\ar S\AO, %'ajlx? rf\xl. 'Z tffil. 4t\l.f, a c a ' ; / rrs. o oo. rg$.ca. o (, rur 4 tgg+

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "\ar S\AO, %'ajlx? rf\xl. 'Z tffil. 4t\l.f, a c a ' ; / rrs. o oo. rg$.ca. o (, rur 4 tgg+"

Transkript

1 \ar S\AO, %'ajlx? rf\xl I 'Z tffil YI 4t\l.f, o q) a c a, o / g * / ; \ q. ' " 1 r g \ g l i E 1, \ ' ; / o o oo o (, 7o rrs rg$.ca rur 4 tgg+

2 SOUNNFI tnrn ArgAng 11 Organ ft;r SAASDC Swedish Association of American Square Dance Clubs Postgiro rssn Ansvar:ig utgivare: lngemar Eriksson Redaktiir: Adress: Telefon: Gdsta Neovius Hanna Paulis gata l0 s HAGERSTEN ANNONSER Mttt Observera att Square-Info monteras i,{4- fonnat och sedan i samband med tryckningen reduceras till A5. Mlttangivelsema nedan avser A4-annonsodginalet inklusive eventuell ratn. Bredd nlrn llojd nrm Helsida Halvsida Kvartssida 87 lz5 Priser Helsida Halvsida Kvartssida Reducerade priser ftjr SAASDC-klubbar Halvsida Kvartssida t75.- MANUSKRIPT SENAST Geler kommande nummer av Souare,Info: Nummer l t Manuskript Distribueras vecka februari 509 apnl 517 augusti 535 novemder 548 F0-1 IIej alla squaredansare Jag har alltid varit road av siffror. F6ljande serie er aktuel: 40, 48, 48, 44, 40, 48, 44 och 40. Det ar sidantalen pa de senase etta Square-Info. Jag blir glad nir det blir 48 och ledsen nih det blir 40. Den h?ir glngen fick jag slinga ut en iiverseffing jag gjon av en artikel med tieln "Pluskommentar" av ordliiranden i Callerlabs Pluskornmitr6 l,arry Davenport. IIan alar diir om hur mjuk Plus biirjar bli dominerande i USA och att dansandet i Tyskland och Sverige verkar vara mera h:ilsosamt. Jag fick ocks6 lov att ta fram skohomet och kliirnma ihop danslistan och vissa altiklar litet liir att aljt skulle rymmas inom 40 sidor, 6r det reckb absolut inre till 44. Danslistan upptar 123 danser och stracker sig :inda ftam till juli, men det ar inte manga som har planeringen klar d hngt fram. Jag har inga yflerligare danser pl lager. Nlgra er uta i sisra stund med sina anrndlningar till danslisan ocn kan inte fl fatt i blankett n som finns i original i klubbpermen under uppslag 15:6. Det iir bra om bade veckodag och datum anges. Jag har, n:ir detta iir giort, kunnat sptrra misstag och rafta. Coordin8's Flygardans den 25 maj skulle enligt reglema inte ha fett publiceras. Hiir har ett undantag giorts eftersom datum fti Convention 1995 :indmdes pa ett senr stadium. Annonserna dr i de flesta fall fiirtraffligt utfiirda och liirta an hanrrra. Jag hjilper fonsiinningsvis klubbar som inte har t lgeng till dator och det ger bra, bara jag ffu in underlaget i god tid. Ekerii Square Dancers ville ha sin annons De sid 6 infttrd pe fel ledd. IGnske det er en san; pekala extra uppmerksamhet. Det er ghdjande att s att tre av de atta Allianser nu annons mr om sina gemensarnna evenemang. Det tyder pa ett viillovligt samarbete. Aven jag kan ju fl iinska Usama en God Jul och ett Gott Nytt Ar. Samtidigt vill jag uppmana er att vdssa pennoma och skriva inliigg till tidningen. Vi vill vel inte ha eft rent annonsblad? Gdste Neovius Stockholms-Allians n har lelefonsvararc:

3 SQUARE-INT'O nr Innehell Ordftirandens spalt Tack dll Falu Squaredancers Fer en bofink se ur hur som helsl? The Creat Lale Dancersjubilerar Calrisfesnralen :ir Toppen. Fren Toppen Li Sliilla. Samarbetstriffar i Stockholrnsomradet Thank you, breal up your squares and male new ones srd Squaredansens "10kom,ihlg" Giillande Quarterly Selections G:illande Emphasiscalls FrenFiirbundet Ordfiirandens spalt Hiistens fdrseljning av Basic-haften :ir rekordartad. Det innebair enrydigt att anlalet nybiidare sett iiver hela landet ockse er rekordartat. Detta trots att ett antal klubbar indikerat modut i sina rekryteringsanstriingningar. Andra har fiiljakt ligen lyckats <iver hdvan. Tillstriimningen av nya squaredansarer mycket gl?idjande och ger anledning till optimisn infiir klubbamas och dansens framtid. Det inneber en utmaning att pe basta satr in[oducem de nya dansama i squaredansgemenskapen. Hur vi lyckas blir pebglgt om ungefar eft halviir, da vi vet hur mlnga som gmdueras. HAr har alla, rcdan graduerade dansare, klubbfunktioniirer och kanske framfiir allt, alla instruktiirer ett stort ansvar fijr att de nya skall k:inna sig hemma i klubbgemenskapen och fi uppleva en generiis atmosfiir diir de fir srrjd och red ir de skall Uira sig allt nytt. Den som mest peverkar basicdansama under hela kurserel?ir uun wekan den insnukt<ir som genomliir utbildningen. An utbilda basicdansare er totalt sett en mycket mer kvalificerad uppgift en att utbilda pe efterfdljande niveer. Tvafiemot 3 7 '7 '7 '7 II,7 L4 15 t'7 vad som kanske sker ibland, bijr nog nybdr, jarkursen helst anfiirtros den mest erlarne rn struktiiren. Efter graduation iir mdjlighetema att piverka och komplettera begriinsade. Under squaredansseminariet i veras ftarnkom tydligt instruktiirens centrala roll i aft - fiirutom att vara danslinre - ocks6 lormedla kunskap om och fitrstielse fdr allr som inger i och om, kring squaredansen. Derliir har SAASDC och SACT enats om aft genomfaira det projekt som feft beteckningen "instrukt6rsmtsning". Det har som yttersta mel at den som gradueras efter sin basickurs skall ha fett en till innehlll och am, bitionsnive specihcerad utbildning. En utbild, ning, som irurefattar bede det direkta danskunnandet och Lunskap om det som :ir vlr squifedanskultur. Projektet har startat. Det er viktigt ftir att pe sikt s:ikra kvalitdn i squaredansen! Vid ftrrbundsstiimman 1995, i samband med Convention i Enkdping, skall det som vanligt valjas styrelseledamiiter och funktionerer. De miste det finnas ett fullsdindigt och i klubbama ftirankrat fiirslag p, kandidater till de poster som skall besdttas. Det er den av stdmman i Falun 1994 tillsatta valberedningen som har den viktiga uppgiften att s:ikra kontinuiteten. Det giir man genom att sdka och fiiresle personer, med fiirutsettningai och viua att driva och utveckla virt Svenska Square, dansftirbund. Beredningen har nu satt iging sitt arbete pl allvar. I det kan alla squaredansare medverka genom att l?imna fiirslag och synpuni(rer Resonem i den egna klubben om lrnoner, som sllrlle kunna vara tiinkbara kandidater til negon fitrbundspost. Kontakta sedan via klubbstyrelsen ndgon i valberedningen. Vilka som inglr i valberedningen framglr av fdrbundets medlemsmatrikel! De kommer frin olika h6ll i Sverige, just fiir att inflytandet iiver valet skall bli se brett som m6jligt. Arets larde nummer av Square,Info kommer ut niir det :L dags fdr julfester och terminsslut i vara klubbar. Let mig d:iditr 6nska alh hsare och squaredansare EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT AR! Ingenar Eriksson

4 Datum l0 dec januari I 8 februari I I mars April 5-6 maj l3 maj l0 juni 29 juli 16 september 7 oklober 28 oktober 10 november KOM OCH DANSA MED OSS Klubb Falu Squaredancer s (Luc idfe st) Soderhamn S quaredancers Falu Squaredancers lnsjrin Square Dancers Sdderhamn Squaredancers Sala Squaredance Club Caller Allianscaller Tomas Hedberg Hasse Jeppesen Tomas Hedberg Track 8 Mora-Orsa Sala Squaredance Club Thorsten Geppert, Lars-Gdran BOrgel Ingvar Pettersson S0derhamn S quaredancers(g r a dua t i on) Albartscaller WoxnadalensSquaredancers JackBorgstrdm Falu Squaredancerc (Grisfest) Gefle Square t)arcers Woxnadalens Squaredancers Tomas Hedberg Krister Pettersson Lars-GOran Btirgel lngvar Pettersson Dessutom har vi klubbdanser Ring respektive klubbkontaktman fdr ni tid och Dlats.

5 -.A Zai (s)?2 \2 ESKILSTUNA Sflt:ors1 0* /*ool*",, inbjuder till tva danser i Skogstorpsskolan med DAVBCII,AY Kalle & Vivi Calmhult - ohan Brahm Mellandagsdans Fredagen 30/ kl Plus - A1 - Plus - 42 Nattugglan Partykviill NyArsafton 31/ kl Mainstream - Plus Mixer- och Partydanser m.m. Round Dances The "- med barnen! Det finns spel och videofilmer fatratt underhllla bamen Ineen -- ftirhandsanmalan Ring g:ima fiir att vara garanlerad en plats (max 1y) personer) FrAgor och anmlilan till - Kalle & Vivi Calnhult (X8 - Lilian Grahm 01G Vdlkomna!!!

6 NYARSDANS hos GRIPEN SOUARE DANCERS istaffanstorp for 4:e aret i rad CALLER: Christer Bern Nyarsafton: B,M, + Nyirsdagen: C1 Vuxna:7O:'/60:- Ungdomar : 4O:- / 30:- (Nyarsafton/ Nyersdagen) lnfo: Bo Henriksson Nyflrsfestival 30 dec 1994 till l jan Caller: Kenny Reese Tyskland Stefan Sidholm Krister Pettersson I.q t--- 0a tr1 t+r i-r - IM Hl r4 1A / e r9 {,! : e t vx i t EiEiigirsg F!d LEEi is iiii!: - I h: b t 6 e 2e 2 < E'8$gi!= *,! it i,r "s E E If gue 5'$E e.$ fia 6 E g o o o o o o o. r, o o 9 9 F & 5

7 Tack till Falu Squaredancers Ett stort och varmt tack till Falu Squaredancers fiir en utomordendigl rill genomltrd Convenrion Genom mitt lorbiseende kommer detta tack ett Square Infonummer senare iin vad som varit mijjligt. Hiirigenom har vi alla nu fett ttet distans till vad vi upplevde. SA mycket roligare att nu kutuia konstatem aft intrycken av dansghdje, gesdribet och fiimenliga,unngemang besdr. Tack alla i Falu Squaredancers som bidragit till att er andra Convention blev en succ6. Ingemar Eriksson Ordfiirande i SAASDC Fir en bofink se ut hur som helst? Att den squaredans vi dansar har fiiriindras och skiljer sig frin vad Calledab rekorrunenderar hat jag kunnat konstatera under ett antal trt, men att fdrendringarna blivit st omfattande var jag inte medveten om. Jag har i Ar deltagit i ett antal sornmardanset och nu senast sett SAASDC:s videofilm om square dans. SAASDC, The Swedish Association of American Square Dance Clubs. iir ju en organisadon fiir klubbar med squaredans pe sin program. Amerikansk squaredans leds och utvecklas av Callerlab. Dl squaredans er en intemationell dans, finns det mlnga sk;il till att klubbarna fiiljer Callerlabs rekommendationer och SAASDC skal naturligtvis iivervaka och se till att se sker. Niir man utfiir de olika callen i squaredans skall derta ske ienlighel med Callerlabs anvisningar. Vad siiger nu Callerlab? - Ndr man med minsta miijliga anstriingning fijrflyttar sig mjull och smidigt i takt med musiken och i enlighet med Callerlabs anr isningar - da dansar man squaredans." Dansar du squaedans? Pelle Lun^trAm Square Dance People Bagarmoss n The Great Lake Dancers jubilerar Vi har varit pa tum6, men vi kom inte pl sne'. -. tack vare ver egen squaredansande busschauf, ftir Katle Aberg. Tack fiir det Kalle. En mdrk septemberkviill charhade Skelleftee Squaredancers en buss och styrde kosan mot Ostersund. Ett 30-tal av klubbens medlemmar blev diimed delaktiga i firandet av The Great I:lce Dancers 10 irsjubileium den september En har[g fest i dagarna &e med hdjdarcaller. Styrde dansen gjorde niirnligen Al Stevens, Jack Borgstriim och Tomas Hedberg. Som alltid i norra Sverige har g:istema elit Ungt fiir as dansa och trivas tillsammans. Ett flertal landskap var representgrade. Aven vart grannland Norge deltog i festligheterna. The Great Iake Dancers uppvaktades med gevor och appuder av de gashnde klubbama. Tack till alla caller. dansare och The Great lake Dancers for en h:irlig hiistfest och en en glng eft hjantgt grattis! Avnchristin Isaktson SkellefteA Squaredancers Galtisfestivalen iir Toppen Vid midsortunar p{ toppen av Galtis upplevde vi en fantastisk utsik, vacker solned, och uppgeng, myggfritt och mycket squaredans till bra caller som via P4 hiirdes iiver hela Sverige. Det var en bra danshall med sjiiutsikt och bra camparliv p[ Kraija. Stort tack till Deep l-ake Square Dancers och pe eterseende Frin Toppen till SHtta Att fa dansa squaredans pl sensommaren till Torsten Gepp rt och vara fina lokala caller i Vestsverige pa Priirietriiffen i Vara ir ocksa topp n. Dar fanns bra plats att campa pl, god mat filn grillen till bra pris och dessutom ett bra dansgolv. Vi ser fran mot n:ista ar. Stort tack d Shttas Squaredansers Vara. Eic och Gunnel Bowall Wester Airport Square Dance$

8 7n.95 Sturoh.llen Arhogr lrlrrino Ransby &M Ston Artoliut Rivri.ndr SD /l.95 Alf.-h.ll' Fagentr A tr Siiibee B3il-8-it.P Fnnl Sidborg lrlo{nt in To.n SD 0223 l5:m 28fl -95 Srnd$riims Lindolborg (rittor PottsFton 83+B-83,&il-lP) Lind. SDC 058t m 112 -gs Hihmot bygdogard 834M-P i6.oo.2t.m BAKvAilDA Rivoiond! SD nl 6l Eai ^.li I }lll ' rrn E llnoa *::::,,!arc Trettondngsfestiual 6-7 januai 1995 med Tomas Hedberg Hdgniud.dans 25 februari 1995 rned Bj6rn Jerneborg Lokal: Tegslogen Lokal: Stidra Gimonrisu A1 B,34 M P (A2) C A1 834 M P (A2) A1 WSAI A2WSCL A1 W8A1 A2WSCL Fijr mer inforntation ring Gerd Norman:

9 'rid: Mountain Team Square Dancers inbjuder till TdUqO(I{DAGS)DANSEN Callers: FR,ANK O,&NIT.& S.IO8NAq Ltirdag 4 Ja n;gri=.,,,i t '/)ff 21.2$ l) I tj C, l'lats: Alfa-hallcrr l.asersta Nivri: lt J4 till l'lus l (4'.v./ Scrvering: liika och pirioger Erttre:_J tjugor iirer tj,h.i,,,,r,,,rr' '' ' J I.5 lj uga u ndcr t.iug(i :5ffi, t%'ffir*r.'1t CALLERS %#-,# WF^VAR *orysry %#d K&*Wffi&ffiWMW PA RoNNOWSKA SKOLAN wffim*www*ffi*#ry6 En Daq 7O:- Tvdr Daqar l20z. INFO: Ewa OTz tt 55 37,BjaFne o

10 Inbjudan till heldagsdans pi en niv6 Datum NivA Caller 21 jan Plus Richard Bjcirk 18 feb C1 intro 1-20 Ingvar Pettersson 25 teb 41 Richard Bjcirk 04 mar C1 full Jack Borgstrdm 11 mar Mainstream Richard Bjcirk 22 apr Basic Robert Bjcirk 29 apr Plus Richard Bjork Tid: Lcirdagar kl Reservation f<jr eventuella callerdndringar For information och anmalan: Kent Ericsson Program ftir nivedans Samling fcir gemensamt kaffe Dansen starta, vi ger igenom hela niv6n och hardtrimmar med hashcall 12.3O-13.3O Lunchpaus: Varmrdtt, smcir, brcid, dricka. kostnad 3O: Dansen fortsatter och ldttas upp med nagra singingcall Kafferast Dansen fortsetter med rena tippar Dessa dagar dr till fcjr dem som gatt igenom en viss niva men vill ha den specialgnuggad. Kostnad per dansdag 100:- exklusive lunch. Arrangiir 0rebro Squaredancers

11 Samarbetstriiffar i Stockholmsomnidet Jag har haft niijet delta i ett antal heffar mellan squaredansklubbar i Stockholmsotuadet och sedan e6gir mig an referera vad som fiirekornmir. Upprinnelsen till det hela var en triiff som ar rangerades av SAASDC med nagra klubbar i Stockholm. Syftet var att iika och utveckla kontakten med och mellan klubbama. Diskussio nen pe det mittet, som hiills i december 1993, var mycket livlig och de deltagande klubbarna ville ftilja upp mdlel med att bjuda in tivriga klubbar i Stockholnsomredet fiir en bredare och djupare diskussion kring squaredansen. Sedan dess har tre mtiten helits, ett i februari, ett i apnl och det senaste i september. Deltagare p, mijtena har kornrnit fren klubbar frin Uppsala och Norrtiilje i norr, frtrn Belsh i vesier till Sddertiilje i siider. Majtena har bedrivits i form av gruppdiskussioner ocb koncentrerats till vissa punkter. Pe aprilrniitet togs bland annat beslut om aft gdra en gemensam annons i ielefonkatalogen (vilket resulterade i att 11 klubbar gick ihop om en gemensam annons), om att gdra en Httillgiinglig beskrivnirg av Basic med nybdrjama som malgrupp, om att gdra en sammanstiillning av h6stens klubbkurser etc. Pa sammankomsten i september besldts att man skall ha eft nytt miite vlren 1995 ftjr att fortsetta diskussionema och de uppgifter som man har pabii{at. Her liiter exempel pa arbetsuppgifter: - Hu\udtema p6 varens mdte: Rekrytering av nybiirjare samt hur vi behrller dansama. Ansvariga fdr fiirberedelsema :ir Gunilla Nilsson, Uppsala Squaredancers, och Stig- Olof Olofsson, Sollentuna Squaredancers. - Ulla-Britt Sidholm, Sollentuna Squaredaocers, fick i uppgifi au dll SAASDC framliim m<j tets esikter om. den framtagna videon. att SAASDC tar ftarn en proffsig reklyteringsbroschyr i A5-format med utrymme fiir den lokala klubben att sitta in sir namn och telefonnummer. ett huvudiema pl Convention. Rekrytering av nya dansarc och aft de aktiva dansama sj?ilva inser att de :ir den basra reklamen _. vore ett lempligt tema p, nesta Convention. - Osten Andersson, Ericsson Square Dancers, fick i uppdrag an skriva ihop ett material om computerdans, evenhrelt even ftir infiirande i Square-Info. - Bill Onneflod, Grddinge Square Dancers, administrerar en rullande tvearssammanst?illning av planerade danser i Stockholrnsom ddet, detta ftir att bland annat ge klubbama en chans aft undvika krockar. Dessutom skall Bill gtira en sammanstellning irver klubbamas kursutbud. - Per Sdderblom, Griidinge Square Dancers, arbetar vidare med sitt uppdrag ft1n vrmtttet g:illande informarionsmaerial fttr nybiirjama. - Bjiim Jemeborg, Satellite Square Dancers, fitrbereder dislnssion till nista m6te g:illande en ny gemensam annons i telefonkatalogen. Ulla-Britt Sidholm kallar till nytt miite liirdagen den 18 mars Som tisaren kan se var det stor aktivitet och entusrasm kring att arbeta med och utveckla olika saker inom squatedansen. Jag upplever att man har kommit en bra bit pl v:ig och atl man genom etl samarbete kan vinna en stiirre kiinsla av gemenskap i ornradet och en stiirre iiirsdelse fiir aft man ibland tiinker och agerar olika i klubbama. Att samarbeta skapar stiirre miijligheter att utveckla och gdra olika saker. Kanske kan listan pa aktiviteter i samarbetet mellan klubbama i Stockholmsomredet ge nya impulser till klubbar i andra omraden om hur man k4n utveckla samarbetet. Det som klan har frambefl i disl-ussionema iir den sociala sarnhdrighetrn i squaredans. MAnga klagar pe att en del rusar igenom niveema. Kan det vara sa att vi gldmmer aft giira samvaron i klubbama, dansema etc mer roliga och sociala. Dansen blir de.fdr det helt centrala och det kan mer bli en tevhn med sig sjalv och andra om att na en se hiig nive som miijligt. I liingden trorjag att man vill fe ut negot mer iin sjalva dansen. Exempelvis att L-unna umges med viinner, skratta och ha roligt tillsanmans och kirma en gemenskap och trygghet tillsammans med andra menniskor. Intress t fiir dans, i detta fall squaredans, ih den centrala samlingspunkten, men vi skall kanske bredda klubbamas verksamhet och se till an medlemmarna f,r mitjlighet afl umges e\en i andra situationer iin pa dansgolvet. Hans-Ove Karlsson Falu Squaredancers

12 il[l'qpilrn.,.;?'a2 - Specialen,.';"r/ med ''' Brorrce Wice, USA - Jack Borgstriim,-. Kvarnkullen, Kungilv.r{16)r' fredag 2O och liirdag 21 januari 1995 /^g'-t' FEd.g l9.q)-21.3o A2,'oo{l' litrdrg ll.oo-2l.q)./9, Cr-htto,/*-ra hfo: Jack & Camilla tel. O8-S3O 2S2 13 \-/ tomqs $edberg

13 o**u Det dr RECOGNUS som ar specialist pa badges fdr squaredansare! Alla former, snabba leveranser! H(/:$06fv(At' Box Sessbholm Tel Far e-#flrerqdh# M0TlV8's FEBRUARIFESTIVAL -95 Danre till Tystlcndr bift calla: Joachim Riihenbeck Frcdeg2 februeri t9-22 liirdrg 3 februrritt-16 Iiirdrg 3 frbnrrd tezl liiindeg4 fcbruerit0-t 3 $indrg4 februerit+tl AI Az A2 Cl c1 SEIOAHUSFI, Armborcrvtgsn, Ahii6, Sroctl'oln Eatrri tid firhlnddnbchlning, nedbnna (i*c nsdlcmnrr): I tosion 60(70) lr, 2 r*rionr too( 20) kr, 3 r'3i0m 30 ( 150)lr, 4 rsrdonr 60 (180)tr, 5!0!tionr 80 (200) tr, Rth{t*et lrh gillc qn nmnr p*on dctrr pi flre ardont. D6rqdr gillor vid brhlning rfra 20 ienurl ocl ir 70 lr ga *tion orvctt nodlonr*rj. BrtCr pr pg E rmert 20 j.nuri 995 och &rg0 yilh 3arionr om fio!. Vid ihrbud til.3t 3 jmuri, itnhhlcr hdr rqihar. Info Innf,frri Lril.s,on l2 37

14 Thank you, break up your squares and make new ones Vi tackar dem vi nyss dansat med och stiker upp tre nya par som vi inte dansat med tidigare under kv:illen. Om nagra meste sitla fijr att det inte riicker till en full square, kollar vi solidariskt om det ar ver tur att sitta niisla tip. Eller hur? Aven om du Nekltist svarar ja fdr dig sja[v se vet du nog att "andra" inte alltid giir som du! Ofta muttras det om att squarer ej bryter upp nellan tippar. Speciellt pa hiigre niveer. Miijligen skiftar man ett par eller flyttar damema mel lan kavaljererna i squaren. K?inns det igen? Och visst sk:ims man litet? Varfdr sker det de? Dct vanligaste motivet?ir aft fijrra tippen Sett bra och de som dansat tillsammans helst vill ha n lika fievlig tip till. Fdr visst ar det sant att squarer ibland helt enkelt inte fungerar. Dansama star mest pi lines och titiar litet lenghnde mot de squarer der dansen flyter och dansarna verkar ha sa LTI! Bryter sedan inte squarer upp till ndsta tip, blir samma dansare kvar att igen forma squaren som ju inte ftrngerade. Om alla szikert visste att de till nesa dp skulle fi en ny chans att hitta en fungerande square, skulle den "misslyckade" tippen inte kennas se tung. "Risken" att Arcr hamna i cn icke fungerande square skulle ju vara minimall Computer cards Metoden att forma squarer med hj?ilp av eft siffersystem, Computer Cards, har av nlgon anledning fitt deligt rykte i Sverige. Sannolikt beror detta pa att de som uttalat sig helt enkelt inte vet hur det fungerar. Den vanligaste inv?indningen er att dansare inte vill bli tvingade ait dansa i en viss square. Man vill ocksi v?ilja niir man inte skall dansa, dvs sitta en tip. Den tredje invendningen er att systemet passar daligt fiir Sverige som har m{nga singeldansare. Den sista inviindningen :ir den enda jag har fiirsteelse fdr, men jag fior vi kan komma runt det problemet. Ldt mig eterkomma till det. Men fiirst litet fakta om Computer Cards. Systemet bygger pa att varje par som kommer till dansen far ett kort med bokstever och siffror. Bokstiiverna pa ena axeln betecknar tippens nummer (A ftjr fdrsta, B fijr andra, etc den kvellen), siffrorna pe andm axeh ger antalet par som deltar pe dansen. Ovriga siffror pe kortet anger i vilken square paret skall stiilla sig inftir nasta tip. Saknas en siffra en viss tip, iir det parels tur an sifla. Callem beriirtar i biirjan ar kvellen hur squarema har numrerals, men oftast er det latt aft r?ilna ur: fiirsta squaren finns liingst fram trll \:insler pe Bolver. Lill htiger om den squaren kommer nummea tve, osv. Frarnme hos callem finns ett bftidderblock. Bhdderblock et visar alltid vilka koordinater pa kortet som just nu g:iller t ex C fitr tredje tippen, och 32 fiir J2 deltagande par. Allt paret behdver gdra iit att titta pe raden C under 32 fdr aft finna sm square, t ex 3. Vanligen anviinds inte korten fdr vade tip en kv?ill. De fijrsta och sista tipparna brukar vara "fria". Alla vailjer alltie heh frirt vilka de vill dansa med. Lilasl brukar ett par tippar mift under dansen ockse vala fria. Detta bland annat fiir att de som kanske vill sitta oflare en andra skall kunna fa giira det. Fitr aft Computer Cards skall fungera mast,e ndgon person vara ansvarig liir hanrringen. Personen skall dela ut kort till de som anl?indet, bliiddra fram riitt sida pe bhdde$locket samt samla in kort fren dansare som vill gl tidigt och ibland de giira justeringar. Anpassat fiir singlar? Hur fer man in singeldansare i systemet? Jag har rve fdrslag. Det fdrsta, som er det var iga i USA, er att singeldansare helt enkelt parar ihop sig pe hmpligt szitt da de kommer rill dansen. Den andra metoden er att vamnnan singeldansare fer ett kort, och sedan flr ansvan ftir att fl en parher till va{e tip. Finns det eft udda antal singeldansare far alla p{ dansen hjelpas et sl att Umpligt utbyte sker. Att ldsa der pe maemadsk veg blir fdr krangligr. Visserlrgen I6ser intc Computer Cards singeldansares "problem" pe danser, men jag kan se en del fiirdelar oavseft vilken av metodema ovan som viiljs. - singeldansama behiiver inte jaga partner mellan tipparna - singeldansare hamnar inte i den square som squarar upp sist till varje tip singeldansare f{r dansa med mycket fler olika par en ddigare, par som hittills mest squamt upp med andra par, innan singlarna hittat sin panner, Fiirdelar Som jag ser det kan Computer Cards anvenda pe rett sett ge flera liirdelar: - det ar ingen risk aft fa squarer som ej bryter upp - safflolikheten aft hamna i icke fungerande square $e genger i rad iir minimal - man dansar "med alla", inga "klickar"

15 - stressen mellan tlppama minskar, sp ciellt ftjr singeldansare - ingen behdver sitta ut flera danser en negon annan, Sunrmering Fdr att dans med Computer Cards skall fungera bchdvs en ansvarig fijr detta pa dansen- Det faktum att kort skall anvendas skall ste pe flyem fdr dansen. Alla som kommer pi dansen maste acceptera anv?indningen. Computer Cards bdr endast anv;indas de det anses behdvas och det :ir rimligt att det fungerar. Det sager sig sjelv att det :ir ol?impligt pa danser med samtidig dans i flera hallar dar dansare riir sig mellan hallarna. Vidare tror jag inte det dr lempligt pa niveer under Cl i Sverige. Framfdr allt fdr att vi har se manga singeldansare. Sobeig PerkLln Ericsson Square Dancers Squaredanskliidsel Korrekt squarcdanskladsel i Sverige;ir kort, cirka knaleng, vid kjol med massor av underkjol och pcttipants fiir damema och Ungarmad skjorta f<ir herrarna. Dessutom har herrarna ofla en bolo-tie (sndren) eller scarf runt halsen, medan damernas kudsel ofta har spetsar och volanger. Vid rekrytering till verksamheten iir vi ofta fdrsiktiga och betonar inte kladseln fiir mycket. Det anses att iinskemll om vidlyftig kledsel kan verka (ia faktiskt) avskriickande pe poentiella squaredansare. N[r nybyggarna fiirdades 6ver USA:S fastland och lade grunden inte bara till dagens USA utan ocksa ull dagens squaredans. hade de minsann inga kn:ilenga kjolar eller vida underkjolar. Diiremot hade de faktisk pettipants. Deras kjolar gick till ankel eller vad och hade knappar l?ings framsidan. Deras pettipants gick ocksl ner till anklama och hade volanger nertill, mest fiir att hllla undan viigdammet. Dessutom fick inte vad som helst synas de kvirnoma slet med sina sysslor eller satt pa hastryggen. Dagens squaredanskliidsel fastlades antagli8en pe so-talet i samband med aft standardiserade listor med call biidade tas fram. De som var med p{ so-talet minns kanske att det de fdrekom korla vida kjolar med tyllunderkjolar. Riktigt siiker pl rarfijr klzidseln blivit den den?ir idag irr nog rngen. Fiirsa gengerna jag sag udendska caller i Sverige var jag fdrvanad ijver att de bar kavaj! Det var ju inte "korrekt" squatedanskledsel tyckte jag. Nyligen fick jag reda pe afi detta var helt avsiktligt. En caller skall inl,e kunna lorviixlas med en dansare och rekommenderas diirliir av Callerlab an alltid ha kavaj da han cdlar. Kvinnhga caller da? Hur menga med kavaj har vi seft? Det tog cirka 15 er fiir Callerlab atr "ltisa" ftigan vad kvinnliga caller skulle ha pe sig. Att vid underkjol var hiigsr ohmpligt tog ganska Ung tid aft fe igenom, trots att det var uppenbart aft underkjolen rev ner kort och skivor frln callerbordet, kunde lyfta av picl1]ppen mift i ett singing call, samt skymde sikten da callem gick ner iiir ftappor berandes Hilton, skivor och bag och i hdgsta grad liksdllde den kvinnliga callem med dansare i allm?inhet. Numera ber kvinnliea caller lad de vill i v;slemsdl. Ni som sie D& De Doughefl) lan inte ha undgalr hennesisp.- kulerade vestemhattar och i dvrigt flirggranna kliidsel. Saundra Bryant bar oftast s k priiriekjol, viist och boots. Faktum er att preriekjol numera acceptera som korrekt squaredanskladsel i USA filr kvinnliga dansare. En preriekjol tecker ner ijver knat och kan ga till ankeln. Egentligen ar detta allt som krzlvs, men kutym er att kledseln skall vara v?isteminspirerad. Tillsammans med kjolen har bararen t ex vest, boots eller vesteminspirerad blus, scad eller dylikt. De flesta av oss haller s?ikert med om att det :ir hevligt att klai upp sig lite infiir en dans. Fortfarande efter 6 irs dansande tycker jag aft det :ir upplyftande aft se ett fullt dansgolv, med massor av ldrggranl kledda dansare. Men nog sviir jag ryst for mig sjelv ibland iiver omfangsrika underkjolar som skall transporteras och volanger som skall strykas. Dessutom tycket jag mig se en dkande tendcns trll afl damer inre klar upp sig infor danser alls! Det vore tr6kigt om det foflsat te. Min iinskan vore aft vesteminsdirerad kedsel med preriekjolar omedelbart blev accepterade som kodekt squaredanskliidsel iiven i Sverige. Detta skulle innebara att de som inte vill shpa pd underkjolar kunde ges ett val som inte skulle ftjrh nagot av squaredansens fdrgghdje. Med tanke pe hur popul?ir line dance blivit, ddr denna kliidsel redan :ir accepterad, tror jag att squaredansen fdll eller senare ockse kommer att accedlera den. Om vi gcir det omgtrende slipper vi in del obehag under den niirmaste framtiden dl allt fler (som jag tror) kommer att (i a[ ventghet) bryta mot den fasdagda koden fiir squaredans, kliidsel. Solveie Pe*lin Ericsson Square Dancers

16 KNALLE SQUAREN Liirdag 4 Feb Callers: Robert Bjdrk Ingvar Pettersson Plats : Dalsjiiforshallen Dans i tre hallar Program: B34-A2 n Dans ti Callers from the floor Gemensam dans i en hall B34-P Pris: 70:- vuxen, ungdom under 18 ir 40:- * Servering frnns inom danslokalen * Pizza och annan mat finns i samhiillet VALKOMNA! Eventuella frdgor? Tala med: Eva och Leif Tel Mainy och Cay Tcl U Cn I nil trln Borls hoi Uhcehmn. vasstrltnins frl. lane eb rilsvts. \c bt.. F\ 'c\\$$'oo {..o$' S guaredance I VARMLAND -DAI,,SLAND 5/2 STARLIGHTDANCE ]O-I I/3 JERNEBORGSDANSEN Bjorn Jerneborg IS/3 VARDANSEN 26/3 "TE DANS MA" 22/4 ALVDANSEN 29/4 VARDANS 10/6 106rs-jubileum Lors-G6ron Borgel Prcirielolkei Squoredoncers Arviko Squoredoncers Kenny Reese (USA) Grums Squoredoncers KOger Jqnsson Jet Roberts (USA) Ingvor Pettersson Robert Biork I ne Deor Lrdncers lleor Ktver udhcers Sciffle Squoredoncers Mike de Sisto (USA) Proriefolkel Squoredoncers ] 5.] 7/6 WOODPECKERSVANGEN Stefqn Sidholm Woodpeckers Svci ng gcin g 5 &r 56r Anders Blom lngvor Petlersson Fiir vidqre info se donslistqn eller ring HENRIK NILSSON Tel: 05r' _5908l I I

17 uan olns.ln lr rqgc Dag ORT Arrangiir kl-kl Lokal Kontaktperson F 2 dec STOCKHOLM Stockholms-Alliansen Stefan Sidholrn Bhsut Julayslutning Ulla Sidholn F 2 dec MOLNLYCKE Westem Airport SD Reine Storberg Fiirsarnlingshenunet Jan I-agergren l L 3 dec RONNEBY Ronneby Squaredancers Richard Bjiirk Villa Gymnasrik Benet Ahlroft L 3 dec NIiSVtrGN Glada Hudik Squaredancers Stefan Sidholm 1b Folke6 Hus Karin Amcoff Ll 92 SQUARE-rNT'O NR Caller L 3 dec NORRKOPING Peking Stars Jack Borgstrtim Borgsmohallen l0-ersjubileum Bengt "Bula" Ericsson Marianne Johansson Program BMBP L 3 dec drebro drebro Squaredancers Ej klart M Sldjdgatan 29 Nividans Kent Ericsson L 3-4 dec HALMSTAD Salmon Town Dancers Anders Blom Uitt B M P (Al) Halmstad Teater Laxadans Bente Olsen Bente Olsen S 4 dec STOCKHOLM Ericsson Square Dancers Sten Axtelius Al AZ A1 C Grdna Matsalen Solveig Perkldn 08-7lc 9860 felefonplan F 9 dec goi-o Clazy Town Dancen Jack Borgshiim B34 M P Hijlijskolan Hiistens nybiirjardans Britt-Marie Lindell ?807 F 9 dec fvlaf-fr4d Southem Square Dance$ Erika Johansson P Rocent Fritidsgird Kennie Sj6strdm Sdren Christensen L 10 dec STOCKHOLM Satellite Square Dancers Bjiim Jemeborg 834 M 834 P Homsberg Luciadansen Bjdrn Jemeborg L l0 dec KTTNGSBACKA Hising Island Swingers Ingvar Petiersson M P A1 A Araniishallen Lussedans n Stefan Sidholrn Mats Karevi Marine Ramsby L 10 dec FALUN, Sv?irdsjit Falu Squarc Dancers Allianscaller B34 M P Hedenborg Luciadaru Solveig O'Reily L 10 dec NYBRO Crystal Square Dancers Bertil Andersson 830 M P Fage$httsskolan Lussedansen Hlkan Alriksson F dec ANGELHOLM Wheel and Dealers Jerrv Storv Rtinnehallen Christmas Party Erilia och Siiren M P Erika Johansson P-Cl M 26 dec SODERTAUE Figurc of 8 Dancers Bosse Wallin B M B p Annandagsdans Else Eklttf B golvets niv, M 26 dec VASTERAS Vasterls crand Square fuchard Biiirk 834-A Bjdmiivegen 12 Birgiru Avander d2l F dec OREBRO Varberga Square Dancers Kenny Reese B M P A1 A Risbergska Skolan Nyersfestival Stefan Sidholrn, Krister Pettersson I jar Sven-Erik I-arsson '14, F 30 dec ESKII-STUNA Con Amorc Dance$ Dave Clay P Al P A Skogstorpsskolan Kalle Calmhult Johan Brahm 834 B34MP BMBP B_A2 2 hallar

ffi fs u $,CA Nr 2 rcsz

ffi fs u $,CA Nr 2 rcsz ffi t \ fs u $,CA Nr 2 rcsz SOUfiRI-I tnl-n F! Hej Argtng 9 Organ for SAASDC Swedish Association of American Square Dance Clubs Postgiro 82 54 68-2 rssn 0283-6572 Ansvarig utgivare: Hans-Ove Karlsson Redaktdr:

Läs mer

Se till att du får nästa nummer av Square-Info! Fråga om din klubb har registrerat adresserna!

Se till att du får nästa nummer av Square-Info! Fråga om din klubb har registrerat adresserna! Nr 4 2008 Swedish Association of American Square Dance Clubs Se till att du får nästa nummer av Square-Info! Fråga om din klubb har registrerat adresserna! Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt

Läs mer

Nr 3 2011. Kom till Squaredans-seminariet 29-30 oktober 2011. Hur kommer de nya till oss och hur kommer vi till de nya?

Nr 3 2011. Kom till Squaredans-seminariet 29-30 oktober 2011. Hur kommer de nya till oss och hur kommer vi till de nya? - Informationsblad för Squaredansare Nr 3 2011 Swedish Association of American Square Dance Clubs Kom till Squaredans-seminariet 29-30 oktober 2011 Hur kommer de nya till oss och hur kommer vi till de

Läs mer

- Informationsblad för Squaredansare. Nr 3 2010. Kom och inspirera! Kom och inspireras! Kom och var med och påverka! KOM!

- Informationsblad för Squaredansare. Nr 3 2010. Kom och inspirera! Kom och inspireras! Kom och var med och påverka! KOM! - Informationsblad för Squaredansare Nr 3 2010 Kom och inspirera! Kom och inspireras! Kom och var med och påverka! KOM! Swedish Association of American Square Dance Clubs Ur innehållet: Ordförandens horisont

Läs mer

Nr 2 2012. Sommar... Sommar... Sommar... - Informationsblad för Squaredansare. Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info)

Nr 2 2012. Sommar... Sommar... Sommar... - Informationsblad för Squaredansare. Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info) - Informationsblad för Squaredansare Nr 2 2012 Swedish Association of American Square Dance Clubs Sommar... Sommar... Sommar... Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info) Måndag 28

Läs mer

Hamboringen. Föreningsaktuellt nr 3 2010. Det var dans upp på "Ermi" på fredagskvällen - sid 5. Foto: Inge Isaksson

Hamboringen. Föreningsaktuellt nr 3 2010. Det var dans upp på Ermi på fredagskvällen - sid 5. Foto: Inge Isaksson Hamboringen Föreningsaktuellt nr 3 2010 Det var dans upp på "Ermi" på fredagskvällen - sid 5 REDAKTION Föreningsaktuellt Tidning för medlemmar i dansföreningen Hamboringen Redaktör: Maud Lexhagen Tfn 0455-20229

Läs mer

Lennart Sjiiberg. )tucllemtresse och. i'\ l. )tudremouvailon. En analys au d e gru ndkigga nde Ja k to rer n a. ixdioidan?assad r,{re.

Lennart Sjiiberg. )tucllemtresse och. i'\ l. )tudremouvailon. En analys au d e gru ndkigga nde Ja k to rer n a. ixdioidan?assad r,{re. Lennart Sjiiberg i'\ l. )tucllemtresse och t. )tudremouvailon En analys au d e gru ndkigga nde Ja k to rer n a Irttituwf* ixdioidan?assad r,{re. @D @ Sv.nsk AJb.cgivrcfijreningcn och In$itutet fitr lndivida.pasad

Läs mer

Hamboringen. Midsommarstången i Nättraby. Föreningsaktuellt nr 2 2015. reses av starka män från Hamboringens folkdansgrupp. Foto: Bengt-Åke Ljungqvist

Hamboringen. Midsommarstången i Nättraby. Föreningsaktuellt nr 2 2015. reses av starka män från Hamboringens folkdansgrupp. Foto: Bengt-Åke Ljungqvist Hamboringen Föreningsaktuellt nr 2 2015 Midsommarstången i Nättraby reses av starka män från Hamboringens folkdansgrupp Foto: Bengt-Åke Ljungqvist FÖRENINGSAKTUELLT Tidning för medlemmar i Dansföreningen

Läs mer

Solvikingen. Vårtävlingarna

Solvikingen. Vårtävlingarna Solvikingen Nr 1, 2006, årg. 44 Uppvärmning inför starten i Sylvesterloppet. Det blev ett lyckat evenemang för alla involverade. Sofia Nilsson, med startnummer 2725, får hjälp med att rätta till nummerlappen.

Läs mer

Nr 2 2012 1 september. Klubbinformation från Squaredansklubben Seniorerna i Stockholm

Nr 2 2012 1 september. Klubbinformation från Squaredansklubben Seniorerna i Stockholm Square up Nr 2 2012 1 ember Klubbinformation från Squaredansklubben Seniorerna i Stockholm Squaredans mitt i stan! Stockholmsklubbarna visade upp sig fyra lördagar i augusti på Medborgarplatsen. Flera

Läs mer

Ilt00Eil. t.a"r* J2sV. BltEUl'lS- STORA. itr xvans se-ker I modeunobbvns. - Ddrlitr tror vi att jubileumskat logen i nytt siorlormat

Ilt00Eil. t.ar* J2sV. BltEUl'lS- STORA. itr xvans se-ker I modeunobbvns. - Ddrlitr tror vi att jubileumskat logen i nytt siorlormat M(lDEttTtYG -ffi STORA BltEUl'lS- Ilt00Eil J2sV t.a"r* itr xvans se-ker I modeunobbvns tjalnst =)'- 5r en aktningsverd alder f6r en si une brahsch. ;ch framgangen liir vert fiiretag er bade shdianau ghai"t

Läs mer

Vad gör du om trots allt större lokal krävs? Vem ordnar/hyr lokalen? Vem ansvarar för att lösa t.ex. dubbelbokningar? Ta reda på detta innan.

Vad gör du om trots allt större lokal krävs? Vem ordnar/hyr lokalen? Vem ansvarar för att lösa t.ex. dubbelbokningar? Ta reda på detta innan. 1 Nybörjarkurser Materialet är sammanställt av Helle Bernhed, Marie Tjörnhed, Marianne Hjelm, redigerat 2007-09-16 av arbetsgruppen för klubbhandboken. Originaldokumentet finns att hämta på www.squaredans.se.

Läs mer

KARIA TIELASTYRET NORD---- TRAVEt. $.,,w AMERIKA. Arnu sarrnr STOCKHOLM. tanne i Falun cirbekantmed. i SaenskaCykelfiirbundet MANAGEMENT.

KARIA TIELASTYRET NORD---- TRAVEt. $.,,w AMERIKA. Arnu sarrnr STOCKHOLM. tanne i Falun cirbekantmed. i SaenskaCykelfiirbundet MANAGEMENT. $.,,w Arnu sarrnr organisation i STOCKHOLM SJRTourskan I, NORD---- AMERIKA pd SJRbast TRAVEt MANAGEMENT och blir beittre Kdp dig en KARIA tanne i Falun cirbekantmed TIELASTYRET i SaenskaCykelfiirbundet

Läs mer

B R I D G E J U N I N U M M E R 3 2 0 11 Å R G Å N G

B R I D G E J U N I N U M M E R 3 2 0 11 Å R G Å N G Bridge B R I D G E J U N I N U M M E R 3 2 0 11 Å R G Å N G 4 3 P R I S 5 0 : Lerum i mitt BRIDGERESA! 2 november - 23 november 3 februari - 24 februari Trivselbridge varje dag, en silvertävling samt utbildning

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

Solvikingen. Rabatt till Lidingöloppet. Kommande tävlingar 2010 KICK OFF. Mer om det changtila erbjudandet på sidan 3.

Solvikingen. Rabatt till Lidingöloppet. Kommande tävlingar 2010 KICK OFF. Mer om det changtila erbjudandet på sidan 3. Solvikingen Nr 2, 2010, årg. 48 Sofia Sundholm, med nr 2645, sprang GöteborgsVarvet på tiden 1.38:01 och Stockholm Marathon två veckor senare på 03.38:56 Rabatt till Lidingöloppet Mer om det changtila

Läs mer

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 3 oktober 2012 Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra och fler intressanta artiklar Vill du göra något

Läs mer

Solvikingen. Nr 1 2014 årg. 52. Fredrik Ölmqvist i solnedgången

Solvikingen. Nr 1 2014 årg. 52. Fredrik Ölmqvist i solnedgången Solvikingen Nr 1 2014 årg. 52 Fredrik Ölmqvist i solnedgången 1 Ordförandens rader Välkomna till ett nytt år och nya utmaningar. Jag börjar ordf.rader med förändringarna i styrelsen. 3 nya ledamöter, Sten

Läs mer

NR 2 : 2014 Slöseri inom sjukvården Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm Kultur i Stockholm Delta i EU-valet Delta i EU-valet

NR 2 : 2014 Slöseri inom sjukvården Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm Kultur i Stockholm Delta i EU-valet Delta i EU-valet NR 2 : 2014 stockholms län Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm 7 Delta i EU-valet 12 Distriktets årsmöte 14 LEDARE VARFÖR BETALAR MORMOR MER SKATT ÄN PAPPA? Det tål verkligen att diskuteras Nyligen

Läs mer

Nr 1 2012 1 maj. Klubbinformation från Squaredansklubben Seniorerna i Stockholm

Nr 1 2012 1 maj. Klubbinformation från Squaredansklubben Seniorerna i Stockholm Square up Nr 1 2012 1 maj Klubbinformation från Squaredansklubben Seniorerna i Stockholm Här är årets glada graduanter med sin lärare Roland, som får sig en välförtjänt kram. Fler bilder och berättelse

Läs mer

Vi är chefer allihopa. En dag med D(-kompisarna. POSITIV Gärna en teatergrupp eller artist på stora ICA-tillställningar. inte sponsring.

Vi är chefer allihopa. En dag med D(-kompisarna. POSITIV Gärna en teatergrupp eller artist på stora ICA-tillställningar. inte sponsring. BEKYMRAD Att både hinna omskola folk och ändå ha dem kvar till Nästa 1990 är ett svårlöst nummer problem. utkommer 23 mars Bengt-Arne Nilsson, driftchef DC Kristianstad Sidan 3 POSITIV Gärna en teatergrupp

Läs mer

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009 Sid 1 Inte så välbesökt men en hel del intressanta modeller fanns det på plats. Inbjudan till årsträff i Varberg helgen 11-14 juni 2009! För de som vill kör vi träffen på 4 dagar i år. Ankomstdag blir

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. Nummer 4, 2012. Kompisar och grannar

Länsförbundet. i Stockholms län. Nummer 4, 2012. Kompisar och grannar Länsförbundet i Stockholms län Nummer 4, 2012 Kompisar och grannar 2 Innehåll: 2 3 4-5 6-7 8-9 10 11 12-13 14-18 19 20 Länsförbundet Ordförande har ordet Engagemang och solidaritet Vad är goda levnadsvillkor?

Läs mer

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 Grundad 1992 Heby brukshundklubbs medlemstidning Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. www.hebybk.se Styrelse och övriga funktionärer

Läs mer

Ju-jutsu Kai. www.ju-jutsu.se Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning Årg.11 Nummer 2 2009. Anders Bergström 7 dan

Ju-jutsu Kai. www.ju-jutsu.se Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning Årg.11 Nummer 2 2009. Anders Bergström 7 dan Tidningen Ju-jutsu Kai www.ju-jutsu.se Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning Årg.11 Nummer 2 2009 Anders Bergström 7 dan Nya 4 dan Nya 5 dan Ju-jutsu Kai självförsvar med tradition och kvalitet Ju-jutsu

Läs mer

ELIZA. Tjejer med glöd på KOM i Bålsta Årets DO:sor Nya och gamla medlemmar! Medlemstidning för Ladies Circle Sverige.

ELIZA. Tjejer med glöd på KOM i Bålsta Årets DO:sor Nya och gamla medlemmar! Medlemstidning för Ladies Circle Sverige. ELIZA Medlemstidning för Ladies Circle Sverige Nr 1, 2011/2012 Detta nummer är en utökad version av tidningen och finns att ladda ner på www.ladiescircle.se Tjejer med glöd på KOM i Bålsta Årets DO:sor

Läs mer

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Riksstämman 22-23 sept Bilkåristsvingen i augusti Gratislott från trafiklotteriet Rekryteringstävlingen förlängd Nr 2 JUNI 2012 En frivillig försvarsorganisation

Läs mer

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Jag har aldrig haft så kul på en kurs och jag kommer aldrig att glömma den. Johan Hiller Tack för en underbar kurs. Sofie Söderholm Det var enormt kul och

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 4/09 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Drogfri trafikmiljö en självklarhet för oss! City Trafikskola Biskopsgatan 1, Västerås 021-18 73 00 Enköpings

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer