ATT UTNYTTJA ELMÄTAR SYSTEMENS POTENTIAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT UTNYTTJA ELMÄTAR SYSTEMENS POTENTIAL"

Transkript

1 ATT UTNYTTJA ELMÄTAR SYSTEMENS POTENTIAL Ett steg mot ett energieffektivare Sverige En rapport av Gina Fontér & Maria Wiberg, KTH, med stöd av IVA-projektet Vägval energi VÄGVAL ENERGI 1

2 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrens kraft. För mer information om IVA och IVAs projekt, se IVAs webbplats: Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2010 Box 5073, se Stockholm Tfn: IVA-R 468 ISSN: ISBN: Författare: Gina Fontér & Maria Wiberg, KTH Layout: Pelle Isaksson, iva Denna rapport finns att ladda ned som pdf-fil via IVAs hemsida

3 Innehåll Sammanfattning... 4 Summary Bakgrund och syfte... 6 Syfte med rapporten... 6 Avgränsningar Elanvändning i Sverige... 7 Elanvändning i bostads- och servicesektorn... 7 Hushållselens fördelning på olika användningsområden En elmarknad i förändring... 9 Reducering av koldioxidutsläpp... 9 Integrering av elmarknader i Europa... 9 Ökad användning av förnyelsebar energi... 9 Högre krav på överföringskapacitet och leveranssäkerhet Möjligheter utifrån dagens elmätarsystem Tekniken bakom elmätarsystemen Energihushållning genom beteende förändring Upplösning av data avgör nyttan Att utnyttja potentialen i mätarsystemen...15 Timmätning utifrån dagens system...15 Göra mätvärden tillgängliga för fler aktörer...15 Regeländring eller avreglering av marknaden för elmätning Business case Oberoende aktör får tillgång till mätvärden Affärsplan Slutsatser Bilaga

4 4 Sammanfattning I linje med nationella och internationella målsättningar kommer framtidens elmarknad att karakteriseras av ökad användning av förnyelsebar energi, en fordonsflotta med en ökad andel plugin-elbilar, engagerade konsumenter som är medvetna om sin energianvändning och producerar egen elektricitet, och av att energi distribueras via smartare system. Detta kommer att ställa högre krav på överföringskapacitet och leveranssäkerhet samt på att kunder görs mer delaktiga i elmarknaden. Utvecklade elmätarsystem är en förutsättning för att möta utmaningarna. Elmätning berör även en rad tillämpningsområden inom fjärravläsning, administration av kundrelationer, styrning av efterfrågan och värdeskapande service. Genom att utnyttja mätvärden för att skapa återkoppling är det även möjligt att använda elmätarsystemen i syfte att skapa elhushållning. Från och med juli 2009 är elnätsägarna skyldiga att månadsvis läsa av och rapportera elanvändningen för sina respektive kunder med en mätarsäkring om högst 63 ampere. I dagens elmätarsystem är fjärravläsning huvudfunktionen. Det innebär att mätarsystemets operatör förses med mätdata utan att en manuell avläsning behöver ske, och att kunderna debiteras månadsvis för verklig elanvändning. Ett av skälen till införandet av månadsvisa fakturor baserade på verklig användning, var att synliggöra elanvändning för hushållen. För att elanvändningen ska bli synlig och möjlig att kontrollera är det viktigt att kunder får återkoppling på sin elanvändning. Införandet av månadsvis fakturering innebar en förbättring av återkopplingen, men den kan förbättras ytterligare för att möjliggöra större besparingar. Förbättrad återkoppling kan ges genom att förädla mer högupplöst mätdata till information som presenteras på nya sätt, exempelvis via displayer och webbaserade gränssnitt i kombination med rådgivning. Forskning visar att elanvändningen kan minskas med upp till 15 procent med hjälp av återkoppling. Som en gardering inför framtida lagkrav har över hälften av hushållen försetts med mätare som klarar timmätning. Timmätning utnyttjas inte i någon större utsträckning eftersom nätägarna saknar incitament för att använda timvärden och på grund av att inte alla mätare har kommunikationssystem som klarar dygnsvis insamling. Genom att ta bort det rådande kravet på dygnsvis insamling är det möjligt att utnyttja timmätning för 74 procent av uttagspunkterna. Det finns redan i dag planer på att introducera en ny mätarstandard, vilket talar emot ytterligare investeringar i de befintliga mätarsystemen. För att elmarknaden ska fungera effektivt, och för att möta de förändringar som sker, ställs krav på att elmätarna med tillhörande elmätarsystem klarar av att reflektera den kortsiktiga elbalansen även för konsumenterna. Detta är en förutsättning för att leveranssäkerhet ska kunna upprätthållas med hjälp av normala prismekanismer. Därför finns det ett behov av högre upplösning av mätvärden för att indirekt, det vill säga genom mer dynamiska tariffer, påverka kunden att använda mindre elektricitet under tider då lasten är hög. Genom att utnyttja timmätning i den omfattning det är möjligt skulle dessa tjänster med dagens system kunna möjliggöras för en del av Sveriges hushåll. I dagsläget får endast nätägarna utnyttja mätvärden från elmätarsystemen, vilket innebär en begränsning av affärspotentialen för utvecklingen av elmätartjänster. Affärspotentialen begränsas även av att besparingarna som kan åstadkommas med elhushållning är små. Innovation och investeringar i mätartjänster skulle främjas av att mätdata görs tillgänglig för fler aktörer. Utvecklingen skulle även gynnas av högre elpriser, institutionella styrmedel som gynnar energitjänster och av en ökad medvetenhet hos konsumenten.

5 Summary In line with national and international targets, the electricity market will be characterized by increased use of renewable energy, an increased share of electric plug-in vehicles, engaged consumers, who are conscious of their electricity use and produce their own electricity, and by smarter electricity distribution systems. This will put higher demands for stricter requirements on the available transmission capacity and on the security of supply. Elaborate metering systems is one condition for meeting the challenges facing the electricity market. Electricity metering is also relevant for a range of applications such as remote reading, management of customer relations, demand management and valueadded services. Utilizing meter data to provide feedback enables use of the electricity metering systems in order to obtain electricity conservation. As of July 2009 the Swedish electricity distributors are required to read and report the electricity use on a monthly basis for all customers with a safety fuse of up to 63 amps. Remote electricity reading is the main function in the current system, which means that the distribution system operator (DSO) is provided with metering data without the need for manual reading and that the customers are charged on a monthly basis for their actual electricity use (rather than an estimate). One reason for the introduction of monthly billing, based on actual electricity use, was to visualize the electricity use to the households. For the electricity use to become visual and controllable, it is important that customers receive feedback on their electricity use. The introduction of monthly billing implied an improvement of the feedback, but it can be further improved in order to allow greater savings. Improved feedback can be given by synthesizing high-resolution data to information presented in new ways, for example by means of in-home-displays, and web-based interfaces combined with counseling. Research shows that the electricity consumption can be reduced by up to 15 percent by using feedback. As a safeguard against future legislative demands over 50 percent of the household have been provided with meters that can handle hourly metering. However, hourly metering is not used to a great extent due to a lack of incentives for the distributors to make use of the hourly metering values. Furthermore not all meters have communication infrastructure that can manage daily collection of values. By changing the current demand of daily collection of values it is possible to employ hourly metering for 74 percent of the households. In addition, propositions of introducing a new metering standard speaks against further investments in the existing metering systems. The metering systems ability to reflect the shortterm electricity balance for the consumers is a prerequisite for normal price mechanisms to maintain the security of supply. For that reason, there is a need of metering values with higher resolution in order to indirectly, i.e. by more dynamic tariffs, influence the customer to use less electricity during high load periods. By using hourly metering to the extent made possible with the existing metering systems, this type of service could be offered to a part of the Swedish households. Currently, only the electricity distributors have access to the metering values in the metering systems. This situation limits the business potential that arises from the development of metering services. The business potential is also limited by the fact that the possible savings from electricity conservation are small. Innovation and investments in metering services world be promoted by making metering data accessible to more stakeholders. The development would also be positively affected by higher electricity prices, institutional means of control that promote energy services, and an increasing awareness among consumers. A number of functions that will be important to address the changes facing the electricity market are often referred to in connection to smart grids; the charging of plug-in vehicles, virtual power plants, distributed generation and management of the electricity net. The development of electricity meters, and associated systems is an important prerequisite in the quest towards a smarter grid. These functions are not fully applicable with the existing electricity metering system. Enabling of these functions would probably require major investments in the network, more advanced meters and more advanced communications infrastructure 5

6 6 1. Bakgrund och syfte Energisystemets aktörer ligger i startgropen av en resa som fundamentalt kommer att förändra rollerna för energiföretag, energikonsumenter och andra som är verksamma i branschen. Resan kommer att föra energisektorn mot en ny energiekonomi som karakteriseras av ökad användning av förnyelsebar energi och minskad användning av fossila bränslen, en fordonsflotta med en ökad andel plugin-elbilar, engagerade konsumenter som i större utsträckning är medvetna om sin energianvändning och som producerar egen elektricitet, samt av att energi distribueras via smartare system. Bakgrunden till denna omställning är att åtgärder för att motverka risken för temperaturhöjningar till följd av ökade koldioxidutsläpp successivt kommit allt högre upp på den internationella dagordningen. Följden av att klimatfrågan uppmärksammats på internationell nivå är att gemensamma satsningar görs för att utforma direktiv som främjar en hållbar utveckling av energisystemet. Exempel på detta är Kyotoavtalet, EUs mål och Köpenhamnsmötet i december Elektricitet har särskilda karaktärsdrag som konsumtionsvara eftersom den är svår att lagra och har en relativt icke-elastisk efterfrågan. Detta innebär att systemet måste vara i momentan balans, det vill säga att utbud och efterfrågan motsvarar varandra. Sverige är dessutom mycket beroende av elektrisk energi då denna utgör en nyckelroll i landets ekonomiska tillväxt och utveckling. Beroendet av elektrisk energi leder till höga krav på tillförlitlighet och leveranssäkerhet. Dessa krav ökar ytterligare då förnyelsebar energi med lägre tillgänglighet introduceras på elmarknaden. För att skapa en väl fungerande marknad blir det därför allt viktigare att både köpare och säljare har möjlighet att vara aktiva på elmarknaden. Avregleringen av den svenska elmarknaden syftade till att ge konsumenten en ökad valfrihet, effektivisera resursutnyttjandet och att sänka elpriser via konkurrens i produktions- och handelsleden. I linje med detta beslutade riksdagen år 2003 att elnätsföretagen från och med juli 2009 är skyldiga att en gång per månad läsa av elmätare med en mätarsäkring om högst 63 ampere, vilket i huvudsak omfattar hushållskunder. Den nya lagstiftningen ansågs kunna förbättra elmarknadens funktion genom att ge kunderna en tydligare koppling mellan elanvändning och fakturering, öka incitamenten för förändrad energianvändning samt underlätta avläsningen av elmätare genom fjärravlästa system. 1 Elmätning berör en rad tillämpningsområden inom fjärravläsning, administration av kundrelationer, styrning av efterfrågan och värdeskapande service. I dag är fjärravläsning huvudfunktionen, vilket innebär att mätarsystemets operatör förses med mätdata utan att en manuell avläsning behöver ske. Enligt svensk lag utgörs denna operatör i dag av nätägaren. Denna är skyldig att rapportera elanvändningen för sina respektive kunder till elhandelsföretagen en gång per månad. Syfte med rapporten Syftet med rapporten är att visa på att det finns potential att utnyttja de befintliga mätarsystemen i större utsträckning än vad som görs i dag. Dels för att uppnå ökad energihushållning och samhällsnytta, och dels för att bemöta de förändringar som elmarknaden står inför. Avgränsningar Rapporten är avgränsad till den svenska elmarknaden och fokuserar på de möjligheter de installerade elmätarna innebär för hushållskunder upp till 63 ampere. I denna sektor ingår småhus och lägenheter i flerbostadshus. Utgångspunkten är att studera vilka möjligheter de befintliga mätarna innebär utifrån tre perspektiv; teknik beteende ekonomi De aktörer som tas hänsyn till i rapporten är huvudsakligen elnätägare, elhandelsbolag, elkunder och nya potentiella aktörer som ser möjligheter med att ha tillgång till mätvärden. Då elproducenter inte har direkt kontakt med kunden, och därmed endast indirekt påverkar denna, lämnas producenterna utanför denna studie.

7 2. Elanvändning i Sverige Figur 1: Utveckling av total elanvändning i Sverige TWh Servicenäringen, industrin och vanliga hushåll i Sverige är sedan länge starkt elberoende. Beroendet ökar bland annat på grund av ökad automatisering och ökat utnyttjande av it-lösningar. Mellan 1970 och 1987 ökade användningen med i genomsnitt knappt fem procent per år. Därefter har ökningen dämpats till cirka 0,2 procent per år, vilket visas i figur 1. 2 Sverige utmärks av ett kallt klimat och relativt elintensiv industri. Dessa två faktorer bidrar starkt till att bebyggelsesektorn och industrisektorn tillsammans står för cirka 90 procent av den totala elanvändningen, som 2008 uppgick till 143,9 TWh 3. Detta tillsammans med en hög andel elvärme och historiskt låga elpriser, innebär att Sverige har en av världens högsta elanvändningsnivåer fördelat på antalet invånare, nämligen kwh el per invånare och år. Elanvändning i bostadsoch servicesektorn Den senaste mätstudien som presenterades av Energimyndigheten visar att elvärme och hushållsel i sektorn bostäder och service uppgick till 21,2 respektive 19,5 TWh år Bostadssektorn utgörs av bostäder, lokaler (bortsett från industrilokaler) och fritidshus samt areell näring (jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring och fiske) och övrig service (byggsektorn, gatuoch vägbelysning, avlopps- och reningsverk, samt eloch vattenverk). Ett hushålls elanvändning kan delas upp i elektricitet som används för uppvärmning, varmvatten och hushållsel. Till hushållsel räknas den el som används till belysning, vitvaror, apparater och annan elektrisk utrustning i en bostad. 6 Fördelningen mellan el för uppvärmning och varmvatten, respektive hushållsel för en villa och en lägenhet visas i bilden nedan. 7

8 8 Hushållselens fördelning på olika användningsområden Av hushållselen går cirka 25 procent av den totala elanvändningen till belysning. Belysning är följt av kyl och frys, vars användning motsvarar cirka 19 procent av den totala hushållselen. Andra områden där el används är främst till elektrisk apparatur, däribland tv och datorer, matlagning, disk, bad och tvätt. Det råder dock en stor spridning i användningen av hushållsel mellan olika hushåll. För småhus varierar användningen mellan och kwh/år och för lägenheter mellan och kwh/år. 8 Figur 2: Elanvändning i hushåll, relativt bidrag fördelat över olika lastområden [kwh] 7 Figur 3: Hushållsel fördelat på olika laster, för familj år, vardag 9

9 3. En elmarknad i förändring Reducering av koldioxidutsläpp I syfte att reducera utsläppen av koldioxid görs gemensamma satsningar på internationell nivå för att utforma direktiv som främjar en hållbar utveckling av energisystemet. Detta är tydligt i bland annat EUs så kallade mål. Dessa innebär att EUs medlemsländer fram till år 2020 ska minska sina koldioxidutsläpp med 20 procent jämfört med 1990 års nivåer, att 20 procent av den energi som används inom EU ska komma från förnyelsebara källor och att energianvändningen ska minska med 20 procent. Att nå dessa mål är en global utmaning, en drivkraft i utvecklingen av nya energitekniker och en faktor som starkt påverkar hur elmarknaden utvecklas. Integrering av elmarknader i Europa För att skapa väl fungerande marknader för el, värme och gas är det enligt Sveriges regering eftersträvansvärt att skapa en gemensam europeisk elmarknad, vilket också eftersträvas av EU. Under de senaste åren har utvecklingen i Sverige därför präglats av arbete för att integrera den nordiska elmarknaden med den europeiska. EUs strävanden att skapa en inre elmarknad har resulterat i det så kallade tredje inre marknadspaketet, vilket är under utredning i Sverige för att anpassas till svensk lagstiftning. 10 Ökad användning av förnyelsebar energi Nuvarande svenska och europeiska politiska mål förespråkar en kraftig ökning av andelen förnybar energi. Enligt målen ska 20 procent av den energi som används inom EU komma från förnyelsebara energikällor år Då förnybar produktion innebär generatorer av varierande storlek, och är beroende av väderförhållanden och faktorer som inte går att kontrollera, svarar produktionen inte på normala marknadssignaler, däribland pris. Troligtvis innebär detta att man kan förvänta sig större prisvariationer i framtiden. En större andel förnyelsebar energi ställer även högre krav på reservkraft och utbyggnad av elnätet på olika spänningsnivåer. Dessutom leder det till utmaningar vad gäller planering och drift av elnätet. Högre krav på överföringskapacitet och leveranssäkerhet Ett ökat energiutbyte över såväl nordiska som europeiska gränser, samt nya produktionsresurser i form av småskalig och förnyelsebar produktion, kommer att ställa krav på den framtida överföringskapaciteten 11. När kapaciteten inte räcker till för den önskade handeln uppkommer så kallade flaskhalsar. Detta är ett allvarligt problem eftersom leveranssäkerheten blir en allt viktigare fråga i takt med vårt ökade elberoende. Det är dessutom sannolikt att elanvändningen kommer att öka i framtiden då exempelvis fler elbilar introduceras i systemet. Detta ställer högre krav på leveranssäkerhet samt på att elnätet klarar av att hantera de ökade utsläppen. 9

10 10 4. Möjligheter utifrån dagens elmätarsystem Figur 4: Konceptuell bild över ett AMI-system Tekniken bakom elmätarsystemen Elmätare som del av ett smart system Introduktionen av automatiserad mätaravläsning är ett naturligt steg i en värld där kommunikationslösningar blir alltmer digitaliserade och standardiserade (internet, e-post, sms, etc). Trender tyder även på att intelligenta it-lösningar blir allt billigare. Det är när elmätare utgör en del i ett intelligent kommunikationssystem som de kan bidra med en förhöjd nivå av funktionalitet. Vikten av ett intelligent system kan vara en av anledningarna till varför det talas mer om automatiserad mätarinfrastruktur (AMI) och automatiserad mätvärdeshantering (AMM) än om automatiserad mätaravläsning (AMR). Bilden nedan visar hur ett AMI-system är uppbyggt. Kommunikationen i ett AMI-system innebär att information från elmätaren överförs antingen direkt från mätaren eller via hemmets lokala nätverk, LAN (Local Area Network), till datainsamlingcentralen. Detta sker via ett nätverk som kan täcka långa distanser, WAN (Wide Area Network). Från insamlingscentralen skickas informationen vidare genom flera stationer, till exempel ett datahanteringssystem (MDM), för att slutligen nå fram till distributörens databas och faktureringssystem, samt eventuellt till ett internetgränssnitt från vilket kunden kan följa sin elanvändning. Faktum är att den automatiserade mätaravläsningen (AMR), som införts genom elmätarbytet, endast är ett steg mot en komplett automatiserad infrastruktur för mätaravläsning (AMI). Detta beror delvis på att en högre upplösning på mätvärden inte utnyttjas, men framförallt beror det på att systemets infrastruktur för kommunikation begränsar hur snabbt mätvärden kan överföras. Tvåvägskommunikation och upplösning av data avgör funktionaliteten Elmätarens potentiella funktioner beror på mätarfabrikat och modell. Huruvida dessa användningsområden och funktioner kan utnyttjas beror i sin tur på systemet där mätaren ingår, framförallt upplösningen av data och med vilken frekvens kommunikationssystemet klarar av att överföra dessa värden. Dessutom

11 är tvåvägskommunikation en viktig förutsättning för en stor del av funktionaliteten. Många av de funktioner som kan anses vara till nytta för elmarknadens aktörer och för samhället är beroende av att kommunikationssystemet klarar tvåvägskommunikation. Tvåvägskommunikationen innebär att mätvärden kan hämtas hem, men även att information och styrsignaler kan skickas ut till elmätare och kunder. I Sverige har 64 procent av nätbolagen och 73 procent av uttagspunkterna mätare som klarar tvåvägskommunikation. Funktioner som är beroende av tvåvägskommunikation är till exempel mikroproduktion, direkt laststyrning, momentanavläsning och till- och frånkoppling av elabonnent. Trots att det vid det senaste elmätarbytet inte fanns krav på att elmätarna skulle klara av timmätning har de flesta större nätbolag investerat i elmätarsystem som är förberedda för detta som en gardering inför framtida krav. I dag har 92 procent av nätbolagen investerat i mätare som klarar timvärden, vilket innebär att 75 procent av uttagspunkterna i landet klarar detta. Siffrorna kan möjligen vara högre eftersom det för 15 procent av uttagspunkterna är oklart om de klarar timmätning eller ej. Enligt Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el ska dessutom mätvärden från timavräknade anläggningar samlas in dagligen 12. Dygnsvis insamling av mätvärden är endast möjligt för 52 procent av Sveriges uttagspunkter. Genom att ta vara på timvärdena är det möjligt att utnyttja användarnas flexibilitet i större utsträckning. Detta kan antingen göras i form av direkt laststyrning (bortkoppling, tidsstyrning, effektvakt) eller genom indirekt laststyrning (incitament genom prissättning, information eller avtal). Tekniken möjliggör för bättre återkoppling Utöver automatiserad avläsning och kontroll av mätsystemet kan mätaren ses som en inkörsport till att möjliggöra erbjudanden av energirelaterade tjänster i hemmet. Tjänster som indirekt laststyrning och återkoppling kan stimulera kunden till att ändra sitt beteende när det gäller elanvändning. Tekniken är inte bara viktig för överföring av mätvärden, utan även för återkoppling via internet, fakturor och all form av syntetisering av data till information, det vill säga då data tolkas och bearbetas till information som får en mening för kunden. Mätaren i sig är teknisk utrustning som endast ger begränsad och grundläggande information, som visualiseras genom ackumulerad användning på en lcdskärm. Dagens mätare är liksom sina föregångare ofta svårtillgängliga varför denna typ av data eller enkel information har liten inverkan på energibeteendet. Med anledning av mätarens otillgänglighet har kompletterande tekniska lösningar uppkommit för återkoppling, såsom internetgränssnitt och displayer, som trådlöst kan kommunicera med mätaren. Om återkoppling är den enda funktion som önskas finns andra lösningar än att gå via mätsystemet med tillhörande mätare. Redan i dag är det möjligt att ge hushållskunder återkoppling på sin elanvändning genom att installera utrustning på kundens sida av elmätaren. Funktionaliteten med en sådan lösning begränsas dock till återkoppling då kunden är den enda aktören som får ta del av mätvärdena. Detta innebär att det redan i dag är möjligt att uppnå viss elhushållning, vilket kan reducera den totala användningen av el. Nästa generations smarta funktioner Mätaren utgör även inkörsporten till direkt laststyrning och skulle kunna medverka till styrning av tvättmaskiner, uppvärmning och luftkonditionering etc. Som komplement till mikroproduktion (småskalig produktion) erbjuder mätaren förbättrade möjligheter för att förverkliga idén om virtuella kraftverk, på engelska omnämnt som virtual power plants. En förutsättning för de flesta tjänsterna är att mätvärden och styrsignaler skickas med kort fördröjning mellan mätare och insamlingscentral. Timavläsning och rapportering, alternativt mätvärden med ännu högre upplösning, är en del av förutsättningarna för flera av funktionerna. De mer avancerade funktionerna som kräver mer av systemet skulle även gynnas av en ny syn på elsystemet i sin helhet. Synsättet bör ta hänsyn till att elektricitet och information färdas i nya riktningar och att det kan uppkomma nya beröringspunkter mellan systemets aktörer. Smarta elnät (smart grids) är en vision om hur elsystemet bör utvecklas för att klara framtida förändringar som elmarknaden står inför. Beskrivningen av ett smart elnät skiljer sig runt om i världen, men enligt Karl Elfstadius, ansvarig för marknads- och affärsutveckling Smart Grids på ABB, är detta den vida accepterade definitionen i Europa: Det nya elnätet som ska kunna hantera alla användare och deras behov och samtidigt klara hållbar och säker produktion av el. Figur 5 är menad att ge en bild av hur utvecklingen gått från elektromekaniska mätare med manuell avläsning till automatiserad avläsning och smartare elmätarsystem och sedan eventuellt mot smarta elnät. Bilden ska inte tolkas som att smartare elmätarsystem automatiskt leder till smartare elnät, utan snarare som att smartare elmätarsystem är en förutsättning för att visionen om smartare elnät ska kunna realiseras. Gränsen är otydlig mellan exakt vilka funktioner som kan härledas till ett AMI-system och vilka som kan härledas till ett smart elnät. Det är dock tydligt att det krävs mer avancerade elmätarsystem, ytterligare stora investeringar i nätet och mer avancerad infrastruktur för kommunikation för att realisera de funktioner som brukar kopplas samman med smarta elnät. 11

12 12 Virtual Power Plants Ett virtuellt kraftverk är en kontrollstruktur där ett större antal småskaliga producenter (mikroproduktion) och/eller andra mindre energikällor såsom last kontrolleras och styrs som ett större kraftverk. Virtuell kraftproduktion fungerar som en lösning för att förskjutning av last i hushåll samt småskalig produktion ska kunna bidra med betydande kvantitet i effektstyrningen 13. Mikroproduktion innebär att elkunderna även blir elproducenter. De energislag som utnyttjas är vanligtvis förnyelsebara, däribland sol och vind. Vid mikroproduktion bör mätaren klara av att registrera både den el som importeras från nätet och den som exporteras till nätet. En sådan mätare kallas ibland för nettomätare. Utan nettomätare kan kunderna inte ersättas för den el de distribuerar ut på nätet. Laststyrning Laststyrning är en strategi för att efterfrågesidan skulle kunna fungera som effektreserv. Laststyrning innebär generellt att energianvändningen anpassas i tiden med syfte att kapa effekttoppar i kraftnätet. Direkt laststyrning utförs genom direkta och aktiva riktade åtgärder hos elanvändarna, medan indirekt laststyrning kan beskrivas som en mildare form av laststyrning som bygger på incitament, information, prissättning och avtal. 14 Energihushållning genom beteende förändring El är osynligt Elanvändningen är i många fall osynlig för hushållets medlemmar. Detta beror på att kunder under lång tid fått otydliga fakturor som varit baserade på schablonvärden och att elektricitet distribueras via stora kollektiva system som många tar för givna. Resultatet av detta är att människor generellt har en låg kunskapsnivå om vad energi är och vad måttenheten kwh innebär. Dessutom är det många som inte ser sambandet mellan det egna beteendet och hur mycket el de använder. Det är även svårt att förstå i vilken utsträckning det är möjligt att påverka den egna elanvändningen genom att ändra sina energirelaterade vanor. Förändring av energibeteende genom återkoppling För att elanvändningen ska bli synlig, förståelig och möjlig att kontrollera är det viktigt att kunder får återkoppling på sin elanvändning. Hur en förändring av beteendet sker kan förenklat beskrivas med hjälp av figur 6. Bilden förklarar hur en individ först tar emot information som används för att få kunskap i ämnet. Utifrån denna kunskap bemöter individen ämnet med en attityd som kan ge upphov till beteendeförändring. För att framgångsrikt kunna påverka beteendet är det viktigt att informationen som kommuniceras är tydlig och enkel att förstå, och att den anpassas efter ett visst hushålls specifika behov. Det är även viktigt att mottagaren av ett budskap är motiverad Figur 5: Smartare elmätarsystem ett steg mot smarta elnät

13 Figur 6: Beteendeförändring att spara el och har ett mål som anger hur mycket elanvändningen ska minska. En viktig komponent i att förändra människors energibeteende är även att återkopplingen upprepas frekvent och regelbundet. De nya elmätarna skapar möjlighet till att förbättra återkopplingen till både slutkonsumenten och andra aktörer i energisystemskedjan. Kombinationen av olika typer av återkoppling kan ge konsumenten kontroll över sin användning och förståelse för vad som orsakar den. Forskning visar att det är möjligt att reducera elanvändningen med 5 15 procent med hjälp av direkt återkoppling och med 0 10 procent med indirekt återkoppling. Direkt återkoppling fås på kundens egen begäran och innebär att kunden lär sig genom att studera sin elanvändning. Exempel på direkt återkoppling är självavläsning av mätare, avläsning av display, interaktiv återkoppling via dator och mätaravläsning med rådgivning. Indirekt återkoppling innebär att data från mätaren har behandlas av en annan aktör, varefter den presenteras för konsumenten. Exempel på indirekt återkoppling är mer frekventa räkningar, grafisk visualisering av elanvändning, uppdelningsåterkoppling, som visar kundens förbrukning uppdelad på olika typer av elprodukter, och historisk återkoppling, som visar kundens nuvarande och tidigare förbrukning. Förbättra återkopplingsmöjligheterna för att bidra till energihushållning Möjligheterna till återkoppling har förbättrats i och med lagkravet om månadsvis avläsning. Elkunder med en mätarsäkring på under 63 ampere får nu en faktura i månaden, baserad på den faktiska elanvändningen. Enligt Energimyndighetens uppskattning skulle elanvändningen minska med en procent till följd av detta. Det är dock tydligt att det finns stor potential att ytterligare förbättra både den direkta och den indirekta återkopplingen. Förutom den faktura kunden får en gång per månad är den huvudsakliga möjligheten till återkoppling att på eget initiativ studera elanvändningen på den lcd-display som finns på elmätaren. Denna information är kraftigt säsongsberoende och ofta svår att tolka. Dessutom sitter mätaren vanligtvis på platser där den är svårtillgänglig, exempelvis i källare. Återkopplingen kan förbättras genom att förädla mer högupplöst mätdata till information som presenteras på nya sätt. Tydlig och anpassad information kan exempelvis förmedlas via displayer, webbaserade gränssnitt och i kombination med rådgivning. Detta kan ge kunden kunskap om sitt eget energibeteende och vad som måste förändras för att elanvändningen ska minska. Det är tydligt att det finns utrymme för att göra mer i syfte att uppnå besparingar på upp till 15 procent av ett hushålls totala elanvändning. Mätdata från elmätarna kan på så sätt användas för att utveckla nya typer av tjänster kring mätarsystemen, däribland som underlag vid energirådgivning och för att segmentera elanvändningen för olika kundgrupper. Detta öppnar för möjligheter att rikta nya tjänster mot specifika grupper. Upplösning av data avgör nyttan Bemötande av de utmaningar elmarknaden står inför För att bemöta de förändringar som elmarknaden står inför är det viktigt att öka slutkonsumentens förbrukningsflexibilitet. Detta kan möjliggöras genom att öka priskänsligheten på efterfrågesidan. Ökad priskänslighet innebär att kunden kan reagera på kortsiktiga 13

Vägval för framtidens energianvändning

Vägval för framtidens energianvändning Vägval för framtidens energianvändning Vägval energi VÄGVAL ENERGI 1 2 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige

Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige 2014-03-27 Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige 2014-03-27 Projektnamn: Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige Projektnummer:

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden Norra Djurgårdsstaden Nya marknadsmodeller för engagerade kunder Elforsk rapport 11:66 Christer Bergerland, Knut Faber, Olle Hansson Oktober 2011 Förord Syftet är här att beskriva hur elmarknadens regelverk

Läs mer

Minnesanteckningar från Energimarknadsrådet den 19 september 2012

Minnesanteckningar från Energimarknadsrådet den 19 september 2012 EI6003 W-3.0, 2010-11-30 MINNESANTECKNINGAR 1 (3) Datum 2012-09-19 Minnesanteckningar från Energimarknadsrådet den 19 september 2012 Närvarande Ej närvarande Yvonne Fredriksson (ordf.), Tony Rosten och

Läs mer

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem EI R2010:18 Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem - Smarta mätare och intelligenta nät Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna EnergimarknadsinspektionenR2010:18 Författare:

Läs mer

Att följa elpriset bättre

Att följa elpriset bättre Att följa elpriset bättre Prismodeller och styrteknik i fältförsök Elforsk rapport 09:70 Samfinansieras av Peter Fritz Juli 2009 Erika Jörgensen Stefan Lindskoug Att följa elpriset bättre Prismodeller

Läs mer

Metodik för systemorienterad uppföljning av elanvändning på sjukhus

Metodik för systemorienterad uppföljning av elanvändning på sjukhus Metodik för systemorienterad uppföljning av elanvändning på sjukhus Malin Baltzar Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet,

Läs mer

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan Institutionen för Energiteknik 100 44 Stockholm http://www.energy.kth.se... Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan och Vattenfall Research and

Läs mer

ELAN Programmet 2006-2009

ELAN Programmet 2006-2009 ELAN Programmet 2006-2009 Projektledare: Monika Adsten, Elforsk, 101 53 Stockholm Produktion: Kreativ Media AB Texter: Lars Magnell Grafisk form: Gabriella Lindgren Omslagsbild: Interactive Institute Foto:

Läs mer

En rapport till Energimarknadsinspektionen

En rapport till Energimarknadsinspektionen Insights. Delivered. Funktionskrav Mätsystem En rapport till Energimarknadsinspektionen 9 mars 2015 Projekt nr: 5470583000 Copyright 2015 Sweco Energuide AB All rights reserved No part of this publication

Läs mer

Analys av en ny prissättning med effektkomponent för elkunder

Analys av en ny prissättning med effektkomponent för elkunder ISRN LUTMN/TMHP--4/54--SE nalys av en ny prissättning med effektkomponent för elkunder Fallstudie på Skånska Energi Mattias von Knorring Examensarbete vdelningen för Energihushållning Institutionen för

Läs mer

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN Huvudrapport från projektet Vägval energi KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan Institutionen för Energiteknik 100 44 Stockholm http://www.energy.kth.se... Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan och Vattenfall Research and

Läs mer

Eleffektbehov i Lund. En analys av laststyrningsmöjligheter i Lunds elnät. Gunnar Frennesson & Johannes Sporre ISRN LUTMDN/TMHP-14/5312-SE

Eleffektbehov i Lund. En analys av laststyrningsmöjligheter i Lunds elnät. Gunnar Frennesson & Johannes Sporre ISRN LUTMDN/TMHP-14/5312-SE ISRN LUTMDN/TMHP-14/5312-SE ISSN 0282-1990 Eleffektbehov i Lund En analys av laststyrningsmöjligheter i Lunds elnät Gunnar Frennesson & Johannes Sporre Examensarbete på Civ.ingenjörsnivå Avdelningen för

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät.

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. Titel: Smart ledning - Drivkrafter och förutsättningar

Läs mer

Införandet av AMS system i Sverige och Europa

Införandet av AMS system i Sverige och Europa Införandet av AMS system i Sverige och Europa Stockholm 007-- EME Analys AB www.emeanalys.se Sammanfattning... Uppdrag... 5 Sverige... 6. Översikt av den svenska elmarknaden... 6. Förutsättning interjuver...

Läs mer

Investeringar på elmarknaden fyra förslag för förbättrad funktion

Investeringar på elmarknaden fyra förslag för förbättrad funktion Investeringar på elmarknaden fyra förslag för förbättrad funktion Sven-Olof Fridolfsson Thomas P. Tangerås Rapport till Expertgruppen för miljöstudier 2011:5 Finansdepartementet Förord Den svenska elmarknaden

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Förutsättningar och drivkrafter för olika typer av elkunder att justera förbrukningsmönster och minska sin elförbrukning idag och i framtiden Slutrapport NEPP report December

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalyser för smarta elnät

Risk- och sårbarhetsanalyser för smarta elnät UPTEC STS12 007 Examensarbete 30 hp Maj 2012 Risk- och sårbarhetsanalyser för smarta elnät Stefan Bengtlars Emma Lidén Abstract Risk- och sårbarhetsanalyser för smarta elnät Risk and Vulnerability Analyses

Läs mer

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle Hållbara affärsmodeller och nya affärsmöjligheter för ett energieffektivt samhälle Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt

Läs mer

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2014:05 Uppföljning av timmätningsreformen Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:05 Författare: Johan Nilsson, Johan Leymann och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Betalningsmodeller för det svenska elnätet

Betalningsmodeller för det svenska elnätet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats (15 hp) - STS Betalningsmodeller för det svenska elnätet Vilken modell kommer att fungera bäst för konsumenten? Av: Tomas Björlin-Svozil, Daniel Pogosjan

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Dnr: 2012/217 Myndigheten

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2011:07 Författare:

Läs mer

*+ ",-.+/,-01 )2/3)(4! " # $%%&'((%)) '

*+ ,-.+/,-01 )2/3)(4!  # $%%&'((%)) ' *+",-.+/,-01)2/3)(4! " #$%%&'((%))' ! iii Föreliggande licentiatavhandling utgör en delrapport från projektet "Direkt och indirekt laststyrning i byggnader" (projektnr 4184) pågående vid Avdelningen för

Läs mer

Elstatistik som energitjänst

Elstatistik som energitjänst ISRN LUTMDN/TMVK--7049--SE Elstatistik som energitjänst Fokus på hushållskunder Peter Matsson Licentiatavhandling Avdelningen för Energihushållning Institutionen för Värme- och Kraftteknik Lunds Universitet

Läs mer

KOLDIOXIDSIGNAL FÖR SVENSK INHEMSK ELKONSUMTION

KOLDIOXIDSIGNAL FÖR SVENSK INHEMSK ELKONSUMTION KOLDIOXIDSIGNAL FÖR SVENSK INHEMSK ELKONSUMTION Examensarbete Evin Jamal Stockholm 2013-02-15 SAMMANFATTNING Svenska Kraftnät (SVK) vill utveckla ett energisystem med syfte att minimera utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Solcellsenergi på lantbruk Drivkrafter och hinder vid investering i solceller på lantbruk

Solcellsenergi på lantbruk Drivkrafter och hinder vid investering i solceller på lantbruk Solcellsenergi på lantbruk Drivkrafter och hinder vid investering i solceller på lantbruk Solar Cells on Farms - Motivators and barriers for investments in solar cells on farms Catharina Eke Göransson

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer