KOKKOTAN SATAII{A KA"RIEBY HIIJUN BALANSBOK VE RKSAM H ETS B E RÄTTE LS E 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOKKOTAN SATAII{A KA"RIEBY HIIJUN BALANSBOK VE RKSAM H ETS B E RÄTTE LS E 2014"

Transkript

1 KOKKOTAN SATAII{A KA"RIEBY HIIJUN BALANSBOK VE RKSAM H ETS B E RÄTTE LS E 2014

2 AFFARSVERKET KARLEBY HAMN VERKSAMHETSBERATTELSE 20 I 4 INNEHALL sid Verksam hetsberättelse Budgetutfallet Resultaträkning Finansieringsanalys lnvesteringar Bokslutkalkyler Resultaträkning Finansieringsanalys Balansräkning Noter till bokslutet Noter angående tillämpade bokslutsprinciper Noter till resu ltaträkningen Noter till balansräkningen Noter angående personalen Nycketalens beräkningsgrunder Bokslutsunderskrifter I I (22)

3 AFFARSVERKET KARLEBY HAMN VERKSAM H ETSBERATTeISe zol + VERKSAMHETSBERÄrrelse rön näxenskapsperioden 1.1 _ Hamndirektörens översikt över àr 2014 Ar 2014 var det framgångsrikaste året i Karleby Hamns historia. Hamnens totaltrafik överskred för första gången åtta miljoner tons gränsen, då totaltrafiken ökade upp till 8,575 miljoner ton. Detta är över ton mera än det föregående rekordåret år Karleby placerar sig med tydlig marginal som landets tredje största allmänna hamn efter Fredrikshamn-Kotka och Helsingfors. Karleby besöktes av 582 fartyg (614 fartyg àr 2013). Antalet fartyg i storleksklasserna Panamax och Capesize var rekordstotl, 72 fartyg. Av hamnens hela godstrafik transporterades 66 procent med dessa stora fartyg. Hamnens betydande kundgrupper är den ryska transitotrafiken, gruvindustrin i Mellersta och Norra Finland samt den i Karleby verksamma industrin och den lokala handeln. Det gångna året var ett rekordår för Karleby Hamn även mätt i euro. Försäljningen överskred for första gången 23 miljoners eurogränsen och uppgick till sammanlagt 23,6 miljoner euro, vilket är 7 procent mera än året innan. Framtida utvecklinqsutsikter Ar 2015 väntas totaltrafiken uppgå till ca 7 miljoner ton. Trafiken minskar av många olika enskilda skä1, men huvudsakligen på grund av svaveldirektivet och det allmänna ekonomiska världsläget. Centrala funktionella ändringar Målet är att inleda Karleby Hamn Ab:s verksamhet smidigt och effektivt âr Hamnbolagets ordinarie styrelse kommer att besluta om hamnbolagets strategi och verksamhetsplan för Verksamhetsidé Karleby Hamn idkar hamnaffärsverksamhet. Hamnens uppgift är att utveckla servicenivån och produktionsmedlen så att Hamnen till konkurrenskraftiga priser kan svara för den inhemska industrins och transitotrafikens transporter samt tillföra ägaren vinst. Konkurrenskraftiga priser innebär att hanteringen av gods bl.a. med kranar sker effektivt och snabbt. Detta innebär också att Hamnen investerar i moderna och tillräckligt många apparater för hantering av gods. Därtill ska Hamnen ha tillräckligt med arbetsfält som är effektiva med tanke på godshanteringen. Genom gradvis utveckling av arbetsfälten har man nått låga byggkostnader för dem. Detta inverkar väsentligt på Hamnens konkurrenskraft iga priser. Trafiken i hamnen 2014 Totaltrafiken àr 2014 var 8,575 miljoner ton. Trafiken ökade med 9,2 procent jämfört med år Den lokala storindustrins trafikmängder utgjorde 27 procent och Mellersta Finlands trafikmängder 31 procent av totaltrafiken. Den ryska transitotrafiken uppgick till 3,570 miljoner ton, dvs. 42 procent av totaltrafiken. Av hamnarna i Finland hanterade man i Karleby den näst största mängden ton av den ryska transitotrafiken. Jämfört med Finlands allmänna hamnar var hamnen i Karleby àr 2014 den tredje största hamnen mätt i antalet ton godstrafik och den största bulkgodshamnen. Hamnarna i Finland De utländska sjötransporterna i Finlands hamnar uppgick enligt statistiken i december 2014 till sammanlagt 96,1 miljoner ton, vilket innebär en minskning på 0,3 procent jämfört med trafikmängderna året innan. lmporten minskade med 2,8 procent och uppgick till 47,9 miljoner ton. Exporten ökade med 2,4 procent till 48,2 miljoner ton (22)

4 AFFARSVERKET KARLEBY HAMN VERKSAMHETSBERATTELSE Transitotrafiken i Finlands hamnar ökade med 6,2 procent jämfört med året innan. Ar 2014 uppgick den till sammanlagt 8,01 miljoner ton varav importtransiton utgjorde 1,37 miljoner ton och exporttransiton 6,6 miljoner ton. Transitotrafiken koncentrerades i huvudsak till hamnarna i Fredrikshamn- Kotka (4,03 miljoner ton, - 5,3 o/o) och Karleby (3,6 miljoner ton, + 25,0 %). Containertransporterna sjövägen mellan Finland och andra länder uppgick tll 1,32 miljoner TEU. Den största containerhamnen är hamnen Fredrikshamn-Kotka med 0,588 miljoner TEU. Karleby Hamns containertrafikvar TEU. (Källa: Månadsstatistik över utrikes sjöfarvdecember Trafikverket & Karleby Hamns statistik). Förvaltning och personal Hamndirektionen Hamndirektionen sammanträdde 11 gånger och behandlade g9 paragrafer på sina möten. Hamndirektionen bestod av följande personer: ordförande Pekka Nokso-Koivisto, vice ordförande Juhani Autio samt övriga ordinarie medlemmarna Jorma Kauppila, lrma Keiski, Katja Kojola, Johan Nyberg och Riitta Rahkola. Den av hamndirektionen utsedda utvecklingsarbetsgruppen består av Pekka Nokso-Koivisto, Juhani Autio, Anne Mäkelä, Torbjörn Witting och Vuokko Kalliokoski. Under verksamhetsåret har utvecklingsarbetsgruppen berett ärenden i anknytning till bolagiseringen av Hamnen. Personal Vid årsskiftet hade Hamnen 28 personer i fast anställning (29 personer àr 2013). Hamnens rekreationskommitté arrangerade under verksamhetsåret utbildnings- och rekreationsevenemang för hela personalen. Personalen deltog i yrkesutbildning och kompetensutveckling sammanlagt under 66 utbildningsdagar. Hamnens grupp för arbetarskydd och arbetssäkerhet sammanträdde två gånger under verksamhetsåret. Hela personalens sjukfrånvaron och rehabiliteringsstödsdagar vid Hamnen uppgick àr 2014 till 3,09 procent. Samarbetsförhandlingarna i anknytning till bolagiseringen av Hamnen fördes med hela personalen och förhandlingarna avslutades i november Utgående från förhandlingarna uppgjordes ett personalavtal för personalen som flyttar över till bolaget samt lokala avtal för montörer, kranförare och hamnövervakare. Hamnens personal, 28 personer, övergår i hamnbolagets tjänst som gamla arbetstagare. Riskhantering och ordnandet av intern kontroll Ar 2014 har man satsat på Hamnens arbetssäkerhet och arbetarskydd. Man har inlett ett projekt i anknytning till verksamhetsprocesserna. Dess syfte är att bl.a. beskriva hela hamnens godsflöde skilt för varje gods och fastställa olika aktörers ansvar och roll. Därtill skapar man inom projektet en helhetsbild av apparaturen som används vid hanteringen av gods, gör en komponentlista för varje apparat inklusive underhållsprogram, gör en riskkartläggning av de olika faserna vid hanteringen av olika godsflöden, ger instruktioner för verksamheten och användningen av apparatur för hantering av gods samt mätare med hjälp av vilka processernas verksamhet kontrolleras. Speciellt under de senaste tio åren har man i Hamnen utvecklat rapporteringen. Den viktigaste rapporten på direktionsnivå är den månatliga resultaträkningen, godstrafikstatistiken och annan motsvarande rapportering. Rapporterna tillställs direktionen på möten som hålls varje månad. I samband med mötena presenteras trafikutsikterna för de följande månaderna. En månatlig rapportbok utarbetas för direktlonen om Hamnens verksamhet. I månadsrapporteringen foljer man i detalj med hur Hamnens ekonomi och trafik har utfallit (22)

5 AFFARSVERKET KARLEBY HAMN VERKSAMHETSBERATTELSE Ekonomin â 2014 Verksamhetsintäkter och -kostnader Hamnens omsättning och intäkterna för annan affärsverksamhet uppgick totalt till 23,563 miljoner euro. Okningen uppgick till 1,548 miljoner euro, dvs. 7,0 procent jämfört med föregående räkenskapsperiod. Räkenskapsperiodens verksamhetskostnader var 6,758 miljoner euro, en ökning på 0,253 miljoner euro eller 3,9 procent jämfört med föregående räkenskapsperiod. lnvesterinqar och främmande kaoital De största investeringarna i eurobelopp inriktades på modernisering av kran, Djuphamnens järnvägsspår och en tvättanordning för arbetsfordon. I kranar och godshanteringsapparater investerades totalt 2,5 miljoner euro och i Djuphamnens investeringsobjekt 2,5 miljoner euro, i Stamhamnens investeringar 0,9 miljoner euro och i Silverstensbuktens hamn samt andra investeringsobjekt sammanlagt 0,7 miljoner euro. lnvesteringarna i anläggningstillgångar uppgick under räkenskapsperioden till 6,619 miljoner euro. lnvesteringarnas andel av omsättningen var 28 procent. Avskrivningarna enligt plan uppgick till 4,718 miljoner euro och de övriga avskrivningarna till 0,020 miljoner euro. Avskrivningarna uppgick till sammanlagt 4,738 miljonereuro. Ökningen var0,191 miljonereuro eller4,2 procent jämfört med avskrivningarna enligt plan föregående räkenskapsperiod. Det främmande kapitalet uppgick totalt till 14,058 miljoner euro (banklån 13,165 miljoner euro), en minskning pà 4,760 miljoner euro. De långfristiga lånen minskade med 2,548 miljoner euro och dessutom gjordes en extra låneamortering pà 1,2 miljoner euro. Räntekostnaderna uppgick till 0,175 miljoner euro. Staden betalade Hamnen en nettoränta på euro enligt ett kontokurantkontos -/+ saldo. Medelräntan för Hamnens banklån var 1,068 procent. lnga nya lån upptogs under räkenskapsperioden. Vid bokslutstidpunkten fanns det 6,749 miljoner euro på kontokurantkontot. Räkenskapsperiodens resu ltat Räkenskapsperiodens driftsbidrag var 16,805 miljoner euro, en ökning pà 1,294 miljoner euro eller 8,3 procent jämfört med föregående räkenskapsperiod. Driftsbidragsprocenten var 71,3 procent. Räkenskapsperiodens verksamhetskostnader minskade med 0,04 euro/godston och uppgick till 0,79 euro/godston. Verksamhetsintäkterna uppgick till 2,75 euro/godston, en minskning på 0,05 euro/ton. Räkenskapsperiodens överskott före extraordinära poster och reserveringar var 8,81 1 miljoner euro. I bokslutet upplöstes en avskrivningsdifferens på 1,0 miljoner euro. Räkenskapsperiodens överskott var efter avskrivningsdifferenser och reserveringar 9,812 miljoner euro, en ökning pà 2,8 procent jämfört med året innan. Bud getutfal let och kritiska framgån gsfaktorer Driftsekonomin Utfallet av de kritiska framgångsfaktorerna: Godstrafik BG ,500 miljoner ton Affärsverksamh. intäkter 18,170 miljoner Räkenskapsperiodens res. 3,7 24 miljoner Utfall2Ol4 8,575 miljoner ton 23,564 miljoner 9,812 miljoner Ökning/minskning i% 14,4 0/o 29,7 0/o 163,5 0/o Avkastning på grundkapital 2,230 miljoner Extra intäktsförino milioner lntäktsföring till ägaren tot. 2,980 miljoner 2,495 miljoner 11,9 0/o 0,750 milioner 3,245 miljoner 8,9 0/o (22)

6 AFFARSVERKET KARLEBY HAMN VERKSAMH ETSBERÄTTELSE lnvesteringar I budgeten lör 2014 hade 7,6 miljoner euro reserverats för investeringar. I detta belopp ingick tillläggsbudgeten på 2,1 miljoner euro. De förverkligade investeringarna i anläggningstillgångar uppgick till 6,619 miljoner euro. Balansräknino Balansräkningens slutsumma var 83,276 miljoner euro (80,102 miljoner euro år 2013). Ansvaret för byggkostnaderna till Kiinteistö Oy Porthandling var euro. Förslag till behandling av resultatet ,46 euro intäktsfors som avskrivningsdifferens Räkenskapsperiodens överskott I ,10 euro överförs på balansräkningens eget kapital under punkten överskott från tidigare räkenskapsperioder (22)

7 AFFARSVERKET KARLEBY HAMN VERKSAMHETSBERATTELSE BUDGETUTFALLET (22)

8 AFFÄRSVERKET KARLEBY HAMN nçsulrnrnäkntnc KOSTNADER MATERTAL, rönruöoeruheter och varor xöp av r ÄHsreR MATERIAL ocx T ÄrusTER ToTALT PERSONALKOSTNADER övnicn RöReISeToSTNADER BUDGET BOKSLUT AWIKELSE, UTFALL BS. BG -% OMSÄTTNING , ÖVRIGA RÖRELSEI NTAKTER , l räxren roralt , , , , , , KOSTNADER TOTALT , DRIFTSBIDRAGS , AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKR. TOTALT , nönelseöverskorr , FINANSIELLA INTAKTER RANTEINTAKTER övnicl FINANSIELLA I räxren onö si AISRANTA r lrrtaxtrr FTNANSIELLa IrurÄxreR ToTALT FINANSIELLA KOSTNADER RRrururosrNADER, lat crn. lalrr RANTEKoSTNADER, KoRTFR. LAN lkommuner GRUNDKAPITALRANTA EXTRA INTAKTSFÖRING ÖVRIGA FI NANSI ELLA KOSTNADER FINANSIELLA KOSTNADER TOTALT ökntng (-) AV AVSKRTVNTNcSDtFFERENS MINSKNING 1+ AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS MINSKNING 1+ AV RESERVER ÖKNING AV RESERVER RsKorr röne ExrRAoRDlt Äm posrer 3 ss7 942 EXTRAoRDI NARA I NTAKTER OCH -KOSTNADER , , , , ,' , FTNANSIELLR l räxrer och -KoSTNADER T( , I , övensxorr röne RESERVER I , , näxe sx psperrodetts övensrorr I , I DRIFTSBIDRAGS DRIFTSBIDRAGS.% , INVESTERINGAR l' yt l-aruen övrrcl NYcKELTAL 2014 Verksam hets- och finansieringskostnader/godstrafi ken, /ton Verksamhetskostnader / Godstrafiken, /ton Verksam hetsintäkter / Godstrafi ken, /ton Verksamhetsi ntäkter / Anställd, m ilj.eu ro/ anställd Godstrafiken / Anställd, milj.ton / anställd 0,79 1,19 2,75 0,842 0, , ,83 1,26 2,80 0, v

9 AFFÄRSVERKET KARLEBY HAMN Rörelseintäkter Tillverkning för eget bruk Rörelsekostnader Avskrivningar RÖRELSEOVERSKOTT (.U NDERSKOTT Finansieri ngsintäkter Räntekostnader Finansieri ngskostnader Grundkapitalets avkastning Extra intäktsföring ÖVER-/U NDERSKOTT FÖRE EXTRAORI Extraordinära poster RAKENS KAPS PERIODE NS RESU LTAT Okning (-) av avskrivningsdifferens Minskning (+) av reserver RAKENSKAPSPERIODENS VINST BUDGET , , , , , , , ,68-500,16-500, , , BOKSLUT ,62 I , , I AWIKELSE , , , ,1 0 lnvesteringar, brutto BD 5,5 milj. + extra BD. = 7,6 milj NYA LAN I FINANSIERINGSANALYS BUDGET 2014 BOKSLUT 20I4 AWIKELSE Kassaflödet i verksamheten lnternt tillförda medel Rörelseöverskott (-underskott) Avskrivningar och nedskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillf. medel Kassafl ödet för investeringarnas del lnvesteringsutgifter Finansieringsandelar för invest.utgifter Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva , , ,48 't , , , , , , , ,52 3,52 Verksamhetens och invest. kassaflöde Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen- Minskning av utlåningen+ Förändringar av lånebeståndet Ökn. av långfr. lån från kommunen + Ökn. av långfr. lån från övriga + Minskn. av långfr. lån fr. kommunen - Minskn. av långfr. lån från övriga - Föråndr. av kortfr. lån från kommunen Förändr. av kortfr. lån från övriga Förändringar av eget kapital Förändring av grundkapitalet Övriga förändringar av likviditeten Förändring av anslutningsavgifter Förändringar av omsättningstillgångar Förändr. av kortfr. fordr. hos kommunen Förändr. av kortfr. fordr. hos övriga Räntefria lång- o. kortfr. skulder förändr , , , , , ', , , ,44 Kassaflödet för finansieringens del ,4',, Förändring av likvida medel -, ,00 Förändring av likvida medel Likvida medel Likvida medel 1.1. B

10 AFFÄRSVERKET KARLEBY HAMN OBJEKT BUDGET 2014 (1000 ) 2014 (1000 ) AWIKELSE BS BG DRIFTS. % L o/o DJUPHAMNS NGAR Yo INVESTERINGAR 't4 23= m + -a % q

11 AFFARSVERKET KARLEBY HAMN VERKSAM HETSBERATTELSE BOKSLUTSKALKYLER (22)

12 AFFÄRSVERKET KARLEBY HAMN RESULTRÄKNING OMSÄTTNING 0vriga rörelseintäkter , , , ,23 Material och tjänster Material, fornödenheter o I nköp under räkenskapsper Köp av tjänster , , , ,48 Personalkostnader Löner och arvoden Personalbikostnader Pensionskostnader Personalersättningar o a Avskrivningar och nedskrivn Avskrivningar enligt plan Avskrivningar av engångsnatur Nedskrivningar , , , , , , , , , , , ,37 Övriga rörelsekostnader RÖRELSEöVERSKOTT , , , ',164,18 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Till kommunen betalda räntekostnader Till övriga betalda räntekostnader Ersättning for grundkapital Ovriga finansiella kostnader Extra inkomstfóring ÖveRsTOTT FÖRE EXTRAORDINARÄ POSTER ÖvenSxOrT FöRE RESERVER Ökn/minsk av avskrivningsdiff ökn/minsk av reserver NÄTEruST PSPERIODENS överskott , , ,00-500, ,48 I ,64 I , ,46 I812201, , , ,00-563, , , , , ,49 AFFÄRSVERKETS NYCKELTAL Avkastning på placerat kapital, % Avkastning på kommunens placerade kapital,% Vinst, % 15,2 18,5 37,4 13,9 17,B 32,2 //

13 AFFARVÄRKET KARLEBY HAMN FINANSIERINGSANALYS Kassaflödet i verksamheten lnternt tillförda medel Rörelseöverskott (-underskott) Avskrivningar och nedskrivningar Finansiella ntäkter och kostnader Korrektivposter till internt tillf. medel lnvester ngar lnvesteringsutgifter Finansieringsandelar för invest. utgifter Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva 20't , , , , , , ,B , , , ,78 Verksamnhetens och invest. kassaflöde , ,57 Kassaf lödet för investeringarnas del Förändringar i utlåningen Ökning av lånefordringar Minskning av lånefordringar Förändringar av lånebeståndet Ökn. av långfr. lån från kommunen + Ökn. av långfr. lån från övriga + Minskn. av långfr. lån fr. kommunen - Minskn. av långfr. lån från övriga - Förändr. av kortfr. lån från kommunen Förändr. av kortfr. lån från övriga Fôrändringar av eget kapital I , , , ,00 Övriga förändringar av likviditeten För indringar av omsättningstillgångar Förändr. av kortfr. fordr. hos kommunen Förändr. av kortfr. fordr. hos övriga Räntefria lång- o. kortfr. skulder förándr. Kassaf lödet för investeringarnas del Förändr ng av likvida medel , ,66 -'t , , , , , , , ,57 Förändring av likvida medel Likvida medel Likvida medel 1.1. FINANSIERINGSKALKYLENS NYCKELTAL lntern finansierin g av investeringar, o/o Utfallet av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under fem (5) år, lntern finansiering av kapitalutgifter Låneskötselbidrag Likviditet, dgr Enligt saldot (6,749M ) på det interna samlingskontot är kassans tillräcklighet, dgr 244, , ,84 5, , ,53 124, /A

14 AFFÄRSVERKET KARLEBY HAMN BALANSRAKNING AKT VA A BESTAENDE AKTIVA lmmateriella tillgångar lmmateriella rätt gheter Övr. Utgift. Med lång verkningstid Materiella tillgångar Mark- och vattenområden Fastigheternas anslutningsavgifter Byggnader Fasta konstrukt. och anordningar Maskiner och inventar en Försk.betaln. o. pågående nyanl. Placeringar Aktier och andelar Övriga fordringar ,97 u6740, , , , , , , , ,64 20' , , , , , , , , , , ,64 B RÖRLIGA AKTIVA Fordringar Kortfristiga fordringar Kundfordrlngar Fordringar hos kommunen Övriga fordringar Resultatregleringar Kassa och bank A KT IVA PASSIVA A EGET KAPITAL Grundkapital Överskott fr tidig. räk. perioder Räkenskapsperiodens överskott B AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Avskrivn i ngsdifferens Reserver , , , ,32 3s , , , , , , / 043, ,03 I812201, , , , , , ,46 D FRAMMANDE KAPITAL Långfristigt Lån fr finansinst. o försäkr. anst Lån fr Kuntarahoitus Oyj Övriga skulder Kortfristigt Lån fr finansinst. o forsäkr. anst Lån fr Kuntarahoitus Oyj Erhållna förskott Skulder till leverantörer Övriga skulder Resultatregleringar PASSIVA BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL Soliditetsprocent Relativ skuldsättning överskott, 1000 Lånestock 3'l.12., 1000 Lånefordringar ,1 000 Quick ratio-likviditet , , , , , , , ,03 83,1 0/o 59,7 0/ø , , , , , , , , , ,5 Vo 85,5 To l ,28 /s

15 AFFARSVERKET KARLEBY HAMN VERKSAMHETSBERATTELSE NOTER TILL BOKSLUTET Noter angående tillämpade bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen Noter till balansräkningen Noter angående personalen Beräkningsgrunderna för nyckeltalen (22)

16 AFFÄRSVERKET KARLEBY HAMN NOTER TILL BOKSLUTET Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder Värdering av anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna tas upp i balansräkningen till anskaffningspriset minskat med avskrivningar englit plan, som har beräknats enligt den avskrivningsplan som är godkåind av stadsstyrelsen. Beräkningsgrunderna för avskrivningarna enligt plan anges i noterna till resultaträkningen i punkt grunderna för avskrivningar enligt plan. Ändringar i bestående aktiva Mark- och vattenområden i bestående aktiva i BS 2013, bokforigsvärde ,14 har överförts till Karleby stads balansräkning, Bolagiseringsarrangemang. Värdering av placeringar Anläggningstillgångsaktier bland bestående aktiva tas upp i balansrêikningen till anskaffningsutgiften. Värdering av finansieringstillgångar Fordringarna tas upp i balansräkningen till det nominella värdet eller till ett lägre sannolikt värde. Värdepapper som ingår i finansieringstillgångarna tas upp i balansräkningen till anskaffningsutgiften eller till ett lägre sannolikt överlåtelsepris. Jämförelser med uppgifter för föregående räkenskapsperiod Uppgifter för föregående räkenskapsperiod är jämförelse. Räken ska psperioden s resu ltat är jämforbart med fjolårets Poster som anges i valuta Affärsverket Karleby Hamn har ingen bestämda belopp i utlänsk valuta t5

17 AFFARSVERKET KARLEBY HAMN NOTER AV RESULTATRÄKNING INTÄKTER Omsättning Övriqa rörelseintäkter INTÄKTER TOTALT I Ändring-% I,O o/o ,5 0/o ,0 0/o AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Avskrivningar enligt plan och EDSKRIVNINGAR OKNING (.) AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS MINSKNING AV AVS (-) ELLER MINSKNING (+) ,7 o/o ,3 % I ,1 % ÖKNING (.) AV RESERVER MINSKNING (+) AV RESERVER W{i nvreserven REVISORERNAS ARVODEN KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Revisionsarvoden Revisorsutlåtanden Skatterådqivninq Arvoden sammanlagt GRUNDERNA FöR AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN Vid bestämningen av avskrivningar på anläggningstillgångar har använts avskrivningsplanen som fullmäktige har godkänt 1' ô S 152. Vad gäller den av stadsstyrelsen $ 9 godkända avskrivningsplanen har inga ändringar gjorts i Hamnens avskrivningsplaner. Beräknade avskrivningstider och motsvarande årliga avskrivningsprocenter samt avskrivningsmetoder: àr I mmateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid Mark- och vattenområden Byggnader Fasta konstruktioner och anordningar Gator, vägar Fjärrvärmenåt och elledningar Vatten- och ãvloppsledningsnät Ovriga fasta konstruktioner och anordningar Maskiner och inventarier Övriga materiella förnodenheter ingen avskrivning l ingen avskrivning Lineär avskrivning Lineär avskrivning Lineär avskrivning Lineär Lineär Lineär Lineär Lineär *)om inte en längre avskrivningstid, högst 20 år, av en särskild orsak kan anses förenlig med god bokföringssed. Små anskaffningar av anläggningstillgångar, vilkas utgift är under upptas som årskostnad avskrivning avskrivning avskrivning avskrivning avskrivning övene SSTÄMMELSE MELLAN AVSKRIVNINGAR OCH GENOMSNITTLIGA INVESTERINGAR tot. Ka lnvester. som är föremål för avkrivning Finansieringsandelar Egna anskaffningsutgifter för invester Avskrivningarenligtplan Ytterligare avskrivningar Ski naden Awikelse%(skillnaden/investeringar-%) 33,3 To på grund av bolagiseringen har man i de genomsn ttl ga nvesteringarnas och avskr vningsnivåns awikelse beaktat invester ngarna och avskrivn ngsn vån enbart för åren 2013 och /ø

18 AFFÄRSVERKET KARLEBY HAMN NOTER TILL BALANSRÄXT' rucchs AKTIVA FORDRINGAR PLACERINGAR Aktier och anläggningar (Kiinteistö Oy Porthandling) Anslutningsavgifter Ko rtf ri st i g a fo rd ri n g a r Kundfordringar Fordringar hos kommunen Lånefordringar Totalt Kassa och bank "Forordringar hos kommunen" 't Rörliga aktiva totalt NOTER TILL BALANSRÄXI, IruCE S PASSIVA EGET KAPITAL 2014 Grundkapital Öveiöring av mark- och vattenomràden i stadens balansräkning Avtal i anknytning till bolagisering/överföring av affärsverksamhet Grundkapital Överskott (underskott) från t d gare räkenskapsper oder Räkenskapsperiodens överskott (underskott) I EGET KAPITAL, totalt AVSÄTTNINGAR Avsåttningar för investering Avskrivningsdifferens, hamndirektionen S 81, hamndirektören S 65 RESERVER, totalt I FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital Lån från finansinstitut och försäkr ngsanstalter IJnder räkenskapsperioden extra amorfering på làn, 1,2 mili.. Hamnd rektören $ 67 Lån från övriga kreditgivare Skulder pà pantavgifter intäktsförts i Hamnens inkomster av blandad natur. Totalt Skulder och delar av skulder som förfaller till betalninq eller senare. Lån från finansinstitut och försäkringsanstalter Lån från offentliga samfund Lån från övriga kreditgivare Totalt Långfristigt främmande kap tal totalt Kortfristigt fråmmande kapital Lån från finansinstitut och försäkringsanstalter Skulder till leverantörer Resultatregleringar Kortfristigt främmande kapital totalt 't RESULTATREGLERINGAR Väsentl qa poster Periodiserade löner och lönebikostnader Per odiserade räntor NOTER TILL SÄKERHETER OCH ANSVARSFöRBINDELSER Ansvar för byggnadskostnaderna Ansvar till Kiinteistö Oy Porthandling Övriga ekonomiska ansvar (Andra arrangemang utanför balansräkningen) Leasingansvar, kopier ngsmaskiner, Tukirahoitus Oy I 908 Leasingansvar, mobilkran, Nordea Pankki Suomi Oyj BANKGARANTIER UNDER BYGGANDE OCH GARANTITID Den totala summan ( ) av bankgarant er och sëikerheter som erhållits för förverkligandet av Affärsverket Karleby Hamns investeringsprojekt AKÎIER OCH ANLÄGGNINGAR Kiinteistö Oy Port Handling Aktie 630 st, ägarandel 39,4 % /7 Yärde 31.'12.14 I Värde I fas liite2014.xlsx

19 AFFÄRSVERKET KARLEBY HAMN 20'14 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN BALANSRÄKNINGENS AKTIVA ANLAGGNINGSTILLGANGAR OCH övriga LÂNGFRISTIGA PLACERINGAR Anläggningsti llgångar lmmateriella tillgångar lmmateriella Övr. utgifter med Totalt rättigheter lång verkningstid Anskaffn. utgift 1.'l Ökningar Finansieringsandelar Minskningar Anskaffn. utgift Räk. periodens avskr Minskningar av avskr. Bokför.värde Anskaffn. utgift 1.1. ökningar Finansieringsandelar Minskningar Anskaffn. utgift Räk. periodens avskr Minskningar av avskr Bokför.värde Materiella tillgångar Mark- och vattenområden Byggnader Fasta konstrukt. och anläggningar I 't Anskaffn. utgift 1.1. ökningar Finansieringsandelar Minskningar Anskaffn. utgift Räk. per odens avskr. Bokför.värde Materiella tillgångar Maskiner och Övriga materiella Pågående inverntarier tillgångar nyanläggningar s I s Totalt Placeringar bland bestående aktiva Aktier och andelar Aktier Andelar i dottersamfund samkommuner Anskaffn. utgift kningar Finansieringsandelar Minskningar Bokför.värde Aktier i ägarintressesamfund 't vriga aktier och andelar Totalt /8

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE sfullmäktige 13.6.2011 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. ÖVERBLICK ÖVER ÅR 2010...1 1.2. s förvaltning...4 1.2.1. sfullmäktige...4 1.2.3. s personal...6 2. DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH UTVECKLINGEN

Läs mer

SIBBO KOMMUN. Bokslut 2010

SIBBO KOMMUN. Bokslut 2010 SIBBO KOMMUN Bokslut 2010 BALANSBOK 2010 INNEHÅLL sida I VERKSAMHETSBERÄTTELSE KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT...1 1 VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN 1.1 Sibbo kommuns förvaltning...2 1.2 Den

Läs mer

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2011 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

7. UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR... 240

7. UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR... 240 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING del I

INNEHÅLLSFÖRTECKNING del I INNEHÅLLSFÖRTECKNING del I 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 2 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 7 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 8 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 13 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2013 ISBN 978-952-293-089-7 (häftad) ISBN 978-952-090-3

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2008 ISBN 978-952-213-417-2

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN Helsingfors 2007 ISBN 978-952-213-255-0 (pdf) ISBN 978-952-213-254-3

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2013 ISBN 978-952-293-159-7

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-731-9 (häftad) ISBN 978-952-213-732-6

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2012 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt... 3 Styrelsens verksamhetsberättelse... 4 Utveckling av koncernens nyckeltal...

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2010 ISBN 978-952-213-647-3 (häftad) ISBN 978

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

1 Verksamhetsberättelse...1. 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin...1

1 Verksamhetsberättelse...1. 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin...1 BALANSBOK 2014 INNEHÅLL sida 1 Verksamhetsberättelse...1 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin...1 1.1.1 Kommundirektörens översikt...1 1.1.2 Sibbo kommuns förvaltning...2 1.1.3 Den allmänna

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 Fastställt 1.12.2009 Beskrivningen i bedömningsgrunden gäller en sådan nivå på svaret som krävdes för full poäng. I bedömningsgrunden

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 22 december 1998 Nr 1020 1025 INNEHÅLL Nr Sidan 1020 Lag om ändring av 67 inkomstskattelagen... 2765 1021 Förordning om ändring av 12 förordningen

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26)

CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26) 1 (26) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) Lös följande uppgifter (1 3) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-729-6 (haftad) ISBN 978-952-213-730-2

Läs mer

Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015

Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 1(31) Uppgiftsinnehåll Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 De här anvisningarna innehåller närmare information om datainnehållet och klassificeringarna i statistiken

Läs mer

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2013 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

Bokslut 2010. www.mariehamn.ax

Bokslut 2010. www.mariehamn.ax Bokslut 2010 www.mariehamn.ax Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsledningen Förvaltning Revisorerna Stadsdirektören Politisk nämnd Byggnadsnämnden Vuxenutbildningsnämnden Fritidsnämnden Hamn- och säkerhetsnämnden

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK 2014 HAMMARLANDS KOMMUN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 1 1. KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGARNA I DEN... 3 1.1. KOMMUNFULLMÄKTIGE... 3 1. 2. KOMMUNSTYRELSEN...

Läs mer

KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014

KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 KARLEBY STAD Revisionsnämnden 25.5.2015 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 Revisionsnämnden förutsätter att utvärderingsberättelsen används som stöd för beslutsfattande samt som hjälp vid utvecklingen av

Läs mer