KOKKOTAN SATAII{A KA"RIEBY HIIJUN BALANSBOK VE RKSAM H ETS B E RÄTTE LS E 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOKKOTAN SATAII{A KA"RIEBY HIIJUN BALANSBOK VE RKSAM H ETS B E RÄTTE LS E 2014"

Transkript

1 KOKKOTAN SATAII{A KA"RIEBY HIIJUN BALANSBOK VE RKSAM H ETS B E RÄTTE LS E 2014

2 AFFARSVERKET KARLEBY HAMN VERKSAMHETSBERATTELSE 20 I 4 INNEHALL sid Verksam hetsberättelse Budgetutfallet Resultaträkning Finansieringsanalys lnvesteringar Bokslutkalkyler Resultaträkning Finansieringsanalys Balansräkning Noter till bokslutet Noter angående tillämpade bokslutsprinciper Noter till resu ltaträkningen Noter till balansräkningen Noter angående personalen Nycketalens beräkningsgrunder Bokslutsunderskrifter I I (22)

3 AFFARSVERKET KARLEBY HAMN VERKSAM H ETSBERATTeISe zol + VERKSAMHETSBERÄrrelse rön näxenskapsperioden 1.1 _ Hamndirektörens översikt över àr 2014 Ar 2014 var det framgångsrikaste året i Karleby Hamns historia. Hamnens totaltrafik överskred för första gången åtta miljoner tons gränsen, då totaltrafiken ökade upp till 8,575 miljoner ton. Detta är över ton mera än det föregående rekordåret år Karleby placerar sig med tydlig marginal som landets tredje största allmänna hamn efter Fredrikshamn-Kotka och Helsingfors. Karleby besöktes av 582 fartyg (614 fartyg àr 2013). Antalet fartyg i storleksklasserna Panamax och Capesize var rekordstotl, 72 fartyg. Av hamnens hela godstrafik transporterades 66 procent med dessa stora fartyg. Hamnens betydande kundgrupper är den ryska transitotrafiken, gruvindustrin i Mellersta och Norra Finland samt den i Karleby verksamma industrin och den lokala handeln. Det gångna året var ett rekordår för Karleby Hamn även mätt i euro. Försäljningen överskred for första gången 23 miljoners eurogränsen och uppgick till sammanlagt 23,6 miljoner euro, vilket är 7 procent mera än året innan. Framtida utvecklinqsutsikter Ar 2015 väntas totaltrafiken uppgå till ca 7 miljoner ton. Trafiken minskar av många olika enskilda skä1, men huvudsakligen på grund av svaveldirektivet och det allmänna ekonomiska världsläget. Centrala funktionella ändringar Målet är att inleda Karleby Hamn Ab:s verksamhet smidigt och effektivt âr Hamnbolagets ordinarie styrelse kommer att besluta om hamnbolagets strategi och verksamhetsplan för Verksamhetsidé Karleby Hamn idkar hamnaffärsverksamhet. Hamnens uppgift är att utveckla servicenivån och produktionsmedlen så att Hamnen till konkurrenskraftiga priser kan svara för den inhemska industrins och transitotrafikens transporter samt tillföra ägaren vinst. Konkurrenskraftiga priser innebär att hanteringen av gods bl.a. med kranar sker effektivt och snabbt. Detta innebär också att Hamnen investerar i moderna och tillräckligt många apparater för hantering av gods. Därtill ska Hamnen ha tillräckligt med arbetsfält som är effektiva med tanke på godshanteringen. Genom gradvis utveckling av arbetsfälten har man nått låga byggkostnader för dem. Detta inverkar väsentligt på Hamnens konkurrenskraft iga priser. Trafiken i hamnen 2014 Totaltrafiken àr 2014 var 8,575 miljoner ton. Trafiken ökade med 9,2 procent jämfört med år Den lokala storindustrins trafikmängder utgjorde 27 procent och Mellersta Finlands trafikmängder 31 procent av totaltrafiken. Den ryska transitotrafiken uppgick till 3,570 miljoner ton, dvs. 42 procent av totaltrafiken. Av hamnarna i Finland hanterade man i Karleby den näst största mängden ton av den ryska transitotrafiken. Jämfört med Finlands allmänna hamnar var hamnen i Karleby àr 2014 den tredje största hamnen mätt i antalet ton godstrafik och den största bulkgodshamnen. Hamnarna i Finland De utländska sjötransporterna i Finlands hamnar uppgick enligt statistiken i december 2014 till sammanlagt 96,1 miljoner ton, vilket innebär en minskning på 0,3 procent jämfört med trafikmängderna året innan. lmporten minskade med 2,8 procent och uppgick till 47,9 miljoner ton. Exporten ökade med 2,4 procent till 48,2 miljoner ton (22)

4 AFFARSVERKET KARLEBY HAMN VERKSAMHETSBERATTELSE Transitotrafiken i Finlands hamnar ökade med 6,2 procent jämfört med året innan. Ar 2014 uppgick den till sammanlagt 8,01 miljoner ton varav importtransiton utgjorde 1,37 miljoner ton och exporttransiton 6,6 miljoner ton. Transitotrafiken koncentrerades i huvudsak till hamnarna i Fredrikshamn- Kotka (4,03 miljoner ton, - 5,3 o/o) och Karleby (3,6 miljoner ton, + 25,0 %). Containertransporterna sjövägen mellan Finland och andra länder uppgick tll 1,32 miljoner TEU. Den största containerhamnen är hamnen Fredrikshamn-Kotka med 0,588 miljoner TEU. Karleby Hamns containertrafikvar TEU. (Källa: Månadsstatistik över utrikes sjöfarvdecember Trafikverket & Karleby Hamns statistik). Förvaltning och personal Hamndirektionen Hamndirektionen sammanträdde 11 gånger och behandlade g9 paragrafer på sina möten. Hamndirektionen bestod av följande personer: ordförande Pekka Nokso-Koivisto, vice ordförande Juhani Autio samt övriga ordinarie medlemmarna Jorma Kauppila, lrma Keiski, Katja Kojola, Johan Nyberg och Riitta Rahkola. Den av hamndirektionen utsedda utvecklingsarbetsgruppen består av Pekka Nokso-Koivisto, Juhani Autio, Anne Mäkelä, Torbjörn Witting och Vuokko Kalliokoski. Under verksamhetsåret har utvecklingsarbetsgruppen berett ärenden i anknytning till bolagiseringen av Hamnen. Personal Vid årsskiftet hade Hamnen 28 personer i fast anställning (29 personer àr 2013). Hamnens rekreationskommitté arrangerade under verksamhetsåret utbildnings- och rekreationsevenemang för hela personalen. Personalen deltog i yrkesutbildning och kompetensutveckling sammanlagt under 66 utbildningsdagar. Hamnens grupp för arbetarskydd och arbetssäkerhet sammanträdde två gånger under verksamhetsåret. Hela personalens sjukfrånvaron och rehabiliteringsstödsdagar vid Hamnen uppgick àr 2014 till 3,09 procent. Samarbetsförhandlingarna i anknytning till bolagiseringen av Hamnen fördes med hela personalen och förhandlingarna avslutades i november Utgående från förhandlingarna uppgjordes ett personalavtal för personalen som flyttar över till bolaget samt lokala avtal för montörer, kranförare och hamnövervakare. Hamnens personal, 28 personer, övergår i hamnbolagets tjänst som gamla arbetstagare. Riskhantering och ordnandet av intern kontroll Ar 2014 har man satsat på Hamnens arbetssäkerhet och arbetarskydd. Man har inlett ett projekt i anknytning till verksamhetsprocesserna. Dess syfte är att bl.a. beskriva hela hamnens godsflöde skilt för varje gods och fastställa olika aktörers ansvar och roll. Därtill skapar man inom projektet en helhetsbild av apparaturen som används vid hanteringen av gods, gör en komponentlista för varje apparat inklusive underhållsprogram, gör en riskkartläggning av de olika faserna vid hanteringen av olika godsflöden, ger instruktioner för verksamheten och användningen av apparatur för hantering av gods samt mätare med hjälp av vilka processernas verksamhet kontrolleras. Speciellt under de senaste tio åren har man i Hamnen utvecklat rapporteringen. Den viktigaste rapporten på direktionsnivå är den månatliga resultaträkningen, godstrafikstatistiken och annan motsvarande rapportering. Rapporterna tillställs direktionen på möten som hålls varje månad. I samband med mötena presenteras trafikutsikterna för de följande månaderna. En månatlig rapportbok utarbetas för direktlonen om Hamnens verksamhet. I månadsrapporteringen foljer man i detalj med hur Hamnens ekonomi och trafik har utfallit (22)

5 AFFARSVERKET KARLEBY HAMN VERKSAMHETSBERATTELSE Ekonomin â 2014 Verksamhetsintäkter och -kostnader Hamnens omsättning och intäkterna för annan affärsverksamhet uppgick totalt till 23,563 miljoner euro. Okningen uppgick till 1,548 miljoner euro, dvs. 7,0 procent jämfört med föregående räkenskapsperiod. Räkenskapsperiodens verksamhetskostnader var 6,758 miljoner euro, en ökning på 0,253 miljoner euro eller 3,9 procent jämfört med föregående räkenskapsperiod. lnvesterinqar och främmande kaoital De största investeringarna i eurobelopp inriktades på modernisering av kran, Djuphamnens järnvägsspår och en tvättanordning för arbetsfordon. I kranar och godshanteringsapparater investerades totalt 2,5 miljoner euro och i Djuphamnens investeringsobjekt 2,5 miljoner euro, i Stamhamnens investeringar 0,9 miljoner euro och i Silverstensbuktens hamn samt andra investeringsobjekt sammanlagt 0,7 miljoner euro. lnvesteringarna i anläggningstillgångar uppgick under räkenskapsperioden till 6,619 miljoner euro. lnvesteringarnas andel av omsättningen var 28 procent. Avskrivningarna enligt plan uppgick till 4,718 miljoner euro och de övriga avskrivningarna till 0,020 miljoner euro. Avskrivningarna uppgick till sammanlagt 4,738 miljonereuro. Ökningen var0,191 miljonereuro eller4,2 procent jämfört med avskrivningarna enligt plan föregående räkenskapsperiod. Det främmande kapitalet uppgick totalt till 14,058 miljoner euro (banklån 13,165 miljoner euro), en minskning pà 4,760 miljoner euro. De långfristiga lånen minskade med 2,548 miljoner euro och dessutom gjordes en extra låneamortering pà 1,2 miljoner euro. Räntekostnaderna uppgick till 0,175 miljoner euro. Staden betalade Hamnen en nettoränta på euro enligt ett kontokurantkontos -/+ saldo. Medelräntan för Hamnens banklån var 1,068 procent. lnga nya lån upptogs under räkenskapsperioden. Vid bokslutstidpunkten fanns det 6,749 miljoner euro på kontokurantkontot. Räkenskapsperiodens resu ltat Räkenskapsperiodens driftsbidrag var 16,805 miljoner euro, en ökning pà 1,294 miljoner euro eller 8,3 procent jämfört med föregående räkenskapsperiod. Driftsbidragsprocenten var 71,3 procent. Räkenskapsperiodens verksamhetskostnader minskade med 0,04 euro/godston och uppgick till 0,79 euro/godston. Verksamhetsintäkterna uppgick till 2,75 euro/godston, en minskning på 0,05 euro/ton. Räkenskapsperiodens överskott före extraordinära poster och reserveringar var 8,81 1 miljoner euro. I bokslutet upplöstes en avskrivningsdifferens på 1,0 miljoner euro. Räkenskapsperiodens överskott var efter avskrivningsdifferenser och reserveringar 9,812 miljoner euro, en ökning pà 2,8 procent jämfört med året innan. Bud getutfal let och kritiska framgån gsfaktorer Driftsekonomin Utfallet av de kritiska framgångsfaktorerna: Godstrafik BG ,500 miljoner ton Affärsverksamh. intäkter 18,170 miljoner Räkenskapsperiodens res. 3,7 24 miljoner Utfall2Ol4 8,575 miljoner ton 23,564 miljoner 9,812 miljoner Ökning/minskning i% 14,4 0/o 29,7 0/o 163,5 0/o Avkastning på grundkapital 2,230 miljoner Extra intäktsförino milioner lntäktsföring till ägaren tot. 2,980 miljoner 2,495 miljoner 11,9 0/o 0,750 milioner 3,245 miljoner 8,9 0/o (22)

6 AFFARSVERKET KARLEBY HAMN VERKSAMH ETSBERÄTTELSE lnvesteringar I budgeten lör 2014 hade 7,6 miljoner euro reserverats för investeringar. I detta belopp ingick tillläggsbudgeten på 2,1 miljoner euro. De förverkligade investeringarna i anläggningstillgångar uppgick till 6,619 miljoner euro. Balansräknino Balansräkningens slutsumma var 83,276 miljoner euro (80,102 miljoner euro år 2013). Ansvaret för byggkostnaderna till Kiinteistö Oy Porthandling var euro. Förslag till behandling av resultatet ,46 euro intäktsfors som avskrivningsdifferens Räkenskapsperiodens överskott I ,10 euro överförs på balansräkningens eget kapital under punkten överskott från tidigare räkenskapsperioder (22)

7 AFFARSVERKET KARLEBY HAMN VERKSAMHETSBERATTELSE BUDGETUTFALLET (22)

8 AFFÄRSVERKET KARLEBY HAMN nçsulrnrnäkntnc KOSTNADER MATERTAL, rönruöoeruheter och varor xöp av r ÄHsreR MATERIAL ocx T ÄrusTER ToTALT PERSONALKOSTNADER övnicn RöReISeToSTNADER BUDGET BOKSLUT AWIKELSE, UTFALL BS. BG -% OMSÄTTNING , ÖVRIGA RÖRELSEI NTAKTER , l räxren roralt , , , , , , KOSTNADER TOTALT , DRIFTSBIDRAGS , AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKR. TOTALT , nönelseöverskorr , FINANSIELLA INTAKTER RANTEINTAKTER övnicl FINANSIELLA I räxren onö si AISRANTA r lrrtaxtrr FTNANSIELLa IrurÄxreR ToTALT FINANSIELLA KOSTNADER RRrururosrNADER, lat crn. lalrr RANTEKoSTNADER, KoRTFR. LAN lkommuner GRUNDKAPITALRANTA EXTRA INTAKTSFÖRING ÖVRIGA FI NANSI ELLA KOSTNADER FINANSIELLA KOSTNADER TOTALT ökntng (-) AV AVSKRTVNTNcSDtFFERENS MINSKNING 1+ AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS MINSKNING 1+ AV RESERVER ÖKNING AV RESERVER RsKorr röne ExrRAoRDlt Äm posrer 3 ss7 942 EXTRAoRDI NARA I NTAKTER OCH -KOSTNADER , , , , ,' , FTNANSIELLR l räxrer och -KoSTNADER T( , I , övensxorr röne RESERVER I , , näxe sx psperrodetts övensrorr I , I DRIFTSBIDRAGS DRIFTSBIDRAGS.% , INVESTERINGAR l' yt l-aruen övrrcl NYcKELTAL 2014 Verksam hets- och finansieringskostnader/godstrafi ken, /ton Verksamhetskostnader / Godstrafiken, /ton Verksam hetsintäkter / Godstrafi ken, /ton Verksamhetsi ntäkter / Anställd, m ilj.eu ro/ anställd Godstrafiken / Anställd, milj.ton / anställd 0,79 1,19 2,75 0,842 0, , ,83 1,26 2,80 0, v

9 AFFÄRSVERKET KARLEBY HAMN Rörelseintäkter Tillverkning för eget bruk Rörelsekostnader Avskrivningar RÖRELSEOVERSKOTT (.U NDERSKOTT Finansieri ngsintäkter Räntekostnader Finansieri ngskostnader Grundkapitalets avkastning Extra intäktsföring ÖVER-/U NDERSKOTT FÖRE EXTRAORI Extraordinära poster RAKENS KAPS PERIODE NS RESU LTAT Okning (-) av avskrivningsdifferens Minskning (+) av reserver RAKENSKAPSPERIODENS VINST BUDGET , , , , , , , ,68-500,16-500, , , BOKSLUT ,62 I , , I AWIKELSE , , , ,1 0 lnvesteringar, brutto BD 5,5 milj. + extra BD. = 7,6 milj NYA LAN I FINANSIERINGSANALYS BUDGET 2014 BOKSLUT 20I4 AWIKELSE Kassaflödet i verksamheten lnternt tillförda medel Rörelseöverskott (-underskott) Avskrivningar och nedskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillf. medel Kassafl ödet för investeringarnas del lnvesteringsutgifter Finansieringsandelar för invest.utgifter Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva , , ,48 't , , , , , , , ,52 3,52 Verksamhetens och invest. kassaflöde Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen- Minskning av utlåningen+ Förändringar av lånebeståndet Ökn. av långfr. lån från kommunen + Ökn. av långfr. lån från övriga + Minskn. av långfr. lån fr. kommunen - Minskn. av långfr. lån från övriga - Föråndr. av kortfr. lån från kommunen Förändr. av kortfr. lån från övriga Förändringar av eget kapital Förändring av grundkapitalet Övriga förändringar av likviditeten Förändring av anslutningsavgifter Förändringar av omsättningstillgångar Förändr. av kortfr. fordr. hos kommunen Förändr. av kortfr. fordr. hos övriga Räntefria lång- o. kortfr. skulder förändr , , , , , ', , , ,44 Kassaflödet för finansieringens del ,4',, Förändring av likvida medel -, ,00 Förändring av likvida medel Likvida medel Likvida medel 1.1. B

10 AFFÄRSVERKET KARLEBY HAMN OBJEKT BUDGET 2014 (1000 ) 2014 (1000 ) AWIKELSE BS BG DRIFTS. % L o/o DJUPHAMNS NGAR Yo INVESTERINGAR 't4 23= m + -a % q

11 AFFARSVERKET KARLEBY HAMN VERKSAM HETSBERATTELSE BOKSLUTSKALKYLER (22)

12 AFFÄRSVERKET KARLEBY HAMN RESULTRÄKNING OMSÄTTNING 0vriga rörelseintäkter , , , ,23 Material och tjänster Material, fornödenheter o I nköp under räkenskapsper Köp av tjänster , , , ,48 Personalkostnader Löner och arvoden Personalbikostnader Pensionskostnader Personalersättningar o a Avskrivningar och nedskrivn Avskrivningar enligt plan Avskrivningar av engångsnatur Nedskrivningar , , , , , , , , , , , ,37 Övriga rörelsekostnader RÖRELSEöVERSKOTT , , , ',164,18 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Till kommunen betalda räntekostnader Till övriga betalda räntekostnader Ersättning for grundkapital Ovriga finansiella kostnader Extra inkomstfóring ÖveRsTOTT FÖRE EXTRAORDINARÄ POSTER ÖvenSxOrT FöRE RESERVER Ökn/minsk av avskrivningsdiff ökn/minsk av reserver NÄTEruST PSPERIODENS överskott , , ,00-500, ,48 I ,64 I , ,46 I812201, , , ,00-563, , , , , ,49 AFFÄRSVERKETS NYCKELTAL Avkastning på placerat kapital, % Avkastning på kommunens placerade kapital,% Vinst, % 15,2 18,5 37,4 13,9 17,B 32,2 //

13 AFFARVÄRKET KARLEBY HAMN FINANSIERINGSANALYS Kassaflödet i verksamheten lnternt tillförda medel Rörelseöverskott (-underskott) Avskrivningar och nedskrivningar Finansiella ntäkter och kostnader Korrektivposter till internt tillf. medel lnvester ngar lnvesteringsutgifter Finansieringsandelar för invest. utgifter Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva 20't , , , , , , ,B , , , ,78 Verksamnhetens och invest. kassaflöde , ,57 Kassaf lödet för investeringarnas del Förändringar i utlåningen Ökning av lånefordringar Minskning av lånefordringar Förändringar av lånebeståndet Ökn. av långfr. lån från kommunen + Ökn. av långfr. lån från övriga + Minskn. av långfr. lån fr. kommunen - Minskn. av långfr. lån från övriga - Förändr. av kortfr. lån från kommunen Förändr. av kortfr. lån från övriga Fôrändringar av eget kapital I , , , ,00 Övriga förändringar av likviditeten För indringar av omsättningstillgångar Förändr. av kortfr. fordr. hos kommunen Förändr. av kortfr. fordr. hos övriga Räntefria lång- o. kortfr. skulder förándr. Kassaf lödet för investeringarnas del Förändr ng av likvida medel , ,66 -'t , , , , , , , ,57 Förändring av likvida medel Likvida medel Likvida medel 1.1. FINANSIERINGSKALKYLENS NYCKELTAL lntern finansierin g av investeringar, o/o Utfallet av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under fem (5) år, lntern finansiering av kapitalutgifter Låneskötselbidrag Likviditet, dgr Enligt saldot (6,749M ) på det interna samlingskontot är kassans tillräcklighet, dgr 244, , ,84 5, , ,53 124, /A

14 AFFÄRSVERKET KARLEBY HAMN BALANSRAKNING AKT VA A BESTAENDE AKTIVA lmmateriella tillgångar lmmateriella rätt gheter Övr. Utgift. Med lång verkningstid Materiella tillgångar Mark- och vattenområden Fastigheternas anslutningsavgifter Byggnader Fasta konstrukt. och anordningar Maskiner och inventar en Försk.betaln. o. pågående nyanl. Placeringar Aktier och andelar Övriga fordringar ,97 u6740, , , , , , , , ,64 20' , , , , , , , , , , ,64 B RÖRLIGA AKTIVA Fordringar Kortfristiga fordringar Kundfordrlngar Fordringar hos kommunen Övriga fordringar Resultatregleringar Kassa och bank A KT IVA PASSIVA A EGET KAPITAL Grundkapital Överskott fr tidig. räk. perioder Räkenskapsperiodens överskott B AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Avskrivn i ngsdifferens Reserver , , , ,32 3s , , , , , , / 043, ,03 I812201, , , , , , ,46 D FRAMMANDE KAPITAL Långfristigt Lån fr finansinst. o försäkr. anst Lån fr Kuntarahoitus Oyj Övriga skulder Kortfristigt Lån fr finansinst. o forsäkr. anst Lån fr Kuntarahoitus Oyj Erhållna förskott Skulder till leverantörer Övriga skulder Resultatregleringar PASSIVA BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL Soliditetsprocent Relativ skuldsättning överskott, 1000 Lånestock 3'l.12., 1000 Lånefordringar ,1 000 Quick ratio-likviditet , , , , , , , ,03 83,1 0/o 59,7 0/ø , , , , , , , , , ,5 Vo 85,5 To l ,28 /s

15 AFFARSVERKET KARLEBY HAMN VERKSAMHETSBERATTELSE NOTER TILL BOKSLUTET Noter angående tillämpade bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen Noter till balansräkningen Noter angående personalen Beräkningsgrunderna för nyckeltalen (22)

16 AFFÄRSVERKET KARLEBY HAMN NOTER TILL BOKSLUTET Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder Värdering av anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna tas upp i balansräkningen till anskaffningspriset minskat med avskrivningar englit plan, som har beräknats enligt den avskrivningsplan som är godkåind av stadsstyrelsen. Beräkningsgrunderna för avskrivningarna enligt plan anges i noterna till resultaträkningen i punkt grunderna för avskrivningar enligt plan. Ändringar i bestående aktiva Mark- och vattenområden i bestående aktiva i BS 2013, bokforigsvärde ,14 har överförts till Karleby stads balansräkning, Bolagiseringsarrangemang. Värdering av placeringar Anläggningstillgångsaktier bland bestående aktiva tas upp i balansrêikningen till anskaffningsutgiften. Värdering av finansieringstillgångar Fordringarna tas upp i balansräkningen till det nominella värdet eller till ett lägre sannolikt värde. Värdepapper som ingår i finansieringstillgångarna tas upp i balansräkningen till anskaffningsutgiften eller till ett lägre sannolikt överlåtelsepris. Jämförelser med uppgifter för föregående räkenskapsperiod Uppgifter för föregående räkenskapsperiod är jämförelse. Räken ska psperioden s resu ltat är jämforbart med fjolårets Poster som anges i valuta Affärsverket Karleby Hamn har ingen bestämda belopp i utlänsk valuta t5

17 AFFARSVERKET KARLEBY HAMN NOTER AV RESULTATRÄKNING INTÄKTER Omsättning Övriqa rörelseintäkter INTÄKTER TOTALT I Ändring-% I,O o/o ,5 0/o ,0 0/o AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Avskrivningar enligt plan och EDSKRIVNINGAR OKNING (.) AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS MINSKNING AV AVS (-) ELLER MINSKNING (+) ,7 o/o ,3 % I ,1 % ÖKNING (.) AV RESERVER MINSKNING (+) AV RESERVER W{i nvreserven REVISORERNAS ARVODEN KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Revisionsarvoden Revisorsutlåtanden Skatterådqivninq Arvoden sammanlagt GRUNDERNA FöR AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN Vid bestämningen av avskrivningar på anläggningstillgångar har använts avskrivningsplanen som fullmäktige har godkänt 1' ô S 152. Vad gäller den av stadsstyrelsen $ 9 godkända avskrivningsplanen har inga ändringar gjorts i Hamnens avskrivningsplaner. Beräknade avskrivningstider och motsvarande årliga avskrivningsprocenter samt avskrivningsmetoder: àr I mmateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid Mark- och vattenområden Byggnader Fasta konstruktioner och anordningar Gator, vägar Fjärrvärmenåt och elledningar Vatten- och ãvloppsledningsnät Ovriga fasta konstruktioner och anordningar Maskiner och inventarier Övriga materiella förnodenheter ingen avskrivning l ingen avskrivning Lineär avskrivning Lineär avskrivning Lineär avskrivning Lineär Lineär Lineär Lineär Lineär *)om inte en längre avskrivningstid, högst 20 år, av en särskild orsak kan anses förenlig med god bokföringssed. Små anskaffningar av anläggningstillgångar, vilkas utgift är under upptas som årskostnad avskrivning avskrivning avskrivning avskrivning avskrivning övene SSTÄMMELSE MELLAN AVSKRIVNINGAR OCH GENOMSNITTLIGA INVESTERINGAR tot. Ka lnvester. som är föremål för avkrivning Finansieringsandelar Egna anskaffningsutgifter för invester Avskrivningarenligtplan Ytterligare avskrivningar Ski naden Awikelse%(skillnaden/investeringar-%) 33,3 To på grund av bolagiseringen har man i de genomsn ttl ga nvesteringarnas och avskr vningsnivåns awikelse beaktat invester ngarna och avskrivn ngsn vån enbart för åren 2013 och /ø

18 AFFÄRSVERKET KARLEBY HAMN NOTER TILL BALANSRÄXT' rucchs AKTIVA FORDRINGAR PLACERINGAR Aktier och anläggningar (Kiinteistö Oy Porthandling) Anslutningsavgifter Ko rtf ri st i g a fo rd ri n g a r Kundfordringar Fordringar hos kommunen Lånefordringar Totalt Kassa och bank "Forordringar hos kommunen" 't Rörliga aktiva totalt NOTER TILL BALANSRÄXI, IruCE S PASSIVA EGET KAPITAL 2014 Grundkapital Öveiöring av mark- och vattenomràden i stadens balansräkning Avtal i anknytning till bolagisering/överföring av affärsverksamhet Grundkapital Överskott (underskott) från t d gare räkenskapsper oder Räkenskapsperiodens överskott (underskott) I EGET KAPITAL, totalt AVSÄTTNINGAR Avsåttningar för investering Avskrivningsdifferens, hamndirektionen S 81, hamndirektören S 65 RESERVER, totalt I FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital Lån från finansinstitut och försäkr ngsanstalter IJnder räkenskapsperioden extra amorfering på làn, 1,2 mili.. Hamnd rektören $ 67 Lån från övriga kreditgivare Skulder pà pantavgifter intäktsförts i Hamnens inkomster av blandad natur. Totalt Skulder och delar av skulder som förfaller till betalninq eller senare. Lån från finansinstitut och försäkringsanstalter Lån från offentliga samfund Lån från övriga kreditgivare Totalt Långfristigt främmande kap tal totalt Kortfristigt fråmmande kapital Lån från finansinstitut och försäkringsanstalter Skulder till leverantörer Resultatregleringar Kortfristigt främmande kapital totalt 't RESULTATREGLERINGAR Väsentl qa poster Periodiserade löner och lönebikostnader Per odiserade räntor NOTER TILL SÄKERHETER OCH ANSVARSFöRBINDELSER Ansvar för byggnadskostnaderna Ansvar till Kiinteistö Oy Porthandling Övriga ekonomiska ansvar (Andra arrangemang utanför balansräkningen) Leasingansvar, kopier ngsmaskiner, Tukirahoitus Oy I 908 Leasingansvar, mobilkran, Nordea Pankki Suomi Oyj BANKGARANTIER UNDER BYGGANDE OCH GARANTITID Den totala summan ( ) av bankgarant er och sëikerheter som erhållits för förverkligandet av Affärsverket Karleby Hamns investeringsprojekt AKÎIER OCH ANLÄGGNINGAR Kiinteistö Oy Port Handling Aktie 630 st, ägarandel 39,4 % /7 Yärde 31.'12.14 I Värde I fas liite2014.xlsx

19 AFFÄRSVERKET KARLEBY HAMN 20'14 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN BALANSRÄKNINGENS AKTIVA ANLAGGNINGSTILLGANGAR OCH övriga LÂNGFRISTIGA PLACERINGAR Anläggningsti llgångar lmmateriella tillgångar lmmateriella Övr. utgifter med Totalt rättigheter lång verkningstid Anskaffn. utgift 1.'l Ökningar Finansieringsandelar Minskningar Anskaffn. utgift Räk. periodens avskr Minskningar av avskr. Bokför.värde Anskaffn. utgift 1.1. ökningar Finansieringsandelar Minskningar Anskaffn. utgift Räk. periodens avskr Minskningar av avskr Bokför.värde Materiella tillgångar Mark- och vattenområden Byggnader Fasta konstrukt. och anläggningar I 't Anskaffn. utgift 1.1. ökningar Finansieringsandelar Minskningar Anskaffn. utgift Räk. per odens avskr. Bokför.värde Materiella tillgångar Maskiner och Övriga materiella Pågående inverntarier tillgångar nyanläggningar s I s Totalt Placeringar bland bestående aktiva Aktier och andelar Aktier Andelar i dottersamfund samkommuner Anskaffn. utgift kningar Finansieringsandelar Minskningar Bokför.värde Aktier i ägarintressesamfund 't vriga aktier och andelar Totalt /8

20 AFFÄRSVERKET KARLEBY HAMN NOTER ANGAENDE PERSONALEN Ändring-% ANTALET ANSTÄLLDA TOTAL ,4 0/o PERSONALKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Personalersättningar o. övr. rättelser Totalt enligt resultaträkningen Aktiverats bl.anläggningstillgångarna ,7 % -100,0 % 4,0% '15,8% 171,0 To 4,9% TOTALT ', ,9% /o)

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2000 HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIET Bokföringsnämndens

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund Ekonomi i balans Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi Ålands kommunförbund FÖRORD Syftet med detta dokument är att föra fram användbara nyckeltal för att underlätta bedömningen av huruvida en

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BOKFÖRINGSMÄSSIG BEHANDLING AV AFFÄRSVERK OCH FONDER VILKA UTGÖR BALANSENHETER I KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM BOKFÖRINGSMÄSSIG BEHANDLING AV AFFÄRSVERK OCH FONDER VILKA UTGÖR BALANSENHETER I KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BOKFÖRINGSMÄSSIG BEHANDLING AV AFFÄRSVERK OCH FONDER VILKA UTGÖR BALANSENHETER I KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400 219 FONDERNA 2013-2016 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena,

Läs mer

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik 1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik I det här dokumentet definieras och förklaras de nyckeltal som används i ÅSUBs bokslutsstatistik. Samtliga nyckeltal är sådana som går att räkna fram från

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Aktiebolag - Asteri mallitilikartta (Ab11)

Aktiebolag - Asteri mallitilikartta (Ab11) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer

Stadens andel av finansieringen av bostadsproduktionen sker via bostadslånefonden. Kvoten används för lån för VAV:s hyreshusproduktion.

Stadens andel av finansieringen av bostadsproduktionen sker via bostadslånefonden. Kvoten används för lån för VAV:s hyreshusproduktion. 243 FONDERNA 2012-2015 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena,

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Materiella tillgångar yhteensä

Materiella tillgångar yhteensä AB 2013 BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar 1000 Grundläggningsutgifter 1010 Forskningsutgifter 1015 Utvecklingsutgifter 1020 Immateriella rättigheter 1030 Goodwill 1040 Övr.utg.med

Läs mer

Aktiebolag - Asteri kirjanpito mallitilikartta

Aktiebolag - Asteri kirjanpito mallitilikartta BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden för räkenskapsåret den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2014 Ordlista Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller att förbrukas. Vad som räknas som en omsättningstillgång varierar från

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015

Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 1(31) Uppgiftsinnehåll Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 De här anvisningarna innehåller närmare information om datainnehållet och klassificeringarna i statistiken

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN Helsingfors 2007 ISBN 978-952-213-255-0 (pdf) ISBN 978-952-213-254-3

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer