Anders Lokgård (C) för Sakarias Winberg (KD)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anders Lokgård (C) för Sakarias Winberg (KD)"

Transkript

1 1(2) Plats och tid Kommunhuset Leksand, kl., Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Viktor Zakrisson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström (C) Ingrid Rönnblad (S) Eric Böwes (MP) Tjänstgörande ersättare Anders Lokgård (C) för Sakarias Winberg (KD) Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Karin Byström (C) Inga Westlund (V) Tjänstemän Bitr. kommundirektör Lennart Ljungemo Adm. chef Andriette Ivarsson, ej Nämndsekreterare Lena Rasche, Sektorschef Lennart Ljungemo, 37 Ekonomichef Mikael Fändrik, 37 Kostchef Tullie Sundberg, 37 IT-chef Åke Nygren, 37 Kommunikationschef Maria Bond, 37 Städchef Lotta Målarbo, 37 Biträdande städchef Annika Norell, 37 Övriga Ordf. Siljan Turism Peter Helander, 38 Justeringens plats och tid Kommunhuset Leksand kl Underskrifter Paragrafer Ordförande Ulrika Liljeberg (C) Justerare Eric Böwes (MP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Administrativ service Underskrift Andriette Ivarsson 1

2 2(2) Ärendelista 37 Presentation av sektorn verksamhetsstöd och service - del 2 38 Visit Dalarna Svar på medborgarförslag om att färglägga översta raden med fönster på Leksands simhall 40 Svar på medborgarförslag om att flytta Vevkulla från Södra älvstranden till Leksands hembygdsgårdar 41 Svar på medborgarförslag om att placera en modell av Vevkulla vid Kajen 42 Svar på medborgarförslag gällande placering av Vevkulla och informationstext om Vevkulla 43 Svar på medborgarförslag om att låta nytt kulturpris hedra tillskaparen av Dalarnas äldsta hembygdsgård Jones Mats Persson 44 Svar på medborgarförslag om Himlaspelet 45 Svar på medborgarförslag om namnbyte av Z-torget till Grönstedts Torg 46 Svar på medborgarförslag om Z-torget 47 Svar på motion om näringslivsavdelningen 48 Svar på motion om smör/bregott eller bordsmargarin 49 Svar på motion om sommarjobb för ungdomar 50 Ekonomisk månadsrapport 51 Ansökan från Siljansnäs skidklubb om pengar till led-belysning i det nya skidspåret i Siljansnäs 52 Ansökan från Dalhalla Förvaltning om hyresbidrag för operaverksamheten åren Ansökanom bidrag till föreningen Himlaspelet Ansökan om kommunal borgen till Brudpiga roddklubb 55 Skateboardpark i Leksand 56 Sektorsplan 2015 för verksamhetstöd och service 57 Ansökningar om bygdemedel ur vattenregleringsfonder 58 Information 2

3 1(1) 37 Presentation av sektorn verksamhetsstöd och service - del 2 Sektorn verksamhetsstöd och service består av nio avdelningar. Vid dagens sammanträde presenterar sju av avdelningarna sin verksamhet. Dessa är: Kostavdelningen Personalavdelningen Ekonomiavdelningen Kommunikationsavdelningen Administrativ service IT-avdelningen Städavdelningen s beslut 1. Lägga informationen till handlingarna. Beslutet skickas till Sektorschef Lennart Ljungemo 3

4 1(1) 38 Dnr 2015/703 Visit Dalarna 3.0 Siljan Turisms ordförande Peter Helander informerar om projektet Visit Dalarna 3.0. Peter Helander talar bl.a. om begreppet exportmogen destination och rekommenderar allmänna utskottets ledamöter och ersättare att gå in på och läsa mer. Tidplanen just nu är att Dalarnas kommuner får förslaget på remiss och att slutligt beslut sker under hösten s beslut 1. Lägga informationen till handlingarna. 4

5 1(1) 39 Dnr 2014/1543 Svar på medborgarförslag om att färglägga översta raden med fönster på Leksands simhall Ett medborgarförslag har lämnats in som berör Leksandshallens simhall. Förslagsställaren anser att utseendet på byggnaden förfulades då man för ett antal år sedan satte igen översta raden av fönster på simhallen och målade dessa. Förslaget är att någon, till exempel en konstnär eller målare, får i uppdrag att färglägga plattorna med motiv som speglar all verksamhet i Leksandshallen. Fritidsavdelningens bedömning Fritidsavdelningen har stämt av med stadsarkitekten och utsmyckningsgruppen i frågan. Den synpunkt som framkom är att olika motiv på plattorna kan komma att upplevas som rörigt. De gav motförslaget att om Leksandshallen vill ändra utseendet så kan träribbor eller liknande vara ett alternativ. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från fritidschef Lars Liljegren, daterat Medborgarförslag, daterat s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Avslå förslaget att göra olika motiv på plattorna på Leksands simhall. 2. Uppdra till fritidsavdelningen att ta hänsyn till synpunkterna om plattornas utseende inför framtida planerings- och budgetarbete. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 5

6 1(1) 40 Dnr 2014/1585 Svar på medborgarförslag om att flytta Vevkulla från Södra älvstranden till Leksands hembygdsgårdar Ett medborgarförslag har inkommit om att flytta båten Vevkulla till hembygdsgårdarna. Skriftställaren anser att Vevkulla hör hemma inom samma kulturområde som hembygdsgårdarna vid kyrkan (före detta Jones Mats enografiska museum). Det är också viktigt att Vevkulla är lättillgänglig för besökare. Kulturavdelningens bedömning Kulturavdelningen har tidigare gjort bedömningen att den bästa placeringen för Vevkulla är på södra älvstranden mittemot Noret (dnr 2012/893). Det finns planer på att utöka lederna på Åkerö, Solvändan och till Insjön längs med älvstranden. Tanken är att samtliga leder ska ha anknytning till varandra och Vevkulla ligger mycket bra placerad i förhållande till lederna. Att satsa på kommunens promenadstråk och leder är en av de prioriteringar som görs för att attrahera besöksnäringen. Kulturavdelningen står fast vid att den bästa placeringen för Vevkulla är på södra älvstranden. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kulturchef Marie Folkesson, daterat Medborgarförslag, daterat s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Med hänvisning till ärendets beskrivning och bedömning avslå medborgarförslaget. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 6

7 1(2) 42 Dnr 2014/1586 Svar på medborgarförslag om att placera en modell av Vevkulla vid Kajen Ett medborgarförslag har inkommit om att flytta modellen av båten Vevkulla till Kajen för att förstärka Kajen som skyltfönster. Förslagsställaren föreslår att en modell av båten Vevkulla ska placeras i ett skyltskåp som är gjort av glas eller transparent plast. I anslutning till skyltskåpet ska det finnas en utförlig text om de herrarbetande kullorna inklusive de historiska vevkullorna. Kulturavdelningens bedömning Idag finns modellen av båten Vevkulla i kulturhuset. Modellen är donerad av en kommunmedborgare. Idén att placera medellen av Vevkulla på en mer offentlig plats är bra. Det finns dock begränsningar då det handlar om kommunens ansvar att skydda och förvara modellen i ett skyltskåp på en mycket utsatt och okontrollerad plats som Kajen. I dagsläget har kommunen ingen möjlighet att genomföra förslaget. Modellen av Vevkulla görs mer tillgänglig för besökare i kulturhuset redan nu genom att växelvis finnas utställd på biblioteket respektive museet efter ett årsschema. För att förbättra informationen om Vevkulla ska kulturavdelningen arbeta fram ett informationshäfte där viktig fakta om Vevkulla lyfts fram. Informationshäftet ska finnas tillgängligt på flera platser. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kulturchef Marie Folkesson, daterat Medborgarförslag, daterat s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Med hänvisning till ärendets beskrivning och bedömning avslå medborgarförslaget. 7

8 2(2) Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 8

9 1(2) 42 Dnr 2015/116 Svar på medborgarförslag gällande placering av Vevkulla och informationstext om Vevkulla Ett medborgarförslag har inkommit om att flytta båten Vevkulla till hembygdsgårdarna. Förslagsställaren vill att man i anslutning till Vevkulla placerar en utförlig text om de herrarbetande kullorna, vevkullorna, Vevkulla och Leonardo da Vinci. Förslagsställaren anser att det är mycket viktigt att lyfta fram Leonardo da Vincis kopplingar till Vevkulla. Förslagsstälaren anser också att de informationstexter som hittills har skrivits om Vevkulla är felaktiga. Kulturavdelningens bedömning Kulturavdelningen har tidigare gjort bedömningen att den bästa placeringen för Vevkulla är på södra älvstranden mittemot Noret (dnr 2012/893). Det är mycket bra att Vevkulla är placerad i anslutning till de promenadstråk och leder som kommunen prioriterar. Det finns planer på att utöka lederna på Åkerö, Solvändan och till Insjön längs med älvstranden. Tanken är att samtliga leder ska ha anknytning till varandra och Vevkulla ligger mycket bra placerad i förhållande till lederna. Kulturavdelningen står fast vid att den bästa placeringen för Vevkulla är på södra älvstranden. Kulturavdelningens informationstext om Vevkulla har godkänts av Hans- Lennart Ohlson som är chef vid sjöhistoriska muséet. Kulturavdelningen vill inte ändra informationstexten, men avdelningen kommer att ta fram en folder med mer utförlig text om båten Vevkulla. I foldern kommer man bland annat att skriva om Leonardo da Vincis kopplingar till Vevkulla. Foldern kommer att finnas att tillgå i kulturhuset. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kulturchef Marie Folkesson, daterat Medborgarförslag, daterat

10 2(2) s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Med hänvisning till ärendets beskrivning och bedömning avslå medborgarförslaget. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 10

11 1(2) 43 Dnr 2014/1590 Svar på medborgarförslag om att låta nytt kulturpris hedra tillskaparen av Dalarnas äldsta hembygdsgård Jones Mats Persson Ett medborgarförslag har inkommit om att kommunen ska inrätta ett stort kulturpris. Priset ska delas ut årligen och tillfalla en person som på ett förtjänstfullt sätt bidragit positivt till Leksands kommun genom sina unika kulturella insatser. Förslagsställaren föreslår att namnet på priset är Jones Mats Persson medaljen för kulturella insatser i Jones Mats Persson anda. Jones Mats Persson var den man som byggde upp ett etnografiskt museum i Leksand, som kommunen sedermera köpte och som idag utgörs av hembygdsgårdarna vid kyrkan. Förslagsställaren föreslår även att en skrift över Jones Mats liv och verk tas fram under kulturhusets jubileumsår Kulturavdelningens bedömning Idag finns två kulturstipendieformer att söka i kommunen. Det finns dock inget kommunalt kulturpris, något som flertalet av grannkommunerna har haft sedan länge. Tankar att inrätta ett sådant pris har funnits sedan ett antal år på kulturavdelningen. Kulturavdelningen tycker att det är ett bra förslag att inrätta ett kulturpris. Ett större kulturpris skulle stärka Leksands varumärke på ett positivt sätt. Ett kulturpris bör inte dediceras till en speciell person utan verka bredare och mer neutralt. Kulturavdelningen har idag svårt att finansiera ett kulturpris inom sin budgetram. Leksand har av hävd alltid haft samhällsmedborgare med stor och begåvad skaparkraft som har lämnat tydlig profil och tydliga verk efter sig. Att göra det till ett kommunalt uppdrag att skriva fram minnesskrifter över dessa personer är inte aktuellt och inte möjligt. 11

12 2(2) Redan nu finns böcker av minneskaraktär över Leksands profiler utgivna av privata skriftställare/författare; ett tillvägagångssätt som rekommenderas. Ett ärende är på väg till kommunfullmäktige där förslaget är att inrätta en fullmäktigeberedning med uppdraget att inventera, ta fram underlag och komma med förslag på historiska platser i Leksand som över tid bör uppmärksammas på lämpligt sätt. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kulturchef Marie Folkesson, daterat Medborgarförslag, daterat s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kmmunfullmäktige 1. Översända förslaget i detta medborgarförslag till fullmäktigeberedningen om historiska personer, händelser och platser i Leksands kommun och därmed anse medborgarförslaget besvarat. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 12

13 1(1) 44 Dnr 2015/117 Svar på medborgarförslag om Himlaspelet Hoff Sven Hedlund har inkommit med ett medborgarförslag gällande placering av föreställningen Himlaspelet. Förslaget innebär att man ska sätta upp ett tält öster om hembygdsgårdarna. Tältets långsida ska sättas upp mot byggnadernas gärdesgård. Vid föreställningar tar man bort tältets långsida vilket innebär att gårdarna blir en del av föreställningens miljö. Det är även möjligt att göra gårdarna som en del av scenen. Förslagsställarens förslag till finansiering av tältet är att skaffa en eller flera sponsorer. Tanken är att sponsorerna ska kunna nyttja tältet före och efter Himlaspelet. Kulturavdelningens bedömning Förvaltningen anser att förslaget om att sätta upp ett tält vid hembygdsgårdana och använda som scen för Himlaspelet inte är en kommunal fråga utan det är en fråga för Himlaspelets styrelse. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kulturchef Marie Folkesson, daterat Medborgarförslag, daterat s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Med hänvisning till ärendets beskrivning och bedömning anse medborgarförslaget besvarat. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 13

14 1(2) 45 Dnr 2014/859 Svar på medborgarförslag om namnbyte av Z-torget till Grönstedts Torg Ett medborgarförslag har inkommit där skriftställaren föreslår att Z-torget bör byta namn till Grönstedts torg. Bakgrunden till förslaget är att Johan Daniel Grönstedt föddes i kvarteret Grönstedt, vid Z-torget Han skapade Sveriges enda fransk/svenska konjaksmärke, Grönstedts, år I och med Mats Lindströms bok Grönstedt - Konjaksfursten från Leksand (2010) har Grönstedts historia lyfts fram. Sektor samhällsbyggnads bedömning Z-torget håller på att byggas om och kommer att vara färdigt till sommaren Torget kommer att utformas som en mysig mötesplats med sittplatser, blommor och fontän. Lämpligheten att byta namn från Z-torget till Grönstedts torg finns det olika åsikter om. Det har tidigare framförs synpunkter om vikten av att behålla vedertagna officiella namn med historisk förankring. Namnet Z-torget har funnits sedan 30-talet och härleds till Zetterströms järnhandel som låg vid torgets norra sida. Det har även framkommit att det kan vara positivt att sätta upp någon typ av informationsskylt vid kvarteret Grönstedts då det var där som Johan Daniel Grönstedt föddes Det finns inte någon formell adress Z-torget vilket innebär att ett namnbyte enbart kan ske genom att namnsätta torget till Grönstedts torg. Det som, i officiella sammanhang, påverkas vid en namnändring är t.ex. lokala trafikföreskrifter. Frågan bör utredas vidare av den kommande parlamentariska beredningen som ska tillsättas av kommunfullmäktige, för att se hur kända personer bör uppmärksammas. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från stadsarkitekt Anna Ograhn, daterat Medborgarförslag, daterat

15 2(2) s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Översända förslaget om namnbyte av Z-torget till Grönstedts torg till fullmäktigeberedningen om historiska personer, händelser och platser i Leksands kommun och därmed anse medborgarförslaget besvarat. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 15

16 1(2) 46 Dnr 2014/237 Svar på medborgarförslag om Z-torget I medborgarförslaget för Z-torget föreslås en ombyggnation av torget för att få det mer ombonat och trevligt med murar, soffor, fontän, blommor och parkeringar. Det föreslås även ett namnbyte från Z-torget till Grönstedts torg. Sektor samhällsbyggnads bedömning Arbete pågår med förverkligandet av centrumutvecklingsplanen för Noret där Z-torget finns med som första etapp tillsammans med Norsgatan. Vi tackar för idéerna och tar det med oss i det fortsatta arbetet med förslaget för Z-torget. Tanken är att det ska vara ett mysigt torg med sittplatser, vatten och blommor men som också ska kunna användas till mindre evenemang. Vad gäller namnbytet har vi noterat att det finns olika åsikter om vad som är lämpligt. Det har tidigare framförs synpunkter om vikten av att behålla vedertagna officiella namn med historisk förankring. Det har även framkommit att det kan vara positivt att sätta upp någon typ av informationsskylt vid kvarteret Grönstedts då det var där som konjaktfursten Johan Daniel Grönstedt föddes Det finns inte någon formell adress Ztorget vilket innebär att ett namnbyte enbart kan ske genom att namnsätta torget till Grönstedts torg. Ett ärende är på väg till kommunfullmäktige med förslag att inrätta en fullmäktigeberedning om historiska personer, händelser och platser i Leksands som över tid bör uppmärksammas på lämpligt sätt. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från stadsarkitekt Anna Ograhn, daterat Medborgarförslag, daterat s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Med hänvisning till det arbete som pågår med förverkligandet av centrumutvecklingsplanen för Noret anse medborgarförslaget besvarat i den del förslagsställaren föreslår en ombyggnad av Z-torget. 16

17 2(2) 2. I den del förslagsställaren föreslår ett namnbyte från Z-torget till Grönstedts torg överlämnas förslaget till fullmäktigeberedningen om historiska personer, händelser och platser i Leksands kommun och därmed anse medborgarförslaget besvarat. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 17

18 1(2) 47 Dnr 2014/1494 Svar på motion om näringslivsavdelningen Miljöpartiet påstår i sin motion att näringslivsavdelningen i den nuvarande politiska organisationen inte tillhör något utskott och föreslår att den förs in under ett sådant, förslagsvis utskottet för samhällsbyggnad. Sektorns/avdelningens bedömning I den nuvarande politiska organisationen som vi haft sedan 2011 tillhör näringslivsavdelningens ansvars- och verksamhetsområden det allmänna utskottet. Så påståendet att näringsavdelningens ansvar- och verksamhetsområden inte tillhör något utskott är felaktigt. För närvarande finns inga planer på att ändra utskottstillhörighet för dessa frågor. Tilläggas bör att det är verksamhets- och ansvarsområden som är fördelade på de olika utskotten, medan de olika avdelningarna är fördelade i de sektorer som förvaltningen är indelad i. Med få undantag speglar förvaltningens organisation den politiska organisationen. Avseende näringslivsavdelningen så ligger den politiskt under allmänna utskottet, men organisatoriskt direkt under kommundirektören och inte i någon sektor. Hur förvaltningen är indelad är dock inte primärt en politisk fråga utan en fråga för tjänstemännen. Det krav som finns är att förvaltningens organisation ska samspelar på ett konstruktivt sätt med den politiska organisationen som är den som är styrande. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg, daterat Motion från Eric Böwes (MP), Ella Gyllenhag Liss (MP) och Anna Walsch (MP) daterad s beslut 1. Återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning för ytterligare belysning/utredning av kommundirektör Göran Wigert. 18

19 2(2) Beslutet skickas till Kommundirektör Göran Wigert. Näringslivschef Per Strid. 19

20 1(5) 48 Dnr 2015/185 Svar på motion om smör/bregott eller bordsmargarin I en motion fån Miljöpartiet de gröna yrkas att Leksands kommun byter ut smörgåsmargarin till Bregott eller smör. Kostavdelningens bedömning Den statliga myndigheten Livsmedelsverket och dess medarbetare är mycket uppdaterade på den senaste forskningen avseende fett och fettsyror samt vilka livsmedel som rekommenderas i en hälsosam kost. I oktober 2013 offentliggjordes nya Nordiska näringsrekommendationer (NNR), som även gäller för svenska rekommendationer. Det är ett mycket gediget arbete som ligger bakom dessa, vilket beskrivs på Livsmedelsverkets hemsida: Över hundra forskare och experter från Norden har arbetat med revideringen. De har gått igenom en mängd vetenskapliga studier och översikter som har publicerats efter år 2000 och tittat på hur olika näringsämnen, livsmedel och kostmönster, det vill säga matvanor, påverkar hälsan. De har särskilt tittat på områden där det kommit mycket ny forskning till exempel fett, kolhydrater, D-vitamin och olika kostmönsters/matvanors samband med hälsan. De nordiska näringsexperterna är eniga om att fettkvaliteten är viktig och att intaget av mättat fett bör begränsas. Det visas inte minst av att rekommendationen om totalt intag av fett har justerats från max 35 % av energin till 40 %, men samtidigt betonas att ökningen enbart gäller omättade fetter. Mättat fett ska fortfarande begränsas till högst 10 % av det totala energiintaget dvs. är helt oförändrat mot tidigare rekommendationer. Tyvärr råder det stor okunskap bland allmänheten kring mat och hälsa, och fett och hälsa. Genom dagens snabba, lättillgängliga och okritiska mediekanaler sprids det många rykten och en hel del okunskap, via t.ex. bloggar och forum på internet. 20

21 2(5) Med anledning av dessa rykten betonar Livsmedelsverket på sin hemsida: En del påstår att vetenskapen skulle ha svängt när det gäller synen på fett. Men den systematiska genomgången av nya studier, publicerade efter år 2000, har tvärtom stärkt de tidigare rekommendationerna, som betonar att det är viktigt att välja rätt sorts fett. Intaget av omega-6 (framförallt linolsyra som är en essentiell, livsnödvändig fettsyra) är i underkant, vi får alltså inte i oss för mycket av de fettsyrorna. I motsats till vad som påstås i motionen, så finns det ingen vetenskapligt belagd koppling till inflammatoriska tillstånd, utan snarare tecken på det motsatta i vissa studier. I den senaste kostundersökningen från Livsmedelsverket, Riksmaten , var det genomsnittliga intaget av omega-6, 4,2 % av energin, jämfört med rekommenderade 4-9 %. (Rekommendationen är 5-10 % av energin från fleromättat fett, varav 1 % omega-3, vilket betyder 4-9 % omega-6). Se även följande länk: Mot bakgrund av vetenskapliga fakta och i arbetet med näringsrekommendationerna har man också tittat på hur svenskar och nordbor generellt behöver ändra sina matvanor för att äta mer hälsosamt, för att följa näringsrekommendationerna och för att kunna förebygga de stora kostrelaterade folksjukdomarna. I nedanstående tabell sammanfattar Livsmedelsverket de viktigaste förändringar som behövs. Där pekas just smör och smörbaserade matfetter ut som en viktig riskfaktor: 21

22 3(5) Här rekommenderas ett utbyte av smör och smörbaserade matfetter ( t.ex Bregott), till vegetabiliska oljor och oljebaserade matfetter, dvs. margarin. Det är också det som Livsmedelsverket rekommenderar i sina riktlinjer avseende mat till barn i skola och förskola. Oljebaserad matfetter har ett lägre innehåll av mättat fett och innehåller mer fleromättat fett och essentiella fettsyror. Smörblandade produkter innehåller däremot mest mättat fett, samt mest transfetter (vilket också skall undvikas). För mer ingående info kring detta, se följande länk till Livsmedelsverkets rekommendationer kring matfett i skola och förskola: Det förekommer många rykten och larmrapporter om livsmedel. Många är helt osanna, som t.ex. det om plastkulor i margarin. Nu påstås det att margarin innehåller en mängd kemikalier och rester kan finnas kvar i produkten, utan någon referens eller bevis för detta. En vanlig missuppfattning är att margarin är ett processat livsmedel som innehåller konstiga och onödiga ingredienser och tillsatser, i motsats till det mer naturliga smöret. Men i verkligenheten är ingen av produkterna mindre processad än den andra vilket innebär att den ena produkten inte är mer naturlig än den andra. Margarin har producerats i Sverige i nära 130 år och margarin innehåller endast säkra och fullt godkända ingredienser. Allt som ingår i produkten finns i ingrediensförteckningen och därmed ingår inget annat än det som är deklarerat. Margarin innehåller som regel inte heller några färgämnen. En del av A-vitaminet (obligatorisk berikning) är i form av beta-karoten, ett förstadium till vitamin A. Beta-karotenet är gulrött till färgen och är det färgämne som finns i bland annat tomat och morot och som ger margarinet dess gulaktiga färg. De livsmedel som innehåller beta-karoten deklareras antingen som A-vitamin eller färgämne beroende på ingående mängd i produkten. Vegetabilisk olja är en vanlig ingrediens i livsmedel. Denna olja förädlas, dvs. renas, innan den används som ingrediens, eller säljs som ren olja i flaska direkt i butik. Vid förädlingen avlägsnas bland annat färgämnen (t.ex. klorofyll), lukt- och smakämnen, samt metaller som kan påskynda härskning (t.ex. järn). För att förädla oljorna används endast för ändamålet godkända ämnen, ingen av dessa ämnen finns kvar i den förädlade oljan. Alla oljor förädlas på detta sätt, oavsett om det är en rapsolja som säljs i flaska i butik, eller finns i margarin, eller i smörblandade produkter som Bregott. I övrigt finns det inga ingredienser i margarin som inte finns i andra livsmedel. Detta samt stycket ovan är information som vi fått från Unilever/Unilever Food Solutions, vilken är en av våra leverantörer av margarin. 22

23 4(5) Gällande palmoljan så använder Unilever enbart certifierad och hållbar palmolja i alla sina produkter, vilket de gjort fullt ut sedan Smörarom Diacetyl förekommer i smör, grädde, kola och vin och har smak av smörkola. Diacetyl är en godkänd arom som får tillsättas i livsmedel, och i margarinprodukter används den ofta som tillsatt arom. Naturlig smörarom utvinns från mjölk. Smöraromen bildas i våmmen hos kor, en av magarna, när tarmbakterier jäser gräs. En del av de aromatiska substanserna hamnar därefter i mjölken. Naturliknande arom får man med hjälp av mjölksyrabakterier, då smörarom bildas naturligt i yoghurt, fil och liknande när man låter bakterier syra produkten. De punkter i motionen som tar upp näringsmässiga motiv till att byta ut dagens smörgåsfett mot Smör/Bregott står i skarp kontrast till alla vetenskapliga näringsrekommendationer vad gäller fettsammansättning. Kostavdelningen har som ett av sina främsta mål att planera och producera skolmåltiderna så att barnen erbjuds en näringsriktig kost under tiden i skolan/förskolan. Att byta ut smörgåsfetter med hög andel enkel- och fleromättade fetter mot smör eller Bregott vore därför rent förkastligt. Bland marknadens utbud av smörgåsfetter har de i motionen föreslagna sorterna i särklass högst halter av både mättat fett och transfetter, vilka båda har en vetenskapligt belagd koppling till kostrelaterad sjukdomsutveckling. Ett utbyte till dessa skulle samtidigt innebära att barnen får i sig ännu mindre av enkel- och fleromättade (varav flera essentiella) fetter än de redan får. Enligt de näringsberäkningar kostavdelningen gör finns det inte näringsmässigt utrymme att öka halten mättat fett i skolmåltiderna, utan att samtidigt utsätta barnen för en onödig hälsorisk. Samtidigt skulle kommunen bryta mot lagkravet på näringsriktig kost, som finns med i skollagen sedan Den typ av mat som naturligt innehåller störst andel nyttiga fettsorter (t.ex. fet fisk och vegetarisk kost) står dessvärre inte på barnens topplista över önskad mat, vilket gör att de smörgåsfetter som erbjuds idag är en viktig källa till nyttiga omättade fetter. Utan dessa skulle barnen få i sig alldeles för små mängder av essentiella fetter via skolmaten. Kommunens uppgift är att sätta barnens välmående främst. Det skulle man inte göra vid ett byte av smörgåsfett, eftersom näringsinnehållet i skolmaten skulle försämras. Livsmedelsverket är den myndighet som har expertkunskapen inom detta område och vi följer deras råd och riktlinjer, även avseende val av matfett. Kommunen har ett tydligt, lagstyrt ansvar att barnen i skolan/förskolan serveras en näringsriktig kost. 23

24 5(5) Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kostchef Tullie Sundberg, daterat Motion från Miljöpartiet, daterad s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Avslå motionens båda yrkanden och fortsätta att följa kommunens politiskt antagna kostpolicy, där det är beslutat att man följer Livsmedelsverkets rekommendationer och därmed fortsätta att servera smörgåsmargarin. Reservation Mot ovanstående beslut reserverar sig Eric Böwes (MP). Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 24

25 1(1) 49 Dnr 2015/351 Svar på motion om sommarjobb för ungdomar Viktor Zakrisson (S) och Inga Westlund (V) yrkar i en motion att Leksands kommun avsätter kronor till sommarjobb för ungdomar i klass 9 och första året på gymnasiet. Beslutsunderlag Motion från Viktor Zakrisson (S) och Inga Westlund (V), daterad s beslut 1. Skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 25

26 1(1) 50 Dnr 2015/660 Ekonomisk månadsrapport En ekonomisk månadsrapport med prognos per den 31 mars delges allmänna utskottet vid sittande sammanträde. Resultatprognos för primärkommunen är +0,9 miljoner kronor mot budgeterat resultat +8,5 miljoner kronor. Avvikelseprognos mot budget är därmed -7,6 miljoner kronor. Det är främst en mer positiv skatteunderlagsprognos, lägre avskrivningar samt återbetalning av pensionspremier från AFA som ger den positiva budgetavvikelsen. Verksamheternas (driftens) prognosticerade årsnettoavvikelse mot budget uppgår totalt sett till hela -17,4 miljoner kronor. Som jämförelse kan nämnas att prognosticerad avvikelse mot budget för verksamheterna (driften) i månadsrapporten per mars 2014 var -3,5 miljoner kronor och i budgetuppföljningen per april 2014 var prognosticerad avvikelse för verksamheterna -6,8 miljoner kronor. Under perioden majoktober 2014 varierade prognoserna mellan -6,5 till -5,2 miljoner kronor för att minska till -2,7 miljoner kronor i november månads prognos. Slutligt utfall 2014 blev +2,2 miljoner kronor i avvikelse mot budget. Beslutsunderlag Ekonomisk månadsrapport per den 31 mars, daterad s beslut 1. Lägga rapporten till handlingarna. 26

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset, plenisalen, 13.00-15.10 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan

Läs mer

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande 1(12) Plats och tid Kommunhuset, rum Insjön, 13.00-15.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens extra sammanträde

Barn- och utbildningsnämndens extra sammanträde -3, BOUN 2014-04-28 13:00 Kallelse till Barn- och utbildningsnämndens extra sammanträde 2014-04-28 Kl. 13.00 i Näsrummet, Rådhuset hus E, våning 1 -2, BOUN 2014-04-28 13:00 LEDAMÖTER Björn Sandal, S, ordförande

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(21) Plats och tid Kommunhuset, Leksand, 13.00-16.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1127.

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1127. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-03-31 KS-2013/1127.622 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Naturlig mat i förskola och skola - återinför naturligt fett och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S)

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand- Rättvik Plats och tid Alléskolan, 13:30 ande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Beth Holtzmann (S) Ewa Lysén Hedvall (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Beth Holtzmann (S) Ewa Lysén Hedvall (M) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön i kommunhuset, 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Beth Holtzmann (S) Ewa Lysén

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lotten Kluck (FP) David Edin (ByP)

Sakarias Winberg (KD), ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lotten Kluck (FP) David Edin (ByP) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, 08:30 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lotten Kluck (FP) David Edin (ByP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, kl 13.00-16.30 Beslutande Inger Hjerpe, ordförande (S) Nils-Gunnar Andersson (S) Torgny Danielsson (S) Marika Jakobsson

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Dagens föreläsning Inledning om Livsmedelsverket Nya Nordiska Näringsrekommendationer Resultat från Riksmaten Kostråd Stöd till hälso - och sjukvården Livsmedelsverket

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.40 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gerd Karlsson (S), ersättare för Inger Hjerpe

Läs mer

Kommunstyrelsen 28 april 2014 6

Kommunstyrelsen 28 april 2014 6 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 april 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1127.622 Naturlig mat i förskola och skola - återinför naturligt fett och standardmjölkprodukter

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION Nordiska näringsrekommendationer 2012 EN PRESENTATION Helhet och kvalitet De Nordiska näringsrekommendationerna 2012 fokuserar på kvaliteten på vad vi äter. De lyfter fram helheten i kosten, men ger också

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2010-04-29 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22 Plats och tid Kommunhuset, klockan 08.30-10.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Övriga deltagare Sören Nord,

Läs mer

Ulrika Liljeberg (C), ordförande Viktor Zakrisson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström (C) Lotten Kluck (FP)

Ulrika Liljeberg (C), ordförande Viktor Zakrisson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström (C) Lotten Kluck (FP) 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand 13.00-15.10 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Viktor Zakrisson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström (C) Lotten Kluck (FP) Tjänstgörande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(10) Plats och tid Biblioteket i Askersund, kl. 18.00-20.00 Beslutande Lennart Andersson (s), ordförande Rolf Arvidsson (s) istället för Gun- Britt Bourelius Leif Grahn (s)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 18. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-04 1(18) Eva Pärsson Ola Johansson

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 18. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-04 1(18) Eva Pärsson Ola Johansson Nr 18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-04 1(18) Plats och tid Melleruds kommunkontor, måndagen den 4 oktober 2010, klockan 13.00-16.35 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu Kulturnämnden 2014-05-15 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kulturhuset, Mora, Torsdagen den 15 maj 2014, kl. 15:00 ande Gunnar Nilsson (S), ordf Jaakko Mattila (C), 1:e vice ordf Hans-Göran Åhgren

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl 15.30-16.30 Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, klockan 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Per-Johan Gustafsson. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Roger Silfver

Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Per-Johan Gustafsson. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Roger Silfver 2011-05-30 1 Plats och tid Beslutande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 30 maj 2011 kl 13:00-15:45 Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 13:00-17:05 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Säffle bibliotek, klockan 09.00-12.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Bo Andersson (m) Allan Magnusson (s) Ingrid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer