Lex Uggla Förmögenhetsbeskattning av andelar i onoterade aktiebolag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lex Uggla Förmögenhetsbeskattning av andelar i onoterade aktiebolag"

Transkript

1 Institutionen för handelsrätt Handelsrätt C Department of Commercial Law Uppsats VT 2006 Lex Uggla Förmögenhetsbeskattning av andelar i onoterade aktiebolag Viggo Hanzon Wilhelm Oldenvi Handledare: Greger Lewén 1

2 Sammanfattning Skatteverket påbörjade under 2005 ett projekt i syfte att granska likviditeten i onoterade bolag. Syftet med granskningen är att finna bolag där ägaren/ägarna har placerat kapital i bolaget eller har kvarhållna vinster i bolaget i syfte att undkomma förmögenhetsbeskattning. Granskningen har aktualiserat gränsdragningsproblematiken mellan vad som ska anses vara arbetande kapital, det vill säga kapital som används i rörelsens verksamhet och vad som är rörelsefrämmande kapital, vilket ska beskattas som förmögenhet hos ägaren. Skattskyldigheten för en ägare av ett onoterat aktiebolag grundar sig på dennes innehav av aktier i företaget, då aktierna är skattepliktiga tillgångar. Trots det beskattas sällan ägaren för aktieinnehavet. Detta eftersom aktierna värderas utifrån tillgångarna i bolaget, tillgångar som oftast men inte alltid är undantagna från skatteplikt. I denna uppsats undersöker vi innebörden av begreppet rörelsefrämmande tillgångar vid värderingen av aktier i onoterade aktiebolag. Var går gränsen för att kapital ska anses vara arbetande kapital och vad får detta för konsekvenser för företagarna? Slutsatsen är att en tillgång i en rörelse riskerar att klassas som rörelsefrämmande tillgångar om inte; Överlikviditeten uppgår till maximalt 1 miljon kr, kassalikviditeten understiger 200 %, företaget har utfäst en regelrätt pension till en anställd med de rörelsefrämmande tillgångarna som säkerhet, företaget anses bedriva handel med värdepapper i sådan omfattning att det är att anse som värdepappersrörelse, överlikviditeten kan motiveras. Vidare anser vi att reglerna som de idag är utformade försvårar för en ägare att driva sitt företag främst då reglerna är svårtolkade och utfallen oförutsebara. 2

3 Förkortningslista ABL Aktiebolagslag (2005:551) Dnr Dt Diarienummer Direkttaxering IL Inkomstskattelag (1999:1229) KL Kommunalskattelagen (1928:370) NJA RSV RÅ SFL Nytt juridiskt arkiv Riksskatteverket Regeringsrättens årsbok Lag (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt 3

4 1. INLEDNING PROBLEMFORMULERING SYFTE AVGRÄNSNING METOD KÄLLKRITIK DISPOSITION RÄTTSLIG BAKGRUND TILL LEX UGGLA FINANSIELLA TILLGÅNGAR I RÖRELSEN VÄRDEPAPPERSRÖRELSE KAPITALFÖRVALTNING RÖRELSEFRÄMMANDE TILLGÅNGAR SKATTEVERKETS SKRIVELSE ENHETLIG BEHANDLING AV LIKVIDA MEDEL SCHABLONBELOPPET KASSALIKVIDITETEN TURORDNING VID VÄRDERINGEN RÖRELSEGENERERAT VS. ÄGARGENERERAT KAPITAL SKULDER LATENT SKATTESKULD PENSIONSUTFÄSTELSER MOTIVERING AV ÖVERLIKVIDITET AVSLUTANDE DISKUSSION KÄLLFÖRTECKNING

5 1. Inledning Under 2005 påbörjade Skatteverket ett projekt i syfte att granska likviditeten i onoterade bolag. Syftet med granskningen är att finna bolag där ägaren/ägarna har placerat kapital i bolaget eller har kvarhållna vinster i bolaget i syfte att undkomma förmögenhetsskatten. Granskningen har aktualiserat gränsdragningsproblematiken mellan vad som ska anses vara arbetande kapital, det vill säga kapital som används i rörelsens verksamhet och vad som är rörelsefrämmande kapital, vilket ska beskattas som förmögenhet hos ägaren. 1 Reglerna om rörelsefrämmande kapital och förmögenhetsbeskattningen är i sig inte nya, det som däremot är nytt är att Skatteverket aktivt gått in för att leta upp företag med överlikviditet. Den senaste tidens granskning har kommit som en överraskning för många av Sveriges småföretagare och inneburit stora problem. Reglerna har funnits sedan den första lagen om förmögenhetsskatt kom 1947, även om reglerna idag till stor del förändrats. 2 I en undersökning gjord bland Sveriges företag av Företagarnas riksorganisation har det visat sig att oron och osäkerheten kring hur reglerna påverkar dem är mycket stor. Detta har resulterat i ökade kostnader för företagen eftersom behovet av rådgivning har ökat. 3 Skattskyldigheten för en ägare av ett onoterat aktiebolag grundar sig på dennes innehav av aktier i företaget, då aktierna är skattepliktiga tillgångar. Trots det beskattas sällan ägaren för aktieinnehavet. Detta eftersom aktierna värderas utifrån tillgångarna i bolaget, tillgångar som oftast men inte alltid är undantagna från skatteplikt. 4 I media har uttrycket Lex Uggla använts mycket flitigt under det senaste året. Uttrycket myntades av Dagens Industri efter ett uppmärksammat fall gällande artisten Magnus Uggla. 5 År 2005 upptaxerades Magnus Uggla med 14 miljoner kr, efter att hans bolag Uggly Music hade deklarerat tillgångar på 16 miljoner kr. Tillgångar som ansågs vara en undangömd förmögenhet. 6 Lex Uggla är följaktligen inte någon ny lag utan har kommit att bli en benämning på de gamla reglerna om värderingen av onoterade aktier. Lex Uggla har kritiserats både från företagarnas håll och från politiskt håll. Företagarna menar att Skatteverket inte rimligen kan vara lämpade att bäst bedöma hur ett företags situation ser ut och avgöra vilket kapital som behövs i rörelsen. Många är också starkt kritiska till att det inte görs skillnad på kapital som ägaren/ägarna skjuter till företaget och kvarhållna vinster samt att den latenta skatteskulden som kapitalet i bolaget ger upphov till inte tas med i beräkningen av förmögenheten. Det är inte bara företagarna som är kritiska utan även Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand anser att reglerna är otydliga. 7 Skatteverket har i frågan om vad som är rörelsefrämmande kapital gjort bedömningar från fall till fall. I denna uppsats ska vi studera hur bedömningar har gjorts utifrån olika rättsfall samt studera de rekommendationer som finns på området för att redogöra för vad begreppet rörelsefrämmande tillgångar innebär. 1 Engman, H. Bevisfrågor och Lex Uggla 2 Westberg, B. Vad är Lex Uggla? 3 Hellblom, O företagare hotas av Lex Uggla 4 Engman, H. Bevisfrågor och Lex Uggla 5 Engman, H. Bevisfrågor och Lex Uggla 6 Dagens Industri, Skatteverket sågar Lex Uggla 7 Sjöshult, F. Skatteverket gör revolt: "Reglerna är inte bra" 5

6 1.1 Problemformulering Lex Uggla har blivit ett stort orosmoment bland Sveriges företagare. Vad detta har orsakat för kostnader kan vi bara spekulera i. Med tanke på de stora insatser 8 i form av deklarationshjälp som Skatteverket har tvingats genomföra samt företagens behov av rådgivning 9 rör det sig med all sannolikhet om betydande summor. Skatteverkets granskningsprojekt har hittills lett fram till beslut med resulterande skatteintäkter om cirka miljoner kr 11, vilket kan anses som relativt lite i sammanhanget. Hur ska en företagare agera då han har ett överskott av kapital? I många fall rör det sig troligtvis om kapital som egentligen inte är nödvändigt för företagets verksamhet och således inte är arbetande kapital. I sådana fall ska ägaren ta ut pengarna ur företaget för att integrera dem i sin personliga förmögenhet. Samtidigt finns det givetvis fall där överlikviditeten är legitim, exempelvis som ett steg i framtida investeringar. När har ägaren rätt att hålla kvar ett större kapital i företaget? Hur ska rörelsefrämmande tillgångar värderas? Vad bör en företagare tänka på för att inte riskera att arbetande kapital i verksamheten klassas som rörelsefrämmande tillgångar? 1.2 Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka innebörden av begreppet rörelsefrämmande tillgångar vid värderingen av aktier i onoterade aktiebolag. Var går gränsen för att kapital ska anses vara arbetande kapital och vad får detta för konsekvenser för företagarna? 1.3 Avgränsning Vår studie är koncentrerad till rörelsefrämmande kapital i onoterade aktiebolag. I studien behandlas inte enskilda firmor och andra typer av bolag även fast lagstiftningen och tillämpning av den ibland är densamma som för aktiebolag. Vi studerar enbart förhållandena i Sverige och har inte gjort jämförelser med utländsk lagstiftning. 1.4 Metod För att besvara uppsatsens frågeställningar har vi studerat förarbeten, rättsfall, rekommendationer, artiklar från juridiska tidskrifter samt svensk lagstiftning. För att få ett aktuellt perspektiv på rådande debatt om Lex Uggla har vi studerat artiklar från ekonomitidningar, främst Dagens Industri. Därefter har vi för att få en djupare inblick studerat ett antal artiklar från tidskriften Skattenytt som ingående har beskrivit Lex Uggla problematiken. Utifrån artiklarnas referenser och sökningar via Rättsbanken, Karnov-plus samt Pointlex har relevanta rättsfall tagits fram. Först därefter har lagstiftningen närmare granskats. Detta på grund av att lagstiftningen om värderingen av onoterade aktier är generellt skriven och närmare kan förstås först då den setts praktiserad i rättsfall. Andra viktiga källor har varit förarbetena till den nya förmögenhetslagen samt främst Skatteverkets skrivelse från mars 2006 om förmögenhetsvärderingen av aktier i onoterade aktiebolag. 8 Hemmingsson, M. Lex Uggla-företagarna får deklarationshjälp 9 Hellblom, O företagare hotas av lex Uggla 10 Engman, H. Bevisfrågor och Lex Uggla 11 Hellblom, O. Vingklippt Lex Uggla 6

7 Utifrån de ovan nämnda källorna har vi i uppsatsen försökt beskriva Lex Uggla och konsekvenserna för företagarna. Utifrån syftet har vi i texten löpande analyserat och reflekterat över vad Lex Uggla och då främst rörelsefrämmandebegreppet innebär. 1.5 Källkritik Frågan om förmögenhetsbeskattning av aktier i onoterade bolag är mycket omdebatterad i media. Frågan som i media har kommit att behandlas som Lex Uggla är ofta influerad av politiska åsikter. Ståndpunkterna är oftast tydliga, antingen är man för eller emot förmögenhetsbeskattningen. Vi har i uppsatsen till stor del använt oss av de källor vi ansett vara mest neutrala men ibland har det varit omöjligt att inte använda artiklar som till viss del är politiskt influerade. Anledningen till detta är att det annars hade varit svårt att få tag på aktuell information då denna ofta förmedlats via tidningsartiklar. Andra exempel är undersökningar bland företag som är genomförda av näringslivsorganisationer. Eftersom det rör sig om välrenommerade affärstidningar så har vi inte sett någon anledning att betvivla de rena faktauppgifterna i artiklarna. 1.6 Disposition I kapitel 2 behandlas lagen om statlig förmögenhetsskatt (SFL) samt den rättsliga grund som Lex Uggla vilar på. I kapitel 3 granskas begreppet rörelse och hur aktierna värderas i ett bolag beroende på om rörelsen klassas som värdepappersrörelse eller inte. Kapitel 4 är kärnan i uppsatsen. Här får läsaren först bekanta sig närmare med begreppet rörelsefrämmande tillgångar, varpå vi analyserar begreppet ytterligare utifrån olika perspektiv. Skatteverkets skrivelse om förmögenhetsvärdering av aktier i onoterade aktiebolag har en viktig roll då denna information är den senaste från Skatteverket och den som publicerades efter att debatten om Lex Uggla blossade upp i media. I 4.2 studeras betydelsen av huruvida tillgångar är rörelsegenererade eller ägargenererade. Skuldsidan i företaget och hur skulderna behandlas vid värderingen av aktierna i bolaget tas upp i behandlar ett antal rättsfall, dessa rättsfall tar upp frågan om hur företagets specifika situation påverkar bedömningen av huruvida tillgångarna är rörelsefrämmande eller inte. Uppsatsens sista kapitel innehåller slutsatser samt en avslutande diskussion. 7

8 2. Rättslig bakgrund till Lex Uggla Enligt Lag (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt 2 utgörs den skattepliktiga förmögenheten av den skattskyldiges tillgångar efter avdrag för skulder. Förmögenhetsskatten infördes 1947 och gällde från början även tillgångar i näringsverksamhet. Beskattningen av tillgångar i näringsverksamhet kom efterhand att lindras bland annat genom lättnadsregler som presenterades i proposition 1977/78:40. Lättnadsreglerna innebar bland annat att substansvärdet i rörelse och jordbruk (netto) reducerades till 30 %. Lättnaderna i beskattningen motiverades med att den tidigare utformningen hämmade tillväxten i mindre företag. Från och med 1993 års taxering blev förmögenhet i rörelse och jordbruk helt undantagen från förmögenhetsskatt. Den nya lagen om förmögenhetsskatt infördes 1997 och i och med den är alla tillgångar i näringsverksamhet undantagna från beskattning. 12 Hur kommer det sig då att en aktieägare ändå kan bli förmögenhetsbeskattad för tillgångar i företaget? Enligt 3 1 st. 5 p. SFL skall en i Sverige obegränsat skattskyldig fysisk person bland sina förmögenhetsskattepliktiga tillgångar ta upp värdet av onoterade aktier. Med andra ord så ÄR onoterade aktier skattepliktiga tillgångar. Hur kommer det sig då att onoterade aktier ofta är fria från förmögenhetsskatt? Detta kommer sig av hur aktierna värderas. Enligt 14 1 st. SFL skall vid värderingen av delägarrätt (aktie), tillgångar och skulder i aktiebolaget beaktas i den omfattning som skulle ha gällt om de innehafts direkt av delägaren. För den enskilde näringsidkaren är tillgångarna undantagna från skatteplikt i sådan rörelse som är beskriven i 13:1 Inkomstskattelagen (IL), förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt, eller i 13:11 IL (inkomst i form av royaltyersättning). Det är på denna grund som aktier i onoterade bolag oftast är fria från förmögenhetsskatt. Aktierna är således visserligen skattepliktiga men värderas vanligen till noll. 13 Förmögenhetsskatten är en mycket speciell företeelse just för att den är baserad på egendomen (tillgångarna) och inte avkastningen på tillgångarna, vilket fallet är vid exempelvis kapitalvinster. Detta gör frågan och reglerna kring Lex Uggla än mer viktig. Det är uppenbart att det då ett företag har överlikviditet ofta rör sig om personer som försöker undvika viss beskattning av sin förmögenhet och så länge förmögenhetsskatten existerar krävs det att den efterföljs. Samtidigt fordras det, eftersom beskattningen är av sådan natur som förmögenhetsskatten är, att de som har legitima skäl till att ha överlikviditet i företaget verkligen har möjlighet att genomföra åtgärder för att undgå att straffbeskattas. Såsom förmögenhetsskattelagen idag är konstruerad är det mycket svårt att veta var gränsen går för vad som är tillåtet och inte. 12 Skatteverkets skrivelse: Förmögenhetsvärdering av aktier i onoterade aktiebolag 13 Engman, H. Bevisfrågor och Lex Uggla 8

9 3. Finansiella tillgångar i rörelsen Vi har ovan redovisat för skattepliktens förutsättningar och vi vet nu att tillgångar i rörelsen inte är skattepliktiga. Men vad innefattar begreppet rörelse? Vad ingår i rörelsen? Enligt 2:24 IL avses med rörelse annan näringsverksamhet än innehav av kontanta medel, värdepapper eller liknande tillgångar. Trots det kan sådana tillgångar räknas till rörelsen ifall de innehas som ett led i rörelsen. 14 Om de finansiella tillgångarna däremot inte räknas som ett led i rörelsen så rör det sig om kapitalförvaltning och tillgångarna ska därmed beskattas hos ägaren. I 3.1 redogörs för när en rörelse är att betrakta som värdepappersrörelse, därefter behandlas i 3.2 den motsatta situationen, det vill säga när det rör sig om kapitalförvaltning och inte värdepappersrörelse. 3.1 Värdepappersrörelse För att handel med värdepapper ska kvalificera sig som värdepappersrörelse krävs det att rörelsen är av den omfattningen som avses i 13:1 IL, förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. 15 I vilken omfattning som värdepappershandeln måste bedrivas redovisas emellertid inte i lagen. Däremot har ett antal fall i Regeringsrätten berört frågan varav vilka vi redovisar ett par nedan. För att värdepappersrörelse skall föreligga för en fysisk person har Regeringsrätten i RÅ :4 ansett, att den måste rikta sig till externa kunder. Omständigheten att köpen och försäljningarna haft stor omfattning utgjorde inte skäl att betrakta verksamheten som rörelse i skatterättslig mening. 16 Detta är dock inte en absolut sanning vilket fallen nedan visar. I det andra fallet (RÅ 1988 not 270) var det frågan om ett bolag där antalet transaktioner uppgick till 219 stycken och omsättningen till 31 miljoner under det aktuella räkenskapsåret. Regeringsrätten ansåg att bolagets omsättning har varit betydande och att handeln bedrivits varaktigt och regelbundet. Det var därför frågan om yrkesmässigt bedriven värdepappershandel. I RÅ 1988 ref. 45 rörde det sig om ett bolag som i sin helhet ägdes av en fysisk person. Regeringsrätten påpekar att det vid köp och försäljning av aktier uppställts det särskilda kravet på att verksamheten inte bara skall bedrivas för den skattskyldiges egen räkning utan skall vara inriktad på att tillhanda allmänheten eller särskilda investerare, som skulle ha kunnat betraktas som den skattskyldiges kunder. Bolaget hade under räkenskapsåret, som löpte under sex månader, genomfört cirka 150 stycken transaktioner varvid det omsattes cirka 21 miljoner kr. Aktierna var i slutet av året värderade till 2,9 miljoner kr, med andra ord hade aktierna omsatts ett stort antal gånger. Regeringsrätten ansåg att bolagets verksamhet i fråga om varaktighet, omfattning, självständighet och vinstsyfte uppfyllt de krav som gäller för yrkesmässighet. Omständigheten att verksamheten varit inriktad på den skattskyldiges egna tillgångar och inte vänt sig till allmänheten anses inte lett till att verksamheten förlorat sin karaktär av yrkesmässighet. 14 Westberg, B. Vad är Lex Uggla? 15 Westberg, B. Vad är Lex Uggla? 16 RÅ :4 9

10 I en dom från 2003 (mål nr ) var Regeringsrätten hårdare i sin bedömning gällande kravet på antalet värdepapperstransaktioner. Bolaget det rörde sig om bedrev i huvudsak tidningsrörelse, men handlade också med värdepapper. Omsättningen av värdepappershandeln var cirka 15 miljoner kr och det rörde sig om cirka 150 transaktioner. Fallet är annorlunda då förutsättningen var att Skatteverket hävdade att det rörde sig om värdepappershandel medan ägaren ville att det skulle behandlas såsom kapitalförvaltning. Anledningen var att ägaren på så sätt kunde få beskatta vinster såsom inkomst av kapital istället för inkomst av näringsverksamhet 17. Länsrätten och Kammarrätten menade att värdepappershandeln hade bedrivits regelbundet under flera år och omsättningen hade varit betydande med ett stort antal transaktioner. Värdepappershandeln framstod enligt dem därför inte som förvaltning av ägarens förmögenhet utan som en genom kortfristiga aktieaffärer yrkesmässigt bedriven verksamhet. Regeringsrätten gjorde en annan bedömning och menade att det ingår som ett led i många företags verksamhet att bygga upp en viss likviditetsreserv, till exempel för att möta konjunktursvängningar och framtida investeringsbehov. Av uppenbara skäl strävar varje företag efter att få så hög avkastning som möjligt på sina likvida medel. Placering i aktier eller andra värdepapper kan då i vissa skeden vara mer attraktivt än till exempel sedvanlig inlåning i bank. Därför menade Regeringsrätten att det bör finnas ett ganska brett utrymme för ett företag att placera vad som kan bedömas som en rimlig likviditetsreserv i aktier eller andra värdepapper och att aktivt förvalta dessa medel i syfte att få så god avkastning som möjligt, och detta utan att företaget för den skull skall anses bedriva värdepappersrörelse. Därför ansåg Regeringsrätten att denna verksamhet inte har skett yrkesmässigt i den meningen att bolaget bedrivit värdepappersrörelse. Det är svårt att utifrån rättsfallen ovan peka på några generella gränser för vad som är tillräckligt för att aktiehandeln ska ses som yrkesmässigt. Samtidigt kan en företagare åtminstone hitta riktlinjer genom att titta på praxis och se var gränserna dragits tidigare. Det är uppenbart att ett bolag för att vara på säkra sidan bör ha en hög omsättning på aktiehandeln och att det sker många transaktioner för att rörelsen ska betraktas som värdepappersrörelse. Det är intressant att regeringsrätten påpekar att företagen bör ha ett ganska brett utrymme att placera sin likviditetsreserv i värdepapper med tanke på risken att sådana placeringar klassas som kapitalförvaltning vilket nästa kapitel behandlar. 3.2 Kapitalförvaltning Kapitalförvaltning är sådan verksamhet som inte anses utgöra förvärvskälla i inkomstslaget rörelse. Detta då näringsverksamhetsbegreppet i 21 Kommunalskattelagen (KL) inte omfattar kapitalförvaltning. Detta innebär att skattepliktiga tillgångar som är hänförliga till kapitalförvaltning skall beaktas vid värdering av aktie enligt 14 1 st. SFL. Värderingen kommer i fallet med kapitalförvaltning därmed ske i två steg. Först görs en bedömning om tillgången är att hänföra till arbetande kapital, med andra ord sådan näringsverksamhet som avses i 21 KL, eller till kapitalförvaltning. Därefter görs, om tillgångarna är hänförliga till kapitalförvaltning en värdering enligt övriga bestämmelser i SFL. 18 Huruvida tillgångar som är hänförliga till kapitalförvaltning ska beaktas vid värderingen av onoterade aktier diskuteras även i förarbetena till SFL. I förarbetena beskrivs problemet på följande vis: Beaktas inte 17 Inkomst av näringsverksamhet beskattas högre än realisationsvinster vid avyttring av kapital. Därför kan det i vissa fall vara fördelaktigt att värdepappershandeln inte klassas som näringsverksamhet. 18 Dom meddelad av Kammarrätten i Göteborg den 21 april 2005 i mål nr ,

11 tillgångar som är hänförliga till kapitalförvaltning vid värderingen av exempelvis onoterade aktier skulle ägaren kunna uppnå skattefrihet genom att lägga in förvaltningen i ett bolag. Omfattande tillgångar i form av aktier och andra värdepapper skulle därmed undandras från underlaget för förmögenhetsskatt. 19 Problemet har bland annat uppmärksammats i en dom från Kammarrätten i Jönköping (mål nr ) gällande ett företag med hög likviditet där ägaren blev förmögenhetsbeskattad för sitt innehav av aktier och andelar i bolaget. J H äger alla aktier i fåmansbolaget A AB. A AB har flera miljoner i överlikviditet efter en försäljning av inkråmet i bolaget. J H hävdade att aktierna i bolaget skulle ses som tillgångar i en verksamhet som bestod av yrkesmässig handel med värdepapper och i andra hand att det skulle ses som likviditet i bolaget. Andrahandsyrkandet motiverades med att man måste göra skillnad på om aktieägaren själv tillskjutit kapital i bolaget och den situation då kapitalet upparbetats i bolaget. J H anförde vidare; ett investeringsbeslut rörande cirka 20 miljoner kr måste vara väl underbyggt. Eftersom han varit svårt sjuk så har investeringsbeslutet dragit ut på tiden. För att på ett effektivt sätt kunna bedriva värdepappershandel krävs stor likviditet. Samtliga likvida medel i bolaget har därför enligt J H varit erforderliga för den nya verksamheten. Länsrätten motiverade sitt beslut om att överlikviden i bolaget skulle ses som kapitalplacering och därför förmögenhetsbeskattas hos aktieägaren med att bolaget inte bedrivit någon verksamhet under det aktuella beskattningsåret. J H hade inte heller presenterat någon investeringsplan som kunde visa att överlikviden var nödvändig i rörelsen. Kammarrätten fastställde Länsrättens dom. Med bakgrund av de krav Skatteverket ställt upp för att ett bolag ska anses bedriva värdepappershandel kan fallet ovan synas relativt solklart. Vi ser det ändå som intressant med tanke på att omständigheterna är speciella och dessutom ställer konsekvenserna på sin spets. Mannen har bedrivit en verksamhet som han sedermera har avyttrat. Det kan synas vara en naturlig väg för att underlätta på ålderns höst eftersom en aktiv förvaltning av värdepapper knappast kräver samma fysiska ansträngning som att sköta exempelvis en butik. Som har visats i RÅ 1988 ref. 45 behöver heller inte värdepappersrörelsen rikta sig till utomstående utan så länge förvaltningen är tillräckligt aktiv kan den hänföras till värdepappersrörelse. Att investera i värdepapper kräver djupgående analyser och beroende på marknaden kan det dröja innan ett lämpligt investeringstillfälle dyker upp. Eftersom mannen under året inte hade bedrivit någon verksamhet blev han förmögenhetsskattad för tillgångarna. I efterhand hade det varit klokt att investera pengarna i exempelvis O-listenoterade aktier som inte är skattepliktiga, men även detta kräver givetvis ett väl genomtänkt beslut. Vad ägaren annars hade behövt göra var att ge sig själv en utdelning om cirka 20 miljoner kr. När han därefter hade möjlighet att påbörja värdepappersförvaltningen kan ha göra en insättning till bolaget. Problemet med detta är att han då har skattat för utdelningen och därmed endast kommer ha mellan cirka 11 och 14 miljoner kr (beroende på beskattningen) att återinvestera i företaget. Vilket innebär att företaget under all framtid kommer generera lägre avkastning än om hela beloppet hade kunnat förvaltas istället. 19 Proposition 1996/97:117 s

12 Det sista fallet är en dom från Kammarrätten i Stockholm, 17 februari 2006 (mål nr ). Jan är ensam ägare till ett bolag som bedriver handel med båtar och bilar och fastighetsförvaltning. I bolaget finns en stor överlikviditet som kraftigt översteg de kortfristiga skulderna. Orsaken till överlikviditeten är att ett dotterbolag har sålts och ett annat tvångsinlöst. Jan anförde bland annat att bolaget har till syfte att köpa en marina och ett fastighetsbestånd. För att det skulle vara möjligt behövs cirka tio miljoner kr. Utöver de större investeringarna behöver bolaget utrymme att snabbt kunna göra båtaffärer när tillfälle uppstår. Den typen av båtar som bolaget handlar med kan kosta åtta till tio miljoner kr. Förhandlingar om köpobjekt har skett hela tiden men på grund av fåtalet intressanta objekt och en vikande affärsmarknad har inga större inköp skett. Kammarrätten ansåg att det fanns vissa omständigheter som tydde på att bolaget endast sysslat med kapitalförvaltning. Under det aktuella taxeringsåret hade bolaget en omsättning på endast kr. Bolaget hade inte gjort en enda fastighets- eller båtaffär under den aktuella perioden och hävdade att de kapitaltillgångar som fanns i bolaget till största delen hänförde sig till affärsuppgörelser som skedde för flera år sedan. Bolagets omsättningstillgångar översteg också kraftigt de kortfristiga skulderna och Jan har under flera år lånat ut pengar till bolaget utan att det verkar som att bolaget varit i behov av pengarna. Vidare har bolaget inte kunnat presentera några anbud eller liknande avsiktsförklaringar avseende affärer eller investeringar. Därför dömde kammarrätten till ägarens nackdel. I det här fallet har ägaren lånat ut pengar till företaget. Eftersom företaget i princip inte bedrivit någon verksamhet och redan har stora tillgångar är det förståeligt att ett lån till företaget anses som omotiverat. Att kunna presentera avsiktsförklaringar för köp av båtar är dock en svårare fråga. Den typen av köp föregås säkerligen av omfattande undersökningar av presumtiva objekt men några avtal skrivs troligtvis inte under innan själva köpet ska genomföras. Att bedöma situationen på ett objektivt sätt är mycket svårt, ägaren kan inte presentera några bevis till sin fördel samtidigt kan Kammarrätten inte göra annat än en godtycklig bedömning i och med att de inte har annat än mindre indikationer på att det skulle röra sig om ett medvetet försök från ägarens sida att undanhålla förmögenhet från beskattning. Att bolaget inte genomfört något köp alls under perioden talar givetvis inte till ägarens fördel. Samtidigt rör det sig om kapitaltunga investeringar, där ett enda köp kanske står för hela årets omsättning och i så fall bör inte bedömningen grunda sig enbart på årets verksamhet. 12

13 4. Rörelsefrämmande tillgångar Gränsdragningen mellan vad som är arbetande kapital i ett företag och vad som är rörelsefrämmande kapital görs inte uttryckligen i vare sig lagtext eller förarbeten och något avgörande från Regeringsrätten rörande detta finns inte. I avsaknad av en definition grundar sig istället gränsdragningen på en upphävd anvisning från dåvarande Riksskatteverket (RSV Dt 1991:31, tidigare RSV Dt 1987:8) samt på ett avgörande i Högsta domstolen från 1986 (som behandlas i avsnitt 4.4). 20 Mot bakgrund av den vaga definitionen om vad som ska anses vara arbetande respektive rörelsefrämmande kapital uppkommer naturligtvis en rad frågor för den enskilde företagaren att ta ställning till. Först måste det avgöras om överlikviditet överhuvudtaget föreligger. Det kan man göra genom att bolagets omsättningstillgångar 21 sätts i relation till de kortfristiga skulderna. Men vid vilken exakt nivå som överlikviditet inträder var tidigare inte klart uttalat, utan gränsen skulle istället enligt skatteverket avgöras från fall till fall. När Skatteverket gjort bedömningen att överlikviditet föreligger blir presumtionen om rörelsefrämmande tillgångar tillämplig och bevisbördan ligger då på den skattskyldige. 22 I avsaknad av en exakt nivå blir det naturligtvis svårt för företagaren att bedöma om överlikviditet föreligger. Ett företag behöver likvida medel för att löpande kunna betala sina utgifter. Finansiella tillgångar innehas som ett led i rörelsen i den mån de anses behövliga för att bolaget på kort sikt ska kunna säkerställa sina ekonomiska förpliktelser i den löpande driften. Utöver detta kan bolaget tänkas ha ytterligare behov av finansiella tillgångar för den mer långsiktiga driften, exempelvis för att finansiera en eventuell expansion eller nyinvesteringar i verksamheten. Ett bolags innehav av likvida medel kan ibland vara onormalt stort och väsentligt överstiga de kortfristiga skulderna. Det är speciellt i sådana fall som frågan om rörelsefrämmande förmögenhet kan komma att prövas. 23 Företagarnas riksorganisation sammanställde i december 2005 statistik från en undersökning som ämnade ta reda på bland annat hur småföretagare påverkats ekonomiskt av den komplicerade lagstiftningen (eller snarare avsaknaden av lagstiftning) kring Lex Uggla. I undersökningen valdes 2800 medlemmar ut slumpmässigt varav 79 % var bolag bedrivna i aktiebolagsform. Av undersökningen framgår att osäkerheten kring vad som faktiskt gäller gjorde att många företagare spenderade betydligt mer resurser än de normalt gör på skattefrågor. Hela 36 % av de tillfrågade köpte mer skatterådgivningstjänster under hösten 2005 än de normalt gör under denna tidsperiod. 31 % av de tillfrågade anger Lex Uggla som den främsta orsaken till varför mer resurser än normalt lagts ut på skatterådgivning. Vidare tror 25 % av de tillfrågade att det föreligger risk för att deras tillgångar i bolaget kommer att beskattas som Lex Uggla. Av dessa tror 55 % att tillväxten kommer att påverkas negativt på grund av Lex Uggla. 20 Engman, H. Bevisfrågor och Lex Uggla 21 Exempelvis: varulager, halvfabrikat, råvaror, banktillgodohavanden, kortfristiga fordringar. Referens: Finansportalen.se, Ekonomisk ordlista, omsättningstillgångar 22 Engman, H. Bevisfrågor och Lex Uggla 23 Skatteverkets skrivelse: Förmögenhetsvärdering av aktier i onoterade aktiebolag 13

Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009.

Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009. HFD 2014 ref 27 Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009. Lagrum: 13 kap. 1 och 2, 39 kap. 25 inkomstskattelagen (1999:1229)

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 36

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 36 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 36 Målnummer: 2921-05 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2009-05-07 Rubrik: Ett aktiebolag som förvärvat värdepapper i en värdepappersrörelse övergår till förvaltande

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 21 mars 2014 KLAGANDE HSB Bostadsrättsförening Ektorpshöjden i Nacka, 769607-4256 Ombud: AA HSB Stockholm 112 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 31 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 30 Med delägare i bestämmelsen om uttag i 22 kap. 3 andra meningen inkomstskattelagen avses också en skattskyldig som indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det överlåtande handelsbolaget.

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Anna Lillhannus och Anders Frånlund 4/12/2010

Anna Lillhannus och Anders Frånlund 4/12/2010 LINKÖPINGS UNIVERISTET Genomsyn Med utgångspunkt i mål nr 3819 3820 09 Anna Lillhannus och Anders Frånlund 4/12/2010 Innehållsförteckning 1. Mål nr 3819-3820-09... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Länsrätten...

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 28

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 28 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 28 Målnummer: 7708-97 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 1999-04-26 Rubrik: Lagrum: Två fåmansföretag, som bedriver finansiell rådgivning respektive fondförvaltning,

Läs mer

36 Säkringsredovisning

36 Säkringsredovisning Säkringsredovisning, Avsnitt 36 339 36 Säkringsredovisning 36.1 BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta trädde i kraft

Läs mer

Lex Uggla Förmögenhetsbeskattning av onoterade aktier

Lex Uggla Förmögenhetsbeskattning av onoterade aktier UMEÅ UNIVERSITET Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete 20 poäng Beskattningsrätt Jonas Öhlund Handledare: Siv Nyquist 2007-03-20 Lex Uggla Förmögenhetsbeskattning av onoterade

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt. Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Beräkning av gränsbelopp och lönebaserat utrymme Krav på viss

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182)

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182) HFD 2015 ref 24 Inlösen av kvalificerade andelar i en juridisk person med hemvist i annan stat än avtalsstaterna har ansetts utgöra avyttring vid tillämpning av artikel 13 4 i skatteavtalet med Schweiz.

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 december 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 23 januari 2013 i mål

Läs mer

Förmögenhetsbeskattning av onoterade aktier

Förmögenhetsbeskattning av onoterade aktier Institutionen för ekonomi Handledare: Bengt Åkesson Datum: 2006-06-12 Filosofie kandidat i beskattningsrätt Förmögenhetsbeskattning av onoterade aktier är den ändamålsenligt utformad för den skatteskyldige?

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d.

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d., Avsnitt 32 705 32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 48 kap. 3 och 23 24 IL prop. 1999/2000:2, del 2, s. 570 571, 573 574 och 584 585 Vad beskattas? När

Läs mer

Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar?

Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar? u l f ma g n u s s o n Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar? Synpunkter med anledning av två intressanta avgöranden Skatterättsnämnden och Förvaltningsrätten i Göteborg

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

17 Verksamhetsavyttringar

17 Verksamhetsavyttringar Verksamhetsavyttringar 1697 17 Verksamhetsavyttringar prop. 1998/99:15 s. 233-237, 286, 290-291, bet. 1998/99:SkU5 s. 17, SOU 1998:1 s. 239-243, 300, 304-306 prop. 1999/2000:2 s. 439-443, prop. 1999/2000:38

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2015 01 01 till 2015 06 30 Försäljning och resultat Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning på

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 29 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den subjektiva skattskyldigheten) för fysiska personer, dödsbon,

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

Aktuella skattefrågor inför årets deklaration. Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com

Aktuella skattefrågor inför årets deklaration. Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com Aktuella skattefrågor inför årets deklaration Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com Agenda Allmänt om bolagsdeklarationen Att tänka på när man gör de skattemässiga justeringarna Vanliga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 till 2013-03-31 Försäljning och resultat - Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Gränsdragning för värdepappershandel

Gränsdragning för värdepappershandel Institutionen för ekonomi Handledare: Bengt Åkesson Kandidatuppsats i Handelsrätt/Skatterätt Juni 2005 Gränsdragning för värdepappershandel Författare: Maria Wulff Förord Jag vill inleda den här uppsatsen

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Författare Axel Tidman Fuchs Handledare Jan Kellgren Vårterminen 2015 Högre kurs i företagsskatterätt 747a06 Affärsjuridiska programmen, Linköpings

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2012-01-01 till 2012-06-31 Försäljning och resultat - Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning

Läs mer

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Sida 1 (7) KLAGANDE Guldmyran Bostadsrätt AB, 556618-8560 Ombud: Advokat David Kleist och advokat Mart Tamm Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 489 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop.

Läs mer

a) Hur definieras verksamhetsgren i IL? Ange lagrum till svaret.

a) Hur definieras verksamhetsgren i IL? Ange lagrum till svaret. 1 Förslag till tentamensfrågor på kursen Företagsbeskattning 15 hp Förkortningar som används i samband med denna tentamen: - AB, aktiebolag - IL, inkomstskattelagen (1999:1229) - ML, mervärdesskattelagen

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

40 kap. 15 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 mars 2016 följande dom (mål nr ).

40 kap. 15 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 mars 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 16 Utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag enligt bestämmelserna om beloppsspärr har ansetts innefatta ersättning i form av andelar i det förvärvande

Läs mer

hänvisade Högsta domstolen bl.a. till att det inte längre finns något befogat intresse av ett enhetligt gåvobegrepp för gåvoskatt och stämpelskatt

hänvisade Högsta domstolen bl.a. till att det inte längre finns något befogat intresse av ett enhetligt gåvobegrepp för gåvoskatt och stämpelskatt HFD 2015 ref 48 Överlåtelse av fastighet till aktiebolag mot ersättning som understiger taxeringsvärdet har behandlats som gåva vid inkomstbeskattningen. Denna bedömning påverkas inte av utgången i stämpelskattemålet

Läs mer

Manual för räknesnurran

Manual för räknesnurran Manual för räknesnurran Innehåll Manual för räknesnurran... 1 Omsättning och resultat... 2 Totala rörelseintäkter aktuellt räkenskapsår... 2 Rörelseresultat aktuellt räkenskapsår... 2 Beräkning av rörelsetillgångar...

Läs mer

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Agenda Inledning Några sätt av avyttra en verksamhet Överlåtelse Momsfri överlåtelse av verksamhet Momsfri

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto

Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto Juni 2012 1 Sammanfattning I denna promemoria lämnas förslag om ändring

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av Utgifter som inte får dras av, Avsnitt 8 115 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105 113. SOU 1997:2, del II s.78 85 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 15

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 15 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 15 Målnummer: 3533-04 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2007-03-15 Rubrik: Lagrum: En skattskyldig har inte ansetts verksam i betydande omfattning i ett fåmansbolag

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 oktober 2016 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AA Ombud: BB Skeppsbron Skatt Skeppsbron 20 111 30 Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

9 Byte av redovisningsprincip

9 Byte av redovisningsprincip Byte av redovisningsprincip, Avsnitt 9 139 9 Byte av redovisningsprincip Tillämpningsområde Sammanfattning 9.1 RR 5 Redovisning av byte av redovisningsprincip Rekommendationen RR 5 behandlar hur effekten

Läs mer

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06 Rättsföljden i skatteflyktslagen Stockholm 20-05-06 lagtext & förarbeten Skatteflyktslagen 998 - : Rättsföljden 2 Vid fastställandet av underlag (för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt) ska hänsyn

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet december 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 142

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 142 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 142 Målnummer: 8088-03 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2004-12-22 Rubrik: Lagrum: En av ett aktiebolag till delägare i bolaget utfärdad lånerevers har ansetts utgöra

Läs mer

PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017

PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017 PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017 VÄLKOMNA Ulla Werkell, skattejurist, Fastighetsägarna Sverige Expert i Paketeringsutredningen Henrik Tufvesson, näringspolitisk

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 november 2009 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Pär Börnfors LRF Konsult AB Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

SKATTENYTT 2006. Prop. 1996/97:117 Ny förmögenhetsskattelagstiftning, s. 129 (bilaga 3). 2

SKATTENYTT 2006. Prop. 1996/97:117 Ny förmögenhetsskattelagstiftning, s. 129 (bilaga 3). 2 12 SKATTENYTT 2006 Björn Westberg Vad är Lex Uggla? En analys av förmögenhetsbeskattningen av s.k. onoterade aktier 1 Syfte Lex Uggla-debatten har visat på allvarliga brister i lagstiftning och rättstillämpning

Läs mer

Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission

Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission Remissvar 1(5) Dnr: 131-152258- 16/112 Finansdepartementet Skatte och Tullavdelningen 103 33 Stockholm Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission Fi2016/01138/S1 1 Sammanfattning Skatteverket

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt; SFS 1999:1298 Utkom från trycket den 27 december 1999 utfärdad den 16 december 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER Se bilaga (här borttagen) Ombud för samtliga: Skattejurist Benny Lundin Lundin

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Skattejurist Fredrik Richter PwC Box 2043 550 02 Jönköping ÖVERKLAGAT

Läs mer

M.B. överklagade förvaltningsrättens dom hos kammarrätten och vidhöll där sitt yrkande.

M.B. överklagade förvaltningsrättens dom hos kammarrätten och vidhöll där sitt yrkande. HFD 2014 ref 78 Begränsad skattskyldighet har ansetts föreligga för kapitalvinst vid avyttring av en bostadsrätt trots att överlåtaren inte varit medlem i bostadsrättsföreningen. Lagrum: 2 kap. 8 andra

Läs mer

HFD 2013 ref. 20. Lagrum: 44 kap. 9, 13, 14 och 29 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2013 ref. 20. Lagrum: 44 kap. 9, 13, 14 och 29 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2013 ref. 20 I samband med blankning av aktier ska en s.k. utdelningsersättning som låntagare av aktier utger till långivaren behandlas som utgift för avyttringen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs mer

Skatteverkets kartläggning av tvistiga frågor i skatteprocesser inom området beskattning av näringsverksamhet

Skatteverkets kartläggning av tvistiga frågor i skatteprocesser inom området beskattning av näringsverksamhet 1(7) Skatteverkets kartläggning av tvistiga frågor i skatteprocesser inom området beskattning av näringsverksamhet Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 75

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 75 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 75 Målnummer: 1836-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2011-10-25 Rubrik: Fråga om innebörden av begreppet "samma eller likartad verksamhet"

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 675 37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 53 kap. IL prop. 1998/99:113 s. 20f. och 25 prop. 1998/99:15 s. 174f. och 298f. Sammanfattning Om en fysisk person eller ett handelsbolag överlåter

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-02-15 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Anita Saldén Enérus. Beskattning vid överlåtelse av fastighet

Läs mer

Årsredovisning. för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770

Årsredovisning. för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770 Årsredovisning för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013.08.26 2014.12.31. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten; SFS 1998:1601 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser; SFS 1998:1603 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar

FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar FARS UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar (december 2013) Bakgrund REDU 14 REDOVISNING

Läs mer

Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229)

Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2017 ref. 1 Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare vid tillämpningen av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen. Förhandsbesked om inkomstskatt. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen

Läs mer

Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person

Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person Oktober 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder er 309 19 er 31 kap. IL prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL och motsvarar i stort de äldre reglerna om eldsvådefonder och uppskov med beskattning av

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

meddelad i Stockholm den 19 december 2008 KLAGANDE Cloetta Fazer AB, 556014-2357

meddelad i Stockholm den 19 december 2008 KLAGANDE Cloetta Fazer AB, 556014-2357 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 19 december 2008 KLAGANDE Cloetta Fazer AB, 556014-2357 Ombud: Lars Haraldsson Haraldsson Consulting AB Kvinnebyvägen 123 589 33 Linköping MOTPART Skatteverket

Läs mer

2004-02-02 Fi2004/475. 1 Bakgrunden till förslaget. 1.1 Ombildning till aktiebolag

2004-02-02 Fi2004/475. 1 Bakgrunden till förslaget. 1.1 Ombildning till aktiebolag Promemoria 2004-02-02 Fi2004/475 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för företagsbeskattning, S1 Telefon vx 08-405 10 00 Överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning

Läs mer

6 Koncernredovisning

6 Koncernredovisning Koncernredovisning, Avsnitt 6 107 6 Koncernredovisning Tillämpningsområde Sammanfattning 6.1 RR 1:00 Koncernredovisning Rekommendationen behandlar redovisningsfrågor som aktualiseras vid upprättande av

Läs mer

Martha Gurmu, Fysioterapeuterna. Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB. Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt

Martha Gurmu, Fysioterapeuterna. Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB. Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt MEMO Till: Från: Martha Gurmu, Fysioterapeuterna Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt Skattekonsulter Grant Thornton Sweden

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer