Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1997 haft följande sammansättning: Kommun/Landsting/ Ledamöter Suppleanter Fylkeskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1997 haft följande sammansättning: Kommun/Landsting/ Ledamöter Suppleanter Fylkeskommune"

Transkript

1 1 GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1997 haft följande sammansättning: Kommun/Landsting/ Ledamöter Suppleanter Fylkeskommune Fredrikstad Ordfører Varaordfører kommune Svein Roald Hansen Ole Haabeth Rådman Kommundirektör Torleif Gjellebæk Kjell Kåresen Halden Ordfører Varaordfører kommune Carsten Dybevig Odd Arild Gjerlaug Rådmann Økonomisjef Nils Vattekar Jan E. Wille Sarpsborg Ordfører Varaordfører kommune Jan O. Engsmyr Per Olaf Toftner Rådmann Kontorsjef Øivind Bråthen Bjørn Sveen Moss kommune Ordfører Varaordfører Gretha Kant Henry Mogstad Rådmann Miljøvernsjef Amund Rydland Ola Vahl Strömstads Kommunstyrelsens ordf. 1.v ordf i kommunstyr. kommun Åsa Torstensson Rolf Alm Kommunchef Kommunstyr.ledamot Mailis Cavalli-Björkman Allan Josefsson Tanums Kommunalråd Tanums kommun kommun Bengt Mattsson Uno Larsson Riksdagsman Kommunstyr.ledamot Sverre Palm Henry Carlsson Uddevalla- Kommunalråd Näringslivssekr. regionen Lennart Björk Owe Westberg Kommunstyr.ledamot Näringsutvecklare Mats Abrahamsson Jan Simonsson Østfold Fylkesordfører Leder Kultur, Næringsutvalget fylkeskommune Arne Øren Tor Stabbetorp Sekretariatsleder Konsulent Ragnhild Stai Amundsen Hans Erik Fosby Bohus- Landstingsledamot Landstingsledamot landstinget Suzanne Palmblad-Olow Nils Olsson Landstingsledamot Landstingsledamot Britt-Marie Andrén Karlsson Erland Lundqvist

2 Arbetsutskottets sammansättning under Ledamöter Suppleanter Ordförande Carsten Dybevig Gretha Kant Vice ordförande Åsa Torstensson Lennart Björk Ledamot Arne Øren Svein Roald Hansen Ledamot Bengt Mattsson Britt-Marie Andrén-Karlsson Ordförande i Gränskommittén och dess arbetsutskott har varit Carsten Dybevig, Halden kommune. Åsa Torstensson, Strömstads kommun, har varit vice ordförande. Sekretariatet administreras av Kommunalförbundet BOSAM, Bohusläns samarbetskommitté. Christian Martins är Gränskommitténs sekreterare. ARBETSORDNING Vid det konstituerande sammanträdet den 28 augusti 1980 antogs arbetsprogram och arbetsordning för Gränskommitténs verksamhet. I samband med översyn av verksamheten under 1987 utökades Gränskommitténs operativa geografiska verksamhetsområde på den svenska sidan med "Uddevallaregionen". Med Uddevallaregionen menas i detta sammanhang kommunerna Uddevalla, Sotenäs, Lysekil och Munkedal. I december 1993 beslutades att anta Moss kommune som medlem i Gränskommittén from den 1 januari Under verksamhetsåret 1991 utarbetades strategiprogram för 1990-talet. Strategiprogrammet har koordinerats med Nordiska Ministerrådets regionalpolitiska handlingsplan. GRÄNSKOMMITTÉNS STRATEGIPROGRAM FÖR 1990-TALET Gränskommitténs strategiprogram för 1990-talet innebär en koncentration av insatser mot för gränsregionen viktiga frågor. Under 1993 beslutade Gränskommittén efter genomförda arbetsseminarier att komplettera strategiprogrammet genom att utse fyra arbetsgrupper: - Kultur/turism - Näring - Miljö - Utbildning Till varje arbetsgrupp har kommunala och regionala resurspersoner utsetts. Detta främjar ett bättre utnyttjande av kompetens och engagemang i gränssamarbetet samt förankring av beslut som fattas i arbetsgrupperna.

3 3 Arbetsgrupperna som skall arbeta med konkreta projekt påbörjade sin verksamhet under Strategiprogrammet betonar betydelsen av Gränskommitténs status som gränsregionalt samarbetsområde inom ramen för Nordiska Ministerrådets verksamhet. Den nordiska statusen ger tyngd och skapar ett positivt intresse för gemensamma lösningar, som ofta handlar om praktiska och okonventionella grepp för att uppnå själva gränsöverskridandet. De nordiska projektmedlen är av avgörande vikt i initieringssyfte, de ger legitimitet och sätter möjligheter i stället för hinder i förgrunden. Gällande arbetsordning/stadgar har anpassats till det antagna strategiprogrammet. GRÄNSKOMMITTÉN på 2000-talet - ORGANISATIONSÖVERSYN Gränskommittén har under 1997 initierat och startat upp en process för utvärdering, utarbetande av tydliga, avgränsade mål, ny strategiplan för verksamheten efter milleniumskiftet samt framtida organisationsstruktur och arbetsform. Slutligt beslut beräknas under våren MÖTEN Kommittén har under 1997 sammanträtt vid fyra tillfällen: 14 mars, 16 maj, 19 september samt 21 november. Arbetsutskottet har under året sammanträtt vid tio tillfällen: Sekretariatet har vid flertal tillfällen medverkat och representerat Gränskommittén vid Gränsregionalt Forum i regi av Nordiska Ministerrådet. YTTRANDEN/SKRIVELSER Gränskommittén har yttrat sig/besvarat ett flertal skrivelser, förfrågningar och remisser. Yttrandena och skrivelserna finns tillgängliga på kommitténs kansli. KURSER, KONFERENSER, SEMINARIER, STUDIEBESÖK, MÄSSOR Ledamöter, representanter från arbetsgrupperna och/eller sekreterare i Gränskommittén har deltagit i följande uppvaktningar, kurser, konferenser, seminarier, studiebesök eller mässor under 1997: - Medverkan i kontaktforum för Nordiska Ministerrådet och de nordiska gränsregionerna - Konferens om turismens ekonomiska utveckling - Regionkonferens gällande bildandet av Västra Götalands län - Konferens i regi av West Sweden EU-projekt hantering

4 - Möte Exportrådet den norska marknaden 4 - Seminarium om förslagsverksamhet, idéegenerering - Seminarium Regionalt Informationsvägnät - Konferens samtliga nordiska gränsregioner Färöarna - Grenseseminar Voxenåsen - Informations/-nätverksmöte Interreg-projekt - Erfarenhetsutväxling med ARKO-samarbetet (Arvika-Kongsvinger) - Seminarium om Milleniumskiftet och dess effekter - Studieresa i Interreg-området - Studie/-erfarenhetsresa till Irland. (Inbjudna av County Council of Limerick) - Möte med svensk-norsk Industrifond Gränslöst riskkapital - Arrangör och medverkande vid arbetsseminarium för Gränskommitténs ledamöter, arbetsgruppernas medlemmar samt media ARBETSGRUPPERNAS SAMMANSÄTTNING Gränskommitténs arbetsgrupper har under 1997 haft följande sammansättning: Arbetsgruppen Näring 1. Kommunstyrelsens. Åsa Torstensson Strömstads kommun ordförande 2. Länsarbetsdirektör Rolf Nord Länsarbetsnämnden Enhetschef Jan Aaby Eriksson Ersättare, Länsarbetsnämnden Arbetsförmedl.chef Solgerd Schwartz Ersättare, Strömstad 3. Fylkesarbeidssjef Kristian Hjortkær Hansen Fylkesarbeidskontoret 4. Näringskonsulent Hans Erik Fosby Østfold fylkeskommune 5. Avdelningschef Bertil Törsäter Bohuslandstinget 6. Næringssjef John Karlsen Sarpsborg kommun 7. Byrådirektör Hans-Åke Persson Länsstyrelsen 8. Næringssjef Johan Martin Riiser Fredrikstad kommune 9. Næringssjef John-Erik Eriksen Halden kommune 10. Næringsansvarig Ola Vahl Moss kommune 11. Kanslichef Ulf Björkman Tanums kommun 12. Näringslivssekreterare Owe Westberg Uddevallaregionen/Uddevalla 13. Näringslivsutvecklare Jan Simonsson Uddevallaregionen/Sotenäs 14. Sekreterare Christian Martins Gränskommittén Arbetsgruppen Kultur/turism 1. Fylkeskultursjef Jan Petter Olsen Østfold fylkeskommune 2. Kulturchef Karl-Axel Wikström Tanums kommun 3. Terminalchef Margareta Fredriksson ScandiLine/Strömstads kommun 4. Kulturchef Eva Gesang-Karlström Bohuslandstinget

5 5. Turistchef Christian Nilsson Dals-Eds kommun 6. Kultursjef Egil Syversen Fredrikstad kommune 7. Kultursekreterare Lena Wallin Landstinget i Älvsborg 8. Kultursamordnare Klas Barthelsson Strömstads kommun 9. Vice länsmuseichef Rolf Danielsson Bohusläns museum 10. Direktör Jan Henrik Larsen Borg Destinasjon A/S 11. Kulturkonsulent Trine Eriksen Sarpsborg kommune 12. Kulturkonsulent Gunn Mona Ekornes Halden kommune 12. Sekreterare Christian Martins Gränskommittén 5 Arbetsgruppen Miljö 1. Miljøvernsjef Ola Vahl Moss kommune 2. Projektledare Anders Schönbeck Länsstyrelsen/hushållningssällskapet 3. Direktör Jens Egeberg FREVAR, Fredrikstad 4. Föreståndare Lars Afzelius Tjärnö marinbiologiska laboratorium Marinbiolog Martin Larsvik Ersättare, Tjärnö 5. Kommunalråd Rolf Mattsson Sotenäs kommun 6. Havnefogde Øivind Johannesson Halden havnevesen 7. Sekreterare Christian Martins Gränskommittén Arbetsgruppen Utbildning 1. Rektor Olof Blomqvist Högskolan Trollhättan_Uddevalla Prefekt Rolf Dahlberg Högskolan Trollhättan_Uddevalla 2. Rektor Jan Gunnar Grimstad Høgskolen i Østfold Ass. Professor Egil Norvald Ersättare, Høgskolen i Østfold 3. Rektor Lars Salbratt Strömstads Gymnasium Rektor Raymond Gren Ersättare, Östrabogymnasiet, Uddevalla 4. Ass. fylkesskolesjef Bente Lis Larsen Østfold fylkeskommune 5. Rektor John Ljøner Andersen Halden Videregående skole 6. Rektor Randi Mo Ersättare, Halden Videregående skole 7. Sekreterare Christian Martins Gränskommittén AVSLUTADE OCH PÅGÅENDE PROJEKT Gränspendlarbroschyr Gränspendlarbroschyren har som syfte att ge en enkel och samlad information kring frågor som berör den enskilde vid arbetspendling över gränsen. Den har sedan många år givits ut i samarbete mellan Gränskommittén och de instanser som på olika sätt kommer i kontakt med de personer som arbetspendlar eller flyttar över gränsen och som är väl insatta i frågor och problem som den enskilde ställs inför. Under året som gått har en ny version givits ut i en upplaga på ex som distribuerats till ca 20 kommuner och offentliga myndigheter. Effekter Att döma av de telefonsamtal som inkommit till gränskommittén, arbetsförmedlingarna, skattekontoren och försäkringskassorna på båda sidor om riksgränsen, kan konstateras att det föreligger en stor efterfrågan på en produkt som gränspendlarbroschyren med dess för individen viktiga och samlade fakta. För många potentiella gränspendlare verkar broschyren fungera förebyggande och underlätta för människor att undvika onödiga problem.

6 6 Allmänt: Projektet är till sin natur gränsöverskridande och innefattar ett antal olika instanser / organisationer på båda sidor om gränsen. Instanser från både Sverige och Norge är aktiva i projektet och är också medfinansiärer. Projektet omfattar två revideringar/tryckningar och sträcker sig över perioden EKO-museum Gränsland (pågående) EKO-museumprojektet ses som ett av Gränskommitténs viktigaste och största projekt. Under 1994 antogs projektplan II gällande perioden Vidare påbörjades arbetet med en kulturhistorisk sevärdhetsplan för gränsregionen. Biträdande museichef Rolf Danielsson, Bohusläns museum, är projektledare för arbetet som sker i nära och praktisk samverkan med gränsregionens kulturinstitutioner. Projektet EKO-museum Gränsland har som syfte att lyfta fram gränsregionens särpräglade kulturhistoria. Med kulturen som bärande tema ska sedan speciella näringspolitiska insatser främjas. Utgångspunkten är att gränsregionen och då speciellt Svinesundsområdet har en betydande potential för arbetsmarknadsutveckling inom kultur och turismsektorn som hittills inte har utnyttjats. Delprojekt "sevärdhetsplan" avslutades under 1996 och skall fungera som ett arbetsredskap för att få en överblick över de kulturlämningar som föreslås höra hemma i Eko-museum Gränsland. Den presenterar också en gemensam historisk bakgrund till lämningarna. Dessutom innehåller den en del med miljöbeskrivningar, en del med historik och en del med förslag på åtgärdsinriktning. Blå-gröna vägen Gränskommittén har under verksamhetsåret deltagit i styrgruppen för det fortsättningsprojekt som sedan 1994 koordinerats av kommittén, Blå-gröna vägen. Projektet benämns Ekologikultur-miljö. Huvudman är Hushållningssällskapet och fylkesmannens landbruksavdelning. Interreg-projektet är ett samarbetsprojekt kring bygdeturism mellan Idd- og Enningdalen bygdeturism, Halden kommune på den norska sidan samt Tanums och Munkedals kommuner och projekt Bullaren på den svenska sidan. Syftet med projektet har varit att gemensamt marknadsföra ett alternativ till E6 och härigenom stimulera bygdeturismens utveckling i gränsområdet. Gränskommittén har bidragit med Sek till projektet. En Gränslös upplevelse Arbetsgruppen Kultur/turism har i samverkan med företrädare för såväl kultur som turism/reiseliv i samtliga kommuner inom INTERREG-området, initierat och påbörjat ett Interreg-projekt. Projektet ingår som ett led i konceptet för att stärka sambandet mellan kultur/reiseliv och handel i gränsregionen inklusive Dals-Ed i Dalsland. Konceptet innebär två steg: 1. genomförande av kartläggning av besöksobjekt och insamlande av faktauppgifter 2. applicera delar avinventeringsmaterialet på Internet (databas) för maximal tillgänglighet. Samtidigt erhålls möjlighet till snabb uppdatering av faktauppgifterna till låg kostnad.

7 7 Steg 1 är nu avslutat. 270 objekt har redovisats. Av dessa har ett urval på 90 st objekt, som bedömts representativa för intentionerna i projektbeskrivningen -att lyfta fram attratktiva besöksobjekt, unika för vår region. Underlaget är en provkarta på ett varierat utbud för olika intressen och ett rikt grundmaterial för att utveckla bokningsbara resepaket med olika teman och upplevelser. Steg 2 är i slutskedet och beräknas vara avslutat under hösten starta under Gränslöst kapital/stöd Inför INTERREG II-programmets genomförande under perioden 1995/ fanns det inom programområdet Näringslivsutveckling ett behov av att genomföra en förstudie för att konkretisera behoven inom insatsområdena. Programsekretariatet för INTERREG II, gav Gränskommitténs arbetsgrupp Näring, i uppdrag att låta genomföra en sådan studie. Arbetsgruppen gav uppdraget åt ALMI Företagspartner och Østfold Bedriftsrådgivning. Syftet med förstudien var att med INTERREG II-programmet som grund, undersöka förutsättningarna för näringslivet i området sett ur ett gränsöverskridande perspektiv. Vidare att konkretisera delprogrammet Näringslivsutveckling i INTERREG II-programmet för Bohuslän/Dalsland-Østfold. Förstudien slutfördes och presenterades under Olika kontakter och en hel del arbete har lagts ner för att kreera fram ett fortsättningsprojekt utifrån de förslag som förstudien presenterade, bland annat en gränsöverskridande stödform till svenska och norska småföretag i regionen. Gränslös kontakt (pågående) Under 1997 har arbete lagts ner på att sondera intresset bland regionens konstnärer och deras organisationer gällande ett seminarium/träff för norska och svenska deltagare. Det finns många konstnärer som vet mycket lite om vad som sker på andra sidan gränsen. Syftet med seminariet är att uppmärksamma vilka kompetenser som finns på andra sidan gränsen. Man får vetskap om vad andra konstnärer jobbar med, utbyte av erfarenheter, nya utställning- och försäljningsmöjligheter. På kort sikt får man möjlighet att realisera gemensamma projekt, och på lång sikt finns möjlighet att ge varandra uppdrag SveNo E6 (pågående) Gränskommittén medverkar i stiftelsen SveNo E6 som bedriver informations- och utställningsverksamhet vid väg E6 på brofästet på norsk sida Svinesund. SveNo E6 initierades ursprungligen av Gränskommittén via medel från Nordiska Ministerrådet. Verksamhetet är samlokaliserad med Kreditkassen som äger byggnaden och som på avgränsad del i lokalen bedriver helårsöppen bankverksamhet. Stiftelsen drivs av gränsregionens kommuner, de regionala turistoranisationerna i området samt av Østfold fylkeskommune. SveNo E6 har egen årsberättelse där information om verksamheten kan fås. (Gränskommittén kommer att som ett steg i sin organisationsöversyn arbeta med att tydliggöra sin roll/stöd gentemot SveNo E6)

8 8 MEDEL FRÅN NORDISKA MINISTERRÅDET Gränskommittén Østfold-Bohuslän har av Nordiska Ministerrådet, Ämbetsmannakommittén för regionalpolitik, beviljats DKK för verksamhetsåret Ett villkor för beviljningen är att minst 60% av de nordiska medlen går till regional medfinansiering i Interreg-projekt. Bidraget från Ministerrådet är av mycket stor betydelse för Gränskommitténs verksamhet. Stödet innebär dels ett ekonomiskt välbehövligt tillskott och ger samtidigt det gränsregionala arbetet mer tyngd och status. EKONOMI Gränskommitténs verksamhet verkar under mycket snäva ekonomiska marginaler. Under verksamhetsåret har Gränskommittén Østfold-Bohusläns verksamhet utfallit med ett plusresultat på SEK Detta beror till stor del på två faktorer. -En betydligt bättre försäljning av Svinesundsboken/Jubileumsboken än förväntat (beroende på en kraftig prisnedsättning) samt bankränta. Det kan konstateras att utan ovanstående positiva faktorer hade verksamheten genererat ett minusresultat. Det är också mycket viktigt att poängtera att styrelsen och alla de resurspersoner som på olika sätt medverkar i Gränskommitténs arbete, inte betingar kommittén några kostnader. Emellertid står respektive medlemskommun, landsting, fylke e.t.c. för kostnaderna. Detta innebär att kommittén har en betydligt högra aktivitetsnivå och indirekta kostnader än vad som framgår i Gränskommitténs ekonomihantering. I verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för 1998 planeras att synliggöra denna omfattande aktivitetsnivå och de indirekta kostnaderna. ÖVRIGT Gränskommitténs sekretariat har direkt och indirekt medverkat i ett flertal projekt. Initiering, samordning, skriva projektbeskrivningar och ansökningar, projektledare, representant i olika styrelser och styrgrupper e.t.c. Sekretariatet har också tagit initiativ till- och uppmärksammat relevanta myndigheter på svensk och norsk sida gällande problematiken med offentliga regelverk på båda sidor om riksgränsen. Det handlar då i huvudsak om problem och hinder för gränspendlare. Möten har hållits och det föreligger positiva signaler från norska myndigheter på nationell nivå om att snabbt försöka åtgärda hindren och därmed underlätta för regionens invånare att söka arbete och utbildning i grannlandet. Detta bidrar till synsättet om att regionens resurser är att betrakta som gemensamma oavsett på vilken sida om gränsen de finns, vilket är ett av Gränskommitténs övergripande mål. Strömstad Carsten Dybevig Åsa Torstensson Ordförande Vice ordförande Christian Martins Sekreterare

Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1996 haft följande sammansättning:

Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1996 haft följande sammansättning: 1 GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1996 haft följande sammansättning: Kommun/Landsting/ Ledamöter Suppleanter Fylkeskommune Fredrikstad Ordfører Varaordfører

Läs mer

GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (5) 8/12 1995

GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (5) 8/12 1995 GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (5) "Restaurang Skagerack", Strömstad Fredagen den 8 december 1995 kl 11.30-14.30 Carsten Dybevig, Halden kommune Nils Vekar, Halden kommune Åsa Torstensson, Strömstads

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Gränskommittén Sida 1(5) Plats och tid Rådhuset, Hvaler kommune den 21 september 2001 kl. 10.00 12.00 Beslutande Se deltagarförteckning Övriga deltagande Christian Martins, Gränskommittén Yvonne Samuelsson,

Läs mer

Gränskommittén har under perioden 1/1-1999 7/12-1999 haft följande sammansättning:

Gränskommittén har under perioden 1/1-1999 7/12-1999 haft följande sammansättning: GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 1 Gränskommittén har under perioden 1/1-1999 7/12-1999 haft följande sammansättning: Kommun/landsting Ledamöter Ersättare Fylkeskommun Fredrikstad Ordfører Varaordfører kommune

Läs mer

GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (9) Arbetsutskottet 12/1 1996

GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (9) Arbetsutskottet 12/1 1996 GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (9) Veikroer, Svinesund Fredagen den 12 januari 1996 kl 13.00-15.00 Carsten Dybevig, ordf, Halden kommune Åsa Torstensson, v.ordf., Strömstads kommun Arne Øren, Østfold

Läs mer

GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING. Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under perioden 1/1 31/12 år 2000 haft följande sammansättning:

GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING. Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under perioden 1/1 31/12 år 2000 haft följande sammansättning: GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 1 Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under perioden 1/1 31/12 år 2000 haft följande sammansättning: Kommun/landsting Ledamöter Ersättare Fylkeskommun Fredrikstad Ole Haabeth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid ande Støtvig Hotell, Larkollen, kommune Se deltagarförteckning s. 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 4 oktober 2002 Sida 1(5) Övriga deltagande Utses att justera Espen A Brustad, kommune Christian

Läs mer

Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1994 haft följande sammansättning: Svein Erik Kristiansen Ole Haabeth

Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1994 haft följande sammansättning: Svein Erik Kristiansen Ole Haabeth GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1994 haft följande sammansättning: Kommun/ Landsting/ Ledamöter Suppleanter Fylkeskommune Fredrikstad Ordfører Varaordfører kommune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006 Plats och tid Svinesundsparken 3 januari, 09.30 13.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist, Tanums

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Plats och tid Rasta Nordby, Strömstads kommun 24 februari, 2006 09.30 13.00 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. 5

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. 5 Datum 8 april 2005 Sida 1(5) Plats och tid Rådahallen, Melleruds kommun kl. 10.00-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 5 Övriga deltagande Utses att justera Robert Svensson, Melleruds kommun Anne Charlotte

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 23 september 2005 Sida 1(5) Plats och tid Bohusläns Museum, Uddevalla kommun kl. 10.00-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 5 Övriga deltagande Lennart Larsson, Christian Martins, Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 november, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 november, 2006 Plats och tid Rasta Nordby, 3 november, 09.30 13.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 november, 2006 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per Kristian Dahl, Halden kommune

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gränskommittén. Se deltagarförteckning s.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. Datum 25 september 2009 Sida 1(7) Plats och tid Konventions-gården, Moss, Norge kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 7 Övriga deltagande Poul Erik Krogsvold Moss kommune Lennart Larson Kjell

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 8 februari 2008 Sida 1(6) Plats och tid Borregaard huvudgård, Sarpsborg, Norge kl. 10.00-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Anne Enger Fylkesmannen i Østfold Siv Bergström Mette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Plats och tid Copenhagen Admiral Hotel, Köpenhamn 21 augusti, 2008 16.30 18.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 23 januari, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 23 januari, 2009 Plats och tid Tingshuset i Tanumshede, 23 januari, 2009 kl. 09.00 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 23 januari, 2009 ande Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise Skartlien, Rygge kommune Clas-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Plats och tid Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla 18 april, 2008 10.00 13.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 1 september, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 1 september, 2006 Plats och tid Rasta Nordby 1 september, 09.30 13.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 1 september, 2006 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Arne Øren, Østfold fylkeskommune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum: 8 februari 2002

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum: 8 februari 2002 Plats och tid Svinesund, 8 februari 2002 kl. 09.30 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Susan Holm

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. 5

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. 5 S SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 10 december 2004 Sida 1(5) Plats och tid Haldens kommune, Fredrikstens Festning kl. 10.00-12.00 ande Se deltagarförteckning s. 5 Övriga deltagande Utses att justera Christina

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND 2012 2014 Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Vision.. 3 3. Detta vill vi Övergripande mål.... 3 4. Roll/uppgift..

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008 Plats och tid Folkets Hus i Halden, 7 november, 2008 09.00 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Martin Carling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 9 maj 2008 Sida 1(6) Plats och tid Lysekils Högskolecentrum, Lysekil, Sverige kl. 09.30-13.00 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Anne Enger Fylkesmannen i Østfold Siv Bergström Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 augusti, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 augusti, 2009 Plats och tid Quality Hotel, Luleå, 19 augusti, 2009 kl. 18.00 20.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 augusti, 2009 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Plats och tid Rådhuset, Rygge kommune, 17 april, 2009 kl. 09.00 11.15 ande tum Arbetsutskottet 1(5 Datum 17 april, 2009 Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise Skartlien, Rygge kommune Martin Carling,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 9 november 2007 Sida 1(6) Plats och tid Utvecklingscenter i Ed, kl. 10.00-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Lars Lindén Fyrbodals kommunalförbund Maria Zandfeldt Jenny Martinsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008 Plats och tid Strömstads kommun, Stadshuset, Strömstad 30 Maj, 2008 09.00 12.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 Plats och tid Börshuset i Malmö 15 mars 2007 08.30 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per Kristian Dahl, Halden kommune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009 Plats och tid Stadshuset, Strömstads kommun, 12 juni, 2009 kl. 09.30 11.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise

Läs mer

Pege Schelander, Fyrbodals kommunalförbund 3 Yvonne Samuelsson, Gränskommittén.... Thor Edqvist 1-4 Ronnie Brorsson 4-11

Pege Schelander, Fyrbodals kommunalförbund 3 Yvonne Samuelsson, Gränskommittén.... Thor Edqvist 1-4 Ronnie Brorsson 4-11 Arbetsutskottet Sida Sida 1(5) 1(5) Datum: 1923 april november, 2013 2009 Plats och tid Strömstadsbyggen AB i Strömstad, Sverige, 19 april, 2013 kl. 09.00 12.00 ande Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(7) 1(7) Datum: 23 23 november, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(7) 1(7) Datum: 23 23 november, 2009 Arbetsutskottet Sida Sida 1(7) 1(7) Datum: 23 23 november, 2009 Plats och tid Industriprodukter AS, Halden kommune, 23 november, 2009 kl. 09.00-11.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2004 Gränskommittén Østfold Bohuslän - Dalsland Fastställd Mellerud 8 april 2005 Sidan 1 av 11 GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING STYRELSE Kommun Ledamöter Ersättare Fredrikstad Ole Haabeth

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2003 Gränskommittén Østfold Bohuslän - Dalsland Fastställd Munkedal 23 april 2004 GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 1(10) Under verksamhetsåret 2003 har kommitténs styrelse haft följande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 123 november,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 123 november, Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 123 november, 2010 2009 Plats och tid Quality Spa och Resort, Strömstad, 12 november, 2010 kl. 09.00 12.00 ande Per-Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson,

Läs mer

Gränsregionens arbetsmarknad

Gränsregionens arbetsmarknad Gränsregionens arbetsmarknad Fyrbodal Östfold 2017-11-24 Intensivkurs i förutsättningarna för gränsregionen Fyrbodal-Östfold En särprägel för Fyrbodals arbetsmarknad i Västra Götaland är närheten till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 8 december, 2006 Sida 1(7) Plats och tid Furulund, Aremark kommune kl. 10.00-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 7 Övriga deltagande Allan Josefsson, Jan Robert Danielsen, Moss lufthamn Rygge Annika

Läs mer

Handlingsplan Antagen av Gränskommittén

Handlingsplan Antagen av Gränskommittén Handlingsplan 2012 Antagen av Gränskommittén 2011-12-09 10 1 INLEDNING Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland är ett gemensamt samarbetsorgan belägen mellan Oslo och Göteborg i sydvästra Sverige och

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid ARENA Vänersborg, Vänersborg, Sverige kl. 09.30-14.00 Datum 11 december 2009 1(10) ande Se deltagarförteckning s.10 Övriga deltagande Leif Bigsten Falköpings kommun Siv Bergström Tanums kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 223 januari, november, 20102009 Plats och tid Tingshuset i Tanumshede, 22 januari, 2010 kl. 09.00 12.00 ande Per-Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson,

Läs mer

Handlingsplan Antagen av Gränskommittén

Handlingsplan Antagen av Gränskommittén Handlingsplan 2013 Antagen av Gränskommittén 2012-12-14 7 1 INLEDNING Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland är ett gemensamt samarbetsorgan belägen mellan Oslo och Göteborg i sydvästra Sverige och sydöstra

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2002 Gränskommittén Østfold Bohuslän/Dalsland Fastställd Råde kommune 21 mars 2003 GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 1(8) Kommun/landsting Ledamöter Ersättare Fylkeskommun Fredrikstad

Läs mer

Martin Carling, Fyrbodals kommunalförbund/dals-eds kommun Uno Nilsson, Västra Götalandsregionen Yvonne Samuelsson, Gränskommittén

Martin Carling, Fyrbodals kommunalförbund/dals-eds kommun Uno Nilsson, Västra Götalandsregionen Yvonne Samuelsson, Gränskommittén Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 1823 februari, november, 2011 2009 Plats och tid Rådhuset i Halden, 18 februari, 2011 kl. 09.00 12.00 ande Per-Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Plats och tid Folkets Hus i Hamburgsund, Sverige, kl. 09.00-13.00 ) Datum 10 december 2010 1(13) ande Se deltagarförteckning s. 13 Övriga deltagande Tom Granquist GO-samarbetet Lennart Larson Tanums kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(9) 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(9) 1(9) Arbetsutskottet Sida Sida 1(9) 1(9) Datum: 2023 april, november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 20 april, 2012 kl. 09.00 12.00 ande Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Marin Carling,

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 januari, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 januari, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 januari, 2007 Plats och tid Hotell Laholmen, Strömstads kommun 19 januari, 2007 08.30 11.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per

Läs mer

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 8 maj 2009 Sida 1(7) Plats och tid Stadshuset, Strömstad, Sverige kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 7 Övriga deltagande Sven Moosberg Strömstads kommun Anders Tysklind Länsstyrelsen

Läs mer

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 3 2.

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg Ledamöter Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (s), Göteborg Anneli Hulthén

Läs mer

Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15

Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15 Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15 På initiativ av Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland och i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund och Dals-Eds kommun har en

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 24 maj 2013 1(9) Plats och tid Rådhuset, Skjærhalden, Hvaler kommune, Norge, kl. 10.00-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 9 Övriga deltagande Tage Pettersen Moss kommune, Jubileumskommittén 2014

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Fiskeauktionen, Smögen, Sverige, kl. 09.30-13.00 ) Datum 21 maj 2010 1(11) ande Se deltagarförteckning s. 11 Övriga deltagande Mats Abrahamsson Sotenäs kommun Madeleine Johansson GO - samarbetet

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Park Hotel Halden, Halden, Norge, kl. 09.30-14.00 ) Datum 5 mars 2010 1(11) ande Se deltagarförteckning s.11 Övriga deltagande Elsie Hellström Fyrbodals kommunalförbund Anne Enger Fylkesmannen

Läs mer

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, mars 2012 Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2005 Gränskommittén Østfold Bohuslän - Dalsland Fastställd Färgelanda17 mars 2006 Sidan 1 av 14 GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING STYRELSE Kommun Ledamöter Ersättare Fredrikstad Ole

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 1 mars 2013 1(9) Plats och tid Dagsholms Hotell Konferens, Färgelanda kommun, Sverige, kl. 09.30-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 9 Övriga deltagande Mailis Cavalli-Björkman Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2001 Gränskommittén Østfold Bohuslän/Dalsland GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 1(12) Gränskommittén Østfold-Bohuslän har från och med 1/1 31/12 2001 haft följande sammansättning: Kommun/landsting

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2007 Gränskommittén Østfold Bohuslän - Dalsland Fastställd av styrelsen 2008-02-08 6 Sidan av 3 Innehåll. Gränskommitténs sammansättning 2. Styrelsen. 2.2 Arbetsutskottet... 2.3 Ordförande

Läs mer

Jan Alexandersson (v) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras senast den 14 juni.

Jan Alexandersson (v) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras senast den 14 juni. PROTOKOLL 2005-05-31 Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän den 30 maj 2005 kl 09.00-17.00 och den 31 maj 2005 kl 08.30-12.00 på Konferensanläggningen Skottarn, Gullholmen 58-70 NÄRVARANDE

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2010-12-30 DIARIENUMMER G30441-69-10 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold/Fyrbodal Att: Yvonne Samuelsson Box 305 451 18 UDDEVALLA

Läs mer

KALLELSE TILL SVINESUNDSKOMMITTÉNS ÅRSMÖTE 21 OKTOBER 2016

KALLELSE TILL SVINESUNDSKOMMITTÉNS ÅRSMÖTE 21 OKTOBER 2016 KALLELSE TILL SVINESUNDSKOMMITTÉNS ÅRSMÖTE 21 OKTOBER 2016 Till Svinesundskommitténs medlemmar; kommuner, region/ fylke, kommunalförbund och ombud Kommuner: Region/Fylke: Aremark, Bengtsfors, Dals-Ed,

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen Prioritera varumärket Bohuslän och gemensamheten i Norra Bohuslän Inriktning för Norra Bohuslän att lokala och regionala organisationer stärker och utvecklar

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-97-08

DIARIENUMMER G30441-97-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-05-22 DIARIENUMMER G30441-97-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Västra Götalands län Att: Arne Kroon 462 82 VÄNERSBORG Projekt:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 26 september 2008 Sida 1(6) Plats och tid Moss Lufthavn Rygge, Rygge kommune, Norge kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Anne Enger Fylkesmannen i Østfold Silje Thuresen

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Stadshuset i Åmål, Åmåls kommun, Sverige, kl. 09.30-13.00 Datum 7 oktober 2011 1(13) ande Se deltagarförteckning s.13 Övriga deltagande Helge Stene Johansson Sykehuset Østfold Magnus Engelbrektsson

Läs mer

Tid och plats Tisdagen den 27 februari 2007 kl 09.30 14.30, Hotell Dalia, Bengtsfors.

Tid och plats Tisdagen den 27 februari 2007 kl 09.30 14.30, Hotell Dalia, Bengtsfors. STYRELSEN 2007-02-27 1 (10) Tid och plats Tisdagen den 27 februari 2007 kl 09.30 14.30, Hotell Dalia, Bengtsfors. Beslutande Anders Johansson, Uddevalla ordförande 1-8 Bengt Mattsson, Tanum ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(1 1(1 Datu: 23 23 april, noveber, 2010 2009 Plats och tid Folketshus i Halden, 23 april, 2010 kl. 09.00 12.30 ande tu Per-Kristian Dahl, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads koun Siv

Läs mer

Arena Vänersborg, konferensrum, plan 2, Vänersborg

Arena Vänersborg, konferensrum, plan 2, Vänersborg Förbundsdirektionen Kallelse 2013-03-21 Tid: Torsdagen den 21 mars kl. 09.00 11.50 Plats: Arena Vänersborg, konferensrum, plan 2, Vänersborg Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras ej. Ombud

Läs mer

Gode naboer samarbeider..

Gode naboer samarbeider.. Gode naboer samarbeider.. - ett jämt/trönderskt utvecklingsbolag Bildades 1995 17 offentliga ägare Jämtland: JLL, Östersund, Krokom, Berg, Åre Nord-Tröndelag: N-T fylkeskommun, Steinkjer, Inderöy, Verdal,

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 ) ) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(7) 1(7) Datum: 6 23 september november, 2013 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstad, Sverige, 6 september, 2013 kl. 09.00 13.00 Beslutande m tum

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2011-01-25 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Stadshuset, Strömstad kommun, Sverige, kl. 09.30-14.00 ) Datum 14 december 2012 1(10) ande Se deltagarförteckning s.10 Övriga deltagande Hans-Inge Sältenberg Västra Götalandsregionen Lennart

Läs mer

Detta är Svinesundskommittén

Detta är Svinesundskommittén Detta är Svinesundskommittén Ett politiskt samarbete mellan Østfold fylkeskommune och Västra Götalands regionen samt ett antal kommuner. Vi skapar möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna.

Läs mer

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk.

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. 1 Några fakta om Revisionsnätverk I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. Varje nätverk presenteras under rubrikerna Form, Ålder/bildande,

Läs mer

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Malin Wengholm (M), Torbjörn Eriksson (KD), Maria Hörnsten (S), Jonas Magnusson (S), Mona-Lisa Hagström-Svensson (S) ersätter Martina

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga.

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga. Kommunstyrelsen 2016-09-13 1 (51) Plats och tid Där väst, kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne, kl 08:30 12:20 och 13:10-17:15 Beslutande Tobias Eriksson (S), 2:e vice ordförande Linda Johansson (S) Gert Dahlberg

Läs mer

Översyn av räddningstjänstens operativa verksamhet

Översyn av räddningstjänstens operativa verksamhet 1995-09-04 1 Budgetberedningen Au # 449 Dnr 1994.109 170 Översyn av räddningstjänstens operativa verksamhet En arbetsgrupp bestående av Kjell Lundgren, Torbjörn Wirsenius, Bengt Nyström samtliga Hultsfred

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 2 mars 2012 1(14) Plats och tid Nye Victoria Hotel, Fredrikstad kommune, Norge, kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s.14 Kommunstyrelsen 1999- Övriga deltagande Hans-Inge Sältenberg Västra

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

Peder Koldeus, kommunchef ( 26) Jonas Olsson, kommunsekr

Peder Koldeus, kommunchef ( 26) Jonas Olsson, kommunsekr DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 3 mars 2010, klockan 8.30 11.45 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Gösta Schagerholm (C) Eva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-11-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 10.00-15.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Miljö - och ekonomigruppen FÖRSLAG TILL AGENDA FÖR MILJÖ- OCH EKONOMIGRUPPENS MÖTE DEN 28 AUGUSTI 2008

Miljö - och ekonomigruppen FÖRSLAG TILL AGENDA FÖR MILJÖ- OCH EKONOMIGRUPPENS MÖTE DEN 28 AUGUSTI 2008 Miljö - och ekonomigruppen FÖRSLAG TILL AGENDA FÖR MILJÖ- OCH EKONOMIGRUPPENS MÖTE DEN 28 AUGUSTI 2008 Torsdagen den 28.8. kl. 8.30-16.30 Möteslokal: 1. MÖTET ÖPPNAS 2. GODKÄNNANDE AV MÖTESAGENDAN 3. REFERATET

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Arbetsutskottet 1(9 1(9 Datu: 1023 februari, noveber, 2012009 Plats och tid Stadshuset i Ströstads koun, 10 februari, 2012 kl. 09.00 12.00 ande tu Thor Edquist, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020

EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020 EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län i Sverige

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Park Hotel Halden, Halden kommune, Norge, kl. 09.30-13.00 Datum 10 juni 2011 1(13) ande Se deltagarförteckning s.13 Övriga deltagande Tom Granquist Akershus fylkeskommune Lennart Larson Tanums

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Hotell Dalsland, Ed, Sverige, kl. 09.00-13.00 ) Datum 1 oktober 2010 1(13) ande Se deltagarförteckning s. 13 Övriga deltagande Ingemar Ung Rabbalshede Kraft AB Emma Askengren Rabbalshede

Läs mer

DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER G30441-17-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Att: Christina Christiansson Regionens Hus 542 87 MARIESTAD

Läs mer

Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006

Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006 Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006 Totalt antal starter: 102 A-vapen Antal starter: 22 Silver 277 279 Brons 267 267 Hans-Peter Sörensson Charlottenbergs PK 3A 281 S Bengt Olofsson Arvika

Läs mer