dar böcker av och om Fredmka Bremer samt en del av hennes privata bib-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "dar böcker av och om Fredmka Bremer samt en del av hennes privata bib-"

Transkript

1

2 INLEDNING Fredrika-Bremer-förbundet bildades 1884 av Sophie Adlersparre. Det är en religiöst och politiskt obunden sammanslutning, som är öppen for kvinnor och man oberoende av åzder, yrke och politisk åskådning. Förbundet arbetar för att förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män, byggd på samma rattigheter och skyldigheter i hem, yrkesliv och samhälle. Våren 1978 tog FBF kontakt med BibZiotekshögskoZan och uttryckte önskemål om hjälp med att ordna sin boksamling. Den har byggts upp under &ens lopp, b2.a. genom donationer, och var nu i behov av en grundlig genomgång för att fungera som bibliotek. Vid ett första besök på förbundets byrå fann vi att samlingarna var innehållsrikare än som aviserats; de uppmättes till omkring 25 hyllmeter. Dessutom tillkom ett skåp dar böcker av och om Fredmka Bremer samt en del av hennes privata bib- Ziotek förvaras. Av tidsskäl var det nödvändigt att begränsa arbetet. Vi beslöt oss ftrr att lämna all utländsk litteratur åt sidan och enbart behandla det svenska materialet t. 0.m Den nyaste litteraturen stod i stort sett samlad i en hyzza för sig och var redan relativt ÖverskådZig. Vid närmare granskning av de ca 1500 svenska volymerna fann vi att ungefär hälften av dessa var av ett slag som inte &mligtvis kunde vam av intresse för FBF. Vi gallrade således ut exempelvis inaktuelk Zäroböcker och facklitteratur utan anknytning tizz FBF ezzer dess intresseområden. Många av de återstående böckerna var i så skick att vi fann oss nödsakade att förstärka framför azzt bokryggarna, för att förhindra ytterligare sönderfall. Mycket tunna eller av annan anledning ÖmtåZiga skrifter stoppades i plastmappar. Det fanns redan ofullständiga alfabetiska och systematiska kataloger över en &Z av boksamzingen, utarbetade efter KB:s katazogregler och SAB:s kzassifikationssystem. Vi utgick från de befintliga katalogerna, som kompletterades och omarbetades i enlighet med ForskningsbibZ+ioteksrådets Svenska katalogiseringsregler (SKR 197'4) på minimhivå. Upphovsmannens förnamn har dock tagits med - e j enhst initial - i de fall då de återfunnits i publikationen ezzer annan tizzgängzig käzza. Aven klassifikationen hur kompletterats och aktualiserats enligt Sveriges allmänna biblioteksförenings kzassifikationssystem (197'4), som används i såväl alla folkbibliotek som de flesta forskningsbibliotek i Sverige. I samband härmed förde vi över ett antal böcker från avd. Ohj ikwinnofråg&) till respektive &mesavdelning. Då större delen av bibliotekets besthd hr anknytning ti Z2 kvinnofrågan, blir Oh$klassning i många fall föga upplysande. Således har t.ex. Zitteratur som rör kvinnans rattsliga ställning placerats under Oe AV samma skäl har dubbelklassning på Ohj i regel! undvikits. På grund av bibliotekets begränsade omfattning har vi i alhänhet inte finuppdelat de olika &nesaudelningurna. HarYigenom har det inte varit nödvändigt att göra åtskillnad mellan hyllsigna och katalogsignu. Vi anser det vapa en fördel att böckernas ordning på hyllan helt överensstthner med kortens placering i den systematiska katalogen.

3 I anslutning tizz katazogise2..ingsarbetet utarbetade v< föreziggande förteckning över litteraturen enligt de regler för bibliografiska referenser som BHS tizzämpar; de hänuisningar och biuppslag som förekomïer i kata'logen har dock inte tagits med här. V$ hall sett fram~tazlandet av denna bokförteckning som v& huvuduppgift. Förteckningen inleds med en översikt över klassifikationssystemet i FBF:s bibliotek. Därefter följer huvuddezen, som är alfabetiskt uppstä227 och har ett systematiskt register. Den har redigerats och SMvits ut via dator. Registret består av huvudupphovsman och/elzer titel tizz varje referens. Det understrukna uppslagsordet visar var i den alfabetiska delen de fuzzstandiga bibziografiska uppgifterna återfinns. Birgitta Ericsson Birgitta OZander

4 Uversikt över klassifikationen i FBF:s bibliotek, Bibliografier Allmänt och blandat Religion Filosof i Etik, hit aven t.ex. socialetik Psykologi Uppfostran och undervisning Yrkesval, hit aven t.ex. yrkesutbildning Språkvetenskap Litteraturhistoria Svensk skönlitteratur Svensk dramatik Hc. 03 Hce I Ih Ihk Ik J K Ls Svensk posei Utländsk skönlitteratur i svensk översattning Konst, hit aven konsthistoria, arkitektur och malarkonst Konsthantverk Drakthistoria Teater, hit aven dans Arkeologi Historia Biografi, samlingar Biografi, enskilda personer (i ordning efter de biograferades namn) Etnografi och folklivsforskning Geograf i Samhälls- och rättsvetenskap, allmant Sociologi, hit aven t.ex. socialpsykologi och familjens sociologi Internationella förhallanden, hit aven t.ex. fredsrörelsen och FN

5 Oc Oe Oh Oha Ohaf a Ohafb Ohc Ohf Ohfb OhS Oh j-c Oj Ok QC Qd Rh S V Vnd Statskunskap och politik, hit även t.ex. rösträtt och medborgarrätt Rattsvetenskap, hit även t.ox. familjerätt Sociala fragor och socialpolitik, hit t.ex. prostitution Arbete och arbetsmarknad Barn p3 arbetsmarknaden Kvinnor på arbetsmarknaden BostadsfrAgan Socialvård, hit även t.ex. socialhjälp och fattigvård BarnavArd och ungdomsskydd Kvinnofragan, allmänt och internationellt KvinnofrAgan, Sverige Demografi (befolkningsvetenskap), hit t.ex. familjeplanering Försäkring Hem och hushåll, hit även t.ex. handarbete och privatekonomi Lantbruk, hit även trädgardsskötsel Scoutrörelsen Krigsvasen, hit t.ex. kvinnlig värnplikt Medicin Sexualhygien, hit t.ex. sexualupplysning

6 Ohafb Oe Adelborg, Gertrud: Arbetsområden för kvinnor : föredrag. - Norrköping, s. Adlers, Vivika: Aktenskapets juridik och ekonomi. - Stockholm, <1931?> s. Sartr. ur: Husmodersförbundets medlemsblad Bremer, F. o Oh j-c Adlersparre, Sophie: Fredrika Bremer : biografisk studie / af S. L-D Adlersparre och Sigrid Leijonhufvud. - Stockholm, d. (415, 432 s. : ill.). Adlersparre, Sophie: TjugufemArsminnen och framtidstankar / af Onämnd. - Stockholm, s. Omslagstitel: I1Hvad vi gjort för att utbilda medborgare för vart nya statsskick under dess första t jug~femårsperiod~~ Ahlberq, Alf: Vad jag önskar / Alf Ahlberg, Ingvar Andersson m.fl. - Stockholm, s. Wagner, E. Ahlenius, Holger : Elin Wagner. - S ~OCK~O~~, s. - (studentföreningen Verdandis smaskrifter ; 388) Ahlnren, Ernst: Ernst Ahlgren och Esselde : en brefväxling / utg. af Sigrid Leijonhufvud. - Stockholm, S. Aktuella kvinnofragor : föredrag vid den Nordiska kvinnosakskonferensen i Stockholm den november Stockholm, s. ~ldén, Gustav A.: Medborgarens bok. - Stockholm. - 6 d. i 3 vol. 1 : Svensk statskunskap uppl s. 2 : Svensk kommunalkunskap uppl s. 3 : Handledning för menige man i Sveriges allmanna lag uppl S. 4 : Praktisk nationalekonomi. 18. uppl s. 5 : Medborgarens formulärbok uppl s. 6 : Svenska samhkillsskickets historia uppl S. Aldén, Gustaf A.: Svenska kvinnans kommunala rattigheter och skyldigheter : kort öfversikt på uppdrag af Fredrika-Bremer-förbundets kommitté för lagfragor. - Stockholm, s.

7 Ohfb Alexandersson, Erik: Barnbidragen och andra sociala förmåner För barn : en redogorelse för gallande bestiimmelser... - Stocknolrn, s. Alfthan, Marta v.: Sju artionden med Unionen kvinnosaksforbund i Finland r.f. - Helsingfors, s. : ill. Allardt Ekelund, Karin: Fredrika Runeberg : en Runeberg, F. biografisk och litteraturnistorisk studie. - Helsingfors, s. : ill. - (Skrifter / utg. av Svenska litteraturs3llskapet i Finland ; 291.) Allmän pensionsförsäkring : kvinnornas stallning. - Stockholm, s. Siirtr. ur: Dagny, 1912, nr 50 Allwood, iiartin S.: Medelby : en sociologisk studie / av Martin S. tlllwood ocn Inga-Britt Hanemark. - Stockholm, s. : ill., tab. Andersson, Kaj: Handarbetet till heders. - Stockhoim, G s. : ill. - (Fredrika-Brener-fbrbundcts skriftserie ; 2) Widerstrbm, K. Andreen, Andrea: Karolina Widerström : Sveriges första kvinnliga lakare : levnadsteckning. - Stockholm, s. : ill. Anholm, M.: I Gogs och Magogs land : skildringar och studier frin en resa i Kaukasien. - Stockholm, s. : ill. Ohafb Ls Ohafb Anholm, Maria: Fabriksarbeterskan : hvad kan göras till hennes skydd och nöjande i socialt och etiskt hanseende? : berattelse... - Stockholm, s. : 111. Ariteckninaar om svenska kvinnor. - Stockholm, ld s. : ill. Arbetsmarknadskommitt6ns kvinnoutredning: Betankande. - Stockholm, s.

8 Arrhén, Erik: Befolkningsfragan ar vår odesfraga. - dtockholm, s. - (dagerns riksorganisation) Arrhén, Erik: Behovslon eller likalön? : ett bidrag till dislcussionen i befolkningsfrågan. - Stockiiolm, S. Oh j-c Associations affiliated to tne National council of women of Sweden (S. K. N.) Stockholm, s. Ohj Oh j Att vara kvinna : elva radioprogram kring temat att vara kvinna i dag / Elsa-Brita Nordlund... - Stockholm, s. - (Radiobiblioteket ; 13) Att vinna klarhet : studiehandledning till "Kvinnov~rld i vardandem / sammanst. under red. av Monica Bo6thius. - Stockholm, s. Med en idéhistorisk artikel om FBF / av Eva Asbrink Axberner, Gunnar: Den osynlige gasten : en studie i Bremer, F. Fredrika Bremers myskik. - Stocknolm, s. Axberger, Gunnar: Jaget och skuggorna : Bremer, F. Fredrika-Srerner-studier. - Stockholm, s. Ex Bahnscn, Poul: Din framtid : en stallning i livet. - Stockholm, s. Ohafa Baltiska utställningen i Malmö 1914 : officiell berattelse. - Malm6, D. 2:2. - S : ill. S : "Arsta : svenska kvinnornas utställningw Barn och arbete : fran brefskrifvare i London. - Stockholm, s. Oh j Bebel, August: Kvinnan i forntiden, nutiden och framtiden. - Stockholm, s.

9 Beredskapskurs i lantbruk / utg. av Kvinnoföreningarnas beredskapskommitt6 i samarb. med Brevskolan. - Stockholm, s. : ill. Lagerlöf, S. Berues, Grete: Den goda feen p3 Marbacka : hur Selma Lagerlöf skänkte en jagad och förtvivlad människa ny frid, ny tro och nytt liv. - Uppsala, S Sartr. ur: Flarbacka och Ovralid Bern~ren, Kerstin: De landsflyktiga efter världskriget. - Stockholm, s. - (Studentföreningen Verdandis småskrifter ; 420) Beraaren, Kerstin: Fran Fredrika Bremer till Eva Moberg : ett bokurval om kvinnan i samhälle och litteratur. - Lund, s. : ill. - (Bibliotekstjänsts bokurval ; 48) Ohfb Beraholtz, O.: Lagstiftningen on; Sarnbidrag och bidragsförskott : föredrag / av O. Bergholtz. Den nya lagstiftningen om bistånd vid moderskap : föredrag / av H. Rahm. - Stockholm, s. Titelrubrik: Svenska fattigvards- och barnavårdsförbundets kongress, den oktober 1937 Bernman, Hjalmar: Chefen fru Ingeborg uppl. - Stockholni, S. Bergstrand, Wilhelm: Den svenska qvinnans rättsliga ställning : jemte en kortfattad öfversigt af den finska qvinnans ställning. - Stockholm, s. Bergström, P. N. A.: Den tillförlitlige rådgivaren : en praktisk och oumbarlig handbok för den bildningssökande ungdomen, för målsmannen, den platssökande, enkorna och barnen, de alderstigne, de sjuke och de hjälpsökande samt för odalmannen. - Stockholm, s. Besant, Annie: Kvinnans ställning enligt Bibeln. - Göteborg, s.

10 Betänkande med förslag till lagstiftning om 5tgQrder mot lösdriveri samt åtgarder mot sedeslöst leverne av samhzllsskadlig art : avgivet den 30 maj 1929 / av tillkallade sakkunniga. - Stockholm, s. - (Statens offentliga utredningar ; 1929: 9) Titelrubrik: Socialdepartementet Betänkande med undersö~ningar och förslag i anledning av tillströmningen till de intellektuella yrkena / avgivet av inom K. Ecklesiastikdepartementet tillkallade sakkunniga. - Lund, s. : tab. - (Statens offentliga utredningar ; 1935:52) Titelrubrik: Ecklesiastikdepartementet Ohafb Betänkande och förslag i fraga om kvinnors tillträde till statstjänster. - Stockholm. - 2 vol. 1 : Kvinnors tillträde till fullmaktstjanster S. 2: Kvinnas behörighet att innehava statstjanst : avlöning och pensionering : vissa statstjilnsters reserverande för kvinnor s. Bidraq till kvinnorörelsens historia i Finland : festskrift utgiven till 3dje nordiska kvinnosakskongressen den 3-5 juni 1924 i Helsingfors. - Helsingfors, s. : ill. Billström, Jakob: Selma Billström f. Lundberg : Billström, S. material till en levnadsteckning. - Stockholm, s. Birnitta, <helgon>: Birgitta / urval och inledning av Emilia Fogelklou. - Stockholm, s. - (Religionens människor och dokument ; 2) Whitlock, A. Björklund, Sigrid: Anna Whitlock : en svensk märkeskvinna. - Stockholm, s. : ill. B.iörklund, Sigrid: Emilia ~roomé : en minnesteckning. - Broomé, E. Stockholm, s. : ill. Brandström, E. B-jörkman-Goldschmidt, Elsa: Elsa Brändström : amatör- bilder uppl. - Stockholm, s. : ill.

11 Oh j-c E Björkman-Goldschmidt, Elsa: Fogelstad : bergttelsen om en skola. - Stockholm, s. : ill. Boalt, Carin: Arbetsfysiologiska undersökningar överhemarbetet : tidsatgang och energiomsättning vid bakning, diskning och golvrengöring vid olika arbetsstallning : undersökningar utf6rda vid Hemmens forskningsinstitut / av Carin Boalt, Ing-Britt Hagberg och Yngve Zotterman. - Stockholm, s. : ill., tab. Sartr. ur: Skolkökslararinnornas tidning, 1944 Boalt, Gunnar: Familjeproblem. - Stockholm, s. : ill., tab. Bobern, Carl: Hvad skall man bli? : ungdomens vigtigaste fraga : nagra tankar tillegnade de unga. - 2., tillök. uppl. - Stockholm, s. Axel: Adelborgs i Gagnef s. : ill. Adelborg, G. Sartr. ur: Dalarnas hembygdsbok 1943 Lind Bohm, Eva: "Sjukvårdenn och Ebba Lind af Hageby. - af Hageby, E. Stockholm, s. Boken om Agneta : radions programserie om spiidbarnsvård Stockholm, s. : ill. - (Radiobiblioteket ; 15) Boktitlar ur var senaste mansalders svenska bokskatt : urval till ledning vid bildande och fullföljd af folkbibliotek / ombesörjt af Svenska sallskapet för nykterhet och folkuppfostran, Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande och Kungl. patriotiska sällskapet. - Stockholm, s. Tillägg 1 : Stockholm, s. Bolin, Greta: Barn och böcker / av Greta Bolin och Eva v. Zweigbergk uppl. - Stockholm, s. : ill. Bolin, Wilhelm: Familjen. - Helsingfors, s.

12 Norden- Borelius, Hilma: Hedvig Charlotta Nordenflycht. - Upp- flycht, H. C. sala, s. - (Svenska kvinnor ; 2) porelius, Hilma: Klarnad syn : en efterskörd. - Lund, S. Hce oc Ohc Borgen, Johan: Far, mor och vi. - Stockholm, s. Boraström, August: Jungfrutalare i riksdagen. - Stockholm, s. : ill. Bostadssociala utredningen: Sammanfattning av Bostadssociala utredningens slutbetänkande, del 1 (SOU 1945:63) / på Kungl. Maj:ts uppdrag utarb. av Stig Algott. - Stockholm, s. : tab. Bouman, Jan C.: Psykologiska synpunkter p& abortfrågan : det som inte blev sagt i abortdebatten / av Jan. C. Bouman och Inger Becker. - Stockholm, s. Bovet, Th.: Aktenskapets kris och förnyelse. - Stockholm, s. Brandell, Georg: Karaktars- och temperamentstyper : en framställning av nyare karakterologiska forskningsrön. - Stockholm, s. Branting, Anna: Kultur och alkohol : nagra ord i en viktig fraga. - Stocknolm, s. Branting, A. Hc Branting;, Anna: Min långa resa : boken om Hjalmar och mig. - Stockholm, s. : ill. Bremer, Fredrika: Det unga Amerika : skildringar / av Fredrika Bremer ; sammanst. o. komment. av Klara Johanson. - Stockholm, s. Bremer, Fredrika: Fader och dotter : en skildring ur lifvet. - Stockholm, s. : musiknoter.

13 Bremer, Fredrika: Fredrika Bremer i brev : ett urval / Bremer, F. red. av Ellen Kleman. - Stockholm, s. - (Fredrika-Bremer-förbundets skriftserie ; 9) Bremer, F. Bremer, Fredrika: Fredrika Bremers brev / saml. o. utg. av Klara Johanson och Ellen Kleman. - Stockholm, d. D. 1 : S. D. 2 : S. D. 3 : S. D. 4 : : med tillägg s. Bremer, Fredrika: Grannarne. - Christianstad, h. i 1 vol. (299, 328 s.). Bremer, Fredrika: Hemmen i den nya verlden : en dagbok i bref, skrifna under tvenne års resor i norra Amerika och på Cuba. - Stockholm, d. (468, 519, 531 s.). Bremer, Fredrika: Hemmet eller Familje-sorger och fröjder : teckningar ur hvardagslifvet. - Stockholm, S. Bremer, Fredrika: Hemmet eller Familjesorger och -fröjder : teckningar ur vardagslivet. - Stockholm, S. Bremer, Fredrika: Hertha, eller En själs historia : teckning ur det verkliga lifvet. - Stockholm, d. (248, 468 s.). Bremer, F. Bremer, Fredrika: Levande 1Hga : ur Fredrika Bremers brev och skrifter / urval o. komment. av Jeanna Oterdahl. - Uppsala, s. Bremer, Fredrika: Lifvet i gamla verlden : dagboksanteckningar under resor i söder- och österland. - Stockholm, bd. (412, 519, 531 s.). Bremer, Fredrika: Midsommar-resan : en vallfart ; Ett par blad ifrh Rhenstranden, eller Marienberg och Kaiserswerth 1846 : ur ett bref ; Lif i Norden : skizz. - Stockholm, , 60, 71 s.

14 Bremer, Fredrika: Minne af Lotten Wennberg / tecknadt Uennberg, L. af F. B. - Upsala, s. "Aftryck ur Tidskrift för hemmet, 6:te arg. 6:te h3ftetw Bremer, Fredrika: Morgon-väckter : några ord i anledning af "Strauss och evangelierne" : trosbekännelse. - Stockholm, s. Härmed smb: Ett par blad ifrin Rhenstranden ; Midsommarresan Bremer, Fredrika: Nina : teckningar ur hvardagslifvet. - <Ny uppl.>. - Stockholm, s. Bremer, Fredrika: Nya teckningar utur hvardagslifvet. D. 1 : Presidentens döttrar : berättelse af en guvernant. - Stockholm, s. D. 2 : Nina. - Stockholm, Avd. 1-2 (841 s.). D. 3 : Grannarne. - Cnristianstad, h. i 1 vol. (299, 328 s.). D. 4 : Hemmet, eller Familje-sorger och fröjder. - Stockholm, avd. i 2 vol. (386, 241 s.). D. 5 : Strid och frid, eller Nagra scener i Norge. - Stockholm, s. D. 6 : En dagbok. - Stockholm, s. D. 7 : I Dalarna. - Stockholm, s. D. 8 : Syskonlif. - Stockholm, Avd. 1-2 (375, 253 s.). Bremer, FredriKa: Skrifter för barn : innehall : Fjärilns evangelium ; Lilla Jenny och Jerichorosen. - <Stockholm, s. Bremer, Fredrika: Teckningar ur hvardagslifvet. - Urebro, bd. - (Samlade skrifter i urval ; 1-31 Bd 1 : Axel och Anna, eller Korrespondens mellan tvenne vaningar : en liten roman i biljetter s. Bd 2 : Grannarne s. Bd 3 : Hemmet, eller Familje-sorger och fröjder s. Bremer, Fredrika: Teckningar utur hvardagslifvet. - Upsala, h. i 2 vol. (179, 274, 265 s.). Innehåll: <h. l:> Axel och Anna ; Tvillingarne ; Förhoppningar ; Bref öfver Stockholms supéer ; <h. Z:> Den ensamma ; Famillen H*** ; Tröstarinnan ; Miniaturer ; <h. 3:> Famillen H*** : fortsättning

15 Bremer, Fredrika: Teckningar utur hvardagslifvet uppl. - Upsala, H S. Defekt ex.: s saknas Bremer, F. Bremer, Fredrika: Tvenne efterlwnade skrifter jämte några bref af Fredrika Bremer / utg. af Anna Hierta-Hetzius. - Stocknolm, s. Ett brev i en folkets livsfraga : till Svenska kyrkans präster från dess biskopar. - S~ockholm, s. Broomé, Emilia: Flickornas yrkesval : anvisningar i fråga om vissa yrken och utbildningsvägar. - Stockholm, Broomé, Emilia: Flickornas yrkesval : anvisningar till flickorna och deras föraldrar i fraga om vissa yrken och utbildningsvägar. - 4., delvis omarb. uppl. - Stockholm, s. Broomé, Emilia: Hustruns stallning enligt förslaget till ny giftermalsbalk : kort redogörelse. - Stockholm, s. Titelrubrik: Landsföreningen för kvinnans politiska röstrat t Ex Ohafb Brown, Esther Lucile: Framtidens sjukvdrd : sju~sköt- erskans utbildning och arbetsuppgifter. - Stockholm, S. Bruce, N. O.: Den svenska folkskolan och dess uppgifter. - Stockholm, s. : ill. - (Orientering i aktuella ämnen) Brandström, Elsa: Bland krigsfangar i Ryssland och Sibirien Stocknolm, s. : ill. - Buck, Pearl: Män och kvinnor. - Stockholm, s.

16 Bume-Wicksell, Anna: Gifta kvinnors kommunala rösträtt. - Stockholm, s. - (Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt) Buage Wicksell, Anna: Om kommunal röstratt för gifta kvinnor : föredrag vid L.K.P.R:s årsmöte i Giivle Stockholm, s. - (Skrifter / utg. av Centralstyrelsen i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt ; 4) De bästa enaktarna : i Fredrika-Bremer-förbundets, Herthas och Natur och kulturs pristavling. - Stockholm, s. - (Fredrika-Bremer-förbundets skriftserie ; 7) Carl Lindnagen : tillagnas denna bok som en hyllning p4 Lindhagen, C. sextio-arsdagen 17/ Stockholm, s. : ill. Oh Cassel, Gustaf: Socialpolitik uppl. - Stockholm, S. Cederblad, Carin: Fredrika Bremer. - Stockholm, Bremer, F. 168 s. : ill. Fries, E. Oh f Cederschiöld, Maria: En banbryterska : skildringar fran Ellen Fries' studentår i Uppsala ur hennes bref och anteckningar. - Stockholm, s. Centralförbundet för socialt arbete: Centralförbundet för socialt arbete : minnesskrift. - Stockholm, s. : ill. Centralförbundet för socialt arbete: Social kuratorsverksamhet : en på föranstaltande av C.S.A. verkställd utredning. - Stockholm, s. Uhf Centralförbundet för socialt arbete. Fattigvårdskommitt6n: Reformlinjer för svensk fattigvårdslagstiftning. - Stockholm, s h. i 1 vol. Innehåller bl. a.: FattigvArd och folkforsakring : skriftserie / utg. af C.S.A:s fattigvårdskommitté, h. 1:l-12, 2:l-7

17 Christiansen, Alfred: Hur fostrar vi barnen?. - Stockholm, s. Croner, Fritz: De svenska privatanställda : en sociologisk studie. - Stockholm, s. : tab. Curie, M. Curie, Eve: Madame Curie : förkortad skolupplaga med inledning och kommentar. - Stockholm, s. Fransk text Dahlberq, Gunnar: Svensk politisk uppslagsbok / utg. av Gunnar Dahlberg och Herbert Tingsten. - Stockholm, , 52 s. : ill. Dahlgren, Lotten: Frances v. Koch : en familjekrönika : Koch, F. v. porträtt och interiörer från 1800-talets engelska och svenska kulturkretsar. - Stockholm, s. : ill. Dahlvren, Lotten: Ransater : värmländska släktminnen från adertonhundratalets förra hälft uppl. - Stockholm, s. Davis, W. Allison: Mannens fader / W. Allison Davis, Robert J. Havighurst. - Stockholm, s. Debatt i befolkningsfrågan / Sven Tunberg... - Stockholm, s. Bell, G. Demaitre, Edmond: En kvinnas sällsamma liv : Gertrude Bell. - Stockholm, s. : ill. Ihk Lind, J. Diskussion öfver Dr3gtreformföreningens modeller i Svenska lakaresallskapet d. 19:de april Stockholm, <1887?>. - 9 s. "Utdrag ur Svenska Lakarasallskapets förhandlingarw Dorph, Sven: Jenny Linds triumftig genom Nya viirlden och senare levnadsackorder. - Uppsala, s. : ill., musiknoter.

18 Drvsdale, Charles R.: Om fattigdomen s&om orsak till för tidig död samt nödvändigheten af nativitetens inskränkning : föredrag i Medical society i London. - Upsala, s. - (Bidrag till frsgan om öfverbefolkningen ; 1) Pauli, E. Ebba Pauli : stigfinnare - övervinnare / medarb. Magda Altahr-Cederberg... - Stockholm, s. Efterkrinstidens samhälle : några ekonomiska och sociala riktlinjer, framförda inom Folkpartiet uppl. - Stockholm, s. Ehnmark, Elof: Fredrika Bremer. - Stockholm, Bremer, F. s. - (Svenska författare) Ek, Bengt: Selma Lagerlöf, Amanda Kerfstedt och Hellen Lindgren : nagra brev. - Stoeknolm, <193?>. - S Siirtr. ur: Svensk litteraturtidskrift - Ek, Es.: Några synpunkter angaende lagförslag i en af våra största sociala frågor. - Lund, s. - Ek, F. A.: Omstörtning eller utveckling? : blick p5 de senaste årens sociologiska skrifter i svensk öfversattning samt deras genljud i nordiska skönlitteraturen. - Stockholm, <1386?> s. Ekblad, Signe: Lyckliga arbetsår i Jerusalem. - Uppsala, s. Ekebera;, Birger: Aktenskaps rättsverkningar enligt det nya förslager, till giftermålsbalk : ett föredrag. - Stockholm, s. Sartr. ur: Svensk juristtidning, 1918 Ekeberq, Birger: Aktenskapslagstiftningen : en uversikt över 1915 års lagar och författningar uppl. - Stockholm, s. - (Lagar och förordningar ; 1) Elgström, Anna Lenah: Mödrar. - Stockholm, s. - (Svensk litteraturspegel ; 15)

19 Elgström, Anna Lenah: Tidens kvinnor. - Stockholm, S. Ellis -9 S. S. : Englands döttrar : deras ställning i samhallet, deras kall och ansvar. - Stockholm, S. Ellis, S. S.: Englands qvinnor : deras samhällspligter och husliga vanor. - Stockholm, s. Elmblad, Sigrid: Jenny Lind : en livsstudie uppl. Lind, J. - Uppsala, s. - (Svenska kvinnor ; 1) Ohf Ohfb Elmnren, Axel: Den offentliga fattigvarden : översikt av det allmännas fattigvgrd... / av Axel Elmgren och Per Edvin Sköld. - 3., rev. uppl. - Stockholm, s. - (Tidens medborgarhandböcker ; 5) Elmaren, Axel: Den samhälleliga barna- och ungdomsvarden : översiktlig framstallning av den offentliga barnavarden... / av Axel Elmgren och Per Edvin Sköld uppl. - Stockholm, s. - (Tidens medborgarhandböcker ; 6) Eneroth, Olof: Litteratur och konst : studier. - Stockholm, Saml. <l>-2 (139, 260 s.). Enaeström, Nina v.: Praktisk vafbok : tillegnad den idoga svenska kvinnan. - Stockholm, s. : ill. Esselde, <pseud. för Sophie Adlersparre>: Om sedlighetsfragans standpunkt i de skandinaviska landerna under år <Stockholm>, s. Fajerson, Joel: Nar förstgndet vaknar : barnpsykologiska studier. - Stockholm, s.

20 Falconer, Bertil: Husmors hiilsa : en bok till ocn orn kvinnan i hemmet. - Stockholm, s. : ill. Ohc Dg Familjens bostadsproblem : protokoll fört vid Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbunds konferens torsdagen och fredagen den 11 och 12 dec Stockholm, S. En farlig. osed hos vår allmoge. - Helsingfors, s. Cie Federlev, Carl Berndt: Qvinnans rzttsliga stallning i Finland / af C. B. F. - Helsingfors, s. Oha E Feilitzen, Urban v.: Tjenare, statare och torpare (fortsättning från n:r 1) : en del statistiskt material till jordarbetarfragans lösning. - Stockflolm, s. : tab. - (Skrifter / utg. af Lorenska stiftelsen ; 6) Fénelon, F. S. de la Motte: Om flickors uppfostran. - Stockholm, s. Oh j-c Festskrift med anledning af Fredrika-Bremer-förbundets tio-iriga verksamhet / utg. af Dagnys redaktion. - Stockholm, s. - (Dagny ; 1895, h. 4/51 Finlands sociala förhallanden / Martti Kovero... - Helsingfors, s. : ill. Sartr. ur: Finland : land - folk - rike. - S : Kvinnans stallning FinsK kvinnoförening: Kalender öfver kvinnoarbetet i Finland. - Helsingfors, s. : tab. Finsk qvinnoförening: Finska qvinnor på olika arbetsomraden : biografiskt album. - Helsingfors, s : ill. Flood, Hulda: Den socialdemokratiska kvinnorörelsen i Sverige. - Stockholm, s. : ill.

21 Fogelberg, Evy: Mathilda Wrede. - Uppsala, Wrede, M. s. : 111. Fogelklou, Emilia: Allvarsstunder : religiösa tankeoch lifsbilder framstiillda för barn. - Stockholm, s. Fogelklou, Emilia: Arnold. - Stockholm, s. Norlind, A. Fogelklou, Emilia: Barhuvad. - Stockholm, s. Fogelklou, E. Birgitta Foaelklou, Emilia: Birgitta. - Stockholm, <helgon> s. : ill. Foaelklou, Emilia: Bortom Birgitta : spörsmål och studier. - Stockholm, s. Foaelklou, Emilia: Hat och manniskomekanisering / Emilia Fogelklou Norlind. - Stockholm, s. - (Fredshogskolans skriftserie ; 3) Fo~elklou, Emilia: Helgon och haxor. - Stockholm, S. Ob Fonelklou, Emilia: Psykisks faktorer i samband med Do frågan om krig eller fred / Emilia Fogelklou Norlind. - Stockholm, s. - (Förbundet för kristet samhiillsliv) Foaelklou, Emilia: Resfärdig. - Stockholm, s. Fogelklou, E. Fonelklou, Emilia: Samhallstyper och medborgarideal. - Stockholm, s. Ohj Framtid : fria hsften för fragor rörande qvinnans deltagande i kulturarbetet. - Helsingfors, 1886 (l) S.

22 Fred / utg. av svenska sektionen av Internationella kvinnokomrnittén för varaktig fred. - Stockholm, s. : 111. Innehåller bl. a.: Stämningar från krigsaren / Selma Lagerlöf. Sjalvrannsaksn / Elin Wagner Fred och frihet : medlemsblad för Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, svenska sektionen. - Stocknolm, 1938 (12)-. Arg. 29, nr 3/4 (1955). Innehåll: 1KFF:s 40-årsjubileum Fredén, Gustaf: Arvet från Fredrika Bremer : en bild av Fredrika Bremer sammanställd ur hennes skrifter. - Lund, s. Ohafb Fredrika-Bremer-förbundet: De kvinliga kontors- och butiksbicradenas stallning : ett bidrag till hufvudstadens arbetarestatistik : <utredning>. - Stockholm, s. : tab. Fredrika-Bremer-förbundet: Herr riksdagsman!... får styrelsen för föreningen af kvinnor i statens tjiinst harigenom vördsamt anhalla, det Ni, Herr riksdagsman, behagade taga del af bifogade, af Fredrika-Bremer-förbundet aflatna skrifvelse i bnet, nvaruti förbundet gjort sig till tolk för de s.k. skrifbitradenas farhagor och förhoppningar rörande dessas aflöningsförhillanden... - Stockholm, s. Adlersparre, S. Fredrika-Bremer-förbundet: Sophie Leijonhufvud-Adlersparre : ett minnesblad uppl. - Stocknolm, s. Fredrika-Bremer-förbundet Stockholm, S. Fredrika-wemer-förbundet. Byrån: Flickornas yrkesutbildning : arbetsfält och utkomstmöjligheter. - Stocknolm, s.

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3 Tabell 1 Ander Gustaf Malmström. Född 11.7.1819 Sibbo, Pigby, Petas. Bonde. Död 25.8.1890 Sibbo, Box, Storbengts. Bonde på Petas, och från 1852 på Storbengts, som tydligen inköpts för hans räkning. Anders

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Svenska kärleksbrev. Urval och introduktioner av Kaj Attorps. Lind & Co

Svenska kärleksbrev. Urval och introduktioner av Kaj Attorps. Lind & Co Svenska kärleksbrev Urval och introduktioner av Kaj Attorps Lind & Co INNEHALL 11 Förord 13 Hugo Alfvén Till Alice Nordin, 30/_5 1898 Till Alice Nordin, 3/6 1898 Till Alice Nordin, odaterät, 1898 Ur Alice

Läs mer

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rösebo Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rösebo, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Medlemmar i logen Dalslands Sköld

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-13 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 8 Nils Oskar Gustafsson Födelsedatum: Födelseplats: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län Dödsdatum:

Läs mer

Ljunggrens släktarkiv.

Ljunggrens släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ljunggrens släktarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1856-1999. Ljunggrens släktarkiv innehåller handlingar från fem personer som på olika sätt är släkt

Läs mer

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts Släktforskning Anna Lisas föräldrar, syskon och deras ättlingar Fadern Göras Anders Gustaf Andersson Födelsebok 1833 Grangärde Anders Gustaf f: 18/12 döpt: 19/12 Föräldrar: Faddrar: Anders Olsson och hustru

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Starka Kvinnor. QvinnoUniversitetet FREDRIKA BREMER (1801-1865) FREDRIKA BREMER (1801-1865)

Starka Kvinnor. QvinnoUniversitetet FREDRIKA BREMER (1801-1865) FREDRIKA BREMER (1801-1865) FREDRIKA BREMER (1801-1865) Fredrika Bremer föddes den 17 augusti 1801 i Åbo, Finland. Tre år senare flyttade familjen till Stockholm. Fadern köpte Årsta Slott där de bodde på somrarna, på vintern i Stockholm.

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Linköping 2010-12-12 1 Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Det var mitt efternamn som gjorde att jag påbörjade min släktforskning år 1994. Från flera håll hade jag hört att namnet Fagerstedt

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840)

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Fredrika Christina (Fanny) Linder var komminister J.A. Linders andra

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Tidningskvinnor 1690-1960

Tidningskvinnor 1690-1960 vrk W? Kristina Lundgren & Birgitta Ney (red.) Tidningskvinnor 1690-1960 (& Studentlitteratur Inledning 7 Tryckeriänkorna och de första kvinnliga utgivarna 11 Fruntimmerstidningarna 15 Wendela Hebbe 24

Läs mer

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986)

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Astrid Hallström var född i Göteborg som dotter till kulturhistorikern Wilhelm Berg och hans hustru Emy Gumaelius. Efter utbildningen arbetade hon som

Läs mer

J A Lundins morfars släkt

J A Lundins morfars släkt 84 RALLATORP J A Lundins morfars släkt Skylten utanför Rallatorps gård i Forshem 84 RALLATORP... 1 Anor till Stina Johansdotter... 2 Olof Göransson... 3 Johannes Olofsson... 3 Lars Olofsson... 4 Rallatorp

Läs mer

Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar. I tidig ålder dog Bengt (3 maj maj 1889) Uno ( )

Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar. I tidig ålder dog Bengt (3 maj maj 1889) Uno ( ) Mor Anna född Söderbom 1866 1919 JJB:s första fru Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar I tidig ålder dog Bengt (3 maj 1889-23 maj 1889) Uno (1905 1907) Anna Söderbom

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

Sven Kinnander. Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2, s 1)

Sven Kinnander. Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2, s 1) Sven Kinnander Tabell 1 Sven Andersson Kinnander. Bonde i Bäckgården, Fullösa. Född 4 sep 1767 i Forshem, (R). Död 1821 i Fullösa (R) (IvarNyberg/disbyt). Gift 1798 (IvarNyberg/disbyt) med Elin Larsdotter.

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning)

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) Selma Lagerlöf-samlingen 334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) 334:1 Icke om Selma Lagerlöf 334:2 Icke om Selma Lagerlöf 334:3 Tidningsklipp om Selma Lagerlöf samlade av Esaias

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp Torpvandring Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00 Utsikt från Backstugan Ånstorp Lerbäcks hembygdsförening Torpinventeringskommittén Bertil Engdahl

Läs mer

Arbetarrörelsens arkiv i Skåne Elma & Axel Danielssons arkiv Volym 3 f Brev till Elma.

Arbetarrörelsens arkiv i Skåne Elma & Axel Danielssons arkiv Volym 3 f Brev till Elma. 1 Från Anna Branting (odaterat) Från Anna Branting den 11 maj 1898 Från Hjalmar Branting den 11 februari 1900 Från Malmö Folkets Park i anledning av avtäckande av byst föreställande Axel Danielsson 1900

Läs mer

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ title: Autor(in)/ author: Riddar S:t Jöran, Ett Quodlibet Stephan Michael Schröder Kapitel/»Litteraturhänvisningar«chapter In: Clas Livjin: Riddar S: t Jöran,

Läs mer

FEMINISTISK STADSVANDRING

FEMINISTISK STADSVANDRING FEMINISTISK STADSVANDRING Betydelsefulla årtal för Uppsala 1477 Universitetet grundas. 1872 Som första kvinnliga student skrivs Betty Pettersson in vid universitetet. 1883 Ellen Fries blir Sveriges första

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Familjer i Bruntbo, Silvberg ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1899-1935

Läs mer

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör.

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA J A Lundins farfars släkt i Holmestad Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. 82 Brännebrona... 1 Anor till Nils* Magnusson Lundin... 2

Läs mer

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57 Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Ingegerd Davidsson Holkaberg Gun Karlsson La Krokek Disa Lindberg Näteryd Inger Antonsson Stava Sigbritt Hård Stava

Läs mer

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga.

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. Ängstugan nr 512 Rotegårdar var Bro, Långudden, Oppeby och Jursta i Ludgo 1678-1705 Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. 1700 Mantalslängden uppger soldat

Läs mer

Märtha Brydolf Pionjär i Kristinehamn

Märtha Brydolf Pionjär i Kristinehamn Märtha Brydolf Pionjär i Kristinehamn Gunnel Hansson Uppväxt och ungdomsår Märtha Forssblad föddes 1868 på Sjöbonäs gård utanför Hjo som äldsta barn till patron Jacob Forssblad och hans hustru Augusta,

Läs mer

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August till Albertina Känsö ca 1896. August är 49 år och 9-barnspappa, och jobbar på Känsö. Han får ett brev från sin älskade moster,

Läs mer

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning FASTIGHETSBETECKNING ÄGARE SVAPPAVAARA 5:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 9:13 Luossavaara-Kiirunavaara AB SVAPPAVAARA 14:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 27:1 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA

Läs mer

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet.

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. Nilsbygget??????? Horveryds Västragård Sida 201 År Boende Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. 1892 Grenadjär Klaes Emil Gustavsson Gräns. Flyttade hit från

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 Källor 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897,

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal Platser Gävleborgs län, Ljusdal Sten Elis Abraham Olsson 1896-01-01 Husförhör, Anna Viktoria Lindgren 1) Anna Elisabet Olsson 1902-05-07 Födelse 2) Står i kyrkboken som oäkta eftersom föräldrarna gifte

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Yaria. Viktor Rydberg

Yaria. Viktor Rydberg Yaria Viktor Rydberg Innehåll Förord 9 Förra avdelningen Om Buddah återvände 15 Inledning till Victor Pfeiffs översättning av Edwin Arnolds dikt»asiens ljus». 1888. Den mekaniska världsteorien 50 Inledande

Läs mer

Björntorp(et) Björntorpet, Skogs Ekebytomten Nr 9, Skogs Ekeby Trädgårdsstad 1:10.

Björntorp(et) Björntorpet, Skogs Ekebytomten Nr 9, Skogs Ekeby Trädgårdsstad 1:10. Björntorp(et) Björntorpet, Skogs Ekebytomten Nr 9, Skogs Ekeby Trädgårdsstad 1:10. Björntorpet på 1930-talet, bilden tillhör Ingvar Hedberg. Tomtbolaget Hem på landet köper 1908 Skogs-Ekeby och två av

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm Kapitel VIII Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm 091019 Släktöversikt Av bevarade noteringar i kyrkböcker från 1700-talet går det att utläsa att skepparsläkten Norman från Torekov

Läs mer

CEDERSCHIÖLD. häst) och hans 2:a hustru Katarina Poppelman (halvsyster till Gunnars mf fm mf mm Margareta Samuelsdotter). Se även stamtabell.

CEDERSCHIÖLD. häst) och hans 2:a hustru Katarina Poppelman (halvsyster till Gunnars mf fm mf mm Margareta Samuelsdotter). Se även stamtabell. Sönerna till borgmästaren i Gävle Peter Hansson Hellsing kallade sig Gavelius. Sonsonen Petrus Gavelius (1625-1697) var assessor vid Göta hovrätt och adlades Cederschiöld. Den nu fortlevande grenen härstammar

Läs mer

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum Palm, Olga Linnéa (f. Larsson) f. 1901-05-14, Ukna d. 1980-05-02, Västervik Pettersson, Alva Maria f. 1910-11-17, Gärdserum d. 1999-01-10, Åtvid Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f. 1902-04-10, Bälinge

Läs mer

Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter

Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter Generation 1 1. Maja Lisa Nilsdotter. Maja Lisa föddes 1803-03-27 i Gissebo, Hjorted (H). Hon dog 1882-10-20 i Ekedalen, Hjorted (H), 79 år gammal. Hon begravdes 1882-10-27.

Läs mer

Proband. I:1 f. I:2 m. II:3 mf. Generation I

Proband. I:1 f. I:2 m. II:3 mf. Generation I Proband Margit Irene Nordfjell Bygdén. Född 1917-05-11 i Jonstorp, Lycksele (AC) (Lycksele AII:1c 1900-20 s.476 b.1/6). (Far I:1, s ) Generation I I:1 f Axel Ludvig Bygdén. Född 1885-05-04 i Kyrkbyn, Lycksele

Läs mer

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden.

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Vad hände under medeltiden? Sverige blev ett rike. Människor blev kristna. Handeln ökade. Städer började byggas. Riddare och borgar.

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Tabell 4 (generation 3) (Från Tabell 3)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Tabell 4 (generation 3) (Från Tabell 3) 2009 Sida 1 Tabell 1 Karl XIV Johan Bernadotte. Sveriges kung 1818-44. Född 1763. Död 1844. Gift 1798 med Desirée (Desideria) Clary. Född 1777. Död 1861. Oscar I Bernadotte. Född 1799. Död 1859. Se tabell

Läs mer

Bilder Trombäljen. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Trombäljen. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Trombäljen Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Trombäljen, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Huset i Hagen f.d. "Rotostugan",

Läs mer

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Gabriel Pierrou. Mästersmed på Tolvfors. Född beräknat 1777. Död drunknad 1809-08-20 i Valbo (X). Gift 1799-10-20 i Tolvfors

Läs mer

Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg

Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg Antavla Carl Emil Johansson f.9/5 1882 Angered g.20/10 1907 d. 11/3 1973 Oscar Fredrik förs. Göteborg F2 Johannes Olofsson f.1/7 1814 F1Anders Grisared Johansson Bergum f.27/5 1850 St.Lundby - Stannum

Läs mer

ENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FLNLAND, HELSINGFORS BOKFÖRLAGET ATLANTIS, STOCKHOLM

ENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FLNLAND, HELSINGFORS BOKFÖRLAGET ATLANTIS, STOCKHOLM ENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FLNLAND, HELSINGFORS BOKFÖRLAGET ATLANTIS, STOCKHOLM 2014 INNEHALL Till läsaren 5 INLEDNING UPPKOMSTEN AV EN MINORITETSLITTERATUR 13 1800-talet finsk kultur och nationalism

Läs mer

Sverige då och nu. Sveriges historia

Sverige då och nu. Sveriges historia Sverige då och nu Sveriges historia Sveriges historia Från fattigt bondesamhälle till modernt samhälle 1800-tal 2000-tal Istiden, ungefär 14000 år sedan De första människorna kommer till Sverige när isen

Läs mer

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999)

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Stig Hellsten föddes i Uppsala 1913 som son till majoren Nils Hellsten och

Läs mer

Kampen för kvinnors rösträtt i Sverige

Kampen för kvinnors rösträtt i Sverige Det korta 1900-talet HITTA HISTORIEN Elevuppgift 4:4 Grundboken s. 89, 110 111 Kampen för kvinnors rösträtt i Sverige Demokratins framväxt är en process som pågått under lång tid. Från slutet av 1700-talet

Läs mer

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad.

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Hemmansägare Nils Pehrsson Öhlen (Född 15/8, 1826 i Östanå. Död 21/12, 1887) Brita Christina Andersdotter (Född 3/11, 1833 i Överkovland. Död 1/12, 1912)

Läs mer

Innehåll. i. bakgrund: de långa linjerna. ii. neutralitetsproblem. iii. sverige och finland. Förord av utrikesminister Carl Bildt 9

Innehåll. i. bakgrund: de långa linjerna. ii. neutralitetsproblem. iii. sverige och finland. Förord av utrikesminister Carl Bildt 9 Innehåll Förord av utrikesminister Carl Bildt 9 Inledning av Mats Bergquist och Alf W Johansson 13 i. bakgrund: de långa linjerna Sverige, Norden och stormakterna 17 Ett historiskt perspektiv på ordförandeskapet

Läs mer

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland.

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland. Bergslagens ansikten Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson En antologi av Lars Furuland En bok för alla INNEHÅLL Förord 9 BERGSLAGENS FRAMVÄXT 13 Olaus Magnus: Historia om de

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

Boende i SKOGSBORG i SÖDERKÖPING

Boende i SKOGSBORG i SÖDERKÖPING Ola Lönnqvist 2012-04-25 Boende i SKOGSBORG i SÖDERKÖPING 1* SKOGSBORG inom Egnahemsområdet i Drothems församling, Söderköping Källa: Drothem AIIa:5 för åren 1906-1910 sidan 159 54/10000 Litt O Ägare C

Läs mer

18/ Sida 1. Generation I. Generation II

18/ Sida 1. Generation I. Generation II 18/11 2012 Sida 1 0:1 Renström, Olga Cecilia (307:345). Sömmerska. Född 22/10 1908 i Knappa, Ölserud (S). Död 11/12 1953 i Knappa, Ölserud (S). (Far 1:2, Mor 1:3) Generation I 1:2 Far Renström, Olof Peter

Läs mer

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla olika sorters instuderingsmaterial

Läs mer

Från Gunnar Tonnquists släktbok, del 1 TÅNNKVIST

Från Gunnar Tonnquists släktbok, del 1 TÅNNKVIST Från Gunnar Tonnquists släktbok, del 1 TÅNNKVIST Tabell 1 Jean Påvelsson. Död 1801 i Grönahög (P) [disbyt ]. Gift med Kjerstin Svensdotter. Petter Jeansson Stomberg. Född 1770 i Grönahög (P) Död 1852 i

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 28 april, 1873 Malmö Caroli, Malmöhus län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 28 april, 1873 Malmö Caroli, Malmöhus län Utskriftsdatum: 2012-04-11 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 31 Alma Sofia Charlotta Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 28 april, 1873 Malmö Caroli, Malmöhus län

Läs mer

Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj

Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj 1 Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj Bakgrund Erik den helige, kung och martyr, är Sveriges nationalhelgon och skyddspatron som också givit namn till vår katolska Domkyrka i Stockholm.

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Thomas Hammarberg har skrivit texten. Lena

Läs mer

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Tabell 1 Johan Wilhelm Ekedahl (4:588). Handlande. Född 13 feb 1828 i Ekelsjö, Bringetofta (F). Döpt 15 feb 1828. Flyttade 1842 från Ekelsjö, Bringetofta (F) till Malmbäck

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

Wiktor Hoffmar f Gävle (X)

Wiktor Hoffmar f Gävle (X) 1:1 Utskrivet med Holger8 2016-02-04 Karl Mikael f. 1964-04-12 (Familj 14) = Barn utan känd moder Karl Tomas Hoffmar f. 1965-05-02 (Familj 15) = Barn utan känd moder Ingrid Margareta f. 1968-07-21 (Familj

Läs mer

Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv

Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv Lunds universitetsbibliotek Bengt Werner, 1997 Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv Placering: B 618 Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångar bildades

Läs mer

Ättlingar Christoffer Polhem

Ättlingar Christoffer Polhem Ättlingar Christoffer Polhem Christoffer Polhem. Född 1661-12-18 Nystuga,Tingstäde,Gotland 1). Död 1751-08-30 Stockholm 1). Familj med Maria Polhem f. Hoffman (Född 1671-08-24 Bremen 1). Död 1735-10-14

Läs mer

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2 Bore Cup 2016 Deltävling 2 Deltävling 2 Män 135 1 Albin Ridefelt 91 Män 38 2 Daniel Lindholm 80 Män 102 3 Jonatan Alvaeus 90 Män 40 4 Magnus Lindberg 47 5 Mattias Gärdsback 90 Män 78 Män 126 7 Merih Hagos

Läs mer

En del av GUNNAR FRISÈNS ANOR

En del av GUNNAR FRISÈNS ANOR 1 Ola Lönnqvist En del av GUNNAR FRISÈNS ANOR Information erhållen 21/8 2011 av Gunnar Frisén: Bror Frisén, far till Gunnar Frisén, född 6 feb 1914. Axel Frisén, släkting i Skövde. Forskning den 21-22/8

Läs mer

Stora Halängen och Konrad och Arne Beurling

Stora Halängen och Konrad och Arne Beurling Stora Halängen och Konrad och Arne Beurling Egna minnen och uppgifter från internet och berättelser. Sammanställt av Håkan Hultman Våren 2010 Mangårdsbyggnaden på Stora Halängen 1906 Byggd på 1870-talet

Läs mer

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Denna bok tillägnas förre överbibliotekarien Lars-Erik Sanner för hans insatser som ordförande i akademiens biblioteksnämnd 1991 98, då akademiens bibliotek

Läs mer

CARL-JOHAN MARKSTEDT. Fyra klassiska noveller. En lärarhandledning från Novellix

CARL-JOHAN MARKSTEDT. Fyra klassiska noveller. En lärarhandledning från Novellix CARL-JOHAN MARKSTEDT Fyra klassiska noveller En lärarhandledning från Novellix Detta är en lärarhandledning till fyra noveller av klassiska svenska författare: Ett dockhem av August Strindberg, Ella gör

Läs mer

The Hahlin Family fron Dorotea Sweden. Tommy Ekdahl

The Hahlin Family fron Dorotea Sweden. Tommy Ekdahl The Family fron Dorotea Sweden by Tommy Table of Contents Register Report of Michael Aron Håkansson...2 Hourglass Tree of Enar...5 Hourglass Tree of Yvonne Berith...6 Introduction...7 Index...8 1 The Family

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer