KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009"

Transkript

1 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande: Yngve Engblom ordförande Bo Lundell viceordförande Siw Abrahamsson medlem Esko Antikainen medlem Carola Antskog medlem Harri Kaitala medlem (ers.) Sven-Erik Kinos medlem Jari Lehtivaara medlem (ers.) Övriga närvarande: Kurt Tuominen styrelsens representant Torbjörn Stoor, föredragande omsorgschef Ilkka Pyrrö ledande läkare Eva Manelius t.o.m. 47 äldreomsorgschef Maria Wallin t.o.m. 47 socialchef Karin Simola, sekreterare förvaltningschef, omsorgsavdeln. Ärenden: Underskrift: Ordförande Ordförande Sekreterare 42-45, Yngve Engblom Bo Lundell Karin Simola Justering, tid och plats: Kommunkansliet i Kimito den 14 maj 2009 Siw Abrahamsson Protokollet framlagts till påseende: Esko Antikainen : Kimitoön den 18 maj 2009 Karin Simola

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Organ Utfärdad den Blad Omsorgsnämnden 5 / Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl Sammanträdesplats: Ärendets nummer Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Ärendet 42 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 43 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 44 SPARTALKO OCH EKONOMISKT ÅTGÄRDSPROGRAM 45 DELEGERING AV BESLUTANDERÄTT 47 TJÄNSTEMANNABESLUT 48 FÖR KÄNNEDOM 49 MOTTAGANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÄKNINGAR ÅR 2009 Protokollet framläggs till påseende, tid och plats Kimitoön den 18 maj 2009 Ordförande Yngve Engblom

3 Omsorgsnämnden LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Oms 42 BEREDNING (omsorgschef Torbjörn Stoor): Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. Enligt förslag. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Oms 43 BEREDNING (omsorgschef Torbjörn Stoor): Enligt kommunens förvaltningsstadga förs protokollet under ordförandes ledning av protokollföraren. Protokollet undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Protokollet ska justeras på det sätt som organet beslutar. Omsorgsnämnden beslutar utse två protokolljusterare att justera protokollet. I tur att väljas till protokolljusterare är Siw Abrahamsson och Esko Antikainen. Enligt förslag. Vidare fattade omsorgsnämnden enhälligt på förslag av Bo Lundell beslut om att ärendelistan fr.o.m. nästa möteskallelse skall kompletteras med en paragraf där föredragningslistan fastställs och med en paragraf för övriga ärenden.

4 Omsorgsnämnden SPARTALKO OCH EKONOMISKT ÅTGÄRDSPROGRAM Oms 44 BEREDNING (omsorgschef Torbjörn Stoor, omsorgens förvaltningschef Karin Simola): Kommunstyrelsen har på sitt sammanträde beslutat om spartalko och ekonomiskt åtgärdsprogram. Kommunstyrelsen konstaterar att behovet av en budgetändring är uppenbar under innevarande år p.g.a. att främst kommunens inkomstbas försämrats. Styrelsen har också omfattat en rad operativa åtgärder som siktar på att göra det möjligt att spara medel i budgeten. Kommunstyrelsen har vidare fattat beslut om direkta eurobelopp, som de olika avdelningarna skall spara. Omsorgsavdelningens målsättning är euro sålunda att specialsjukvården är undantagen sparåtgärder. Omsorgsavdelningens ledningsgrupp har koordinerat med avdelningen ett omfattande arbete för omsorgens budgetändring under april månad. Samtliga enheter berörs av ändringen. I detta för omsorgsnämnden presenterade förslaget har man lyckats komma upp till en summa av euro (bilaga 1). De största inbesparingsposterna är: - en förmånligare akutvård (förändring euro) - mindre utgifter för interna hyror och bespisning (förändring euro) - nettobudgetering av företagshälsovården (förändring euro) - större inkomster (baserat på bokslut 2008, förändring euro) - oförverkligade löneposter (förändring euro) - sommarstängningar (förändring euro) - minskning av FPA-avgiften (förändring ca euro) De resterande beloppen utgörs av andra poster så som utbyte av semesterpenning till ledig tid och minskning av köptjänster. Den uppnådda summan på euro innehåller sålunda många större poster som till sin natur dels är tekniska och dels förorsakats av lyckad konkurrensutsättning. Ekonomiavdelningen har också uppmanat avdelningarna att göra de behövliga ändringarna i budgettexterna och leverera dem till ekonomiavdelningen efter att nämnden fattat beslut om den slutliga budgetändringen. Vidare har kommunstyrelsen och -fullmäktige av nämnderna beställt förslag på bestående förändringar i servicenätet. Omsorgsnämndens förslag förväntas vara klart under detta år. Omsorgsnämnden besluter att: - föreslå för kommunstyrelsen och fullmäktige att omsorgsavdelningens budget måtte ändras enligt uppställningen i bilaga 1. - budgettexterna ändras i enlighet med den uppställning över budgetändringen omsorgsnämnden förslår för kommunstyrelsen och -fullmäktige - under året 2009 leverera förslag till bestående förändringar i servicenätet i enlighet med kommunstyrelsens beslut om spartalko och ekonomiskt åtgärdsprogram Omsorgsnämnden tog emot en skrivelse av Kimitoöns äldreråd, vilken bifogades protokollet. Esko Antikainen föreslog att bädddavdelningen i Kimito stängs sommaren 2009, och att bäddavdelningen i Dalsbruk hålls öppen. Förslaget understöddes av Jari Lehtivaara. Ordförande konstaterade att det sålunda finns två förslag gällande sommarstängningarna: föredragandes förslag och Antikainens understödda förslag. Ordförande föreslog att omsorgsnämnden fattar beslut om att omröstningen förrättas genom namnupprop. Ordförandes förslag godkändes.

5 Omsorgsnämnden Forts. Ordförande konstaterade att de personer som röstar på föredragandes förslag röstar ja. För alternativet röstade Bo Lundell, Siw Abrahamsson, Carola Antskog, Harri Kaitala, och Yngve Engblom och förslaget fick fem (5) röster. Därefter konstaterade ordförande att de personer som röstar på Antikainens förslag röstar nej. För alternativet röstade Esko Antikainen, Sven-Erik Kinos och Jari Lehtivaara och förslaget fick tre (3) röster. Därefter konstaterade ordförande att föredragandes förslag vunnit med rösterna 5-3. Carola Antskog föreslog att omsorgsnämnden godkänner följande kläm: Vid beredningen av nästa års budget bör även alternativet att Dalsbruks bäddavdelning är öppen hela året utredas. Bo Lundell och Siw Abrahamsson understödde förslaget, som omfattades enhälligt. Yngve Engblom föreslog att omsorgsnämnden godkänner en kläm där nämnden föreslår för styrelsen att kommunen som sparåtgärd inte i fortsättningen köper alkoholhaltiga drycker till sina representationsmöten eller fester eller med dem jämförbara samlingar. Carola Antskog understödde förslaget. Ordförande konstaterade att ett klämförslag som vunnit understöd har föreslagits och därför bör en omröstning förrättas i ärendet. Ordförande föreslog att omsorgsnämnden fattar beslut om att omröstningen förrättas genom namnupprop. Ordförandes förslag godkändes. Ordförande konstaterade att de personer som röstar på att omsorgsnämnden godkänner klämmen röstar JA. För alternativet röstade Carola Antskog, Jari Lehtivaara och Yngve Engblom och förslaget fick tre (3) röster. Därefter konstaterade ordförande att de personer som röstar på att omsorgsnämnden förkastar klämmen röstar NEJ. För alternativet röstade Bo Lundell, Esko Antikainen, Harri Kaitala och Sven-Erik Kinos och förslaget fick fyra (4) röster. Siw Abrahamsson lade ner sin röst. Därefter konstaterade ordförande att omsorgsnämnden med rösterna 4-3 och en blank röst fattat beslut om att förkasta Yngve Engbloms kläm. I övrigt enligt förslag.

6 Omsorgsnämnden DELEGERING AV BESLUTANDERÄTT Oms 45 BEREDNING (omsorgschef Torbjörn Stoor): I förvaltningsstadgan för Kimitoöns kommun finns definierat och uppställt ramarna för beslutanderätten i en rad olika ärenden. Speciellt för omsorgsavdelningen på den här punkten, är de olika mångsidiga formerna för individärenden. Individärenden är konfidentiella till sin natur och fattas av berörd tjänsteman. Under året har det uppkommit behov av att uppdatera förteckningen över beslutanderätten för social- och äldreomsorgschefens del. Omsorgsnämnden kan enligt förvaltningsstadgan delegera beslutanderätten enligt behov och förvaltningsstadgan kompletteras vid tillfälle. Omsorgsnämnden beslutar med stöd av 25 punkt 13 i Kimitoöns kommuns förvaltningsstadga att delegera åt och komplettera fr.o.m. årets början: 1) äldreomsorgschefens beslutanderätt med att tjänsteinnehavaren har rätt att: - besluta om beviljande av plats inom intervall- och långtidsvården - besluta om beviljande av plats i boendeenheterna - besluta om beviljande av hjälp inom hemvården och stödtjänster - besluta om stöd för närståendevård - besluta om avgifter inom äldreomsorgen i enlighet med lag och gällande direktiv - förordna en socialarbetare att i brådskande fall få tillträde till en persons bostad eller annan vistelseplats på det sätt som avses i 41 socialvårdslagen - avge utlåtande beträffande behov av intressebevakare. 2) socialchefens beslutanderätt med att tjänsteinnehavaren - har rätt att avge utlåtande och svaromål som gäller socialenhetens klientärenden Enligt förslag.

7 Omsorgsnämnden TJÄNSTEMANNABESLUT Oms 47 BEREDNING (omsorgschef Torbjörn Stoor): Omsorgschefen meddelar om tjänstemannabeslut fattade av omsorgsavdelningens tjänsteinnehavare. Tjänstemannabesluten antecknas till kännedom samt konstateras att omsorgsnämnden inte övertagit ärendena enligt Kommunallagen 51. Omsorgsnämnden antecknade till kännedom: - omsorgschefens 49-73/ ledande läkarens 17-28/ ledande skötarens för öppna vården / ledande skötarens för bäddavdelningarna / socialchefens /2009 o 1/2009 ang. delegering o 1-4/2009 ang. personalfrågor o 1-7/2009 ang. underhåll o 1-3/2009 ang. barnskydd - äldreomsorgschefens / ledande tandläkarens 4-7/209 - omsorgsavdelningens förvaltningschefs 5-25/2009 Konstaterades att nämnden inte övertagit ärendena enligt Kommunallagen 51.

8 Omsorgsnämnden FÖR KÄNNEDOM Oms 48 BEREDNING (omsorgschef Torbjörn Stoor): Omsorgsnämnden antecknar eventuella ärenden kännedom. Omsorgsnämnden antecknade till kännedom: 1. I Finland görs förberedelser inför en eventuell spridning av influensa A(H1N1) i landet. Influensan som började i Mexiko, den sk. svininfluensan, har inte påträffats i Finland. Myndigheterna följer noggrant med situationen. Inom omsorgsavdelningen har utarbetats/uppdaterats egna beredskapsplaner med stöd av den nationella planen.

9 Omsorgsnämnden MOTTAGANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÄKNINGAR ÅR 2009 Oms 49 BEREDNING (omsorgschef Torbjörn Stoor): I enlighet med budgetens verkställighetsdirektiv bör organen välja godkännare och mottagare av fakturor. Omsorgsnämnden bör således välja godkännare och mottagare av fakturor för omsorgsavdelningen. Det har uppkommit behov inom socialenheten att ha flere räkningsgodkännare än en och sålunda borde Gisela Sjöblom också tilldelas rätt att godkänna räkningar som Maria Wallins ersättare- Omsorgsnämnden beslutar att ge Gisela Sjöblom rätten att som Maria Wallins ersättare godkänna räkningar för socialenhetens del under år Enligt förslag.

10 Omsorgsnämnden ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING BESVÄRSFÖRBUD och vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 KomL rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer: 42-44, Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 1 mom. KomL kan framställas över beslutet. Paragrafer: 45, 49 Enligt 5 1 mom. FörvProcessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunder för besvärsförbudet: ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande hos: Kimitoöns kommun, Omsorgsnämnden, PB 7,(Vretavägen 19), Kimito. Paragrafer: 45, 495, Rättelseyrkan skall anföras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett brev därom blivit avsänts eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt intyg om delfående av beslutet. Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. BESVÄR I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Besvärstid 30 dagar. Besvärsmyndighet, adress och postadress Åbo förvaltningsdomstol Lasarettsgatan 2-4, Åbo Kommunalbesvär, paragrafer: 46 Förvaltningsbesvär, paragrafer: Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Paragrafer Besvärstid Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett brev därom blivit avsänts eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt intyg om delfående av beslutet. BESVÄRSSKRIFT I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringar till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. INLÄMNANDE AV BESVÄRSHANDLINGARNA TILL BESVÄRSMYNDIGHET Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs. DELGIVNING AV BESLUT Protokollet har framlagts till påseende / 2009 och beslut ( ) delgivits sakägaren med post den / Lämnats till sakägaren den / emottagarens underskrift

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL 26.01.2015 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs 15.06.2015 55 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Onsdag kl. 16:00 16:30 Sammanträdesplats: Omsorgsbyråer i Vasa, Närpes Videokonferens Närvarande/beslutande X Roger Eriksson, ordförande - Jesper Wikström X Carola Lithén, viceordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.3.2012

Sammanträdesdatum 22.3.2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/22 Sammanträdestid Torsdagen den 22 mars 2012, kl. 19.00 19.15 Sammanträdesplats Kommungården Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 8/2014. Organ. Sammanträdesdatum 28.4.2014. Sida 8/155 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 8/2014. Organ. Sammanträdesdatum 28.4.2014. Sida 8/155 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28.4.2014 Nr 8/2014 8/155 Sammanträdestid Måndag 28.4.2014, kl. 18-19.07 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten Dahlbacka,

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Gillestugan, Nedervetil

Gillestugan, Nedervetil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2012 10/233 Sammanträdestid Måndagen den 4 juni 2012, kl. 18.00 20.10 Sammanträdesplats Gillestugan, Nedervetil Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488 15/2013 485 Stadsstyrelsen TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487 255 Val av protokolljusterare

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Styrelsen 06 2010 Protokoll 15.6.2010

Styrelsen 06 2010 Protokoll 15.6.2010 Styrelsen 06 20100 Protokoll 15.6.20100 Styrelsen 25.05.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 06/10 Tid: 15.06.2010 kl. 9.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8, Borgå ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.2.2011

Sammanträdesdatum 9.2.2011 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2011 2/21 Sammanträdestid Onsdagen, kl. 19.00 20.30 Sammanträdesplats Terjärv vårdcenter Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Granholm, Mats Hansén, Nina Hummel, Gustav

Läs mer

Sammanträdesdatum 25.9.2013

Sammanträdesdatum 25.9.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7/2013 7/102 Sammanträdestid Onsdagen den, kl.19.00 20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam, Marit Näse,

Läs mer