Företagsekonomiska Institutionen Uppsala Uppsala Universitet Extern redovisning/finans Kandidatuppsats, VT- 07.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsekonomiska Institutionen Uppsala 07-05-29 Uppsala Universitet Extern redovisning/finans Kandidatuppsats, VT- 07."

Transkript

1 Företagsekonomiska Institutionen Uppsala Uppsala Universitet Extern redovisning/finans Kandidatuppsats, VT- 07 Cash Management - Företags hantering av likvida medel samt bankers roll - 1 Författare: Danait Hagos Therese Melin Handledare: Robert Joachimsson

2 Förord Vi vill tacka vår handledare Robert Joachimsson för hans kommentarer och vägledning genom hela denna uppsats och även alla de personer som ställt upp på intervjuer. Erik Westin, SEB Hans- Börje Fritjofsson, Upplandsbanken Magnus Welander, Scania Åsa Fredriksson, SAS Jenny Larsson, Vattenfall Vi vill också tacka vår familj och vänner som stöttat, motiverat och gett värdefulla tips under vårt uppsatsarbete. Ni har underlättat uppsatsskrivandet och inspirerat oss till att vilja studera vidare och göra det mesta av livet. Uppsala den 23 maj 2007 Danait Hagos Therese Melin 2

3 Sammanfattning Med cash management menas styrning av företagets betalningsströmmar samt styrning av företagets val av förvaltningsform. Här ingår bl.a. in- och utbetalning, prognostisering, hantering i form av placering och finansiering samt effektiva system för att kontrollera företagens flöden. Ett bra och effektivt cash management arbete kan göra att bundet kapital frigörs. Vidare kan detta leda till att företag kan uppnå en högre avkastning och därmed bättre resultat. Syftet med denna uppsats var att undersöka hur företag arbetar med sin cash management, vilka tjänster banker erbjuder företag och om företagen använder sig av dessa. Undersökningen har visat att väl utvecklade och anpassade system utefter företagens behov ger en effektiv hantering av cash management. Företagen använder sig vidare i stor utsträckning av de tjänster som banker erbjuder då banker har stor erfarenhet och kunskap om vilka tjänster som är bäst lämpade för varje enskilt företag, och hur de kan uppnå maximal avkastning. Ett bra samarbete mellan bank och företag kan alltså ge en förbättrad cash management. Undersökningen har vi utfört genom att intervjua utvalda personer i företag och banker. Resultatet som framställts anser vi vara användbart för såväl företag som banker och kan exempelvis användas som underlag för framtida utveckling av rutinerna. 3

4 Innehållsförteckning 1. Inledning Problembakgrund Problemformulering Syfte Metod Angreppssätt Tillvägagångssätt Datasamling Intervjuer Val av företag och banker Metodikens problematik Metodkritik Källkritik Teori Cash Management Inbetalningsprocessen Offert Order Leverans Fakturering Förfallodag Betalning Påminnelser och krav Utbetalningsprocessen Offert Order Leverans Fakturahantering Förfallo- & betalningsdag Övriga betalningsflöden Likviditetsplanering Likviditetshantering Risker

5 3.7 System för Cash management Bankers relation till stora företag i avseende till Cash Management Empiri Presentation av Scania Cash Management i Scania In- och utbetalningsprocessen Planering och hantering Cash Management system Bankrelation Presentation av SAS Cash Management i SAS In- och utbetalningsprocessen Planering och hantering Cash Management system Bankrelationen Presentation av Vattenfall Cash Management i Vattenfall In- och utbetalningsprocessen Planering och hantering Cash Management system Bankrelation Danske Bank SEB Analys In- och utbetalningsprocessen Planering och hantering Cash management system Bankrelationen Analys av banker Slutsats/diskussion Källförteckning Bilagor

6 1. Inledning I detta kapitel anges uppsatsens huvudsakliga mål och en introduktion till ämnet. Här kan man hitta syftet med uppsatsen och de avgränsningar som gjorts. 1.1 Problembakgrund Med dagens allt hårdare företagsklimat är det viktigt för företagen att ha en så god hantering som möjligt av verksamhetens affärsprocesser. Ett område som är meningsfullt att arbeta med är cash management. Cash management handlar om, som man kan förstå av ordet, hanteringen av företagets likvida medel och förvaltningen av dem. Enligt Larsson 1 och Hammarlund 2 har undersökningar visat att företagen inte arbetar med detta i den utsträckning som de borde då de saknar effektiva rutiner för hantering av kundfordringar, betalningsrutiner, kassahållning m.m. Rutinerna blir lätt föråldrade då företagen inte lägger ner tillräckligt med tid på att utveckla och förbättra dessa. 3 Hantering av likvida medel är i princip inget nytt då företag alltid har övervägt hur de på bästa sätt kan hantera sina likvida medel. Det var dock inte förrän på 50-talet som man införde begreppet cash management och man började ta fram olika modeller. Införseln innebar att man fick en ny syn på likviditetshantering med fokus på tiden i betalningsflödet. 4 De väsentliga delarna av rörelsekapitalet är kopplade till kundfordringar och leverantörsskulder och därför är det viktigt för företagen att kunna hantera dessa. En effektivisering av företagens rutiner leder till frigörning av företagets kapital som i sin tur kan leda till att företagen kan minska sina ränteförluster eller räntekostnader. Detta kan ske genom att företagen exempelvis kontrollerar kundernas betalningsvillkor och dröjsmålsränta. 5 Det gäller alltså för företagen att, vid kundfordringar, göra tiden från utskick av faktura och till inbetalning så kort som möjligt och vid leverantörsskulder göra tiden från faktura till utbetalning så lång som möjligt 6. Vi har valt att skriva om cash management då, även om det i störst utsträckning endast finns äldre forskning i ämnet, ändå är något som ligger i tiden och är viktigt för företag. 1 Larsson, C-G. Fil.dr. Handelshögskolan, Umeå Universitet. 2 Hammarlund, L. specialist inom betalningar och kassaflödesfrågor, finansiell rådgivare. 3 Larsson C-G. & Hammarlund L. (2005), Cash Management för företag, s Ibid. s Karlsson A. (1992), Att tjäna pengar på pengar Cash Management s. 11 ff. 6 Hedman P. (1991), Cash management Hur ett förbättrat kassaflöde blir ditt företags melodi s. 11 ff. 6

7 1.2 Problemformulering En god hantering av rutiner vid kassaflöden är viktigt då mycket bundet kapital kan frigöras. Vidare kan detta leda till att företag kan uppnå en högre avkastning och därmed bättre resultat. Frågan är hur detta fungerar hos stora företag i Sverige? Vad kan banker erbjuda för cash management lösningar? Och hur väl anpassade är de för stora företag? Vidare är det också intressant att se om företagen använder sig av bankernas lösningar/tjänster. Det är intressant att undersöka samarbetet mellan dessa parter då vi utgår ifrån att det är bra och fungerar effektivt, detta har framgått i äldre uppsatser. 7 Diskussionen ovan leder till följande problemformulering: Hur väl arbetar de stora företagen med sin cash management? Vilka tjänster inom cash management kan banker erbjuda företag? I vilken utsträckning använder sig de stora företagen av bankernas tjänster? 1.3 Syfte Syftet med denna uppsats var att undersöka hur företag arbetar med sin cash management, vilka cash management tjänster banker erbjuder företag och om företagen använder sig av dessa. 7 Äldre uppsatser, se källförteckningen. 7

8 2. Metod I det här kapitlet skall vi beskriva vårt tillvägagångssätt för att nå vårt syfte. Vi kommer här att beskriva vilka metoder vi använder oss av för att samla in data och vidare diskutera varför vi använt oss av dessa metoder, samt föra en kritisk diskussion om de valda metoderna. 2.1 Angreppssätt Vi har använt oss av en kvalitativ metod i vår undersökning. Syftet med kvalitativa undersökningar är att beskriva, analysera och förstå beteendet hos studieobjekt. 8 Detta leder till att man får en helhetsbild och kan få en förståelse för fenomenet som studeras. 9 Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka företagens arbete med cash management, vilka tjänster banker erbjuder och om företagen använder sig av dessa och då ansåg vi att kvalitativ metod var det som passade vår undersökning bäst. 10 Vi har därför valt fallstudie som vårt angreppssätt som är en synonym till kvalitativ metod Tillvägagångssätt Vi har genom att läsa olika teorier i böcker, artiklar och äldre uppsatser om cash management fått en bild av vad begreppet innebär. Valet av cash management teorier var inte svårt, då de existerande teorierna har samma utgångspunkt; att effektivisera rutinerna vid hantering av likvida medel. Utifrån teorierna har vi skapat intervjufrågor som vi använt oss av vid intervjuerna. Med hjälp av dessa lyckades vi skapa en bild av hur företagen arbetar med sin cash management, vilka tjänster bankerna erbjuder och om företagen utnyttjar dessa Datasamling Vi har använt oss av primära källor, vilket innebär att vi har samlat in data som kommer till stånd under undersökningens gång. Detta har gjorts med hjälp av intervjuer. Intervjuerna bestod av fem personer, tre personer från stora företag samt två från banker, samtliga är ansvariga för cash management vid respektive företag och bank. Vi har även använt oss av sekundära källor, vilket är en tolkning av saker och ting som ägt rum och som baseras på primära källor. Dessa har vi i form av boklitteratur, artiklar och insamlade dokument från intervjuer. 12 Vi började med att göra en översiktlig litteratursökning, för att förstå begreppet. 8 Lundahl U. & Skärvad P-H. (1999), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer s Ibid s Holme I. & Solvang B. (1997), Forskningsmetodik - Om kvalitativa och kvantitativa metoder s Yin R. K. (1989), Case study research: Design and methods s Bell J. (2000), Introduktion till Forskningsmetodik s. 94 8

9 Sedan gjorde vi en mer detaljerad sökning, informationen som vi hittade användes som underlag till våra intervjufrågor. När det kommer till internetsökning skedde det i sökmotorn Google.com och i databaserna DISA och Business Source Elite. Det gäller vid våra sekundära källor, att vi har ett kritiskt förhållningssätt. Mer om detta står i källkritiken Intervjuer Våra intervjufrågor kommer att vara semistrukturerade, detta innebär att man kan ställa följdfrågor samt även förklara frågor som den intervjuade inte förstått. Frågorna kommer att formas så att de är så öppna så möjligt för att få så uttömmande svar som möjligt. 14 Vi anser att det är bästa sättet för att få fram hur de stora företagen arbetar med sin cash management. Detta innebär att vi skall förstå företagens resonemang för sitt arbetssätt och vilken föreställning de har gällande cash management. De intervjuade personerna är ansvariga för cash management inom sitt respektive företag. Vi skickade ut frågor i förväg så att de kunde förbereda sig, då de menade att de endast hade en helhetsbild och ingen detaljkunskap. Vi märkte efter sammanställning av intervjuerna att vi skulle valt att intervjua fler personer på företagen; och då fler personer som har just detaljkunskap inom de olika delarna av cash management, istället för en ansvarig på varje företag. Då svaren inte alltid var optimala, fick vi genom telefonintervju ta kontakt en andra gång. Detta gjordes dock bara hos Vattenfall. När det kom till att intervjua bankerna var vi ute efter att få veta vilka tjänster som erbjuds företag och vilken relation man har till dem. De som blev intervjuade var personer som hade ansvar för stora företag och hade god kunskap om cash management. Då alla lyckades svara på våra frågor på ett tillfredställande sätt var vi mycket nöjda med frågorna till bankerna. Detta kan också bero på att vi lyckades få tag på rätt personer för vår intervju. Alla fem intervjuer utfördes hos respektive företag och bank. Efter godkännande av de intervjuade spelade vi även in intervjuerna för att vara säkra på att få med allt. Vi tog också upp frågan om anonymitet, där vi förklarade innebörden och hur det skulle påverka vår uppsats. Samtliga företag har valt att ställa upp med sina företagsnamn. Då företagen också har fått ta del av den sammanställda intervjun, har vi garderat oss mot att företag och banker drar sig ur i sista sekund. Visserligen tar det här arbetssättet tid men det ger samtidigt ett bra intryck och inger ett förtroende i relationen. Att intervjuerna skulle ha olika kvalité var vi 13 Lundahl U. & Skärvad P-H. (1999), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer s Ibid. s

10 beredda på. För att motverka detta valde vi att använda oss av så öppna frågor som möjligt vilket gjorde att vi kunde ge följd frågor och få bra, uttömmande och användbara svar Val av företag och banker Vi har gjort ett selektivt urval av stora företag och banker. Då kända företag inte alltid innebär att de är stora företag, valde vi att definiera ordet stort företag. Detta har vi gjort genom att titta på hur mycket de omsätter. De valda företagen måste minst omsätta 40 miljoner. 15 Valet av företag gick till på följande sätt. Vi ringde upp de fem första stora företag som vi kände till, två av dessa kunde dock inte ställa upp på grund av tidsbrist och föll därför bort. De företag som i slutändan ställde upp var Scania, Vattenfall och SAS. Vi gjorde ett selektivt val då vi tittar på hur stora företag arbetar och inte på vilka de är. Vilka de var hade alltså mindre betydelse. Anledningen till att vi valde flera företag var att vi ville studera hur fenomenet verkar. Valet av bank gick till på liknande sätt som vid företagen. Vi ringde upp två banker som hade hand om stora företag. Dessa var Danske Bank och SEB. 2.3 Metodikens problematik Trots att vi lyckats hitta rätt metod måste vi vara medvetna om de nackdelar som finns, vilket även gäller de källor vi använder oss av i undersökningen. Detta för att inte få resultat som ger en missvisande bild av verkligheten. En kritisk genomgång av undersökningen är därför nödvändig; då ingen sanning är absolut Metodkritik Problemet med kvalitativ undersökning är att det finns risk för att resultatet påverkas av undersökarens tolkningar. Då vi valt att göra flera fallstudier är detta inte problemfritt. Vi ville ha en generell uppfattning av hur cash management fungerade hos företagen och i vilken utsträckning man använde sig av bankers tjänster, då insåg vi att man inte kunde göra en fallstudie på ett enda företag om man vill kunna dra generella slutsatser. Ett ensamt fall kan aldrig fullt ut representera verkligheten. Det är inte förrän man lyckats påvisa samma resultat flera gånger som man kan dra generella slutsatser, vilket ledde till att vi studerade flera företag. Men då vi har för få fall kan vi trots det inte dra generella slutsatser. Ett andra problem i denna uppsats är begreppsdefinitionen. Att definiera olika begrepp är väldigt viktigt, så att läsaren förstår vad man menar, och speciellt då ett begrepp har flera 15 SW&guiLanguage=en,

11 innebörder. I vårt fall har vi begreppet cash management. Vi vill dels undersöka hur företag arbetar med sin cash management. För att kunna ställa rätt frågor måste vi konkretisera begreppet. Detta gjorde vi genom att operationalisera begreppet så att det blev mätbart men vidare också för att personer som inte studerar fenomenet skall få en förståelse för det. 16 Här nedan har vi en figur som visar hur vi definierat cash management och vidare vilka delar som skall vara med i intervjuerna för att få svar på hur företag arbetar med cash management. Effektivitet Inbetalning Utbetalning System Cash Management Likviditetsplanering Risk Likviditetshantering Figur 1. Mind map över Cash Management och dess olika delar. Det är viktigt att uppsatsen har hög tillförlitlighet och giltighet. En studies tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger samma resultat och som är tillförlitligt och stabilt vid olika tillfällen under i övrigt liknande omständigheter. 17 Andra undersökningar skall alltså komma fram till samma resultat om de använder sig av samma metod. Våra intervjufrågor är av sådan art att svaren som vi kommer få är baserade på fakta, vilket innebär att om man ställer samma fråga till den intervjuade vid ett annat tillfälle, så skall samma svar erhållas. Dessutom är de utformade på sådant sätt att en annan person på samma position skall kunna ge liknande svar. När det kommer till giltighet talar man om ett mätinstruments eller en frågas förmåga att mäta det som man avser att det ska mäta eller beskriver det man vill att den 16 Ejlertsson G. ( 1996), Enkäten i praktiken En handbok i enkätmetodik s Bell J. (2000), Introduktion till Forskningsmetodik s

12 skall beskriva. 18 Vi anser att vi har hög giltighet då vi började med att noggrant studera de gällande teorierna för att sedan utforma intervjufrågor utifrån dessa. På detta sätt såg vi till att ställa frågor som hade betydelse för cash management, detta gjorde vi genom att operationalisera. För att ytterligare höja giltigheten skickade vi ut brev gällande ämnets vidd inför alla intervjuer. Detta så att svar kunde erhållas på alla frågor. Ett problem som uppstod och därmed påverkar giltigheten negativt var att några av personerna inte kunde svara på alla frågorna tillräckligt utförligt under intervjun. Detta återgärdade vi dock genom att göra efterföljande telefonintervjuer som kompletterade den första intervjun Källkritik Den insamlade datan skall vara relevant och genom att granska källorna internt och externt kan man upptäcka om materialet är relevant, sant och äkta. 19 Då man söker information om sitt ämne är det väldigt viktigt att man inte bara tittar på några få böcker eller letar på samma ställe. Med detta menar vi att information aldrig fullt ut är objektiv. Vi läste därför många böcker, uppsatser och artiklar för att få rätt uppfattning om cash management och relevanta källor för att få svar på vårt syfte. Man skall inte heller förlita sig på allt en författare eller forskare kommer fram till, utan ständigt vara kritisk till allt man läser. Vi granskade därför upphovsmännen till vår litteratur, så att vi vet att de är trovärdiga och det de skriver är äkta. Vi har i vår informationssökning vad gäller cash management stöt på vissa problem. Att börja med var majoriteten av den litteratur som vi kom över, mycket gammal. Detta såg vi som ett problem då vi ville ha nyare böcker där vi hoppades få en uppfattning om hur företag idag såg på och arbetade med fenomenet cash management. Att böckerna var äldre visade sig dock inte vara ett problem då begreppet fortfarande används på samma sätt än idag. De få mer aktuella böcker var på engelska. Detta var ett problem som vi märkt av då vi börjat läsa böckerna. Begreppen definierades inte som i Sverige och vi kunde inte använda oss av de som teorier. 18 Bell J. (2000), Introduktion till Forskningsmetodik s Ibid. s. 98ff 12

13 3. Teori I detta kapitel ges en teoretisk beskrivning av problemområdet. Först behandlas cash management som verktyg för hantering av likvida medel. Därefter presenteras delar av teorierna kring riskhantering, finansieringsalternativ samt bankernas lösningar. 3.1 Cash Management Med cash management menas styrning av företagets betalningsströmmar samt styrning av företagets val av förvaltningsform. 20 Ytterligare en beskrivning är; att tjäna pengar på pengar samt på väl fungerande rutiner och administrativa system. 21 Målsättningen med cash management är att förbättra ekonomin i företaget, detta kan uppnås genom att effektivisera de rutiner som påverkar in- och utbetalningar. För att få en bättre förståelse av cash management så delar vi in den i tre delar. Den första delen utgör grunden för hur väl man kan bedriva cash management i en organisation. Det är de faktorer som direkt eller indirekt påverkar in- och utbetalningar. Här finns tre flöden vilka utgörs av de rutiner som påverkar när, var och hur en in- och utbetalning sker. * Första flödet, inbetalningar, omfattar processen från offert till valuta på eget konto. * Andra flödet, utbetalningar, omfattar processen från offert till betalning till leverantörens konto. * Tredje flödet utgör övriga betalningar som inte innefattas av de två övre flödena såsom skatter, löner, avgifter, tull etc. Den andra delen innefattar företagets likviditetsplanering som utförs i en organisation. Likviditetsplanering baseras på de kunskaper som erhållits om flödena i den första delen. Den tredje delen, finansverksamheten, omfattar likviditetshantering och är den del vars resultat påverkas av arbetet i de två delarna ovan. Här anges de krav för vad planer och prognoser för likviditetsflöden ska prestera. 22 Det finns flera faktorer som man måste ta hänsyn till vid arbetet med cash management, den vitigaste är tiden. Det handlar om att förkorta ledtiderna och på så sätt frigöra bundet kapital, 20 Samuelsson L. A. (2004), Controllerhandboken s Dolfe M. & Koritz A. (1999), European cash management s Hedman P. (1991), Cash management Hur ett förbättrat kassaflöde blir ditt företags melodi s. 11 ff. 13

14 exempelvis kundfordringar, då tiden mellan offert och inbetalning skall vara så kort som möjligt. 23 Hur mycket ett företag kan generera i vinster genom effektivare cash management beror naturligtvis på kvaliteten på befintliga rutiner och system. Generellt sett finns möjlighet att frigöra kapital motsvarande 1 % till 2 % av företagets årliga omsättning. Vid en årlig omsättning på 100 mkr kan exempelvis ett belopp mellan 1 mkr till 2 mkr frigöras Inbetalningsprocessen Redan vid försäljningen kan man påverka hur god cash management man skall få i sitt företag. 25 I de flesta verksamheter är en väsentlig del av rörelsekapitalet bundet i form av kundfordringar. 26 Vid hantering av kundfordringar gäller det att göra tiden från mottagandet av ordern till betalningens ankomst så kort som möjligt; då detta frigör kapital och ger räntevinster. Nedan illustreras inbetalningsprocessen steg för steg: Fakture- Förfallo- Offert Order Leverans Betalning ring dag Påminnelser och krav Inbetalningsprocessen Genom att skapa välutvecklade rutiner för order/fakturering och kundreskontra 27, som hålls under uppsikt, kan företagen få en mer effektiv hantering och därigenom minska kapitalbindningen Offert En försäljningsoffert är ett förslag från säljaren till kunden, vilket bör kunna accepteras som en överenskommelse som ömsesidigt täcker båda parters rättigheter och skyldigheter fram till dess att betalning erlagts av kunden. 29 Ur cash management synpunkt är det önskvärt att så mycket som möjligt regleras mellan parterna, för att se till att informationsutbytet mellan 23 Hedman P. (1991), Cash management Hur ett förbättrat kassaflöde blir ditt företags melodi s.14, Karlsson A. (1992), Att tjäna pengar på pengar Cash Management s Hedman P. (1991), Cash management Hur ett förbättrat kassaflöde blir ditt företags melodi s Karlsson A. (1992), Att tjäna pengar på pengar Cash Management s Beskrivs under Larsson C-G.& Hammarlund L. (2005), Cash Management för företag, s. 21 ff. 29 Karlsson A. (1992), Att tjäna pengar på pengar Cash Management s

15 dessa löper smidigt. Noggrant utformade avtal minskar risken för att en intressekonflikt uppstår mellan säljare och köpare. 30 Det är redan på offertstadiet som de grundläggande förutsättningarna skapas för att den totala kredittiden skall kunna hållas så kort som möjligt. 31 Det vanligaste betalningsvillkoret för kundfordringar idag är på 30 dagar netto. Kassarabatter kan även ges, men då detta är en mycket dyr finansieringsform börjar de alltmer försvinna ur betalningsvillkoren. 32 En grundtanke inom cash management är att pengarna så snabbt som möjligt skall komma in på ett räntebärande bankkonto. Automatiska bank- och postgirobetalningar är det som normalt används av företag för fakturabetalningar inom Sverige. Förskottsbetalning bör eftersträvas i de fall där det är möjligt då detta frigör kapital. Redan i offerten bör man även avtala vilka följderna blir om betalning inte sker i tid. Dröjsmålsräntan skall vara så hög att den avskräcker kunden från att betala sent. Enligt räntelagens 6 bör den ligga på; lägst referensränta + 8 procent. I samband med offert bör även en kreditprövning göras i de fall då kredit lämnas till kund. I de fall då kreditprövningen utfaller negativt bör krav på säkerhet ställas Order Här ingås ett avtal; detta skall accepteras både av säljande företaget och av kunden. Kundens order skall kontrolleras noggrant så att den överensstämmer med den offert som lämnats. Information om inkommande order bör spridas så snabbt som möjligt till berörda avdelningar då ineffektiva rutiner kan fördröja fakturering och efterföljande kundinbetalning. En snabb och korrekt hantering av order leder inte bara till frigjort kapital utan också till nöjda kunder och därmed ökad framtida försäljning Leverans Detta är sista möjligheten att korrigera eventuella interna brister tidigare i inbetalningsprocessen och på så sätt minska tiden mellan leverans av vara eller tjänst och fakturering, och också motverka överskriden kredit. 30 Hedman P. (1991), Cash management Hur ett förbättrat kassaflöde blir ditt företags melodi s Karlsson A. (1992), Att tjäna pengar på pengar Cash Management s Larsson C-G.& Hammarlund L. (2005), Cash Management för företag, s. 26 ff. 33 Karlsson A. (1992), Att tjäna pengar på pengar Cash Management s. 21 ff. 34 Dolfe M. & Koritz A. (1999), European cash management s

16 Leverans bör ske vid den tidpunkt och enligt de villkor som angivits i bekräftelse och order. 35 Leveranstidpunkten är intressant bland annat för att kunna avisera kunder och fakturera rätt. Fakturadatum brukar vanligtvis vara lika med leveransdatum. 36 En inkorrekt leverans är en av de vanligaste orsakerna till att kunden inte betalar i tid. Ofta förekommande brister vid leverans är försening, leverans av fel produkt etc Fakturering Fakturering är en bekräftelse på att en leverans eller tjänst utförts enligt överenskommelse och är det dokument som ligger till grund för den kommande betalningen. 38 Betalningsvillkoren brukar ange att betalning ska ske ett visst antal dagar efter fakturering. Det vanligaste villkoret är som vi tidigare nämnt, 30 dagar netto. 39 Fakturering bör ske samma dag som leverans och fakturadatum ska då överensstämma med leveransdatum. Fakturan är inte i sig något avtal. Den bör i emellertid ändå innehålla en upprepning av de villkor som avtalats genom offerten och orderbekräftelsen. En väl utformad och innehållsrik faktura är nödvändig för att snabbt erhålla betalning från kunder. Exempel på en fakturas innehåll är fakturadatum, fakturanummer, ordernummer, kontaktinformation hos båda kontrahenterna etc. 40 Det är vanligare att man släpar efter med faktureringen i tjänsteproducerande företag än i varuproducerande. En förklaring till detta är att man ofta utgår från arbetssedlar och tidrapporter som underlag för faktureringen och att dessa skrivs ut veckovis, månadsvis eller när vederbörande anställd får tid. Arbetssedlarna utgör även ofta underlag för löneutbetalning, vilket kan fördröja faktureringen om dessa rutiner råkar kollidera tidsmässigt. 41 Om en kreditnota ska utfärdas bör detta göras omgående, då det annars finns risk för att betalningen av den underliggande fakturan försenas. En kartläggning av orsaker till kreditnotor kan vara bra att göra då detta kan ge en ledning till inom vilka områden problem finns och hur stora problemen är Dolfe M. & Koritz A. (1999), European cash management s Hedman P. (1991), Cash management Hur ett förbättrat kassaflöde blir ditt företags melodi s Dolfe M. & Koritz A. (1999), European cash management s Karlsson A. (1992), Att tjäna pengar på pengar Cash Management s Hedman P. (1991), Cash management Hur ett förbättrat kassaflöde blir ditt företags melodi s Karlsson A. (1992), Att tjäna pengar på pengar Cash Management s 26 ff. 41 Larsson C-G.& Hammarlund L. (2005), Cash Management för företag, s Karlsson A. (1992), Att tjäna pengar på pengar Cash Management s

17 3.2.5 Förfallodag Det optimala är här att förfallodag och betalningsdag sammanfaller eller hellre att betalningsdagen infaller före förfallodagen. 43 Viktigt är här att redan vid offerten ange förfallodag samt att ange detta datum på varje faktura som skickas iväg Betalning Betalningen utgörs av att pengar transfereras från kunden till säljande företags konto i bank eller postgiro. Säljaren och köparen bör tillsammans finna den snabbaste metoden för transferering, till skälig kostnad. Analys bör löpande göras av betalningsstatistik. Det är viktigt att vid framtida förhandlingar med kunder känna till hur och när en viss kund betalar. 45 Sådan information kan man bland annat få fram från ett kundreskontrasystem. Kundreskontra beskrivs som en detaljerad förteckning över de konton för kundfordringar som förs i dagbok och huvudbok. Här kan information fås om utestående fordringar utöver vad som fås i bokföringen. Det kan till exempel gälla när fakturor förfaller till betalning, hur stor omsättningen är per kund som underlag för prissättning, rabatter etc. Förfallna fordringar skall lätt kunna påvisas och bilda underlag för påminnelser och krav. 46 Vid upprepat överskridande av kredittiden eller om en kund får akuta betalningssvårigheter bör undersökning av kundens kreditvärdighet göras. Kunder som ofta betalar för sent kanske bör bevakas extra noga och en övervägning bör göras om någon åtgärd skall vidtas mot respektive kund Påminnelser och krav Syftet med påminnelse- och kravaktiviteter är att reducera utstående kundfordringar genom att påverka, kräva och försöka tvinga kunden att betala senast på förfallodagen. Målet för kravverksamheten kan beskrivas som att den genomsnittliga överskridna kredittiden inte skall överstiga ett visst antal dagar. Inväntas betalning av stora belopp kan en god idé vara att ett par dagar före förfallodatum avisera kunden om att fakturan förfaller till betalning. Om betalning sedan inte har inkommit 43 Karlsson A. (1992), Att tjäna pengar på pengar Cash Management s Larsson C-G. & Hammarlund L. (2005), Cash Management för företag, s Karlsson A. (1992), Att tjäna pengar på pengar Cash Management s Larsson C-G. & Hammarlund L. (2005), Cash Management för företag, s Karlsson A. (1992), Att tjäna pengar på pengar Cash Management s

CASH MANAGEMENT - EN FALLSTUDIE AV FEM SMÅ SNABBVÄXANDE IT-FÖRETAG FREDRIKA VIKTORSSON 771127 ARNE MURBY 730831 HANDLEDARE: PETER LINDELÖF

CASH MANAGEMENT - EN FALLSTUDIE AV FEM SMÅ SNABBVÄXANDE IT-FÖRETAG FREDRIKA VIKTORSSON 771127 ARNE MURBY 730831 HANDLEDARE: PETER LINDELÖF CASH MANAGEMENT - EN FALLSTUDIE AV FEM SMÅ SNABBVÄXANDE IT-FÖRETAG FREDRIKA VIKTORSSON 771127 ARNE MURBY 730831 HANDLEDARE: PETER LINDELÖF Sammanfattning Många små företag lever på marginalen, men forskning

Läs mer

Likviditetsplanering en fallstudie av Schenker AB

Likviditetsplanering en fallstudie av Schenker AB KANDIDATUPPSATS (41-60 P) I FÖRETAGSEKONOMI VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:KF21 Likviditetsplanering en fallstudie av Schenker AB Malin Allgöwer Camilla Björklund Alexandra Nilson

Läs mer

Cash Management. - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering. Pernilla Hansson

Cash Management. - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering. Pernilla Hansson Magisteruppsats Företagsekonomi, fristående kurs: 2002/07 Cash Management - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering Pernilla Hansson Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska

Läs mer

BILBRANSCHEN I FINANSKRIS

BILBRANSCHEN I FINANSKRIS BILBRANSCHEN I FINANSKRIS En fallstudie av hur fyra svenska bilhandlare hanterat likviditet och kapitalbindning i samband med en minskad efterfrågan på bilar. VT 2009 Examensarbete kandidatnivå FEKK01

Läs mer

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2.

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. METOD... 7 2.1 VAL AV ÄMNE... 7 2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 7

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Finansieringsmöjligheter i småföretag

Finansieringsmöjligheter i småföretag Sofia Johansson & Lisbeth Alvina Finansieringsmöjligheter i småföretag - Traditionella metoder kontra finansiell bootstrapping Finance opportunities in small businesses - Traditional methods verses financial

Läs mer

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB Internredovisning Paradisverkstaden Design AB Författare: Tobias Berglund Handledare: Petter Boye Program: Fristående kurs Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin: C-nivå, VT-09 Handelshögskolan BBS Förord

Läs mer

Fallstudie på Liseberg AB

Fallstudie på Liseberg AB G Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Institutionen för informatik Examensarbete II, D-nivå i informatik Vårterminen 2001 Rationalisering av fakturahanteringsprocessen med hjälp av elektronisk dokumenthantering

Läs mer

Internprissättning av varuflöden En fallstudie av några företag verksamma i Sverige

Internprissättning av varuflöden En fallstudie av några företag verksamma i Sverige Företagsekonomiska Institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN VID FEK 591 LUNDS UNIVERSITET 2004-01-13 Internprissättning av varuflöden En fallstudie av några företag verksamma i Sverige Författare Jenny Larsson Martin

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Bootstrapping - hur fem kvinnliga egenföretagare finansierar sitt företag i introduktionsfasen

Bootstrapping - hur fem kvinnliga egenföretagare finansierar sitt företag i introduktionsfasen Bootstrapping - hur fem kvinnliga egenföretagare finansierar sitt företag i introduktionsfasen Linda Gunnvard & Åza Jorudd Mittuniversitetet Östersund, 2010-01-14 Institutionen för Samhällsvetenskap Företagsekonomi

Läs mer

Institutionen för Ekonomi RC02 HT 2005 FEC 631 Examensarbete Kontanter eller bankkort en studie av privatpersoners betalningsvanor

Institutionen för Ekonomi RC02 HT 2005 FEC 631 Examensarbete Kontanter eller bankkort en studie av privatpersoners betalningsvanor Institutionen för Ekonomi RC02 HT 2005 FEC 631 Examensarbete Kontanter eller bankkort en studie av privatpersoners betalningsvanor Handledare: Christer Nilsson Ek Lic Författare: Eva Andersson Yue-Mei

Läs mer

Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden?

Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden? Institutionen för Ekonomi Sara Karlström Maria Lövgren Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden? Examensarbete 10 poäng Ekonomiprogrammet Datum/Termin: VT 2007 Handledare: Dan Nordin Examinator:

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

Factoring. Nya möjligheter eller nya konflikter? Författare: Handledare: Carl Oscar Bengtsson Wei Zhang. Per Nilsson

Factoring. Nya möjligheter eller nya konflikter? Författare: Handledare: Carl Oscar Bengtsson Wei Zhang. Per Nilsson Factoring Nya möjligheter eller nya konflikter? Författare: Handledare: Carl Oscar Bengtsson Wei Zhang Per Nilsson Student Handelshögskolan Vårterminen 2012 Examensarbete, 30 hp Förord Under arbetets gång

Läs mer

Avskaffande av revisionsplikt

Avskaffande av revisionsplikt Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats 2007-06-07 Avskaffande av revisionsplikt konsekvenser för små aktiebolags kreditgivare Handledare: Erling Green Carl-Michael Unger Författare: Mohamed Kadan

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Redovisning av fotbollsspelare

Redovisning av fotbollsspelare Företagsekonomiska institutionen Redovisning av fotbollsspelare Hur gör man och hur bör man? Magisteruppsats i Företagsekonomi Externredovisning Vårterminen 2005 Handledare: Mari Paananen Författare: Andreas

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID Januari 2004 LUNDS UNIVERSITET AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Handledare Per Magnus Andersson Hans Månsson Författare Carl-Johan

Läs mer

Elektronisk fakturering

Elektronisk fakturering C-UPPSATS 2006:056 Elektronisk fakturering Varför så få användare? DANIEL FERNSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Webb-EDI i kombination med självfakturering

Webb-EDI i kombination med självfakturering 2004:124 SHU EXAMENSARBETE Webb-EDI i kombination med självfakturering En studie av hur leverantörer påverkas när kunden inför nya elektroniska kommunikationssätt ANNA-KARIN LUNDBÄCK DORIS LUNDGREN Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Revisorsperspektivet om byråjäv - med hänsyn till lagförändringen

Revisorsperspektivet om byråjäv - med hänsyn till lagförändringen Revisorsperspektivet om byråjäv - med hänsyn till lagförändringen Magisteruppsats i Företagsekonomi Extern redovisning och företagsanalys Höstterminen 2006 Handledare: Jan Marton Anna Karin Pettersson

Läs mer

Kandidatuppsats Höstterminen 2007 Handledare: Per Nordström. Patrick Wallgren. Tjäna pengar från skrivbordet! En studie av åkeriföretag i Umeå

Kandidatuppsats Höstterminen 2007 Handledare: Per Nordström. Patrick Wallgren. Tjäna pengar från skrivbordet! En studie av åkeriföretag i Umeå Kandidatuppsats Höstterminen 2007 Handledare: Per Nordström Författare: Emelie Edlund Patrick Wallgren Tjäna pengar från skrivbordet! En studie av åkeriföretag i Umeå Förord Först och främst vill vi tacka

Läs mer

EXAMENSARBETE KREDITHANTERING. En fallstudie av tre partihandelsföretags kredithantering av nya och befintliga kunder PETER APELQVIST FREDRIK LARSSON

EXAMENSARBETE KREDITHANTERING. En fallstudie av tre partihandelsföretags kredithantering av nya och befintliga kunder PETER APELQVIST FREDRIK LARSSON 2002:030 SHU EXAMENSARBETE KREDITHANTERING En fallstudie av tre partihandelsföretags kredithantering av nya och befintliga kunder PETER APELQVIST FREDRIK LARSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar

Läs mer

Redovisning av befarade kreditförluster en studie av svenska bankers hantering av gruppvis reservering

Redovisning av befarade kreditförluster en studie av svenska bankers hantering av gruppvis reservering Företagsekonomiska institutionen Redovisning av befarade kreditförluster en studie av svenska bankers hantering av gruppvis reservering Kandidatuppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen

Läs mer

En studie om intern rekrytering

En studie om intern rekrytering Kandidatuppsats HT 2008 Handledare: Anneli Linde Författare: Jenny Johansson Lena Karlsson En studie om intern rekrytering Hur arbetar banker med intern rekrytering? Sammanfattning Den ökade konkurrensen

Läs mer

Nyckeltalens betydelse -

Nyckeltalens betydelse - Nyckeltalens betydelse - En företagsanalys med hjälp av nyckeltal Carin Persson Linnéa Andersson VT 2012 Studentuppsats, Kandidatnivå, 15 hp Företagsnivå Examensarbete i företagsekonomi C Ekonomprogrammet

Läs mer