 KS2014/0966. Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259. Riktlinje 2014-12-15 Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet KS2014/0966 Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet är ett övergripande ramverk

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

12/2012 Cash Management

12/2012 Cash Management 12/2012 Cash Management Likviditetsoptimering skapar stabilitet i företagets ekonomi s. 2 SEPA framskrider steg för steg s. 6 Tidsscheman för betalningar vid årsskiftet s. 12 Danske Bank tillhandahåller

Läs mer

4 För mycket låsta pengar?

4 För mycket låsta pengar? 4 För mycket låsta pengar? Rörelsekapital I balansräkningen finns de tillgångsposter som med ett gemensamt namn kallas för omsättningstillgångar. De har sin motsvarighet på skuldsidan i form av skulder

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Stadsledningskontoret RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentansvar Kommunfullmäktige Dokumentnamn Riktlinjer för Umeå kommunkoncerns finansiella verksamhet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer Finansförvaltning Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer finansförvaltning Betalningsströmmar 3 Inbetalningar 3 Utbetalningar 3 Fakturahantering

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

Faktorer som påverkar effektiviteten i Cash Management

Faktorer som påverkar effektiviteten i Cash Management 2004:012 SHU EXAMENSARBETE Faktorer som påverkar effektiviteten i Cash Management Fallstudie av tre små tillverkande företag PERNILLA MARTINSSON CAROLINE MATTILA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar

Läs mer

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Debitering och kravhantering Riktlinjer Kf160926, 160 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering

Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering Likviditetsplanering Likviditetsplaneringen skall bestå dels av en finansieringsbudget och dels av en likviditetsplan. Finansieringsbudgeten

Läs mer

Eslövs Inciustrifastigheter AB

Eslövs Inciustrifastigheter AB Bilaga 6, Styrelsemöte 2014-04-15 Eslövs Inciustrifastigheter AB Finanspolicy 2014-04-15 Antal sidor: 8 FINANSPOLICY FOR ESLOVS INDUSTRIFASTIGHER AB 2014-05-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 1.1 BAKGRUND

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern. Riktlinjer för finansverksamheten 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern. Riktlinjer för finansverksamheten 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern Riktlinjer för finansverksamheten 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval

Läs mer

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Finanspolicy Ekonomi Mariestads kommun Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Innehållsförteckning Finanspolicyns omfattning och syfte... 3 Övergripande mål för den finansiella verksamheten...

Läs mer

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting 1(7) Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting 1. Inledning och syfte 1.1 Syfte Syftet med detta dokument är att i enlighet med den av landstingsfullmäktige beslutade finanspolicyn

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-08-31

Fördjupad finansrapportering 2015-08-31 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-08-31 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 707 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 1 323 miljoner kronor sedan

Läs mer

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy 1(8) Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy FÖRSLAG 1.1 Syfte och inledning Detta innebär att finanspolicyn gäller samtliga nämnder och styrelser. Den finansiella verksamheten inom SLL är

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

Likviditetsanalys i Entré Windows

Likviditetsanalys i Entré Windows Likviditetsanalys i Entré Windows Likviditetsanalysen i Entré Windows är ett verktyg för att kunna ställa upp en prognos för företagets betalningsströmmar. Likviditetsanalysen visar dag för dag vilket

Läs mer

Cash Management. - Företagens likviditetshantering samt bankernas och revisorernas roll

Cash Management. - Företagens likviditetshantering samt bankernas och revisorernas roll Företagsekonomi/Extern redovisning och företagsanalys Magisteruppsats Cash Management - Företagens likviditetshantering samt bankernas och revisorernas roll Magisteruppsats / Master Thesis Lisa Kärnefelt

Läs mer

POLICY FÖR DEN 042-3 EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN

POLICY FÖR DEN 042-3 EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN POLICY FÖR DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN Antagen av kommunfullmäktige 1994-04-26, 55. Denna policy gäller för kommunens nämnder och styrelser samt för av kommunen helägda/helkontrollerade företag, föreningar

Läs mer

KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254)

KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 DETTA DOKUMENTS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.1.1 UPPDATERING... 3

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting Landstingskontoret Ekonomi 2002-01-07 Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting 1. Inledning och syfte 1.1 Syfte Syftet med detta dokument är att i enlighet med den av landstingsfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering Riktlinjer Fakturering- och kravhantering Dokumenttyp Riktlinjer För revidering ansvarar Ekonomichef Dokumentet gäller till och med Tills vidare Diarienummer 2016-000398 049 Uppföljning och tidplan Fastställt

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Oktober 2012 1 1 LIKVIDITETSHANTERING 1.1 BAKGRUND Kommunen har en likviditetsförvaltning för att över en period på flera år försäkra sig om att kunna möta de

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Internetbanken företag. Möjligheternas internetbank

Internetbanken företag. Möjligheternas internetbank Internetbanken företag Möjligheternas internetbank Välkommen till gränslösa affärsmöjligheter Med internetbanken står dörren till banken alltid öppen för dig och företaget. Du når internetbanken via alla

Läs mer

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Karlskrona kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Omfattning: 3 1.3 Syfte med finanspolicyn: 4 1.4 Målsättningar med finansverksamheten: 4 2 Organisation

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 07/KS 0288 KFS 2007:8 Ers KFS 1991:6 FINANSPOLICY FÖR MOTALA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29, 172, gäller fr o m 2007-11-01. 1 INLEDNING 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008

AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008 AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008 Ansvar - behörighet befogenhet Dagligen uppstår situationer som vi normalt sett inte uppfattar som avtalssituationer. För att säkerställa de åtaganden som uppstår i

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3 Finansiell samordning... 4 4 Upplåning... 5 5 Utlåning och borgen till bolag...

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion till SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att smidigt komma igång med betalningar via SveaWebPay. Ett ytterligare syfte med dokumentet är att ge en god bild över vilka

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013. Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.0488 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Syfte 1 1.2 Mål och strategi 1 1.3 Omfattning

Läs mer

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Revisionsrapport Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Östersunds kommun 2010-01-15 Kjell Pettersson, Certifierad kommunal revisor Kjell Petterson, projektledare Anneth Nyqvist, kundansvarig Innehållsförteckning

Läs mer

Hur fungerar finansverksamheten i Västerviks kommun?

Hur fungerar finansverksamheten i Västerviks kommun? Hur fungerar finansverksamheten i Västerviks kommun? Västerviks kommun har valt att samla kommunens och de kommunala bolagens finansverksamheter under ett och samma tak, nämligen i en internbank. Internbankens

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget

Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget Med utgångspunkt från funktionsbudgeterna och balansräkningen för den 1/1 ska en likviditetsbudget upprättas för januari. I tabellen nedan visas en sammanställning

Läs mer

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009.

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009. Leveransvillkor Gäller from 1 oktober 2009. Vi hälsar Dig välkommen som kund till oss. Vi skall tillsammans med Dig se till att Din butik har ett optimalt sortiment och bra förutsättningar för att sälja

Läs mer

Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet

Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Omfattning... 2 1.2 Syfte med finanspolicyn:... 3 1.3 Målsättningar med finansverksamheten:... 3 2 Organisation

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-18 Dnr. 2011.158 Innehållsförteckning FINANSPOLICY FÖR MALUNG-SÄLENS KOMMUN...3 1. Allmänt...3 1.1. Syfte...3 1.2. Övergripande mål...3

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-01 DNR KS 2013.391 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Finanspolicy

Läs mer

FINANSRAPPORT JANUARI 2016

FINANSRAPPORT JANUARI 2016 FINANSRAPPORT 1(7) -02-02 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JANUARI Sammanfattning Då har vi lämnat

Läs mer

Finansregler. Munkedals kommun

Finansregler. Munkedals kommun 2014-09-10 Finansregler Munkedals kommun Finansregler Dnr: 2014-442 91 Typ av dokument: Regler Handläggare: Hans Clausen Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Finanspolicy-Riktlinjer vid tillämpning

Läs mer

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1406-0797 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Föredragande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 4

Fe2, redovisning, tentamen 4 sid 1 [10] Namn: Klass: Var noga med att disponera tiden, 240 minuter går fort. Provet innehåller 20 frågor. Omdöme E 1. Du kan definiera en intäkt på två sätt. Avsluta nedan två meningar. 1. En intäkt

Läs mer

BIET SYSTEM... 2 MARKNAD... 3 KALKYL... 3 ORDER... 4 EFTERKALKYL... 5 ORDERARKIV... 5 ADMINISTRATION... 6

BIET SYSTEM... 2 MARKNAD... 3 KALKYL... 3 ORDER... 4 EFTERKALKYL... 5 ORDERARKIV... 5 ADMINISTRATION... 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BIET SYSTEM... 2 MARKNAD... 3 KALKYL... 3 ORDER... 4 EFTERKALKYL... 5 ORDERARKIV... 5 ADMINISTRATION... 6 FAKTURERING/KUNDRESKONTRA/LEVERANTÖRSRESKONTRA... 6 FAKTURERING... 6 KUNDRESKONTRA...

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 3

Fe2, redovisning, tentamen 3 sid 1 [10] Namn: Klass: Var noga med att disponera tiden, 240 minuter går fort. Provet innehåller 21 frågor. Omdöme E 1. Definiera en intäkt? 2. Vad innebär en lämnad kassarabatt för ditt företag? 3. Vad

Läs mer

Datum _. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum _. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget I Il ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige 000219 2015-11-23- Datum _ 24 Sida 1 (2) Dnr LD15/03361 Uppdnr 1176 2015-10-19 Budgetberedningen 2015-11-09

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2001-10-12

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2001-10-12 Styrdokument Dnr B5 3874/01 Kreditpolicy Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Lars Nilsson Beslutsdatum 2001-10-12 Giltighetstid Sammanfattning Tills vidare I denna policy

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens

Läs mer

BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS

BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS Alfabetisk ordning Nordea Nordea Betalningslösningar I vilken tjänst kan man rätta felaktiga betalningar online innan de går till bokföring i banken? Vad händer när gamla tjänster

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga till uppdragsbrev 2014-05-20 Bilaga 2 Uppdragsavtal Kund Bygg AB Organisationsnummer 556556-1234 Adress Kontaktperson kund Kontaktperson redovisningsföretaget

Läs mer

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och Svar Fråga: Stämmer det att det tar 10 år att betala en skuld på 20 000 SEK och att det kostar mig 11 996 SEK i ränta? Svar:

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN Syfte Finanspolicyn anger övergripande regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten inom Botkyrka kommun samt kommunens majoritetsägda bolag. Finanspolicyn

Läs mer

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2014-08-04 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2014:192 magnus.aberg@upplandsvasby.se Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Nivå: Koncerngemensamt

Läs mer

Statens upplåning i en överskottsmiljö

Statens upplåning i en överskottsmiljö Statens upplåning i en överskottsmiljö Sammanfattning av tal av Thomas Olofsson, upplåningschef på Riksgäldskontoret, på Nordeas Fixed Income Seminarium i Köpenhamn torsdagen den 18 maj 2006. Svenska staten

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer