dar böcker av och om Fredmka Bremer samt en del av hennes privata bib-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "dar böcker av och om Fredmka Bremer samt en del av hennes privata bib-"

Transkript

1

2 INLEDNING Fredrika-Bremer-förbundet bildades 1884 av Sophie Adlersparre. Det är en religiöst och politiskt obunden sammanslutning, som är öppen for kvinnor och man oberoende av åzder, yrke och politisk åskådning. Förbundet arbetar för att förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män, byggd på samma rattigheter och skyldigheter i hem, yrkesliv och samhälle. Våren 1978 tog FBF kontakt med BibZiotekshögskoZan och uttryckte önskemål om hjälp med att ordna sin boksamling. Den har byggts upp under &ens lopp, b2.a. genom donationer, och var nu i behov av en grundlig genomgång för att fungera som bibliotek. Vid ett första besök på förbundets byrå fann vi att samlingarna var innehållsrikare än som aviserats; de uppmättes till omkring 25 hyllmeter. Dessutom tillkom ett skåp dar böcker av och om Fredmka Bremer samt en del av hennes privata bib- Ziotek förvaras. Av tidsskäl var det nödvändigt att begränsa arbetet. Vi beslöt oss ftrr att lämna all utländsk litteratur åt sidan och enbart behandla det svenska materialet t. 0.m Den nyaste litteraturen stod i stort sett samlad i en hyzza för sig och var redan relativt ÖverskådZig. Vid närmare granskning av de ca 1500 svenska volymerna fann vi att ungefär hälften av dessa var av ett slag som inte &mligtvis kunde vam av intresse för FBF. Vi gallrade således ut exempelvis inaktuelk Zäroböcker och facklitteratur utan anknytning tizz FBF ezzer dess intresseområden. Många av de återstående böckerna var i så skick att vi fann oss nödsakade att förstärka framför azzt bokryggarna, för att förhindra ytterligare sönderfall. Mycket tunna eller av annan anledning ÖmtåZiga skrifter stoppades i plastmappar. Det fanns redan ofullständiga alfabetiska och systematiska kataloger över en &Z av boksamzingen, utarbetade efter KB:s katazogregler och SAB:s kzassifikationssystem. Vi utgick från de befintliga katalogerna, som kompletterades och omarbetades i enlighet med ForskningsbibZ+ioteksrådets Svenska katalogiseringsregler (SKR 197'4) på minimhivå. Upphovsmannens förnamn har dock tagits med - e j enhst initial - i de fall då de återfunnits i publikationen ezzer annan tizzgängzig käzza. Aven klassifikationen hur kompletterats och aktualiserats enligt Sveriges allmänna biblioteksförenings kzassifikationssystem (197'4), som används i såväl alla folkbibliotek som de flesta forskningsbibliotek i Sverige. I samband härmed förde vi över ett antal böcker från avd. Ohj ikwinnofråg&) till respektive &mesavdelning. Då större delen av bibliotekets besthd hr anknytning ti Z2 kvinnofrågan, blir Oh$klassning i många fall föga upplysande. Således har t.ex. Zitteratur som rör kvinnans rattsliga ställning placerats under Oe AV samma skäl har dubbelklassning på Ohj i regel! undvikits. På grund av bibliotekets begränsade omfattning har vi i alhänhet inte finuppdelat de olika &nesaudelningurna. HarYigenom har det inte varit nödvändigt att göra åtskillnad mellan hyllsigna och katalogsignu. Vi anser det vapa en fördel att böckernas ordning på hyllan helt överensstthner med kortens placering i den systematiska katalogen.

3 I anslutning tizz katazogise2..ingsarbetet utarbetade v< föreziggande förteckning över litteraturen enligt de regler för bibliografiska referenser som BHS tizzämpar; de hänuisningar och biuppslag som förekomïer i kata'logen har dock inte tagits med här. V$ hall sett fram~tazlandet av denna bokförteckning som v& huvuduppgift. Förteckningen inleds med en översikt över klassifikationssystemet i FBF:s bibliotek. Därefter följer huvuddezen, som är alfabetiskt uppstä227 och har ett systematiskt register. Den har redigerats och SMvits ut via dator. Registret består av huvudupphovsman och/elzer titel tizz varje referens. Det understrukna uppslagsordet visar var i den alfabetiska delen de fuzzstandiga bibziografiska uppgifterna återfinns. Birgitta Ericsson Birgitta OZander

4 Uversikt över klassifikationen i FBF:s bibliotek, Bibliografier Allmänt och blandat Religion Filosof i Etik, hit aven t.ex. socialetik Psykologi Uppfostran och undervisning Yrkesval, hit aven t.ex. yrkesutbildning Språkvetenskap Litteraturhistoria Svensk skönlitteratur Svensk dramatik Hc. 03 Hce I Ih Ihk Ik J K Ls Svensk posei Utländsk skönlitteratur i svensk översattning Konst, hit aven konsthistoria, arkitektur och malarkonst Konsthantverk Drakthistoria Teater, hit aven dans Arkeologi Historia Biografi, samlingar Biografi, enskilda personer (i ordning efter de biograferades namn) Etnografi och folklivsforskning Geograf i Samhälls- och rättsvetenskap, allmant Sociologi, hit aven t.ex. socialpsykologi och familjens sociologi Internationella förhallanden, hit aven t.ex. fredsrörelsen och FN

5 Oc Oe Oh Oha Ohaf a Ohafb Ohc Ohf Ohfb OhS Oh j-c Oj Ok QC Qd Rh S V Vnd Statskunskap och politik, hit även t.ex. rösträtt och medborgarrätt Rattsvetenskap, hit även t.ox. familjerätt Sociala fragor och socialpolitik, hit t.ex. prostitution Arbete och arbetsmarknad Barn p3 arbetsmarknaden Kvinnor på arbetsmarknaden BostadsfrAgan Socialvård, hit även t.ex. socialhjälp och fattigvård BarnavArd och ungdomsskydd Kvinnofragan, allmänt och internationellt KvinnofrAgan, Sverige Demografi (befolkningsvetenskap), hit t.ex. familjeplanering Försäkring Hem och hushåll, hit även t.ex. handarbete och privatekonomi Lantbruk, hit även trädgardsskötsel Scoutrörelsen Krigsvasen, hit t.ex. kvinnlig värnplikt Medicin Sexualhygien, hit t.ex. sexualupplysning

6 Ohafb Oe Adelborg, Gertrud: Arbetsområden för kvinnor : föredrag. - Norrköping, s. Adlers, Vivika: Aktenskapets juridik och ekonomi. - Stockholm, <1931?> s. Sartr. ur: Husmodersförbundets medlemsblad Bremer, F. o Oh j-c Adlersparre, Sophie: Fredrika Bremer : biografisk studie / af S. L-D Adlersparre och Sigrid Leijonhufvud. - Stockholm, d. (415, 432 s. : ill.). Adlersparre, Sophie: TjugufemArsminnen och framtidstankar / af Onämnd. - Stockholm, s. Omslagstitel: I1Hvad vi gjort för att utbilda medborgare för vart nya statsskick under dess första t jug~femårsperiod~~ Ahlberq, Alf: Vad jag önskar / Alf Ahlberg, Ingvar Andersson m.fl. - Stockholm, s. Wagner, E. Ahlenius, Holger : Elin Wagner. - S ~OCK~O~~, s. - (studentföreningen Verdandis smaskrifter ; 388) Ahlnren, Ernst: Ernst Ahlgren och Esselde : en brefväxling / utg. af Sigrid Leijonhufvud. - Stockholm, S. Aktuella kvinnofragor : föredrag vid den Nordiska kvinnosakskonferensen i Stockholm den november Stockholm, s. ~ldén, Gustav A.: Medborgarens bok. - Stockholm. - 6 d. i 3 vol. 1 : Svensk statskunskap uppl s. 2 : Svensk kommunalkunskap uppl s. 3 : Handledning för menige man i Sveriges allmanna lag uppl S. 4 : Praktisk nationalekonomi. 18. uppl s. 5 : Medborgarens formulärbok uppl s. 6 : Svenska samhkillsskickets historia uppl S. Aldén, Gustaf A.: Svenska kvinnans kommunala rattigheter och skyldigheter : kort öfversikt på uppdrag af Fredrika-Bremer-förbundets kommitté för lagfragor. - Stockholm, s.

7 Ohfb Alexandersson, Erik: Barnbidragen och andra sociala förmåner För barn : en redogorelse för gallande bestiimmelser... - Stocknolrn, s. Alfthan, Marta v.: Sju artionden med Unionen kvinnosaksforbund i Finland r.f. - Helsingfors, s. : ill. Allardt Ekelund, Karin: Fredrika Runeberg : en Runeberg, F. biografisk och litteraturnistorisk studie. - Helsingfors, s. : ill. - (Skrifter / utg. av Svenska litteraturs3llskapet i Finland ; 291.) Allmän pensionsförsäkring : kvinnornas stallning. - Stockholm, s. Siirtr. ur: Dagny, 1912, nr 50 Allwood, iiartin S.: Medelby : en sociologisk studie / av Martin S. tlllwood ocn Inga-Britt Hanemark. - Stockholm, s. : ill., tab. Andersson, Kaj: Handarbetet till heders. - Stockhoim, G s. : ill. - (Fredrika-Brener-fbrbundcts skriftserie ; 2) Widerstrbm, K. Andreen, Andrea: Karolina Widerström : Sveriges första kvinnliga lakare : levnadsteckning. - Stockholm, s. : ill. Anholm, M.: I Gogs och Magogs land : skildringar och studier frin en resa i Kaukasien. - Stockholm, s. : ill. Ohafb Ls Ohafb Anholm, Maria: Fabriksarbeterskan : hvad kan göras till hennes skydd och nöjande i socialt och etiskt hanseende? : berattelse... - Stockholm, s. : 111. Ariteckninaar om svenska kvinnor. - Stockholm, ld s. : ill. Arbetsmarknadskommitt6ns kvinnoutredning: Betankande. - Stockholm, s.

8 Arrhén, Erik: Befolkningsfragan ar vår odesfraga. - dtockholm, s. - (dagerns riksorganisation) Arrhén, Erik: Behovslon eller likalön? : ett bidrag till dislcussionen i befolkningsfrågan. - Stockiiolm, S. Oh j-c Associations affiliated to tne National council of women of Sweden (S. K. N.) Stockholm, s. Ohj Oh j Att vara kvinna : elva radioprogram kring temat att vara kvinna i dag / Elsa-Brita Nordlund... - Stockholm, s. - (Radiobiblioteket ; 13) Att vinna klarhet : studiehandledning till "Kvinnov~rld i vardandem / sammanst. under red. av Monica Bo6thius. - Stockholm, s. Med en idéhistorisk artikel om FBF / av Eva Asbrink Axberner, Gunnar: Den osynlige gasten : en studie i Bremer, F. Fredrika Bremers myskik. - Stocknolm, s. Axberger, Gunnar: Jaget och skuggorna : Bremer, F. Fredrika-Srerner-studier. - Stockholm, s. Ex Bahnscn, Poul: Din framtid : en stallning i livet. - Stockholm, s. Ohafa Baltiska utställningen i Malmö 1914 : officiell berattelse. - Malm6, D. 2:2. - S : ill. S : "Arsta : svenska kvinnornas utställningw Barn och arbete : fran brefskrifvare i London. - Stockholm, s. Oh j Bebel, August: Kvinnan i forntiden, nutiden och framtiden. - Stockholm, s.

9 Beredskapskurs i lantbruk / utg. av Kvinnoföreningarnas beredskapskommitt6 i samarb. med Brevskolan. - Stockholm, s. : ill. Lagerlöf, S. Berues, Grete: Den goda feen p3 Marbacka : hur Selma Lagerlöf skänkte en jagad och förtvivlad människa ny frid, ny tro och nytt liv. - Uppsala, S Sartr. ur: Flarbacka och Ovralid Bern~ren, Kerstin: De landsflyktiga efter världskriget. - Stockholm, s. - (Studentföreningen Verdandis småskrifter ; 420) Beraaren, Kerstin: Fran Fredrika Bremer till Eva Moberg : ett bokurval om kvinnan i samhälle och litteratur. - Lund, s. : ill. - (Bibliotekstjänsts bokurval ; 48) Ohfb Beraholtz, O.: Lagstiftningen on; Sarnbidrag och bidragsförskott : föredrag / av O. Bergholtz. Den nya lagstiftningen om bistånd vid moderskap : föredrag / av H. Rahm. - Stockholm, s. Titelrubrik: Svenska fattigvards- och barnavårdsförbundets kongress, den oktober 1937 Bernman, Hjalmar: Chefen fru Ingeborg uppl. - Stockholni, S. Bergstrand, Wilhelm: Den svenska qvinnans rättsliga ställning : jemte en kortfattad öfversigt af den finska qvinnans ställning. - Stockholm, s. Bergström, P. N. A.: Den tillförlitlige rådgivaren : en praktisk och oumbarlig handbok för den bildningssökande ungdomen, för målsmannen, den platssökande, enkorna och barnen, de alderstigne, de sjuke och de hjälpsökande samt för odalmannen. - Stockholm, s. Besant, Annie: Kvinnans ställning enligt Bibeln. - Göteborg, s.

10 Betänkande med förslag till lagstiftning om 5tgQrder mot lösdriveri samt åtgarder mot sedeslöst leverne av samhzllsskadlig art : avgivet den 30 maj 1929 / av tillkallade sakkunniga. - Stockholm, s. - (Statens offentliga utredningar ; 1929: 9) Titelrubrik: Socialdepartementet Betänkande med undersö~ningar och förslag i anledning av tillströmningen till de intellektuella yrkena / avgivet av inom K. Ecklesiastikdepartementet tillkallade sakkunniga. - Lund, s. : tab. - (Statens offentliga utredningar ; 1935:52) Titelrubrik: Ecklesiastikdepartementet Ohafb Betänkande och förslag i fraga om kvinnors tillträde till statstjänster. - Stockholm. - 2 vol. 1 : Kvinnors tillträde till fullmaktstjanster S. 2: Kvinnas behörighet att innehava statstjanst : avlöning och pensionering : vissa statstjilnsters reserverande för kvinnor s. Bidraq till kvinnorörelsens historia i Finland : festskrift utgiven till 3dje nordiska kvinnosakskongressen den 3-5 juni 1924 i Helsingfors. - Helsingfors, s. : ill. Billström, Jakob: Selma Billström f. Lundberg : Billström, S. material till en levnadsteckning. - Stockholm, s. Birnitta, <helgon>: Birgitta / urval och inledning av Emilia Fogelklou. - Stockholm, s. - (Religionens människor och dokument ; 2) Whitlock, A. Björklund, Sigrid: Anna Whitlock : en svensk märkeskvinna. - Stockholm, s. : ill. B.iörklund, Sigrid: Emilia ~roomé : en minnesteckning. - Broomé, E. Stockholm, s. : ill. Brandström, E. B-jörkman-Goldschmidt, Elsa: Elsa Brändström : amatör- bilder uppl. - Stockholm, s. : ill.

11 Oh j-c E Björkman-Goldschmidt, Elsa: Fogelstad : bergttelsen om en skola. - Stockholm, s. : ill. Boalt, Carin: Arbetsfysiologiska undersökningar överhemarbetet : tidsatgang och energiomsättning vid bakning, diskning och golvrengöring vid olika arbetsstallning : undersökningar utf6rda vid Hemmens forskningsinstitut / av Carin Boalt, Ing-Britt Hagberg och Yngve Zotterman. - Stockholm, s. : ill., tab. Sartr. ur: Skolkökslararinnornas tidning, 1944 Boalt, Gunnar: Familjeproblem. - Stockholm, s. : ill., tab. Bobern, Carl: Hvad skall man bli? : ungdomens vigtigaste fraga : nagra tankar tillegnade de unga. - 2., tillök. uppl. - Stockholm, s. Axel: Adelborgs i Gagnef s. : ill. Adelborg, G. Sartr. ur: Dalarnas hembygdsbok 1943 Lind Bohm, Eva: "Sjukvårdenn och Ebba Lind af Hageby. - af Hageby, E. Stockholm, s. Boken om Agneta : radions programserie om spiidbarnsvård Stockholm, s. : ill. - (Radiobiblioteket ; 15) Boktitlar ur var senaste mansalders svenska bokskatt : urval till ledning vid bildande och fullföljd af folkbibliotek / ombesörjt af Svenska sallskapet för nykterhet och folkuppfostran, Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande och Kungl. patriotiska sällskapet. - Stockholm, s. Tillägg 1 : Stockholm, s. Bolin, Greta: Barn och böcker / av Greta Bolin och Eva v. Zweigbergk uppl. - Stockholm, s. : ill. Bolin, Wilhelm: Familjen. - Helsingfors, s.

12 Norden- Borelius, Hilma: Hedvig Charlotta Nordenflycht. - Upp- flycht, H. C. sala, s. - (Svenska kvinnor ; 2) porelius, Hilma: Klarnad syn : en efterskörd. - Lund, S. Hce oc Ohc Borgen, Johan: Far, mor och vi. - Stockholm, s. Boraström, August: Jungfrutalare i riksdagen. - Stockholm, s. : ill. Bostadssociala utredningen: Sammanfattning av Bostadssociala utredningens slutbetänkande, del 1 (SOU 1945:63) / på Kungl. Maj:ts uppdrag utarb. av Stig Algott. - Stockholm, s. : tab. Bouman, Jan C.: Psykologiska synpunkter p& abortfrågan : det som inte blev sagt i abortdebatten / av Jan. C. Bouman och Inger Becker. - Stockholm, s. Bovet, Th.: Aktenskapets kris och förnyelse. - Stockholm, s. Brandell, Georg: Karaktars- och temperamentstyper : en framställning av nyare karakterologiska forskningsrön. - Stockholm, s. Branting, Anna: Kultur och alkohol : nagra ord i en viktig fraga. - Stocknolm, s. Branting, A. Hc Branting;, Anna: Min långa resa : boken om Hjalmar och mig. - Stockholm, s. : ill. Bremer, Fredrika: Det unga Amerika : skildringar / av Fredrika Bremer ; sammanst. o. komment. av Klara Johanson. - Stockholm, s. Bremer, Fredrika: Fader och dotter : en skildring ur lifvet. - Stockholm, s. : musiknoter.

13 Bremer, Fredrika: Fredrika Bremer i brev : ett urval / Bremer, F. red. av Ellen Kleman. - Stockholm, s. - (Fredrika-Bremer-förbundets skriftserie ; 9) Bremer, F. Bremer, Fredrika: Fredrika Bremers brev / saml. o. utg. av Klara Johanson och Ellen Kleman. - Stockholm, d. D. 1 : S. D. 2 : S. D. 3 : S. D. 4 : : med tillägg s. Bremer, Fredrika: Grannarne. - Christianstad, h. i 1 vol. (299, 328 s.). Bremer, Fredrika: Hemmen i den nya verlden : en dagbok i bref, skrifna under tvenne års resor i norra Amerika och på Cuba. - Stockholm, d. (468, 519, 531 s.). Bremer, Fredrika: Hemmet eller Familje-sorger och fröjder : teckningar ur hvardagslifvet. - Stockholm, S. Bremer, Fredrika: Hemmet eller Familjesorger och -fröjder : teckningar ur vardagslivet. - Stockholm, S. Bremer, Fredrika: Hertha, eller En själs historia : teckning ur det verkliga lifvet. - Stockholm, d. (248, 468 s.). Bremer, F. Bremer, Fredrika: Levande 1Hga : ur Fredrika Bremers brev och skrifter / urval o. komment. av Jeanna Oterdahl. - Uppsala, s. Bremer, Fredrika: Lifvet i gamla verlden : dagboksanteckningar under resor i söder- och österland. - Stockholm, bd. (412, 519, 531 s.). Bremer, Fredrika: Midsommar-resan : en vallfart ; Ett par blad ifrh Rhenstranden, eller Marienberg och Kaiserswerth 1846 : ur ett bref ; Lif i Norden : skizz. - Stockholm, , 60, 71 s.

14 Bremer, Fredrika: Minne af Lotten Wennberg / tecknadt Uennberg, L. af F. B. - Upsala, s. "Aftryck ur Tidskrift för hemmet, 6:te arg. 6:te h3ftetw Bremer, Fredrika: Morgon-väckter : några ord i anledning af "Strauss och evangelierne" : trosbekännelse. - Stockholm, s. Härmed smb: Ett par blad ifrin Rhenstranden ; Midsommarresan Bremer, Fredrika: Nina : teckningar ur hvardagslifvet. - <Ny uppl.>. - Stockholm, s. Bremer, Fredrika: Nya teckningar utur hvardagslifvet. D. 1 : Presidentens döttrar : berättelse af en guvernant. - Stockholm, s. D. 2 : Nina. - Stockholm, Avd. 1-2 (841 s.). D. 3 : Grannarne. - Cnristianstad, h. i 1 vol. (299, 328 s.). D. 4 : Hemmet, eller Familje-sorger och fröjder. - Stockholm, avd. i 2 vol. (386, 241 s.). D. 5 : Strid och frid, eller Nagra scener i Norge. - Stockholm, s. D. 6 : En dagbok. - Stockholm, s. D. 7 : I Dalarna. - Stockholm, s. D. 8 : Syskonlif. - Stockholm, Avd. 1-2 (375, 253 s.). Bremer, FredriKa: Skrifter för barn : innehall : Fjärilns evangelium ; Lilla Jenny och Jerichorosen. - <Stockholm, s. Bremer, Fredrika: Teckningar ur hvardagslifvet. - Urebro, bd. - (Samlade skrifter i urval ; 1-31 Bd 1 : Axel och Anna, eller Korrespondens mellan tvenne vaningar : en liten roman i biljetter s. Bd 2 : Grannarne s. Bd 3 : Hemmet, eller Familje-sorger och fröjder s. Bremer, Fredrika: Teckningar utur hvardagslifvet. - Upsala, h. i 2 vol. (179, 274, 265 s.). Innehåll: <h. l:> Axel och Anna ; Tvillingarne ; Förhoppningar ; Bref öfver Stockholms supéer ; <h. Z:> Den ensamma ; Famillen H*** ; Tröstarinnan ; Miniaturer ; <h. 3:> Famillen H*** : fortsättning

15 Bremer, Fredrika: Teckningar utur hvardagslifvet uppl. - Upsala, H S. Defekt ex.: s saknas Bremer, F. Bremer, Fredrika: Tvenne efterlwnade skrifter jämte några bref af Fredrika Bremer / utg. af Anna Hierta-Hetzius. - Stocknolm, s. Ett brev i en folkets livsfraga : till Svenska kyrkans präster från dess biskopar. - S~ockholm, s. Broomé, Emilia: Flickornas yrkesval : anvisningar i fråga om vissa yrken och utbildningsvägar. - Stockholm, Broomé, Emilia: Flickornas yrkesval : anvisningar till flickorna och deras föraldrar i fraga om vissa yrken och utbildningsvägar. - 4., delvis omarb. uppl. - Stockholm, s. Broomé, Emilia: Hustruns stallning enligt förslaget till ny giftermalsbalk : kort redogörelse. - Stockholm, s. Titelrubrik: Landsföreningen för kvinnans politiska röstrat t Ex Ohafb Brown, Esther Lucile: Framtidens sjukvdrd : sju~sköt- erskans utbildning och arbetsuppgifter. - Stockholm, S. Bruce, N. O.: Den svenska folkskolan och dess uppgifter. - Stockholm, s. : ill. - (Orientering i aktuella ämnen) Brandström, Elsa: Bland krigsfangar i Ryssland och Sibirien Stocknolm, s. : ill. - Buck, Pearl: Män och kvinnor. - Stockholm, s.

16 Bume-Wicksell, Anna: Gifta kvinnors kommunala rösträtt. - Stockholm, s. - (Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt) Buage Wicksell, Anna: Om kommunal röstratt för gifta kvinnor : föredrag vid L.K.P.R:s årsmöte i Giivle Stockholm, s. - (Skrifter / utg. av Centralstyrelsen i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt ; 4) De bästa enaktarna : i Fredrika-Bremer-förbundets, Herthas och Natur och kulturs pristavling. - Stockholm, s. - (Fredrika-Bremer-förbundets skriftserie ; 7) Carl Lindnagen : tillagnas denna bok som en hyllning p4 Lindhagen, C. sextio-arsdagen 17/ Stockholm, s. : ill. Oh Cassel, Gustaf: Socialpolitik uppl. - Stockholm, S. Cederblad, Carin: Fredrika Bremer. - Stockholm, Bremer, F. 168 s. : ill. Fries, E. Oh f Cederschiöld, Maria: En banbryterska : skildringar fran Ellen Fries' studentår i Uppsala ur hennes bref och anteckningar. - Stockholm, s. Centralförbundet för socialt arbete: Centralförbundet för socialt arbete : minnesskrift. - Stockholm, s. : ill. Centralförbundet för socialt arbete: Social kuratorsverksamhet : en på föranstaltande av C.S.A. verkställd utredning. - Stockholm, s. Uhf Centralförbundet för socialt arbete. Fattigvårdskommitt6n: Reformlinjer för svensk fattigvårdslagstiftning. - Stockholm, s h. i 1 vol. Innehåller bl. a.: FattigvArd och folkforsakring : skriftserie / utg. af C.S.A:s fattigvårdskommitté, h. 1:l-12, 2:l-7

17 Christiansen, Alfred: Hur fostrar vi barnen?. - Stockholm, s. Croner, Fritz: De svenska privatanställda : en sociologisk studie. - Stockholm, s. : tab. Curie, M. Curie, Eve: Madame Curie : förkortad skolupplaga med inledning och kommentar. - Stockholm, s. Fransk text Dahlberq, Gunnar: Svensk politisk uppslagsbok / utg. av Gunnar Dahlberg och Herbert Tingsten. - Stockholm, , 52 s. : ill. Dahlgren, Lotten: Frances v. Koch : en familjekrönika : Koch, F. v. porträtt och interiörer från 1800-talets engelska och svenska kulturkretsar. - Stockholm, s. : ill. Dahlvren, Lotten: Ransater : värmländska släktminnen från adertonhundratalets förra hälft uppl. - Stockholm, s. Davis, W. Allison: Mannens fader / W. Allison Davis, Robert J. Havighurst. - Stockholm, s. Debatt i befolkningsfrågan / Sven Tunberg... - Stockholm, s. Bell, G. Demaitre, Edmond: En kvinnas sällsamma liv : Gertrude Bell. - Stockholm, s. : ill. Ihk Lind, J. Diskussion öfver Dr3gtreformföreningens modeller i Svenska lakaresallskapet d. 19:de april Stockholm, <1887?>. - 9 s. "Utdrag ur Svenska Lakarasallskapets förhandlingarw Dorph, Sven: Jenny Linds triumftig genom Nya viirlden och senare levnadsackorder. - Uppsala, s. : ill., musiknoter.

18 Drvsdale, Charles R.: Om fattigdomen s&om orsak till för tidig död samt nödvändigheten af nativitetens inskränkning : föredrag i Medical society i London. - Upsala, s. - (Bidrag till frsgan om öfverbefolkningen ; 1) Pauli, E. Ebba Pauli : stigfinnare - övervinnare / medarb. Magda Altahr-Cederberg... - Stockholm, s. Efterkrinstidens samhälle : några ekonomiska och sociala riktlinjer, framförda inom Folkpartiet uppl. - Stockholm, s. Ehnmark, Elof: Fredrika Bremer. - Stockholm, Bremer, F. s. - (Svenska författare) Ek, Bengt: Selma Lagerlöf, Amanda Kerfstedt och Hellen Lindgren : nagra brev. - Stoeknolm, <193?>. - S Siirtr. ur: Svensk litteraturtidskrift - Ek, Es.: Några synpunkter angaende lagförslag i en af våra största sociala frågor. - Lund, s. - Ek, F. A.: Omstörtning eller utveckling? : blick p5 de senaste årens sociologiska skrifter i svensk öfversattning samt deras genljud i nordiska skönlitteraturen. - Stockholm, <1386?> s. Ekblad, Signe: Lyckliga arbetsår i Jerusalem. - Uppsala, s. Ekebera;, Birger: Aktenskaps rättsverkningar enligt det nya förslager, till giftermålsbalk : ett föredrag. - Stockholm, s. Sartr. ur: Svensk juristtidning, 1918 Ekeberq, Birger: Aktenskapslagstiftningen : en uversikt över 1915 års lagar och författningar uppl. - Stockholm, s. - (Lagar och förordningar ; 1) Elgström, Anna Lenah: Mödrar. - Stockholm, s. - (Svensk litteraturspegel ; 15)

19 Elgström, Anna Lenah: Tidens kvinnor. - Stockholm, S. Ellis -9 S. S. : Englands döttrar : deras ställning i samhallet, deras kall och ansvar. - Stockholm, S. Ellis, S. S.: Englands qvinnor : deras samhällspligter och husliga vanor. - Stockholm, s. Elmblad, Sigrid: Jenny Lind : en livsstudie uppl. Lind, J. - Uppsala, s. - (Svenska kvinnor ; 1) Ohf Ohfb Elmnren, Axel: Den offentliga fattigvarden : översikt av det allmännas fattigvgrd... / av Axel Elmgren och Per Edvin Sköld. - 3., rev. uppl. - Stockholm, s. - (Tidens medborgarhandböcker ; 5) Elmaren, Axel: Den samhälleliga barna- och ungdomsvarden : översiktlig framstallning av den offentliga barnavarden... / av Axel Elmgren och Per Edvin Sköld uppl. - Stockholm, s. - (Tidens medborgarhandböcker ; 6) Eneroth, Olof: Litteratur och konst : studier. - Stockholm, Saml. <l>-2 (139, 260 s.). Enaeström, Nina v.: Praktisk vafbok : tillegnad den idoga svenska kvinnan. - Stockholm, s. : ill. Esselde, <pseud. för Sophie Adlersparre>: Om sedlighetsfragans standpunkt i de skandinaviska landerna under år <Stockholm>, s. Fajerson, Joel: Nar förstgndet vaknar : barnpsykologiska studier. - Stockholm, s.

20 Falconer, Bertil: Husmors hiilsa : en bok till ocn orn kvinnan i hemmet. - Stockholm, s. : ill. Ohc Dg Familjens bostadsproblem : protokoll fört vid Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbunds konferens torsdagen och fredagen den 11 och 12 dec Stockholm, S. En farlig. osed hos vår allmoge. - Helsingfors, s. Cie Federlev, Carl Berndt: Qvinnans rzttsliga stallning i Finland / af C. B. F. - Helsingfors, s. Oha E Feilitzen, Urban v.: Tjenare, statare och torpare (fortsättning från n:r 1) : en del statistiskt material till jordarbetarfragans lösning. - Stockflolm, s. : tab. - (Skrifter / utg. af Lorenska stiftelsen ; 6) Fénelon, F. S. de la Motte: Om flickors uppfostran. - Stockholm, s. Oh j-c Festskrift med anledning af Fredrika-Bremer-förbundets tio-iriga verksamhet / utg. af Dagnys redaktion. - Stockholm, s. - (Dagny ; 1895, h. 4/51 Finlands sociala förhallanden / Martti Kovero... - Helsingfors, s. : ill. Sartr. ur: Finland : land - folk - rike. - S : Kvinnans stallning FinsK kvinnoförening: Kalender öfver kvinnoarbetet i Finland. - Helsingfors, s. : tab. Finsk qvinnoförening: Finska qvinnor på olika arbetsomraden : biografiskt album. - Helsingfors, s : ill. Flood, Hulda: Den socialdemokratiska kvinnorörelsen i Sverige. - Stockholm, s. : ill.

21 Fogelberg, Evy: Mathilda Wrede. - Uppsala, Wrede, M. s. : 111. Fogelklou, Emilia: Allvarsstunder : religiösa tankeoch lifsbilder framstiillda för barn. - Stockholm, s. Fogelklou, Emilia: Arnold. - Stockholm, s. Norlind, A. Fogelklou, Emilia: Barhuvad. - Stockholm, s. Fogelklou, E. Birgitta Foaelklou, Emilia: Birgitta. - Stockholm, <helgon> s. : ill. Foaelklou, Emilia: Bortom Birgitta : spörsmål och studier. - Stockholm, s. Foaelklou, Emilia: Hat och manniskomekanisering / Emilia Fogelklou Norlind. - Stockholm, s. - (Fredshogskolans skriftserie ; 3) Fo~elklou, Emilia: Helgon och haxor. - Stockholm, S. Ob Fonelklou, Emilia: Psykisks faktorer i samband med Do frågan om krig eller fred / Emilia Fogelklou Norlind. - Stockholm, s. - (Förbundet för kristet samhiillsliv) Foaelklou, Emilia: Resfärdig. - Stockholm, s. Fogelklou, E. Fonelklou, Emilia: Samhallstyper och medborgarideal. - Stockholm, s. Ohj Framtid : fria hsften för fragor rörande qvinnans deltagande i kulturarbetet. - Helsingfors, 1886 (l) S.

22 Fred / utg. av svenska sektionen av Internationella kvinnokomrnittén för varaktig fred. - Stockholm, s. : 111. Innehåller bl. a.: Stämningar från krigsaren / Selma Lagerlöf. Sjalvrannsaksn / Elin Wagner Fred och frihet : medlemsblad för Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, svenska sektionen. - Stocknolm, 1938 (12)-. Arg. 29, nr 3/4 (1955). Innehåll: 1KFF:s 40-årsjubileum Fredén, Gustaf: Arvet från Fredrika Bremer : en bild av Fredrika Bremer sammanställd ur hennes skrifter. - Lund, s. Ohafb Fredrika-Bremer-förbundet: De kvinliga kontors- och butiksbicradenas stallning : ett bidrag till hufvudstadens arbetarestatistik : <utredning>. - Stockholm, s. : tab. Fredrika-Bremer-förbundet: Herr riksdagsman!... får styrelsen för föreningen af kvinnor i statens tjiinst harigenom vördsamt anhalla, det Ni, Herr riksdagsman, behagade taga del af bifogade, af Fredrika-Bremer-förbundet aflatna skrifvelse i bnet, nvaruti förbundet gjort sig till tolk för de s.k. skrifbitradenas farhagor och förhoppningar rörande dessas aflöningsförhillanden... - Stockholm, s. Adlersparre, S. Fredrika-Bremer-förbundet: Sophie Leijonhufvud-Adlersparre : ett minnesblad uppl. - Stocknolm, s. Fredrika-Bremer-förbundet Stockholm, S. Fredrika-wemer-förbundet. Byrån: Flickornas yrkesutbildning : arbetsfält och utkomstmöjligheter. - Stocknolm, s.

Selma Lagerlöf. Frågobgrån Kronan

Selma Lagerlöf. Frågobgrån Kronan t RÖSTRATT FOR KVINNOR Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. MOTTO: Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra for oss. II. ARG. STOCKHOLM, 1

Läs mer

PRIS 40 KR SEDAN 1947 NUMMER 1/2010 INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 100 ÅR

PRIS 40 KR SEDAN 1947 NUMMER 1/2010 INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 100 ÅR PRIS 40 KR SEDAN 1947 NUMMER 1/2010 INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 100 ÅR NUMMER 1 2010 HEJ! www.vimanskor.se Det är något särskilt med de där sista veckorna i februari, de går alltid så förvånande fort,

Läs mer

HISTORIA SOM UPPDRAG

HISTORIA SOM UPPDRAG HISTORIA SOM UPPDRAG ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK 1902-2002 Martin Grass i samarbete med Hans Larsson ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK Labour Movement Archives and Library HISTORIA SOM UPPDRAG

Läs mer

OLOF PALMES ARKIV. Av Stellan Andersson 1

OLOF PALMES ARKIV. Av Stellan Andersson 1 1 OLOF PALMES ARKIV. Av Stellan Andersson 1 Att det på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) finns ett fullkomligt unikt material för den som vill studera den svenska och delvis också den utländska

Läs mer

En del av Socialdemokraternas medlemsutbildning HISTORIA VÅR ETT STUDIEMATERIAL FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA

En del av Socialdemokraternas medlemsutbildning HISTORIA VÅR ETT STUDIEMATERIAL FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA En del av Socialdemokraternas medlemsutbildning VÅR HISTORIA ETT STUDIEMATERIAL FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA VÅR HISTORIA Vår historia Ett studiematerial framtaget av Socialdemokraterna och ABF Studiematerialet

Läs mer

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen.

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen. Årsberättelse 2012 NR 2 2013 Information från Fredrika Bremer Förbundet Efter kl. 15:51 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Hög tid för lön hela dagen! Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen

Läs mer

Anteckningar. Händelser. Johan Jacob Holmbergs. u. 147 l. ~~~r----:--------- t: t r) NJ:ks~ 1 8t ER I SVENSK UNDERV.ISNINGSHISTORIA n. 71 .

Anteckningar. Händelser. Johan Jacob Holmbergs. u. 147 l. ~~~r----:--------- t: t r) NJ:ks~ 1 8t ER I SVENSK UNDERV.ISNINGSHISTORIA n. 71 . Uppsala rsitetsbibliotek husbiblioteket.et r ' lnst för lär r t BIBLIOTEKE Avd/ä NJ:ks~ 1 8t ER I SVENSK UNDERV.ISNINGSHISTORIA n. 71 1980 -w- 3 1 fl.. u. 147 l. ~~~r----:--------- t: t r) Johan Jacob

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

Karin Kock 1891 1976. 1. Uppväxt och studier. 66 christina jonung och lars jonung

Karin Kock 1891 1976. 1. Uppväxt och studier. 66 christina jonung och lars jonung Karin Kock 1891 1976 Christina Jonung och Lars Jonung Christina Jonung, fil lic, var tidigare verksam vid Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet. Hennes forskning har handlat om yrkessegregering

Läs mer

ELIN WÄGNER I DALARNA

ELIN WÄGNER I DALARNA ELIN WÄGNER I DALARNA Av Elisabeth Auer Artikeln har ingått i Dalarnas Hembygdsförbunds årsbok 2011 Dalablandning. Kring förra sekelskiftet öppnades hotell, pensionat och vilohem på många platser i Dalarna,

Läs mer

VÄGVAL I SKOLANS HISTORIA

VÄGVAL I SKOLANS HISTORIA VÄGVAL I SKOLANS HISTORIA TIDSKRIFT FRÅN föreningen för svensk undervisningshistoria årgång 9 nr 1 2009 ISBN 1652-0610 från starten nr 32 I detta nummer Redaktören har ordet 2 Medverkande i detta nummer

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITE SBIBLIOTEK

UPPSALA UNIVERSITE SBIBLIOTEK FÖRTECKNING ÖVER ÅRSBÖCKER UTGIVNA SEDAN 1972: 1972: 127. 128. 1973: 129. l JO. 1974: l J l. l J2. 1975: l JJ. l J4. 1976: l J5. l J6. l J7. 1977: l J8. l J9. 140. 1978: 141. 142. 1979: 14 J. 144. 1980:

Läs mer

FOTO: HANINGE KOMMUN. Carina Lundberg Markow är hellre bråkig än tråkig sid 4

FOTO: HANINGE KOMMUN. Carina Lundberg Markow är hellre bråkig än tråkig sid 4 Förbundsårsmöte på Årsta slott! FOTO: HANINGE KOMMUN På Årsta Slott bodde författaren, feministen och visionären Fredrika Bremer. Slottet har anor från medeltiden, då Årsta var centrum för Tyska orden.

Läs mer

Manfred Björkquist och Nathan Söderblom i den kyrkopolitiska debatten,

Manfred Björkquist och Nathan Söderblom i den kyrkopolitiska debatten, 1 UPPSALA UNIVERSITET TEOLOGISKA INSTITUTIONEN C 2 UPPSATS KYRKOHISTORIA 15 P Manfred Björkquist och Nathan Söderblom i den kyrkopolitiska debatten, speglad i deras brevväxling 1914-1931 Eva Ros, VT 2013

Läs mer

Det finns inget större ansvar än att ta hand om någon som inte kan klaga.

Det finns inget större ansvar än att ta hand om någon som inte kan klaga. FUB-epoken Rickard Sterner 1956 1978 Det finns inget större ansvar än att ta hand om någon som inte kan klaga. Riksförbundet FUB maj 2006 Olov Andersson Innehåll FUB-epoken Richard Sterner (1956 1978)

Läs mer

I nära tjugu långa ar ha de

I nära tjugu långa ar ha de TIDNING FO.R DEN SOCIALDEMOKRATISKA KVINNORORELSEN. Utgiven av styrelseii för Sverges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. N:r 2. Febuari. 17:de arg. 1921. I 1 -.. I nära tjugu långa ar ha de svenska kvinnorna

Läs mer

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN. Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan. Del III: Världsarv i Sverige.

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN. Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan. Del III: Världsarv i Sverige. VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan Del III: Världsarv i Sverige Bilagor Bilagor Producerad av: Svenska Unescorådet 103 33 Stockholm Telefon:

Läs mer

maimonides, mishne tora. kb, hs cod.orient.1.

maimonides, mishne tora. kb, hs cod.orient.1. maimonides, mishne tora. kb, hs cod.orient.1. anna wolodarski Från Maimonides till Lenke Rothman Klenoder och enskilda arkiv ur Kungliga bibliotekets handskriftssamling K ungliga bibliotekets handskriftssamling

Läs mer

Riddarhuset i ett europeiskt perspektiv

Riddarhuset i ett europeiskt perspektiv Riddarhuset i ett europeiskt perspektiv Ibland kan det vara nyttigt att fundera över sådant som ter sig som självklart. För svenska ättemedlemmar är det självklart att det finns ett pampigt Riddarhus i

Läs mer

Politisk rostratt for kvinn'or..

Politisk rostratt for kvinn'or.. Ntr 13. e Preriumerationspris: I Redaktion: ' I 111 ar.. kr. 4: 50 11s ar.. kr. 2: 50 81~,,;-,, 3:50llk,,;.., L:25 Losnummer 10 ore.. Prenumeration sker &val l landsoiten som i Stockholm A narmaste postanstalt

Läs mer

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7. Styrelsen år 2005

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7. Styrelsen år 2005 Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7 Styrelsen år 2005 Ordförande Sture Olofsson 96 14 51 9 V ordförande Hans Taremark 96 73 25 Kassör Helene Sörensson 96 71 55 Sekreterare

Läs mer

Digitized by the Internet Archive. in 2013. http://archive.org/details/perspektivpalmqvooiage

Digitized by the Internet Archive. in 2013. http://archive.org/details/perspektivpalmqvooiage Digitized by the Internet Archive in 2013 http://archive.org/details/perspektivpalmqvooiage VOLYMER I PERSPEKTIVSERIEN Perspektiv på RÖDA RUMMET Dokument och studier samlade av Erland och Ulla-Britta

Läs mer

Nyhetsbrev. Skaffa bättre koll och större kontroll över din pension!

Nyhetsbrev. Skaffa bättre koll och större kontroll över din pension! Nyhetsbrev NR 4 2012 Information från Fredrika Bremer Förbundet Välkommen in på nya hemsidan! www.fredrikabremer.se Skaffa bättre koll och större kontroll över din pension! Fredrika Bremer Förbundet kommer

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 123:1 2003

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 123:1 2003 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 123:1 2003 4 Statsrådet och genusordningen Ulla Lindström 1954 1966 1 Av Mikael Sjögren När Ulla Lindström tillträdde som statsråd i juni 1954 var det efter påtryckningar från

Läs mer

Rasbiologi. Ur perspektivet: Hur var Sverige inblandat? och Vad lär vi i skolan idag? Människan inför livsfrågorna 10 p. Didaktisk inriktning

Rasbiologi. Ur perspektivet: Hur var Sverige inblandat? och Vad lär vi i skolan idag? Människan inför livsfrågorna 10 p. Didaktisk inriktning Karlstads universitet Institutionen för samhällsvetenskap Religionsvetenskap Rasbiologi Ur perspektivet: Hur var Sverige inblandat? och Vad lär vi i skolan idag? Människan inför livsfrågorna 10 p. Didaktisk

Läs mer

Synen på flickors inträde i gymnasiet

Synen på flickors inträde i gymnasiet Södertörns högskola VT 2005 AUO 3, C-uppsats, 10 poäng Handledare: Boel De Geer Synen på flickors inträde i gymnasiet En studie över högre allmänna läroverkets gymnasium i Västerås 1927 1937 Författare:

Läs mer

07/2005 TEMA HEMMAFRU. Värde 50:

07/2005 TEMA HEMMAFRU. Värde 50: 07/2005 TEMA HEMMAFRU Värde 50: TIDSKRIFTEN SPANING INNEHÅLL Vi hjälper dig spana Spaning är en tidskrift om kulturarvet i Västmanland, som det såg ut igår och som det ser ut idag. Spaning vill vara till

Läs mer

OKTOBER 6 2003. Birgitta och pengarna Ferdinand Tollin en av 1800-talets det unga Sverige SNF:s årsmöte. Pris 20 kr

OKTOBER 6 2003. Birgitta och pengarna Ferdinand Tollin en av 1800-talets det unga Sverige SNF:s årsmöte. Pris 20 kr OKTOBER 6 2003 Birgitta och pengarna Ferdinand Tollin en av 1800-talets det unga Sverige SNF:s årsmöte Pris 20 kr HB MYNT & MEDALJER Sveavägen 96 Box 19507 S-104 32 Stockholm 19 T - Rådmansgatan (uppgång

Läs mer

En god författare är en död författare. David Gedin

En god författare är en död författare. David Gedin 1./32. 1. Inledning. En god författare är en död författare David Gedin Nedanstående uppsats består av två delar. I den första, helt dominerande delen, sammanfattas en del av de forskningsresultat kring

Läs mer

Acta Bibliothecæ Regiæ Stockholmiensis 81

Acta Bibliothecæ Regiæ Stockholmiensis 81 Acta Bibliothecæ Regiæ Stockholmiensis 81 Att alltid göra och tänka det olika Siri Derkert i 1900-talet red. Mats Rohdin och annika öhrner kungliga biblioteket stockholm 2011 Projekt Arkiv Derkert har

Läs mer