Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Onsdag 19 december 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Onsdag 19 december 2012"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Onsdag 19 december 2012

2 Sammanträdesdatum (2) KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Datum: Onsdagen den 19 december 2012 Plats: Röda rummet, Bruna stråket 21, Sahlgrenska sjukhuset Tid: cirka FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Mötets öppnande Fastställande av föredragningslista 3. Val av justeringsperson 4. Patientsäkerhet och avvikelser Christina Raner, Mats Tullberg Kommentarer till aktuella händelser Rapporter från styrelsens ledamöter Kaffe Information: FoU-strategier Lars Grip 8. Information: Genomförande av budget 2013 Barbro Fridén, Eva Arrdal 9. TU: Uppföljningsplan Vårdöverenskommelse Eva Arrdal 10. TU: Revisionsrapport - Granskning av fakturahantering Eva Arrdal Bilaga Bilaga Bilaga Lunch Information: Etik i vården Lars Sandman, Borås högskola 12. TU: Revisionsrapport: Granskning av sjukhusens prestationsredovisning i Västra Götalandsregionen Eva Arrdal Bilaga 13. TU: Återrapport över vidtagna åtgärder med anledning av revisionsgranskning 2012 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset ekonomiska redovisning 2011 Eva Arrdal Kaffe Bilaga 14. TU: Revisionens granskning av intern kontroll Eva Arrdal, Anita Brnic Bilaga

3 Sammanträdesdatum (2) 15. TU: Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll Eva Arrdal, Anita Brnic 16. TU: Månadsrapport november Eva Arrdal 17. TU: Svar på motion om inrättande av patientsäkerhetsprofessur Paul Uvebrant 18. TU: Svar på remiss - handlingsplan FNs konvention om barns rättigheter i Västra Götalandsregionen år Jimmy Kero 19. TU: Svar på remiss om avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet Barbro Fridén 20. Information: Årshjul Kerstin Brunnström Bilaga 15:30 Bilaga delas ut vid mötet Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 21. Studiebesök Karolinska Universitetssjukhuset Allmänna anmälningsärenden Inkomna skrivelser Verkställighetsbeslut Delegationsbeslut Bilagor 23. Övriga frågor 24. Mötets avslutande

4 Punkt 8 Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer SU /2012 Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Åtgärder i egen regi för att öka tillgängligheten 2013 Måluppfyllelsen för antalet patienter som väntat mer än 60 dagar på förstabesök var 70 % i oktober och på operation/behandling 62 % i oktober SU redovisade en positiv budgetavvikelse för perioden januari-oktober på drygt 70 mnkr. Med målet att förbättra tillgängligheten samt i avvaktan på beslut Regional kömiljardsatsning 2013 har med stöd av tillgänglighetssatsningen 25 mnkr i VÖK 2013 beslut fattats att planera och starta specificerade insatser genom utökad egenproduktionen under Beslutad tilldelad finansiering för utökad egenproduktion 2013, knappt 43 mnkr. Omr Första besök inom verksamhet Volym Prel finansiering tkr 5 Hud Handkirurgi Kirurgi Plastikkirurgi Urologi Prel Behandling/operation inom Omr vo/specifikation Volym finansiering tkr 1 Hysterektomi Gynekologi -Inkontinens Reservoarkirurgi Revision stomi Anala ingrepp Ortopedi Dagkirurgi Handkirurgi Plastikkirurgi Leverresektion Neurokirurgi Hjärtoperationer (koronar och klaff)

5 Punkt 8 Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer SU /2012 Omr Medicinska undersökningar Antal Prel finansiering tkr 1 Barn röntgen , 3, 6 Koloskopier Ögonbottenfotografering enligt underlag Datortomografi MR Ultraljud Klin fys ( u-ljud hjärta o vener) Dessutom tilldelas område 2 finansiering för psykiatrisk akutmottagning förstärkning primärjourlinje 1600 tkr samt hjärtmottagning 6 månaders öppenvårdsproduktion för 1 läkare, 800 tkr. För planering och uppföljning ska den regional produktions- och kapacitetsmodellen 2013 användas. Finansiering avropas, enligt rutin beslutad av funktion ekonomi- och marknad, från den sjukhusgemensamma ekonomiavdelningen. Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta att anteckna informationen. Barbro Fridén Sjukhusdirektör Eva Arrdal Ekonomi- och marknadsdirektör

6 Punkt 9 Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Per-Olof Axelsson SU /2012 Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Uppföljningsplan Vårdöverenskommelse Bakgrund Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 fattat beslut om vårdöverenskommelse Med anledning av denna överenskommelse har ett förslag till gemensam uppföljningsplan upprättats av Sahlgrenska Universitetssjukhuset och hälso- och sjukvårdskansliet, se bilaga. Hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 ska för sin del under december månad 2012 fatta likalydande beslut. Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta att för sin del fastställa uppföljningsplan avseende överenskommelse om sjukhusvård mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 enligt redovisat förslag. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Barbro Fridén Sjukhusdirektör Eva Arrdal Ekonomi- och marknadsdirektör Bilagor: Uppföljningsplan avseende överenskommelse om sjukhusvård mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12

7 Bilaga Uppföljningsplan för överenskommelse om sjukhusvård mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 (6)

8 Bilaga INLEDNING Detta dokument omfattar den uppföljningsplan för vårdöverenskommelsen som Hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7 11, 12 och Sahlgrenska universitetssjukhusets styrelse fattat beslut om. UPPFÖLJNINGSPLAN VÅRDÖVERENSKOMMELSE Planen omfattar ett antal uppföljningsområden som fördelats efter rubrikerna samverkan, läns-/region- och rikssjukvård, länssjukvård, särskilda insatser, tillgänglighet, patientsäkerhetsarbete och patientbemötande. Former och tidpunkt för redovisning är anpassade beroende på uppföljningsområde. I regel sker redovisning i samband med Sahlgrenska universitetssjukhusets ordinarie delårs- och/eller årsrapportering till regionen, med vissa undantag, vilket specificeras i planen nedan. Två undantag som i uppföljningsplanen innebär specifik uppföljningsform är avstämning och dialog i samarbetsgruppen. Avstämning innebär att SU redovisar information på initiativ av Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli (HSNK). Samarbetsgruppen är en dialoggrupp bestående av tjänstemän från SU och HSNK. Uppföljningsplanen kommer inför 2014 att uppdateras samt eventuellt anpassas utifrån regiongemensamma uppföljningskrav. Kvalitetsindikatorer biläggs enligt särskild plan i vårdöverenskommelsen och redovisas i beslutad bilaga 7. 2 (6)

9 Bilaga Samverkan Uppföljningsområde Genomförande/ansvar Redovisningstidpunkt Vård av barn i livets slutskede Utveckling av rutiner, implementering av framtagna rutiner samt uppföljning Avstämning 2013 och uppföljning 2014 Tidig understödd hemgång vid stroke HSA rapport om tidig understödd hemgång Rapport som kopia till HSNK Vårdkedjor strokepatienter Medverkan/konsultation/utbildning av vårdgrannar Avstämning 2013 och 2014 Barn med fetma Rapport med beskrivning av hur sjukhuset arbetar med målgruppen för att fånga upp barn i riskzonen. Lägesrapport 2013 och Uppföljning enligt regionala anvisningar regionalt obesitascentrum barn och unga Närsjukvårdsarbetet, förstärkt samverkan Deltaga i närsjukkvårdsarbetet, ex. socialpsykiatriska vårdmodellen på Öckerö Verksamhetens gemensamma årsrapport för 2013 och 2014 från närsjukvårdsarbetet på Öckerö Preventionsriktat arbete, ungdomar och narkotikamissbruk Samverkan Mini Maria Årsrapport från Mini Maria 2013 och 2014 Säkerställa samverkan PV, BUM och BUP särskilt Västbus Bemanning från SU Avstämning 2013 och 2014 ANS, överföring volymer Gemensamt arbete SU, ANS och beställare SU medverkar i gemensam rapport våren Vid förändrat uppdrag uppföljning (6)

10 Bilaga Läns-, region- och rikssjukvård Uppföljningsområde Genomförande/ansvar Redovisningstidpunkt Vårdvolymer Antal viktade prestationer VG patienter Delår 1 och 2 samt årsredovisning Ordnat införande år 2, läkemedel Riskdelningsmodell Särskild framställan 2013 Kvalitetsindikatorer och måltal Uppföljning enligt VÖK , bilaga 7 Redovisning enligt mall delår 1 respektive delår 2 och årsredovisningen. Särskilda uppföljningsmöten för avstämning Rikssjukvård Uppföljningsområde Genomförande/ansvar Redovisningstidpunkt Transplantionssjukvård Volymer enligt ersättningsmodell Delår 1 och 2 Länssjukvård Uppföljningsområde Genomförande/ansvar Redovisningstidpunkt Suicidprevention Policy, strategier och aktiviteter på akutmottagningarna Avstämning 2013 Läkemedelsanvändning Läkemedelsgenomgångar +75 år Avstämning 2014 Specialistpsykiatri, barn-/ungdomsoch vuxenpsykiatri Seminarium för politiker 2013 Överföring slutenvård barn- och unga i Ale kommun från NU sjukvården till SU Genomförande Avstämning 2013 Geriatrisk vård Projektuppföljning (översyn geriatriken) Dialogmöte samarbetsgruppen (6)

11 Bilaga Övergången mellan barnsjukvård och vuxensjukvård inom specialiteter. Prio psykiatrin Uppföljning Dialogmöte samarbetsgruppen 2014 Förlossningssjukvård Antal förlossningar i förhållande till prognostiserat födelsetal Delår 1 och 2 och årsredovisning Hälsoundersökningar med mammografi Enligt gemensam uppföljningsmall offentlig/privat Delår 1 och 2 och årsredovisning PTSD Se över förutsättningar enligt överenskommelse Avstämning 2013 Särskilda insatser Uppföljningsområde Genomförande/ansvar Redovisningstidpunkt Neuropsykiatriska utredningar och behandlingar BUP: redovisning av kösituation före och efter insatser samt uppföljning. Införandeplan KBT för vuxna med ADHD Feb 2013 och 2014 Delår 2, 2013 Utveckla arbetet med mobila specialistenheter GARP, utvärdering av verksamheten Delår 2, 2013 IVA Utökning platser enligt plan vårdöverenskommelsen Januari 2013, delår 1 och 2 samt oktober SU rapporterar till HSNK om platserna inte startar som planerat Tillgänglighet Uppföljningsområde Genomförande/ansvar Redovisningstidpunkt Öppen retur, direktinläggning, inskrivnings-/utskrivningsklar patient Fortsatt utveckling av arbetssätt. Satsning på akutvårdkedjan Avstämning 2014 Vårdgarantin Uppföljning enligt separat regional rutin Enligt regionala anvisningar Strålbehandlingsverksamhet Uppföljning väntetider Delår 1 och 2 samt ÅR 5 (6)

12 Bilaga Patientsäkerhetsarbete Uppföljningsområde Genomförande/ansvar Redovisningstidpunkt Patientsäkerhetsarbete Patentsäkerhetsberättelse per 2013 Avstämning 2014 Genusanalys Två patientgrupper årligen, varav hjärtsjukvård är ett område 2013 Årsredovisning 2013 och 2014 Patientbemötande Uppföljningsområde Genomförande/ansvar Redovisningstidpunkt Kommunikation med patienter (och information anpassad till olika patientgrupper) Aktiviteter för att förbättra kommunikationen med patienter, och vid behov, anpassa informationen till olika patientgrupper Uppföljning i enlighet med regional tidplan Avstämning aktivitetsplan 2013 och 2014 Nationella patientenkäten Barn- ungdomssjukvård 2013 Vuxensjukvård 2014 Redovisning av utfall Bilaga: Kvalitetsindikatorer och målrelaterad ersättning (MRE) 6 (6)

13 Punkt 10 Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Lars-Bertil Jonasson SU /2012 Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Rapport med anledning av revisionsgranskning avseende fakturahanteringen på de fyra storsjukhusen samt Habilitering & Hälsa 2012 (dnr Rev ) Bakgrund Under 2011 har revisionen uppmärksammat brister i fakturors kvalitet, i beställningsunderlag samt i kopplingen till gällande avtal. Under 2012 har därför genomförts en granskning på de fyra storsjukhusen samt Habilitering & Hälsa. Revisionens granskning syftar till att klarlägga om den interna kontrollen av fakturahanteringen, från upphandling till betalning, är tillräcklig. Granskningen har avgränsats till ett stickprov på sammanlagt 125 fakturor, 25 från vardera verksamhet. I granskningsrapporten finns dels bedömningar och rekommendationer för alla granskade förvaltningar tillsammans, dels analyser av enskilda förvaltningar. Granskningsrapporten återfinns i bilaga 1. Revisionskollegiet emotser svar från berörda nämnder och styrelser senast i mars 2013 enligt följebrev från revisorskollegiet.. Revisionens samlade bedömningar och rekommendationer Iakttagelser och bedömningar Leverantörernas fakturor uppfyller de krav som finns i lagen och är specificerade på en acceptabel nivå. Några verksamheter saknar regelmässigt underlag för sina beställningar. Det finns brister i regionens upphandlingsrutiner som leder till att många produkter köps utan avtal, trots att det avser vanliga köp till stora summor. Det finns en god dokumentation rörande attester och fakturahantering. Dokumenten bör vara tydligare avseende dokumentation av beställning och bekräftelse. Angivandet av beställare och referenser på fakturor har varit eftersatt. Attestrutinerna fungerar tillfredsställande och inget fall där mottagningsattestant och beslutsattestant är samma person har förekommit. Det kan finnas möjligheter till effektiviseringar och besparingar om regionledningen fortsätter att anpassa inköpsorganisationen till den stora mängden inköp och till kraven från LOU.

14 Punkt 10 Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Lars-Bertil Jonasson SU /2012 Det behövs kontroller för att identifiera brister och förbättringsområden i fakturahanteringen. Syftet bör vara att uppnå en tillfredställande process istället för att finna enskilda felaktigheter. Revisionen bedömer att den interna kontrollen avseende fakturahanteringsprocessen vid NU-sjukvården och SU är tillräcklig. Revisionen bedömer att SkaS, SÄS och Habilitering & Hälsa kan förbättra den interna kontrollen avseende fakturahanteringsprocessen. Rekommendationer Regionens förvaltningar och Område inköp rekommenderas att identifiera områden som behöver upphandlas, så att köp kan göras lagenligt och till marknadens bästa pris och kvalitet. Granskade styrelser rekommenderas att uppdra åt respektive förvaltning att se över beställningsrutiner och inleveranskontroller så att de kan säkerställa att regionens resurser inte hanteras på felaktigt sätt. Granskade styrelser rekommenderas att uppmärksamma regionstyrelsen på vikten av en väl fungerande upphandlingsorganisation, vilken ska kunna hantera den stora mängd inköp som regionen årligen gör och som omfattas av LOU. Granskade styrelser rekommenderas att uppmärksamma regionstyrelsen på behovet av att komplettera gällande riktlinjer avseende dokumentation av beställning och bekräftelse. Revisionens analys av SU Beställare, attester och fakturans innehåll Det är relativt enkelt att spåra kontaktperson (beställare). Några väsentliga brister i attester och fakturans innehåll finns inte. Beställningsunderlag och bekräftelse: Kontrollen av beställningsunderlag har fallit ut mycket positivt för SU som i de flesta fall kan uppvisa underlag för beställningarna. Avtal Av det valda urvalet visar SU att en stor del av köpen har gjorts i enlighet med avtal. Revisionen har dock noterat köp där ansvarig köpare valt att gå förbi gällande avtal och konstaterar att det är av olika anledningar kan vara svårt att ha full avtalstäckning, men att det är viktigt att följa utvecklingen och att identifiera de områden som idag saknar avtal eller har svag avtalstrohet. SUs kommentar Revisionens bedömning enligt granskningsrapporten är att SUs interna kontroll avseende fakturahanteringen är tillräcklig. Införandet i regionen av ett nytt beställningssystem, Marknadsplatsen, under 2012 innebär än bättre förutsättningar för säkrare beställningsrutin avseende avtalstrohet och beställningsunderlag. Arbete pågår kontinuerligt lokalt för att öka andel beställningar via Marknadsplatsen och regiongemensamt att definiera och införa nya avtalsområden. Rutin för kontroll av beställare, attester och beställningsunderlag finns och bör inarbetas i kommande planer för internkontroll. Möjligheten att följa avtalstroheten har förbättrats i och med införandet

15 Punkt 10 Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Lars-Bertil Jonasson SU /2012 av Marknadsplatsen. Både lokalt och regiongemensamt pågår utvecklingsarbete för att en systematisk uppföljning och kontroll ska kunna ske framöver. Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta att notera informationen i denna rapport samt att översända rapporten som svar till revisionskollegiet. Styrelsen föreslås dessutom ställa sig bakom revisorernas övriga rekommendationer. Barbro Fridén Sjukhusdirektör Eva Arrdal Ekonomi- och marknadsdirektör Bilagor: Granskning av fakturahanteringen i de fyra storsjukhusen samt Habilitering & Hälsa Expedieras till: Revisionskollegiet

16 Granskning av fakturahanteringen i de fyra storsjukhusen samt Habilitering & Hälsa Dnr: Rev Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 12 september

17 Innehåll 1 Sammanfattning Iakttagelser Bedömningar Rekommendationer Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfrågor Ansvarig nämnd och avgränsning Revisionskriterier Metod Dokumentation Attest- och utanordningsreglemente för Västra Götalandsregionen Övriga dokument vid fakturahantering Analys NU-sjukvården SU SkaS Södra Älvsborgs sjukhus Habilitering & Hälsa Sammanställning Bedömningar och rekommendationer Iakttagelser Bedömningar Rekommendationer

18 1 Sammanfattning Den interna kontrollen är väsentlig för att den interna styrningen av regionens verksamheter ska fungera väl. Revisionen har att årligen granska, bedöma och uttala sig om huruvida nämnder och styrelser upprätthåller en tillräckligt god intern kontroll i verksamheterna. Under år 2011 har revisionen uppmärksammat brister i fakturors kvalitet, i beställningsunderlag och i kopplingen till gällande avtal. Det är väsentligt med en transparant, spårbar och sammanhållen kontrollrutin från upphandling via beställning till bokning i ekonomisystemet, dels för att motverka otillbörligt beslutsfattande, dels för att stärka leverantörstroheten i verksamheten. Kontrollrutinen är även väsentlig för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. Granskningen avgränsas till ett stickprov på sammanlagt 125 fakturor, 25 från vardera Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU), NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), Skaraborgs sjukhus (SkaS) samt Habilitering & Hälsa. 1.1 Iakttagelser Leverantörernas fakturor uppfyller de krav som finns i lagen och är specificerade på en acceptabel nivå. Några väsentliga brister i detta avseende har inte framkommit. Några verksamheter saknar regelmässigt underlag för sina beställningar. Det leder till att risken för fel ökar och att spårbarheten minskar. Dessutom har i stort sett alla verksamheter brister i de underlag som ska bekräfta leveranserna. En faktura är inte ett tillräckligt bevis för att något verkligen har utförts. Detta förfaringssätt ställer även högre krav på att den interna kontrollen genomförs på ett strukturerat sätt. Det finns brister i regionens upphandlingsrutiner som leder till att många produkter köps utan avtal, trots att det avser vanliga köp till stora summor. Även köp som går emot gällande avtal förekommer. Det går inte att kontrollera att regionens pengar hanteras på ett ansvarsfullt sätt om priser och kvalitet inte undersöks via ett upphandlingsförfarande. För de köp som stöds av avtal har avtalen och villkoren gått att finna relativt enkelt. Problematiken med överklaganden i samband med upphandlingar är att det under den tid överklagandet prövas saknas det avtal. 1.2 Bedömningar Centralt finns en god dokumentation rörande attester och fakturahantering. Det finns kompletterande dokument vilka är tillräckliga för att detta ska fungera. Dokumenten bör enligt vår mening vara tydligare avseende dokumentation av beställning och bekräftelse. Det är rimligt att dokumenten ses över årligen för att vara aktuella. Angivandet av beställare och referenser har varit eftersatt. Frågan måste hanteras automatiskt i Marknadsplatsen, även om den inte täcker samtliga fakturor. Att referensen på fakturan inte är beställare är en brist. Det kan även vara vilseledande om personen inte längre arbetar kvar eller har bytt arbetsuppgifter. Det bör finnas korrekta referenser på fakturorna. Attestrutinerna fungerar tillfredställande och inget fall där mottagningsattestant och beslutsattestant är samma person har förekommit. Attestanterna är i olika grad styrda i ekonomisystemet och är därför behöriga att attestera. 3

19 Det kan finnas möjligheter till effektiviseringar och besparingar om regionledningen fortsätter att anpassa inköpsorganisationen till den stora mängden inköp och till kraven från LOU. Det behövs kontroller för att identifiera brister och förbättringsområden i fakturahanteringen. Syftet bör vara att uppnå en tillfredställande process istället för att finna enskilda felaktigheter. Vi bedömer att den interna kontrollen avseende fakturahanteringsprocessen vid NUsjukvården och SU är tillräcklig. Vi bedömer att SKaS, SÄS och Habilitering & Hälsa kan förbättra den interna kontrollen avseende fakturahanteringsprocessen. 1.3 Rekommendationer Regionens förvaltningar och Område inköp rekommenderas att identifiera områden som behöver upphandlas, så att köp kan göras lagenligt och till marknadens bästa pris och kvalitet. Granskade styrelser rekommenderas att uppdra åt respektive förvaltning att se över beställningsrutiner och inleveranskontroller så att de kan säkerställa att regionens resurser inte hanteras på felaktigt sätt. Det gäller både hantering av underlag och den interna kontrollen. Granskade styrelser rekommenderas att uppmärksamma regionstyrelsen på vikten av en väl fungerande upphandlingsorganisation, vilken ska kunna hantera den stora mängd inköp som regionen årligen gör och som omfattas av LOU. Granskade styrelser rekommenderas att uppmärksamma regionstyrelsen på behovet av att komplettera gällande riktlinjer av seende dokumentation av beställning och bekräftelse. 4

20 2 Inledning 2.1 Bakgrund Den interna kontrollen är en väsentlig del i och förutsättning för en väl fungerande intern styrning av regionens verksamheter. Revisionen har att årligen granska, bedöma och uttala sig om huruvida nämnder och styrelser upprätthåller en tillräckligt god intern kontroll i verksamheterna. Under år 2011 har revisionen uppmärksammat brister i fakturors kvalitet, i beställningsunderlag samt i kopplingen till gällande avtal. Det är väsentligt med en transparant, spårbar och sammanhållen kontrollrutin från upphandling via beställning av vara eller tjänst till bokning av kostnad i ekonomisystemet, dels för att motverka otillbörligt beslutsfattande, dels för att stärka leverantörstroheten i verksamheten. Kontrollrutinen är även väsentlig för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt vis. 2.2 Syfte och revisionsfrågor Granskningen syftar till att klarlägga om den interna kontrollen av fakturahanteringen, från upphandling till betalning, är tillräcklig. Följande revisionsfrågor skall besvaras: Finns det dokumenterade rutiner för hur kontrollen av fakturor ska ske? Är det möjligt att identifiera och spåra beställare via fakturan? Hur följs lagar och regler gällande fakturors utseende och innehåll? Har principen att två personer kontrollerar varje faktura följts? Vilka underlag finns för beställning och bekräftelse av inleverans? Har köpet gjorts inom ramavtal eller inte? 2.3 Ansvarig nämnd och avgränsning Granskningen avgränsas till ett stickprov på 25 fakturor från vardera Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU), NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), Skaraborgs sjukhus (SkaS) samt Habilitering & Hälsa. 2.4 Revisionskriterier Lagen om kommunal redovisning Lagen om offentlig upphandling Regionövergripande policys och riktlinjer Skatteverkets riktlinjer och krav Köplagen Bokföringslagen 5

21 2.5 Metod Fakturaurval Fakturagranskningen görs som en kontroll av 25 fakturor per vald verksamhet via ett kombinerat slumpmässigt och strategiskt urval. Målet med det, av arbetsbelastningsskäl begränsade urvalet, har varit att få så god täckning som möjligt av granskningsunderlaget. På grund av det begränsade antalet fakturor kan vi inte uttala oss generellt om hur verksamheten hanterar processen, men det är inte heller granskningens mål. Istället ska granskningen ge en bild av de brister som förekommer så att granskade styrelser i framtiden ska kunna förbättra dessa delar. Urvalsperioden begränsades till februari Syftet var att få en hanterlig mängd fakturor som inte skulle påverkas av speciell fakturering i samband med årsskiftet. Därefter valdes tolv konton ut med större belopp och med olika inriktning för att spegla den breda verksamheten. För Habilitering & Hälsa som har en något annorlunda verksamhet än övriga har några konton har fått anpassas. Valda konton innehåller allt från sjukvård och konsulter till reparationer och förbrukningsmaterial. Fakturalistorna har rensats från interna motparter och andra offentliga aktörer på sjukvårdsområdet. Målet har varit att träffa olika leverantörer, inom olika verksamheter och fakturor med varierade belopp. Listorna har sorterats med högsta beloppet först och för varje konto har faktura nummer 1 och 7 valts ut. Ur konto har dessutom faktura nummer 13 valts ut. Där det har funnits för få fakturor har den med lägst belopp valts som andra faktura och i de fall det blivit samma leverantör har nästkommande faktura valts som ersättning Granskningsmoment Denna granskning har flera syften. Först kontrolleras om det finns två attester och om dessa finns upptagna i attestordningen. Det ska även finnas uppgift om vem som har beställt samt hur beställningen är dokumenterad. På fakturan kontrolleras om den innehåller de uppgifter som krävs enligt lagen samt om den är specificerad så att det går att utläsa vad som beställts och till vilken adress leveransen ska gå. Utifrån detta kan en översiktlig bedömning göras av om priset är rimligt och om beställningen är verksamhetsnära. Det bör även finnas en person, som i regionen kallas inleveranskontrollant, som med följesedel eller motsvarande kan bekräfta att varan mottagits eller tjänsten utförts. Inleveranskontrollanten ska kontroller att en vara eller tjänst är levererad med rätt kvantitet och kvalitet. Denna bekräftelse kan inte göras via fakturan utan ska bekräfta att varan eller tjänsten verkligen har levererats. Sist och störst är kontrollen av eventuellt ramavtal och/eller direktköpsavtal samt om det är giltigt i tid och gäller för den aktuella varan eller tjänsten. Här görs en sammanvägd bedömning för att kunna jämföra resultaten med andra granskade verksamheter. 6

22 3 Dokumentation Den dokumentation som bedöms relevant för granskningen är attest- och utanordningsreglementet samt olika rutinbeskrivningar och tillämpningsanvisningar för fakturahantering. 3.1 Attest- och utanordningsreglemente för Västra Götalandsregionen Regionen har ett fastställt reglemente för attester och utanordning. Den första utgångspunkten för reglementet är fullmäktiges Policy för intern styrning som antogs 2002 men som upphävdes redan Andra utgångspunkter är kommunal redovisningslag samt god redovisningssed. Hela reglementet är allmänt hållet och tar upp kontroller, attester, jäv mm. Mer specifik information lämnas i tillämpningsanvisningarna till attest- och utanordningsreglementet. Tillämpningsanvisningarna anger vilka delar som omfattas av reglementet samt de roller som finns i flödet. Här nämns attestant, beställare, inleveranskontrollant och utanordnare. I anvisningarna finns en uppställning över vilka kontroller som bör göras av en faktura, beroende på vilken ekonomisk händelse som avses. Hanteringen förklaras utförligt. Det finns även andra dokument som är framtagna på tjänstemannanivå och som ska ge stöd i delar av fakturahanteringen. SU har tagit fram egna lokala tillämpningsanvisningar som stöd för de övergripande. Iakttagelser och kommentarer Det är bra att regionen har antagit ett reglemente med tillhörande tillämpningsanvisningar. Utgångspunkten för reglementet är policyn för intern styrning och kontroll. Den avskaffades i slutet av Policyn står fortfarande som den första utgångspunkten trots att den är borta och att den ännu inte har ersatts med någon ny. Reglementet är formellt och övergripande så det är i tillämpningsanvisningarna som medarbetarna får stöd i fakturahanteringen. Den information som finns bedömer vi vara tillräcklig för de olika arbetsmomenten i fakturahanteringen. Reglementet trycker särskilt på ansvaret hos olika roller i processen. 3.2 Övriga dokument vid fakturahantering Externa leverantörsfakturor Fakturorna har under ett flertal år skannats och lästs in i ekonomisystemet Raindance. Om denna hantering finns en anvisning som bland annat tar upp fakturans flöde, vad som ska kontrolleras och vilka användarregler som gäller Fakturans utseende Det finns ett dokument som anger vilka krav som ställs på en faktura. Dokumentet utgår från skatteverkets riktlinjer och krav och gäller när regionen fakturerar, men är även ett stöd för att rätt kontroller görs på inkommande fakturor. Dokumentet är kommenterat av ekonomiavdelningen Riktlinjer för representation, utbildning och handkassor Dokumentet innehåller redovisningsinformation för att momsen ska bli korrekt redovisad samt krav på deltagarförteckning, kvitton och annan betydande dokumentation. Dokumentet är baserat på Skatteverkets allmänna råd. 7

Granskning av fakturahanteringen i de fyra storsjukhusen samt Habilitering & Hälsa

Granskning av fakturahanteringen i de fyra storsjukhusen samt Habilitering & Hälsa Granskning av fakturahanteringen i de fyra storsjukhusen samt Habilitering & Hälsa Dnr: Rev 34-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Innehåll Sammanfattning...2 Inledning... Intervjuer med sjukhusen...5 Regionstyrelsen...12 Tio steg i processen...13

Innehåll Sammanfattning...2 Inledning... Intervjuer med sjukhusen...5 Regionstyrelsen...12 Tio steg i processen...13 Granskning av intern kontroll Dnr: Rev 32-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Vilhelm Rundquist Thomas Vilhelmsson Behandlad av Revisorskollegiet den 12 september 2012 Innehåll 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

S Attestregler Regler

S Attestregler Regler www.hassleholm.se S Attestregler Regler Diarienummer: 2015/586 040 Fastställt den: 2015-12-14 182 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Attestreglemente för Motala kommun

Attestreglemente för Motala kommun Kommunal författningssamling Attestreglemente för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 05/KS 0304 Datum: 2005-10-24 Paragraf: KF 113 Reviderande instans: Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Granskningsrapport Nr

Granskningsrapport Nr Nr. 2015-06 s revisorer Granskning av Granskningsrapport Nr. 2015-06 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring Mats Lindskog Bengt Joehns Harri Rosqvist Kristoffer Glinka Audit

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter

REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT 2015 Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter Revisionsrapport 2 (6) 1 INLEDNING/BAKGRUND Regionens revisorer granskar

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av sjukhusens prestationsredovisning i Västra Götalandsregionen

Granskning av sjukhusens prestationsredovisning i Västra Götalandsregionen Granskning av sjukhusens prestationsredovisning i Västra Götalandsregionen Dnr: Rev 29-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Kari Aartojärvi Tommy Sonestedt Thomas Vilhelmsson Behandlad av Revisorskollegiet

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll Revisionsrapport Örebro universitet Fakultetsgatan 1 701 82 Örebro Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0701 Örebro universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Örebro universitets årsredovisning,

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer

Attestreglemente för Tierps kommun

Attestreglemente för Tierps kommun Attestreglemente för Tierps kommun Dokumenttyp Regler/reglemente Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunstyrelsen 115/2016 Dokumentansvarig Conny Rönnholm Diarienummer 2016:677 Gäller

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden 2015 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2016-04-08 16REV20 2(7) Sammanfattning Granskningen visar att Patientnämnden - Etiska nämnden har arbetat

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Falkenberg Anita Andersson Leif Johansson 2005-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga.

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Backlund Thomas Duvner Sara Datum 2016-07-06 Diarienummer KSN-2016-1445 Kommunstyrelsen Attestreglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet.

Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet. Revisionsrapport* Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet. Vänersborgs kommun 2007-11-06 Henrik Bergh *connectedthinking

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen

Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen 1 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Stockholms universitet (SU) granskat intern styrning och kontroll i upphandlings-

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Kommunal författningssamling Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga verifikationer,

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Attestreglemente för Region Skåne

Attestreglemente för Region Skåne Attestreglemente för Region Skåne 1 Syfte Detta attestreglemente syftar till att vidmakthålla en hög säkerhetsnivå och god ekonomisk hushållning vad avser hanteringen av Region Skånes resurser. Regionens

Läs mer

Beslutsattest omfattar följande moment:

Beslutsattest omfattar följande moment: 1 (3) 9:0 ATTESTREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning och medel som kommunen ålagts eller åtagit

Läs mer

Granskning av externa jobbcoacher

Granskning av externa jobbcoacher 1 (5) Stockholm den 2 februari 2010 Granskning av externa jobbcoacher Bakgrund Den 18 december 2008 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som ska erbjuda arbetssökande

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Granskning av inköpsrutiner

Granskning av inköpsrutiner KPMG Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Granskningens syfte 1 1.2 Granskningsmetoder 1 2. Sammanfattning 1 3. Styrning och kontroll 2 3.1 Inköpspolicy 2 3.2 Inköpsgrupp 2 3.3 Reglementen 3 4. Resultat

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Rapport nr 8/2013 Oktober 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys...

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Oktober 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012.

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012. _..._..._._.... _. _--_._-_.._--. Revisionsrapport Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden Karlstads kommun Peter Aschberg Daniel Brandt pwc Innehåll Sammanfattning Inledning. Bakgrund..

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Uppföljning internkontrollplan 2012

Uppföljning internkontrollplan 2012 01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-01-15 RS120057 Håkan Nilsson, tf ekonomidirektör Ekonomi/Styrning och uppföljning 035-13 47 72 REGIONSTYRELSEN Uppföljning internkontrollplan

Läs mer

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster. KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster. KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11 Avesta kommun Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11 2012 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (8) REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH ATTEST Detta reglemente (tillsammans med Reglemente för internkontroll) ersätter tidigare Reglemente för budgetansvar och intern kontroll från. Syfte med reglementet

Läs mer