dar böcker av och om Fredmka Bremer samt en del av hennes privata bib-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "dar böcker av och om Fredmka Bremer samt en del av hennes privata bib-"

Transkript

1

2 INLEDNING Fredrika-Bremer-förbundet bildades 1884 av Sophie Adlersparre. Det är en religiöst och politiskt obunden sammanslutning, som är öppen for kvinnor och man oberoende av åzder, yrke och politisk åskådning. Förbundet arbetar för att förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män, byggd på samma rattigheter och skyldigheter i hem, yrkesliv och samhälle. Våren 1978 tog FBF kontakt med BibZiotekshögskoZan och uttryckte önskemål om hjälp med att ordna sin boksamling. Den har byggts upp under &ens lopp, b2.a. genom donationer, och var nu i behov av en grundlig genomgång för att fungera som bibliotek. Vid ett första besök på förbundets byrå fann vi att samlingarna var innehållsrikare än som aviserats; de uppmättes till omkring 25 hyllmeter. Dessutom tillkom ett skåp dar böcker av och om Fredmka Bremer samt en del av hennes privata bib- Ziotek förvaras. Av tidsskäl var det nödvändigt att begränsa arbetet. Vi beslöt oss ftrr att lämna all utländsk litteratur åt sidan och enbart behandla det svenska materialet t. 0.m Den nyaste litteraturen stod i stort sett samlad i en hyzza för sig och var redan relativt ÖverskådZig. Vid närmare granskning av de ca 1500 svenska volymerna fann vi att ungefär hälften av dessa var av ett slag som inte &mligtvis kunde vam av intresse för FBF. Vi gallrade således ut exempelvis inaktuelk Zäroböcker och facklitteratur utan anknytning tizz FBF ezzer dess intresseområden. Många av de återstående böckerna var i så skick att vi fann oss nödsakade att förstärka framför azzt bokryggarna, för att förhindra ytterligare sönderfall. Mycket tunna eller av annan anledning ÖmtåZiga skrifter stoppades i plastmappar. Det fanns redan ofullständiga alfabetiska och systematiska kataloger över en &Z av boksamzingen, utarbetade efter KB:s katazogregler och SAB:s kzassifikationssystem. Vi utgick från de befintliga katalogerna, som kompletterades och omarbetades i enlighet med ForskningsbibZ+ioteksrådets Svenska katalogiseringsregler (SKR 197'4) på minimhivå. Upphovsmannens förnamn har dock tagits med - e j enhst initial - i de fall då de återfunnits i publikationen ezzer annan tizzgängzig käzza. Aven klassifikationen hur kompletterats och aktualiserats enligt Sveriges allmänna biblioteksförenings kzassifikationssystem (197'4), som används i såväl alla folkbibliotek som de flesta forskningsbibliotek i Sverige. I samband härmed förde vi över ett antal böcker från avd. Ohj ikwinnofråg&) till respektive &mesavdelning. Då större delen av bibliotekets besthd hr anknytning ti Z2 kvinnofrågan, blir Oh$klassning i många fall föga upplysande. Således har t.ex. Zitteratur som rör kvinnans rattsliga ställning placerats under Oe AV samma skäl har dubbelklassning på Ohj i regel! undvikits. På grund av bibliotekets begränsade omfattning har vi i alhänhet inte finuppdelat de olika &nesaudelningurna. HarYigenom har det inte varit nödvändigt att göra åtskillnad mellan hyllsigna och katalogsignu. Vi anser det vapa en fördel att böckernas ordning på hyllan helt överensstthner med kortens placering i den systematiska katalogen.

3 I anslutning tizz katazogise2..ingsarbetet utarbetade v< föreziggande förteckning över litteraturen enligt de regler för bibliografiska referenser som BHS tizzämpar; de hänuisningar och biuppslag som förekomïer i kata'logen har dock inte tagits med här. V$ hall sett fram~tazlandet av denna bokförteckning som v& huvuduppgift. Förteckningen inleds med en översikt över klassifikationssystemet i FBF:s bibliotek. Därefter följer huvuddezen, som är alfabetiskt uppstä227 och har ett systematiskt register. Den har redigerats och SMvits ut via dator. Registret består av huvudupphovsman och/elzer titel tizz varje referens. Det understrukna uppslagsordet visar var i den alfabetiska delen de fuzzstandiga bibziografiska uppgifterna återfinns. Birgitta Ericsson Birgitta OZander

4 Uversikt över klassifikationen i FBF:s bibliotek, Bibliografier Allmänt och blandat Religion Filosof i Etik, hit aven t.ex. socialetik Psykologi Uppfostran och undervisning Yrkesval, hit aven t.ex. yrkesutbildning Språkvetenskap Litteraturhistoria Svensk skönlitteratur Svensk dramatik Hc. 03 Hce I Ih Ihk Ik J K Ls Svensk posei Utländsk skönlitteratur i svensk översattning Konst, hit aven konsthistoria, arkitektur och malarkonst Konsthantverk Drakthistoria Teater, hit aven dans Arkeologi Historia Biografi, samlingar Biografi, enskilda personer (i ordning efter de biograferades namn) Etnografi och folklivsforskning Geograf i Samhälls- och rättsvetenskap, allmant Sociologi, hit aven t.ex. socialpsykologi och familjens sociologi Internationella förhallanden, hit aven t.ex. fredsrörelsen och FN

5 Oc Oe Oh Oha Ohaf a Ohafb Ohc Ohf Ohfb OhS Oh j-c Oj Ok QC Qd Rh S V Vnd Statskunskap och politik, hit även t.ex. rösträtt och medborgarrätt Rattsvetenskap, hit även t.ox. familjerätt Sociala fragor och socialpolitik, hit t.ex. prostitution Arbete och arbetsmarknad Barn p3 arbetsmarknaden Kvinnor på arbetsmarknaden BostadsfrAgan Socialvård, hit även t.ex. socialhjälp och fattigvård BarnavArd och ungdomsskydd Kvinnofragan, allmänt och internationellt KvinnofrAgan, Sverige Demografi (befolkningsvetenskap), hit t.ex. familjeplanering Försäkring Hem och hushåll, hit även t.ex. handarbete och privatekonomi Lantbruk, hit även trädgardsskötsel Scoutrörelsen Krigsvasen, hit t.ex. kvinnlig värnplikt Medicin Sexualhygien, hit t.ex. sexualupplysning

6 Ohafb Oe Adelborg, Gertrud: Arbetsområden för kvinnor : föredrag. - Norrköping, s. Adlers, Vivika: Aktenskapets juridik och ekonomi. - Stockholm, <1931?> s. Sartr. ur: Husmodersförbundets medlemsblad Bremer, F. o Oh j-c Adlersparre, Sophie: Fredrika Bremer : biografisk studie / af S. L-D Adlersparre och Sigrid Leijonhufvud. - Stockholm, d. (415, 432 s. : ill.). Adlersparre, Sophie: TjugufemArsminnen och framtidstankar / af Onämnd. - Stockholm, s. Omslagstitel: I1Hvad vi gjort för att utbilda medborgare för vart nya statsskick under dess första t jug~femårsperiod~~ Ahlberq, Alf: Vad jag önskar / Alf Ahlberg, Ingvar Andersson m.fl. - Stockholm, s. Wagner, E. Ahlenius, Holger : Elin Wagner. - S ~OCK~O~~, s. - (studentföreningen Verdandis smaskrifter ; 388) Ahlnren, Ernst: Ernst Ahlgren och Esselde : en brefväxling / utg. af Sigrid Leijonhufvud. - Stockholm, S. Aktuella kvinnofragor : föredrag vid den Nordiska kvinnosakskonferensen i Stockholm den november Stockholm, s. ~ldén, Gustav A.: Medborgarens bok. - Stockholm. - 6 d. i 3 vol. 1 : Svensk statskunskap uppl s. 2 : Svensk kommunalkunskap uppl s. 3 : Handledning för menige man i Sveriges allmanna lag uppl S. 4 : Praktisk nationalekonomi. 18. uppl s. 5 : Medborgarens formulärbok uppl s. 6 : Svenska samhkillsskickets historia uppl S. Aldén, Gustaf A.: Svenska kvinnans kommunala rattigheter och skyldigheter : kort öfversikt på uppdrag af Fredrika-Bremer-förbundets kommitté för lagfragor. - Stockholm, s.

7 Ohfb Alexandersson, Erik: Barnbidragen och andra sociala förmåner För barn : en redogorelse för gallande bestiimmelser... - Stocknolrn, s. Alfthan, Marta v.: Sju artionden med Unionen kvinnosaksforbund i Finland r.f. - Helsingfors, s. : ill. Allardt Ekelund, Karin: Fredrika Runeberg : en Runeberg, F. biografisk och litteraturnistorisk studie. - Helsingfors, s. : ill. - (Skrifter / utg. av Svenska litteraturs3llskapet i Finland ; 291.) Allmän pensionsförsäkring : kvinnornas stallning. - Stockholm, s. Siirtr. ur: Dagny, 1912, nr 50 Allwood, iiartin S.: Medelby : en sociologisk studie / av Martin S. tlllwood ocn Inga-Britt Hanemark. - Stockholm, s. : ill., tab. Andersson, Kaj: Handarbetet till heders. - Stockhoim, G s. : ill. - (Fredrika-Brener-fbrbundcts skriftserie ; 2) Widerstrbm, K. Andreen, Andrea: Karolina Widerström : Sveriges första kvinnliga lakare : levnadsteckning. - Stockholm, s. : ill. Anholm, M.: I Gogs och Magogs land : skildringar och studier frin en resa i Kaukasien. - Stockholm, s. : ill. Ohafb Ls Ohafb Anholm, Maria: Fabriksarbeterskan : hvad kan göras till hennes skydd och nöjande i socialt och etiskt hanseende? : berattelse... - Stockholm, s. : 111. Ariteckninaar om svenska kvinnor. - Stockholm, ld s. : ill. Arbetsmarknadskommitt6ns kvinnoutredning: Betankande. - Stockholm, s.

8 Arrhén, Erik: Befolkningsfragan ar vår odesfraga. - dtockholm, s. - (dagerns riksorganisation) Arrhén, Erik: Behovslon eller likalön? : ett bidrag till dislcussionen i befolkningsfrågan. - Stockiiolm, S. Oh j-c Associations affiliated to tne National council of women of Sweden (S. K. N.) Stockholm, s. Ohj Oh j Att vara kvinna : elva radioprogram kring temat att vara kvinna i dag / Elsa-Brita Nordlund... - Stockholm, s. - (Radiobiblioteket ; 13) Att vinna klarhet : studiehandledning till "Kvinnov~rld i vardandem / sammanst. under red. av Monica Bo6thius. - Stockholm, s. Med en idéhistorisk artikel om FBF / av Eva Asbrink Axberner, Gunnar: Den osynlige gasten : en studie i Bremer, F. Fredrika Bremers myskik. - Stocknolm, s. Axberger, Gunnar: Jaget och skuggorna : Bremer, F. Fredrika-Srerner-studier. - Stockholm, s. Ex Bahnscn, Poul: Din framtid : en stallning i livet. - Stockholm, s. Ohafa Baltiska utställningen i Malmö 1914 : officiell berattelse. - Malm6, D. 2:2. - S : ill. S : "Arsta : svenska kvinnornas utställningw Barn och arbete : fran brefskrifvare i London. - Stockholm, s. Oh j Bebel, August: Kvinnan i forntiden, nutiden och framtiden. - Stockholm, s.

9 Beredskapskurs i lantbruk / utg. av Kvinnoföreningarnas beredskapskommitt6 i samarb. med Brevskolan. - Stockholm, s. : ill. Lagerlöf, S. Berues, Grete: Den goda feen p3 Marbacka : hur Selma Lagerlöf skänkte en jagad och förtvivlad människa ny frid, ny tro och nytt liv. - Uppsala, S Sartr. ur: Flarbacka och Ovralid Bern~ren, Kerstin: De landsflyktiga efter världskriget. - Stockholm, s. - (Studentföreningen Verdandis småskrifter ; 420) Beraaren, Kerstin: Fran Fredrika Bremer till Eva Moberg : ett bokurval om kvinnan i samhälle och litteratur. - Lund, s. : ill. - (Bibliotekstjänsts bokurval ; 48) Ohfb Beraholtz, O.: Lagstiftningen on; Sarnbidrag och bidragsförskott : föredrag / av O. Bergholtz. Den nya lagstiftningen om bistånd vid moderskap : föredrag / av H. Rahm. - Stockholm, s. Titelrubrik: Svenska fattigvards- och barnavårdsförbundets kongress, den oktober 1937 Bernman, Hjalmar: Chefen fru Ingeborg uppl. - Stockholni, S. Bergstrand, Wilhelm: Den svenska qvinnans rättsliga ställning : jemte en kortfattad öfversigt af den finska qvinnans ställning. - Stockholm, s. Bergström, P. N. A.: Den tillförlitlige rådgivaren : en praktisk och oumbarlig handbok för den bildningssökande ungdomen, för målsmannen, den platssökande, enkorna och barnen, de alderstigne, de sjuke och de hjälpsökande samt för odalmannen. - Stockholm, s. Besant, Annie: Kvinnans ställning enligt Bibeln. - Göteborg, s.

10 Betänkande med förslag till lagstiftning om 5tgQrder mot lösdriveri samt åtgarder mot sedeslöst leverne av samhzllsskadlig art : avgivet den 30 maj 1929 / av tillkallade sakkunniga. - Stockholm, s. - (Statens offentliga utredningar ; 1929: 9) Titelrubrik: Socialdepartementet Betänkande med undersö~ningar och förslag i anledning av tillströmningen till de intellektuella yrkena / avgivet av inom K. Ecklesiastikdepartementet tillkallade sakkunniga. - Lund, s. : tab. - (Statens offentliga utredningar ; 1935:52) Titelrubrik: Ecklesiastikdepartementet Ohafb Betänkande och förslag i fraga om kvinnors tillträde till statstjänster. - Stockholm. - 2 vol. 1 : Kvinnors tillträde till fullmaktstjanster S. 2: Kvinnas behörighet att innehava statstjanst : avlöning och pensionering : vissa statstjilnsters reserverande för kvinnor s. Bidraq till kvinnorörelsens historia i Finland : festskrift utgiven till 3dje nordiska kvinnosakskongressen den 3-5 juni 1924 i Helsingfors. - Helsingfors, s. : ill. Billström, Jakob: Selma Billström f. Lundberg : Billström, S. material till en levnadsteckning. - Stockholm, s. Birnitta, <helgon>: Birgitta / urval och inledning av Emilia Fogelklou. - Stockholm, s. - (Religionens människor och dokument ; 2) Whitlock, A. Björklund, Sigrid: Anna Whitlock : en svensk märkeskvinna. - Stockholm, s. : ill. B.iörklund, Sigrid: Emilia ~roomé : en minnesteckning. - Broomé, E. Stockholm, s. : ill. Brandström, E. B-jörkman-Goldschmidt, Elsa: Elsa Brändström : amatör- bilder uppl. - Stockholm, s. : ill.

11 Oh j-c E Björkman-Goldschmidt, Elsa: Fogelstad : bergttelsen om en skola. - Stockholm, s. : ill. Boalt, Carin: Arbetsfysiologiska undersökningar överhemarbetet : tidsatgang och energiomsättning vid bakning, diskning och golvrengöring vid olika arbetsstallning : undersökningar utf6rda vid Hemmens forskningsinstitut / av Carin Boalt, Ing-Britt Hagberg och Yngve Zotterman. - Stockholm, s. : ill., tab. Sartr. ur: Skolkökslararinnornas tidning, 1944 Boalt, Gunnar: Familjeproblem. - Stockholm, s. : ill., tab. Bobern, Carl: Hvad skall man bli? : ungdomens vigtigaste fraga : nagra tankar tillegnade de unga. - 2., tillök. uppl. - Stockholm, s. Axel: Adelborgs i Gagnef s. : ill. Adelborg, G. Sartr. ur: Dalarnas hembygdsbok 1943 Lind Bohm, Eva: "Sjukvårdenn och Ebba Lind af Hageby. - af Hageby, E. Stockholm, s. Boken om Agneta : radions programserie om spiidbarnsvård Stockholm, s. : ill. - (Radiobiblioteket ; 15) Boktitlar ur var senaste mansalders svenska bokskatt : urval till ledning vid bildande och fullföljd af folkbibliotek / ombesörjt af Svenska sallskapet för nykterhet och folkuppfostran, Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande och Kungl. patriotiska sällskapet. - Stockholm, s. Tillägg 1 : Stockholm, s. Bolin, Greta: Barn och böcker / av Greta Bolin och Eva v. Zweigbergk uppl. - Stockholm, s. : ill. Bolin, Wilhelm: Familjen. - Helsingfors, s.

12 Norden- Borelius, Hilma: Hedvig Charlotta Nordenflycht. - Upp- flycht, H. C. sala, s. - (Svenska kvinnor ; 2) porelius, Hilma: Klarnad syn : en efterskörd. - Lund, S. Hce oc Ohc Borgen, Johan: Far, mor och vi. - Stockholm, s. Boraström, August: Jungfrutalare i riksdagen. - Stockholm, s. : ill. Bostadssociala utredningen: Sammanfattning av Bostadssociala utredningens slutbetänkande, del 1 (SOU 1945:63) / på Kungl. Maj:ts uppdrag utarb. av Stig Algott. - Stockholm, s. : tab. Bouman, Jan C.: Psykologiska synpunkter p& abortfrågan : det som inte blev sagt i abortdebatten / av Jan. C. Bouman och Inger Becker. - Stockholm, s. Bovet, Th.: Aktenskapets kris och förnyelse. - Stockholm, s. Brandell, Georg: Karaktars- och temperamentstyper : en framställning av nyare karakterologiska forskningsrön. - Stockholm, s. Branting, Anna: Kultur och alkohol : nagra ord i en viktig fraga. - Stocknolm, s. Branting, A. Hc Branting;, Anna: Min långa resa : boken om Hjalmar och mig. - Stockholm, s. : ill. Bremer, Fredrika: Det unga Amerika : skildringar / av Fredrika Bremer ; sammanst. o. komment. av Klara Johanson. - Stockholm, s. Bremer, Fredrika: Fader och dotter : en skildring ur lifvet. - Stockholm, s. : musiknoter.

13 Bremer, Fredrika: Fredrika Bremer i brev : ett urval / Bremer, F. red. av Ellen Kleman. - Stockholm, s. - (Fredrika-Bremer-förbundets skriftserie ; 9) Bremer, F. Bremer, Fredrika: Fredrika Bremers brev / saml. o. utg. av Klara Johanson och Ellen Kleman. - Stockholm, d. D. 1 : S. D. 2 : S. D. 3 : S. D. 4 : : med tillägg s. Bremer, Fredrika: Grannarne. - Christianstad, h. i 1 vol. (299, 328 s.). Bremer, Fredrika: Hemmen i den nya verlden : en dagbok i bref, skrifna under tvenne års resor i norra Amerika och på Cuba. - Stockholm, d. (468, 519, 531 s.). Bremer, Fredrika: Hemmet eller Familje-sorger och fröjder : teckningar ur hvardagslifvet. - Stockholm, S. Bremer, Fredrika: Hemmet eller Familjesorger och -fröjder : teckningar ur vardagslivet. - Stockholm, S. Bremer, Fredrika: Hertha, eller En själs historia : teckning ur det verkliga lifvet. - Stockholm, d. (248, 468 s.). Bremer, F. Bremer, Fredrika: Levande 1Hga : ur Fredrika Bremers brev och skrifter / urval o. komment. av Jeanna Oterdahl. - Uppsala, s. Bremer, Fredrika: Lifvet i gamla verlden : dagboksanteckningar under resor i söder- och österland. - Stockholm, bd. (412, 519, 531 s.). Bremer, Fredrika: Midsommar-resan : en vallfart ; Ett par blad ifrh Rhenstranden, eller Marienberg och Kaiserswerth 1846 : ur ett bref ; Lif i Norden : skizz. - Stockholm, , 60, 71 s.

14 Bremer, Fredrika: Minne af Lotten Wennberg / tecknadt Uennberg, L. af F. B. - Upsala, s. "Aftryck ur Tidskrift för hemmet, 6:te arg. 6:te h3ftetw Bremer, Fredrika: Morgon-väckter : några ord i anledning af "Strauss och evangelierne" : trosbekännelse. - Stockholm, s. Härmed smb: Ett par blad ifrin Rhenstranden ; Midsommarresan Bremer, Fredrika: Nina : teckningar ur hvardagslifvet. - <Ny uppl.>. - Stockholm, s. Bremer, Fredrika: Nya teckningar utur hvardagslifvet. D. 1 : Presidentens döttrar : berättelse af en guvernant. - Stockholm, s. D. 2 : Nina. - Stockholm, Avd. 1-2 (841 s.). D. 3 : Grannarne. - Cnristianstad, h. i 1 vol. (299, 328 s.). D. 4 : Hemmet, eller Familje-sorger och fröjder. - Stockholm, avd. i 2 vol. (386, 241 s.). D. 5 : Strid och frid, eller Nagra scener i Norge. - Stockholm, s. D. 6 : En dagbok. - Stockholm, s. D. 7 : I Dalarna. - Stockholm, s. D. 8 : Syskonlif. - Stockholm, Avd. 1-2 (375, 253 s.). Bremer, FredriKa: Skrifter för barn : innehall : Fjärilns evangelium ; Lilla Jenny och Jerichorosen. - <Stockholm, s. Bremer, Fredrika: Teckningar ur hvardagslifvet. - Urebro, bd. - (Samlade skrifter i urval ; 1-31 Bd 1 : Axel och Anna, eller Korrespondens mellan tvenne vaningar : en liten roman i biljetter s. Bd 2 : Grannarne s. Bd 3 : Hemmet, eller Familje-sorger och fröjder s. Bremer, Fredrika: Teckningar utur hvardagslifvet. - Upsala, h. i 2 vol. (179, 274, 265 s.). Innehåll: <h. l:> Axel och Anna ; Tvillingarne ; Förhoppningar ; Bref öfver Stockholms supéer ; <h. Z:> Den ensamma ; Famillen H*** ; Tröstarinnan ; Miniaturer ; <h. 3:> Famillen H*** : fortsättning

15 Bremer, Fredrika: Teckningar utur hvardagslifvet uppl. - Upsala, H S. Defekt ex.: s saknas Bremer, F. Bremer, Fredrika: Tvenne efterlwnade skrifter jämte några bref af Fredrika Bremer / utg. af Anna Hierta-Hetzius. - Stocknolm, s. Ett brev i en folkets livsfraga : till Svenska kyrkans präster från dess biskopar. - S~ockholm, s. Broomé, Emilia: Flickornas yrkesval : anvisningar i fråga om vissa yrken och utbildningsvägar. - Stockholm, Broomé, Emilia: Flickornas yrkesval : anvisningar till flickorna och deras föraldrar i fraga om vissa yrken och utbildningsvägar. - 4., delvis omarb. uppl. - Stockholm, s. Broomé, Emilia: Hustruns stallning enligt förslaget till ny giftermalsbalk : kort redogörelse. - Stockholm, s. Titelrubrik: Landsföreningen för kvinnans politiska röstrat t Ex Ohafb Brown, Esther Lucile: Framtidens sjukvdrd : sju~sköt- erskans utbildning och arbetsuppgifter. - Stockholm, S. Bruce, N. O.: Den svenska folkskolan och dess uppgifter. - Stockholm, s. : ill. - (Orientering i aktuella ämnen) Brandström, Elsa: Bland krigsfangar i Ryssland och Sibirien Stocknolm, s. : ill. - Buck, Pearl: Män och kvinnor. - Stockholm, s.

16 Bume-Wicksell, Anna: Gifta kvinnors kommunala rösträtt. - Stockholm, s. - (Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt) Buage Wicksell, Anna: Om kommunal röstratt för gifta kvinnor : föredrag vid L.K.P.R:s årsmöte i Giivle Stockholm, s. - (Skrifter / utg. av Centralstyrelsen i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt ; 4) De bästa enaktarna : i Fredrika-Bremer-förbundets, Herthas och Natur och kulturs pristavling. - Stockholm, s. - (Fredrika-Bremer-förbundets skriftserie ; 7) Carl Lindnagen : tillagnas denna bok som en hyllning p4 Lindhagen, C. sextio-arsdagen 17/ Stockholm, s. : ill. Oh Cassel, Gustaf: Socialpolitik uppl. - Stockholm, S. Cederblad, Carin: Fredrika Bremer. - Stockholm, Bremer, F. 168 s. : ill. Fries, E. Oh f Cederschiöld, Maria: En banbryterska : skildringar fran Ellen Fries' studentår i Uppsala ur hennes bref och anteckningar. - Stockholm, s. Centralförbundet för socialt arbete: Centralförbundet för socialt arbete : minnesskrift. - Stockholm, s. : ill. Centralförbundet för socialt arbete: Social kuratorsverksamhet : en på föranstaltande av C.S.A. verkställd utredning. - Stockholm, s. Uhf Centralförbundet för socialt arbete. Fattigvårdskommitt6n: Reformlinjer för svensk fattigvårdslagstiftning. - Stockholm, s h. i 1 vol. Innehåller bl. a.: FattigvArd och folkforsakring : skriftserie / utg. af C.S.A:s fattigvårdskommitté, h. 1:l-12, 2:l-7

17 Christiansen, Alfred: Hur fostrar vi barnen?. - Stockholm, s. Croner, Fritz: De svenska privatanställda : en sociologisk studie. - Stockholm, s. : tab. Curie, M. Curie, Eve: Madame Curie : förkortad skolupplaga med inledning och kommentar. - Stockholm, s. Fransk text Dahlberq, Gunnar: Svensk politisk uppslagsbok / utg. av Gunnar Dahlberg och Herbert Tingsten. - Stockholm, , 52 s. : ill. Dahlgren, Lotten: Frances v. Koch : en familjekrönika : Koch, F. v. porträtt och interiörer från 1800-talets engelska och svenska kulturkretsar. - Stockholm, s. : ill. Dahlvren, Lotten: Ransater : värmländska släktminnen från adertonhundratalets förra hälft uppl. - Stockholm, s. Davis, W. Allison: Mannens fader / W. Allison Davis, Robert J. Havighurst. - Stockholm, s. Debatt i befolkningsfrågan / Sven Tunberg... - Stockholm, s. Bell, G. Demaitre, Edmond: En kvinnas sällsamma liv : Gertrude Bell. - Stockholm, s. : ill. Ihk Lind, J. Diskussion öfver Dr3gtreformföreningens modeller i Svenska lakaresallskapet d. 19:de april Stockholm, <1887?>. - 9 s. "Utdrag ur Svenska Lakarasallskapets förhandlingarw Dorph, Sven: Jenny Linds triumftig genom Nya viirlden och senare levnadsackorder. - Uppsala, s. : ill., musiknoter.

18 Drvsdale, Charles R.: Om fattigdomen s&om orsak till för tidig död samt nödvändigheten af nativitetens inskränkning : föredrag i Medical society i London. - Upsala, s. - (Bidrag till frsgan om öfverbefolkningen ; 1) Pauli, E. Ebba Pauli : stigfinnare - övervinnare / medarb. Magda Altahr-Cederberg... - Stockholm, s. Efterkrinstidens samhälle : några ekonomiska och sociala riktlinjer, framförda inom Folkpartiet uppl. - Stockholm, s. Ehnmark, Elof: Fredrika Bremer. - Stockholm, Bremer, F. s. - (Svenska författare) Ek, Bengt: Selma Lagerlöf, Amanda Kerfstedt och Hellen Lindgren : nagra brev. - Stoeknolm, <193?>. - S Siirtr. ur: Svensk litteraturtidskrift - Ek, Es.: Några synpunkter angaende lagförslag i en af våra största sociala frågor. - Lund, s. - Ek, F. A.: Omstörtning eller utveckling? : blick p5 de senaste årens sociologiska skrifter i svensk öfversattning samt deras genljud i nordiska skönlitteraturen. - Stockholm, <1386?> s. Ekblad, Signe: Lyckliga arbetsår i Jerusalem. - Uppsala, s. Ekebera;, Birger: Aktenskaps rättsverkningar enligt det nya förslager, till giftermålsbalk : ett föredrag. - Stockholm, s. Sartr. ur: Svensk juristtidning, 1918 Ekeberq, Birger: Aktenskapslagstiftningen : en uversikt över 1915 års lagar och författningar uppl. - Stockholm, s. - (Lagar och förordningar ; 1) Elgström, Anna Lenah: Mödrar. - Stockholm, s. - (Svensk litteraturspegel ; 15)

19 Elgström, Anna Lenah: Tidens kvinnor. - Stockholm, S. Ellis -9 S. S. : Englands döttrar : deras ställning i samhallet, deras kall och ansvar. - Stockholm, S. Ellis, S. S.: Englands qvinnor : deras samhällspligter och husliga vanor. - Stockholm, s. Elmblad, Sigrid: Jenny Lind : en livsstudie uppl. Lind, J. - Uppsala, s. - (Svenska kvinnor ; 1) Ohf Ohfb Elmnren, Axel: Den offentliga fattigvarden : översikt av det allmännas fattigvgrd... / av Axel Elmgren och Per Edvin Sköld. - 3., rev. uppl. - Stockholm, s. - (Tidens medborgarhandböcker ; 5) Elmaren, Axel: Den samhälleliga barna- och ungdomsvarden : översiktlig framstallning av den offentliga barnavarden... / av Axel Elmgren och Per Edvin Sköld uppl. - Stockholm, s. - (Tidens medborgarhandböcker ; 6) Eneroth, Olof: Litteratur och konst : studier. - Stockholm, Saml. <l>-2 (139, 260 s.). Enaeström, Nina v.: Praktisk vafbok : tillegnad den idoga svenska kvinnan. - Stockholm, s. : ill. Esselde, <pseud. för Sophie Adlersparre>: Om sedlighetsfragans standpunkt i de skandinaviska landerna under år <Stockholm>, s. Fajerson, Joel: Nar förstgndet vaknar : barnpsykologiska studier. - Stockholm, s.

20 Falconer, Bertil: Husmors hiilsa : en bok till ocn orn kvinnan i hemmet. - Stockholm, s. : ill. Ohc Dg Familjens bostadsproblem : protokoll fört vid Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbunds konferens torsdagen och fredagen den 11 och 12 dec Stockholm, S. En farlig. osed hos vår allmoge. - Helsingfors, s. Cie Federlev, Carl Berndt: Qvinnans rzttsliga stallning i Finland / af C. B. F. - Helsingfors, s. Oha E Feilitzen, Urban v.: Tjenare, statare och torpare (fortsättning från n:r 1) : en del statistiskt material till jordarbetarfragans lösning. - Stockflolm, s. : tab. - (Skrifter / utg. af Lorenska stiftelsen ; 6) Fénelon, F. S. de la Motte: Om flickors uppfostran. - Stockholm, s. Oh j-c Festskrift med anledning af Fredrika-Bremer-förbundets tio-iriga verksamhet / utg. af Dagnys redaktion. - Stockholm, s. - (Dagny ; 1895, h. 4/51 Finlands sociala förhallanden / Martti Kovero... - Helsingfors, s. : ill. Sartr. ur: Finland : land - folk - rike. - S : Kvinnans stallning FinsK kvinnoförening: Kalender öfver kvinnoarbetet i Finland. - Helsingfors, s. : tab. Finsk qvinnoförening: Finska qvinnor på olika arbetsomraden : biografiskt album. - Helsingfors, s : ill. Flood, Hulda: Den socialdemokratiska kvinnorörelsen i Sverige. - Stockholm, s. : ill.

21 Fogelberg, Evy: Mathilda Wrede. - Uppsala, Wrede, M. s. : 111. Fogelklou, Emilia: Allvarsstunder : religiösa tankeoch lifsbilder framstiillda för barn. - Stockholm, s. Fogelklou, Emilia: Arnold. - Stockholm, s. Norlind, A. Fogelklou, Emilia: Barhuvad. - Stockholm, s. Fogelklou, E. Birgitta Foaelklou, Emilia: Birgitta. - Stockholm, <helgon> s. : ill. Foaelklou, Emilia: Bortom Birgitta : spörsmål och studier. - Stockholm, s. Foaelklou, Emilia: Hat och manniskomekanisering / Emilia Fogelklou Norlind. - Stockholm, s. - (Fredshogskolans skriftserie ; 3) Fo~elklou, Emilia: Helgon och haxor. - Stockholm, S. Ob Fonelklou, Emilia: Psykisks faktorer i samband med Do frågan om krig eller fred / Emilia Fogelklou Norlind. - Stockholm, s. - (Förbundet för kristet samhiillsliv) Foaelklou, Emilia: Resfärdig. - Stockholm, s. Fogelklou, E. Fonelklou, Emilia: Samhallstyper och medborgarideal. - Stockholm, s. Ohj Framtid : fria hsften för fragor rörande qvinnans deltagande i kulturarbetet. - Helsingfors, 1886 (l) S.

22 Fred / utg. av svenska sektionen av Internationella kvinnokomrnittén för varaktig fred. - Stockholm, s. : 111. Innehåller bl. a.: Stämningar från krigsaren / Selma Lagerlöf. Sjalvrannsaksn / Elin Wagner Fred och frihet : medlemsblad för Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, svenska sektionen. - Stocknolm, 1938 (12)-. Arg. 29, nr 3/4 (1955). Innehåll: 1KFF:s 40-årsjubileum Fredén, Gustaf: Arvet från Fredrika Bremer : en bild av Fredrika Bremer sammanställd ur hennes skrifter. - Lund, s. Ohafb Fredrika-Bremer-förbundet: De kvinliga kontors- och butiksbicradenas stallning : ett bidrag till hufvudstadens arbetarestatistik : <utredning>. - Stockholm, s. : tab. Fredrika-Bremer-förbundet: Herr riksdagsman!... får styrelsen för föreningen af kvinnor i statens tjiinst harigenom vördsamt anhalla, det Ni, Herr riksdagsman, behagade taga del af bifogade, af Fredrika-Bremer-förbundet aflatna skrifvelse i bnet, nvaruti förbundet gjort sig till tolk för de s.k. skrifbitradenas farhagor och förhoppningar rörande dessas aflöningsförhillanden... - Stockholm, s. Adlersparre, S. Fredrika-Bremer-förbundet: Sophie Leijonhufvud-Adlersparre : ett minnesblad uppl. - Stocknolm, s. Fredrika-Bremer-förbundet Stockholm, S. Fredrika-wemer-förbundet. Byrån: Flickornas yrkesutbildning : arbetsfält och utkomstmöjligheter. - Stocknolm, s.

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Starka Kvinnor. QvinnoUniversitetet FREDRIKA BREMER (1801-1865) FREDRIKA BREMER (1801-1865)

Starka Kvinnor. QvinnoUniversitetet FREDRIKA BREMER (1801-1865) FREDRIKA BREMER (1801-1865) FREDRIKA BREMER (1801-1865) Fredrika Bremer föddes den 17 augusti 1801 i Åbo, Finland. Tre år senare flyttade familjen till Stockholm. Fadern köpte Årsta Slott där de bodde på somrarna, på vintern i Stockholm.

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Arbetarrörelsens arkiv i Skåne Elma & Axel Danielssons arkiv Volym 3 f Brev till Elma.

Arbetarrörelsens arkiv i Skåne Elma & Axel Danielssons arkiv Volym 3 f Brev till Elma. 1 Från Anna Branting (odaterat) Från Anna Branting den 11 maj 1898 Från Hjalmar Branting den 11 februari 1900 Från Malmö Folkets Park i anledning av avtäckande av byst föreställande Axel Danielsson 1900

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Yaria. Viktor Rydberg

Yaria. Viktor Rydberg Yaria Viktor Rydberg Innehåll Förord 9 Förra avdelningen Om Buddah återvände 15 Inledning till Victor Pfeiffs översättning av Edwin Arnolds dikt»asiens ljus». 1888. Den mekaniska världsteorien 50 Inledande

Läs mer

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rotenäs Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rotenäs, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Resande till eller från USA.

Läs mer

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkivförteckning Protokoll A Protokoll med bilagor och handlingar (A1) Övriga protokoll (A2) Utgående handlingar (B) Verksamhets. Och revisonsberättelser med

Läs mer

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999)

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Stig Hellsten föddes i Uppsala 1913 som son till majoren Nils Hellsten och

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 19 handlar om allas rätt

Läs mer

Frankrike 1780-talet KRIS

Frankrike 1780-talet KRIS Frankrike 1780-talet Kolonialhandel Upplysningen, Paris centrum Franska modespråk i Europa Frankrike 1780-talet Folkrikast i Europa Absoluta furstemakten KRIS Frankrike Politiska orsaker- L ancien regime

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Sveriges Folkskollärarinneförbund SF

Sveriges Folkskollärarinneförbund SF Sveriges Folkskollärarinneförbund SF Författare: Sofia Persson I nästan sextio år (1906-1963) hade folkskollärarinnorna en egen organisation som arbetade för jämställda villkor i läraryrket. Förbundet

Läs mer

Du kan bli vad du vill!

Du kan bli vad du vill! Du kan bli vad du vill! 1 Mamma Nadia läser en bok för sin dotter Amanda. Boken handlar om en man som uppfinner saker. Mannen är en professor. Professor låter som ett spännande jobb. Är det bara killar

Läs mer

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla olika sorters instuderingsmaterial

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:139

Regeringens proposition 2004/05:139 Regeringens proposition 2004/05:139 Inskränkt skattskyldighet för Right Livelihood Award Stiftelsen Prop. 2004/05:139 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 maj 2005 Göran

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

AKTIVITETSHANDLEDNING

AKTIVITETSHANDLEDNING AKTIVITETSHANDLEDNING Av AnnMarie Lindman I SAMMA BÅT och NOORS TRÄDGÅRD av Sara Wadell, återberättade av Andreas Palmaer Handledningen är ett underlag för diskussion för den som vill läsa de här böckerna

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 1 Eugen Axel Bjernekull(258). Ingeniör, Direktör Höganäs senast Stockholm. Född 1888-05-07 i Björnekulla(L). Död 1967-09-18 i Oscar (AB). Begravd i Enskede (AB). Beslut meddelat den 19 juni 1915:

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Dep. 160 Landskronamanuskripten

Dep. 160 Landskronamanuskripten Dep. 160 Landskronamanuskripten 1371-55 Gösta Berlings saga. 1 omsl. Totalt 20 bl. Manuskriptfragment. Bläck, fol. :1 [Inledning]. 1 bl. (2 sid.) :2 Brobyprestens skatt. 16 bl. (16 sid.) :3 Den gamle prosten

Läs mer

UTSTÄLLNINGSKATALOG Kvinnorna och arbetarrörelsen - utställning i ARAB:s forskarexpedition

UTSTÄLLNINGSKATALOG Kvinnorna och arbetarrörelsen - utställning i ARAB:s forskarexpedition UTSTÄLLNINGSKATALOG Kvinnorna och arbetarrörelsen - utställning i ARAB:s forskarexpedition Ur ARAB:s vykortssamling ARAB har många gånger medverkat till att lyfta fram kvinnorna i arkivet/biblioteket i

Läs mer

Examinationen utgörs av hemtentamen där frågorna ska besvaras individuellt. Aktiv närvaro på föreläsningar och seminarier förväntas.

Examinationen utgörs av hemtentamen där frågorna ska besvaras individuellt. Aktiv närvaro på föreläsningar och seminarier förväntas. Linköpings universitet Litteraturvetenskap på lärarprogrammet Svenska (61-90 hp) (93SV51; 93SV57) Litteraturvetenskap Delkurs 1: Teorier, metoder och tolkning, 7,5 hp Lärare: Ann-Sofie Persson, ann-sofie.persson@liu.se

Läs mer

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 14 april 2015 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3 1 Innehållsförteckning Medieplan för Alfta bibliotek 3 Facklitteratur Avdelning A 4 Avdelning B 5 Avdelning C 6 Avdelning D 7 Avdelning E 8 Avdelning F 9 Avdelning G 10 Avdelning I. 11 Avdelning J. 12

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

Anmärkningar. Serien i arkivkartong. Ingår i volym G2:1. Diverse odaterade minnesanteckningar.

Anmärkningar. Serien i arkivkartong. Ingår i volym G2:1. Diverse odaterade minnesanteckningar. Kallelser A 1 1961 1961 Serien i arkivkartong. Ingår i volym B1:1. Kallelse å vittne. Göta Hovrätt IB avdelningen Jönköping. Minnesanteckningar A 2 Serien i arkivkartong. Ingår i volym G2:1. Diverse odaterade

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Oscar Ralf Inger Enquist Musik- och teaterbiblioteket Oktober 2014

Oscar Ralf Inger Enquist Musik- och teaterbiblioteket Oktober 2014 Oscar Ralf Inger Enquist Musik- och teaterbiblioteket Oktober 2014 Inledning Oscar Ralf (1881-1964) var sångare, tenor. Han var körsångare men debuterade senare, 1905, på Östermalmsteatern och sjöng operett

Läs mer

Depression. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås

Depression. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås Depression Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås FACKLITTERATUR Aarøe, Rolf Vinn över din depression: en självhjälpsbok. 2006, 274 s. Addis, Michael E Ta makten

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

LITTERATUR FEST 17 OKTOBER 2015

LITTERATUR FEST 17 OKTOBER 2015 LITTERATUR FEST 17 OKTOBER 2015 LITTERATUR FEST FÖR FÖRSTA GÅNGEN NÅGONSIN BLIR DET EN LITTERATURFEST I MARIEFRED! 17 OKTOBER 2015 Många aktörer bidrar till denna fest som äger rum på flera olika platser

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

FÖRSTADSFRÖKNARNAS DUETT

FÖRSTADSFRÖKNARNAS DUETT FÖRSTADSFRÖKNARNAS DUETT HAVER NI SETT KARLSSON TEXT och MUSIK: Emil Norlander (1865 1935). svensk revyförfattare, journalist och kåsör (pseud. Don Basuno). Som barn blev Emil klar över konsten när han

Läs mer

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015.

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Skolplanscher väcker nostalgi hos många som känner igen dem från klassrummet

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv.

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1846-2007 Claes-Elis Ljung född 18 september 1900 och död 22 februari 1974 framgångsrik

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

B Ö N D E R N A S T I D

B Ö N D E R N A S T I D Innehåll 11 13 Förord Inledning 15 Det moderna samhällets framväxt böndernas och arbetarnas tid 17 Böndernas tid enhetssamhällets upplösning 19 Arbetarnas tid den moderna kapitalismen skapas 19 Könsrelationernas

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson DELTAGARE Namn E-mail Adress Päivikki Aarne paivikki.aarne@klinvet.ki.se Talkliniken Kent Adelmann Kent.Adelmann@lut.mah.se Malmö högskola Lärarutbildningen 205 06 Malmö Elisabeth Ahlsén eliza@ling.gu.se

Läs mer

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta..

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Abrahamstorp Trismålen Sida 1 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Sven Torsson (1792-08-06- ), Katrina Jönsdotter (1781-05-08- ). Änkan Märta

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 december 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

Pensionens historia. Färghult i Hjorteds socken, en tidstypiskt gård vid tiden för pensionens införande. Vägen till pensionsförsäkringen

Pensionens historia. Färghult i Hjorteds socken, en tidstypiskt gård vid tiden för pensionens införande. Vägen till pensionsförsäkringen Pensionens historia Färghult i Hjorteds socken, en tidstypiskt gård vid tiden för pensionens införande Vägen till pensionsförsäkringen 1913 fattade riksdagen beslut om att införa allmän pensionsförsäkring.

Läs mer

Hej alla barn och föräldrar!

Hej alla barn och föräldrar! Hej alla barn och föräldrar! Under den gångna veckan har barnen arbetat mycket entusiastiskt med olika uppgifter och utmaningar. Vi har besökt skolans bibliotek där barnen lånat böcker samt övat på hur

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e Lagerlöf, Selma R 33 a -- e Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: a Innehållsförteckning R 33: Anteckningar rörande tillkomsten av Nils Holgerssons underbara

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Arkiv: 765 KDS Kristdemokratiska Samhällspartiet, Östgötadistriktet Plats: 10/f. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. VU-protokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 765 KDS Kristdemokratiska Samhällspartiet, Östgötadistriktet Plats: 10/f. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. VU-protokoll Seriesignum: A 2 Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 1 1964 1970 Serien i arkivkartong. Med bilagor. 1971 1977 Med bilagor. 1978 1986 Med bilagor. 2 1987 1999 Med bilagor. 1 1964 1975 Serien i arkivkartong. Med bilagor.

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

Vingenkören 14,30 stora scénen Vingenkören kommer från Lyse dagliga verksamhet, och underhållsgruppen på kulturhuset Vingen i Amhult, Torslanda.

Vingenkören 14,30 stora scénen Vingenkören kommer från Lyse dagliga verksamhet, och underhållsgruppen på kulturhuset Vingen i Amhult, Torslanda. Vingenkören 14,30 stora scénen Vingenkören kommer från Lyse dagliga verksamhet, och underhållsgruppen på kulturhuset Vingen i Amhult, Torslanda. Kören har sjungit tillsammans i nuvarande konstellation

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2008 var 120 (116) stycken medlemmar. Vi har fått 14 nya medlemmar

Läs mer

HSO Göteborg Handikappföreningarnas Samarbetsorgan

HSO Göteborg Handikappföreningarnas Samarbetsorgan Protokoll fört vid Ordförandekommitténs möte Datum: 2009-04-28 Plats: Folkets Hus, Sal Saltö Närvarande: Se bifogad lista (bilaga 1) 1 Mötets öppnande Lennart Kurlberg hälsade alla välkomna och öppnade

Läs mer

Ny sedel- och myntserie

Ny sedel- och myntserie Ny sedel- och myntserie Tema och motiv Rapport från riksbanksfullmäktiges beredningsgrupp för utformning av sedlar och mynt 2011-03-01 Dnr 2008-286-ADM Bakgrund Riksbanken har beslutat förnya den svenska

Läs mer

Del 2 De första åren i Sverige

Del 2 De första åren i Sverige Del 2 De första åren i Sverige 1 Del 2 Här följer bilder och kommentarer till estlandssvenskarnas första tid i Sverige Bildtexterna är alla exakt avskrivna från albumet. Familjen Österbloms hem i Spånga

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Protokoll från AU den 17 april 2007

Protokoll från AU den 17 april 2007 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll från AU den 17 april 2007 Närvarande Ansa Eneroth Kirsti Kolthoff Kerstin Grebäck Birgitta

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Fångarna på Långholmen

Fångarna på Långholmen Fångarna på Långholmen Porträttrulle från Långholmens fängelse, 1898. Vakt utanför en vaktkur på muren runt Långholmens fängelse, 1910-talet. Foto: Svenska Dagbladet. När en straffånge släpptes fri från

Läs mer

Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén

Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén Bild Bildtext Byline Emblem Frälsningsarméns emblem vapen Fanan Frälsningsarméns fana Fatmomakke Frälsningssoldater, Bagare Frälsningsarméns Bönekåta,

Läs mer

Akallas historia i filmarkiven

Akallas historia i filmarkiven Akallas historia i filmarkiven Första spadtagen tas till det moderna Akalla. Lantbrukaren Sigfrid Jansson. Hur förvandlades Järvas lantliga miljö till stora bostadsområden? I Stockholmskällan finns åtta

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.15 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn

Läs mer

Första socialförsäkringsutskottets betänkande. 2014:1SfU1. Socialförsäkringsfrågor. Motioner. 2014:1SfU1

Första socialförsäkringsutskottets betänkande. 2014:1SfU1. Socialförsäkringsfrågor. Motioner. 2014:1SfU1 Första socialförsäkringsutskottets betänkande Socialförsäkringsfrågor behandlar i detta betänkande 4 motioner. Motioner Motion 2014:1Sf21Fr, Båda föräldrarna måste ta lika mycket föräldraledighet av klass

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 januari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 6 oktober 2006

Läs mer

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka I denna sammanställning av stipendier för medlemmar i Sveriges Elevråd SVEA har vi valt att lyfta fram stipendier som kan bidra till våra medlemmars utbildning,

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen Bokslut 2014-12-31 SKÅNEVÅRD KRYH Lämnade bidrag 2014 Utdelningsbart kapital 2015 Bokfört värde Eget Kapital Marknadsvärde Eget Kapital Centralsjukhuset

Läs mer