Fånga Förstå Förverkliga. Välkommen till bsv. bsv är inget traditionellt arkitektkontor eller byggkonsultföretag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fånga Förstå Förverkliga. Välkommen till bsv. bsv är inget traditionellt arkitektkontor eller byggkonsultföretag."

Transkript

1 Fånga Förstå Förverkliga Välkommen till bsv bsv är inget traditionellt arkitektkontor eller byggkonsultföretag. Vår affärsidé är i många avseenden unik och vår samlade kunskap och erfarenhet innebär att vi kan erbjuda en bred och gedigen kompetens till våra kunder. Vx

2 bsv arkitekter & ingenjörer ab har verksamhet/kontor i Värnamo, Tranemo, Jönköping, Kalmar, Växjö och Nässjö. I verksamheten ingår drygt 60 medarbetare, som utgörs av arkitekter, civilingenjörer, byggingenjörer, högskoleingenjörer, fysiska planerare, energi- och miljöingenjörer samt administrativ personal. Affärsidé bsv s affärsidé bygger på att vara uppdragsgivaren till bästa nytta genom att fånga, förstå och förverkliga kundens önskemål och behov samt skapa projekt med hög arkitektonisk och teknisk standard där rum och gestaltning bidrar till största livskvalitet för användare. bsv skall ha bred kompetenssammansättning av medarbetare med gedigen utbildning kvalificerade erfarenheter och med spetskompetens inom respektive verksamhetsområde. bsv s verksamhet skall genom kostnadsmedvetenhet tillhandahålla högsta klass på utförda tjänster och produkter med genomtänkt miljöprofil, för att uppnå största kundtillfredsställelse och härigenom skapa förutsättningar till offensiv utveckling och lönsamhet för bsv.

3 Verksamhetspolicy för bsv bsv ska: Ha ambitionen att fånga - förstå - förverkliga kundens behov och önskemål; ett brinnande servicetänkande och vilja till en effektiv problemlösning. I samråd med Kunden arbeta för ett nytänkande, för alternativa och mer hållbara lösningar; skapa byggnader med energi- och miljöriktig teknik och anpassade lösningar som skapar en sund inomhusmiljö. Se med ett strategiskt och långsiktigt perspektiv, för det egna företaget och i den omgivning som bsv verkar. Sträva efter att i arbetet tillvarata naturen, ekonomiska, sociala och mänskliga resurser. Tankesättet ska vara ett hänsynsfullt nyttjande av resurser, mångfald och kreativitet. Tillämpa en arbetsmetodik som säkerställer rätt kvalitet, effektiv produktion och stabil ekonomi, utifrån ett livscykelperspektiv. Utveckla en god arbetsmiljö och gemenskap där uppmuntran väger tyngre än kritik; att alltid ställa upp för kollegan. Arbetet ska, så långt möjligt, kännas stimulerande och samtidigt ge en god balans mellan jobb och fritid. Våga ta ställning och stå för etiska värderingar som inger förtroende; ett fullödigt engagemang för Kunden och för den enskilda människan. Finna nätverk och former att vara (och upplevas som) en drivande och positiv aktör i samhället, såväl lokalt/ regionalt som internationellt.

4 Kort historik Företaget startade 1969 som teknikkonsult med specialkompetens inom betong- och stålkonstruktioner samt väg- och vattenanläggningar. Verksamheten har successivt breddats och företaget arbetar idag med olika typer av projekt från idé till förverkligande. Företaget bsv bsv arkitekter & ingenjörer ab Företaget innehar F-skattesedel Org nr Aktiekapital 800 kkr Omsättning kkr / år Ansvarsförsäkring Antal medarbetare 120 Bb försäkrat hos STD/AON Länsförsäkringar 59 personer

5 Projektuppföljning Projektens ekonomiska villkor och förutsättningar bestäms i ett beställningserkännande, normalt baserat på konsult-/ramavtal enligt ABK 09. Budgetering av egna insatser, inköpta arbeten och tjänster detaljeras så att varje individ har budgetansvar för sin del. Projektansvarig sammanför och avstämmer kontinuerligt (normalt 1 gång per månad) upparbetat i förhållande till budget. Vidare anmäls och avtalas till uppdragsgivaren om eventuella avvikelser i förhållande till beställningen skett. Debitering sker vanligen månadsvis i efterskott eller efter avtalad betalningsplan. Redovisningen anpassas i varje fall till uppdragsgivarens krav. Affärsinriktning bsv's affärsinriktning bygger på en bred bas för att: dels erbjuda visionära och väl balanserade idéer och tjänster, dels utnyttja kompetenser och resurser inom företaget på effektivaste sätt genom att respektive spetskompetens kan ta stöd av övriga, dels erhålla kompetensåterföring från genomförandeskede, dels vara kontinuerligt uppdaterade avseende utföranden och kostnader, dels söka överbygga konjunktursvackor och medverka i en "längre" genomförandeprocess i projekt.

6 Företagets kompetensområden Företaget inriktar verksamheten på följande huvudområden: Arkitektur bsv s arkitekter arbetar med alla typer av projekt, från det lilla boendet till stora komplexa projekt. Vi sätter kunden i centrum. Lyhördhet och dialog ser vi som en förutsättning för att skapa god arkitektur. Vi har en högt utvecklad visualiseringsteknik, som är ett viktigt redskap i dialogen med våra kunder. Vår expertis och ambition är att innan varje projekt, oavsett storlek, lösa uppdragen och skapa mervärden genom en stark och tydlig arkitektonisk profil Samhällsplanering bsv utför detaljplaner, konsekvensbeskrivningar, utredningar, analyser, landskapsanalyser med mera. Vi är lyhörda för våra kunders behov och önskemål. Vi erbjuder helhetslösningar inom samhällsplaneringen genom ett nära samarbete mellan våra fysiska planerare och miljöingenjörer, geotekniker etc. bsv är med och skapar hållbara planer såväl estetiskt som ur sociala, ekologiska och samhällsekonomiska aspekter. Vi bemöter samhällets krav genom att erbjuda kompletterande utredningar inom områdena miljöteknik, geoteknik, radon, buller och väg.

7 Konstruktioner/Byggteknik bsv utför konstruktionsberäkningar för bland annat bärighet, hållfasthet och stabilitet. Våra uppdrag är mångsidiga, såsom villa-, utbildnings-, handels-, kyrko- och industriprojekt. Vi bistår med energiberäkningar och lösningar som säkerställer sunda hus utan mögel och onödiga energiförluster. Miljörådgivning bsv bevakar miljöaspekter vid byggnation och samhällsplanering som möter ökande krav på en hälsosam inom- och utomhusmiljö, Vi bistår med lösningar för kemikalie- och energianvändning, vatten- och luftkvalitet, mätning av buller, fukt och inomhusklimat. bsv anlitas av allt fler företag för en strategisk rådgivning, vid fastighetsaffärer och värdering av miljöskulder, MKB, miljöteknik, riskanalyser m m.

8 Energirådgivning bsv s energiexperter är certifierade genom Swedcert. Vårt företag är ackrediterat genom Swedac som behörigt företag för att utföra energideklarationer. Vi erbjuder våra kunder energirådgivning, goda långsiktiga energibesparande lösningar och förbättringsåtgärder. bsv kan medverka till att minska driftkostnader för industrilokaler, lokaler, bostäder mm. Vi erbjuder energismarta lösningar vid renovering, till- och ombyggnader och nyproduktion. Vårt mål är att utförda förbättringsåtgärder på sikt skall bli en lönsam affär för dig som är fastighetsägare, samtidigt som du gör en miljögärning Infrastruktur bsv s bygg- och projektledare ombesörjer viktiga delar i projekt avseende anläggningsteknik och infrastrukturobjekt. Vi bistår våra uppdragsgivare med teknisk och administrativ handläggning, samordning, uppföljning samt kontroll och besiktningar. bsv utför även vägutredningar, arbetsplaner och bygghandlingar för väg- och broprojekt samt projektering av övriga typer av mark-, ledningsoch anläggningsprojekt

9 Bygg- och projektledning, kontrollansvar bsv ombesörjer bygg- och projektledning samt kontrollansvar. Uppdragen innefattar bl a bygg-, mark- och anläggningsobjekt. Vi utför teknisk och administrativ handläggning, samordning, uppföljning samt kontroll och besiktningar Landskapsplanering bsv formger och planerar grönområden och utemiljöer i alla skalor. Allt ifrån den lilla trädgården till övergripande grönstruktur för större områden eller städer. Vi hjälper våra kunder med rådgivning, utformningsidéer, kompletta markritningar och växtförteckningar. Vår målsättning är att skapa estetiskt tilltalande och uthålliga anläggningar. På landskapssidan kan vi även bistå med gestaltningsprogram och vård- och underhållsplaner, för större anläggningar som kyrkogårdar och parker.

10 Design Väl designade föremål berör betraktaren. Vi anser att väldesignade föremål som en receptionsdisk, en unik trappa eller exempelvis en öppen spis kan tillföra nya eller befintliga miljöer både karaktär och själ. bsv designar objekt och föremål utifrån våra kunders idéer och önskemål.

11 Teknisk utrustning Följande tekniska utrustning förfogar vi över och har tillgång till: Data Som kontorsapplikation används Office i Windowsmiljö och dokumenthantering sker med programvara Chaos. För konstruktionsberäkningar används Strusoft programpaket med bl a fem-design, Winstatik mm. Energieffektivitet beräknas med programvaran VIP. För övriga beräkningsbehov, ex.vis kostnadskalkyler, används särskilda programapplikationer. Geo-/mätutrustning Sticksonderingsutrustning För bestämning av jordlagertjocklekar etc Sonderingsutrustning För vikt-, slag-, vingsondering, skruvprovtagning Installation av grundvattenrör Borrbandvagn För vikt-, slag-, hejarsondering, vingsondering. ostörd provtagning (standardkolvborr, ST II Ø50 mm) störd provtagning (provtagningspets Ø50 mm, resp skruvprovtagning) installation av grundvattenrör

12 Packningsprovtagare för bestämning av packningsgrad Totalstation och avvägningsinstrument för inmätning i fält Miljöprovtagningsutrustning/PID för mätning i fält Radonmätningsinstrument för mätning i fält Värmekamera för mätning bl a i samband med energideklarationer och energiförbättringsförslag GPS-mätutrustning för koordinatmätningar i fält

13 Organisationsplan Projektvis upprättas en anpassad tid- och resursplan för varje specifikt uppdrag. Resursplanering Varannan vecka sammanträffar företagets ledningsgrupp och planerar projekttidplan - genomförd/pågående del - kvarstående del resurser kapacitet arbetsfördelning ev samarbetspartner Interninformation De informationssystem som vi tekniskt använder oss av bygger på data. Inom företaget utges/delges i samband med varje ledningsmöte ett informationsblad "int-nytt" I int-nytt delges bl a planeringssituation beläggningsläget orderstock erfarenhetsåterföring utbildning etc

14 Dokumentation All information, som inverkar i ett projekts handläggning och genomförande dokumenteras. Dokumenteringen sker så att den i alla skeden finns aktuell och tillgänglig för alla medarbetarna i projektet. För att eliminera felaktig eller misstolkad information e d förs en handläggardagbok där alla händelser kronologiskt noteras överblickbart med hänvisning till detaljinformation under särskild flik i projektpärmen bsv har sedan flera år inarbetat ett kvalitetsoch miljöledningssystem som ansluter till SS-EN ISO 9001:2008 och SS-EN ISO 14001:2004. Handläggning enligt kvalitetsoch miljöledningssystem Normal handläggningsordning av uppdrag hanteras enl följande: Uppdraget registreras och avtalsvillkor, direktiv etc dokumenteras. Styrgruppen inventerar och strukturerar projektinsatsen och avsätter lämpligast resurs och kompetens. Planering/avstämning sker normalt i 2-veckorsintervaller. Projektansvarig upprättar tidplan och specificerar insatserna med tydliggjord ansvarsfördelning för respektive delinsats. Särskilt stor vikt läggs vid att söka och inhämta information från alla i projektet berörda samt klarlägga kvalitets- och miljökrav. Samråd etc externt och internt sker kontinuerligt och alla direktiv/beslut o d dokumenteras och delges berörda.

15 Avstämning sker med jämna intervaller och i enlighet med uppdragsgivarens krav med avseende på arbetsläge i förhållande till tidplan upparbetade kostnader i förhållande till budget prognos för ej genomförda delar konsekvenser av eventuella förändringar av uppdragets direktiv och omfattning. Utarbetade rutinbeskrivningar, checklistor och mallar är hjälpmedel till att genomföra projekt med kontinuitet och inom fastställda ramar.

16 Kontakt Värnamo (huvudkontor) Brogatan Värnamo Tel vx: Tranemo Storgatan Tranemo Jönköping Bataljonsgatan Jönköping Kalmar Engelska Vägen Kalmar Växjö Kronobergsgatan Växjö Nässjö Storgatan 49A Nässjö E-postadress till medarbetare enligt principen:

17 Värnamo Medarbetare Johnny Grauengaard VD, Arkitekt Direkt Maria Lindahl Arkitekt Direkt Peter Kjöller Projekt-/byggledare Energiexpert Kontrollansvarig Direkt Tom Ericsson Projekt-/byggledare Byggingenjör SBR KA, Besiktningsman Direkt Jona Valsdottir Formgivare Projektör Högskoleingenjör Direkt Linda Nielsen Ekonomi Direkt Josefine Sävqvist Arkitekt Direkt Terese Salomonsson Markprojektör Trafikutredare Civiling. väg&vatten Direkt Kjell Thulin Projektledare Direkt Mats Hellman Miljöchef Miljöingenjör MSc Direkt Carméla Skillfeldt Ekonomiansvarig Kire Gulevski Konstruktör Civilingenjör Ann-Charlotte Johansson Ekonom Kristina Östberg Carlsson Administratör Annacarin Holm Fysisk planerare Direkt Direkt Direkt Direkt Direkt Stina Lüddeckens Projektör Utredare Högskoleingenjör Direkt Karin Arvidsson Konstruktör Civilingenjör Direkt Gabriel Dursun Konstruktör Civilingenjör Direkt Maria Jarl Ekonomiassistent Direkt Dusan Mijatovic Konstruktör Direkt Emma Lantz Formgivare Projektör Högskoleingenjör Direkt Gert Lönnqvist Sakkunnig brand Brandskyddsprojektör Mobil Tommy Jarebrink Projekt-/byggledare Kontrollansvarig Direkt Henrik Lind Projekt-/byggledare Byggingenjör Kontrollansvarig Direkt Anders Linusson Projektör Byggingenjör Direkt

18 Värnamo Camilla Collryd Administratör Hanna Ogstedt Konstruktör Daniel Lillienberg Brandingenjör Amir Duzel Fastighetsingenjör Energiingenjör Direkt Direkt Direkt Direkt Tranemo Mikael Rigert Projekt-/byggledare Energiexpert, KA Kvalitetschef Direkt Henrik Johansson Projektör Högskoleingenjör Direkt Jörgen Hurtig Energirådgivare Energiingenjör Direkt Martina Dahl Projektör Byggingenjör Direkt Börje Johannesson Projekt-/byggledare Kontrollansvarig Besiktningsman Direkt Jönköping Carl Edvard Rösiö Projektör Högskoleingenjör Kontrollansvarig Direkt David Eriksson Konstruktör Civilingenjör Direkt Sven Thofelt Konstruktör Högskoleingenjör Direkt Josefine Almhill Projektör Högskoleingenjör Direkt Erling Johnsen Projekt-/byggledare Högskoleingenjör Direkt Andrej Ciszewski Illustratör Projektör Högskoleingenjör Direkt Björn Gustafsson Projektör Högskoleingenjör Direkt Soheilla El Masry Konstruktör Högskoleingenjör Direkt Andreas Boström Projekt-/byggledare Högskoleingenjör Kontrollansvarig Direkt Samuel Birath Projekt-/byggledare Kontrollansvarig Cert. Besiktningsman Direkt Martin Henriksson Arkitekt Direkt

19 Växjö Oskar Årevall Arkitekt Direkt Marcin Pieczara Arkitekt Direkt Henrik Lindström Konstruktör Direkt Ylva Sunnermyr Projektör Utredare Byggingenjör Direkt Kalmar Jan-Eric Holmgren Mark-/VA-projektör Ingenjör väg & vatten Direkt Magnus Bernhardsson Mark-/VA-projektör Ingenjör väg & vatten Direkt Nässjö Thomas Spjuth Arkitekt Direkt Ulrica Ek Projektör Direkt Alexander Hörnberg Högskoleingenjör Projektör Direkt Infrastruktur, på väg Mikael Andersson Byggledare infrastruktur Ingenjör väg & vatten Direkt Greger Adelbrant Byggledare infrastruktur Direkt Henrik Magnisson Byggledare infrastruktur Ingenjör väg & vatten Direkt Roy Bergquist Byggledare infrastruktur Ingenjör väg & vatten Direkt Ove Wilhelmsson Byggledare Infrastruktur Direkt Carl-Johan Bergström Leveransuppföljare Drift och underhåll Direkt Lars Wibing Byggledare infrastruktur Ing Mark/Infrastruktur Mobil Per Lidby Byggledare infrastruktur Ing väg & anläggning Direkt Bertil Stråkendal Byggledare infrastruktur Direkt

20 Referensobjekt Kultur Musikskola Gislaved - 1:a pris arkitekttävling Musikskola Gislaved - 1:a pris arkitekttävling Layoutbearbetning och bygglov för konstmuseum Vandalorum efter koncept av Renzo Piano Building Workshop Layoutbearbetning och bygglov för konstmuseum Vandalorum efter koncept av Renzo Piano Building Workshop Simhall Värnamo - 1.a pris arkitekttävling Aktivitetshall Växjö - 1:a pris arkitekttävling Om- o tillbyggnad Gisle Sport Center Gislaved Detalj pelarfot mosaik Gisle Sport Center Gislaved

21 Referensobjekt Kultur Mötesplats Gisle - om- och tillbyggnad av Gisleparken i Gislaved. Tema: "dansande pelare" Mötesplats Gisle - om- och tillbyggnad av Gisleparken i Gislaved. Tema: "dansande pelare"

22 Referensobjekt Bostäder Förslag på ROT-renovering, 60-talsradhus Svenljunga Fritidshus Fritidsboende i sommarhusområde Kalmar Odensjö Park - bostadsrätter Odensjö Park - bostadsrätter Kv Olivia, Älmhult Bostadsrätter, butiker och P-garage i centrala Ljungby Bostadsrätter kvartershus mot gatan, punkthus på gården och P-källare i centrala Värnamo Fritidsboende vid sjön Bolmen Ljungby Hyresrätter 1:a pris arkitekt-/markanvisningstävling Värnamo Takfot - Detalj villa Herrestad/Värnamo

23 Referensobjekt Bostäder Trädäck takfot och horisont Herrestad/Värnamo Detalj fasader av skärmtegel, torn av aluzink Skillingaryd Hyresrätter och butiker vid centrumtorg Skillingaryd Bostadsrätter med egna klosterträdgårdar Värnamo Kedjehus Folkets Park Nässjö - tävlingsförslag Fritidshus Resö, Bohuslän - Huset är byggt på naturtomt mellan tallar och bergshällar Hyresrätter i två våningar vid Hjortsjön, Vaggeryd Förslag på exploatering/centrumutveckling i Värnamo Hyresrätter, Sävebo Sävsjö Radhus, Kungsängen Jönköping - tävlingsförslag

24 Referensobjekt Bostäder Förslag på exploatering/centrumutveckling i centrala Värnamo Förslag på exploatering/centrumutveckling i centrala Värnamo Passivhus/Flerbostadshus, förslag på punkthus Växjö Fritidshus - naturtomt vid sjön Bolmen, Ljungby Villa sjöläge Drömminge/Värnamo Villa sjöläge Drömminge/Värnamo Åretomboende sjöläge Herrestad/Värnamo Förslag loftgångshus, passivhus, Växjö 1:a pris tävling - radhus Gröndal Värnamo 1:a pris tävling - radhus Gröndal Värnamo

25 Referensobjekt Vård och Omsorg Ombyggnad av befintliga lokaler till trygghetsboende Tranemo Förslag på innegård/gemensamhetsutrymme trygghetsboende, Ljungby Äldreboende och förskola Falkenberg Förslag på äldreboende Gislaved Äldre-, korttids- och trygghetsboende Arboga Äldre-, korttids- och trygghetsboende Arboga Äldre-, korttids- och trygghetsboende Arboga 1:a pris arkitekttävling Humleåsen Gnosjö

26 Referensobjekt Utbildning Nybyggnad förskola, Växthuset, Värnamo Nybyggnad förskola, Växthuset, Värnamo Ombyggnad inredning matsal och servering lågstadieskola Dalstorp Ombyggnad inredning matsal och servering lågstadieskola Dalstorp Utformningsförslag förskola Kalmar Metodkök för Gislaveds Gymnasium Metodkök för Gislaveds Gymnasium

27 Referensobjekt Kontor Nybyggnad kontor lastvagnsanläggning Jönköping Elajo, Värnamo. Inredning foajé i samarbete med Källemo Tillbyggnad foajé, reception, konferens, kontor och försäljningsyta Värnamo Tillbyggnad och inredning kontor Hestra Inredningar Hordagruppen Tillbyggnad foajé, konferens, reception Hordagruppen Tillbyggnad foajé, konferens, reception

28 Referensobjekt Industri Nybyggnad Swede Wheel, Hillerstorp Nybyggnad Swede Wheel, Hillerstorp Nybyggn industri/kontor, Wemo, Bredasten, Värnamo Nybyggnad lastvagnsanläggning Jönköping Nybyggnad lastvagnsanläggning Jönköping Tillbyggnad Törestorps Tråd, Hillerstorp Utformningsförslag lager kontor Göteborg Nybyggnad verkstad lager kontor Vaggeryd Herber, Värnamo. Ny färgsättning, solskydd, utvändig belysning samt entréportal

29 Referensobjekt Kulturhistoriska byggnader Anderstorps Kyrka - Takrenovering, omläggning av takskiffer 1:a pris arkitekttävling om- och tillbyggnad Strandgården, Villshärad 1:a pris arkitekttävling om- och tillbyggnad Strandgården, Villshärad Utformningsförslag kyrka och församlingslokaler Hillerstorp Tävlingsförslag kyrka och församlingslokaler Kalmar Illustrationer utformningsförslag tillbyggnad kyrka Gislaved Lidhults Kyrka - Fönster- och fasadrenovering Mossebo kyrka brand- och inbrottsskydd Tranemo Kyrka - Tak- och fasadrenovering

30 Referensobjekt Samhällsplanering Ljungby Centrum - utformningsförslag trafik- och stadsmässiga samband Ljungby Centrum - utformningsförslag Lilla Torg Ljungby Centrum utformningsförslag Stora Torg Ljungby Centrum - utformningsförslag Kulturtorget Ljungby Centrum - perspektiv gågata / Lilla Torg Ljungby Centrum - vy från Terrazza mot nya Kulturtorget Ljungby Centrum - perspektiv Stora Torg Sydsvenska Krysset, Värnamo Illustration rekreations-/fritidsområde sjön Bolmen Bullerutredning - illustration över tillbyggnad industri respektive närhet till befintliga bostäder

31 Referensobjekt Samhällsplanering Illustration och detaljplan avseende nybyggnad av tre flerbostadshus Mullsjö Illustration över ny etapp kyrkogård, Värnamo Focus, Värnamo - illustration över handels- och industriområde vid E4 och väg 27

32 Referensobjekt Konstruktion Konstruktionsdetalj, TTC Jönköping Ardagh Glass Limmared - ny maskinkällare för kylning av glasmaskiner Utbildningslokaler för TTC, Jönköping

33 Referensobjekt Handel Utformningsförslag till galleria i äldre industrifastighet Värnamo Illustration glastak över Storgatsbacken i Värnamo Utformningsförslag Trävaruhandel och butik utmed Väg 27 Tranemo

34 Referensobjekt Landskapsplanering Planering av gårds-/trädgårdsmiljöer i befintligt miljonprogramsområde, Värnamo Ny hamnbrygga, Hillerstorps hamn Möte mellan trädäck och bergshällar Resö Bohuslän Skissförslag minneslund Trappa integrerad med naturen, Resö Bohuslän Planering av entrésida, trädgårds- och parkeringsytor för radhus Planering av utemiljö, parkering mm i samband med tillbyggnad av musikskola, Gislaved Angöring och ny lekplats Skattkistans förskola Reftele Trädgårdsplanering Habo Skulpturer och ny platsbildning framför hotellet i Tranemo

35 Referensobjekt Övrigt Tranemo Hotell. Fastighetsutveckling om-/tillbyggn Tranemo Hotell. Fastighetsutveckling om-/tillbyggn Utrymme under glastak mellan sporthall och blackbox Aktivitetshall Växjö Idéskiss rondellutsmyckning Illustration vardagsrum villa med sjöutsikt Entréportal Flextronics Enclosures Detalj av betongelement med avtryck av björkstammar. Aktivitetshall Växjö Utformningsförslag parkeringsgård Ljussättningsförslag parkeringsgård Värnamo Ljusstudie färg- och inredningsförslag vind, villa Hestra

36 Referensobjekt Övrigt Utformning friggebod Gnosjö Takavvattning - detalj villa Herrestad Värnamo Gång- och cykelförbindelse Utsiktstorn samt broförbindelse over bangård Värnamo Ny färgsättning solskydd, utvändig belysning samt entréportal Värnamo Vy över badet, Bränninge Gård, Habo Ljusstudie färg- och inredningsförslag villa Hestra Förslag toalettbyggnad kyrkogård Värnamo Elevation kök i herrgård Bor Fågelperspektiv över badet Bränninge Gård Habo

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003 Året i korthet Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 62 miljoner kronor (57). Bruksarea fördelad på typ av lokaler Omsättning Koncernens omsättning uppgick till 522 miljoner

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL BESQAB I KORTHET 2 ÅRET I KORTHET 5 VD:S KOMMENTAR 6-7 AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI 8 FINANSIELLA MÅL 9 OMVÄRLDSANALYS 10 Kundtrender 10 Marknadstrender 11 Pristrender 12 Konkurrenter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gathenhielmska Huset Hälsovetarbacken Lagerhuset

Gathenhielmska Huset Hälsovetarbacken Lagerhuset Årsredovisning2013 Innehållsförteckning Vision, affärsidé, värderingar 2 Året i sammandrag 3 Kort om Higab 4 Higabs uppdrag 5 VD har ordet 6 Mål och uppföljning 8 Marknad 10 Lokalmässiga förutsättningar

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB

ÅRSREDOVISNING 2009 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB Besöksadress: Valthornsvägen 11, 1 tr Postadress: Box 25044, 750 25 Uppsala Tel: 018-40 00 20 Fax: 018-40 32 30 e-post: ukfab@uppsalafastighets.se www.uppsalafastighets.se

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

Hjärtat i byggprocessen

Hjärtat i byggprocessen Hjärtat i byggprocessen Förord Tillsammans med några kollegor var jag med och grundade Projektel 1987. Vårt mål var att bygga upp ett starkt och nytänkande företag inom elteknisk konsultverksamhet. Idag

Läs mer

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna G nr 2 2013 b o v e r k e t s m a g a s i n Planera Bygga Bo Hållbar energianvändning Deklaration+kylskåp=sant Anders har kollen på kostnaden Fler bostäder åt unga Enklare regler för ökat byggande Sant

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

Verksamhetshandbok. Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Version 3.0 2011-03-01

Verksamhetshandbok. Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Version 3.0 2011-03-01 Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö Version 3.0 2011-03-01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Kapitel 1, Affärsidé och policies... 5 Kapitel 2, Ledningens ansvar

Läs mer

Stångåstaden årsredovisning

Stångåstaden årsredovisning Stångåstaden årsredovisning 2013 FRIHET TRYGGHET OCH TRIVSEL SVERIGES NÖJDASTE KUNDER FÖR 5 ÅRET I RAD. (AKTIVBO) CIRKA 33 000 HYRESGÄSTER MER ÄN 18500 LÄGENHETER 4 200 STUDENTLÄGENHETER 35 BOSTÄDER I

Läs mer

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun 1 (14) Dnr MSN 2008/57 2009-11-19 Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun Sammanfattning Projektet syftar till att hitta vägar för kommunen att stimulera

Läs mer

skolor Lugnets skola och Mariehällsskolan.

skolor Lugnets skola och Mariehällsskolan. Årsredovisning 2014 STOCKHOLM DECEMBER 2014 Engagemanget för oss framåt Stockholm växer och det betyder att staden både behöver nya bostäder och skolplatser. För SISAB:s del innebär det att vi bygger om,

Läs mer

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Det här är Magnolia Bostad...2 2014 i korthet...4 Historik...6 VD har ordet...8 Marknaden... 12 Vision, affärsidé och mål... 17 Affärsmodell...18 Magnolia Bostads förädlingsprocess...

Läs mer

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 B Hållbarhetsprogram Storsjö Strand etapp 1, 2013-05-20 har författats av Johanna Engberg och Maria Nordberg, White Arkitekter AB 2 INNEHÅLL 1. INFORMATION

Läs mer

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete Sid 1(20) Diarie Ansökan Uppgifter om projektet Namn på projektet Hela kedjan till Arbete Startdatum 2015-09-01 Kontaktperson för projektet Carina Lindgren Slutdatum 2018-08-31 E-post Behörig företrädare

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006 Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006 Innehåll 3 Sammanfattning och nyckeltal 4-5 VD har ordet 6-7 Särskilda projekt 8-13 Det här är Skelleftebostäder 14-17 Våra hyresgäster 18-20 Våra medarbetare

Läs mer

Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009

Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Värmland Layout: HSB Värmland Foto: Maria Obed, Benjamin Goss, HSB Värmland Tryck: Just Nu tryck Karlstad. Papper: Multidesign

Läs mer

FASTIGHETSTJÄNSTE ÅLTIDER & VENDING

FASTIGHETSTJÄNSTE ÅLTIDER & VENDING MÅLTIDER & VENDING FASTIGHETSTJÄNSTER ARBETSPLATS- TJÄNSTER LOGISTICS SERVICES STÄDTJÄNSTER MEETINGS & EVENTS Service med EQ Sodexo AB är ett av Sveriges och Nordens ledande Service Managementföretag.

Läs mer

PROTOKOLL. Ärende Parter

PROTOKOLL. Ärende Parter PROTOKOLL Ärende Parter Utvecklingsavtal SAMHALL Samhallförbundet Grafiska Fackförbundet Industrifacket Svenska Metallindustriarbetareförbundet Svenska Träindustriarbetareförbundet Svenska Industritjänstemannaförbundet

Läs mer

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler 05 VÄSTERVIK 2011 Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET med sina egentillverkade möbler Höstrusk och harmoni Nu byggs många nya bostäder i Västervik, både villor och bostadsrätter. Kanske just din

Läs mer

2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin

2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin Projekt & Affärer 2/10 NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE Foto: Pär Lodin RAPPORT FRÅN EN CYKELSADEL I förra numret av Projekt & Affärer berättade jag om WSPs energikampanj som bland annat

Läs mer

FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014

FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014 FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014 VEM? VAD? HUR? Verksamhetsplan_2013.indd 1 2013-04-19 14.09 INNEHÅLL DEL 1 VEM ÄR VI? Förord 3 Malmö stad som markägare 4 Organisation 5 Vem är fastighetskontoret

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19)

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19) för utveckling av Ånge kommun 1 (19) Spångbrogården, Ånge Hallstaborgs servicehus i Hallsta Framsteget, Ljungaverks hemtjänst Foton: Ånge kommun för utveckling av Ånge kommun 2 (19) Se även temahäfte 2

Läs mer