(33) Madelaine Karlsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2007-11-07 1 (33) Madelaine Karlsson"

Transkript

1 (33) Plats Sammanträdesrum Bohuslän, Högskolecentrum, Vänersborg Tid Onsdagen den 7 november 2007, kl Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 och 3 Ärendelista Sid 3 Utsedd att justera Madelaine Karlsson Paragrafer Underskrifter Sekreterare... Maud Rudquist Ordförande... Lars-Göran Ljunggren Justerande... Madelaine Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet, Sundsgatan 29, Vänersborg Underskrift... utdragsbestyrkande Maud Rudquist

2 (33) Närvarolista Beslutande Tjänstgör för Lars-Göran Ljunggren (s) Gunnar Lidell (m) Bo Carlsson (c) , Bengt Larsson (s) 259 Bo Carlsson (c) Joakim Sjöling (s) 251-del av 253 Sven G Johansson (s) del av Joakim Sjöling (s) Marie Dahlin (s) Jenny Brycker (s) Madelaine Karlsson (s) Kate Giaever (s) Ann-Britth Fröjd (c) 251-del av 253 Mats Andersson (c) del av Ann-Britth Fröjd (c) Anders Forsström (m) , Johan Ekström (fp) 259 Anders Forsström (m) Astrid Karlsson-Björkman (m) Lars G Blomgren (fp) Andreas Vänerlöv (kd) Lutz Rininsland (v) James Bucci (v) Lars Rosén (fv) Ersättare Mats Andersson (c) 251-del av 253 Sven G Johansson (s) 251- del av 253 Bengt Larsson (s) , Lennart Niklasson (s) Johanna Olsson (s) 251-del av 253 Dan Nyberg (s) Johan Ekström (fp) , Kent O. Nilsson (mp) Information 253 Kommunjuristen Roy Svensson Förvaltningschefen Christer Larsson Trafikingenjören Anna-Karin Forseng Folkhälsosamordnaren Anders Fridén Ekonomichefen Thomas Sannemalm Rektorn Lena Hansson Projektledaren Per-Åke Warg

3 (33) Övriga deltagare Kommunchefen Guy Mahlviker Kanslichefen Claire Gabrielsson Personalchefen Ewa Öqvist 251-del av 253 Praktikanten Alexandra Westin 251-del av 253 Kommunsekreteraren Maud Rudquist

4 (33) Ärenden Sid 251 Fråga om deltagande Presentation Information Ordförandeinformation 10 Ärenden som beslutas av kommunfullmäktige 255 Svar på motion angående kommunens rehabiliteringsinsatser Dnr 2007/ Parkeringspolicy i Vänersborgs kommun Dnr 2007/ Antagande av detaljplan för del av kvarteret Vidar, Arena Vänersborg, 14 Vänersborgs kommun Dnr 2007/ Fråga om bildande av ett Leaderområde i Dalsland och Årjäng Dnr 2007/ Godkännande av avtal gällande fastigheterna Sikhall 1:4 och 1:6 samt 16 Sörbo 1;4 Dnr 2005/418 Ärenden som beslutas av kommunstyrelsen 260 Val av representanter till den lokala styrgruppen för Fairtrade city 18 Dnr 2007/ Yttrande över fråga om byggnadsminnesförklaring av Huvudnässkolan 19 Dnr 2007/ Folkinitiativ angående folkomröstning avseende Arena Vänersborg 21 information om beredningsprocessen Dnr 2007/542 och Uppdrag att upprätta program för detaljplaner för Holmängen i 22 Vänersborgs kommun Dnr 2007/ Ärendehandläggning av brandfarliga, explosiva varor, sotning, brandskydds- 23 kontroll samt granskning av bygglov Dnr 2007/ Uppföljning av borgensåtagande IFK Vänersborg Dnr 2007/561 24

5 (33) Ärenden Sid 266 Avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Vänersborgs kommun Dnr 2007/ Avsiktsförklaring med Vänerparken Property Dnr 2007/ Uppdragsavtal, 3, turistbolaget Vänersborg-Trollhättan Dnr 2007/ Yttrande över översiktsplan Östra älvstranden fördjupning av översikts- 28 planen för Trollhättans kommun Dnr 2007/ Kustbevakningens framtid i Vänern Dnr 2007/ Medborgarförslag om bildande av kommunalförbund Bohusläns kommuner 31 Dnr 2007/ Delegationsbeslut Meddelanden 33

6 251 Fråga om deltagande (33) Ordföranden tillfrågade kommunstyrelsen om praktikanten Alexandra Westin kunde medges rätt att delta vid kommunstyrelsen sammanträde. s beslut medger praktikanten Alexandra Westin rätt att delta vid kommunstyrelsens sammanträde.

7 252 Presentation Kommunjuristen Roy Svensson presenterade sig. s beslut noterar informationen (33)

8 (33) 253 Information Kommunjuristen Roy Svensson - Presentation av sig själv som kommunens nya kommunjurist Trafikingenjören Anna-Karin Forseng - Parkeringspolicy i Vänersborgs kommun Dnr 2007/534 Förvaltningschefen Christer Larsson - Godkännande av avtal gällande fastigheterna Sikhall 1:4 och 1:6 samt Sörbo 1:4 Dnr 2005/418 Folkhälsosamrodnaren Anders Fridén - Avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Vänersborgs kommun Dnr 2007/585 Ekonomichefen Thomas Sannemalm - Uppföljning borgensåtagandet IFK Vänersborg Dnr 2007/561 - Månadsuppföljning januari oktober 2007 Dnr 2007/147 Kanslichefen Claire Gabrielsson - Folkinitiativ angående folkomröstning Arena Vänersborg Dnr 2007/542 och 553 Komunchefen Guy Mahlviker - Avsiktsförklaring med Vänerparken Property Dnr 2007/586 - Förvaltningsövergripande ledningsgruppen: ny deklaration - Centrala samverkansgruppen: Mönsterarbetsplatsen - Samverkan: Processledarutbildning, nytt avtal - Tillväxtalliansen: Förstudie om bergen - Utvecklingskontoret: Uppföljning av personalenkäten - Framtidsdag om plan- och bygglagen - Förhandlingsutskottet: Årets och kommande lönerevision - RL Nordic om kommunens intresse för Vassbotten/Sanden - Revisionen uppföljning av styrningsrapporten ny rapport om omvärldsbevakning - Högskolecentrum - Bidrag till Steinwayflygeln - Musikveckan - Regionalt centrum för vård och omsorg - Doktorand i estetiska lärprocesser - Bredband oförändrat läge - Skola årskurs nytt förslag inom kort - Projektresa till Namibia

9 Forts (33) s ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) - Fråga om bildande av ett Leaderområde Dalsland och Årjäng Dnr 2007/576 - Uppdragsavtal, 3, turistbolaget Vänersborg-Trollhättan Dnr 2007/586 Rektorn Lena Hansson och projektledaren Per-Åke Warg - Avsiktsförklaring vård- och omsorgscollege s förste vice ordförande Gunnar Lidell (m) Den 11 oktober EU-utbildning Den 12 oktober Tillväxtsammanträde avseende riksväg 45 Den 16 oktober överläggningar med Jernhusen angående vänthallen i Öxnered Den 19 oktober Svenskt Näringsliv rundabordskonferens på ämnet Runt Vänern Den 21 oktober fredsgudstjänst i Vänersborgs kyrka samt apell i kommunens plantage Den 30 oktober sammanträde om Vänersborgs framtid ÖP och fördjupad ÖP Den 31 oktober företagsbesök vid Kascatec i Hagaparken s beslut noterar informationen Jäv Noteras att Bo Carlsson (v) och Anders Frosström (m) anmälde att de inte deltog i den del av informationen som behandlade godkännande av avtal gällande fastigheterna Sikhall 1:4 och 1:6 samt Sörbo 1:4

10 (33) 254 Ordförandeinformation Med anledning av procedurfrågorna kring folkinitiativet om Arena Vänersborg inbjöds gruppledarna till överläggningar tisdagen den 13 november 2007 kl Kommunfullmäktige beräknar behandla ärendet den 19 december Redovisades att inom Fyrbodal pågår förhandlingar om avtal avseende leasing av biogasbilar - Arbetslöshetssiffror för augusti och september Skollokaler i centrala Vänersborg - Vänerns vattennivå nu och i framtiden samtal med kommunerna runt Vänern Den 6 september Fyrbodals direktionsmöte Den 6 september ägarråd med Vättrafik Den 7 september uppvaktning av länsöverdirektören Göran Bengtsson, länsstyrelsen Den 8 september Restadgård dagar Den 10 september Fastighets AB Den 10 september fördjupad översiktsplan Vargön Den 11 september medaljdelegationen Den 12 september pressträff angående narkotikaundersökning Den 13 september företagsträff Den 14 september Film i Väst Den 17 september konferens Jobbpusslet Den 19 september utbildning varumärke Den 20 september beredningen för regional utveckling Den 20 september Fyrbodals au Den 20 september infrastrukturberedningen Den 21 september avtalsförhandlingar med Vattenfall Den 21 september Dalsland Kanal AB Den 24 september arbetsmarknadsnämnd Den 24 september företagsbesök - Länsarkivet - Suntech - Tekniksystem AB Den 25september hälsopolitiska rådet Den 26 september kommunstyrelsens arbetsutskott Den 26 september plangruppsmöte Den 26 september kommunfullmäktigemöte Den 27 september överläggningar med representanter för Quality Hotell Den 27 september företagsträff Den 28 september träff med revisorer

11 Den 30 september 15 oktober Namibia Forts (33) Den 16 oktober överläggningar med Kindblomska stiftelsen Den16 oktober presidieöverläggningar med representanter för Hunnebergs Kungajaktoch viltmuseum Den 17 oktober företagsbesök - Meag - Vänersborgs Svets & mekaniska Den 17 oktober Näringslivsråd Den 18 oktober Fyrbodals au Den 18 oktober Dalslands Turist AB Den 19 oktober folkhälsoforum Den 19 oktober överläggningar angående Högskolan Väst Den 22 oktober konferens på Regionens hus, Göteborg Den 23 oktober sammanträde med Hallandsgillet Den 23 oktober nya överläggningar med Vattenfall Den 24 oktober kommunstyrelsens arbetsutskott Den 25 oktober kontaktmässa i Trollhättan anordnat av Gränskommittén Den 26 oktober konferens angående framtida centrumarbete i Vänersborg Den 29 oktober ägarmöte med Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Den 29 oktober kommunstyrelsens arbetsutskott Den 30 oktober beredningen för regional utveckling Den 30 oktober leaderprojektet Dalsland Årjäng i Dals Ed Den 31 oktober informationsträff med företrädare för IFK Vänersborg Den 31 oktober information hos PRO Den 31 oktober kommunfullmäktige Den 1 november Fyrbodals direktionsmöte Den 1 november Högskolan Väst Den 1 november företagsträff, Brålanda Den 2 november träff med kommunens revisor kommunstyrelsens uppsiktsplikt Den 5 november presidieöverläggningar Den 5 november överläggningar med företrädare för Brätte Ridklubb och barn- och ungdomsnämndens presidium Den 5 november Fastighets AB s beslut noterar informationen

12 (33) 255 Dnr 2006/203 Svar på motion angående kommunens rehabiliteringsinsatser Vänsterpartiet genom James Bucci har mot bakgrund av vad som anförs i motionen yrkat att kommunfullmäktige måtte ge i uppdrag att utreda hur kostnaderna per capita för rehabiliteringsinsatser är fördelade mellan könen idag samt hur dessa kostnader per capita har förhållit sig i ett historiskt perspektiv. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde , 51, att remittera ärendet till kommunstyrelsen. Personalkontoret har i skrivelse redovisat förutsättningar för att genomföra föreslagen utredning. Personal- och förhandlingsutskottet beslutade vid sammanträde , 62, att föreslå kommunstyrelsen anta personalkontorets skrivelse som svar på motionen. s behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige ställer sig bakom tjänsteutlåtande daterat och antar detta som sitt eget. Därmed anses motionen besvarad och avslutad.

13 256 Dnr 2007/534 Parkeringspolicy i Vänersborgs kommun (33) En parkeringsutredning har under våren och sommaren 2007 utförts på uppdrag av samhällsbyggnadsförvaltningens teknik- och trafikenhet. I utredningen ingick bland annat att ta fram en parkeringspolicy. Ett förslag till parkeringspolicy har tagits fram. Policyn avväger tillgänglighet genom parkering, mot andra stadsbyggnadskvaliteter och därigenom skapar den förutsättningar för en långsiktigt hållbar stadsutveckling. Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde , 128, föreslagit att kommunfullmäktige skulle anta den framtagna policyn. s behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut Trafikingenjören Anna-Karin Forseng informerade. Lutz Rininsland (v) yrkade på bordläggning av ärendet. Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på om ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde eller om det skulle bordläggas och fann att kommunstyrelsen beslutat att ärendet skulle beslutas vid dagens sammanträde. Härefter ställde ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och fann att kommunstyrelsen bifallit detta. Noteras att Lutz Rininsland (v) framställde önskemål om en protokollsanteckning, vilket ordföranden inte biföll. s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar den av samhällsbyggnadsnämnden , 128, föreslagna parkeringspolicyn. Policyn träder i kraft då fullmäktiges protokoll vunnit laga kraft

14 257 Dnr 2007/ (33) Antagande av detaljplan för del av kvarteret Vidar, Arena Vänersborg beslutade vid sammanträde , 55, att uppdra åt byggnadsförvaltningen att ta fram ett förslag till detaljland för del av kvarteret Vidar, Arena Vänersborg. Förslag till detaljplan för del av kvarteret Vidar, Arena Vänersborg, har varit ute på samråd enligt 5 kap 20 Plan- och bygglagen från och med den 10 april till och med den 11 maj Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Planförslaget har varit utställt för granskning enligt 5 kap 23 Plan- och bygglagen från och med den 31 augusti till och med den 28 september Inkomna yttranden har sammanställts och kommenterats i ett utlåtande. Byggnadsnämnden har vid sammanträde , 156, fastställt kvartersnamnet Arenan samt föreslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen. s behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar, enligt 5 kap 29 Plan- och bygglagen, detaljplan för kvarteret Vidar, Arena Vänersborg. Kommunfullmäktige noterar att byggnadsnämnden fastställt kvartersnamnet Arenan

15 (33) 258 Dnr 2007/576 Ansökan om bildande av ett Leaderområde i Dalsland och Årjäng Kommunerna i Dalsland samt Årjäng tillhör en del av svensk landsbygd som har stor potential men är också i behov av utveckling. Ansökan har upprättats om att bilda ett Leaderområde i Dalsland och Årjäng för tiden Målsättningen med arbetet är ökad sysselsättning och en hållbar utveckling i hela området genom arbete med Leadermetoden. De områden som anses särskilt viktiga att satsa på är livskvalitet, infrastruktur, besöksnäringen samt entreprenörskap. s behandling av ärendet Ordföranden informerade samt redovisade förslag till beslut. Anders Frosström (m) föreslog redaktionell ändring av arbetsutskottets beslutsförslag, vilket godkändes av kommunstyrelsen. s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar ingå i Leaderområdet Dalsland och Årjäng Finansiering av projektet sker från år 2008 med 27 kronor under 5 år för invånare, vilket motsvarar Dalslands del av Vänersborgs kommun. För 2007 och 2008 skall kostnader belasta kommunstyrelsens förfogandeanslag. Kommunfullmäktige ger budgetberedningen i uppdrag att i sitt arbete med mål- och resursplanen beakta aktuellt projekt.

16 (33) 259 Dnr 2005/418 Godkännande av avtal gällande fastigheterna Sikhall 1:4 och 1:6 samt Sörbo 1:4 Kommunfullmäktige beslutade , 100, att med stöd av 1 punkt 3 förköpslagen, förköpa fastigheterna Sikhall 1:4, Sikhall 1:6 och Sörbo 1:4. Kommunchefen redovisade i skrivelse områdets karaktär bland annat vad gäller riksintresse, strandskydd, byggnadsminne och översiktsplan. Av skrivelsen framgår skälen till föreslaget förköp av fastigheterna Sikhall 1:4 och 1:6 samt Sörbo 1:4. Efter beslutet har förhandlingar genomförts med köparen av de aktuella fastigheterna och nu har förslag till avtal förhandlats fram, vilka också köparen undertecknat. Avtalens giltighet kräver kommunfullmäktiges godkännande. Avtalet förutsätter att köparen återkallar sin anmälan om bestridande enligt 9 2 st förköpslagen avseende de aktuella fastigheterna. Vidare förutsätter avtalet att köparen återkallar sitt överklagande till Länsrätten av kommunfullmäktiges beslut , 100, om förköpet av fastigheterna. Eventuella frågor om servitut eller liknande kommer efter genomfört köp att hanteras av samhällsbyggnadsnämnden som har delegation att hantera den typen av ärenden. s behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Bo Carlsson (c) och Anders Forsström (m) anmälde att de inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv. Med anledning här av gick Bengt Larsson (s) in som ersättare för Bo Carlsson (c) och Johan Eström (fp) gick in som ersättare för Anders Forsström (m). s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättade köpeavtal avseende fastigheterna Sikhall 1:4 och 1:6 samt Sörbo 1:4. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande, Lars-Göran Ljunggren (s) att underteckna ovan nämnda avtal.

17 (33) Forts 259 Dnr 2005/418 Kommunens nettokostnad, kronor, finansieras genom minskad amortering. Jäv Noteras att Bo Carlsson (c) och Anders Forsström (m) inte deltog i handläggningen eller beslutet i detta ärende på grund av jäv.

18 260 Dnr 2006/ (33) Val av representanter till den lokala styrgruppen för "Fairtrade city" Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde , 83, att Vänersborgs kommun skulle genomföra ett projekt med syftet att Vänersborgs stad kan certifieras som Fairtrade city. Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse , föreslagit att en politiker och en tjänsteman skulle ingå som representanter i den lokala styrgruppen. s behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut s beslut utser Dan Nyberg (s) till representant i den lokala styrgruppen för Fairtrade City. ger kommunchefen i uppdrag att utse en tjänsteman att representera kommunen i den lokala styrgruppen Protokollsutdrag Styrgruppen för Fairtrade City. Dan Nyberg Lönekontoret

19 261 Dnr 2007/ (33) Yttrande över fråga om byggnadsminnesförklaring av Huvudnässkolan Fråga har väckts om att byggnadsminnesförklara Huvudnässkolan,fastigheten Läroverket. Länsstyrelsen har anmodat Vänersborgs kommun att yttra sig i ärendet. Byggnadsnämnden har vid sammanträde , 122, ställt sig positiv till att utreda frågan om byggnadsminnesförklaring av aulan. Denna ansågs ha sådana arkitektoniska kvalitéer att den borde lämpa sig för en byggnadsminnesförklaring. För byggnaderna i övrigt ansåg nämnden det tveksamt om de håller de kvalitéer som erfordras. Kulturnämnden har vid sammanträde , 64, uttalat att det är viktigt att aulan bevaras och att Idrottsmuseets verksamhet på något sätt erbjuds möjligheter till en fortsättning. Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde , 169, hänvisat till tjänsteskrivelse där det framgår att Huvudnässkolan har tidstypiska byggnader men att en bedömning av dess skyddssvärden ur ett historiskt perspektiv inte ligger inom förvaltningens uppdrag. s behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Under överläggningarna yrkade Gunnar Lidell (m) att beslutet skulle ha följande lydelse: ställer sig inte avvisande till en utredning avseende byggnadsminnesförklaring av aulan. En byggnadsminnesförklaring av aulan får dock större tyngd om hela miljön skulle byggnadsminnesförklaras. I yrkandet instämde Lutz Rininsland (v). Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Gunnar Lidells (m) och Lutz Rininslands (v) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Omröstning begärdes

20 Forts 261 Dnr 2007/ (33) Följande omröstningsordning godkändes av kommunstyrelsen. Den som stödjer arbetsutskottets förslag röstar ja Den som stödjer Gunnar Lidells (m) m fl yrkande, röstar nej. Omröstningsresultat 10 ja 5 nej Bo Carlsson (c) Kate Giaever (s) Gunnar Lidell (m) Sven G Johansson (s) Mats Andersson (c) Anders Forsström (m) Marie Dahlin (s) Andreas Vänerlöv (kd) Astrid Karlsson Björkman (m) Jenny Brycker (s) Lars Rosén (fv) Lars G Blomgren (fp) Madelaine Karlsson (s) Lars-Göran Ljunggren (s) Lutz Rininsland (v) hade därmed bifallit arbetsutskottets förslag. s beslut ställer sig inte avvisande till en utredning avseende byggnadsminnesförklaring av aulan. För övriga byggnader anser kommunstyrelsen att någon byggnadsminnesförklaring inte skall komma till stånd Protokollsutdrag Länsstyrelsen + handlingar Byggnadsnämnden Kulturnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och ungdomsnämnden

21 (33) 262 Dnr 2007/542 och 553 Folkinitiativ angående folkomröstning avseende Arena Vänersborg information om beredningsprocessen Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde , 71, bland annat att ställa sig bakom byggande av Arena Vänersborg. Rune Lanestrand för Nätverk för folkomröstning om Arena Vänersborg har överlämnat namnunderskrifter med hemställan till kommunfullmäktige om folkomröstning om Arena Vänersborg. Detta ärende har diarienummer Robin Grandin för Namninsamling IFK Vänersborg för Bandyhall i Vänersborg, har överlämnat namnunderskrifter som stödjer byggandet av Arena Vänersborg. Detta ärende har diarienummer Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade kommunstyrelsen vid sammanträde , 227. s behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade vid dagens sammanträde om vilka lagar, regler samt kostnader som är förknippade med en folkomröstning. Noteras att ordföranden Lars-Göran Ljunggren (s) bjöd in de politiska partiernas gruppledarna till överläggningar tisdagen den 13 november 2007 kl Redovisades att kommunfullmäktige beräknar behandla ärendet den 19 december s beslut noterar informationen Protokollsutdrag Politiska partiernas gruppledarna

22 263 Dnr 2007/ (33) Program för detaljplaner för Holmängen i Vänerborgs kommun Planområdet ligger centralt i Vänersborg, cirka 1,5 kilometer öster om torget. I sydväst gränsar området till järnvägen (Älvsborgsbanan) och i öst till Vänerns utlopp till Göta älv. Genom området går Östra vägen som är den östra infartsvägen till centrum. Byggnadsförvaltningen har i skrivelse redogjort för dagens användning av området samt gällande detaljplaner. s behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut s beslut beslutar att uppdra åt byggnadsförvaltningen att ta fram ett förslag till program för Holmängen. Syftet med planprogrammet är att utreda om och hur området kan bebyggas med bostäder och verksamheter. Protokollsutdrag Byggnadsförvaltningen

23 264 Dnr 2007/ (33) Ärendehandläggning av brandfarliga, explosiva varor, sotning, brandskyddskontroll samt granskning av bygglov Byggnadsnämnden har vid sammanträde , 142, angivit att oklarheter föreligger vad rör ansvarsfrågan gällande lagen om skydd mot olyckor 3 kap, 4-6. Med anledning här av har byggnadsnämnden hemställt hos kommunstyrelsen att ansvarsfrågan skulle klarläggas. s behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. s beslut ger kommunchefen Guy Mahlviker, i uppdrag att utreda ansvarsfrågan gällande 3 kap 4-6 lagen om skydd mot olyckor Protokollsutdrag Kommunchefen Byggnadsnämnden Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

24 265 Dnr 2007/ (33) Uppföljning av borgensåtagande - IFK Vänersborg Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 89, beslutades om kommunal borgen med maximalt 1,5 Mkr för IFK Vänersborg. Enligt beslutet skall IFK Vänersborg kvartalsvis avrapportera den ekonomiska situationen till kommunstyrelsen och ekonomichefen. I linje med det fattade beslutet har IFK Vänersborg kommit in med årsredovisning för räkenskapsåret Ekonomikontoret konstaterar i skrivelse att årets resultat uppgår till kr, vilket är en klar förbättring jämfört med föregående år ( kr). Ekonomikontoret konstaterar vidare att föreningens revisorer påpekat att eget kapital fortfarande negativt, kr. Den långfristiga skulden, för vilken kommunens borgensansvar gäller, har under räkenskapsåret minskat från kr till kr. s behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade. s beslut noterar informationen Protokollsutdrag Ekonomikontoret IFK Vänersborg

25 266 Dnr 2007/ (33) Avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Vänersborgs kommun Det övergripande målet med folkhälsoarbetet är att förbättra folkhälsan. Inom kommunen skall finnas ett tvärsektoriellt sammansatt forum för folkhälsofrågor, ett så kallat Hälsopolitiskt råd. Detta råd skall, med utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga befolkningens livsvillkor och levnadsvanor, prioritera, leda och samordna utvecklingen av det lokala befolkningsinriktade arbetet. Avsikten med samverkan är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagkraft. Hälsopolitiska rådet skall innehålla målinriktade, organiserade hälsofrämjande och primärpreventiva insatser riktade till befolkningsgrupper eller samhälle. Ett avtal har upprättats mellan Vänersborgs kommun och Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsnämnd i Trestad. Avtalet avser samverkan och samfinansiering av hälsopolitiskt råd samt gemensamma folkhälsoinsatser i Vänersborgs kommun s behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Folkhälsosamrodnaren Anders Fridén informerade. s beslut antar upprättat förslag till avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Vänersborgs kommun och uppdrar åt sin ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) och kommunchefen Guy Mahlviker att underteckna avtalet. Protokollsutdrag Västra Götalandsregionen + avtal

26 267 Dnr 2007/ (33) Avsiktsförklaring med Vänerparken Property Vänersborgs kommun pekar i sin vision ut fyra strategiska utvecklingsområden; Boende, kultur och fritid, näringsliv och turism samt utbildning. Satsningar inom dessa områden förutsätts öka kommunens attraktivitet och locka flera att bosätta sig och verka i Vänersborgs kommun. Vänerparken har ett centralt läge i staden i anslutning till resecentrum och vattnet och har stor potential att utvecklas inom alla strategiska utvecklingsområden. Ett nära samarbete med ägaren till Vänerparken blir därmed naturligt för Vänersborgs kommun och ett förslag till gemensam avsiktsförklaring har upprättats. s behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Kommunchefen Guy Mahlviker informerade. Under överläggningarna yrkade Lutz Rininsland (v) avslag till avsiktsförklaringen. Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Lutz Rininslands (v) yrkande om avslag och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. s beslut beslutar att anta avsiktsförklaringen och uppdrar åt sin ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) att underteckna densamma. Reservation Lutz Rininsland (v) medgavs en skriftlig reservation enligt bilaga 1. Protokollsutdrag Vänerparken Property

27 (33) Protokollsutdrag Vänersborgs Turist AB Visit Trollhättan AB Trollhättans stad Ekonomikontoret 268 Dnr 2007/299 Uppdragsavtal, 3, turistbolaget Vänersborg-Trollhättan Styrelserna för de båda turistbolagen, Visit Trollhättan AB och Vänersborgs Turist AB har vid gemensamma styrelsemöten och uttryckt intresse för att undersöka möjligheterna för ett samgående mellan de båda turismbolagen. Syftet skulle bland annat vara att verka för att öka attraktiviteten för destinationen Trollhättan- Vänersborg som besöksort. En arbetsgrupp bestående av Kajsa Ekedahl, Kent Lång, Anders Magnusson, Benny Ruus och Kristina Jornevald har tagit fram ett förslag till En turismorganisation Trollhättan-Vänersborg 2008 daterat Vid årsmöte , 19, med Vänersborgs Ideella Förening för Turismutveckling beslöts om sammanläggning av turistorganisationerna i Vänersborg och Trollhättan. Vänersborgs kommun har tillsammans med Trollhättans stad gemensamt arbetat fram ett uppdragsavtal för det nya turistbolaget. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde , 111, att ställa sig bakom uppdragsavtalet med undantag för 3. Kommunfullmäktige beslutade vidare att delegera till kommunstyrelsen att slutligt fastställa ordningen för uppdragsersättningen. Uppdragsavtalets 3 har nu reviderats och överlämnats till kommunen för prövning. s behandling av ärendet Ordföranden informerade samt redovisade förslag till beslut s beslut beslutar, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut , 111, att anta 3, Uppdragsersättning i det av Trollhättans stad och Vänersborgs kommun upprättade uppdragsavtalet daterat

28 (33) 269 Dnr 2007/511 Översiktsplan Östra älvstranden - fördjupning av översiktsplanen för Trollhättans kommun Trollhättans stad har för yttrande överlämnat Översiktsplan Östra älvstranden. - fördjupning av översiktsplanen för Trollhättans kommun. Östra älvstranden, Innovatumområdet Nysätra ligger i Trollhättans tätort, nära såväl stadens centrum som det turisttäta fall- och slussområdet. Planområdet avgränsas av Trollhätte kanal i väster, Lasarettsvägen/Erik Carlssons rondell i norr, Nysätersvägen/ Göteborgsvägen i öster och Dalahöjdsvägen/Ryrvägen i söder. Byggnadsförvaltningen redovisar i skrivelse att norra och östra delen av Innovatumområdet inriktas mot näringsliv. Den centrala och västra delen av samma område utvecklas för turism och besökande såsom evenemangs- och mässhall, hotell, nationellt besökscentrum för film etc. Inom den södra delen av Östra älvstrandens område byggs bostäder av olika storlek, utformning och upplåtelseformer. De cisterner som finns där idag tas bort. Bebyggelsen får särskilda krav på sig med hänsyn till avstånd från kanalen. Utmed kanalen finns park och rekreationsstråk. Tillfarter till området sker via Åkersjövägen i väster och Nohabvägen i öster. s behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut s beslut uttalar att den plan för området Östra älvstranden som ligger i nära anslutning till stadens centrum, ger stora möjligheter för stadens utbyggnad med integrerat boende, verksamheter och besöksnäring i enlighet med visionen för framtida utveckling. ser det som en mycket positiv del av översiktsplanen Protokollsutdrag Trollhättans stad Byggnadsnämnden

Närvarolista SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-06-04 2 (36)

Närvarolista SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-06-04 2 (36) 2008-06-04 1 (36) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 4 juni 2008, kl 08.30 14.20 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 )

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Sida Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1915 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Rune Lanestrand Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige 2003-09-16 1 (26 )

Kommunfullmäktige 2003-09-16 1 (26 ) Sida Kommunfullmäktige 2003-09-16 1 (26 ) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00-21.05 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Gunnar Lidell och Bo Carlsson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare 2(40) Ersättare Övriga Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Peter Billquist, kommundirektör Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, stadsjurist Teresa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2.

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. 2015-04-16 1 (32) Plats Konf.rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 472-476, 484, 486 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer