Fånga Förstå Förverkliga. Välkommen till bsv. bsv är inget traditionellt arkitektkontor eller byggkonsultföretag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fånga Förstå Förverkliga. Välkommen till bsv. bsv är inget traditionellt arkitektkontor eller byggkonsultföretag."

Transkript

1 Fånga Förstå Förverkliga Välkommen till bsv bsv är inget traditionellt arkitektkontor eller byggkonsultföretag. Vår affärsidé är i många avseenden unik och vår samlade kunskap och erfarenhet innebär att vi kan erbjuda en bred och gedigen kompetens till våra kunder. Vx

2 bsv arkitekter & ingenjörer ab har verksamhet/kontor i Värnamo, Tranemo, Jönköping, Kalmar, Växjö och Nässjö. I verksamheten ingår drygt 60 medarbetare, som utgörs av arkitekter, civilingenjörer, byggingenjörer, högskoleingenjörer, fysiska planerare, energi- och miljöingenjörer samt administrativ personal. Affärsidé bsv s affärsidé bygger på att vara uppdragsgivaren till bästa nytta genom att fånga, förstå och förverkliga kundens önskemål och behov samt skapa projekt med hög arkitektonisk och teknisk standard där rum och gestaltning bidrar till största livskvalitet för användare. bsv skall ha bred kompetenssammansättning av medarbetare med gedigen utbildning kvalificerade erfarenheter och med spetskompetens inom respektive verksamhetsområde. bsv s verksamhet skall genom kostnadsmedvetenhet tillhandahålla högsta klass på utförda tjänster och produkter med genomtänkt miljöprofil, för att uppnå största kundtillfredsställelse och härigenom skapa förutsättningar till offensiv utveckling och lönsamhet för bsv.

3 Verksamhetspolicy för bsv bsv ska: Ha ambitionen att fånga - förstå - förverkliga kundens behov och önskemål; ett brinnande servicetänkande och vilja till en effektiv problemlösning. I samråd med Kunden arbeta för ett nytänkande, för alternativa och mer hållbara lösningar; skapa byggnader med energi- och miljöriktig teknik och anpassade lösningar som skapar en sund inomhusmiljö. Se med ett strategiskt och långsiktigt perspektiv, för det egna företaget och i den omgivning som bsv verkar. Sträva efter att i arbetet tillvarata naturen, ekonomiska, sociala och mänskliga resurser. Tankesättet ska vara ett hänsynsfullt nyttjande av resurser, mångfald och kreativitet. Tillämpa en arbetsmetodik som säkerställer rätt kvalitet, effektiv produktion och stabil ekonomi, utifrån ett livscykelperspektiv. Utveckla en god arbetsmiljö och gemenskap där uppmuntran väger tyngre än kritik; att alltid ställa upp för kollegan. Arbetet ska, så långt möjligt, kännas stimulerande och samtidigt ge en god balans mellan jobb och fritid. Våga ta ställning och stå för etiska värderingar som inger förtroende; ett fullödigt engagemang för Kunden och för den enskilda människan. Finna nätverk och former att vara (och upplevas som) en drivande och positiv aktör i samhället, såväl lokalt/ regionalt som internationellt.

4 Kort historik Företaget startade 1969 som teknikkonsult med specialkompetens inom betong- och stålkonstruktioner samt väg- och vattenanläggningar. Verksamheten har successivt breddats och företaget arbetar idag med olika typer av projekt från idé till förverkligande. Företaget bsv bsv arkitekter & ingenjörer ab Företaget innehar F-skattesedel Org nr Aktiekapital 800 kkr Omsättning kkr / år Ansvarsförsäkring Antal medarbetare 120 Bb försäkrat hos STD/AON Länsförsäkringar 59 personer

5 Projektuppföljning Projektens ekonomiska villkor och förutsättningar bestäms i ett beställningserkännande, normalt baserat på konsult-/ramavtal enligt ABK 09. Budgetering av egna insatser, inköpta arbeten och tjänster detaljeras så att varje individ har budgetansvar för sin del. Projektansvarig sammanför och avstämmer kontinuerligt (normalt 1 gång per månad) upparbetat i förhållande till budget. Vidare anmäls och avtalas till uppdragsgivaren om eventuella avvikelser i förhållande till beställningen skett. Debitering sker vanligen månadsvis i efterskott eller efter avtalad betalningsplan. Redovisningen anpassas i varje fall till uppdragsgivarens krav. Affärsinriktning bsv's affärsinriktning bygger på en bred bas för att: dels erbjuda visionära och väl balanserade idéer och tjänster, dels utnyttja kompetenser och resurser inom företaget på effektivaste sätt genom att respektive spetskompetens kan ta stöd av övriga, dels erhålla kompetensåterföring från genomförandeskede, dels vara kontinuerligt uppdaterade avseende utföranden och kostnader, dels söka överbygga konjunktursvackor och medverka i en "längre" genomförandeprocess i projekt.

6 Företagets kompetensområden Företaget inriktar verksamheten på följande huvudområden: Arkitektur bsv s arkitekter arbetar med alla typer av projekt, från det lilla boendet till stora komplexa projekt. Vi sätter kunden i centrum. Lyhördhet och dialog ser vi som en förutsättning för att skapa god arkitektur. Vi har en högt utvecklad visualiseringsteknik, som är ett viktigt redskap i dialogen med våra kunder. Vår expertis och ambition är att innan varje projekt, oavsett storlek, lösa uppdragen och skapa mervärden genom en stark och tydlig arkitektonisk profil Samhällsplanering bsv utför detaljplaner, konsekvensbeskrivningar, utredningar, analyser, landskapsanalyser med mera. Vi är lyhörda för våra kunders behov och önskemål. Vi erbjuder helhetslösningar inom samhällsplaneringen genom ett nära samarbete mellan våra fysiska planerare och miljöingenjörer, geotekniker etc. bsv är med och skapar hållbara planer såväl estetiskt som ur sociala, ekologiska och samhällsekonomiska aspekter. Vi bemöter samhällets krav genom att erbjuda kompletterande utredningar inom områdena miljöteknik, geoteknik, radon, buller och väg.

7 Konstruktioner/Byggteknik bsv utför konstruktionsberäkningar för bland annat bärighet, hållfasthet och stabilitet. Våra uppdrag är mångsidiga, såsom villa-, utbildnings-, handels-, kyrko- och industriprojekt. Vi bistår med energiberäkningar och lösningar som säkerställer sunda hus utan mögel och onödiga energiförluster. Miljörådgivning bsv bevakar miljöaspekter vid byggnation och samhällsplanering som möter ökande krav på en hälsosam inom- och utomhusmiljö, Vi bistår med lösningar för kemikalie- och energianvändning, vatten- och luftkvalitet, mätning av buller, fukt och inomhusklimat. bsv anlitas av allt fler företag för en strategisk rådgivning, vid fastighetsaffärer och värdering av miljöskulder, MKB, miljöteknik, riskanalyser m m.

8 Energirådgivning bsv s energiexperter är certifierade genom Swedcert. Vårt företag är ackrediterat genom Swedac som behörigt företag för att utföra energideklarationer. Vi erbjuder våra kunder energirådgivning, goda långsiktiga energibesparande lösningar och förbättringsåtgärder. bsv kan medverka till att minska driftkostnader för industrilokaler, lokaler, bostäder mm. Vi erbjuder energismarta lösningar vid renovering, till- och ombyggnader och nyproduktion. Vårt mål är att utförda förbättringsåtgärder på sikt skall bli en lönsam affär för dig som är fastighetsägare, samtidigt som du gör en miljögärning Infrastruktur bsv s bygg- och projektledare ombesörjer viktiga delar i projekt avseende anläggningsteknik och infrastrukturobjekt. Vi bistår våra uppdragsgivare med teknisk och administrativ handläggning, samordning, uppföljning samt kontroll och besiktningar. bsv utför även vägutredningar, arbetsplaner och bygghandlingar för väg- och broprojekt samt projektering av övriga typer av mark-, ledningsoch anläggningsprojekt

9 Bygg- och projektledning, kontrollansvar bsv ombesörjer bygg- och projektledning samt kontrollansvar. Uppdragen innefattar bl a bygg-, mark- och anläggningsobjekt. Vi utför teknisk och administrativ handläggning, samordning, uppföljning samt kontroll och besiktningar Landskapsplanering bsv formger och planerar grönområden och utemiljöer i alla skalor. Allt ifrån den lilla trädgården till övergripande grönstruktur för större områden eller städer. Vi hjälper våra kunder med rådgivning, utformningsidéer, kompletta markritningar och växtförteckningar. Vår målsättning är att skapa estetiskt tilltalande och uthålliga anläggningar. På landskapssidan kan vi även bistå med gestaltningsprogram och vård- och underhållsplaner, för större anläggningar som kyrkogårdar och parker.

10 Design Väl designade föremål berör betraktaren. Vi anser att väldesignade föremål som en receptionsdisk, en unik trappa eller exempelvis en öppen spis kan tillföra nya eller befintliga miljöer både karaktär och själ. bsv designar objekt och föremål utifrån våra kunders idéer och önskemål.

11 Teknisk utrustning Följande tekniska utrustning förfogar vi över och har tillgång till: Data Som kontorsapplikation används Office i Windowsmiljö och dokumenthantering sker med programvara Chaos. För konstruktionsberäkningar används Strusoft programpaket med bl a fem-design, Winstatik mm. Energieffektivitet beräknas med programvaran VIP. För övriga beräkningsbehov, ex.vis kostnadskalkyler, används särskilda programapplikationer. Geo-/mätutrustning Sticksonderingsutrustning För bestämning av jordlagertjocklekar etc Sonderingsutrustning För vikt-, slag-, vingsondering, skruvprovtagning Installation av grundvattenrör Borrbandvagn För vikt-, slag-, hejarsondering, vingsondering. ostörd provtagning (standardkolvborr, ST II Ø50 mm) störd provtagning (provtagningspets Ø50 mm, resp skruvprovtagning) installation av grundvattenrör

12 Packningsprovtagare för bestämning av packningsgrad Totalstation och avvägningsinstrument för inmätning i fält Miljöprovtagningsutrustning/PID för mätning i fält Radonmätningsinstrument för mätning i fält Värmekamera för mätning bl a i samband med energideklarationer och energiförbättringsförslag GPS-mätutrustning för koordinatmätningar i fält

13 Organisationsplan Projektvis upprättas en anpassad tid- och resursplan för varje specifikt uppdrag. Resursplanering Varannan vecka sammanträffar företagets ledningsgrupp och planerar projekttidplan - genomförd/pågående del - kvarstående del resurser kapacitet arbetsfördelning ev samarbetspartner Interninformation De informationssystem som vi tekniskt använder oss av bygger på data. Inom företaget utges/delges i samband med varje ledningsmöte ett informationsblad "int-nytt" I int-nytt delges bl a planeringssituation beläggningsläget orderstock erfarenhetsåterföring utbildning etc

14 Dokumentation All information, som inverkar i ett projekts handläggning och genomförande dokumenteras. Dokumenteringen sker så att den i alla skeden finns aktuell och tillgänglig för alla medarbetarna i projektet. För att eliminera felaktig eller misstolkad information e d förs en handläggardagbok där alla händelser kronologiskt noteras överblickbart med hänvisning till detaljinformation under särskild flik i projektpärmen bsv har sedan flera år inarbetat ett kvalitetsoch miljöledningssystem som ansluter till SS-EN ISO 9001:2008 och SS-EN ISO 14001:2004. Handläggning enligt kvalitetsoch miljöledningssystem Normal handläggningsordning av uppdrag hanteras enl följande: Uppdraget registreras och avtalsvillkor, direktiv etc dokumenteras. Styrgruppen inventerar och strukturerar projektinsatsen och avsätter lämpligast resurs och kompetens. Planering/avstämning sker normalt i 2-veckorsintervaller. Projektansvarig upprättar tidplan och specificerar insatserna med tydliggjord ansvarsfördelning för respektive delinsats. Särskilt stor vikt läggs vid att söka och inhämta information från alla i projektet berörda samt klarlägga kvalitets- och miljökrav. Samråd etc externt och internt sker kontinuerligt och alla direktiv/beslut o d dokumenteras och delges berörda.

15 Avstämning sker med jämna intervaller och i enlighet med uppdragsgivarens krav med avseende på arbetsläge i förhållande till tidplan upparbetade kostnader i förhållande till budget prognos för ej genomförda delar konsekvenser av eventuella förändringar av uppdragets direktiv och omfattning. Utarbetade rutinbeskrivningar, checklistor och mallar är hjälpmedel till att genomföra projekt med kontinuitet och inom fastställda ramar.

16 Kontakt Värnamo (huvudkontor) Brogatan Värnamo Tel vx: Tranemo Storgatan Tranemo Jönköping Bataljonsgatan Jönköping Kalmar Engelska Vägen Kalmar Växjö Kronobergsgatan Växjö Nässjö Storgatan 49A Nässjö E-postadress till medarbetare enligt principen:

17 Värnamo Medarbetare Johnny Grauengaard VD, Arkitekt Direkt Maria Lindahl Arkitekt Direkt Peter Kjöller Projekt-/byggledare Energiexpert Kontrollansvarig Direkt Tom Ericsson Projekt-/byggledare Byggingenjör SBR KA, Besiktningsman Direkt Jona Valsdottir Formgivare Projektör Högskoleingenjör Direkt Linda Nielsen Ekonomi Direkt Josefine Sävqvist Arkitekt Direkt Terese Salomonsson Markprojektör Trafikutredare Civiling. väg&vatten Direkt Kjell Thulin Projektledare Direkt Mats Hellman Miljöchef Miljöingenjör MSc Direkt Carméla Skillfeldt Ekonomiansvarig Kire Gulevski Konstruktör Civilingenjör Ann-Charlotte Johansson Ekonom Kristina Östberg Carlsson Administratör Annacarin Holm Fysisk planerare Direkt Direkt Direkt Direkt Direkt Stina Lüddeckens Projektör Utredare Högskoleingenjör Direkt Karin Arvidsson Konstruktör Civilingenjör Direkt Gabriel Dursun Konstruktör Civilingenjör Direkt Maria Jarl Ekonomiassistent Direkt Dusan Mijatovic Konstruktör Direkt Emma Lantz Formgivare Projektör Högskoleingenjör Direkt Gert Lönnqvist Sakkunnig brand Brandskyddsprojektör Mobil Tommy Jarebrink Projekt-/byggledare Kontrollansvarig Direkt Henrik Lind Projekt-/byggledare Byggingenjör Kontrollansvarig Direkt Anders Linusson Projektör Byggingenjör Direkt

18 Värnamo Camilla Collryd Administratör Hanna Ogstedt Konstruktör Daniel Lillienberg Brandingenjör Amir Duzel Fastighetsingenjör Energiingenjör Direkt Direkt Direkt Direkt Tranemo Mikael Rigert Projekt-/byggledare Energiexpert, KA Kvalitetschef Direkt Henrik Johansson Projektör Högskoleingenjör Direkt Jörgen Hurtig Energirådgivare Energiingenjör Direkt Martina Dahl Projektör Byggingenjör Direkt Börje Johannesson Projekt-/byggledare Kontrollansvarig Besiktningsman Direkt Jönköping Carl Edvard Rösiö Projektör Högskoleingenjör Kontrollansvarig Direkt David Eriksson Konstruktör Civilingenjör Direkt Sven Thofelt Konstruktör Högskoleingenjör Direkt Josefine Almhill Projektör Högskoleingenjör Direkt Erling Johnsen Projekt-/byggledare Högskoleingenjör Direkt Andrej Ciszewski Illustratör Projektör Högskoleingenjör Direkt Björn Gustafsson Projektör Högskoleingenjör Direkt Soheilla El Masry Konstruktör Högskoleingenjör Direkt Andreas Boström Projekt-/byggledare Högskoleingenjör Kontrollansvarig Direkt Samuel Birath Projekt-/byggledare Kontrollansvarig Cert. Besiktningsman Direkt Martin Henriksson Arkitekt Direkt

19 Växjö Oskar Årevall Arkitekt Direkt Marcin Pieczara Arkitekt Direkt Henrik Lindström Konstruktör Direkt Ylva Sunnermyr Projektör Utredare Byggingenjör Direkt Kalmar Jan-Eric Holmgren Mark-/VA-projektör Ingenjör väg & vatten Direkt Magnus Bernhardsson Mark-/VA-projektör Ingenjör väg & vatten Direkt Nässjö Thomas Spjuth Arkitekt Direkt Ulrica Ek Projektör Direkt Alexander Hörnberg Högskoleingenjör Projektör Direkt Infrastruktur, på väg Mikael Andersson Byggledare infrastruktur Ingenjör väg & vatten Direkt Greger Adelbrant Byggledare infrastruktur Direkt Henrik Magnisson Byggledare infrastruktur Ingenjör väg & vatten Direkt Roy Bergquist Byggledare infrastruktur Ingenjör väg & vatten Direkt Ove Wilhelmsson Byggledare Infrastruktur Direkt Carl-Johan Bergström Leveransuppföljare Drift och underhåll Direkt Lars Wibing Byggledare infrastruktur Ing Mark/Infrastruktur Mobil Per Lidby Byggledare infrastruktur Ing väg & anläggning Direkt Bertil Stråkendal Byggledare infrastruktur Direkt

20 Referensobjekt Kultur Musikskola Gislaved - 1:a pris arkitekttävling Musikskola Gislaved - 1:a pris arkitekttävling Layoutbearbetning och bygglov för konstmuseum Vandalorum efter koncept av Renzo Piano Building Workshop Layoutbearbetning och bygglov för konstmuseum Vandalorum efter koncept av Renzo Piano Building Workshop Simhall Värnamo - 1.a pris arkitekttävling Aktivitetshall Växjö - 1:a pris arkitekttävling Om- o tillbyggnad Gisle Sport Center Gislaved Detalj pelarfot mosaik Gisle Sport Center Gislaved

21 Referensobjekt Kultur Mötesplats Gisle - om- och tillbyggnad av Gisleparken i Gislaved. Tema: "dansande pelare" Mötesplats Gisle - om- och tillbyggnad av Gisleparken i Gislaved. Tema: "dansande pelare"

22 Referensobjekt Bostäder Förslag på ROT-renovering, 60-talsradhus Svenljunga Fritidshus Fritidsboende i sommarhusområde Kalmar Odensjö Park - bostadsrätter Odensjö Park - bostadsrätter Kv Olivia, Älmhult Bostadsrätter, butiker och P-garage i centrala Ljungby Bostadsrätter kvartershus mot gatan, punkthus på gården och P-källare i centrala Värnamo Fritidsboende vid sjön Bolmen Ljungby Hyresrätter 1:a pris arkitekt-/markanvisningstävling Värnamo Takfot - Detalj villa Herrestad/Värnamo

23 Referensobjekt Bostäder Trädäck takfot och horisont Herrestad/Värnamo Detalj fasader av skärmtegel, torn av aluzink Skillingaryd Hyresrätter och butiker vid centrumtorg Skillingaryd Bostadsrätter med egna klosterträdgårdar Värnamo Kedjehus Folkets Park Nässjö - tävlingsförslag Fritidshus Resö, Bohuslän - Huset är byggt på naturtomt mellan tallar och bergshällar Hyresrätter i två våningar vid Hjortsjön, Vaggeryd Förslag på exploatering/centrumutveckling i Värnamo Hyresrätter, Sävebo Sävsjö Radhus, Kungsängen Jönköping - tävlingsförslag

24 Referensobjekt Bostäder Förslag på exploatering/centrumutveckling i centrala Värnamo Förslag på exploatering/centrumutveckling i centrala Värnamo Passivhus/Flerbostadshus, förslag på punkthus Växjö Fritidshus - naturtomt vid sjön Bolmen, Ljungby Villa sjöläge Drömminge/Värnamo Villa sjöläge Drömminge/Värnamo Åretomboende sjöläge Herrestad/Värnamo Förslag loftgångshus, passivhus, Växjö 1:a pris tävling - radhus Gröndal Värnamo 1:a pris tävling - radhus Gröndal Värnamo

25 Referensobjekt Vård och Omsorg Ombyggnad av befintliga lokaler till trygghetsboende Tranemo Förslag på innegård/gemensamhetsutrymme trygghetsboende, Ljungby Äldreboende och förskola Falkenberg Förslag på äldreboende Gislaved Äldre-, korttids- och trygghetsboende Arboga Äldre-, korttids- och trygghetsboende Arboga Äldre-, korttids- och trygghetsboende Arboga 1:a pris arkitekttävling Humleåsen Gnosjö

26 Referensobjekt Utbildning Nybyggnad förskola, Växthuset, Värnamo Nybyggnad förskola, Växthuset, Värnamo Ombyggnad inredning matsal och servering lågstadieskola Dalstorp Ombyggnad inredning matsal och servering lågstadieskola Dalstorp Utformningsförslag förskola Kalmar Metodkök för Gislaveds Gymnasium Metodkök för Gislaveds Gymnasium

27 Referensobjekt Kontor Nybyggnad kontor lastvagnsanläggning Jönköping Elajo, Värnamo. Inredning foajé i samarbete med Källemo Tillbyggnad foajé, reception, konferens, kontor och försäljningsyta Värnamo Tillbyggnad och inredning kontor Hestra Inredningar Hordagruppen Tillbyggnad foajé, konferens, reception Hordagruppen Tillbyggnad foajé, konferens, reception

28 Referensobjekt Industri Nybyggnad Swede Wheel, Hillerstorp Nybyggnad Swede Wheel, Hillerstorp Nybyggn industri/kontor, Wemo, Bredasten, Värnamo Nybyggnad lastvagnsanläggning Jönköping Nybyggnad lastvagnsanläggning Jönköping Tillbyggnad Törestorps Tråd, Hillerstorp Utformningsförslag lager kontor Göteborg Nybyggnad verkstad lager kontor Vaggeryd Herber, Värnamo. Ny färgsättning, solskydd, utvändig belysning samt entréportal

29 Referensobjekt Kulturhistoriska byggnader Anderstorps Kyrka - Takrenovering, omläggning av takskiffer 1:a pris arkitekttävling om- och tillbyggnad Strandgården, Villshärad 1:a pris arkitekttävling om- och tillbyggnad Strandgården, Villshärad Utformningsförslag kyrka och församlingslokaler Hillerstorp Tävlingsförslag kyrka och församlingslokaler Kalmar Illustrationer utformningsförslag tillbyggnad kyrka Gislaved Lidhults Kyrka - Fönster- och fasadrenovering Mossebo kyrka brand- och inbrottsskydd Tranemo Kyrka - Tak- och fasadrenovering

30 Referensobjekt Samhällsplanering Ljungby Centrum - utformningsförslag trafik- och stadsmässiga samband Ljungby Centrum - utformningsförslag Lilla Torg Ljungby Centrum utformningsförslag Stora Torg Ljungby Centrum - utformningsförslag Kulturtorget Ljungby Centrum - perspektiv gågata / Lilla Torg Ljungby Centrum - vy från Terrazza mot nya Kulturtorget Ljungby Centrum - perspektiv Stora Torg Sydsvenska Krysset, Värnamo Illustration rekreations-/fritidsområde sjön Bolmen Bullerutredning - illustration över tillbyggnad industri respektive närhet till befintliga bostäder

31 Referensobjekt Samhällsplanering Illustration och detaljplan avseende nybyggnad av tre flerbostadshus Mullsjö Illustration över ny etapp kyrkogård, Värnamo Focus, Värnamo - illustration över handels- och industriområde vid E4 och väg 27

32 Referensobjekt Konstruktion Konstruktionsdetalj, TTC Jönköping Ardagh Glass Limmared - ny maskinkällare för kylning av glasmaskiner Utbildningslokaler för TTC, Jönköping

33 Referensobjekt Handel Utformningsförslag till galleria i äldre industrifastighet Värnamo Illustration glastak över Storgatsbacken i Värnamo Utformningsförslag Trävaruhandel och butik utmed Väg 27 Tranemo

34 Referensobjekt Landskapsplanering Planering av gårds-/trädgårdsmiljöer i befintligt miljonprogramsområde, Värnamo Ny hamnbrygga, Hillerstorps hamn Möte mellan trädäck och bergshällar Resö Bohuslän Skissförslag minneslund Trappa integrerad med naturen, Resö Bohuslän Planering av entrésida, trädgårds- och parkeringsytor för radhus Planering av utemiljö, parkering mm i samband med tillbyggnad av musikskola, Gislaved Angöring och ny lekplats Skattkistans förskola Reftele Trädgårdsplanering Habo Skulpturer och ny platsbildning framför hotellet i Tranemo

35 Referensobjekt Övrigt Tranemo Hotell. Fastighetsutveckling om-/tillbyggn Tranemo Hotell. Fastighetsutveckling om-/tillbyggn Utrymme under glastak mellan sporthall och blackbox Aktivitetshall Växjö Idéskiss rondellutsmyckning Illustration vardagsrum villa med sjöutsikt Entréportal Flextronics Enclosures Detalj av betongelement med avtryck av björkstammar. Aktivitetshall Växjö Utformningsförslag parkeringsgård Ljussättningsförslag parkeringsgård Värnamo Ljusstudie färg- och inredningsförslag vind, villa Hestra

36 Referensobjekt Övrigt Utformning friggebod Gnosjö Takavvattning - detalj villa Herrestad Värnamo Gång- och cykelförbindelse Utsiktstorn samt broförbindelse over bangård Värnamo Ny färgsättning solskydd, utvändig belysning samt entréportal Värnamo Vy över badet, Bränninge Gård, Habo Ljusstudie färg- och inredningsförslag villa Hestra Förslag toalettbyggnad kyrkogård Värnamo Elevation kök i herrgård Bor Fågelperspektiv över badet Bränninge Gård Habo

info@bsv.se www.bsv.se Vx 010-1300300

info@bsv.se www.bsv.se Vx 010-1300300 2016-05-20 16 Blicka Framåt bsv arkitekter & ingenjörer ab Företagspresentation info@bsv.se www.bsv.se Vx 010-1300300 bsv arkitekter & ingenjörer ab bsv är inget traditionellt arkitektkontor eller byggkonsultföretag.

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Affärsidé. Vision. På våra lokala marknader skall JSB vara den ledande projektpartnern inom entreprenader och byggservice.

Affärsidé. Vision. På våra lokala marknader skall JSB vara den ledande projektpartnern inom entreprenader och byggservice. Affärsidé JSB är ett företag inom Bygg- och projektutveckling. Vi skall i företaget och i våra projekt bidra till ett bra samhälle med fokus på hållbarhet, mångfald och positiva upplevelser. Ø Ekonomi

Läs mer

Ett konsultbolag i elkraftbranschen

Ett konsultbolag i elkraftbranschen Ett konsultbolag i elkraftbranschen är ett framåtsträvande konsultföretag med inriktning på elnätsbyggnation. Vårt mål är att vara den naturliga samarbetspartnern och att kunden känner ett mervärde i att

Läs mer

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Miljöanpassat byggande Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Agenda Varför skall man lägga fokus på energi- och miljöfrågor? Byggnaden och energianvändning Vad gör byggsektorn? September

Läs mer

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur

Läs mer

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig?

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig? Brand & Risk Hur kan vi hjälpa dig? WSP BRAND & RISK Vårt erbjudande Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom tjänsteområdena hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö. Vår totala

Läs mer

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt I samarbete med 1 Vad är IPM? IPM, Independent Project Monitoring, är en oberoende projektövervakningsfunktion

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Vi sänker din energiförbrukning!

Vi sänker din energiförbrukning! ENERGIDEKLARATION OCH ENERGIEFFEK TIVISERING Vi sänker din energiförbrukning! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ENERGIBYRÅN 3 2 ENERGIBYRÅNS TJÄNSTER 4 OVK (OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 4 LAGEN OM ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar EBAB är ett bygg- och entreprenadföretag som huvudsakligen verkar inom Örebro och Västmanlands

Läs mer

partnering enligt byggtema

partnering enligt byggtema partnering enligt byggtema fördelar med Partnering Högre effektivitet ger bättre lönsamhet Revirtänkande faller bort tvister minimeras Högre kvalitet i alla led Fokus på kundnytta och ekonomi Budget och

Läs mer

Introduktion - version 3.0 Copyright Tyréns AB ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER

Introduktion - version 3.0 Copyright Tyréns AB ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER Instrument för miljöstyrning En miljöbedömning ger dig kunskap om dina fastigheters miljöbelastning. Systemet redovisar olika miljönyckeltal

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Affärsidé Vi betraktar oss som ett serviceföretag verksamt inom byggnads- och fastighetsbranschen. Vi skall vid varje tillfälle tillgodose våra kunders krav i varje enskilt projekt

Läs mer

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se space studio arkitekt Måns Hallén konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se Företagspresentation Space studio är ett litet dynamiskt

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Affärsidé Vi betraktar oss som ett serviceföretag verksamt inom byggnads- och fastighetsbranschen. Vi skall vid varje tillfälle tillgodose våra kunders krav i varje enskilt projekt

Läs mer

Välkommen till ACi Transport & Spedition AB

Välkommen till ACi Transport & Spedition AB Välkommen till ACi Transport & Spedition AB ACi erbjuder ett prisvärt transportsystem inom Europa med högsta kvalitet och säkerhet. Vår affärsidé består i att på ett personligt och serviceinriktat sätt

Läs mer

Företagspresentation 2016

Företagspresentation 2016 Företagspresentation 2016 Affärsidé JSB är ett företag inom Bygg- och projektutveckling. Vi skall i företaget och i våra projekt bidra till ett bra samhälle med fokus på hållbarhet, mångfald och positiva

Läs mer

Facilities Management

Facilities Management Facilities Management Fastighetsförvaltning Med fastigheten som utgångspunkt Mål att utveckla fastighetens lönsamhet Fastighetsförvaltning är en kärnverksamhet FM definition Att få fastigheter, byggnader,

Läs mer

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun S A M R Å D S H A N D L I N G Detaljplan för TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2013-08-19 Reviderad 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 PLANENS

Läs mer

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

Referenslista Uppdaterad 2010-1026

Referenslista Uppdaterad 2010-1026 Sida 1/9 Nedan följer ett urval av våra senaste referenser sorterat per kategori Affärscentrum / Butiker 1 Objekt CityGross År 2010 Beställare GKV Ventservice Ort Borås Referens Krister Helt Tel. 0512-93110

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

TULETORGET Kv. LÄRKAN 14 SUNBYBERGS STAD

TULETORGET Kv. LÄRKAN 14 SUNBYBERGS STAD FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN ENLIGT PBL TULETORGET Kv. LÄRKAN 14 SUNBYBERGS STAD NY OCH TILLBYGGNAD BOSTÄDER WALLENSTAM AB Rev. 120312. komplettering med förteckning erforderliga kontroller och hantering

Läs mer

INCOORDS RESULTATGARANTI. Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad.

INCOORDS RESULTATGARANTI. Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad. INCOORDS RESULTATGARANTI Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad. INFUTURE: Projektorienterad och unik arbetsmodell som ger dig resultatgaranti. Det som gör arbetsmodellen

Läs mer

Vi bygger attraktiva Kalmar

Vi bygger attraktiva Kalmar Vi bygger attraktiva Kalmar Staden som växer Samhällsbyggnadskontoret ser till att Kalmar växer. Precis som det låter är samhällsbyggnad ett brett spektrum där stadsplanering, lantmäteri, miljö, och trafikplanering

Läs mer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer Kumla växer Aktuella projekt och planer Kumla växer! Kumla var en gång i tiden centralorten för Sveriges skotillverkning. Ett talesätt från förr lyder Skomakare, bliv vid din läst. I Kumla har vi fortfarande

Läs mer

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09 Solenergi och arkitektur i Malmö stad Katarina Garre, 2014-12-09 Råd och riktlinjer Solenergi och arkitektur Råd och riktlinjer uppmuntra och inspirera byggherrar att använda sig av solens energi Solenergi

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Bostadsområden. 1.Kort Presentation. Vi är tre personer här på Arkitektkontoret i Eksjö.

Bostadsområden. 1.Kort Presentation. Vi är tre personer här på Arkitektkontoret i Eksjö. 1.Kort Presentation Vi är tre personer här på Arkitektkontoret i Eksjö. Pål Dunér är arkitekt SAR/MSA och började en gång som snickare på ett litet byggföretag i Småland. Detta har påverkat inriktningen

Läs mer

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 Himlatrappan Kivik Art Centre har bjudit in Gert Wingårdh, vår internationellt mest uppmärksammade arkitekt, att rita något för landskapet kring

Läs mer

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Lindfeldts Måleri AB Inledning Lindfeldts Måleri AB är Dalarnas största målerikoncern med 150 medarbetare och en omsättning på nästan 100 miljoner

Läs mer

Sociala och ekonomiska konsekvenser som berör projekt och planer inom Stadsmiljöavdelningens ansvarsområden

Sociala och ekonomiska konsekvenser som berör projekt och planer inom Stadsmiljöavdelningens ansvarsområden Checklista Hållbar utveckling vad gäller sociala och ekonomiska aspekter. De ekologiska aspekterna tas upp i Beslutsunderlag för BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Sociala

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(11) Plats och tid Fastighetskontoret i Gislaved, klockan 8.00-8.45 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2016-03-30 Beslutande Lisbeth Åkestrand (M) ordförande Agne Sahlin (S) Marina Josefsson (S) Marcus

Läs mer

www.jonsonsbygg.se 1

www.jonsonsbygg.se 1 www.jonsonsbygg.se 1 Din lokala byggare med Vätter bygden som bas. Kompetens från allt inom byggservice till totalentreprenad. Jonsons Byggnads ab har en över femtioårig tradition av att vara en lokal

Läs mer

Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA. 2008-09-09 rev 2009-02-03

Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA. 2008-09-09 rev 2009-02-03 Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA 2 (10) FÖRORD INLEDNING Frykvalla Förvaltning AB har tagit fram detta förslag till program för en ny detaljplan. Avsikten är att visa på

Läs mer

Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab)

Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab) Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab) INTRESSEANMÄLAN Konstnärligt gestaltningsuppdrag Angereds bad- och isanläggning, Göteborg DEL 1 2011-11-07 Intresseanmälan - konstnärligt gestaltningsuppdrag

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö Renovering med fokus på energi och innemiljö Fastigheten på Katjas Gata 119 efter ombyggnad. Kan man göra lågenergihus av ett befintligt bostadshus från miljonprogrammet? Vi tänker göra ett allvarligt

Läs mer

GOODS SWEDEN AB MANUAL MILJÖ. enligt ISO 14001:2004. Ett sammandrag. Denna skrift är endast ämnad för externt bruk

GOODS SWEDEN AB MANUAL MILJÖ. enligt ISO 14001:2004. Ett sammandrag. Denna skrift är endast ämnad för externt bruk GOODS SWEDEN AB MANUAL MILJÖ enligt ISO 14001:2004 Ett sammandrag Denna skrift är endast ämnad för externt bruk har för att tydliggöra vårt miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat miljöledningssystem

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling INVESTERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103

Läs mer

träpriset 2012 Gullmarsstrand Hotel & Konferens, Fiskebäckskil bornstein arkitekter

träpriset 2012 Gullmarsstrand Hotel & Konferens, Fiskebäckskil bornstein arkitekter INNEHÅLL sid. 2 Situationsplan 3 Introduktion 4 Planer 5-7 Fasader 8-9 Entrébyggnad 10-11 Havsbad 12-13 Matsal 1 Matsal, White 2007 2 Huvudbyggnad 3 Entrébyggnad, Bornstein 2010 4 Servicebyggnad White

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

KOM UPP I LJUSETS HASTIGHET

KOM UPP I LJUSETS HASTIGHET KOM UPP I LJUSETS HASTIGHET TA HJÄLP AV SVERIGES LEDANDE FIBERSPECIALIST Xtranet är en av Sveriges få totalleverantörer inom det fasta bredbandsnätet. Vår affärsidé är att bistå dig med ett helt koncept

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

Politik för ökat byggande

Politik för ökat byggande Byggandet i Uppsala Politik för ökat byggande Politisk vilja, politisk samsyn och tydliga mål Aktiv markpolitik för ökad konkurrens, kvalitet och byggtakt Större grepp för ökat tempo Beredskap att vända

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus K O N T O R Snabbaste sättet att få kontoret att växa Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus Enkelt och bekymmersfritt Att hyra moduler är den idealiska lösningen på tillfälliga

Läs mer

Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv

Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv Bebyggelse av bostäder för äldre vid Kronetorps Gård i Burlövs kommun Mona Svensson Kommunstyrelsen, planeringsavdelningen Innehåll Förord...3 Sammanfattning/resultat...3

Läs mer

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan 24 februari 2014 1 Higab i korthet Higab äger, förvaltar och utvecklar fasegheter för kommersiella, offentliga och kulturella ändamål för Göteborgs

Läs mer

Ombyggnad av skola i Visby Intresseförfrågan avseende konstnärlig gestaltning

Ombyggnad av skola i Visby Intresseförfrågan avseende konstnärlig gestaltning Lövsta maj 2014 Inbjudan Ombyggnad av skola i Visby Intresseförfrågan avseende konstnärlig gestaltning inbjuder till intresseanmälan Etapp1,, avseende konstnärlig gestaltning för om- och nybyggnation av

Läs mer

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt S K O L A Flexibla lokaler för en bra skolmiljö Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt Stabil konstruktion och hög kvalitet Om elevantalet förändras eller om förutsättningarna

Läs mer

Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling

Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling Sida 2 av 2 Inbjuden projekttävling om bostadshus i park TÄVLINGEN AB Stockholmshem inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Vi skapar rymd, luft och möjligheter

Vi skapar rymd, luft och möjligheter Vi skapar rymd, luft och möjligheter Alla borde ha en riktig balkong På balkongen upplevs årstidernas skiftningar. Här finns ljus och luft som ger livskvalitet. Balkongen ger lägenheten en extra dimension

Läs mer

känsla Värme, ljus & en mjuk

känsla Värme, ljus & en mjuk Värme, ljus & en mjuk känsla Det förenar två småländska byggprojekt som trots att de är mycket vitt skilda som objekt har flera gemensamma nämnare. En sådan nämnare är ljusgrå Borghamnskalksten, en annan

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B Odengatan 46 A-B Kv Trädgårdsmästaren 7 Stockholm SAKKUNNIG FÖR KULTURVÄRDEN enl. PBL SLUTREDOVISNING 2013-09-24 Adress: Ekensbergsvägen 75, 169 31 Solna Org nr: 556667-6101. Tel: 08-734 07 90 SAKKUNNIG

Läs mer

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Vill Du bo mitt i centrum? Sävebo, det kommunala bostadsbolaget, bygger nytt i Sävsjö! Centralt

Läs mer

Karlssons äng. ett boende utöver det vanliga. Markanvisning Karlssons äng

Karlssons äng. ett boende utöver det vanliga. Markanvisning Karlssons äng Karlssons äng ett boende utöver det vanliga Markanvisning Karlssons äng Karlssons äng att bo och umgås på samma gång Vi vill bygga ett varmhjärtat bostadsområde där människor hälsar på varandra, umgås

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Ombyggnad - processen Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn

Ombyggnad - processen Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn Ombyggnad - processen Per Lilliehorn Standardförändringar 2 Byggprocessen Min definition: Börjar med att någon vill bygga ett nytt hus eller bygga om ett befintligt och slutar med att byggnaden, efter

Läs mer

CFK SÖKER PROJEKTCHEF TILL BESTÄLLARSIDA: FASTIGHETSUTVECKLING BOSTAD TILL F O PETERSON & SÖNER

CFK SÖKER PROJEKTCHEF TILL BESTÄLLARSIDA: FASTIGHETSUTVECKLING BOSTAD TILL F O PETERSON & SÖNER CFK SÖKER PROJEKTCHEF TILL BESTÄLLARSIDA: FASTIGHETSUTVECKLING BOSTAD TILL F O PETERSON & SÖNER CFK KONSULT ÄR ETT REKRYTERINGSFÖRETAG. F O PETERSON & SÖNER ÄR SVERIGES ÄLDSTA BYGGFÖRETAG. VI ARBETAR TILLSAMMANS

Läs mer

Företagsklimatet i Tranås kommun 2017

Företagsklimatet i Tranås kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Vetlanda kommun 2017

Företagsklimatet i Vetlanda kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Manual Kvalitet och Miljö

Manual Kvalitet och Miljö Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id Bondemilen 2014 Startnr Klass Namn Ort Starttid Sluttid K Kristiansson, Frida Borås 00:39:09 K Dicker, Hanna Borås 00:40:15 K Davidsson, Anna Värnamo 00:42:09 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:13 K Johnsson,

Läs mer

Tjänster Projektering

Tjänster Projektering Tjänster Projektering VVE-Teknik projekterar, installerar, kontrollerar och underhåller klimatanläggningar. Vi utför även analyser, besiktningar och statuskontroller på alla typer av fastigheter och system.

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees ÅF 3 750 anställda i ett 20-tal länder ÅF Infrastruktur 1 100 employees Process 850 employees Engineering 1 050 employees System 400 employees Kontroll 275 employees 1 ÅF i korthet Division Expertis Konsulttjänster

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-09-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-11.25 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

INBJUDAN TILL MARKANVISNING

INBJUDAN TILL MARKANVISNING INBJUDAN TILL MARKANVISNING för byggnation på kommunal mark del av Kurveröd 1:2 Inbjudan till markanvisning för del av Kurveröd 1:2, Uddevalla kommun Uddevalla kommun vill med denna inbjudan undersöka

Läs mer

Vi gör så att Gävle växer

Vi gör så att Gävle växer Gävle kommun 801 84 Gävle www.gavle.se Vi gör så att Gävle växer Jobba med oss! satsar för framtiden och erbjuder varje år praktikplatser, examensjobb och traineeplatser. Praktik Vi söker engagerade universitets-

Läs mer

färgkarta för upplevelserika miljöer

färgkarta för upplevelserika miljöer färgkarta för upplevelserika miljöer mästare på måleri Allerby Måleri AB skapar trivsamma miljöer för stat, kommun, fastighetsägare, byggare och förvaltare i Göteborg sedan 1987. Vi ser till helheten och

Läs mer

Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer

Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer Vi siktar högt. Men arbetar jordnära. Sandström erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom Mark & Miljö, Bygg & Anläggning

Läs mer

ett företag i Wäst-Bygg Gruppen

ett företag i Wäst-Bygg Gruppen ett företag i Wäst-Bygg Gruppen ProLogis Park DC1 och DC2 i Jönköping. Beställare ProLogis, total byggyta: 85 000 m 2 Vi utvecklar, bygger och tillhandahåller moderna, effektiva logistikanläggningar i

Läs mer

Kjell-Åke Averstad Projektchef. Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Kjell-Åke Averstad Projektchef. Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Kjell-Åke Averstad Projektchef Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Kärnavfallsrådet Seminarium 26 NOVEMBER 2014 Agenda Varför Citybanan Vad är Citybanan Hur leder o styr vi projektet Kommunikation Nuläget

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

1. Workshops 2. Problembeskrivning 3. Visionsarbete 4. Framtagande av planprogram och detaljplaner

1. Workshops 2. Problembeskrivning 3. Visionsarbete 4. Framtagande av planprogram och detaljplaner ANSÖKAN 1 (7) 2012-06-11 2011/123 Lena Åström Strategisk samhällsplanerare 0431-40 29 66 lena.astrom@engelholm.se Komplettering avseende ansökan om statligt stöd för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling

Läs mer

Maratonvägen Ombyggnation i Halmstad

Maratonvägen Ombyggnation i Halmstad Maratonvägen Ombyggnation i Halmstad Maratonvägen 579 lgh Den nya tidens hyresrätt 1 Byggmöte 18 november i Göteborg Maratonvägen Ett miljonprogramsområde i Halmstad 21 huskroppar med totalt 579 lägenheter

Läs mer

Styrande dokument beslutat av GD. Kulturarv STATENS FASTIGHETSVERK

Styrande dokument beslutat av GD. Kulturarv STATENS FASTIGHETSVERK Styrande dokument beslutat av GD 2(11) Styrande dokument innehåller: Policy spolicy Krav och råd Vårdprogram Slottsarkitekt spolicy (11) spolicy SFV:s kulturarvspolicy beskriver hur vi ser på vårt uppdrag

Läs mer

Energieffektivisering och Solceller. Katarina Westerbjörk och Mikaela Tarnawski

Energieffektivisering och Solceller. Katarina Westerbjörk och Mikaela Tarnawski Energieffektivisering och Solceller Katarina Westerbjörk och Mikaela Tarnawski Om oss WSP Teknikkonsultföretag inom hållbar samhällutveckling - Byggnader, Transporter, Industri, Stadsutveckling - Tidiga

Läs mer

Byggprocessen och hur komma igång

Byggprocessen och hur komma igång Byggprocessen och hur komma igång Byggprocessen och hur komma igång Innehåll Mål och ambitioner, förankringsprocess Egna erfarenheter börja bygga kunskap nu Skapa förutsättningar budget, organisation Använd

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer