Upprop! Öns egen bank. Kan Du tänka Dig kvarnen utan vingar? Ordföranden har ordet. Årbladet Årbladet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upprop! Öns egen bank. Kan Du tänka Dig kvarnen utan vingar? Ordföranden har ordet. Årbladet 2014 2014. Årbladet"

Transkript

1 1

2 Ordförand har ordet Upprop! När jag skrver detta är det mdvntermörker över Sverge. Regnet pskar mot rutan så som det har gjort nästan varje dag de saste veckorna. M vad gör det när man kan tänka tllbaka underbart varm solg sommar Mollösund. Man behöver bara ttta några foton sjöbodar, glttrande hav solstänkta kobbar så är man där g tank. Förng Mollösund har under året drvt sna programpunkter tradtonslgt, med vssa nya nslag, m som vanlgt med fokus sommarmånaderna då samhället fylls av sommarbode turster. Det kommer fler turster för varje år tll Mollösund. Som n kanske har uppmärksammat vll kommunerna Bohuslän göra ännu mer för öka tllströmnng av turster tll de gamla kustsamhälla därbland Mollösund. Detta både gott ont. Ökad tllströmnng av turster kan ge ett ökat antal arbetstllfäll, åtmnstone sommartd, m man får också vara vaksam så det unka med Mollösund nte försvnner ambton exploatera samhället. Kommun håller med detaljplan för d framtda utformnng av Mollösunds hamnområde vlket Förng Mollösund försöker bevaka lägga synpunkter. Förng Mollösund arbetar för väcka ntresse förståelse för det unka med Mollösund. V ordnar aktvteter för skapa träffpunkter trvsel för både Mollösundsbor besökare. som du nu håller dn hand försöker v göra så nnehållsrkt omväxlande som möjlgt. V blandar gamla händelser med 2 Vnjettbld: Krstna Larsson saste nytt samt allvarlgt med lte mer lättsamt. D övergrpande ambton är lyfta fram Mollösunds ntressanta hstora dåtd nutd. Informaton från Musesekton Frtdssekton är vktga nslag. Där speglas d mängd av aktvteter som Förng står för. Utan alla er som har bdragt olka sätt är det förstås nte möjlgt gomföra allt detta. TUSEN TACK alla n som hjälpt oss gom sälja lotter, köpa lotter, baka, skänka bdrag, snckra, ta upp badstegar, plocka skräp, stå våra museer, klä mdsommarstång, delta våra aktvteter mycket annat. Förng Mollösund är ngtng utan er. Som n vet fnns det alltd behov av pgar för underhåll av byggnader, badplatser allt annat som Förng Mollösund har hand om. Inom snar framtd behöver Kvarn gomgå stor reparaton. Det är axeln som drver vngarna som sjunkt ner a änd. Om ngtng görs kommer axeln fastna rsk fnns vngarna måste tas ner för alltd. V kommer uppmärksamma detta under året m vll du redan nu ge ett bdrag tll dna upprustnng går det bra göra det Bg Ange gärna namn Kvarn nbetalnng. Välkomna tll vårt årsmöte d 5 aprl kl 14 Gamla Skolan. V bjuder kaffe, berättar om året som gått vad som skall ske framöver. Slutlg önskar jag oss alla ett Gott Nytt År många trevlga dagar med Förng Mollösund. Anna-Mara Tvert, ordförande Kan Du tänka Dg kvarn utan vngar? Det har vsat sg de reglar, som kvarnaxeln vlar, är alldeles för kla. Detta har resulterat axeln sjunker ytteränd om ngtng görs kommer d efter hand fastna. Detta nnebär sn tur vngarna nte kommer kunna vrdas därmed nte heller vd behov kunna repareras. Om vngarna skall fnnas kvar, måste därför stor reparaton göras. En beräknng vsar kostnad blr omkrng kronor. I summan ngår då äv c:a kr för annat underhållsarbete (utbyte av ruttnande delar såsom rumpstång m.m.). Förng Mollösunds ambton är kvarn äv fortsättnng skall ha kvar sna vngar, kvarn skall fortsätta vara det kännemärke för Mollösund, som d så länge har vart. Eftersom kostnad blr så stor är vår plan under år samla n pgar tll reparaton, som sedan skall gomföras under V tänker söka anslag från myndgheter fonder, företag banker. M v vll också vända oss tll Dg, bästa mollösundsbo! Är Du beredd än gång ställa upp för rädda kvarn? Kan Du tänka Dg kvarn utan vngar? Om nte, sätt n Dn gåva Musesektons bankgro, nr Skrv Kvarn ev. dtt namn meddelanderutan! Alla bdrag mottages med största tacksamhet! Anna-Mara Tvert, ordf. Gunnar Walln, v. ordf. Öns eg bank

3 Musesektons verksamhet under 2013 År 2013 har precs som de närmast föregåde år vart ett år av sjudande aktvtet förändrngsarbete nom musesekton. Förändrngarna dna gång har gällt våra hembygdsdagar. Ett annat ntressant projekt har vart musesekton tagt ntatv tll undersöknng av hur gammal gravplats Mollön är. Sommaraktvteter Redan d 25 maj startade v sommars program med Café te Sggurdes. Med dna mötesstund för kaffesugna mollösundsbor följde musesekton upp förra årets nvgnng av Sgurd Olssons hus. Äv detta år välsgnade sol oss med sn närvaro omkrng sjutto gäster njöt av sju sorters kakor gemytlg samvaro både ute nne. Dna nyhet vårt program har fallt så väl ut v planerar fortsättnng äv år. Så, lördag d 24 maj är du välkomm nleda sommar med kopp kaffe te Sggurdes! Kvarns Dag första lördag jul började lgt gammalt tradtonellt mönster med samlng vd kvarn. Där fck v njuta av kör Tonfskarnas skönsång dessutom lyssna tll Barbro Östlund, välkänd matskrbt tdgare matmamma Bohusläns museum. Hon talade nsprerat underhållande om 4 bohuslänska mradtoner. (Läs Barbro Östlunds tal annan plats.) Så långt var allt tradton lksom Gunnar Wallns välkomsttal, de folkdräktsklädda damernas bösskramlande de snurrande kvarnvngarna, m sedan tog d stora nyhet vd: I stället för som tgare vandra ner tll hembygdsmuseet, gck tåget dna gång tll plan framför musesjöbod, förändrng som vsade sg vara mycket lyckosam. När Kvarns-Dagsaktvteterna nu hamnade händelserna ctrum mtt hamnpromad blev besökarna fler aktvteterna ntsvare. Som vanlgt serverades kaffe med äggost björnbärssylt, lotter såldes vnster delades ut gamla hantverk demonstrerades. Tll d glada stämnng bdrog nte mnst trubadur GÅKE, som underhöll med vssång skrönor tll långt fram eftermddag. En ännu större nyhet var ntrodukton av helt ny hembygdsdag d ssta lördag jul, Långans Dag. Som n vet var Mollösund gång ett ctrum för långafske berednng av långa tll spllånga. Dna verksamhet har sedan ett antal år tllbaka blvt hågkomm med utställnng musesjöbod, m från med sommar 2013 vll musesekton dessutom mnnas dna storhetstd Mollösunds hstora gom ge långan eg dag. Äv dna dag var aktvtet stor stämnng hög bland alla deltagare som trängdes bland torkställnngarna plan framför musesjöbod besökte fskebåt Sandö som lagt tll vd kaj; Sandö är d ssta svska båt, som fskade långa vd Shetland. Ann-Sofe Bernhardsson berättade om långafske, Roland Persson sjöng berättade om Tre la la vsan, fskare fskberedare agnade backer, fläckte långa, slog kortmôtter klppte sunn (klarsknn). Det bjöds gammaldags fskpuddng gjord saltlånga det serverades kaffe med Jnykaka. Dessutom nvgdes tändkulemotor, Sefflemotor, från 1921, roverad av Sture Thörner. Långans Dag blev succé äv dna nyhet kommer få fortsättnng sommar, lördag d 26 jul. (Läs mera om långafske berednng annan plats.) Höstarrangemang Vd sdan av dessa större begvheter har musesekton under året deltagt Orustarrangemanget Skördefest lördag-söndag september. Museaffär hölls öpp rumm bakom affär serverades kaffe med dopp. Tllströmnng var god båda dagarna. Lördag d 5 oktober arrangerade musesekton dessutom ett allmän möte Änggård under rubrk Sommar som gck. Där vsades blder från sommars jullekappseglng v fck följa med fsketur efter kräfta med Curt Jan-Erk Larsson. Där vsades flm om Långans Dag Gunnar Walln berättade om olka teorer krng d gamla kyrkogård Mollön. För någon mån få svar frågor om kyrkogårds ålder har musesekton samarbete med Bohusläns museum lått göra C14-undersöknng 5 av tre skelettdelar från d arkeologska provgrävnng som gjordes Resultatet av dna undersöknng vsar, det äldsta av dessa b tllhört kropp som begravts mellan Det yngsta bfragmtet kom från kropp som begravts mellan Dna mycket begränsade undersöknng vsar kyrkogård vart bruk redan under medeltd d använts mnst två hundra år. Förmodlg skulle större utgrävnng kunna ge många ntressanta kunskaper krng Mollösunds Mollösundets äldsta hstora. Kanske något satsa! Mollön har äv övrgt mycket ntressant erbjuda besökar både av naturupplevelser av hstorska mnnesmärk. Av dna anlednng håller musesekton samarbete med kulturnämnd Orust kommun färdgställa vandrngsled ön. Tyvärr har detta arbete tagt längre td än beräknat m kommun har nu kommt gång med röja sly bygga stättor, så vår förhoppnng är led med sna nformatonstavlor skall vara färdg tll kommande sommar. Övrga verksamheter Vd sdan av dessa lte mer specella händelser kan följande nämnas från musesektons verksamhet under år 2013:

4 Evor Karlsson klpper sunn (klarsknn). De tre museerna har under sommar som vanlgt hållts öppna för allmänhet under jul månad under alla lördagar august. Tllströmnng av besökare har vart god. Dessutom har museerna vsats för ett stort antal grupper från tdg vår tll s höst. Löpande underhållsarbete har gjorts våra byggnader. Så har tll exempel golvet kvarn lagts om fönstr hembygdsmuseet står tur repareras målas. En särskld anslagstavla för musesektons nformaton har ss upp Sgurd Olssons hus. Vd Bohusläns Hembygdsförbunds årsmöte Kungshamn d 1 jun tlldelades bok Mollösund om lvet ett gammalt fskeläge ett hedersomnämnande vd utdelnng av Årets bok. En ny hemsda för förng har tagts fram. D är anslut tll Svska Hembygdsförbundet kan nås följande adress: Tre nya paravaner har ss upp vd fortet ovanför Tornevk. Musesekton har skrvelse tll Orust kommun framhållt musesjöbods tomt 6 Lars Larsson agnar backor. plan med långaställnngar framför dna bör avsättas som kulturhstorsk mark, när d nya detaljplan för hamnområdet beslutas. Ett stort tack Musesektons övergrpande målsättnng är för nya gamla mollösundsbor berätta om samhällets långa hstora om lvet det gamla fskeläget Mollösund. Detta gör sekton gom sna museer, sna hembygdsdagar gom möt med föredrag bldvsnngar. I hembygdsmuseet fnns ett bblotek, dt alla är välkomna medlemstdnng, broschyrer böcker försöker v sprda kunskap om Mollösund. För kunna gomföra dna vår målsättnng är v helt berode av hjälp från alla er medlemmar. Därför vll v tacka alla som under året ställt upp med ekonomskt stöd /eller arbete! Ett stort tack tll Er alla! Utan Er hjälp skulle musesektons arbete bl västlgt mndre framgångsrkt v hoppas naturlgtvs forts gott samarbete under år. Gunnar Hagberg Frtdssektons verksamhet under 2013 Ännu säsong är tll ända det är dags summera vad Frtdssekton har gjort under året som gått. Som många av er känner tll ansvarar v för ett flertal tradtonsbundna evemang dessutom för hålla våra badplatser bra skck. Om v går kronologsk ordnng nleddes året med sedvanlgt Fackeltåg d första lördag januar. Ett femtotal personer vandrade med tända facklor gom samhället avslutade runt fackelbrasor med glögg, varm choklad bullar. Det blev stunds trevlg samvaro som lyste upp d annars så mörka kalla vnterkväll. En lt skara sångare sjöng n vår vd Gumman d 1 maj. Åhörare med kaffekorgar s berget runt omkrng var mycket vllga köpa lotter som v som vanlgt var vrga sälja. Lotterförsäljnng bdrar som n förstår tll Förng Mollösunds verksamhet betyder hel del. I mtt av maj var det dags förbereda badplatserna nför sommars anstormnng. Samlng tll fackeltåg. Foto: Anna-Mara Tvert 7 V var några styck som plockade skräp, se stegar gjorde del mndre reparatoner. En ny lång stege som passar d nya höga bryggan Tornevk kom bland annat plats. Arbetsdag avslutades med fka Kevk. Förng äger några bodar vd Ångbåtsbryggan hamn dessa behöver ständg tllsyn. Några tmmar varje år ägnas åt bodroverng så äv år. Många små nsatser varje år gör dessa bodar fortfarande är hyfsat skck kan användas för bland annat lotter- kaffeförsäljnng under olka evemang. Mdsommarfrandet Frtdssektons reg började med mdsommarstång kläddes restes mdsommaraftons förmddag. Mdsommardag var lte mul kylg m det hndrade nte många, många barn vuxna dansade krng mdsommarstång, köpte lotter fskade fskdamm. Det blev härlg stund vd Ångbåtsbryggan. I början av jul startade poängpromaderna. En gång veckan sex veckor framåt var det många som tog chans vandra runt Mollösund kända okända ställ för svara klurga frågor. Gymnastkpass måndagar torsdagar drog äv dna sommar ett stort antal motonstusaster mycket tack vare våra härlga, nsprerande ledare Chatarna Ma. För tredje året rad ordnades allsångskväll med Olle hans vänner. Mellan personer deltog sjungandet några passade också ta sg

5 blev som vanlgt festlg dag. Smlärarnas spex om Eml Ida applåderades med stor förtjusnng. I anslutnng tll detta kan det vara sn plats nämna något om det roverngsarbete av Kevks badplats som v gjort under höst. Betongbryggor kajer håller successvt roveras höst har sngarna ut tll träbryggorna gjutts om. Allt betongarbete är dyrbart m v räknar med det kommer hålla många år. Det som nu har roverats byggdes 60-talet. Kostnaderna för arbetet blev drygt kronor. V har också lått reparera plåttaket gamla dasset. Kommun har geröst bdragt tll badplatserna med kro- Exam smskolan. Foto: Krstna Larsson svängom dansbanan tll valstonerna. Smskolan är årlgt återkommande, stor vktg aktvtet Frtdssektons programutbud. Det var som alltd ett sjudande lv Kevk under jul månad med både smundervsnng märkstagnng. I smundervsnng deltog hela 75 elever. På Smborgarmärkesdag som kommun utlyste var det 103 personer som passade bevsa sn smkunnghet gom ta Smborgarmärket. Orust vann för andra året rad kommunutmanng om flest smborgare dna dag. Smskolans avslutnng, första lördag august, med uppvsnng promoton Efter önskemål gomfördes allsångsnor det är v tacksamma för. V tackar kväll äv år, närmare bestämt d 20 jul. också för välkomna bdrag dedkerade tll baddet var fn sommarkväll bryggan med platserna från er medlemmar för alla lotsång (förstås), musk kaffeförsäljnng. terpgar v får n under våra olka evemang. Julmarknad 2011 hölls Änggård, Kevks badplats har utsetts tll av Sver lte mer begränsad yta än tdgare år, med ges bästa badplatser. försäljnng av dverse hantverk lotterer. Svska Turstförng har under sommakaffeserverng fck flytta n gamla skolan r efterfrågat var Sverges bästa badplatser m blev ändå välbesökt. Nästa år kommer v fnns då kom Kevk hedrande förhoppnngsvs ha tllträde tll det nya köket sjunde plats. Det är v naturlgtvs stolta Änggård då kan alla begvheter vara glada över. samlade samma ställe g. Tack för året som gått! V Frtdssekton önskar ett Gott Nytt År hoppas få se dg många av våra evemang under året som kommer. Chrstna Carlsson Anna Mara Tvert, Frtdssekton. Julmarknad anordnades som vanlgt lördag före första advt då man börjar känna jul är antågande. Ett 15-tal utställare deltog vsade upp sna hantverk. En reporter från Orust Tjörn Tdnng gjorde ett reportage från marknad så vs fck v lte extra uppmärksamhet som kanske lockar ytterlgare besökare utställare nästa gång. TACK för året som gått hoppas v får ett fnt år tllsammans. Anna-Mara Tvert Smskolan. Foto: Chrstna Carlsson. Nyroverad badplats. Foto: Anna-Mara Tvert Larsson s Fsk Yrkesfskare Mollösund Fångar förädlar havets läckerheter. Erbjuder dags fångst, goda sallader m m. VälkoMMEn! Mdsommarstång kläs. Sommarkväll Foto: Chrstna Mollösund. Carlsson. Foto: Anna-Mara Tvert Foto reklam Orust Formgvnng av nformatonsmateral för tryck webb. Uppdragsfotograferng naturblder. Fotorealstska utskrfter upp tll 50 x 70 cm. Lars Nordström tel Grafsk Form & Foto 8 79

6 Talet vd kvarn 2013 Fsk vår mathstora F sket har vart basnärng Bohuslän därför har fsk alla former vart av stor betydelse för kosthållet. Går v långt tllbaka td studerar vad som httats vd arkeologska utgrävnngar Bohuslän, är det trolgt våra kustnära förfäder under äldre td lvnärde sg marn föda, tllsammans med vlda rötter örter som fanns deras närhet. När fångst blev större än vad som gck åt hushållet, torkades fsk. Torknng är d äldsta metod bevara fsk d förekommer fortfarande för framställa d unka fskrätt, lutfsk. Olaus Magnus skrver om torkad fsk sn berömda hstora från 1500-talet: När man vll bereda dessa fskar tll männskoföda, låter man dem lgga två dagar stark lut dag rt v, för de måtte bl mjuka g som man vll ha dem. Sedan de kokats med tllsats av salt smör, sätter man fram dem själva furstarnas bord, såsom omtyckt läcker sps. Efter önskemål gomfördes allsångskväll äv år, närmare bestämt d 20 jul. Det var fn sommarkväll bryggan med sång (förstås), musk kaffeförsäljnng. Julmarknad 2011 hölls Änggård, lte mer begränsad yta än tdgare år, med försäljnng av dverse hantverk lotterer. Kaffeserverng fck flytta n gamla skolan m blev ändå välbesökt. Nästa år kommer v förhoppnngsvs ha tllträde tll det nya köket Änggård då kan alla begvheter vara samlade samma ställe g. Tack för året som gått! V Frtdssekton önskar ett Gott Nytt År hoppas få se dg många av våra evemang under året som kommer. Chrstna Carlsson Anna Mara Tvert, ångafsket har gamla tradtoner BoFrtdssekton. huslän. Fskebåtar fångade långan utkallades Kyd. Smblåsan torkades skars tll anför Shetlandsöarna landade klarsknn. Ända fram tll 1950-talet användes fångst mestadels Skärhamn Mollöklarsknn vd kaffekoknng. sund. Långan fläktes hängdes tll tork Eftersom sump nte hälldes bort mellan specella torkställnngar. Torkad förvarades varje koknng bldades garvsyra för kafd sjömagasn Anna-dag d 9 fet skulle bl klart när det hälldes upp, togs dec. skulle långan blötläggas därefter lubt klarsknn ktteln som sög åt sg garvsyran. tas kalk soda för bl färdglutad Äv gälarna från långan torkades fram urvnad tll julafton. D kokta lutfsk servntern när fsket grund av släge kanske var verades med stekt fläsk, smält smör kokt knappt, blötlades gälarna, koktes stuvapotats. En del hushåll kunde stället koka vt des serverades med stekt fläsk. D som sås smaks med kryddpeppar eller sap. upplevt d td när allt togs tllvara fsk Tradtonerna har växlat från bygd tll anhar säkert svårt förstå TV-kockarnas matnan. Romm saltades torkades, skars lagnng, där hälft av fsk kastas avfallstunna skvor åts som smörgåslägg; d hnk. Mdsommarstång kläs. 10 Foto: Chrstna Carlsson. L 2008 K okt saltlånga med äggsås kokt potats hörde tll kalasmat. Under begravnngar, bröllop, sjösättnngar (båtöl) var saltlångan huvudrätt lgt åtskllga gamla matsedlar. Gravad fsk sägs ha stt ursprung Norrland, där laxfsket var rklgt. För bevara lax, som skulle forslas va båt tll Stockholm, grävdes d ner jord omgv av rs salt, väntan transport ner tll kust. En annan beskrvnng kommer från jungman från Skärhamn, som berättade, när d första vårmakrll fångades, hängdes d snabbt upp mast. Saltvnet stänkte fsk sol torkade d, nya stänk salthalt steg. En kort m ntsv gravnng årets första makrll åts med högaktnng. Tyvärr är det alltför få som har upptäckt makrlls goda egskaper när det gäller gravnng, saltnng eller röknng. tll vårt föredrag med så lång psalmlsta ll har var sedan gammalt domnerat d m mässan ljus fn det tog bara västsvska matsedeln. Under medelt tmme nnan alla serverades te med smörtorkades d. När saltet så smågåsar d kakor. nngom blev överkomlgt prs blev det praktsk n d.tlli Det ärkonserverngsmetod specell känslasalta komma gammal beskrvnng står läsa: Om Baltasound träffa männskorna där. somefter mar avlöste färsk Från fsk delvs dtll saltade ha vsat flm Atlant julbordet torkade. Sommars förebud, flundran vsat blder från vår utställnng från näbbgäddan, hälsades med glädje. M stämmollösund fkade v tllsammans. V träffade nng när man styrttlln Mr slls stlla Duncansjönk, Sandson, sonson Sandson, bälte. Ing annan fsk förekom sådan mängd som hade affär Baltasound där många molsom dna. Kegs kuster vmladeockså utav lösundsfskare har handlat. V träffade d. Prset var därefter. Och som följd därav, Barbara Prest vars mamma Berta Robertson måste månaderbarbara äta sll mnst fyra tdgarealla varkustbor postkassörska. berättade dagar veckan både tll mddag kväll. Sll de hade ett specellt ställ postkontoret bröd, sll potats, sll gråärter var för brev tll de svska fskarna. Två veckor mat mångakom åt sgbörjade mätta. Med tanke nnansom fskarna brev anlända. slls höga närngsvärde har d säkerlg Efter brev blvt lästa se sg fskarna räddat från närngsbrst. Närsvar sllsom tog ner många postkontoret skrev slut doppades bröd potats sllak för sedan skckades från Baltasound. En annan få lte sälta. kvnna, Mnne Mou berättade hon under hotm är än två g väde S S altnng av makrll efter samma metod som sllsaltnng förekom större skala förr än nu. Salt makrll användes mycket norra del av Bohuslän tll soppa. D skars btar, koktes mjölk tllsammans med potats btar, kryddpepparkorn, lagerblad gräslök. Salt urvnad makrll som läggs n ättkslag, samma recept som tll sll är delkatess. Numera under varma sommarkvällar är grll ofta tänd trädgårdar altaner. Gssnngsvs är det nte makrll som är to-topp lstan, fast det borde d vara. En Smskolan.makrll, Foto: Chrstna nyfångad flead Carlsson. saltad, grllad smaks med lte pressad ctron dll är av de bästa recept för grll. Ann lång Balta många år antecknat vlka svska fskebåtar 1800-talets mtt startade konservnsom lågd nne Baltasound. Nämnas måste dustrn Bohuslän har sedan också Elsabeth Ncolson som var meddess när utvecklats, d skapar syssel- mnnesst över så dsvska fskekyrkan sättnng för restes befolknng Hughs avsättnngsom för Baltasound Robert fsket. Numera konsumeras sll mest som är gagerad Unst Boat Hav, ett lokalt konservvara, dfnna färska sll har gått museum där medan man kan anknytnng tll ner försäljnng. Det stås bero bedet bohuslänska fsket. kvämlghet ökat sllb något sättvstter väg. Det råder dock nget tvvel har gemsam hstora med männsom sll fortfarande är nyttg borde korna Baltasound. Mnne Mou pekade konsumeras färsk med potats det kännsmer. somstekt om v voresllsläkt premos rårvna morötter är gedg svsk cs så kändes det. Numera håller v kontakt husmanskost lksom sllbullar med korntsåshar elva våra datorer, för kvnnorna Baltasound V A fö av Larsson s Fsk L Yrkesfskare Mollösund Fångar förädlar havets läckerheter. Erbjuder dags fångst, goda sallader m m. VälkoMMEn!

7 n ut r om ande ar v träfd rlgtndra r du r det nnar htndsmtas garsälcker. Vädret medverkade naturlgtvs ocksåunder tll Några ytterlgare aktvteter ler helt kelt: Gravad sll: Tag bort sknn d efterföljande samvaron vd hembygdsb från småsll, blanda lka delar grovt salt verksamhetsåret museet med kaffe äggost, lotterer, de honung eller socker gudnngar lägg fléerna jämte Ett mycket stort hantverk antal vs monstraton av gamla underhålldll kryddor plastse. Förvara kyl två nngar av museerna under vår nng av GÅKE blev mnnesvärd. dagar.sommar Serveras som smörgåslägg ellertus som tjugofem Årets Kvarnsnbrngade Dagsarrangemang nbrnglunchrätt med äggröra eller stuvad spat. kronor närmast otrolg nsats av ade det närmaste tjugo tus kronor d några av musesektons medlemmar. högsta summan öknng avnågonsn. fsk har framförallt gällt de VdtreBohusläns Hembygdsförbunds årsvåra öppna daglg feta museer fskarna hölls sll, makrll ål.enlgtfrån möte d 21 maj tlldelades Bert Omdal d 3 jul tll med 7 august, plus ytbeskrvnng frånd Brön röktes både förbundets hedersdplom för sna nserlgare två lördagar august. Tllströmnng fsk kött gom man hängde upp matser. Musesekton tackar gratutll museaffär blev äv år över varorna skorst. En pnne ladesförväntan ovan lerar.gånger fck besökare vänta ute skorst, många där hängdes fsk tre tll fyra dagatan, nnan detd blevsvart affärslokal Söndag 18plats september gar. D blev ganska m god. besöktes medan hembygdsmuseet hade färre besökare. musesekton av förng Eln SundNumera fnns det små praktska hemmarövar det länge du Tjörn besökte hembygdsbergs vänner från för erfarhetskar köpa försedan d som gllar nyrökt fsk. museet, tag tur dt nästa sommar, återknyt utbyte rundvandrng våra museer. Torsk har s lång td tllbaka vart västerbekantskap med de många ntressanta n Lördag d 8 oktober havets stora fångstkälla, mgjorde lgt musesekforskarna vtarerna bekanta dg med nyheterna med Orust är dton nu tllsammans väg försvnna. Godakommuns ersättare bbloteket. nye kulturutredare Anders för torsk är långa, gråsej, koljabertrandsson, kummel. Gåvobössorna museerna nbrngade näsett studebesök oftast Mollön för strösaltad bland Kokt torsk anrättades som tan to tus kronor försäljnng affär annat ttta tmmar) resterna avgrönsaltad tdgare be(d saltades några eller (tll byggelse öntus planera för färg nästa dag, d grönskmrande gav ett nettodåfck arton kronor. evtuell vandrngsled. av saltet).torskhuvudet användes alltd an- Tackvara det godaste torsk. Gälarna sågs togs torsklevern lades n huvudet det Sombort, nämnts ovan är musesekton stänhela fckhela kokasn saltat v berode god stund. Ett dgt för verksamhet av olka stort torskhuvud räckte tll två portoner. både former av hjälp från sna medlemmar, Än dag fnns det få hos form av arbete torskhuvud ekonomskt stöd. Förfskalla handlar om man handlar under tdg förmddessa nsatser under det gångna året vll sekdag, om det tar td fram ton änäv gång framföra stt plocka stora tack. det ätbara, är vll det vväldessutom värt besväret. Dna gång rktatorskhuvuett specdet fyllas före koknng med för ellt kunde tack tllockså Kerstn Sv Andersson smet av lever, rom, ägg, mjölk hage kryddor skötseln av hembygdsmuseets tll kallades plkhuvud. kokt fsk, saltstaffan då Ackert för Rester hans avtaveldonatoner långa etc. är Dag. lämplgt ta tll vara för laga tll Kvarns fskpuddng. Gunnar Hagberg (sekr.) R utarnseer add s av erarerat stt s tal vert n vd slan dret. Forngrav Mollön G rund tll puddng kan vara vt fsksås eller Blanda ner Saknar Du rsgrynsgröt. något tdgare några ägg plus fskrester sås eller gröt nummer av? häll smord eldfast form. Grädda ugn servera med kokt potats smält smör. En veckomatsedel med fsk mnst tre dagar veckan är både gott nyttgt. Många kla recept httar N mna böcker: Barbros Bästa Mtt lv som Bohusläns matmamma. Barbro Östlund Fråga museaffär! Där fnns staka gamla nummer tll salu! Forngrav, målnng av Ragnar Ljungman Mollösunds Lvs Välkomm tll dn skärgårdsbutk Bohuslän Hos oss finner n ett brett lvsmedelssortmt, ) Fräsch grönsaksavdelnng samt nybakat bröd varje dag. ) V är äv ombud för Apotek, Systembolag Svska Spel Öppet alla dagar året runt! V finns tll för dg! Carna & Mathas med Personal Stll gong strong Evor Karlsson Kvarns Dag Foto: Krstna Larsson 4 Stter hög,/ högättad hövdng Slagsvärd vd sdan,/ sköld arm. Esaas Tegnér, Ur Frtofs saga av forskare, förfare konstnärer, som hyllade Nords forntd. Drygt tjugo år gammal avbldar han flera målnngar rösa Mollön, framför allt målnng Forngrav verkar han vlja mana fram mystk storhet sedan länge förgång td. Moln skockar sg dramatskt över d gamla grav ett magskt ljus strålar över hml. Är det månne åskgud Tor som samlar sna skaror, medan ett romantskt sagoskmmer vlar över röset, där kanske hövdng hjälte från hedhös vlar, fortfarande kanske med slagsvärd vd sdan sköld arm? Gunnar Hagberg Du tronar mnn från fornstora dar, sjunger v vår natonalsång. Ord vll förmedla uppfnng gamla tder var Nord stort mäktgt, från dna guldålder fnns det ännu mnn kvar. De två rösa Mollön kan sägas vara sådana mnn, som berättar om forntd fylld av hjältemod hjältedåd. I varje fall made många hstorker, förfare konstnärer under 1800-talet det förhöll sg det sättet. Det är under d perod, som konst ltteratur kallas d natonalromantska, det är också då som sång Du gamla, du fra skrvs. D unge konstnär Ragnar Ljungman ( ) låter sg väl fogas n rad Tel

8 Blder berättar: Mollösund, ett samhälle som förändrats Följande blder karta, sammanställda av Martn Hultgr, vsar vlk förändrng Mollösund har gomgått under de saste drygt hundra år. ➊ ➌ På Bohusläns museum fnns ett skssblock av konstnär, formgvar konsthantverkar Alf Wallander ( ). Skssblocket har Wallander namngett tll Skzzer från Mollösund, Vestkust Motv är hämtade från olka platser m särsklt ntressant för oss är skss/tecknng som är från Mollösund som du ser här tll höger. Det kan vara d äldsta bld som fnns med motv nne bland bebyggels. Det av Wallander avbldade området plats med kosk framför affär är dag helt förändrat. När hamn byggdes användes mycket av sprängst muddermassorna tll fylla ut området där tdgare vnet gck n mellan små holmar skär. Många nya hus byggdes krng sekelskftet vd samma td erses många av de mndre tmrade sjöbodarna av betydlgt större sjöbodar magasn. Martn Hultgr ➋ ➍ ➎ ➊ Alf Wallanders skss från ➋ Bld över Mollösund från 1890-talet. Krysset vsar d ungefärlga plats, där Alf Wallander stod, då han gjorde skss. ➌ Karta över samma område år 1773, mtt under d stora sllperod. ➍ Samma vy dag som Alf Wallnder avbldade 1880-talet. ➎ Alf Wallnder vd skssblocket

9 Tng med hstora Om medeltdskrus tranlampor På Mollösunds Hembygdsmuseum fnns många ntressanta tng. Om två av dessa skrver Gunnar Walln här. 16 Under sare år har Mollösunds Hembygdsmuseum hamnat lte skymundan av Förng Mollösunds två nyare raktoner, utställnng om långafske musesjöbod d härlga mljön Sgurd Olssons affär. Jämförels är dock lte orättvs; många av oss har egna nostalgska mnn av fskebåtar långa tork v är många som försökt kka n gom rutan Sggurdes dörr nnan affär blev museum. Föremål Hembygdsmuseet är däremot äldre har mer anonym kopplng tll gångna tder, vlket gör dem svårare uppska efter förtjänst. Faktum är Hembygdsmuseets hyllor döljer sg föremål, som har fascnerande samband tll lvet Mollösund för flera hundra år sedan. Ett föremål, som gång värld var helt vardaglgt, kan nu ge unk antydan om tllvaro, som är mer eller mndre bortglömd. Här skall berättas om två sådana exempel, som olka sätt belyser hstora krng Mollösund. Det a föremålet är ett lerkrus, som 1980-talet httades bottslammet utanför fyr norra del av Mollö-sundet. Varför är det kruset särsklt ntressant? Jo, anlednng är det är ett av våra äldsta, kanske rtav det allra äldsta föremålet med kopplng tll Mollösund. D vackra form är typsk för de medeltda lerkärl, som httats anslutnng tll Hansaförbundets hamnar runt om Europa (se bld). Det kan alltså vara så, Hansakogg väg tll eller från Mollösund, använde kapt just det här kruset för fylla sn bägare med öl eller vn. En annan möjlghet är, det var del av köpmans varulager väg tll någon av Hansans hamnar längs norska kust (kom håg vd d här td var Bohuslän del av Norge). Ytterlgare anlednng tll kruset är ntressant, är det httades närhet av ett vrak från 1380-talet, som lgger norra del av Mollö-sundet. Vraket har ännu nte undersökts närmare m det skulle kunna vara Hansakogg. De flesta mollösundsbor känner tll, man Hanseatskt lerkrus från Avaldsnäs Norge. Lerkrus httat Mollösundet. Foto: Cecla Ahlén, Bohusläns museum också httat annan Hansakogg från 1300-talet vk Östra Lera södra del av Mollön. Nu är det nte särsklt vanlgt med fynd av medeltda vrak utanför d svska kust därför är det märklgt med två koggar Mollösundet bara sjömls avstånd från varandra. En spekulaton är Hansan kanske hade lastplats skydd av Mollön, d är skälet tll koggarna sökte sg dt. Möjlg skulle sådan lastplats också kunna ha bdragt tll det anlades begravnngsplats Mollön d td var det vktgt alla avldna begravdes vgd jord. 17 Tranlampan Det andra föremålet är tranlampa av smdesjärn, som hänger över d stora öppna sps hembygdsmuseet (se bld). D här llla obetydlga lampan är förmodlg tllverkad under 1700-talets ssta eller 1800-talet första halva var del av vardag alla hem Mollösund. På d td fanns naturlgtvs ng elektrsk belysnng (d kom först omkrng 1880), så vlle man få ljus huset när mörkret föll, måste man tända oljelampa. Lampan kunde hänga från taket eller också ställdes sked hylla eller ett bord. Bränslet oljelamporna varerade allt efter tllgång ursprungsmateral. I jordbruksbygder användes rovolja m Bohusläns kustband var fsktran det naturlga valet. Lågan tändes oftast hängande veke av gräs eller tråd m bland var bas för eld klump mossa som låg sked, ndränkt med olja. V vet från samtda berättelser lampornas ljus var svagt v vet de spred osande lukt av tran huset. Tranlampan var med andra ord ganska prmtv ljuskälla trots det, tycker v dag, d är särsklt värd mnnas. Varför? Jo, under slutet av 1700-talet början av 1800-talet hade v stor sllperod Bohuslän under de 60 år, som det stora sllfsket varade, upplevde Bohuslän Mollösund verklg högkonjunktur. Varje höst gck sll n tll kust där d kunde fångas vadar, som roddes ut med småbåtar sedan drogs land (se bld). Fångst blev orm, ng behövde gå hungrg nkomsterna var goda. Tranlampa från Mollösund. Foto: Astrd Hagberg

TV-avgiften blir kvar med vissa förändringar Det kan bli resultatet av den analys regeringen beställt

TV-avgiften blir kvar med vissa förändringar Det kan bli resultatet av den analys regeringen beställt Jag tror knappt mna ögon Det s händer nära är vktgt Anders Hvdfeldt häpnar över mängden artklar ESC. nr 9 31 maj 2013 Interntdnng för Televson Tas Skoglund betydelsen av lokala nyheter. Sdan 5 Sdan 10

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

Cancerforskning som gör skillnad

Cancerforskning som gör skillnad Denna tematdnng är en annons från Radumhemmets Forsknngsfonder Cancerforsknng som gör skllnad Ingår som blaga Svenska Dagbladet 18:e mars 2010 Cancerförenngen Stockholm pg 90 06 90-9 Stftelsen Konung Gustaf

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en Framtdens Karrär Sjuksköterska Arbetsbelastnng, vllkor och patentsäkerhet fokus Flexbel arbetstd och högre lön attraherar på mndre ort Erbjuder påverkansmöjlgheter, ansvar och varaton Den undersöknng som

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Psykatrkerrollen har erbjudt mg en frhet att skräddarsy mn egen yrkesroll Smon Kyaga, psykatrker och överläkare Läkare ska kunna fokusera på dagnostk, behandlng och det medcnska ansvaret Hed Stensmyren,

Läs mer

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte a nnons Denna tematd nng är en annons från n extm e D a a nnons Mn cvlngenjörsexamen har vart grunden mn karrär Börje Ekholm, vd för Investor och ordförande för KTH Framtdens Karrär Nuvarande jobbet språngbrädan

Läs mer

GårdVilla. Familjeliv och egna lösningar i Englunds svarta hus. Med Cadillacen tar Hennings semester. De bytte villan mot sommarhus vid sjön

GårdVilla. Familjeliv och egna lösningar i Englunds svarta hus. Med Cadillacen tar Hennings semester. De bytte villan mot sommarhus vid sjön s k a r a b o r g Nr 4 jun 2015 Famljelv egna lösnngar nglunds svarta hus Med Cadllacen tar Hennngs semester De bytte vllan mot sommarhus vd sjön samarbete med Vllaägarna Skaraborg Vllaägarna Skaraborg

Läs mer

Framtidens Energi för en hållbar utveckling

Framtidens Energi för en hållbar utveckling Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samarbeten och statlgt stöd ger lösnngar världsklass Sverge har nått en världsledande ställnng nom en rad områden när

Läs mer

Guide till Grön Flagg. Förskola

Guide till Grön Flagg. Förskola Gude tll Grön Flagg Förskola Innehållsförtecknng 1. Om Grön Flagg... 3 2. Bestäm er... 4 3. Kontaktpoltker... 5 3.1 Htta en kontaktpoltker... 5 4. Anmälan... 6 4.1 Anmäl er... 6 4.2 Hur anmäler v oss?...

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Hållbar energ går hand hand med lvskvaltet och tllväxt Sverge har unkt bred och långsktg energpoltk

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Infrastruktur för konkurrenskraft och hållbara transporter Regerngen: Drft och underhåll fokus Den 20 september lämnade regerngen stt budgetförslag för

Läs mer

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA ANNONS Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samverkan en förutsättnng för att klara energmål Energmyndgheten ska verka för ett tryggt, effektvt

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Thomas Östros, vd för Svenska Bankförenngen Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet Förankrad

Läs mer

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE!

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE! Ät aldrg mangon hel fyra tumregler för god personlg struktur LÄS VIDARE! Ha koll på läget och få mer td över! Vsst skulle det vara fnt med mer td över? Mer td över, tll det som verklgen utvecklar dn verksamhet?

Läs mer

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri Framtdens Karrär Att utveckla verksamheten och affären har drvt mg framåt Martn Lundstedt, vd och koncernchef Scana Våga pröva olka typer av arbetsuppgfter Kerstn Konradsson, affärsområdeschef på Bolden

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, betalnng och säkerhet Bankerna stabla och väl förberedda för nya kaptalregler Flodvåg av nya reglerngar utmanar försäkrngsbranschen

Läs mer

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Sommaren 2014

Information från Medborgarkontoret Sommaren 2014 Genarp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS Informaton från Medborgarkontoret Sommaren 2014 En skön SOMMAR önskas alla! Medborgarkontoret Öppettder för Genarp Medborgarkontoret Genarp Måndag... kl 13-18 Tsdag... kl

Läs mer

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör Framtdens Karrär Kombnerar konsultkarrär med kvnnlgt ledarskap Sverges främste tentreprenör mot nya mål Affärssystem ett brett och mångfacetterat yrkesområde Ett tungt vägande skäl tll att välja 4 en konsultkarrär

Läs mer

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete 1 Tll dg som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete Copyrght 2014 Handkappförbunden Projektledare: Fredrk Lndgren Manus: Lena Henrkson, Textbolaget Stockholm HB Illustratoner: Sofa Wrangsjö

Läs mer

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag RAPPORT 9 2011 Hjortdjurens nverkan på tllväxt av produktonsträd och rekryterng av betesbegärlga trädslag - problembeskrvnng, orsaker och förslag tll åtgärder Jonas Bergqust, Chrster Kalén, Hasse Berglund

Läs mer

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker.

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker. Natonalekonomska Insttutonen Kanddatuppsats Ekonomhögskolan Lunds Unverstet Vårtermnen 006 Prset på Poker En stude av efterfrågeelastcteten på Internetpoker Författare Tony Krstensson Dag Larsson Handledare

Läs mer

GränsnyttSå. Julius trivs i Skärvången. Bakverk ger framtidstro. Unik tävling sätter området i fokus NABO. sid 6

GränsnyttSå. Julius trivs i Skärvången. Bakverk ger framtidstro. Unik tävling sätter området i fokus NABO. sid 6 GränsnyttSå En tdnng från Mtt-Skandnavskt Regonprojekt nr 2/09 tycker Ann-Mare Orsa sd 8 Månadens NABO Charmtrollet Julus, ett och ett halvt år, trvs Norra Skärvången där han bor med pappa Magnus och mamma

Läs mer

Nr 4 2005. Redaktör: Anna Söderström Björneborgsg 66, 85462 Sundsvall tel: 060-155030. God Jul och Gott Nytt släktforskarår

Nr 4 2005. Redaktör: Anna Söderström Björneborgsg 66, 85462 Sundsvall tel: 060-155030. God Jul och Gott Nytt släktforskarår Nr 4 2005 Redaktör: Anna Söderström Björneborgsg 66, 85462 Sundsvall tel: 060-155030 God Jul och Gott Nytt släktforskarår 1 Innehåll Faddrar nom vårt område... 2 Malavserng om att ny tdnng kommer!... 3

Läs mer