INNEHÅLL#46 56 Investera i framtiden Hållbarhet är inte en trend, det är ett paradigmskifte.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL#46 56 Investera i framtiden Hållbarhet är inte en trend, det är ett paradigmskifte."

Transkript

1

2 MOSTPHOTOS

3

4 INNEHÅLL#46 56 Investera i framtiden Hållbarhet är inte en trend, det är ett paradigmskifte Smart design Finurlig formgivning med rent samvete Moderna miljöhjältar Fyra pionjärer om sitt arbete för ett grönare samhälle Och miljövinnaren är... Kartong är bättre än både glas och plast. 34 Fiber för framtiden Färskfiber eller returfiber? Båda behövs INSPIRE #46

5 Träd ger liv Ett aktivt skogsbruk är bäst för klimatet Mitt i naturen Karl-Gunnar Karlsson älskar att visa upp sin skog. 14 MAGNUS LIAM KARLSSON Gröna bruk Iggesunds investeringar gynnar miljön. 16 Ett längre perspektiv Viktiga steg i ett träds 90-åriga liv Från möbler till mode Nya biobaserade produkter finns snart överallt. 28 Inte längre miljöbov Smarta förpackningar minskar matsvinnet INSPIRE #46 5

6 Ledare Att inte se skogen för alla träd DET INTE LÄTT att leva sitt liv i enlighet med miljömärkningar. Googlar du termen eco label får du närmare svar. Det finns märkningar som backas av oerhört seriösa organisationer som lägger mycket tid på att utforma sina regelverk, och så finns det minst lika många som är uppfunna av kreativa marknadsmänniskor och som egentligen inte är annat än en rökridå för att lura eller förvilla konsumenten. Ta den flitigt använda beteckningen bilologiskt nedbrytbar, biodegradable. I bästa fall betyder det att materialet är komposterbart och sönderdelas på mindre än ett år vid industriell kompostering. I sämsta fall kan det avse min gamla plastbåt. Det tar visserligen år för naturen att bryta ned den, men den bryts ned i alla fall. Vilket skulle bevisa meningslösheten i honnörsordet biodegradable. företag. Det är i sig en prestation, men betänk då att en stor del av de företag som vill in på denna lista driver verksamheter med ett begränsat industriellt innehåll. I kampen för att tillhöra världens hållbarhetselit konkurrerar våra processindustrier med verksamheter vars största miljöproblem är ozonutsläpp från laserskrivaren på kontoret. I det perspektivet är bedriften att hamna på 100-listan ännu större. I det här numret av Inspire försöker vi ge en bred bild av det hållbarhetsarbete som fört oss upp till de hundra företag som toppar un Global Compact Index. I grunden beror det på att vi tillverkar produkter som kan återvinnas med utgångspunkt från den förnybara skogsråvaran. n STAFFAN SJÖBERG PR-chef, Iggesund Paperboard ÄN VÄRRE ÄR att termen förnybar inte har samma fina klang, trots att den indikerar att skogsindustriprodukter kommer från växtriket. Min förhoppning är att frustrerade konsumenter allt mer ska släppa märkesfixeringen och se till helheten istället för detaljerna i företags verksamhet. Inom Iggesund och Holmenkoncernen har vi under hösten fått besked om att vi finns med på Förenta Nationernas lista över världens 100 mest hållbara 6 INSPIRE #46

7 [1] SKOGEN GER KLIMAT- NYTTA 7

8 SKOGENS PRODUKTER INGÅR I KOLETS KRETSLOPP 1. De växande träden omvandlar luftens koldioxid till nytt trä med hjälp av solens energi och markens vatten. 2. Koldioxiden lagras i träden i form av kolföreningar som cellulosa och lignin. 8 Skogen ger klimatnytta INSPIRE #46

9 TEXT: NILS SUNDSTRÖM 3. Koldioxiden överförs till de produkter som tillverkas av skogsråvaran. INGEN SKOG = INGET LIV Skogen och skogsindustrins produkter har en nyckelroll för att motverka klimatförändringarna. Ett aktivt och hållbart skogsbruk kan både öka tillväxten i skogen och ge fler produkter som ersätter fossilbaserade material och processer. INSPIRE #46 Skogen ger klimatnytta 9

10 DEN VÄXANDE SKOGEN är bra för klimatet. Ju mer skogen växer, desto mer koldioxid absorberar träden och lagrar i ved och rötter. Men forskning visar att störst klimatnytta får vi genom att på ett hållbart sätt använda skogsråvara för att tillverka olika återvinningsbara produkter och bioenergi. Det tillför inte atmosfären nya mängder växthusgaser och det kan ersätta material och energislag som påverkar klimatet negativt. Canadian Journal of Forest Research visade redan 2007 att minskningen av koldioxidutsläppen kan bli flera gånger större genom användning av skogsråvara, jämfört med om skogen bara får stå kvar som ett kollager. NY FORSKNING I ämnet bedrivs av det svenska forskningsprojektet Future Forests, i samarbete med iiasa (International Institue for Applied Systems Analysis). Johan Bergh, professor på Sveriges Lantbruksuniversitet, leder forskningsprojektet Climate Change Mitigation and Adaptation inom Future Forests. Ett aktivt skogsbruk är bäst för klimatet. Om man bara låter skogen stå avger den till slut lika mycket koldioxid som den tar upp. Produkter av skogsråvara kan ersätta produkter av exempelvis metall, betong och plast som kräver mycket mer energi för att framställas, säger Johan Bergh. Han betonar däremot att omställningen till ett mer resurseffektivt samhälle som grundar sig på förnybara råvaror ställer stora krav på skogsbruket. Det måste bedrivas på ett hållbart sätt, både ur ekonomisk, ekologisk och social synvinkel. Samtidigt ökar det globala behovet av skogsråvara i takt med att allt fler människor får en ökad levnadsstandard. FÖRNYBARA RÅVAROR: RÅVAROR SOM KAN ANVÄNDAS UTAN ATT NATU- RENS RESURSER UTARMAS, TILL EXEMPEL SKOGS- RÅVARA FRÅN ETT HÅLLBART SKOGSBRUK. 10 Skogen ger klimatnytta INSPIRE #46

11 4. Pappersprodukterna kan återvinnas flera gånger. KAN SKOGEN KLARA det ökade trycket? Det finns områden i världen där avverkningen är större än tillväxten. Men globalt sett ökar skogsbiomassan, mycket tack var de nordliga skogseko systemen. Vi skulle dessutom kunna öka tillväxten och därmed koldioxidinlagringen i kalltempererade barrskogar samtidigt som vi använder skogsråvaran på ett hållbart sätt, säger Johan Bergh. Att länder som Kina nu satsar stort på plantageskogsbruk ser han som positivt när man använder mark för detta som tidigare inte varit beskogad. Skogarna anläggs för att klara Kinas enorma behov av att tillverka och konsumera papper, kartong och trävaror. Men förutsättningarna för skogsbruk skiljer sig markant åt för olika platser i världen, beroende på bland annat klimat, skogsbruksmetoder, ägarstruktur och infrastruktur. I Brasilien växer trädarter som är avverkningsmogna efter fem år medan det i Sverige tar upp till 90 år för en tall eller gran att bli fullvuxen. Skillnaderna gör det än viktigare att säkerställa att skogsbruket bedrivs på ett hållbart sätt. För detta finns två oberoende internationella certifieringssystem, fsc (Forest Stewardship Council) och pefc (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Iggesunds produkter har båda miljömärkningarna. MILJÖMÄRKNINGEN AV PAPPER, kartong och trävaror blir också allt viktigare för kunder och slutkonsumenter av produkterna. Iggesund får många frågor om miljöhänsyn, men de skiljer sig åt i olika delar av världen. Det berättar Staffan Sjöberg som är miljötalesman på Iggesund: I Asien finns en rädsla för illegal avverkning och avverkning av regnskogar. De frågor vi får därifrån är fokuserade INSPIRE #46 Skogen ger klimatnytta 11

12 på varifrån vårt virke kommer och om avverkningen skett på ett socialt acceptabelt sätt. I Storbritannien handlar allt om klimat avtryck, hur mycket fossil koldioxid som släppts ut för att tillverka produkten. I usa vill man ofta veta om man blandat i returfibrer i kartongen så att den innehåller återvunnet material. MILJÖFRÅGORNA VARIERAR OCKSÅ över tid. I början på 1990-talet var det populärt att göra livscykelanalyser om den totala miljöpåverkan som en produkt hade från vaggan till graven. Men beräkningarna var komplexa och det var svårt att jämföra olika produkter. Därför har mätningen av klimatavtrycket blivit mer framgångsrik, eftersom den bara mäter det tillskott av fossil koldioxid och andra växthusgaser som en viss produkt åstadkommer. Det finns dock ingen gemensam metodik inom industrin hur man 5. När produkterna är utslitna kan de användas som biobränsle (till exempel för uppvärmning). Då frigörs koldioxiden igen. Sverige en stor exportör Trots att Sverige bara har en procent av världens skogsareal och två procent av världens skogsvolym står vi för cirka tio procent av försäljningen av världens skogsprodukter. Sammantaget är Sverige världens näst största exportör av papper, massa och sågade trävaror. 12 Skogen ger klimatnytta INSPIRE #46

13 6. Till skillnad från koldioxidutsläppen från fossila bränslen ingår dessa i ett kretslopp som inte tillför nya mängder koldioxid till atmosfären. Skogarna växer Sedan år 1900 har antalet träd i industriländerna ökat med ungefär en fjärdedel. De amerikanska skogarna är lika stora idag som för 100 år sedan, trots att befolkningen har tredubblats. I Europa har skogarna däremot vuxit med 30 procent sedan 1950 och i Australien har skogsplanteringarna fördubblats under de senaste 20 åren. Idag är virkesförrådet i de svenska skogarna nästan dubbelt så stort som på 1920-talet. Iggesunds moderbolag Holmen är en av ska beräkna Sveriges största privata skogsägare med klimatavtrycket. Var och 1 miljon hektar skogsmark. Sedan 1948 har Holmens virkesförråd ökat med 77 procent. en räknar på sitt delmoment i produktionen. Det gör att det fortfarande är svårt att jämföra olika produkter. Men som bolag ser vi ändå mätningen som ett viktigt internt dokument för att se om vår process blivit bättre, säger Staffan Sjöberg. SEDAN VÅREN 2013 använder Iggesunds bruk i Workington hundra procent bioenergi för sin produktion, medan bruket i Iggesund använder 95 procent bioenergi från den egna råvaran. Målet är att inom kort bli helt självförsörjande på energi. Produktionen av pappers- och kartongmaterial har bland de lägsta klimatavtrycken bland jämförbara förpackningsmaterial på marknaden, och i särklass Invercote och Incada. Vi tror att det här blir en allt viktigare fråga över tid, att kunderna uppskattar dem som tar sitt ansvar för klimatet, säger Staffan Sjöberg. n INSPIRE #46 Skogen ger klimatnytta 13

14 Skogens Det är här i skogen jag mår som bäst. Det är synd att den känslan inte går att koncentrera, för det hade varit världens bästa medicin PER TRANÉ 14 Skogen ger klimatnytta INSPIRE #46

15 För Karl-Gunnar Karlsson är skogen inte bara en arbetsplats utan också det ställe där han mår som bäst. I 20 år har han visat runt besökare från hela världen och berättat hur Invercote blir till. konung JAG ÄR EN naturmänniska från grunden, född och uppvuxen på ett mindre jordbruk i Västerbotten. För mig blev det en naturlig kontakt med skogen redan från början. Jag har alltid varit intresserad av att vända på stenar. Jag vill veta varför saker är på ett visst sätt. Det var min morfar som lärde mig om skogen. Han lärde mig visa respekt för naturen, hur man sköter ett skogsområde och tänker in i framtiden. Jag försöker vidareförmedla tanken med ett långsiktigt skogsbruk. Jag tror att många av våra kunder idag vet mycket om uthållighetstanken i det skogsbrukande landet Sverige. Det känns oerhört bra att kunna säga. Men det är inte alla som känner till hela processen bakom en produkt som Invercote. Till exempel att de signal arter vi har här i skogen, som långskägglaven, styr var och hur vi avverkar. För mig handlar det om marknadsföring och information i en mystisk mix. Samtidigt tror jag det är viktigt för våra kunder att komma ut i skogen. När de hamnar i ett grönt skogskärr med flanellskjortan på blir de en del av det hela. Och vårt arbete blir mer handfast och begripligt. Ofta kommer kunderna från storstäder och lever med en massa människor överallt här i Norrland är tre bilar en trafikstockning. Vi kan sitta i skogen och koka kaffe under stilla och trevliga former. För dem blir det ett besök i en annan värld. Att förklara något och se hur det lyser till i personens ögon är en av mina drivkrafter. Vi var nyligen i skogen med franska gäster. De frågade naturligtvis om de skulle få se älg. Jag kunde inte garantera något men de fick se fyra stycken under en dag. Det är också en del av det hela. För mig är det ingen skillnad på fritid och jobb utan de består ofta av samma saker. Det är här i skogen jag mår som bäst. Känslan går inte att koncentrera och stoppa i en plastburk med ett läkemedelsföretag tryckt på etiketten. I så fall hade det varit världens bästa medicin. n BERÄTTAT FÖR JACOB WALLIN ESPWALL Namn: Karl-Gunnar Karlsson, besöksguide på Iggesund Biografi: Har arbetat på Iggesund i 37 år, varav de första 17 åren i produktionsleden. Nu arbetar han heltid med att visa kunderna bruket och skogen. Gör helst i skogen: Plockar svamp och jagar. INSPIRE #46 Skogen ger klimatnytta 15

16 TIDSHORISONTEN Arbetet börjar i plantskolan och fortsätter med markberedning på hygget. Inom tio år görs en röjning för att bland annat gynna rätt trädslag på varje enskild ståndort i skogen. Långt senare görs en till två gallringar för att nästan ett sekel efter planteringen resultera i en fullvuxen tall eller gran som är upp till 24 meter hög. VEDRÅVARAN Iggesund köper in all sin vedråvara från systerföretaget Holmen Skog, som både förvaltar egen skog (sedan 1609) och köper in virke från privata skogsägare och andra skogsbolag. Holmen Skog genomför vart tionde år en noggrann inventering av hela skogsinnehavet, som bland annat visar trädslagsblandningen och trädens åldersfördelning. Därifrån görs en avverkningsberäkning på 100 års sikt som blir underlag för hur man ska jobba operativt ute i distrikten. SKOGSPLANERING FRÅN PLANTA TILL PRODUKT PÅ 90 ÅR De träd som Iggesund ska använda i sin tillverkning om 90 år planteras redan idag. Det ställer krav på långsiktigt tänkande och ansvar. Långt innan träden avverkas sker en rad viktiga steg i skogsskötseln för att främja skogens kvalitet. MOSTPHOTOS TEXT: NILS SUNDSTRÖM

17 HÅKAN NORDSTRÖM VÄXTFÖRÄDLINGEN Växtförädling är en viktig pusselbit för att öka tillväxten. Holmen Skog har egna moderna plantskolor och får varje år fram 30 miljoner tall- och granplantor. Noggrann planering och bra plantmaterial är det kraftfullaste sättet att öka tillväxten i skogen. Våra plantor ger procents bättre tillväxt jämfört med skogens naturliga föryngring, säger Erik Normark, FoU-chef på Holmen Skog.

18 PLANTSKYDDET Nyutsatta plantor lever ett farligt liv, inte minst på grund av snytbaggar som orsakar allvarliga skador. Holmen Skog övergår mer och mer till ett mekaniskt skydd på plantorna i form av ett vax som plantan behandlas med och som gör att snytbaggen inte kan klättra upp. Det miljövänliga skyddet ersätter de tidigare använda växtgifterna mot snytbaggeskador. NATURVÅRDEN Av de sammanlagt cirka plantor som växer upp per hektar blir det slutligen efter gallringarna fullvuxna stammar. Men alla träd avverkas inte. Det finns omfattande riktlinjer för hur skogsbruket ska stärka den biologiska mångfalden och skydda hänsynskrävande biotoper. Några träd lämnas kvar i skogen som naturvårdsträd eller som kantzoner mot exempelvis vattendrag, medan vissa områden undantas helt från avverkning. AVVERKNINGEN Varje år avverkar Holmen Skog cirka 3 miljoner kubikmeter skogsråvara på den egna marken, vilket är mindre än den årliga tillväxten i skogarna. Man kan likna skogen vid ett kapital som stadigt växer, trots ett visst uttag av räntan. Alla Holmens skogstillgångar i Sverige är miljöcertifierade både enligt FSC och PEFC. All skogsråvara i England är miljöcertifierad enligt FSC. JONAS FORSBERG, HÅKAN NORDSTRÖM, BERTIL AXELSSON, CARL HJELTE

19 Guld och gröna skogar för Holmen Iggesunds moderbolag ingår i FN:s aktieindex Global Compact 100 tack vare ett effektivt miljöarbete som ger god avkastning. HÅLLBARHET I DEN industriella bemärkelsen handlar inte bara om rena miljöfrågor, utan har också sociala och ekonomiska dimensioner. Ett olönsamt företag har begränsade möjligheter att investera i bättre miljö. Kan den som åsidosätter etik och sociala hänsyn förväntas att följa regelverk och leva upp till anställdas, kunders och övriga intressenters krav? Vi måste vara bra på allt, hela tiden. Vi kan inte bara arbeta med de hållbarhetsfrågor som för tillfället befinner sig i allmänhetens fokus, utan våra insatser görs över hela bredden av vår verksamhet, säger Lars Strömberg, miljöchef inom Holmenkoncernen, om hållbarhetsarbetet. I oktober 2013 valdes Holmen ut som ett av företagen i FN:s aktieindex Global Compact 100. Det innebär att Holmen ses som ett av världens 100 bästa företag på att skapa god avkastning genom ett effektivt miljöarbete. n TEXT: CARI SIMMONS Läs om hur Iggesund har minskat sin miljöbelastning vid bruken i Iggesund och Workington. INSPIRE #46 Skogen ger klimatnytta 19

20 Fossilfritt bruk Sedan mars 2013 drivs Iggesunds bruk i engelska Workington enbart med förnybara bränslen, tack vare en ny biobränslepanna. BRUKET I WORKINGTON, som tidigare fick all sin energi från fossila bränslen, drivs nu med ren biomassa i form av till exempel salix, skogsavfall och biprodukter från sågverk. Tack vare investeringen har brukets fossila utsläpp minskats från nästan ton om året till noll. Det motsvarar utsläppen från ungefär bilar som körs mil om året. Biobränslepannan och turbinen genererar dessutom mer el och värme än vad som behövs för att driva verksamheten. Det innebär att bruket inte bara är självförsörjande på energi, utan dessutom kan förse sin omgivning med förnybar el och värme. Vi vet alla hur användningen av fossila bränslen påverkar miljön på längre sikt, så det här är ett sätt för oss att hjälpa till att minska utsläppen av växthusgaser, säger Ulf Löfgren, chef för Iggesunds bruk i Workington. Det tog två år och kostade drygt 1 miljard kronor att bygga biobränslepannan. n Pappersindustrin är en av de branscher som använder mest förnybar energi mer än hälften av energin som används för papperstillverkning i Europa kommer från förnybara källor. ROLF LAVERGREN 20 Skogen ger klimatnytta INSPIRE #46

21 DE SATSAR PÅ SALIX I Iggesunds projekt Grow Your Income väljer engelska lantbrukare salix, en effektiv och lättskött energigröda. Ronnie och Jennie Wilkinson driver Park Fauld Farm i Durdar, England. Lantbruket omfattar ungefär 77 hektar, varav 25 hektar numera används för att odla salix. Vi börjar komma upp i åren och ville hitta en gröda som kunde ge oss en tryggare framtid, säger Ronnie Wilkinson. Paret började odla salix genom Iggesunds projekt Grow Your Income, som uppmuntrar lantbrukare i området kring bruket i Workington att odla energiskog för att förse bruket med energi. Lantbrukarna får bidrag från brittiska Department for Environment, Food and Rural Affairs, som täcker hälften av anläggningskostnaderna för en salixodling. Iggesund bidrar med finansiellt stöd som kompensation för likviditetsförluster under uppstartsfasen. Dessutom erbjuder Iggesund ett indexreglerat 20-årskontrakt som anpassas efter konsumentpriserna och de minskar arbetsbördan för lantbrukarna genom att ta hand om både avverkning och transport till bruket. n För att driva Iggesunds bruk i Workington krävs ungefär ton biomassa om året. Mellan 5 och 10 procent av biomassan beräknas komma från salix. MALCOLM FARRAR INSPIRE #46 Skogen ger klimatnytta 21

22 Värdefullt vatten Iggesunds bruk värnar om sitt vatten. Hundratals små och stora åtgärder har gjorts för att bevara denna livsnödvändiga resurs. VATTEN ÄR EN värdefull resurs och en bristvara på många håll i världen. Eftersom det går åt en hel del vatten i Iggesunds produktion är det tur att det finns stora vattentillgångar i både Sverige och England. Men även där vatten finns i överflöd är det viktigt att använda det klokt. Sedan tidigt 1990-tal har Iggesunds bruk i Hälsingland gjort över 200 investeringar för miljön, exempelvis genom att välja utrustning som förbrukar mindre vatten och efterbehandlingstekniker som minskar utsläppen. Även om vissa av åtgärderna är små gör de en stor skillnad tillsammans, menar Anna Mårtenssson, miljöchef på Iggesunds bruk. Vi kanske inte ser resultaten direkt, men på sikt kommer varje liten satsning att bidra till att minska våra utsläpp, säger hon. Det har också gjorts större investeringar, som den nya reningsanläggning som köptes in för nästan 2,3 miljarder kronor 2009 för att förbättra vattenkvaliteten. Under 2012 hade vi den högsta produktionen i brukets historia samtidigt som våra utsläpp var lägre än någonsin, säger Anna Mårtensson. Den nya reningsanläggningen har minskat fosforutsläppen med nästan 80 procent, vilket är ett viktigt steg i kampen för att stoppa övergödningen i Östersjön. När det gäller kvaliteten på vårt avloppsvatten håller vi världsklass. Vi lånar vatten från Iggesundsån. Först renar vi det innan det används i produktionen och efteråt renar vi det i ytterligare tre steg. I det sista steget behandlas vattnet på samma sätt som när man renar dricksvatten, så avloppsvattnet håller en väldigt hög kvalitet när det släpps ut i havet igen, säger Anna Mårtensson. n Biologisk rening av avloppsvatten med hjälp av mikroorganismer. ROLF LAVERGREN 22 Skogen ger klimatnytta INSPIRE #46

23 Siktar högt för låga utsläpp ROLF LAVERGREN Iggesunds bruk satsar stort på att minska sin klimatpåverkan. LÅNGT INNAN DE flesta företag ens hade börjat fundera över hur de skulle kunna bli mer energieffektiva och ha en lägre miljöpåverkan, spelade miljöfrågorna en viktig roll för investeringsbesluten på Iggesunds bruk. I juni 2012 ersattes två gamla pannor på bruket med en ny, mer effektiv sodapanna som drivs med biobränsle. Den kostade drygt två miljarder kronor, men på bara ett år minskade svavelutsläppen med 84 procent, partikelutsläppen med nästan 90 procent och kväveutsläppen med tio procent. Idag är Iggesunds bruk nästintill självförsörjande på värme och nästan 90 procent av verksamheten drivs med egenproducerad el. Dessutom levererar Iggesund överskottsvärme till det kommunala fjärrvärmenätet. Under hösten 2013 fick alla anställda på Iggesunds bruk genomgå en miljöutbildning för att öka medvetenheten och minska brukets klimatpåverkan. Utbildningen har väckt ett enormt intresse, vilket inte är så konstigt eftersom de flesta av våra anställda är födda eller bor här i Iggesund. Det är deras hemmiljö det handlar om, säger Anna Mårtensson, miljöchef på Iggesunds bruk. n INSPIRE #46 Skogen ger klimatnytta 23

24 Vilka träslag används i Invercote och Incada? I Iggesunds produkter används flera träslag. Långfibrig massa från gran- och tallved används i mitten av kartongen för att ge elasticitet och spänst. I ytskikten används kortfibrig massa från björk- och aspved för att ge en slät tryckyta. BO-GÖRAN BACKSTRÖM 24 Skogen ger klimatnytta INSPIRE #46

25 NYA GRENAR FÖR VÄXANDE INDUSTRI Möjligheterna med träfibern är oändliga. Allt som görs av olja kan göras av förnybar skogsråvara. Biobaserade produkter finns snart överallt. TEXT: NILS SUNDSTRÖM SKOGENS GRÖNA GULD kan kokas ned till sina innersta beståndsdelar och byggas upp igen till helt nya biobaserade material och produkter för att ersätta material som har större miljöpåverkan, som till exempel plast, metall, betong och bomull. Biokompositer, biodrivmedel och textil från cellulosa är tre starkt växande produktområden. Det här är bara början på vad vi kan använda skogens biomassa till. Kan vi göra såpa av tallolja är steget till bilvårdsprodukter och sedan kroppsvårdsprodukter inte långt, förklarar Jan Lagerström, forskningsdirektör på Skogsindustrierna, den svenska skogsnäringens branschorganisation. KAFFEKOPP Gjord av en hållbar komposit av återvunnen träfiber. KAPPA Tillverkad av ett viskosmaterial som är behandlat med nanostrukturerad cellulosa som är både självrengörande och fuktavvisande. Foder av kardade viskosrester. SKOR De läderliknande skorna görs av cellulosa med en sula av en bioplast med gummiegenskaper. INSPIRE #46 Skogen ger klimatnytta 25

26 SPORTKLÄDER Plagg av ventilerande viskosmaterial med invävda sensorer och doftneutraliserande ämnen från barrträdsoljor (terpener). BRÖD Gjort på finmalet mjöl från tallens innerbark och med kvistnötssmör från gran eller tall som pålägg. Kvistnötskoncentrat kan användas i functional foods, läkemedel och kosmetika. KAFÉSTOL Gjuten stol i fiberförstärkt bioplast och med ett självrengörande ytskikt av nanostrukturerad cellulosa. PLÅSTER Svalkande nanocellulosagel som innehåller läkande antioxidanter från kvistnötskoncentrat. GRÄSMATTA Näringsrik väv med bioavfall för enkel applicering av grönska som dämpar buller och bidrar till bättre luft. Fungerar både på mark- och takytor. STORA SKÄRMAR Reklamen visas på ett reklamskyltpapper med fluorescerande skikt VÄGYTA Färdigtryckt vägyta av kraftigt papper impregnerat med förnybar bitumen från skogsråolja. Iggesund är ett av företagen som är med i utvecklingen. FIBERSKÄRM LED-displayer bestående av 80 procent cellulosa. SNABBLADDNING Bordet har en biobaserad laminatskiva med ledande kolfiber som laddar elektroniken trådlöst och som även kan värma mat och dryck. KÄLLA: EKOPORTAL2035.SE SKOGSINDUSTRIERNAS VISION FÖR FIBEROPIK Nanocellulosa som kan leda ljus i kompositer. 26 Skogen ger klimatnytta INSPIRE #46

27 [2] FÖRPACK- NINGAR SPARAR RESURSER 27

28 DEN GODA FÖRPACK Från miljöbov till AV ALL MAT som produceras i världen slängs eller förstörs omkring en tredjedel cirka 1,3 miljarder ton. Det har fn-organet fao (Food and Agricultural Organization) slagit fast i en studie. Ungefär lika mycket mat går förlorad i den industrialiserade delen av världen som i utvecklingsländer, men orsakerna till och konsekvenserna av förlusterna skiljer sig åt. Enkelt uttryckt: I väst slänger vi maten vi fått hem och inte äter. I mindre utvecklade länder når mycket av maten inte ens fram till konsumenten. VAD HAR DÅ detta med förpackningar att göra? Livsmedelsförlusterna i utvecklingsländerna är främst kopplade till 28 Förpackningar sparar resurser INSPIRE #46

29 Vilket resursslöseri, tänker många när de ser högarna av förpackningsrester som blir över när vi packat upp våra varor. Men faktum är att smart förpackningsteknik är avgörande för effektiv livsmedelsförsörjning och minskat matsvinn. TEXT: SUSANNA LIDSTRÖM NINGEN hjälte brister i skördeteknik, logistik, infrastruktur, förädling men även till paketering. Dålig förpackningsteknik gör att maten förstörs på vägen, men lämpliga förpackningar är en viktig faktor som påverkar förlusterna i nästan varje steg av livsmedelskedjan. Att mat förstörs eller slängs är ett slöseri med resurser som vatten, mark, energi, arbetskraft och kapital. Det leder också till onödiga utsläpp av växthusgaser, vilka bidrar till den globala uppvärmningen och klimatförändringen. SÅ VILKEN ROLL spelar högarna av pappersrester och andra gamla emballage som folk ser när levererade varor har packats upp i butik eller hemma? INSPIRE #46 Förpackningar sparar resurser 29

30 FÖRPACKNINGENS UPPGIFT 1 Skydda innehållet, exempelvis från påverkan av fukt, smuts, ljus och syre. När det gäller livsmedel bevaras dessutom smak och arom. 2 Förenkla hantering och transporter från producent till konsument. 3 Agera varumärkesbärare och förmedla information om innehållet, exempelvis säkerhetsanvisningar, instruktioner för avfallshantering och hur produkten ska användas. JANN LIPKA 30 Förpackningar sparar resurser INSPIRE #46

31 Själva förpackningen utgör oftast en liten del av den totala miljöpåverkan för ett förpackat livsmedel. Däremot gäller det förstås att paketera varan på rätt sätt, och anpassa förpackningen och materialvalet efter både produkt, hantering och dess miljöpåverkan, säger Karin Östergren, forskare vid sik. Hon framhåller att det är viktigt att titta på förpackningens funktion utifrån ett brett perspektiv. Exempelvis går det förvisso åt mer material att göra flera mindre förpackningar istället för storpack. Å andra sidan kan små förpackningar vara gynnsamt när det gäller att minska mängden mat som slängs hemma hos konsumenten, påpekar Karin Östergren, som nu är engagerad i ett eu-projekt som tittar på metoder för att mäta matsvinn och dess effekter på samhället och miljön. SÄTTEN ATT ANGRIPA frågan varierar naturligtvis i olika delar av världen. Smarta förpackningslösningar är en av många viktiga faktorer som kan förbättra livsmedelsförsörjningen i mindre utvecklade länder utan att produktionen i jordbruket behöver öka. Och även i väst kanske det är dags att börja betrakta förpackningar som mer än en miljöbov som göder det växande sopberget. Iggesunds talesman i miljöfrågor, Staffan Sjöberg, lyfter fram detta synsätt som en av det moderna samhällets stora paradoxer: Samtidigt som de flesta konsumenter är beroende av förpackningar ifrågasätter de behovet av dem, säger han och exemplifierar med detaljhandeln där emballaget skyddar och bevarar Svindlande stort matsvinn Matsvinn är ett stort problem i industrialiserade länder och orsakas oftast av att både handlare och konsumenter slänger fullt ätbara livsmedel i soporna. I Europa och Nordamerika slänger vi varje år mellan 95 och 115 kilo per person, medan konsumenter i Afrika söder om Sahara och södra och sydöstra Asien bara kastar bort mellan 6 och 11 kilo. I låginkomstländer sker 40 procent av förlusterna efter skörd och under förädling, medan 40 procent av förlusterna i höginkomstländerna sker i försäljnings- och konsumentledet. varorna genom hela distributionskedjan, från producent till konsument. EN ANNAN FÖRESTÄLLNING Staffan Sjöberg vänder sig mot är att många produkter förpackas i onödan. Istället framhåller han att miljöhänsyn och ekonomiska incitament ofta går hand i hand: Det finns ju ingen anledning för vinstdrivande företag att skicka med mer förpackningsmaterial än nödvändigt till konsument. De gör en bedömning av vad som krävs för att föra varan genom varje distributionsled utan att den skadas. n KÄLLA: FAOS STUDIE, SOM DET SVENSKA INSTITUTET FÖR LIVSMEDEL OCH BIOTEKNIK AB (SIK) BIDRAGIT TILL, PRESENTERADES I RAPPORTEN GLOBAL FOOD LOSSES AND FOOD WASTE. INSPIRE #46 Förpackningar sparar resurser 31

32 Material: Okänt. Hög andel returfiber. Material: Invercote G. 100 procent färskfiber. 32 Förpackningar sparar resurser INSPIRE #46

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER LÄRARHANDLEDNING Papper Hej! Vi inom Papperskretsen brinner för pappersanvändning och återvinning. I Sverige lämnar vi tillsammans in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad

Läs mer

Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat

Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat är det för klimatet, säger Skogsindustrierna. Men det gäller bara så länge träet gör att vi minskar användningen av fossil energi, enligt

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

Skogen och klimatet - varför skall vi plantera ett träd, gärna flera? Atmosfären ser till att jordklotet hålls varmt

Skogen och klimatet - varför skall vi plantera ett träd, gärna flera? Atmosfären ser till att jordklotet hålls varmt Skogen och klimatet - varför skall vi plantera ett träd, gärna flera? Atmosfären ser till att jordklotet hålls varmt Jordklotet är vårt hem. Jordklotet omgivs av atmosfären som innehåller olika ämnen som

Läs mer

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS W E 100% YCLING W EL REC O OV WE L E RECYC G L LIN G VE LO IN W RECYCL ING OVE EL VE YC RECYCLABLE ECOLOGICAL HANGERS HANGING THE FUTURE Den nya generationen ekoligenta galgar; intelligent form och ekologisk

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ MAT OCH MILJÖ DET HÄR FAKTABLADET ÄR FRAMTAGEN TILL ÖVNINGARNA HEJ SKOLMAT. HELA MATERIALET FINNS FÖR NEDLADDNING PÅ WWW.LIVSMEDELSVERKET.SE Mat och måltider spelar en viktig roll i våra liv. Mat kan vara

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

TRÄ. ett medvetet val

TRÄ. ett medvetet val TRÄ ett medvetet val Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Och tänk att det faktiskt finns trähus som är flera

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av

En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av 2010 Katvig. Illustration: Søren Mosdal. När Vigga var liten ville hon rädda världen. När hon blev vuxen fick hon egna

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Cradle to Cradle för barn. Författare: Rinus van den Berg Illustrationer: Pauline Meijer. Svensk version

Cradle to Cradle för barn. Författare: Rinus van den Berg Illustrationer: Pauline Meijer. Svensk version Cradle to Cradle för barn Författare: Rinus van den Berg Illustrationer: Pauline Meijer Svensk version Cradle to Cradle för barn Den här boken har blivit skapad av anställda vid Royal DSM och Centre for

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Ekologiskt fotavtryck

Ekologiskt fotavtryck Resursanvändning Ekologiskt fotavtryck Ditt ekologiska fotavtryck = din påverkan på miljön Det finns 2 perspektiv då man mäter hur mycket enskilda personer eller länder påverkar miljön Produktionsperspektiv

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

POLICYS FÖR BIOPLAST Ett ramverk för hållbar industriell tillväxt i EU

POLICYS FÖR BIOPLAST Ett ramverk för hållbar industriell tillväxt i EU POLICYS FÖR BIOPLAST Ett ramverk för hållbar industriell tillväxt i EU Smart flerstegsanvändning av biomassa Bioekonomisk strategi Resurseffektivitet & lagstiftning om avfallshantering FÖRDELAR MED BIOPLAST

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 TEXT: Rikard Lehmann. FOTO: Hampus Brefelt, The Studio, Malmö Vänd blad Fair Trade - ett vinnarekoncept för Paula och Kajsa i Terre de Femmes Det skiljer

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

SEKAB PREMIUM. Sustainable Green Chemistry Solutions

SEKAB PREMIUM. Sustainable Green Chemistry Solutions SEKAB PREMIUM Sustainable Green Chemistry Solutions PREMIUM, PREMIUM PURE och en RAFFINADERITEKNOLOGI i absolut framkant. DET BÄSTA DU KAN FÅ INTRODUKTION SEKAB SEKABS HÅLLBARA PRODUKTER GÖR SKILLNAD FÖR

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

Vilken klimatnytta gör svensk skog och hur man hävda att den inte gör det?

Vilken klimatnytta gör svensk skog och hur man hävda att den inte gör det? Vilken klimatnytta gör svensk skog och hur man hävda att den inte gör det? Föredrag vid seminariet Ska Bryssel bestämma till vad och hur vår biomassa får användas??, Sundsvall, 8 maj 2014, anordnat av

Läs mer

Korta fakta om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön

Korta fakta om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön Korta fakta om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön 1 Klimatpåverkan 2013 och 2008 (VIT stapel) (kg CO 2e PER liter dryck) 33 cl returglas 0,093 50 cl returglas 0,106 33 cl engångsglas 0,350

Läs mer

Ett kunskapsmaterial för förskola och grundskola

Ett kunskapsmaterial för förskola och grundskola Ett kunskapsmaterial för förskola och grundskola 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Låt oss återvinna mer s. 3 Övningar för förskolebarn och yngre elever s. 4 Övningar för äldre elever s. 5 Länktips s. 7 Bilaga 1

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg De offentliga måltidernas

Läs mer

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se Bokashi Kökskompostering med Bokashi bokashi.se Gör jord av ditt matavfall Matjord istället för sopor Jord är något vi tar för givet, något som bara finns. Men egentligen har vi inte så mycket odlingsjord

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan!

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! Det som kommer före sopan är problemet. Så länge det kommer sopor från hushållen måste nån ta hand om dom. I Landskrona och Svalöv

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Ämnesförslag projektarbeten

Ämnesförslag projektarbeten Ämnesförslag projektarbeten BioFuel Region vill få fler gymnasieelever att göra projektarbeten med koppling till hållbar utveckling. Eftersom vår kärnverksamhet handlar om biobränslen, bioenergi och skogsråvara

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA

SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA Det vi äter påverkar miljön. Livsmedelsproduktionen kräver oerhört mycket åkrar, vatten, näringsämnen och energi. Det finns redan så mycket åkrar att det är svårt att öka antalet

Läs mer

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen Nolato Medical Pharma Packaging Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen 2 3 Vi vill skapa den perfekta förpackningen för världens viktigaste produkter Partner för livet Nolato Medical

Läs mer

Energimyndighetens syn på framtidens skogsbränslekedja

Energimyndighetens syn på framtidens skogsbränslekedja Energimyndighetens syn på framtidens skogsbränslekedja Bioenergiseminarium Linnéuniversitet svante.soderholm@energimyndigheten.se Världens energi är till 80 % fossil. Det mesta måste bort. Har vi råd att

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

www.skogsindustrierna.org Papper vinner! En rapport om papperets praktiska och klimatmässiga fördelar

www.skogsindustrierna.org Papper vinner! En rapport om papperets praktiska och klimatmässiga fördelar www.skogsindustrierna.org Papper vinner! En rapport om papperets praktiska och klimatmässiga fördelar Skogsindustrierna är massa-, pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Program för biologisk mångfald på motorbanor. Motorbanan som miljöresurs - Ett projekt i samarbete med Prof. Nils Ryrholm

Program för biologisk mångfald på motorbanor. Motorbanan som miljöresurs - Ett projekt i samarbete med Prof. Nils Ryrholm Program för biologisk mångfald på motorbanor Motorbanan som miljöresurs - Ett projekt i samarbete med Prof. Nils Ryrholm SVEMO:s och motorsportens miljöutmaningar SVEMO vill bidra till en hållbar utveckling

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare,

Herr ordförande, ärade aktieägare, Herr ordförande, ärade aktieägare, Ett år går fort. Det är idag nästan exakt ett år sedan jag tillträdde som VD och koncernchef för Holmen. Det har varit ett spännande och intensivt år, där jag fått möjligheten

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

Mat eller Motor. - hur långt kommer vi med vår åkermark? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 4 juli, 2013

Mat eller Motor. - hur långt kommer vi med vår åkermark? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 4 juli, 2013 Mat eller Motor - hur långt kommer vi med vår åkermark? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 4 juli, 2013 Macklean insikter 2 Rapportens konklusioner i korthet 1. Vi kan producera mat till 10 miljarder

Läs mer

En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara

En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Loggor Utveckling av Skogsbränsle från Mittregionen SLU 19 Mars Magnus Matisons Projektledare Forest Refine

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar

Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar Pressmeddelande den 20 mars 2014 Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar Uppfattningarna skiljer sig betydligt åt när experter och allmänhet bedömer vilka företag

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Den hållbara maten konsumenten i fokus

Den hållbara maten konsumenten i fokus Den hållbara maten konsumenten i fokus Frukostseminarium, 10 april 2013 Produktion av livsmedel står för ungefär en fjärdedel av svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser. Maten påverkar också miljön

Läs mer

Hållbar utveckling. Ämnesövergripande område No,Tk, Sv, Slöjd, SO och Hkk 8A ht.2013. Namn: Klass:

Hållbar utveckling. Ämnesövergripande område No,Tk, Sv, Slöjd, SO och Hkk 8A ht.2013. Namn: Klass: Hållbar utveckling Ämnesövergripande område No,Tk, Sv, Slöjd, SO och Hkk 8A ht.2013 Namn: Klass: NO/TK - HÅLLBAR UTVECKLING Följande NO/TK mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet Du kommer att

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

OPAKETERAT. Fyll Väg Betala Spara. Vad finns de?

OPAKETERAT. Fyll Väg Betala Spara. Vad finns de? OPAKETERAT Vi blir allt bättre på att återvinna de förpackningar som vi släpar hem från affären. Men finns det inte ett enklare sätt, bättre både för dig och miljön? Tänk om du kunde ta hem både mat och

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. Du är ingen miljöbov för att du

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Växthuseffekten, Kyotoprotokollet och klimatkompensering

Växthuseffekten, Kyotoprotokollet och klimatkompensering Frågor och svar om: Växthuseffekten, Kyotoprotokollet och klimatkompensering 1. Klimatförändring Hur fungerar växthuseffekten? Den naturliga växthuseffekten är en förutsättning för livet på jorden. Beräkningar

Läs mer

Vi utvecklar och förmedlar kunskap för företagens, människornas och hela landets framtid.

Vi utvecklar och förmedlar kunskap för företagens, människornas och hela landets framtid. www.hushallninsgssallskapet.se Hushållningssällskapet står för; Kunskap för landets framtid Vi utvecklar och förmedlar kunskap för företagens, människornas och hela landets framtid. Värderingsövningar

Läs mer