ABS avancerad pumpstyrenhet PC 441

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABS avancerad pumpstyrenhet PC 441"

Transkript

1 C B D A E 9 F C B D A E 9 F C B D A E 9 F ABS avancerad pumpstyrenhet PC :56:19 Low level l/s 5.8 A 4.5 A 5.9 A 3.2 A PUMP 1 PUMP ,. abc def ghi jkl mno CA ,3 3 0 m P3 P4 P1 P2 07:25:58 07:28:10 07:30:26 PUMP 3 PUMP 4 7 pqrs * 8 9 tuv wxyz 0 # MAN STATUS TTNG TREND ALARM ACKN. Esc (11/2010) Användarhandbok SW 1.10

2 Copyright 2012 Sulzer Pump Solutions. Med ensamrätt. Denna handbok, liksom den programvara som beskrivs däri, tillhandahålles under licensvillkor och får kopieras endast i överensstämmelse med villkoren i licensavtalet. nnehållet i denna handbok är avsett endast för information och kan ändras utan att detta meddelas och får inte tolkas som ett åtagande från Sulzer Pump Solutions. Sulzer Pump Solutions har inget ansvar och inga skyldigheter för några fel eller oklarheter som kan förekomma i denna bok. Med undantag av vad som tillåts i licensavtalet får ingen del av detta dokument kopieras, lagras i något återvinningsbart system eller överföras i någon form eller på något sätt elektroniskt, mekaniskt, inspelat eller på annat sätt utan skriftlig tillåtelse från Sulzer Pump Solutions. Sulzer Pump Solutions förbehåller sig rätten att ändra specifikationer på grund av teknisk utveckling.

3 NNEHÅLLSFÖRTECKNNG nformation om denna guide, målgrupp och begrepp 1 1 Översikt över funktioner och användning Fältbusstatusindikator CA nställningar Välja språk Översikt över inställningar inställningar Pumpgropens inställningar nställningar för pump 1 till Gemensamma inställningar för pump 1, 2, 3 och nställningar för PDregulatorn nställningar för omrörare Länspump Spolning Analog Loggning nställningar för digitala ingångar nställningar för digitala utgångar nställningar för analoga ingångar nställningar för analoga utgångar nställningar för pulskanaler nställningar för trendkurvor nställningar för kommunikation nställningar för fältbussmoduler Allmänna inställningar Bilaga Pumpkapacitet samt in/utflöde Pumpkurva kurva PD Regulator Kommunikation Com Port Modem

4 V

5 NFORMATON OM DENNA GUDE, MÅLGRUPP OCH BEGREPP Denna handbok beskriver pumpstyrenheten PC 441 och operatörspanelen CA 511. Pumpstyrenheterna kan antingen användas som fristående enheter eller sända värden och villkor till ett centralt Scadasystem eller ett webbaserat larm och övervakningssystem som t.ex. AquaWeb från ABS. nstallationshandbok Målgrupp Förutsättningar Det separata dokumentet nstallationshandbok beskriver fysiskt hur pumpstyrenheten ska installeras (tryckt handbok i installationspaketet, samt även som PDFdokument på den medföljande CDskivan). Denna handbok är avsedd för systemadministratörer och operatörer av pumpstyrenheten PC 441 tillsammans med operatörspanelen CA 511. Denna handbok förutsätter att du redan är bekant med pumparna som ska användas och att givarna och operatörspanelen CA 511 är anslutna till PC 441. administratören måste också känna till och kunna fatta beslut om följande: Pumpstyrenheten kan antingen använda en analog nivågivare som mäter vattennivån i pumpgropen för att möjliggöra en precis styrning över startoch stoppnivåer. Den kan även använda enkla nivåvippor placerade vid start och stoppnivåerna. Nivåvippor kan användas som backup till en analog nivågivare och som extra larmgivare. En analog nivågivare har många fördelar framför vippor: De är robustare (de kan inte fastna eller blockeras mekaniskt); de är noggrannare; de är flexiblare (du kan enkelt ändra start och stoppnivåerna); du kan få mätvärden på vattennivån i pumpgropen, inflödet, bräddning och pumpkapacitet; du kan optimera pumpprestanda på olika sätt, inklusive kontrolldrift, alternativa stoppnivåer, tariffkontroll o.s.v. Det går också att använda en alternativ stoppnivå, oftast en lägre nivå än den normala, som träder i kraft efter ett visst antal pumpstarter. Detta kan vara lämpligt om man önskar tömma pumpgropen helt emellanåt. Du måste veta om pumpen/pumparna ska kontrollköras om den/de varit ur drift en längre period. Om installationen har två pumpar eller mer måste du besluta om pumparna ska köras växelvis. Om elleverantören använder olika tariffer under dygnets timmar måste du känna till tidsintervallen för de höga resp. låga tarifferna. Du måste veta hur bräddning mäts: om den mäts med både en bräddvakt (som detekterar början av bräddningen) och en nivågivare (som mäter det aktuella flödet) måste du veta vilka parametrar (exponenter och konstanter) som ska anges som inställningar så att bräddningen kan mätas genom beräkning i PC Du måste veta vilken larmklass, Alarm eller Blarm (se Ordlista och regler), som ska anges för varje larm. Läsning av handboken För installation, se de separata dokumentet nstallationshandbok, som täcker PC 441 respektive CA 511. nnan du gör några inställningar eller använder kontrollpanelen bör du läsa Kapitel 1 Översikt funktioner och användning där beskrivs de allmänna funktionerna och betydelsen och användningen av panelens kontroller. administratören måste säkerställa att alla inställningar enligt Kapitel 2 nställningar är lämpliga för den aktuella tillämpningen. 1

6 Om denna guide, målgrupp och begrepp OBS! Ordlista och regler Standardinställningarna listas i nstallationshandboken. De flesta inställningarna i Kapitel 2 kan endast göra av systemadministratören men följande kan även göras av operatören av styrenheten: Språkval, inställning av datum och tid, enheter, timeout för LCDbelysning, siren, operatörens lösenord, start/stoppnivåer. Vid markering av ett menyalternativ i ett hierarkiskt menysystem används en vinkelsymbol för att separera nivåerna. Exempel: nställningar > avser det menyalternativ du når genom att först välja menyalternativet nställningar, som innehåller att antal undermenyer, av vilka du väljer alternativet. Text i blått anger en hypertextlänk. Om du läser detta dokument på en dator kan du klicka på den blå länken för att komma till det aktuella avsnittet. Kontrolldrift: Långa perioder i korrosiv miljö utan drift är inte bra för pumpar. Som motåtgärd kan de kontrollköras med regelbundna intervall, vilket minskar korrosionen och andra skadliga effekter. Cos j: Cosinus för fasvinkeln j mellan motorström och spänning. Larmklass: Larmklassen kan vara antingen Alarm eller Blarm. Alarm är sådana som kräver omedelbar åtgärd varför driftpersonalen måste uppmärksammas på larmet oavsett tiden på dygnet. Blarm är mindre viktiga, men måste åtgärdas under normal arbetstid. Med Digital ingång avses en signal som antingen är på eller av (hög eller låg), där hög avser en spänning mellan 5 och 24 volt DC (likspänning) och låg avser en spänning lägre än 2 volt. Med Digitala utgångar avses en utgångssignal som antingen är på eller av. Vid villkoret på tas utgångsspänningen från strömförsörjningen och utgångsspänningen är hög (~V+). Vid villkoret från är utgångsspänningen låg (ingen utgångsspänning). Dessa är normalt anslutna till reläer. Analoga utgångar En utgångssignal inom intervallet 420 ma eller 020 ma. Tas från strömförsörjningen. Analoga ingångar är avsedda för givare och de reagerar på strömstyrkor inom intervallet 420 ma eller 020 ma. 2

7 1 ÖVERSKT ÖVER FUNKTONER OCH ANVÄNDNNG PC 441 är avsedd för styrning av 14 pumpar. Den kan användas för fristående styrning av en pumpstation. För konfiguration och styrning kan den grafiska operatörspanelen CA 511 användas. Med programvaran AquaProg (utvärderingsversion på CD) kan en PC användas för konfiguration och säkerhetskopiering av inställningarna. Genom att ansluta GSM/GPRSmodemet CA 521, kan en komplett larm och övervakningslösning skapas med ett AquaWebabonnemang. Tillvalsmoduler för övervakning av läckage, temperatur och elektriska parametrar ger en skalbar lösning för optimal kostnad och prestanda. USB (serviceport) RS232port för dator (serviceport) Strömindikator Larmindikator Bild 11 En grön lampa längst till vänster indikerar om enheten har matningsspänning (från batteri eller elnätet). Den röda larmindikatorn blinkar när det finns ett larm som inte är kvitterat Fältbusstatusindikator Pumpstyrenheten, operatörspanelen och övervakningsmodulerna kommunicerar via en en CANbuss. Lysande grön lampa = anslutning OK Blinkande grön lampa = sökning efter moduler Blinkande röd lampa = ogiltigt D inställt på modul CA 511 Du navigerar i menyerna med pilknapparna. Tryck på antingen pilknapp Upp eller Ned för att växla till menyvy. Med knappen Enter bekräftar du ett val eller kvitterar ett larm. Genom att trycka på knappen Escape avbryter du en åtgärd. Vattennivå i grop Bräddvakt Driftindikation (animerad) Vattennivå (animerad) :56:19 Low level 15, l/s 5.8 A 4.5 A 5.9 A 3.2 A PUMP 1 PUMP 2 PUMP 3 Utflöde från grop Högnivåvippa Pumpens strömförbrukning Lågnivåvippa nflöde i grop Trendkurva 3 0 m P3 P4 P1 P2 07:25:58 07:28:10 07:30:26 PUMP 4 MAN STATUS TTNG TREND ALARM ACKN. Bild 12 Display och informationsfält i högsta nivåns standardvy. Standardvyn (högsta nivån) för displayen visar dynamiskt driftstatus för pumparna och förhållandena i pumpgropen. Bild 12 visar symbolerna och förklarar deras innebörd. Enheten återgår alltid till denna vy efter 10 minuters inaktivitet i någon av vyerna (t.ex. visning av en meny). När PC 441 är inställd för reglering av färre än 4 pumpar, anpassas vyn för att visa det verkliga antalet pumpar. 3

8 Översikt över funktioner och användning Spännings och larmindikator Direktfunktioner, under och till höger om displayen :56:19 Low level l/s m 1827 l/s PUMP 1 0 A A A A PUMP 2 PUMP 3 m P3 P4 PUMP 4 P1 P2 07:25:58 07:28:10 07:30:26 MAN STATUS TTNG TREND ALARM ACKN. De båda symbolerna längst till vänster på panelen indikerar spänning och larm: En grön lampa anger att enheten har spänningen tillslagen. Den röda larmindikatorn kommer att blinka så fort det finns ett obekräftat larm och displayen visar vilken typ av larm det rör sig om. När larmet kvitteras övergår indikatorn till ett fast rött ljus och förblir så till dess att inte finns några aktivt larm på PC 441. Knapparna under och till höger om displayen har följande funktioner: Knapparna nedtill ger direktåtkomst till de vanligaste menyerna. Knappen nedtill längst till höger Kvitt.. Knappen kvitterar det senaste larmet som visas på statusraden överst på displayen. Knapparna till höger startar eller stoppar pumpen. (Växlar aktuell status.) Genom att hålla knappen intryckt är det möjligt att tvinga pumpkörning till under stoppnivån. Esc Högra knapparna Huvudmeny Knapparna nedtill till höger på displayen har följande funktioner: För att lämna översiktsbilden för pumpgropen och gå in i menyerna, tryck antingen på pilknappen Upp eller Ned. Du kommer in i en meny genom att trycka antingen på knappen Höger/Framåt eller på knappen Enter. Du bekräftar (eller utför/exekverar) ett val med knappen Enter ( ). Avbryt aktuell operation eller lämna menyerna och återgå till översiktsbilden för pumpgropen genom att trycka på knappen Escape. Bild 13 visar Huvudmenyn, som du tar fram från översiktsbilden genom att trycka på någon av pilarna Upp eller Ned eller genvägsknappen Meny under displayen: Huvudmeny Larmlista Visa status nställningar Select Language Larmlista Okvitterade larm Aktiva larm Alla händelser Esc Bild 13 Den översta menynivån för den grafiska displayen på PC 441. nformation om hur du väljer språk och gör alla inställningar (menyalternativ Select Language och nställningar) finns i Kapitel 2 nställningar. Mata in värden och textsträngar 1,. 4 ghi 7 pqrs * 2 abc 5 jkl 8 tuv 0 3 def 6 mno 9 wxyz # Tryck på Enter för att aktivera redigering av ett värde. Använd knapparna Vänster/Höger för att flytta insättningspunkten. Använd knapparna Upp/Ned för att öka/minska ett värde eller en bokstav. Värden och textsträngar kan även ändras med det alfanumeriska tangentbordet. Asterisk (*) motsvarar punkt (.). Avsluta redigering genom att trycka på Enter. 4

9 Lösenord Personlarm och hur det återställs Det finns tre säkerhetsnivåer: Normala åtgärder som att kvittera larm eller stoppa en pump kräver inget lösenord eller någon behörighet. nställning av driftsvärden, som t.ex. start och stoppnivåer för pumpen, kräver ett lösenord på nivån Operatör Konfigureringsinställningar som påverkar grundfunktioner eller åtkomst, som t.ex. typen av nivågivare, kräver ett lösenord på nivån. De fabriksinställda standardlösenorden är 1 för operatörsnivån och 2 för systemnivån, men de kan ändras under menyalternativet nställningar >. När ett lösenord för nivån Operatör krävs, godtas lösenord för någon av nivåerna Operatör eller. När pumpstationen är bemannad kan ett personlarm skickas ut om underhållspersonen inte har registrerats för någon åtgärd inom en viss tidsperiod. Mer information om inställningar som hör samman med detta finns i Avsnitt 2.3 inställningar (inställning av, och Max tid till nollställning), Avsnitt 2.12 nställningar för digitala ingångar (inställning av Personal i station till en digital ingång) och Avsnitt 2.13 nställningar för digitala utgångar (inställning av Personlarm till en digital utgång). Efter den angivna tiden Max tid till nollställning, aktiveras den tilldelade utgången så att en ljus eller ljudsignal uppmärksammar underhållsteknikern om att det finns larm som måste återställas. Om larmet inte återställs inom tiden skickas ett personallarm ut. För att återställa larmet trycker du bara på någon knapp på kontrollpanelen. 5

10 Översikt över funktioner och användning 6

11 2 NSTÄLLNNGAR 2.1 Välja språk 1. Välj menyalternativet Select Language och tryck på Enter två gånger. 2. Skriv in lösenordet för Operatör (standardlösenordet är 2). Tryck på Enter. 3. Bläddra till önskat språk med knapparna Upp/Ned. 4. Tryck på Enter och sedan på pilen Vänster/Bakåt. 2.2 Översikt över inställningar Menyalternativet nställningar har 21 undermenyer med ett stort antal inställningar som måste anges av systemadministratören, även om de alla har standardvärden. Följande är de 21 undermenyerna: 1. ( Tabell 21 i Avsnitt 2.3) 2. Pumpgrop ( Tabell 22 i Avsnitt 2.4) 3. Pump 1 ( Tabell 23 i Avsnitt 2.5) 4. Pump 2 ( Tabell 23 i Avsnitt 2.5) 5. Pump 3 ( Tabell 23 i Avsnitt 2.5) 6. Pump 4 ( Tabell 23 i Avsnitt 2.5) 7. Allmänt P1P4 ( Tabell 24 i Avsnitt 2.6) 8. PD Regulator ( Tabell 25 i Avsnitt 2.7) 9. Omrörare ( Tabell 26 i Avsnitt 2.8) 10. Länspump ( Tabell 27 i Avsnitt 2.9) 11. Spolning ( Tabell 28 i Avsnitt 2.10) 12. Analog loggning ( Tabell 29 i Avsnitt 2.11) 13. Digitala ingångar ( Tabell 210 i Avsnitt 2.12) 14. Digitala utgångar ( Tabell 211 i Avsnitt 2.13) 15. Analoga ingångar ( Tabell 212 i Avsnitt 2.14) 16. Analoga utgångar ( Tabell 213 i Avsnitt 2.15) 17. Pulskanaler ( Tabell 214 i Avsnitt 2.16) 18. Trendkurvor ( Tabell 215 i Avsnitt 2.17) 19. Kommunikation ( Tabell 216 i Avsnitt 2.18) 20. Fältbussmoduler ( Tabell 217 i Avsnitt 2.19) 21. Allmänt ( Tabell 218 i Avsnitt 2.20) Alla inställningar kräver lösenord på nivån utom några inställningar på undermenyn och inställningen av nivåer för start/stopp på undermenyerna Pump 1, Pump 2, Pump 3 och Pump 4, som endast kräver lösenord på nivån Operatör. Samtliga 21 undermenyer beskrivs i separata tabeller. Exempel på hur tabellerna ska tolkas ges nedan för inställningarna på menyalternativet nställningar > > larm > Nätfel i Tabell Välj menyalternativet nställningar (eller välj Meny, välj nställningar med hjälp av knapparna Upp/Ned och tryck på Enter). Det översta menyalternativet markeras. Tryck på Enter igen. 2. Välj menyalternativet larm med hjälp av knapparna Upp/Ned och tryck på Enter. 3. Välj menyalternativet Nätfel och tryck på Enter. 7

12 nställningar 4. Välj menyalternativet, tryck på Enter och skriv lösenordet för nivån. Välj ett av alternativen och tryck på Enter. 5. Välj menyalternativet, tryck på Enter och skriv lösenordet för nivån. Ange antalet sekunder och tryck på Enter. Lösenordet förblir aktivt medan du använder inställningsmenyerna och därför behöver du inte ange lösenordet i steg 5 ovan. Hur du använder knapparna på panelen beskrivs i Kapitel 1 Översikt. Tabell inställningar Tabell 21 visar den fullständiga listan över systeminställningar. inställningar, under menyvalet nställningar > Undermeny Undermeny nställning Värde Lösenord Kommentar larm Nätfel nkommande fas saknas Låg matningsspänning NV Checksummafel Select Language Välj önskat språk Operatör Välj sort Datumformat Ange datum Ange tid Belysningstid LCD Nivåområde display Signaltid summer Paustid summer (Metriska sorter, US sorter) ÅÅÅÅ.MM.DD, DD.MM.ÅÅÅÅ, MM.DD.ÅÅÅÅ) Datum Tid Minuter Minuter Minuter Samma som inställningen som beskrivs i Avsnitt 2.1 Metriska sorter: m, m 2, m 3, Liter/ sekund (liter/s), bar, mm, ºC US: ft, ft 2, gal, GPM (gal/min), psi, ra ºF Om du anger värdet 0 är belysningen alltid på. 3~ Huvudspänning Volt Används som börvärden för Nätfrekvens Hz systemlarm. Larmgräns Hysteres Volt Volt NV Checksummafel sänds om checksumman för det ickeflyktiga minnet indikerar ett fel. 8

13 Undermeny Undermeny nställning Värde Lösenord Kommentar larm Ange lösenord Personlarm Fel fasordning 3~ överspänning 3~ underspänning 3~ obalans Hög frekvens Låg frekvens Max tid nollställning Larmgräns (+) Hysteres Larmgräns () Hysteres Larmgräns (+/) Hysteres Larmgräns (+) Hysteres Larmgräns () Hysteres Minuter Procenttal Procenttal Procenttal Procenttal Procenttal Procenttal Procenttal Procenttal Procenttal Procenttal Operatör Heltal Operatör Heltal Efter denna tid måste underhållspersonen återställa timern (genom att trycka på någon knapp), annars skickas ett Personlarm när tiden gått ut Signaler från huvudnätvakt CA4430. Gränserna här är avvikelserna från inställningarna i menyerna Huvudspänning och Nätfrekvens. Gränserna används också som börvärden för pumpblockering. För operatörsåtkomst. Lösenordet kan vara 1 till 4 siffror långt. Fabriksinställningens standardvärde är 1. För systemåtkomst (administratör). Lösenordet kan vara 1 till 4 siffror långt. Fabriksinställningens standardvärde är 2. 9

14 nställningar Tabell Pumpgropens inställningar Tabell 22 visar den fullständiga listan över inställningar i undermenyn Pumpgrop. Pumpgropens inställningar under menyvalet nställningar > Pumpgrop Undermeny Undermeny Undermeny nställning Värde Lösenord Kommentar Pumpalternering Typ av nivågivare Välj typ (Analog, Start/Stoppvippor) Min reläintervall Min tid Max ant.pumpar i drift Ange max i drift Startnivå kontroll Alterneringstyp Alternera efter (Max 1 Pump, Max 2 Pumpar, Max 3 Pumpar, ngen gräns) (FRÅN, TLL) (FRÅN, Normal, Asymmetrisk) (Varje pumpstopp, Alla pumpar stoppade) Pump 1 alternerar? Pump 4 alternerar? Asymmetrisk Altern. Alternativ stoppnivå Drifttidsalternering Drifttid till Alternering P1 i primärgrupp?.. P4 i primärgrupp? Ant.stopp till grupp alt. Funktion aktiv? Alternativ stoppnivå Efter antal starter Stoppfördröjning P1 använder stoppnivå? P1 använder stoppnivå? Minuter Heltal Heltal För att minska risken för spänningssvängningar eller spänningsspikar orsakade av att pumpar startas eller stoppas samtidigt bör det alltid gå en minsta tid från då ett relä byter status till ett annat relä byter status. Ange antalet pumpar som får köras samtidigt. Om inställningen är aktiverad har pumparna som har nått högsta startnivå högsta prioritet och kommer att startas först. Utöver normal eller asymmetrisk alternering kan du göra inställningar för styrenheten att växla till en annan pump när en pump har varit i kontinuerlig drift under en viss tidsperiod. Växlar till de sekundära pumparna först efter ett visst antal stopp hos primärpumparna. Låt pumpen gå under dess normala stoppnivå. När den alternativa stoppnivån är nådd kan pumpstopp fördröjas genom att ställa in parametern Stoppfördröjning. 10

15 Undermeny Undermeny Undermeny nställning Värde Lösenord Kommentar Derivata Start/Stopp Startfunktion aktiv? Ant. pumpar för start Ant. pumpar för start Nivåförändring start Per Stoppfunktion aktiv? Ant. pumpar för stopp Ant. pumpar för stopp Nivåförändring stopp Per Beräkning av inflöde (ngen gräns, Min 1 Pump, Min 2 Pumpar, Min 3 Pumpar) (ngen gräns, Max 1 Pump, Max 2 Pumpar, Max 3 Pumpar) Minuter (ngen gräns, Min 1 Pump, Min 2 Pumpar, Min 3 Pumpar, Min 4 Pumpar) (ngen gräns, Max 1 Pump, Max 2 Pumpar, Max 3 Pumpar, Max 4 Pumpar) Minuter (FRÅN, TLL) Om nivån stiger till minst Nivåförändring start under tiden Per kommer den ena pumpen att startas. Om nivån fortsätter att stiga startas nästa pump. Om nivån stiger till minst Nivåförändring start under tiden Per kommer den ena pumpen att startas. Om nivån fortsätter att stiga startas nästa pump. Om nivån sjunker till mer än Nivåförändring stopp under tiden Per kommer den ena pumpen att stoppas. Om nivån fortsätter att minska stoppas den andra pumpen. Sumpform (Rektangulär, Konisk) Pumpfunktion (Tömmer sump, Fyller sump) Fyller eller tömmer pumpen sumpen? Stationsflöde Mätparametrar kurva Ber. intervall statisk lyfthöjd driftpunkt Lyfthöjd driftpunkt Flöde vid driftpunkt Liter/sekund, GPM Tidsintervall mellan mätningar. Används för utflödesberäkning. Om parametrarna är inställda på 0 stängs funktionen av och normal flödeskompensation används. Se Bilaga Flödeskompensering 2 Pumpar i drift Procenttal 100 % innebär att 2 pumpar 3 Pumpar i drift Procenttal pumpar dubbelt så mycket som en pump. 50% innebär att 2 pumpar 4 Pumpar i drift Procenttal inte pumpar mer än en pump. Se Bilaga Sumparea Nivå 0 Fast vid 0 Area 0 m 2, ft 2 Nivå 9 Fast vid 9 Area 9 m 2, ft 2 Du kan ange formen på sumpen genom att ange tvärsnittsarean på 10 olika nivåer från botten på sumpen, nivå 0, till översta nivån 9. 11

16 nställningar Undermeny Undermeny Undermeny nställning Värde Lösenord Kommentar Pumpgropslarm Ber. av pumpkapacitet Ber. Bräddning Reservdrift Hög nivå Hög nivå Låg nivå Högnivåvippa Lågnivåvippa Beräkn. pumpkapacitet Max nivå för beräkn. Min nivå för beräkn. Startfördröjning Beräkningstid Stoppfördröjning ndikation bräddning Nivå om nivågräns Bräddflödesberäkning Exponent 1 Konstant 1 Exponent 2 Konstant 2 Reservdrift pump 1 Reservdrift pump 4 Tid reservdrift Larmgräns Hysteres Larmgräns Hysteres (FRÅN, TLL) (FRÅN, Bräddvippa; Nivågräns) (Exp + Konst, Lås på inflöde) Antal Antal Antal Antal (FRÅN, TLL) (FRÅN, TLL) För dränkbara pumpar, ange Min nivå för beräkn. till max för pumpen det förbättrar noggrannheten. Beräkningen startar efter Startfördröjning när pumpflödet har blivit stabilt och fortsätter under Beräkningstid. Stoppfördröjning påverkar inte beräkningen av pumpkapaciteten, men beräkningen av inflödet stoppas under Stoppfördröjning sedan pumpen stoppats när flödet stabiliserats. För att upptäcka bräddflöde är en bräddvippa mycket mera noggrann än ett gränsvärde från en nivågivare. Genom att ange parametervärden (exponenter och konstanter) kan bräddflödet noggrant bedömas genom beräkning. Lås på inflöde använder helt enkelt det historiska värdet på inflödet. Nivågräns är nivån där bräddflöde förväntas. OBS! nte lika noga som användning av en bräddvippa. Bräddflöde = h e ¹c 1 + h e 2 c 2 (m 3 /s eller ft 3 /s) h = höjd av vatten (m eller ft) Om den normala styrningen via start och stoppnivåerna inte fungerar kan detta fungera som nödlösning: Om högvippan utlöses kan pump 1, 2, 3 och/eller 4 ställas in att startas för drift under en tidsperiod lika med Tid kontrolldrift. 12

17 Undermeny Undermeny Undermeny nställning Värde Lösenord Kommentar Pumpgropslarm Högt inflöde Lågt inflöde Reservdrift Fjärrblockering Högt tryck Lågt tryck Bräddning Tryckblockering Startvippa länspump Givarfel För få tillg. pumpar Återst.fel motorskydd Larmgräns Hysteres Larmgräns Hysteres Larmgräns Hysteres Larmgräns Hysteres Min antal pumpar Liter/sekund, GPM Liter/sekund, GPM Liter/sekund, GPM Liter/sekund, GPM bar, psi bar, psi bar, psi bar, psi (Min 1 Pump, Min 2 Pumpar, Min 3 Pumpar, Min 4 Pumpar) Gränsvärdet för trycket för larm ställs in på menyn under Pumpblockering. 13

18 nställningar Undermeny Undermeny Undermeny nställning Värde Lösenord Kommentar Pumpblockering Fjärrblockering Fjärrblockering Max blockeringstid (FRÅN, TLL) Lågnivåvippa Blockering lågvippa (FRÅN, TLL) Mottryck Blockering högt tryck Blockeringsfördröjning Blockeringstryck Max blockeringstid (FRÅN, TLL) bar, psi Om Max blockeringstid har satts till noll kommer blockeringen aldrig att släppas. OBS! Mottryck kan användas när en tryckgivare har installerats på utflödessidan: när den anger för högt tryck för pumpen kan pumpen blockeras. Om Max blockeringstid har satts till noll kommer blockeringen aldrig att släppas. Tariff Kontroll Kontroll av nivågivare Kontroll vid högvippa Nivå vid högvippa Max avvikelse +/ Kontroll vid lågvippa Nivå vid lågvippa Max avvikelse +/ Kontroll nivåförändring Kontrolltid Min nivåförändring +/ (FRÅN, TLL) (FRÅN, TLL) (FRÅN, TLL) Tariff Kontroll (FRÅN, TLL) Pumptid före topp Minuter Pump ner till nivå Hög tariff måndag till Hög tariff söndag Nivå över havet Hög tariff 1 Till Hög tariff 1 Från Hög tariff 2 Till Hög tariff 2 Från Ange nivå över havet Minuter Minuter Minuter Minuter Kontrollerar att nivågivaren fungerar felfritt. Kontrollen kan göras vid högvippa, vid lågvippa och för att säkerställa att utsignalerna är olika. Vid högvippa/lågvippa kan ett givarlarm genereras om nivågivaren ger ett värde som inte ligger inom intervallet Max avvikelse för den angivna nivån för högvippa/ lågvippa. För att säkerställa att värdena varierar, se nedan: Ett givarlarm kan genereras om nivågivaren inte ändrar sin utsignal med minst Min nivåförändring under intervallet Kontrolltid. Om tariffkontroll används kan du ställa in pumparna så att de startas för att tömma pumpgropen enligt Pumptid före topp innan högtariffen börjar gälla. detta fall kommer pumpgropen att tömmas ned till nivån Pump ner till nivå (eller till en stoppnivå, vilket som inträffar först). För varje veckodag kan du ange två tidsperioder då hög tariff gäller (genom att ange TLL och FRÅNtider). Om visningen av aktuella nivåer ska anges som absoluta höjder över havet anger du pumpgropens höjd över havet. 14

19 2.5 nställningar för pump 1 till 4 Tabell 23 visar den fullständiga listan över inställningar i undermenyerna Pump 1, Pump 2, Pump 3 och Pump 2. Tabell 23 nställningar för Pump 1 till 4 under nställningar > Pump 1, nställningar > Pump 2, nställningar > Pump 3 och nställningar > Pump 4 Undermeny Undermeny Undermeny nställning Värde Lösenord Kommentar Relä styr pump Pump ansluten? Start/Stoppnivåer Startnivå Stoppnivå Slumpstartsområde +/ Operatör Om en pump inte är ansluten reagerar ändå reläet på nivåerna start/stopp. OBS! Dessa nivåer används endast under lågtarifftider om Tariffkontroll används. Startnivån är slumpfördelad inom detta ± intervall runt Startnivå. Pumplarm Pumpparametrar Driftsvar Tidsinställningar Pumpkurva (QH) Fas saknas Torrpumpning nget driftsvar Stoppnivå Hög tariff Under högtarifftid används dessa Stoppnivå låg tariff nivåer som start och stoppnivåer. Nominell ström Nominell effektfaktor Driftsvar Gränsvärde ström Startfördröjning Stoppfördröjning Max drift stoppar pump Max kont. drifttid Punkt 1 Hmax Tot. lyfthöjd Punkt 1 Flöde Punkt 2 Hmid Tot. lyfthöjd Punkt 2 Flöde Punkt 3 Hmin Tot. lyfthöjd Punkt 3 Flöde lyfthöjd nivågivare Ampere Antal (FRÅN, Digital ingång, Motorström) Ampere (FRÅN, TLL) Minuter Liter/sekund, GPM Den metod/givare med vilken pumpen anses vara i drift. Pumpen anses vara i drift över detta gränsvärde. Fördröjningen innan ändring av börvärdets status. Pumparna stoppas när Max kont. drifttid har nåtts. Timern nollställs varje gång en startnivå uppnås. Lägsta nivå (pumputlopp) Högsta lyfthöjd Se Bilaga Mellannivå Liter/sekund, GPM Liter/sekund, GPM Se Bilaga Högsta nivå i pumpgrop Lägsta lyfthöjd Se Bilaga Ofta är givarens 0punkt lägre än pumpens utlopp. så fall måste skillnaden läggas till i värdet för lyfthöjd. Se Bilaga 15

20 nställningar Undermeny Undermeny Undermeny nställning Värde Lösenord Kommentar Pumplarm Utlöst motorskydd Återst.fel motorskydd Hög motorström Låg motorström Vibrationer Låg pumpkapacitet Pump ej i Auto Pumpfel Max kont. drifttid Pump larmblockerad Digital ingång Larmgräns Hysteres Larmgräns Hysteres Larmgräns Hysteres Larmgräns Hysteres Ampere Ampere Ampere Ampere mm/s, inch/s mm/s, inch/s Liter/sekund, GPM Liter/sekund, GPM Ett larm genereras om den uppmätta kapaciteten ligger under gränsvärdet. Pumpfel via digital ingång aktiverad. Läckagevakt ansluten till en digital ingång. Läckage D1 Oljekammare D2 Anslutningsbox Signaler från CA 441. Om en CA 441 övervakar flera pumpar kan endast D1 oljekammare användas. D3 Motorhus 16

21 Undermeny Undermeny Undermeny nställning Värde Lösenord Kommentar Pumplarm Hög temperatur Digital ingång T1 Stator T1 Stator T2 Övre lager T3 Nedre lager Larmgräns (Pt100) C, F Hysteres (Pt100) C, F Larmgräns (Pt100) C, F Hysteres (Pt100) C, F Larmgräns (Pt100) C, F Hysteres (Pt100) C, F T1 Stator eller D. ingång Temperaturvakt ansluten till en digital ingång. Signaler from CA 442. Larmgränser används endast för givartyp Pt100. Klixon och PTC använder fasta gränsvärden. Om en CA 442 övervakar flera pumpar kan endast T1 stator användas. Stoppa vid hög temp. T2 Övre lager T3 Nedre lager Pumpblock. auto nollst. Stoppa vid vibrationer Stoppa vid vibrationer Blockeringsfördröjning Blockeringsfördröjning D1 Oljekammare eller D. in Vid aktivering är pumpen blockerad så länge larmgränsen överskridits. Använd larmgränser från menyn Pumplarm. Oberoende av larmtyp. Stoppa vid läckage D2 Anslutningsbox D3 Motorhus Blockeringsfördröjning Blockeringsfördröjning fungerar under TLL/FRÅNförhållanden. Hög motorström Låg motorström Utlöst motorskydd Låg pumpkapacitet Torrpumpning Pumpblock. vid larm. nget driftsvar Pumpfel Om inställningen är JA är pumpen blockerad tills larmet är kvitterat. Vibrationer Digital ingång Hög temperatur T1 Stator T2 Övre lager T3 Nedre lager 17

22 nställningar Undermeny Undermeny Undermeny nställning Värde Lösenord Kommentar Pumpblock. vid larm. Torrpumpning Läckage Digital ingång D1 Oljekammare D2 Anslutningsbox D3 Motorhus Blockera Pump Blockeringsfördröjning Blockera om Cos < Max blockeringstid Antal Om inställningen är JA är pumpen blockerad tills larmet är kvitterat. För att upptäcka torrpumpning används ett gränsvärde för ändring av cos fi. Tabell Gemensamma inställningar för pump 1, 2, 3 och 4. Tabell 24 visar den fullständiga listan över inställningar i undermenyn Allmänt P1P4. Gemensamma inställningar för pump 1, 2, 3 och 4 under nställningar > Allmänt P1P4 Undermeny Undermeny nställning Värde Lösenord Kommentar Återställn. motorskydd Kontrolldrift Pumpreversering Logga Pumphändelser Åters. motorskydd P1 Åters. motorskydd P4 Pulstid Paustid Max antal försök Kontrolldrift P1 Kontrolldrift P4 Max stilleståndstid Tid kontrolldrift Starta om nivå >= Starta om nivå <= Reversering P1 Reversering P4 Rev. vid pumpfel Rev.vid utlöst m.skydd Rev. vid låg pumpkap. Tid till reversering Reverseringstid Max antal försök Pumprelä vid rev. Stoppa pumpar före (FRÅN, TLL) Heltal Minuter Minuter Heltal (FRÅN, TLL) Pulstid är återställningspulsens varaktighet. Paustid används med två syften: (1) kylningstiden innan nästa återställningsförsök, (2) räkneenheten för Max antal försök nollställs när när pumpen har varit i drift så länge som Paustid anger. Detta används för kontrolldrift av pumparna om de varit ur drift så länge som Max stilleståndstid anger. Om Starta om nivå >= är lägre än Starta om nivå < är detta det intervall inom vilket pumpen/ pumparna kan köras. det motsatta fallet kan pumpen/pumparna bara köras utanför detta intervall. När villkoret är uppfyllt kan pumpen/pumparna köra så länge som Tid kontrolldrift anger. Använd för att reversera pumpen om ett pumpfel har inträffat. Reservering kan utlösas av motorskyddet eller den digitala ingången (pumpfel) eller när låg pumpkapacitet detekteras. Om värdet för Pumprelä vid rev. är TLL aktiveras pumpreläet en sekund efter reverseringsreläet och stängs av en sekund före reverseringsreläet. 18

23 Undermeny Undermeny nställning Värde Lösenord Kommentar Elektrisk pumpblockering Vid överspänning Vid underspänning Vid obalans Vid hög frekvens Vid låg frekvens Fördröjn. block till Fördröjn. block från Använd larmgränser från menyn systemlarm. Tabell nställningar för PDregulatorn Tabell 25 visar den fullständiga listan över inställningar i undermenyn PD Regulator. nställningar för PD Regulator under nställningar > PD Regulator Undermeny Undermeny nställning Värde Lösenord Kommentar Börvärde Utsignal PD Parametrar Externt börvärde Börvärdes tracking Startvärde börvärde Startbörvärde Max börvärde Min börvarde Startläge Utsignal vid block Utsignalsvärde Max utsignal Min utsignal Max utsignalsförändr. Reglerfunktion P (Förstärkning) (ntegration) D (Deriveringstid) Utsignal vid nollavik. (FRÅN, Analog ingång 2, Analog ingång 3, Analog ingång 4, Analog ingång 5) (FRÅN, TLL) (Sista börvärde, Startbörvärde, Externt börvärde) (Sista läge, Auto, Manuell, Blockerad) (Frys utsignal, Utsignalsvärde) Procent Procent Procent Procent/ (Reverse, Direkt) Antal Procent Se Bilaga Se Bilaga Se Bilaga 19

24 nställningar Tabell nställningar för omrörare Tabell 26 visar den fullständiga listan över inställningar i undermenyn Omrörare. nställningar föromrörare under nställningar > Omrörare Undermeny Undermeny nställning Värde Lösenord Kommentar Stoppa pumpar vid omr. Driftsvar (FRÅN, Digital ingång) Larm Omrörare Omrörartid Starter till omrörning Heltal Tid till omrörning Minuter Omröraren startas antingen efter Starter till omrörning eller efter Tid till omrörning. Värdet noll avaktiverar motsvarande utlösare. Max nivå för start Min nivå for start Om max > min nivå, är detta intervallet då omröraren aktiveras. Om max < min nivå, aktiveras omröraren endast utanför det intervallet. Motorskydd nget driftsvar Utlöst motorskydd Återst.fel motorskydd Auto nollställning Pulstid Paustid Max antal försök (FRÅN, TLL) Heltal Se Återställn. motorskydd, tabell Tabell 27 Länspump Tabell 27 visar den fullständiga listan över inställningar i undermenyn Länspump. Länspump under nställningar > Länspump Undermeny Undermeny nställning Värde Lösenord Kommentar Driftsvar (FRÅN, Digital ingång) Startfördröjning Stoppfördröjning Motorskydd Auto nollställning Pulstid Paustid Max antal försök (FRÅN, TLL) Heltal Se Återställn. motorskydd, tabell

25 Undermeny Undermeny nställning Värde Lösenord Kommentar Larm Länspump nget driftsvar Utlöst motorskydd Återst.fel motorskydd 2.10 Tabell 28 Spolning Tabell 28 visar den fullständiga listan över inställningar i undermenyn Spolning. Spolning under nställningar > Spolning Undermeny Undermeny nställning Värde Lösenord Kommentar Starta Spolning vid: (Pump Start, Pump Stopp) Spolningstid Starter till spolning Heltal Tabell Analog Loggning Tabell 29 visar den fullständiga listan över inställningar i undermenyn Analog Loggning. Analog loggning under nställningar > Analog Loggning Undermeny Undermeny nställning Värde Lösenord Kommentar Loggkanal 1 till Loggkanal 16 Loggsignal Loggfunktion Loggintervall Nivå sump, nflöde sump, Utflöde sump, Bräddnivå, Bräddflöde, Mottryck, Motorström, Pumpkapacitet, Effektfaktor, Temp. Stator, Temp. Övre lager, Temp. Nedre lager, Vibrationer, Huvudspänning, Nätfrekvens, Fritt val, Matningsspänning, Pulskanal) Momentanvärde, Medelvärde, Minvärde, Maxvärde) Minuter Sammanlagt 16 analoga kanaler vars utgångar kan väljas i listan. Pulskanal används för regn, flödes och energivärden. Temperatursignaler är endast av betydelse om du använder PT100givare. För vissa signaler måste du välja pumpnummer eller pulskanal. 21

26 nställningar Tabell nställningar för digitala ingångar Tabell 210 visar den fullständiga listan över inställningar i undermenyn Digitala ingångar. nställningar för digitala ingångar under nställningar > Digitala ingångar Undermeny Undermeny nställning Värde Lösenord Kommentar Digital ingång 1 till Digital ingång 12 Digital ingång 13 till Digital ingång 16 ngångsfunktion ngångsfunktion Normalt läge (FRÅN, Driftsvar, Manuell Start, Pump ej i Auto, Startvippa, Pumpfel, Motorskydd, Hög temperatur, Läckage, Stoppvippa P1P4, Låg nivåvippa, Bräddvippa, Högvippa, Vippa Länspump, Driftsvar Länspump, Motorskydd Länspump, Driftsvar Omrörare, Motorskydd Omrörare, Personal i station, Nollställning larm, Nätavbrott, NA, NA, NA, NA, Blockera PD Reg., Larmingång) (FRÅN, Driftsvar, Manuell Start, Pump ej Auto, Startvippa, Pumpfel, Motorskydd, Hög temperatur, Läckage, Stoppvippa P1P4, Låg nivåvippa, Bräddvippa, Hög nivåvippa, Vippa Länspump, Driftsvar Länspump, Motorskydd Länspump, Driftsvar Omrörare, Motorskydd Omrörare, Personal i station, Nollställning larm, Nätavbrott, Pulskanal 1, Pulskanal 2, Pulskanal 3, Pulskanal 4, Blockera PD Reg., Larmingång) (Normalt öppen (NO), Normalt stängd (NC)) Det finns totalt 16 digitala (till/ från) ingångskanaler. De första 12 kanalerna kan väljas från en lista med 23 funktioner. Vi rekommenderar att behålla standardkonfigurationen som finns listad i nstallationshandboken. Pump ej i Auto är normalt en signal från en manuell omkopplare som kopplar ifrån styrningen från denna enhet. Manuell Start kan anslutas till en en manuell omkopplare funktionen blir densamma som att starta pumpen via menyn. (NA= not available) De sista 4 kanalerna, d.v.s. nummer 1316, kan väljas från en lista med 27 funktioner. Vi rekommenderar att behålla standardkonfigurationen där de används som Pulskanal 1, Pulskanal 2, Pulskanal 3 respektive Pulskanal 4. 22

27 Tabell nställningar för digitala utgångar Tabell 211 visar den fullständiga listan över inställningar i undermenyn Digitala utgångar. Standardinställningarna för DO 18 listas i nstallationshandboken. nställningar för digitala utgångar under nställningar > Digitala utgångar Undermeny Undermeny nställning Värde Lösenord Kommentar Digital utgång 1 till Digital utgång 8 Utgångsfunktion Normalt läge (FRÅN, Pumprelä, Återst. motorskydd, Utgång pumpfel, För få tillg. pumpar., En pump felaktig, Master åter. M.skydd., Relä omrörare, Åter. M.skydd Omrör, Relä Länspump, Åter. M.skydd Länsp, Relä spolning, Modem manöver, Fjärrstyrd utgång, Personlarm, Hög nivå, Larmutgång, Okvitterade Alarm Okvitterade A/Blarm, Aktiva Alarm, Aktiva A/Blarm, Relä pumpreversering) (Normalt öppen (NO), Normalt stängd (NC)) Tabell nställningar för analoga ingångar Tabell 212 visar den fullständiga listan över inställningar i undermenyn Analoga ingångar. nställningar för analoga ingångar under nställningar > Analoga ingångar Undermeny Undermeny nställning Värde Lösenord Kommentar Signalområde (420 ma, 020 ma) Analog ingång 1 Filterkonstant Skalera 0% = Reserverad för nivågivaren. Skalera 100% = Nolloffset Filterkonstant Analog ingång 2 till Analogue utgång 5 i ngångsfunktion (FRÅN, NA, Motorström 1, Motorström 2, Motorström 3, Motorström 4, Mottryck, Fritt val, Vibrationer Pump 1, Vibrationer Pump 2, Vibrationer Pump 3, Vibrationer Pump 4, TT MiniCas Sim. P1, TT MiniCas Sim. P2, TT MiniCas Sim. P3, TT MiniCas Sim. P4) Om CA 442 är ansluten till en pump kommer vibrationens ingångssignal från CA 442 att användas i stället för de analoga ingångarna i denna meny. Om CA 443 är ansluten till en pump kommer motorströmmen från CA 443 att användas i stället för de analoga ingångarna i denna meny. (NA= not available) 23

28 nställningar Tabell nställningar för analoga utgångar Tabell 213 visar den fullständiga listan över inställningar i undermenyn Analoga utgångar. nställningar för analoga utgångar under nställningar > Analoga utgångar Undermeny Undermeny nställning Värde Lösenord Kommentar Signalområde (420 ma, 020 ma) Filterkonstant Analog utgång 1 Utgångsfunktion (AVSTÄNGD, Nivå sump, nflöde, Utflöde, Bräddning, Pulskanal 1, Pulskanal 2, Pulskanal 3, Pulskanal 4, PD Regulator Signalområde (420 ma, 020 ma) Filterkonstant Analog utgång 2 Utgångsfunktion (AVSTÄNGD, Nivå sump, nflöde, Utflöde, Bräddning, Pulskanal 1, Pulskanal 2, Pulskanal 3, Pulskanal 4, PD Regulator Tabell nställningar för pulskanaler Tabell 214 visar den fullständiga listan över inställningar i undermenyn Pulskanaler. nställningar för pulskanaler under nställningar > Pulskanaler Undermeny Undermeny Undermeny nställning Värde Lösenord Kommentar 1 Puls mm, inch Nederbörd Larm hög nederbörd BLarm, ALarm) Larmgräns l/s/ha, inch/h Pulskanal 1 till Pulskanal 4 Funktion Hysteres l/s/ha, inch/h 1 Puls kwh Menyerna anpassas i enlighet med funktionsvalen för Kanal 1 och Kanal 2. Energi Larm hög effekt BLarm, ALarm) Larmgräns Hysteres kw kw 24

29 Undermeny Undermeny Undermeny nställning Värde Lösenord Kommentar 1 Puls m 3, gal Pulskanal 1 till Pulskanal 4 Funktion Flöde Larm hög effekt Larmgräns Hysteres Larm lågt flöde BLarm, ALarm) m 3 /h, GPM m 3 /h, GPM BLarm, ALarm) Menyerna anpassas i enlighet med funktionsvalen för Kanal 1 och Kanal 2. Endast tillgängligt för Kanal 1 och Kanal 2. Larmgräns m 3 /h, GPM Hysteres m 3 /h, GPM Tabell nställningar för trendkurvor Tabell 215 visar den fullständiga listan över inställningar i undermenyn Trendkurvor. nställningar för trendkurvor under nställningar > Trendkurvor Undermeny Undermeny nställning Värde Lösenord Kommentar Tidsintervall Trendkurva 1 till Trendkurva 4 Signal Nivå sump, nflöde sump, Utflöde sump, Bräddnivå, Bräddflöde, Mottryck, Motorström, Pumpkapacitet, Effektfaktor, Temp. Stator, Temp. Övre lager, Temp. Nedre lager, Vibrationer, Huvudspänning, Nätfrekvens, Fritt val, Matningsspänning) Sammanlagt 4 trendkurvor som du kan välja från listan. Maxvärde Antal Max och minvärdena används för att bestämma diagrammens Minvärde Antal skalor. 25

30 nställningar Tabell nställningar för kommunikation Tabell 216 visar den fullständiga listan över inställningar i undermenyn Kommunikation. nställningar för kommunikation, nställningar > Kommunikation Undermeny Undermeny nställning Värde Lösenord Kommentar Modem Protokoll Välj Protokoll (Modbus, Comli) Serviceport Com Port Baudrate Station d Baudrate Paritet Handskakning Protokoll d Timeout meddelande Stationsnamn Modem anslutet (FRÅN, 300 Baud, 600 Baud, 1200 Baud, 2400 Baud, 4800 Baud, 9600 Baud, Baud, Baud, Baud, Baud) Heltal (FRÅN, 300 Baud, 600 Baud, 1200 Baud, 2400 Baud, 4800 Baud, 9600 Baud, Baud, Baud, Baud, Baud) (None, Odd, Even) (FRÅN, TLL) Heltal Sträng (NEJ, Analogt modem, GSM Modem, GPRS Modem CA521) Signaler innan svar Heltal Hayes före uppringn. Hayes efter frånkoppl. Sträng Sträng Modem PN Code Sträng Modem PUK Code Sträng nställningar GPRS SMSC Service Center No Heart Beat nterval Server TCP Port No Server P Address GPRS APN Part 1 GPRS APN Part 2 SMS Fallback Fallback SMS Number Sträng Minuter Antal Sträng Sträng Sträng (FRÅN, TLL) Sträng Protokoll för både portar och USBanslutningar. Unikt nummer som stationen kräver för anslutning till AquaWeb. Se Bilaga Det behövs inget modem för anslutning till fasta linjer. Se Bilaga 26

31 Undermeny Undermeny nställning Värde Lösenord Kommentar Modem Uppringningsförsök Kommunikationslarm Larmuppringning nställningar GPRS Uppringningsförsök 1 till Uppringningsförsök 4 Modemfel Fel på telelinje GPRS User Name GPRS Password GPRS Event log H. Beat Operator Scan Max ant. försök/larm Tid mellan försök Kvittens uppringning Kvittens skriv R333 d Sträng vid anslutn. Larmmottagare Villkor uppringning Max tid larmkvittens Telefonnummer Skicka Dsträng Fördröjning Dsträng Sträng Sträng (FRÅN, TLL) (FRÅN, TLL) Heltal (ngen kvittens, Ringsignal, Skriv till R. 333, All datakom.) (FRÅN, TLL) Sträng (FRÅN, Centralsystem, SMS GSM PDU) (Alarm TLL, Alarm TLL/FRÅN), A+Blarm TLL, A+BAlarm TLL/FRÅN) Sträng BLarm, ALarm) BLarm, ALarm) Se Bilaga Maximalt antal uppringningsförsök. Uppringningsserien Uppringningsförsök 1 4 (se inställningar nedan) gås igenom ett antal gånger tills Max ant. försök/larm uppnås. Tiden mellan uppringningsförsök. Detta är för lokal indikering. Om JA är det kvitterat när det centrala systemet tagit hand om larmet. Typ av larmmottagare. Om FRÅN hoppas det över och går till nästa Uppringningsförsök i listan. Ett uppringningsförsök görs endast om villkoret är sant. Till/från anger om larmet slås till eller från. Exempel: A+B Larm till/från innebär att ett av A eller Blarmen antingen slås till eller från. Den tid som ska gå innan detta försök avbryts och nästa prövas. Uppringningsförsök 14 förutsätter att ett modem är anslutet. Behövs ej för anslutning till fasta linjer. För SMS måste GSMtelefonnumret vara i det internationella formatet (men det inledande plustecknet "+" kan utelämnas). Den tid som förflyter från början av anslutningen tills Dsträngen skickas (om inställningen är JA). 27

32 nställningar Tabell nställningar för fältbussmoduler Tabell 217 visar den fullständiga listan över inställningar i undermenyn Fältbussmoduler. nställningar för fältbussmoduler under nställningar > Fältbussmoduler Undermeny Undermeny Undermeny nställning Värde Lösenord Kommentar Läckagevakter CA441 Larm kommunikationsfel Läckagevakter CA441 CA4411 P1 el P1P4 CA4412 Pump 2 till CA 4414 Pump 4 Använd och ansluten Anslutna pumpar D1 Givartyp D4 Givartyp Givarlarm D1 Kabel/Givarfel D4 Kabel/Givarfel Använd och ansluten D1 Givartyp D4 Givartyp Larm kommunikationsfel (4 Pumpar P1 P4, Pump 1) (FRÅN, ABS Standard, ABS Extended, TT Flygt) (FRÅN, ABS Standard, ABS Extended, TT Flygt) BLarm, ALarm) : Blarm, Alarm) : ) : Blarm, Alarm) : ) (FRÅN, ABS Standard, ABS Extended, TT Flygt) (FRÅN, ABS Standard, ABS Extended, TT Flygt) B Larm, ALarm) Sätt endast inställningen till JA om enheterna är anslutna till Canbus och används som läckagevakt. Om en pump väljs används D1 D3 för den pumpen. Med fyra pumpar motsvarar D1 P1 D4 till P4. Sätt endast inställningen till JA om enheterna är anslutna till Canbus och används som läckagevakt. 28

33 Undermeny Undermeny Undermeny nställning Värde Lösenord Kommentar Läckagevakter CA441 Temp. vakter CA 442 CA4412 Pump 2 till CA 4414 Pump 4 CA4421 P1 el P1P4 CA4422 Pump 2 till CA 4424 Pump 4 Givarlarm D1 Kabel/Givarfel D4 Kabel/Givarfel Använd och ansluten : Blarm, Alarm) : ) : Blarm, Alarm) : ) (4 Pumpar P1 P4, Pump 1) Anslutna pumpar T1 Givartyp T4 Givartyp Vibrationer Larm kommunikationsfel Givarlarm Skalera 0% = Skalera 100% = Filterkonstant T1 Kabel/Givarfel T4 Kabel/Givarfel Använd och ansluten T1 Givartyp T4 Givartyp Vibrationer Larm kommunikationsfel Skalera 0% = Skalera 100% = Filterkonstant (FRÅN, Klixon PTC, PT100) (FRÅN, Klixon PTC, PT100) mm/s, inch/s mm/s, inch/s BLarm, ALarm) : Blarm, Alarm) : ) : Blarm, Alarm) : ) (FRÅN, Klixon PTC, PT100) (FRÅN, Klixon PTC, PT100) mm/s, inch/s mm/s, inch/s B Larm, ALarm) Sätt endast inställningen till JA om enheterna är anslutna till Canbus och används som temperaturvakt. Om en pump väljs används T1 T3 för den pumpen. Med fyra pumpar motsvarar T1 P1 T4 till P4. Sätt endast inställningen till JA om enheterna är anslutna till Canbus och används som temperaturvakt. 29

34 nställningar Undermeny Undermeny Undermeny nställning Värde Lösenord Kommentar Temp. vakter CA 442 Nätvakt CA 443 CA4422 Pump 2 till CA 4424 Pump 4 CA4430 Huvudvakt CA 4431 Pump 1 till CA 4434 Pump 4 Givarlarm Strömmätning Spänningsmätning Larm kommunikationsfel Strömmätning T1 Kabel/Givarfel T4 Kabel/Givarfel Använd och ansluten Strömtransf. ansl.till TR. Nominell ström TR. Sekundär ström Offsetström Dödband Filterkonstant Faskompensation Anslutna faser Ext. Transf. anslutna Offsetspänning Filterkonstant Använd och ansluten Strömtransf. ansl.till TR. Nominell ström TR. Sekundär ström Offsetström Dödband Filterkonstant Faskompensation : Blarm, Alarm) : ) : Blarm, Alarm) : ) (ngen, L1, L1 och L2, L1, L2 och L3) Ampere Ampere Ampere Ampere Värde (ngen, L1, L1 och L2, L1, L2 och L3, NA, Volt. från CA 4431) Spänning B Larm, ALarm) (ngen, L1, L1 och L2, L1, L2 och L3) Ampere Ampere Ampere Ampere Värde Sätt endast inställningen till JA om enheterna är anslutna till Canbus och används som nätvakt. All strömmätning sker genom strömtransformatorer. (NA= not available) Sätt endast inställningen till JA om enheterna är anslutna till Canbus och används som nätvakt. All strömmätning sker genom strömtransformatorer. 30

35 Undermeny Undermeny Undermeny nställning Värde Lösenord Kommentar Nätvakt CA 443 CA 4431 Pump 1 till CA 4434 Pump 4 Fältbuslarm (CAN) Spänningsmätning Larm kommunikationsfel Anslutna faser Ext. Transf. anslutna Offsetspänning Filterkonstant (ngen, L1, L1 och L2, L1, L2 och L3, Volt. från CA4430) (NO; JA: Primärspänning, Sekundärspänning) Spänning BLarm, ALarm) BLarm, ALarm) Vid spänningsmätning 2.20 Allmänna inställningar Tabell 218 visar den fullständiga listan över inställningar i undermenyn Allmänt. Tabell 218 Allmänna inställningar under nställningar > Allmänt Undermeny Undermeny nställning Värde Lösenord Kommentar Decimaler inflöde (ngen, 1, 2, 3, 4) Decimaler utflöde (ngen, 1, 2, 3, 4) Antal decimaler flöden Decimaler pumpkap. Decimaler bräddflöde (ngen, 1, 2, 3, 4) (ngen, 1, 2, 3, 4) Decimaler pulskanaler (ngen, 1, 2, 3, 4) 31

Pumpstyrning Typ ABS PC 441

Pumpstyrning Typ ABS PC 441 Pumpstyrning Typ ABS PC 441 2013.08.21 05:56:19 Low level 980.3 l/s 1.55 m 0.15 kwh/m3 1827 l/s PUMP 1 1,. 2 abc 3 def 1.30 m 0.50 m 0 A 1.50 m 0.55 m 1.70 m 0.60 m 1.90 m 0.65 m 352.5 A 353.8 A 354.1

Läs mer

Pumpstyrning Typ ABS PC 242

Pumpstyrning Typ ABS PC 242 Pumpstyrning Typ ABS PC 242 2012.04.04 14 :11 :30 0.60m 38.3 l/s PC 242 22.4 A 0.0 A 1 2 18.7 l/s 81300062E (11/2014) SV Användarhandbok www.sulzer.com Copyright 2014 Sulzer. Alla rättigheter förbehålles.

Läs mer

Automatikskåp Typ ABS 116/216

Automatikskåp Typ ABS 116/216 Automatikskåp Typ ABS 116/216 ON ON ON ON ON ON (11/2014) Användarhandbok www.sulzer.com Copyright 2014 Sulzer. Alla rättigheter förbehålles. Denna handbok, liksom den programvara som beskrivs däri, tillhandahålles

Läs mer

Installations- och Konfigurationshandbok

Installations- och Konfigurationshandbok Automatikskåp Typ ABS CP 212 ON ON ON ON ON ON Installations- och Konfigurationshandbok www.sulzer.com 2 AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP 212, INSTALLATIONS- OCH KONFIGURATIONSHANDBOK AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP

Läs mer

Automatikskåp Typ ABS CP 112/212

Automatikskåp Typ ABS CP 112/212 Automatikskåp Typ ABS CP 112/212 ON ON ON ON ON ON (11/2014) Användarhandbok www.sulzer.com Automatikskåp typ ABS CP 112/212, Användarhandbok Copyright 2014 Sulzer. Alla rättigheter förbehålles. Denna

Läs mer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer En enkel enhet för övervakning och styrning Det finns många sätt att göra avloppsnät effektivare och mer tillförlitliga

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

MyConnect Link. Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect. Snabbguide

MyConnect Link. Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect. Snabbguide MyConnect Link Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect Snabbguide 1 Innehåll 1 Krav och installation... 3 1.1 Kännetecken och funktion... 3 1.2 Ladda ner, redigera, spara och visa konfigurationsfiler...

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

Instrument Link, en snabbguide

Instrument Link, en snabbguide Instrument Link, en snabbguide MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Instrument Link, en snabbguide 120131 1. Innehåll 1. Inledning till Instrument Link... 3 2.

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Pumpstyrning typ ABS PC 441 Styrning och/eller övervakning av pumpar och pumpstationer

Pumpstyrning typ ABS PC 441 Styrning och/eller övervakning av pumpar och pumpstationer Pumpstyrning typ ABS PC 441 Styrning och/eller övervakning av pumpar och pumpstationer 2 En lösning för övervakning, styrning eller bådadera Det finns många sätt att förbättra effektiviteten och tillförlitligheten

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

VACON NX SNABBHJÄLP. Grundapplikation: I/O referens (P2.14) Standardapplikation: I/O referens (P2.1.11)

VACON NX SNABBHJÄLP. Grundapplikation: I/O referens (P2.14) Standardapplikation: I/O referens (P2.1.11) VACON NX SNABBHJÄLP Startup guide Startup guiden aktiveras då spänningen till frekvensomriktaren slås på för första gången, eller då Startup guiden är aktiverad från system menyn (P6.5.3) OCH strömmen

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

ph-transmitter TH-404

ph-transmitter TH-404 ph-transmitter TH-404 Sid 1 ph-transmitter TH-404 Tack för att du valt en mjk produkt Mjk Automation AB Box 105 661 23 SÄFFLE Tel. 0533-177 50 Fax 0533-138 11 E-post kontoret@mjk.se www.mjk.se Sid 2 Sid

Läs mer

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version)

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Baserat på: programvarudokumentation (alg000228423.doc) ebm-papst AB Äggelundavägen 2 Florettgatan 29B Backabergögatan 8 Bodavägen 73 175 62 JÄRFÄLLA

Läs mer

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER 1. Introduktion Mini Alfa Plus är en kompact (32x74mm) elektronisk övervakning för luftkonditioneringssystem baserade på en ensam

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK412N7VXS Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 Vac *2 reläer 1 x 16A / 250Vac 1 x 8A / 250Vac Växlande Växlande *Visartavla med 3 siffror, höjd 13,2

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

Styrutrustning. Climatix. Instruktion till snabbmeny

Styrutrustning. Climatix. Instruktion till snabbmeny Styrutrustning Climatix Instruktion till snabbmeny Innehållsförteckning Allmänt Enkel driftsättning... 1 Säkerhet... 1 Handenhet... 1 Driftsättning Spänning på... 2 Start/stopp... 2 Avläsa status och värden...

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK411M3/7VHBS Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 Vac *Visartavla med 3 siffror, höjd 13,2 mm *Programmering sker från instrumentets framsida *1

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

ABB AB. Compact Pump V2 V5.1.0-1

ABB AB. Compact Pump V2 V5.1.0-1 We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. ABB V2 V5.1.0-1 2012-01-17

Läs mer

Wöhler CDL 210 CO2-logger

Wöhler CDL 210 CO2-logger Wöhler CDL 210 CO2-logger Allmänt Wöhler CDL 210 CO 2 mäter koldioxidhalten, luftfuktigheten och temperaturen. CDL kan logga och överföra mätdata online till PC. PC:n kan visa de loggade värdena som värden

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

Snabbmanual WM Effektanalysator

Snabbmanual WM Effektanalysator CARLO GAVAZZI AB, Nattvindsgatan 1, SE-652 21 Karlstad Telefon: 054-85 11 25, Telefax: 054-85 11 77 Internet: http://www.carlogavazzi.se E-Mail: info@carlogavazzi.se Snabbmanual WM3-96 - Effektanalysator

Läs mer

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 B5996.7 sv Betjäningsinstruktion Övervakningssystem för övervakning och motionering av brandspjäll SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 1 Allmänt Denna instruktion innehåller de avsnitt som användaren av övervakningssystemet

Läs mer

Kretskortslayout TU-3

Kretskortslayout TU-3 Kretskortslayout TU-3 C 1 Larmingången sluter till minus Layouten visar placering på larmingångar, anslutningar etc. Plint märkt skyddsjord ska anslutas för att erhålla fullgott åskskydd. Grundfunktion

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Mätområde NTC 40.0 till 105.0 C PTC 50.0 till 150.0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt BYGG-VAKT L a r m a r v i d s t r ö m a v b r o t t Manual Bygg-Vakt 1. Produktinformation....... 2. Funktion......... 3. Användningsområden......... 4. Tekniska specifikationer......... 5. Komma igång

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59mm *Mätområde NTC 40,0 till 105,0 C PTC 50,0 till 150,0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

AKO kanal logger

AKO kanal logger Bruksanvisning AKO 15724 2-kanal logger DS235:1412 1 1 - Varningar Enheten bör installeras där den är skyddad från vatten, vibrationer och korrosiva gaser och där omgivningstemperaturen inte överstiger

Läs mer

Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer

Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer Ventiler och ventilgrupper TIMA har stöd för upp till 16 ventiler som är placerade i två ventilgrupper. När vattning genomförs så vattnar alla ventiler i gruppen

Läs mer

Manual för användning av MODBUS-protokoll

Manual för användning av MODBUS-protokoll Manual för användning av MODBUS-protokoll Rev 1.0 Frabil El AB Telefon: 040-287090 Bjurögatan 38 Fax: 040-184709 2 FUNKTION FKP Modbus/RTU är kompatibelt med SCADAsystem och stödjer alla standardfunktioner.

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV Minimanual för S3-dator. Innehållsförteckning 1. Innan strömmen slås på 2. Hur fungerar tangentbordet? 3. Backup C 4. Fasfel 5. Justering motorskydd 6. Ställa in parametrar i frekvensstyrning 7. Vad krävs

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

LATHUND för MyConnect TouchPanel

LATHUND för MyConnect TouchPanel LATHUND för MyConnect TouchPanel Innehåll PUMPAR... 2 PUMPAR - underskärm... 3 RAPPORT... 4 LARM... 5 DIAGRAM... 6 LOKAL... 7 BÖRVÄRDEN... 8 Tid och Status av I/O... 9 Installera en analog Nivågivare 4-20mA...

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Dokumentation för funktionsblocksbibliotek MwaCOMLI

Dokumentation för funktionsblocksbibliotek MwaCOMLI Dokumentation för funktionsblocksbibliotek MwaCOMLI 1. Allmänt... 2 1.1. Versionshistoria... 2 1.2. Implementerade Telegram... 3 1.3. Adressering Flaggor... 4 1.4. Registervärden... 5 2. Fboxar... 6 2.1.

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF FlexiSwitchRF GSM Remote Switch & Alarm Läs detta innan du använder FlexiSwitch /FlexiSwitchRF! Skaparna av FlexiSwitch ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI PQRS

Läs mer

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5)

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) 1 Allmänt Detta dokument beskriver hur en malspaltsregulator kan tillämpas för ett GMS mätsystem med AGSgivare.

Läs mer

Bruksanvisning för termostat med snabbstart.

Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Termostat med snabbstart visar 21 C i displayen efter anslutning eller vid nollställning. (se fig. 1) A) Vad kan termostaten Termostaten är en digital termostat

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning THERMOMATIC EC HOME Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning OBS! Denna manual är i första hand för installation och manövrering av den trådlösa rumsgivaren för Thermomatic EC Home. Övriga

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

KYLCITY AB Sid 1 av 6

KYLCITY AB Sid 1 av 6 KYLCITY AB Sid 1 av 6 Instrumentbeskrivning FK211A Generella data. *Mått front 75 x 33,5 mm, djup 62 mm *Spänning 12 Vac/dc *Programmering sker från instrumentets framsida *2 reläer K1 10A / 250Vac Slutande

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP. Ver. 2.5

INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP. Ver. 2.5 INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP Ver. 2.5 KOM IGÅNG Kom igång NORDIC-SYSTEM WEBB-001/002 ger dig möjlighet att skapa en mängd olika funktioner, styra och programmera dina

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22 Snabbhjälp IT sip86 Detta är en hjälpmanual för IT och nätverkstekniker för att snabbt kunna få en överblick på hur sip86 kan användas i olika nätverk. Om Larmsändare sip86 sip86 Generation 2 är nästa

Läs mer

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning PK-01 Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr manual och handhavandebeskrivning 1 PK-01 SATEL OBS! Läs den här manualen noga innan du installerar produkten. Ändringar, modifieringar och reparationer

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse Bruksanvisning assagevakt till Attendo Caresse Allmänt Batteri Sätt i medföljande batteri i dörrvakten. Batteriet räcker normalt i 8-12 månader. Ställa klockan Ställ röd omkopplare i läge Ställ rätt tid

Läs mer

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Ultraljudsbaserad nivåmätare för nivåstyrning, volymberäkning och alarm i vätskor och fasta media. Med eller utan display. Utrustas med nivågivare i db-serien

Läs mer

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1.

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1. Manual för Weatherhub start (från TFA) Denna manual skiljer sig något när det gäller bildernas design från motsvarande produkter från LaCross och TechnoLine. Funktionen är dock exakt samma. Innehåll 1

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray I2130-S-11.08 STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray Art.nr. 907494 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 3 3. HANDHAVANDE sid.

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Användarhandbok FGC 313/323

Användarhandbok FGC 313/323 Användarhandbok FGC 313/323 Den här handboken gäller för följande versioner: Maskinvara: FGC 313/323 Displaykort: AIH1701 Rev 1.03 Huvudkort: AHH1701 Rev 3.05, AHH1702 Rev 3.05 Systemprogramvara: 3.00

Läs mer

DEEP SEA ELECTRONICS PLC DSE7410 MKII Snabbstartguide

DEEP SEA ELECTRONICS PLC DSE7410 MKII Snabbstartguide DEEP SEA ELECTRONICS PLC DSE7410 MKII Snabbstartguide 057-263 ISSUE: 1 DSE7410 MKII & DSE7420 MKII Operator Manual Section TABLE OF CONTENTS Page 1 BESKRIVNING AV PANELEN... 3 1.1 PANELENS KNAPPAR... 5

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Användarhandbok. version 1.15.8. sida 1 av 15

Användarhandbok. version 1.15.8. sida 1 av 15 Användarhandbok version 1.15.8 sida 1 av 15 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Gränssnitt... 4 Inloggning... 5 Användarnamn och lösenord... 5 Kod... 5 Startsida... 6 Menyer... 6 Systembild... 7 Sidobjekt...

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR (PID

1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR (PID CARLO GAVAZZI AB, Nattvindsgatan 1, SE-652 21 Karlstad Telefon: 054-85 11 25, Telefax: 054-85 11 77 Internet: http://www.carlogavazzi.se E-Mail: info@carlogavazzi.se Manual N2300 1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer