Lex Uggla Förmögenhetsbeskattning av andelar i onoterade aktiebolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lex Uggla Förmögenhetsbeskattning av andelar i onoterade aktiebolag"

Transkript

1 Institutionen för handelsrätt Handelsrätt C Department of Commercial Law Uppsats VT 2006 Lex Uggla Förmögenhetsbeskattning av andelar i onoterade aktiebolag Viggo Hanzon Wilhelm Oldenvi Handledare: Greger Lewén 1

2 Sammanfattning Skatteverket påbörjade under 2005 ett projekt i syfte att granska likviditeten i onoterade bolag. Syftet med granskningen är att finna bolag där ägaren/ägarna har placerat kapital i bolaget eller har kvarhållna vinster i bolaget i syfte att undkomma förmögenhetsbeskattning. Granskningen har aktualiserat gränsdragningsproblematiken mellan vad som ska anses vara arbetande kapital, det vill säga kapital som används i rörelsens verksamhet och vad som är rörelsefrämmande kapital, vilket ska beskattas som förmögenhet hos ägaren. Skattskyldigheten för en ägare av ett onoterat aktiebolag grundar sig på dennes innehav av aktier i företaget, då aktierna är skattepliktiga tillgångar. Trots det beskattas sällan ägaren för aktieinnehavet. Detta eftersom aktierna värderas utifrån tillgångarna i bolaget, tillgångar som oftast men inte alltid är undantagna från skatteplikt. I denna uppsats undersöker vi innebörden av begreppet rörelsefrämmande tillgångar vid värderingen av aktier i onoterade aktiebolag. Var går gränsen för att kapital ska anses vara arbetande kapital och vad får detta för konsekvenser för företagarna? Slutsatsen är att en tillgång i en rörelse riskerar att klassas som rörelsefrämmande tillgångar om inte; Överlikviditeten uppgår till maximalt 1 miljon kr, kassalikviditeten understiger 200 %, företaget har utfäst en regelrätt pension till en anställd med de rörelsefrämmande tillgångarna som säkerhet, företaget anses bedriva handel med värdepapper i sådan omfattning att det är att anse som värdepappersrörelse, överlikviditeten kan motiveras. Vidare anser vi att reglerna som de idag är utformade försvårar för en ägare att driva sitt företag främst då reglerna är svårtolkade och utfallen oförutsebara. 2

3 Förkortningslista ABL Aktiebolagslag (2005:551) Dnr Dt Diarienummer Direkttaxering IL Inkomstskattelag (1999:1229) KL Kommunalskattelagen (1928:370) NJA RSV RÅ SFL Nytt juridiskt arkiv Riksskatteverket Regeringsrättens årsbok Lag (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt 3

4 1. INLEDNING PROBLEMFORMULERING SYFTE AVGRÄNSNING METOD KÄLLKRITIK DISPOSITION RÄTTSLIG BAKGRUND TILL LEX UGGLA FINANSIELLA TILLGÅNGAR I RÖRELSEN VÄRDEPAPPERSRÖRELSE KAPITALFÖRVALTNING RÖRELSEFRÄMMANDE TILLGÅNGAR SKATTEVERKETS SKRIVELSE ENHETLIG BEHANDLING AV LIKVIDA MEDEL SCHABLONBELOPPET KASSALIKVIDITETEN TURORDNING VID VÄRDERINGEN RÖRELSEGENERERAT VS. ÄGARGENERERAT KAPITAL SKULDER LATENT SKATTESKULD PENSIONSUTFÄSTELSER MOTIVERING AV ÖVERLIKVIDITET AVSLUTANDE DISKUSSION KÄLLFÖRTECKNING

5 1. Inledning Under 2005 påbörjade Skatteverket ett projekt i syfte att granska likviditeten i onoterade bolag. Syftet med granskningen är att finna bolag där ägaren/ägarna har placerat kapital i bolaget eller har kvarhållna vinster i bolaget i syfte att undkomma förmögenhetsskatten. Granskningen har aktualiserat gränsdragningsproblematiken mellan vad som ska anses vara arbetande kapital, det vill säga kapital som används i rörelsens verksamhet och vad som är rörelsefrämmande kapital, vilket ska beskattas som förmögenhet hos ägaren. 1 Reglerna om rörelsefrämmande kapital och förmögenhetsbeskattningen är i sig inte nya, det som däremot är nytt är att Skatteverket aktivt gått in för att leta upp företag med överlikviditet. Den senaste tidens granskning har kommit som en överraskning för många av Sveriges småföretagare och inneburit stora problem. Reglerna har funnits sedan den första lagen om förmögenhetsskatt kom 1947, även om reglerna idag till stor del förändrats. 2 I en undersökning gjord bland Sveriges företag av Företagarnas riksorganisation har det visat sig att oron och osäkerheten kring hur reglerna påverkar dem är mycket stor. Detta har resulterat i ökade kostnader för företagen eftersom behovet av rådgivning har ökat. 3 Skattskyldigheten för en ägare av ett onoterat aktiebolag grundar sig på dennes innehav av aktier i företaget, då aktierna är skattepliktiga tillgångar. Trots det beskattas sällan ägaren för aktieinnehavet. Detta eftersom aktierna värderas utifrån tillgångarna i bolaget, tillgångar som oftast men inte alltid är undantagna från skatteplikt. 4 I media har uttrycket Lex Uggla använts mycket flitigt under det senaste året. Uttrycket myntades av Dagens Industri efter ett uppmärksammat fall gällande artisten Magnus Uggla. 5 År 2005 upptaxerades Magnus Uggla med 14 miljoner kr, efter att hans bolag Uggly Music hade deklarerat tillgångar på 16 miljoner kr. Tillgångar som ansågs vara en undangömd förmögenhet. 6 Lex Uggla är följaktligen inte någon ny lag utan har kommit att bli en benämning på de gamla reglerna om värderingen av onoterade aktier. Lex Uggla har kritiserats både från företagarnas håll och från politiskt håll. Företagarna menar att Skatteverket inte rimligen kan vara lämpade att bäst bedöma hur ett företags situation ser ut och avgöra vilket kapital som behövs i rörelsen. Många är också starkt kritiska till att det inte görs skillnad på kapital som ägaren/ägarna skjuter till företaget och kvarhållna vinster samt att den latenta skatteskulden som kapitalet i bolaget ger upphov till inte tas med i beräkningen av förmögenheten. Det är inte bara företagarna som är kritiska utan även Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand anser att reglerna är otydliga. 7 Skatteverket har i frågan om vad som är rörelsefrämmande kapital gjort bedömningar från fall till fall. I denna uppsats ska vi studera hur bedömningar har gjorts utifrån olika rättsfall samt studera de rekommendationer som finns på området för att redogöra för vad begreppet rörelsefrämmande tillgångar innebär. 1 Engman, H. Bevisfrågor och Lex Uggla 2 Westberg, B. Vad är Lex Uggla? 3 Hellblom, O företagare hotas av Lex Uggla 4 Engman, H. Bevisfrågor och Lex Uggla 5 Engman, H. Bevisfrågor och Lex Uggla 6 Dagens Industri, Skatteverket sågar Lex Uggla 7 Sjöshult, F. Skatteverket gör revolt: "Reglerna är inte bra" 5

6 1.1 Problemformulering Lex Uggla har blivit ett stort orosmoment bland Sveriges företagare. Vad detta har orsakat för kostnader kan vi bara spekulera i. Med tanke på de stora insatser 8 i form av deklarationshjälp som Skatteverket har tvingats genomföra samt företagens behov av rådgivning 9 rör det sig med all sannolikhet om betydande summor. Skatteverkets granskningsprojekt har hittills lett fram till beslut med resulterande skatteintäkter om cirka miljoner kr 11, vilket kan anses som relativt lite i sammanhanget. Hur ska en företagare agera då han har ett överskott av kapital? I många fall rör det sig troligtvis om kapital som egentligen inte är nödvändigt för företagets verksamhet och således inte är arbetande kapital. I sådana fall ska ägaren ta ut pengarna ur företaget för att integrera dem i sin personliga förmögenhet. Samtidigt finns det givetvis fall där överlikviditeten är legitim, exempelvis som ett steg i framtida investeringar. När har ägaren rätt att hålla kvar ett större kapital i företaget? Hur ska rörelsefrämmande tillgångar värderas? Vad bör en företagare tänka på för att inte riskera att arbetande kapital i verksamheten klassas som rörelsefrämmande tillgångar? 1.2 Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka innebörden av begreppet rörelsefrämmande tillgångar vid värderingen av aktier i onoterade aktiebolag. Var går gränsen för att kapital ska anses vara arbetande kapital och vad får detta för konsekvenser för företagarna? 1.3 Avgränsning Vår studie är koncentrerad till rörelsefrämmande kapital i onoterade aktiebolag. I studien behandlas inte enskilda firmor och andra typer av bolag även fast lagstiftningen och tillämpning av den ibland är densamma som för aktiebolag. Vi studerar enbart förhållandena i Sverige och har inte gjort jämförelser med utländsk lagstiftning. 1.4 Metod För att besvara uppsatsens frågeställningar har vi studerat förarbeten, rättsfall, rekommendationer, artiklar från juridiska tidskrifter samt svensk lagstiftning. För att få ett aktuellt perspektiv på rådande debatt om Lex Uggla har vi studerat artiklar från ekonomitidningar, främst Dagens Industri. Därefter har vi för att få en djupare inblick studerat ett antal artiklar från tidskriften Skattenytt som ingående har beskrivit Lex Uggla problematiken. Utifrån artiklarnas referenser och sökningar via Rättsbanken, Karnov-plus samt Pointlex har relevanta rättsfall tagits fram. Först därefter har lagstiftningen närmare granskats. Detta på grund av att lagstiftningen om värderingen av onoterade aktier är generellt skriven och närmare kan förstås först då den setts praktiserad i rättsfall. Andra viktiga källor har varit förarbetena till den nya förmögenhetslagen samt främst Skatteverkets skrivelse från mars 2006 om förmögenhetsvärderingen av aktier i onoterade aktiebolag. 8 Hemmingsson, M. Lex Uggla-företagarna får deklarationshjälp 9 Hellblom, O företagare hotas av lex Uggla 10 Engman, H. Bevisfrågor och Lex Uggla 11 Hellblom, O. Vingklippt Lex Uggla 6

7 Utifrån de ovan nämnda källorna har vi i uppsatsen försökt beskriva Lex Uggla och konsekvenserna för företagarna. Utifrån syftet har vi i texten löpande analyserat och reflekterat över vad Lex Uggla och då främst rörelsefrämmandebegreppet innebär. 1.5 Källkritik Frågan om förmögenhetsbeskattning av aktier i onoterade bolag är mycket omdebatterad i media. Frågan som i media har kommit att behandlas som Lex Uggla är ofta influerad av politiska åsikter. Ståndpunkterna är oftast tydliga, antingen är man för eller emot förmögenhetsbeskattningen. Vi har i uppsatsen till stor del använt oss av de källor vi ansett vara mest neutrala men ibland har det varit omöjligt att inte använda artiklar som till viss del är politiskt influerade. Anledningen till detta är att det annars hade varit svårt att få tag på aktuell information då denna ofta förmedlats via tidningsartiklar. Andra exempel är undersökningar bland företag som är genomförda av näringslivsorganisationer. Eftersom det rör sig om välrenommerade affärstidningar så har vi inte sett någon anledning att betvivla de rena faktauppgifterna i artiklarna. 1.6 Disposition I kapitel 2 behandlas lagen om statlig förmögenhetsskatt (SFL) samt den rättsliga grund som Lex Uggla vilar på. I kapitel 3 granskas begreppet rörelse och hur aktierna värderas i ett bolag beroende på om rörelsen klassas som värdepappersrörelse eller inte. Kapitel 4 är kärnan i uppsatsen. Här får läsaren först bekanta sig närmare med begreppet rörelsefrämmande tillgångar, varpå vi analyserar begreppet ytterligare utifrån olika perspektiv. Skatteverkets skrivelse om förmögenhetsvärdering av aktier i onoterade aktiebolag har en viktig roll då denna information är den senaste från Skatteverket och den som publicerades efter att debatten om Lex Uggla blossade upp i media. I 4.2 studeras betydelsen av huruvida tillgångar är rörelsegenererade eller ägargenererade. Skuldsidan i företaget och hur skulderna behandlas vid värderingen av aktierna i bolaget tas upp i behandlar ett antal rättsfall, dessa rättsfall tar upp frågan om hur företagets specifika situation påverkar bedömningen av huruvida tillgångarna är rörelsefrämmande eller inte. Uppsatsens sista kapitel innehåller slutsatser samt en avslutande diskussion. 7

8 2. Rättslig bakgrund till Lex Uggla Enligt Lag (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt 2 utgörs den skattepliktiga förmögenheten av den skattskyldiges tillgångar efter avdrag för skulder. Förmögenhetsskatten infördes 1947 och gällde från början även tillgångar i näringsverksamhet. Beskattningen av tillgångar i näringsverksamhet kom efterhand att lindras bland annat genom lättnadsregler som presenterades i proposition 1977/78:40. Lättnadsreglerna innebar bland annat att substansvärdet i rörelse och jordbruk (netto) reducerades till 30 %. Lättnaderna i beskattningen motiverades med att den tidigare utformningen hämmade tillväxten i mindre företag. Från och med 1993 års taxering blev förmögenhet i rörelse och jordbruk helt undantagen från förmögenhetsskatt. Den nya lagen om förmögenhetsskatt infördes 1997 och i och med den är alla tillgångar i näringsverksamhet undantagna från beskattning. 12 Hur kommer det sig då att en aktieägare ändå kan bli förmögenhetsbeskattad för tillgångar i företaget? Enligt 3 1 st. 5 p. SFL skall en i Sverige obegränsat skattskyldig fysisk person bland sina förmögenhetsskattepliktiga tillgångar ta upp värdet av onoterade aktier. Med andra ord så ÄR onoterade aktier skattepliktiga tillgångar. Hur kommer det sig då att onoterade aktier ofta är fria från förmögenhetsskatt? Detta kommer sig av hur aktierna värderas. Enligt 14 1 st. SFL skall vid värderingen av delägarrätt (aktie), tillgångar och skulder i aktiebolaget beaktas i den omfattning som skulle ha gällt om de innehafts direkt av delägaren. För den enskilde näringsidkaren är tillgångarna undantagna från skatteplikt i sådan rörelse som är beskriven i 13:1 Inkomstskattelagen (IL), förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt, eller i 13:11 IL (inkomst i form av royaltyersättning). Det är på denna grund som aktier i onoterade bolag oftast är fria från förmögenhetsskatt. Aktierna är således visserligen skattepliktiga men värderas vanligen till noll. 13 Förmögenhetsskatten är en mycket speciell företeelse just för att den är baserad på egendomen (tillgångarna) och inte avkastningen på tillgångarna, vilket fallet är vid exempelvis kapitalvinster. Detta gör frågan och reglerna kring Lex Uggla än mer viktig. Det är uppenbart att det då ett företag har överlikviditet ofta rör sig om personer som försöker undvika viss beskattning av sin förmögenhet och så länge förmögenhetsskatten existerar krävs det att den efterföljs. Samtidigt fordras det, eftersom beskattningen är av sådan natur som förmögenhetsskatten är, att de som har legitima skäl till att ha överlikviditet i företaget verkligen har möjlighet att genomföra åtgärder för att undgå att straffbeskattas. Såsom förmögenhetsskattelagen idag är konstruerad är det mycket svårt att veta var gränsen går för vad som är tillåtet och inte. 12 Skatteverkets skrivelse: Förmögenhetsvärdering av aktier i onoterade aktiebolag 13 Engman, H. Bevisfrågor och Lex Uggla 8

9 3. Finansiella tillgångar i rörelsen Vi har ovan redovisat för skattepliktens förutsättningar och vi vet nu att tillgångar i rörelsen inte är skattepliktiga. Men vad innefattar begreppet rörelse? Vad ingår i rörelsen? Enligt 2:24 IL avses med rörelse annan näringsverksamhet än innehav av kontanta medel, värdepapper eller liknande tillgångar. Trots det kan sådana tillgångar räknas till rörelsen ifall de innehas som ett led i rörelsen. 14 Om de finansiella tillgångarna däremot inte räknas som ett led i rörelsen så rör det sig om kapitalförvaltning och tillgångarna ska därmed beskattas hos ägaren. I 3.1 redogörs för när en rörelse är att betrakta som värdepappersrörelse, därefter behandlas i 3.2 den motsatta situationen, det vill säga när det rör sig om kapitalförvaltning och inte värdepappersrörelse. 3.1 Värdepappersrörelse För att handel med värdepapper ska kvalificera sig som värdepappersrörelse krävs det att rörelsen är av den omfattningen som avses i 13:1 IL, förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. 15 I vilken omfattning som värdepappershandeln måste bedrivas redovisas emellertid inte i lagen. Däremot har ett antal fall i Regeringsrätten berört frågan varav vilka vi redovisar ett par nedan. För att värdepappersrörelse skall föreligga för en fysisk person har Regeringsrätten i RÅ :4 ansett, att den måste rikta sig till externa kunder. Omständigheten att köpen och försäljningarna haft stor omfattning utgjorde inte skäl att betrakta verksamheten som rörelse i skatterättslig mening. 16 Detta är dock inte en absolut sanning vilket fallen nedan visar. I det andra fallet (RÅ 1988 not 270) var det frågan om ett bolag där antalet transaktioner uppgick till 219 stycken och omsättningen till 31 miljoner under det aktuella räkenskapsåret. Regeringsrätten ansåg att bolagets omsättning har varit betydande och att handeln bedrivits varaktigt och regelbundet. Det var därför frågan om yrkesmässigt bedriven värdepappershandel. I RÅ 1988 ref. 45 rörde det sig om ett bolag som i sin helhet ägdes av en fysisk person. Regeringsrätten påpekar att det vid köp och försäljning av aktier uppställts det särskilda kravet på att verksamheten inte bara skall bedrivas för den skattskyldiges egen räkning utan skall vara inriktad på att tillhanda allmänheten eller särskilda investerare, som skulle ha kunnat betraktas som den skattskyldiges kunder. Bolaget hade under räkenskapsåret, som löpte under sex månader, genomfört cirka 150 stycken transaktioner varvid det omsattes cirka 21 miljoner kr. Aktierna var i slutet av året värderade till 2,9 miljoner kr, med andra ord hade aktierna omsatts ett stort antal gånger. Regeringsrätten ansåg att bolagets verksamhet i fråga om varaktighet, omfattning, självständighet och vinstsyfte uppfyllt de krav som gäller för yrkesmässighet. Omständigheten att verksamheten varit inriktad på den skattskyldiges egna tillgångar och inte vänt sig till allmänheten anses inte lett till att verksamheten förlorat sin karaktär av yrkesmässighet. 14 Westberg, B. Vad är Lex Uggla? 15 Westberg, B. Vad är Lex Uggla? 16 RÅ :4 9

10 I en dom från 2003 (mål nr ) var Regeringsrätten hårdare i sin bedömning gällande kravet på antalet värdepapperstransaktioner. Bolaget det rörde sig om bedrev i huvudsak tidningsrörelse, men handlade också med värdepapper. Omsättningen av värdepappershandeln var cirka 15 miljoner kr och det rörde sig om cirka 150 transaktioner. Fallet är annorlunda då förutsättningen var att Skatteverket hävdade att det rörde sig om värdepappershandel medan ägaren ville att det skulle behandlas såsom kapitalförvaltning. Anledningen var att ägaren på så sätt kunde få beskatta vinster såsom inkomst av kapital istället för inkomst av näringsverksamhet 17. Länsrätten och Kammarrätten menade att värdepappershandeln hade bedrivits regelbundet under flera år och omsättningen hade varit betydande med ett stort antal transaktioner. Värdepappershandeln framstod enligt dem därför inte som förvaltning av ägarens förmögenhet utan som en genom kortfristiga aktieaffärer yrkesmässigt bedriven verksamhet. Regeringsrätten gjorde en annan bedömning och menade att det ingår som ett led i många företags verksamhet att bygga upp en viss likviditetsreserv, till exempel för att möta konjunktursvängningar och framtida investeringsbehov. Av uppenbara skäl strävar varje företag efter att få så hög avkastning som möjligt på sina likvida medel. Placering i aktier eller andra värdepapper kan då i vissa skeden vara mer attraktivt än till exempel sedvanlig inlåning i bank. Därför menade Regeringsrätten att det bör finnas ett ganska brett utrymme för ett företag att placera vad som kan bedömas som en rimlig likviditetsreserv i aktier eller andra värdepapper och att aktivt förvalta dessa medel i syfte att få så god avkastning som möjligt, och detta utan att företaget för den skull skall anses bedriva värdepappersrörelse. Därför ansåg Regeringsrätten att denna verksamhet inte har skett yrkesmässigt i den meningen att bolaget bedrivit värdepappersrörelse. Det är svårt att utifrån rättsfallen ovan peka på några generella gränser för vad som är tillräckligt för att aktiehandeln ska ses som yrkesmässigt. Samtidigt kan en företagare åtminstone hitta riktlinjer genom att titta på praxis och se var gränserna dragits tidigare. Det är uppenbart att ett bolag för att vara på säkra sidan bör ha en hög omsättning på aktiehandeln och att det sker många transaktioner för att rörelsen ska betraktas som värdepappersrörelse. Det är intressant att regeringsrätten påpekar att företagen bör ha ett ganska brett utrymme att placera sin likviditetsreserv i värdepapper med tanke på risken att sådana placeringar klassas som kapitalförvaltning vilket nästa kapitel behandlar. 3.2 Kapitalförvaltning Kapitalförvaltning är sådan verksamhet som inte anses utgöra förvärvskälla i inkomstslaget rörelse. Detta då näringsverksamhetsbegreppet i 21 Kommunalskattelagen (KL) inte omfattar kapitalförvaltning. Detta innebär att skattepliktiga tillgångar som är hänförliga till kapitalförvaltning skall beaktas vid värdering av aktie enligt 14 1 st. SFL. Värderingen kommer i fallet med kapitalförvaltning därmed ske i två steg. Först görs en bedömning om tillgången är att hänföra till arbetande kapital, med andra ord sådan näringsverksamhet som avses i 21 KL, eller till kapitalförvaltning. Därefter görs, om tillgångarna är hänförliga till kapitalförvaltning en värdering enligt övriga bestämmelser i SFL. 18 Huruvida tillgångar som är hänförliga till kapitalförvaltning ska beaktas vid värderingen av onoterade aktier diskuteras även i förarbetena till SFL. I förarbetena beskrivs problemet på följande vis: Beaktas inte 17 Inkomst av näringsverksamhet beskattas högre än realisationsvinster vid avyttring av kapital. Därför kan det i vissa fall vara fördelaktigt att värdepappershandeln inte klassas som näringsverksamhet. 18 Dom meddelad av Kammarrätten i Göteborg den 21 april 2005 i mål nr ,

11 tillgångar som är hänförliga till kapitalförvaltning vid värderingen av exempelvis onoterade aktier skulle ägaren kunna uppnå skattefrihet genom att lägga in förvaltningen i ett bolag. Omfattande tillgångar i form av aktier och andra värdepapper skulle därmed undandras från underlaget för förmögenhetsskatt. 19 Problemet har bland annat uppmärksammats i en dom från Kammarrätten i Jönköping (mål nr ) gällande ett företag med hög likviditet där ägaren blev förmögenhetsbeskattad för sitt innehav av aktier och andelar i bolaget. J H äger alla aktier i fåmansbolaget A AB. A AB har flera miljoner i överlikviditet efter en försäljning av inkråmet i bolaget. J H hävdade att aktierna i bolaget skulle ses som tillgångar i en verksamhet som bestod av yrkesmässig handel med värdepapper och i andra hand att det skulle ses som likviditet i bolaget. Andrahandsyrkandet motiverades med att man måste göra skillnad på om aktieägaren själv tillskjutit kapital i bolaget och den situation då kapitalet upparbetats i bolaget. J H anförde vidare; ett investeringsbeslut rörande cirka 20 miljoner kr måste vara väl underbyggt. Eftersom han varit svårt sjuk så har investeringsbeslutet dragit ut på tiden. För att på ett effektivt sätt kunna bedriva värdepappershandel krävs stor likviditet. Samtliga likvida medel i bolaget har därför enligt J H varit erforderliga för den nya verksamheten. Länsrätten motiverade sitt beslut om att överlikviden i bolaget skulle ses som kapitalplacering och därför förmögenhetsbeskattas hos aktieägaren med att bolaget inte bedrivit någon verksamhet under det aktuella beskattningsåret. J H hade inte heller presenterat någon investeringsplan som kunde visa att överlikviden var nödvändig i rörelsen. Kammarrätten fastställde Länsrättens dom. Med bakgrund av de krav Skatteverket ställt upp för att ett bolag ska anses bedriva värdepappershandel kan fallet ovan synas relativt solklart. Vi ser det ändå som intressant med tanke på att omständigheterna är speciella och dessutom ställer konsekvenserna på sin spets. Mannen har bedrivit en verksamhet som han sedermera har avyttrat. Det kan synas vara en naturlig väg för att underlätta på ålderns höst eftersom en aktiv förvaltning av värdepapper knappast kräver samma fysiska ansträngning som att sköta exempelvis en butik. Som har visats i RÅ 1988 ref. 45 behöver heller inte värdepappersrörelsen rikta sig till utomstående utan så länge förvaltningen är tillräckligt aktiv kan den hänföras till värdepappersrörelse. Att investera i värdepapper kräver djupgående analyser och beroende på marknaden kan det dröja innan ett lämpligt investeringstillfälle dyker upp. Eftersom mannen under året inte hade bedrivit någon verksamhet blev han förmögenhetsskattad för tillgångarna. I efterhand hade det varit klokt att investera pengarna i exempelvis O-listenoterade aktier som inte är skattepliktiga, men även detta kräver givetvis ett väl genomtänkt beslut. Vad ägaren annars hade behövt göra var att ge sig själv en utdelning om cirka 20 miljoner kr. När han därefter hade möjlighet att påbörja värdepappersförvaltningen kan ha göra en insättning till bolaget. Problemet med detta är att han då har skattat för utdelningen och därmed endast kommer ha mellan cirka 11 och 14 miljoner kr (beroende på beskattningen) att återinvestera i företaget. Vilket innebär att företaget under all framtid kommer generera lägre avkastning än om hela beloppet hade kunnat förvaltas istället. 19 Proposition 1996/97:117 s

12 Det sista fallet är en dom från Kammarrätten i Stockholm, 17 februari 2006 (mål nr ). Jan är ensam ägare till ett bolag som bedriver handel med båtar och bilar och fastighetsförvaltning. I bolaget finns en stor överlikviditet som kraftigt översteg de kortfristiga skulderna. Orsaken till överlikviditeten är att ett dotterbolag har sålts och ett annat tvångsinlöst. Jan anförde bland annat att bolaget har till syfte att köpa en marina och ett fastighetsbestånd. För att det skulle vara möjligt behövs cirka tio miljoner kr. Utöver de större investeringarna behöver bolaget utrymme att snabbt kunna göra båtaffärer när tillfälle uppstår. Den typen av båtar som bolaget handlar med kan kosta åtta till tio miljoner kr. Förhandlingar om köpobjekt har skett hela tiden men på grund av fåtalet intressanta objekt och en vikande affärsmarknad har inga större inköp skett. Kammarrätten ansåg att det fanns vissa omständigheter som tydde på att bolaget endast sysslat med kapitalförvaltning. Under det aktuella taxeringsåret hade bolaget en omsättning på endast kr. Bolaget hade inte gjort en enda fastighets- eller båtaffär under den aktuella perioden och hävdade att de kapitaltillgångar som fanns i bolaget till största delen hänförde sig till affärsuppgörelser som skedde för flera år sedan. Bolagets omsättningstillgångar översteg också kraftigt de kortfristiga skulderna och Jan har under flera år lånat ut pengar till bolaget utan att det verkar som att bolaget varit i behov av pengarna. Vidare har bolaget inte kunnat presentera några anbud eller liknande avsiktsförklaringar avseende affärer eller investeringar. Därför dömde kammarrätten till ägarens nackdel. I det här fallet har ägaren lånat ut pengar till företaget. Eftersom företaget i princip inte bedrivit någon verksamhet och redan har stora tillgångar är det förståeligt att ett lån till företaget anses som omotiverat. Att kunna presentera avsiktsförklaringar för köp av båtar är dock en svårare fråga. Den typen av köp föregås säkerligen av omfattande undersökningar av presumtiva objekt men några avtal skrivs troligtvis inte under innan själva köpet ska genomföras. Att bedöma situationen på ett objektivt sätt är mycket svårt, ägaren kan inte presentera några bevis till sin fördel samtidigt kan Kammarrätten inte göra annat än en godtycklig bedömning i och med att de inte har annat än mindre indikationer på att det skulle röra sig om ett medvetet försök från ägarens sida att undanhålla förmögenhet från beskattning. Att bolaget inte genomfört något köp alls under perioden talar givetvis inte till ägarens fördel. Samtidigt rör det sig om kapitaltunga investeringar, där ett enda köp kanske står för hela årets omsättning och i så fall bör inte bedömningen grunda sig enbart på årets verksamhet. 12

13 4. Rörelsefrämmande tillgångar Gränsdragningen mellan vad som är arbetande kapital i ett företag och vad som är rörelsefrämmande kapital görs inte uttryckligen i vare sig lagtext eller förarbeten och något avgörande från Regeringsrätten rörande detta finns inte. I avsaknad av en definition grundar sig istället gränsdragningen på en upphävd anvisning från dåvarande Riksskatteverket (RSV Dt 1991:31, tidigare RSV Dt 1987:8) samt på ett avgörande i Högsta domstolen från 1986 (som behandlas i avsnitt 4.4). 20 Mot bakgrund av den vaga definitionen om vad som ska anses vara arbetande respektive rörelsefrämmande kapital uppkommer naturligtvis en rad frågor för den enskilde företagaren att ta ställning till. Först måste det avgöras om överlikviditet överhuvudtaget föreligger. Det kan man göra genom att bolagets omsättningstillgångar 21 sätts i relation till de kortfristiga skulderna. Men vid vilken exakt nivå som överlikviditet inträder var tidigare inte klart uttalat, utan gränsen skulle istället enligt skatteverket avgöras från fall till fall. När Skatteverket gjort bedömningen att överlikviditet föreligger blir presumtionen om rörelsefrämmande tillgångar tillämplig och bevisbördan ligger då på den skattskyldige. 22 I avsaknad av en exakt nivå blir det naturligtvis svårt för företagaren att bedöma om överlikviditet föreligger. Ett företag behöver likvida medel för att löpande kunna betala sina utgifter. Finansiella tillgångar innehas som ett led i rörelsen i den mån de anses behövliga för att bolaget på kort sikt ska kunna säkerställa sina ekonomiska förpliktelser i den löpande driften. Utöver detta kan bolaget tänkas ha ytterligare behov av finansiella tillgångar för den mer långsiktiga driften, exempelvis för att finansiera en eventuell expansion eller nyinvesteringar i verksamheten. Ett bolags innehav av likvida medel kan ibland vara onormalt stort och väsentligt överstiga de kortfristiga skulderna. Det är speciellt i sådana fall som frågan om rörelsefrämmande förmögenhet kan komma att prövas. 23 Företagarnas riksorganisation sammanställde i december 2005 statistik från en undersökning som ämnade ta reda på bland annat hur småföretagare påverkats ekonomiskt av den komplicerade lagstiftningen (eller snarare avsaknaden av lagstiftning) kring Lex Uggla. I undersökningen valdes 2800 medlemmar ut slumpmässigt varav 79 % var bolag bedrivna i aktiebolagsform. Av undersökningen framgår att osäkerheten kring vad som faktiskt gäller gjorde att många företagare spenderade betydligt mer resurser än de normalt gör på skattefrågor. Hela 36 % av de tillfrågade köpte mer skatterådgivningstjänster under hösten 2005 än de normalt gör under denna tidsperiod. 31 % av de tillfrågade anger Lex Uggla som den främsta orsaken till varför mer resurser än normalt lagts ut på skatterådgivning. Vidare tror 25 % av de tillfrågade att det föreligger risk för att deras tillgångar i bolaget kommer att beskattas som Lex Uggla. Av dessa tror 55 % att tillväxten kommer att påverkas negativt på grund av Lex Uggla. 20 Engman, H. Bevisfrågor och Lex Uggla 21 Exempelvis: varulager, halvfabrikat, råvaror, banktillgodohavanden, kortfristiga fordringar. Referens: Finansportalen.se, Ekonomisk ordlista, omsättningstillgångar 22 Engman, H. Bevisfrågor och Lex Uggla 23 Skatteverkets skrivelse: Förmögenhetsvärdering av aktier i onoterade aktiebolag 13

Företagsbeskattning av kapitalvinst och utdelning - Gränsdragningen mellan näringsbetingad andel och kapitalplaceringsandel

Företagsbeskattning av kapitalvinst och utdelning - Gränsdragningen mellan näringsbetingad andel och kapitalplaceringsandel Skriftligt arbete, HANDELSRÄTT C, 10 poäng, HT 2003 Företagsbeskattning av kapitalvinst och utdelning - Gränsdragningen mellan näringsbetingad andel och kapitalplaceringsandel Robert Grossi Handledare:

Läs mer

~ Underprisöverlåtelse ~ Var går gränsen mellan en hel verksamhet och en verksamhetsgren?

~ Underprisöverlåtelse ~ Var går gränsen mellan en hel verksamhet och en verksamhetsgren? ~ Underprisöverlåtelse ~ Var går gränsen mellan en hel verksamhet och en verksamhetsgren? Sofia Färm Ingela Holmer Johanna Nilsson Förord Denna uppsats är en kandidatuppsats som är skriven vid Högskolan

Läs mer

Handelsrätt D Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Uppsats VT 2009

Handelsrätt D Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Uppsats VT 2009 Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt D Uppsats VT 2009 Fåmansaktiebolag Överskottskapital, beskattning som arbetsinkomst eller kapitalinkomst? Författare: Christina Theoander

Läs mer

GÅR DET ATT UNDVIKA BESKATTNING VID FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER?

GÅR DET ATT UNDVIKA BESKATTNING VID FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER? UPPSALA UNIVERSITET VT 2010 Företagsekonomiska institutionen Handelsrätt C Handelsrätt GÅR DET ATT UNDVIKA BESKATTNING VID FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER? SKATTEMÄSSIGA KONSEKVENSER VID PAKETERING AV FASTIGHETER

Läs mer

Paketering av fastigheter

Paketering av fastigheter Juridiska institutionen Höstterminen 2012 Examensarbete i skatterätt 30 högskolepoäng Paketering av fastigheter Lagertillgång eller kapitaltillgång? Författare: Emma Danielsson Handledare: Jan Bjuvberg

Läs mer

Nu, sen eller aldrig om avdragsrätt för konsulttjänster i samband med omstruktureringar

Nu, sen eller aldrig om avdragsrätt för konsulttjänster i samband med omstruktureringar Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt D Uppsats HT 2004 Nu, sen eller aldrig om avdragsrätt för konsulttjänster i samband med omstruktureringar Författare: Anna-Karin Eifrém

Läs mer

Betydelsen av betydande

Betydelsen av betydande Göteborgs Handelshögskola Juridiska institutionen Programmet för juris kandidatexamen Tillämpade studier 30 poäng VT 2009 Betydelsen av betydande - en studie av det för fåmansföretagare centrala rekvisitet

Läs mer

Verksam i betydande omfattning

Verksam i betydande omfattning Sektionen för hälsa och samhälle Handledare: Bengt Åkesson Datum: 2008-06-04 Filosofie kandidatuppsats i Handelsrätt/Skatterätt Verksam i betydande omfattning Vad påverkar och avgör bedömningen? Författare:

Läs mer

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag Sally Al-Najar Examensarbete med praktik i Skatterätt,

Läs mer

Handelsbolagslösningen

Handelsbolagslösningen Juridiska Institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Handelsbolagslösningen En studie av skatteuppläggets lagenlighet och dess förhållande till nya underprisregler för handelsbolag Tillämpade

Läs mer

Omvandling och återbetalning av aktieägartillskott

Omvandling och återbetalning av aktieägartillskott Omvandling och återbetalning av aktieägartillskott Beskattningskonsekvenser och förutsebarheten Magisteruppsats inom skatterätt Författare: Christian Eklund Handledare: Björn Westberg Framläggningsdatum

Läs mer

Löpande omkostnader i inkomstslaget kapital

Löpande omkostnader i inkomstslaget kapital Handelshögskolan vid Göteborgs universitet EXAMENSARBETE Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Skatterätt, 20 p. Termin 9 Ht 2001 Johan Skoglund Uppsats för tillämpade studier Löpande omkostnader

Läs mer

Kvalificerad andel i fåmansföretag en studie av rekvisitet "verksam i betydande omfattning"

Kvalificerad andel i fåmansföretag en studie av rekvisitet verksam i betydande omfattning JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Camilla Carlströmer Kvalificerad andel i fåmansföretag en studie av rekvisitet "verksam i betydande omfattning" Examensarbete 20 poäng Handledare: Mats Tjernberg

Läs mer

Låneförbudet ~ Synnerliga skäl & Särskilda omständigheter

Låneförbudet ~ Synnerliga skäl & Särskilda omständigheter Institutionen för ekonomi Handledare: Bengt Åkesson Datum: 2006-05-31 Kandidatuppsats i handelsrätt/skatterätt Låneförbudet ~ Synnerliga skäl & Särskilda omständigheter Författare Sandra Gunnarsson Pernilla

Läs mer

Fördjupningsartiklar publiceras löpande på tidningenbalans.se

Fördjupningsartiklar publiceras löpande på tidningenbalans.se Fördjupning #1/2015 3 Väsentlighetsbegreppet hur ligger det till? Bertil Oppenheimer 7 Uppskjuten skatteskuld hur påverkas pris och redovisning vid förvärv och innehav av förpackad fastighet? Leonie Selting

Läs mer

Moderbolags finansiering av dotterbolag

Moderbolags finansiering av dotterbolag Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i Finansrätt, särskilt företagsbeskattning 30 högskolepoäng Moderbolags finansiering av dotterbolag Finansieringsmetoder och verklig innebörd Författare:

Läs mer

Låneförbudens ändamålsenlighet

Låneförbudens ändamålsenlighet LIU-IEI-FIL-G--15/01302--SE Låneförbudens ändamålsenlighet En bolagsrättslig analys av 17 kap. och 21 kap. ABL, med fokus på borgenärsskyddet The Suitability of the Loan Prohibitions An analysis of the

Läs mer

Marknadsvärdets betydelse för bostadsrättsföreningar

Marknadsvärdets betydelse för bostadsrättsföreningar SKATTENYTT 2008 509 Christina Gyland Marknadsvärdets betydelse för bostadsrättsföreningar Skatteverkets pågående granskning av bostadsrättsföreningar gör att många före ningar klassificeras om från äkta

Läs mer

Beskattning av vissa bidrag till näringsidkare

Beskattning av vissa bidrag till näringsidkare Peter Melz och Christer Silfverberg Beskattning av vissa bidrag till näringsidkare 1 Inledning 1 Kostnaderna för en näringsverksamhet skall normalt täckas av intäkter från yrkesmässig omsättning av produkter

Läs mer

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej?

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? SKATTENYTT 2008 605 Lena Lindström-Ihre och Robert Karlsson De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? Sedan 1 januari 2008 gäller den nya kompletteringsregel som infördes i de

Läs mer

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2008-06-23 131-348803-08/113 Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder SKATTEVERKET www.skatteverket.se Postadress Besöksadress

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

Juridisk Publikation

Juridisk Publikation Juridisk Publikation stockholm - uppsala - lund - göteborg MIKLOS KOVACS KAL En säkerhetsventil utan säkerhet en analys av rekvisitet affärsmässigt motiverat i 24 kap. 10 e IL Särtryck ur häfte 2/2013

Läs mer

Utjämningsproblematiken vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad vad skiljer teori från praktik?

Utjämningsproblematiken vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad vad skiljer teori från praktik? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Madeleine Jansson Utjämningsproblematiken vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad vad skiljer teori från praktik? Examensarbete 20 poäng Docent Eva

Läs mer

Kontraktsbrott vid aktieförvärv - Särskilt om säljarens felansvar

Kontraktsbrott vid aktieförvärv - Särskilt om säljarens felansvar JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Erik Löfwall Kontraktsbrott vid aktieförvärv - Särskilt om säljarens felansvar Examensarbete 20 poäng Handledare Torsten Sandström Ämnesområde: Associationsrätt

Läs mer

21 Räntefördelning. Sammanfattning. Räntefördelning 319

21 Räntefördelning. Sammanfattning. Räntefördelning 319 Räntefördelning 319 21 Räntefördelning prop. 1993/94:50 s. 226f, 244f, 309f ds 1993:28 s. 156f, 182f, 275f prop. 1993/94:234 s. 95f, 140f prop. 1996/97:12 s. 28f, 52f prop. 1996/97:154 s. 54f och 58 prop.

Läs mer

Skattemässiga konsekvenser vid paketering av fastigheter

Skattemässiga konsekvenser vid paketering av fastigheter JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Margareta Björkvald Skattemässiga konsekvenser vid paketering av fastigheter Examensarbete 30 högskolepoäng Mats Tjernberg Skatterätt HT 2009 Innehåll SUMMARY

Läs mer

Redovisning och beskattning av personaloptioner

Redovisning och beskattning av personaloptioner 442 SKATTENYTT 2008 Claes Norberg och Per Thorell Redovisning och beskattning av personaloptioner Av två domar i Regeringsrätten följer att företagens kostnader för personaloptioner numera är avdragsgilla

Läs mer

Verksam i betydande omfattning

Verksam i betydande omfattning JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Jesper Forster Verksam i betydande omfattning Avseende kapitalförvaltande fåmansföretag JURM02 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson.

UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson. UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson Ansvarsgenombrott - moderbolags ansvar för dotterbolags skulder Robert

Läs mer