Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 29 april klockan Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 29 april klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17."

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 29 april klockan Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan Plats: Utbildningskontorets sammanträdesrum, Stora Brogatan Val av justerare Tid för justering torsdagen den 5 maj. 2 Godkännande av föredragningslistan 3 Allmänhetens frågestund Beslutsärenden 4 Budgetuppföljning mars 2014 (2014/UN ) Bilaga 5 Ansökan från Viskastrandsgymnasiet om servering av vin/öl i samband med måltid vid extern representation (2014/UN ) Bilaga 6 Remiss av promemorian Riksinternatskolor (2014/UN ) Bilaga 7 Ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås Stad (2014/UN ) Bilaga 8 Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning 9 Avgivna skrivelser enl. bilagd förteckning 10 Delegationsbeslut 11 Övriga frågor Rapport från programråd/lärlingsråd/yh ledningsgrupp Kontaktpolitikerbesök Anna Svalander Ordförande Anders Waldau Utbildningschef

2 Ärende 4 BESLUTSFÖRSLAG Budgetuppföljning mars 2014 Förslag till beslut: Utbildningsnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning per mars Datum Ordförande Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Vice ordförande Diarienummer: 2014/UN Handläggare: Michael Malmström, tel

3 PM Budgetuppföljning / Prognos för Utbildningsförvaltningen per mars Allmänt Prognosen för utbildningsförvaltningen visar ett minus på 6,1 mkr när den centrala bufferten på drygt 4,5 mkr inräknas. Utan buffert visar prognosen ett minus på 10,6 mkr. I det prognostiserade resultatet ingår bufferten som är 4,5 mkr och kommer att fördelas ut på gymnasieskolorna. i och med arbetet med att införa en ny skolreform GY11 och avvecklande av den gamla skolreformen. Utöver detta kommer 5,7 mkr att användas till följande: Fortsatt införande av Gy 11 i våra gymnasieskolor. Fortsatt uppbyggnad av yrkesprogrammen (Gy 11). Inredning samt utrustning i samband med ombyggnation av Viskastrandsgymnasiet och Sven Eriksonsgymnasiet. Prognosen för 2014 visar att Utbildningsförvaltningen kommer sluta på ett resultat om -6,1 mkr. Tillåtelse att göra ett resultat på minus 5,7 mkr har beslutats i KS. Skillnaden mellan tillåtet överdrag och prognostiserat resultat, är ca 0,3 mkr, som är kostnad under året för den inköpta bussen inom särgymnasiet. Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar interkommunala ersättningar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Prognos per enhet Gemensam utbildningsadministration Gemensam utbildningsadministration beräknas klara sin budget I prognosen t.o.m mars visas ett plus på 0,2 mkr. Avdelningen för verksamhets utvecklingsenheten Avdelningen för verksamhets utveckling beräknas klara sin budget för 2014.

4 Gymnasieskolan Gymnasieskolans prognos visar ett minus på -10,1 mkr. Prognosen för gymnasieskolan är mycket osäker då nämnden ännu inte vet hur eleverna väljer inför starten av årskurs 1, höstterminen Detta påverkar prognosen i allra högsta grad. Inte bara utfallet av de interkommunala ersättningarna utan även kostnaderna för de enskilda kommunala gymnasieskolorna är direkt beroende av hur eleverna väljer. I prognosen redovisas ett minus för verksamheten undervisning på 24,6 mkr. Intäkter för interkommunala ersättningar (IKE) visar ett plus, och beräknas hamna på ca 7,8 mkr över antagandet i budget. Detta bygger dock på en mycket grov uppskattning på grund av osäkerheten kring elevernas val inför ht 14. Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen beräknas klara sin budget för Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolans prognos visar ett minus på 0,7 mkr. Detta på grund av en prognostiserad för hög kostnad för elevassistenter, som bygger på ett minskat elevunderlag på Hulta Ängar. Samt kostnader för inköpt buss ca 0,3 mkr. Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet till höstterminen. Naturskolan Naturskolans verksamhet köps av Navet till den budgeterade kostnaden. Förslag till beslut att godkänna presenterad prognos UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Michael Malmström Controller

5 Prognos 2014, Tkr Avv.mot Bu Avv.mot Bu Skillnad Jämförelse Enhet Tkr Pr. Mar 14 Pr. Feb 14 mot Feb 14 Redov Gem adm 184,4 0,0 184, , Almås ,1 0, , , Bäckäng ,2 0, ,2 0, Sven Erikson ,0 0, , , Tullen -487,8 0,0-487, , Viskastrand ,8 0, , , Gy gem , , , ,4 SA GYMNASIET , , ,9-539, AVD för VHT UTV 0,0 0,0 0,0 600, Grund 0,0 0,0 0,0-110, Gymn 0,0 0,0 0,0 0, PU 0,0 0,0 0,0 0, KY 0,0 0,0 0,0 0, SFI 0,0 0,0 0, , YH 0,0 0,0 0, , Särvux 0,0 0,0 0,0 82, Gymn Teori 0,0 0,0 0, , Björkäng 0,0 0,0 0,0 0, Gymn Yrkes 0,0 0,0 0,0 0, Vägledn. Hus 0,0 0,0 0,0 0, Gem 0,0 0,0 0,0 7,1 SA KOMVUX 0,0 0,0 0,0 0,0 GY SÄR BE nat pr 95,3 0,0 95,3 206, Verksamhetstr ,9 0, ,9 12, BE Korttid 14,6 0,0 14,6 98, X AL nat pr 287,6 0,0 287, , AL Yrkestr. 160,2 0,0 160,2 345, AL Korttid 42,1 0,0 42,1 37, VS nat pr 9,3 0,0 9,3-115, Elevboende 8,7 0,0 8,7-177, Gy sär gem -213,7 0,0-213,7-251,3 SA GYMN.SÄR -719,8 0,0-719, ,7 Navet 256 Naturskolan 0,0 0,0 0,0 4,7 SUMMA , , , ,6 Central buffert 4 547,6 0, ,6 0,0 RESULTAT , ,0-373, ,6 varav buffert 4 547,6 0, ,6 0,0 Resultat exkl buffert , , , ,6 Krav på överskott Avvikelse mot ram , , ,2 Ing. Ack. resultat , Utg. Ack. Resultat ,7 Eget Ack 5 773, Michael Malmström UBK Prognos månadsjämförelse 14.xls

6 Ärende 5 BESLUTSFÖRSLAG Ansökan från Viskastrandsgymnasiet om servering av vin/öl i samband med måltid vid extern representation Förslag till beslut: Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan om servering av vin/öl i samband med måltid vid extern representation. Alkoholfria alternativ ska erbjudas gästerna. Datum Ordförande Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Vice ordförande Diarienummer: 2014/UN Handläggare: Sirpa Heikkilä, tel

7

8

9

10 Ärende 6 BESLUTSFÖRSLAG Remiss av promemorian Riksinternatskolor Förslag till beslut: Utbildningsnämnden tillstyrker promemorian Riksinternatskolor. Datum Ordförande Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Vice ordförande Diarienummer: 2014/UN Handläggare: Sirpa Heikkilä, tel

11 REMISSVAR Sida 1(2) Utbildningsnämnden Sirpa Heikkilä, tel /UN0086 Kommunstyrelsen Remiss av promemorian Riksinternatskolor Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0279 Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande) Utbildningsnämnden tillstyrker promemorian Riksinternatskolor. Nämndens yttrande i sammanfattning I promemorian Riksinternatskolor föreslås att nuvarande tre fristående grundoch gymnasieskolor som har ställning som riksinternatskola framledes ska ha samma ställning som andra fristående skolor. Vidare föreslås att för utlandssvenska elever ska samma regler för statsbidrag gälla oavsett vilken skola eleverna väljer. De särskilda bidragen - bidrag för internatverksamhet riktad till utlandssvenska elever och extra bidrag för att möjliggöra en flexibel skolorganisation av verksamheten - föreslås tas bort. Förslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2015 med vissa övergångsbestämmelser avseende statsbidrag för elever som påbörjar utbildning vid en riksinternatskola före ikraftträdandet. Utbildningsnämnden tillstyrker förslagen i promemorian Riksinternatskolor. Nämndens yttrande i sin helhet På uppdrag av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet har en utredning rörande riksinternatskolor genomförts och förslag utarbetats om dessa skolors framtida ställning. Av utredningen framgår att det idag finns tre fristående riksinternatskolor på grund- och gymnasieskolenivå. Dessa är Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, Lundsbergs skola och Grennaskolan. Riksinternatskolorna har, enligt skollagen, till uppgift att anordna skola för i första hand utlandssvenska elever. Med utlandssvensk elev avses en elev vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är svensk medborgare. Stadigvarande vistelse i utlandet innebär enligt Skolverket att vårdnadshavaren ska tillbringa sin dygnsvila utomlands under en sammanhängande tidsperiod av sex månader. Tillfälliga avbrott i utlandsvistelsen saknar betydelse för bedömningen.

12 2 Utredningen visar att antalet utlandssvenska elever minskar vilket har medfört att dessa elever utgör en minoritet av riksinternatskolornas elever. Läsåret 2012/13 uppgick andelen till 22 %. Därmed menar utredningen att det inte längre finns behov av att ha en särskild verksamhet för elevgruppen och föreslår att ställningen som riksinternatskola ska tas bort. På så sätt får de tre riksinternaten samma ställning som andra fristående skolor, med samma rätt till ersättning för de elever som tas emot. Utredningen föreslår vidare att de utlandssvenska elevernas utbildning i Sverige ska fortsatt erhålla statsbidrag, oavsett vilken skola eleverna väljer. Riksinternatskolorna erhåller idag statsbidrag för internatverksamheten. Bidragets storlek avgörs av antalet utlandssvenska elever som bor på internatet. Det finns samtidigt fler skolor i Sverige som har internatverksamhet utan att uppbära statsbidrag för detta. Med utgångspunkt i skollagens princip om lika villkor föreslås att samma regelverk ska gälla för alla skolor med elevhemsboende och bidrag för internatverksamhet riktad till utlandssvenska elever bör därför tas bort. Riksinternatskolorna får även ett extra bidrag för att möjliggöra en flexibel skolorganisation av verksamheten. Även detta bidrag föreslås tas bort. Förslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2015 med vissa övergångsbestämmelser avseende statsbidrag för elever som påbörjar utbildning vid en riksinternatskola före ikraftträdandet. För kommunens vidkommande bedöms förslaget medföra marginella ekonomiska konsekvenser och inga konsekvenser för den kommunala självstyrelsen. Utbildningsnämnden har tagit del av promemorian. Nämnden delar utredningens uppfattning att mot bakgrund av att andelen elever som har status som utlandssvensk elev har minskat är det inte längre befogat med särskilda skolor som i första hand tar emot utlandssvenska elever och därför bör särställningen som riksinternatskola tas bort. Nämnden instämmer vidare i utredningens förslag att nuvarande fristående riksinternatskolor framledes ska ha samma ställning som övriga fristående gymnasieskolor och oavsett elevens val av skola ska statsbidrag utgå med samma belopp. Även i övriga delar tillstyrker Utbildningsnämnden förslagen i promemorian Riksinternatskolor. Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande UTBILDNINGSNÄMNDEN Anna Svalander Ordförande Anders Waldau Utbildningschef

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 Ärende 7 BESLUTSFÖRSLAG Remiss Ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås Stad Förslag till beslut: Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan. Datum Ordförande Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Vice ordförande Diarienummer: 2014/UN Handläggare: Sirpa Heikkilä, tel

55 REMISSVAR Sida 1(3) Utbildningsnämnden Sirpa Heikkilä, tel /UN0089 Kommunstyrelsen Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås stad läsåret 2015/2016 Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0317 Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande) Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan. Nämndens yttrande i sammanfattning Drottning Blankas gymnasieskola AB ansöker om utökning 1 av befintlig verksamhet vid Drottning Blankas Gymnasieskola Borås med följande utbildning: Hantverksprogrammet med inriktningen Frisör. Totalt antal sökta platser åk 1: 16. Totalt antal platser på programmet fullt utbyggt 2017 (åk 1-3): 48 Planerad start för samtliga utbildningen: läsåret 2015/16. Det sökta programmet och inriktningen bedrivs idag i Borås såväl i kommunal som fristående regi. Om Drottning Blankas Gymnasieskola AB:s ansökan beviljas kan det innebära att det läsåret 2015/16 finns ett stort antal antagningsplatser på den aktuella utbildningen. Dimensioneringen av elevplatser kan medföra att Utbildningsnämnden behöver förändra strukturen inom den egna verksamheten. Utbildningsnämnden anser att fristående gymnasieskolor i Borås medför ett större utbud av utbildningar samt en positiv konkurrens om elever och därmed en strävan att ständigt förbättra kvaliteten på de egna utbildningarna. Nämndens inställning är att det är eleverna som ska välja vilken skola de ska studera vid, inte politikerna. Nämnden måste ständigt vara beredd på att anpassa sin organisation efter elevernas val. Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB. 1 Elevstatistik Drottning Blanka läsåret 2013/14: Samhällsvetenskapsprogrammet/Beteendevetenskap 13 elever, Vård- och omsorgsprogrammet 46 elever, Hantverksprogrammet 45 elever varav 38 på Övriga hantverk; hår- och makeupstylist och färre än 10 elever på Frisör. Källa: Skolverket/SIRIS

56 Nämndens yttrande i sin helhet I den kommunala gymnasieskolans samtliga årskurser (inklusive Introduktionsprogrammen) går totalt elever innevarande läsår 2013/14. Av dessa är boråsare. I de fristående gymnasieskolorna är antalet Boråselever 419. (Lokal statistik 15 oktober 2013) För läsåret 2014/15 hade Borås Stads gymnasieskolor totalt antagningsplatser i år 1 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val. De övriga introduktionsprogrammens platser tillkommer. Planerat utbildningsutbud 2014/15 för gymnasieskolan redovisas i bilaga 1. Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2014/15 finns i bilaga 2. Antagningsplatserna i de fristående gymnasieskolorna uppgår till 466 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val. Preliminär antagningsstatistik för 2014/15 redovisas i bilaga 3. Enligt befolkningsprognos finns det boråsare i årskullen sextonåringar år 2015 och året efter. Befolkningsprognos över antal 16-åringar finns i bilaga 4. Elevunderlaget i gymnasieskolorna kan påverkas av att det till kommunens gymnasieskolor även söker elever från näraliggande kommuner. Från och med 2011 har eleverna rätt att bli förstahandsmottagna på utbildning i annan samverkans-kommun även om samma utbildning erbjuds av hemkommunen. Förteckning över samverkanskommunerna finns i bilaga 5. Drottning Blankas Gymnasieskola AB ansöker om utökning av befintlig verksamhet med följande utbildning: Program Inriktnin g Antal platser åk 1 Antal platser åk 2 Antal platser åk 3 Hantverksprogrammet Frisör Planerad start för utbildningen är läsåret 2015/16. Antal platser Fullt utbyggt 2017 Den sökta utbildningen bedrivs i Borås såväl i kommunal som fristående regi. (Sammanställning i bilaga 6.) Om Drottning Blankas Gymnasieskola AB får ansökan beviljad kan det innebära att det läsåret 2015/16 kommer att finnas ett stort antal antagningsplatser på det aktuella programmet och inriktningen. Detta kan medföra att Utbildningsnämnden måste göra omfattande anpassningar i form av omstrukturering av personal och lokaler som en följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda utbildningar. Utbildningsnämndens grundinställning är att ett brett utbud av utbildningar skapar en positiv konkurrens om eleverna och att val av skola och utbildning ska göras av eleven, inte av politikerna. Utbildningsnämnden tar inte ställning till kvaliteten i den ansökta skolan utan utgår ifrån att Skolinspektionen gör en kvalitetsgranskning av verksamheten inför varje beslut. Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB.

57 Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande UTBILDNINGSNÄMNDEN Anna Svalander Ordförande Anders Waldau Utbildningschef Bilagor 1. Planerat utbildningsutbud läsåret 2014/15 2. Gymnasieskolans antagningsorganisation 2014/ Preliminär antagningsstatistik till läsåret 2014/15 4. Befolkningsprognos 16 åringar Samverkanskommuner 6. Sammanställning program och elevantal

58 Planerat utbildningsutbud i gymnasieskolan läsåret 2014/15 Bilaga 1 Skola Almåsgymnasiet Program Nationella program: Barn- och fritidsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet (Florist, Frisör, Hår- och makeupstylist, Textil design) Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Introduktionsprogram: Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Lärlingsutbildning Bäckängsgymnasiet Nationella program: Estetiska programmet (Bild och formgivning, Dans, Musik, Teater) Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Designprogrammet (särskild variant) Introduktionsprogram: Preparandutbildning Språkintroduktion Sven Eriksonsgymnasiet Nationella program: Barn- och fritidsprogrammet (Fritid och hälsa/nationell idrottsutbildning, NIU) Ekonomiprogrammet Teknikprogrammet International Baccalaureate (IB) Entreprenörsprogrammet (nationell spetsutbildning) Introduktionsprogram: Preparandutbildning Tullengymnasiet Introduktionsprogram: Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Språkintroduktion Individuellt alternativ

59 Bilaga 1 forts. Skola Viskastrandsgymnasiet Program Nationella program: Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Estetiska programmet (Estetik och media) Fordons- och transportprogrammet Hantverksprogrammet (Finsnickeri) Industritekniska programmet (Produkt- och maskinteknik, Svetsteknik) VVS- och fastighetsprogrammet Introduktionsprogram: Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Lärlingsutbildning.

60

61

62 Sammanställning av antal kommunala och fristående gymnasieskolor som erbjuder den av Drottning Blankas gymnasieskola AB ansökta programmet och inriktningen, antal planerade utbildningsplatser på respektive skola samt antagningsstatistik per Sökande fristående huvudman: Drottning Blankas gymnasieskola AB Bilaga 3 Hantverksprogrammet med inriktning Frisör i Borås 2014/2015 Sökande per Inriktning/skola Antagna 14/15 Reserver 14/15 Antagna Antagna Första övriga från lägeskommunen handssökande sökande HANTVERKS- PROGRAMMET Totalt antal sökande Sökande 14/15 Behöriga förstahandssökande Övriga behöriga sökande Sökande från lägeskommunen Antal platser 14/15 Antagna förstahandssökande Övriga sökande Antal lediga platser 14/15 Frisör Almåsgymnasiet Inriktning/skola Antagna 14/15 Reserver 14/15 Antagna Antagna Första övriga från lägeskommunen handssökande sökande HANTVERKS- PROGRAMMET Totalt antal sökande Sökande 14/15 Behöriga förstahandssökande Övriga behöriga sökande Sökande från lägeskommunen Antal platser 14/15 Antagna förstahandssökande Övriga sökande Antal lediga platser 14/15 Frisör Drottning Blankas frisörgymnasium Borås 1

63 Bilaga 4 Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande 5 åren ( ) År 16-åringar Källa: Borås Stad - Samhällsplanering - Stadskansliet

64 Bilaga 5 Samverkanskommuner Boråsregionen Borås Bollebygd Herrljunga Mark Svenljunga Tranemo Ulricehamn Vårgårda

65 Bilaga 6 Sammanställning av kommunala och fristående gymnasieskolor som erbjuder det av Drottning Blankas gymnasieskola AB ansökta programmet och inriktningen samt antal elever läsåret 2013/14. Gymnasieskola Kommunal Fristående Program Inriktning Antal elever läsåret 2013/14* Frisör 88 Drottning Blankas gymnasieskola Almåsgymnasiet X Hantverksprogrammet Hantverksprogrammet Frisör.. 1 *Källa: Skolverket SIRIS Gymnasieskolan - Elevstatistik läsåret 2013/14 1 Uppgift som baseras på färre än 10 elever dubbelprickas.

66 Ansökningsid: Gy 2014/41072 I kommun Borås stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska lämnas till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Det undertecknade försättsbladet ställs till Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm. Följ instruktionerna till ansökningsblanketten och Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola (SKOLFS 2011:154). När din ansökan registreras hos Skolinspektionen betraktas det som en behandling av personuppgifter i personuppgiftslagens (1998:204) mening. Personuppgifterna kommer att behandlas med stöd av 10 e) personuppgiftslagen. Personuppgifter kan exempelvis vara ditt namn, adress- eller e-postuppgifter. Dina uppgifter kommer inte att användas för något annat ändamål än för att behandla din ansökan. Dina personuppgifter kommer exempelvis inte att samköras med något annat register eller annan myndighet. Den registrerade har enligt personuppgiftslagen rätt till registerutdrag och rättelse av uppgifterna. Ansökningsid: Gy 2014/ Huvudmannen och ombud 1.1) Uppgifter om huvudmannen Sökandens namn (exempel Bolaget AB) Drottning Blankas gymnasieskola AB Organisationsform Aktiebolag Organisationsnummer/personnummer Utdelningsadress, postnummer och ort Kaserntorget 6, Göteborg Webbadress

67 E-postadress Telefon arbetet Mobil ) Bifoga huvudmannens registeruppgifter Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Se avsnitt 16 för bilagor. registreringsbevis från Bolagsverket. registreringsbevis från Bolagsverket och bolagsavtal. personbevis och registerutdrag från Skatteverket som visar att sökanden är godkänd för F-skatt. registreringsbevis från Bolagsverket och föreningens stadgar. föreningens stadgar och förteckning över styrelsens medlemmar med personnummer. trossamfundets stadgar och registreringsbevis från registret över trossamfund hos Kammarkollegiet. registreringsbevis från länsstyrelsen och stiftelseförordnande. 1.3) Offentligt inflytande Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 skollagen (2010:800) 1.4) Huvudmannens ombud Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med ombudet. Vid ett byte av ombud ska en ny fullmakt skickas in. Ombudets namn Fredrik Ericsson E-postadress

68 Telefon arbetet Mobil ) Fullmakt Ombudets behörighet att företräda huvudmannen bekräftas genom att en fullmakt bifogas till ansökan. Se avsnitt 16 för bilagor. 1.6) Skolenhetens uppgifter Skolenhetens namn Drottning Blankas Gymnasieskola Borås Ombudets namn Fredrik Ericsson E-postadress Webbadress Telefon arbetet Mobil Utdelningsadress, postnummer och ort vid befintlig skola. Stora Brogatan 11, Borås 1.7) Utökning av befintlig skolenhet Fråga 1.8 till 1.11 besvaras endast när ansökan gäller en utökning vid en befintlig skolenhet. Denna ansökan gäller en utökning vid befintlig skolenhet. Ja Nej 1.8) SkolID Om ansökan avser en utökning, angeskolidbestående av 5 siffror ) Byta namn gamla namnet Om skolenheten ska byta namn anges det gamla namnet här. 1.10) Byta namn nya namnet Om skolenheten ska byta namn anges det nya namnet här. 1.11) Nuvarande antal elever Ange nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive program, inriktning och årskurs.

69 Program Inriktning Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Ta bort Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap 5 13 Vård- och omsorgsprogrammet Hantverksprogrammet Övriga hantverk Totalt antal elever vid skolenheten: 97 Ansökningsid: Gy 2014/ Sökta program, elevantal och elevprognos 2.1) Nationella program och inriktning Program som ansökan avser, ange nationella program och inriktningar samt elevantal. Nationellt program Inriktning Hantverksprogrammet Frisör Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt Läsår Läsår Läsår ) Antal elever vid fullt utbyggd verksamhet Redovisa planerat antal elever vid fullt utbyggd verksamhet samt vilket år detta inträffar. Vid utökning ange antal elever enbart för den/de sökta utbildningen/utbildningarna. Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt År Fullt utbyggd verksamhet ) Elevprognos En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna startas upp och bedrivas långsiktigt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Se avsnitt 16 för bilagor.

70 Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen: Vi har anlitat en extern aktör, Nordiska undersökningsgruppen, kontaktperson Anders Lindhe tel , som genomfört en intresseundersökning under december Nedan följer en beskrivning av Nordiska undersökningsgruppens tillvägagångssätt. Vi har försett dem med information om oss och frågeställningen. Se Bilaga 3. Nordiska undersökningsgruppen har sedan försett oss med resultat från intresseundersökningen, se Bilaga 4.Svaren inhämtas via telefonintervjuer.omfattning, genomförande och rapporteringsamtalet inleds med att ärendet presenteras för endera vårdnadshavare. Om vårdnadshavaren ger tillstånd kan intervjun med ungdomen genomföras. Enkäten inleds med en kortare presentation av Drottning Blankas gymnasieskola samt en fråga om ungdomen kan tänka sig att välja ett eller flera av de program Drottning Blankas gymnasieskola avser att ansöka om att få starta. Enkäten innehåller således endast en fråga med fasta svarsalternativ. Resultaten redovisas som tabeller per kommun och program (liknande tidigare genomförd undersökning)målgrupp, urval:målgrupper och urvalet är: Vårdnadshavare till barn födda 1998 (för att få tillåtelse att prata med ungdomen) Invånare i upptagningsområdet Max 850 i urval per kommun (ger ca 750 nr att bearbeta tills rätt antal svar erhållits)adresskälla:statens personadressregister (SPAR) + telefonnummersättning. Ansökningsid: Gy 2014/ Ekonomi 3.1) Etableringskostnader Etableringskostnaderna ska redovisas i budgeten. Om huvudmannen inte angett några etableringskostnader, ange varför. Se avsnitt 16 för bilagor. Se Likviditetsbudget, Bilaga 5 samt Resultatbudget, Bilaga 6. Etableringskostnaden fördelar sig på olika poster som återfinns i de aktuella budgeterna. Kostnaden för Läsår 1 kan ses som den totala etableringskostnaden, dock är det kostnader som fördelas på mer än ett år som till exempel datorkostnader där det är leasingavtal på tre år. 3.2) Bidragsbelopp Redovisa hur huvudmannen har beräknat bidragsbeloppet per nationellt program. Beloppet ska stå i överensstämmelse med det angivna elevantalet. Bidragsbeloppet bygger på 2014 års elevpeng. Personal centralt inom Academedia tar fram dessa uppgifter av lägeskommunen.

71 3.3) Årsredovisning Bifoga den senaste årsredovisningen, om sådan finns. Om ekonomin visar låg likviditet och/eller soliditet redogör i förekommande fall för bakgrunden till den låga likviditeten och soliditeten. Redogör dessutom för hur huvudmannen ska stärka den ekonomiska situationen. Se avsnitt 16 för bilagor. Se Bilaga 7 3.4) Övriga inbetalningar/intäkter Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange vad posten övriga inbetalningar/intäkter består av och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som är hänförliga till inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten (exempelvis caféverksamhet eller frisörverksamhet). Tillskott av medel som inte omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande. Se avsnitt 16 för bilagor ) Lån/ägartillskott/finansiering med egna medel Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter. Se avsnitt 16 för bilagor. Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. Av lånelöftet ska framgå vilket belopp som kan/kommer att lånas ut. Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post och styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av behörig firmatecknare samt till exempel kontoutdrag, årsredovisning eller liknande som visar att medlen finns att tillgå. Detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i redan bedriven verksamhet. Styrk posten med till exempel senaste årsredovisning. Ägartillskott - se Bilaga ) Likviditetsbudget och resultatbudget Samtliga utbetalningar/kostnader för etableringen ska ingå i budgeten. Likviditetsbudget Resultatbudget Inbetalningar Läså r 1 Intäkter Läså r 1 Läså r 2 Läså r 3 Kommunalt bidrag Kommunalt bidrag Lån Övriga intäkter

72 Ägartillskott Finansiering med egna medel Övriga inbetalningar Summa inbetalningar Utbetalningar Personal Skolledning Lärare Administration Rekrytering Fortbildning Lokaler/utrustning Lokalkostnad Möbler Datorer Service Kontorsutrustning Telefon, kopiator mm Läromedel Litteratur/utrustning/skolbibliot ek Programvaror, licenser Övrigt Info och annonsering Elevhälsa Skolmåltider Studieresor Summa intäkter Kostnader Personal Skolledning Lärare Administration Rekrytering Fortbildning Lokaler/utrustning Lokalkostnad Service Kontorsutrustning Läromedel Litteratur/utrustning/skolbibliot ek Programvaror, licenser Övrigt Info och annonsering Elevhälsa Skolmåltider Studieresor APL-handledning Försäkringar Studie- och yrkesvägledning Finansiella poster Räntor

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående skola Allmän information

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423

Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423 Remiss Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423 Ansökan från Frösunda LSS AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Danderyds kommun Frösunda LSS AB har hos Skolinspektionen

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

1. Skolenheten och sökanden

1. Skolenheten och sökanden I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde:

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 25 augusti klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17.00 Plats: Utbildningskontoret, Stora Brogatan 45. 1

Läs mer

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun Dnr 31-2010-2157 Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola Grundskola Förskoleklass och grundskola I kommun Katrineholms kommun Ort och datum Norrköping 2010-03-30 Skolans namn Lärandeskolan

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde:

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 22 oktober klockan 14.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 14.00-16.00 Plats: Utbildningskontorets sammanträdesrum, Stora

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna Uppsala * "KOMMUN UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas 2015-04-13 UBN-2015-1487 Utbildningsnämnden Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Till berörda kommuner 2010-04-22 1 (1) Dnr 32-2010:1929

Till berörda kommuner 2010-04-22 1 (1) Dnr 32-2010:1929 Remiss Till berörda kommuner 2010-04-22 1 (1) Dnr 32-2010:1929 Ansökan från Lernia College AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Järfälla kommun Lernia College AB

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-5-4 9:22:51 Handels- Och Administrationsprogrammet 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 12 1 185. 185.

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-7-1 6:31:17 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 1 2 2 16. 178. Intresseanmälan Introduktionsprogrammen 3 Impro

Läs mer

Ansökan från Nya Designgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås stad fr.o.m.

Ansökan från Nya Designgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås stad fr.o.m. E4 BESLUTSFÖRSLAG Ansökan från Nya Designgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås stad fr.o.m. läsåret 2015/2016 Kommunstyrelsen föreslås besluta: Borås Stad avstyrker

Läs mer

Remiss - Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun svar till Skolinspektionen

Remiss - Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun svar till Skolinspektionen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-17 GN-2014/97.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss - Ansökan från

Läs mer

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde:

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 27 augusti klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17.00 Plats: Utbildningskontorets sammanträdesrum, Stora

Läs mer

Till berörda kommuner 2012-02-17 1 (1) Dnr 32-2012:747

Till berörda kommuner 2012-02-17 1 (1) Dnr 32-2012:747 Remiss Till berörda kommuner 2012-02-17 1 (1) Dnr 32-2012:747 Ansökan från Utvecklingspedagogik Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Järfälla kommun Utvecklingspedagogik

Läs mer

Ansökan från Thoren Innovation School om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun ansökningsid: Gy 2014/40705

Ansökan från Thoren Innovation School om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun ansökningsid: Gy 2014/40705 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-19 UAN-2014-0083 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Thoren Innovation

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Ansökningsid: Gy 2014/41056 I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Remiss - Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun svar till Skolinspektionen

Remiss - Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Huddinge kommun svar till Skolinspektionen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-27 GN-2013/84.603 1 (2) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra 08-535 36081 Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss -

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sigtuna kommun (Dnr 2014:0091)

Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sigtuna kommun (Dnr 2014:0091) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-19 UAN-2014-0091 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Meritvärden vid Slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 3 juli 2012 Endast behöriga elever är antagna. Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ort och datum Den pedagogiska omsorgens namn Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökande Namnförtydligande Ort

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

KALLELSE 2014-04-10 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-04-10. Kallelse

KALLELSE 2014-04-10 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-04-10. Kallelse KALLELSE 2014-04-10 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-04-10 Kallelse 1 KALLELSE 2014-04-10 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset

Läs mer

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Vår handläggare Birgitta Larsson / Lars-Olof Allard Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 Sammanfattning föreslår att den nya gymnasieskolan

Läs mer

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL). 1 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE OCH BIDRAG AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRITIDSHEM ELER PEDAGOGISK VERKSAMHET Denna blankett kan inte fyllas i elektroniskt utan måste skrivas ut Diarienummer Ansökan avser: Förskola

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Ansökningsid: Gy 214/4715 I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan.

Läs mer

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor 1 juli 2011 Vad är nytt Systemskifte för friskolor Det som gäller för kommunala skolor gäller för friskolor Myndighetsutövningen blir samma för både friskolor och kommunala skolor Fristående skolor omfattas

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet Lägsta Medel Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 59 57 48 A 170,5 Bygg- och anläggningsprogrammet, Design & Construction College 25 20 20 110 170,3 Bygg- och

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Design & Construction College Västerås. Rektor: Daniel Malmström Hermods 2014-06-10

Kvalitetsredovisning. Design & Construction College Västerås. Rektor: Daniel Malmström Hermods 2014-06-10 2014 Kvalitetsredovisning Design & Construction College Västerås Rektor: Daniel Malmström Hermods 2014-06-10 Kvalitetsredovisning 2014/2015, Design & construction college Västerås 2 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74 Gymnasievalet Läsåret 2014-2015 2015 Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00 anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu telefon: 073-655 11 74 Betygsvärde A 20 poäng B 17.5 poäng C 15 poäng

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Lernia College AB Rektorn vid Portalens Gymnasium i Borås kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Portalens Gymnasium i Borås kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen 1 Ansökan med bilagor skickas till: Härjedalens kommun Bildning, fritid och kultur Medborgarhuset 842 80 Sveg ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Ansökningsid: Gr 2014/40498 Ansökan avser Förskoleklass Grundskola Fritidshem I kommun Järfälla kommun Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18 Sa m ma nträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-18 15 (24) 133 Gymnasieskolpeng, fr.o.m. januari 2013 eks 2012.442) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Enligt 2 kap. 5 skollagen.

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Enligt 2 kap. 5 skollagen. Malmö stad Förskoleförvaltningen ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Enligt 2 kap. 5 skollagen. Ange planerat startdatum Ange antal platser Ansökan avser utökande av befintlig verksamhet Fullständigt

Läs mer

Studiedagsprogram 29 mars

Studiedagsprogram 29 mars Studiedagsprogram 29 mars 08.30-08.45 Åtgärdsprogram 08.45-09.45 Gy 2011, Bakgrund, betyg 09.45-10.15 Fika 10.15-10.45 Hemsidan 10.45-11.45 Gy 2011 fortsättning, Programstruktur, Ämnen och ämnesplaner

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522)

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522) YTTRANDE 1(7) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0079 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Hermods AB om godkännande

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 183.8 30 16 0 14 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

1. Skolenheten och sökanden

1. Skolenheten och sökanden Dnr 32-2012:644 I kommun Danderyds kommun En fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Följ

Läs mer

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Bildningsförvaltningen rev TJÄNSTESKRIVELSE 2012-03-12 Dnr 2011/6067 2012-03-13 1(2) Bildningsnämnden Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Förslag till beslut

Läs mer

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

Välkommen på besök på Riksgymnasiet!

Välkommen på besök på Riksgymnasiet! Välkommen på besök på Riksgymnasiet! Har du en språkstörning och ska börja gymnasiet läsåret 2016/2017? Den 24-26 november är du välkommen på praktikbesök på Riksgymnasiet i Örebro. Praktikbesöket innebär

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, PEAB-skolan Malmö 29 90.00 180.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Byggymnasiet Malmö 13 A 178.0 Bygg- och anläggningsprogrammet - lärling,

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 Fastställd i KS 2014-12-01 Vellinge Skolpeng/bidrag och interal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 FÖRSKOLA egen 1-3 år 93 160 kr 100 260

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 188.8 30 29 0 1 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Gymnasieinformation 2013

Gymnasieinformation 2013 Gymnasieinformation 2013 SYV-Kalendarium HT-2012 Kommunala gymnasieskolor - presentation i aulan (september) SYV - gymnasieinformation klassvis (september) PRAO vecka 40 Enskilda vägledningssamtal inbokade

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 2111 11-4-15 1:34:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 94 96 69 1 174 Lärling Margretegärde, Byggprogrammet 8 15 8 14 164 Barn- Och Fritidsprogrammet

Läs mer

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl En gymnasiesärskola med hög kvalitet 27 september 2012 Peter Gröndahl Syfte med reformen Hög kvalitet Flexibilitet Samverkan Harmonisering Tydlig struktur Bättre förberedelse Gymnasiesärskolans syfte Anpassad

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl. 13: 3 0-15: 3 O Besllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Merja Wester (S)

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Samverkansavtal

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Samverkansavtal Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 6 Samverkansavtal KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Elever från Enköping är försthandssökande till:... 3 2

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer