FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Väg E22, Karlskrona - Norrköping Delen Bälö - Häggebotorp Oskarshamn och Västerviks kommun, Kalmar län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Väg E22, Karlskrona - Norrköping Delen Bälö - Häggebotorp Oskarshamn och Västerviks kommun, Kalmar län"

Transkript

1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Väg E22, Karlskrona - Norrköping Delen Bälö - Häggebotorp Oskarshamn och Västerviks kommun, Kalmar län Upprättad: Objektnr: Dokumentnr:3G MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK, MUR

2 Förfrågningsunderlag väg E22, Karlskrona-Norrköping Delen Bälö - Häggebotorp Objektnr: Upprättad den MUR Dokumenttitel: Markteknisk Undersöknings Rapport Skapat av: ÅF Infrastructure Dokumentdatum: Dokumenttyp: MUR Dokumentnr: 3G Ärendenummer: Projektnummer: Version: 1.0 Publiceringsdatum: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Marcus Hardt Uppdragsansvarig: Anna Broberg Distributör: Trafikverket, Jönköping, telefon: av 7

3 Förfrågningsunderlag väg E22, Karlskrona-Norrköping Delen Bälö - Häggebotorp Objektnr: Upprättad den MUR Innehåll 1 Objektet Blivande anläggning/konstruktion Topografi och ytbeskaffenhet Befintliga anläggningar Syfte och begränsningar Underlag Tidigare utförda undersökningar Arkivmaterial Styrande dokument Utsättning/Inmätning Geoteknisk kategori Geotekniska fältundersökningar Utförda fältförsök Utförda provtagningar Undersökningsperiod Kalibrering och certifiering Provhantering Geotekniska laboratorieundersökningar Utförda undersökningar Kalibrering och certifiering Hydrogeologiska undersökningar Utförda undersökningar Undersökningsperiod Härledda värden av 7

4 Förfrågningsunderlag väg E22, Karlskrona-Norrköping Delen Bälö - Häggebotorp Objektnr: Upprättad den MUR Bilagor laboratorieprotokoll: Laboratorieprotokoll från sondering, 5 st A4 provgropar: ar delen Bälö - Häggebotorp, 6 st A4 truminventering: Truminventering, km 0/385 33/824, 44 st A4 Ritningar 300G G0011 PLAN- OCH PROFILRITNINGAR ETAPP 3 300G G1105 PROFILRITNING ENSKILDA VÄGAR ETAPP 3 300G1101 ENSTAKA BORRPUNKTER ETAPP 3 300G G1127 TVÄRSEKTIONER ETAPP 3 4 av 7

5 Förfrågningsunderlag väg E22, Karlskrona-Norrköping Delen Bälö - Häggebotorp Objektnr: Upprättad den MUR 1 Objektet 1.1 Blivande anläggning/konstruktion På uppdrag av Trafikverket har ÅF Infrastructure utfört geoteknisk utredning för rubricerat projekt. Uppdraget berör en totalt ca 34 km lång sträcka utmed väg E22 mellan Nygård och Gladhammar, ca 18 km söder om Västervik i riktning söderut mot Oskarshamn. Sträckan avslutas ca 20 km norr om Oskarshamn. Föreliggande MUR avser den ca 10km långa sträckan Bälö - Häggebotorp. Sträckan inkluderar breddning av befintlig bilväg, förlängning av korsande dikestrummor, anpassning av anslutande vägar och tillkommande vändöglor samt nya enskilda vägar. 1.2 Topografi och ytbeskaffenhet Vägsträckan passerar ett antal mindre orter på landsbygden där landskapet främst utgörs av en blandning av mindre åkerplättar, betesmark, och karg skogsmark med barrblandskog med tall, gran och björk som dominerande trädslag. Terrängen är kuperad med berg i dagen och vägen går genom mindre och större bergskärningar. I lågpunkterna förekommer det ställvis torv respektive lera till några meters djup varpå sand eller berg följer. Berg dominerar i skärningssträckorna. Höjdvariationer förekommer rikligt och berg i dagen samt flera bergskärningar gör att områdets geologi är högst påtagligt. Marknivåerna utmed vägsträckan varierar med mellan ca: +12 och +42 i RH Befintliga anläggningar Flera befintliga vägar, busshållplatser och dikestrummor passeras utmed vägsträckan och ledningar finns såväl markförlagda och som luftburna. 2 Syfte och begränsningar Utredningens syfte är att återge de geotekniska förutsättningarna för den planerande breddningen utmed väg E22 till 2+1 väg. Ställvis förekommer både mindre och större bergskärningar. En särskild handling med avseende på bergets egenskaper, bland annat med avseende på släntlutning och eventuellt förstärkningsbehov, finns i särskilt dokument och är upprättat av Bergab. Dessutom har underlättarprovtagningar utförts. Resultaten från dessa provtagningar återges i undersökningsrapport Väg. 3 Underlag 3.1 Tidigare utförda undersökningar Äldre geotekniska handlingar för vägsträckan har inte gått att få tag på inför föreliggande utrednings tillkomst. Jordartskartor och berggrundskartor tillhandahållna av SGU har dock studerats samt att platsbesök har förekommit inför val av undersökningens omfattning. 3.2 Arkivmaterial Inget geotekniskt arkivmaterial finns bevarat för den aktuella vägsträckan. 5 av 7

6 Förfrågningsunderlag väg E22, Karlskrona-Norrköping Delen Bälö - Häggebotorp Objektnr: Upprättad den MUR 4 Styrande dokument TK Geo SS-EN med tillhörande nationella bilagor Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO Beteckningssystem: SGF/BGS beteckningssystem SS-EN , IEG daterad Utsättning/Inmätning Koordinatsystem i projektet är SWEREF , med höjdsystem RH Undersökningspunkter är positionerade med RTK-GPS. 6 Geoteknisk kategori Geoteknisk kategori för geokonstruktioner är GK2. 7 Geotekniska fältundersökningar 7.1 Utförda fältförsök De geotekniska fältundersökningarna är utförda av WSP under 2014 och 2015 samt ÅF Infrastructure under 2015, med borrbandvagn typ GeoTech 604d. Stänger och spetsar är enligt SGF-standard. Bergprovtagning är utfört av Bergab. Sonderingarna har utförts i sammantaget 153 borrpunkter fördelat i antal och metoder enligt nedan: Jord/bergsondering (Jb2): 10 st Viktsondering (Vim): 106 st Sticksondering (sti): 28 st Trycksondering (Tr): 2 st Slagsondering: 13 st Grundvattenrör (Rö): 0 st CPT-sondering: 4 st ar: 0 st 7.2 Utförda provtagningar Skruvprovtagning (Skr): 112 st Provresultat finns återgivna i bilaga enligt bilageförteckning. 7.3 Undersökningsperiod Undersökningarna utfördes under perioden juni till augusti De geotekniska undersökningarna är utförda av borrledare Johan Wihl på WSP med borrbandvagn typ GeoTech 604d, med digital registrering av jordmotstånd. Bergprovtagningen har ombesörjts av Peter Danielsson, Bergab. 6 av 7

7 Förfrågningsunderlag väg E22, Karlskrona-Norrköping Delen Bälö - Häggebotorp Objektnr: Upprättad den MUR 7.5 Kalibrering och certifiering CPT-utrustning är kalibrerad med intervall enligt leverantören. Intyg förvaras hos WSP. 7.6 Provhantering Jordprover och bergprover har lagts i därför avsedda påsar samt packlådor. 8 Geotekniska laboratorieundersökningar 8.1 Utförda undersökningar Jordprover är analyserade av WSP s geotekniska laboratorie i Göteborg. 8.2 Kalibrering och certifiering Kalibrering sker regelbundet av försöksutrustning i enlighet med tillverkarens föreskrifter och branschnormer. 9 Hydrogeologiska undersökningar 9.1 Utförda undersökningar Grundvattenkontroll har skett i skruvprovtagningshål i de fall dessa har bedömts motsvara grundvattnets trycknivå och inte inrinnande dagvatten eller hängande vatten i det övre jordlagrets sprickzoner. I de fall grundvattenrör har installerats har löpande kontrollerats utförts med avseende på grundvattennivå. 9.2 Undersökningsperiod Funktionskontroll för grundvattenrör är utförd i samband med installation. Grundvattenavläsning är utförd enligt noterat i bifogade ritningar. 10 Härledda värden Vid dimensionering har följande värden, erfarenhetsmässigt och genom tolkning av sonderingsresultat, valts ur TK Geo 11: Jordart Tunghet Dränerat Odränerat över GVY [kn/m3] Befintlig fyllning 18 Φk = 35 Torv (Hög 12 Φk = 28 C uk = 2 kpa förmultnad) Torv (Mellan 12 Φk = 28 C uk = 2 kpa förmultnad) Silt, löst lagrad 17 Φk = 26 Silt, fast lagrad 17 Φk = 33 Sandmorän 20 Φk = 38 Lera 17 Cuk = 8 kpa 7 av 7

8 Laholmsvägen HALMSTAD Telefon Fax PROVTAGNING LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR Uppdrag Sammanställning av LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR E 22 ETAPP 3 Datum 2014 Datum / DDS Provtagningsredskap Skruv Borrhål Djup (m) Benämning Godkänd den Datum / LST Uppdragsnummer Vattenkvot w % Konflytgräns w L % Mtrl.grupp enl Anl AMA2010 / Tjälfarl klass enl Anl AMA2010 Anmärkning V -0,25 Grå finsandig SILT med växtdelar 5A / 4 0,25-0,5 Brun lerig SILT med växtdelar 5A / 4 0,5-3,3 Grå LERA 4B / 3 3,3-3,5 Grå grusig siltig LERA 5A / H -0,2 Brun finsandig SILT med växtdelar 5A / 4 0,2-0,8 Grå TORRSKORPELERA 4B / 3 0,8-1,7 Grå LERA 4B / 3 1,7-2,7 Grå siltig LERA 5A / 4 2,7-3,0 Grå något sandig siltig LERA 5A / 4 3,0-3,8 Grå lerig SILT 5A / 4 3,8-4,1 Grå LERA rötter 4B / 3 4,1-4,5 Grå något grusig sandig LERA 4B / V -5 Brun LERA med växtdelar 4B / 3 5-1,2 Grå LERA 4B / 3 1,2-1,35 Grå lerig SILT 5A / 4 1,35-2,2 Grå siltig LERA 4B / 3 2,2-2,7 Grå lerig SILT 5A / 4 2,7-2,8 Grå siltig grusig SAND 3B / V -1,0 Grå LERA 4B / 3 1,0-1,5 Brun grusig sandig LERA 4B / H -0,4 Grå siltig LERA med växtdelar 4B / 3 0,4-0,7 Ljusgrå sandig GRUS 2 / 1 0,7-1,0 Brun något lerig SANDMORÄN 2 / H -0,4 Brun siltig FINSAND 3B / 2 0,4-0,6 Ljusgrå siltig FINSAND 3B / 2 0,6-2,25 Grå TORRSKORPELERA 4B / 3 2,25-3,3 Grå siltig LERA 4B / 3 3,3-4,8 Grå grusig sandig LERA 4B / V -0,1 Brun LERA med växtdelar 4B / 3 0,1-0,5 Brun LERA 4B / 3 * Bedömt i fält av borrningsledare

9 Laholmsvägen HALMSTAD Telefon Fax PROVTAGNING LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR Uppdrag Sammanställning av LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR E 22 ETAPP 3 Datum 2014 Datum / DDS Provtagningsredskap Skruv Borrhål Djup (m) Benämning Godkänd den Datum / LST Uppdragsnummer Vattenkvot w % Konflytgräns w L % Mtrl.grupp enl Anl AMA2010 / Tjälfarl klass enl Anl AMA2010 Anmärkning V -0,6 Grå grusig siltig SAND 3B / V -0,4 Gråbrun LERA 4B / 3 0,4-1,5 Grå LERA 4B / 3 1,5-1,8 Brun finsandig SILT 5A / H -0,3 Grå LERA 4B / 3 0,3-0,4 Grå något grusig LERA 4B / V -0,3 Grå något sandig LERA med växtdelar 4B / 3 0,3-0,6 Brun grusig lerig SAND 3B / H 5-1,0 Grå LERA 4B / 3 1,0-1,3 Grå något grusig siltig LERA 4B / V -0,25 Mörkbrun siltig sandig MULLJORD 6A / 3 0,25-0,4 Mörkbrun gyttjig siltig LERA med växtdelar 5B / 4 0,4-2,4 Grå LERA 4B / 3 2,4-2,55 Grå siltig grusig SAND 3B / H -0,55 Svart GYTTJA 6B / 1 0,55-0,75 Grå siltig LERA 4B / 3 0,75-1,0 Grå sandig lerig SILT 5A / 4 1,0-2,3 Grå något sandig siltig LERA 4B / 3 2,3-3,5 Grå lerig SILT 5A / H -1,75 Svart lerig GYTTJA 6A / 3 1,75-2,1 Grå dyig SILT 5B / 4 2,1-2,6 Grå något sandig lerig SILT 5A / 4 2,6-2,8 Grå siltig FINSAND 3B / H -0,8 Svart sandig MULLJORD 6A / 3 0,8-1,0 Mörkbrun gyttjig SILT 5B / 4 1,0-1,55 Grå siltig LERA 4B / 3 1,55-3,1 Grå lerig SILT 5A / 4 3,1-3,3 Grå grusig finsandig SILT 4A / 3 * Bedömt i fält av borrningsledare

10 Laholmsvägen HALMSTAD Telefon Fax PROVTAGNING LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR Uppdrag Sammanställning av LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR E 22 ETAPP 3 Datum 2014 Datum / DDS Provtagningsredskap Skruv Borrhål Djup (m) Benämning Godkänd den Datum / LST Uppdragsnummer Vattenkvot w % Konflytgräns w L % Mtrl.grupp enl Anl AMA2010 / Tjälfarl klass enl Anl AMA2010 Anmärkning H -0,5 Brun gyttjig LERA med växtdelar 5B / 4 0,5-1,7 Brun gyttjig LERA 5B / 4 1,7-3,2 Grå lerig SILT 5A / V1-0,5 Brun något grusig siltig SAND med växtdelar 3B / V2-0,5 Mörkbrun något grusig gyttjig SAND 5B / H -0,1 Svart sandig MULLJORD 6A / 3 0,1-0,6 Brun sandig SILT med växtdelar 4A / H -0,1 Brun finsandig SILT 4A / 3 0,1-0,5 Brun siltig LERA 4B / 3 0,5-0,9 Grå grusig siltig SAND 3B / H -0,35 Brun något grusig mullhaltig FINSAND med 5B / 4 växtdelar 0,35-0,5 Brun grusig FINSAND 2 / H -0,2 Brun något grusig siltig FINSAND med 3B / 2 växtdelar 0,2-0,7 Brun något grusig siltig FINSAND 3B / H -0,2 Mörkbrun grusig mullhaltig SAND med 5B / 4 växtdelar 0,2-0,4 Mörkbrun mullhaltig SAND rötter 2 / H -0,2 Svart något grusig sandig MULLJORD 6A / V -0,55 Svart GYTTJA 6B / 1 0,55-1,0 Grå siltig LERA 4B / 3 1,0-2,0 Grå något sandig lerig SILT 5A / 4 2,0-2,5 Grå grusig sandig SILT 4A / 3 * Bedömt i fält av borrningsledare

11 Laholmsvägen HALMSTAD Telefon Fax PROVTAGNING LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR Uppdrag Sammanställning av LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR E 22 ETAPP 3 Datum 2014 Datum / DDS Provtagningsredskap Skruv Borrhål Djup (m) Benämning Godkänd den Datum / LST Uppdragsnummer Vattenkvot w % Konflytgräns w L % Mtrl.grupp enl Anl AMA2010 / Tjälfarl klass enl Anl AMA2010 Anmärkning H -0,3 Brun siltig FINSAND med växtdelar 3B / 2 0,3-0,5 Brun LERA 4B / H -0,4 Svart sandig MULLJORD 6A / 3 0,4-1,0 Grå siltig LERA 4B / H -0,1 Mörkbrun MULLJORD rötter 6B / 1 0,1-0,4 Brun grusig FINSAND 2 / V -0,15 Mörkbrun mullhaltig finsandig LERA med 5B / 4 växtdelar 0,15-0,90 Brun siltig LERA 4B / 3 0,9-1,1 Ljusbrun något grusig sandig FINSAND 2 / H 0,5-1,5 Brun grusig sandig LERMORÄN 4B / H -0,75 Svart DYTORV 6B / 1 0,75-0,95 Grå LERA 4B / 3 0,95-1,6 Grå siltig LERA 4B / 3 1,6-3,0 Grå SILT 5A / 4 3,0-4,0 Grå lerig grusig SILT 5A / V -0,25 Brun siltig grusig SAND 3B / 2 0,25-0,60 Svart siltig sandig GYTTJA 6A / 3 0,6-1,0 Brun lerig sandig SILT 5A / 4 1,0-1,9 Gråbrun TORRSKORPELERA 4B / 3 1,9-2,3 Grå lerig grusig SILT 5A / V -0,25 Grå gyttjig grusig SILT med växtdelar 5B / 4 0,25-0,4 Ljusbrun grusig sandig SILTMORÄN 4A / 3 0,4-1,25 Grå något sandig LERA 4B / 3 1,25-1,5 Brun något grusig sandig SILT 4A / 3 1,5-1,7 Brun något grusig siltig FINSAND 3B / V -0,2 Bru något sandig lerig SILT med växtdelar 5A / 4 0,2-0,9 Ljusbrun något grusig sandig SILT 5A / 4 0,9-1,1 Ljusbrun något grusig sandig FINSAND 2 / 1 * Bedömt i fält av borrningsledare

12 Laholmsvägen HALMSTAD Telefon Fax PROVTAGNING LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR Uppdrag Sammanställning av LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR E 22 ETAPP 3 Datum 2014 Datum / DDS Provtagningsredskap Skruv Borrhål Djup (m) Benämning Godkänd den Datum / LST Uppdragsnummer Vattenkvot w % Konflytgräns w L % Mtrl.grupp enl Anl AMA2010 / Tjälfarl klass enl Anl AMA2010 Anmärkning V -0,5 Brun något grusig finsandig SAND med 2 / 1 växtdelar 0,5-0,9 Ljusbrun något grusig sandig FINSAND 2 / V -0,4 Brun något grusig finsandig SAND med växtdelar 2 / V -0,15 Brun finsandig grusig SAND med växtdelar 2 / 1 0,15-0,9 Mörkbrun något sandig gyttjig LERA 5B / 4 0,9-1,15 Brun TORRSKORPELERA 4B / 3 1,15-1,3 Brun sandig LERA 4B / V -0,35 Brun något grusig sandig FINSAND med 2 / 1 växtdelar 0,35-0,9 Brun finsandig grusig SAND 2 / V2-0,1 Mörkbrun mullhaltig SAND med växtdelar 5B / 4 0,1-0,6 Brun finsandig grusig SAND 2 / 1 * Bedömt i fält av borrningsledare

13 29/ JW *Enligt okulär bedömning på plats Djup / Nivå Provtagnings Stenhalt * Blockhalt* Största block Jordart nivå 6-60cm (%) >60cm (%) sidomått i m 5 Fyllning/ Bärlager grus 0, Fyllning/ Block, sten, lera 1,1 en var öppen: Schaktning: Avbruten på grund av risk för underminering av vägbanan. Sprängsten och block i schaktbotten. Vattenobservationer: Nej

14 29/ JW *Enligt okulär bedömning på plats Djup / Nivå Provtagnings Stenhalt * Blockhalt* Största block Jordart nivå 6-60cm (%) >60cm (%) sidomått i m 5 Fyllning/ Bärlager grus 0, Fyllning/ Sprängsten 1,4 en var öppen: Schaktning: Avbruten på grund av risk för underminering av vägbanan. Block i schaktbotten. Vattenobservationer: Nej

15 29/ JW *Enligt okulär bedömning på plats Djup / Nivå Provtagnings Stenhalt * Blockhalt* Största block Jordart nivå 6-60cm (%) >60cm (%) sidomått i m 5 Fyllning/ Bärlager grus 0,30 Fyllning/ Sprängsten och naturligt 50 sten,grus,sand,mull 1,0 en var öppen: Schaktning: Avbruten på grund av risk för underminering av vägbanan. Block hakar i varandra och lyfter vägbanan. Block (ca60cm) i schaktbotten. Vattenobservationer: Nej

16 29/ JW *Enligt okulär bedömning på plats Djup / Nivå Provtagnings Stenhalt * Blockhalt* Största block Jordart nivå 6-60cm (%) >60cm (%) sidomått i m 5 Fyllning/ Bärlager grus 0,15 70 Fyllning/ Sprängsten, grus, sand 1,2 en var öppen: Schaktning: Avbruten på grund av risk för underminering av vägbanan. Sprängsten ca 50cm i schaktbotten. Vattenobservationer: Nej

17 29/ JW *Enligt okulär bedömning på plats Djup / Nivå Provtagnings Stenhalt * Blockhalt* Största block Jordart nivå 6-60cm (%) >60cm (%) sidomått i m 5 Fyllning/ Bärlager grus 0,10 Fyllning/ Sprängsten, grus, sand, ,85 mull, växtdelar 1,2 en var öppen: Schaktning: Avbruten på grund av risk för underminering av vägbanan. Vattenobservationer: Häftig vatteninträngning från vägbank i schakten ca 1,2m umy.

18 29/ JW *Enligt okulär bedömning på plats Djup / Nivå Provtagnings Stenhalt * Blockhalt* Största block Jordart nivå 6-60cm (%) >60cm (%) sidomått i m 5 Fyllning/ Bärlager grus 0,10 60 Fyllning/ Sprängsten, grus, sand 1,2 en var öppen: Schaktning: Avbruten på grund av risk för underminering av vägbanan. Rundade block i schaktbotten, troligen morän) Vattenobservationer: Nej

19 28/ JW *Enligt okulär bedömning på plats Djup / Nivå Provtagning Stenhalt * Blockhalt* Största block Jordart s nivå 6-60cm (%) >60cm (%) sidomått i m 5 Fyllning/ Bärlager grus 0, ,60 Fyllning/ Sprängsten, grus, sand, si 1,0 en var öppen: Schaktning: Avbruten på grund av risk för underminering av vägbanan. Troligen ytterligare ca 2m fyllning. Vattenobservationer: Nej

20 28/ JW *Enligt okulär bedömning på plats Djup / Nivå Provtagning Stenhalt * Blockhalt* Största block Jordart s nivå 6-60cm (%) >60cm (%) sidomått i m 5 Fyllning/ Bärlager grus (grovt) 0,15 50 Fyllning/ Sprängsten, grus, sand 0,7 Något gyttjig, något siltig lera (fast) 1 en var öppen: Schaktning: Avbruten på grund av risk för underminering av vägbanan. Vattenobservationer: Nej

21 28/ JW *Enligt okulär bedömning på plats Djup / Nivå Provtagning Stenhalt * Blockhalt* Största block Jordart s nivå 6-60cm (%) >60cm (%) sidomått i m 5 Fyllning/ Bärlager grus 0,20 Fyllning/ Sprängsten, grus, sand, silt, ,50 lera, växtdelar 1,1 Gyttjig, siltig finsand 1,4 en var öppen: Schaktning: Avbruten på grund av risk för underminering av vägbanan. Stora block hakar i varandra och lyfter vägbanan. Vattenobservationer: Ca 1,1m umy blött lager ovan den naturliga jorden.

22 28/ JW *Enligt okulär bedömning på plats Djup / Nivå Provtagning Stenhalt * Blockhalt* Största block Jordart s nivå 6-60cm (%) >60cm (%) sidomått i m 5 Fyllning/ Bärlager grus 0, Fyllning/ Sprängsten, sand, grus 0,9 en var öppen: Schaktning: Avbruten på grund av risk för underminering av vägbanan. Sprängsten i schaktbotten, precis intill bergskärning. Vattenobservationer: Nej

23 28/ JW *Enligt okulär bedömning på plats Djup / Nivå Provtagnin Stenhalt * Blockhalt* Största block Jordart gs nivå 6-60cm (%) >60cm (%) sidomått i m 5 Fyllning/ Bärlager grus (grovt) 0, ,80 Fyllning/ Sprängsten, grus, sand 1,2 en var öppen: Schaktning: Avbruten på grund av risk för underminering av vägbanan. Grov fyllning i schaktbotten. Vattenobservationer: Nej

24 28/ JW *Enligt okulär bedömning på plats Djup / Nivå Provtagning Stenhalt * Blockhalt* Största block Jordart s nivå 6-60cm (%) >60cm (%) sidomått i m 5 Fyllning/ Bärlager grus 0,15 20 Fyllning/ Sten, grus, sand 0,8 Sandig siltig morän 1,05 en var öppen: Schaktning: Vattenobservationer: Nej

25 28/ JW *Enligt okulär bedömning på plats Djup / Nivå Provtagning Stenhalt * Blockhalt* Största block Jordart s nivå 6-60cm (%) >60cm (%) sidomått i m 5 Fyllning/ Bärlager grus 0, Fyllning/ Sprängsten, grus, sand, silt 0,8 80 Block en var öppen: Schaktning: Avbruten på grund av risk för underminering av vägbanan. Block i schaktbotten. Vattenobservationer: Nej

VÄGPLAN Väg E22, Karlskrona - Norrköping Delen Bälö - Häggebotorp Oskarshamn och Västerviks kommun, Kalmar län

VÄGPLAN Väg E22, Karlskrona - Norrköping Delen Bälö - Häggebotorp Oskarshamn och Västerviks kommun, Kalmar län VÄGPLAN Väg E22, Karlskrona - Norrköping Oskarshamn och Västerviks kommun, Kalmar län Upprättad: 2016-02-01 Objektnr: 87833346 Dokumentnr: 3G14Y001 PM GEOTEKNIK Dokumenttitel: Skapat av: ÅF Infrastructure

Läs mer

VÄGPLAN Väg E22, Karlskrona-Norrköping Delen Nygård Bälö Oskarshamn och Västerviks kommun, Kalmar län

VÄGPLAN Väg E22, Karlskrona-Norrköping Delen Nygård Bälö Oskarshamn och Västerviks kommun, Kalmar län VÄGPLAN Väg E22, Karlskrona-Norrköping Delen Nygård Bälö Oskarshamn och Västerviks kommun, Kalmar län Upprättad: 2014-10-01 Objektnr: 87833346 Dokumentnr:1G140001 PROJEKTERINGS PM GEOTEKNIK Dokumenttitel:

Läs mer

Slåttervägen 2, Laholms kommun. Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) 2012-11-02

Slåttervägen 2, Laholms kommun. Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) 2012-11-02 Slåttervägen 2, Laholms kommun Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) 2012-11-02 Slåttervägen 2, Laholms kommun Rapport Geoteknisk undersökning Rgeo_112802.doc Dokumentinformation Uppdragsnummer 112802

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Uppdragsnr. 10214847 KUMLA KOMMUN VERKMÄSTAREN 2 NYBYGGNATION KONTOR GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Rev 2015-07-10 Örebro 2015-06-26 WSP Samhällsbyggnad Box

Läs mer

Geoteknisk undersökning, Bara Syd, Skogshusen Rapport geoteknisk undersökning, RGeo

Geoteknisk undersökning, Bara Syd, Skogshusen Rapport geoteknisk undersökning, RGeo Geoteknisk undersökning, Bara Syd, Skogshusen Rapport geoteknisk undersökning, RGeo 2011-06-15 Uppdragsnummer: 228683 Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson Handläggare Kvalitetsgranskning Magnus Palm 010-452

Läs mer

HÖKERUM BYGG AB Bollmora, Tyresö, Nybyggnad av flerbostadshus

HÖKERUM BYGG AB Bollmora, Tyresö, Nybyggnad av flerbostadshus HÖKERUM BYGG AB Bollmora, Tyresö, Nybyggnad av flerbostadshus Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik Planeringsunderlag Göteborg 2016-02-05 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Bollmora,

Läs mer

JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Uppdragsnr. 10214338 NORA FASTIGHETER AB HAGBY ÄNGAR NYBYGGNATION FÖRSKOLA GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Rev 2015-09-08 Rev 2015-07-29 Örebro 2015-06-16 WSP

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Projekteringsunderlag Objekt: Sundsta Torg, Karlstad Uppdragsnummer: Beställare: Karlstads kommun Stockholm, 2014-11-05 Grontmij AB Geoteknik Fadi Halabi Handläggare

Läs mer

Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) 2013-04-12 Uppdrag: 248148, Detaljplan - Skuthamnen i Ludvika Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik

Läs mer

STRAND 3:4, HUDIKSVALL

STRAND 3:4, HUDIKSVALL MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik Översiktlig geoteknisk undersökning STRAND 3:4, HUDIKSVALL 2013-05-14 Uppdrag: 248291 - Stand 3:4, Hudiksvall Titel på rapport: MUR/Markteknisk undersökningsrapport

Läs mer

RAPPORT. Lillsjöhögen 2:10 ÖSTERSUNDS KOMMUN. Väg 87 SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

RAPPORT. Lillsjöhögen 2:10 ÖSTERSUNDS KOMMUN. Väg 87 SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK repo001.docx 2012-03-2914 ÖSTERSUNDS KOMMUN Lillsjöhögen 2:10 UPPDRAGSNUMMER: 2454611000 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS (MUR) GEOTEKNIK Väg 87 DEL I DETALJPLAN ÖSTERSUND SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK repo001.docx

Läs mer

Geoteknisk undersökning för gator, VA-ledningar och damm

Geoteknisk undersökning för gator, VA-ledningar och damm Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknisk undersökning för gator, VA-ledningar och damm Exploateringsområde Stenen, Tvååker : m.fl., Varbergs kommun -9-9 Upprättad av: Fredrik Stenfeldt Granskad

Läs mer

FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Anna Grönholm tfn; 019/17 89 50 2 Innehållsförteckning

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN 2013-03-28 Uppdrag: 247006 Titel på rapport: Geoteknisk undersökning Björkfors 1:450 & 1:598, Hemavan Status:

Läs mer

KÅGERÖD, NYA GC-PORTAR

KÅGERÖD, NYA GC-PORTAR MUR (Markteknisk undersökningsrapport)geoteknik KÅGERÖD, NYA GC-PORTAR RGS:14-017_G038_MUR 2014-09-01 Uppdrag: 253423 Kågeröd, Nya GC-portar Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)geoteknik

Läs mer

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby

E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby RAPPORT GEOTEKNIK E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby Sigtuna Kommun, Stockholms Län Arbetsplan, Utställelsehandling 2011-11-18 Projektnummer: 8447022 Dokumenttitel: Rapport Geoteknik Skapat av: Henrik

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) NORA BO AB Nora Torg, Danderyds kommun UPPDRAGSNUMMER 241795900 SWECO CIVIL AB GEO FALUN/BORLÄNGE/GÄVLE repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Ändamål och syfte 1 3 Underlag för undersökningen

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Uppdrag nr A038657 Sidan 1 av 9 BOTKYRKA KOMMUN RÅGÅNGEN UTREDNING AV LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PROJEKTERINGSUNDERLAG Markteknisk Undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geo)

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN TÅSTORP 7:7 M.FL, FALKÖPING UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO

Läs mer

Nya Hemlingby bosta der, etapp 1

Nya Hemlingby bosta der, etapp 1 Nya Hemlingby bosta der, etapp 1 Samha llsbyggnad, Ga vle kommun 2015-12-18 Upprättad av: Henrik Kristoffersson Granskad av: David Harrysson Nya Hemlingby bostäder, etapp 1 Kund Gävle kommun, Samhällsbyggnad

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik Gamla stan 2:26 KV Megaliten, Falköpings kommun Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik Planeringsunderlag Structor Mark Göteborg AB, Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg, Org.nr. 556729-7832 Gamla

Läs mer

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR, GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR, GEO) HANDLING 6.8 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR, GEO) ALVESTA KOMMUN Vislandabadet Fastigheten Vislanda 30:1, Vislanda UPPDRAGSNUMMER 2293160000 SWECO CIVIL AB VÄXJÖ ANDERS PETERSSON Sweco

Läs mer

DP 1054-UNIONEN, GEO- OCH MILJÖUTREDNING. Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

DP 1054-UNIONEN, GEO- OCH MILJÖUTREDNING. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) DP 1054-UNIONEN, GEO- OCH MILJÖUTREDNING Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2016-09-02 DP 1054-UNIONEN, GEO- OCH MILJÖUTREDNING Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND Tierps Kommun, Samhällsbyggnad

Läs mer

STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS

STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

NORDMALINGSHUS AB. Draken 24, Nordmaling. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Upprättad av: Imran Zafar

NORDMALINGSHUS AB. Draken 24, Nordmaling. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Upprättad av: Imran Zafar NORDMALINGSHUS AB 2016-05-02 Upprättad av: Imran Zafar Granskad av: Lars Berge/ Joakim Alström MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) KUND Roger Berggren 914 32 Nordmaling KONSULT WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) AVESTA VA OCH AVFALL AB KARLSLUNDS DEPONI, ÅKER NORR OM DEPONI UPPDRAGSNUMMER 152927 RAPPORT FALUN 213-6-1 SWECO INFRASTRUCTURE AB FALUN GEOTEKNIK 1 (5) repo1.docx

Läs mer

Hamburgsund 3:220 m.fl., Tanums kommun

Hamburgsund 3:220 m.fl., Tanums kommun Hamburgsund 3:220 m.fl., Tanums kommun Ny detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR -Geoteknik Göteborg 2012-08-31 Beställare: Tanums kommun Projektbeteckning: Hamburgsund 3:220 m.fl. Structor Mark

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Uppdrag nr 230618 Sidan 1 av 7 FORTIFIKATIONSVERKET / TULLVERKET NY TULLSTATION TÖCKSFORS, ÅRJÄNG Ny Tullstation GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PROJEKTERINGSUNDERLAG Markteknisk Undersökningsrapport/Geoteknik

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Uppdragsnr. 10179380 KRISTINEHAMNS KOMMUN KV UTTERN PLANERAD BUSSDEPÅ GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Örebro 2013-06-14 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

Läs mer

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

KEDJEHUSOMRÅDE, KRONAN. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Rapport

KEDJEHUSOMRÅDE, KRONAN. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Rapport KEDJEHUSOMRÅDE, KRONAN Markteknisk undersökningsrapport () Rapport 2015-11-25 Reviderad: Upprättad av: Anders Andersson Granskad av: Godkänd av: Per Rendahl KEDJEHUSOMRÅDE, KRONAN Markteknisk undersökningsrapport

Läs mer

Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan

Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan Härryda kommun Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 202-0-2 H:\RGeo Djupedalens IP.docx Handläggare Bahatin Gündüz

Läs mer

Brattås, Nybyggnation av bostadsområde

Brattås, Nybyggnation av bostadsområde Brattås, Nybyggnation av bostadsområde Nytt bostadsområde i Brattås Halden, Norge Markteknisk undersökningsrapport, (MUR) Göteborg Uppdrag nr. Handläggare Granskad av 2014-03-21 14.216 Mikael Bjurmalm

Läs mer

KV LAGERSTRÅLE 7 KARLSKRONA KOMMUN LINDROTHS FASTIGHETER AB

KV LAGERSTRÅLE 7 KARLSKRONA KOMMUN LINDROTHS FASTIGHETER AB KV LAGERSTRÅLE 7 KARLSKRONA KOMMUN LINDROTHS FASTIGHETER AB (MUR/GEO) Förhandskopia 2016-06-22 Upprättad av: Zana Piroti Granskad av: Daniel Elm Godkänd av: Daniel Elm Handläggare: Zana Piroti Status:Förhandskopia

Läs mer

Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) X:\Göteborg\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14030 Lindome Sagbrovägen\Dokument\14030 Lindome Annestorp Sagbrovägen MUR.docx Mölndals Stad Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK

Läs mer

PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05

PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05 PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05 Uppdrag: 249451, GÖRLA 9:2, NORRTÄLJE Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2013-07-05 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Norrtälje kommun Björn Engardt Konsult:

Läs mer

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede. Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede. Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04 Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04 Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat

Läs mer

KALMAR KOMMUN KV. SPIGGEN PLANERAD BEBYGGELSE. Översiktlig geoteknisk utredning 2013-12-12. Upprättad av: Petter Liljegren

KALMAR KOMMUN KV. SPIGGEN PLANERAD BEBYGGELSE. Översiktlig geoteknisk utredning 2013-12-12. Upprättad av: Petter Liljegren KALMAR KOMMUN KV. SPIGGEN PLANERAD BEBYGGELSE 2013-12-12 Upprättad av: Petter Liljegren Granskad av: Martin Holmberg Kund Östra Sjögatan 18 391 26 Kalmar Kundombud: Peder Hägg Konsult WSP Sverige AB Södra

Läs mer

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 215-5-26 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Uppdragsnr: 129335

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO)

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO) Mur/Geo Granskningshandling 2014-10-31 Detaljplan för Nyborgsvägen Stenungsunds kommun Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO) GRANSKNINGSHANDLING 2014-10-31 Datum: 2014-10-31 Uppdrag EQC:

Läs mer

Detaljplan för Almöstrand och Tjörns entré

Detaljplan för Almöstrand och Tjörns entré Detaljplan för Almöstrand och Tjörns entré Datum: 0-0- Rapport Geoteknik Rapport Geoteknik Sidan av Detaljplan för Almöstrand och Tjörns entré Tjörns kommun 0-0- Innehållsförteckning. Inledning.... Underlag....

Läs mer

Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun

Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun MUR Markteknisk Undersökningsrapport - Geoteknik Klippans Kommun Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun Del av Klippan 3:8 Malmö 2013-01-11 Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun Markteknisk Undersökningsrapport

Läs mer

REPISVAARA SÖDRA, ETAPP 2. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) FÖRHANDSKOPIA

REPISVAARA SÖDRA, ETAPP 2. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) FÖRHANDSKOPIA REPISVAARA SÖDRA, ETAPP 2 Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2016-09-09 FÖRHANDSKOPIA REPISVAARA SÖDRA, ETAPP 2 Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND Gällivare kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

2 (7) RAPPORT 2014-06-10 FÖRENINGSTORGET, ESLÖV. \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur.

2 (7) RAPPORT 2014-06-10 FÖRENINGSTORGET, ESLÖV. \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur. 2 (7) RAPPORT \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur.docx repo001.docx 2012-03-29 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Objektsbeskrivning 1 3 Omgivningsbeskrivning

Läs mer

Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun

Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik Göteborg 2014-12-19 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Uppdragsansvarig:

Läs mer

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM Datum: 2015-03-27 10208783 Söderholma AB Kv Broccolin Geoteknisk undersökning. PM Upprättad av: Henrik Kristoffersson Granskare: David Harrysson WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle Tel:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT. Örnsro IP MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK ÅF-INFRASTRUCTURE AB. Marcus Hardt 2015-04-01

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT. Örnsro IP MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK ÅF-INFRASTRUCTURE AB. Marcus Hardt 2015-04-01 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK Author Date Marcus Hardt 2015-04-01 Phone Project ID +46 10 505 46 62 705712 marcus.hardt@afconsult.com Client Örebro Kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen Teknisk PM Geoteknik Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län 2014-10-31 Projektnummer: 107350 Dokumenttitel: Teknisk PM Geoteknik, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat

Läs mer

Väg 9 Simrishamn-Brösarp Vattenskydd samt gång- och cykelväg Skogsdala vid Kivik

Väg 9 Simrishamn-Brösarp Vattenskydd samt gång- och cykelväg Skogsdala vid Kivik ARBETSPLAN Rapport Geoteknisk Undersökning(RGEO) Väg 9 Simrishamn-Brösarp Vattenskydd samt gång- och cykelväg Skogsdala vid Kivik Simrishamns kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-13 Objektnummer: 8850322

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/GEO) Däldvägen 17

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/GEO) Däldvägen 17 Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/GEO) Däldvägen 17 16063 Däldvägen 17, Tumba, Botkyrka kommun Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/GEO) Däldvägen 17 16063 Däldvägen 17, Tumba,

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Kaplanen Tidaholms Kommun

PM Geoteknik Kv. Kaplanen Tidaholms Kommun PM Geoteknik Kv. Kaplanen Tidaholms Kommun Datum: 2013-02-26 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 512-337 Upprättad av: Peter Nilsson Sign. Granskad av: Johan Ericsson Sign. Kv. Kaplanen, Tidaholms kommun PM Geoteknik

Läs mer

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-103 GEOTEKNIK Datum: 2012-07-05

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-103 GEOTEKNIK Datum: 2012-07-05 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-103 GEOTEKNIK Datum: 2012-07-05 INFÖR DETALJPLAN GREBBESTAD 2:291 TANUMS KOMMUN Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Handläggare:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: GEOTEKNIK Datum:

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: GEOTEKNIK Datum: MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-163 GEOTEKNIK Datum: 2012-09-27 INFÖR NY DETALJPLAN HEDVIGSBORG 1:2 BORÅS STAD Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Handläggare:

Läs mer

Östra sala backe, etapp 2, Uppsala

Östra sala backe, etapp 2, Uppsala Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Uppdragsnummer: Stockholm, Grontmij AB, Geoteknik Upprättat av: Caesar Kardan 010 480 10 18 Granskat av: Axel Lehmann 010 480 15 65 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Objekt...

Läs mer

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11 Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3, Kund Gällivare kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Borås, Kv Nejlikan Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo)

Borås, Kv Nejlikan Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) Borås, Kv Nejlikan Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) 2011-03-18 Borås, Kv Nejlikan Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) 2011-03-18 Beställare: Hökerum

Läs mer

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson PM GEOTEKNIK Tierps kommun Storådammen Uppdragsnummer 2171000 Projekteringsunderlag Falun 2011-12-08 Sweco Infrastructure AB Falun Geoteknik 1() ra0s 2011-02-17 Sweco Parkgatan Box 1902, 791 19 Falun Telefon

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport

Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag nr. 15U27727 Markteknisk undersökningsrapport Uppland Väsby KommunVilunda 18:1 Granskningshandling 2016-03-16 www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27727 Sida 2 (5) Markteknisk undersökningsrapport Uppdragsnamn

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport, MUR Status: Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå Kommun Jonas Johansson

Läs mer

Kv Bacchus 1 m fl, Falkenbergs kommun Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik

Kv Bacchus 1 m fl, Falkenbergs kommun Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Kv Bacchus 1 m fl, Falkenbergs kommun Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik 013-06-04 Kv Bacchus 1 m fl, Falkenbergs kommun Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik 013-06-04 Beställare:

Läs mer

Sammanfattning Geoteknisk utredning

Sammanfattning Geoteknisk utredning Sammanfattning Geoteknisk utredning Datum 2014-10-21 Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö Uppdrag Beställare Från Till PM nummer Skogshyddan, geoteknisk undersökning Borås Stad Anna Falk Erika

Läs mer

Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7 m.fl Översiktlig geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo)

Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7 m.fl Översiktlig geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7 m.fl Översiktlig geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) 2012-01-20 Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT - GEOTEKNIK (MUR/Geo) Kv. Städet 2. Geoteknisk undersökning för nybyggnation av bostäder i Torsby kommun.

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT - GEOTEKNIK (MUR/Geo) Kv. Städet 2. Geoteknisk undersökning för nybyggnation av bostäder i Torsby kommun. MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT - GEOTEKNIK Kv. Städet 2 Geoteknisk undersökning för nybyggnation av bostäder i. 2015-07-29 Upprättad av: Lars O Johansson RAPPORT Geoteknisk undersökning inom kv. Städet

Läs mer

PM Geoteknik Del av Söder 3:43 Sigghusberg Hjo Kommun

PM Geoteknik Del av Söder 3:43 Sigghusberg Hjo Kommun PM Geoteknik Del av Söder 3:43 Sigghusberg Hjo Kommun Datum: 2015-03-18 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 515-810 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson BG&M Konsult AB, Rådmansgatan 24, 541 45 Skövde Del

Läs mer

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BETONGEN 1 M.FL. ÖSTERSUND

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BETONGEN 1 M.FL. ÖSTERSUND PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BETONGEN 1 M.FL. ÖSTERSUND 2013-12-02 Uppdrag: 252439, Betongen 1 m.fl, Östersunds kommun Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Leverans

Läs mer

PM Geoteknik Björnemossen 3:38 Nytt industriområde Gullspångs Kommun

PM Geoteknik Björnemossen 3:38 Nytt industriområde Gullspångs Kommun PM Geoteknik Björnemossen 3:38 Nytt industriområde Gullspångs Kommun Datum: 2014-04-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-606 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson Del av Björnemossen 3:38, Hova, Gullspångs

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT 2016-09-09 UPPDRAG 270812, Storbyn 48:1 Färila, Ljusdals kommun Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK ÖNNESTAD, 112:1

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK ÖNNESTAD, 112:1 MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK ÖNNESTAD, 112:1 SLUTRAPPORT 2016-06-03 UPPDRAG 270317, Geoteknisk undersökning, Önnestad, 112:1 Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

Läs mer

Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik

Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Beställare: Falkenbergs kommun Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

PM Geoteknik. Kanalgården, Trygghetsboende, Sandviken. PM Geoteknik. Kenneth Larsson. David Stenman. Magnus Larsson 2014-03-05. Tel.

PM Geoteknik. Kanalgården, Trygghetsboende, Sandviken. PM Geoteknik. Kenneth Larsson. David Stenman. Magnus Larsson 2014-03-05. Tel. Uppdragsnr: 10194635 1 (6) Handläggare Uppdragsansvarig Datum Er referens David Stenman Magnus Larsson 2014-03-05 Kenneth Larsson Tel +46 010 722 51 64 david.stenman@wspgroup.se PM Geoteknik Kanalgården,

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport MUR

Markteknisk undersökningsrapport MUR Mullsjö kommun Markteknisk undersökningsrapport MUR Nykyrka Ruder 1:7 m.fl. Mullsjö Grontmij AB Linköping Vår referens Linköping MUR Datum 2013-06-12 Uppdragsnr 10010753 Namnteckning Märta Lidén Granskad

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) NORRKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 218735 ÖSTRA SALTÄNGEN, NORRKÖPING VÄSTERÅS 213-4-17 REV 213-9-25 1(8) repo1.docx 212-3-29 Sweco Ingenjör Bååths Gata 17 Box

Läs mer

INRE HAMNEN, OSKARSHAMN KOMMUN. Översiktlig geoteknisk utredning. Daterad: Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Martin Holmberg

INRE HAMNEN, OSKARSHAMN KOMMUN. Översiktlig geoteknisk utredning. Daterad: Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Martin Holmberg INRE HAMNEN, OSKARSHAMN KOMMUN Översiktlig geoteknisk utredning Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Martin Holmberg BESTÄLLARE Oskarshamn kommun KONSULT WSP Sverige AB Box 503 SE-391 25 Kalmar Besök:

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14087 Bua 10248 mfl, Varberg\Dokument\MUR\14087 Bua 10248 mfl, Varberg MUR.docx VARBERGS KOMMUN Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248

Läs mer

PM Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun

PM Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun PM Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun Datum: 2013-02-11 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 512-328 Upprättad av: Peter Nilsson Sign. Granskad av: Johan Ericsson Sign. Sundsören 1:1, Mariestads kommun PM

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO Geoteknisk undersökning för nya villor och gruppboende inom fastigheterna Lugnet 26-27 & Hallunda 4:34, 2014-08-25 Upprättad av: Christopher Roxström

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) PEAB BOSTAD AB UPPDRAGSNUMMER 3372025500 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING NYKÖPING SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA 2016-03-23 UPPDRAG Titel på rapport: 267344, Markteknisk undersökningsrapport (MUR/GEOTEKNIK) Status: Datum: 2016-03-23 MEDVERKANDE

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Uppdrag nr A052458 Sidan 1 av 8 MECON BYGG AB FÖRSTUDIE HÖKARÄNGEN STOCKHOLM Planerade byggnader m m GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Markteknisk Undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geo) Uppdrag nr A052458 Solna

Läs mer

1 Allmänt Befintliga förhållanden Befintliga ledningar Underlag för undersökningen 2. 2 Styrande dokument 3

1 Allmänt Befintliga förhållanden Befintliga ledningar Underlag för undersökningen 2. 2 Styrande dokument 3 repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 1.1 Befintliga förhållanden 2 1.2 Befintliga ledningar 2 1.3 Underlag för undersökningen 2 2 Styrande dokument 3 3 Geoteknisk kategori 4 4 Fältundersökningar

Läs mer

TANUMS KOMMUN HAMBURGSUND 3:3. Detaljplan. Geoteknisk utredning

TANUMS KOMMUN HAMBURGSUND 3:3. Detaljplan. Geoteknisk utredning TANUMS KOMMUN HAMBURGSUND 3:3 Detaljplan Geoteknisk utredning Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Göteborg 2013-07-04 Ärendenr. 13-063 Handläggare David Scherman/Mattias Magnusson GEO-gruppen i Göteborg

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT ÖNSKEMÅLET, JÖNKÖPINGS KOMMUN UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av Erik Warberg Larsson Fredrik Griwell Nicholas Lusack Innehållsförteckning 1 Objekt...4 1.1

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK BORLÄNGE KOMMUN UVBERGSVIKEN DELPLAN 2 UPPDRAGSNUMMER 2417975000 SWECO CIVIL AB GEOTEKNIK FALUN repo002.docx 2013-06-14 S w e co Södra Mariegatan 18E Falun Telefon

Läs mer

Översiktligt PM Geoteknik

Översiktligt PM Geoteknik Götene kommun Nordskog et. 2-3, Lundsbrunn et. 1-2 och Truve/Svanvik et. 1 Objektnummer 103603 Översiktligt PM Geoteknik 2010-07-12 Dokumentinformation 103603 Lundsbrunn et. 1-2, Nordskog et. 2-3 och Truve/Svanvik

Läs mer

NORSKA VÄGEN, ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

NORSKA VÄGEN, ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) NORSKA VÄGEN, ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2017-01-27 NORSKA VÄGEN, ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND MAF Arkitektkontor

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) KFAB UPPDRAGSNUMMER 2181023 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING NORRKÖPING 2017-06-02 SWECO CIVIL AB NORRKÖPING HANDLÄGGARE VIKTOR KARLSSON GRANSKARE LARS MALMROS

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport Norra Länna Undersökning grundvattennivåer och geotekniska undersökningar

Markteknisk undersökningsrapport Norra Länna Undersökning grundvattennivåer och geotekniska undersökningar Markteknisk undersökningsrapport Norra Länna Undersökning grundvattennivåer och geotekniska undersökningar Huddinge kommun 04-0-0, rev 05-0- Detaljplan för Almöstrand och Tjörns entré Datum: 03-0-8 Rapport

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Norrmalm 1:1, Sagavallen Borås Stad 2013-12-20

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Norrmalm 1:1, Sagavallen Borås Stad 2013-12-20 Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Borås Stad 2013-12-20 Upprättad av: Anita Turesson Granskad av: Sara Jorild Uppdragsnr: 10188719 Uppdragsnr: 10188719 Daterad: 2013-12-20 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

PM Geoteknik Össeby IP. Vallentuna kommun Uppdragsnummer: Datum: Rev:

PM Geoteknik Össeby IP. Vallentuna kommun Uppdragsnummer: Datum: Rev: Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se PM Geoteknik 4472 Össeby IP Vallentuna kommun Uppdragsnummer: 4472 Datum: 2016-01-21 Rev: Upprättad av: Orod Aagah

Läs mer

Markundersökningsrapport (MUR) Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Luspen 1:158, Storumans kommun Projektnummer:

Markundersökningsrapport (MUR) Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Luspen 1:158, Storumans kommun Projektnummer: Detaljplan för Del av Luspen 1:158, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 2014-04-11 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström RAPPORT Detaljplan för Del av Luspen 1:158 Kund Storumans

Läs mer

BERGSGÅRD 1:6 MFL Halmstad kommun. PM 1 Geoteknik Planeringsunderlag. Kompletterande översiktligt geoteknisk undersökning inför detaljplanarbete

BERGSGÅRD 1:6 MFL Halmstad kommun. PM 1 Geoteknik Planeringsunderlag. Kompletterande översiktligt geoteknisk undersökning inför detaljplanarbete BERGSGÅRD 1:6 MFL Halmstad kommun PM 1 Geoteknik Planeringsunderlag Kompletterande översiktligt geoteknisk undersökning inför detaljplanarbete 201607013 Upprättad av: Sayle Shamun Granskad av: SvenÅke

Läs mer

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga GRANSKNINGSHANDLING Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga Ängelholms kommun, Skåne län Tekniskt PM Geoteknik 2014-12-19 Dokument nr 1G07TP01 Projektnummer: V8850565 Yta för bild Trafikverket

Läs mer

RAPPORT UTBYGGNAD AV TOTT HOTELL I ÅRE LILJESTRAND FASTIGHETER AB SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

RAPPORT UTBYGGNAD AV TOTT HOTELL I ÅRE LILJESTRAND FASTIGHETER AB SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK LILJESTRAND FASTIGHETER AB UPPDRAGSNUMMER: 31110000 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS (MUR) GEOTEKNIK PROJEKTERINGSUNDERLAG ÖSTERSUND SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK repo001.docx 01-03-91 1 3 5 6 7 7.1 8 9

Läs mer

PM Geoteknik Del av Norr 3:59 Hjo Kommun

PM Geoteknik Del av Norr 3:59 Hjo Kommun PM Geoteknik Del av Norr 3:59 Hjo Kommun Datum: 2015-09-06 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 515-944 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson Del av Norr 3:59, Hjo kommun PM Geoteknik 150906 INNEHÅLL 1 UPPDRAG...

Läs mer

PM Planeringsunderlag Detaljplan Mölndals sjukhus, R-Huset Västfastigheter Geoteknik 2011-10-14

PM Planeringsunderlag Detaljplan Mölndals sjukhus, R-Huset Västfastigheter Geoteknik 2011-10-14 PM Planeringsunderlag Detaljplan Mölndals sjukhus, R-Huset 2011-10-14 Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10150734 Daterad: 2011-10-14 Handläggare: Sven Devert Detaljplan,

Läs mer

Kv. Radiomasten Luleå

Kv. Radiomasten Luleå Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik Galären i Luleå AB Kv. Radiomasten Luleå Luleå 2014-02-14 Kv. Radiomasten Luleå Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik Datum 2014-02-14 Uppdragsnummer 1320005691

Läs mer