Anders Lokgård (C) för Sakarias Winberg (KD)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anders Lokgård (C) för Sakarias Winberg (KD)"

Transkript

1 1(2) Plats och tid Kommunhuset Leksand, kl., Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Viktor Zakrisson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström (C) Ingrid Rönnblad (S) Eric Böwes (MP) Tjänstgörande ersättare Anders Lokgård (C) för Sakarias Winberg (KD) Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Karin Byström (C) Inga Westlund (V) Tjänstemän Bitr. kommundirektör Lennart Ljungemo Adm. chef Andriette Ivarsson, ej Nämndsekreterare Lena Rasche, Sektorschef Lennart Ljungemo, 37 Ekonomichef Mikael Fändrik, 37 Kostchef Tullie Sundberg, 37 IT-chef Åke Nygren, 37 Kommunikationschef Maria Bond, 37 Städchef Lotta Målarbo, 37 Biträdande städchef Annika Norell, 37 Övriga Ordf. Siljan Turism Peter Helander, 38 Justeringens plats och tid Kommunhuset Leksand kl Underskrifter Paragrafer Ordförande Ulrika Liljeberg (C) Justerare Eric Böwes (MP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Administrativ service Underskrift Andriette Ivarsson 1

2 2(2) Ärendelista 37 Presentation av sektorn verksamhetsstöd och service - del 2 38 Visit Dalarna Svar på medborgarförslag om att färglägga översta raden med fönster på Leksands simhall 40 Svar på medborgarförslag om att flytta Vevkulla från Södra älvstranden till Leksands hembygdsgårdar 41 Svar på medborgarförslag om att placera en modell av Vevkulla vid Kajen 42 Svar på medborgarförslag gällande placering av Vevkulla och informationstext om Vevkulla 43 Svar på medborgarförslag om att låta nytt kulturpris hedra tillskaparen av Dalarnas äldsta hembygdsgård Jones Mats Persson 44 Svar på medborgarförslag om Himlaspelet 45 Svar på medborgarförslag om namnbyte av Z-torget till Grönstedts Torg 46 Svar på medborgarförslag om Z-torget 47 Svar på motion om näringslivsavdelningen 48 Svar på motion om smör/bregott eller bordsmargarin 49 Svar på motion om sommarjobb för ungdomar 50 Ekonomisk månadsrapport 51 Ansökan från Siljansnäs skidklubb om pengar till led-belysning i det nya skidspåret i Siljansnäs 52 Ansökan från Dalhalla Förvaltning om hyresbidrag för operaverksamheten åren Ansökanom bidrag till föreningen Himlaspelet Ansökan om kommunal borgen till Brudpiga roddklubb 55 Skateboardpark i Leksand 56 Sektorsplan 2015 för verksamhetstöd och service 57 Ansökningar om bygdemedel ur vattenregleringsfonder 58 Information 2

3 1(1) 37 Presentation av sektorn verksamhetsstöd och service - del 2 Sektorn verksamhetsstöd och service består av nio avdelningar. Vid dagens sammanträde presenterar sju av avdelningarna sin verksamhet. Dessa är: Kostavdelningen Personalavdelningen Ekonomiavdelningen Kommunikationsavdelningen Administrativ service IT-avdelningen Städavdelningen s beslut 1. Lägga informationen till handlingarna. Beslutet skickas till Sektorschef Lennart Ljungemo 3

4 1(1) 38 Dnr 2015/703 Visit Dalarna 3.0 Siljan Turisms ordförande Peter Helander informerar om projektet Visit Dalarna 3.0. Peter Helander talar bl.a. om begreppet exportmogen destination och rekommenderar allmänna utskottets ledamöter och ersättare att gå in på och läsa mer. Tidplanen just nu är att Dalarnas kommuner får förslaget på remiss och att slutligt beslut sker under hösten s beslut 1. Lägga informationen till handlingarna. 4

5 1(1) 39 Dnr 2014/1543 Svar på medborgarförslag om att färglägga översta raden med fönster på Leksands simhall Ett medborgarförslag har lämnats in som berör Leksandshallens simhall. Förslagsställaren anser att utseendet på byggnaden förfulades då man för ett antal år sedan satte igen översta raden av fönster på simhallen och målade dessa. Förslaget är att någon, till exempel en konstnär eller målare, får i uppdrag att färglägga plattorna med motiv som speglar all verksamhet i Leksandshallen. Fritidsavdelningens bedömning Fritidsavdelningen har stämt av med stadsarkitekten och utsmyckningsgruppen i frågan. Den synpunkt som framkom är att olika motiv på plattorna kan komma att upplevas som rörigt. De gav motförslaget att om Leksandshallen vill ändra utseendet så kan träribbor eller liknande vara ett alternativ. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från fritidschef Lars Liljegren, daterat Medborgarförslag, daterat s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Avslå förslaget att göra olika motiv på plattorna på Leksands simhall. 2. Uppdra till fritidsavdelningen att ta hänsyn till synpunkterna om plattornas utseende inför framtida planerings- och budgetarbete. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 5

6 1(1) 40 Dnr 2014/1585 Svar på medborgarförslag om att flytta Vevkulla från Södra älvstranden till Leksands hembygdsgårdar Ett medborgarförslag har inkommit om att flytta båten Vevkulla till hembygdsgårdarna. Skriftställaren anser att Vevkulla hör hemma inom samma kulturområde som hembygdsgårdarna vid kyrkan (före detta Jones Mats enografiska museum). Det är också viktigt att Vevkulla är lättillgänglig för besökare. Kulturavdelningens bedömning Kulturavdelningen har tidigare gjort bedömningen att den bästa placeringen för Vevkulla är på södra älvstranden mittemot Noret (dnr 2012/893). Det finns planer på att utöka lederna på Åkerö, Solvändan och till Insjön längs med älvstranden. Tanken är att samtliga leder ska ha anknytning till varandra och Vevkulla ligger mycket bra placerad i förhållande till lederna. Att satsa på kommunens promenadstråk och leder är en av de prioriteringar som görs för att attrahera besöksnäringen. Kulturavdelningen står fast vid att den bästa placeringen för Vevkulla är på södra älvstranden. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kulturchef Marie Folkesson, daterat Medborgarförslag, daterat s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Med hänvisning till ärendets beskrivning och bedömning avslå medborgarförslaget. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 6

7 1(2) 42 Dnr 2014/1586 Svar på medborgarförslag om att placera en modell av Vevkulla vid Kajen Ett medborgarförslag har inkommit om att flytta modellen av båten Vevkulla till Kajen för att förstärka Kajen som skyltfönster. Förslagsställaren föreslår att en modell av båten Vevkulla ska placeras i ett skyltskåp som är gjort av glas eller transparent plast. I anslutning till skyltskåpet ska det finnas en utförlig text om de herrarbetande kullorna inklusive de historiska vevkullorna. Kulturavdelningens bedömning Idag finns modellen av båten Vevkulla i kulturhuset. Modellen är donerad av en kommunmedborgare. Idén att placera medellen av Vevkulla på en mer offentlig plats är bra. Det finns dock begränsningar då det handlar om kommunens ansvar att skydda och förvara modellen i ett skyltskåp på en mycket utsatt och okontrollerad plats som Kajen. I dagsläget har kommunen ingen möjlighet att genomföra förslaget. Modellen av Vevkulla görs mer tillgänglig för besökare i kulturhuset redan nu genom att växelvis finnas utställd på biblioteket respektive museet efter ett årsschema. För att förbättra informationen om Vevkulla ska kulturavdelningen arbeta fram ett informationshäfte där viktig fakta om Vevkulla lyfts fram. Informationshäftet ska finnas tillgängligt på flera platser. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kulturchef Marie Folkesson, daterat Medborgarförslag, daterat s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Med hänvisning till ärendets beskrivning och bedömning avslå medborgarförslaget. 7

8 2(2) Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 8

9 1(2) 42 Dnr 2015/116 Svar på medborgarförslag gällande placering av Vevkulla och informationstext om Vevkulla Ett medborgarförslag har inkommit om att flytta båten Vevkulla till hembygdsgårdarna. Förslagsställaren vill att man i anslutning till Vevkulla placerar en utförlig text om de herrarbetande kullorna, vevkullorna, Vevkulla och Leonardo da Vinci. Förslagsställaren anser att det är mycket viktigt att lyfta fram Leonardo da Vincis kopplingar till Vevkulla. Förslagsstälaren anser också att de informationstexter som hittills har skrivits om Vevkulla är felaktiga. Kulturavdelningens bedömning Kulturavdelningen har tidigare gjort bedömningen att den bästa placeringen för Vevkulla är på södra älvstranden mittemot Noret (dnr 2012/893). Det är mycket bra att Vevkulla är placerad i anslutning till de promenadstråk och leder som kommunen prioriterar. Det finns planer på att utöka lederna på Åkerö, Solvändan och till Insjön längs med älvstranden. Tanken är att samtliga leder ska ha anknytning till varandra och Vevkulla ligger mycket bra placerad i förhållande till lederna. Kulturavdelningen står fast vid att den bästa placeringen för Vevkulla är på södra älvstranden. Kulturavdelningens informationstext om Vevkulla har godkänts av Hans- Lennart Ohlson som är chef vid sjöhistoriska muséet. Kulturavdelningen vill inte ändra informationstexten, men avdelningen kommer att ta fram en folder med mer utförlig text om båten Vevkulla. I foldern kommer man bland annat att skriva om Leonardo da Vincis kopplingar till Vevkulla. Foldern kommer att finnas att tillgå i kulturhuset. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kulturchef Marie Folkesson, daterat Medborgarförslag, daterat

10 2(2) s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Med hänvisning till ärendets beskrivning och bedömning avslå medborgarförslaget. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 10

11 1(2) 43 Dnr 2014/1590 Svar på medborgarförslag om att låta nytt kulturpris hedra tillskaparen av Dalarnas äldsta hembygdsgård Jones Mats Persson Ett medborgarförslag har inkommit om att kommunen ska inrätta ett stort kulturpris. Priset ska delas ut årligen och tillfalla en person som på ett förtjänstfullt sätt bidragit positivt till Leksands kommun genom sina unika kulturella insatser. Förslagsställaren föreslår att namnet på priset är Jones Mats Persson medaljen för kulturella insatser i Jones Mats Persson anda. Jones Mats Persson var den man som byggde upp ett etnografiskt museum i Leksand, som kommunen sedermera köpte och som idag utgörs av hembygdsgårdarna vid kyrkan. Förslagsställaren föreslår även att en skrift över Jones Mats liv och verk tas fram under kulturhusets jubileumsår Kulturavdelningens bedömning Idag finns två kulturstipendieformer att söka i kommunen. Det finns dock inget kommunalt kulturpris, något som flertalet av grannkommunerna har haft sedan länge. Tankar att inrätta ett sådant pris har funnits sedan ett antal år på kulturavdelningen. Kulturavdelningen tycker att det är ett bra förslag att inrätta ett kulturpris. Ett större kulturpris skulle stärka Leksands varumärke på ett positivt sätt. Ett kulturpris bör inte dediceras till en speciell person utan verka bredare och mer neutralt. Kulturavdelningen har idag svårt att finansiera ett kulturpris inom sin budgetram. Leksand har av hävd alltid haft samhällsmedborgare med stor och begåvad skaparkraft som har lämnat tydlig profil och tydliga verk efter sig. Att göra det till ett kommunalt uppdrag att skriva fram minnesskrifter över dessa personer är inte aktuellt och inte möjligt. 11

12 2(2) Redan nu finns böcker av minneskaraktär över Leksands profiler utgivna av privata skriftställare/författare; ett tillvägagångssätt som rekommenderas. Ett ärende är på väg till kommunfullmäktige där förslaget är att inrätta en fullmäktigeberedning med uppdraget att inventera, ta fram underlag och komma med förslag på historiska platser i Leksand som över tid bör uppmärksammas på lämpligt sätt. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kulturchef Marie Folkesson, daterat Medborgarförslag, daterat s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kmmunfullmäktige 1. Översända förslaget i detta medborgarförslag till fullmäktigeberedningen om historiska personer, händelser och platser i Leksands kommun och därmed anse medborgarförslaget besvarat. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 12

13 1(1) 44 Dnr 2015/117 Svar på medborgarförslag om Himlaspelet Hoff Sven Hedlund har inkommit med ett medborgarförslag gällande placering av föreställningen Himlaspelet. Förslaget innebär att man ska sätta upp ett tält öster om hembygdsgårdarna. Tältets långsida ska sättas upp mot byggnadernas gärdesgård. Vid föreställningar tar man bort tältets långsida vilket innebär att gårdarna blir en del av föreställningens miljö. Det är även möjligt att göra gårdarna som en del av scenen. Förslagsställarens förslag till finansiering av tältet är att skaffa en eller flera sponsorer. Tanken är att sponsorerna ska kunna nyttja tältet före och efter Himlaspelet. Kulturavdelningens bedömning Förvaltningen anser att förslaget om att sätta upp ett tält vid hembygdsgårdana och använda som scen för Himlaspelet inte är en kommunal fråga utan det är en fråga för Himlaspelets styrelse. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kulturchef Marie Folkesson, daterat Medborgarförslag, daterat s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Med hänvisning till ärendets beskrivning och bedömning anse medborgarförslaget besvarat. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 13

14 1(2) 45 Dnr 2014/859 Svar på medborgarförslag om namnbyte av Z-torget till Grönstedts Torg Ett medborgarförslag har inkommit där skriftställaren föreslår att Z-torget bör byta namn till Grönstedts torg. Bakgrunden till förslaget är att Johan Daniel Grönstedt föddes i kvarteret Grönstedt, vid Z-torget Han skapade Sveriges enda fransk/svenska konjaksmärke, Grönstedts, år I och med Mats Lindströms bok Grönstedt - Konjaksfursten från Leksand (2010) har Grönstedts historia lyfts fram. Sektor samhällsbyggnads bedömning Z-torget håller på att byggas om och kommer att vara färdigt till sommaren Torget kommer att utformas som en mysig mötesplats med sittplatser, blommor och fontän. Lämpligheten att byta namn från Z-torget till Grönstedts torg finns det olika åsikter om. Det har tidigare framförs synpunkter om vikten av att behålla vedertagna officiella namn med historisk förankring. Namnet Z-torget har funnits sedan 30-talet och härleds till Zetterströms järnhandel som låg vid torgets norra sida. Det har även framkommit att det kan vara positivt att sätta upp någon typ av informationsskylt vid kvarteret Grönstedts då det var där som Johan Daniel Grönstedt föddes Det finns inte någon formell adress Z-torget vilket innebär att ett namnbyte enbart kan ske genom att namnsätta torget till Grönstedts torg. Det som, i officiella sammanhang, påverkas vid en namnändring är t.ex. lokala trafikföreskrifter. Frågan bör utredas vidare av den kommande parlamentariska beredningen som ska tillsättas av kommunfullmäktige, för att se hur kända personer bör uppmärksammas. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från stadsarkitekt Anna Ograhn, daterat Medborgarförslag, daterat

15 2(2) s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Översända förslaget om namnbyte av Z-torget till Grönstedts torg till fullmäktigeberedningen om historiska personer, händelser och platser i Leksands kommun och därmed anse medborgarförslaget besvarat. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 15

16 1(2) 46 Dnr 2014/237 Svar på medborgarförslag om Z-torget I medborgarförslaget för Z-torget föreslås en ombyggnation av torget för att få det mer ombonat och trevligt med murar, soffor, fontän, blommor och parkeringar. Det föreslås även ett namnbyte från Z-torget till Grönstedts torg. Sektor samhällsbyggnads bedömning Arbete pågår med förverkligandet av centrumutvecklingsplanen för Noret där Z-torget finns med som första etapp tillsammans med Norsgatan. Vi tackar för idéerna och tar det med oss i det fortsatta arbetet med förslaget för Z-torget. Tanken är att det ska vara ett mysigt torg med sittplatser, vatten och blommor men som också ska kunna användas till mindre evenemang. Vad gäller namnbytet har vi noterat att det finns olika åsikter om vad som är lämpligt. Det har tidigare framförs synpunkter om vikten av att behålla vedertagna officiella namn med historisk förankring. Det har även framkommit att det kan vara positivt att sätta upp någon typ av informationsskylt vid kvarteret Grönstedts då det var där som konjaktfursten Johan Daniel Grönstedt föddes Det finns inte någon formell adress Ztorget vilket innebär att ett namnbyte enbart kan ske genom att namnsätta torget till Grönstedts torg. Ett ärende är på väg till kommunfullmäktige med förslag att inrätta en fullmäktigeberedning om historiska personer, händelser och platser i Leksands som över tid bör uppmärksammas på lämpligt sätt. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från stadsarkitekt Anna Ograhn, daterat Medborgarförslag, daterat s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Med hänvisning till det arbete som pågår med förverkligandet av centrumutvecklingsplanen för Noret anse medborgarförslaget besvarat i den del förslagsställaren föreslår en ombyggnad av Z-torget. 16

17 2(2) 2. I den del förslagsställaren föreslår ett namnbyte från Z-torget till Grönstedts torg överlämnas förslaget till fullmäktigeberedningen om historiska personer, händelser och platser i Leksands kommun och därmed anse medborgarförslaget besvarat. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 17

18 1(2) 47 Dnr 2014/1494 Svar på motion om näringslivsavdelningen Miljöpartiet påstår i sin motion att näringslivsavdelningen i den nuvarande politiska organisationen inte tillhör något utskott och föreslår att den förs in under ett sådant, förslagsvis utskottet för samhällsbyggnad. Sektorns/avdelningens bedömning I den nuvarande politiska organisationen som vi haft sedan 2011 tillhör näringslivsavdelningens ansvars- och verksamhetsområden det allmänna utskottet. Så påståendet att näringsavdelningens ansvar- och verksamhetsområden inte tillhör något utskott är felaktigt. För närvarande finns inga planer på att ändra utskottstillhörighet för dessa frågor. Tilläggas bör att det är verksamhets- och ansvarsområden som är fördelade på de olika utskotten, medan de olika avdelningarna är fördelade i de sektorer som förvaltningen är indelad i. Med få undantag speglar förvaltningens organisation den politiska organisationen. Avseende näringslivsavdelningen så ligger den politiskt under allmänna utskottet, men organisatoriskt direkt under kommundirektören och inte i någon sektor. Hur förvaltningen är indelad är dock inte primärt en politisk fråga utan en fråga för tjänstemännen. Det krav som finns är att förvaltningens organisation ska samspelar på ett konstruktivt sätt med den politiska organisationen som är den som är styrande. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg, daterat Motion från Eric Böwes (MP), Ella Gyllenhag Liss (MP) och Anna Walsch (MP) daterad s beslut 1. Återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning för ytterligare belysning/utredning av kommundirektör Göran Wigert. 18

19 2(2) Beslutet skickas till Kommundirektör Göran Wigert. Näringslivschef Per Strid. 19

20 1(5) 48 Dnr 2015/185 Svar på motion om smör/bregott eller bordsmargarin I en motion fån Miljöpartiet de gröna yrkas att Leksands kommun byter ut smörgåsmargarin till Bregott eller smör. Kostavdelningens bedömning Den statliga myndigheten Livsmedelsverket och dess medarbetare är mycket uppdaterade på den senaste forskningen avseende fett och fettsyror samt vilka livsmedel som rekommenderas i en hälsosam kost. I oktober 2013 offentliggjordes nya Nordiska näringsrekommendationer (NNR), som även gäller för svenska rekommendationer. Det är ett mycket gediget arbete som ligger bakom dessa, vilket beskrivs på Livsmedelsverkets hemsida: Över hundra forskare och experter från Norden har arbetat med revideringen. De har gått igenom en mängd vetenskapliga studier och översikter som har publicerats efter år 2000 och tittat på hur olika näringsämnen, livsmedel och kostmönster, det vill säga matvanor, påverkar hälsan. De har särskilt tittat på områden där det kommit mycket ny forskning till exempel fett, kolhydrater, D-vitamin och olika kostmönsters/matvanors samband med hälsan. De nordiska näringsexperterna är eniga om att fettkvaliteten är viktig och att intaget av mättat fett bör begränsas. Det visas inte minst av att rekommendationen om totalt intag av fett har justerats från max 35 % av energin till 40 %, men samtidigt betonas att ökningen enbart gäller omättade fetter. Mättat fett ska fortfarande begränsas till högst 10 % av det totala energiintaget dvs. är helt oförändrat mot tidigare rekommendationer. Tyvärr råder det stor okunskap bland allmänheten kring mat och hälsa, och fett och hälsa. Genom dagens snabba, lättillgängliga och okritiska mediekanaler sprids det många rykten och en hel del okunskap, via t.ex. bloggar och forum på internet. 20

21 2(5) Med anledning av dessa rykten betonar Livsmedelsverket på sin hemsida: En del påstår att vetenskapen skulle ha svängt när det gäller synen på fett. Men den systematiska genomgången av nya studier, publicerade efter år 2000, har tvärtom stärkt de tidigare rekommendationerna, som betonar att det är viktigt att välja rätt sorts fett. Intaget av omega-6 (framförallt linolsyra som är en essentiell, livsnödvändig fettsyra) är i underkant, vi får alltså inte i oss för mycket av de fettsyrorna. I motsats till vad som påstås i motionen, så finns det ingen vetenskapligt belagd koppling till inflammatoriska tillstånd, utan snarare tecken på det motsatta i vissa studier. I den senaste kostundersökningen från Livsmedelsverket, Riksmaten , var det genomsnittliga intaget av omega-6, 4,2 % av energin, jämfört med rekommenderade 4-9 %. (Rekommendationen är 5-10 % av energin från fleromättat fett, varav 1 % omega-3, vilket betyder 4-9 % omega-6). Se även följande länk: Mot bakgrund av vetenskapliga fakta och i arbetet med näringsrekommendationerna har man också tittat på hur svenskar och nordbor generellt behöver ändra sina matvanor för att äta mer hälsosamt, för att följa näringsrekommendationerna och för att kunna förebygga de stora kostrelaterade folksjukdomarna. I nedanstående tabell sammanfattar Livsmedelsverket de viktigaste förändringar som behövs. Där pekas just smör och smörbaserade matfetter ut som en viktig riskfaktor: 21

22 3(5) Här rekommenderas ett utbyte av smör och smörbaserade matfetter ( t.ex Bregott), till vegetabiliska oljor och oljebaserade matfetter, dvs. margarin. Det är också det som Livsmedelsverket rekommenderar i sina riktlinjer avseende mat till barn i skola och förskola. Oljebaserad matfetter har ett lägre innehåll av mättat fett och innehåller mer fleromättat fett och essentiella fettsyror. Smörblandade produkter innehåller däremot mest mättat fett, samt mest transfetter (vilket också skall undvikas). För mer ingående info kring detta, se följande länk till Livsmedelsverkets rekommendationer kring matfett i skola och förskola: Det förekommer många rykten och larmrapporter om livsmedel. Många är helt osanna, som t.ex. det om plastkulor i margarin. Nu påstås det att margarin innehåller en mängd kemikalier och rester kan finnas kvar i produkten, utan någon referens eller bevis för detta. En vanlig missuppfattning är att margarin är ett processat livsmedel som innehåller konstiga och onödiga ingredienser och tillsatser, i motsats till det mer naturliga smöret. Men i verkligenheten är ingen av produkterna mindre processad än den andra vilket innebär att den ena produkten inte är mer naturlig än den andra. Margarin har producerats i Sverige i nära 130 år och margarin innehåller endast säkra och fullt godkända ingredienser. Allt som ingår i produkten finns i ingrediensförteckningen och därmed ingår inget annat än det som är deklarerat. Margarin innehåller som regel inte heller några färgämnen. En del av A-vitaminet (obligatorisk berikning) är i form av beta-karoten, ett förstadium till vitamin A. Beta-karotenet är gulrött till färgen och är det färgämne som finns i bland annat tomat och morot och som ger margarinet dess gulaktiga färg. De livsmedel som innehåller beta-karoten deklareras antingen som A-vitamin eller färgämne beroende på ingående mängd i produkten. Vegetabilisk olja är en vanlig ingrediens i livsmedel. Denna olja förädlas, dvs. renas, innan den används som ingrediens, eller säljs som ren olja i flaska direkt i butik. Vid förädlingen avlägsnas bland annat färgämnen (t.ex. klorofyll), lukt- och smakämnen, samt metaller som kan påskynda härskning (t.ex. järn). För att förädla oljorna används endast för ändamålet godkända ämnen, ingen av dessa ämnen finns kvar i den förädlade oljan. Alla oljor förädlas på detta sätt, oavsett om det är en rapsolja som säljs i flaska i butik, eller finns i margarin, eller i smörblandade produkter som Bregott. I övrigt finns det inga ingredienser i margarin som inte finns i andra livsmedel. Detta samt stycket ovan är information som vi fått från Unilever/Unilever Food Solutions, vilken är en av våra leverantörer av margarin. 22

23 4(5) Gällande palmoljan så använder Unilever enbart certifierad och hållbar palmolja i alla sina produkter, vilket de gjort fullt ut sedan Smörarom Diacetyl förekommer i smör, grädde, kola och vin och har smak av smörkola. Diacetyl är en godkänd arom som får tillsättas i livsmedel, och i margarinprodukter används den ofta som tillsatt arom. Naturlig smörarom utvinns från mjölk. Smöraromen bildas i våmmen hos kor, en av magarna, när tarmbakterier jäser gräs. En del av de aromatiska substanserna hamnar därefter i mjölken. Naturliknande arom får man med hjälp av mjölksyrabakterier, då smörarom bildas naturligt i yoghurt, fil och liknande när man låter bakterier syra produkten. De punkter i motionen som tar upp näringsmässiga motiv till att byta ut dagens smörgåsfett mot Smör/Bregott står i skarp kontrast till alla vetenskapliga näringsrekommendationer vad gäller fettsammansättning. Kostavdelningen har som ett av sina främsta mål att planera och producera skolmåltiderna så att barnen erbjuds en näringsriktig kost under tiden i skolan/förskolan. Att byta ut smörgåsfetter med hög andel enkel- och fleromättade fetter mot smör eller Bregott vore därför rent förkastligt. Bland marknadens utbud av smörgåsfetter har de i motionen föreslagna sorterna i särklass högst halter av både mättat fett och transfetter, vilka båda har en vetenskapligt belagd koppling till kostrelaterad sjukdomsutveckling. Ett utbyte till dessa skulle samtidigt innebära att barnen får i sig ännu mindre av enkel- och fleromättade (varav flera essentiella) fetter än de redan får. Enligt de näringsberäkningar kostavdelningen gör finns det inte näringsmässigt utrymme att öka halten mättat fett i skolmåltiderna, utan att samtidigt utsätta barnen för en onödig hälsorisk. Samtidigt skulle kommunen bryta mot lagkravet på näringsriktig kost, som finns med i skollagen sedan Den typ av mat som naturligt innehåller störst andel nyttiga fettsorter (t.ex. fet fisk och vegetarisk kost) står dessvärre inte på barnens topplista över önskad mat, vilket gör att de smörgåsfetter som erbjuds idag är en viktig källa till nyttiga omättade fetter. Utan dessa skulle barnen få i sig alldeles för små mängder av essentiella fetter via skolmaten. Kommunens uppgift är att sätta barnens välmående främst. Det skulle man inte göra vid ett byte av smörgåsfett, eftersom näringsinnehållet i skolmaten skulle försämras. Livsmedelsverket är den myndighet som har expertkunskapen inom detta område och vi följer deras råd och riktlinjer, även avseende val av matfett. Kommunen har ett tydligt, lagstyrt ansvar att barnen i skolan/förskolan serveras en näringsriktig kost. 23

24 5(5) Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kostchef Tullie Sundberg, daterat Motion från Miljöpartiet, daterad s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Avslå motionens båda yrkanden och fortsätta att följa kommunens politiskt antagna kostpolicy, där det är beslutat att man följer Livsmedelsverkets rekommendationer och därmed fortsätta att servera smörgåsmargarin. Reservation Mot ovanstående beslut reserverar sig Eric Böwes (MP). Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 24

25 1(1) 49 Dnr 2015/351 Svar på motion om sommarjobb för ungdomar Viktor Zakrisson (S) och Inga Westlund (V) yrkar i en motion att Leksands kommun avsätter kronor till sommarjobb för ungdomar i klass 9 och första året på gymnasiet. Beslutsunderlag Motion från Viktor Zakrisson (S) och Inga Westlund (V), daterad s beslut 1. Skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 25

26 1(1) 50 Dnr 2015/660 Ekonomisk månadsrapport En ekonomisk månadsrapport med prognos per den 31 mars delges allmänna utskottet vid sittande sammanträde. Resultatprognos för primärkommunen är +0,9 miljoner kronor mot budgeterat resultat +8,5 miljoner kronor. Avvikelseprognos mot budget är därmed -7,6 miljoner kronor. Det är främst en mer positiv skatteunderlagsprognos, lägre avskrivningar samt återbetalning av pensionspremier från AFA som ger den positiva budgetavvikelsen. Verksamheternas (driftens) prognosticerade årsnettoavvikelse mot budget uppgår totalt sett till hela -17,4 miljoner kronor. Som jämförelse kan nämnas att prognosticerad avvikelse mot budget för verksamheterna (driften) i månadsrapporten per mars 2014 var -3,5 miljoner kronor och i budgetuppföljningen per april 2014 var prognosticerad avvikelse för verksamheterna -6,8 miljoner kronor. Under perioden majoktober 2014 varierade prognoserna mellan -6,5 till -5,2 miljoner kronor för att minska till -2,7 miljoner kronor i november månads prognos. Slutligt utfall 2014 blev +2,2 miljoner kronor i avvikelse mot budget. Beslutsunderlag Ekonomisk månadsrapport per den 31 mars, daterad s beslut 1. Lägga rapporten till handlingarna. 26

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(7) Plats och tid Kommunhuset, plenisalen kl. 18.30-20.10 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Andriette Ivarsson, sekreterare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Se närvarolista sidan 2 ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen Administrativ service

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Se närvarolista sidan 2 ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen Administrativ service 1(4) Plats och tid Plenisalen, kommunhuset, kl. 16:00-16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset, kl. 17.00 Underskrifter

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset, plenisalen, 13.00-15.10 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan

Läs mer

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande 1(12) Plats och tid Kommunhuset, rum Insjön, 13.00-15.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Se närvarolista sidan 2 ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-06-05. Administrativ service

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Se närvarolista sidan 2 ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-06-05. Administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset i Leksand, Plenisalen, kl. 13.00-13.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset 2014-06-09

Läs mer

Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström (C)

Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström (C) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl. 13.00-14.15 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Per Wiman (KD) för Ulrika Liljeberg (C) Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 13-20

Per Wiman (KD) för Ulrika Liljeberg (C) Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 13-20 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Leksand kl. 13.00-13.35-13.35 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström (C) Sakarias Winberg (KD)

Läs mer

Kommunhuset, Administrativ service

Kommunhuset, Administrativ service Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.00-14.30 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström

Läs mer

Mats Oscarsson (S) för Eric Böwes (MP) Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 104-109

Mats Oscarsson (S) för Eric Böwes (MP) Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 104-109 1(1) Plats och tid Kommunhuset, kl. 13:00-15.15 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström

Läs mer

Inga Westlund (V) för Viktor Zakrisson (S) Tjänstemän Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 1-10

Inga Westlund (V) för Viktor Zakrisson (S) Tjänstemän Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 1-10 1(1) Plats och tid Kommunhuset i Leksand, 13:00-14:40 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Kenneth Dahlström (C) Sakarias Winberg (KD) Ingrid

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens extra sammanträde

Barn- och utbildningsnämndens extra sammanträde -3, BOUN 2014-04-28 13:00 Kallelse till Barn- och utbildningsnämndens extra sammanträde 2014-04-28 Kl. 13.00 i Näsrummet, Rådhuset hus E, våning 1 -2, BOUN 2014-04-28 13:00 LEDAMÖTER Björn Sandal, S, ordförande

Läs mer

Krister Ellström (S) för Ingrid Rönnblad (S) Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson

Krister Ellström (S) för Ingrid Rönnblad (S) Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson 1(2) Plats och tid Kommunhuset i Leksand, 13.00-14.45 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Viktor Zakrisson (S), 2:e vice ordförande Kenneth

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service SAANTRÄDESPRTKLL (3) Plats och tid Kommunhuset, rum Insjön, kl..00-4.30 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (), :e vice ordförande Lars-Erik Jansson

Läs mer

Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD)

Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, 08.30 11.30 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lotten Kluck (L) Ingrid Rönnblad (S), ej 59 Eric Böwes (MP)

Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lotten Kluck (L) Ingrid Rönnblad (S), ej 59 Eric Böwes (MP) 1(2) Plats och tid Kommunhuset i Leksand, Torget 5, 13.05-14.15 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lotten Kluck (L) Ingrid Rönnblad (S), ej

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(8) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 18.30-19.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström (BP)

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström (BP) 1(2) Plats och tid Hagagatan 8, kl 9.00-10.30 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Sävsjö Camping och Kommunalhuset, onsdag den 26 augusti kl.14.00 18.00 Beslutande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S), ordförande Fredrik Håkansson (KD), 1:e vice ordf. Maini Karlsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 27 augusti 2014 kl. 14.00-16.45 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

Margarin: hjälper dig att följa de nya kostråden och skollagen.

Margarin: hjälper dig att följa de nya kostråden och skollagen. Margarin: hjälper dig att följa de nya kostråden och skollagen. Bättre fettbalans i skolmaten. Bra fettbalans i skolmaten. Klara och tydliga rekommendationer. Nordiska Näringsrekommendationer i korthet

Läs mer

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.2-201/2017 Sida 1 (6) 2017-05-02 Handläggare Eva-Lotta Elmér Telefon: +46 08-508 251 87 Till Socialnämnden 2017-05-16 Nya riktlinjer

Läs mer

Protokoll 1 (19) Se nästa sida. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Camilla Westerdahl (S) Anslag/bevis

Protokoll 1 (19) Se nästa sida. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Camilla Westerdahl (S) Anslag/bevis Protokoll 1 (19) Plats och tid Beslutande Kommunhuset - Sammanträdesrum Mårten, 2015-03-10, kl. 17.30 20.30 Se nästa sida. Övriga närvarande Lena Axelsson, Kommunfullmäktiges ordförande, 15-27 Eva Bergstrand,

Läs mer

Per Wiman (KD) för Gerd Adolfsson (FP) Mats Oscarsson (S) för Eric Böwes (MP)

Per Wiman (KD) för Gerd Adolfsson (FP) Mats Oscarsson (S) för Eric Böwes (MP) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Leksand, kl. 13:00-14.50 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP)

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Protokoll 1 (17) Plats och tid Biblioteket i Rydsgård, 2015-02-10, kl. 17.30 19.20 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie Justerade

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-10 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50 Utses att justera

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Siv Gärtner (S) 2:e vice ordförande Karin Lundström (BP)

Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Siv Gärtner (S) 2:e vice ordförande Karin Lundström (BP) 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Pleinsalen, kl 9.00-10.35 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Siv Gärtner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 199/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-04-05 Klockan: 09:00-10:10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD), ordförande Johanna

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(21) Plats och tid Kommunhuset, Leksand, 13.00-16.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1127.

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1127. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-03-31 KS-2013/1127.622 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Naturlig mat i förskola och skola - återinför naturligt fett och

Läs mer

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra.

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 0(11) 2011-11-23 Behandlade ärenden 45 Budgetuppföljning per 2011-10-31. 46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och 2012. 47 Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. 48

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD) 2015-02-25 Sida 1 (av 14) Tid 2015-02-25, kl 18.30-19.50 Plats Beslutande Ledamöter Almliden, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Det är något speciellt med margarin

Det är något speciellt med margarin Det är något speciellt med margarin 1 Du som arbetar som kostchef eller är verksam inom den offentliga sektorn har säkert märkt hur debatten kring matfett blivit alltmer onyanserad. Och att margarin som

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Beth Holtzmann (S) Ewa Lysén Hedvall (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Beth Holtzmann (S) Ewa Lysén Hedvall (M) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön i kommunhuset, 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Beth Holtzmann (S) Ewa Lysén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S)

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand- Rättvik Plats och tid Alléskolan, 13:30 ande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl 13.00-14.40 Ajournering: 13.55-14.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) 27-29 Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 Övriga deltagare

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (15) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Sven Östergaard (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (15) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Sven Östergaard (SD) 2012-04-10 1(15) Plats och tid Kommunhuset Christian Kruse, kl. 18.30 21.30 Beslutande Thore Lennartsson, C, ordförande Anette Persson, M Anders Malmgren, M Gertrude Nilsson, S, tjänstgörande ersättare

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Innehållsförteckning Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010

Innehållsförteckning Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010 Innehållsförteckning 2010-01-28 1 Tillförordnade förvaltningschefen presenterar sig 2 Meddelanden 3 Kurser och konferenser 4 Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010 5 Team Mikro - ansökan

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s)

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Kulturnämnden Plats och tid Bibliotekets Hörsal, kl 16.00-17.00 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C) Sida 1/9 Plats och tid Lokal Strået, kl. 14.15 15.25 (ajournering kl. 14.15 14.30) Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utskottet för vård och omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utskottet för vård och omsorg 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-10.20 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lotten Kluck (FP) David Edin (ByP)

Sakarias Winberg (KD), ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lotten Kluck (FP) David Edin (ByP) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, 08:30 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lotten Kluck (FP) David Edin (ByP)

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-12.00 Beslutande Christer Yrjas (C) Anders Albäck (L) Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S) Sara Anheden (S) Paul Lennartsson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(11) Plats och tid Nordiska Travmuseet, den 3 december kl 17.00-18.00 Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, FP Bert Sahlin, FP Erik Ulriksson, C Robin Olsson, M Björn Karlsson, S Chriztian Hansson, S Payman

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden 2009-06-01 33 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2009-06-01, kl 13.15-15.20 Beslutande Enar Moberg (s), ordförande Berit Elgström (s) ers Irene Gustavsson (s) Kjell-Olof

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (12) Kulturhuset Blohmé, Blohmésalen, Älmhult onsdagen den 28 mars 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (12) Kulturhuset Blohmé, Blohmésalen, Älmhult onsdagen den 28 mars 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-28 1(12) Plats och tid Kulturhuset Blohmé, Blohmésalen, Älmhult onsdagen den 28 mars 2012 kl 14.30-17.00 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson (C)

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Krister Nyström (S) Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S)

Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Krister Nyström (S) Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Björnidet, kl 10:00-10:35 Beslutande Ledamöter Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Krister Nyström (S) Mats Hahne (M), vice ordf. Ersättare Björn Nyström (M) Övriga

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Dan Nilsson, M och Ulf Lennerling, M

Dan Nilsson, M och Ulf Lennerling, M 1(15) Plats och tid Nötesjö Konferenshotell, onsdagen den 7 december 2016 kl 17:00-17:40 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Yxningen, kommunhuset Kl. 13.30 14.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lennart Haraldsson, (S), ordförande Bo Hasselblad, (M), Ann Hemmingsson

Läs mer

Lilly Bäcklund (S), ordförande Linnéa Lindberg (ÅP), vice ordförande Tomas Mörtsell (C) Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) Peter Lindström (S)

Lilly Bäcklund (S), ordförande Linnéa Lindberg (ÅP), vice ordförande Tomas Mörtsell (C) Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) Peter Lindström (S) 1(6) Plats och tid Videokonferens, kl: 08.00-08.30 Beslutande Ledamöter Lilly Bäcklund (S), ordförande Linnéa Lindberg (ÅP), vice ordförande Tomas Mörtsell (C) Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, kl 13.00-16.30 Beslutande Inger Hjerpe, ordförande (S) Nils-Gunnar Andersson (S) Torgny Danielsson (S) Marika Jakobsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Kultur- och bildningsnämnden

Kultur- och bildningsnämnden Tid Plats 13:00-17:00 Multen Beslutande ledamöter Håkan Söderman (M) (ordförande) Annica Zetterholm (C) (vice ordförande) 123 Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande) Diana Olsén (C) Jonas Hansen (KD)

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer