och personer med funktionsnedsättning utfall 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "och personer med funktionsnedsättning utfall 2010"

Transkript

1 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2010

2

3 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2010

4 Upplysningar om innehållet: Peter Nilsson, Camilla Eriksson, Yvonne Thorell, Sveriges Kommuner och Landsting, 2011 ISBN: Foto: Folio Produktion: ETC Kommunikation Tryck: Modintryckoffset, oktober 2011

5 Förord Kostnad per brukare (KPB) är ett instrument för kommunens uppföljning av verksamhet och kostnader inom bland annat äldreomsorgen. Eftersom KPB bygger på individrelaterad kostnadsredovisning där de olika insatserna har kostnadsberäknats och kopplats till den enskilda brukaren skapas goda möjligheter att följa upp kostnadsutvecklingen och jämföra olika enheter. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar för att stötta kommunernas jämförelsearbete genom att bland annat presentera data och skapa arenor för möten. Från och med i år är det möjligt för kommuner som arbetar med KPB att lägga in sina nyckeltal i databasen Kolada. Syftet med denna rapport är att underlätta spridning och tolkning av dessa nyckeltal. Rapporten syftar även till att ge nya infallsvinklar för att stimulera en bredare användning av data från KPB. Rapporten är utarbetad av Peter Nilsson (SKL) tillsammans med Camilla Eriksson (SKL) och Yvonne Thorell (SKL och Borlänge kommun). Ensolution AB har bidragit med underlag till rapporten. Stockholm i september 2011 Stefan Ackerby Ordförande i styrgruppen för KPB

6

7 Innehåll 7 Kostnad per brukare (KPB) 7 Vad är KPB? 7 Varför använda KPB? 7 Nyheter inom KPB 9 Allmän översikt 11 Jämförelser mellan kommuner 12 Vad beror kostnadsskillnaderna på? 13 Kostnad per invånare 13 Ordinärt boende 17 Särskilt boende 20 LSS 25 Sammanfattande slutsatser och tabell 32 Effektivitet kostnader och kvalitet 37 Egna KPB jämförelser med hjälp av Kolada

8

9 1 KAPITEL Kostnad per brukare (KPB) Kostnad per brukare är en metod för att beräkna kommunens kostnader för olika insatser och hur dessa kostnader kan knytas till den enskilde brukaren. Genom att KPB bygger på avidentifierade individ data kan kostnaden för vård och omsorg för olika typer av brukare sammanställas och utgöra grunden för uppföljning ur olika perspektiv. KPB är en efterkalkyl och bygger på helårsutfall där samtliga kostnader för den aktuella verksamheten i en kommun ingår. För mer information om metoden gå in på webbplatsen och klicka på Länk till mer information om metoden. Sveriges Kommuner och Landstings roll inom KPB är att underhålla samt vidareutveckla metoden. Ett viktigt stöd i detta arbete är en referensgrupp bestående av representanter från 16 kommuner som har infört samt arbetar med KPB. Målet med KPB är att förbättra kommunernas möjligheter till jämförelser och bidra till en fördjupad analys. Därför verkar SKL också för att stötta kommunernas jämförelsearbete genom att bland annat presentera data och skapa arenor för möten. I den här rapporten finns uppgifter för verksamheterna vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Varför använda KPB? Det främsta användningsområdet för KPB är uppföljning, analys och styrning i den egna kommunen. KPB kan också användas på följande sätt: > > Metoden är standardiserad vilket möjliggör jämförelser med andra kommuner > > Insatser och konsumtion per brukare kan följas över tid, och prognoser av framtida behov kan tas fram > > Uppföljning kan göras av vilka insatser som ges till olika målgrupper och till vilken kostnad > > KPB kan utgöra underlag vid upphandlingar, till exempel vid införande av LOV (Lagen om valfrihetssystem) Nyheter inom KPB Under 2011 har SKL inbjudit till nätverksträffar med kommuner som har infört KPB inom verksamheterna omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Vid träffarna jämförs KPBnyckeltal, och kommunerna delar med sig av sina erfarenheter av arbetet med nyckeltalen på hemmaplan. Eftersom träffarna har varit mycket uppskattade kommer SKL att bjuda in till sådana även under Kostnad per brukare 7

10 Kapitel 1. Kostnad per brukare (KPB) Från och med år 2011 är det också möjligt för kommuner som arbetar med KPB att via inloggning lägga in sina nyckeltal från KPB i den nya kommunoch landstingsdatabasen Kolada (www.kolada.se). Med hjälp av databasen kan kommunerna snabbare jämföra sig med andra. I kapitel 5 beskrivs hur nyckeltalen tas fram ur databasen. 8 Kostnad per brukare

11 2 KAPITEL Allmän översikt I dag är åttiofyra kommuner med i Kostnad per bruk are och fler väntas ansluta under året. Här redo visas jämförande analyser endast från femtioåtta kommuner eftersom flera har anslutit under året och alla som är med har inte hunnit leverera data i tid till rapporten. bild 1. Kommuner som är med i KPB Alingsås Hallstahammar Skara Alvesta Hammarö Skurup Askersund Heby Sotenäs Bengtsfors Högsby Svedala Boden Jokkmokk Säffle Bollebygd Kalmar Tanum Bollnäs Karlskrona Tierp Borlänge Karlstad Tingsryd Borås Katrineholm Trosa Burlöv Knivsta Uddevalla Båstad Kristianstad Ulricehamn Dals-Ed Kumla Vansbro Enköping Kungsbacka Vara Eslöv Laholm Varberg Fagersta Laxå Vimmerby Falkenberg Lindesberg Vindeln Falun Ljusdal Vänersborg Flen Ludvika Växjö Forshaga Luleå Åmål Färgelanda Lysekil Åstorp Gagnef Mellerud Älmhult Gislaved Mora Älvkarleby Gotland Mullsjö Älvsbyn Grästorp Ockelbo Ängelholm Gällivare Oskarshamn Örebro Gävle Oxelösund Örnsköldsvik Göteborg Partille Östersund Hallsberg Ronneby Övertorneå Kostnad per brukare 9

12 Kapitel 2. Allmän översikt Kommunerna i jämförelsen är både större och mindre och är spridda över hela landet. Kommunerna i rapporten utgör tillsammans ett stort material: > > Den totala summan brukarrelaterade kostnader som kan redovisas på individnivå med hjälp av KPB är ca 27 miljarder kronor > > Tillsammans har kommunerna ca 1,7 miljoner invånare, vilket motsvarar ca 18 procent av Sveriges befolkning Sammantaget för alla kommuner i rapporten fördelades kostnaderna 2010 mellan de olika verksamheterna enligt bilden nedan. Under senare år har andelen särskilt boende minskat medan den öppna verksamheten har ökat. bild 2. Kostnadsfördelning i procent mellan olika verksamhetsområden 2010 LSS Särskilt boende Ordinärt boende Öppen verksamhet 1 % 40 % 27 % 32 % 10 Kostnad per brukare

13 3 KAPITEL Jämförelser mellan kommuner I detta kapitel jämförs kostnader mellan kommun er genom ett antal nyckeltal. Jämförelserna kan ge underlag för att identifiera var förbättringsarbete kan ske. Avsnittet inleds med en jämförelse av fördelningen av kostnader mellan verksamhetsområden och kostnad per invånare. Sedan följer en jämförelse av produktivitet och ytterfall (kostnadskrävande brukare). Nyckeltalen är uppdelade i verksamhetsområden: ordinärt boende, särskilt boende och insatser inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). I jämförelserna görs två olika typer av analyser, ytterfall och produktivitet. Med ytterfall avses brukare över ett visst kostnadsintervall, dvs. andelen mycket resurskrävande brukare. Produktivitet definieras som den produktionsvolym som åstadkoms med de resurser som används, mätt med kostnader, t.ex. hur mycket det kostar att producera en timme hemtjänst. För att ge exempel på olika arbeten i kommunerna med avseende på KPB innehåller avsnitten inom varje verksamhetsområde exempel från det lokala arbetet. För att underlätta jämförelserna har olika prestationsnivåer valts, dvs. en nivå för de kostnader som anses ligga på en god nivå och andra nivåer för de kostnader som har utrymme för förbättringar. Nivåerna skiljs åt med hjälp av färgerna bredvid: God nivå Acceptabel nivå med utrymme för förbättring Nivå med utrymme för förbättring Gränserna för de olika nivåerna finns beskrivna i samband med respektive nyckeltal och i kapitel 5. Nivåerna har valts utifrån analyser och värderingar som bland annat bygger på: > > Diskussioner i en referensgrupp med representanter från 12 kommuner > > Resultat för enskilda kommuner där utrymmet för förbättring har kunnat beräknas > > Flerårsanalyser i jämförelser mellan kommunerna > > Nivå på utförd brukartid i förhållande till beviljad och arbetad tid > > Variation mellan kommunerna > > Variation inom de enskilda kommunerna > > Indexuppräkning av nivåerna för att ta hänsyn till inflation och löneförändringar görs årligen Nivåerna ska ses som en vägledning för kommunerna att enklare analysera vilka områden de behöver lägga mer eller mindre fokus på. En hög kostnad kan indikera att verksamheten inte är effektiv, men kan också vara resultatet av en medveten satsning på högre kvalitet. Kostnad per brukare 11

14 Kapitel 3. Jämförelser mellan kommuner bild 3. Fördelning av kostnader mellan olika insatsområden Särskilt boende LSS Ordinärt boende Öppen verksamhet Knivsta Borlänge Örebro Kalmar Flen Östersund Askersund Laxå Hallsberg Vara Katrineholm Karlstad Säffle Båstad Växjö Mora Varberg Gävle Ulricehamn Lindesberg Gotland Bollnäs Älvsbyn Tierp Grästorp Ronneby Enköping Laholm Oskarshamn Eslöv Alvesta Bollebygd Älvkarleby Lysekil Gagnef Skurup Kungsbacka Boden Åmål Uddevalla Sotenäs Vänersborg Hammarö Fagersta Luleå Mullsjö Vansbro Ludvika Högsby Heby Ljusdal Vindeln Jokkmokk Gällivare Gislaved Övertorneå Älmhult Procent Skillnader i fördelning av kostnader mellan verksamhetsområden Bild 3 visar den procentuella fördelningen av de totala kostnaderna i KPB-analysen mellan särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SoL), insatser inom ordinärt boende enligt SoL, insatser enligt LSS och i öppen verksamhet. Uppgifterna gäller både egen och privat regi och samtliga brukare. I bilden åskådliggörs hur balansen ser ut mellan ordinärt boende, särskilt boende, LSS och öppen verksamhet i de deltagande kommunerna. Kommun en bör observera fördelningen i samband med sitt eget förbättrings- och jämförelsearbete. En kostnads besparing ger störst effekt inom det område som står för den största delen av total kostnaderna. Diagrammet visar att det är stora skillnader i hur kommunernas kostnader är fördelade mellan olika verksamhetsområden. I Älmhult står särskilda boenden för ca 60 procent av totalkostnaden medan samma verksamhet i Knivsta står för endast 23 procent. Vad beror kostnadsskillnaderna på? En förklaring till de stora skillnaderna mellan kommunerna är deras olika struktur. Kommuner i norra Sverige har ofta långa reseavstånd, och då kan det vara mer effektivt att lägga en större andel insatser inom särskilt boende än inom ordinärt boende. Likaså ger en högre andel äldre i befolkningen ett större behov av särskilt boende. Skillnaderna mellan kommunernas insatser kan dock inte bara förklaras av strukturen utan också av historik eller en medveten eller omedveten satsning på en hög andel av någon insats. 12 Kostnad per brukare

15 bild 4. Kostnad per invånare 80+, hemtjänst och särskilt boende Karlstad Knivsta Säffle Vara Båstad Örebro Flen Ludvika Fagersta Hallsberg Laxå Varberg Östersund Älvkarleby Eslöv Tierp Ronneby Bollnäs Borlänge Mora Falun Katrineholm Alvesta Askersund Grästorp Lindesberg Laholm Ulricehamn Gotland Oskarshamn Skurup Växjö Mullsjö Åmål Älvsbyn Uddevalla Kungsbacka Bollebygd Heby Vänersborg Hammarö Gävle Sotenäs Enköping Älmhult Kalmar Vansbro Gagnef Boden Högsby Vindeln Ljusdal Lysekil Jokkmokk Luleå Övertorneå Gislaved Gällivare Särskilt boende Hemtjänst Tusental Kostnad per invånare Bild 4 till vänster visar kostnad per invånare 80 år och äldre med insatser inom hemtjänsten (ex klusive hemtjänst som ges i boende utan heldygns omsorg och hemsjukvård). För särskilt boende ingår hälsooch sjukvårdspersonal och hemtjänst i boende n utan heldygnsomsorg, i både egen och priv at regi. Eftersom kostnaden för äldreomsorg relateras till den grupp som har störst behov av omsorg (80 år och äldre) framgår skillnader mellan kommunerna i omfattningen av äldreomsorg. Genom att jämföra kostnaden för särskilt boende med kostnaden för hemtjänst får man också en uppfattning om en kommun har en annan strategi i fördelningen av hemtjänst respektive särskilt boende än andra kommuner. För att förstå dessa skillnader är det viktigt att analysera olikheter i förutsättningar och prioriteringar. Det kan röra sig om utbud, satsningar på öppen verksamhet, geografiska förutsättningar och riktlinjer för biståndsbedömning m.m. Diagrammet visar att kommunerna skiljer sig mycket åt i fråga om kostnader per invånare 80 år och äldre. Kostnaden för särskilt boende per invånare i den kommun med lägst kostnad är ca kr medan den med högst är ca kr. Det skiljer mindre inom hemtjänsten där Heby har lägst kostnad med kr per invånare, jämfört med Falun som har kr per invånare. Ordinärt boende Kostnad per hemtjänsttimme Jämförelserna på nästa sida visar kostnaden per beviljad eller utförd hemtjänsttimme i egen regi, exklusive delegerad hälso- och sjukvård och boende stöd och gäller samtliga brukare. Kostnad en per hemtjänsttimme inkluderar kostnader för administration. Majoriteten av de kommuner som beräknar nyckel talet kostnad per timme med hemtjänst använder sig av beviljad tid. En ökande andel övergår dock till utförd tid, vilket är en säkrare uppgift. Eftersom skillnaden mellan beviljad och utförd tid kan vara stor redo visas från och med denna rapport två olika nyckeltal för att öka jämförbarheten. Kommunerna är indelade i tre olika nivåer utifrån kostnaden per beviljad timme: 1. Timkostnad under 385 kr 2. Timkostnad kr 3. Timkostnad över 440 kr Kostnad per brukare 13

16 Kapitel 3. Jämförelser mellan kommuner bild 5. Kostnad per beviljad hemtjänstimme Kommun Kronor per timme Växjö 297 Bollnäs 309 Luleå 313 Uddevalla 322 Gotland 334 Tierp 344 Åmål 346 Boden 349 Gävle 363 Knivsta 363 Karlstad 369 Älmhult 370 Laholm 372 Älvsbyn 372 Kalmar 379 Ulricehamn 379 Lysekil 384 Ronneby 389 Vindeln 391 Gällivare 391 Oskarshamn 393 Vänersborg 397 Östersund 398 Borlänge 404 Övertorneå 408 Vara 410 Mullsjö 412 Laxå 412 Varberg 413 Kommun Kronor per timme Kungsbacka 425 Eslöv 434 Hallsberg 436 Falun 437 Katrineholm 443 Gagnef 450 Älvkarleby 451 Heby 457 Hammarö 458 Sotenäs 469 Örebro 473 Ludvika 474 Gislaved 476 Ljusdal 485 Bollebygd 488 Åstorp 491 Lindesberg 495 Högsby 496 Skurup 498 Grästorp 501 Enköping 504 Flen 508 Askersund 512 Vansbro 514 Mora 522 Säffle 525 Jokkmokk 564 Ovägt medel 424 bild 6. Spridning av kostnaden per hemtjänsttimme inom respektive kommun Max Kronor per timme Min Medel Växjö Luleå Uddevalla Gotland Tierp Boden Gävle Karlstad Älmhult Laholm Älvsbyn Kalmar Ulricehamn Lysekil Ronneby Vindeln Gällivare Oskarshamn Vänersborg Östersund Borlänge Övertorneå Vara Laxå Varberg Alvesta Kungsbacka Båstad Eslöv Hallsberg Falun Katrineholm Gagnef Älvkarleby Heby Hammarö Örebro Ludvika Gislaved Ljusdal Lindesberg Skurup Enköping Flen Vansbro Säffle Fagersta Jokkmokk 14 Kostnad per brukare

17 bild 7. Kostnad per utförd timme med hemtjänst Kommun Gotland 334 Borlänge 404 Båstad 434 Gagnef 467 Sotenäs 524 Gävle 548 Fagersta 553 Ljusdal 570 Vänersborg 576 Flen 600 Kronor per timme Bild 5 visar att kostnaden för en beviljad hemtjänsttimme varierar från 297 kr till 564 kr mellan kommunerna. De kommuner som kan redovisa utförd tid uppvisar också stora skillnader, från 334 kr till 600 kr, se bild 7. Många av dem har en hög timkostnad vid en jämförelse med beviljad tid. Utförda timmar är i regel något färre än beviljade eftersom kommunerna inte alltid utför allt de beviljar, och det leder till en högre timkostnad. Bild 6 visar kostnadsspridningen av hemtjänsttimmarna inom varje kommun där det är möjligt att redovisa det. Triangeln visar medelvärdet för kommunen och strecket visar spridningen av kostnaden för hemtjänstgrupperna inom kommunerna. En av de positiva effekterna av att använda KPB är att kommunerna får ordning och reda i sitt verksamhetssystem och sitt ekonomisystem. Det tar dock ofta något år innan kommunen med högre säkerhet kan ta fram rätt antal timmar med hemtjänst som ligger till grund för beräkningen av kostnaden för en hemtjänsttimme. För de kommuner som genomför KPB första året bör man tolka resultatet med försiktighet. Vad beror kostnadsskillnaderna mellan kommunerna på? Hemtjänsten är en särskilt personalintensiv insats och därför får lönenivåer (inklusive vikariekostnader), rätt till heltidstjänster och personaltäthet stor betydelse för kostnaden. Det är alltså extra viktigt hur kommunen organiserar och planerar arbetet. Personalens tid hos brukaren, restider till brukarna och dubbelbemanning påverkar timkostnaden. Kommunernas arbete med kostnad per hemtjänsttimme Inom hemtjänsten pågår på många håll en översyn av den geografiska indelningen av hemtjänstgrupper. Exempel på funderingar är var personalgrupperna utgår från, hur restiden kan minskas och vilka tekniska hjälpmedel som kan användas. Är grupperna tillräckligt stora i förhållande till brukarnas behov? Tendensen är fler sammanslagna grupper inom större geografiska områden för att öka planeringsflexibiliteten, speciellt i små kommuner. Detta kan dock ha negativa konsekvenser på kontinuiteten för brukaren. Vissa kommuner har effektiviserat planeringen för flera olika verksamhetsområden genom att anställa centralt placerade samordnare. Dessa planerar och synkroniserar personalförsörjning, rutt er, akutrekrytering osv. för olika verksamheter. Inom enheterna frigörs därmed tid för enhetschefer och övrig personal. Olika IT-stöd för att underlätta planering och bemanning finns på marknaden. Allt fler kommuner inför system för att mäta och följa upp utförd tid inom hemtjänsten, vilket bl.a. syftar till att skapa förbättrad resursfördelning och möjliggöra bättre kontroll över delegerade HSLinsatser. Valfrihet enligt lagen om valfrihet (LOV) förutsätter också en övergång till ett prestationsbaserat ersättningssystem. Det finns inte alltid en förankring mellan biståndsbedömda insatser och verksamheternas resurstilldelning. Det innebär att uppföljningen av budgeterade medel försvåras och förlorar i värde. För de kommuner som har en hög kostnad per hemtjänsttimme kan mätningar vara till hjälp för att identifiera var i organisationen kostnaderna finns. Sådana mätningar har i flera kommuner medfört att besluten har reviderats och så även schablontiderna i hemtjänsten. Det har medfört att beslutad tid och utförd tid allt oftare stämmer överens. Som ett led i effektivisering och kostnadsrationalisering har allt fler kommuner infört en förenklad biståndsbedömning där den sökande själv fyller i en ansökan om serviceinsatser inom hemtjänsten. Det kan gälla städning, tvätt, inköp och fönsterputsning samt trygghetslarm. I ansökan beskrivs funktionsnedsättningen och hur detta påverkar den sökandes förmåga att själv utföra de sysslor han eller hon ansöker om hjälp med. Beskrivningen ersätter den utredning som biståndsbedömaren tidigare gjorde. Dock finns en risk att de beslutade timmarna kan bli fler än vid en traditionell biståndsbedömning. Återkommande krav på resurseffektivisering och besparingar har lagt ökat fokus på bemanningsenheter och personalpooler. I samband med konkurrensutsättning av verksamheter med risk för övertalighet inom den egna verksamheten spelar bemanningsenheten en viktig roll. Om en brukare väljer en annan utförare än kommunen ska den Kostnad per brukare 15

18 Kapitel 3. Jämförelser mellan kommuner enskilda enheten inte bära kostnaden för övertaligheten. I stället ska den hanteras centralt genom bemanningsenheten. Bemanningsenheter underlättar för enheterna att styra sina kostnader och ger ökad möjlighet till en flexibel planering av personalförsörjningen. Detta möjliggör också en effektivare planering inom förvaltningen att hantera svängningar över flera olika verksamhetsområden. För ett antal kommuner har införandet av LOV inneburit att nya krav på kvalitet, effektivisering och samordning har ställts på den egna verksamheten. Det är viktigt att kommunen har kunskap om och kontroll över den egna aktuella kostnaden för att kunna beräkna ersättningen per timme till utföraren och vilken beräkningsenhet som ska användas; beviljad eller utförd timme. Det kan dock vara svårt att i förväg beräkna efterfrågan på den egna verksamheten som utförare i konkurrens med andra, vilket t.ex. kan resultera i att för stora eller för små personalneddragningar görs. Kostnad per timme med boendestöd Bild 8 visar kommunernas kostnad per timme med boendestöd i egen regi, samtliga brukare. Kostnader för boendestöd har tidigare inte varit med i jämförelserna eftersom kommunerna bl.a. har haft problem med att dela på kostnader och timmar mellan hemtjänst och boendestöd. Fler kommun er kan nu lämna tillförlitliga uppgifter, även om siffror na än så länge bör tolkas med försiktighet. Kostnaden för boendestöd varierar mellan kommunerna, från 198 kronor till 965 kr per timme. Kommunernas arbete med kostnad per timme med boendestöd Några kommuner har vidtagit liknande effektiviseringsåtgärder som inom hemtjänsten i boendestödet vilket har medfört sänkta kostnader. Inom boendestödet har i några fall överkapacitet av personal uppstått. Tilldelningen av budgetmedel har i stort sett endast räknats upp utifrån ramen. Även boendestödets medel kan med fördel beräknas utifrån en rörlig resursfördelningsmodell. Andel ytterfall i ordinärt boende Procentandelen brukare inom ordinärt boende med insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) med en årskostnad som överstiger kr framgår av Bild 9 nedan. Det gäller både egen och privat regi och samtliga brukare. Bild 9 visar andelen ytterfall (resurskrävande brubild 8. Kostnad per timme med boendestöd Kommun Kronor per timme Hammarö 198 Ljusdal 207 Vansbro 225 Gislaved 243 Tierp 259 Övertorneå 270 Uddevalla 272 Laholm 274 Gagnef 291 Älmhult 301 Vänersborg 317 Kalmar 320 Bollebygd 337 Laxå 347 Enköping 349 Gällivare 349 Varberg 350 Jokkmokk 368 Borlänge 370 Luleå 383 Gotland 388 Bollnäs 389 Växjö 398 Oskarshamn 418 Flen 420 Kungsbacka 433 Hallsberg 435 Säffle 442 Gävle 442 Lysekil 451 Mora 491 Älvkarleby 511 Örebro 568 Askersund 603 Alvesta 617 Katrineholm 643 Eslöv 654 Ulricehamn 661 Sotenäs 667 Vindeln 692 Knivsta 965 Ovägt medel 422 kare) inom ordinärt boende. Samtliga kommuner har en relativt låg andel ytterfall, från 0 procent i den kommun som har lägst andel till 3,8 procent i den med den högsta andelen. Det går inte att se något samband mellan en hög andel ytterfall och en hög timkostnad för hemtjänsten. 16 Kostnad per brukare

19 bild 9. Procentandel ytterfall inom ordinärt boende Kommun Procentandel brukare Åmål 0,0 Skurup 0,2 Lysekil 0,3 Ludvika 0,3 Tierp 0,4 Vindeln 0,4 Laholm 0,5 Mullsjö 0,5 Heby 0,6 Gislaved 0,6 Högsby 0,7 Flen 0,7 Hammarö 0,7 Örebro 0,7 Fagersta 0,7 Ronneby 0,8 Älmhult 0,8 Ljusdal 1,0 Jokkmokk 1,0 Gotland 1,0 Karlstad 1,0 Ulricehamn 1,0 Varberg 1,0 Växjö 1,0 Älvkarleby 1,1 Uddevalla 1,1 Grästorp 1,3 Luleå 1,3 Kommun Procentandel brukare Sotenäs 1,4 Bollebygd 1,5 Älvsbyn 1,6 Alvesta 1,6 Enköping 1,7 Bollnäs 1,7 Gävle 1,8 Mora 1,8 Vänersborg 1,9 Östersund 2,0 Gällivare 2,0 Lindesberg 2,0 Kungsbacka 2,1 Gagnef 2,2 Hallsberg 2,3 Båstad 2,4 Katrineholm 2,4 Boden 2,4 Vansbro 2,5 Askersund 2,7 Säffle 2,7 Kalmar 2,9 Laxå 3,0 Eslöv 3,0 Oskarshamn 3,0 Falun 3,0 Knivsta 3,1 Borlänge 3,8 Vad beror kostnadsskillnaderna mellan kommunerna på? En hög andel ytterfall inom ordinärt boende indikerar att det finns många brukare som har ett omfattande behov av vård och omsorg. Skillnader i behov är bland annat ett resultat av ålderstrukturen i kommunen. Ofta skulle kostnaden för brukarna med de största behoven minska om de i stället bodde i ett särskilt boende. Ibland är detta dock inte möjligt på grund av lång väntetid eller för att kommunen tilllämpar kvarboendeprincipen. Kommunernas arbete med andelen ytterfall inom ordinärt boende Vissa kommuner har en stor andel särskilda boendeplatser och erbjuder till viss del brukare med större omvårdnadsbehov särskilt boende i stället för hemtjänst i det ordinära boendet. Detta leder å ena sidan till få ytterfall inom hemtjänsten men å andra till att driva upp kostnaderna inom särskilda boende n, eftersom vissa brukare hade kunnat bo kvar i det egna hemmet med hemtjänstinsatser till en lägre kostnad. Ett bristande samarbete mellan kommuner och landsting har i flera fall lett till höga kostnader för kommunerna, på grund av otydligheter i gränsdragningen mellan egenvård och hälso- och sjukvård. Det är viktigt att båda parterna är överens om gränsdragningen när kommunerna tar över hemsjukvården. Särskilt boende Kostnad per dygn i särskilt boende Bild 10 visar kostnaden per verkställt dygn inom särskilt boende enligt SoL och HSL i egen regi. Boende för psykiskt funktionshindrade och boende utan heldygnsomsorg (servicehus) ingår inte. Samtliga brukare omfattas. Kostnad per brukare 17

20 Kapitel 3. Jämförelser mellan kommuner bild 10. Spridning av dygnskostnaden inom särskilt boende inom respektive kommun Max Kronor per dygn Min Medel Eslöv Alvesta Fagersta Åmål Varberg Ronneby Karlstad Vara Vänersborg Östersund Gällivare Övertorneå Örebro Lindesberg Ulricehamn Ljusdal Enköping Boden Grästorp Älmhult Laholm Tierp Askersund Vansbro Växjö Säffle Luleå Gotland Mora Mullsjö Bollnäs Hammarö Skurup Älvsbyn Hallsberg Borlänge Katrineholm Gävle Uddevalla Högsby Heby Jokkmokk Knivsta Gislaved Vindeln Falun Lysekil Ludvika Sotenäs Bollebygd Båstad Flen Laxå Oskarshamn Gagnef Älvkarleby Kungsbacka Kalmar Kommunerna är indelade i tre olika nivåer utifrån kostnaden per dygn: 1. Dygnskostnad under kr 2. Dygnskostnad kr 3. Dygnskostnad över kr Bilden visar kostnaden per dygn i särskilt boende. Triangeln visar medelvärdet för kommunen och strecket visar spridningen mellan de särskilda boendena inom kommunen. Medelkostnaden varierar mellan kr och kr. Skillnaden mellan kommunerna är något mindre än förra året trots att fler kommuner är med i jämförelsen. Vad beror kostnadsskillnaderna mellan kommunerna på? De faktorer som främst påverkar dygnskostnaden är personaltätheten och personalens anställningsvillkor. Rätt till heltid utan en schemaläggning där personalen delar sin arbetstid över dagen eller mellan andra enheter leder ofta till högre kostnader. En stor andel legitimerad personal innebär också högre kostnader. En annan faktor är beläggningen på boendena. Om en kommun har haft stor omsättning på sina platser i de särskilda boendena under ett år eller om platser har stått tomma kan detta öka dygnskostnaden. En låg omsättning med långa väntetider kan också leda till högre kostnader i andra delar av verksamheten, t.ex. i ordinärt boende. Kommunernas arbete med kostnaden per dygn inom särskilt boende Inom verksamhetsområdet särskilda boenden varierar storleken på boendena kraftigt, både inom den egna kommunen och mellan kommunerna. En tendens är att kommunerna skapar större enheter genom om- och nybyggnation. Detta ger stordriftsfördelar för personalplanering, lokalkostnader, kostorganisation, sjuksköterskeorganisation osv. Det har visat sig att de större boendena ofta är mer kostnadseffektiva än de mindre. Det finns olika sätt att hantera måltiderna i de särskilda boendena, t.ex. tillagning på plats, centralkök eller köp från externa leverantörer. Brukare i särskilda boenden med egna tillagningskök tycker ofta att matens kvalitet är högre än de som bor i ett särskilt boende med endast mottagningskök. Ett par kommuner har gått från centralkök till tillagningskök på boendena och märker att brukarna överlag är nöjdare med matens kvalitet och smak. Kostnad en för att strukturera om kostorganisationen måste ställas mot en eventuell ökning av kvaliteten. Problem med lokalkostnader finns inom flera kommuner. På grund av hyresavtal med i många fall flerårig avtalstid kan det vara svårt att reglera lokalkostnaderna och anpassa lokaltillgången efter behov. Detta resulterar i att verksamheter betalar för lokaler som inte utnyttjas. Även med den egna kommunen som hyresvärd kan höga tomhyror upp 18 Kostnad per brukare

21 stå. Flera kommuner har också svårt att sätta korrekta interna priser. Det är inte en självklarhet att de faktiska kostnaderna ligger till grund för priset. En del kommuner planerar insatserna på särskilda boenden på samma sätt som inom hemtjänsten. Personalbemanningen och planeringsförutsättningar påverkas av förändringen av delinsatsernas omfattning (t.ex. aktivering och dusch). Då planeras en rörligare insats som i större utsträckning kan variera i omfattning. En del i denna förändring är att skapa ett annat synsätt, nämligen att det är brukarens hem och inte personalens arbetsplats som brukaren flyttar in i. Produktiviteten och bemanningen inom dessa särskilda boenden kan då lättare påverkas av att behovet av insatser förändras. De kvalitetshöjande insatser som kommunerna kan även leda till en mer kostnadseffektiv verksamhet. Kommuner som arbetar med t.ex. välkomstbrev och har en väl fungerade planering för placering en av de boende får oftast ett högre värde i kvalitetsresultaten. Då brukaren är infor merad om vilka förutsättningar som gäller i ett boende har brukaren oftast därför inte några andra förväntningar De kommuner som har en väl fungerande hemtjänst har oftast ett mottagningsteam som möter upp brukaren i hemmet när denne t.ex. kommer hem från sjukhuset. Teamet ser till att allting fungerar från första dagen. Detta gör att brukaren känner sig trygg från första stund. Ytterfall i särskilt boende Bild 11 visar procentandel brukare inom särskilt boende med insatser enligt SoL/HSL med en årskostnad som överstiger kr. Det gäller både egen och privat regi och samtliga brukare. Bilden nedan visar att det är stora skillnader mellan kommunerna i andelen resurskrävande brukare (ytterfall). Kommunen med den minsta andelen bild 11. Procentandel ytterfall inom särskilt boende Kommun Procentandel brukare Grästorp 0,0 Åmål 0,0 Alvesta 0,3 Laholm 0,9 Bollnäs 1,2 Enköping 1,8 Lindesberg 2,0 Fagersta 2,5 Varberg 3,1 Östersund 3,4 Ulricehamn 4,0 Övertorneå 4,7 Eslöv 5,0 Ljusdal 5,2 Vänersborg 6,0 Askersund 7,4 Örebro 7,7 Luleå 7,8 Boden 9,0 Älmhult 9,5 Karlstad 10,0 Säffle 13,5 Växjö 14,0 Ronneby 14,4 Lysekil 16,5 Gotland 17,1 Katrineholm 17,6 Jokkmokk 17,6 Heby 18,0 Kommun Procentandel brukare Hallsberg 19,9 Gävle 20,0 Hammarö 20,1 Tierp 21,2 Båstad 21,8 Skurup 22,4 Mullsjö 22,7 Falun 22,8 Mora 22,8 Oskarshamn 23,0 Vansbro 23,9 Gällivare 25,1 Ludvika 28,0 Bollebygd 28,1 Gislaved 29,9 Uddevalla 30,0 Kungsbacka 30,7 Älvkarleby 30,9 Högsby 31,5 Borlänge 32,3 Älvsbyn 33,6 Flen 36,2 Kalmar 36,7 Knivsta 38,5 Gagnef 39,1 Vindeln 41,0 Sotenäs 49,5 Laxå 52,8 Kostnad per brukare 19

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

Kostnad per brukare. Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2011

Kostnad per brukare. Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2011 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2011 Kostnad per brukare JÄMFÖRELSER MELLAN KOMMUNER INOM OMSORG OM ÄLDRE OCH PERSONER

Läs mer

Kostnad Per Brukare. och personer med funktionsnedsättning utfall 2009

Kostnad Per Brukare. och personer med funktionsnedsättning utfall 2009 Kostnad Per Brukare Resultat och jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2009 Kostnad Per Brukare Resultat och jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Kostnad Per Brukare (KPB) utfall 2012

Kostnad Per Brukare (KPB) utfall 2012 Kostnad Per Brukare (KPB) utfall 2012 Vansbro kommun Ensolution AB Jenny Jonsson Erbjuder managementkonsulttjänster samt återförsäljer mjukvara inom Kalkylering - KPB, KPP, KPE, ABC-kalkylering Processutveckling

Läs mer

Kostnad Per Brukare Vingåker kommun

Kostnad Per Brukare Vingåker kommun Kostnad Per Brukare Vingåker kommun Individ och familjeomsorg Utfall 2011 Alingsås Heby Oxelösund Alvesta Högsby Partille Arboga Jokkmokk Ronneby Askersund Kalmar Skara Bengtsfors Karlskoga Skurup Boden

Läs mer

Kostnad per brukare. Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2012

Kostnad per brukare. Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2012 Kostnad per brukare Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2012 Kostnad per brukare Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall

Läs mer

Nationell konferens. Förbättringsarbete med hjälp av Kostnad Per Brukare (KPB)

Nationell konferens. Förbättringsarbete med hjälp av Kostnad Per Brukare (KPB) Nationell konferens Förbättringsarbete med hjälp av Kostnad Per Brukare (KPB) 1 Agenda 09.00 Registrering och kaffe 09.30 09.45 Inledning av Agneta Rönn, Sveriges kommuner och landsting 09.45 11.00 Presentation

Läs mer

Kostnad Per Brukare & Kompassen Tierps kommun 2012

Kostnad Per Brukare & Kompassen Tierps kommun 2012 Kostnad Per Brukare & Kompassen Tierps kommun 2012 Ensolution AB Jan van Helleputte Erbjuder managementkonsulttjänster samt återförsäljer mjukvara inom KPB (kostnad per brukare), KPP, KPE, ABC-kalkylering

Läs mer

Kostnad per brukare (KPB) Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad information inom äldre- och handikappomsorg för 2008

Kostnad per brukare (KPB) Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad information inom äldre- och handikappomsorg för 2008 Kostnad per brukare (KPB) Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad information inom äldre- och handikappomsorg för 2008 Kostnad per brukare (KPB) Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-15 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Obs dag och tid! Tisdagen den 22 april 2014 kl 13.30 Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens

Läs mer

Ekonomiutskottet maj 2013. Socialförvaltningen

Ekonomiutskottet maj 2013. Socialförvaltningen Ekonomiutskottet maj 2013 Socialförvaltningen Ekonomisk resultat 2013-04-30 Socialnämnden ÅRSBUDGET UTFALL Resultat Riktvärde: 32% efter Jan-Apr 2013 Utfall hämtat 08.05.2013 periodisering ADMINISTRATION/LEDNING/VERKSAMHETSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2010

KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2010 KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2010 Resultat för brukarnära indikatorer för boende och daglig verksamhet enligt LSS Förord Denna rapport är en sammanställning av de

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Vad kostar hemsjukvården i kommunerna? En metod att mäta hemsjukvårdens omfattning och kostnader Resultat från Jämtland och Värmland

Vad kostar hemsjukvården i kommunerna? En metod att mäta hemsjukvårdens omfattning och kostnader Resultat från Jämtland och Värmland Vad kostar hemsjukvården i kommunerna? En metod att mäta hemsjukvårdens omfattning och kostnader Resultat från Jämtland och Värmland Vad kostar hemsjukvården i kommunerna? En metod att mäta hemsjukvårdens

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka 2014-12-08 Uppdraget har fått uppdraget av Stadsdirektören i Nacka kommun att analysera socialtjänstens verksamhetskostnader med anledning

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Processutveckling och brukarkalkyler för en effektivare personlig assistans inom Halmstad kommun

Processutveckling och brukarkalkyler för en effektivare personlig assistans inom Halmstad kommun Processutveckling och brukarkalkyler för en effektivare personlig assistans inom Halmstad kommun Författare: Andreas Johansson, Ensolution AB, Gisela Thomas-Ruthér, Halmstad kommun, Socialförvaltningen,

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet KKIK

Kommunens kvalitet i korthet KKIK Kommunens kvalitet i korthet KKIK Det här är KKIK Kommunens kvalitet i korthet, KKIK, är ett kvalitetsnätverk inom Sveriges kommuner och landsting, SKL. Ca 200 kommuner deltog i mätningen 2012. Strömsund

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

för ordinärt boende i Borgholms kommun

för ordinärt boende i Borgholms kommun Lagrum SoL Version 1 Ansvarig för dokumentet Socialchef Fastställd av Socialnämnd Datum 141022 Nästa revidering senast 151022 Diarienr 2014/103-732 SN Plats i Q:et Ekonomi Resursfördelningsmodell för ordinärt

Läs mer

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-12-01 1(5) Eva Henriksson 046-355365 eva.henriksson@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik Revisionsrapport Resursfördelning inom LSSverksamheten - boende med särskilt stöd Kalmar kommun 3 november 2008 Christel Eriksson Stefan Wik 1 2008-11-03 Chistel Eriksson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Brytpunkt för kostnadseffektivitet- särskilt boende kontra hemtjänst

Brytpunkt för kostnadseffektivitet- särskilt boende kontra hemtjänst Brytpunkt för kostnadseffektivitet- särskilt boende kontra hemtjänst Åsa Bruhn, Högskolan Dalarna April 2014 Reviderad augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Frågeställningar...

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2011

KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2011 KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 211 Resultat för brukarnära indikatorer för boende och daglig verksamhet enligt LSS Förord Denna rapport är en sammanställning av de

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

HANDIKAPPNYCKLAR 2005

HANDIKAPPNYCKLAR 2005 NYCKELTALSPROJEKT FÖR JÄMFÖRELSER INOM KOMMUNAL HANDIKAPPOMSORG HANDIKAPPNYCKLAR 2005 PROJEKTRAPPORT Magnus Svensson Bengt Jartsell 2006-07-07 1 SAMMANFATTNING Sveriges kommuner och landsting startade

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun.

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun. 0 Gagnefs kommun basfakta Befolkning: 10 023 personer (2013) Yta: 760 kvadratkilometer Andel över 65 år med hemtjänst var år 2006 7,2 %, år 2011 11,6 % och år 2013 var siffran 7,6 %. Idag är 164 personer

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG Ku 1 i BESLUTSFÖRSLAG Tillämpning av LOV under 65 år Sociala omsorgsnämnden beslutade 2015-04-21 att tillämpa hemtjänstvalet för personer 18-64 år, enligt uppdrag i budget, för de personer som har hemtjänst

Läs mer