och personer med funktionsnedsättning utfall 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "och personer med funktionsnedsättning utfall 2010"

Transkript

1 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2010

2

3 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2010

4 Upplysningar om innehållet: Peter Nilsson, Camilla Eriksson, Yvonne Thorell, Sveriges Kommuner och Landsting, 2011 ISBN: Foto: Folio Produktion: ETC Kommunikation Tryck: Modintryckoffset, oktober 2011

5 Förord Kostnad per brukare (KPB) är ett instrument för kommunens uppföljning av verksamhet och kostnader inom bland annat äldreomsorgen. Eftersom KPB bygger på individrelaterad kostnadsredovisning där de olika insatserna har kostnadsberäknats och kopplats till den enskilda brukaren skapas goda möjligheter att följa upp kostnadsutvecklingen och jämföra olika enheter. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar för att stötta kommunernas jämförelsearbete genom att bland annat presentera data och skapa arenor för möten. Från och med i år är det möjligt för kommuner som arbetar med KPB att lägga in sina nyckeltal i databasen Kolada. Syftet med denna rapport är att underlätta spridning och tolkning av dessa nyckeltal. Rapporten syftar även till att ge nya infallsvinklar för att stimulera en bredare användning av data från KPB. Rapporten är utarbetad av Peter Nilsson (SKL) tillsammans med Camilla Eriksson (SKL) och Yvonne Thorell (SKL och Borlänge kommun). Ensolution AB har bidragit med underlag till rapporten. Stockholm i september 2011 Stefan Ackerby Ordförande i styrgruppen för KPB

6

7 Innehåll 7 Kostnad per brukare (KPB) 7 Vad är KPB? 7 Varför använda KPB? 7 Nyheter inom KPB 9 Allmän översikt 11 Jämförelser mellan kommuner 12 Vad beror kostnadsskillnaderna på? 13 Kostnad per invånare 13 Ordinärt boende 17 Särskilt boende 20 LSS 25 Sammanfattande slutsatser och tabell 32 Effektivitet kostnader och kvalitet 37 Egna KPB jämförelser med hjälp av Kolada

8

9 1 KAPITEL Kostnad per brukare (KPB) Kostnad per brukare är en metod för att beräkna kommunens kostnader för olika insatser och hur dessa kostnader kan knytas till den enskilde brukaren. Genom att KPB bygger på avidentifierade individ data kan kostnaden för vård och omsorg för olika typer av brukare sammanställas och utgöra grunden för uppföljning ur olika perspektiv. KPB är en efterkalkyl och bygger på helårsutfall där samtliga kostnader för den aktuella verksamheten i en kommun ingår. För mer information om metoden gå in på webbplatsen och klicka på Länk till mer information om metoden. Sveriges Kommuner och Landstings roll inom KPB är att underhålla samt vidareutveckla metoden. Ett viktigt stöd i detta arbete är en referensgrupp bestående av representanter från 16 kommuner som har infört samt arbetar med KPB. Målet med KPB är att förbättra kommunernas möjligheter till jämförelser och bidra till en fördjupad analys. Därför verkar SKL också för att stötta kommunernas jämförelsearbete genom att bland annat presentera data och skapa arenor för möten. I den här rapporten finns uppgifter för verksamheterna vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Varför använda KPB? Det främsta användningsområdet för KPB är uppföljning, analys och styrning i den egna kommunen. KPB kan också användas på följande sätt: > > Metoden är standardiserad vilket möjliggör jämförelser med andra kommuner > > Insatser och konsumtion per brukare kan följas över tid, och prognoser av framtida behov kan tas fram > > Uppföljning kan göras av vilka insatser som ges till olika målgrupper och till vilken kostnad > > KPB kan utgöra underlag vid upphandlingar, till exempel vid införande av LOV (Lagen om valfrihetssystem) Nyheter inom KPB Under 2011 har SKL inbjudit till nätverksträffar med kommuner som har infört KPB inom verksamheterna omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Vid träffarna jämförs KPBnyckeltal, och kommunerna delar med sig av sina erfarenheter av arbetet med nyckeltalen på hemmaplan. Eftersom träffarna har varit mycket uppskattade kommer SKL att bjuda in till sådana även under Kostnad per brukare 7

10 Kapitel 1. Kostnad per brukare (KPB) Från och med år 2011 är det också möjligt för kommuner som arbetar med KPB att via inloggning lägga in sina nyckeltal från KPB i den nya kommunoch landstingsdatabasen Kolada (www.kolada.se). Med hjälp av databasen kan kommunerna snabbare jämföra sig med andra. I kapitel 5 beskrivs hur nyckeltalen tas fram ur databasen. 8 Kostnad per brukare

11 2 KAPITEL Allmän översikt I dag är åttiofyra kommuner med i Kostnad per bruk are och fler väntas ansluta under året. Här redo visas jämförande analyser endast från femtioåtta kommuner eftersom flera har anslutit under året och alla som är med har inte hunnit leverera data i tid till rapporten. bild 1. Kommuner som är med i KPB Alingsås Hallstahammar Skara Alvesta Hammarö Skurup Askersund Heby Sotenäs Bengtsfors Högsby Svedala Boden Jokkmokk Säffle Bollebygd Kalmar Tanum Bollnäs Karlskrona Tierp Borlänge Karlstad Tingsryd Borås Katrineholm Trosa Burlöv Knivsta Uddevalla Båstad Kristianstad Ulricehamn Dals-Ed Kumla Vansbro Enköping Kungsbacka Vara Eslöv Laholm Varberg Fagersta Laxå Vimmerby Falkenberg Lindesberg Vindeln Falun Ljusdal Vänersborg Flen Ludvika Växjö Forshaga Luleå Åmål Färgelanda Lysekil Åstorp Gagnef Mellerud Älmhult Gislaved Mora Älvkarleby Gotland Mullsjö Älvsbyn Grästorp Ockelbo Ängelholm Gällivare Oskarshamn Örebro Gävle Oxelösund Örnsköldsvik Göteborg Partille Östersund Hallsberg Ronneby Övertorneå Kostnad per brukare 9

12 Kapitel 2. Allmän översikt Kommunerna i jämförelsen är både större och mindre och är spridda över hela landet. Kommunerna i rapporten utgör tillsammans ett stort material: > > Den totala summan brukarrelaterade kostnader som kan redovisas på individnivå med hjälp av KPB är ca 27 miljarder kronor > > Tillsammans har kommunerna ca 1,7 miljoner invånare, vilket motsvarar ca 18 procent av Sveriges befolkning Sammantaget för alla kommuner i rapporten fördelades kostnaderna 2010 mellan de olika verksamheterna enligt bilden nedan. Under senare år har andelen särskilt boende minskat medan den öppna verksamheten har ökat. bild 2. Kostnadsfördelning i procent mellan olika verksamhetsområden 2010 LSS Särskilt boende Ordinärt boende Öppen verksamhet 1 % 40 % 27 % 32 % 10 Kostnad per brukare

13 3 KAPITEL Jämförelser mellan kommuner I detta kapitel jämförs kostnader mellan kommun er genom ett antal nyckeltal. Jämförelserna kan ge underlag för att identifiera var förbättringsarbete kan ske. Avsnittet inleds med en jämförelse av fördelningen av kostnader mellan verksamhetsområden och kostnad per invånare. Sedan följer en jämförelse av produktivitet och ytterfall (kostnadskrävande brukare). Nyckeltalen är uppdelade i verksamhetsområden: ordinärt boende, särskilt boende och insatser inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). I jämförelserna görs två olika typer av analyser, ytterfall och produktivitet. Med ytterfall avses brukare över ett visst kostnadsintervall, dvs. andelen mycket resurskrävande brukare. Produktivitet definieras som den produktionsvolym som åstadkoms med de resurser som används, mätt med kostnader, t.ex. hur mycket det kostar att producera en timme hemtjänst. För att ge exempel på olika arbeten i kommunerna med avseende på KPB innehåller avsnitten inom varje verksamhetsområde exempel från det lokala arbetet. För att underlätta jämförelserna har olika prestationsnivåer valts, dvs. en nivå för de kostnader som anses ligga på en god nivå och andra nivåer för de kostnader som har utrymme för förbättringar. Nivåerna skiljs åt med hjälp av färgerna bredvid: God nivå Acceptabel nivå med utrymme för förbättring Nivå med utrymme för förbättring Gränserna för de olika nivåerna finns beskrivna i samband med respektive nyckeltal och i kapitel 5. Nivåerna har valts utifrån analyser och värderingar som bland annat bygger på: > > Diskussioner i en referensgrupp med representanter från 12 kommuner > > Resultat för enskilda kommuner där utrymmet för förbättring har kunnat beräknas > > Flerårsanalyser i jämförelser mellan kommunerna > > Nivå på utförd brukartid i förhållande till beviljad och arbetad tid > > Variation mellan kommunerna > > Variation inom de enskilda kommunerna > > Indexuppräkning av nivåerna för att ta hänsyn till inflation och löneförändringar görs årligen Nivåerna ska ses som en vägledning för kommunerna att enklare analysera vilka områden de behöver lägga mer eller mindre fokus på. En hög kostnad kan indikera att verksamheten inte är effektiv, men kan också vara resultatet av en medveten satsning på högre kvalitet. Kostnad per brukare 11

14 Kapitel 3. Jämförelser mellan kommuner bild 3. Fördelning av kostnader mellan olika insatsområden Särskilt boende LSS Ordinärt boende Öppen verksamhet Knivsta Borlänge Örebro Kalmar Flen Östersund Askersund Laxå Hallsberg Vara Katrineholm Karlstad Säffle Båstad Växjö Mora Varberg Gävle Ulricehamn Lindesberg Gotland Bollnäs Älvsbyn Tierp Grästorp Ronneby Enköping Laholm Oskarshamn Eslöv Alvesta Bollebygd Älvkarleby Lysekil Gagnef Skurup Kungsbacka Boden Åmål Uddevalla Sotenäs Vänersborg Hammarö Fagersta Luleå Mullsjö Vansbro Ludvika Högsby Heby Ljusdal Vindeln Jokkmokk Gällivare Gislaved Övertorneå Älmhult Procent Skillnader i fördelning av kostnader mellan verksamhetsområden Bild 3 visar den procentuella fördelningen av de totala kostnaderna i KPB-analysen mellan särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SoL), insatser inom ordinärt boende enligt SoL, insatser enligt LSS och i öppen verksamhet. Uppgifterna gäller både egen och privat regi och samtliga brukare. I bilden åskådliggörs hur balansen ser ut mellan ordinärt boende, särskilt boende, LSS och öppen verksamhet i de deltagande kommunerna. Kommun en bör observera fördelningen i samband med sitt eget förbättrings- och jämförelsearbete. En kostnads besparing ger störst effekt inom det område som står för den största delen av total kostnaderna. Diagrammet visar att det är stora skillnader i hur kommunernas kostnader är fördelade mellan olika verksamhetsområden. I Älmhult står särskilda boenden för ca 60 procent av totalkostnaden medan samma verksamhet i Knivsta står för endast 23 procent. Vad beror kostnadsskillnaderna på? En förklaring till de stora skillnaderna mellan kommunerna är deras olika struktur. Kommuner i norra Sverige har ofta långa reseavstånd, och då kan det vara mer effektivt att lägga en större andel insatser inom särskilt boende än inom ordinärt boende. Likaså ger en högre andel äldre i befolkningen ett större behov av särskilt boende. Skillnaderna mellan kommunernas insatser kan dock inte bara förklaras av strukturen utan också av historik eller en medveten eller omedveten satsning på en hög andel av någon insats. 12 Kostnad per brukare

15 bild 4. Kostnad per invånare 80+, hemtjänst och särskilt boende Karlstad Knivsta Säffle Vara Båstad Örebro Flen Ludvika Fagersta Hallsberg Laxå Varberg Östersund Älvkarleby Eslöv Tierp Ronneby Bollnäs Borlänge Mora Falun Katrineholm Alvesta Askersund Grästorp Lindesberg Laholm Ulricehamn Gotland Oskarshamn Skurup Växjö Mullsjö Åmål Älvsbyn Uddevalla Kungsbacka Bollebygd Heby Vänersborg Hammarö Gävle Sotenäs Enköping Älmhult Kalmar Vansbro Gagnef Boden Högsby Vindeln Ljusdal Lysekil Jokkmokk Luleå Övertorneå Gislaved Gällivare Särskilt boende Hemtjänst Tusental Kostnad per invånare Bild 4 till vänster visar kostnad per invånare 80 år och äldre med insatser inom hemtjänsten (ex klusive hemtjänst som ges i boende utan heldygns omsorg och hemsjukvård). För särskilt boende ingår hälsooch sjukvårdspersonal och hemtjänst i boende n utan heldygnsomsorg, i både egen och priv at regi. Eftersom kostnaden för äldreomsorg relateras till den grupp som har störst behov av omsorg (80 år och äldre) framgår skillnader mellan kommunerna i omfattningen av äldreomsorg. Genom att jämföra kostnaden för särskilt boende med kostnaden för hemtjänst får man också en uppfattning om en kommun har en annan strategi i fördelningen av hemtjänst respektive särskilt boende än andra kommuner. För att förstå dessa skillnader är det viktigt att analysera olikheter i förutsättningar och prioriteringar. Det kan röra sig om utbud, satsningar på öppen verksamhet, geografiska förutsättningar och riktlinjer för biståndsbedömning m.m. Diagrammet visar att kommunerna skiljer sig mycket åt i fråga om kostnader per invånare 80 år och äldre. Kostnaden för särskilt boende per invånare i den kommun med lägst kostnad är ca kr medan den med högst är ca kr. Det skiljer mindre inom hemtjänsten där Heby har lägst kostnad med kr per invånare, jämfört med Falun som har kr per invånare. Ordinärt boende Kostnad per hemtjänsttimme Jämförelserna på nästa sida visar kostnaden per beviljad eller utförd hemtjänsttimme i egen regi, exklusive delegerad hälso- och sjukvård och boende stöd och gäller samtliga brukare. Kostnad en per hemtjänsttimme inkluderar kostnader för administration. Majoriteten av de kommuner som beräknar nyckel talet kostnad per timme med hemtjänst använder sig av beviljad tid. En ökande andel övergår dock till utförd tid, vilket är en säkrare uppgift. Eftersom skillnaden mellan beviljad och utförd tid kan vara stor redo visas från och med denna rapport två olika nyckeltal för att öka jämförbarheten. Kommunerna är indelade i tre olika nivåer utifrån kostnaden per beviljad timme: 1. Timkostnad under 385 kr 2. Timkostnad kr 3. Timkostnad över 440 kr Kostnad per brukare 13

16 Kapitel 3. Jämförelser mellan kommuner bild 5. Kostnad per beviljad hemtjänstimme Kommun Kronor per timme Växjö 297 Bollnäs 309 Luleå 313 Uddevalla 322 Gotland 334 Tierp 344 Åmål 346 Boden 349 Gävle 363 Knivsta 363 Karlstad 369 Älmhult 370 Laholm 372 Älvsbyn 372 Kalmar 379 Ulricehamn 379 Lysekil 384 Ronneby 389 Vindeln 391 Gällivare 391 Oskarshamn 393 Vänersborg 397 Östersund 398 Borlänge 404 Övertorneå 408 Vara 410 Mullsjö 412 Laxå 412 Varberg 413 Kommun Kronor per timme Kungsbacka 425 Eslöv 434 Hallsberg 436 Falun 437 Katrineholm 443 Gagnef 450 Älvkarleby 451 Heby 457 Hammarö 458 Sotenäs 469 Örebro 473 Ludvika 474 Gislaved 476 Ljusdal 485 Bollebygd 488 Åstorp 491 Lindesberg 495 Högsby 496 Skurup 498 Grästorp 501 Enköping 504 Flen 508 Askersund 512 Vansbro 514 Mora 522 Säffle 525 Jokkmokk 564 Ovägt medel 424 bild 6. Spridning av kostnaden per hemtjänsttimme inom respektive kommun Max Kronor per timme Min Medel Växjö Luleå Uddevalla Gotland Tierp Boden Gävle Karlstad Älmhult Laholm Älvsbyn Kalmar Ulricehamn Lysekil Ronneby Vindeln Gällivare Oskarshamn Vänersborg Östersund Borlänge Övertorneå Vara Laxå Varberg Alvesta Kungsbacka Båstad Eslöv Hallsberg Falun Katrineholm Gagnef Älvkarleby Heby Hammarö Örebro Ludvika Gislaved Ljusdal Lindesberg Skurup Enköping Flen Vansbro Säffle Fagersta Jokkmokk 14 Kostnad per brukare

17 bild 7. Kostnad per utförd timme med hemtjänst Kommun Gotland 334 Borlänge 404 Båstad 434 Gagnef 467 Sotenäs 524 Gävle 548 Fagersta 553 Ljusdal 570 Vänersborg 576 Flen 600 Kronor per timme Bild 5 visar att kostnaden för en beviljad hemtjänsttimme varierar från 297 kr till 564 kr mellan kommunerna. De kommuner som kan redovisa utförd tid uppvisar också stora skillnader, från 334 kr till 600 kr, se bild 7. Många av dem har en hög timkostnad vid en jämförelse med beviljad tid. Utförda timmar är i regel något färre än beviljade eftersom kommunerna inte alltid utför allt de beviljar, och det leder till en högre timkostnad. Bild 6 visar kostnadsspridningen av hemtjänsttimmarna inom varje kommun där det är möjligt att redovisa det. Triangeln visar medelvärdet för kommunen och strecket visar spridningen av kostnaden för hemtjänstgrupperna inom kommunerna. En av de positiva effekterna av att använda KPB är att kommunerna får ordning och reda i sitt verksamhetssystem och sitt ekonomisystem. Det tar dock ofta något år innan kommunen med högre säkerhet kan ta fram rätt antal timmar med hemtjänst som ligger till grund för beräkningen av kostnaden för en hemtjänsttimme. För de kommuner som genomför KPB första året bör man tolka resultatet med försiktighet. Vad beror kostnadsskillnaderna mellan kommunerna på? Hemtjänsten är en särskilt personalintensiv insats och därför får lönenivåer (inklusive vikariekostnader), rätt till heltidstjänster och personaltäthet stor betydelse för kostnaden. Det är alltså extra viktigt hur kommunen organiserar och planerar arbetet. Personalens tid hos brukaren, restider till brukarna och dubbelbemanning påverkar timkostnaden. Kommunernas arbete med kostnad per hemtjänsttimme Inom hemtjänsten pågår på många håll en översyn av den geografiska indelningen av hemtjänstgrupper. Exempel på funderingar är var personalgrupperna utgår från, hur restiden kan minskas och vilka tekniska hjälpmedel som kan användas. Är grupperna tillräckligt stora i förhållande till brukarnas behov? Tendensen är fler sammanslagna grupper inom större geografiska områden för att öka planeringsflexibiliteten, speciellt i små kommuner. Detta kan dock ha negativa konsekvenser på kontinuiteten för brukaren. Vissa kommuner har effektiviserat planeringen för flera olika verksamhetsområden genom att anställa centralt placerade samordnare. Dessa planerar och synkroniserar personalförsörjning, rutt er, akutrekrytering osv. för olika verksamheter. Inom enheterna frigörs därmed tid för enhetschefer och övrig personal. Olika IT-stöd för att underlätta planering och bemanning finns på marknaden. Allt fler kommuner inför system för att mäta och följa upp utförd tid inom hemtjänsten, vilket bl.a. syftar till att skapa förbättrad resursfördelning och möjliggöra bättre kontroll över delegerade HSLinsatser. Valfrihet enligt lagen om valfrihet (LOV) förutsätter också en övergång till ett prestationsbaserat ersättningssystem. Det finns inte alltid en förankring mellan biståndsbedömda insatser och verksamheternas resurstilldelning. Det innebär att uppföljningen av budgeterade medel försvåras och förlorar i värde. För de kommuner som har en hög kostnad per hemtjänsttimme kan mätningar vara till hjälp för att identifiera var i organisationen kostnaderna finns. Sådana mätningar har i flera kommuner medfört att besluten har reviderats och så även schablontiderna i hemtjänsten. Det har medfört att beslutad tid och utförd tid allt oftare stämmer överens. Som ett led i effektivisering och kostnadsrationalisering har allt fler kommuner infört en förenklad biståndsbedömning där den sökande själv fyller i en ansökan om serviceinsatser inom hemtjänsten. Det kan gälla städning, tvätt, inköp och fönsterputsning samt trygghetslarm. I ansökan beskrivs funktionsnedsättningen och hur detta påverkar den sökandes förmåga att själv utföra de sysslor han eller hon ansöker om hjälp med. Beskrivningen ersätter den utredning som biståndsbedömaren tidigare gjorde. Dock finns en risk att de beslutade timmarna kan bli fler än vid en traditionell biståndsbedömning. Återkommande krav på resurseffektivisering och besparingar har lagt ökat fokus på bemanningsenheter och personalpooler. I samband med konkurrensutsättning av verksamheter med risk för övertalighet inom den egna verksamheten spelar bemanningsenheten en viktig roll. Om en brukare väljer en annan utförare än kommunen ska den Kostnad per brukare 15

18 Kapitel 3. Jämförelser mellan kommuner enskilda enheten inte bära kostnaden för övertaligheten. I stället ska den hanteras centralt genom bemanningsenheten. Bemanningsenheter underlättar för enheterna att styra sina kostnader och ger ökad möjlighet till en flexibel planering av personalförsörjningen. Detta möjliggör också en effektivare planering inom förvaltningen att hantera svängningar över flera olika verksamhetsområden. För ett antal kommuner har införandet av LOV inneburit att nya krav på kvalitet, effektivisering och samordning har ställts på den egna verksamheten. Det är viktigt att kommunen har kunskap om och kontroll över den egna aktuella kostnaden för att kunna beräkna ersättningen per timme till utföraren och vilken beräkningsenhet som ska användas; beviljad eller utförd timme. Det kan dock vara svårt att i förväg beräkna efterfrågan på den egna verksamheten som utförare i konkurrens med andra, vilket t.ex. kan resultera i att för stora eller för små personalneddragningar görs. Kostnad per timme med boendestöd Bild 8 visar kommunernas kostnad per timme med boendestöd i egen regi, samtliga brukare. Kostnader för boendestöd har tidigare inte varit med i jämförelserna eftersom kommunerna bl.a. har haft problem med att dela på kostnader och timmar mellan hemtjänst och boendestöd. Fler kommun er kan nu lämna tillförlitliga uppgifter, även om siffror na än så länge bör tolkas med försiktighet. Kostnaden för boendestöd varierar mellan kommunerna, från 198 kronor till 965 kr per timme. Kommunernas arbete med kostnad per timme med boendestöd Några kommuner har vidtagit liknande effektiviseringsåtgärder som inom hemtjänsten i boendestödet vilket har medfört sänkta kostnader. Inom boendestödet har i några fall överkapacitet av personal uppstått. Tilldelningen av budgetmedel har i stort sett endast räknats upp utifrån ramen. Även boendestödets medel kan med fördel beräknas utifrån en rörlig resursfördelningsmodell. Andel ytterfall i ordinärt boende Procentandelen brukare inom ordinärt boende med insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) med en årskostnad som överstiger kr framgår av Bild 9 nedan. Det gäller både egen och privat regi och samtliga brukare. Bild 9 visar andelen ytterfall (resurskrävande brubild 8. Kostnad per timme med boendestöd Kommun Kronor per timme Hammarö 198 Ljusdal 207 Vansbro 225 Gislaved 243 Tierp 259 Övertorneå 270 Uddevalla 272 Laholm 274 Gagnef 291 Älmhult 301 Vänersborg 317 Kalmar 320 Bollebygd 337 Laxå 347 Enköping 349 Gällivare 349 Varberg 350 Jokkmokk 368 Borlänge 370 Luleå 383 Gotland 388 Bollnäs 389 Växjö 398 Oskarshamn 418 Flen 420 Kungsbacka 433 Hallsberg 435 Säffle 442 Gävle 442 Lysekil 451 Mora 491 Älvkarleby 511 Örebro 568 Askersund 603 Alvesta 617 Katrineholm 643 Eslöv 654 Ulricehamn 661 Sotenäs 667 Vindeln 692 Knivsta 965 Ovägt medel 422 kare) inom ordinärt boende. Samtliga kommuner har en relativt låg andel ytterfall, från 0 procent i den kommun som har lägst andel till 3,8 procent i den med den högsta andelen. Det går inte att se något samband mellan en hög andel ytterfall och en hög timkostnad för hemtjänsten. 16 Kostnad per brukare

19 bild 9. Procentandel ytterfall inom ordinärt boende Kommun Procentandel brukare Åmål 0,0 Skurup 0,2 Lysekil 0,3 Ludvika 0,3 Tierp 0,4 Vindeln 0,4 Laholm 0,5 Mullsjö 0,5 Heby 0,6 Gislaved 0,6 Högsby 0,7 Flen 0,7 Hammarö 0,7 Örebro 0,7 Fagersta 0,7 Ronneby 0,8 Älmhult 0,8 Ljusdal 1,0 Jokkmokk 1,0 Gotland 1,0 Karlstad 1,0 Ulricehamn 1,0 Varberg 1,0 Växjö 1,0 Älvkarleby 1,1 Uddevalla 1,1 Grästorp 1,3 Luleå 1,3 Kommun Procentandel brukare Sotenäs 1,4 Bollebygd 1,5 Älvsbyn 1,6 Alvesta 1,6 Enköping 1,7 Bollnäs 1,7 Gävle 1,8 Mora 1,8 Vänersborg 1,9 Östersund 2,0 Gällivare 2,0 Lindesberg 2,0 Kungsbacka 2,1 Gagnef 2,2 Hallsberg 2,3 Båstad 2,4 Katrineholm 2,4 Boden 2,4 Vansbro 2,5 Askersund 2,7 Säffle 2,7 Kalmar 2,9 Laxå 3,0 Eslöv 3,0 Oskarshamn 3,0 Falun 3,0 Knivsta 3,1 Borlänge 3,8 Vad beror kostnadsskillnaderna mellan kommunerna på? En hög andel ytterfall inom ordinärt boende indikerar att det finns många brukare som har ett omfattande behov av vård och omsorg. Skillnader i behov är bland annat ett resultat av ålderstrukturen i kommunen. Ofta skulle kostnaden för brukarna med de största behoven minska om de i stället bodde i ett särskilt boende. Ibland är detta dock inte möjligt på grund av lång väntetid eller för att kommunen tilllämpar kvarboendeprincipen. Kommunernas arbete med andelen ytterfall inom ordinärt boende Vissa kommuner har en stor andel särskilda boendeplatser och erbjuder till viss del brukare med större omvårdnadsbehov särskilt boende i stället för hemtjänst i det ordinära boendet. Detta leder å ena sidan till få ytterfall inom hemtjänsten men å andra till att driva upp kostnaderna inom särskilda boende n, eftersom vissa brukare hade kunnat bo kvar i det egna hemmet med hemtjänstinsatser till en lägre kostnad. Ett bristande samarbete mellan kommuner och landsting har i flera fall lett till höga kostnader för kommunerna, på grund av otydligheter i gränsdragningen mellan egenvård och hälso- och sjukvård. Det är viktigt att båda parterna är överens om gränsdragningen när kommunerna tar över hemsjukvården. Särskilt boende Kostnad per dygn i särskilt boende Bild 10 visar kostnaden per verkställt dygn inom särskilt boende enligt SoL och HSL i egen regi. Boende för psykiskt funktionshindrade och boende utan heldygnsomsorg (servicehus) ingår inte. Samtliga brukare omfattas. Kostnad per brukare 17

20 Kapitel 3. Jämförelser mellan kommuner bild 10. Spridning av dygnskostnaden inom särskilt boende inom respektive kommun Max Kronor per dygn Min Medel Eslöv Alvesta Fagersta Åmål Varberg Ronneby Karlstad Vara Vänersborg Östersund Gällivare Övertorneå Örebro Lindesberg Ulricehamn Ljusdal Enköping Boden Grästorp Älmhult Laholm Tierp Askersund Vansbro Växjö Säffle Luleå Gotland Mora Mullsjö Bollnäs Hammarö Skurup Älvsbyn Hallsberg Borlänge Katrineholm Gävle Uddevalla Högsby Heby Jokkmokk Knivsta Gislaved Vindeln Falun Lysekil Ludvika Sotenäs Bollebygd Båstad Flen Laxå Oskarshamn Gagnef Älvkarleby Kungsbacka Kalmar Kommunerna är indelade i tre olika nivåer utifrån kostnaden per dygn: 1. Dygnskostnad under kr 2. Dygnskostnad kr 3. Dygnskostnad över kr Bilden visar kostnaden per dygn i särskilt boende. Triangeln visar medelvärdet för kommunen och strecket visar spridningen mellan de särskilda boendena inom kommunen. Medelkostnaden varierar mellan kr och kr. Skillnaden mellan kommunerna är något mindre än förra året trots att fler kommuner är med i jämförelsen. Vad beror kostnadsskillnaderna mellan kommunerna på? De faktorer som främst påverkar dygnskostnaden är personaltätheten och personalens anställningsvillkor. Rätt till heltid utan en schemaläggning där personalen delar sin arbetstid över dagen eller mellan andra enheter leder ofta till högre kostnader. En stor andel legitimerad personal innebär också högre kostnader. En annan faktor är beläggningen på boendena. Om en kommun har haft stor omsättning på sina platser i de särskilda boendena under ett år eller om platser har stått tomma kan detta öka dygnskostnaden. En låg omsättning med långa väntetider kan också leda till högre kostnader i andra delar av verksamheten, t.ex. i ordinärt boende. Kommunernas arbete med kostnaden per dygn inom särskilt boende Inom verksamhetsområdet särskilda boenden varierar storleken på boendena kraftigt, både inom den egna kommunen och mellan kommunerna. En tendens är att kommunerna skapar större enheter genom om- och nybyggnation. Detta ger stordriftsfördelar för personalplanering, lokalkostnader, kostorganisation, sjuksköterskeorganisation osv. Det har visat sig att de större boendena ofta är mer kostnadseffektiva än de mindre. Det finns olika sätt att hantera måltiderna i de särskilda boendena, t.ex. tillagning på plats, centralkök eller köp från externa leverantörer. Brukare i särskilda boenden med egna tillagningskök tycker ofta att matens kvalitet är högre än de som bor i ett särskilt boende med endast mottagningskök. Ett par kommuner har gått från centralkök till tillagningskök på boendena och märker att brukarna överlag är nöjdare med matens kvalitet och smak. Kostnad en för att strukturera om kostorganisationen måste ställas mot en eventuell ökning av kvaliteten. Problem med lokalkostnader finns inom flera kommuner. På grund av hyresavtal med i många fall flerårig avtalstid kan det vara svårt att reglera lokalkostnaderna och anpassa lokaltillgången efter behov. Detta resulterar i att verksamheter betalar för lokaler som inte utnyttjas. Även med den egna kommunen som hyresvärd kan höga tomhyror upp 18 Kostnad per brukare

21 stå. Flera kommuner har också svårt att sätta korrekta interna priser. Det är inte en självklarhet att de faktiska kostnaderna ligger till grund för priset. En del kommuner planerar insatserna på särskilda boenden på samma sätt som inom hemtjänsten. Personalbemanningen och planeringsförutsättningar påverkas av förändringen av delinsatsernas omfattning (t.ex. aktivering och dusch). Då planeras en rörligare insats som i större utsträckning kan variera i omfattning. En del i denna förändring är att skapa ett annat synsätt, nämligen att det är brukarens hem och inte personalens arbetsplats som brukaren flyttar in i. Produktiviteten och bemanningen inom dessa särskilda boenden kan då lättare påverkas av att behovet av insatser förändras. De kvalitetshöjande insatser som kommunerna kan även leda till en mer kostnadseffektiv verksamhet. Kommuner som arbetar med t.ex. välkomstbrev och har en väl fungerade planering för placering en av de boende får oftast ett högre värde i kvalitetsresultaten. Då brukaren är infor merad om vilka förutsättningar som gäller i ett boende har brukaren oftast därför inte några andra förväntningar De kommuner som har en väl fungerande hemtjänst har oftast ett mottagningsteam som möter upp brukaren i hemmet när denne t.ex. kommer hem från sjukhuset. Teamet ser till att allting fungerar från första dagen. Detta gör att brukaren känner sig trygg från första stund. Ytterfall i särskilt boende Bild 11 visar procentandel brukare inom särskilt boende med insatser enligt SoL/HSL med en årskostnad som överstiger kr. Det gäller både egen och privat regi och samtliga brukare. Bilden nedan visar att det är stora skillnader mellan kommunerna i andelen resurskrävande brukare (ytterfall). Kommunen med den minsta andelen bild 11. Procentandel ytterfall inom särskilt boende Kommun Procentandel brukare Grästorp 0,0 Åmål 0,0 Alvesta 0,3 Laholm 0,9 Bollnäs 1,2 Enköping 1,8 Lindesberg 2,0 Fagersta 2,5 Varberg 3,1 Östersund 3,4 Ulricehamn 4,0 Övertorneå 4,7 Eslöv 5,0 Ljusdal 5,2 Vänersborg 6,0 Askersund 7,4 Örebro 7,7 Luleå 7,8 Boden 9,0 Älmhult 9,5 Karlstad 10,0 Säffle 13,5 Växjö 14,0 Ronneby 14,4 Lysekil 16,5 Gotland 17,1 Katrineholm 17,6 Jokkmokk 17,6 Heby 18,0 Kommun Procentandel brukare Hallsberg 19,9 Gävle 20,0 Hammarö 20,1 Tierp 21,2 Båstad 21,8 Skurup 22,4 Mullsjö 22,7 Falun 22,8 Mora 22,8 Oskarshamn 23,0 Vansbro 23,9 Gällivare 25,1 Ludvika 28,0 Bollebygd 28,1 Gislaved 29,9 Uddevalla 30,0 Kungsbacka 30,7 Älvkarleby 30,9 Högsby 31,5 Borlänge 32,3 Älvsbyn 33,6 Flen 36,2 Kalmar 36,7 Knivsta 38,5 Gagnef 39,1 Vindeln 41,0 Sotenäs 49,5 Laxå 52,8 Kostnad per brukare 19

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

Socialförvaltningen. KOSTNAD PER BRUKARE Statistik för 2014, sammanställd 2015

Socialförvaltningen. KOSTNAD PER BRUKARE Statistik för 2014, sammanställd 2015 Socialförvaltningen KOSTNAD PER BRUKARE Statistik för 2014, sammanställd 2015 Metod Ekonomisystem Ansvar Verksamhet Aktivitet Konto Utfall Standardinsatser Hemtjänst (# timmar) Särskilt boende (#dygn)

Läs mer

Kostnad per brukare. Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2011

Kostnad per brukare. Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2011 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2011 Kostnad per brukare JÄMFÖRELSER MELLAN KOMMUNER INOM OMSORG OM ÄLDRE OCH PERSONER

Läs mer

Kostnad Per Brukare. och personer med funktionsnedsättning utfall 2009

Kostnad Per Brukare. och personer med funktionsnedsättning utfall 2009 Kostnad Per Brukare Resultat och jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2009 Kostnad Per Brukare Resultat och jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Kostnad Per Brukare (KPB) utfall 2012

Kostnad Per Brukare (KPB) utfall 2012 Kostnad Per Brukare (KPB) utfall 2012 Vansbro kommun Ensolution AB Jenny Jonsson Erbjuder managementkonsulttjänster samt återförsäljer mjukvara inom Kalkylering - KPB, KPP, KPE, ABC-kalkylering Processutveckling

Läs mer

Kostnad Per Brukare Vingåker kommun

Kostnad Per Brukare Vingåker kommun Kostnad Per Brukare Vingåker kommun Individ och familjeomsorg Utfall 2011 Alingsås Heby Oxelösund Alvesta Högsby Partille Arboga Jokkmokk Ronneby Askersund Kalmar Skara Bengtsfors Karlskoga Skurup Boden

Läs mer

Slutpresentation Nybro kommun

Slutpresentation Nybro kommun Slutpresentation Nybro kommun Äldreomsorg och funktionsnedsättning Utfall 2014 Mathias Sunnegård mathias.sunnegård@ensolution.se 070 210 87 07 1 Agenda exempel Förutsättningar Resultat för KPB Slutsats

Läs mer

Nationell konferens. Förbättringsarbete med hjälp av Kostnad Per Brukare (KPB)

Nationell konferens. Förbättringsarbete med hjälp av Kostnad Per Brukare (KPB) Nationell konferens Förbättringsarbete med hjälp av Kostnad Per Brukare (KPB) 1 Agenda 09.00 Registrering och kaffe 09.30 09.45 Inledning av Agneta Rönn, Sveriges kommuner och landsting 09.45 11.00 Presentation

Läs mer

Kostnad per brukare. Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2012

Kostnad per brukare. Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2012 Kostnad per brukare Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2012 Kostnad per brukare Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall

Läs mer

Kostnad Per Brukare. Bearbetad presentation från Ensolution Eslövs kommun Utfall Ensolution. 1

Kostnad Per Brukare. Bearbetad presentation från Ensolution Eslövs kommun Utfall Ensolution. 1 Kostnad Per Brukare Bearbetad presentation från Ensolution Eslövs kommun Utfall 2015 Ensolution. 1 Ensolution. Kostnad Per Brukare Alvesta Bjuv Boden Bollebygd Båstad Dals-Ed Eslöv Falkenberg Falun Forshaga

Läs mer

Slutpresentation KPB Äldreomsorg

Slutpresentation KPB Äldreomsorg Slutpresentation KPB Äldreomsorg Nybro, utfall 2016 2017-06-13 Mathias Sunnegård Mathias.sunnegard@ensolution.se 070-210 87 04 Karin Lundgren karin.lundgren@ensolution.se 0709-17 99 11 1 Ensolution AB

Läs mer

KPB 2016 Eslövs kommun

KPB 2016 Eslövs kommun KPB 2016 Eslövs kommun SoL och LSS Lisa Karlsson, Controller Marcus Lind, Controller 1 Kommuner i Kostnad per brukare Kostnad per brukare Alingsås Alvesta Bengtsfors Boden Bollebygd Båstad Dals-Ed Eslöv

Läs mer

Kostnad Per Brukare & Kompassen Tierps kommun 2012

Kostnad Per Brukare & Kompassen Tierps kommun 2012 Kostnad Per Brukare & Kompassen Tierps kommun 2012 Ensolution AB Jan van Helleputte Erbjuder managementkonsulttjänster samt återförsäljer mjukvara inom KPB (kostnad per brukare), KPP, KPE, ABC-kalkylering

Läs mer

Kostnad per brukare (KPB) Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad information inom äldre- och handikappomsorg för 2008

Kostnad per brukare (KPB) Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad information inom äldre- och handikappomsorg för 2008 Kostnad per brukare (KPB) Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad information inom äldre- och handikappomsorg för 2008 Kostnad per brukare (KPB) Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad

Läs mer

Kostnad per brukare (KPB)

Kostnad per brukare (KPB) 2015-09-01 1 (10) Kostnad per brukare (KPB) Nyckeltalsdefinitioner Nyckeltalen är utvecklingsnyckeltal. För mer information kotakta Jan.Mohammad@skl.se eller gå in på www.kolada.se Sveriges Kommuner och

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-15 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Obs dag och tid! Tisdagen den 22 april 2014 kl 13.30 Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad information inom äldre- och handikappomsorg

Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad information inom äldre- och handikappomsorg Analysrapport Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad information inom äldre- och handikappomsorg Kostnad Per Brukare (KPB) Analysrapport Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av Bilaga 5: Rangordning av kommunerna Bilaga 5 innehåller en tabell med värdena för alla indikatorer per kommun. För varje indikator anges kommunens värde på indikatorn och värdets rangordning i förhållande

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Ekonomiutskottet maj 2013. Socialförvaltningen

Ekonomiutskottet maj 2013. Socialförvaltningen Ekonomiutskottet maj 2013 Socialförvaltningen Ekonomisk resultat 2013-04-30 Socialnämnden ÅRSBUDGET UTFALL Resultat Riktvärde: 32% efter Jan-Apr 2013 Utfall hämtat 08.05.2013 periodisering ADMINISTRATION/LEDNING/VERKSAMHETSUTVECKLARE

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Kostnad Per Brukare. Nybro kommun resultat för utfall Mathias Sunnegård

Kostnad Per Brukare. Nybro kommun resultat för utfall Mathias Sunnegård Kostnad Per Brukare Nybro kommun resultat för utfall 2013 Mathias Sunnegård mathias.sunnegard@ensolution.se Andreas Johansson andreas.johansson@ensolution.se Agenda Introduktion till KPB och projektet

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2013 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2013 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2013 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2013-10-30 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om Brottsofferjouren

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2011-12-12 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

per landsting samt total i riket 2010-2015

per landsting samt total i riket 2010-2015 Koll på Läkemedel statistik per landsting samt total i riket 2010-2015 Presentation framtagen av Margita Jacobsson SPF Seniorerna och Pharma XY och bearbetad av Lars Rönnbäck Andel av befolkningen 80+

Läs mer

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014)

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) FA-kod Leveransområden /FAKommunkod Kommun 1 Stockholm 0114 Upplands-Väsby 1 Stockholm 0115 Vallentuna 1 Stockholm

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2 I Sverige liksom i många andra länder har gapet mellan förtroendevalda och medborgarna blivit allt större. Färre går med i politiska partier, det är stor

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2015

Barn berörda av avhysning 2015 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2015 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 472 stycken. Det är en ökning med ca 3 procent jämfört med 2014 då antalet uppgick till 459.

Läs mer

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Innehåll 1 Medlemsutveckling 4 2 Medlemsutveckling i procent från årets början 4 3 Medlemsutveckling - antal medlemmar 12 månaders förändring 5 4 Översikt Lokalavdelningar:

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014-05-27 Dnr 27996/2013 1(7) Avdelningen för regler och behörighet Statsbidrag Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården Beslutat

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Förändring i kommunal fastighetsavgift

Förändring i kommunal fastighetsavgift 2016-04-29 1 2008-2016 ift 2008 2016 Värden i kronor Kod Namn inv 1/11 2007 Basvärde 2008 1314,52*inv 1/11 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 Intäkt av 2011 114 Upplands Väsby 38 027 49 987 184

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland 2014-02-26 Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2014 visar följande: A) Störst ökning av nybilsregistreringarna

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2014-06-24 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för maj 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland B) Supermiljöbilar ökar kraftigt

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2010:5 Publiceringsdatum:

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Halvårsuppföljning. Hemtjänst / LOV

Halvårsuppföljning. Hemtjänst / LOV Halvårsuppföljning Hemtjänst / LOV 2016 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 17 053 Långsiktig ökningstakt av hemtjänst (Hemtjänsttimmar per månad) 18 574 19 816 20 814 24 990 27 535 26 737

Läs mer