Upprop! Öns egen bank. Kan Du tänka Dig kvarnen utan vingar? Ordföranden har ordet. Årbladet Årbladet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upprop! Öns egen bank. Kan Du tänka Dig kvarnen utan vingar? Ordföranden har ordet. Årbladet 2014 2014. Årbladet"

Transkript

1 1

2 Ordförand har ordet Upprop! När jag skrver detta är det mdvntermörker över Sverge. Regnet pskar mot rutan så som det har gjort nästan varje dag de saste veckorna. M vad gör det när man kan tänka tllbaka underbart varm solg sommar Mollösund. Man behöver bara ttta några foton sjöbodar, glttrande hav solstänkta kobbar så är man där g tank. Förng Mollösund har under året drvt sna programpunkter tradtonslgt, med vssa nya nslag, m som vanlgt med fokus sommarmånaderna då samhället fylls av sommarbode turster. Det kommer fler turster för varje år tll Mollösund. Som n kanske har uppmärksammat vll kommunerna Bohuslän göra ännu mer för öka tllströmnng av turster tll de gamla kustsamhälla därbland Mollösund. Detta både gott ont. Ökad tllströmnng av turster kan ge ett ökat antal arbetstllfäll, åtmnstone sommartd, m man får också vara vaksam så det unka med Mollösund nte försvnner ambton exploatera samhället. Kommun håller med detaljplan för d framtda utformnng av Mollösunds hamnområde vlket Förng Mollösund försöker bevaka lägga synpunkter. Förng Mollösund arbetar för väcka ntresse förståelse för det unka med Mollösund. V ordnar aktvteter för skapa träffpunkter trvsel för både Mollösundsbor besökare. som du nu håller dn hand försöker v göra så nnehållsrkt omväxlande som möjlgt. V blandar gamla händelser med 2 Vnjettbld: Krstna Larsson saste nytt samt allvarlgt med lte mer lättsamt. D övergrpande ambton är lyfta fram Mollösunds ntressanta hstora dåtd nutd. Informaton från Musesekton Frtdssekton är vktga nslag. Där speglas d mängd av aktvteter som Förng står för. Utan alla er som har bdragt olka sätt är det förstås nte möjlgt gomföra allt detta. TUSEN TACK alla n som hjälpt oss gom sälja lotter, köpa lotter, baka, skänka bdrag, snckra, ta upp badstegar, plocka skräp, stå våra museer, klä mdsommarstång, delta våra aktvteter mycket annat. Förng Mollösund är ngtng utan er. Som n vet fnns det alltd behov av pgar för underhåll av byggnader, badplatser allt annat som Förng Mollösund har hand om. Inom snar framtd behöver Kvarn gomgå stor reparaton. Det är axeln som drver vngarna som sjunkt ner a änd. Om ngtng görs kommer axeln fastna rsk fnns vngarna måste tas ner för alltd. V kommer uppmärksamma detta under året m vll du redan nu ge ett bdrag tll dna upprustnng går det bra göra det Bg Ange gärna namn Kvarn nbetalnng. Välkomna tll vårt årsmöte d 5 aprl kl 14 Gamla Skolan. V bjuder kaffe, berättar om året som gått vad som skall ske framöver. Slutlg önskar jag oss alla ett Gott Nytt År många trevlga dagar med Förng Mollösund. Anna-Mara Tvert, ordförande Kan Du tänka Dg kvarn utan vngar? Det har vsat sg de reglar, som kvarnaxeln vlar, är alldeles för kla. Detta har resulterat axeln sjunker ytteränd om ngtng görs kommer d efter hand fastna. Detta nnebär sn tur vngarna nte kommer kunna vrdas därmed nte heller vd behov kunna repareras. Om vngarna skall fnnas kvar, måste därför stor reparaton göras. En beräknng vsar kostnad blr omkrng kronor. I summan ngår då äv c:a kr för annat underhållsarbete (utbyte av ruttnande delar såsom rumpstång m.m.). Förng Mollösunds ambton är kvarn äv fortsättnng skall ha kvar sna vngar, kvarn skall fortsätta vara det kännemärke för Mollösund, som d så länge har vart. Eftersom kostnad blr så stor är vår plan under år samla n pgar tll reparaton, som sedan skall gomföras under V tänker söka anslag från myndgheter fonder, företag banker. M v vll också vända oss tll Dg, bästa mollösundsbo! Är Du beredd än gång ställa upp för rädda kvarn? Kan Du tänka Dg kvarn utan vngar? Om nte, sätt n Dn gåva Musesektons bankgro, nr Skrv Kvarn ev. dtt namn meddelanderutan! Alla bdrag mottages med största tacksamhet! Anna-Mara Tvert, ordf. Gunnar Walln, v. ordf. Öns eg bank

3 Musesektons verksamhet under 2013 År 2013 har precs som de närmast föregåde år vart ett år av sjudande aktvtet förändrngsarbete nom musesekton. Förändrngarna dna gång har gällt våra hembygdsdagar. Ett annat ntressant projekt har vart musesekton tagt ntatv tll undersöknng av hur gammal gravplats Mollön är. Sommaraktvteter Redan d 25 maj startade v sommars program med Café te Sggurdes. Med dna mötesstund för kaffesugna mollösundsbor följde musesekton upp förra årets nvgnng av Sgurd Olssons hus. Äv detta år välsgnade sol oss med sn närvaro omkrng sjutto gäster njöt av sju sorters kakor gemytlg samvaro både ute nne. Dna nyhet vårt program har fallt så väl ut v planerar fortsättnng äv år. Så, lördag d 24 maj är du välkomm nleda sommar med kopp kaffe te Sggurdes! Kvarns Dag första lördag jul började lgt gammalt tradtonellt mönster med samlng vd kvarn. Där fck v njuta av kör Tonfskarnas skönsång dessutom lyssna tll Barbro Östlund, välkänd matskrbt tdgare matmamma Bohusläns museum. Hon talade nsprerat underhållande om 4 bohuslänska mradtoner. (Läs Barbro Östlunds tal annan plats.) Så långt var allt tradton lksom Gunnar Wallns välkomsttal, de folkdräktsklädda damernas bösskramlande de snurrande kvarnvngarna, m sedan tog d stora nyhet vd: I stället för som tgare vandra ner tll hembygdsmuseet, gck tåget dna gång tll plan framför musesjöbod, förändrng som vsade sg vara mycket lyckosam. När Kvarns-Dagsaktvteterna nu hamnade händelserna ctrum mtt hamnpromad blev besökarna fler aktvteterna ntsvare. Som vanlgt serverades kaffe med äggost björnbärssylt, lotter såldes vnster delades ut gamla hantverk demonstrerades. Tll d glada stämnng bdrog nte mnst trubadur GÅKE, som underhöll med vssång skrönor tll långt fram eftermddag. En ännu större nyhet var ntrodukton av helt ny hembygdsdag d ssta lördag jul, Långans Dag. Som n vet var Mollösund gång ett ctrum för långafske berednng av långa tll spllånga. Dna verksamhet har sedan ett antal år tllbaka blvt hågkomm med utställnng musesjöbod, m från med sommar 2013 vll musesekton dessutom mnnas dna storhetstd Mollösunds hstora gom ge långan eg dag. Äv dna dag var aktvtet stor stämnng hög bland alla deltagare som trängdes bland torkställnngarna plan framför musesjöbod besökte fskebåt Sandö som lagt tll vd kaj; Sandö är d ssta svska båt, som fskade långa vd Shetland. Ann-Sofe Bernhardsson berättade om långafske, Roland Persson sjöng berättade om Tre la la vsan, fskare fskberedare agnade backer, fläckte långa, slog kortmôtter klppte sunn (klarsknn). Det bjöds gammaldags fskpuddng gjord saltlånga det serverades kaffe med Jnykaka. Dessutom nvgdes tändkulemotor, Sefflemotor, från 1921, roverad av Sture Thörner. Långans Dag blev succé äv dna nyhet kommer få fortsättnng sommar, lördag d 26 jul. (Läs mera om långafske berednng annan plats.) Höstarrangemang Vd sdan av dessa större begvheter har musesekton under året deltagt Orustarrangemanget Skördefest lördag-söndag september. Museaffär hölls öpp rumm bakom affär serverades kaffe med dopp. Tllströmnng var god båda dagarna. Lördag d 5 oktober arrangerade musesekton dessutom ett allmän möte Änggård under rubrk Sommar som gck. Där vsades blder från sommars jullekappseglng v fck följa med fsketur efter kräfta med Curt Jan-Erk Larsson. Där vsades flm om Långans Dag Gunnar Walln berättade om olka teorer krng d gamla kyrkogård Mollön. För någon mån få svar frågor om kyrkogårds ålder har musesekton samarbete med Bohusläns museum lått göra C14-undersöknng 5 av tre skelettdelar från d arkeologska provgrävnng som gjordes Resultatet av dna undersöknng vsar, det äldsta av dessa b tllhört kropp som begravts mellan Det yngsta bfragmtet kom från kropp som begravts mellan Dna mycket begränsade undersöknng vsar kyrkogård vart bruk redan under medeltd d använts mnst två hundra år. Förmodlg skulle större utgrävnng kunna ge många ntressanta kunskaper krng Mollösunds Mollösundets äldsta hstora. Kanske något satsa! Mollön har äv övrgt mycket ntressant erbjuda besökar både av naturupplevelser av hstorska mnnesmärk. Av dna anlednng håller musesekton samarbete med kulturnämnd Orust kommun färdgställa vandrngsled ön. Tyvärr har detta arbete tagt längre td än beräknat m kommun har nu kommt gång med röja sly bygga stättor, så vår förhoppnng är led med sna nformatonstavlor skall vara färdg tll kommande sommar. Övrga verksamheter Vd sdan av dessa lte mer specella händelser kan följande nämnas från musesektons verksamhet under år 2013:

4 Evor Karlsson klpper sunn (klarsknn). De tre museerna har under sommar som vanlgt hållts öppna för allmänhet under jul månad under alla lördagar august. Tllströmnng av besökare har vart god. Dessutom har museerna vsats för ett stort antal grupper från tdg vår tll s höst. Löpande underhållsarbete har gjorts våra byggnader. Så har tll exempel golvet kvarn lagts om fönstr hembygdsmuseet står tur repareras målas. En särskld anslagstavla för musesektons nformaton har ss upp Sgurd Olssons hus. Vd Bohusläns Hembygdsförbunds årsmöte Kungshamn d 1 jun tlldelades bok Mollösund om lvet ett gammalt fskeläge ett hedersomnämnande vd utdelnng av Årets bok. En ny hemsda för förng har tagts fram. D är anslut tll Svska Hembygdsförbundet kan nås följande adress: Tre nya paravaner har ss upp vd fortet ovanför Tornevk. Musesekton har skrvelse tll Orust kommun framhållt musesjöbods tomt 6 Lars Larsson agnar backor. plan med långaställnngar framför dna bör avsättas som kulturhstorsk mark, när d nya detaljplan för hamnområdet beslutas. Ett stort tack Musesektons övergrpande målsättnng är för nya gamla mollösundsbor berätta om samhällets långa hstora om lvet det gamla fskeläget Mollösund. Detta gör sekton gom sna museer, sna hembygdsdagar gom möt med föredrag bldvsnngar. I hembygdsmuseet fnns ett bblotek, dt alla är välkomna medlemstdnng, broschyrer böcker försöker v sprda kunskap om Mollösund. För kunna gomföra dna vår målsättnng är v helt berode av hjälp från alla er medlemmar. Därför vll v tacka alla som under året ställt upp med ekonomskt stöd /eller arbete! Ett stort tack tll Er alla! Utan Er hjälp skulle musesektons arbete bl västlgt mndre framgångsrkt v hoppas naturlgtvs forts gott samarbete under år. Gunnar Hagberg Frtdssektons verksamhet under 2013 Ännu säsong är tll ända det är dags summera vad Frtdssekton har gjort under året som gått. Som många av er känner tll ansvarar v för ett flertal tradtonsbundna evemang dessutom för hålla våra badplatser bra skck. Om v går kronologsk ordnng nleddes året med sedvanlgt Fackeltåg d första lördag januar. Ett femtotal personer vandrade med tända facklor gom samhället avslutade runt fackelbrasor med glögg, varm choklad bullar. Det blev stunds trevlg samvaro som lyste upp d annars så mörka kalla vnterkväll. En lt skara sångare sjöng n vår vd Gumman d 1 maj. Åhörare med kaffekorgar s berget runt omkrng var mycket vllga köpa lotter som v som vanlgt var vrga sälja. Lotterförsäljnng bdrar som n förstår tll Förng Mollösunds verksamhet betyder hel del. I mtt av maj var det dags förbereda badplatserna nför sommars anstormnng. Samlng tll fackeltåg. Foto: Anna-Mara Tvert 7 V var några styck som plockade skräp, se stegar gjorde del mndre reparatoner. En ny lång stege som passar d nya höga bryggan Tornevk kom bland annat plats. Arbetsdag avslutades med fka Kevk. Förng äger några bodar vd Ångbåtsbryggan hamn dessa behöver ständg tllsyn. Några tmmar varje år ägnas åt bodroverng så äv år. Många små nsatser varje år gör dessa bodar fortfarande är hyfsat skck kan användas för bland annat lotter- kaffeförsäljnng under olka evemang. Mdsommarfrandet Frtdssektons reg började med mdsommarstång kläddes restes mdsommaraftons förmddag. Mdsommardag var lte mul kylg m det hndrade nte många, många barn vuxna dansade krng mdsommarstång, köpte lotter fskade fskdamm. Det blev härlg stund vd Ångbåtsbryggan. I början av jul startade poängpromaderna. En gång veckan sex veckor framåt var det många som tog chans vandra runt Mollösund kända okända ställ för svara klurga frågor. Gymnastkpass måndagar torsdagar drog äv dna sommar ett stort antal motonstusaster mycket tack vare våra härlga, nsprerande ledare Chatarna Ma. För tredje året rad ordnades allsångskväll med Olle hans vänner. Mellan personer deltog sjungandet några passade också ta sg

5 blev som vanlgt festlg dag. Smlärarnas spex om Eml Ida applåderades med stor förtjusnng. I anslutnng tll detta kan det vara sn plats nämna något om det roverngsarbete av Kevks badplats som v gjort under höst. Betongbryggor kajer håller successvt roveras höst har sngarna ut tll träbryggorna gjutts om. Allt betongarbete är dyrbart m v räknar med det kommer hålla många år. Det som nu har roverats byggdes 60-talet. Kostnaderna för arbetet blev drygt kronor. V har också lått reparera plåttaket gamla dasset. Kommun har geröst bdragt tll badplatserna med kro- Exam smskolan. Foto: Krstna Larsson svängom dansbanan tll valstonerna. Smskolan är årlgt återkommande, stor vktg aktvtet Frtdssektons programutbud. Det var som alltd ett sjudande lv Kevk under jul månad med både smundervsnng märkstagnng. I smundervsnng deltog hela 75 elever. På Smborgarmärkesdag som kommun utlyste var det 103 personer som passade bevsa sn smkunnghet gom ta Smborgarmärket. Orust vann för andra året rad kommunutmanng om flest smborgare dna dag. Smskolans avslutnng, första lördag august, med uppvsnng promoton Efter önskemål gomfördes allsångsnor det är v tacksamma för. V tackar kväll äv år, närmare bestämt d 20 jul. också för välkomna bdrag dedkerade tll baddet var fn sommarkväll bryggan med platserna från er medlemmar för alla lotsång (förstås), musk kaffeförsäljnng. terpgar v får n under våra olka evemang. Julmarknad 2011 hölls Änggård, Kevks badplats har utsetts tll av Sver lte mer begränsad yta än tdgare år, med ges bästa badplatser. försäljnng av dverse hantverk lotterer. Svska Turstförng har under sommakaffeserverng fck flytta n gamla skolan r efterfrågat var Sverges bästa badplatser m blev ändå välbesökt. Nästa år kommer v fnns då kom Kevk hedrande förhoppnngsvs ha tllträde tll det nya köket sjunde plats. Det är v naturlgtvs stolta Änggård då kan alla begvheter vara glada över. samlade samma ställe g. Tack för året som gått! V Frtdssekton önskar ett Gott Nytt År hoppas få se dg många av våra evemang under året som kommer. Chrstna Carlsson Anna Mara Tvert, Frtdssekton. Julmarknad anordnades som vanlgt lördag före första advt då man börjar känna jul är antågande. Ett 15-tal utställare deltog vsade upp sna hantverk. En reporter från Orust Tjörn Tdnng gjorde ett reportage från marknad så vs fck v lte extra uppmärksamhet som kanske lockar ytterlgare besökare utställare nästa gång. TACK för året som gått hoppas v får ett fnt år tllsammans. Anna-Mara Tvert Smskolan. Foto: Chrstna Carlsson. Nyroverad badplats. Foto: Anna-Mara Tvert Larsson s Fsk Yrkesfskare Mollösund Fångar förädlar havets läckerheter. Erbjuder dags fångst, goda sallader m m. VälkoMMEn! Mdsommarstång kläs. Sommarkväll Foto: Chrstna Mollösund. Carlsson. Foto: Anna-Mara Tvert Foto reklam Orust Formgvnng av nformatonsmateral för tryck webb. Uppdragsfotograferng naturblder. Fotorealstska utskrfter upp tll 50 x 70 cm. Lars Nordström tel Grafsk Form & Foto 8 79

6 Talet vd kvarn 2013 Fsk vår mathstora F sket har vart basnärng Bohuslän därför har fsk alla former vart av stor betydelse för kosthållet. Går v långt tllbaka td studerar vad som httats vd arkeologska utgrävnngar Bohuslän, är det trolgt våra kustnära förfäder under äldre td lvnärde sg marn föda, tllsammans med vlda rötter örter som fanns deras närhet. När fångst blev större än vad som gck åt hushållet, torkades fsk. Torknng är d äldsta metod bevara fsk d förekommer fortfarande för framställa d unka fskrätt, lutfsk. Olaus Magnus skrver om torkad fsk sn berömda hstora från 1500-talet: När man vll bereda dessa fskar tll männskoföda, låter man dem lgga två dagar stark lut dag rt v, för de måtte bl mjuka g som man vll ha dem. Sedan de kokats med tllsats av salt smör, sätter man fram dem själva furstarnas bord, såsom omtyckt läcker sps. Efter önskemål gomfördes allsångskväll äv år, närmare bestämt d 20 jul. Det var fn sommarkväll bryggan med sång (förstås), musk kaffeförsäljnng. Julmarknad 2011 hölls Änggård, lte mer begränsad yta än tdgare år, med försäljnng av dverse hantverk lotterer. Kaffeserverng fck flytta n gamla skolan m blev ändå välbesökt. Nästa år kommer v förhoppnngsvs ha tllträde tll det nya köket Änggård då kan alla begvheter vara samlade samma ställe g. Tack för året som gått! V Frtdssekton önskar ett Gott Nytt År hoppas få se dg många av våra evemang under året som kommer. Chrstna Carlsson Anna Mara Tvert, ångafsket har gamla tradtoner BoFrtdssekton. huslän. Fskebåtar fångade långan utkallades Kyd. Smblåsan torkades skars tll anför Shetlandsöarna landade klarsknn. Ända fram tll 1950-talet användes fångst mestadels Skärhamn Mollöklarsknn vd kaffekoknng. sund. Långan fläktes hängdes tll tork Eftersom sump nte hälldes bort mellan specella torkställnngar. Torkad förvarades varje koknng bldades garvsyra för kafd sjömagasn Anna-dag d 9 fet skulle bl klart när det hälldes upp, togs dec. skulle långan blötläggas därefter lubt klarsknn ktteln som sög åt sg garvsyran. tas kalk soda för bl färdglutad Äv gälarna från långan torkades fram urvnad tll julafton. D kokta lutfsk servntern när fsket grund av släge kanske var verades med stekt fläsk, smält smör kokt knappt, blötlades gälarna, koktes stuvapotats. En del hushåll kunde stället koka vt des serverades med stekt fläsk. D som sås smaks med kryddpeppar eller sap. upplevt d td när allt togs tllvara fsk Tradtonerna har växlat från bygd tll anhar säkert svårt förstå TV-kockarnas matnan. Romm saltades torkades, skars lagnng, där hälft av fsk kastas avfallstunna skvor åts som smörgåslägg; d hnk. Mdsommarstång kläs. 10 Foto: Chrstna Carlsson. L 2008 K okt saltlånga med äggsås kokt potats hörde tll kalasmat. Under begravnngar, bröllop, sjösättnngar (båtöl) var saltlångan huvudrätt lgt åtskllga gamla matsedlar. Gravad fsk sägs ha stt ursprung Norrland, där laxfsket var rklgt. För bevara lax, som skulle forslas va båt tll Stockholm, grävdes d ner jord omgv av rs salt, väntan transport ner tll kust. En annan beskrvnng kommer från jungman från Skärhamn, som berättade, när d första vårmakrll fångades, hängdes d snabbt upp mast. Saltvnet stänkte fsk sol torkade d, nya stänk salthalt steg. En kort m ntsv gravnng årets första makrll åts med högaktnng. Tyvärr är det alltför få som har upptäckt makrlls goda egskaper när det gäller gravnng, saltnng eller röknng. tll vårt föredrag med så lång psalmlsta ll har var sedan gammalt domnerat d m mässan ljus fn det tog bara västsvska matsedeln. Under medelt tmme nnan alla serverades te med smörtorkades d. När saltet så smågåsar d kakor. nngom blev överkomlgt prs blev det praktsk n d.tlli Det ärkonserverngsmetod specell känslasalta komma gammal beskrvnng står läsa: Om Baltasound träffa männskorna där. somefter mar avlöste färsk Från fsk delvs dtll saltade ha vsat flm Atlant julbordet torkade. Sommars förebud, flundran vsat blder från vår utställnng från näbbgäddan, hälsades med glädje. M stämmollösund fkade v tllsammans. V träffade nng när man styrttlln Mr slls stlla Duncansjönk, Sandson, sonson Sandson, bälte. Ing annan fsk förekom sådan mängd som hade affär Baltasound där många molsom dna. Kegs kuster vmladeockså utav lösundsfskare har handlat. V träffade d. Prset var därefter. Och som följd därav, Barbara Prest vars mamma Berta Robertson måste månaderbarbara äta sll mnst fyra tdgarealla varkustbor postkassörska. berättade dagar veckan både tll mddag kväll. Sll de hade ett specellt ställ postkontoret bröd, sll potats, sll gråärter var för brev tll de svska fskarna. Två veckor mat mångakom åt sgbörjade mätta. Med tanke nnansom fskarna brev anlända. slls höga närngsvärde har d säkerlg Efter brev blvt lästa se sg fskarna räddat från närngsbrst. Närsvar sllsom tog ner många postkontoret skrev slut doppades bröd potats sllak för sedan skckades från Baltasound. En annan få lte sälta. kvnna, Mnne Mou berättade hon under hotm är än två g väde S S altnng av makrll efter samma metod som sllsaltnng förekom större skala förr än nu. Salt makrll användes mycket norra del av Bohuslän tll soppa. D skars btar, koktes mjölk tllsammans med potats btar, kryddpepparkorn, lagerblad gräslök. Salt urvnad makrll som läggs n ättkslag, samma recept som tll sll är delkatess. Numera under varma sommarkvällar är grll ofta tänd trädgårdar altaner. Gssnngsvs är det nte makrll som är to-topp lstan, fast det borde d vara. En Smskolan.makrll, Foto: Chrstna nyfångad flead Carlsson. saltad, grllad smaks med lte pressad ctron dll är av de bästa recept för grll. Ann lång Balta många år antecknat vlka svska fskebåtar 1800-talets mtt startade konservnsom lågd nne Baltasound. Nämnas måste dustrn Bohuslän har sedan också Elsabeth Ncolson som var meddess när utvecklats, d skapar syssel- mnnesst över så dsvska fskekyrkan sättnng för restes befolknng Hughs avsättnngsom för Baltasound Robert fsket. Numera konsumeras sll mest som är gagerad Unst Boat Hav, ett lokalt konservvara, dfnna färska sll har gått museum där medan man kan anknytnng tll ner försäljnng. Det stås bero bedet bohuslänska fsket. kvämlghet ökat sllb något sättvstter väg. Det råder dock nget tvvel har gemsam hstora med männsom sll fortfarande är nyttg borde korna Baltasound. Mnne Mou pekade konsumeras färsk med potats det kännsmer. somstekt om v voresllsläkt premos rårvna morötter är gedg svsk cs så kändes det. Numera håller v kontakt husmanskost lksom sllbullar med korntsåshar elva våra datorer, för kvnnorna Baltasound V A fö av Larsson s Fsk L Yrkesfskare Mollösund Fångar förädlar havets läckerheter. Erbjuder dags fångst, goda sallader m m. VälkoMMEn!

7 n ut r om ande ar v träfd rlgtndra r du r det nnar htndsmtas garsälcker. Vädret medverkade naturlgtvs ocksåunder tll Några ytterlgare aktvteter ler helt kelt: Gravad sll: Tag bort sknn d efterföljande samvaron vd hembygdsb från småsll, blanda lka delar grovt salt verksamhetsåret museet med kaffe äggost, lotterer, de honung eller socker gudnngar lägg fléerna jämte Ett mycket stort hantverk antal vs monstraton av gamla underhålldll kryddor plastse. Förvara kyl två nngar av museerna under vår nng av GÅKE blev mnnesvärd. dagar.sommar Serveras som smörgåslägg ellertus som tjugofem Årets Kvarnsnbrngade Dagsarrangemang nbrnglunchrätt med äggröra eller stuvad spat. kronor närmast otrolg nsats av ade det närmaste tjugo tus kronor d några av musesektons medlemmar. högsta summan öknng avnågonsn. fsk har framförallt gällt de VdtreBohusläns Hembygdsförbunds årsvåra öppna daglg feta museer fskarna hölls sll, makrll ål.enlgtfrån möte d 21 maj tlldelades Bert Omdal d 3 jul tll med 7 august, plus ytbeskrvnng frånd Brön röktes både förbundets hedersdplom för sna nserlgare två lördagar august. Tllströmnng fsk kött gom man hängde upp matser. Musesekton tackar gratutll museaffär blev äv år över varorna skorst. En pnne ladesförväntan ovan lerar.gånger fck besökare vänta ute skorst, många där hängdes fsk tre tll fyra dagatan, nnan detd blevsvart affärslokal Söndag 18plats september gar. D blev ganska m god. besöktes medan hembygdsmuseet hade färre besökare. musesekton av förng Eln SundNumera fnns det små praktska hemmarövar det länge du Tjörn besökte hembygdsbergs vänner från för erfarhetskar köpa försedan d som gllar nyrökt fsk. museet, tag tur dt nästa sommar, återknyt utbyte rundvandrng våra museer. Torsk har s lång td tllbaka vart västerbekantskap med de många ntressanta n Lördag d 8 oktober havets stora fångstkälla, mgjorde lgt musesekforskarna vtarerna bekanta dg med nyheterna med Orust är dton nu tllsammans väg försvnna. Godakommuns ersättare bbloteket. nye kulturutredare Anders för torsk är långa, gråsej, koljabertrandsson, kummel. Gåvobössorna museerna nbrngade näsett studebesök oftast Mollön för strösaltad bland Kokt torsk anrättades som tan to tus kronor försäljnng affär annat ttta tmmar) resterna avgrönsaltad tdgare be(d saltades några eller (tll byggelse öntus planera för färg nästa dag, d grönskmrande gav ett nettodåfck arton kronor. evtuell vandrngsled. av saltet).torskhuvudet användes alltd an- Tackvara det godaste torsk. Gälarna sågs togs torsklevern lades n huvudet det Sombort, nämnts ovan är musesekton stänhela fckhela kokasn saltat v berode god stund. Ett dgt för verksamhet av olka stort torskhuvud räckte tll två portoner. både former av hjälp från sna medlemmar, Än dag fnns det få hos form av arbete torskhuvud ekonomskt stöd. Förfskalla handlar om man handlar under tdg förmddessa nsatser under det gångna året vll sekdag, om det tar td fram ton änäv gång framföra stt plocka stora tack. det ätbara, är vll det vväldessutom värt besväret. Dna gång rktatorskhuvuett specdet fyllas före koknng med för ellt kunde tack tllockså Kerstn Sv Andersson smet av lever, rom, ägg, mjölk hage kryddor skötseln av hembygdsmuseets tll kallades plkhuvud. kokt fsk, saltstaffan då Ackert för Rester hans avtaveldonatoner långa etc. är Dag. lämplgt ta tll vara för laga tll Kvarns fskpuddng. Gunnar Hagberg (sekr.) R utarnseer add s av erarerat stt s tal vert n vd slan dret. Forngrav Mollön G rund tll puddng kan vara vt fsksås eller Blanda ner Saknar Du rsgrynsgröt. något tdgare några ägg plus fskrester sås eller gröt nummer av? häll smord eldfast form. Grädda ugn servera med kokt potats smält smör. En veckomatsedel med fsk mnst tre dagar veckan är både gott nyttgt. Många kla recept httar N mna böcker: Barbros Bästa Mtt lv som Bohusläns matmamma. Barbro Östlund Fråga museaffär! Där fnns staka gamla nummer tll salu! Forngrav, målnng av Ragnar Ljungman Mollösunds Lvs Välkomm tll dn skärgårdsbutk Bohuslän Hos oss finner n ett brett lvsmedelssortmt, ) Fräsch grönsaksavdelnng samt nybakat bröd varje dag. ) V är äv ombud för Apotek, Systembolag Svska Spel Öppet alla dagar året runt! V finns tll för dg! Carna & Mathas med Personal Stll gong strong Evor Karlsson Kvarns Dag Foto: Krstna Larsson 4 Stter hög,/ högättad hövdng Slagsvärd vd sdan,/ sköld arm. Esaas Tegnér, Ur Frtofs saga av forskare, förfare konstnärer, som hyllade Nords forntd. Drygt tjugo år gammal avbldar han flera målnngar rösa Mollön, framför allt målnng Forngrav verkar han vlja mana fram mystk storhet sedan länge förgång td. Moln skockar sg dramatskt över d gamla grav ett magskt ljus strålar över hml. Är det månne åskgud Tor som samlar sna skaror, medan ett romantskt sagoskmmer vlar över röset, där kanske hövdng hjälte från hedhös vlar, fortfarande kanske med slagsvärd vd sdan sköld arm? Gunnar Hagberg Du tronar mnn från fornstora dar, sjunger v vår natonalsång. Ord vll förmedla uppfnng gamla tder var Nord stort mäktgt, från dna guldålder fnns det ännu mnn kvar. De två rösa Mollön kan sägas vara sådana mnn, som berättar om forntd fylld av hjältemod hjältedåd. I varje fall made många hstorker, förfare konstnärer under 1800-talet det förhöll sg det sättet. Det är under d perod, som konst ltteratur kallas d natonalromantska, det är också då som sång Du gamla, du fra skrvs. D unge konstnär Ragnar Ljungman ( ) låter sg väl fogas n rad Tel

8 Blder berättar: Mollösund, ett samhälle som förändrats Följande blder karta, sammanställda av Martn Hultgr, vsar vlk förändrng Mollösund har gomgått under de saste drygt hundra år. ➊ ➌ På Bohusläns museum fnns ett skssblock av konstnär, formgvar konsthantverkar Alf Wallander ( ). Skssblocket har Wallander namngett tll Skzzer från Mollösund, Vestkust Motv är hämtade från olka platser m särsklt ntressant för oss är skss/tecknng som är från Mollösund som du ser här tll höger. Det kan vara d äldsta bld som fnns med motv nne bland bebyggels. Det av Wallander avbldade området plats med kosk framför affär är dag helt förändrat. När hamn byggdes användes mycket av sprängst muddermassorna tll fylla ut området där tdgare vnet gck n mellan små holmar skär. Många nya hus byggdes krng sekelskftet vd samma td erses många av de mndre tmrade sjöbodarna av betydlgt större sjöbodar magasn. Martn Hultgr ➋ ➍ ➎ ➊ Alf Wallanders skss från ➋ Bld över Mollösund från 1890-talet. Krysset vsar d ungefärlga plats, där Alf Wallander stod, då han gjorde skss. ➌ Karta över samma område år 1773, mtt under d stora sllperod. ➍ Samma vy dag som Alf Wallnder avbldade 1880-talet. ➎ Alf Wallnder vd skssblocket

9 Tng med hstora Om medeltdskrus tranlampor På Mollösunds Hembygdsmuseum fnns många ntressanta tng. Om två av dessa skrver Gunnar Walln här. 16 Under sare år har Mollösunds Hembygdsmuseum hamnat lte skymundan av Förng Mollösunds två nyare raktoner, utställnng om långafske musesjöbod d härlga mljön Sgurd Olssons affär. Jämförels är dock lte orättvs; många av oss har egna nostalgska mnn av fskebåtar långa tork v är många som försökt kka n gom rutan Sggurdes dörr nnan affär blev museum. Föremål Hembygdsmuseet är däremot äldre har mer anonym kopplng tll gångna tder, vlket gör dem svårare uppska efter förtjänst. Faktum är Hembygdsmuseets hyllor döljer sg föremål, som har fascnerande samband tll lvet Mollösund för flera hundra år sedan. Ett föremål, som gång värld var helt vardaglgt, kan nu ge unk antydan om tllvaro, som är mer eller mndre bortglömd. Här skall berättas om två sådana exempel, som olka sätt belyser hstora krng Mollösund. Det a föremålet är ett lerkrus, som 1980-talet httades bottslammet utanför fyr norra del av Mollö-sundet. Varför är det kruset särsklt ntressant? Jo, anlednng är det är ett av våra äldsta, kanske rtav det allra äldsta föremålet med kopplng tll Mollösund. D vackra form är typsk för de medeltda lerkärl, som httats anslutnng tll Hansaförbundets hamnar runt om Europa (se bld). Det kan alltså vara så, Hansakogg väg tll eller från Mollösund, använde kapt just det här kruset för fylla sn bägare med öl eller vn. En annan möjlghet är, det var del av köpmans varulager väg tll någon av Hansans hamnar längs norska kust (kom håg vd d här td var Bohuslän del av Norge). Ytterlgare anlednng tll kruset är ntressant, är det httades närhet av ett vrak från 1380-talet, som lgger norra del av Mollö-sundet. Vraket har ännu nte undersökts närmare m det skulle kunna vara Hansakogg. De flesta mollösundsbor känner tll, man Hanseatskt lerkrus från Avaldsnäs Norge. Lerkrus httat Mollösundet. Foto: Cecla Ahlén, Bohusläns museum också httat annan Hansakogg från 1300-talet vk Östra Lera södra del av Mollön. Nu är det nte särsklt vanlgt med fynd av medeltda vrak utanför d svska kust därför är det märklgt med två koggar Mollösundet bara sjömls avstånd från varandra. En spekulaton är Hansan kanske hade lastplats skydd av Mollön, d är skälet tll koggarna sökte sg dt. Möjlg skulle sådan lastplats också kunna ha bdragt tll det anlades begravnngsplats Mollön d td var det vktgt alla avldna begravdes vgd jord. 17 Tranlampan Det andra föremålet är tranlampa av smdesjärn, som hänger över d stora öppna sps hembygdsmuseet (se bld). D här llla obetydlga lampan är förmodlg tllverkad under 1700-talets ssta eller 1800-talet första halva var del av vardag alla hem Mollösund. På d td fanns naturlgtvs ng elektrsk belysnng (d kom först omkrng 1880), så vlle man få ljus huset när mörkret föll, måste man tända oljelampa. Lampan kunde hänga från taket eller också ställdes sked hylla eller ett bord. Bränslet oljelamporna varerade allt efter tllgång ursprungsmateral. I jordbruksbygder användes rovolja m Bohusläns kustband var fsktran det naturlga valet. Lågan tändes oftast hängande veke av gräs eller tråd m bland var bas för eld klump mossa som låg sked, ndränkt med olja. V vet från samtda berättelser lampornas ljus var svagt v vet de spred osande lukt av tran huset. Tranlampan var med andra ord ganska prmtv ljuskälla trots det, tycker v dag, d är särsklt värd mnnas. Varför? Jo, under slutet av 1700-talet början av 1800-talet hade v stor sllperod Bohuslän under de 60 år, som det stora sllfsket varade, upplevde Bohuslän Mollösund verklg högkonjunktur. Varje höst gck sll n tll kust där d kunde fångas vadar, som roddes ut med småbåtar sedan drogs land (se bld). Fångst blev orm, ng behövde gå hungrg nkomsterna var goda. Tranlampa från Mollösund. Foto: Astrd Hagberg

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-09 16:38: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.det

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-26 09:46: Det har vart rolgt att läsa er rapport och se hur n har ntegrerat hållbar

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

Slagsidan 1-2009. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap. Bild:Sten Jönsson

Slagsidan 1-2009. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap. Bild:Sten Jönsson 1-2009 Medlemstdnng Wsby Segelsällskap Årgång 4 Bld:St Jönsson 62 Kappseglngarna WSS 2008 Klubb gomde under 2008 sex styck sanktonerade kappseglngar vlka alla ngck klubbmästerskap fyra dstrktmästerskap

Läs mer

ÅMK NYTT. Medlemsblad för Årsta MotorbåtKlubb. Ta Förarintyg

ÅMK NYTT. Medlemsblad för Årsta MotorbåtKlubb. Ta Förarintyg Nummer /2012 ÅMK NYTT Medlemsblad Årsta MotorbåtKlubb läs om nya mljöregler båtbesktnng VTS-regler Pub-kvällar om parkerngsproblem v efterlyser ledare ungdomsverksamhet kunnga hantverkare Ta Förarntyg

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 12:45: Gratts tll er första certferng Grön Flagg! Vad rolgt att n känner att mljöarbetet

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Måsen 12 jun 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Måsen 12 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Måsen 12 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-25 10:50: Hej, I enlghet med mal från er råkade n skcka n er rapport tll oss stället för

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Tåget 2 jan 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Tåget 2 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Tåget 2 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-02 17:19: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 28 maj 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 28 maj 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björnlgans förskola 28 maj 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-05-28 15:18: N har jättefna blder som avspeglar er verksamhet väl och n har genomfört

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-13 09:11: N har jättefna aktvteter tll era utvecklngsområden. Det är en mycket bra

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909 Aktebolaget Clkattegel Akte : Bolagsordnng Ldköpng 1909 EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeska bblotek har mljontals böcker från

Läs mer

Folkrätten och kriget mot terrorismen

Folkrätten och kriget mot terrorismen Mänsklga demokrat Folkrätten FN I den här teorbakgrunden: presenterar v en överskt av folkrätten de hot den har utsatts för genom det onskränkta krget mot terrorsmen åskådlggör v FN:s roll ett väl fungerande

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 3 jun 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 3 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björnlgans förskola 3 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-20 13:14: Hej, I enlghet med mal från er råkade n skcka n denna tll oss av msstag. Därför

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Stormhatten 8 okt 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Stormhatten 8 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Stormhatten 8 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-08 09:10: Det har vart rolgt att få ta del av er mycket bra rapport. N har jättefna

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Gällstads förskola 30 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Gällstads förskola 30 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Gällstads förskola 30 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-30 15:59: Vad det var spännande och ntressant att läsa om alla era utmärkta aktvteter,

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola Handlngsplan Grön Flagg Äsperedskolan förskola - skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-22 11:22: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter elevernas förmågor -

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Kastanjegårdens förskola 20 feb 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Kastanjegårdens förskola 20 feb 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Kastanjegårdens förskola 20 feb 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-20 16:51: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-09 16:44: Vad rolgt att det blev ett enhällgt ja från eleverna att fortsätta med Grön Flagg,

Läs mer

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT 999-03-05.', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga

Läs mer

Grön Flagg-rapport Sagomossens förskola 12 feb 2015

Grön Flagg-rapport Sagomossens förskola 12 feb 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Sagomossens förskola 12 feb 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-11-13 10:50: Er handlngsplan blev godkänd den 14/8-13, så n kan nte skcka n er rapport

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Trollsländan 11 aug 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Trollsländan 11 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Trollsländan 11 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-11 14:05: Det är så bra att välja utvecklngsområden som n själva brnner för, då

Läs mer

Grön Flagg-rapport Finnstaskolan 5 aug 2014

Grön Flagg-rapport Finnstaskolan 5 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Fnnstaskolan 5 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-05 13:30: V är mponerade av ert genomtänkta förhållnngssätt och den nyfkenhet och vlja att

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

Denna tematid ning är en annons från r a D iumhemmets f orskningsfond er. En allvarlig uppgift

Denna tematid ning är en annons från r a D iumhemmets f orskningsfond er. En allvarlig uppgift a nnons Denna tematd nng är en annons från r a D umhemmets f orsknngsfond er a nnons Cancerforsknng som förlänger lvet Foton: Håkan Flank V är realstskt optmstska Ett forskarteam på Karolnska Insttutet

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ängens förskola 16 apr 2015

Grön Flagg-rapport Ängens förskola 16 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ängens förskola 16 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-16 15:17: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG.

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG. ' ~ REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK CGDTEBORGS HAltNDAG 26/9-85) ATT 6E REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK ÄR NTE BARA. SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLGT - PA DET STADUM., SOM PROJEKTET F N BEFNNER SG. DE

Läs mer

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-27 10:15: Hej, Enlgt mal från er så skckade n n denna rapport av msstag, så därför får n tllbaka

Läs mer

Grön Flagg-rapport Stadionparkens förskola 13 maj 2015

Grön Flagg-rapport Stadionparkens förskola 13 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Stadonparkens förskola 13 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-13 09:59: Vlken mponerande rapport n skckat tll oss. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 3 2011

BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 3 2011 BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 3 2011 Snavlunda skola Nu flyttar v n! sd 3 Ortstema Maredamm eld & v sd 8 9 Ur nnehållet: Företagsnyheter sd 4 5 Edö nu startar exploaterng sd

Läs mer

Resultat av egna ord-frågorna i Föräldrajuryn om skolkafeterior

Resultat av egna ord-frågorna i Föräldrajuryn om skolkafeterior Resultat av egna ord-frågorna Föräldrajuryn om skolkafeteror Fråga 3 Här har du möjlghet att med egna ord utveckla dtt resonemang krng skolkafeterornas funkton. Kommentar Jag tycker det är mysgt med kafeteror

Läs mer

Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 11 mar 2015

Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 11 mar 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 11 mar 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-11 09:36: Vlken mponerande rapport n skckat tll oss. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid Framtdens Karrär Affärsdén är tre procent av att starta företag och genomförandet de resterande 97 procenten Välj väg utfrån det du själv är ntresserad av. Då gör du ett rktgt bra jobb Martn Lorentzon,

Läs mer

Stöd den patientnära cancerforskningen

Stöd den patientnära cancerforskningen a nnons Denna tematd nng är en annons från r a D umhemmets f orsknngsfond er a nnons Foton: Håkan Flank Stöd den patentnära cancerforsknngen tllsammans kan v överlsta cancer Vår forsknng bdrar tll en mer

Läs mer

Cancer är en tuff motståndare

Cancer är en tuff motståndare D e n n A p u b l k At o n ä r e n A n n o n s f r å n r A D u m h e m m e t s f o r s k n n g s f o n D e r Cancer är en tuff motståndare hjälp oss ge fler en tro på framtden Nya upptäckter förlänger

Läs mer

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete 1 Tll dg som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete Copyrght 2014 Handkappförbunden Projektledare: Fredrk Lndgren Manus: Lena Henrkson, Textbolaget Stockholm HB Illustratoner: Sofa Wrangsjö

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

BERGVÄRME HOS KUNG JOHAN

BERGVÄRME HOS KUNG JOHAN RAPPOR 2015:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING BERGVÄRME HOS KUNG JOHAN RAÄ 14 KV KUNG JOHAN 3 SÖDERKÖPINGS SAD OCH KOMMUN ÖSERGÖLANDS LÄN VIKORIA BJÖRKHAGER Bergvärme hos Kung Johan Innehåll Sammanfattnng.........................................................

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Dödlighetsundersökningar på KPA:s

Dödlighetsundersökningar på KPA:s Matematsk statstk Stockholms unverstet Dödlghetsundersöknngar på KPA:s bestånd av förmånsbestämda pensoner Sven-Erk Larsson Eamensarbete 6: Postal address: Matematsk statstk Dept. of Mathematcs Stockholms

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss?

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss? Att dentfera systemvktga banker Sverge vad kan kvanttatva ndkatorer vsa oss? Elas Bengtsson, Ulf Holmberg och Krstan Jönsson* Författarna är verksamma vd Rksbankens avdelnng för fnansell stabltet. Elas

Läs mer

Lamm med rostad vitlökssky och potatisterrin. Receptet finns på sidan 8. mitt i havet MERSMAK 3/4 2006

Lamm med rostad vitlökssky och potatisterrin. Receptet finns på sidan 8. mitt i havet MERSMAK 3/4 2006 Lamm med rostad vtlökssky och potatsterrn. Receptet fnns på sdan 8. Smakrket mtt havet 4 Mersmaks Sara Trus har funnt en gyllene trangel av förädlade delkatesser på södra Gotland. Under en smakresa utmed

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Framtidens Kommuner & Landsting

Framtidens Kommuner & Landsting Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Kommuner & Landstng för tllväxt och sysselsättnng SKL för harmonserng nte centralstyrnng Lärarförbundets skolrankng 2014: Vellnge

Läs mer

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning.

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning. Uppsala Unverstet Företagsekonomska nsttutonen Magsteruppsats HT 2009 Fond--fonder med global placerngsnrktnng Ett konkurrenskraftgt alternatv tll globalfonder? En jämförelse med fokus på rsk och avkastnng.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126 Projekt transformetoder Rkke Apelfröjd Sgnaler och System rkke.apelfrojd@sgnal.uu.se Rum 72126 Målsättnng Ur kursplanen: För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna använda transformmetoder nom något

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Göteborg

2013-01-29 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad Göteborg 1 PARTER (Antal tlltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kennert Lundgren Ekobrottsmyndgheten Första ekobrottskammaren Göteborg Målsägande Arne Tlltalad Ragnar Demetr, 730201 Astronomgatan

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Karriär. Ingenjören avgörande för Sveriges framtid och välfärd

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Karriär. Ingenjören avgörande för Sveriges framtid och välfärd Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Karrär Sverges Ingenjörer på jakt efter framtdens Polhemare Ingenjören avgörande för Sverges framtd och välfärd Kvnnor skapar dynamk som tar oss utanför

Läs mer

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen Matematsk statstk Stockholms unverstet Undersöknng av vssa försäkrngsantaganden efterlevandepenson för anställda kommuner och landstnget och dess påverkan på prssättnngen Ilkay Gölcük Eamensarbete 7:5

Läs mer

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en Framtdens Karrär Sjuksköterska Arbetsbelastnng, vllkor och patentsäkerhet fokus Flexbel arbetstd och högre lön attraherar på mndre ort Erbjuder påverkansmöjlgheter, ansvar och varaton Den undersöknng som

Läs mer

Utvärdering av "Monoaxeln" 8/1-93

Utvärdering av Monoaxeln 8/1-93 Utvärderng av "Monoaxeln" 8/1-93 Vd genomgång och provkörnng av monoaxeln fann v att den fungerade som det var avsett. V märkte dock att det krävs tränng och vana för att få flyt hanterngen. Vd körnng

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Gårdby förskola 12 maj 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Gårdby förskola 12 maj 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Gårdby förskola 12 maj 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-12 15:05: N har en jättefn och nsprerande rapport. Det ser ut som om barnens fantas och

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte a nnons Denna tematd nng är en annons från n extm e D a a nnons Mn cvlngenjörsexamen har vart grunden mn karrär Börje Ekholm, vd för Investor och ordförande för KTH Framtdens Karrär Nuvarande jobbet språngbrädan

Läs mer

PRODUKTKATALOG HOCKEYALLSVENSKAN 2014/15

PRODUKTKATALOG HOCKEYALLSVENSKAN 2014/15 PRODUKTKATALOG HOCKEYALLSVENSKAN 2014/15 Björklöven är tllbaka HockeyAllsvenskan och klarade målsättnngen för andra säsongen rad. Bolaget och förenngen vsar postva sffror och v har fler partners än någonsn

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

Framtidens Karriär. Industriföretagens och myndigheters imagevärde. Ta mångfald på allvar. Hetaste tjänsterna finns inom industrin. Sida 6 7.

Framtidens Karriär. Industriföretagens och myndigheters imagevärde. Ta mångfald på allvar. Hetaste tjänsterna finns inom industrin. Sida 6 7. Framtdens Karrär Industrföretagens och myndgheters magevärde Intervju med Tord Hermansson, FoU-chef Volvo Personvagnar och Peter Haglnd, CIO Försvarsmakten om populartet bland ngenjörer. Sda 6 7 Ta mångfald

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Thomas Östros, vd för Svenska Bankförenngen Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet Förankrad

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL Arbetsgruppsrapport 16.12.2005 Duplkat 3/2006 Utbldnngsstyrelsen och författarna Tm Eja Högman ISBN 952-13-2767-7 (nb.) ISBN 952-13-2768-5 (pdf) ISSN 1237-6590

Läs mer

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen MULTIVAC kundportal dn dörr tll MULTIVAC-världen 2 Innehåll MULTIVAC kundportal Inlednng Åtkomst dygnet runt Dna uppgfter Enkel och ntutv Informatv och aktuell Dna Fördelar Dn Regstrerng 5 6 9 10 11 12

Läs mer