ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 15:15-16:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef, bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare Utses att justera Margaretha Lundgren (s) Justeringens plats och tid Bygg- och miljökontoret , kl 09:00 Underskrift Sekreterare... Paragrafer Ann-Christine Karlsson Ordförande... Mats Hultin Justerande... Margaretha Lundgren ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Bygg- och miljönämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje Underskrift... Ann-Christine Karlsson Utdragsbestyrkande

2 Bygg- och miljönämnden NORRTÄLJE BYGG- och MILJÖNÄMND Närvarolista klockan: _ LEDAMÖTER NAMN Mats Hultin (m) ordf NÄRVARO JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER Ingmar Wallén (m) Annette Tagesson (m) Klas Zettergren (m) Eva Olander (c) 1:e vice ordf Berit Elisson (fp) Margaretha Lundgren (s) 2:e v ordf Lennart Svenberg (s) Ethel Söderman-Sandin (s) Bertil Norstedt (s) Åke Söderström (mp) VOTERING JA NEJ AVSTÅR ERSÄTTARE NAMN NÄRVARO JA NEJ ANMÄLT FÖRHINDER TJÄNSTGÖR Svante Norström (m) (Wallén) Bo Hanson (m) (t.o.m kl 16:05) Åsa Malmström (m) Susanne Hallqvist (m) Christer Johansson (c) Mats Hållén (fp) Emil Persson (s) Birgit G Lindh (s) Poul Ahlgren (s) Jan Englund (v) Kai Larsson (mp) VOTERING JA NEJ AVSTÅR

3 Bygg- och miljönämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ärenden Paragraf 1. Val av justerare Allmän information / Meddelanden 78 ÖVRIGT 4. Dnr Månatlig ekonomisk uppföljning för perioden t.o.m maj månad

4 Bygg- och miljönämnden bmn 76 Val av justerare Vid dagens sammanträde utses Margaretha Lundgren (s) att tillsammans med ordförande Mats Hultin (m) justera dagens sammanträdesprotokoll, onsdagen den 28 juni 2011 kl på Byggoch miljökontoret.

5 Bygg- och miljönämnden bmn 77 Allmän information - VA-snurran Ett verktyg för strategisk VA-planering redovisning av Sara Helmersson - Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Västanvik och Åkerö. Samarbete med Teknik & Service VA-enheten redovisning från Malin Denninger

6 Bygg- och miljönämnden LÄNSSTYRELSEN Dnr Beslut från Länsstyrelsen , beteckn Dispens från strandskyddsbestämmelserna samt tillstånd enligt bestämmelserna till skydd för landskapsbilden för uppförande av poolhus på fastigheten Arholma 1: Länsstyrelsen medger dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av poolhus på fastigheten Arholma 1: Länsstyrelsen beslutar även att hela fastighetens yta får tas i anspråk som tomt enligt 7 kap 18 f MB. - Länsstyrelsen lämnar även tillstånd enligt föreskrifterna i förordnandet till skydd för landskapsbilden för uppförande av poolhus. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , beteckn , Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 31 januari 2011 om upphävande av Norrtälje kommuns dispensbeslut för fastigheten Blidö 1: Överklagandet har kommit in i rätt tid. Ärendet överlämnas till Nacka Tingsrätt, mark- o miljödomstolen. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , beteckn Anmälan enligt 9a miljöbalken om vattenverksamhet, byte av bron ut till Bergsviksholmen, Vätö, på fastigheten Bergsvik 2:11. - Det anmälda utbytet av bron ut till Bergsviksholmen kan i huvudsak utföras i enlighet med anmälan. Länsstyrelsen förelägger om följande försiktighetsmått: - arbetet får endast utföras under perioden 1 september till 30 april. - grumlande arbeten ska utföras mellan länsar som sluter tätt an mot botten. Länsstyrelsen ska meddelas när arbetena påbörjas och avslutas. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , beteckn , Överklagande av ett beslut att bevilja bygglov för ändrad användning och ombyggnation av carport till garage på fastigheten Gransäter Länsstyrelsen upphäver Bygg- och miljönämndens beslut D 1851, och överlämnar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning.

7 Bygg- och miljönämnden LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Beslut från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Gransäter 13. (dnr , ) - Länsstyrelsens beslut den 17 maj 2011 har överklagats i rätt tid av Kent Persson och Ann- Katrin Nyholm. Handlingarna överlämnas till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av beslut av Bygg- och miljönämnden avseende fastigheten Grovö 1:26 (fd del av Grovö 1:8). - Med bifall till överklagandet upphäver Länsstyrelsen Bygg- och miljönämndens beslut den 25 mars 2010, D 323 och återförvisar ärendet till nämnden för erforderlig handläggning. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av Bygg- och miljönämnden beslut D 1429 avseende fastigheten Grovö 1:27 den s.k A-tomten (fd del av Grovö 1:8). - Länsstyrelsen avslår överklagandet från Gunnar och Marie Kårlin, ägare till Grovö 1:21. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , beteckn Överklagande av Bygg- och miljönämndens beslut D 1430 avseende fastigheten Grovö 1:26, den s.k B-tomten (fd del av Grovö 1:8). - Länsstyrelsen avslår överklagandet från Gunnar och Marie Kårlin, ägare till Grovö 1:21. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , dnr Överklagande av beslut om att inte vidta någon åtgärd med anledning av en anmälan om att bygglovpliktiga åtgärder utförts utan bygglov på fastigheten Oxhalsö 2:61. - Länsstyrelsen avvisar klagandens yrkande om att länsstyrelsen ska utreda ägarförhållandena på platsen.

8 Bygg- och miljönämnden LÄNSSTYRELSEN forts... - Länsstyrelsen avvisar klagandens yrkande om att länsstyrelsen ska besluta att ifrågavarande byggnader ska rivas. - Länsstyrelsen upphäver Bygg- och miljönämndens beslut vad gäller takarbetena på den norra byggnaden. Ärendet överlämnas i denna del till Bygg- och miljönämnden för vidare handläggning. - Länsstyrelsen avslår överklagandet i övrigt. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , beteckn Beslut i tillsynsärende beträffande Oxhalsö 2:61. - Skrivelsen från tomtägare och representanter för allmänheten föranleder ingen åtgärd från Länsstyrelsens sida. Ärendet avslutas därmed. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , beteckn Tillstånd enligt miljöbalken till torvtäktsverksamhet på fastigheten Punskog 1:5. - Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen godkänner den i ärendet upprättade miljökonsekvensbeskrivningen med stöd av 6 kap 9 MB. - Miljöprövningsdelegationen meddelar LBC Danderyd Kedjan AB tillstånd enligt 9 kap MB att bedriva täktverksamhet med ett uttag av totalt m³ torv med ett årligt uttag av m³ inom det område som har angivits på översiktskarta. - Till tillståndet följer ett antal villkor för verksamheten. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , beteckn Arkeologisk förundersökning av fornlämningar RAÄ-nr Norrtälje 4:1 och RAÄ-nr Norrtälje 45:1, fastigheterna Tälje 3:1 och 4:62 m fl. - Länsstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap 13 lagen om kulturminnen m.m. att arkeologiska förundersökningar ska göras vid fornlämningarna RAÄ-nr 4:1 och 45:1. Förundersökningarna ska göras av Arkeologikonsult i enlighet med förfrågningsunderlag, projektplan, undersökningsplan och kostnadsberäkning.

9 Bygg- och miljönämnden LÄNSSTYRELSEN forts... Dnr Yttrande från Länsstyrelsen , beteckn Byggnation av ekonomibyggnad på fastigheten Ösbyholm 1: Länsstyrelsen, enheten för kulturmiljö, har inget att erinra mot den placering för en ny ekonomibyggnad som föreslagits. Bygglov söks hos och prövas av Norrtälje kommun. Dnr Beslut från Länsstyrelsen , beteckn Tillstånd till transport av avfall - Länsstyrelsen meddelar Arenhammars Åkeri AB tillstånd till vägtransport av avfall enligt 26 avfallsförordningen. - Tillståndet omfattar transport av alla slag av farligt avfall samt alla slag av avfall som inte är farligt avfall. - Tillståndet gäller i den delen som avser transport av farligt avfall till och med den 30 april I den delen som avser transport av avfall som inte är farligt avfall gäller tillståndet tills vidare. - Allmänna villkor, se beslut Dnr Yttrande från Länsstyrelsen , beteckn Anmälan för samråd angående förstudie för ny kraftledning mellan Forsmark i Uppsala län och Råsten i Norrtälje kommun. - Länsstyrelsen har i fråga om påverkan på naturmiljön, inget att erinra mot de föreslagna åtgärderna. Länsstyrelsen bedömer att ledningsdragning i någon av de föreslagna korridorerna inte kommer att påverka värdena i Natura 2000-området och naturreservatet Grundsjömossarna negativt. Länsstyrelsens prövning omfattar bara bestämmelserna i 12 kap 6 miljöbalken om verksamhetens inverkan på naturmiljön, vad gäller naturvårds-, kulturmiljövårds- och friluftslivsaspekter.

10 Bygg- och miljönämnden FÖRVALTNINGSRÄTTEN I UPPSALA Dnr Beslut från Förvaltningsrätten i Uppsala , mål nr , enhet 1. Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 17 juni 2010 avseende fastigheten Edeby 2:24. Förhandsbesked enligt plan- och bygglagen; nu fråga om syn. - Förvaltningsrätten avslår Ann Hamrins yrkande om syn. Dnr Beslut från Förvaltningsrätten i Uppsala , mål nr , enhet 1. Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 31 januari 2011, (dnr , och ) avseende fastigheten Glyxnäs 3: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet från Berndt Staaf och Elsie Staaf. Dnr Yttrande till Förvaltningsrätten i Uppsala , i mål nr , enhet 1, avseende fastigheten Håtö 1:15. - Bygg- och miljönämnden erhöll den 25 maj 2011 en underrättelse med möjlighet till yttrande i rubricerat ärende. Bygg- och miljönämnden vidhåller sitt tidigare ställningstagande och yrkar på att Bygg- och miljönämndens, såväl som Länsstyrelsens, beslut om förhandsbesked fastställs. Dnr Yttrande till Förvaltningsrätten i Uppsala , i mål nr , enhet 1, avseende fastigheten Rådmansö-Östernäs 3:50. - Bygg- och miljönämnden erhöll den 25 maj 2011 ett föreläggande om yttrande i rubricerat ärende. Bygg- och miljönämnden vidhåller sitt tidigare ställningstagande och yrkar på att Bygg- och miljönämndens beslut om bygglov fastställs. Dnr Beslut från Förvaltningsrätten i Uppsala , mål nr E, enhet 2. Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 2 november 2010, dnr avseende fastigheten Vettershaga 3:3. - Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare handläggning. (M. Ankersjö har återkallat sitt överklagande med anledning av att fastigheten har sålts).

11 Bygg- och miljönämnden FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Dnr Beslut från Förvaltningsrätten i Stockholm , mål nr , enhet 11. Överklagande av Länsstyrelsens beslut , dnr , avseende fastigheten Skolorna 6. - Förvaltningsrätten avslår överklagandet. KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Dnr Beslut från Kammarrätten i Stockholm , mål nr Överklagande av Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 8 oktober 2010 i mål nr avseende fastigheten Alsvik 3:54. - Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. Dnr Beslut från Kammarrätten i Stockholm , mål nr Överklagande av Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 12 maj 2010 i måoln rn avseende fastigheten Yxlö 2: Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. NACKA TINGSRÄTT, MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Dnr Dom från Nacka Tingsrätt, mark- och miljödomstolen , mål nr M Överklagande av länsstyrelsens beslut 30 september 2010 i ärende nr , avseende fastigheten Koholma 1:2. - mark- och miljödomstolen avslår överklagandet av länsstyrelsens beslut att upphäva det överklagade beslutet om dispens från strandskyddsbestämmelserna.

12 Bygg- och miljönämnden NACKA TINGSRÄTT, MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN forts... Dnr Dom från Nacka Tingsrätt, mark - och miljödomstolen , mål rn M Överklagande av Länsstyrelsens beslut 7 februari 2011, dnr avseende fastigheten Rödlöga 1:12. - Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet av länsstyrelsens beslut att upphäva Byggoch miljönämndens beslut den 8 april 2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna. BESLUT FRÅN ÖVRIGA MYNDIGHETER Dnr Beslut från Jordbruksverket , dnr / 11 Godkännande av bearbetningsanläggning för vattenbruksdjur. - Jordbruksverket godkänner AB Roslagsfisk s bearbetningsanläggning för vattenbruksdjur och tilldelar anläggningen godkännande nr Beslutet gäller för bearbetningsanläggningen AB Roslagsfisk, fastighetsbeteckning Grisslehamn 19:45. Dnr Beslut/underrättelse från Åklagarmyndigheten , ärende AM Brott mot livsmedelslagen (ID: COB_BID385557). - Förundersökningen läggs ned. Dnr Beslut/underrättelse från Åklagarmyndigheten , ärende AM Brott mot livsmedelslagen (ID: COB_BID385659) - Förundersökningen läggs ned. Dnr Beslut/underrättelse från Åklagarmyndigheten , ärende AM Brott mot livsmedelslagen (ID: COB_BID385582). - Förundersökningen läggs ned.

13 Bygg- och miljönämnden BESLUT FRÅN ÖVRIGA MYNDIGHETER forts... Dnr Beslut/underrättelse från Åklagarmyndigheten , ärende AM Brott mot livsmedelslagen (ID: COB_BID385581). - Förundersökningen läggs ned. Dnr Beslut /underrättelse från Åklagarmyndigheten , ärende AM Brott mot livsmedelslagen (ID: COB_BID385656). - Förundersökningen läggs ned. Dnr Beslut/underrättelse från Åklagarmyndigheten , ärende AM Brott mot livsmedelslagen (ID: COB_BID385583). - Förundersökningen läggs ned. Dnr Beslut/underrättelse från Åklagarmyndigheten , ärende AM Brott mot livsmedelslagen (ID: COB_BID ). - Förundersökningen läggs ned. Dnr Beslut/underrättelse från Åklagarmyndigheten , ärende AM Brott mot livsmedelslagen (ID: COB_BID385566). - Förundersökningen läggs ned. LANTMÄTERIMYNDIGHETEN Dnr Godkännande av förrättning Ärendenr: AB Avstyckning från Dillingby 1:10. Förrättningen har avslutats den 12 maj Förrättningen har godkänts av Bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg

14 Bygg- och miljönämnden LANTMÄTERIMYNDIGHETEN forts... Dnr Godkännande av förrättning Ärendenr: AB11941 Avstyckning från Fogdö 9:1. Förrättningen har avslutats den 6 maj Förrättningen har godkänts av Bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg Dnr Godkännande av förrättning Ärendenr: AB Avstyckning från Grovö 3:14. Förrättningen har avslutats den 20 maj Förrättningen har godkänts av Bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg Dnr Godkännande av förrättning Ärendenr: AB Avstyckning från Görla 9:2. Förrättningen har avslutats den 20 maj Förrättningen har godkänts av Bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg Dnr Godkännande av förrättning Ärendenr: AB11393 Avstyckning från Kusboda 1:1 och anslutning enligt 42A anläggningslagen. Förrättningen har avslutats den 13 maj Förrättningen har godkänts av Bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg Dnr Underrättelse om avslutad förrättning Ärendenr: AB Fastighetsreglering berörande Norrvreta 3:16 och 8:2. Förrättningen har avslutats den 9 maj 2011 utan sammanträde. Dnr Godkännande av förrättning Ärendenr: AB11765 Avstyckning från Norröra 1:20 samt anslutning enligt 42a anläggningslagen. Förrättningen har avslutats den 31 maj Förrättningen har godkänts av Bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg

15 Bygg- och miljönämnden LANTMÄTERIMYNDIGHETEN forts... Dnr Godkännande av förrättning Ärendenr: AB11595 Avstyckning från Spillersboda 2:1. Förrättningen har avslutats den 23 maj Förrättningen har godkänts av Bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg Dnr Godkännande av förrättning Ärendenr: AB Avstyckning från Strybro 2:16, 2:17 och 2:1. Förrättningen har avslutats den 13 maj Förrättningen har godkänts av Bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg Dnr Godkännande av förrättning Ärendenr: AB11702 Avstyckning från Uppveda 9:1 samt fastighetsreglering berörande Uppveda 5:14. Förrättningen har avslutats den 5 maj Förrättningen har godkänts av Bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg Dnr Godkännande av förrättning Ärendenr: AB11742 Avstyckning från Vettershaga 2:30. Förrättningen har avslutats den 6 maj Förrättningen har godkänts av Bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg Dnr Skrivelse Pågående förrättning på Lågarö/Hattsundet samt Detaljplan (ärendenr AB083463). Ägare av fastigheterna Lågarö 5:11, 8:27 och 8:33 har kommit in med en skrivelse för kännedom ställd till Bygg- och miljöchef Sara Helmersson. Kopia har även skickats till nämndens ordförande och 2:e vice ordförande.

16 Bygg- och miljönämnden KOMMUNSTYRELSEN Dnr Tjänsteutlåtande Yttrande avseende detaljplan för fastigheterna Görla 1:15, 1:11, 7:1 m fl i Frötuna församling Utställning enligt PBL 5 kap 23 (KS ). - Bygg- och miljönämnden har inget att erinra angående reviderat utställningsförslag till detaljplan inom rubricerade fastigheter. Dnr Tjänsteutlåtande Yttrande avseende detaljplan för fastigheten Görla 9:30 och del av fastigheten Görla 9:2 i Frötuna församling (Contigafabriken) - Enkelt planförfarande enligt PBL 5:28 (KS ) Bygg- och miljönämnden anser att följande kompletteringar bör göras: - För att skapa en barriär och ett bullerskydd mot befintlig bebyggelse väster om väg 276 bör kontorsbyggnader förläggas inom planens västra del utmed väg 276 (Södra kustvägen) i stället för mot Björnövägen. Om denna förändring inte är möjlig bör istället ett bullerplank sättas upp för att minska risken för bullerstörningar från verksamheten. - Dagvattenfrågan bör belysas bättre i planen, dvs både befintlig och planerad dagvattenhantering bör redovisas. - För att minimera problemen med damning från verksamheten bör ett åtgärdsförslag redovisas. Dnr Tjänsteutlåtande Yttrande avseende detaljplan för fastigheterna Hårnacka 2:2 samt Hårnacka S:4 i Estuna och Söderbykarls församling - utställning enligt PBL 5 kap 23 (KS ). Bygg- och miljönämnden anser att följande kompletteringar bör göras: - Inom norra delen av området måste mer detaljerade geotekniska undersökningar utföras inför anläggande av vägar och bebyggelse. En sådan utredning, liksom en fördjupad utredning av dagvattenhanteringen, bör utföras inför genomförandet av planen. Krav på geoteknisk utredning bör framgå av planbestämmelserna. - De planerade bostäderna bör förses med miljöanpassad uppvärmning som minimerar utsläppsmängden och därmed minskar risken för olägenhet.

17 Bygg- och miljönämnden KOMMUNSTYRELSEN forts... Dnr Tjänsteutlåtande Yttrande avseende program till detaljplan för fastigheten Nabbo 1:157 i Rådmansö församling. (KS ) Bygg- och miljönämnden anser att följande bör utredas och tas med i program till detaljplan som underlag inför en slutlig bedömning: - Anslutningspunkt för kommunal VA-anslutning, liksom läge för pumpstation för avloppsvatten bör anges i samrådsskedet. - Behov och omfattning av eventuellt muddringsarbete bör belysas. - Dagvattenhanteringen bör utredas närmare och hur omhändertagandet ska ske bör preciseras i den fortsatta planprocessen. - Val av uppvärmningssystem för de planerade bostäderna bör redovisas. Bygg- och miljönämnden har i övrigt inget att erinra i samband med programförslaget under förutsättning att fastigheterna inom planområdet ansluts till det kommunala VA-nätet i enlighet med redovisat förslag. Dnr Tjänsteutlåtande Yttrande avseende detaljplan för fastigheterna Solö 1:5 och 1:15, Marholmen, i Länna församling - utställning enligt PBL 5 kap 23 (KS ). - Bygg- och miljönämnden har inget att erinra i samband med förslaget till detaljplan under förutsättning att byggnaderna inom planområdet ansluts till det kommunala VA-nätet i enlighet med planförslaget. KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr Beslut från Kommunfullmäktige , dnr KS , KS Redovisning av nämndernas internkontroll Kommunfullmäktige beslutar - att med godkännande lägga nämndernas rapporter till handlingarna.

18 Bygg- och miljönämnden ÖVRIGT Dnr Skrivelse från myndigheten för samhällskydd och beredskap. Tillämpning av 10 kap 17 plan- och bygglagen (2010:900) Med anledning av den nya plan- och bygglagen har Myndigheten för samhällskydd och beredskap reviderat reglerna för skyddsrum, SR 09. Avsnitt 5:34 i SR har fått en ny lydelse för att det ska gå att hantera skyddsrumsfrågan. Dnr Beslut av registrerade vägnamn som adressområdesnamn enligt lagen om lägenhetsregister. (se bilaga) Dnr Vidaredelegering - delegationsordning för Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljöchefen beslutar att bilagda delegationsordning (vidaredelegering) skall gälla från och med den 31 maj Dnr Uppsägning av avtal Comfort - friskt vatten - avtalsnr 2060 Comfort - varmdrycksautomat FB avtalsnr 650 Comfort - varmdrycksautomat FB avtalsnr 451REV

19 Bygg- och miljönämnden Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten Godkända anläggningar GODKÄNDA WC-AVLOPP Diarienummer Fastighet Löparö 1:97, Länna Utlunda 1:5, del av (lott A, B och C) Roslagsbro Utlunda 1:5, del av (lott D) Roslagsbro Väddö-Veda 1:23, Väddö Harö 1:55, Roslagsbro Singö-Boda 1:120, Singö Dyvassö 1:23, Länna Blidö 1:579. Blidö Väddö-Lervik 1:62, Väddö Ortala 24:1, Väddö Estuna -Eneby 3:8, Estuna Eknö 1:17, Länna Ortala 9:27, Väddö Mora 2:9, Länna Tjockö 1:60, Vätö Edeby 1:12, Väddö Norrveda 1:116, Vätö Söderby-Soldattorp 1:1, Fasterna Edebo prästgård 1:12, Häverö Lohärads-Söderby 4:9, Lohärad Ragnarnö 1:23, Väddö Viborg 1:17, Roslagsbro Viborg 1:7, Roslagsbro Rosliden 5:1, del av. Blidö Oxhalsö 2:888 del av, Blidö Näs 1:12, Rö

20 Bygg- och miljönämnden Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten Godkända anläggningar GODKÄNDA WC-AVLOPP forts... Diarienummer Fastighet Bro-Tomta 1:22, Roslagsbro Räfsja 1:12, Estuna Björkö 3:3, Rådmansö Söderbyle 4:1, Väddö Husinge 4:16, Väddö Gryta 2:2, Roslagsbro Rekinde 5:15, Edsbro Häverö-Veda 10:1, Häverö GODKÄNDA BDT-AVLOPP Diarienummer Fastighet Väddö-Lervik 1:21, Väddö Väddö-Mälby 2:23, Väddö Bergsvik 2:14, Vätö Rånäs 4:162, Gottröra Harg 7:91, Vätö Samkarby 1:57, Väddö Utsund 2:65, Häverö Grovstanäs 4:321, Länna Norrveda 1:116, Vätö Marum 6:119, Björkö- Arholma Glyxnäs 3:20, Blidö Mörtsunda 1:40, Länna Vämlinge 6:182, Estuna Oxhalsö 1:116, Blidö Håtö 2:314, Rådmansö Sikmarö 1:9, Blidö Häverö-Norrby 5:71, Häverö

21 Bygg- och miljönämnden Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten Godkända anläggningar GODKÄNDA BDT-AVLOPP Diarienummer Fastighet Löparö 1:148, Länna GODKÄNDA WC ANSLUTNA TILL SLUTEN TANK Diarienummer Fastighet Dyvik 1:262, Vätö Edeby 19:41, Väddö Väddö-Tomta 5:143, Väddö Norrveda 1:115, Vätö Högmarsö 2:70, Länna Edsbro-Sättra 5:47, Edsbro Bergsvik 2:14, Vätö Harg 39:36, Vätö Harg 7:91, Vätö Herräng 1:115, Häverö Samkarby 1.57, Väddö Utsund 2:65, Häverö Norrveda 1:235, Vätö Utveda 1:173, Vätö Utsund 1:28, Häverö Väddö-Boda 1.53, Väddö Järsjö 3:38, Häverö Oxhalsö 2:458, Blidö Frötuna-Björknäs 20:27, Frötuna Skebo 1:229, Ununge Glyxnäs 3:20, Blidö Mörtsunda 1:40, Länna Stubboda 1:29, Frötuna Humlö 1:72, Frötuna Högmarsö 2:87, Länna Oxhalsö 1:116, Blidö

22 Bygg- och miljönämnden Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten Godkända anläggningar GODKÄNDA WC ANSLUTNA TILL SLUTEN TANK forts.. Diarienummer Fastighet Sikmarö 1:9, Blidö Byholma 23:27, Väddö Rådmanby 25:1, Rådmansö Dyvik 1:262, Vätö Edeby 19:41, Väddö Väddö-Tomta 5:143, Väddö Norrveda 1:115, Vätö Högmarsö 2:70, Länna Edsbro-Sättra 5:47, Edsbro Bergsvik 2:14, Vätö Harg 39:36, Vätö Harg 7:91, Vätö Herräng 1:115, Häverö Samkarby 1.57, Väddö Utsund 2:65, Häverö Norrveda 1:235, Vätö Utveda 1:173, Vätö Utsund 1:28, Häverö Väddö-Boda 1.53, Väddö Järsjö 3:38, Häverö Oxhalsö 2:458, Blidö Frötuna-Björknäs 20:27, Frötuna Skebo 1:229, Ununge Glyxnäs 3:20, Blidö Mörtsunda 1:40, Länna Stubboda 1:29, Frötuna Humlö 1:72, Frötuna Högmarsö 2:87, Länna Oxhalsö 1:116, Blidö Sikmarö 1:9, Blidö Byholma 23:27, Väddö Rådmanby 25:1, Rådmansö

23 Bygg- och miljönämnden Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten Godkända anläggningar GODKÄNDA VÄRMEPUMPANLÄGGNINGAR Diarienummer Fastighet Rö-Mälby 1:29, Rimbo Nysättra 11:28, Vätö (Storsten 3) Tälje 2:48, del av, Norrtälje norra nånö 4:7, Estuna Skatan 14, Rimbo Utlunda 5:9, Roslagsbro Kolsvik 2:77, Blidö Väddö-Hammarby 1:8, Väddö Hårnacka 5:14, Estuna Uppveda 9:1, Vätö Bergsvik 2:37, Vätö Baltora 2:14, Frötuna Abrahamsby 2:133, Gottröra Edebo prästgård 1:12, Edebo Edebo-Skälby 5:5, Edebo Rimbo-Vallby 5:83, Rimbo Norrtälje-Båtsman 9, Norrtälje Glyxnäs 3:83, Blidö Älmsta 1:77, Väddö Rö-Eke 3:2, Rö Sika 4:17, Frötuna Hallsta 1:151, Häverö Utanbro 1:26, Länna Bergshamra 2:31, Länna Upplunda 2:17, Roslagsbro Husby-Sättra 2:6, Husbysjuhundra BERGVÄRMEPUMPSANLÄGGNING INOM SKYDDSOMRÅDE FÖR GRUNDVATTENTÄKTER Diarienummer Fastighet Finnby 1:9, Rimbo

24 Bygg- och miljönämnden Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten DEPONERING AV MUDDERMASSOR MED EV STRANDSKYDDSDISPENS Diarienummer Fastighet Strandskydd/Deponering Gisslingö 1:4, Vätö Deponering BESLUT OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING OCH REGISTRERINGSAVGIFT Diarienummer och fastighet Tälje 4:62, Norrtälje Flygfyren 2, Norrtälje Brännäset 8, Norrtälje Bagaren 7, Rimbo Bagaren 6, Rimbo Hallsta 4:1, Häverö Gripen 1, Norrtälje Sökande/företagsnamn Cool ice/glasskiosken vid apoteket. Cool ice/glasskiosken vid Flygfyren. Granngården AB/Granngården Norrtälje Rimbo Spel och Tobak/ Rimbo bok och papper AB. Oliveskog Susann o Wilén Marie/ Cissis smörgåscafé. Brothers Livs HB. Brothers Livs. Admenta Sweden AB. Doc Morris norrtälje MM. Mobil livsmedelsanläggning. Beslut om registrering av livsmedelsanläggning och registreringsavgift. BESLUT OM PLACERING I RISK- OCH ERFARENHETSKLASS OCH ÅRLIG AVGIFT FÖR LIVSMEDELSKONTROLL Diarienummer och fastighet Dyvik 1:5, Vätö Sökande/företagsnamn Vätöhuvud Dyviks Samfällighetsförening/Vätöhuvud Dyviks Samfällighetsförening

25 Bygg- och miljönämnden Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten ÖVRIGA BESLUT LIVSMEDELSANLÄGGNING Diarienummer och fastighet Tälje 5:46, Norrtälje Arholma 7:1, Björkö- Arholma Väddö-Hammarby 1:24, Väddö Sökande/företagsnamn, beslut avseende Delifour AB, Restaurangtält på kärleksudden. Beslut om registrering av livsmedelsanläggning och registreringsavgift. Arholma Nord, Arholma Bryggcafé. Bbeslut om registrering av livsmedelsanläggning och registreringsavgift. Väddö IF. Beslut om registrering av livsmedelsanläggning och registreringsavgift. YTTRANDEN Diarienummer och fastighet , Rö-Söderby 3:1, Rö Svensboda 1:2 och 1:3, Riala Högmarsö 2:245, Länna Bylet 1:15, Närtuna Yttrande till och avseende Länsstyrelsen i Stockholms Län. Yttrande avseende överklagande av föreläggande om städning och borttransport av maskinutrustning m.m. Polismyndigheten i Stockholms Län. Yttrande över ansökan om tillstånd att avlossa skott (bedriva jakt). Norrtälje Kommun Socialkontoret. Yttrande över ansökan om tillstånd till servering av alkoholdrycker. Högmarsö krog. Länsstyrelsen i Stockholms Län. Yttrande över ansökan om radonbidrag.

26 Bygg- och miljönämnden Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten YTTRANDEN forts... Diarienummer och fastighet Lidö 1:2, Vätö Tälje 4:90, Norrtälje Roslagsbostäder AB, Norrtälje Simpnäs 2:18, Björkö- Arholma Merkurius 2, Norrtälje Skederids-Mälby 2:1, Skederid Finsta 1:66, Skederid Norrtälje Kommun Furusund 2:271, Blidö Gåsvik 5:11, Väddö Merkurius 2, Norrtälje Yttrande till och avseende Socialkontoret. Yttrande över ansökan om tillstånd till servering av alkoholdrycker. Socialkontoret. Yttrande över ansökan om tillstånd till servering av alkoholdrycker. Länsstyrelsen i Stockholms län. Yttrande över ansökan om transport av avfall. Länsstyrelsen i Stockholms län. Yttrande över anmälan om vattenverksamhet. Socialkontoret. Yttrande över ansökan om tillstånd till servering av alkoholdrycker. Tjänsteyttrande VA gällande förhandsbesked-ingen erinran. Norrtälje Kommun.Räddningstjänsten. Yttrande över ansökan om hantering av brandfarlig vara. Polismyndigheten i Stockholms Län. Yttrande över ansökan om tillstånd att avlossa skott (bedriva jakt). Norrtälje Kommun Socialkontoret. Yttrande över ansökan om tillstånd till servering av alkoholdrycker. Furusunds Skärgårdskiosk. Länsstyrelsen i Stockholms Län. Yttrande över ansökan om radonbidrag. Socialkontoret. Yttrande över ansökan om tillstånd till servering av alkoholdrycker.

27 Bygg- och miljönämnden Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten YTTRANDEN forts... Diarienummer och fastighet Riala Prästgård 1:1, Riala Stridsby 3:1, Björkö- Arholma Rotens Skjutfält, Norrtälje S/S Norrtälje, Norrtälje Yttrande till och avseende Länsstyrelsen i Stockholms Län. Yttrande över ansökan om tillstånd till täkt av torv. Länsstyrelsen i Stockholms län. Yttrande över anmälan om vattenverksamhet. Regeringskansliet, Miljödepartementet, Miljöanalysenheten. Yttrande angående överklagande i fråga om tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet inom Rotens skjutfält, Norrtälje Kommun. Socialkontoret. Yttrande över ansökan om tillstånd till servering av alkoholdrycker. FÖRELÄGGANDE Diarienummer och fastighet Löparö 1:97, Länna Balder 5, Norrtälje Parken 2, Norrtälje Tälje 4:60, Norrtälje Beslutet avser Föreläggande om försiktighetsmått avseende BDT-avlopp. Föreläggande om att inkomma med tidsoch åtgärdsplan. Bostadsklagomål. Föreläggande om att utföra undersökningar med anledning av klagomål på inomhusmiljön. Föreläggande om försiktighetsmått vid installation av cistern med tillhörande rörledningar.

28 Bygg- och miljönämnden Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten Getingarne 1:4, Roslagsbro Skärsta 1:175, Edebo Jungfrun 3, Norrtälje Krögaren 1, Rimbo Föreläggande om försiktighetsmått i samband med hantering och spridning av kalkmaterial från avloppsreningssystemet Kretsa. Föreläggande om att inkomma med tidsoch åtgärdsplan. Bostadsklagomål. Beslut om föreläggande, Jesses Deli AB. Beslut om föreläggande. Centrum Bistro KB, i Rimbo. ÖVRIGA BESLUT Diarienummer och fastighet Spillersboda 1:112, Frötuna Grovsta 7:14, Länna Malstaby 6:10, Malsta Gottröra-Håsta 3:3, Gottröra Rimbo-Tomta 1:37, Rimbo Görla 9:13. Frötuna Senneby 7:3, Väddö Västra Syninge 6:3, Skederid Söderby-Vik 2:3, Söderbykarl Beslutet avser Beslut gällande avgiftsklassning för tillsyn enligt miljöbalken. Beslut gällande avgiftsklassning för tillsyn enligt miljöbalken. Beslut gällande avgiftsklassning för tillsyn enligt miljöbalken. Anmälan om användande av betongkross för anläggningsändamål. Beslut gällande förbud mot utsläpp av avloppsvatten. Beslut gällande avgiftsklassning för tillsyn enligt miljöbalken. Beslut gällande avgiftsklassning för tillsyn enligt miljöbalken. Beslut gällande avgiftsklassning för tillsyn enligt miljöbalken. Beslut gällande avgiftsklassning för tillsyn enligt miljöbalken.

29 Bygg- och miljönämnden Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten ÖVRIGA BESLUT forts... Diarienummer och fastighet Gribby 2:10, Häverö Rimbo-Tomta 4:6, Rimbo Rimbo-Tomta 2:16, Rimbo Massum 13:2, Väddö Söderby-Åby 1:4, Söderby Norrmarjum 1:2, Söderbykarl Görla 9:36, Frötuna Beslutet avser Beslut gällande avgiftsklassning för tillsyn enligt miljöbalken. Beslut gällande förbud mot utsläpp av avloppsvatten. Beslut gällande förbud mot utsläpp av avloppsvatten. Beslut gällande avgiftsklassning för tillsyn enligt miljöbalken. Beslut gällande avgiftsklassning för tillsyn enligt miljöbalken. Beslut gällande avgiftsklassning för tillsyn enligt miljöbalken. Beslut. Anmälan om miljöfarlig verksamhet. Diarienummer och fastighet Uppnäs 1:54, Rådmansö Lokstallet 1, Rimbo Väg Diana 6, Norrtälje Konvaljen 1, Norrtälje Avvisning/avskrivning/återkallande samt anledning Avskrivning. Obefogat klagomål. Avskrivning. Klagomål på dålig lukt från dagvattenbrunn. Avskrivning av olägenhetsanmälan gällande skrotbilar på vägen mellan Hallstavik och Ronöholm. Avskrivning av ärende angående klagomål på höga ljudnivåer i biosalongen på biograf Royal. Avskrivning av ärende angående klagomål på fukt- och mögelproblem i bostadsrättslägenhet.

30 Bygg- och miljönämnden Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten ÖVRIGA BESLUT forts... Diarienummer och fastighet Flygfyren 2, Norrtälje Riala-Sättra 1:122, Riala Smara 1:69, Edsbro Rimbo Marknadshagen 15, Rimbo Södra Nånö 1:40, Estuna Glyxnäs 3:20, Blidö Balder 5, Norrtälje Södra Nånö 1:40, Estuna Issjö 1:82, Länna Harbroholm 6:26, Edebo Högmarsö 2:245, Länna Löparö 2:33, Blidö Sikmarö 1:65, Blidö Beslutet avser Avskrivning av olägenhetsanmälan gällande damning i samband med bygget vid Flygfyren. Återkallelse av anmälan om ändring av befintlig avloppsanläggning. Avskrivning av olägenhetsanmälan. Avskrivning. Vidare handläggning sker i Avskrivning av olägenhetsanmälan gällande skrotbilar. Avskrivning av olägenhetsanmälan på Bilverkstaden då den inte utgör någon olägenhet för människors hälsa eller miljön. Avskrivning av ärende om avloppsansökan WC sluten tank. Avskrivning av ärende angående klagomål på inomhusmiljön i hyresbostad. Avskrivning av olägenhetsanmälan på Bilverkstaden då den inte utgör någon olägenhet för människors hälsa eller miljön. Avskrivning av ärende om klagomål på avloppsanläggning. Återkallelse av ansökan om enskild avloppsanläggning. Återkallelse av ansökan om enskild avloppsanläggning. Avslag på ansökan om dispens från obligatorisk slamtömning. Återkallelse av ansökan om enskild avloppsanläggning.

31 Bygg- och miljönämnden Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten ÖVRIGA BESLUT forts... Diarienummer och fastighet Växtriket 21, Norrtälje Glyxnäs 3:20, Blidö Korgil 1:104, Häverö Asken 8, Norrtälje Skärsta 1:102, Edebo Beslutet avser Avskrivning av ärende om klagomål på byggbuller. Avskrivning av ärende om klagomål på avloppsanläggning. Avskrivning av ärende enskild avloppsanläggning. Avskrivning av olägenhetsanmälan gällande trafikbuller. Avskrivning av olägenhetsanmälan gällande trafikbuller. / Delegationsbeslut Delegationslista /beslut fattade på delegation under tiden , se bilagor Delegationslista/beslut fattade av utskottet under tiden , se bilagor

32 Bygg- och miljönämnden bmn 79 Dnr BMN Månatlig ekonomisk uppföljning för perioden t o m maj månad 2011 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna den månatliga ekonomiska uppföljningen Underlag för beslut Månadsuppföljning inkl avvikelserapport samt tjänsteskrivelse daterad Bakgrund Kontoret har till maj månad fått tillskott i budgeten med 376 tkr. Detta är en överföring från 2010 av överskottet för adressprojeketet. Maj månads resultat visar ett nettoöverskott på tkr där personalkostnader (1 136 tkr) är den största posten. Överskottet beror på föräldraledigheter och andra vakanser. Samtidigt visar ett par poster inom övriga kostnader högre kostnader om 76 tkr. Intäkterna visar för perioden och hela kontoret ett överskott på 93 tkr. En vändning syns nu tydligt inom bygglovsverkamhetens intäkter. Där innebar också införandet av den nya taxan att kontoret fick in många nya ärenden innan den 1 maj. Även miljö- och hälsoskydds intäkter visar en ökning under maj månad. Kontoret räknar inte med full återhämtning av de senaste intäkterna i år. Kontorets projekt Adressprojekt och Inventering av avlopp på Rådmansö ser ut att sluta med överskott för Detta beror dels på en sen rekrytering för Rådmansöprojektet samt att en anställd har slutat. Ny rekrytering kommer att genomföras. Prognosen för 2011 är ett överskott om 750 tkr som är relaterade till de två projekt som kontoret arbetar med. Kontoret kommer att begära att överskotten förs över till 2012.

Bygg- och miljökontoret 2010-10-25, ki 11:00. Justerande Roland Larsson

Bygg- och miljökontoret 2010-10-25, ki 11:00. Justerande Roland Larsson NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-11-18 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-11-18 kl 15:00-15:20 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande Sara Helmersson, bygg-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-09-08 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-09-08 kl 15:10-16:20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef, enhetschef, bygglov

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-05-26 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-05-26 kl 15:05-16:05 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Ann-Christine

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-12-08 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-12-08 kl 09:15-10:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Ann-Christine

Läs mer

Bygg- och miljökontoret 2010-06-23, kl 08:30. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bygg- och miljökontoret 2010-06-23, kl 08:30. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden 2010-06-17 Platsochtid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-06-17 kl 15:15-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande Sara Helmersson, bygg-

Läs mer

3.4 Bilagor Bilaga 1 Områden som kommer att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp 27 (170)

3.4 Bilagor Bilaga 1 Områden som kommer att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp 27 (170) 3.4 Bilagor 3.4.1 Bilaga 1 Områden som kommer att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp 27 (170) Introduktion Från början analyserades 122 områden enligt principerna i dokumentet, dvs. expansionstrycker,

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-05-27 kl 15:00-15:50

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-05-27 kl 15:00-15:50 $1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-05-27 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-05-27 kl 15:00-15:50 Enligt förteckning övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-31. Bygg- och miljönämnden. Enligt förteckning

NORRTÄLJE KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-31. Bygg- och miljönämnden. Enligt förteckning NORRTÄLJE KOMMUN Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-31 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-saien 2010-03-31 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-02-24 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-02-24 kl 15.05-16.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg,

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare 1 NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen kl 15.00-15.15 Beslutande Enligt förteckning Övriga dellagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-11-17 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-11-17 kl 15:00-16:00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-05-05 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-05-05 kl 15:00-16:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Ann-Christine

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00. Bygg- och miljökontoret 2010-02-04, kl 11:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00. Bygg- och miljökontoret 2010-02-04, kl 11:00 m NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-01-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-01-28 ki 15:00-16:00 Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL _..,, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-11-19 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-11-19 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

J ( J&?^ Roland Larsson

J ( J&?^ Roland Larsson NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-03-26 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-03-26 kl 13.20-13.55 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-07 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-12-07 kl 16:00-17.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-14 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygg/va Ann-Christine Karlsson, sekreterare NORRTÄL1E SAMMANTRÄDESPROTOKOLL...r,-*v #v *i,^ i Bygg- och miljönämnden 2010-09-09 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-09-09 ki 15:10-15:40 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-02-25 kl 15:10-15:35

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-02-25 kl 15:10-15:35 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2010-02-25 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-02-25 kl 15:10-15:35 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S)

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30 Beslutande ledamöter Gunnar Johansson (S), ordförande Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-05-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-01-17 1 (8)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-01-17 1 (8) 2011-01-17 1 (8) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 31 oktober 2011 klockan 14 00 14.50 Beslutande Tobias Nordlander (S), ordförande Börje Ahlin (S) Per Jörgensen (S) Johanna

Läs mer

TIOHUNDRA ÄR ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA, SJUKVÅRD OCH OMSORG. Norrtälje, november 2009

TIOHUNDRA ÄR ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA, SJUKVÅRD OCH OMSORG. Norrtälje, november 2009 TIOHUNDRA ÄR ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA, SJUKVÅRD OCH OMSORG Norrtälje, november 2009 Från Norrtäljeprojektet till TioHundra TioHundra Den gemensamma

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL», Sammanträdesdatum KOMMUN Bygg- och miljönämnden 2009-01-29 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-01-29 kl 13.10-13.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 76 Plats och tid Kommunhusets B-sal, Herrljunga, onsdag, kl. 17.00-20.00 Beslutande Johnny Carlsson, (C) ordf. Bengt-Olof Gunnarsson, (C) Annica Qvarnström, (C) Birgitta Larsson, (S) Kerstin Johansson,

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 93-102 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Knut Gyllenstierna Mats Waldermarsson Jesper Hansen

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida - v NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - v, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-10-15 Piatsochtid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-10-15 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL S am m anträd es datum 2015-02-19 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtäije-saien 2015-02-19 kl. 15:00 ~ 15:15 Beslutande Margareta Lundgren (S) 26-27 Lennart Svenberg

Läs mer

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 16.35 ande Per Carleson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) Fatma Taki (S) Agneta Johansson (S) Peter Ekelund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag extra sammanträde Plats och tid Beslutande Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Estunavägen 14, Norrtälje, kl 14.00-15.00 Ann S Pihlgren Patrik Dahl Margareta Säterli Olle Jansson Raija Lundgren Ann

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Gunnar Karlsson (C), Kungsör Carina Sjölund (M), Kungsör Förbundschef Thomas Åkesson Direktionssekreterare Lotta Alm

Gunnar Karlsson (C), Kungsör Carina Sjölund (M), Kungsör Förbundschef Thomas Åkesson Direktionssekreterare Lotta Alm Förbundsdirektion 2013-09-18 Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset i Kungsör kl.13.30-15.00 Beslutande Övriga deltagare Dan Avdic Karlsson (V) ordförande, Arboga Urban Dahlgren (S), Kungsör Ingolf

Läs mer

Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S), ordförande 48-51

Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S), ordförande 48-51 1(11) Plats och tid Häverösalen, onsdagen den 24 augusti 2016 kl 13:00 15.00 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande 45-47 Olle Jansson (S), ordförande 48-51 Berit Jansson (C) Mats Wedberg (MP) Kjell

Läs mer

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande 1(9) +Plats och tid Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljönämnden 2012-06-20 1 Plats och tid Kommunalkontoret 14.00-16.30 Beslutande Lisa Johansson (V), ordförande Lars-Göran Gustavsson (S) Jörgen Norén (S) Lars Björlin (S) Ulf Andersson (M) Conny Sivertsen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Sara Heimersson, bitr bygg- och miljöchef Ann-Christine Karisson, sekreterare

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef Sara Heimersson, bitr bygg- och miljöchef Ann-Christine Karisson, sekreterare NORRTÄLJE Bygg- och miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-06-16 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-saien 2009-06-16 kl 15:15-16:25 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mats Viktorsson, bygg-

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-06-11 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Lilla Intiman, klockan 13.00 13.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara

Läs mer

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M)

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Björnidet, Kungsgatan 30, kl 15:00-17:50 Beslutande Ledamöter Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Sven Gustavson (S) tjänstgörande ersättare för Svante Persson (S) Ersättare

Läs mer

Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande Kallelse miljö- och byggnämnden Tid Torsdagen den 23 februari 2012 kl. 08.00 Plats Ordförande Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn Ulla Christensson Ljunglide * = se ärendet i beredningsprotokollet Ärende öppet

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c) Plats och tid Kommunkontoret 2014-08-19, kl 13.00 14.05 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-10-09 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 16.20 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Madeleine Nyström (M) Bengt Lidbäck (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan Lannefelt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (11) Paragrafer 77-85 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 Beslutande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Mats Waldemarsson Jesper Hansen André Sommén Claes Olsson Erdem

Läs mer

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin 2014-07-24 210 (221) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl 09.00 10.00 Beslutande Se förteckning sid 211 Övriga närvarande Ann-Marie Thorell, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Anna Kölfeldt, miljöchef Sofia Lindström, sekreterare Susanné Westin, miljöinspektör Rolf Elamsson, revisor Håkan Olsson, revisor

Anna Kölfeldt, miljöchef Sofia Lindström, sekreterare Susanné Westin, miljöinspektör Rolf Elamsson, revisor Håkan Olsson, revisor 1(9) Miljönämnden Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 16:30-18:30 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Tornebjer Torslid (S), Ordförande Jan-Ove Berntsson (S), 1:e vice ordförande Angelica Lundgren Bielinski

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-02 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00-17.00, Nämndhuset plan E, sal Smedjan Franz Maretta (s) ordförande Bertil Persson (c) Gisela Lindh (s) Kent Gustavsson (s) Alf Carlsson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4 Sida 1(15) Plats och tid Mölndals stadshus rum 214, klockan 17.30 18.15. Beslutande Elpida Georgitsi (S) Kåre Widenqvist (S) Emil Forsberg (S) tjänstgör för Lars Möglebust (S) My Blomgren (MP), ordförande

Läs mer

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-06-19 Sida 1(9) Plats och tid Hembygdsgården,Hallsberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Christina Johansson (s) Krister Eklund (s) Kari Räiä

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

ljhjo ..'!!~~-~~ ~-thl.fr &1i;tM.c.~~~ ~... Ordförande Björn Bröne,,..._ / SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

ljhjo ..'!!~~-~~ ~-thl.fr &1i;tM.c.~~~ ~... Ordförande Björn Bröne,,..._ / SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden ljhjo 1 Platsochtid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Björn Bröne, ordförande (Fp) Göran Svensson (M) Knut Indebetou (M) 99-103, 105-108

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00 Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-10-24 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.20 09.20 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. Ulla Hjort

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2012-06-14 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2012-06-14 kl 15:10-16:00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Datum Ann-Charlotte Lind, bygg- och miljöchef Anders Simonsson, sekreterare. Måndagen den 23 februari, klockan 8.

Datum Ann-Charlotte Lind, bygg- och miljöchef Anders Simonsson, sekreterare. Måndagen den 23 februari, klockan 8. 1(13) Plats och tid Måndagen den 16 februari, klockan 15.00-16.10 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Jonas Ahlgren (S) Jonas Ahlgren (S) Niklas Isfeldt (S)

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 1 (9) Paragrafer 90-96 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Mikael Forssander, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander

Mikael Forssander, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander 1(10) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtälje klockan 16-16.50 Beslutande Ledamöter Ann S Pihlgren (M), ordf. Christina Pettersson (S) Claes Forsgren (C) Bengt Ringberg (FP) Bengt Karlström (KD) Anastasia

Läs mer