Innehåll. Stämma. Ordinarie sparbanksstämma i Markaryds Sparbank kommer att hållas den 23 april 2014.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Stämma. Ordinarie sparbanksstämma i Markaryds Sparbank kommer att hållas den 23 april 2014."

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Innehåll VD-kommentar 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 8 Resultat- och balansräkning 10 Rapport över förändring i Eget kapital 12 Kassaflödesanalys 13 Noter till resultat- och balansräkningen 14 Styrelsens och revisors underskrift 48 Revisionsberättelse 49 Företagsstyrning 51 Sparbankens huvudmän 52 Sparbankens styrelse och revisor 53 Stämma Ordinarie sparbanksstämma i Markaryds Sparbank kommer att hållas den 23 april 2014.

3 Kommentar till verksamheten 2013 En växande bank Ökade volymer, bra resultat och nöjda kunder blev ett bra år för banken med marknadsmässiga framgångar genom både nya kunder och ökade volymer. Volymmässigt passerade vi en milstolpe i och med att bankens affärsvolym, det vi förvaltar åt våra kunder, ökade med 770 miljoner och nu uppgår till nästan 4,5 miljarder. Vår lönsamhet är god och vi lyckas hålla förlusterna på våra kreditengagemang på en låg nivå. När vi sammanfattar året i siffror kan vi konstatera att, när poster av engångskaraktär avräknats, vi gör ett av våra allra bästa resultat någonsin. Rörelseresultatet uppgår till 21 miljoner vilket ger oss goda möjligheter att fortsätta växa tillsammans med våra kunder. Med en kapitaltäckningskvot på 3,6 och soliditet på 23,4 % ligger vi väl i linje med de ökade krav som ställs på det finansiella systemet bl.a. genom de s.k. Basel III-reglerna. Ytterligare ett tecken på stabilitet är bankens goda likviditet. Allmänhetens innestående medel överskrider numera en miljard kronor och utlåningen i egen balansräkning ligger på toppnivån 860 miljoner kronor. En stabil utlåning som i det närmaste i lika delar gått till såväl boendefinansiering som till företag/enskilda näringsidkare. Det visar Markaryds Sparbanks nytta som stabil utvecklingsmotor i samhället. Sparbanksidén En viktig del med en sparbank är det lokala engagemanget. Sparbankens verksamhet och utveckling är i många stycken en spegel av den omgivning vi verkar i. Vi finns i bygden och bryr oss om bygden. Därför är vårt samhällsengagemang en del av vår egen tillväxt. En sparbank har heller inte några ägare som ska ha utdelning utan vårt resultat stannar i banken. Detta ger banken möjlighet att sponsra och stödja föreningsliv, kultur, idrott och andra aktiviteter. Det stärker bygdens attraktionskraft, stöttar näringslivet och skapar kvalitet hos oss alla som bor och verkar i vår kommun. Det finns en tydlig vilja från våra huvudmän och styrelse att vi ska verka lokalt för att skapa växaft i Markaryd. Detta tycker jag är viktigt och definitivt några av de starkaste hörnstenarna i vår Sparbanksrörelse. Några av de senaste årens mera påtagliga belägg för bankens samhällsengagemang är bidragen till kommunens två konstgräsplaner samt vårt stöd med en miljon kronor för tillkomsten av en bowlinghall. Under året har banken även medverkat till att det nya ridhuset i Hylte kunde uppföras. Den lokala servicen vi erbjuder genom ett brett utbud av produkter, tjänster och lösningar inom bank och försäkring, kombinerat med vår vilja att satsa på och utveckla bygden, är mervärden som hela kommunen har nytta och glädje av. Kontanter och kontanthantering Trots att efterfrågan på kontanter minskar så har Markaryds Sparbank valt att även fortsättningsvis hantera kontanter för bankens kunder så länge det är möjligt. I takt med att kontanter hanteras på färre ställen ökar dock behovet av säkerhetstänkande där kontanterna ännu finns kvar i samhället. Detta måste vi inrätta vår verksamhet efter och vi följer utvecklingen noga. En ödmjukhet inför framtiden För Markaryds Sparbank är det oerhört viktigt att arbetstillfällen, utbildningar och kulturliv växer och utvecklas lokalt. Trots den tuffa omvärldskonjunkturen finns det på det lokala planet flera positiva faktorer som bidrar till en god utveckling. Vi har ett väl diversifierat näringsliv och många som engagerar sig i utvecklingen. Ett exempel är näringslivsbolaget Tillväxt Markaryd med över 100 ansluta företag. Tillblivelsen av Tvärleden och att det nu återigen är möjligt att åka tåg till Markaryd kommer att vara en starkt bidragande orsak till att orten utvecklas. Till glädjeämnena hör även att kommunen under året hade en positiv befolkningsutveckling. Samtidigt som jag är glad över att vi har med oss ett bra resultat för 2013 är jag ödmjuk inför framtiden. Bankens fokus är att fortsatt vara en stabil partner i alla lägen och vi arbetar för att öka affärerna, kundnöjdheten samt säkerställa en fortsatt god lönsamhet för banken. Min vision är tydlig: Vi ska vara en bank där alla vill vara kund. Leif Eriksson Verkställande direktör 1

4 Redovisning för verksamhetsåret 2013 Styrelsen för Markaryds Sparbank, organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning för sparbankens verksamhet under 2013, sparbankens 139:e verksamhetsår. Förvaltningsberättelse Omvärlden Ljusare men splittrad omvärldskonjunktur Den globala konjunkturen ljusnade under 2013 men bilden är mixad mellan länder. Storbritannien, USA och Tyskland tillhörde bland de stora ekonomier som överraskade mest positivt under året medan utvecklingen i tillväxtekonomierna snarare var den omvända. EMU-länderna lämnade recessionen bakom sig och visade under hösten allt fler tecken att återhämtningen fortsatte om än i en långsam takt. Trots finanspolitiska åtstramningar och politisk osäkerhet med risk för betalningsinställelse har den amerikanska ekonomin fortsatt att växa. BNP växte under fjolårets andra halvår med 3,7 % uppräknat i årstakt en uppgång från 1,8 % halvåret före. Den starkare tillväxten och en förbättrad arbetsmarknad bidrog till att den amerikanska centralbanken, Federal Reserv (Fed) beslutade strax före jul att minska obligationsköpen med 10 miljarder USD till 75 miljarder dollar per månad. Planen är att de ska vara helt avslutade under 2014 om ekonomin tillåter varför inkommande data kommer att vara avgörande hur snabbt Fed kommer att minska obligationsköpen. Omläggningen i den amerikanska penningpolitiken satte press på valutorna i ett flertal tillväxtekonomier, i synnerhet ekonomier med stora obalanser såsom Indien, Sydafrika och Brasilien. Det skedde samtidigt som den kinesiska tillväxten bromsade in. Långränteuppgången under våren och sommaren kom av sig under senare delen av förra året trots Feds beslut att dra ned på likviditetsinjektionerna. Även i Sverige och Europa har långräntorna haft en nedåtgående trend. En ljusare omvärldskonjunktur och en lätt stigande inflation talar dock för att de globala långräntorna kommer att stiga under 2014, medan styrräntorna behålls oförändrade i USA och EMU inte minst på grund av en låg inflation och hög arbetslöshet. Ränteutvecklingen i Sverige Riksbankens styrränta 10-årig statsobligation Procent månaders statsskuldsväxel Source: Reuters EcoWin 2

5 I eurozonen förväntas BNP fortsätta att stiga om än från en låg nivå. Stigande konfidens både för hushåll och företag pekar på att återhämtningen kommer att fortsätta de närmaste kvartalen. Det låga resursutnyttjandet, sjunkande råvarupriser och hög arbetslöshet bidrog till att inflationstakten i euroområdet sjönk till 0,9 % i december, nivåer som är väsentligt lägre än europeiska centralbankens (ECB) uppsatta inflationsmål som är under 2 %. I november sänkte ECB styrräntan från 0,5 % till 0,25 % i kölvattnet av de låga inflationssiffrorna och oron för att hamna i en deflationistisk utveckling. Ytterligare likviditetsåtgärder har diskuterats varför datautvecklingen under närtid kommer att vara avgörande för ECB:s nästkommande räntemöten. Kvartalsvis svensk BNP-tillväxt, årlig procentuell förändring 10,0 7,5 5,0 %-förändring 2,5 0,0-2,5-5,0-7, Source: Reuters EcoWin Trög svensk tillväxt men ljusglimtar finns I Sverige har BNP-tillväxten varit trögare än förväntat trots positiva signaler från Inköpschefsindex (PMI) och Konjunkturinstitutets konjunkturbarometrar. Under fjolårets tre första kvartal steg BNP med 0,8 % i genomsnitt jämfört med motsvarande period året innan. Positivt var att den inhemska efterfrågan (konsumtion och investeringar) förbättrades under senare delen av året. Det gällde i synnerhet investeringarna. Bostadsinvesteringarna steg med 14 % i årstakt och vi förutser en fortsatt stark ökning under 2014 på basis av att fler bostäder påbörjas. Arbetsmarknaden var överraskande robust ifjol mot bakgrund av den modesta tillväxten. Sysselsättningen steg med 1 % jämfört med 2012 vilket motsvarar en sysselsättningsökning på personer. Arbetslösheten sjönk men nedgången begränsades av ett ökat arbetskraftsutbud. Hushållen höll relativt hårt om sina plånböcker trots goda disponibla inkomstökningar, stigande tillgångspriser (aktier, huspriser) och en ljusare omvärldskonjunktur. Hushållens höga skuldsättningsgrad, förändringar i arbetslöshets- och socialförsäkringarna kan ha bidragit till den måttliga konsumtionsökningen ifjol. Ljusare globala tillväxtutsikter har ännu inte satt avtryck i exportindustrin. En stark krona och en svag extern efterfrågan bidrog till att exporten krympte för andra året i rad. Inflationen i svensk ekonomi blev lägre än förväntat där en starkare krona och fallande råvarupriser pressade ned varupriserna. Samtidigt steg tjänstepriserna väsentligt mindre än normalt och gick därmed på tvärs gentemot utvecklingen i andra länder. Det är framför allt lägre transportpriser och låga prishöjningar inom hotell & restaurang som pressade tillbaka tjänsteinflationen. Sammantaget var inflationen 0,1 % i december 2013, vilket är långt under Riksbankens inflationsmål på 2 %. Den låga svenska inflationen och ECB:s räntesänkning i november satte ytterligare press på Riksbanken som i december sänkte sin styrränta från 1 % till 0,75 %, trots tidigare varningar om hushållens höga skulduppbyggnad. Samtidigt reviderade Riksbanken ned sin inflationsoch reporäntebana med en första räntehöjning under första kvartalet Räntebeslutet togs efter att Finansinspektionen planerade att införa högre riskvikter på bolån. 3

6 Under 2014 räknar vi med att tillväxten i svensk ekonomi får ytterligare stöd via en expansivare finanspolitik och en starkare arbetsmarknad. Det gynnar de svenska hushållen. Även exporten och investeringarna förväntas ta fart där bostadsbyggandet kan överraska på den positiva sidan. Inflationen kommer gradvis att stiga under året men det dröjer till tidigast i slutet av året eller i början av 2015 som Riksbanken börjar höja styrräntan. Den svenska kronan gentemot dollarn och euron EUR/SEK USD/SEK Source: Reuters EcoWin Börsutveckling jan 2005= Stockholmsbörsen 150 Index 125 Nasdaq Globalt börsindex (MSCI) Source: Reuters EcoWin 4

7 Sparbankens verksamhet Allmänt om verksamheten Bankens vision är att vi ska vara ortens egen bank och uppfattas som det bästa bankalternativet genom att finnas mitt i våra kunders verklighet. Med lokal förankring och närhet till kunden ska Markaryds Sparbank vara den naturliga bankförbindelsen. Vi ska tillhandahålla såväl ekonomiska som kunskapsmässiga resurser, och därigenom utgöra en viktig faktor för utvecklingen inom vårt verksamhetsområde. Genom personlig service, närhet, tillgänglighet och hög kompetens vill vi skapa trygghet och ett bestående samarbete med våra kunder. Markaryds Sparbanks verksamhet ska vara långsiktig och bedrivas med god lönsamhet, så att sparbankens överlevnad säkras och insättarnas medel tryggas. Affärsidé Markaryds Sparbank verkar huvudsakligen i Markaryds kommun där våra prioriterade kunder finns. Med hög tillgänglighet skall vi vårda och utveckla våra kunder så att de känner trygghet och kontinuitet i relationen med oss. Händelser av väsentlig betydelse Under verksamhetsåret har bankens fastighet genomgått en utvändig renovering och modernisering. Denna åtgärd omfattade även utbyte av den äldre serviceboxen. En Bankomat installerades som en följd av att Bankomat AB förvärvade vår egenägda uttagsautomat. I samband med denna installation, i säkerhetssyfte, flyttades automaten från gatusidan till fastighetens framsida mot torget. Det är av yttersta vikt att banken bedrivs med iakttagande av gällande lagstiftning och regelverk. Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för banken och årets verksamhet gav inte anledning till någon särskild åtgärd från Inspektionens sida. Under året har nya regler tillkommit som berör sparbanken. De mest omfattande förändringarna rör bankens arbete med likviditetsberedskap. Eftersom Markaryds Sparbank har en god likviditet har dock kraven varit relativt enkla att tillgodose. Inga händelser av sådan art att de skulle påverka årsredovisningen eller förvaltningsberättelsens utformning har inträffat efter räkenskapsårets utgång. Information om risker och osäkerhet Sparbanken är i sin verksamhet utsatt för flera olika risker och osäkerhetsfaktorer. De viktigaste bland dessa är kopplade till sparbankens verksamhetsområde. Till följd av att banken verkar inom ett avgränsat område, är bankens ställning starkt påverkad av utvecklingen för området och för de branscher som är särskilt framträdande här. Bankens styrelse följer och beaktar sådana faktorer, bl a i samband med den riskhantering som företas kontinuerligt. Se not 3 och 35. Information om icke-finansiella resultatindikatorer Sparbanken strävar efter att i alla avseenden uppfattas som en pålitlig och etiskt framsynt aktör som bidrar till att upprätthålla förtroendet för den finansiella sektorn i allmänhet och för Markaryds Sparbank i synnerhet. Detta innebär att bankens styrelse i de policies som utfärdats för verksamheten givit tydliga regler med avseende på agerande mot kunder, personal och andra intressenter. Sparbankens styrelse utvärderar kontinuerligt banken, bl a genom den interna rutinen för klagomål och genom periodiska externa utvärderingar av sparbanken. Riskaptit och likviditetsrisk Målsättningen är att sparbankens likviditets- och finansförvaltning, genom iakttagande av styrelsens fastställda policies och sunt affärsomdöme, effektivt ska förvalta bankens balansräkning och optimera avkastningen på bankens likviditet på lång sikt utifrån ett lågt risktagande. Sparbankens affärsmodell bygger också på att matcha utlånings- och inlåningsflöden i så stor utsträckning som möjligt. Sparbanken ska ha en låg riskprofil med begränsade risker på de finansiella marknaderna. Riskbegränsningar/risklimiter för olika riskområden regleras i fastställd policy. Sparbanken ska endast exponeras mot måttliga likviditetsrisker. Sparbanken har 5

8 inte som målsättning att öka intäkter genom ökad likviditetsrisk. Ofrånkomligen möter sparbanken likviditetsrisker i den löpande verksamheten, men dessa ska alltid begränsas så de inte riskerar sparbankens möjlighet att uppfylla sina åtaganden. Balansomslutning Sparbankens balansomslutning ökade och uppgick vid årets slut till mkr. Detta är en ökning med 145 mkr och motsvarar 11,9 % från föregående år. Affärsvolym och fondsparande Affärsvolymen, av banken förvaltade och förmedlade kundvolymer, är nu mkr. Detta är en ökning med 772 mkr eller 21,1 %. I volymen ingår det sammanlagda fondvärdet hos Swedbank Robur, 634 mkr. Det sammanlagda fondvärdet hos Swedbank Robur utgör ca 14 % av sparbankens totala affärsvolym. Inlåning Inlåningen från allmänheten ökade till mkr. Detta är en ökning med ca 9,9 % i förhållande till år I kronor står hushållssektorn, inklusive företagarhushåll, för den största delen av ökningen. Däremot minskade inlåningen från offentlig sektor. Utlåning Sparbankens egen förvaltade sammanlagda utlåning till allmänheten ökade med ca 10,7 % till 865 mkr. Sparbanken förmedlar dessutom krediter till Swedbank Hypotek och Swedbank Finans. Totalt minskade dessa förmedlade kreditvolymer med 6,6 % och uppgår nu till ca 283 mkr. Resultat Sparbankens rörelseresultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 20,7 mkr. Motsvarande resultat föregående år var 18,6 mkr. Den avgörande förändringen är i huvudsak hänförlig till ökad utdelning på vårt innehav av aktier i Swedbank. Att ge tillbaka till bygden är en mycket viktig del av vår affärsidé. Under året färdigställdes den bowlinghall där banken medverkade med en miljon kronor för tillkomsten. Ytterligare ett påtagligt belägg för bankens samhällsengagemang är vårt bidrag på 300 kkr till utbyggnad av ridanläggningen i Hylte med ett nytt ridstall. Räntorna fortsätter pressas både på in- och utlåningssidan. Räntenettot har försvagats något i jämförelse med föregående år, vilket främst förklaras av lägre ränteintäkter på egna placeringar. Högre värdepappersprovisioner utgör den främsta orsaken till att provisionsnettot under perioden ökat med 5,3 %. De totala rörelsekostnaderna exkl kreditförluster har ökat med 13,9 %. Där är den största ökningen nämnda fastighetsåtgärder, vilka påverkat resultatet med ca 3 mkr. Under året genomfördes fem kundaktiviteter där kostnaderna redovisas under övriga rörelsekostnader. I spåren av den allmänna finanskrisen har ett antal av bankens företagskunder drabbats. Under året har gjorts reserveringar för kreditförluster motsvarande ca 2 mkr. Återvinning av tidigare års reserveringar utgör förklaringen till årets positiva nettokostnader för kreditförluster. För resultatmått och jämförelsesiffror i övrigt hänvisas till nyckeltalen under rubriken Fem år i sammandrag. Kapitalbas Sparbankens kapitalbas uppgår, såvida huvudmännen fastställer styrelsens förslag till vinstdisposition, till 201 mkr. Bankens kapitaltäckningskvot vid utgången av 2013 uppgick till 3,55. Placeringar och likviditet Sparbanken hade vid årsskiftet placerat 170 mkr i räntebärande värdepapper och 115 mkr i aktier. Beträffande bankens likviditet hänvisas till kassaflödesanalysen. Personal Anpassning inför en pensionsavgång pågår och medeltalet anställda har under året minskat något. Banken har fyra certifierade privat- samt två företagsrådgivare. Samtliga certifierade rådgivare och banksäljare genomgår löpande årliga kunskapsuppdateringar. Förutom de kompetenskrav som myndigheterna ställer på en bank, 6

9 har vi kundernas krav och förväntningar att leva upp till. Det innebär att vi ständigt måste vara lyhörda och arbeta med att möta dessa krav. Under året genomförde samtliga rådgivare utbildning för att erhålla Swed- Sec-certifiering. Upplysningar om ersättningar och förmåner till bankens ledande befattningshavare finns i not 10. Förväntad framtida utveckling Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att sparbanken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med sparbankens interna kapitalutvärderingspolicy. Markaryds Sparbank är i likhet med alla andra aktörer starkt beroende av nationella och globala förutsättningar. Omvärldshändelser slår rakt in i lokalsamhället och lokala företags orderböcker påverkas. Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. De indikationer på kvaliteten i bankens kreditportfölj som styrelsen har tyder inte på några större kreditförluster under 2014, främst eftersom sparbanken har betryggande säkerheter för den övervägande delen av utlåningen. Osäkerheten kring efterfrågan på produkter och tjänster samt den därtill kopplade efterfrågan på arbetskraft är dock fortfarande relativt stor. Det kan därför inte uteslutas att sparbanken kan drabbas av ett mindre antal förluster under 2014 Med beaktande av ovannämnda faktorer, tillsammans med en något lägre kostnadsbild som helhet, beräknas rörelseresultatet efter kreditförluster för verksamhetsåret 2014 att hamna i intervallet mkr. Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar sparbankens ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Förslag till resultatdisposition Sparbankens vinst uppgår till Styrelsen föreslår att detta belopp överförs till reservfonden. 7

10 Fem år i sammandrag Volym Affärsvolym ultimo, Mkr förändring under året, % 21,1 0,8 0,6 15,9 20,1 (Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer) Kapital Soliditet Beskattat eget kapital + 78 % av obeskattade reserver i % avbalansomslutningen 23,4 21,9 19,3 19,0 17,5 Kapitaltäckningskvot Kapitalbas/Kapitalkrav 3,6 3,3 3,0 2,9 3,1 Resultat Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 2,0 2,4 2,5 2,4 2,6 Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 1,0 1,1 1,0 1,0 1,7 Rörelseresultat/affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 0,5 0,5 0,6 0,5 0,8 Räntabilitet på eget kapital Årets resultat i % av genomsnittligt eget kapital 5,5 4,8 6,9 5,8 10,4 K/I-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,50 0,46 0,53 0,49 0,32 K/I-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,49 0,52 0,46 0,53 0,52 Osäkra fordringar och kreditförluster Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) 2,0 0,7 1,0 0,9 1,2 Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) -0,1 0,3-0,4 0,2 2,0 Övriga uppgifter Medelantal anställda 12,7 12,8 12,4 12,4 12,4 Antal kontor

11 Resultat- och balansräkning Resultaträkning Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga kostnader [1] Kreditförluster Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Balansräkning Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar för pensioner m m Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital [1] inkl av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Förslag till disposition beträffande bankens vinst eller förlust Årets resultat enligt balansräkningen utgör Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande: - överföring till reservfonden Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att sparbanken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker, operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med sparbankens interna kapitalutvärderingspolicy. Sparbankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 3,55 (föregåendes års kapitaltäckningsgrad 3,25 %). Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till 202 mkr (164 mkr) och slutligt minimikapitalkrav till 57 mkr (51 mkr). Specifikation av posterna framgår av not om kapitaltäckning. Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 9

12 Resultaträkning 1 januari - 31 december Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Rapport över totalresultat 1 januari - 31 december Årets resultat Övrigt totalresultat Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat

13 Balansräkning Per den 31 december Not Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Förändring i verkligt värde på säkrat belopp i portföljsäkring Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Derivat Materiella tillgångar 19 - Inventarier Byggnader och mark Aktuell skattefordran Övriga tillgångar 14, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Grundfond 1 1 Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Övriga ställda säkerheter Ansvarsförbindelser - Garantier Åtaganden - Övriga Åtaganden

14 Rapport över förändring i eget kapital 2012 Ingående eget kapital Grundfond 1 Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat Eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Vinstdisposition Ingående eget kapital Grundfond 1 Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat Eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Vinstdisposition

15 Kassaflödesanalys 1 januari - 31 december Den löpande verksamheten Rörelseresultat (+) Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring av upplupet anskaffningsvärde under perioden, netto (+/-) Av-/nedskrivningar (+) Kreditförluster (+) Övriga poster som inte ingår i kassaflödet (+/-) Betald inkomstskatt (-) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av utlåning till allmänheten (+/-) Ökning/minskning av in- och upplåning från allmänheten (+/-) Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut (+/-) Förändring av övriga tillgångar (+/-) Förändring av övriga skulder (+/-) Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Avyttring/inlösen av finansiella tillgångar (+) Investering i finansiella tillgångar (-) Förvärv av materiella tillgångar (-) Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Följande delkomponenter ingår i likvida medel Kassa Utlåning till kreditinstitut Summa enligt balansräkningen Summa enligt kassaflödesanalysen Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter: - De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. - De kan lätt omvandlas till kassamedel. - De har en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten. 13

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2013 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD kommentar för verksamhetsåret 2013 2013 års resultat När vi summerar 2013 kan vi åter igen se tillbaka

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal Årsredovisning 2013 Innehåll VDkommentar 3 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat och balansräkning 2009 2013 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12 Noter

Läs mer

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet Årsredovisning 2013 Omtanke Kvalitet Närhet Innehållsförteckning VD:s kommentar 2 Förvaltningsberättelse 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition beträffande bankens vinst 10 Resultaträkning 11

Läs mer

Innehållsförteckning. Ordinarie Sparbanksstämma äger rum fredagen den 23 maj klockan 17.00

Innehållsförteckning. Ordinarie Sparbanksstämma äger rum fredagen den 23 maj klockan 17.00 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD:s kommentarer 2 Omvärldsanalys 3 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag 7 Resultat- och balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS. Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag

Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS. Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag Årsstämma äger rum fredagen den 11 april 2014

Läs mer

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank.

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag - nyckeltal 5 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Noter 10 Underskrift av styrelsen

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2013 Sparbanken Eken

Årsredovisning 2013 Sparbanken Eken Årsredovisning 2013 Sparbanken Eken Sparbanken Eken jubilerade med rejäl resultatförbättring Under 2013 fyllde Sparbanken Eken fem år. Det blev ett jubileumsår med mersmak. Resultatet nästan fördubblades

Läs mer

Årsredovisning 2013. Foto: David Huynh. Den lilla banken med det stora hjärtat 1

Årsredovisning 2013. Foto: David Huynh. Den lilla banken med det stora hjärtat 1 Årsredovisning 2013 Foto: David Huynh Den lilla banken med det stora hjärtat 1 Årsredovisning för år 2013 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles tisdagen den 15 april 2014 kl 18.00 på Hishults

Läs mer

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension.

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2014, bankens 15:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2011. Bank & Försäkring

Årsredovisning 2011. Bank & Försäkring Årsredovisning 2011 Bank & Försäkring Innehållsförteckning Ekonomisk utveckling 3 Förvaltningsberättelse 5 5 år i sammandrag 8 Resultaträkning 11 Rapport över totalresultat 11 Balansräkning 12 Rapport

Läs mer

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2014 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD-kommentar för verksamhetsåret 2014 Lokal utveckling När vi summerar 2014 kan vi se tillbaka på ett

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2013 1

Innehåll. Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2012 Innehåll 2 Detta är Tjustbygdens Sparbank 3 Internationell och svensk ekonomi 2013 4 Redovisning för verksamhetsåret 2013 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår. Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 153:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 153:e verksamhetsår. Årsredovisning 2012 Innehåll VD har ordet... 4-9 Förvaltningsberättelse... 10 Fem år i sammandrag...11-12 Resultaträkning... 17 Totalresultat...18 Balansräkning...19 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 30 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 30 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal Årsredovisning 2011 Innehåll VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag - Nyckeltal 8 Resultat- och balansräkning 2007-2011 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Innehåll. 1 VD har ordet. 2-3 Omvärldsanalys. 4 Lokal närvaro och samhällsnytta. 5 Insatser för bygden. 6-8 Förvaltningsberättelse

Innehåll. 1 VD har ordet. 2-3 Omvärldsanalys. 4 Lokal närvaro och samhällsnytta. 5 Insatser för bygden. 6-8 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2014 Innehåll 1 VD har ordet 2-3 Omvärldsanalys 4 Lokal närvaro och samhällsnytta 5 Insatser för bygden 6-8 Förvaltningsberättelse 9 Fem år i sammandrag 10-11 Resultat- och balansräkningar

Läs mer

Årsredovisning 2013. rustdagen

Årsredovisning 2013. rustdagen Årsredovisning 2013 rustdagen Orusts Sparbanks årsredovisning 2013 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Orustdagen 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse... 6 Fem år i sammandrag... 11 Resultaträkning......................... 12 Balansräkning.......................... 13 Kassaflödesanalys......................

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

ÅR SRED OV IS N I NG 2010

ÅR SRED OV IS N I NG 2010 ÅRSREDOVISNING 2010 Omslag: Svanar Skymning vid Sillnäsudden ute på Listerlandet Foto: Bengt-Ove Birgersson från Hosaby INNEHÅLL VD kommenterar... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Fem år i sammandrag... 6

Läs mer

Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum

Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum Sparbankens styrelse Ordinarie ledamöter Ort Mandatperiod Kjell Jacobsson,

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer