KOKKOTAN SATAII{A KA"RIEBY HIIJUN BALANSBOK VE RKSAM H ETS B E RÄTTE LS E 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOKKOTAN SATAII{A KA"RIEBY HIIJUN BALANSBOK VE RKSAM H ETS B E RÄTTE LS E 2014"

Transkript

1 KOKKOTAN SATAII{A KA"RIEBY HIIJUN BALANSBOK VE RKSAM H ETS B E RÄTTE LS E 2014

2 AFFARSVERKET KARLEBY HAMN VERKSAMHETSBERATTELSE 20 I 4 INNEHALL sid Verksam hetsberättelse Budgetutfallet Resultaträkning Finansieringsanalys lnvesteringar Bokslutkalkyler Resultaträkning Finansieringsanalys Balansräkning Noter till bokslutet Noter angående tillämpade bokslutsprinciper Noter till resu ltaträkningen Noter till balansräkningen Noter angående personalen Nycketalens beräkningsgrunder Bokslutsunderskrifter I I (22)

3 AFFARSVERKET KARLEBY HAMN VERKSAM H ETSBERATTeISe zol + VERKSAMHETSBERÄrrelse rön näxenskapsperioden 1.1 _ Hamndirektörens översikt över àr 2014 Ar 2014 var det framgångsrikaste året i Karleby Hamns historia. Hamnens totaltrafik överskred för första gången åtta miljoner tons gränsen, då totaltrafiken ökade upp till 8,575 miljoner ton. Detta är över ton mera än det föregående rekordåret år Karleby placerar sig med tydlig marginal som landets tredje största allmänna hamn efter Fredrikshamn-Kotka och Helsingfors. Karleby besöktes av 582 fartyg (614 fartyg àr 2013). Antalet fartyg i storleksklasserna Panamax och Capesize var rekordstotl, 72 fartyg. Av hamnens hela godstrafik transporterades 66 procent med dessa stora fartyg. Hamnens betydande kundgrupper är den ryska transitotrafiken, gruvindustrin i Mellersta och Norra Finland samt den i Karleby verksamma industrin och den lokala handeln. Det gångna året var ett rekordår för Karleby Hamn även mätt i euro. Försäljningen överskred for första gången 23 miljoners eurogränsen och uppgick till sammanlagt 23,6 miljoner euro, vilket är 7 procent mera än året innan. Framtida utvecklinqsutsikter Ar 2015 väntas totaltrafiken uppgå till ca 7 miljoner ton. Trafiken minskar av många olika enskilda skä1, men huvudsakligen på grund av svaveldirektivet och det allmänna ekonomiska världsläget. Centrala funktionella ändringar Målet är att inleda Karleby Hamn Ab:s verksamhet smidigt och effektivt âr Hamnbolagets ordinarie styrelse kommer att besluta om hamnbolagets strategi och verksamhetsplan för Verksamhetsidé Karleby Hamn idkar hamnaffärsverksamhet. Hamnens uppgift är att utveckla servicenivån och produktionsmedlen så att Hamnen till konkurrenskraftiga priser kan svara för den inhemska industrins och transitotrafikens transporter samt tillföra ägaren vinst. Konkurrenskraftiga priser innebär att hanteringen av gods bl.a. med kranar sker effektivt och snabbt. Detta innebär också att Hamnen investerar i moderna och tillräckligt många apparater för hantering av gods. Därtill ska Hamnen ha tillräckligt med arbetsfält som är effektiva med tanke på godshanteringen. Genom gradvis utveckling av arbetsfälten har man nått låga byggkostnader för dem. Detta inverkar väsentligt på Hamnens konkurrenskraft iga priser. Trafiken i hamnen 2014 Totaltrafiken àr 2014 var 8,575 miljoner ton. Trafiken ökade med 9,2 procent jämfört med år Den lokala storindustrins trafikmängder utgjorde 27 procent och Mellersta Finlands trafikmängder 31 procent av totaltrafiken. Den ryska transitotrafiken uppgick till 3,570 miljoner ton, dvs. 42 procent av totaltrafiken. Av hamnarna i Finland hanterade man i Karleby den näst största mängden ton av den ryska transitotrafiken. Jämfört med Finlands allmänna hamnar var hamnen i Karleby àr 2014 den tredje största hamnen mätt i antalet ton godstrafik och den största bulkgodshamnen. Hamnarna i Finland De utländska sjötransporterna i Finlands hamnar uppgick enligt statistiken i december 2014 till sammanlagt 96,1 miljoner ton, vilket innebär en minskning på 0,3 procent jämfört med trafikmängderna året innan. lmporten minskade med 2,8 procent och uppgick till 47,9 miljoner ton. Exporten ökade med 2,4 procent till 48,2 miljoner ton (22)

4 AFFARSVERKET KARLEBY HAMN VERKSAMHETSBERATTELSE Transitotrafiken i Finlands hamnar ökade med 6,2 procent jämfört med året innan. Ar 2014 uppgick den till sammanlagt 8,01 miljoner ton varav importtransiton utgjorde 1,37 miljoner ton och exporttransiton 6,6 miljoner ton. Transitotrafiken koncentrerades i huvudsak till hamnarna i Fredrikshamn- Kotka (4,03 miljoner ton, - 5,3 o/o) och Karleby (3,6 miljoner ton, + 25,0 %). Containertransporterna sjövägen mellan Finland och andra länder uppgick tll 1,32 miljoner TEU. Den största containerhamnen är hamnen Fredrikshamn-Kotka med 0,588 miljoner TEU. Karleby Hamns containertrafikvar TEU. (Källa: Månadsstatistik över utrikes sjöfarvdecember Trafikverket & Karleby Hamns statistik). Förvaltning och personal Hamndirektionen Hamndirektionen sammanträdde 11 gånger och behandlade g9 paragrafer på sina möten. Hamndirektionen bestod av följande personer: ordförande Pekka Nokso-Koivisto, vice ordförande Juhani Autio samt övriga ordinarie medlemmarna Jorma Kauppila, lrma Keiski, Katja Kojola, Johan Nyberg och Riitta Rahkola. Den av hamndirektionen utsedda utvecklingsarbetsgruppen består av Pekka Nokso-Koivisto, Juhani Autio, Anne Mäkelä, Torbjörn Witting och Vuokko Kalliokoski. Under verksamhetsåret har utvecklingsarbetsgruppen berett ärenden i anknytning till bolagiseringen av Hamnen. Personal Vid årsskiftet hade Hamnen 28 personer i fast anställning (29 personer àr 2013). Hamnens rekreationskommitté arrangerade under verksamhetsåret utbildnings- och rekreationsevenemang för hela personalen. Personalen deltog i yrkesutbildning och kompetensutveckling sammanlagt under 66 utbildningsdagar. Hamnens grupp för arbetarskydd och arbetssäkerhet sammanträdde två gånger under verksamhetsåret. Hela personalens sjukfrånvaron och rehabiliteringsstödsdagar vid Hamnen uppgick àr 2014 till 3,09 procent. Samarbetsförhandlingarna i anknytning till bolagiseringen av Hamnen fördes med hela personalen och förhandlingarna avslutades i november Utgående från förhandlingarna uppgjordes ett personalavtal för personalen som flyttar över till bolaget samt lokala avtal för montörer, kranförare och hamnövervakare. Hamnens personal, 28 personer, övergår i hamnbolagets tjänst som gamla arbetstagare. Riskhantering och ordnandet av intern kontroll Ar 2014 har man satsat på Hamnens arbetssäkerhet och arbetarskydd. Man har inlett ett projekt i anknytning till verksamhetsprocesserna. Dess syfte är att bl.a. beskriva hela hamnens godsflöde skilt för varje gods och fastställa olika aktörers ansvar och roll. Därtill skapar man inom projektet en helhetsbild av apparaturen som används vid hanteringen av gods, gör en komponentlista för varje apparat inklusive underhållsprogram, gör en riskkartläggning av de olika faserna vid hanteringen av olika godsflöden, ger instruktioner för verksamheten och användningen av apparatur för hantering av gods samt mätare med hjälp av vilka processernas verksamhet kontrolleras. Speciellt under de senaste tio åren har man i Hamnen utvecklat rapporteringen. Den viktigaste rapporten på direktionsnivå är den månatliga resultaträkningen, godstrafikstatistiken och annan motsvarande rapportering. Rapporterna tillställs direktionen på möten som hålls varje månad. I samband med mötena presenteras trafikutsikterna för de följande månaderna. En månatlig rapportbok utarbetas för direktlonen om Hamnens verksamhet. I månadsrapporteringen foljer man i detalj med hur Hamnens ekonomi och trafik har utfallit (22)

5 AFFARSVERKET KARLEBY HAMN VERKSAMHETSBERATTELSE Ekonomin â 2014 Verksamhetsintäkter och -kostnader Hamnens omsättning och intäkterna för annan affärsverksamhet uppgick totalt till 23,563 miljoner euro. Okningen uppgick till 1,548 miljoner euro, dvs. 7,0 procent jämfört med föregående räkenskapsperiod. Räkenskapsperiodens verksamhetskostnader var 6,758 miljoner euro, en ökning på 0,253 miljoner euro eller 3,9 procent jämfört med föregående räkenskapsperiod. lnvesterinqar och främmande kaoital De största investeringarna i eurobelopp inriktades på modernisering av kran, Djuphamnens järnvägsspår och en tvättanordning för arbetsfordon. I kranar och godshanteringsapparater investerades totalt 2,5 miljoner euro och i Djuphamnens investeringsobjekt 2,5 miljoner euro, i Stamhamnens investeringar 0,9 miljoner euro och i Silverstensbuktens hamn samt andra investeringsobjekt sammanlagt 0,7 miljoner euro. lnvesteringarna i anläggningstillgångar uppgick under räkenskapsperioden till 6,619 miljoner euro. lnvesteringarnas andel av omsättningen var 28 procent. Avskrivningarna enligt plan uppgick till 4,718 miljoner euro och de övriga avskrivningarna till 0,020 miljoner euro. Avskrivningarna uppgick till sammanlagt 4,738 miljonereuro. Ökningen var0,191 miljonereuro eller4,2 procent jämfört med avskrivningarna enligt plan föregående räkenskapsperiod. Det främmande kapitalet uppgick totalt till 14,058 miljoner euro (banklån 13,165 miljoner euro), en minskning pà 4,760 miljoner euro. De långfristiga lånen minskade med 2,548 miljoner euro och dessutom gjordes en extra låneamortering pà 1,2 miljoner euro. Räntekostnaderna uppgick till 0,175 miljoner euro. Staden betalade Hamnen en nettoränta på euro enligt ett kontokurantkontos -/+ saldo. Medelräntan för Hamnens banklån var 1,068 procent. lnga nya lån upptogs under räkenskapsperioden. Vid bokslutstidpunkten fanns det 6,749 miljoner euro på kontokurantkontot. Räkenskapsperiodens resu ltat Räkenskapsperiodens driftsbidrag var 16,805 miljoner euro, en ökning pà 1,294 miljoner euro eller 8,3 procent jämfört med föregående räkenskapsperiod. Driftsbidragsprocenten var 71,3 procent. Räkenskapsperiodens verksamhetskostnader minskade med 0,04 euro/godston och uppgick till 0,79 euro/godston. Verksamhetsintäkterna uppgick till 2,75 euro/godston, en minskning på 0,05 euro/ton. Räkenskapsperiodens överskott före extraordinära poster och reserveringar var 8,81 1 miljoner euro. I bokslutet upplöstes en avskrivningsdifferens på 1,0 miljoner euro. Räkenskapsperiodens överskott var efter avskrivningsdifferenser och reserveringar 9,812 miljoner euro, en ökning pà 2,8 procent jämfört med året innan. Bud getutfal let och kritiska framgån gsfaktorer Driftsekonomin Utfallet av de kritiska framgångsfaktorerna: Godstrafik BG ,500 miljoner ton Affärsverksamh. intäkter 18,170 miljoner Räkenskapsperiodens res. 3,7 24 miljoner Utfall2Ol4 8,575 miljoner ton 23,564 miljoner 9,812 miljoner Ökning/minskning i% 14,4 0/o 29,7 0/o 163,5 0/o Avkastning på grundkapital 2,230 miljoner Extra intäktsförino milioner lntäktsföring till ägaren tot. 2,980 miljoner 2,495 miljoner 11,9 0/o 0,750 milioner 3,245 miljoner 8,9 0/o (22)

6 AFFARSVERKET KARLEBY HAMN VERKSAMH ETSBERÄTTELSE lnvesteringar I budgeten lör 2014 hade 7,6 miljoner euro reserverats för investeringar. I detta belopp ingick tillläggsbudgeten på 2,1 miljoner euro. De förverkligade investeringarna i anläggningstillgångar uppgick till 6,619 miljoner euro. Balansräknino Balansräkningens slutsumma var 83,276 miljoner euro (80,102 miljoner euro år 2013). Ansvaret för byggkostnaderna till Kiinteistö Oy Porthandling var euro. Förslag till behandling av resultatet ,46 euro intäktsfors som avskrivningsdifferens Räkenskapsperiodens överskott I ,10 euro överförs på balansräkningens eget kapital under punkten överskott från tidigare räkenskapsperioder (22)

7 AFFARSVERKET KARLEBY HAMN VERKSAMHETSBERATTELSE BUDGETUTFALLET (22)

8 AFFÄRSVERKET KARLEBY HAMN nçsulrnrnäkntnc KOSTNADER MATERTAL, rönruöoeruheter och varor xöp av r ÄHsreR MATERIAL ocx T ÄrusTER ToTALT PERSONALKOSTNADER övnicn RöReISeToSTNADER BUDGET BOKSLUT AWIKELSE, UTFALL BS. BG -% OMSÄTTNING , ÖVRIGA RÖRELSEI NTAKTER , l räxren roralt , , , , , , KOSTNADER TOTALT , DRIFTSBIDRAGS , AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKR. TOTALT , nönelseöverskorr , FINANSIELLA INTAKTER RANTEINTAKTER övnicl FINANSIELLA I räxren onö si AISRANTA r lrrtaxtrr FTNANSIELLa IrurÄxreR ToTALT FINANSIELLA KOSTNADER RRrururosrNADER, lat crn. lalrr RANTEKoSTNADER, KoRTFR. LAN lkommuner GRUNDKAPITALRANTA EXTRA INTAKTSFÖRING ÖVRIGA FI NANSI ELLA KOSTNADER FINANSIELLA KOSTNADER TOTALT ökntng (-) AV AVSKRTVNTNcSDtFFERENS MINSKNING 1+ AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS MINSKNING 1+ AV RESERVER ÖKNING AV RESERVER RsKorr röne ExrRAoRDlt Äm posrer 3 ss7 942 EXTRAoRDI NARA I NTAKTER OCH -KOSTNADER , , , , ,' , FTNANSIELLR l räxrer och -KoSTNADER T( , I , övensxorr röne RESERVER I , , näxe sx psperrodetts övensrorr I , I DRIFTSBIDRAGS DRIFTSBIDRAGS.% , INVESTERINGAR l' yt l-aruen övrrcl NYcKELTAL 2014 Verksam hets- och finansieringskostnader/godstrafi ken, /ton Verksamhetskostnader / Godstrafiken, /ton Verksam hetsintäkter / Godstrafi ken, /ton Verksamhetsi ntäkter / Anställd, m ilj.eu ro/ anställd Godstrafiken / Anställd, milj.ton / anställd 0,79 1,19 2,75 0,842 0, , ,83 1,26 2,80 0, v

9 AFFÄRSVERKET KARLEBY HAMN Rörelseintäkter Tillverkning för eget bruk Rörelsekostnader Avskrivningar RÖRELSEOVERSKOTT (.U NDERSKOTT Finansieri ngsintäkter Räntekostnader Finansieri ngskostnader Grundkapitalets avkastning Extra intäktsföring ÖVER-/U NDERSKOTT FÖRE EXTRAORI Extraordinära poster RAKENS KAPS PERIODE NS RESU LTAT Okning (-) av avskrivningsdifferens Minskning (+) av reserver RAKENSKAPSPERIODENS VINST BUDGET , , , , , , , ,68-500,16-500, , , BOKSLUT ,62 I , , I AWIKELSE , , , ,1 0 lnvesteringar, brutto BD 5,5 milj. + extra BD. = 7,6 milj NYA LAN I FINANSIERINGSANALYS BUDGET 2014 BOKSLUT 20I4 AWIKELSE Kassaflödet i verksamheten lnternt tillförda medel Rörelseöverskott (-underskott) Avskrivningar och nedskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillf. medel Kassafl ödet för investeringarnas del lnvesteringsutgifter Finansieringsandelar för invest.utgifter Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva , , ,48 't , , , , , , , ,52 3,52 Verksamhetens och invest. kassaflöde Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen- Minskning av utlåningen+ Förändringar av lånebeståndet Ökn. av långfr. lån från kommunen + Ökn. av långfr. lån från övriga + Minskn. av långfr. lån fr. kommunen - Minskn. av långfr. lån från övriga - Föråndr. av kortfr. lån från kommunen Förändr. av kortfr. lån från övriga Förändringar av eget kapital Förändring av grundkapitalet Övriga förändringar av likviditeten Förändring av anslutningsavgifter Förändringar av omsättningstillgångar Förändr. av kortfr. fordr. hos kommunen Förändr. av kortfr. fordr. hos övriga Räntefria lång- o. kortfr. skulder förändr , , , , , ', , , ,44 Kassaflödet för finansieringens del ,4',, Förändring av likvida medel -, ,00 Förändring av likvida medel Likvida medel Likvida medel 1.1. B

10 AFFÄRSVERKET KARLEBY HAMN OBJEKT BUDGET 2014 (1000 ) 2014 (1000 ) AWIKELSE BS BG DRIFTS. % L o/o DJUPHAMNS NGAR Yo INVESTERINGAR 't4 23= m + -a % q

11 AFFARSVERKET KARLEBY HAMN VERKSAM HETSBERATTELSE BOKSLUTSKALKYLER (22)

12 AFFÄRSVERKET KARLEBY HAMN RESULTRÄKNING OMSÄTTNING 0vriga rörelseintäkter , , , ,23 Material och tjänster Material, fornödenheter o I nköp under räkenskapsper Köp av tjänster , , , ,48 Personalkostnader Löner och arvoden Personalbikostnader Pensionskostnader Personalersättningar o a Avskrivningar och nedskrivn Avskrivningar enligt plan Avskrivningar av engångsnatur Nedskrivningar , , , , , , , , , , , ,37 Övriga rörelsekostnader RÖRELSEöVERSKOTT , , , ',164,18 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Till kommunen betalda räntekostnader Till övriga betalda räntekostnader Ersättning for grundkapital Ovriga finansiella kostnader Extra inkomstfóring ÖveRsTOTT FÖRE EXTRAORDINARÄ POSTER ÖvenSxOrT FöRE RESERVER Ökn/minsk av avskrivningsdiff ökn/minsk av reserver NÄTEruST PSPERIODENS överskott , , ,00-500, ,48 I ,64 I , ,46 I812201, , , ,00-563, , , , , ,49 AFFÄRSVERKETS NYCKELTAL Avkastning på placerat kapital, % Avkastning på kommunens placerade kapital,% Vinst, % 15,2 18,5 37,4 13,9 17,B 32,2 //

13 AFFARVÄRKET KARLEBY HAMN FINANSIERINGSANALYS Kassaflödet i verksamheten lnternt tillförda medel Rörelseöverskott (-underskott) Avskrivningar och nedskrivningar Finansiella ntäkter och kostnader Korrektivposter till internt tillf. medel lnvester ngar lnvesteringsutgifter Finansieringsandelar för invest. utgifter Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva 20't , , , , , , ,B , , , ,78 Verksamnhetens och invest. kassaflöde , ,57 Kassaf lödet för investeringarnas del Förändringar i utlåningen Ökning av lånefordringar Minskning av lånefordringar Förändringar av lånebeståndet Ökn. av långfr. lån från kommunen + Ökn. av långfr. lån från övriga + Minskn. av långfr. lån fr. kommunen - Minskn. av långfr. lån från övriga - Förändr. av kortfr. lån från kommunen Förändr. av kortfr. lån från övriga Fôrändringar av eget kapital I , , , ,00 Övriga förändringar av likviditeten För indringar av omsättningstillgångar Förändr. av kortfr. fordr. hos kommunen Förändr. av kortfr. fordr. hos övriga Räntefria lång- o. kortfr. skulder förándr. Kassaf lödet för investeringarnas del Förändr ng av likvida medel , ,66 -'t , , , , , , , ,57 Förändring av likvida medel Likvida medel Likvida medel 1.1. FINANSIERINGSKALKYLENS NYCKELTAL lntern finansierin g av investeringar, o/o Utfallet av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under fem (5) år, lntern finansiering av kapitalutgifter Låneskötselbidrag Likviditet, dgr Enligt saldot (6,749M ) på det interna samlingskontot är kassans tillräcklighet, dgr 244, , ,84 5, , ,53 124, /A

14 AFFÄRSVERKET KARLEBY HAMN BALANSRAKNING AKT VA A BESTAENDE AKTIVA lmmateriella tillgångar lmmateriella rätt gheter Övr. Utgift. Med lång verkningstid Materiella tillgångar Mark- och vattenområden Fastigheternas anslutningsavgifter Byggnader Fasta konstrukt. och anordningar Maskiner och inventar en Försk.betaln. o. pågående nyanl. Placeringar Aktier och andelar Övriga fordringar ,97 u6740, , , , , , , , ,64 20' , , , , , , , , , , ,64 B RÖRLIGA AKTIVA Fordringar Kortfristiga fordringar Kundfordrlngar Fordringar hos kommunen Övriga fordringar Resultatregleringar Kassa och bank A KT IVA PASSIVA A EGET KAPITAL Grundkapital Överskott fr tidig. räk. perioder Räkenskapsperiodens överskott B AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Avskrivn i ngsdifferens Reserver , , , ,32 3s , , , , , , / 043, ,03 I812201, , , , , , ,46 D FRAMMANDE KAPITAL Långfristigt Lån fr finansinst. o försäkr. anst Lån fr Kuntarahoitus Oyj Övriga skulder Kortfristigt Lån fr finansinst. o forsäkr. anst Lån fr Kuntarahoitus Oyj Erhållna förskott Skulder till leverantörer Övriga skulder Resultatregleringar PASSIVA BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL Soliditetsprocent Relativ skuldsättning överskott, 1000 Lånestock 3'l.12., 1000 Lånefordringar ,1 000 Quick ratio-likviditet , , , , , , , ,03 83,1 0/o 59,7 0/ø , , , , , , , , , ,5 Vo 85,5 To l ,28 /s

15 AFFARSVERKET KARLEBY HAMN VERKSAMHETSBERATTELSE NOTER TILL BOKSLUTET Noter angående tillämpade bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen Noter till balansräkningen Noter angående personalen Beräkningsgrunderna för nyckeltalen (22)

16 AFFÄRSVERKET KARLEBY HAMN NOTER TILL BOKSLUTET Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder Värdering av anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna tas upp i balansräkningen till anskaffningspriset minskat med avskrivningar englit plan, som har beräknats enligt den avskrivningsplan som är godkåind av stadsstyrelsen. Beräkningsgrunderna för avskrivningarna enligt plan anges i noterna till resultaträkningen i punkt grunderna för avskrivningar enligt plan. Ändringar i bestående aktiva Mark- och vattenområden i bestående aktiva i BS 2013, bokforigsvärde ,14 har överförts till Karleby stads balansräkning, Bolagiseringsarrangemang. Värdering av placeringar Anläggningstillgångsaktier bland bestående aktiva tas upp i balansrêikningen till anskaffningsutgiften. Värdering av finansieringstillgångar Fordringarna tas upp i balansräkningen till det nominella värdet eller till ett lägre sannolikt värde. Värdepapper som ingår i finansieringstillgångarna tas upp i balansräkningen till anskaffningsutgiften eller till ett lägre sannolikt överlåtelsepris. Jämförelser med uppgifter för föregående räkenskapsperiod Uppgifter för föregående räkenskapsperiod är jämförelse. Räken ska psperioden s resu ltat är jämforbart med fjolårets Poster som anges i valuta Affärsverket Karleby Hamn har ingen bestämda belopp i utlänsk valuta t5

17 AFFARSVERKET KARLEBY HAMN NOTER AV RESULTATRÄKNING INTÄKTER Omsättning Övriqa rörelseintäkter INTÄKTER TOTALT I Ändring-% I,O o/o ,5 0/o ,0 0/o AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Avskrivningar enligt plan och EDSKRIVNINGAR OKNING (.) AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS MINSKNING AV AVS (-) ELLER MINSKNING (+) ,7 o/o ,3 % I ,1 % ÖKNING (.) AV RESERVER MINSKNING (+) AV RESERVER W{i nvreserven REVISORERNAS ARVODEN KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Revisionsarvoden Revisorsutlåtanden Skatterådqivninq Arvoden sammanlagt GRUNDERNA FöR AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN Vid bestämningen av avskrivningar på anläggningstillgångar har använts avskrivningsplanen som fullmäktige har godkänt 1' ô S 152. Vad gäller den av stadsstyrelsen $ 9 godkända avskrivningsplanen har inga ändringar gjorts i Hamnens avskrivningsplaner. Beräknade avskrivningstider och motsvarande årliga avskrivningsprocenter samt avskrivningsmetoder: àr I mmateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid Mark- och vattenområden Byggnader Fasta konstruktioner och anordningar Gator, vägar Fjärrvärmenåt och elledningar Vatten- och ãvloppsledningsnät Ovriga fasta konstruktioner och anordningar Maskiner och inventarier Övriga materiella förnodenheter ingen avskrivning l ingen avskrivning Lineär avskrivning Lineär avskrivning Lineär avskrivning Lineär Lineär Lineär Lineär Lineär *)om inte en längre avskrivningstid, högst 20 år, av en särskild orsak kan anses förenlig med god bokföringssed. Små anskaffningar av anläggningstillgångar, vilkas utgift är under upptas som årskostnad avskrivning avskrivning avskrivning avskrivning avskrivning övene SSTÄMMELSE MELLAN AVSKRIVNINGAR OCH GENOMSNITTLIGA INVESTERINGAR tot. Ka lnvester. som är föremål för avkrivning Finansieringsandelar Egna anskaffningsutgifter för invester Avskrivningarenligtplan Ytterligare avskrivningar Ski naden Awikelse%(skillnaden/investeringar-%) 33,3 To på grund av bolagiseringen har man i de genomsn ttl ga nvesteringarnas och avskr vningsnivåns awikelse beaktat invester ngarna och avskrivn ngsn vån enbart för åren 2013 och /ø

18 AFFÄRSVERKET KARLEBY HAMN NOTER TILL BALANSRÄXT' rucchs AKTIVA FORDRINGAR PLACERINGAR Aktier och anläggningar (Kiinteistö Oy Porthandling) Anslutningsavgifter Ko rtf ri st i g a fo rd ri n g a r Kundfordringar Fordringar hos kommunen Lånefordringar Totalt Kassa och bank "Forordringar hos kommunen" 't Rörliga aktiva totalt NOTER TILL BALANSRÄXI, IruCE S PASSIVA EGET KAPITAL 2014 Grundkapital Öveiöring av mark- och vattenomràden i stadens balansräkning Avtal i anknytning till bolagisering/överföring av affärsverksamhet Grundkapital Överskott (underskott) från t d gare räkenskapsper oder Räkenskapsperiodens överskott (underskott) I EGET KAPITAL, totalt AVSÄTTNINGAR Avsåttningar för investering Avskrivningsdifferens, hamndirektionen S 81, hamndirektören S 65 RESERVER, totalt I FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital Lån från finansinstitut och försäkr ngsanstalter IJnder räkenskapsperioden extra amorfering på làn, 1,2 mili.. Hamnd rektören $ 67 Lån från övriga kreditgivare Skulder pà pantavgifter intäktsförts i Hamnens inkomster av blandad natur. Totalt Skulder och delar av skulder som förfaller till betalninq eller senare. Lån från finansinstitut och försäkringsanstalter Lån från offentliga samfund Lån från övriga kreditgivare Totalt Långfristigt främmande kap tal totalt Kortfristigt fråmmande kapital Lån från finansinstitut och försäkringsanstalter Skulder till leverantörer Resultatregleringar Kortfristigt främmande kapital totalt 't RESULTATREGLERINGAR Väsentl qa poster Periodiserade löner och lönebikostnader Per odiserade räntor NOTER TILL SÄKERHETER OCH ANSVARSFöRBINDELSER Ansvar för byggnadskostnaderna Ansvar till Kiinteistö Oy Porthandling Övriga ekonomiska ansvar (Andra arrangemang utanför balansräkningen) Leasingansvar, kopier ngsmaskiner, Tukirahoitus Oy I 908 Leasingansvar, mobilkran, Nordea Pankki Suomi Oyj BANKGARANTIER UNDER BYGGANDE OCH GARANTITID Den totala summan ( ) av bankgarant er och sëikerheter som erhållits för förverkligandet av Affärsverket Karleby Hamns investeringsprojekt AKÎIER OCH ANLÄGGNINGAR Kiinteistö Oy Port Handling Aktie 630 st, ägarandel 39,4 % /7 Yärde 31.'12.14 I Värde I fas liite2014.xlsx

19 AFFÄRSVERKET KARLEBY HAMN 20'14 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN BALANSRÄKNINGENS AKTIVA ANLAGGNINGSTILLGANGAR OCH övriga LÂNGFRISTIGA PLACERINGAR Anläggningsti llgångar lmmateriella tillgångar lmmateriella Övr. utgifter med Totalt rättigheter lång verkningstid Anskaffn. utgift 1.'l Ökningar Finansieringsandelar Minskningar Anskaffn. utgift Räk. periodens avskr Minskningar av avskr. Bokför.värde Anskaffn. utgift 1.1. ökningar Finansieringsandelar Minskningar Anskaffn. utgift Räk. periodens avskr Minskningar av avskr Bokför.värde Materiella tillgångar Mark- och vattenområden Byggnader Fasta konstrukt. och anläggningar I 't Anskaffn. utgift 1.1. ökningar Finansieringsandelar Minskningar Anskaffn. utgift Räk. per odens avskr. Bokför.värde Materiella tillgångar Maskiner och Övriga materiella Pågående inverntarier tillgångar nyanläggningar s I s Totalt Placeringar bland bestående aktiva Aktier och andelar Aktier Andelar i dottersamfund samkommuner Anskaffn. utgift kningar Finansieringsandelar Minskningar Bokför.värde Aktier i ägarintressesamfund 't vriga aktier och andelar Totalt /8

20 AFFÄRSVERKET KARLEBY HAMN NOTER ANGAENDE PERSONALEN Ändring-% ANTALET ANSTÄLLDA TOTAL ,4 0/o PERSONALKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Personalersättningar o. övr. rättelser Totalt enligt resultaträkningen Aktiverats bl.anläggningstillgångarna ,7 % -100,0 % 4,0% '15,8% 171,0 To 4,9% TOTALT ', ,9% /o)

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Kommunernas bokslut 2015

Kommunernas bokslut 2015 ' Iris Åkerberg, statistiker E post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2016:2 28.6.2016 Kommunernas bokslut 2015 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och lägre intäkter Jämfört med 2014

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT 1936490-4 BALANSBOK 31.12.2013 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 1 Balansräkning 2 Resultaträkning 3 Noter och underskrifter 4-8 Balansräkningsspecifikation

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. 31.12.2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. 31.12.2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. 31.12.2008 Karleby Energi är ett kommunalt affärsverk som sörjer för energiförsörjningen i Karleby samt idkar affärsverksamhet inom energibranschen. Den

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2000 HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIET Bokföringsnämndens

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 25.3.2010 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2009 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 11.4.2005 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2004 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund Ekonomi i balans Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi Ålands kommunförbund FÖRORD Syftet med detta dokument är att föra fram användbara nyckeltal för att underlätta bedömningen av huruvida en

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 19.12.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 30.11.2008 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 31.03.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2007 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 3.4.2006 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2005 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Magnasense Technologies Oy

Magnasense Technologies Oy Bokslut 1.5.2013 30.4.2014 Balansboken skall bevaras till den 2024 30.4. Adress Hermiankatu 6-8 H FO-nummer: 2336219-4 33720 Tammerfors Säte Tammerfors 1 /11 Bokslut för perioden 1.5.2013-30.4.2014 Innehåll

Läs mer

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion 17.5.2010 1 (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen 1 Begäran om utlåtande X förvaltningsdomstol ber kommunsektionen

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 7.4.2004 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2003 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1602 VM/22/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokslutet för statliga fonder utanför budgeten och de uppgifter som ska ingå i bilagorna

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 26.3.2009 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2008 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 17.10.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 30.9.2008 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 02.04.2007 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2006 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BOKFÖRINGSMÄSSIG BEHANDLING AV AFFÄRSVERK OCH FONDER VILKA UTGÖR BALANSENHETER I KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM BOKFÖRINGSMÄSSIG BEHANDLING AV AFFÄRSVERK OCH FONDER VILKA UTGÖR BALANSENHETER I KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BOKFÖRINGSMÄSSIG BEHANDLING AV AFFÄRSVERK OCH FONDER VILKA UTGÖR BALANSENHETER I KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors

Läs mer

REDOVISNINGENS GRUNDER

REDOVISNINGENS GRUNDER REDOVISNINGENS GRUNDER Tid: 3 h Bokföring Texten får medtas 28.08.2006 Hjälpmedel: Kalkylator ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport.

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport. Första halvåret 2015 Periodens omsättning uppgick till 47 992 T (48 423 T )* Periodens rörelseresultat uppgick till 1 204 T (1 267 T )* Periodens resultat uppgick till 863 T (254 T )* Resultat per aktie

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71 Resultaträkningar KONCERNEN MODERFÖRETAGET Belopp i mkr Not 2013 2012 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 6 922 6 956 3 861 3 902 Anslutningsavgifter 95 89 43 43 Aktiverat arbete för egen räkning

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

FÖ Asteri förening FÖ14.WTR

FÖ Asteri förening FÖ14.WTR BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400 219 FONDERNA 2013-2016 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena,

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2000 HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIET Bokföringsnämndens

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer