Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1997 haft följande sammansättning: Kommun/Landsting/ Ledamöter Suppleanter Fylkeskommune

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1997 haft följande sammansättning: Kommun/Landsting/ Ledamöter Suppleanter Fylkeskommune"

Transkript

1 1 GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1997 haft följande sammansättning: Kommun/Landsting/ Ledamöter Suppleanter Fylkeskommune Fredrikstad Ordfører Varaordfører kommune Svein Roald Hansen Ole Haabeth Rådman Kommundirektör Torleif Gjellebæk Kjell Kåresen Halden Ordfører Varaordfører kommune Carsten Dybevig Odd Arild Gjerlaug Rådmann Økonomisjef Nils Vattekar Jan E. Wille Sarpsborg Ordfører Varaordfører kommune Jan O. Engsmyr Per Olaf Toftner Rådmann Kontorsjef Øivind Bråthen Bjørn Sveen Moss kommune Ordfører Varaordfører Gretha Kant Henry Mogstad Rådmann Miljøvernsjef Amund Rydland Ola Vahl Strömstads Kommunstyrelsens ordf. 1.v ordf i kommunstyr. kommun Åsa Torstensson Rolf Alm Kommunchef Kommunstyr.ledamot Mailis Cavalli-Björkman Allan Josefsson Tanums Kommunalråd Tanums kommun kommun Bengt Mattsson Uno Larsson Riksdagsman Kommunstyr.ledamot Sverre Palm Henry Carlsson Uddevalla- Kommunalråd Näringslivssekr. regionen Lennart Björk Owe Westberg Kommunstyr.ledamot Näringsutvecklare Mats Abrahamsson Jan Simonsson Østfold Fylkesordfører Leder Kultur, Næringsutvalget fylkeskommune Arne Øren Tor Stabbetorp Sekretariatsleder Konsulent Ragnhild Stai Amundsen Hans Erik Fosby Bohus- Landstingsledamot Landstingsledamot landstinget Suzanne Palmblad-Olow Nils Olsson Landstingsledamot Landstingsledamot Britt-Marie Andrén Karlsson Erland Lundqvist

2 Arbetsutskottets sammansättning under Ledamöter Suppleanter Ordförande Carsten Dybevig Gretha Kant Vice ordförande Åsa Torstensson Lennart Björk Ledamot Arne Øren Svein Roald Hansen Ledamot Bengt Mattsson Britt-Marie Andrén-Karlsson Ordförande i Gränskommittén och dess arbetsutskott har varit Carsten Dybevig, Halden kommune. Åsa Torstensson, Strömstads kommun, har varit vice ordförande. Sekretariatet administreras av Kommunalförbundet BOSAM, Bohusläns samarbetskommitté. Christian Martins är Gränskommitténs sekreterare. ARBETSORDNING Vid det konstituerande sammanträdet den 28 augusti 1980 antogs arbetsprogram och arbetsordning för Gränskommitténs verksamhet. I samband med översyn av verksamheten under 1987 utökades Gränskommitténs operativa geografiska verksamhetsområde på den svenska sidan med "Uddevallaregionen". Med Uddevallaregionen menas i detta sammanhang kommunerna Uddevalla, Sotenäs, Lysekil och Munkedal. I december 1993 beslutades att anta Moss kommune som medlem i Gränskommittén from den 1 januari Under verksamhetsåret 1991 utarbetades strategiprogram för 1990-talet. Strategiprogrammet har koordinerats med Nordiska Ministerrådets regionalpolitiska handlingsplan. GRÄNSKOMMITTÉNS STRATEGIPROGRAM FÖR 1990-TALET Gränskommitténs strategiprogram för 1990-talet innebär en koncentration av insatser mot för gränsregionen viktiga frågor. Under 1993 beslutade Gränskommittén efter genomförda arbetsseminarier att komplettera strategiprogrammet genom att utse fyra arbetsgrupper: - Kultur/turism - Näring - Miljö - Utbildning Till varje arbetsgrupp har kommunala och regionala resurspersoner utsetts. Detta främjar ett bättre utnyttjande av kompetens och engagemang i gränssamarbetet samt förankring av beslut som fattas i arbetsgrupperna.

3 3 Arbetsgrupperna som skall arbeta med konkreta projekt påbörjade sin verksamhet under Strategiprogrammet betonar betydelsen av Gränskommitténs status som gränsregionalt samarbetsområde inom ramen för Nordiska Ministerrådets verksamhet. Den nordiska statusen ger tyngd och skapar ett positivt intresse för gemensamma lösningar, som ofta handlar om praktiska och okonventionella grepp för att uppnå själva gränsöverskridandet. De nordiska projektmedlen är av avgörande vikt i initieringssyfte, de ger legitimitet och sätter möjligheter i stället för hinder i förgrunden. Gällande arbetsordning/stadgar har anpassats till det antagna strategiprogrammet. GRÄNSKOMMITTÉN på 2000-talet - ORGANISATIONSÖVERSYN Gränskommittén har under 1997 initierat och startat upp en process för utvärdering, utarbetande av tydliga, avgränsade mål, ny strategiplan för verksamheten efter milleniumskiftet samt framtida organisationsstruktur och arbetsform. Slutligt beslut beräknas under våren MÖTEN Kommittén har under 1997 sammanträtt vid fyra tillfällen: 14 mars, 16 maj, 19 september samt 21 november. Arbetsutskottet har under året sammanträtt vid tio tillfällen: Sekretariatet har vid flertal tillfällen medverkat och representerat Gränskommittén vid Gränsregionalt Forum i regi av Nordiska Ministerrådet. YTTRANDEN/SKRIVELSER Gränskommittén har yttrat sig/besvarat ett flertal skrivelser, förfrågningar och remisser. Yttrandena och skrivelserna finns tillgängliga på kommitténs kansli. KURSER, KONFERENSER, SEMINARIER, STUDIEBESÖK, MÄSSOR Ledamöter, representanter från arbetsgrupperna och/eller sekreterare i Gränskommittén har deltagit i följande uppvaktningar, kurser, konferenser, seminarier, studiebesök eller mässor under 1997: - Medverkan i kontaktforum för Nordiska Ministerrådet och de nordiska gränsregionerna - Konferens om turismens ekonomiska utveckling - Regionkonferens gällande bildandet av Västra Götalands län - Konferens i regi av West Sweden EU-projekt hantering

4 - Möte Exportrådet den norska marknaden 4 - Seminarium om förslagsverksamhet, idéegenerering - Seminarium Regionalt Informationsvägnät - Konferens samtliga nordiska gränsregioner Färöarna - Grenseseminar Voxenåsen - Informations/-nätverksmöte Interreg-projekt - Erfarenhetsutväxling med ARKO-samarbetet (Arvika-Kongsvinger) - Seminarium om Milleniumskiftet och dess effekter - Studieresa i Interreg-området - Studie/-erfarenhetsresa till Irland. (Inbjudna av County Council of Limerick) - Möte med svensk-norsk Industrifond Gränslöst riskkapital - Arrangör och medverkande vid arbetsseminarium för Gränskommitténs ledamöter, arbetsgruppernas medlemmar samt media ARBETSGRUPPERNAS SAMMANSÄTTNING Gränskommitténs arbetsgrupper har under 1997 haft följande sammansättning: Arbetsgruppen Näring 1. Kommunstyrelsens. Åsa Torstensson Strömstads kommun ordförande 2. Länsarbetsdirektör Rolf Nord Länsarbetsnämnden Enhetschef Jan Aaby Eriksson Ersättare, Länsarbetsnämnden Arbetsförmedl.chef Solgerd Schwartz Ersättare, Strömstad 3. Fylkesarbeidssjef Kristian Hjortkær Hansen Fylkesarbeidskontoret 4. Näringskonsulent Hans Erik Fosby Østfold fylkeskommune 5. Avdelningschef Bertil Törsäter Bohuslandstinget 6. Næringssjef John Karlsen Sarpsborg kommun 7. Byrådirektör Hans-Åke Persson Länsstyrelsen 8. Næringssjef Johan Martin Riiser Fredrikstad kommune 9. Næringssjef John-Erik Eriksen Halden kommune 10. Næringsansvarig Ola Vahl Moss kommune 11. Kanslichef Ulf Björkman Tanums kommun 12. Näringslivssekreterare Owe Westberg Uddevallaregionen/Uddevalla 13. Näringslivsutvecklare Jan Simonsson Uddevallaregionen/Sotenäs 14. Sekreterare Christian Martins Gränskommittén Arbetsgruppen Kultur/turism 1. Fylkeskultursjef Jan Petter Olsen Østfold fylkeskommune 2. Kulturchef Karl-Axel Wikström Tanums kommun 3. Terminalchef Margareta Fredriksson ScandiLine/Strömstads kommun 4. Kulturchef Eva Gesang-Karlström Bohuslandstinget

5 5. Turistchef Christian Nilsson Dals-Eds kommun 6. Kultursjef Egil Syversen Fredrikstad kommune 7. Kultursekreterare Lena Wallin Landstinget i Älvsborg 8. Kultursamordnare Klas Barthelsson Strömstads kommun 9. Vice länsmuseichef Rolf Danielsson Bohusläns museum 10. Direktör Jan Henrik Larsen Borg Destinasjon A/S 11. Kulturkonsulent Trine Eriksen Sarpsborg kommune 12. Kulturkonsulent Gunn Mona Ekornes Halden kommune 12. Sekreterare Christian Martins Gränskommittén 5 Arbetsgruppen Miljö 1. Miljøvernsjef Ola Vahl Moss kommune 2. Projektledare Anders Schönbeck Länsstyrelsen/hushållningssällskapet 3. Direktör Jens Egeberg FREVAR, Fredrikstad 4. Föreståndare Lars Afzelius Tjärnö marinbiologiska laboratorium Marinbiolog Martin Larsvik Ersättare, Tjärnö 5. Kommunalråd Rolf Mattsson Sotenäs kommun 6. Havnefogde Øivind Johannesson Halden havnevesen 7. Sekreterare Christian Martins Gränskommittén Arbetsgruppen Utbildning 1. Rektor Olof Blomqvist Högskolan Trollhättan_Uddevalla Prefekt Rolf Dahlberg Högskolan Trollhättan_Uddevalla 2. Rektor Jan Gunnar Grimstad Høgskolen i Østfold Ass. Professor Egil Norvald Ersättare, Høgskolen i Østfold 3. Rektor Lars Salbratt Strömstads Gymnasium Rektor Raymond Gren Ersättare, Östrabogymnasiet, Uddevalla 4. Ass. fylkesskolesjef Bente Lis Larsen Østfold fylkeskommune 5. Rektor John Ljøner Andersen Halden Videregående skole 6. Rektor Randi Mo Ersättare, Halden Videregående skole 7. Sekreterare Christian Martins Gränskommittén AVSLUTADE OCH PÅGÅENDE PROJEKT Gränspendlarbroschyr Gränspendlarbroschyren har som syfte att ge en enkel och samlad information kring frågor som berör den enskilde vid arbetspendling över gränsen. Den har sedan många år givits ut i samarbete mellan Gränskommittén och de instanser som på olika sätt kommer i kontakt med de personer som arbetspendlar eller flyttar över gränsen och som är väl insatta i frågor och problem som den enskilde ställs inför. Under året som gått har en ny version givits ut i en upplaga på ex som distribuerats till ca 20 kommuner och offentliga myndigheter. Effekter Att döma av de telefonsamtal som inkommit till gränskommittén, arbetsförmedlingarna, skattekontoren och försäkringskassorna på båda sidor om riksgränsen, kan konstateras att det föreligger en stor efterfrågan på en produkt som gränspendlarbroschyren med dess för individen viktiga och samlade fakta. För många potentiella gränspendlare verkar broschyren fungera förebyggande och underlätta för människor att undvika onödiga problem.

6 6 Allmänt: Projektet är till sin natur gränsöverskridande och innefattar ett antal olika instanser / organisationer på båda sidor om gränsen. Instanser från både Sverige och Norge är aktiva i projektet och är också medfinansiärer. Projektet omfattar två revideringar/tryckningar och sträcker sig över perioden EKO-museum Gränsland (pågående) EKO-museumprojektet ses som ett av Gränskommitténs viktigaste och största projekt. Under 1994 antogs projektplan II gällande perioden Vidare påbörjades arbetet med en kulturhistorisk sevärdhetsplan för gränsregionen. Biträdande museichef Rolf Danielsson, Bohusläns museum, är projektledare för arbetet som sker i nära och praktisk samverkan med gränsregionens kulturinstitutioner. Projektet EKO-museum Gränsland har som syfte att lyfta fram gränsregionens särpräglade kulturhistoria. Med kulturen som bärande tema ska sedan speciella näringspolitiska insatser främjas. Utgångspunkten är att gränsregionen och då speciellt Svinesundsområdet har en betydande potential för arbetsmarknadsutveckling inom kultur och turismsektorn som hittills inte har utnyttjats. Delprojekt "sevärdhetsplan" avslutades under 1996 och skall fungera som ett arbetsredskap för att få en överblick över de kulturlämningar som föreslås höra hemma i Eko-museum Gränsland. Den presenterar också en gemensam historisk bakgrund till lämningarna. Dessutom innehåller den en del med miljöbeskrivningar, en del med historik och en del med förslag på åtgärdsinriktning. Blå-gröna vägen Gränskommittén har under verksamhetsåret deltagit i styrgruppen för det fortsättningsprojekt som sedan 1994 koordinerats av kommittén, Blå-gröna vägen. Projektet benämns Ekologikultur-miljö. Huvudman är Hushållningssällskapet och fylkesmannens landbruksavdelning. Interreg-projektet är ett samarbetsprojekt kring bygdeturism mellan Idd- og Enningdalen bygdeturism, Halden kommune på den norska sidan samt Tanums och Munkedals kommuner och projekt Bullaren på den svenska sidan. Syftet med projektet har varit att gemensamt marknadsföra ett alternativ till E6 och härigenom stimulera bygdeturismens utveckling i gränsområdet. Gränskommittén har bidragit med Sek till projektet. En Gränslös upplevelse Arbetsgruppen Kultur/turism har i samverkan med företrädare för såväl kultur som turism/reiseliv i samtliga kommuner inom INTERREG-området, initierat och påbörjat ett Interreg-projekt. Projektet ingår som ett led i konceptet för att stärka sambandet mellan kultur/reiseliv och handel i gränsregionen inklusive Dals-Ed i Dalsland. Konceptet innebär två steg: 1. genomförande av kartläggning av besöksobjekt och insamlande av faktauppgifter 2. applicera delar avinventeringsmaterialet på Internet (databas) för maximal tillgänglighet. Samtidigt erhålls möjlighet till snabb uppdatering av faktauppgifterna till låg kostnad.

7 7 Steg 1 är nu avslutat. 270 objekt har redovisats. Av dessa har ett urval på 90 st objekt, som bedömts representativa för intentionerna i projektbeskrivningen -att lyfta fram attratktiva besöksobjekt, unika för vår region. Underlaget är en provkarta på ett varierat utbud för olika intressen och ett rikt grundmaterial för att utveckla bokningsbara resepaket med olika teman och upplevelser. Steg 2 är i slutskedet och beräknas vara avslutat under hösten starta under Gränslöst kapital/stöd Inför INTERREG II-programmets genomförande under perioden 1995/ fanns det inom programområdet Näringslivsutveckling ett behov av att genomföra en förstudie för att konkretisera behoven inom insatsområdena. Programsekretariatet för INTERREG II, gav Gränskommitténs arbetsgrupp Näring, i uppdrag att låta genomföra en sådan studie. Arbetsgruppen gav uppdraget åt ALMI Företagspartner och Østfold Bedriftsrådgivning. Syftet med förstudien var att med INTERREG II-programmet som grund, undersöka förutsättningarna för näringslivet i området sett ur ett gränsöverskridande perspektiv. Vidare att konkretisera delprogrammet Näringslivsutveckling i INTERREG II-programmet för Bohuslän/Dalsland-Østfold. Förstudien slutfördes och presenterades under Olika kontakter och en hel del arbete har lagts ner för att kreera fram ett fortsättningsprojekt utifrån de förslag som förstudien presenterade, bland annat en gränsöverskridande stödform till svenska och norska småföretag i regionen. Gränslös kontakt (pågående) Under 1997 har arbete lagts ner på att sondera intresset bland regionens konstnärer och deras organisationer gällande ett seminarium/träff för norska och svenska deltagare. Det finns många konstnärer som vet mycket lite om vad som sker på andra sidan gränsen. Syftet med seminariet är att uppmärksamma vilka kompetenser som finns på andra sidan gränsen. Man får vetskap om vad andra konstnärer jobbar med, utbyte av erfarenheter, nya utställning- och försäljningsmöjligheter. På kort sikt får man möjlighet att realisera gemensamma projekt, och på lång sikt finns möjlighet att ge varandra uppdrag SveNo E6 (pågående) Gränskommittén medverkar i stiftelsen SveNo E6 som bedriver informations- och utställningsverksamhet vid väg E6 på brofästet på norsk sida Svinesund. SveNo E6 initierades ursprungligen av Gränskommittén via medel från Nordiska Ministerrådet. Verksamhetet är samlokaliserad med Kreditkassen som äger byggnaden och som på avgränsad del i lokalen bedriver helårsöppen bankverksamhet. Stiftelsen drivs av gränsregionens kommuner, de regionala turistoranisationerna i området samt av Østfold fylkeskommune. SveNo E6 har egen årsberättelse där information om verksamheten kan fås. (Gränskommittén kommer att som ett steg i sin organisationsöversyn arbeta med att tydliggöra sin roll/stöd gentemot SveNo E6)

8 8 MEDEL FRÅN NORDISKA MINISTERRÅDET Gränskommittén Østfold-Bohuslän har av Nordiska Ministerrådet, Ämbetsmannakommittén för regionalpolitik, beviljats DKK för verksamhetsåret Ett villkor för beviljningen är att minst 60% av de nordiska medlen går till regional medfinansiering i Interreg-projekt. Bidraget från Ministerrådet är av mycket stor betydelse för Gränskommitténs verksamhet. Stödet innebär dels ett ekonomiskt välbehövligt tillskott och ger samtidigt det gränsregionala arbetet mer tyngd och status. EKONOMI Gränskommitténs verksamhet verkar under mycket snäva ekonomiska marginaler. Under verksamhetsåret har Gränskommittén Østfold-Bohusläns verksamhet utfallit med ett plusresultat på SEK Detta beror till stor del på två faktorer. -En betydligt bättre försäljning av Svinesundsboken/Jubileumsboken än förväntat (beroende på en kraftig prisnedsättning) samt bankränta. Det kan konstateras att utan ovanstående positiva faktorer hade verksamheten genererat ett minusresultat. Det är också mycket viktigt att poängtera att styrelsen och alla de resurspersoner som på olika sätt medverkar i Gränskommitténs arbete, inte betingar kommittén några kostnader. Emellertid står respektive medlemskommun, landsting, fylke e.t.c. för kostnaderna. Detta innebär att kommittén har en betydligt högra aktivitetsnivå och indirekta kostnader än vad som framgår i Gränskommitténs ekonomihantering. I verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för 1998 planeras att synliggöra denna omfattande aktivitetsnivå och de indirekta kostnaderna. ÖVRIGT Gränskommitténs sekretariat har direkt och indirekt medverkat i ett flertal projekt. Initiering, samordning, skriva projektbeskrivningar och ansökningar, projektledare, representant i olika styrelser och styrgrupper e.t.c. Sekretariatet har också tagit initiativ till- och uppmärksammat relevanta myndigheter på svensk och norsk sida gällande problematiken med offentliga regelverk på båda sidor om riksgränsen. Det handlar då i huvudsak om problem och hinder för gränspendlare. Möten har hållits och det föreligger positiva signaler från norska myndigheter på nationell nivå om att snabbt försöka åtgärda hindren och därmed underlätta för regionens invånare att söka arbete och utbildning i grannlandet. Detta bidrar till synsättet om att regionens resurser är att betrakta som gemensamma oavsett på vilken sida om gränsen de finns, vilket är ett av Gränskommitténs övergripande mål. Strömstad Carsten Dybevig Åsa Torstensson Ordförande Vice ordförande Christian Martins Sekreterare

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Gränskommittén Sida 1(5) Plats och tid Rådhuset, Hvaler kommune den 21 september 2001 kl. 10.00 12.00 Beslutande Se deltagarförteckning Övriga deltagande Christian Martins, Gränskommittén Yvonne Samuelsson,

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Fyrbodals kommunalförbund 2 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 lokalisering, kansli, administration, den

Läs mer

Madeleine Nazak Haghighat. Sverige-Norge-samarbetet; en samverkan på frammarsch

Madeleine Nazak Haghighat. Sverige-Norge-samarbetet; en samverkan på frammarsch Madeleine Nazak Haghighat Sverige-Norge-samarbetet; en samverkan på frammarsch Bo Hamrå (Sekretariat, VGR/Interreg Sverige-Norge): På gamla Svinesundsbron finns en röd och en grön lampa för att ange styrbord

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Fiskeauktionen, Smögen, Sverige, kl. 09.30-13.00 ) Datum 21 maj 2010 1(11) ande Se deltagarförteckning s. 11 Övriga deltagande Mats Abrahamsson Sotenäs kommun Madeleine Johansson GO - samarbetet

Läs mer

PROGRAM för gemensakapsinitiativet

PROGRAM för gemensakapsinitiativet Näringsdepartementets Dnr: N2000/5439/IRT PROGRAM för gemensakapsinitiativet 2000-2006 DETTA PROGRAM DELFINANSIERAS AV EUROPEISKA UNIONEN REGIONALA FONDEN SVERIGE OCH NORGE 1 1. INLEDNING... 4 1.1 Programstruktur

Läs mer

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr medlemsavgift träningsavgift ht träningsavgift vt Inbetalningar fär trärungsavgift ht 12 medlemsavgift Nettointkt Medlem 11/12 2011 2012 läger 12/13 permedlem Ekonomirapport för Vansbro kk år 2012 Rapportdatum:

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Redovisning av deluppdrag i regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar N 2009/8901/ENT (delvis) Tillväxtverket dnr 012-2010-2662

Läs mer

Programmets namn: Interreg Sverige-Norge

Programmets namn: Interreg Sverige-Norge Förvaltande myndighets dnr F30440-30-11 Programmets namn: Interreg Sverige-Norge Mål: Europeiskt territoriellt samarbete, gränsöverskridande samarbete Stödberättigande område: Sverige i samarbete med Norge

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 G:\STYRELSE\verksamh-ber\vb2001.doc 2 3 Ordföranden har ordet Det är med glädje jag kan konstatera att Regionförbundet i Kalmar län kommer att stå som modell för övriga län i

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Gränsregionala Optimala Lösningar i Norden goda exempel och rekommendationer för att främja gränslösa arbetsmarknader

Gränsregionala Optimala Lösningar i Norden goda exempel och rekommendationer för att främja gränslösa arbetsmarknader Gränsregionala Optimala Lösningar i Norden goda exempel och rekommendationer för att främja gränslösa arbetsmarknader Slutrapport för projektet G.O.L.I.N 2003-2005 Denna rapport är utarbetad av parterna

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01 Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013 www.interreg-sverige-norge.com INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 Programmanual Version 5 2011-02-01 Programmanual 2011-02-01 Version 5 Innehållsförteckning

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

2008:12 SAMORDNINGSFÖRBUNDET FÖR JÄMTLANDS LÄN PSYKISKT FUNKTIONSHINDRADE I - SAMORDNING I FÖRÄNDRING. Catharina Höijer Ewa Nordström-Johansson

2008:12 SAMORDNINGSFÖRBUNDET FÖR JÄMTLANDS LÄN PSYKISKT FUNKTIONSHINDRADE I - SAMORDNING I FÖRÄNDRING. Catharina Höijer Ewa Nordström-Johansson 2008:12 SAMORDNINGSFÖRBUNDET FÖR PSYKISKT FUNKTIONSHINDRADE I JÄMTLANDS LÄN - SAMORDNING I FÖRÄNDRING Catharina Höijer Ewa Nordström-Johansson UTVÄRDERINGSRAPPORT FRÅN FOU JÄMT Rapport nr 2008: 12 i FoU

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen onsdagen den 14 maj 2014 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP): Sessionssalen

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SÖDERTÄLJE Årsredovisning 2009 Södertälje samordningsförbund Innehållsförteckning 1. Inledning sid.3 1.1 Organisation sid.3 1.2 Styrelse sid.3 1.3 Revision sid.4 1.4 Förbundskansli

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 1 Regionförbundet södra Småland Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Regionstyrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 39 - balansräkning

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

nytt från utredningsresurs, säger KEFUs forskningsledare

nytt från utredningsresurs, säger KEFUs forskningsledare Utges av Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning i Skåne Ansvarig utgivare: Göran Hedsund, ordf KEFU Redaktion: Lasse Sjöblom (red), Ulf Ramberg, Jonas Levmo, Ulla Tapper Adress: KEFU, Institutet

Läs mer

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Rapport 2007/2008 Vision Våra destinationer, teman, upplevelser och evenemang ska bli de mest efterfrågade bland Stockholm Plus alternativen,

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30. Essam El-Nagger, Uddevalla. Sekreterare Lisbeth Möller

Minnesanteckningar. Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30. Essam El-Nagger, Uddevalla. Sekreterare Lisbeth Möller Beredningsgrupp Näringsliv Minnesanteckningar Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30 Ledamöter Övriga deltagande ledamöter Ej närvarande ledamöter Övriga deltagande Peter Hemlin,

Läs mer