Strålskyddsnytt. Kompression kan spara stråldoser. [nr , årgång 19]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strålskyddsnytt. Kompression kan spara stråldoser. [nr 2 2001, årgång 19]"

Transkript

1 en tidning från ssi - statens strålskyddsinstitut Strålskyddsnytt [nr , årgång 19] [tillgänglig i sin helhet via Foto: Susanna Ask Med sin nya kompressionsanordning klarar Lena Harning med lätthet kompressionen ensam och hon hoppas att användningen av kompression kommer att öka med den nya metoden. Kompression kan spara stråldoser innehåll 2/2001 Exponering för radiofrekventa fält och mobiltelefoni 3 Långsiktigt förvar av använt kärnbränsle 4 Ny konvention om radioaktivt avfall 7 Solarielysrör svår nöt för standardiserare 8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet Utsläpps- och omgivningskontroll 11 Hantering av radioaktivt avfall och kärnavfall 14 Nya bestämmelser för transport av radioaktiva ämnen 16 Mot nya ICRP-rekommendationer 17 FN:s vetenskapliga strålningskommitté (UNSCEAR) 18 Riksmätplatsen håller måttet 24 karin lindblom berättar om en ny metod Användning av kompression vid röntgenundersökningar minskar stråldosen till patienten med 50 procent, men metoden är krånglig och den används av få. Många har frågat efter en enklare kompressionsmetod. Lena Harning, röntgensjuksköterska vid Medicinsk Röntgen i Skärholmen utanför Stockholm fick en idé om hur metoden kunde förenklas och satsade på att utveckla den fick hon Stockholms stads uppfinnarpris på kronor. Kompression innebär att buken pressas samman så att patienten blir tunnare. Det krävs därmed en lägre stråldos för att röntgenstrålarna ska tränga igenom. Röntgenbilderna blir också bättre vilket gör att diagnosen blir säkrare och att färre bilder måste tas om.

2 Kompressionsapparaten kan förflyttas längs röntgenbordet. Med hjälp av handtaget ökas plattans tryck mot patientens kropp och vävnaderna komprimeras. På så sätt kan stråldosen minskas och det innebär även att den diagnostiska säkerheten ökar. Teckning: Industridesigner Gustav Wikman utgivare statens strålskyddsinstitut ansvarig utgivare britt ekman redaktör lars persson grafisk form bosse alenius redaktion wolfram leitz lynn hubbard, ann-christin hägg upplaga 2500/4 nr per år adress statens strålskyddsinstitut informationsstaben stockholm tel / fax hemsida issn Författarna svarar själva för innehållet i sina artiklar. Materialet får användas fritt om källan uppges. För illustrationer och fotografier krävs tillstånd av SSI eller upphovsrättsinnehavaren. I SSI-rapporten Kompression vid ländryggsröntgen, framkommer att stråldosen till patienten i genomsnitt halveras när kompression används. Från strålskyddssynpunkt finns det alltså mycket att vinna och kompression bör användas vid undersökning av buk, aorta, rygg, bäcken, höfter och vid urografi. Många slarvar idag Men enligt SSI-rapporten används kompression bara vid sex procent av dessa undersökningar. Den främsta orsaken till att många slarvar kan vara att dagens metod är krånglig och tar tid. Den innebär att ett brett band spänns över patienten och pressar en kudde mot magen. Enligt rapporten är dessutom kunskapen om nyttan av kompression och hur den ska utföras låg hos många liksom motivationen att använda kompression. Kraven på att använda kompression är inte särskilt hårda. Dessutom ska allt gå så fort idag och röntgensjuksköterskan utför oftast undersökningen ensam utan assistans av sjukvårdsbiträde. Det är förståeligt att många slarvar, säger Lena. Ny enklare metod Den nya kompressionsanordningen är lätt att använda och den kan anpassas till olika undersökningsbord. Den komprimerar rakt uppifrån med hjälp av en platta som sitter på en pelare. Patienten roterar inte åt sidan, vilket ofta är fallet när bandet dras åt med den gamla metoden. Den kräver inte någon fysisk styrka, trycket ökas genom att sjuksköterskan pumpar med ett handtag. En spärranordning hindrar att trycket mot patienten blir högre än 20 kg och risken att patienten skadas är därför liten. Kompression är en bra metod att sänka stråldosen och öka den diagnostiska säkerheten. SSI kommer att öka kraven på att kompression används och tror att detta dessutom kan leda till en ökad medvetenhet om strålskydd rent generellt, säger Wolfram Leitz, myndighetsspecialist vid Statens strålskyddsinstitut. Provserie på gång Diskussioner om vad som skulle kunna göras åt problemet med den krångliga och tidsödande kompressionsmetoden har pågått under många år. Lena själv hade länge funderat och skissat på lösningar. På ett strålskyddsmöte vid Huddinge sjukhus 1996 där frågan om kompression togs upp, var det flera som undrade varför ingen kunde göra något åt problemet. Så när Lena sa att hon hade en idé, var det många som uppmuntrade henne att sätta igång. Det som gjorde att jag bestämde mig på det där mötet var att jag kände att jag ville försöka göra något själv, säger Lena. Hon började med att kontrollera med Patent- och registreringsverket om liknande patent fanns, vilket det inte gjorde. Med stöd av Svenska Uppfinnareföreningens (SUF) rådgivare fick hon hjälp med olika kontakter. Stiftelsen Innovationscentrum ställde upp och lånade Lena pengar. Två studenter på KTH i Södertälje tog som examensarbete fram en prototyp. Därefter var det dags att 2 Strålskyddsnytt 2/2001

3 söka patent, vilket är klart idag. Lena satte sig sedan och skrev brev till olika företag i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Hon fick två svar, varav ett resulterade i ett avtal med svenska AO:s Metall och Mekaniska Verkstad i Stockholm. Prototyper har testats på tre olika röntgenkliniker i Stockholm och en provserie är på gång. Agneta Söderlund, röntgensjuksköterska på Medicinsk röntgen i Skärholmen har testat prototypen under några veckor och tycker att den fungerar mycket bättre än dagens metod. Den kan sitta kvar på bordet, är lätt att dra undan, är inte i vägen och gör att jag kan klara komprimeringen ensam. I och med att den alltid finns på plats och är så lätt att använda tror jag att den kommer att öka användningen av kompression, säger Agneta. Många har stöttat Under hela framtagningen av prototypen har Lena arbetat full tid. Allt extra arbete har hon fått sköta på fritiden. Det har gått åt många timmar, särskilt nätter då jag funderat över problem som måste lösas, säger hon. Inte minst allt pappersarbete har tagit tid. Från Huddingemötet, när hon bestämde sig, till idag har det tagit 4,5 år. Och visst har Lena oroat sig många gånger, främst för alla kostnader. Tanken att allt arbete hon lagt ner inte skulle resultera i något, har också smugit sig på ibland. Hon har tänkt lägga av många gånger men tack vare allt stöd hon fått från alla håll har hon inte gett upp. Uppfinnarpriset har förstås också varit en sporre. Kunskapen om kompression måste öka Lena har deltagit med sin uppfinning på medicinmässan i Göteborg. Det pratas för lite om nyttan av kompression. Min förhoppning är att användningen av kompression kommer att öka med denna uppfinning men ämnet behöver diskuteras mera, till exempel under röntgenutbildningarna, säger hon. Lena har under våren tillträtt en ny tjänst inom Medicinsk Röntgens administration som kompetensutvecklare. Det ger henne en utmärkt möjlighet att öka medvetenheten och kunskapen om nyttan av kompression. Karin Lindblom Infostaben, SSI Exponering för radiofrekventa fält och mobiltelefoni En översikt över allmänhetens exponering för radiofrekventa fält med tyngdpunkt på mobiltelefoni redovisas i en ny rapport (SSI Rapport 2001:09) från Statens strålskyddsinstitut, SSI, och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS. Rapporten innehåller en presentation av olika källor för radiofrekventa fält. Dessutom redogörs för de mätningar som har genomförts på 31 platser i Sverige från landsbygd till storstad. De uppmätta värdena låg som mest på en tusendel av ICNIRP:s (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) rekommendationer, vilka även EU har antagit. De utrustningar som bidrar mest till exponering för radiofrekventa fält är basstationer för mobiltelefoni och TVsändare. Trådlösa telefoner och annan mobilutrustning som PC-modem och Bluetooth ger lägre exponeringsnivåer. Exponeringen från TV-sändare uppgick som mest till 0,07 procent av ICNIRP:s rekommendationer. Från basstationsantenn uppmättes ett högsta värde på 0,06 procent av ICNIRP:s rekommendationer. Mätningarna resulterade genomgående i lägre nivåer än beräkningarna, främst därför att byggnader, träd och geografin dämpar signalerna vilket inte togs hänsyn till i beräkningarna. En slutsats av undersökningen är att exponeringen för radiofrekventa fält från basstationer för mobiltelefoni, från radio och TV-sändare samt andra liknande sändare på platser där allmänheten normalt befinner sig uppgår till omkring en tusendel (0,1 procent) eller mindre av ICNIRP:s rekommendationer. Rapporten är resultatet av det uppdrag som FAS, dåvarande Rådet för arbetslivsforskning fick i sitt regleringsbrev I arbetsgruppen har ingått representanter från SSI, FAS, Linköpings Universitet, Chalmers med flera. Rapporten finns att beställa på tfn pris 80 kr eller som PDFfil på SSI:s webbplats: LP Foto: Gert Anger Basstationsantenner för GSM Olycka i Panama Den 22 maj anmälde regeringen i Panama till IAEA att en strålningsmedicinsk olycka inträffat vid det Nationella cancerinstitutets strålterapiavdelning. 28 patienter som behandlats med Co-60 strålterapi vid centrat har fått mellan 20 och 100 procent högre doser än beräknat. Hittills har sex dödsfall rapporterats och flera patienter har fått allvarliga skador, en del så allvarliga att de kräver intensivvård. Panama har bett IAEA om hjälp att utreda olyckan och ett internationellt expertteam med experter inom radiologi, strålterapi, radiopatolgi, dosimetri och strålskydd har skickats till Panama för att utreda olyckan, som redan nu kan betraktas som en av de allvarligaste strålterapiolyckorna som inträffat. Siegfried Joussineau 2/2001 Strålskyddsnytt 3

4 I slutet av år 2000 lämnade SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) en samlad redovisning, FUD-K, av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet för långsiktigt förvar av använt kärnbränsle. Efter att ha gått igenom FUD-K anser SSI att den metod SKB vill använda sig av, KBS-3-metoden, har goda förutsättningar att tjäna som planeringsförutsättning vid platsval för ett bränsleslutförvar. Metoden bör också fungera som förutsättning vid utformningen av ett platsundersökningsprogram. Långsiktigt förvar av använt kärnbränsle SSI:s yttrande över SKB:s plats- och metodval Hur ska vi ta hand om det använda kärnbränsle och det kärnavfall som uppstår vid kärnkraftverkens drift? Var någonstans ska vi placera ett slutförvar? Vart tredje år, sedan 1986, redovisar reaktorinnehavarna det forsknings- och utvecklingsarbete som pågår för att lösa dessa frågor. Sedan 1992 kallas redovisningarna för FUD (vilket står för forskning, utveckling och demonstration). SKI som är beredande myndighet åt regeringen samlar in yttranden angående FUD-redovisningarna från cirka 50 remissinstanser, bl.a. SSI. Yttrandena, tillsammans med SKI:s egen bedömning, lämnas sedan till regeringen för beslut. År 1998 kom SKB:s senaste forskningsprogram, FUD-98. I samband med att regeringen redovisade sitt beslut, i januari 2000, ombads SKB komplettera FUD-98 med: En analys av alternativa utformningar av system för omhändertagande av använt kärnbränsle. En samlad utvärdering av slutförda förstudier och övrigt underlag för val av platser för platsundersökningar. Ett tydligt program för platsundersökningar. I december 2000 lämnade SKB in den kompletterande redovisningen, döpt till FUD-K. I FUD-K ger man en samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet. Man anger även vilka platser som man anser har potential att hysa ett slutförvar. Berörda kommuner är Tierp, Oskarshamn och Östhammar. SSI lämnade i slutet av april 2000 sitt yttrande angående FUD-K till SKI. SKI ska nu bedöma om FUD-K är tillräckligt omfattande för att överlämnas till regeringen för beslut. Säkerhetsanalys och systemanalys Regeringen krävde 1996 att SKB skulle genomföra en analys av slutförvarets långsiktiga säkerhet. Säkerhetsanalysen är ett måste för att få gå vidare med nästa steg i lokaliseringsprocessen, dvs. börja med platsundersökningar på två eller flera platser. I december 1999 redovisade SKB en säkerhetsanalys för slutförvaret för använt kärnbränsle, SR 97. I januari 2000 kom dessutom en preliminär säkerhetsanalys för slutförvaret för annat långlivat avfall. SSI och SKI har granskat de två analyserna gemensamt (SSI rapport 2000:17 och SSI rapport 2001:10). Regeringen har också krävt att SKB i sitt fortsatta forsknings- och utredningsarbete ska genomföra en systemanalys av hela slutförvarssystemet (inkapslingsanläggning, transporter och slutförvar). Därför producerade SKB, för ett par år sedan, en lägesredovisning av arbetet med att ta fram en systemanalys för huvudalternativet. På SKI:s och SSI:s begäran ingår en uppdaterad systemanalys i FUD-K. Metod för slutförvaring SKB redovisar i FUD-K olika strategier för slutförvaring av använt kärnbränsle: utskjutning i rymden, havsdumpning, deponering i djuphavssediment eller under inlandsis, övervakad lagring, upparbetning och transmutation samt geologisk deponering. Redovisningen stämmer överens med vad regeringen har begärt, nämligen»en analys av alternativa utformningar av system för omhändertagande av använt kärnbränsle«. Djup geologisk förvaring är den strategi som helt dominerar internationellt. Även SKB har funnit att slutförvaring djupt nere i den svenska berggrunden är det enda realistiska alternativet. Enligt SSI:s mening är SKB:s motivering till val av strategi välgrundad. Enligt kärnkraftsindustrins förslag skall det använda kärnbränslet slutförvaras djupt nere i den svenska berggrunden. 4 Strålskyddsnytt 2/2001

5 SKB har studerat fyra alternativa metoder för att åstadkomma en djup geologisk förvaring. Den metod SKB förordar som huvudalternativ är KBS- 3-metoden. Ett KBS-3-förvar är tänkt att i första hand isolera det använda kärnbränslet. I andra hand ska förvaret fördröja utsläpp av radioaktiva ämnen, i händelse av att isoleringen skulle gå förlorad. Bränslet packas in i korrosionsbeständiga kopparkapslar och deponeras på ca 500 meters djup i berggrunden. Av övriga redovisade alternativ till KBS-3 anser SSI att systemet djupa borrhål borde kunna utgöra ett genomförandealternativ i enlighet med miljöbalkens krav. SKB har redovisat vilket forskningsprogram som krävs för att få bra kunskap om detta alternativ, så att det kan jämföras med KBS-3-metoden. SSI anser att SKB bör komplettera denna redovisning med en säkerhetsanalys över den långsiktiga säkerheten och strålskyddet. Regeringen krävde att SKB skulle komplettera redovisningen av det s.k. nollalternativet i FUD-K. Enligt SKB innebär nollalternativet att frågan om hur slutförvaringen ska lösas skjuts på framtiden och innebär fortsatt mellanlagring i CLAB. SKB anser inte att det är ett alternativ som ska genomföras. SSI delar SKB:s uppfattning. Däremot anser SSI att det är viktigt att SKB även i fortsättningen gör undersökningar, och intar beredskap, för förlängd mellanlagring i CLAB (i händelse av att myndigheterna i en kommande prövning av en ansökan om uppförande av slutförvar nekar till detta, eller att processen avstannar av något annat skäl). Analys av SKB:s valda system för slutförvaring av använt kärnbränsle I samband med granskningen av SKB:s säkerhetsanalys för slutförvaret för använt kärnbränsle (SR 97) framkom inga resultat som pekar på att KBS-3- metoden inte skulle kunna uppfylla nödvändiga säkerhets- och strålskyddskrav. Samma slutsats drar SSI efter granskningen av FUD-K. Därför bör KBS-3-metoden kunna utgöra en planeringsförutsättning när man väljer plats för ett bränsleförvar. Likaväl bör metoden kunna utgöra en grund för utformningen av ett platsundersökningsprogram för ett sådant förvar. SKB har dock fortfarande flera viktiga frågor att lösa och redovisa. SSI anser därför att SKB behöver presentera en handlingsplan för det arbete som återstår att utföra fram till dess man ansöker om tillstånd för att bygga SFL 2 enligt kärntekniklagen. Handlingsplanen bör inkludera utvecklingsarbetet av de tekniska komponenterna, t.ex. kopparkapseln. Av handlingsplanen bör även framgå dels i vilken takt arbetet måste framskrida, dels när angivna mål och delmål måste uppnås i den pågående processen. SSI anser att SKB senast i samband med en ansökan om tillstånd bör redovisa en förnyad säkerhetsanalys kopplad till en uppdaterad systemanalys. Den kommande redovisningen bör vara baserad på den kunskap och de erfarenheter som erhållits exempelvis vid kapsellaboratoriet. I SR 97 antogs t.ex. förenklat att endast en kapsel var behäftad med ett initialt fel, medan resten antogs vara hela. I den kommande redovisningen bör antaganden om olika typer av fel och frekvenser av dessa vara baserat på kapsellaboratoriets utvecklingsarbete. SKB bör dessutom genomföra en utvärdering av den långsiktiga skyddsförmågan hos slutförvaret för olika förvarsdjup. Samtidigt bör man utvärdera förvarets långsiktiga skyddsförmåga för olika alternativ av förbindelse mellan de ovanjordiska delarna till underjorden (sluttande ramp respektive vertikalt schakt). Analys av SKB:s valda system för slutförvaring av annat långlivat avfall Det är inte bara använt kärnbränsle som behöver slutförvaras på stort djup. Det svenska kärnkraftsprogrammet producerar, och kommer att producera, en hel del långlivat avfall som också måste slutförvaras långt ner i berggrunden. Till detta avfall hör t.ex. de interna delarna från kärnkraftverken (härdkomponenterna) och visst forskningsavfall från Studsvik. Meningen är att avfallet ska placeras i ett slutförvar kallat SFL 3-5. Enligt SKB är det inte omöjligt att ett slutförvar för annat långlivat avfall kan komma att förläggas på samma plats som kärnbränsleförvaret. För närvarande är dock SKB:s planer att avvakta: Man vill frikoppla lokaliseringen av SFL 3-5 från bränsleförvaret, och vänta med lokalisering och byggnation av SFL 3-5 i 30 år. SSI kan konstatera att SKB:s ambitioner för annat långlivat avfall inte är tillfredsställande. Den säkerhetsanalys som SKB har gjort visar inte att deras koncept är tillräckligt utvecklat för att de ska kunna låta frågan vila under en längre tid. SSI anser därför att SKB bör presentera en handlingsplan för det fortsatta utvecklingsarbetet för slutförvaring av annat långlivat avfall. Dessutom bör SKB uppdatera säkerhetsanalysen för SFL 3-5. Det är SSI:s åsikt att det ur strålskyddssynpunkt finns flera skäl till att SKB behöver ta fram och vidareutveckla konceptet. När väl en uppdaterad säkerhetsanalys finns, kan man exempelvis härleda riktlinjer för behandlingen och karaktäriseringen av det radioaktiva avfallet från denna. Man kan även härleda underlag för platsval och platsundersökningar från analysen. Plats för slutförvaring SKB redovisar i FUD-K hur valet av platser för platsundersökningar har genomförts. Man beskriver den lokaliseringsprocess som har bedrivits och vilket geovetenskapligt underlag som tagits fram under de förstudier som har bedrivits i sex kommuner: Oskarshamn, Östhammar, Nyköping, Hultsfred, Älvkarleby och Tierp. SKB har redovisat underlaget för platsval i enlighet med villkoret i regeringens beslut över FUD-98, som var att redovisa en samlad utvärdering av slutförda förstudier och övrigt underlag för val av platser för platsundersökningar. För att välja platser för platsundersökningar har SKB kategoriserat platserna utifrån lokaliseringsfaktorerna berggrunden, industrietableringen och samhällsfrågan. Under förstudiearbetet har SKB för varje kommun valt bort de områden som man menar kan ha olämpliga förutsättningar att hysa ett slutförvar. Från de sex aktuella kommunerna har sammanlagt åtta områden valts ut i fem kommuner. Av dessa åtta områden har SKB i första hand valt ut platser i Oskarshamns och Östhammars kommuner och ett större område i Tierps kommun för fortsatta platsundersökningar med provborrningar. SKB anser det inte vara meningsfullt att utifrån förstudiearbetet göra en jämförande utvärdering av platserna, med avseende på den långsiktiga säkerheten. Man menar att man riskerar få utvärderingar med olika grad av tillförlitlighet, vilket kan leda till missvisande resultat. Eftersom alla lokali- 2/2001 Strålskyddsnytt 5

6 Diagrammet anger i logaritmisk skala på y-axeln strålningens farlighet och på x-axeln tiden. seringsalternativ anses ha berggrund med goda förutsättningar att klara säkerhetskraven (enligt säkerhetsanalysen SR 97), finner SKB att det ur säkerhetssynpunkt inte finns någon anledning att rangordna platserna. Med hänvisning till detta, ger SKB frågor rörande industrietableringen och samhället ökad tyngd. I synnerhet har man värdesatt närheten till kärntekniska anläggningar och frågor kring den lokala opinionen. SSI har inget emot att SKB vill inkludera platser som ligger nära kärnkraftsanläggningar i sitt val. Samtidigt anser SSI att SKB inte har lyckats klarlägga hur man har vägt de industriella och samhälleliga fördelarna av sådana lokaliseringar mot kraven på ett gott strålskydd på kort och lång sikt. SSI menar att frågan om förvarets långsiktiga skyddsförmåga bör ges företräde vid bedömning av lämplig plats för slutförvar. Eftersom SKB:s säkerhetsredovisning SR 97 visar att det kan vara stora skillnader mellan olika platser, bör man inte bortse från detta i sitt platsval. Det kan vara svårt att entydigt värdera de aktuella platsernas lämplighet med utgångspunkt från underlaget från förstudiearbetet. Trots det bör SKB ändå ta hänsyn till de skillnader som faktiskt kan observeras. Om flera platser visar sig vara lämpliga, bör den plats som bäst kan förväntas uppfylla kriterierna för den långsiktiga säkerheten ingå bland de platser som väljs, även om den är sämre ur andra aspekter (t.ex. industrietablering). Efter att ha granskat FUD-K är det inte klart för SSI om den plats som bäst kan förväntas uppfylla ovan nämnda säkerhetskriterier ingår bland de platser som har valts för platsundersökningar. SSI konstaterar slutligen att biosfärsfrågornas betydelse för långsiktig säkerhet har nedprioriterats av SKB vid platsvalet. Detta stämmer inte överens med SKB:s intentioner inför förstudierna. Val av program för slutförvaring av använt kärnbränsle SSI bedömer att det platsundersökningsprogram som SKB presenterar i FUD-K uppfyller regeringens krav, vilket är»ett tydligt program för platsundersökningar«. Programmet kan tillämpas i platsundersökningarnas inledande skede och förtydligas inför deras slutskede. SKB har gjort ett mycket omfattande utredningsarbete beträffande biosfären, vilket har fått ligga till grund för det föreslagna platsundersökningsprogrammet. Där finns dock vissa brister: Redovisningen av platsundersökningsprogrammet innehåller ingen tydlig koppling till SSI:s föreskrifter om slutligt omhändertagande (SSI FS 1998:1). SKB har inte i detalj redovisat vad man avser att göra i relation till vad man kan göra. SSI anser att samråd inom MKBprocessens ram är viktigt för den vidare platsanpassningen och detaljeringen av platsundersökningsprogrammet. Det är även viktigt att baslinjemätningar påbörjas snarast (senast i samband med platsundersökningsprogrammets andra del). Miljökonsekvensbeskrivning och framtida granskning SSI konstaterar att erfarenheterna från de senaste årens granskningar av FUDprogrammen är att det tagit mycket lång tid upp till 1,5 år från det att SKB lämnar över ett FUD-program för granskning till det att regeringen fattar ett beslut. SKB har (liksom för övrigt andra aktörer) saknat regeringens vägledning under ungefär halva treårscykeln. SSI anser att det finns en risk för dålig återkoppling mellan myndigheternas granskning och SKB:s fortsatta FUD-program. Det skulle därför vara värdefullt att korta denna tidsrymd (utan att ge avkall på kvaliteten). För att åstadkomma snabbare feedback kan man utnyttja de MKBsamråd som SKB planerar att initiera i platsundersökningskommunerna, menar SSI. I samband med att platsundersökningarna inleds tänker SKB anmäla ärendet till berörda länsstyrelser för tidiga samråd. SSI anser att dessa bör inledas så snart som möjligt med länsstyrelser och enskilda som kan antas bli särskilt berörda i de aktuella kommunerna. Frågor som berör viktiga kommunala ställningstaganden (t.ex. lokala platsundersökningsprogram, frågor av lokal- och regionalpolitisk karaktär) kan då på ett mer lätthanterligt sätt belysas och utvärderas inom ramen för MKB. Det skulle kunna leda till att FUD-programmen i framtiden kan renodlas till mer av FoU-karaktär och därmed bättre passa det lagstadgade treåriga redovisningsintervallet. Bedömning av möjligheten att börja platsundersökningar Efter att ha gått igenom FUD-K anser SSI att den metod SKB vill använda sig av, KBS-3-metoden, har goda förutsättningar att tjäna som planeringsförutsättning vid platsval för ett 6 Strålskyddsnytt 2/2001

7 bränsleslutförvar. Metoden bör också fungera som förutsättning vid utformningen av ett platsundersökningsprogram. SSI anser även att SKB:s skisserade platsundersökningsprogram är ändamålsenligt för undersökningarnas inledande skede. Med andra ord ser SSI inga hinder, beträffande metodval och programval, för möjligheten att SKB börjar med platsundersökningar. Däremot är SSI mer tveksam till hur SKB har valt ut platser inför platsundersökningsskedet. Frågan om förvarets långsiktiga skyddsförmåga bör ges företräde, när man bedömer vilken plats som är lämplig för slutförvar, anser SSI. Tyvärr är det inte helt klart hur SKB har vägt den långsiktiga säkerheten mot industri- och samhällsfrågorna. Det är önskvärt att SKI beaktar detta i sin bedömning av det samlade underlagsmaterialet, innan de beslutar om FUD-K ska överlämnas till regeringen eller inte. SSI utesluter inte att en sådan helhetsbedömning kan leda till att SKB behöver styrka, och eventuellt revidera, det val av platser som har gjorts. Det bör poängteras att ovanstående slutsatser endast berör förvaret för använt kärnbränsle, SFL 2. SSI anser att den preliminära säkerhetsanalys som SKB har gjort för annat långlivat avfall, SFL 3-5, inte är tillräckligt underlag för att tjäna som planeringsförutsättning för lokalisering av detta förvar, eller för utformning av platsundersökningsprogram. Fil. Dr. Anders Wiebert Avfall och Miljö, SSI Beslut om slutförvar i Finland Den finska riksdagen har den 18 maj i år fattat ett principbeslut att enligt ansökan från Posiva (finska motsvarigheten till SKB) bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i socknen Euraåminne (samma socken där kärnkraftverket Olkiluoto ligger och nära Björneborg). Slutförvaret är ett djupförvar av KBS-3 typ. Finland är det första landet i världen som fattat ett sådant beslut. Under kommande år beräknas frågan om ett femte kärnkraftverk i Finland tas upp till behandling av riksdagen. LP Ny konvention om radioaktivt avfall Den internationella konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall kommer att träda i kraft i juni Konventionen omfattar bl a skydd mot strålning, olycksberedskap och slutförvaring av kasserade slutna strålkällor. Internationella atomenergiorganet i Wien IAEA har meddelat att Konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall kommer att träda i kraft den 18 juni Idag har 25 stater biträtt konventionen bl.a. Sverige, Norge, Finland och Danmark. Den svenska texten återfinns i Regeringens proposition 1997/98:145 bilaga 59. Målen för avfallskonventionen som de beskrivs i artikel 1: att uppnå och vidmakthålla en hög säkerhetsnivå avseende hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall över hela världen genom att förstärka nationella åtgärder och internationellt samarbete innefattande, där så är lämpligt, säkerhetsanknutet tekniskt samarbete, att säkerställa att det, under alla faser av hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, finns effektiva skydd mot möjliga faror så att individer, samhälle och miljön skyddas från skadliga verkningar av joniserande strålning, nu och i framtiden, på ett sådant sätt att behoven och strävandena hos dagens generation tillgodoses, utan att äventyra möjligheten för kommande generationer att tillgodose sina behov och strävanden, att förhindra olyckor med skadliga strålningsverkningar, och att begränsa deras skadeverkningar, om de ändå skulle inträffa under något skede av hanteringen av använt kärnbränsle eller radioaktivt avfall. Konventionen skall enligt artikel 3 tillämpas på säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle som härrör från driften av civila kärnkraftsreaktorer och vid hantering av radioaktivt avfall från civil användning. Den skall inte tillämpas på avfall som innehåller endast naturligt radioaktiva ämnen och som inte härrör från kärnbränslets kretslopp såvida det inte är fråga om en kasserad sluten strålkälla eller har förklarats utgöra radioaktivt avfall i enlighet med syftena i konventionen. Använt kärnbränsle som förvaras på upparbetningsanläggningar som ett led i upparbetningsaktivitet, omfattas inte av konventionen, såvida inte den fördragsslutande parten förklarar att upparbetning utgör en en del av hanteringen av använt kärnbränsle. Konventionen skall inte tillämpas på säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle eller radioaktivt avfall inom militära och eller försvarsinriktade program, såvida det inte har förklarats utgöra använt kärnbränsle eller radioaktivt avfall i enlighet med syftena med denna konvention av den fördragsslutande parten. Emellertid skall denna konvention tillämpas på säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle eller radioaktivt avfall från militära eller försvarsinriktade program, om och när sådana material slutgiltigt har överförts till och hanteras inom uteslutande civila program. Av särskilt intresse för SSI är de bestämmelser som återges i artikel 24 om strålskydd under drift av anläggningar (de ansluter sig till ICRP:s senaste strålskyddsrekommendationer) och artikel 25 om olycksberedskap. Enligt artikel 28 omfattas även kasserade slutna strålkällor av konventionen. Henrik Efraimsson och Lars Persson Med färg I blicken Det naturvetenskapliga forskningsrådet upphörde 1 jan 2001 och uppgick i det nya Vetenskapsrådet. Förhoppningsvis får vi nästa år se en årsbok från det nya rådet med lika intressant innehåll. Årets årsbok innehåller artiklar om färg och är en verklig»guldgruva«för den som är intresserad av strålning. Boken som kostar 200 kr kan beställas från Swedish Science Press, Box 118, Uppsala ( ). LP 2/2001 Strålskyddsnytt 7

SKI Rapport 01:21. SKI:s utvärdering av SKB:s kompletterande redovisning till FUD-program 98. Sammanställning av remissvar. Kjell Andersson.

SKI Rapport 01:21. SKI:s utvärdering av SKB:s kompletterande redovisning till FUD-program 98. Sammanställning av remissvar. Kjell Andersson. SKI Rapport 01:21 SKI:s utvärdering av SKB:s kompletterande redovisning till FUD-program 98 Sammanställning av remissvar Kjell Andersson Juni 2001 ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--01/21--SE SKI Rapport 01:21

Läs mer

Rapport 2011:1 från Kärnavfallsrådet. Bästa möjliga teknik (BAT) tolkning och användning inom olika avfallsområden

Rapport 2011:1 från Kärnavfallsrådet. Bästa möjliga teknik (BAT) tolkning och användning inom olika avfallsområden Rapport 2011:1 från Kärnavfallsrådet Bästa möjliga teknik (BAT) tolkning och användning inom olika avfallsområden Rapport från Kärnavfallsrådets seminarium den 17 november 2010 Kärnavfallsrådet har följande

Läs mer

Frågor och svar. om använt kärnbränsle

Frågor och svar. om använt kärnbränsle Frågor och svar om använt kärnbränsle 1 2 Innehåll Inledning... 5 Frågor om: Använt kärnbränsle... 7 Ansvar för slutförvaringen... 13 Hantering av det använda kärnbränslet idag... 19 Planer för slutförvaringen...

Läs mer

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Datum:, klockan 15.00-17.30 Plats: Biografen Storbrunn, Klockstapelsgatan 2, Östhammar Målgrupp: Allmänheten, organisationer, statliga myndigheter

Läs mer

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport 2007:7 från Statens råd för kärnavfallsfrågor Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007 Statens råd för kärnavfallsfrågor

Läs mer

Justeringspersoner: Bertil Alm och Virpi Lindfors.

Justeringspersoner: Bertil Alm och Virpi Lindfors. Samråd med temat: Lokalisering och utformning av ett slutförvar och en inkapslingsanläggning i Forsmark respektive Oskarshamn (Simpevarps- /Laxemarsområdet), samt vilka störningar som kan förväntas uppstå

Läs mer

Utvecklingen av KBS-3-metoden

Utvecklingen av KBS-3-metoden R-10-40 Utvecklingen av KBS-3-metoden Genomgång av forskningsprogram, säkerhetsanalyser, myndighetsgranskningar samt SKB:s internationella forskningssamarbete Svensk Kärnbränslehantering AB November 2010

Läs mer

en tidning från ssi statens strålskyddsinstitut Strålskyddsnytt [nr

en tidning från ssi statens strålskyddsinstitut Strålskyddsnytt [nr en tidning från ssi statens strålskyddsinstitut Strålskyddsnytt [nr 2 2006, årgång 24] [tillgänglig i sin helhet via www.ssi.se] Foto: SSI Info, BA Grupparbeten under Transparensforums seminarium 2 resulterade

Läs mer

2010-03-10. Till: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB 106 58 Stockholm

2010-03-10. Till: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB 106 58 Stockholm Naturskyddsföreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG Box 4625, 116 91 Stockholm Box 7005, 402 31 Göteborg Telefon: 08-702 65 00 Telefon: 031-711 00 92 Hemsida: www.naturskyddsforeningen.se

Läs mer

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2013. Slutförvarsansökan under prövning: kompletteringskrav och framtidsalternativ SOU 2013:11

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2013. Slutförvarsansökan under prövning: kompletteringskrav och framtidsalternativ SOU 2013:11 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2013 Slutförvarsansökan under prövning: kompletteringskrav och framtidsalternativ SOU 2013:11 Kunskapsläget på Kärnavfallsområdet 2013 Slutförvarsansökan under prövning:

Läs mer

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste 1 Sören Norrby PM Olof Söderberg 2007-10-11 Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige Denna promemoria är avsett att vara: informationsmaterial

Läs mer

Mötet föregicks av öppet hus klockan 15.00 18.00 på SKB:s platsundersökningskontor, Simpevarp. Öppet hus hade sju besökare.

Mötet föregicks av öppet hus klockan 15.00 18.00 på SKB:s platsundersökningskontor, Simpevarp. Öppet hus hade sju besökare. Samråd med temat: Lokalisering och utformning av ett slutförvar och en inkapslingsanläggning i Forsmark respektive Oskarshamn (Simpevarps- /Laxemarsområdet), samt vilka störningar som kan förväntas uppstå

Läs mer

Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion

Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion Ds 2007:16 Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion Miljödepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Ansökan enligt kärntekniklagen

Ansökan enligt kärntekniklagen Bilaga SR-Drift Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman.

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman. Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 13 september 2007, klockan 09.00 12.30. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Forsmarks hamn. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare.

Läs mer

R-06-119. Identitet och trygghet i tid och rum kulturteoretiska perspektiv på kärnavfallsfrågans existentiella dimensioner

R-06-119. Identitet och trygghet i tid och rum kulturteoretiska perspektiv på kärnavfallsfrågans existentiella dimensioner R-06-119 Identitet och trygghet i tid och rum kulturteoretiska perspektiv på kärnavfallsfrågans existentiella dimensioner Per Johansson, Ebba Lisberg Jensen Humanekologiska avdelningen, Lunds universitet

Läs mer

Plan 2010. Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014

Plan 2010. Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014 Plan 2010 Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014 Svensk Kärnbränslehantering AB December 2010 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Sammanställning och hantering av remissvar ang. Plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige

Sammanställning och hantering av remissvar ang. Plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige PROMEMORIA 2015-05-22 Dok nr: -26 Arbetsgrupp: Författare: Nationell plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall Flavio Lanaro Sammanställning och hantering av remissvar ang. Plan för

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman.

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman. Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 10 mars 2006, klockan 09.00 12.45. Plats: Kommunhuset, Östhammars kommun. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare. Inbjudan annonserades

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Lagerbladet. Varför är berget varmt? sid 5 9. Udda städuppdrag på mellanlagret. På jobbet: Hon sätter säkerheten främst. sid 12 14.

Lagerbladet. Varför är berget varmt? sid 5 9. Udda städuppdrag på mellanlagret. På jobbet: Hon sätter säkerheten främst. sid 12 14. Lagerbladet O S K A R S H A M N 1 2009 En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Udda städuppdrag på mellanlagret sid 12 14 Varför är berget varmt? sid 5 9 På

Läs mer

Lagerbladet. Skiftbyte i Oskarshamn. Misterhults företagare ska bli fler. Avfall inte bara från kärnkraften. Sid 6 9. Sid 4 5.

Lagerbladet. Skiftbyte i Oskarshamn. Misterhults företagare ska bli fler. Avfall inte bara från kärnkraften. Sid 6 9. Sid 4 5. Lagerbladet O S K A R S H A M N 1 2008 En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Misterhults företagare ska bli fler Sid 4 5 Avfall inte bara från kärnkraften

Läs mer

Lagerbladet TIDEN. Så tämjer vi. En tidning till alla hushåll i Östhammars kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB

Lagerbladet TIDEN. Så tämjer vi. En tidning till alla hushåll i Östhammars kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Lagerbladet Ö S T H A M M A R 1 2006 En tidning till alla hushåll i Östhammars kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Så tämjer vi TIDEN Lagerbladet Lagerbladet är Svensk Kärnbränslehantering AB:s

Läs mer

Behåll Barsebäck! Vansinne att stänga Barsebäck

Behåll Barsebäck! Vansinne att stänga Barsebäck Nr. 1 mars 2003 Leif Wästerlund, VD för Hylte Bruk, kan inte se att det finns något alternativ till kärnkraften inte om industrin ska fungera och vara konkurrenskraftig. Hylte behöver sin kraft Det konstaterar

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Lagerbladet. Han gjuter nytt liv i Krutan. Hennes paradis är en egen ö Sid 4 5. Kärnbränsleförvaret byggs för framtida skalv Sid 6 10

Lagerbladet. Han gjuter nytt liv i Krutan. Hennes paradis är en egen ö Sid 4 5. Kärnbränsleförvaret byggs för framtida skalv Sid 6 10 Lagerbladet ÖSTHAMMAR En tidning från Svensk Kärnbränslehantering AB Nr 2 2015 Hennes paradis är en egen ö Sid 4 5 t e M A J O r D S K A lv Kärnbränsleförvaret byggs för framtida skalv Sid 6 10 Han gjuter

Läs mer

Olyckan i Fukushima är långtifrån över

Olyckan i Fukushima är långtifrån över NUMMER 2 3 ÅR 2011 ÅRGÅNG 2 4000 SKOLOR INFORMERAS OM RISKER MED LASER SÅ FUNGERAR ER ETT HAVERIFILT Solexpert Johan Gulliksson: SOLVANOR LEDER TILL ATT FLER FÅR HUDCANCER TEMA A JAPAN Olyckan i Fukushima

Läs mer

S t r å l s k y d d s ny t t [

S t r å l s k y d d s ny t t [ ett informationsb lad från ssi - statens strålskyddsinstitut S t r å l s k y d d s ny t t [ [ n r 3 1997, årgång 15] [tillgänglig i sin helhet via http://www.ssi.se/tidningar/ssn.html] www.ssi.se! rubriker

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Lagerbladet. Vad händer nu i Oskarshamn? Mervärden mer än bara pengar. Avslut och nystart. Inget kärnbränsle förvar. Sid 4 9.

Lagerbladet. Vad händer nu i Oskarshamn? Mervärden mer än bara pengar. Avslut och nystart. Inget kärnbränsle förvar. Sid 4 9. Lagerbladet O S K A R S H A M N 2 2009 En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Mervärden mer än bara pengar Sid 4 9 Avslut och nystart Sid 14 Inget kärnbränsle

Läs mer