Anders Lokgård (C) för Sakarias Winberg (KD)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anders Lokgård (C) för Sakarias Winberg (KD)"

Transkript

1 1(2) Plats och tid Kommunhuset Leksand, kl., Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Viktor Zakrisson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström (C) Ingrid Rönnblad (S) Eric Böwes (MP) Tjänstgörande ersättare Anders Lokgård (C) för Sakarias Winberg (KD) Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Karin Byström (C) Inga Westlund (V) Tjänstemän Bitr. kommundirektör Lennart Ljungemo Adm. chef Andriette Ivarsson, ej Nämndsekreterare Lena Rasche, Sektorschef Lennart Ljungemo, 37 Ekonomichef Mikael Fändrik, 37 Kostchef Tullie Sundberg, 37 IT-chef Åke Nygren, 37 Kommunikationschef Maria Bond, 37 Städchef Lotta Målarbo, 37 Biträdande städchef Annika Norell, 37 Övriga Ordf. Siljan Turism Peter Helander, 38 Justeringens plats och tid Kommunhuset Leksand kl Underskrifter Paragrafer Ordförande Ulrika Liljeberg (C) Justerare Eric Böwes (MP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Administrativ service Underskrift Andriette Ivarsson 1

2 2(2) Ärendelista 37 Presentation av sektorn verksamhetsstöd och service - del 2 38 Visit Dalarna Svar på medborgarförslag om att färglägga översta raden med fönster på Leksands simhall 40 Svar på medborgarförslag om att flytta Vevkulla från Södra älvstranden till Leksands hembygdsgårdar 41 Svar på medborgarförslag om att placera en modell av Vevkulla vid Kajen 42 Svar på medborgarförslag gällande placering av Vevkulla och informationstext om Vevkulla 43 Svar på medborgarförslag om att låta nytt kulturpris hedra tillskaparen av Dalarnas äldsta hembygdsgård Jones Mats Persson 44 Svar på medborgarförslag om Himlaspelet 45 Svar på medborgarförslag om namnbyte av Z-torget till Grönstedts Torg 46 Svar på medborgarförslag om Z-torget 47 Svar på motion om näringslivsavdelningen 48 Svar på motion om smör/bregott eller bordsmargarin 49 Svar på motion om sommarjobb för ungdomar 50 Ekonomisk månadsrapport 51 Ansökan från Siljansnäs skidklubb om pengar till led-belysning i det nya skidspåret i Siljansnäs 52 Ansökan från Dalhalla Förvaltning om hyresbidrag för operaverksamheten åren Ansökanom bidrag till föreningen Himlaspelet Ansökan om kommunal borgen till Brudpiga roddklubb 55 Skateboardpark i Leksand 56 Sektorsplan 2015 för verksamhetstöd och service 57 Ansökningar om bygdemedel ur vattenregleringsfonder 58 Information 2

3 1(1) 37 Presentation av sektorn verksamhetsstöd och service - del 2 Sektorn verksamhetsstöd och service består av nio avdelningar. Vid dagens sammanträde presenterar sju av avdelningarna sin verksamhet. Dessa är: Kostavdelningen Personalavdelningen Ekonomiavdelningen Kommunikationsavdelningen Administrativ service IT-avdelningen Städavdelningen s beslut 1. Lägga informationen till handlingarna. Beslutet skickas till Sektorschef Lennart Ljungemo 3

4 1(1) 38 Dnr 2015/703 Visit Dalarna 3.0 Siljan Turisms ordförande Peter Helander informerar om projektet Visit Dalarna 3.0. Peter Helander talar bl.a. om begreppet exportmogen destination och rekommenderar allmänna utskottets ledamöter och ersättare att gå in på och läsa mer. Tidplanen just nu är att Dalarnas kommuner får förslaget på remiss och att slutligt beslut sker under hösten s beslut 1. Lägga informationen till handlingarna. 4

5 1(1) 39 Dnr 2014/1543 Svar på medborgarförslag om att färglägga översta raden med fönster på Leksands simhall Ett medborgarförslag har lämnats in som berör Leksandshallens simhall. Förslagsställaren anser att utseendet på byggnaden förfulades då man för ett antal år sedan satte igen översta raden av fönster på simhallen och målade dessa. Förslaget är att någon, till exempel en konstnär eller målare, får i uppdrag att färglägga plattorna med motiv som speglar all verksamhet i Leksandshallen. Fritidsavdelningens bedömning Fritidsavdelningen har stämt av med stadsarkitekten och utsmyckningsgruppen i frågan. Den synpunkt som framkom är att olika motiv på plattorna kan komma att upplevas som rörigt. De gav motförslaget att om Leksandshallen vill ändra utseendet så kan träribbor eller liknande vara ett alternativ. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från fritidschef Lars Liljegren, daterat Medborgarförslag, daterat s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Avslå förslaget att göra olika motiv på plattorna på Leksands simhall. 2. Uppdra till fritidsavdelningen att ta hänsyn till synpunkterna om plattornas utseende inför framtida planerings- och budgetarbete. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 5

6 1(1) 40 Dnr 2014/1585 Svar på medborgarförslag om att flytta Vevkulla från Södra älvstranden till Leksands hembygdsgårdar Ett medborgarförslag har inkommit om att flytta båten Vevkulla till hembygdsgårdarna. Skriftställaren anser att Vevkulla hör hemma inom samma kulturområde som hembygdsgårdarna vid kyrkan (före detta Jones Mats enografiska museum). Det är också viktigt att Vevkulla är lättillgänglig för besökare. Kulturavdelningens bedömning Kulturavdelningen har tidigare gjort bedömningen att den bästa placeringen för Vevkulla är på södra älvstranden mittemot Noret (dnr 2012/893). Det finns planer på att utöka lederna på Åkerö, Solvändan och till Insjön längs med älvstranden. Tanken är att samtliga leder ska ha anknytning till varandra och Vevkulla ligger mycket bra placerad i förhållande till lederna. Att satsa på kommunens promenadstråk och leder är en av de prioriteringar som görs för att attrahera besöksnäringen. Kulturavdelningen står fast vid att den bästa placeringen för Vevkulla är på södra älvstranden. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kulturchef Marie Folkesson, daterat Medborgarförslag, daterat s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Med hänvisning till ärendets beskrivning och bedömning avslå medborgarförslaget. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 6

7 1(2) 42 Dnr 2014/1586 Svar på medborgarförslag om att placera en modell av Vevkulla vid Kajen Ett medborgarförslag har inkommit om att flytta modellen av båten Vevkulla till Kajen för att förstärka Kajen som skyltfönster. Förslagsställaren föreslår att en modell av båten Vevkulla ska placeras i ett skyltskåp som är gjort av glas eller transparent plast. I anslutning till skyltskåpet ska det finnas en utförlig text om de herrarbetande kullorna inklusive de historiska vevkullorna. Kulturavdelningens bedömning Idag finns modellen av båten Vevkulla i kulturhuset. Modellen är donerad av en kommunmedborgare. Idén att placera medellen av Vevkulla på en mer offentlig plats är bra. Det finns dock begränsningar då det handlar om kommunens ansvar att skydda och förvara modellen i ett skyltskåp på en mycket utsatt och okontrollerad plats som Kajen. I dagsläget har kommunen ingen möjlighet att genomföra förslaget. Modellen av Vevkulla görs mer tillgänglig för besökare i kulturhuset redan nu genom att växelvis finnas utställd på biblioteket respektive museet efter ett årsschema. För att förbättra informationen om Vevkulla ska kulturavdelningen arbeta fram ett informationshäfte där viktig fakta om Vevkulla lyfts fram. Informationshäftet ska finnas tillgängligt på flera platser. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kulturchef Marie Folkesson, daterat Medborgarförslag, daterat s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Med hänvisning till ärendets beskrivning och bedömning avslå medborgarförslaget. 7

8 2(2) Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 8

9 1(2) 42 Dnr 2015/116 Svar på medborgarförslag gällande placering av Vevkulla och informationstext om Vevkulla Ett medborgarförslag har inkommit om att flytta båten Vevkulla till hembygdsgårdarna. Förslagsställaren vill att man i anslutning till Vevkulla placerar en utförlig text om de herrarbetande kullorna, vevkullorna, Vevkulla och Leonardo da Vinci. Förslagsställaren anser att det är mycket viktigt att lyfta fram Leonardo da Vincis kopplingar till Vevkulla. Förslagsstälaren anser också att de informationstexter som hittills har skrivits om Vevkulla är felaktiga. Kulturavdelningens bedömning Kulturavdelningen har tidigare gjort bedömningen att den bästa placeringen för Vevkulla är på södra älvstranden mittemot Noret (dnr 2012/893). Det är mycket bra att Vevkulla är placerad i anslutning till de promenadstråk och leder som kommunen prioriterar. Det finns planer på att utöka lederna på Åkerö, Solvändan och till Insjön längs med älvstranden. Tanken är att samtliga leder ska ha anknytning till varandra och Vevkulla ligger mycket bra placerad i förhållande till lederna. Kulturavdelningen står fast vid att den bästa placeringen för Vevkulla är på södra älvstranden. Kulturavdelningens informationstext om Vevkulla har godkänts av Hans- Lennart Ohlson som är chef vid sjöhistoriska muséet. Kulturavdelningen vill inte ändra informationstexten, men avdelningen kommer att ta fram en folder med mer utförlig text om båten Vevkulla. I foldern kommer man bland annat att skriva om Leonardo da Vincis kopplingar till Vevkulla. Foldern kommer att finnas att tillgå i kulturhuset. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kulturchef Marie Folkesson, daterat Medborgarförslag, daterat

10 2(2) s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Med hänvisning till ärendets beskrivning och bedömning avslå medborgarförslaget. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 10

11 1(2) 43 Dnr 2014/1590 Svar på medborgarförslag om att låta nytt kulturpris hedra tillskaparen av Dalarnas äldsta hembygdsgård Jones Mats Persson Ett medborgarförslag har inkommit om att kommunen ska inrätta ett stort kulturpris. Priset ska delas ut årligen och tillfalla en person som på ett förtjänstfullt sätt bidragit positivt till Leksands kommun genom sina unika kulturella insatser. Förslagsställaren föreslår att namnet på priset är Jones Mats Persson medaljen för kulturella insatser i Jones Mats Persson anda. Jones Mats Persson var den man som byggde upp ett etnografiskt museum i Leksand, som kommunen sedermera köpte och som idag utgörs av hembygdsgårdarna vid kyrkan. Förslagsställaren föreslår även att en skrift över Jones Mats liv och verk tas fram under kulturhusets jubileumsår Kulturavdelningens bedömning Idag finns två kulturstipendieformer att söka i kommunen. Det finns dock inget kommunalt kulturpris, något som flertalet av grannkommunerna har haft sedan länge. Tankar att inrätta ett sådant pris har funnits sedan ett antal år på kulturavdelningen. Kulturavdelningen tycker att det är ett bra förslag att inrätta ett kulturpris. Ett större kulturpris skulle stärka Leksands varumärke på ett positivt sätt. Ett kulturpris bör inte dediceras till en speciell person utan verka bredare och mer neutralt. Kulturavdelningen har idag svårt att finansiera ett kulturpris inom sin budgetram. Leksand har av hävd alltid haft samhällsmedborgare med stor och begåvad skaparkraft som har lämnat tydlig profil och tydliga verk efter sig. Att göra det till ett kommunalt uppdrag att skriva fram minnesskrifter över dessa personer är inte aktuellt och inte möjligt. 11

12 2(2) Redan nu finns böcker av minneskaraktär över Leksands profiler utgivna av privata skriftställare/författare; ett tillvägagångssätt som rekommenderas. Ett ärende är på väg till kommunfullmäktige där förslaget är att inrätta en fullmäktigeberedning med uppdraget att inventera, ta fram underlag och komma med förslag på historiska platser i Leksand som över tid bör uppmärksammas på lämpligt sätt. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kulturchef Marie Folkesson, daterat Medborgarförslag, daterat s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kmmunfullmäktige 1. Översända förslaget i detta medborgarförslag till fullmäktigeberedningen om historiska personer, händelser och platser i Leksands kommun och därmed anse medborgarförslaget besvarat. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 12

13 1(1) 44 Dnr 2015/117 Svar på medborgarförslag om Himlaspelet Hoff Sven Hedlund har inkommit med ett medborgarförslag gällande placering av föreställningen Himlaspelet. Förslaget innebär att man ska sätta upp ett tält öster om hembygdsgårdarna. Tältets långsida ska sättas upp mot byggnadernas gärdesgård. Vid föreställningar tar man bort tältets långsida vilket innebär att gårdarna blir en del av föreställningens miljö. Det är även möjligt att göra gårdarna som en del av scenen. Förslagsställarens förslag till finansiering av tältet är att skaffa en eller flera sponsorer. Tanken är att sponsorerna ska kunna nyttja tältet före och efter Himlaspelet. Kulturavdelningens bedömning Förvaltningen anser att förslaget om att sätta upp ett tält vid hembygdsgårdana och använda som scen för Himlaspelet inte är en kommunal fråga utan det är en fråga för Himlaspelets styrelse. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kulturchef Marie Folkesson, daterat Medborgarförslag, daterat s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Med hänvisning till ärendets beskrivning och bedömning anse medborgarförslaget besvarat. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 13

14 1(2) 45 Dnr 2014/859 Svar på medborgarförslag om namnbyte av Z-torget till Grönstedts Torg Ett medborgarförslag har inkommit där skriftställaren föreslår att Z-torget bör byta namn till Grönstedts torg. Bakgrunden till förslaget är att Johan Daniel Grönstedt föddes i kvarteret Grönstedt, vid Z-torget Han skapade Sveriges enda fransk/svenska konjaksmärke, Grönstedts, år I och med Mats Lindströms bok Grönstedt - Konjaksfursten från Leksand (2010) har Grönstedts historia lyfts fram. Sektor samhällsbyggnads bedömning Z-torget håller på att byggas om och kommer att vara färdigt till sommaren Torget kommer att utformas som en mysig mötesplats med sittplatser, blommor och fontän. Lämpligheten att byta namn från Z-torget till Grönstedts torg finns det olika åsikter om. Det har tidigare framförs synpunkter om vikten av att behålla vedertagna officiella namn med historisk förankring. Namnet Z-torget har funnits sedan 30-talet och härleds till Zetterströms järnhandel som låg vid torgets norra sida. Det har även framkommit att det kan vara positivt att sätta upp någon typ av informationsskylt vid kvarteret Grönstedts då det var där som Johan Daniel Grönstedt föddes Det finns inte någon formell adress Z-torget vilket innebär att ett namnbyte enbart kan ske genom att namnsätta torget till Grönstedts torg. Det som, i officiella sammanhang, påverkas vid en namnändring är t.ex. lokala trafikföreskrifter. Frågan bör utredas vidare av den kommande parlamentariska beredningen som ska tillsättas av kommunfullmäktige, för att se hur kända personer bör uppmärksammas. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från stadsarkitekt Anna Ograhn, daterat Medborgarförslag, daterat

15 2(2) s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Översända förslaget om namnbyte av Z-torget till Grönstedts torg till fullmäktigeberedningen om historiska personer, händelser och platser i Leksands kommun och därmed anse medborgarförslaget besvarat. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 15

16 1(2) 46 Dnr 2014/237 Svar på medborgarförslag om Z-torget I medborgarförslaget för Z-torget föreslås en ombyggnation av torget för att få det mer ombonat och trevligt med murar, soffor, fontän, blommor och parkeringar. Det föreslås även ett namnbyte från Z-torget till Grönstedts torg. Sektor samhällsbyggnads bedömning Arbete pågår med förverkligandet av centrumutvecklingsplanen för Noret där Z-torget finns med som första etapp tillsammans med Norsgatan. Vi tackar för idéerna och tar det med oss i det fortsatta arbetet med förslaget för Z-torget. Tanken är att det ska vara ett mysigt torg med sittplatser, vatten och blommor men som också ska kunna användas till mindre evenemang. Vad gäller namnbytet har vi noterat att det finns olika åsikter om vad som är lämpligt. Det har tidigare framförs synpunkter om vikten av att behålla vedertagna officiella namn med historisk förankring. Det har även framkommit att det kan vara positivt att sätta upp någon typ av informationsskylt vid kvarteret Grönstedts då det var där som konjaktfursten Johan Daniel Grönstedt föddes Det finns inte någon formell adress Ztorget vilket innebär att ett namnbyte enbart kan ske genom att namnsätta torget till Grönstedts torg. Ett ärende är på väg till kommunfullmäktige med förslag att inrätta en fullmäktigeberedning om historiska personer, händelser och platser i Leksands som över tid bör uppmärksammas på lämpligt sätt. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från stadsarkitekt Anna Ograhn, daterat Medborgarförslag, daterat s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Med hänvisning till det arbete som pågår med förverkligandet av centrumutvecklingsplanen för Noret anse medborgarförslaget besvarat i den del förslagsställaren föreslår en ombyggnad av Z-torget. 16

17 2(2) 2. I den del förslagsställaren föreslår ett namnbyte från Z-torget till Grönstedts torg överlämnas förslaget till fullmäktigeberedningen om historiska personer, händelser och platser i Leksands kommun och därmed anse medborgarförslaget besvarat. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 17

18 1(2) 47 Dnr 2014/1494 Svar på motion om näringslivsavdelningen Miljöpartiet påstår i sin motion att näringslivsavdelningen i den nuvarande politiska organisationen inte tillhör något utskott och föreslår att den förs in under ett sådant, förslagsvis utskottet för samhällsbyggnad. Sektorns/avdelningens bedömning I den nuvarande politiska organisationen som vi haft sedan 2011 tillhör näringslivsavdelningens ansvars- och verksamhetsområden det allmänna utskottet. Så påståendet att näringsavdelningens ansvar- och verksamhetsområden inte tillhör något utskott är felaktigt. För närvarande finns inga planer på att ändra utskottstillhörighet för dessa frågor. Tilläggas bör att det är verksamhets- och ansvarsområden som är fördelade på de olika utskotten, medan de olika avdelningarna är fördelade i de sektorer som förvaltningen är indelad i. Med få undantag speglar förvaltningens organisation den politiska organisationen. Avseende näringslivsavdelningen så ligger den politiskt under allmänna utskottet, men organisatoriskt direkt under kommundirektören och inte i någon sektor. Hur förvaltningen är indelad är dock inte primärt en politisk fråga utan en fråga för tjänstemännen. Det krav som finns är att förvaltningens organisation ska samspelar på ett konstruktivt sätt med den politiska organisationen som är den som är styrande. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg, daterat Motion från Eric Böwes (MP), Ella Gyllenhag Liss (MP) och Anna Walsch (MP) daterad s beslut 1. Återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning för ytterligare belysning/utredning av kommundirektör Göran Wigert. 18

19 2(2) Beslutet skickas till Kommundirektör Göran Wigert. Näringslivschef Per Strid. 19

20 1(5) 48 Dnr 2015/185 Svar på motion om smör/bregott eller bordsmargarin I en motion fån Miljöpartiet de gröna yrkas att Leksands kommun byter ut smörgåsmargarin till Bregott eller smör. Kostavdelningens bedömning Den statliga myndigheten Livsmedelsverket och dess medarbetare är mycket uppdaterade på den senaste forskningen avseende fett och fettsyror samt vilka livsmedel som rekommenderas i en hälsosam kost. I oktober 2013 offentliggjordes nya Nordiska näringsrekommendationer (NNR), som även gäller för svenska rekommendationer. Det är ett mycket gediget arbete som ligger bakom dessa, vilket beskrivs på Livsmedelsverkets hemsida: Över hundra forskare och experter från Norden har arbetat med revideringen. De har gått igenom en mängd vetenskapliga studier och översikter som har publicerats efter år 2000 och tittat på hur olika näringsämnen, livsmedel och kostmönster, det vill säga matvanor, påverkar hälsan. De har särskilt tittat på områden där det kommit mycket ny forskning till exempel fett, kolhydrater, D-vitamin och olika kostmönsters/matvanors samband med hälsan. De nordiska näringsexperterna är eniga om att fettkvaliteten är viktig och att intaget av mättat fett bör begränsas. Det visas inte minst av att rekommendationen om totalt intag av fett har justerats från max 35 % av energin till 40 %, men samtidigt betonas att ökningen enbart gäller omättade fetter. Mättat fett ska fortfarande begränsas till högst 10 % av det totala energiintaget dvs. är helt oförändrat mot tidigare rekommendationer. Tyvärr råder det stor okunskap bland allmänheten kring mat och hälsa, och fett och hälsa. Genom dagens snabba, lättillgängliga och okritiska mediekanaler sprids det många rykten och en hel del okunskap, via t.ex. bloggar och forum på internet. 20

21 2(5) Med anledning av dessa rykten betonar Livsmedelsverket på sin hemsida: En del påstår att vetenskapen skulle ha svängt när det gäller synen på fett. Men den systematiska genomgången av nya studier, publicerade efter år 2000, har tvärtom stärkt de tidigare rekommendationerna, som betonar att det är viktigt att välja rätt sorts fett. Intaget av omega-6 (framförallt linolsyra som är en essentiell, livsnödvändig fettsyra) är i underkant, vi får alltså inte i oss för mycket av de fettsyrorna. I motsats till vad som påstås i motionen, så finns det ingen vetenskapligt belagd koppling till inflammatoriska tillstånd, utan snarare tecken på det motsatta i vissa studier. I den senaste kostundersökningen från Livsmedelsverket, Riksmaten , var det genomsnittliga intaget av omega-6, 4,2 % av energin, jämfört med rekommenderade 4-9 %. (Rekommendationen är 5-10 % av energin från fleromättat fett, varav 1 % omega-3, vilket betyder 4-9 % omega-6). Se även följande länk: Mot bakgrund av vetenskapliga fakta och i arbetet med näringsrekommendationerna har man också tittat på hur svenskar och nordbor generellt behöver ändra sina matvanor för att äta mer hälsosamt, för att följa näringsrekommendationerna och för att kunna förebygga de stora kostrelaterade folksjukdomarna. I nedanstående tabell sammanfattar Livsmedelsverket de viktigaste förändringar som behövs. Där pekas just smör och smörbaserade matfetter ut som en viktig riskfaktor: 21

22 3(5) Här rekommenderas ett utbyte av smör och smörbaserade matfetter ( t.ex Bregott), till vegetabiliska oljor och oljebaserade matfetter, dvs. margarin. Det är också det som Livsmedelsverket rekommenderar i sina riktlinjer avseende mat till barn i skola och förskola. Oljebaserad matfetter har ett lägre innehåll av mättat fett och innehåller mer fleromättat fett och essentiella fettsyror. Smörblandade produkter innehåller däremot mest mättat fett, samt mest transfetter (vilket också skall undvikas). För mer ingående info kring detta, se följande länk till Livsmedelsverkets rekommendationer kring matfett i skola och förskola: Det förekommer många rykten och larmrapporter om livsmedel. Många är helt osanna, som t.ex. det om plastkulor i margarin. Nu påstås det att margarin innehåller en mängd kemikalier och rester kan finnas kvar i produkten, utan någon referens eller bevis för detta. En vanlig missuppfattning är att margarin är ett processat livsmedel som innehåller konstiga och onödiga ingredienser och tillsatser, i motsats till det mer naturliga smöret. Men i verkligenheten är ingen av produkterna mindre processad än den andra vilket innebär att den ena produkten inte är mer naturlig än den andra. Margarin har producerats i Sverige i nära 130 år och margarin innehåller endast säkra och fullt godkända ingredienser. Allt som ingår i produkten finns i ingrediensförteckningen och därmed ingår inget annat än det som är deklarerat. Margarin innehåller som regel inte heller några färgämnen. En del av A-vitaminet (obligatorisk berikning) är i form av beta-karoten, ett förstadium till vitamin A. Beta-karotenet är gulrött till färgen och är det färgämne som finns i bland annat tomat och morot och som ger margarinet dess gulaktiga färg. De livsmedel som innehåller beta-karoten deklareras antingen som A-vitamin eller färgämne beroende på ingående mängd i produkten. Vegetabilisk olja är en vanlig ingrediens i livsmedel. Denna olja förädlas, dvs. renas, innan den används som ingrediens, eller säljs som ren olja i flaska direkt i butik. Vid förädlingen avlägsnas bland annat färgämnen (t.ex. klorofyll), lukt- och smakämnen, samt metaller som kan påskynda härskning (t.ex. järn). För att förädla oljorna används endast för ändamålet godkända ämnen, ingen av dessa ämnen finns kvar i den förädlade oljan. Alla oljor förädlas på detta sätt, oavsett om det är en rapsolja som säljs i flaska i butik, eller finns i margarin, eller i smörblandade produkter som Bregott. I övrigt finns det inga ingredienser i margarin som inte finns i andra livsmedel. Detta samt stycket ovan är information som vi fått från Unilever/Unilever Food Solutions, vilken är en av våra leverantörer av margarin. 22

23 4(5) Gällande palmoljan så använder Unilever enbart certifierad och hållbar palmolja i alla sina produkter, vilket de gjort fullt ut sedan Smörarom Diacetyl förekommer i smör, grädde, kola och vin och har smak av smörkola. Diacetyl är en godkänd arom som får tillsättas i livsmedel, och i margarinprodukter används den ofta som tillsatt arom. Naturlig smörarom utvinns från mjölk. Smöraromen bildas i våmmen hos kor, en av magarna, när tarmbakterier jäser gräs. En del av de aromatiska substanserna hamnar därefter i mjölken. Naturliknande arom får man med hjälp av mjölksyrabakterier, då smörarom bildas naturligt i yoghurt, fil och liknande när man låter bakterier syra produkten. De punkter i motionen som tar upp näringsmässiga motiv till att byta ut dagens smörgåsfett mot Smör/Bregott står i skarp kontrast till alla vetenskapliga näringsrekommendationer vad gäller fettsammansättning. Kostavdelningen har som ett av sina främsta mål att planera och producera skolmåltiderna så att barnen erbjuds en näringsriktig kost under tiden i skolan/förskolan. Att byta ut smörgåsfetter med hög andel enkel- och fleromättade fetter mot smör eller Bregott vore därför rent förkastligt. Bland marknadens utbud av smörgåsfetter har de i motionen föreslagna sorterna i särklass högst halter av både mättat fett och transfetter, vilka båda har en vetenskapligt belagd koppling till kostrelaterad sjukdomsutveckling. Ett utbyte till dessa skulle samtidigt innebära att barnen får i sig ännu mindre av enkel- och fleromättade (varav flera essentiella) fetter än de redan får. Enligt de näringsberäkningar kostavdelningen gör finns det inte näringsmässigt utrymme att öka halten mättat fett i skolmåltiderna, utan att samtidigt utsätta barnen för en onödig hälsorisk. Samtidigt skulle kommunen bryta mot lagkravet på näringsriktig kost, som finns med i skollagen sedan Den typ av mat som naturligt innehåller störst andel nyttiga fettsorter (t.ex. fet fisk och vegetarisk kost) står dessvärre inte på barnens topplista över önskad mat, vilket gör att de smörgåsfetter som erbjuds idag är en viktig källa till nyttiga omättade fetter. Utan dessa skulle barnen få i sig alldeles för små mängder av essentiella fetter via skolmaten. Kommunens uppgift är att sätta barnens välmående främst. Det skulle man inte göra vid ett byte av smörgåsfett, eftersom näringsinnehållet i skolmaten skulle försämras. Livsmedelsverket är den myndighet som har expertkunskapen inom detta område och vi följer deras råd och riktlinjer, även avseende val av matfett. Kommunen har ett tydligt, lagstyrt ansvar att barnen i skolan/förskolan serveras en näringsriktig kost. 23

24 5(5) Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kostchef Tullie Sundberg, daterat Motion från Miljöpartiet, daterad s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Avslå motionens båda yrkanden och fortsätta att följa kommunens politiskt antagna kostpolicy, där det är beslutat att man följer Livsmedelsverkets rekommendationer och därmed fortsätta att servera smörgåsmargarin. Reservation Mot ovanstående beslut reserverar sig Eric Böwes (MP). Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 24

25 1(1) 49 Dnr 2015/351 Svar på motion om sommarjobb för ungdomar Viktor Zakrisson (S) och Inga Westlund (V) yrkar i en motion att Leksands kommun avsätter kronor till sommarjobb för ungdomar i klass 9 och första året på gymnasiet. Beslutsunderlag Motion från Viktor Zakrisson (S) och Inga Westlund (V), daterad s beslut 1. Skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 25

26 1(1) 50 Dnr 2015/660 Ekonomisk månadsrapport En ekonomisk månadsrapport med prognos per den 31 mars delges allmänna utskottet vid sittande sammanträde. Resultatprognos för primärkommunen är +0,9 miljoner kronor mot budgeterat resultat +8,5 miljoner kronor. Avvikelseprognos mot budget är därmed -7,6 miljoner kronor. Det är främst en mer positiv skatteunderlagsprognos, lägre avskrivningar samt återbetalning av pensionspremier från AFA som ger den positiva budgetavvikelsen. Verksamheternas (driftens) prognosticerade årsnettoavvikelse mot budget uppgår totalt sett till hela -17,4 miljoner kronor. Som jämförelse kan nämnas att prognosticerad avvikelse mot budget för verksamheterna (driften) i månadsrapporten per mars 2014 var -3,5 miljoner kronor och i budgetuppföljningen per april 2014 var prognosticerad avvikelse för verksamheterna -6,8 miljoner kronor. Under perioden majoktober 2014 varierade prognoserna mellan -6,5 till -5,2 miljoner kronor för att minska till -2,7 miljoner kronor i november månads prognos. Slutligt utfall 2014 blev +2,2 miljoner kronor i avvikelse mot budget. Beslutsunderlag Ekonomisk månadsrapport per den 31 mars, daterad s beslut 1. Lägga rapporten till handlingarna. 26

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(8) Plats och tid Kommunhuset Leksand, 18.00 21.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 15:00 19:20 Vid sammanträdets inledning framför Roland Söderberg (MP) dikten En bön för 2000-talet av Jonas Gardell Beslutande

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555).

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Arne Alfredsson 2012-04-26 Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Sammanfattning GRYAAB

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13.

2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13. 2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-11-05 1 (42) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 5 november 2009, kl 09:00-14:10. Beslutande Hans Jonsson (C), ordförande Bertil Eriksson, (KD) Karl-Evert Hellsén (C) Ingrid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer