Lex Uggla Förmögenhetsbeskattning av andelar i onoterade aktiebolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lex Uggla Förmögenhetsbeskattning av andelar i onoterade aktiebolag"

Transkript

1 Institutionen för handelsrätt Handelsrätt C Department of Commercial Law Uppsats VT 2006 Lex Uggla Förmögenhetsbeskattning av andelar i onoterade aktiebolag Viggo Hanzon Wilhelm Oldenvi Handledare: Greger Lewén 1

2 Sammanfattning Skatteverket påbörjade under 2005 ett projekt i syfte att granska likviditeten i onoterade bolag. Syftet med granskningen är att finna bolag där ägaren/ägarna har placerat kapital i bolaget eller har kvarhållna vinster i bolaget i syfte att undkomma förmögenhetsbeskattning. Granskningen har aktualiserat gränsdragningsproblematiken mellan vad som ska anses vara arbetande kapital, det vill säga kapital som används i rörelsens verksamhet och vad som är rörelsefrämmande kapital, vilket ska beskattas som förmögenhet hos ägaren. Skattskyldigheten för en ägare av ett onoterat aktiebolag grundar sig på dennes innehav av aktier i företaget, då aktierna är skattepliktiga tillgångar. Trots det beskattas sällan ägaren för aktieinnehavet. Detta eftersom aktierna värderas utifrån tillgångarna i bolaget, tillgångar som oftast men inte alltid är undantagna från skatteplikt. I denna uppsats undersöker vi innebörden av begreppet rörelsefrämmande tillgångar vid värderingen av aktier i onoterade aktiebolag. Var går gränsen för att kapital ska anses vara arbetande kapital och vad får detta för konsekvenser för företagarna? Slutsatsen är att en tillgång i en rörelse riskerar att klassas som rörelsefrämmande tillgångar om inte; Överlikviditeten uppgår till maximalt 1 miljon kr, kassalikviditeten understiger 200 %, företaget har utfäst en regelrätt pension till en anställd med de rörelsefrämmande tillgångarna som säkerhet, företaget anses bedriva handel med värdepapper i sådan omfattning att det är att anse som värdepappersrörelse, överlikviditeten kan motiveras. Vidare anser vi att reglerna som de idag är utformade försvårar för en ägare att driva sitt företag främst då reglerna är svårtolkade och utfallen oförutsebara. 2

3 Förkortningslista ABL Aktiebolagslag (2005:551) Dnr Dt Diarienummer Direkttaxering IL Inkomstskattelag (1999:1229) KL Kommunalskattelagen (1928:370) NJA RSV RÅ SFL Nytt juridiskt arkiv Riksskatteverket Regeringsrättens årsbok Lag (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt 3

4 1. INLEDNING PROBLEMFORMULERING SYFTE AVGRÄNSNING METOD KÄLLKRITIK DISPOSITION RÄTTSLIG BAKGRUND TILL LEX UGGLA FINANSIELLA TILLGÅNGAR I RÖRELSEN VÄRDEPAPPERSRÖRELSE KAPITALFÖRVALTNING RÖRELSEFRÄMMANDE TILLGÅNGAR SKATTEVERKETS SKRIVELSE ENHETLIG BEHANDLING AV LIKVIDA MEDEL SCHABLONBELOPPET KASSALIKVIDITETEN TURORDNING VID VÄRDERINGEN RÖRELSEGENERERAT VS. ÄGARGENERERAT KAPITAL SKULDER LATENT SKATTESKULD PENSIONSUTFÄSTELSER MOTIVERING AV ÖVERLIKVIDITET AVSLUTANDE DISKUSSION KÄLLFÖRTECKNING

5 1. Inledning Under 2005 påbörjade Skatteverket ett projekt i syfte att granska likviditeten i onoterade bolag. Syftet med granskningen är att finna bolag där ägaren/ägarna har placerat kapital i bolaget eller har kvarhållna vinster i bolaget i syfte att undkomma förmögenhetsskatten. Granskningen har aktualiserat gränsdragningsproblematiken mellan vad som ska anses vara arbetande kapital, det vill säga kapital som används i rörelsens verksamhet och vad som är rörelsefrämmande kapital, vilket ska beskattas som förmögenhet hos ägaren. 1 Reglerna om rörelsefrämmande kapital och förmögenhetsbeskattningen är i sig inte nya, det som däremot är nytt är att Skatteverket aktivt gått in för att leta upp företag med överlikviditet. Den senaste tidens granskning har kommit som en överraskning för många av Sveriges småföretagare och inneburit stora problem. Reglerna har funnits sedan den första lagen om förmögenhetsskatt kom 1947, även om reglerna idag till stor del förändrats. 2 I en undersökning gjord bland Sveriges företag av Företagarnas riksorganisation har det visat sig att oron och osäkerheten kring hur reglerna påverkar dem är mycket stor. Detta har resulterat i ökade kostnader för företagen eftersom behovet av rådgivning har ökat. 3 Skattskyldigheten för en ägare av ett onoterat aktiebolag grundar sig på dennes innehav av aktier i företaget, då aktierna är skattepliktiga tillgångar. Trots det beskattas sällan ägaren för aktieinnehavet. Detta eftersom aktierna värderas utifrån tillgångarna i bolaget, tillgångar som oftast men inte alltid är undantagna från skatteplikt. 4 I media har uttrycket Lex Uggla använts mycket flitigt under det senaste året. Uttrycket myntades av Dagens Industri efter ett uppmärksammat fall gällande artisten Magnus Uggla. 5 År 2005 upptaxerades Magnus Uggla med 14 miljoner kr, efter att hans bolag Uggly Music hade deklarerat tillgångar på 16 miljoner kr. Tillgångar som ansågs vara en undangömd förmögenhet. 6 Lex Uggla är följaktligen inte någon ny lag utan har kommit att bli en benämning på de gamla reglerna om värderingen av onoterade aktier. Lex Uggla har kritiserats både från företagarnas håll och från politiskt håll. Företagarna menar att Skatteverket inte rimligen kan vara lämpade att bäst bedöma hur ett företags situation ser ut och avgöra vilket kapital som behövs i rörelsen. Många är också starkt kritiska till att det inte görs skillnad på kapital som ägaren/ägarna skjuter till företaget och kvarhållna vinster samt att den latenta skatteskulden som kapitalet i bolaget ger upphov till inte tas med i beräkningen av förmögenheten. Det är inte bara företagarna som är kritiska utan även Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand anser att reglerna är otydliga. 7 Skatteverket har i frågan om vad som är rörelsefrämmande kapital gjort bedömningar från fall till fall. I denna uppsats ska vi studera hur bedömningar har gjorts utifrån olika rättsfall samt studera de rekommendationer som finns på området för att redogöra för vad begreppet rörelsefrämmande tillgångar innebär. 1 Engman, H. Bevisfrågor och Lex Uggla 2 Westberg, B. Vad är Lex Uggla? 3 Hellblom, O företagare hotas av Lex Uggla 4 Engman, H. Bevisfrågor och Lex Uggla 5 Engman, H. Bevisfrågor och Lex Uggla 6 Dagens Industri, Skatteverket sågar Lex Uggla 7 Sjöshult, F. Skatteverket gör revolt: "Reglerna är inte bra" 5

6 1.1 Problemformulering Lex Uggla har blivit ett stort orosmoment bland Sveriges företagare. Vad detta har orsakat för kostnader kan vi bara spekulera i. Med tanke på de stora insatser 8 i form av deklarationshjälp som Skatteverket har tvingats genomföra samt företagens behov av rådgivning 9 rör det sig med all sannolikhet om betydande summor. Skatteverkets granskningsprojekt har hittills lett fram till beslut med resulterande skatteintäkter om cirka miljoner kr 11, vilket kan anses som relativt lite i sammanhanget. Hur ska en företagare agera då han har ett överskott av kapital? I många fall rör det sig troligtvis om kapital som egentligen inte är nödvändigt för företagets verksamhet och således inte är arbetande kapital. I sådana fall ska ägaren ta ut pengarna ur företaget för att integrera dem i sin personliga förmögenhet. Samtidigt finns det givetvis fall där överlikviditeten är legitim, exempelvis som ett steg i framtida investeringar. När har ägaren rätt att hålla kvar ett större kapital i företaget? Hur ska rörelsefrämmande tillgångar värderas? Vad bör en företagare tänka på för att inte riskera att arbetande kapital i verksamheten klassas som rörelsefrämmande tillgångar? 1.2 Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka innebörden av begreppet rörelsefrämmande tillgångar vid värderingen av aktier i onoterade aktiebolag. Var går gränsen för att kapital ska anses vara arbetande kapital och vad får detta för konsekvenser för företagarna? 1.3 Avgränsning Vår studie är koncentrerad till rörelsefrämmande kapital i onoterade aktiebolag. I studien behandlas inte enskilda firmor och andra typer av bolag även fast lagstiftningen och tillämpning av den ibland är densamma som för aktiebolag. Vi studerar enbart förhållandena i Sverige och har inte gjort jämförelser med utländsk lagstiftning. 1.4 Metod För att besvara uppsatsens frågeställningar har vi studerat förarbeten, rättsfall, rekommendationer, artiklar från juridiska tidskrifter samt svensk lagstiftning. För att få ett aktuellt perspektiv på rådande debatt om Lex Uggla har vi studerat artiklar från ekonomitidningar, främst Dagens Industri. Därefter har vi för att få en djupare inblick studerat ett antal artiklar från tidskriften Skattenytt som ingående har beskrivit Lex Uggla problematiken. Utifrån artiklarnas referenser och sökningar via Rättsbanken, Karnov-plus samt Pointlex har relevanta rättsfall tagits fram. Först därefter har lagstiftningen närmare granskats. Detta på grund av att lagstiftningen om värderingen av onoterade aktier är generellt skriven och närmare kan förstås först då den setts praktiserad i rättsfall. Andra viktiga källor har varit förarbetena till den nya förmögenhetslagen samt främst Skatteverkets skrivelse från mars 2006 om förmögenhetsvärderingen av aktier i onoterade aktiebolag. 8 Hemmingsson, M. Lex Uggla-företagarna får deklarationshjälp 9 Hellblom, O företagare hotas av lex Uggla 10 Engman, H. Bevisfrågor och Lex Uggla 11 Hellblom, O. Vingklippt Lex Uggla 6

7 Utifrån de ovan nämnda källorna har vi i uppsatsen försökt beskriva Lex Uggla och konsekvenserna för företagarna. Utifrån syftet har vi i texten löpande analyserat och reflekterat över vad Lex Uggla och då främst rörelsefrämmandebegreppet innebär. 1.5 Källkritik Frågan om förmögenhetsbeskattning av aktier i onoterade bolag är mycket omdebatterad i media. Frågan som i media har kommit att behandlas som Lex Uggla är ofta influerad av politiska åsikter. Ståndpunkterna är oftast tydliga, antingen är man för eller emot förmögenhetsbeskattningen. Vi har i uppsatsen till stor del använt oss av de källor vi ansett vara mest neutrala men ibland har det varit omöjligt att inte använda artiklar som till viss del är politiskt influerade. Anledningen till detta är att det annars hade varit svårt att få tag på aktuell information då denna ofta förmedlats via tidningsartiklar. Andra exempel är undersökningar bland företag som är genomförda av näringslivsorganisationer. Eftersom det rör sig om välrenommerade affärstidningar så har vi inte sett någon anledning att betvivla de rena faktauppgifterna i artiklarna. 1.6 Disposition I kapitel 2 behandlas lagen om statlig förmögenhetsskatt (SFL) samt den rättsliga grund som Lex Uggla vilar på. I kapitel 3 granskas begreppet rörelse och hur aktierna värderas i ett bolag beroende på om rörelsen klassas som värdepappersrörelse eller inte. Kapitel 4 är kärnan i uppsatsen. Här får läsaren först bekanta sig närmare med begreppet rörelsefrämmande tillgångar, varpå vi analyserar begreppet ytterligare utifrån olika perspektiv. Skatteverkets skrivelse om förmögenhetsvärdering av aktier i onoterade aktiebolag har en viktig roll då denna information är den senaste från Skatteverket och den som publicerades efter att debatten om Lex Uggla blossade upp i media. I 4.2 studeras betydelsen av huruvida tillgångar är rörelsegenererade eller ägargenererade. Skuldsidan i företaget och hur skulderna behandlas vid värderingen av aktierna i bolaget tas upp i behandlar ett antal rättsfall, dessa rättsfall tar upp frågan om hur företagets specifika situation påverkar bedömningen av huruvida tillgångarna är rörelsefrämmande eller inte. Uppsatsens sista kapitel innehåller slutsatser samt en avslutande diskussion. 7

8 2. Rättslig bakgrund till Lex Uggla Enligt Lag (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt 2 utgörs den skattepliktiga förmögenheten av den skattskyldiges tillgångar efter avdrag för skulder. Förmögenhetsskatten infördes 1947 och gällde från början även tillgångar i näringsverksamhet. Beskattningen av tillgångar i näringsverksamhet kom efterhand att lindras bland annat genom lättnadsregler som presenterades i proposition 1977/78:40. Lättnadsreglerna innebar bland annat att substansvärdet i rörelse och jordbruk (netto) reducerades till 30 %. Lättnaderna i beskattningen motiverades med att den tidigare utformningen hämmade tillväxten i mindre företag. Från och med 1993 års taxering blev förmögenhet i rörelse och jordbruk helt undantagen från förmögenhetsskatt. Den nya lagen om förmögenhetsskatt infördes 1997 och i och med den är alla tillgångar i näringsverksamhet undantagna från beskattning. 12 Hur kommer det sig då att en aktieägare ändå kan bli förmögenhetsbeskattad för tillgångar i företaget? Enligt 3 1 st. 5 p. SFL skall en i Sverige obegränsat skattskyldig fysisk person bland sina förmögenhetsskattepliktiga tillgångar ta upp värdet av onoterade aktier. Med andra ord så ÄR onoterade aktier skattepliktiga tillgångar. Hur kommer det sig då att onoterade aktier ofta är fria från förmögenhetsskatt? Detta kommer sig av hur aktierna värderas. Enligt 14 1 st. SFL skall vid värderingen av delägarrätt (aktie), tillgångar och skulder i aktiebolaget beaktas i den omfattning som skulle ha gällt om de innehafts direkt av delägaren. För den enskilde näringsidkaren är tillgångarna undantagna från skatteplikt i sådan rörelse som är beskriven i 13:1 Inkomstskattelagen (IL), förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt, eller i 13:11 IL (inkomst i form av royaltyersättning). Det är på denna grund som aktier i onoterade bolag oftast är fria från förmögenhetsskatt. Aktierna är således visserligen skattepliktiga men värderas vanligen till noll. 13 Förmögenhetsskatten är en mycket speciell företeelse just för att den är baserad på egendomen (tillgångarna) och inte avkastningen på tillgångarna, vilket fallet är vid exempelvis kapitalvinster. Detta gör frågan och reglerna kring Lex Uggla än mer viktig. Det är uppenbart att det då ett företag har överlikviditet ofta rör sig om personer som försöker undvika viss beskattning av sin förmögenhet och så länge förmögenhetsskatten existerar krävs det att den efterföljs. Samtidigt fordras det, eftersom beskattningen är av sådan natur som förmögenhetsskatten är, att de som har legitima skäl till att ha överlikviditet i företaget verkligen har möjlighet att genomföra åtgärder för att undgå att straffbeskattas. Såsom förmögenhetsskattelagen idag är konstruerad är det mycket svårt att veta var gränsen går för vad som är tillåtet och inte. 12 Skatteverkets skrivelse: Förmögenhetsvärdering av aktier i onoterade aktiebolag 13 Engman, H. Bevisfrågor och Lex Uggla 8

9 3. Finansiella tillgångar i rörelsen Vi har ovan redovisat för skattepliktens förutsättningar och vi vet nu att tillgångar i rörelsen inte är skattepliktiga. Men vad innefattar begreppet rörelse? Vad ingår i rörelsen? Enligt 2:24 IL avses med rörelse annan näringsverksamhet än innehav av kontanta medel, värdepapper eller liknande tillgångar. Trots det kan sådana tillgångar räknas till rörelsen ifall de innehas som ett led i rörelsen. 14 Om de finansiella tillgångarna däremot inte räknas som ett led i rörelsen så rör det sig om kapitalförvaltning och tillgångarna ska därmed beskattas hos ägaren. I 3.1 redogörs för när en rörelse är att betrakta som värdepappersrörelse, därefter behandlas i 3.2 den motsatta situationen, det vill säga när det rör sig om kapitalförvaltning och inte värdepappersrörelse. 3.1 Värdepappersrörelse För att handel med värdepapper ska kvalificera sig som värdepappersrörelse krävs det att rörelsen är av den omfattningen som avses i 13:1 IL, förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. 15 I vilken omfattning som värdepappershandeln måste bedrivas redovisas emellertid inte i lagen. Däremot har ett antal fall i Regeringsrätten berört frågan varav vilka vi redovisar ett par nedan. För att värdepappersrörelse skall föreligga för en fysisk person har Regeringsrätten i RÅ :4 ansett, att den måste rikta sig till externa kunder. Omständigheten att köpen och försäljningarna haft stor omfattning utgjorde inte skäl att betrakta verksamheten som rörelse i skatterättslig mening. 16 Detta är dock inte en absolut sanning vilket fallen nedan visar. I det andra fallet (RÅ 1988 not 270) var det frågan om ett bolag där antalet transaktioner uppgick till 219 stycken och omsättningen till 31 miljoner under det aktuella räkenskapsåret. Regeringsrätten ansåg att bolagets omsättning har varit betydande och att handeln bedrivits varaktigt och regelbundet. Det var därför frågan om yrkesmässigt bedriven värdepappershandel. I RÅ 1988 ref. 45 rörde det sig om ett bolag som i sin helhet ägdes av en fysisk person. Regeringsrätten påpekar att det vid köp och försäljning av aktier uppställts det särskilda kravet på att verksamheten inte bara skall bedrivas för den skattskyldiges egen räkning utan skall vara inriktad på att tillhanda allmänheten eller särskilda investerare, som skulle ha kunnat betraktas som den skattskyldiges kunder. Bolaget hade under räkenskapsåret, som löpte under sex månader, genomfört cirka 150 stycken transaktioner varvid det omsattes cirka 21 miljoner kr. Aktierna var i slutet av året värderade till 2,9 miljoner kr, med andra ord hade aktierna omsatts ett stort antal gånger. Regeringsrätten ansåg att bolagets verksamhet i fråga om varaktighet, omfattning, självständighet och vinstsyfte uppfyllt de krav som gäller för yrkesmässighet. Omständigheten att verksamheten varit inriktad på den skattskyldiges egna tillgångar och inte vänt sig till allmänheten anses inte lett till att verksamheten förlorat sin karaktär av yrkesmässighet. 14 Westberg, B. Vad är Lex Uggla? 15 Westberg, B. Vad är Lex Uggla? 16 RÅ :4 9

10 I en dom från 2003 (mål nr ) var Regeringsrätten hårdare i sin bedömning gällande kravet på antalet värdepapperstransaktioner. Bolaget det rörde sig om bedrev i huvudsak tidningsrörelse, men handlade också med värdepapper. Omsättningen av värdepappershandeln var cirka 15 miljoner kr och det rörde sig om cirka 150 transaktioner. Fallet är annorlunda då förutsättningen var att Skatteverket hävdade att det rörde sig om värdepappershandel medan ägaren ville att det skulle behandlas såsom kapitalförvaltning. Anledningen var att ägaren på så sätt kunde få beskatta vinster såsom inkomst av kapital istället för inkomst av näringsverksamhet 17. Länsrätten och Kammarrätten menade att värdepappershandeln hade bedrivits regelbundet under flera år och omsättningen hade varit betydande med ett stort antal transaktioner. Värdepappershandeln framstod enligt dem därför inte som förvaltning av ägarens förmögenhet utan som en genom kortfristiga aktieaffärer yrkesmässigt bedriven verksamhet. Regeringsrätten gjorde en annan bedömning och menade att det ingår som ett led i många företags verksamhet att bygga upp en viss likviditetsreserv, till exempel för att möta konjunktursvängningar och framtida investeringsbehov. Av uppenbara skäl strävar varje företag efter att få så hög avkastning som möjligt på sina likvida medel. Placering i aktier eller andra värdepapper kan då i vissa skeden vara mer attraktivt än till exempel sedvanlig inlåning i bank. Därför menade Regeringsrätten att det bör finnas ett ganska brett utrymme för ett företag att placera vad som kan bedömas som en rimlig likviditetsreserv i aktier eller andra värdepapper och att aktivt förvalta dessa medel i syfte att få så god avkastning som möjligt, och detta utan att företaget för den skull skall anses bedriva värdepappersrörelse. Därför ansåg Regeringsrätten att denna verksamhet inte har skett yrkesmässigt i den meningen att bolaget bedrivit värdepappersrörelse. Det är svårt att utifrån rättsfallen ovan peka på några generella gränser för vad som är tillräckligt för att aktiehandeln ska ses som yrkesmässigt. Samtidigt kan en företagare åtminstone hitta riktlinjer genom att titta på praxis och se var gränserna dragits tidigare. Det är uppenbart att ett bolag för att vara på säkra sidan bör ha en hög omsättning på aktiehandeln och att det sker många transaktioner för att rörelsen ska betraktas som värdepappersrörelse. Det är intressant att regeringsrätten påpekar att företagen bör ha ett ganska brett utrymme att placera sin likviditetsreserv i värdepapper med tanke på risken att sådana placeringar klassas som kapitalförvaltning vilket nästa kapitel behandlar. 3.2 Kapitalförvaltning Kapitalförvaltning är sådan verksamhet som inte anses utgöra förvärvskälla i inkomstslaget rörelse. Detta då näringsverksamhetsbegreppet i 21 Kommunalskattelagen (KL) inte omfattar kapitalförvaltning. Detta innebär att skattepliktiga tillgångar som är hänförliga till kapitalförvaltning skall beaktas vid värdering av aktie enligt 14 1 st. SFL. Värderingen kommer i fallet med kapitalförvaltning därmed ske i två steg. Först görs en bedömning om tillgången är att hänföra till arbetande kapital, med andra ord sådan näringsverksamhet som avses i 21 KL, eller till kapitalförvaltning. Därefter görs, om tillgångarna är hänförliga till kapitalförvaltning en värdering enligt övriga bestämmelser i SFL. 18 Huruvida tillgångar som är hänförliga till kapitalförvaltning ska beaktas vid värderingen av onoterade aktier diskuteras även i förarbetena till SFL. I förarbetena beskrivs problemet på följande vis: Beaktas inte 17 Inkomst av näringsverksamhet beskattas högre än realisationsvinster vid avyttring av kapital. Därför kan det i vissa fall vara fördelaktigt att värdepappershandeln inte klassas som näringsverksamhet. 18 Dom meddelad av Kammarrätten i Göteborg den 21 april 2005 i mål nr ,

11 tillgångar som är hänförliga till kapitalförvaltning vid värderingen av exempelvis onoterade aktier skulle ägaren kunna uppnå skattefrihet genom att lägga in förvaltningen i ett bolag. Omfattande tillgångar i form av aktier och andra värdepapper skulle därmed undandras från underlaget för förmögenhetsskatt. 19 Problemet har bland annat uppmärksammats i en dom från Kammarrätten i Jönköping (mål nr ) gällande ett företag med hög likviditet där ägaren blev förmögenhetsbeskattad för sitt innehav av aktier och andelar i bolaget. J H äger alla aktier i fåmansbolaget A AB. A AB har flera miljoner i överlikviditet efter en försäljning av inkråmet i bolaget. J H hävdade att aktierna i bolaget skulle ses som tillgångar i en verksamhet som bestod av yrkesmässig handel med värdepapper och i andra hand att det skulle ses som likviditet i bolaget. Andrahandsyrkandet motiverades med att man måste göra skillnad på om aktieägaren själv tillskjutit kapital i bolaget och den situation då kapitalet upparbetats i bolaget. J H anförde vidare; ett investeringsbeslut rörande cirka 20 miljoner kr måste vara väl underbyggt. Eftersom han varit svårt sjuk så har investeringsbeslutet dragit ut på tiden. För att på ett effektivt sätt kunna bedriva värdepappershandel krävs stor likviditet. Samtliga likvida medel i bolaget har därför enligt J H varit erforderliga för den nya verksamheten. Länsrätten motiverade sitt beslut om att överlikviden i bolaget skulle ses som kapitalplacering och därför förmögenhetsbeskattas hos aktieägaren med att bolaget inte bedrivit någon verksamhet under det aktuella beskattningsåret. J H hade inte heller presenterat någon investeringsplan som kunde visa att överlikviden var nödvändig i rörelsen. Kammarrätten fastställde Länsrättens dom. Med bakgrund av de krav Skatteverket ställt upp för att ett bolag ska anses bedriva värdepappershandel kan fallet ovan synas relativt solklart. Vi ser det ändå som intressant med tanke på att omständigheterna är speciella och dessutom ställer konsekvenserna på sin spets. Mannen har bedrivit en verksamhet som han sedermera har avyttrat. Det kan synas vara en naturlig väg för att underlätta på ålderns höst eftersom en aktiv förvaltning av värdepapper knappast kräver samma fysiska ansträngning som att sköta exempelvis en butik. Som har visats i RÅ 1988 ref. 45 behöver heller inte värdepappersrörelsen rikta sig till utomstående utan så länge förvaltningen är tillräckligt aktiv kan den hänföras till värdepappersrörelse. Att investera i värdepapper kräver djupgående analyser och beroende på marknaden kan det dröja innan ett lämpligt investeringstillfälle dyker upp. Eftersom mannen under året inte hade bedrivit någon verksamhet blev han förmögenhetsskattad för tillgångarna. I efterhand hade det varit klokt att investera pengarna i exempelvis O-listenoterade aktier som inte är skattepliktiga, men även detta kräver givetvis ett väl genomtänkt beslut. Vad ägaren annars hade behövt göra var att ge sig själv en utdelning om cirka 20 miljoner kr. När han därefter hade möjlighet att påbörja värdepappersförvaltningen kan ha göra en insättning till bolaget. Problemet med detta är att han då har skattat för utdelningen och därmed endast kommer ha mellan cirka 11 och 14 miljoner kr (beroende på beskattningen) att återinvestera i företaget. Vilket innebär att företaget under all framtid kommer generera lägre avkastning än om hela beloppet hade kunnat förvaltas istället. 19 Proposition 1996/97:117 s

12 Det sista fallet är en dom från Kammarrätten i Stockholm, 17 februari 2006 (mål nr ). Jan är ensam ägare till ett bolag som bedriver handel med båtar och bilar och fastighetsförvaltning. I bolaget finns en stor överlikviditet som kraftigt översteg de kortfristiga skulderna. Orsaken till överlikviditeten är att ett dotterbolag har sålts och ett annat tvångsinlöst. Jan anförde bland annat att bolaget har till syfte att köpa en marina och ett fastighetsbestånd. För att det skulle vara möjligt behövs cirka tio miljoner kr. Utöver de större investeringarna behöver bolaget utrymme att snabbt kunna göra båtaffärer när tillfälle uppstår. Den typen av båtar som bolaget handlar med kan kosta åtta till tio miljoner kr. Förhandlingar om köpobjekt har skett hela tiden men på grund av fåtalet intressanta objekt och en vikande affärsmarknad har inga större inköp skett. Kammarrätten ansåg att det fanns vissa omständigheter som tydde på att bolaget endast sysslat med kapitalförvaltning. Under det aktuella taxeringsåret hade bolaget en omsättning på endast kr. Bolaget hade inte gjort en enda fastighets- eller båtaffär under den aktuella perioden och hävdade att de kapitaltillgångar som fanns i bolaget till största delen hänförde sig till affärsuppgörelser som skedde för flera år sedan. Bolagets omsättningstillgångar översteg också kraftigt de kortfristiga skulderna och Jan har under flera år lånat ut pengar till bolaget utan att det verkar som att bolaget varit i behov av pengarna. Vidare har bolaget inte kunnat presentera några anbud eller liknande avsiktsförklaringar avseende affärer eller investeringar. Därför dömde kammarrätten till ägarens nackdel. I det här fallet har ägaren lånat ut pengar till företaget. Eftersom företaget i princip inte bedrivit någon verksamhet och redan har stora tillgångar är det förståeligt att ett lån till företaget anses som omotiverat. Att kunna presentera avsiktsförklaringar för köp av båtar är dock en svårare fråga. Den typen av köp föregås säkerligen av omfattande undersökningar av presumtiva objekt men några avtal skrivs troligtvis inte under innan själva köpet ska genomföras. Att bedöma situationen på ett objektivt sätt är mycket svårt, ägaren kan inte presentera några bevis till sin fördel samtidigt kan Kammarrätten inte göra annat än en godtycklig bedömning i och med att de inte har annat än mindre indikationer på att det skulle röra sig om ett medvetet försök från ägarens sida att undanhålla förmögenhet från beskattning. Att bolaget inte genomfört något köp alls under perioden talar givetvis inte till ägarens fördel. Samtidigt rör det sig om kapitaltunga investeringar, där ett enda köp kanske står för hela årets omsättning och i så fall bör inte bedömningen grunda sig enbart på årets verksamhet. 12

13 4. Rörelsefrämmande tillgångar Gränsdragningen mellan vad som är arbetande kapital i ett företag och vad som är rörelsefrämmande kapital görs inte uttryckligen i vare sig lagtext eller förarbeten och något avgörande från Regeringsrätten rörande detta finns inte. I avsaknad av en definition grundar sig istället gränsdragningen på en upphävd anvisning från dåvarande Riksskatteverket (RSV Dt 1991:31, tidigare RSV Dt 1987:8) samt på ett avgörande i Högsta domstolen från 1986 (som behandlas i avsnitt 4.4). 20 Mot bakgrund av den vaga definitionen om vad som ska anses vara arbetande respektive rörelsefrämmande kapital uppkommer naturligtvis en rad frågor för den enskilde företagaren att ta ställning till. Först måste det avgöras om överlikviditet överhuvudtaget föreligger. Det kan man göra genom att bolagets omsättningstillgångar 21 sätts i relation till de kortfristiga skulderna. Men vid vilken exakt nivå som överlikviditet inträder var tidigare inte klart uttalat, utan gränsen skulle istället enligt skatteverket avgöras från fall till fall. När Skatteverket gjort bedömningen att överlikviditet föreligger blir presumtionen om rörelsefrämmande tillgångar tillämplig och bevisbördan ligger då på den skattskyldige. 22 I avsaknad av en exakt nivå blir det naturligtvis svårt för företagaren att bedöma om överlikviditet föreligger. Ett företag behöver likvida medel för att löpande kunna betala sina utgifter. Finansiella tillgångar innehas som ett led i rörelsen i den mån de anses behövliga för att bolaget på kort sikt ska kunna säkerställa sina ekonomiska förpliktelser i den löpande driften. Utöver detta kan bolaget tänkas ha ytterligare behov av finansiella tillgångar för den mer långsiktiga driften, exempelvis för att finansiera en eventuell expansion eller nyinvesteringar i verksamheten. Ett bolags innehav av likvida medel kan ibland vara onormalt stort och väsentligt överstiga de kortfristiga skulderna. Det är speciellt i sådana fall som frågan om rörelsefrämmande förmögenhet kan komma att prövas. 23 Företagarnas riksorganisation sammanställde i december 2005 statistik från en undersökning som ämnade ta reda på bland annat hur småföretagare påverkats ekonomiskt av den komplicerade lagstiftningen (eller snarare avsaknaden av lagstiftning) kring Lex Uggla. I undersökningen valdes 2800 medlemmar ut slumpmässigt varav 79 % var bolag bedrivna i aktiebolagsform. Av undersökningen framgår att osäkerheten kring vad som faktiskt gäller gjorde att många företagare spenderade betydligt mer resurser än de normalt gör på skattefrågor. Hela 36 % av de tillfrågade köpte mer skatterådgivningstjänster under hösten 2005 än de normalt gör under denna tidsperiod. 31 % av de tillfrågade anger Lex Uggla som den främsta orsaken till varför mer resurser än normalt lagts ut på skatterådgivning. Vidare tror 25 % av de tillfrågade att det föreligger risk för att deras tillgångar i bolaget kommer att beskattas som Lex Uggla. Av dessa tror 55 % att tillväxten kommer att påverkas negativt på grund av Lex Uggla. 20 Engman, H. Bevisfrågor och Lex Uggla 21 Exempelvis: varulager, halvfabrikat, råvaror, banktillgodohavanden, kortfristiga fordringar. Referens: Finansportalen.se, Ekonomisk ordlista, omsättningstillgångar 22 Engman, H. Bevisfrågor och Lex Uggla 23 Skatteverkets skrivelse: Förmögenhetsvärdering av aktier i onoterade aktiebolag 13

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 21 mars 2014 KLAGANDE HSB Bostadsrättsförening Ektorpshöjden i Nacka, 769607-4256 Ombud: AA HSB Stockholm 112 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

Lex Uggla Förmögenhetsbeskattning av onoterade aktier

Lex Uggla Förmögenhetsbeskattning av onoterade aktier UMEÅ UNIVERSITET Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete 20 poäng Beskattningsrätt Jonas Öhlund Handledare: Siv Nyquist 2007-03-20 Lex Uggla Förmögenhetsbeskattning av onoterade

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

Förmögenhetsbeskattning av onoterade aktier

Förmögenhetsbeskattning av onoterade aktier Institutionen för ekonomi Handledare: Bengt Åkesson Datum: 2006-06-12 Filosofie kandidat i beskattningsrätt Förmögenhetsbeskattning av onoterade aktier är den ändamålsenligt utformad för den skatteskyldige?

Läs mer

36 Säkringsredovisning

36 Säkringsredovisning Säkringsredovisning, Avsnitt 36 339 36 Säkringsredovisning 36.1 BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta trädde i kraft

Läs mer

Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar?

Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar? u l f ma g n u s s o n Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar? Synpunkter med anledning av två intressanta avgöranden Skatterättsnämnden och Förvaltningsrätten i Göteborg

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Författare Axel Tidman Fuchs Handledare Jan Kellgren Vårterminen 2015 Högre kurs i företagsskatterätt 747a06 Affärsjuridiska programmen, Linköpings

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06 Rättsföljden i skatteflyktslagen Stockholm 20-05-06 lagtext & förarbeten Skatteflyktslagen 998 - : Rättsföljden 2 Vid fastställandet av underlag (för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt) ska hänsyn

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

Gränsdragning för värdepappershandel

Gränsdragning för värdepappershandel Institutionen för ekonomi Handledare: Bengt Åkesson Kandidatuppsats i Handelsrätt/Skatterätt Juni 2005 Gränsdragning för värdepappershandel Författare: Maria Wulff Förord Jag vill inleda den här uppsatsen

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

*Skatteverket 1(6) Rättsavdelningen/enhet 3 Håkan Söderberg Datum Dnr 010-5748372 2009-11-04 131 818441-09/111

*Skatteverket 1(6) Rättsavdelningen/enhet 3 Håkan Söderberg Datum Dnr 010-5748372 2009-11-04 131 818441-09/111 *Skatteverket 1(6) Dnr Beskattning av ersättning som läkare och sjukgymnaster kan erhålla vid s.k. ersättningsetablering 1 Sammanfattning I den utsträckning ersättningen en läkare eller sjukgymnast erhåller

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Sida 1 (7) KLAGANDE Guldmyran Bostadsrätt AB, 556618-8560 Ombud: Advokat David Kleist och advokat Mart Tamm Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

SKATTENYTT 2006. Prop. 1996/97:117 Ny förmögenhetsskattelagstiftning, s. 129 (bilaga 3). 2

SKATTENYTT 2006. Prop. 1996/97:117 Ny förmögenhetsskattelagstiftning, s. 129 (bilaga 3). 2 12 SKATTENYTT 2006 Björn Westberg Vad är Lex Uggla? En analys av förmögenhetsbeskattningen av s.k. onoterade aktier 1 Syfte Lex Uggla-debatten har visat på allvarliga brister i lagstiftning och rättstillämpning

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 7 april 2014 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Hansa Corner, 769609-6184 Ombud: AA och BB PricewaterhouseCoopers AB Box 4009 211 31 Malmö

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2015 01 01 till 2015 06 30 Försäljning och resultat Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning på

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar 661 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604 608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas vinsten? Sammanfattning Avyttring

Läs mer

Deloitte har blivit ombedda att utreda följande angående de nya reglerna:

Deloitte har blivit ombedda att utreda följande angående de nya reglerna: Deloitte AB Besöksadress: Hjälmaregatan 3 Postadress: Box 386 201 23 Malmö Memo Tel: 075-246 41 00 Fax: 075-246 41 10 www.deloitte.se Datum: 2013-11-22 Till: Från: Ämne: Peter Gönczi AktieTorget AB Magnus

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 28 maj 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern Adam AB, 556594-9699 Ombud: AA och BB Skeppsbron Skatt AB Skeppsbron 20

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet december 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Agenda Inledning Några sätt av avyttra en verksamhet Överlåtelse Momsfri överlåtelse av verksamhet Momsfri

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 november 2009 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Pär Börnfors LRF Konsult AB Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 april 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART IKEA Investfast AB, 556409-4596 Box 700 343 81 Älmhult ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 13 Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked

Läs mer

Radenka Nikic 2015 02 17

Radenka Nikic 2015 02 17 AFFÄRSJURIDISKA PROGRAMMET Promemoria 2 Verksam i betydande omfattning ur en styrelsemedlems perspektiv Radenka Nikic 2015 02 17 1. Inledning 1.1 Vad är ett fåmansföretag? I 56 och 57 kap. IL återfinns

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92 Målnummer: 1431-02 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2002-11-20 Rubrik: En teckningsrätt, som löpt ut utan att utnyttjas för teckning av aktie, har ansetts avyttrad.

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

En bostadsrättsförenings tillfälliga innehav av en fordran har inte hindrat att den utgjorde ett privatbostadsföretag.

En bostadsrättsförenings tillfälliga innehav av en fordran har inte hindrat att den utgjorde ett privatbostadsföretag. HFD 2014 ref 19 En bostadsrättsförenings tillfälliga innehav av en fordran har inte hindrat att den utgjorde ett privatbostadsföretag. Lagrum: 2 kap. 17 inkomstskattelagen (1999:1229) Bostadsrättsföreningen

Läs mer

En avyttring av aktierna i ett dotterbolag har vid mervärdesbeskattningen inte ansetts utgöra en verksamhetsöverlåtelse.

En avyttring av aktierna i ett dotterbolag har vid mervärdesbeskattningen inte ansetts utgöra en verksamhetsöverlåtelse. HFD 2014 ref 1 En avyttring av aktierna i ett dotterbolag har vid mervärdesbeskattningen inte ansetts utgöra en verksamhetsöverlåtelse. Lagrum: 3 kap. 25 mervärdesskattelagen (1994:200) AB Cerbo (bolaget)

Läs mer

Skatteregler. för. { skatt } BESKATTNING AV INCITAMENTSPROGRAM

Skatteregler. för. { skatt } BESKATTNING AV INCITAMENTSPROGRAM { skatt } KONTANTPRINCIPEN Huvudregeln i inkomstslaget tjänst är att intäkter ska tas upp till beskattning då de kan disponeras eller på något annat sätt kommer en skattskyldig till del; kon- Skatteregler

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 91

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 91 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 91 Målnummer: 7569-08 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2009-11-25 Rubrik: En i Sverige bosatt person äger och är den som fattar placeringsbesluten i ett norskt aktieförvaltande

Läs mer

S e t t e r w a l l s

S e t t e r w a l l s S e t t e r w a l l s FÖRSTUDIE AVSEENDE ASSOCIATIONSFORM FÖR UNGA KLARA 2 1. Bakgrund och frågeställning 1.1 Unga Klara är för närvarande en verksamhetsgren inom Stockholms Stadsteater AB (Stadsteatern).

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 27 mars 2009 KLAGANDE TietoEnator Sverige AB, 556052-7466 Ombud: Anders Lilja Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-03-31 Försäljning och resultat - Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-06-30 Försäljning och resultat - Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 14

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 14 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 14 Målnummer: 4001-07 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2008-05-09 Rubrik: Lånefordringar på intresse- och dotterföretag har inte ansetts utgöra värdepapper eller

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2013-03-08 1 (6) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Finansdepartementets

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING?

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? XV/7030/98 SV HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? GENERALDIREKTORAT- XV Inre marknad och finansiella tjänster Detta dokument är avsett att användas som diskussionsunderlag inom

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 397 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

38 Optioner och terminer

38 Optioner och terminer Optioner och terminer 677 38 Optioner och terminer 41 kap. 1 och 2 IL, 42 kap. 1 IL, 44 kap. 4 och 10-13, 15, 19-20, 30 och 31-32 IL, 48 kap 15 IL, prop. 1989/90:110 s. 439 449, 709 710, 712 713, 724,

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar Kapitalvinst andra tillgångar 667 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604-608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas

Läs mer

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1)

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) 42 SKATTENYTT 2014 Karl-Johan Nörklit Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) Den s.k. sexmånadersregeln i 3 kap. 9 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL,

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd inför EBS den 29 augusti 2012 om styrelsens förslag om split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har tagits fram med enda

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 2 första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring; 40 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 3 kap. 2 första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring; 40 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 3 Ett skattemässigt underskott av näringsverksamhet som kvarstår från föregående beskattningsår ska inte påverka beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst. Lagrum: 3 kap. 2 första stycket

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 30 maj 2012 KLAGANDE 1. SalénHuset AB, 556662-7245 Ombud: Advokat Bill Andréasson Västra Trädgårdsgatan 11 A 111 53 Stockholm 2. Skatteverket

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 mars 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 10 februari 2014 i mål

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 Målnummer: 5070-09 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2012-01-27 Rubrik: Lagrum: Fråga om tillämpning av skatteflyktslagen vid omläggning

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Kattrumpan HFD bekräftar tidigare praxis

Kattrumpan HFD bekräftar tidigare praxis 2015 SKATTENYTT 775 GUSTAV AHL Kattrumpan HFD bekräftar tidigare praxis Den 23 oktober 2013 meddelade Högsta domstolen (HD) dom i ett mål om stämpelskatt, NJA 2013 s. 886. I målet bedömdes en fastighetsöverlåtelse

Läs mer