Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 29 april klockan Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 29 april klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17."

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 29 april klockan Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan Plats: Utbildningskontorets sammanträdesrum, Stora Brogatan Val av justerare Tid för justering torsdagen den 5 maj. 2 Godkännande av föredragningslistan 3 Allmänhetens frågestund Beslutsärenden 4 Budgetuppföljning mars 2014 (2014/UN ) Bilaga 5 Ansökan från Viskastrandsgymnasiet om servering av vin/öl i samband med måltid vid extern representation (2014/UN ) Bilaga 6 Remiss av promemorian Riksinternatskolor (2014/UN ) Bilaga 7 Ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås Stad (2014/UN ) Bilaga 8 Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning 9 Avgivna skrivelser enl. bilagd förteckning 10 Delegationsbeslut 11 Övriga frågor Rapport från programråd/lärlingsråd/yh ledningsgrupp Kontaktpolitikerbesök Anna Svalander Ordförande Anders Waldau Utbildningschef

2 Ärende 4 BESLUTSFÖRSLAG Budgetuppföljning mars 2014 Förslag till beslut: Utbildningsnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning per mars Datum Ordförande Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Vice ordförande Diarienummer: 2014/UN Handläggare: Michael Malmström, tel

3 PM Budgetuppföljning / Prognos för Utbildningsförvaltningen per mars Allmänt Prognosen för utbildningsförvaltningen visar ett minus på 6,1 mkr när den centrala bufferten på drygt 4,5 mkr inräknas. Utan buffert visar prognosen ett minus på 10,6 mkr. I det prognostiserade resultatet ingår bufferten som är 4,5 mkr och kommer att fördelas ut på gymnasieskolorna. i och med arbetet med att införa en ny skolreform GY11 och avvecklande av den gamla skolreformen. Utöver detta kommer 5,7 mkr att användas till följande: Fortsatt införande av Gy 11 i våra gymnasieskolor. Fortsatt uppbyggnad av yrkesprogrammen (Gy 11). Inredning samt utrustning i samband med ombyggnation av Viskastrandsgymnasiet och Sven Eriksonsgymnasiet. Prognosen för 2014 visar att Utbildningsförvaltningen kommer sluta på ett resultat om -6,1 mkr. Tillåtelse att göra ett resultat på minus 5,7 mkr har beslutats i KS. Skillnaden mellan tillåtet överdrag och prognostiserat resultat, är ca 0,3 mkr, som är kostnad under året för den inköpta bussen inom särgymnasiet. Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar interkommunala ersättningar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Prognos per enhet Gemensam utbildningsadministration Gemensam utbildningsadministration beräknas klara sin budget I prognosen t.o.m mars visas ett plus på 0,2 mkr. Avdelningen för verksamhets utvecklingsenheten Avdelningen för verksamhets utveckling beräknas klara sin budget för 2014.

4 Gymnasieskolan Gymnasieskolans prognos visar ett minus på -10,1 mkr. Prognosen för gymnasieskolan är mycket osäker då nämnden ännu inte vet hur eleverna väljer inför starten av årskurs 1, höstterminen Detta påverkar prognosen i allra högsta grad. Inte bara utfallet av de interkommunala ersättningarna utan även kostnaderna för de enskilda kommunala gymnasieskolorna är direkt beroende av hur eleverna väljer. I prognosen redovisas ett minus för verksamheten undervisning på 24,6 mkr. Intäkter för interkommunala ersättningar (IKE) visar ett plus, och beräknas hamna på ca 7,8 mkr över antagandet i budget. Detta bygger dock på en mycket grov uppskattning på grund av osäkerheten kring elevernas val inför ht 14. Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen beräknas klara sin budget för Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolans prognos visar ett minus på 0,7 mkr. Detta på grund av en prognostiserad för hög kostnad för elevassistenter, som bygger på ett minskat elevunderlag på Hulta Ängar. Samt kostnader för inköpt buss ca 0,3 mkr. Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet till höstterminen. Naturskolan Naturskolans verksamhet köps av Navet till den budgeterade kostnaden. Förslag till beslut att godkänna presenterad prognos UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Michael Malmström Controller

5 Prognos 2014, Tkr Avv.mot Bu Avv.mot Bu Skillnad Jämförelse Enhet Tkr Pr. Mar 14 Pr. Feb 14 mot Feb 14 Redov Gem adm 184,4 0,0 184, , Almås ,1 0, , , Bäckäng ,2 0, ,2 0, Sven Erikson ,0 0, , , Tullen -487,8 0,0-487, , Viskastrand ,8 0, , , Gy gem , , , ,4 SA GYMNASIET , , ,9-539, AVD för VHT UTV 0,0 0,0 0,0 600, Grund 0,0 0,0 0,0-110, Gymn 0,0 0,0 0,0 0, PU 0,0 0,0 0,0 0, KY 0,0 0,0 0,0 0, SFI 0,0 0,0 0, , YH 0,0 0,0 0, , Särvux 0,0 0,0 0,0 82, Gymn Teori 0,0 0,0 0, , Björkäng 0,0 0,0 0,0 0, Gymn Yrkes 0,0 0,0 0,0 0, Vägledn. Hus 0,0 0,0 0,0 0, Gem 0,0 0,0 0,0 7,1 SA KOMVUX 0,0 0,0 0,0 0,0 GY SÄR BE nat pr 95,3 0,0 95,3 206, Verksamhetstr ,9 0, ,9 12, BE Korttid 14,6 0,0 14,6 98, X AL nat pr 287,6 0,0 287, , AL Yrkestr. 160,2 0,0 160,2 345, AL Korttid 42,1 0,0 42,1 37, VS nat pr 9,3 0,0 9,3-115, Elevboende 8,7 0,0 8,7-177, Gy sär gem -213,7 0,0-213,7-251,3 SA GYMN.SÄR -719,8 0,0-719, ,7 Navet 256 Naturskolan 0,0 0,0 0,0 4,7 SUMMA , , , ,6 Central buffert 4 547,6 0, ,6 0,0 RESULTAT , ,0-373, ,6 varav buffert 4 547,6 0, ,6 0,0 Resultat exkl buffert , , , ,6 Krav på överskott Avvikelse mot ram , , ,2 Ing. Ack. resultat , Utg. Ack. Resultat ,7 Eget Ack 5 773, Michael Malmström UBK Prognos månadsjämförelse 14.xls

6 Ärende 5 BESLUTSFÖRSLAG Ansökan från Viskastrandsgymnasiet om servering av vin/öl i samband med måltid vid extern representation Förslag till beslut: Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan om servering av vin/öl i samband med måltid vid extern representation. Alkoholfria alternativ ska erbjudas gästerna. Datum Ordförande Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Vice ordförande Diarienummer: 2014/UN Handläggare: Sirpa Heikkilä, tel

7

8

9

10 Ärende 6 BESLUTSFÖRSLAG Remiss av promemorian Riksinternatskolor Förslag till beslut: Utbildningsnämnden tillstyrker promemorian Riksinternatskolor. Datum Ordförande Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Vice ordförande Diarienummer: 2014/UN Handläggare: Sirpa Heikkilä, tel

11 REMISSVAR Sida 1(2) Utbildningsnämnden Sirpa Heikkilä, tel /UN0086 Kommunstyrelsen Remiss av promemorian Riksinternatskolor Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0279 Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande) Utbildningsnämnden tillstyrker promemorian Riksinternatskolor. Nämndens yttrande i sammanfattning I promemorian Riksinternatskolor föreslås att nuvarande tre fristående grundoch gymnasieskolor som har ställning som riksinternatskola framledes ska ha samma ställning som andra fristående skolor. Vidare föreslås att för utlandssvenska elever ska samma regler för statsbidrag gälla oavsett vilken skola eleverna väljer. De särskilda bidragen - bidrag för internatverksamhet riktad till utlandssvenska elever och extra bidrag för att möjliggöra en flexibel skolorganisation av verksamheten - föreslås tas bort. Förslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2015 med vissa övergångsbestämmelser avseende statsbidrag för elever som påbörjar utbildning vid en riksinternatskola före ikraftträdandet. Utbildningsnämnden tillstyrker förslagen i promemorian Riksinternatskolor. Nämndens yttrande i sin helhet På uppdrag av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet har en utredning rörande riksinternatskolor genomförts och förslag utarbetats om dessa skolors framtida ställning. Av utredningen framgår att det idag finns tre fristående riksinternatskolor på grund- och gymnasieskolenivå. Dessa är Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, Lundsbergs skola och Grennaskolan. Riksinternatskolorna har, enligt skollagen, till uppgift att anordna skola för i första hand utlandssvenska elever. Med utlandssvensk elev avses en elev vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är svensk medborgare. Stadigvarande vistelse i utlandet innebär enligt Skolverket att vårdnadshavaren ska tillbringa sin dygnsvila utomlands under en sammanhängande tidsperiod av sex månader. Tillfälliga avbrott i utlandsvistelsen saknar betydelse för bedömningen.

12 2 Utredningen visar att antalet utlandssvenska elever minskar vilket har medfört att dessa elever utgör en minoritet av riksinternatskolornas elever. Läsåret 2012/13 uppgick andelen till 22 %. Därmed menar utredningen att det inte längre finns behov av att ha en särskild verksamhet för elevgruppen och föreslår att ställningen som riksinternatskola ska tas bort. På så sätt får de tre riksinternaten samma ställning som andra fristående skolor, med samma rätt till ersättning för de elever som tas emot. Utredningen föreslår vidare att de utlandssvenska elevernas utbildning i Sverige ska fortsatt erhålla statsbidrag, oavsett vilken skola eleverna väljer. Riksinternatskolorna erhåller idag statsbidrag för internatverksamheten. Bidragets storlek avgörs av antalet utlandssvenska elever som bor på internatet. Det finns samtidigt fler skolor i Sverige som har internatverksamhet utan att uppbära statsbidrag för detta. Med utgångspunkt i skollagens princip om lika villkor föreslås att samma regelverk ska gälla för alla skolor med elevhemsboende och bidrag för internatverksamhet riktad till utlandssvenska elever bör därför tas bort. Riksinternatskolorna får även ett extra bidrag för att möjliggöra en flexibel skolorganisation av verksamheten. Även detta bidrag föreslås tas bort. Förslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2015 med vissa övergångsbestämmelser avseende statsbidrag för elever som påbörjar utbildning vid en riksinternatskola före ikraftträdandet. För kommunens vidkommande bedöms förslaget medföra marginella ekonomiska konsekvenser och inga konsekvenser för den kommunala självstyrelsen. Utbildningsnämnden har tagit del av promemorian. Nämnden delar utredningens uppfattning att mot bakgrund av att andelen elever som har status som utlandssvensk elev har minskat är det inte längre befogat med särskilda skolor som i första hand tar emot utlandssvenska elever och därför bör särställningen som riksinternatskola tas bort. Nämnden instämmer vidare i utredningens förslag att nuvarande fristående riksinternatskolor framledes ska ha samma ställning som övriga fristående gymnasieskolor och oavsett elevens val av skola ska statsbidrag utgå med samma belopp. Även i övriga delar tillstyrker Utbildningsnämnden förslagen i promemorian Riksinternatskolor. Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande UTBILDNINGSNÄMNDEN Anna Svalander Ordförande Anders Waldau Utbildningschef

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 Ärende 7 BESLUTSFÖRSLAG Remiss Ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås Stad Förslag till beslut: Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan. Datum Ordförande Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Vice ordförande Diarienummer: 2014/UN Handläggare: Sirpa Heikkilä, tel

55 REMISSVAR Sida 1(3) Utbildningsnämnden Sirpa Heikkilä, tel /UN0089 Kommunstyrelsen Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås stad läsåret 2015/2016 Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0317 Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande) Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan. Nämndens yttrande i sammanfattning Drottning Blankas gymnasieskola AB ansöker om utökning 1 av befintlig verksamhet vid Drottning Blankas Gymnasieskola Borås med följande utbildning: Hantverksprogrammet med inriktningen Frisör. Totalt antal sökta platser åk 1: 16. Totalt antal platser på programmet fullt utbyggt 2017 (åk 1-3): 48 Planerad start för samtliga utbildningen: läsåret 2015/16. Det sökta programmet och inriktningen bedrivs idag i Borås såväl i kommunal som fristående regi. Om Drottning Blankas Gymnasieskola AB:s ansökan beviljas kan det innebära att det läsåret 2015/16 finns ett stort antal antagningsplatser på den aktuella utbildningen. Dimensioneringen av elevplatser kan medföra att Utbildningsnämnden behöver förändra strukturen inom den egna verksamheten. Utbildningsnämnden anser att fristående gymnasieskolor i Borås medför ett större utbud av utbildningar samt en positiv konkurrens om elever och därmed en strävan att ständigt förbättra kvaliteten på de egna utbildningarna. Nämndens inställning är att det är eleverna som ska välja vilken skola de ska studera vid, inte politikerna. Nämnden måste ständigt vara beredd på att anpassa sin organisation efter elevernas val. Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB. 1 Elevstatistik Drottning Blanka läsåret 2013/14: Samhällsvetenskapsprogrammet/Beteendevetenskap 13 elever, Vård- och omsorgsprogrammet 46 elever, Hantverksprogrammet 45 elever varav 38 på Övriga hantverk; hår- och makeupstylist och färre än 10 elever på Frisör. Källa: Skolverket/SIRIS

56 Nämndens yttrande i sin helhet I den kommunala gymnasieskolans samtliga årskurser (inklusive Introduktionsprogrammen) går totalt elever innevarande läsår 2013/14. Av dessa är boråsare. I de fristående gymnasieskolorna är antalet Boråselever 419. (Lokal statistik 15 oktober 2013) För läsåret 2014/15 hade Borås Stads gymnasieskolor totalt antagningsplatser i år 1 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val. De övriga introduktionsprogrammens platser tillkommer. Planerat utbildningsutbud 2014/15 för gymnasieskolan redovisas i bilaga 1. Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2014/15 finns i bilaga 2. Antagningsplatserna i de fristående gymnasieskolorna uppgår till 466 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val. Preliminär antagningsstatistik för 2014/15 redovisas i bilaga 3. Enligt befolkningsprognos finns det boråsare i årskullen sextonåringar år 2015 och året efter. Befolkningsprognos över antal 16-åringar finns i bilaga 4. Elevunderlaget i gymnasieskolorna kan påverkas av att det till kommunens gymnasieskolor även söker elever från näraliggande kommuner. Från och med 2011 har eleverna rätt att bli förstahandsmottagna på utbildning i annan samverkans-kommun även om samma utbildning erbjuds av hemkommunen. Förteckning över samverkanskommunerna finns i bilaga 5. Drottning Blankas Gymnasieskola AB ansöker om utökning av befintlig verksamhet med följande utbildning: Program Inriktnin g Antal platser åk 1 Antal platser åk 2 Antal platser åk 3 Hantverksprogrammet Frisör Planerad start för utbildningen är läsåret 2015/16. Antal platser Fullt utbyggt 2017 Den sökta utbildningen bedrivs i Borås såväl i kommunal som fristående regi. (Sammanställning i bilaga 6.) Om Drottning Blankas Gymnasieskola AB får ansökan beviljad kan det innebära att det läsåret 2015/16 kommer att finnas ett stort antal antagningsplatser på det aktuella programmet och inriktningen. Detta kan medföra att Utbildningsnämnden måste göra omfattande anpassningar i form av omstrukturering av personal och lokaler som en följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda utbildningar. Utbildningsnämndens grundinställning är att ett brett utbud av utbildningar skapar en positiv konkurrens om eleverna och att val av skola och utbildning ska göras av eleven, inte av politikerna. Utbildningsnämnden tar inte ställning till kvaliteten i den ansökta skolan utan utgår ifrån att Skolinspektionen gör en kvalitetsgranskning av verksamheten inför varje beslut. Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB.

57 Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande UTBILDNINGSNÄMNDEN Anna Svalander Ordförande Anders Waldau Utbildningschef Bilagor 1. Planerat utbildningsutbud läsåret 2014/15 2. Gymnasieskolans antagningsorganisation 2014/ Preliminär antagningsstatistik till läsåret 2014/15 4. Befolkningsprognos 16 åringar Samverkanskommuner 6. Sammanställning program och elevantal

58 Planerat utbildningsutbud i gymnasieskolan läsåret 2014/15 Bilaga 1 Skola Almåsgymnasiet Program Nationella program: Barn- och fritidsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet (Florist, Frisör, Hår- och makeupstylist, Textil design) Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Introduktionsprogram: Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Lärlingsutbildning Bäckängsgymnasiet Nationella program: Estetiska programmet (Bild och formgivning, Dans, Musik, Teater) Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Designprogrammet (särskild variant) Introduktionsprogram: Preparandutbildning Språkintroduktion Sven Eriksonsgymnasiet Nationella program: Barn- och fritidsprogrammet (Fritid och hälsa/nationell idrottsutbildning, NIU) Ekonomiprogrammet Teknikprogrammet International Baccalaureate (IB) Entreprenörsprogrammet (nationell spetsutbildning) Introduktionsprogram: Preparandutbildning Tullengymnasiet Introduktionsprogram: Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Språkintroduktion Individuellt alternativ

59 Bilaga 1 forts. Skola Viskastrandsgymnasiet Program Nationella program: Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Estetiska programmet (Estetik och media) Fordons- och transportprogrammet Hantverksprogrammet (Finsnickeri) Industritekniska programmet (Produkt- och maskinteknik, Svetsteknik) VVS- och fastighetsprogrammet Introduktionsprogram: Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Lärlingsutbildning.

60

61

62 Sammanställning av antal kommunala och fristående gymnasieskolor som erbjuder den av Drottning Blankas gymnasieskola AB ansökta programmet och inriktningen, antal planerade utbildningsplatser på respektive skola samt antagningsstatistik per Sökande fristående huvudman: Drottning Blankas gymnasieskola AB Bilaga 3 Hantverksprogrammet med inriktning Frisör i Borås 2014/2015 Sökande per Inriktning/skola Antagna 14/15 Reserver 14/15 Antagna Antagna Första övriga från lägeskommunen handssökande sökande HANTVERKS- PROGRAMMET Totalt antal sökande Sökande 14/15 Behöriga förstahandssökande Övriga behöriga sökande Sökande från lägeskommunen Antal platser 14/15 Antagna förstahandssökande Övriga sökande Antal lediga platser 14/15 Frisör Almåsgymnasiet Inriktning/skola Antagna 14/15 Reserver 14/15 Antagna Antagna Första övriga från lägeskommunen handssökande sökande HANTVERKS- PROGRAMMET Totalt antal sökande Sökande 14/15 Behöriga förstahandssökande Övriga behöriga sökande Sökande från lägeskommunen Antal platser 14/15 Antagna förstahandssökande Övriga sökande Antal lediga platser 14/15 Frisör Drottning Blankas frisörgymnasium Borås 1

63 Bilaga 4 Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande 5 åren ( ) År 16-åringar Källa: Borås Stad - Samhällsplanering - Stadskansliet

64 Bilaga 5 Samverkanskommuner Boråsregionen Borås Bollebygd Herrljunga Mark Svenljunga Tranemo Ulricehamn Vårgårda

65 Bilaga 6 Sammanställning av kommunala och fristående gymnasieskolor som erbjuder det av Drottning Blankas gymnasieskola AB ansökta programmet och inriktningen samt antal elever läsåret 2013/14. Gymnasieskola Kommunal Fristående Program Inriktning Antal elever läsåret 2013/14* Frisör 88 Drottning Blankas gymnasieskola Almåsgymnasiet X Hantverksprogrammet Hantverksprogrammet Frisör.. 1 *Källa: Skolverket SIRIS Gymnasieskolan - Elevstatistik läsåret 2013/14 1 Uppgift som baseras på färre än 10 elever dubbelprickas.

66 Ansökningsid: Gy 2014/41072 I kommun Borås stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska lämnas till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Det undertecknade försättsbladet ställs till Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm. Följ instruktionerna till ansökningsblanketten och Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola (SKOLFS 2011:154). När din ansökan registreras hos Skolinspektionen betraktas det som en behandling av personuppgifter i personuppgiftslagens (1998:204) mening. Personuppgifterna kommer att behandlas med stöd av 10 e) personuppgiftslagen. Personuppgifter kan exempelvis vara ditt namn, adress- eller e-postuppgifter. Dina uppgifter kommer inte att användas för något annat ändamål än för att behandla din ansökan. Dina personuppgifter kommer exempelvis inte att samköras med något annat register eller annan myndighet. Den registrerade har enligt personuppgiftslagen rätt till registerutdrag och rättelse av uppgifterna. Ansökningsid: Gy 2014/ Huvudmannen och ombud 1.1) Uppgifter om huvudmannen Sökandens namn (exempel Bolaget AB) Drottning Blankas gymnasieskola AB Organisationsform Aktiebolag Organisationsnummer/personnummer Utdelningsadress, postnummer och ort Kaserntorget 6, Göteborg Webbadress

67 E-postadress Telefon arbetet Mobil ) Bifoga huvudmannens registeruppgifter Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Se avsnitt 16 för bilagor. registreringsbevis från Bolagsverket. registreringsbevis från Bolagsverket och bolagsavtal. personbevis och registerutdrag från Skatteverket som visar att sökanden är godkänd för F-skatt. registreringsbevis från Bolagsverket och föreningens stadgar. föreningens stadgar och förteckning över styrelsens medlemmar med personnummer. trossamfundets stadgar och registreringsbevis från registret över trossamfund hos Kammarkollegiet. registreringsbevis från länsstyrelsen och stiftelseförordnande. 1.3) Offentligt inflytande Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 skollagen (2010:800) 1.4) Huvudmannens ombud Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med ombudet. Vid ett byte av ombud ska en ny fullmakt skickas in. Ombudets namn Fredrik Ericsson E-postadress

68 Telefon arbetet Mobil ) Fullmakt Ombudets behörighet att företräda huvudmannen bekräftas genom att en fullmakt bifogas till ansökan. Se avsnitt 16 för bilagor. 1.6) Skolenhetens uppgifter Skolenhetens namn Drottning Blankas Gymnasieskola Borås Ombudets namn Fredrik Ericsson E-postadress Webbadress Telefon arbetet Mobil Utdelningsadress, postnummer och ort vid befintlig skola. Stora Brogatan 11, Borås 1.7) Utökning av befintlig skolenhet Fråga 1.8 till 1.11 besvaras endast när ansökan gäller en utökning vid en befintlig skolenhet. Denna ansökan gäller en utökning vid befintlig skolenhet. Ja Nej 1.8) SkolID Om ansökan avser en utökning, angeskolidbestående av 5 siffror ) Byta namn gamla namnet Om skolenheten ska byta namn anges det gamla namnet här. 1.10) Byta namn nya namnet Om skolenheten ska byta namn anges det nya namnet här. 1.11) Nuvarande antal elever Ange nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive program, inriktning och årskurs.

69 Program Inriktning Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Ta bort Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap 5 13 Vård- och omsorgsprogrammet Hantverksprogrammet Övriga hantverk Totalt antal elever vid skolenheten: 97 Ansökningsid: Gy 2014/ Sökta program, elevantal och elevprognos 2.1) Nationella program och inriktning Program som ansökan avser, ange nationella program och inriktningar samt elevantal. Nationellt program Inriktning Hantverksprogrammet Frisör Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt Läsår Läsår Läsår ) Antal elever vid fullt utbyggd verksamhet Redovisa planerat antal elever vid fullt utbyggd verksamhet samt vilket år detta inträffar. Vid utökning ange antal elever enbart för den/de sökta utbildningen/utbildningarna. Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt År Fullt utbyggd verksamhet ) Elevprognos En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna startas upp och bedrivas långsiktigt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Se avsnitt 16 för bilagor.

70 Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen: Vi har anlitat en extern aktör, Nordiska undersökningsgruppen, kontaktperson Anders Lindhe tel , som genomfört en intresseundersökning under december Nedan följer en beskrivning av Nordiska undersökningsgruppens tillvägagångssätt. Vi har försett dem med information om oss och frågeställningen. Se Bilaga 3. Nordiska undersökningsgruppen har sedan försett oss med resultat från intresseundersökningen, se Bilaga 4.Svaren inhämtas via telefonintervjuer.omfattning, genomförande och rapporteringsamtalet inleds med att ärendet presenteras för endera vårdnadshavare. Om vårdnadshavaren ger tillstånd kan intervjun med ungdomen genomföras. Enkäten inleds med en kortare presentation av Drottning Blankas gymnasieskola samt en fråga om ungdomen kan tänka sig att välja ett eller flera av de program Drottning Blankas gymnasieskola avser att ansöka om att få starta. Enkäten innehåller således endast en fråga med fasta svarsalternativ. Resultaten redovisas som tabeller per kommun och program (liknande tidigare genomförd undersökning)målgrupp, urval:målgrupper och urvalet är: Vårdnadshavare till barn födda 1998 (för att få tillåtelse att prata med ungdomen) Invånare i upptagningsområdet Max 850 i urval per kommun (ger ca 750 nr att bearbeta tills rätt antal svar erhållits)adresskälla:statens personadressregister (SPAR) + telefonnummersättning. Ansökningsid: Gy 2014/ Ekonomi 3.1) Etableringskostnader Etableringskostnaderna ska redovisas i budgeten. Om huvudmannen inte angett några etableringskostnader, ange varför. Se avsnitt 16 för bilagor. Se Likviditetsbudget, Bilaga 5 samt Resultatbudget, Bilaga 6. Etableringskostnaden fördelar sig på olika poster som återfinns i de aktuella budgeterna. Kostnaden för Läsår 1 kan ses som den totala etableringskostnaden, dock är det kostnader som fördelas på mer än ett år som till exempel datorkostnader där det är leasingavtal på tre år. 3.2) Bidragsbelopp Redovisa hur huvudmannen har beräknat bidragsbeloppet per nationellt program. Beloppet ska stå i överensstämmelse med det angivna elevantalet. Bidragsbeloppet bygger på 2014 års elevpeng. Personal centralt inom Academedia tar fram dessa uppgifter av lägeskommunen.

71 3.3) Årsredovisning Bifoga den senaste årsredovisningen, om sådan finns. Om ekonomin visar låg likviditet och/eller soliditet redogör i förekommande fall för bakgrunden till den låga likviditeten och soliditeten. Redogör dessutom för hur huvudmannen ska stärka den ekonomiska situationen. Se avsnitt 16 för bilagor. Se Bilaga 7 3.4) Övriga inbetalningar/intäkter Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange vad posten övriga inbetalningar/intäkter består av och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som är hänförliga till inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten (exempelvis caféverksamhet eller frisörverksamhet). Tillskott av medel som inte omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande. Se avsnitt 16 för bilagor ) Lån/ägartillskott/finansiering med egna medel Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter. Se avsnitt 16 för bilagor. Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. Av lånelöftet ska framgå vilket belopp som kan/kommer att lånas ut. Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post och styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av behörig firmatecknare samt till exempel kontoutdrag, årsredovisning eller liknande som visar att medlen finns att tillgå. Detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i redan bedriven verksamhet. Styrk posten med till exempel senaste årsredovisning. Ägartillskott - se Bilaga ) Likviditetsbudget och resultatbudget Samtliga utbetalningar/kostnader för etableringen ska ingå i budgeten. Likviditetsbudget Resultatbudget Inbetalningar Läså r 1 Intäkter Läså r 1 Läså r 2 Läså r 3 Kommunalt bidrag Kommunalt bidrag Lån Övriga intäkter

72 Ägartillskott Finansiering med egna medel Övriga inbetalningar Summa inbetalningar Utbetalningar Personal Skolledning Lärare Administration Rekrytering Fortbildning Lokaler/utrustning Lokalkostnad Möbler Datorer Service Kontorsutrustning Telefon, kopiator mm Läromedel Litteratur/utrustning/skolbibliot ek Programvaror, licenser Övrigt Info och annonsering Elevhälsa Skolmåltider Studieresor Summa intäkter Kostnader Personal Skolledning Lärare Administration Rekrytering Fortbildning Lokaler/utrustning Lokalkostnad Service Kontorsutrustning Läromedel Litteratur/utrustning/skolbibliot ek Programvaror, licenser Övrigt Info och annonsering Elevhälsa Skolmåltider Studieresor APL-handledning Försäkringar Studie- och yrkesvägledning Finansiella poster Räntor

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-423/6780 Sida 1 (10) 2013-10-11 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2013-10-24 Studievägsutbudet

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun Nr, Skolinspektionen Täby enskilda gymnasium AB Box 2800 187 28 Täby Att: poul.sorensen@tabyenskilda.se 1 (6) Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-10-09 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2014-10-23 Studievägsutbudet i gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Remiss avseende ansökan från Lärande i Sverige AB om en utökning av befintlig gymnasieskola vid Realgymnasiet

Remiss avseende ansökan från Lärande i Sverige AB om en utökning av befintlig gymnasieskola vid Realgymnasiet UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Holström Ingrid Håkansson Katarina Datum 2016-04-06 Diarienummer UBN-2016-0704 Utbildningsnämnden Remiss avseende ansökan från Lärande i Sverige AB om en utökning av

Läs mer

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta t91 2 NOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kre,,d e. ( t-t Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-0852 Utbildningsnämnden Ansökan från LOKS AB om godkännande som huvudman för en utökning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående skola Allmän information

Läs mer

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta Utt\I 2o 2? PI:r 1(04 k 1URI UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-1446 Utbildningsnämnden Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Sida 1 av 14 Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram " Beslut Dnr 44-2015:9675 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Drottning Blankas

Läs mer

Tid och plats Tisdagen den 23 oktober kl. 17.00-18.15, Yrkeshögskolan Bryggaregatan 17

Tid och plats Tisdagen den 23 oktober kl. 17.00-18.15, Yrkeshögskolan Bryggaregatan 17 2012-10-23 1(8) Tid och plats Tisdagen den 23 oktober kl. 17.00-18.15, Yrkeshögskolan Bryggaregatan 17 Omfattning 115-130 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Per Carlsson (S) Birgitta Bergman (M)

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 201 7-1 1-27 Hagströmska Gymnasiet AB Jarl.uggla@vindora.se för gymnasieskola efter tillsyn av Hagströmska Gymnasiet AB Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (4) Skolinspektionens

Läs mer

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde:

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 26 augusti klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17.00 Plats: Utbildningskontorets sammanträdesrum, Stora

Läs mer

Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423

Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423 Remiss Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423 Ansökan från Frösunda LSS AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Danderyds kommun Frösunda LSS AB har hos Skolinspektionen

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Föräldraråd 2011-11-30

Föräldraråd 2011-11-30 Agenda Nyheter Uterummet förändras Garantibesiktning av skolan Skolskogen Trafiksäkerhet Tillsyn skolinspektionen Nytt betygssystem Demografi Övriga frågor Syfte med Skolinspektionens tillsyn Skolinspektionens

Läs mer

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 bc'6, c 0/5_ Uppsala UTBIDNINGSFORVATNINGEN Handlaggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2015-10-29 UBN-2015-2227 Utbildningsnamnden Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 Forslag

Läs mer

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholms stad och län

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholms stad och län Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-1499/2016 Sida 1 (12) 2015-03-18 Handläggare Robert Lundh Telefon: 08 508 33 638 Till Utbildningsnämnden 2016-04-14

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Innehåll... 0 Förord... 2 Sökande... 3 Sökande totalt vid slutantagningen... 3 Gymnasieutbudet i Stockholms län... 4 Antal

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning platser antagna Lägsta Medel Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 282 Samhällsvetenskapsprogrammet 56 56 217,5 258 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet,

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande som huvudman för Naturvetenskapsprogrammet särskild

Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande som huvudman för Naturvetenskapsprogrammet särskild plr psa KOMMUN uh UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN iere,,,,a e \ 3. Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-1482 Utbildningsnämnden Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll VÄLKOMMEN till Gymnasieinformationen 24 november Frejaskolan Julia Kjäll Viktigt att veta 18 nationella program (totalt 60 inriktningar) + Introduktionsprogram (5 program) + Särskilda varianter Ämnen och

Läs mer

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde:

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 25 augusti klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17.00 Plats: Utbildningskontoret, Stora Brogatan 45. 1

Läs mer

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M)

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M) 2013-03-26 1(7) Tid och plats Tisdagen den 26 mars 2013, kl. 17.00-18.20, Utbildningskontorets sammanträdesrum Omfattning 31-44 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Birgitta Bergman (M) Mattias Danielsson

Läs mer

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde:

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 22 oktober klockan 14.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 14.00-16.00 Plats: Utbildningskontorets sammanträdesrum, Stora

Läs mer

tjänstgörande för Mattias Danielsson (C)

tjänstgörande för Mattias Danielsson (C) 2013-04-16 1(5) Tid och plats Tisdagen den 16 april 2013, kl. 17.00-17.40, Utbildningskontorets sammanträdesrum Omfattning 45-54 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Per Carlsson (S) Birgitta Bergman

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18 Uplialue UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2016-06-14 UBN-2016-2506 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskola

Tillsynsbeslut för gymnasieskola Bilaga 2 Beslut 2014-01-28 Södertälje kommun sodertalje.kommun@sodertalje.se rektor vid Torekällgymnasiet maria.leonardsson@sodertalje.se Tillsynsbeslut för gymnasieskola efter kvalitetsgranskning av undervisning

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2016:11225 Lichron Teknik AB Org.nr. 556756-0635 elin.tai.lindberg@lichron.se för gymnasieskola efter tillsyn av Lichron Teknik AB Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17 Plelue UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN USKI Zot 06) kvre,kcie.. I 5 Handläggare Datum Diarienummer Nasser Ghazi 2015-05-20 UBN-2015-2227 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer

Läs mer

Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011

Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011 2010-11-08 1 (6) Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011 Bakgrund Från och med kalenderåret 2010 gäller nya bestämmelser om kommunens bidrag

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Senast granskad juli 2011 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Sammanfattning Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Elever som riskerar att inte nå

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen, utökning vid JENSEN gymnasium Lund i Lunds kommun, dnr :1109

Remiss från Skolinspektionen, utökning vid JENSEN gymnasium Lund i Lunds kommun, dnr :1109 YTTRANDE Datum Diarienummer Sida 2016-02-17 BUN 2016/22 1 (2) BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTOR Barn- och utbildningssektorn Barn- och utbildningsnämnden Remiss från Skolinspektionen, utökning vid JENSEN gymnasium

Läs mer

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet Vägledningssamtal med alla elever i åk 9 Vill du som förälder boka tid för ett samtal inför gymnasievalet? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens. Valet till gymnasiet Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.se Detta är gymnasieskolan 18 nationella program = 60 inriktningar

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Stockholms kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kungsholmens grundskola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Kungsholmens grundskola har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun Information och Kompetens i Sverige AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (5) Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun Beslut Skolinspektionen bedömer att Information

Läs mer

Huvudmannabeslut för gymnasieskola

Huvudmannabeslut för gymnasieskola Dnr 43-2016:10988 Uppsala kommun Huvudmannabeslut för gymnasieskola efter tillsyn i Uppsala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10988 2(6) Skolinspektionens

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna Uppsala * "KOMMUN UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas 2015-04-13 UBN-2015-1487 Utbildningsnämnden Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 3 0 5 8 0 197,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 7 0 1 8 0 180 Hotell- och turismprogrammet HT 10 6 0 6 12 0 187,5 Industritekniska

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Gymnasieansökan 2013

Gymnasieansökan 2013 Gymnasieansökan 2013 Yrkesprogram Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket ( anställningsbarhet ) * Högskoleförberedande program Ska vara en bra förberedelse för studier

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-9-2 1:48:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 12 9 8. 159. Hantverksprogrammet 12 3 1 8. 8. Yrkesintroduktion, Mot Bygg-

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Sundlergymnasiet i Vårgårda kommun 2(10) Tillsyn Sundlere ymnaset har genomfört tillsyn

Läs mer

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun Dnr 31-2010-2157 Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola Grundskola Förskoleklass och grundskola I kommun Katrineholms kommun Ort och datum Norrköping 2010-03-30 Skolans namn Lärandeskolan

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9723 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Örebro belägen i Örebro kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet Örebro har

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram Dnr 44-2016:11153 Jensen education college AB Org.nr. 556635-8759 anna.wigerjensen@jenseneducation.se mats.rosen@jenseneducation.se Rektorn vid JENSEN gymnasium Jönköping peter.sandin@jenseneducation.se

Läs mer

Tid och plats Tisdagen den 26 januari 2016, kl , Utbildningsförvaltningen

Tid och plats Tisdagen den 26 januari 2016, kl , Utbildningsförvaltningen 2016-01-26 1(5) Tid och plats Tisdagen den 26 januari 2016, kl. 16.00-16.25, Utbildningsförvaltningen Omfattning 1-15 Beslutande ledamöter Helene Sandberg (S) Andreas Cerny (L) Anita Spjuth (V) Anders

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11218 STEG för framtiden Aktiebolag Org.nr. 556753-8383 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av STEG för framtiden Aktiebolag Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-03-10 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminär gymnasieorganisation

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen Praktiska Sverige AB Org.nr. 556257-5786 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Praktiska gymnasiet Göteborg belägen i Göteborgs kommun Skolinspektionen_

Läs mer

Tid och plats Tisdagen den 25 mars 2014, kl. 17.00-18.00, Textile Fashion Center

Tid och plats Tisdagen den 25 mars 2014, kl. 17.00-18.00, Textile Fashion Center 2014-03-25 1(10) Tid och plats Tisdagen den 25 mars 2014, kl. 17.00-18.00, Textile Fashion Center Omfattning 34-53 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) ordförande Birgitta Bergman (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 1 185 185 Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Huddinge kommun barn-utbildning@huddinge.se Rektorn vid Sjödalsgymnasiet bo.milton@huddinge.se för gymnasieskola efter tillsyn av Sjödalsgymnasiet i Huddinge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rin Skolinspektionen Dnr 43-2016:4444 Lidingö kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram Gymnasieval Åk 9 18 Nationella program 5 Introduktions program 6 Högskoleförberedande program Högskoleexamen 12 Yrkesprogram Yrkesexamen Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Köpings kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Ullvigymnasiet beläget i Köpings kommun 2 (7) Tillsyn i Ullvigymnasiet har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Ullvigymnasiet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4768 Torsby kommun ulf.blomquist@torsby.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Östmarks skola i Torsby kommun 2(13) Tillsyn i Östmarks skol har genomfört tillsyn av Torsby

Läs mer

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde:

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 23 augusti klockan 14.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 14.00-16.00 Plats: Utbildningsförvaltningen, Stora Brogatan 45.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram Örkelljunga kommun för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram efter tillsyn i Örkelljunga Utbildningscentrum, gymnasieskola i Örkelljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Information om ansökan till Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, läsåret 2018/2019.

Information om ansökan till Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, läsåret 2018/2019. Information om ansökan till Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, läsåret 2018/2019. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro är en kommunal gymnasieskola. Vi har riksrekryterande gymnasieutbildning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2016:11243 Fria Läroverken i Sverige AB Organ'. 556917-2041 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Fria Läroverken Linköping belägen i Linköpings kommun 2 (9)

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-27 Stockholms idrottsgymnasium AB johan@idrottsgymnasiet.se Rektorn vid Stockholms Idrottsgymnasium klas@idrottsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och diskriminering som innehåller en översikt över det som behöver göras för att främja lika rättigheter

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rin Skolinspektionen Dnr 44-2016:11081 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Org.nr. 556462-4368 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Skolinspektionen

Läs mer