Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 29 april klockan Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 29 april klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17."

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 29 april klockan Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan Plats: Utbildningskontorets sammanträdesrum, Stora Brogatan Val av justerare Tid för justering torsdagen den 5 maj. 2 Godkännande av föredragningslistan 3 Allmänhetens frågestund Beslutsärenden 4 Budgetuppföljning mars 2014 (2014/UN ) Bilaga 5 Ansökan från Viskastrandsgymnasiet om servering av vin/öl i samband med måltid vid extern representation (2014/UN ) Bilaga 6 Remiss av promemorian Riksinternatskolor (2014/UN ) Bilaga 7 Ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås Stad (2014/UN ) Bilaga 8 Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning 9 Avgivna skrivelser enl. bilagd förteckning 10 Delegationsbeslut 11 Övriga frågor Rapport från programråd/lärlingsråd/yh ledningsgrupp Kontaktpolitikerbesök Anna Svalander Ordförande Anders Waldau Utbildningschef

2 Ärende 4 BESLUTSFÖRSLAG Budgetuppföljning mars 2014 Förslag till beslut: Utbildningsnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning per mars Datum Ordförande Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Vice ordförande Diarienummer: 2014/UN Handläggare: Michael Malmström, tel

3 PM Budgetuppföljning / Prognos för Utbildningsförvaltningen per mars Allmänt Prognosen för utbildningsförvaltningen visar ett minus på 6,1 mkr när den centrala bufferten på drygt 4,5 mkr inräknas. Utan buffert visar prognosen ett minus på 10,6 mkr. I det prognostiserade resultatet ingår bufferten som är 4,5 mkr och kommer att fördelas ut på gymnasieskolorna. i och med arbetet med att införa en ny skolreform GY11 och avvecklande av den gamla skolreformen. Utöver detta kommer 5,7 mkr att användas till följande: Fortsatt införande av Gy 11 i våra gymnasieskolor. Fortsatt uppbyggnad av yrkesprogrammen (Gy 11). Inredning samt utrustning i samband med ombyggnation av Viskastrandsgymnasiet och Sven Eriksonsgymnasiet. Prognosen för 2014 visar att Utbildningsförvaltningen kommer sluta på ett resultat om -6,1 mkr. Tillåtelse att göra ett resultat på minus 5,7 mkr har beslutats i KS. Skillnaden mellan tillåtet överdrag och prognostiserat resultat, är ca 0,3 mkr, som är kostnad under året för den inköpta bussen inom särgymnasiet. Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar interkommunala ersättningar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Prognos per enhet Gemensam utbildningsadministration Gemensam utbildningsadministration beräknas klara sin budget I prognosen t.o.m mars visas ett plus på 0,2 mkr. Avdelningen för verksamhets utvecklingsenheten Avdelningen för verksamhets utveckling beräknas klara sin budget för 2014.

4 Gymnasieskolan Gymnasieskolans prognos visar ett minus på -10,1 mkr. Prognosen för gymnasieskolan är mycket osäker då nämnden ännu inte vet hur eleverna väljer inför starten av årskurs 1, höstterminen Detta påverkar prognosen i allra högsta grad. Inte bara utfallet av de interkommunala ersättningarna utan även kostnaderna för de enskilda kommunala gymnasieskolorna är direkt beroende av hur eleverna väljer. I prognosen redovisas ett minus för verksamheten undervisning på 24,6 mkr. Intäkter för interkommunala ersättningar (IKE) visar ett plus, och beräknas hamna på ca 7,8 mkr över antagandet i budget. Detta bygger dock på en mycket grov uppskattning på grund av osäkerheten kring elevernas val inför ht 14. Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen beräknas klara sin budget för Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolans prognos visar ett minus på 0,7 mkr. Detta på grund av en prognostiserad för hög kostnad för elevassistenter, som bygger på ett minskat elevunderlag på Hulta Ängar. Samt kostnader för inköpt buss ca 0,3 mkr. Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet till höstterminen. Naturskolan Naturskolans verksamhet köps av Navet till den budgeterade kostnaden. Förslag till beslut att godkänna presenterad prognos UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Michael Malmström Controller

5 Prognos 2014, Tkr Avv.mot Bu Avv.mot Bu Skillnad Jämförelse Enhet Tkr Pr. Mar 14 Pr. Feb 14 mot Feb 14 Redov Gem adm 184,4 0,0 184, , Almås ,1 0, , , Bäckäng ,2 0, ,2 0, Sven Erikson ,0 0, , , Tullen -487,8 0,0-487, , Viskastrand ,8 0, , , Gy gem , , , ,4 SA GYMNASIET , , ,9-539, AVD för VHT UTV 0,0 0,0 0,0 600, Grund 0,0 0,0 0,0-110, Gymn 0,0 0,0 0,0 0, PU 0,0 0,0 0,0 0, KY 0,0 0,0 0,0 0, SFI 0,0 0,0 0, , YH 0,0 0,0 0, , Särvux 0,0 0,0 0,0 82, Gymn Teori 0,0 0,0 0, , Björkäng 0,0 0,0 0,0 0, Gymn Yrkes 0,0 0,0 0,0 0, Vägledn. Hus 0,0 0,0 0,0 0, Gem 0,0 0,0 0,0 7,1 SA KOMVUX 0,0 0,0 0,0 0,0 GY SÄR BE nat pr 95,3 0,0 95,3 206, Verksamhetstr ,9 0, ,9 12, BE Korttid 14,6 0,0 14,6 98, X AL nat pr 287,6 0,0 287, , AL Yrkestr. 160,2 0,0 160,2 345, AL Korttid 42,1 0,0 42,1 37, VS nat pr 9,3 0,0 9,3-115, Elevboende 8,7 0,0 8,7-177, Gy sär gem -213,7 0,0-213,7-251,3 SA GYMN.SÄR -719,8 0,0-719, ,7 Navet 256 Naturskolan 0,0 0,0 0,0 4,7 SUMMA , , , ,6 Central buffert 4 547,6 0, ,6 0,0 RESULTAT , ,0-373, ,6 varav buffert 4 547,6 0, ,6 0,0 Resultat exkl buffert , , , ,6 Krav på överskott Avvikelse mot ram , , ,2 Ing. Ack. resultat , Utg. Ack. Resultat ,7 Eget Ack 5 773, Michael Malmström UBK Prognos månadsjämförelse 14.xls

6 Ärende 5 BESLUTSFÖRSLAG Ansökan från Viskastrandsgymnasiet om servering av vin/öl i samband med måltid vid extern representation Förslag till beslut: Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan om servering av vin/öl i samband med måltid vid extern representation. Alkoholfria alternativ ska erbjudas gästerna. Datum Ordförande Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Vice ordförande Diarienummer: 2014/UN Handläggare: Sirpa Heikkilä, tel

7

8

9

10 Ärende 6 BESLUTSFÖRSLAG Remiss av promemorian Riksinternatskolor Förslag till beslut: Utbildningsnämnden tillstyrker promemorian Riksinternatskolor. Datum Ordförande Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Vice ordförande Diarienummer: 2014/UN Handläggare: Sirpa Heikkilä, tel

11 REMISSVAR Sida 1(2) Utbildningsnämnden Sirpa Heikkilä, tel /UN0086 Kommunstyrelsen Remiss av promemorian Riksinternatskolor Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0279 Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande) Utbildningsnämnden tillstyrker promemorian Riksinternatskolor. Nämndens yttrande i sammanfattning I promemorian Riksinternatskolor föreslås att nuvarande tre fristående grundoch gymnasieskolor som har ställning som riksinternatskola framledes ska ha samma ställning som andra fristående skolor. Vidare föreslås att för utlandssvenska elever ska samma regler för statsbidrag gälla oavsett vilken skola eleverna väljer. De särskilda bidragen - bidrag för internatverksamhet riktad till utlandssvenska elever och extra bidrag för att möjliggöra en flexibel skolorganisation av verksamheten - föreslås tas bort. Förslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2015 med vissa övergångsbestämmelser avseende statsbidrag för elever som påbörjar utbildning vid en riksinternatskola före ikraftträdandet. Utbildningsnämnden tillstyrker förslagen i promemorian Riksinternatskolor. Nämndens yttrande i sin helhet På uppdrag av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet har en utredning rörande riksinternatskolor genomförts och förslag utarbetats om dessa skolors framtida ställning. Av utredningen framgår att det idag finns tre fristående riksinternatskolor på grund- och gymnasieskolenivå. Dessa är Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, Lundsbergs skola och Grennaskolan. Riksinternatskolorna har, enligt skollagen, till uppgift att anordna skola för i första hand utlandssvenska elever. Med utlandssvensk elev avses en elev vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är svensk medborgare. Stadigvarande vistelse i utlandet innebär enligt Skolverket att vårdnadshavaren ska tillbringa sin dygnsvila utomlands under en sammanhängande tidsperiod av sex månader. Tillfälliga avbrott i utlandsvistelsen saknar betydelse för bedömningen.

12 2 Utredningen visar att antalet utlandssvenska elever minskar vilket har medfört att dessa elever utgör en minoritet av riksinternatskolornas elever. Läsåret 2012/13 uppgick andelen till 22 %. Därmed menar utredningen att det inte längre finns behov av att ha en särskild verksamhet för elevgruppen och föreslår att ställningen som riksinternatskola ska tas bort. På så sätt får de tre riksinternaten samma ställning som andra fristående skolor, med samma rätt till ersättning för de elever som tas emot. Utredningen föreslår vidare att de utlandssvenska elevernas utbildning i Sverige ska fortsatt erhålla statsbidrag, oavsett vilken skola eleverna väljer. Riksinternatskolorna erhåller idag statsbidrag för internatverksamheten. Bidragets storlek avgörs av antalet utlandssvenska elever som bor på internatet. Det finns samtidigt fler skolor i Sverige som har internatverksamhet utan att uppbära statsbidrag för detta. Med utgångspunkt i skollagens princip om lika villkor föreslås att samma regelverk ska gälla för alla skolor med elevhemsboende och bidrag för internatverksamhet riktad till utlandssvenska elever bör därför tas bort. Riksinternatskolorna får även ett extra bidrag för att möjliggöra en flexibel skolorganisation av verksamheten. Även detta bidrag föreslås tas bort. Förslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2015 med vissa övergångsbestämmelser avseende statsbidrag för elever som påbörjar utbildning vid en riksinternatskola före ikraftträdandet. För kommunens vidkommande bedöms förslaget medföra marginella ekonomiska konsekvenser och inga konsekvenser för den kommunala självstyrelsen. Utbildningsnämnden har tagit del av promemorian. Nämnden delar utredningens uppfattning att mot bakgrund av att andelen elever som har status som utlandssvensk elev har minskat är det inte längre befogat med särskilda skolor som i första hand tar emot utlandssvenska elever och därför bör särställningen som riksinternatskola tas bort. Nämnden instämmer vidare i utredningens förslag att nuvarande fristående riksinternatskolor framledes ska ha samma ställning som övriga fristående gymnasieskolor och oavsett elevens val av skola ska statsbidrag utgå med samma belopp. Även i övriga delar tillstyrker Utbildningsnämnden förslagen i promemorian Riksinternatskolor. Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande UTBILDNINGSNÄMNDEN Anna Svalander Ordförande Anders Waldau Utbildningschef

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 Ärende 7 BESLUTSFÖRSLAG Remiss Ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås Stad Förslag till beslut: Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan. Datum Ordförande Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Vice ordförande Diarienummer: 2014/UN Handläggare: Sirpa Heikkilä, tel

55 REMISSVAR Sida 1(3) Utbildningsnämnden Sirpa Heikkilä, tel /UN0089 Kommunstyrelsen Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås stad läsåret 2015/2016 Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0317 Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande) Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan. Nämndens yttrande i sammanfattning Drottning Blankas gymnasieskola AB ansöker om utökning 1 av befintlig verksamhet vid Drottning Blankas Gymnasieskola Borås med följande utbildning: Hantverksprogrammet med inriktningen Frisör. Totalt antal sökta platser åk 1: 16. Totalt antal platser på programmet fullt utbyggt 2017 (åk 1-3): 48 Planerad start för samtliga utbildningen: läsåret 2015/16. Det sökta programmet och inriktningen bedrivs idag i Borås såväl i kommunal som fristående regi. Om Drottning Blankas Gymnasieskola AB:s ansökan beviljas kan det innebära att det läsåret 2015/16 finns ett stort antal antagningsplatser på den aktuella utbildningen. Dimensioneringen av elevplatser kan medföra att Utbildningsnämnden behöver förändra strukturen inom den egna verksamheten. Utbildningsnämnden anser att fristående gymnasieskolor i Borås medför ett större utbud av utbildningar samt en positiv konkurrens om elever och därmed en strävan att ständigt förbättra kvaliteten på de egna utbildningarna. Nämndens inställning är att det är eleverna som ska välja vilken skola de ska studera vid, inte politikerna. Nämnden måste ständigt vara beredd på att anpassa sin organisation efter elevernas val. Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB. 1 Elevstatistik Drottning Blanka läsåret 2013/14: Samhällsvetenskapsprogrammet/Beteendevetenskap 13 elever, Vård- och omsorgsprogrammet 46 elever, Hantverksprogrammet 45 elever varav 38 på Övriga hantverk; hår- och makeupstylist och färre än 10 elever på Frisör. Källa: Skolverket/SIRIS

56 Nämndens yttrande i sin helhet I den kommunala gymnasieskolans samtliga årskurser (inklusive Introduktionsprogrammen) går totalt elever innevarande läsår 2013/14. Av dessa är boråsare. I de fristående gymnasieskolorna är antalet Boråselever 419. (Lokal statistik 15 oktober 2013) För läsåret 2014/15 hade Borås Stads gymnasieskolor totalt antagningsplatser i år 1 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val. De övriga introduktionsprogrammens platser tillkommer. Planerat utbildningsutbud 2014/15 för gymnasieskolan redovisas i bilaga 1. Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2014/15 finns i bilaga 2. Antagningsplatserna i de fristående gymnasieskolorna uppgår till 466 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val. Preliminär antagningsstatistik för 2014/15 redovisas i bilaga 3. Enligt befolkningsprognos finns det boråsare i årskullen sextonåringar år 2015 och året efter. Befolkningsprognos över antal 16-åringar finns i bilaga 4. Elevunderlaget i gymnasieskolorna kan påverkas av att det till kommunens gymnasieskolor även söker elever från näraliggande kommuner. Från och med 2011 har eleverna rätt att bli förstahandsmottagna på utbildning i annan samverkans-kommun även om samma utbildning erbjuds av hemkommunen. Förteckning över samverkanskommunerna finns i bilaga 5. Drottning Blankas Gymnasieskola AB ansöker om utökning av befintlig verksamhet med följande utbildning: Program Inriktnin g Antal platser åk 1 Antal platser åk 2 Antal platser åk 3 Hantverksprogrammet Frisör Planerad start för utbildningen är läsåret 2015/16. Antal platser Fullt utbyggt 2017 Den sökta utbildningen bedrivs i Borås såväl i kommunal som fristående regi. (Sammanställning i bilaga 6.) Om Drottning Blankas Gymnasieskola AB får ansökan beviljad kan det innebära att det läsåret 2015/16 kommer att finnas ett stort antal antagningsplatser på det aktuella programmet och inriktningen. Detta kan medföra att Utbildningsnämnden måste göra omfattande anpassningar i form av omstrukturering av personal och lokaler som en följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda utbildningar. Utbildningsnämndens grundinställning är att ett brett utbud av utbildningar skapar en positiv konkurrens om eleverna och att val av skola och utbildning ska göras av eleven, inte av politikerna. Utbildningsnämnden tar inte ställning till kvaliteten i den ansökta skolan utan utgår ifrån att Skolinspektionen gör en kvalitetsgranskning av verksamheten inför varje beslut. Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB.

57 Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande UTBILDNINGSNÄMNDEN Anna Svalander Ordförande Anders Waldau Utbildningschef Bilagor 1. Planerat utbildningsutbud läsåret 2014/15 2. Gymnasieskolans antagningsorganisation 2014/ Preliminär antagningsstatistik till läsåret 2014/15 4. Befolkningsprognos 16 åringar Samverkanskommuner 6. Sammanställning program och elevantal

58 Planerat utbildningsutbud i gymnasieskolan läsåret 2014/15 Bilaga 1 Skola Almåsgymnasiet Program Nationella program: Barn- och fritidsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet (Florist, Frisör, Hår- och makeupstylist, Textil design) Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Introduktionsprogram: Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Lärlingsutbildning Bäckängsgymnasiet Nationella program: Estetiska programmet (Bild och formgivning, Dans, Musik, Teater) Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Designprogrammet (särskild variant) Introduktionsprogram: Preparandutbildning Språkintroduktion Sven Eriksonsgymnasiet Nationella program: Barn- och fritidsprogrammet (Fritid och hälsa/nationell idrottsutbildning, NIU) Ekonomiprogrammet Teknikprogrammet International Baccalaureate (IB) Entreprenörsprogrammet (nationell spetsutbildning) Introduktionsprogram: Preparandutbildning Tullengymnasiet Introduktionsprogram: Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Språkintroduktion Individuellt alternativ

59 Bilaga 1 forts. Skola Viskastrandsgymnasiet Program Nationella program: Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Estetiska programmet (Estetik och media) Fordons- och transportprogrammet Hantverksprogrammet (Finsnickeri) Industritekniska programmet (Produkt- och maskinteknik, Svetsteknik) VVS- och fastighetsprogrammet Introduktionsprogram: Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Lärlingsutbildning.

60

61

62 Sammanställning av antal kommunala och fristående gymnasieskolor som erbjuder den av Drottning Blankas gymnasieskola AB ansökta programmet och inriktningen, antal planerade utbildningsplatser på respektive skola samt antagningsstatistik per Sökande fristående huvudman: Drottning Blankas gymnasieskola AB Bilaga 3 Hantverksprogrammet med inriktning Frisör i Borås 2014/2015 Sökande per Inriktning/skola Antagna 14/15 Reserver 14/15 Antagna Antagna Första övriga från lägeskommunen handssökande sökande HANTVERKS- PROGRAMMET Totalt antal sökande Sökande 14/15 Behöriga förstahandssökande Övriga behöriga sökande Sökande från lägeskommunen Antal platser 14/15 Antagna förstahandssökande Övriga sökande Antal lediga platser 14/15 Frisör Almåsgymnasiet Inriktning/skola Antagna 14/15 Reserver 14/15 Antagna Antagna Första övriga från lägeskommunen handssökande sökande HANTVERKS- PROGRAMMET Totalt antal sökande Sökande 14/15 Behöriga förstahandssökande Övriga behöriga sökande Sökande från lägeskommunen Antal platser 14/15 Antagna förstahandssökande Övriga sökande Antal lediga platser 14/15 Frisör Drottning Blankas frisörgymnasium Borås 1

63 Bilaga 4 Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande 5 åren ( ) År 16-åringar Källa: Borås Stad - Samhällsplanering - Stadskansliet

64 Bilaga 5 Samverkanskommuner Boråsregionen Borås Bollebygd Herrljunga Mark Svenljunga Tranemo Ulricehamn Vårgårda

65 Bilaga 6 Sammanställning av kommunala och fristående gymnasieskolor som erbjuder det av Drottning Blankas gymnasieskola AB ansökta programmet och inriktningen samt antal elever läsåret 2013/14. Gymnasieskola Kommunal Fristående Program Inriktning Antal elever läsåret 2013/14* Frisör 88 Drottning Blankas gymnasieskola Almåsgymnasiet X Hantverksprogrammet Hantverksprogrammet Frisör.. 1 *Källa: Skolverket SIRIS Gymnasieskolan - Elevstatistik läsåret 2013/14 1 Uppgift som baseras på färre än 10 elever dubbelprickas.

66 Ansökningsid: Gy 2014/41072 I kommun Borås stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska lämnas till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Det undertecknade försättsbladet ställs till Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm. Följ instruktionerna till ansökningsblanketten och Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola (SKOLFS 2011:154). När din ansökan registreras hos Skolinspektionen betraktas det som en behandling av personuppgifter i personuppgiftslagens (1998:204) mening. Personuppgifterna kommer att behandlas med stöd av 10 e) personuppgiftslagen. Personuppgifter kan exempelvis vara ditt namn, adress- eller e-postuppgifter. Dina uppgifter kommer inte att användas för något annat ändamål än för att behandla din ansökan. Dina personuppgifter kommer exempelvis inte att samköras med något annat register eller annan myndighet. Den registrerade har enligt personuppgiftslagen rätt till registerutdrag och rättelse av uppgifterna. Ansökningsid: Gy 2014/ Huvudmannen och ombud 1.1) Uppgifter om huvudmannen Sökandens namn (exempel Bolaget AB) Drottning Blankas gymnasieskola AB Organisationsform Aktiebolag Organisationsnummer/personnummer Utdelningsadress, postnummer och ort Kaserntorget 6, Göteborg Webbadress

67 E-postadress Telefon arbetet Mobil ) Bifoga huvudmannens registeruppgifter Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Se avsnitt 16 för bilagor. registreringsbevis från Bolagsverket. registreringsbevis från Bolagsverket och bolagsavtal. personbevis och registerutdrag från Skatteverket som visar att sökanden är godkänd för F-skatt. registreringsbevis från Bolagsverket och föreningens stadgar. föreningens stadgar och förteckning över styrelsens medlemmar med personnummer. trossamfundets stadgar och registreringsbevis från registret över trossamfund hos Kammarkollegiet. registreringsbevis från länsstyrelsen och stiftelseförordnande. 1.3) Offentligt inflytande Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 skollagen (2010:800) 1.4) Huvudmannens ombud Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med ombudet. Vid ett byte av ombud ska en ny fullmakt skickas in. Ombudets namn Fredrik Ericsson E-postadress

68 Telefon arbetet Mobil ) Fullmakt Ombudets behörighet att företräda huvudmannen bekräftas genom att en fullmakt bifogas till ansökan. Se avsnitt 16 för bilagor. 1.6) Skolenhetens uppgifter Skolenhetens namn Drottning Blankas Gymnasieskola Borås Ombudets namn Fredrik Ericsson E-postadress Webbadress Telefon arbetet Mobil Utdelningsadress, postnummer och ort vid befintlig skola. Stora Brogatan 11, Borås 1.7) Utökning av befintlig skolenhet Fråga 1.8 till 1.11 besvaras endast när ansökan gäller en utökning vid en befintlig skolenhet. Denna ansökan gäller en utökning vid befintlig skolenhet. Ja Nej 1.8) SkolID Om ansökan avser en utökning, angeskolidbestående av 5 siffror ) Byta namn gamla namnet Om skolenheten ska byta namn anges det gamla namnet här. 1.10) Byta namn nya namnet Om skolenheten ska byta namn anges det nya namnet här. 1.11) Nuvarande antal elever Ange nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive program, inriktning och årskurs.

69 Program Inriktning Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Ta bort Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap 5 13 Vård- och omsorgsprogrammet Hantverksprogrammet Övriga hantverk Totalt antal elever vid skolenheten: 97 Ansökningsid: Gy 2014/ Sökta program, elevantal och elevprognos 2.1) Nationella program och inriktning Program som ansökan avser, ange nationella program och inriktningar samt elevantal. Nationellt program Inriktning Hantverksprogrammet Frisör Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt Läsår Läsår Läsår ) Antal elever vid fullt utbyggd verksamhet Redovisa planerat antal elever vid fullt utbyggd verksamhet samt vilket år detta inträffar. Vid utökning ange antal elever enbart för den/de sökta utbildningen/utbildningarna. Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt År Fullt utbyggd verksamhet ) Elevprognos En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna startas upp och bedrivas långsiktigt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Se avsnitt 16 för bilagor.

70 Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen: Vi har anlitat en extern aktör, Nordiska undersökningsgruppen, kontaktperson Anders Lindhe tel , som genomfört en intresseundersökning under december Nedan följer en beskrivning av Nordiska undersökningsgruppens tillvägagångssätt. Vi har försett dem med information om oss och frågeställningen. Se Bilaga 3. Nordiska undersökningsgruppen har sedan försett oss med resultat från intresseundersökningen, se Bilaga 4.Svaren inhämtas via telefonintervjuer.omfattning, genomförande och rapporteringsamtalet inleds med att ärendet presenteras för endera vårdnadshavare. Om vårdnadshavaren ger tillstånd kan intervjun med ungdomen genomföras. Enkäten inleds med en kortare presentation av Drottning Blankas gymnasieskola samt en fråga om ungdomen kan tänka sig att välja ett eller flera av de program Drottning Blankas gymnasieskola avser att ansöka om att få starta. Enkäten innehåller således endast en fråga med fasta svarsalternativ. Resultaten redovisas som tabeller per kommun och program (liknande tidigare genomförd undersökning)målgrupp, urval:målgrupper och urvalet är: Vårdnadshavare till barn födda 1998 (för att få tillåtelse att prata med ungdomen) Invånare i upptagningsområdet Max 850 i urval per kommun (ger ca 750 nr att bearbeta tills rätt antal svar erhållits)adresskälla:statens personadressregister (SPAR) + telefonnummersättning. Ansökningsid: Gy 2014/ Ekonomi 3.1) Etableringskostnader Etableringskostnaderna ska redovisas i budgeten. Om huvudmannen inte angett några etableringskostnader, ange varför. Se avsnitt 16 för bilagor. Se Likviditetsbudget, Bilaga 5 samt Resultatbudget, Bilaga 6. Etableringskostnaden fördelar sig på olika poster som återfinns i de aktuella budgeterna. Kostnaden för Läsår 1 kan ses som den totala etableringskostnaden, dock är det kostnader som fördelas på mer än ett år som till exempel datorkostnader där det är leasingavtal på tre år. 3.2) Bidragsbelopp Redovisa hur huvudmannen har beräknat bidragsbeloppet per nationellt program. Beloppet ska stå i överensstämmelse med det angivna elevantalet. Bidragsbeloppet bygger på 2014 års elevpeng. Personal centralt inom Academedia tar fram dessa uppgifter av lägeskommunen.

71 3.3) Årsredovisning Bifoga den senaste årsredovisningen, om sådan finns. Om ekonomin visar låg likviditet och/eller soliditet redogör i förekommande fall för bakgrunden till den låga likviditeten och soliditeten. Redogör dessutom för hur huvudmannen ska stärka den ekonomiska situationen. Se avsnitt 16 för bilagor. Se Bilaga 7 3.4) Övriga inbetalningar/intäkter Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange vad posten övriga inbetalningar/intäkter består av och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som är hänförliga till inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten (exempelvis caféverksamhet eller frisörverksamhet). Tillskott av medel som inte omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande. Se avsnitt 16 för bilagor ) Lån/ägartillskott/finansiering med egna medel Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter. Se avsnitt 16 för bilagor. Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. Av lånelöftet ska framgå vilket belopp som kan/kommer att lånas ut. Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post och styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av behörig firmatecknare samt till exempel kontoutdrag, årsredovisning eller liknande som visar att medlen finns att tillgå. Detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i redan bedriven verksamhet. Styrk posten med till exempel senaste årsredovisning. Ägartillskott - se Bilaga ) Likviditetsbudget och resultatbudget Samtliga utbetalningar/kostnader för etableringen ska ingå i budgeten. Likviditetsbudget Resultatbudget Inbetalningar Läså r 1 Intäkter Läså r 1 Läså r 2 Läså r 3 Kommunalt bidrag Kommunalt bidrag Lån Övriga intäkter

72 Ägartillskott Finansiering med egna medel Övriga inbetalningar Summa inbetalningar Utbetalningar Personal Skolledning Lärare Administration Rekrytering Fortbildning Lokaler/utrustning Lokalkostnad Möbler Datorer Service Kontorsutrustning Telefon, kopiator mm Läromedel Litteratur/utrustning/skolbibliot ek Programvaror, licenser Övrigt Info och annonsering Elevhälsa Skolmåltider Studieresor Summa intäkter Kostnader Personal Skolledning Lärare Administration Rekrytering Fortbildning Lokaler/utrustning Lokalkostnad Service Kontorsutrustning Läromedel Litteratur/utrustning/skolbibliot ek Programvaror, licenser Övrigt Info och annonsering Elevhälsa Skolmåltider Studieresor APL-handledning Försäkringar Studie- och yrkesvägledning Finansiella poster Räntor

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer

Ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0079 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Hermods AB om godkännande

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Ansökningsid: Gy 214/4715 I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan.

Läs mer

Remiss. rd Andersson. Remiss från Skol i nspekt onen. Bifogade filer:

Remiss. rd Andersson. Remiss från Skol i nspekt onen. Bifogade filer: KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND ln rd Andersson 2014-02- 1 3 Från: Skickat: Till: Ämne: Bifogade filer: Solveig Gustafsson-Ny den 12 februari 2014 12:27 lngegerd Andersson VB: Remiss dn 32-2014:756 Ansökan

Läs mer

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Bildningsförvaltningen rev TJÄNSTESKRIVELSE 2012-03-12 Dnr 2011/6067 2012-03-13 1(2) Bildningsnämnden Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Förslag till beslut

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 23 Remiss från Skolinspektionen: Ansökan från Frösunda omsorg AB om godkännande som huvudman för IKASUS gymnasiesärskola

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående skola Allmän information

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Ansökningsid: Gy 213/3966 I kommun Danderyds kommun Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell

Läs mer

1. Skolenheten och sökanden

1. Skolenheten och sökanden Dnr 32-2012:644 I kommun Danderyds kommun En fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Följ

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-03-09 Diarienummer KS/2015:57 Kommunens yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Fullriggaren Malevik Skola AB om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass,

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2015-03-10 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden OBS! Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset 08:30 torsdagen den 19 mars 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Kallelse till grundskolenämnden

Kallelse till grundskolenämnden GRUNDSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (1) Kallelse till grundskolenämnden Tid Torsdag den 2 april 2015, OBS! klockan 08:15 Plats Barn- och utbildningsförvaltningen, OBS! kontorshuset, Gymnasietorget 1,sammanträdesrum

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/229.602 1 (2)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/229.602 1 (2) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/229.602 1 (2) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Ansökan från Pysslingen

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 9 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Dnr 31-213:467 Ansökningsid: Gr 213/31535 Ansökan avser Förskoleklass Grundskola Fritidshem I kommun Järfälla kommun Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-10-16 1 (11) Sid KALLELSE Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid 2014-10-23 Kl. 08.30 Plats Bruksgymnasiet, sammanträdesrum

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer