Fånga Förstå Förverkliga. Välkommen till bsv. bsv är inget traditionellt arkitektkontor eller byggkonsultföretag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fånga Förstå Förverkliga. Välkommen till bsv. bsv är inget traditionellt arkitektkontor eller byggkonsultföretag."

Transkript

1 Fånga Förstå Förverkliga Välkommen till bsv bsv är inget traditionellt arkitektkontor eller byggkonsultföretag. Vår affärsidé är i många avseenden unik och vår samlade kunskap och erfarenhet innebär att vi kan erbjuda en bred och gedigen kompetens till våra kunder. Vx

2 bsv arkitekter & ingenjörer ab har verksamhet/kontor i Värnamo, Tranemo, Jönköping, Kalmar, Växjö och Nässjö. I verksamheten ingår drygt 60 medarbetare, som utgörs av arkitekter, civilingenjörer, byggingenjörer, högskoleingenjörer, fysiska planerare, energi- och miljöingenjörer samt administrativ personal. Affärsidé bsv s affärsidé bygger på att vara uppdragsgivaren till bästa nytta genom att fånga, förstå och förverkliga kundens önskemål och behov samt skapa projekt med hög arkitektonisk och teknisk standard där rum och gestaltning bidrar till största livskvalitet för användare. bsv skall ha bred kompetenssammansättning av medarbetare med gedigen utbildning kvalificerade erfarenheter och med spetskompetens inom respektive verksamhetsområde. bsv s verksamhet skall genom kostnadsmedvetenhet tillhandahålla högsta klass på utförda tjänster och produkter med genomtänkt miljöprofil, för att uppnå största kundtillfredsställelse och härigenom skapa förutsättningar till offensiv utveckling och lönsamhet för bsv.

3 Verksamhetspolicy för bsv bsv ska: Ha ambitionen att fånga - förstå - förverkliga kundens behov och önskemål; ett brinnande servicetänkande och vilja till en effektiv problemlösning. I samråd med Kunden arbeta för ett nytänkande, för alternativa och mer hållbara lösningar; skapa byggnader med energi- och miljöriktig teknik och anpassade lösningar som skapar en sund inomhusmiljö. Se med ett strategiskt och långsiktigt perspektiv, för det egna företaget och i den omgivning som bsv verkar. Sträva efter att i arbetet tillvarata naturen, ekonomiska, sociala och mänskliga resurser. Tankesättet ska vara ett hänsynsfullt nyttjande av resurser, mångfald och kreativitet. Tillämpa en arbetsmetodik som säkerställer rätt kvalitet, effektiv produktion och stabil ekonomi, utifrån ett livscykelperspektiv. Utveckla en god arbetsmiljö och gemenskap där uppmuntran väger tyngre än kritik; att alltid ställa upp för kollegan. Arbetet ska, så långt möjligt, kännas stimulerande och samtidigt ge en god balans mellan jobb och fritid. Våga ta ställning och stå för etiska värderingar som inger förtroende; ett fullödigt engagemang för Kunden och för den enskilda människan. Finna nätverk och former att vara (och upplevas som) en drivande och positiv aktör i samhället, såväl lokalt/ regionalt som internationellt.

4 Kort historik Företaget startade 1969 som teknikkonsult med specialkompetens inom betong- och stålkonstruktioner samt väg- och vattenanläggningar. Verksamheten har successivt breddats och företaget arbetar idag med olika typer av projekt från idé till förverkligande. Företaget bsv bsv arkitekter & ingenjörer ab Företaget innehar F-skattesedel Org nr Aktiekapital 800 kkr Omsättning kkr / år Ansvarsförsäkring Antal medarbetare 120 Bb försäkrat hos STD/AON Länsförsäkringar 59 personer

5 Projektuppföljning Projektens ekonomiska villkor och förutsättningar bestäms i ett beställningserkännande, normalt baserat på konsult-/ramavtal enligt ABK 09. Budgetering av egna insatser, inköpta arbeten och tjänster detaljeras så att varje individ har budgetansvar för sin del. Projektansvarig sammanför och avstämmer kontinuerligt (normalt 1 gång per månad) upparbetat i förhållande till budget. Vidare anmäls och avtalas till uppdragsgivaren om eventuella avvikelser i förhållande till beställningen skett. Debitering sker vanligen månadsvis i efterskott eller efter avtalad betalningsplan. Redovisningen anpassas i varje fall till uppdragsgivarens krav. Affärsinriktning bsv's affärsinriktning bygger på en bred bas för att: dels erbjuda visionära och väl balanserade idéer och tjänster, dels utnyttja kompetenser och resurser inom företaget på effektivaste sätt genom att respektive spetskompetens kan ta stöd av övriga, dels erhålla kompetensåterföring från genomförandeskede, dels vara kontinuerligt uppdaterade avseende utföranden och kostnader, dels söka överbygga konjunktursvackor och medverka i en "längre" genomförandeprocess i projekt.

6 Företagets kompetensområden Företaget inriktar verksamheten på följande huvudområden: Arkitektur bsv s arkitekter arbetar med alla typer av projekt, från det lilla boendet till stora komplexa projekt. Vi sätter kunden i centrum. Lyhördhet och dialog ser vi som en förutsättning för att skapa god arkitektur. Vi har en högt utvecklad visualiseringsteknik, som är ett viktigt redskap i dialogen med våra kunder. Vår expertis och ambition är att innan varje projekt, oavsett storlek, lösa uppdragen och skapa mervärden genom en stark och tydlig arkitektonisk profil Samhällsplanering bsv utför detaljplaner, konsekvensbeskrivningar, utredningar, analyser, landskapsanalyser med mera. Vi är lyhörda för våra kunders behov och önskemål. Vi erbjuder helhetslösningar inom samhällsplaneringen genom ett nära samarbete mellan våra fysiska planerare och miljöingenjörer, geotekniker etc. bsv är med och skapar hållbara planer såväl estetiskt som ur sociala, ekologiska och samhällsekonomiska aspekter. Vi bemöter samhällets krav genom att erbjuda kompletterande utredningar inom områdena miljöteknik, geoteknik, radon, buller och väg.

7 Konstruktioner/Byggteknik bsv utför konstruktionsberäkningar för bland annat bärighet, hållfasthet och stabilitet. Våra uppdrag är mångsidiga, såsom villa-, utbildnings-, handels-, kyrko- och industriprojekt. Vi bistår med energiberäkningar och lösningar som säkerställer sunda hus utan mögel och onödiga energiförluster. Miljörådgivning bsv bevakar miljöaspekter vid byggnation och samhällsplanering som möter ökande krav på en hälsosam inom- och utomhusmiljö, Vi bistår med lösningar för kemikalie- och energianvändning, vatten- och luftkvalitet, mätning av buller, fukt och inomhusklimat. bsv anlitas av allt fler företag för en strategisk rådgivning, vid fastighetsaffärer och värdering av miljöskulder, MKB, miljöteknik, riskanalyser m m.

8 Energirådgivning bsv s energiexperter är certifierade genom Swedcert. Vårt företag är ackrediterat genom Swedac som behörigt företag för att utföra energideklarationer. Vi erbjuder våra kunder energirådgivning, goda långsiktiga energibesparande lösningar och förbättringsåtgärder. bsv kan medverka till att minska driftkostnader för industrilokaler, lokaler, bostäder mm. Vi erbjuder energismarta lösningar vid renovering, till- och ombyggnader och nyproduktion. Vårt mål är att utförda förbättringsåtgärder på sikt skall bli en lönsam affär för dig som är fastighetsägare, samtidigt som du gör en miljögärning Infrastruktur bsv s bygg- och projektledare ombesörjer viktiga delar i projekt avseende anläggningsteknik och infrastrukturobjekt. Vi bistår våra uppdragsgivare med teknisk och administrativ handläggning, samordning, uppföljning samt kontroll och besiktningar. bsv utför även vägutredningar, arbetsplaner och bygghandlingar för väg- och broprojekt samt projektering av övriga typer av mark-, ledningsoch anläggningsprojekt

9 Bygg- och projektledning, kontrollansvar bsv ombesörjer bygg- och projektledning samt kontrollansvar. Uppdragen innefattar bl a bygg-, mark- och anläggningsobjekt. Vi utför teknisk och administrativ handläggning, samordning, uppföljning samt kontroll och besiktningar Landskapsplanering bsv formger och planerar grönområden och utemiljöer i alla skalor. Allt ifrån den lilla trädgården till övergripande grönstruktur för större områden eller städer. Vi hjälper våra kunder med rådgivning, utformningsidéer, kompletta markritningar och växtförteckningar. Vår målsättning är att skapa estetiskt tilltalande och uthålliga anläggningar. På landskapssidan kan vi även bistå med gestaltningsprogram och vård- och underhållsplaner, för större anläggningar som kyrkogårdar och parker.

10 Design Väl designade föremål berör betraktaren. Vi anser att väldesignade föremål som en receptionsdisk, en unik trappa eller exempelvis en öppen spis kan tillföra nya eller befintliga miljöer både karaktär och själ. bsv designar objekt och föremål utifrån våra kunders idéer och önskemål.

11 Teknisk utrustning Följande tekniska utrustning förfogar vi över och har tillgång till: Data Som kontorsapplikation används Office i Windowsmiljö och dokumenthantering sker med programvara Chaos. För konstruktionsberäkningar används Strusoft programpaket med bl a fem-design, Winstatik mm. Energieffektivitet beräknas med programvaran VIP. För övriga beräkningsbehov, ex.vis kostnadskalkyler, används särskilda programapplikationer. Geo-/mätutrustning Sticksonderingsutrustning För bestämning av jordlagertjocklekar etc Sonderingsutrustning För vikt-, slag-, vingsondering, skruvprovtagning Installation av grundvattenrör Borrbandvagn För vikt-, slag-, hejarsondering, vingsondering. ostörd provtagning (standardkolvborr, ST II Ø50 mm) störd provtagning (provtagningspets Ø50 mm, resp skruvprovtagning) installation av grundvattenrör

12 Packningsprovtagare för bestämning av packningsgrad Totalstation och avvägningsinstrument för inmätning i fält Miljöprovtagningsutrustning/PID för mätning i fält Radonmätningsinstrument för mätning i fält Värmekamera för mätning bl a i samband med energideklarationer och energiförbättringsförslag GPS-mätutrustning för koordinatmätningar i fält

13 Organisationsplan Projektvis upprättas en anpassad tid- och resursplan för varje specifikt uppdrag. Resursplanering Varannan vecka sammanträffar företagets ledningsgrupp och planerar projekttidplan - genomförd/pågående del - kvarstående del resurser kapacitet arbetsfördelning ev samarbetspartner Interninformation De informationssystem som vi tekniskt använder oss av bygger på data. Inom företaget utges/delges i samband med varje ledningsmöte ett informationsblad "int-nytt" I int-nytt delges bl a planeringssituation beläggningsläget orderstock erfarenhetsåterföring utbildning etc

14 Dokumentation All information, som inverkar i ett projekts handläggning och genomförande dokumenteras. Dokumenteringen sker så att den i alla skeden finns aktuell och tillgänglig för alla medarbetarna i projektet. För att eliminera felaktig eller misstolkad information e d förs en handläggardagbok där alla händelser kronologiskt noteras överblickbart med hänvisning till detaljinformation under särskild flik i projektpärmen bsv har sedan flera år inarbetat ett kvalitetsoch miljöledningssystem som ansluter till SS-EN ISO 9001:2008 och SS-EN ISO 14001:2004. Handläggning enligt kvalitetsoch miljöledningssystem Normal handläggningsordning av uppdrag hanteras enl följande: Uppdraget registreras och avtalsvillkor, direktiv etc dokumenteras. Styrgruppen inventerar och strukturerar projektinsatsen och avsätter lämpligast resurs och kompetens. Planering/avstämning sker normalt i 2-veckorsintervaller. Projektansvarig upprättar tidplan och specificerar insatserna med tydliggjord ansvarsfördelning för respektive delinsats. Särskilt stor vikt läggs vid att söka och inhämta information från alla i projektet berörda samt klarlägga kvalitets- och miljökrav. Samråd etc externt och internt sker kontinuerligt och alla direktiv/beslut o d dokumenteras och delges berörda.

15 Avstämning sker med jämna intervaller och i enlighet med uppdragsgivarens krav med avseende på arbetsläge i förhållande till tidplan upparbetade kostnader i förhållande till budget prognos för ej genomförda delar konsekvenser av eventuella förändringar av uppdragets direktiv och omfattning. Utarbetade rutinbeskrivningar, checklistor och mallar är hjälpmedel till att genomföra projekt med kontinuitet och inom fastställda ramar.

16 Kontakt Värnamo (huvudkontor) Brogatan Värnamo Tel vx: Tranemo Storgatan Tranemo Jönköping Bataljonsgatan Jönköping Kalmar Engelska Vägen Kalmar Växjö Kronobergsgatan Växjö Nässjö Storgatan 49A Nässjö E-postadress till medarbetare enligt principen:

17 Värnamo Medarbetare Johnny Grauengaard VD, Arkitekt Direkt Maria Lindahl Arkitekt Direkt Peter Kjöller Projekt-/byggledare Energiexpert Kontrollansvarig Direkt Tom Ericsson Projekt-/byggledare Byggingenjör SBR KA, Besiktningsman Direkt Jona Valsdottir Formgivare Projektör Högskoleingenjör Direkt Linda Nielsen Ekonomi Direkt Josefine Sävqvist Arkitekt Direkt Terese Salomonsson Markprojektör Trafikutredare Civiling. väg&vatten Direkt Kjell Thulin Projektledare Direkt Mats Hellman Miljöchef Miljöingenjör MSc Direkt Carméla Skillfeldt Ekonomiansvarig Kire Gulevski Konstruktör Civilingenjör Ann-Charlotte Johansson Ekonom Kristina Östberg Carlsson Administratör Annacarin Holm Fysisk planerare Direkt Direkt Direkt Direkt Direkt Stina Lüddeckens Projektör Utredare Högskoleingenjör Direkt Karin Arvidsson Konstruktör Civilingenjör Direkt Gabriel Dursun Konstruktör Civilingenjör Direkt Maria Jarl Ekonomiassistent Direkt Dusan Mijatovic Konstruktör Direkt Emma Lantz Formgivare Projektör Högskoleingenjör Direkt Gert Lönnqvist Sakkunnig brand Brandskyddsprojektör Mobil Tommy Jarebrink Projekt-/byggledare Kontrollansvarig Direkt Henrik Lind Projekt-/byggledare Byggingenjör Kontrollansvarig Direkt Anders Linusson Projektör Byggingenjör Direkt

18 Värnamo Camilla Collryd Administratör Hanna Ogstedt Konstruktör Daniel Lillienberg Brandingenjör Amir Duzel Fastighetsingenjör Energiingenjör Direkt Direkt Direkt Direkt Tranemo Mikael Rigert Projekt-/byggledare Energiexpert, KA Kvalitetschef Direkt Henrik Johansson Projektör Högskoleingenjör Direkt Jörgen Hurtig Energirådgivare Energiingenjör Direkt Martina Dahl Projektör Byggingenjör Direkt Börje Johannesson Projekt-/byggledare Kontrollansvarig Besiktningsman Direkt Jönköping Carl Edvard Rösiö Projektör Högskoleingenjör Kontrollansvarig Direkt David Eriksson Konstruktör Civilingenjör Direkt Sven Thofelt Konstruktör Högskoleingenjör Direkt Josefine Almhill Projektör Högskoleingenjör Direkt Erling Johnsen Projekt-/byggledare Högskoleingenjör Direkt Andrej Ciszewski Illustratör Projektör Högskoleingenjör Direkt Björn Gustafsson Projektör Högskoleingenjör Direkt Soheilla El Masry Konstruktör Högskoleingenjör Direkt Andreas Boström Projekt-/byggledare Högskoleingenjör Kontrollansvarig Direkt Samuel Birath Projekt-/byggledare Kontrollansvarig Cert. Besiktningsman Direkt Martin Henriksson Arkitekt Direkt

19 Växjö Oskar Årevall Arkitekt Direkt Marcin Pieczara Arkitekt Direkt Henrik Lindström Konstruktör Direkt Ylva Sunnermyr Projektör Utredare Byggingenjör Direkt Kalmar Jan-Eric Holmgren Mark-/VA-projektör Ingenjör väg & vatten Direkt Magnus Bernhardsson Mark-/VA-projektör Ingenjör väg & vatten Direkt Nässjö Thomas Spjuth Arkitekt Direkt Ulrica Ek Projektör Direkt Alexander Hörnberg Högskoleingenjör Projektör Direkt Infrastruktur, på väg Mikael Andersson Byggledare infrastruktur Ingenjör väg & vatten Direkt Greger Adelbrant Byggledare infrastruktur Direkt Henrik Magnisson Byggledare infrastruktur Ingenjör väg & vatten Direkt Roy Bergquist Byggledare infrastruktur Ingenjör väg & vatten Direkt Ove Wilhelmsson Byggledare Infrastruktur Direkt Carl-Johan Bergström Leveransuppföljare Drift och underhåll Direkt Lars Wibing Byggledare infrastruktur Ing Mark/Infrastruktur Mobil Per Lidby Byggledare infrastruktur Ing väg & anläggning Direkt Bertil Stråkendal Byggledare infrastruktur Direkt

20 Referensobjekt Kultur Musikskola Gislaved - 1:a pris arkitekttävling Musikskola Gislaved - 1:a pris arkitekttävling Layoutbearbetning och bygglov för konstmuseum Vandalorum efter koncept av Renzo Piano Building Workshop Layoutbearbetning och bygglov för konstmuseum Vandalorum efter koncept av Renzo Piano Building Workshop Simhall Värnamo - 1.a pris arkitekttävling Aktivitetshall Växjö - 1:a pris arkitekttävling Om- o tillbyggnad Gisle Sport Center Gislaved Detalj pelarfot mosaik Gisle Sport Center Gislaved

21 Referensobjekt Kultur Mötesplats Gisle - om- och tillbyggnad av Gisleparken i Gislaved. Tema: "dansande pelare" Mötesplats Gisle - om- och tillbyggnad av Gisleparken i Gislaved. Tema: "dansande pelare"

22 Referensobjekt Bostäder Förslag på ROT-renovering, 60-talsradhus Svenljunga Fritidshus Fritidsboende i sommarhusområde Kalmar Odensjö Park - bostadsrätter Odensjö Park - bostadsrätter Kv Olivia, Älmhult Bostadsrätter, butiker och P-garage i centrala Ljungby Bostadsrätter kvartershus mot gatan, punkthus på gården och P-källare i centrala Värnamo Fritidsboende vid sjön Bolmen Ljungby Hyresrätter 1:a pris arkitekt-/markanvisningstävling Värnamo Takfot - Detalj villa Herrestad/Värnamo

23 Referensobjekt Bostäder Trädäck takfot och horisont Herrestad/Värnamo Detalj fasader av skärmtegel, torn av aluzink Skillingaryd Hyresrätter och butiker vid centrumtorg Skillingaryd Bostadsrätter med egna klosterträdgårdar Värnamo Kedjehus Folkets Park Nässjö - tävlingsförslag Fritidshus Resö, Bohuslän - Huset är byggt på naturtomt mellan tallar och bergshällar Hyresrätter i två våningar vid Hjortsjön, Vaggeryd Förslag på exploatering/centrumutveckling i Värnamo Hyresrätter, Sävebo Sävsjö Radhus, Kungsängen Jönköping - tävlingsförslag

24 Referensobjekt Bostäder Förslag på exploatering/centrumutveckling i centrala Värnamo Förslag på exploatering/centrumutveckling i centrala Värnamo Passivhus/Flerbostadshus, förslag på punkthus Växjö Fritidshus - naturtomt vid sjön Bolmen, Ljungby Villa sjöläge Drömminge/Värnamo Villa sjöläge Drömminge/Värnamo Åretomboende sjöläge Herrestad/Värnamo Förslag loftgångshus, passivhus, Växjö 1:a pris tävling - radhus Gröndal Värnamo 1:a pris tävling - radhus Gröndal Värnamo

25 Referensobjekt Vård och Omsorg Ombyggnad av befintliga lokaler till trygghetsboende Tranemo Förslag på innegård/gemensamhetsutrymme trygghetsboende, Ljungby Äldreboende och förskola Falkenberg Förslag på äldreboende Gislaved Äldre-, korttids- och trygghetsboende Arboga Äldre-, korttids- och trygghetsboende Arboga Äldre-, korttids- och trygghetsboende Arboga 1:a pris arkitekttävling Humleåsen Gnosjö

26 Referensobjekt Utbildning Nybyggnad förskola, Växthuset, Värnamo Nybyggnad förskola, Växthuset, Värnamo Ombyggnad inredning matsal och servering lågstadieskola Dalstorp Ombyggnad inredning matsal och servering lågstadieskola Dalstorp Utformningsförslag förskola Kalmar Metodkök för Gislaveds Gymnasium Metodkök för Gislaveds Gymnasium

27 Referensobjekt Kontor Nybyggnad kontor lastvagnsanläggning Jönköping Elajo, Värnamo. Inredning foajé i samarbete med Källemo Tillbyggnad foajé, reception, konferens, kontor och försäljningsyta Värnamo Tillbyggnad och inredning kontor Hestra Inredningar Hordagruppen Tillbyggnad foajé, konferens, reception Hordagruppen Tillbyggnad foajé, konferens, reception

28 Referensobjekt Industri Nybyggnad Swede Wheel, Hillerstorp Nybyggnad Swede Wheel, Hillerstorp Nybyggn industri/kontor, Wemo, Bredasten, Värnamo Nybyggnad lastvagnsanläggning Jönköping Nybyggnad lastvagnsanläggning Jönköping Tillbyggnad Törestorps Tråd, Hillerstorp Utformningsförslag lager kontor Göteborg Nybyggnad verkstad lager kontor Vaggeryd Herber, Värnamo. Ny färgsättning, solskydd, utvändig belysning samt entréportal

29 Referensobjekt Kulturhistoriska byggnader Anderstorps Kyrka - Takrenovering, omläggning av takskiffer 1:a pris arkitekttävling om- och tillbyggnad Strandgården, Villshärad 1:a pris arkitekttävling om- och tillbyggnad Strandgården, Villshärad Utformningsförslag kyrka och församlingslokaler Hillerstorp Tävlingsförslag kyrka och församlingslokaler Kalmar Illustrationer utformningsförslag tillbyggnad kyrka Gislaved Lidhults Kyrka - Fönster- och fasadrenovering Mossebo kyrka brand- och inbrottsskydd Tranemo Kyrka - Tak- och fasadrenovering

30 Referensobjekt Samhällsplanering Ljungby Centrum - utformningsförslag trafik- och stadsmässiga samband Ljungby Centrum - utformningsförslag Lilla Torg Ljungby Centrum utformningsförslag Stora Torg Ljungby Centrum - utformningsförslag Kulturtorget Ljungby Centrum - perspektiv gågata / Lilla Torg Ljungby Centrum - vy från Terrazza mot nya Kulturtorget Ljungby Centrum - perspektiv Stora Torg Sydsvenska Krysset, Värnamo Illustration rekreations-/fritidsområde sjön Bolmen Bullerutredning - illustration över tillbyggnad industri respektive närhet till befintliga bostäder

31 Referensobjekt Samhällsplanering Illustration och detaljplan avseende nybyggnad av tre flerbostadshus Mullsjö Illustration över ny etapp kyrkogård, Värnamo Focus, Värnamo - illustration över handels- och industriområde vid E4 och väg 27

32 Referensobjekt Konstruktion Konstruktionsdetalj, TTC Jönköping Ardagh Glass Limmared - ny maskinkällare för kylning av glasmaskiner Utbildningslokaler för TTC, Jönköping

33 Referensobjekt Handel Utformningsförslag till galleria i äldre industrifastighet Värnamo Illustration glastak över Storgatsbacken i Värnamo Utformningsförslag Trävaruhandel och butik utmed Väg 27 Tranemo

34 Referensobjekt Landskapsplanering Planering av gårds-/trädgårdsmiljöer i befintligt miljonprogramsområde, Värnamo Ny hamnbrygga, Hillerstorps hamn Möte mellan trädäck och bergshällar Resö Bohuslän Skissförslag minneslund Trappa integrerad med naturen, Resö Bohuslän Planering av entrésida, trädgårds- och parkeringsytor för radhus Planering av utemiljö, parkering mm i samband med tillbyggnad av musikskola, Gislaved Angöring och ny lekplats Skattkistans förskola Reftele Trädgårdsplanering Habo Skulpturer och ny platsbildning framför hotellet i Tranemo

35 Referensobjekt Övrigt Tranemo Hotell. Fastighetsutveckling om-/tillbyggn Tranemo Hotell. Fastighetsutveckling om-/tillbyggn Utrymme under glastak mellan sporthall och blackbox Aktivitetshall Växjö Idéskiss rondellutsmyckning Illustration vardagsrum villa med sjöutsikt Entréportal Flextronics Enclosures Detalj av betongelement med avtryck av björkstammar. Aktivitetshall Växjö Utformningsförslag parkeringsgård Ljussättningsförslag parkeringsgård Värnamo Ljusstudie färg- och inredningsförslag vind, villa Hestra

36 Referensobjekt Övrigt Utformning friggebod Gnosjö Takavvattning - detalj villa Herrestad Värnamo Gång- och cykelförbindelse Utsiktstorn samt broförbindelse over bangård Värnamo Ny färgsättning solskydd, utvändig belysning samt entréportal Värnamo Vy över badet, Bränninge Gård, Habo Ljusstudie färg- och inredningsförslag villa Hestra Förslag toalettbyggnad kyrkogård Värnamo Elevation kök i herrgård Bor Fågelperspektiv över badet Bränninge Gård Habo

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

Affärsidé. Vision. På våra lokala marknader skall JSB vara den ledande projektpartnern inom entreprenader och byggservice.

Affärsidé. Vision. På våra lokala marknader skall JSB vara den ledande projektpartnern inom entreprenader och byggservice. Affärsidé JSB är ett företag inom Bygg- och projektutveckling. Vi skall i företaget och i våra projekt bidra till ett bra samhälle med fokus på hållbarhet, mångfald och positiva upplevelser. Ø Ekonomi

Läs mer

Referenslista Uppdaterad 2010-1026

Referenslista Uppdaterad 2010-1026 Sida 1/9 Nedan följer ett urval av våra senaste referenser sorterat per kategori Affärscentrum / Butiker 1 Objekt CityGross År 2010 Beställare GKV Ventservice Ort Borås Referens Krister Helt Tel. 0512-93110

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se space studio arkitekt Måns Hallén konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se Företagspresentation Space studio är ett litet dynamiskt

Läs mer

Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv

Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv Bebyggelse av bostäder för äldre vid Kronetorps Gård i Burlövs kommun Mona Svensson Kommunstyrelsen, planeringsavdelningen Innehåll Förord...3 Sammanfattning/resultat...3

Läs mer

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt I samarbete med 1 Vad är IPM? IPM, Independent Project Monitoring, är en oberoende projektövervakningsfunktion

Läs mer

färgkarta för upplevelserika miljöer

färgkarta för upplevelserika miljöer färgkarta för upplevelserika miljöer mästare på måleri Allerby Måleri AB skapar trivsamma miljöer för stat, kommun, fastighetsägare, byggare och förvaltare i Göteborg sedan 1987. Vi ser till helheten och

Läs mer

Ett konsultbolag i elkraftbranschen

Ett konsultbolag i elkraftbranschen Ett konsultbolag i elkraftbranschen är ett framåtsträvande konsultföretag med inriktning på elnätsbyggnation. Vårt mål är att vara den naturliga samarbetspartnern och att kunden känner ett mervärde i att

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

www.jonsonsbygg.se 1

www.jonsonsbygg.se 1 www.jonsonsbygg.se 1 Din lokala byggare med Vätter bygden som bas. Kompetens från allt inom byggservice till totalentreprenad. Jonsons Byggnads ab har en över femtioårig tradition av att vara en lokal

Läs mer

Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Fastighetsavdelningen Tekniska kontoret

Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Fastighetsavdelningen Tekniska kontoret 1(9) PROJEKTPLAN SPORTHALL Fastighet: Danderyd 3:165 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden AVSLUTSSKEDE (Underlag till förvaltning) Beslutad 2009-12-16 Upprättad 2014-04-28 Reviderad Tel 08-568 910 00 Box

Läs mer

känsla Värme, ljus & en mjuk

känsla Värme, ljus & en mjuk Värme, ljus & en mjuk känsla Det förenar två småländska byggprojekt som trots att de är mycket vitt skilda som objekt har flera gemensamma nämnare. En sådan nämnare är ljusgrå Borghamnskalksten, en annan

Läs mer

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Vill Du bo mitt i centrum? Sävebo, det kommunala bostadsbolaget, bygger nytt i Sävsjö! Centralt

Läs mer

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Miljöanpassat byggande Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Agenda Varför skall man lägga fokus på energi- och miljöfrågor? Byggnaden och energianvändning Vad gör byggsektorn? September

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö To t a l p r o j e k t i M ä l a r d a l e n A B Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 Ett sammandrag Totalprojekt i Mälardalen AB har för att

Läs mer

BOENDE MED OMSORG. Genova Omsorg, Ingmar Bergmans gata 2, 3 tr. 114 34 Stockholm. Tel 08-518 198 00. www.genovaomsorg.se

BOENDE MED OMSORG. Genova Omsorg, Ingmar Bergmans gata 2, 3 tr. 114 34 Stockholm. Tel 08-518 198 00. www.genovaomsorg.se BOENDE MED OMSORG BOENDE MED OMSORG BOENDE MED OMSORG Genova Omsorg, Ingmar Bergmans gata 2, 3 tr. 114 34 Stockholm. Tel 08-518 198 00. www.genovaomsorg.se Fler seniorer både utmaning och möjlighet för

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Affärsidé Vi betraktar oss som ett serviceföretag verksamt inom byggnads- och fastighetsbranschen. Vi skall vid varje tillfälle tillgodose våra kunders krav i varje enskilt projekt

Läs mer

Manual Kvalitet och Miljö

Manual Kvalitet och Miljö Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

Vi håller vad vi lovar Vi kommer i tid och håller avtalade tider Vi är noggranna och gör ett bra jobb Vi använder sunt förnuft!

Vi håller vad vi lovar Vi kommer i tid och håller avtalade tider Vi är noggranna och gör ett bra jobb Vi använder sunt förnuft! Vi håller vad vi lovar Vi kommer i tid och håller avtalade tider Vi är noggranna och gör ett bra jobb Vi använder sunt förnuft! BVSAB BYGG & VVS SPECIALISTEN Allt inom bygg & VVS www.bvsab.com 2 Vi ARbEtAR

Läs mer

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö Renovering med fokus på energi och innemiljö Fastigheten på Katjas Gata 119 efter ombyggnad. Kan man göra lågenergihus av ett befintligt bostadshus från miljonprogrammet? Vi tänker göra ett allvarligt

Läs mer

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 Himlatrappan Kivik Art Centre har bjudit in Gert Wingårdh, vår internationellt mest uppmärksammade arkitekt, att rita något för landskapet kring

Läs mer

Jag utför uppdrag inom projekteringsledning, projektledning, byggledning samt även Kontrollansvarig KA.

Jag utför uppdrag inom projekteringsledning, projektledning, byggledning samt även Kontrollansvarig KA. Magnus Hybinette Jag utför uppdrag inom projekteringsledning, projektledning, byggledning samt även Kontrollansvarig KA. Under 15 år i branschen har jag varit med i många projekt med fokus på ekonomi,

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Affärsidé Vi betraktar oss som ett serviceföretag verksamt inom byggnads- och fastighetsbranschen. Vi skall vid varje tillfälle tillgodose våra kunders krav i varje enskilt projekt

Läs mer

Proposition till Brf Riddarsporren24 föreningsstämma inför beslut om tak-, fönster- och fasadrenovering

Proposition till Brf Riddarsporren24 föreningsstämma inför beslut om tak-, fönster- och fasadrenovering Proposition till Brf Riddarsporren24 föreningsstämma inför beslut om tak-, fönster- och fasadrenovering Stockholm 2015-05-04 Efter redovisning vid informationsmöten den 12 mars 2015, öppet hus den 14 och

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling

Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling Sida 2 av 2 Inbjuden projekttävling om bostadshus i park TÄVLINGEN AB Stockholmshem inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling

Läs mer

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan 24 februari 2014 1 Higab i korthet Higab äger, förvaltar och utvecklar fasegheter för kommersiella, offentliga och kulturella ändamål för Göteborgs

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig?

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig? Brand & Risk Hur kan vi hjälpa dig? WSP BRAND & RISK Vårt erbjudande Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom tjänsteområdena hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö. Vår totala

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Lillhamra Kv. Vänskapen

Lillhamra Kv. Vänskapen Lillhamra Kv. Vänskapen Arosekens område Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra I östra delen av Västerås, norr om Hamre och öster om villakvarteren på Talltorp, uppförs nu Västerås nya bostadsområde

Läs mer

Kvalitetsplanering 8.1

Kvalitetsplanering 8.1 8.1 - Planering av kvalité, miljö och arbetsmiljö Mål: Att identifiera kvalitémiljö-, och arbetsmiljökraven för projektet och bestämma hur de skall uppfyllas. Indata: Angivna mål, policy ritningar, beskrivning

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA ANLÄGGNING REGION MELLERSTA TOMMY PATRIKSSON, PROJEKTCHEF PEAB, ANLÄGGNING REGION MELLERSTA VI PÅ PEAB KAN TELECOM. OCKSÅ. Att Peab är ett rikstäckande bygg- och anläggningsföretag har väl knappast undgått

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Lindfeldts Måleri AB Inledning Lindfeldts Måleri AB är Dalarnas största målerikoncern med 150 medarbetare och en omsättning på nästan 100 miljoner

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Årets byggnad. Södertälje kommun tillsammans med. Södertälje Byggmästareförenings

Årets byggnad. Södertälje kommun tillsammans med. Södertälje Byggmästareförenings Södertälje kommun tillsammans med Södertälje Byggmästareförening vill uppmärksamma ny bebyggelse och ombyggnader av god kvalitet. Målsättningen är att allt som produceras skall bidra till en försköning

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Ett byggföretag i tiden

Ett byggföretag i tiden Ett byggföretag i tiden Vår vision K360 tänker ständigt nytt, bygger förtroenden och överträffar kundens förväntningar, för att skapa framgång och bidra till en bättre värld. Våra kärnvärden Nytänkande

Läs mer

Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter (5-siffrig SNI2007) region och tid

Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter (5-siffrig SNI2007) region och tid Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20005 FA5 Värnamo 2221 2218 2044 2049 2116 2091 20006 FA6 Jönköping 4090 3978 3720 3704 3695 3618 20007 FA7 Vetlanda 2463 2223

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus K O N T O R Snabbaste sättet att få kontoret att växa Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus Enkelt och bekymmersfritt Att hyra moduler är den idealiska lösningen på tillfälliga

Läs mer

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar EBAB är ett bygg- och entreprenadföretag som huvudsakligen verkar inom Örebro och Västmanlands

Läs mer

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt S K O L A Flexibla lokaler för en bra skolmiljö Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt Stabil konstruktion och hög kvalitet Om elevantalet förändras eller om förutsättningarna

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09

niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09 niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09 Uppdragsområden: Byggherreombud Fastighetsutveckling Projektkoordination Asset Management Förvaltning Arbetsledande befattningar Stefan Dahlgren NIOBE Fastighetsutveckling

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Tritech_presentation_mall, 14-08-15 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Av: Förnamn Efternamn Datum: 20ÅÅ-MM-DD SYFTE MED UTBILDNINGEN Sida 2 En introduktion i ISO på Tritech Hur Tritech jobbar

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling INVESTERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

INNOVATIV projekteringsledning INNOVATIV

INNOVATIV projekteringsledning INNOVATIV INNOVATIV projekteringsledning INNOVATIV 1 av (5) FÖRETAGET INNOVATIV projekteringsledning Sverige AB levererar strategisk och heltäckande projekteringsledning anpassad för varje enskilt projekt. Vårt

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees ÅF 3 750 anställda i ett 20-tal länder ÅF Infrastruktur 1 100 employees Process 850 employees Engineering 1 050 employees System 400 employees Kontroll 275 employees 1 ÅF i korthet Division Expertis Konsulttjänster

Läs mer

Landsvägen 29. Län Jönköping Gatuadress Landsvägen 29 Kommun Vaggeryd Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 172 m² Område Skillingaryd / Klevshult

Landsvägen 29. Län Jönköping Gatuadress Landsvägen 29 Kommun Vaggeryd Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 172 m² Område Skillingaryd / Klevshult Län Jönköping Gatuadress Kommun Vaggeryd Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 172 m² Område Skillingaryd / Klevshult Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välkomen

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda Energitillsyn 2011 Jönköpings län Miljösamverkan f Samarbetsprojekt för effektivare miljötillsyn i Jönköpings län Miljösamverkan f är ett samarbete mellan kommunerna

Läs mer

INCOORDS RESULTATGARANTI. Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad.

INCOORDS RESULTATGARANTI. Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad. INCOORDS RESULTATGARANTI Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad. INFUTURE: Projektorienterad och unik arbetsmodell som ger dig resultatgaranti. Det som gör arbetsmodellen

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra

Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra Lillhamra Arosekens område Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra I östra delen av Västerås, norr om Hamre och öster om villakvarteren på Talltorp, uppförs nu Västerås nya bostadsområde Lillhamra.

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Martin Grane. Personliga fakta

Martin Grane. Personliga fakta Martin Grane Arkitekt MSA / illustratör E-post. martin.grane@linkarkitektur.se Födelseår. 1956 Telefon dir. 010-479 98 09 Mobil. 070-312 26 95 Personliga fakta Martin Grane, 57 år. Gift sen 1990 och tvåbarnspappa.

Läs mer

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo VAD FÅR BOSTADSBRISTEN FÖR KONSEKVENSER? Individuella Demokratiska Finansiella Samhälleliga Malmö ska husera Sveriges

Läs mer

Kjell-Åke Averstad Projektchef. Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Kjell-Åke Averstad Projektchef. Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Kjell-Åke Averstad Projektchef Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Kärnavfallsrådet Seminarium 26 NOVEMBER 2014 Agenda Varför Citybanan Vad är Citybanan Hur leder o styr vi projektet Kommunikation Nuläget

Läs mer

Vi skapar rymd, luft och möjligheter

Vi skapar rymd, luft och möjligheter Vi skapar rymd, luft och möjligheter Alla borde ha en riktig balkong På balkongen upplevs årstidernas skiftningar. Här finns ljus och luft som ger livskvalitet. Balkongen ger lägenheten en extra dimension

Läs mer

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

konsult 1996-1999 UTBILDNING: arkitekt KTH byggnadsingenjör klar 1984

konsult 1996-1999 UTBILDNING: arkitekt KTH byggnadsingenjör klar 1984 Per Kindahl EGET FÖRETAG: pkdesign från 1999 konsult 1996-1999 UTBILDNING: arkitekt KTH klar 1996 byggnadsingenjör klar 1984 INNEHÅLL CV: sid 2-7 kontor, butiker, köpcentrum, skyltar sid 8-11 hus, villor,

Läs mer

HOVMANTORP STRANDGLÄNTAN

HOVMANTORP STRANDGLÄNTAN HOVMANTORP STRANDGLÄNTAN VÄLKOMMEN TILL HOVMANTORP Hovmantorp är ett vackert beläget samhälle vid sjön Rottnens norra strand. Myresjöhus område, där vi ska bygga 6 st enplanshus med en boyta på 101m²,

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-05-14 Adress Telefon Fax Org nr E-post INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert; beslutade den 0 månad 0. BFS 2013:xx Utkom från trycket

Läs mer

Energideklaration 2008

Energideklaration 2008 Konferens Energideklaration 2008 är en konferens om energideklarering med fokus på energiexperternas praktiska arbete, fastighetsägarnas upphandling, medverkan och uppföljning samt kommunernas tillsyn.

Läs mer

Totalentreprenör för alla sorters tak

Totalentreprenör för alla sorters tak 2 3 Johan, Dick, Kalle och Andreas. Totalentreprenör för alla sorters tak Karlaplans plåtslageri är en heltäckande takentreprenör som kan lösa alla dina behov av takentreprenader. Med en historia som sträcker

Läs mer

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Abetong mer än betongelement Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en standardbyggnad?

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSBOSTÄDER I NÄRA DIALOG MED DE BOENDE OCH VÅRDGIVAREN

VÅRD- OCH OMSORGSBOSTÄDER I NÄRA DIALOG MED DE BOENDE OCH VÅRDGIVAREN RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR OCH EV TRYCKFEL. VÅRD- OCH OMSORGSBOSTÄDER I NÄRA DIALOG MED DE BOENDE OCH VÅRDGIVAREN TÄBY KEMISTVÄGEN 17 BOX 1328 183 13 TÄBY TELEFON 08-630 16 00 FAX 08-630 16 90 UPPSALA DAG

Läs mer

Alingsås kommun. Framtida miljökrav tillgodoses - Alingsås kommun uppfyller sin del av de nationella miljömålen

Alingsås kommun. Framtida miljökrav tillgodoses - Alingsås kommun uppfyller sin del av de nationella miljömålen Alingsås kommun Alingsåshem, FABS och Alingsås Energi är dotterbolag i koncernen AB Alingsås Rådhus Ägaren styr bolagen genom ägardirektiv Energibolag som energiproducent och Alingsåshem och FABS som konsumenter

Läs mer

Melicas kvalitetssystem Kvalitetssystemet ansluter till ISO 9001:2000.

Melicas kvalitetssystem Kvalitetssystemet ansluter till ISO 9001:2000. Melicas kvalitetssystem Kvalitetssystemet ansluter till ISO 9001:2000. Melicas affärsidé Vår utgångspunkt är att miljöfrågor är av sammansatt natur och inbegriper de flesta områden i samhällsstrukturen.

Läs mer

Facilities Management

Facilities Management Facilities Management Fastighetsförvaltning Med fastigheten som utgångspunkt Mål att utveckla fastighetens lönsamhet Fastighetsförvaltning är en kärnverksamhet FM definition Att få fastigheter, byggnader,

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-03-23 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Härnösand Kattastrand 2:7 Nickebostrand 16, 871 65 Härnösand Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon. Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH

Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon. Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH En ny industriell revolution? En ny industriell revolution? 1. Förnybar energi En ny industriell revolution?

Läs mer

Specialisten på nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnad av såväl större fastigheter som enskilda villor.

Specialisten på nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnad av såväl större fastigheter som enskilda villor. Specialisten på nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnad av såväl större fastigheter som enskilda villor. ENTREPRENAD Pålssons Byggs största arbetsområde är större entreprenader, såväl general- som totalentreprenader,

Läs mer

Maratonvägen Ombyggnation i Halmstad

Maratonvägen Ombyggnation i Halmstad Maratonvägen Ombyggnation i Halmstad Maratonvägen 579 lgh Den nya tidens hyresrätt 1 Byggmöte 18 november i Göteborg Maratonvägen Ett miljonprogramsområde i Halmstad 21 huskroppar med totalt 579 lägenheter

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Frågor och svar om kontrollplan, webbseminarium den 12 september 2011

Frågor och svar om kontrollplan, webbseminarium den 12 september 2011 2011-09-12 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar om kontrollplan, webbseminarium den 12 september 2011 Finns det möjlighet att ladda ner PowerPoint bilder som visades?

Läs mer

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda:

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: 1 av9 Bilaga 1. Avtal Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: Mellan Gislaveds och Gnosjö kommuner avseende gemensam ledningsorganisation.

Läs mer

Midroc Property Development AB

Midroc Property Development AB Att tänka annorlunda för ett hållbart samhälle! Prisvinnande kunskap och metodik Plats för både privatliv och näringsliv Social hållbarhet plats för hela livet Att tänka annorlunda för ett levande samhälle!

Läs mer

www.valhallpark.se Fritid Kommunikationer Handel Arbete Boende - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02

www.valhallpark.se Fritid Kommunikationer Handel Arbete Boende - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02 www.valhallpark.se Boende Arbete Fritid Kommunikationer Handel - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02 Var ligger Valhall Park? Valhall Park ligger ett stenkast från havet, 5 kilometer

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2009-2015 HERRGÅRDEN RAMELS VÄG, MALMÖ

ÅTGÄRDSPLAN 2009-2015 HERRGÅRDEN RAMELS VÄG, MALMÖ ÅTGÄRDSPLAN 2009-2015 HERRGÅRDEN RAMELS VÄG, MALMÖ Ort och datum: Göteborg 2009-11-03 Upprättad av, namn: Hans Niklasson Företagsnamn: Bostads AB Gröningen genom Newsec Asset Management AB Telefon: 031

Läs mer

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET N VVS ARKITEKT KONSTRUKTÖR KVALITETSSÄKRING AV HANDLINGAR EL BYGGHERRE PROJEKTLEDARE KVALITETSSÄKRING AV BYGGPROCESS ENTREPRENÖR UPPFÖLJNING UTBILDNING/STÖD AV PROJEKTGRUPP ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I

Läs mer