\ar S\AO, %'ajlx? rf\xl. 'Z tffil. 4t\l.f, a c a ' ; / rrs. o oo. rg$.ca. o (, rur 4 tgg+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "\ar S\AO, %'ajlx? rf\xl. 'Z tffil. 4t\l.f, a c a ' ; / rrs. o oo. rg$.ca. o (, rur 4 tgg+"

Transkript

1 \ar S\AO, %'ajlx? rf\xl I 'Z tffil YI 4t\l.f, o q) a c a, o / g * / ; \ q. ' " 1 r g \ g l i E 1, \ ' ; / o o oo o (, 7o rrs rg$.ca rur 4 tgg+

2 SOUNNFI tnrn ArgAng 11 Organ ft;r SAASDC Swedish Association of American Square Dance Clubs Postgiro rssn Ansvar:ig utgivare: lngemar Eriksson Redaktiir: Adress: Telefon: Gdsta Neovius Hanna Paulis gata l0 s HAGERSTEN ANNONSER Mttt Observera att Square-Info monteras i,{4- fonnat och sedan i samband med tryckningen reduceras till A5. Mlttangivelsema nedan avser A4-annonsodginalet inklusive eventuell ratn. Bredd nlrn llojd nrm Helsida Halvsida Kvartssida 87 lz5 Priser Helsida Halvsida Kvartssida Reducerade priser ftjr SAASDC-klubbar Halvsida Kvartssida t75.- MANUSKRIPT SENAST Geler kommande nummer av Souare,Info: Nummer l t Manuskript Distribueras vecka februari 509 apnl 517 augusti 535 novemder 548 F0-1 IIej alla squaredansare Jag har alltid varit road av siffror. F6ljande serie er aktuel: 40, 48, 48, 44, 40, 48, 44 och 40. Det ar sidantalen pa de senase etta Square-Info. Jag blir glad nir det blir 48 och ledsen nih det blir 40. Den h?ir glngen fick jag slinga ut en iiverseffing jag gjon av en artikel med tieln "Pluskommentar" av ordliiranden i Callerlabs Pluskornmitr6 l,arry Davenport. IIan alar diir om hur mjuk Plus biirjar bli dominerande i USA och att dansandet i Tyskland och Sverige verkar vara mera h:ilsosamt. Jag fick ocks6 lov att ta fram skohomet och kliirnma ihop danslistan och vissa altiklar litet liir att aljt skulle rymmas inom 40 sidor, 6r det reckb absolut inre till 44. Danslistan upptar 123 danser och stracker sig :inda ftam till juli, men det ar inte manga som har planeringen klar d hngt fram. Jag har inga yflerligare danser pl lager. Nlgra er uta i sisra stund med sina anrndlningar till danslisan ocn kan inte fl fatt i blankett n som finns i original i klubbpermen under uppslag 15:6. Det iir bra om bade veckodag och datum anges. Jag har, n:ir detta iir giort, kunnat sptrra misstag och rafta. Coordin8's Flygardans den 25 maj skulle enligt reglema inte ha fett publiceras. Hiir har ett undantag giorts eftersom datum fti Convention 1995 :indmdes pa ett senr stadium. Annonserna dr i de flesta fall fiirtraffligt utfiirda och liirta an hanrrra. Jag hjilper fonsiinningsvis klubbar som inte har t lgeng till dator och det ger bra, bara jag ffu in underlaget i god tid. Ekerii Square Dancers ville ha sin annons De sid 6 infttrd pe fel ledd. IGnske det er en san; pekala extra uppmerksamhet. Det er ghdjande att s att tre av de atta Allianser nu annons mr om sina gemensarnna evenemang. Det tyder pa ett viillovligt samarbete. Aven jag kan ju fl iinska Usama en God Jul och ett Gott Nytt Ar. Samtidigt vill jag uppmana er att vdssa pennoma och skriva inliigg till tidningen. Vi vill vel inte ha eft rent annonsblad? Gdste Neovius Stockholms-Allians n har lelefonsvararc:

3 SQUARE-INT'O nr Innehell Ordftirandens spalt Tack dll Falu Squaredancers Fer en bofink se ur hur som helsl? The Creat Lale Dancersjubilerar Calrisfesnralen :ir Toppen. Fren Toppen Li Sliilla. Samarbetstriffar i Stockholrnsomradet Thank you, breal up your squares and male new ones srd Squaredansens "10kom,ihlg" Giillande Quarterly Selections G:illande Emphasiscalls FrenFiirbundet Ordfiirandens spalt Hiistens fdrseljning av Basic-haften :ir rekordartad. Det innebair enrydigt att anlalet nybiidare sett iiver hela landet ockse er rekordartat. Detta trots att ett antal klubbar indikerat modut i sina rekryteringsanstriingningar. Andra har fiiljakt ligen lyckats <iver hdvan. Tillstriimningen av nya squaredansarer mycket gl?idjande och ger anledning till optimisn infiir klubbamas och dansens framtid. Det inneber en utmaning att pe basta satr in[oducem de nya dansama i squaredansgemenskapen. Hur vi lyckas blir pebglgt om ungefar eft halviir, da vi vet hur mlnga som gmdueras. HAr har alla, rcdan graduerade dansare, klubbfunktioniirer och kanske framfiir allt, alla instruktiirer ett stort ansvar fijr att de nya skall k:inna sig hemma i klubbgemenskapen och fi uppleva en generiis atmosfiir diir de fir srrjd och red ir de skall Uira sig allt nytt. Den som mest peverkar basicdansama under hela kurserel?ir uun wekan den insnukt<ir som genomliir utbildningen. An utbilda basicdansare er totalt sett en mycket mer kvalificerad uppgift en att utbilda pe efterfdljande niveer. Tvafiemot 3 7 '7 '7 '7 II,7 L4 15 t'7 vad som kanske sker ibland, bijr nog nybdr, jarkursen helst anfiirtros den mest erlarne rn struktiiren. Efter graduation iir mdjlighetema att piverka och komplettera begriinsade. Under squaredansseminariet i veras ftarnkom tydligt instruktiirens centrala roll i aft - fiirutom att vara danslinre - ocks6 lormedla kunskap om och fitrstielse fdr allr som inger i och om, kring squaredansen. Derliir har SAASDC och SACT enats om aft genomfaira det projekt som feft beteckningen "instrukt6rsmtsning". Det har som yttersta mel at den som gradueras efter sin basickurs skall ha fett en till innehlll och am, bitionsnive specihcerad utbildning. En utbild, ning, som irurefattar bede det direkta danskunnandet och Lunskap om det som :ir vlr squifedanskultur. Projektet har startat. Det er viktigt ftir att pe sikt s:ikra kvalitdn i squaredansen! Vid ftrrbundsstiimman 1995, i samband med Convention i Enkdping, skall det som vanligt valjas styrelseledamiiter och funktionerer. De miste det finnas ett fullsdindigt och i klubbama ftirankrat fiirslag p, kandidater till de poster som skall besdttas. Det er den av stdmman i Falun 1994 tillsatta valberedningen som har den viktiga uppgiften att s:ikra kontinuiteten. Det giir man genom att sdka och fiiresle personer, med fiirutsettningai och viua att driva och utveckla virt Svenska Square, dansftirbund. Beredningen har nu satt iging sitt arbete pl allvar. I det kan alla squaredansare medverka genom att l?imna fiirslag och synpuni(rer Resonem i den egna klubben om lrnoner, som sllrlle kunna vara tiinkbara kandidater til negon fitrbundspost. Kontakta sedan via klubbstyrelsen ndgon i valberedningen. Vilka som inglr i valberedningen framglr av fdrbundets medlemsmatrikel! De kommer frin olika h6ll i Sverige, just fiir att inflytandet iiver valet skall bli se brett som m6jligt. Arets larde nummer av Square,Info kommer ut niir det :L dags fdr julfester och terminsslut i vara klubbar. Let mig d:iditr 6nska alh hsare och squaredansare EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT AR! Ingenar Eriksson

4 Datum l0 dec januari I 8 februari I I mars April 5-6 maj l3 maj l0 juni 29 juli 16 september 7 oklober 28 oktober 10 november KOM OCH DANSA MED OSS Klubb Falu Squaredancer s (Luc idfe st) Soderhamn S quaredancers Falu Squaredancers lnsjrin Square Dancers Sdderhamn Squaredancers Sala Squaredance Club Caller Allianscaller Tomas Hedberg Hasse Jeppesen Tomas Hedberg Track 8 Mora-Orsa Sala Squaredance Club Thorsten Geppert, Lars-Gdran BOrgel Ingvar Pettersson S0derhamn S quaredancers(g r a dua t i on) Albartscaller WoxnadalensSquaredancers JackBorgstrdm Falu Squaredancerc (Grisfest) Gefle Square t)arcers Woxnadalens Squaredancers Tomas Hedberg Krister Pettersson Lars-GOran Btirgel lngvar Pettersson Dessutom har vi klubbdanser Ring respektive klubbkontaktman fdr ni tid och Dlats.

5 -.A Zai (s)?2 \2 ESKILSTUNA Sflt:ors1 0* /*ool*",, inbjuder till tva danser i Skogstorpsskolan med DAVBCII,AY Kalle & Vivi Calmhult - ohan Brahm Mellandagsdans Fredagen 30/ kl Plus - A1 - Plus - 42 Nattugglan Partykviill NyArsafton 31/ kl Mainstream - Plus Mixer- och Partydanser m.m. Round Dances The "- med barnen! Det finns spel och videofilmer fatratt underhllla bamen Ineen -- ftirhandsanmalan Ring g:ima fiir att vara garanlerad en plats (max 1y) personer) FrAgor och anmlilan till - Kalle & Vivi Calnhult (X8 - Lilian Grahm 01G Vdlkomna!!!

6 NYARSDANS hos GRIPEN SOUARE DANCERS istaffanstorp for 4:e aret i rad CALLER: Christer Bern Nyarsafton: B,M, + Nyirsdagen: C1 Vuxna:7O:'/60:- Ungdomar : 4O:- / 30:- (Nyarsafton/ Nyersdagen) lnfo: Bo Henriksson Nyflrsfestival 30 dec 1994 till l jan Caller: Kenny Reese Tyskland Stefan Sidholm Krister Pettersson I.q t--- 0a tr1 t+r i-r - IM Hl r4 1A / e r9 {,! : e t vx i t EiEiigirsg F!d LEEi is iiii!: - I h: b t 6 e 2e 2 < E'8$gi!= *,! it i,r "s E E If gue 5'$E e.$ fia 6 E g o o o o o o o. r, o o 9 9 F & 5

7 Tack till Falu Squaredancers Ett stort och varmt tack till Falu Squaredancers fiir en utomordendigl rill genomltrd Convenrion Genom mitt lorbiseende kommer detta tack ett Square Infonummer senare iin vad som varit mijjligt. Hiirigenom har vi alla nu fett ttet distans till vad vi upplevde. SA mycket roligare att nu kutuia konstatem aft intrycken av dansghdje, gesdribet och fiimenliga,unngemang besdr. Tack alla i Falu Squaredancers som bidragit till att er andra Convention blev en succ6. Ingemar Eriksson Ordfiirande i SAASDC Fir en bofink se ut hur som helst? Att den squaredans vi dansar har fiiriindras och skiljer sig frin vad Calledab rekorrunenderar hat jag kunnat konstatera under ett antal trt, men att fdrendringarna blivit st omfattande var jag inte medveten om. Jag har i Ar deltagit i ett antal sornmardanset och nu senast sett SAASDC:s videofilm om square dans. SAASDC, The Swedish Association of American Square Dance Clubs. iir ju en organisadon fiir klubbar med squaredans pe sin program. Amerikansk squaredans leds och utvecklas av Callerlab. Dl squaredans er en intemationell dans, finns det mlnga sk;il till att klubbarna fiiljer Callerlabs rekommendationer och SAASDC skal naturligtvis iivervaka och se till att se sker. Niir man utfiir de olika callen i squaredans skall derta ske ienlighel med Callerlabs anvisningar. Vad siiger nu Callerlab? - Ndr man med minsta miijliga anstriingning fijrflyttar sig mjull och smidigt i takt med musiken och i enlighet med Callerlabs anr isningar - da dansar man squaredans." Dansar du squaedans? Pelle Lun^trAm Square Dance People Bagarmoss n The Great Lake Dancers jubilerar Vi har varit pa tum6, men vi kom inte pl sne'. -. tack vare ver egen squaredansande busschauf, ftir Katle Aberg. Tack fiir det Kalle. En mdrk septemberkviill charhade Skelleftee Squaredancers en buss och styrde kosan mot Ostersund. Ett 30-tal av klubbens medlemmar blev diimed delaktiga i firandet av The Great I:lce Dancers 10 irsjubileium den september En har[g fest i dagarna &e med hdjdarcaller. Styrde dansen gjorde niirnligen Al Stevens, Jack Borgstriim och Tomas Hedberg. Som alltid i norra Sverige har g:istema elit Ungt fiir as dansa och trivas tillsammans. Ett flertal landskap var representgrade. Aven vart grannland Norge deltog i festligheterna. The Great Iake Dancers uppvaktades med gevor och appuder av de gashnde klubbama. Tack till alla caller. dansare och The Great lake Dancers for en h:irlig hiistfest och en en glng eft hjantgt grattis! Avnchristin Isaktson SkellefteA Squaredancers Galtisfestivalen iir Toppen Vid midsortunar p{ toppen av Galtis upplevde vi en fantastisk utsik, vacker solned, och uppgeng, myggfritt och mycket squaredans till bra caller som via P4 hiirdes iiver hela Sverige. Det var en bra danshall med sjiiutsikt och bra camparliv p[ Kraija. Stort tack till Deep l-ake Square Dancers och pe eterseende Frin Toppen till SHtta Att fa dansa squaredans pl sensommaren till Torsten Gepp rt och vara fina lokala caller i Vestsverige pa Priirietriiffen i Vara ir ocksa topp n. Dar fanns bra plats att campa pl, god mat filn grillen till bra pris och dessutom ett bra dansgolv. Vi ser fran mot n:ista ar. Stort tack d Shttas Squaredansers Vara. Eic och Gunnel Bowall Wester Airport Square Dance$

8 7n.95 Sturoh.llen Arhogr lrlrrino Ransby &M Ston Artoliut Rivri.ndr SD /l.95 Alf.-h.ll' Fagentr A tr Siiibee B3il-8-it.P Fnnl Sidborg lrlo{nt in To.n SD 0223 l5:m 28fl -95 Srnd$riims Lindolborg (rittor PottsFton 83+B-83,&il-lP) Lind. SDC 058t m 112 -gs Hihmot bygdogard 834M-P i6.oo.2t.m BAKvAilDA Rivoiond! SD nl 6l Eai ^.li I }lll ' rrn E llnoa *::::,,!arc Trettondngsfestiual 6-7 januai 1995 med Tomas Hedberg Hdgniud.dans 25 februari 1995 rned Bj6rn Jerneborg Lokal: Tegslogen Lokal: Stidra Gimonrisu A1 B,34 M P (A2) C A1 834 M P (A2) A1 WSAI A2WSCL A1 W8A1 A2WSCL Fijr mer inforntation ring Gerd Norman:

9 'rid: Mountain Team Square Dancers inbjuder till TdUqO(I{DAGS)DANSEN Callers: FR,ANK O,&NIT.& S.IO8NAq Ltirdag 4 Ja n;gri=.,,,i t '/)ff 21.2$ l) I tj C, l'lats: Alfa-hallcrr l.asersta Nivri: lt J4 till l'lus l (4'.v./ Scrvering: liika och pirioger Erttre:_J tjugor iirer tj,h.i,,,,r,,,rr' '' ' J I.5 lj uga u ndcr t.iug(i :5ffi, t%'ffir*r.'1t CALLERS %#-,# WF^VAR *orysry %#d K&*Wffi&ffiWMW PA RoNNOWSKA SKOLAN wffim*www*ffi*#ry6 En Daq 7O:- Tvdr Daqar l20z. INFO: Ewa OTz tt 55 37,BjaFne o

10 Inbjudan till heldagsdans pi en niv6 Datum NivA Caller 21 jan Plus Richard Bjcirk 18 feb C1 intro 1-20 Ingvar Pettersson 25 teb 41 Richard Bjcirk 04 mar C1 full Jack Borgstrdm 11 mar Mainstream Richard Bjcirk 22 apr Basic Robert Bjcirk 29 apr Plus Richard Bjork Tid: Lcirdagar kl Reservation f<jr eventuella callerdndringar For information och anmalan: Kent Ericsson Program ftir nivedans Samling fcir gemensamt kaffe Dansen starta, vi ger igenom hela niv6n och hardtrimmar med hashcall 12.3O-13.3O Lunchpaus: Varmrdtt, smcir, brcid, dricka. kostnad 3O: Dansen fortsatter och ldttas upp med nagra singingcall Kafferast Dansen fortsetter med rena tippar Dessa dagar dr till fcjr dem som gatt igenom en viss niva men vill ha den specialgnuggad. Kostnad per dansdag 100:- exklusive lunch. Arrangiir 0rebro Squaredancers

11 Samarbetstriiffar i Stockholmsomnidet Jag har haft niijet delta i ett antal heffar mellan squaredansklubbar i Stockholmsotuadet och sedan e6gir mig an referera vad som fiirekornmir. Upprinnelsen till det hela var en triiff som ar rangerades av SAASDC med nagra klubbar i Stockholm. Syftet var att iika och utveckla kontakten med och mellan klubbama. Diskussio nen pe det mittet, som hiills i december 1993, var mycket livlig och de deltagande klubbarna ville ftilja upp mdlel med att bjuda in tivriga klubbar i Stockholnsomredet fiir en bredare och djupare diskussion kring squaredansen. Sedan dess har tre mtiten helits, ett i februari, ett i apnl och det senaste i september. Deltagare p, mijtena har kornrnit fren klubbar frin Uppsala och Norrtiilje i norr, frtrn Belsh i vesier till Sddertiilje i siider. Majtena har bedrivits i form av gruppdiskussioner ocb koncentrerats till vissa punkter. Pe aprilrniitet togs bland annat beslut om aft gdra en gemensam annons i ielefonkatalogen (vilket resulterade i att 11 klubbar gick ihop om en gemensam annons), om att gdra en Httillgiinglig beskrivnirg av Basic med nybdrjama som malgrupp, om att gdra en sammanstiillning av h6stens klubbkurser etc. Pa sammankomsten i september besldts att man skall ha eft nytt miite vlren 1995 ftjr att fortsetta diskussionema och de uppgifter som man har pabii{at. Her liiter exempel pa arbetsuppgifter: - Hu\udtema p6 varens mdte: Rekrytering av nybiirjare samt hur vi behrller dansama. Ansvariga fdr fiirberedelsema :ir Gunilla Nilsson, Uppsala Squaredancers, och Stig- Olof Olofsson, Sollentuna Squaredancers. - Ulla-Britt Sidholm, Sollentuna Squaredaocers, fick i uppgifi au dll SAASDC framliim m<j tets esikter om. den framtagna videon. att SAASDC tar ftarn en proffsig reklyteringsbroschyr i A5-format med utrymme fiir den lokala klubben att sitta in sir namn och telefonnummer. ett huvudiema pl Convention. Rekrytering av nya dansarc och aft de aktiva dansama sj?ilva inser att de :ir den basra reklamen _. vore ett lempligt tema p, nesta Convention. - Osten Andersson, Ericsson Square Dancers, fick i uppdrag an skriva ihop ett material om computerdans, evenhrelt even ftir infiirande i Square-Info. - Bill Onneflod, Grddinge Square Dancers, administrerar en rullande tvearssammanst?illning av planerade danser i Stockholrnsom ddet, detta ftir att bland annat ge klubbama en chans aft undvika krockar. Dessutom skall Bill gtira en sammanstellning irver klubbamas kursutbud. - Per Sdderblom, Griidinge Square Dancers, arbetar vidare med sitt uppdrag ft1n vrmtttet g:illande informarionsmaerial fttr nybiirjama. - Bjiim Jemeborg, Satellite Square Dancers, fitrbereder dislnssion till nista m6te g:illande en ny gemensam annons i telefonkatalogen. Ulla-Britt Sidholm kallar till nytt miite liirdagen den 18 mars Som tisaren kan se var det stor aktivitet och entusrasm kring att arbeta med och utveckla olika saker inom squatedansen. Jag upplever att man har kommit en bra bit pl v:ig och atl man genom etl samarbete kan vinna en stiirre kiinsla av gemenskap i ornradet och en stiirre iiirsdelse fiir aft man ibland tiinker och agerar olika i klubbama. Att samarbeta skapar stiirre miijligheter att utveckla och gdra olika saker. Kanske kan listan pa aktiviteter i samarbetet mellan klubbama i Stockholmsomredet ge nya impulser till klubbar i andra omraden om hur man k4n utveckla samarbetet. Det som klan har frambefl i disl-ussionema iir den sociala sarnhdrighetrn i squaredans. MAnga klagar pe att en del rusar igenom niveema. Kan det vara sa att vi gldmmer aft giira samvaron i klubbama, dansema etc mer roliga och sociala. Dansen blir de.fdr det helt centrala och det kan mer bli en tevhn med sig sjalv och andra om att na en se hiig nive som miijligt. I liingden trorjag att man vill fe ut negot mer iin sjalva dansen. Exempelvis att L-unna umges med viinner, skratta och ha roligt tillsanmans och kirma en gemenskap och trygghet tillsammans med andra menniskor. Intress t fiir dans, i detta fall squaredans, ih den centrala samlingspunkten, men vi skall kanske bredda klubbamas verksamhet och se till an medlemmarna f,r mitjlighet afl umges e\en i andra situationer iin pa dansgolvet. Hans-Ove Karlsson Falu Squaredancers

12 il[l'qpilrn.,.;?'a2 - Specialen,.';"r/ med ''' Brorrce Wice, USA - Jack Borgstriim,-. Kvarnkullen, Kungilv.r{16)r' fredag 2O och liirdag 21 januari 1995 /^g'-t' FEd.g l9.q)-21.3o A2,'oo{l' litrdrg ll.oo-2l.q)./9, Cr-htto,/*-ra hfo: Jack & Camilla tel. O8-S3O 2S2 13 \-/ tomqs $edberg

13 o**u Det dr RECOGNUS som ar specialist pa badges fdr squaredansare! Alla former, snabba leveranser! H(/:$06fv(At' Box Sessbholm Tel Far e-#flrerqdh# M0TlV8's FEBRUARIFESTIVAL -95 Danre till Tystlcndr bift calla: Joachim Riihenbeck Frcdeg2 februeri t9-22 liirdrg 3 februrritt-16 Iiirdrg 3 frbnrrd tezl liiindeg4 fcbruerit0-t 3 $indrg4 februerit+tl AI Az A2 Cl c1 SEIOAHUSFI, Armborcrvtgsn, Ahii6, Sroctl'oln Eatrri tid firhlnddnbchlning, nedbnna (i*c nsdlcmnrr): I tosion 60(70) lr, 2 r*rionr too( 20) kr, 3 r'3i0m 30 ( 150)lr, 4 rsrdonr 60 (180)tr, 5!0!tionr 80 (200) tr, Rth{t*et lrh gillc qn nmnr p*on dctrr pi flre ardont. D6rqdr gillor vid brhlning rfra 20 ienurl ocl ir 70 lr ga *tion orvctt nodlonr*rj. BrtCr pr pg E rmert 20 j.nuri 995 och &rg0 yilh 3arionr om fio!. Vid ihrbud til.3t 3 jmuri, itnhhlcr hdr rqihar. Info Innf,frri Lril.s,on l2 37

14 Thank you, break up your squares and make new ones Vi tackar dem vi nyss dansat med och stiker upp tre nya par som vi inte dansat med tidigare under kv:illen. Om nagra meste sitla fijr att det inte riicker till en full square, kollar vi solidariskt om det ar ver tur att sitta niisla tip. Eller hur? Aven om du Nekltist svarar ja fdr dig sja[v se vet du nog att "andra" inte alltid giir som du! Ofta muttras det om att squarer ej bryter upp nellan tippar. Speciellt pa hiigre niveer. Miijligen skiftar man ett par eller flyttar damema mel lan kavaljererna i squaren. K?inns det igen? Och visst sk:ims man litet? Varfdr sker det de? Dct vanligaste motivet?ir aft fijrra tippen Sett bra och de som dansat tillsammans helst vill ha n lika fievlig tip till. Fdr visst ar det sant att squarer ibland helt enkelt inte fungerar. Dansama star mest pi lines och titiar litet lenghnde mot de squarer der dansen flyter och dansarna verkar ha sa LTI! Bryter sedan inte squarer upp till ndsta tip, blir samma dansare kvar att igen forma squaren som ju inte ftrngerade. Om alla szikert visste att de till nesa dp skulle fi en ny chans att hitta en fungerande square, skulle den "misslyckade" tippen inte kennas se tung. "Risken" att Arcr hamna i cn icke fungerande square skulle ju vara minimall Computer cards Metoden att forma squarer med hj?ilp av eft siffersystem, Computer Cards, har av nlgon anledning fitt deligt rykte i Sverige. Sannolikt beror detta pa att de som uttalat sig helt enkelt inte vet hur det fungerar. Den vanligaste inv?indningen er att dansare inte vill bli tvingade ait dansa i en viss square. Man vill ocksi v?ilja niir man inte skall dansa, dvs sitta en tip. Den tredje invendningen er att systemet passar daligt fiir Sverige som har m{nga singeldansare. Den sista inviindningen :ir den enda jag har fiirsteelse fdr, men jag fior vi kan komma runt det problemet. Ldt mig eterkomma till det. Men fiirst litet fakta om Computer Cards. Systemet bygger pa att varje par som kommer till dansen far ett kort med bokstever och siffror. Bokstiiverna pa ena axeln betecknar tippens nummer (A ftjr fdrsta, B fijr andra, etc den kvellen), siffrorna pe andm axeh ger antalet par som deltar pe dansen. Ovriga siffror pe kortet anger i vilken square paret skall stiilla sig inftir nasta tip. Saknas en siffra en viss tip, iir det parels tur an sifla. Callem beriirtar i biirjan ar kvellen hur squarema har numrerals, men oftast er det latt aft r?ilna ur: fiirsta squaren finns liingst fram trll \:insler pe Bolver. Lill htiger om den squaren kommer nummea tve, osv. Frarnme hos callem finns ett bftidderblock. Bhdderblock et visar alltid vilka koordinater pa kortet som just nu g:iller t ex C fitr tredje tippen, och 32 fiir J2 deltagande par. Allt paret behdver gdra iit att titta pe raden C under 32 fdr aft finna sm square, t ex 3. Vanligen anviinds inte korten fdr vade tip en kv?ill. De fijrsta och sista tipparna brukar vara "fria". Alla vailjer alltie heh frirt vilka de vill dansa med. Lilasl brukar ett par tippar mift under dansen ockse vala fria. Detta bland annat fiir att de som kanske vill sitta oflare en andra skall kunna fa giira det. Fitr aft Computer Cards skall fungera mast,e ndgon person vara ansvarig liir hanrringen. Personen skall dela ut kort till de som anl?indet, bliiddra fram riitt sida pe bhdde$locket samt samla in kort fren dansare som vill gl tidigt och ibland de giira justeringar. Anpassat fiir singlar? Hur fer man in singeldansare i systemet? Jag har rve fdrslag. Det fdrsta, som er det var iga i USA, er att singeldansare helt enkelt parar ihop sig pe hmpligt szitt da de kommer rill dansen. Den andra metoden er att vamnnan singeldansare fer ett kort, och sedan flr ansvan ftir att fl en parher till va{e tip. Finns det eft udda antal singeldansare far alla p{ dansen hjelpas et sl att Umpligt utbyte sker. Att ldsa der pe maemadsk veg blir fdr krangligr. Visserlrgen I6ser intc Computer Cards singeldansares "problem" pe danser, men jag kan se en del fiirdelar oavseft vilken av metodema ovan som viiljs. - singeldansama behiiver inte jaga partner mellan tipparna - singeldansare hamnar inte i den square som squarar upp sist till varje tip singeldansare f{r dansa med mycket fler olika par en ddigare, par som hittills mest squamt upp med andra par, innan singlarna hittat sin panner, Fiirdelar Som jag ser det kan Computer Cards anvenda pe rett sett ge flera liirdelar: - det ar ingen risk aft fa squarer som ej bryter upp - safflolikheten aft hamna i icke fungerande square $e genger i rad iir minimal - man dansar "med alla", inga "klickar"

15 - stressen mellan tlppama minskar, sp ciellt ftjr singeldansare - ingen behdver sitta ut flera danser en negon annan, Sunrmering Fdr att dans med Computer Cards skall fungera bchdvs en ansvarig fijr detta pa dansen- Det faktum att kort skall anvendas skall ste pe flyem fdr dansen. Alla som kommer pi dansen maste acceptera anv?indningen. Computer Cards bdr endast anv;indas de det anses behdvas och det :ir rimligt att det fungerar. Det sager sig sjelv att det :ir ol?impligt pa danser med samtidig dans i flera hallar dar dansare riir sig mellan hallarna. Vidare tror jag inte det dr lempligt pa niveer under Cl i Sverige. Framfdr allt fdr att vi har se manga singeldansare. Sobeig PerkLln Ericsson Square Dancers Squaredanskliidsel Korrekt squarcdanskladsel i Sverige;ir kort, cirka knaleng, vid kjol med massor av underkjol och pcttipants fiir damema och Ungarmad skjorta f<ir herrarna. Dessutom har herrarna ofla en bolo-tie (sndren) eller scarf runt halsen, medan damernas kudsel ofta har spetsar och volanger. Vid rekrytering till verksamheten iir vi ofta fdrsiktiga och betonar inte kladseln fiir mycket. Det anses att iinskemll om vidlyftig kledsel kan verka (ia faktiskt) avskriickande pe poentiella squaredansare. N[r nybyggarna fiirdades 6ver USA:S fastland och lade grunden inte bara till dagens USA utan ocksa ull dagens squaredans. hade de minsann inga kn:ilenga kjolar eller vida underkjolar. Diiremot hade de faktisk pettipants. Deras kjolar gick till ankel eller vad och hade knappar l?ings framsidan. Deras pettipants gick ocksl ner till anklama och hade volanger nertill, mest fiir att hllla undan viigdammet. Dessutom fick inte vad som helst synas de kvirnoma slet med sina sysslor eller satt pa hastryggen. Dagens squaredanskliidsel fastlades antagli8en pe so-talet i samband med aft standardiserade listor med call biidade tas fram. De som var med p{ so-talet minns kanske att det de fdrekom korla vida kjolar med tyllunderkjolar. Riktigt siiker pl rarfijr klzidseln blivit den den?ir idag irr nog rngen. Fiirsa gengerna jag sag udendska caller i Sverige var jag fdrvanad ijver att de bar kavaj! Det var ju inte "korrekt" squatedanskledsel tyckte jag. Nyligen fick jag reda pe afi detta var helt avsiktligt. En caller skall inl,e kunna lorviixlas med en dansare och rekommenderas diirliir av Callerlab an alltid ha kavaj da han cdlar. Kvinnhga caller da? Hur menga med kavaj har vi seft? Det tog cirka 15 er fiir Callerlab atr "ltisa" ftigan vad kvinnliga caller skulle ha pe sig. Att vid underkjol var hiigsr ohmpligt tog ganska Ung tid aft fe igenom, trots att det var uppenbart aft underkjolen rev ner kort och skivor frln callerbordet, kunde lyfta av picl1]ppen mift i ett singing call, samt skymde sikten da callem gick ner iiir ftappor berandes Hilton, skivor och bag och i hdgsta grad liksdllde den kvinnliga callem med dansare i allm?inhet. Numera ber kvinnliea caller lad de vill i v;slemsdl. Ni som sie D& De Doughefl) lan inte ha undgalr hennesisp.- kulerade vestemhattar och i dvrigt flirggranna kliidsel. Saundra Bryant bar oftast s k priiriekjol, viist och boots. Faktum er att preriekjol numera acceptera som korrekt squaredanskladsel i USA filr kvinnliga dansare. En preriekjol tecker ner ijver knat och kan ga till ankeln. Egentligen ar detta allt som krzlvs, men kutym er att kledseln skall vara v?isteminspirerad. Tillsammans med kjolen har bararen t ex vest, boots eller vesteminspirerad blus, scad eller dylikt. De flesta av oss haller s?ikert med om att det :ir hevligt att klai upp sig lite infiir en dans. Fortfarande efter 6 irs dansande tycker jag aft det :ir upplyftande aft se ett fullt dansgolv, med massor av ldrggranl kledda dansare. Men nog sviir jag ryst for mig sjelv ibland iiver omfangsrika underkjolar som skall transporteras och volanger som skall strykas. Dessutom tycket jag mig se en dkande tendcns trll afl damer inre klar upp sig infor danser alls! Det vore tr6kigt om det foflsat te. Min iinskan vore aft vesteminsdirerad kedsel med preriekjolar omedelbart blev accepterade som kodekt squaredanskliidsel iiven i Sverige. Detta skulle innebara att de som inte vill shpa pd underkjolar kunde ges ett val som inte skulle ftjrh nagot av squaredansens fdrgghdje. Med tanke pe hur popul?ir line dance blivit, ddr denna kliidsel redan :ir accepterad, tror jag att squaredansen fdll eller senare ockse kommer att accedlera den. Om vi gcir det omgtrende slipper vi in del obehag under den niirmaste framtiden dl allt fler (som jag tror) kommer att (i a[ ventghet) bryta mot den fasdagda koden fiir squaredans, kliidsel. Solveie Pe*lin Ericsson Square Dancers

16 KNALLE SQUAREN Liirdag 4 Feb Callers: Robert Bjdrk Ingvar Pettersson Plats : Dalsjiiforshallen Dans i tre hallar Program: B34-A2 n Dans ti Callers from the floor Gemensam dans i en hall B34-P Pris: 70:- vuxen, ungdom under 18 ir 40:- * Servering frnns inom danslokalen * Pizza och annan mat finns i samhiillet VALKOMNA! Eventuella frdgor? Tala med: Eva och Leif Tel Mainy och Cay Tcl U Cn I nil trln Borls hoi Uhcehmn. vasstrltnins frl. lane eb rilsvts. \c bt.. F\ 'c\\$$'oo {..o$' S guaredance I VARMLAND -DAI,,SLAND 5/2 STARLIGHTDANCE ]O-I I/3 JERNEBORGSDANSEN Bjorn Jerneborg IS/3 VARDANSEN 26/3 "TE DANS MA" 22/4 ALVDANSEN 29/4 VARDANS 10/6 106rs-jubileum Lors-G6ron Borgel Prcirielolkei Squoredoncers Arviko Squoredoncers Kenny Reese (USA) Grums Squoredoncers KOger Jqnsson Jet Roberts (USA) Ingvor Pettersson Robert Biork I ne Deor Lrdncers lleor Ktver udhcers Sciffle Squoredoncers Mike de Sisto (USA) Proriefolkel Squoredoncers ] 5.] 7/6 WOODPECKERSVANGEN Stefqn Sidholm Woodpeckers Svci ng gcin g 5 &r 56r Anders Blom lngvor Petlersson Fiir vidqre info se donslistqn eller ring HENRIK NILSSON Tel: 05r' _5908l I I

17 uan olns.ln lr rqgc Dag ORT Arrangiir kl-kl Lokal Kontaktperson F 2 dec STOCKHOLM Stockholms-Alliansen Stefan Sidholrn Bhsut Julayslutning Ulla Sidholn F 2 dec MOLNLYCKE Westem Airport SD Reine Storberg Fiirsarnlingshenunet Jan I-agergren l L 3 dec RONNEBY Ronneby Squaredancers Richard Bjiirk Villa Gymnasrik Benet Ahlroft L 3 dec NIiSVtrGN Glada Hudik Squaredancers Stefan Sidholm 1b Folke6 Hus Karin Amcoff Ll 92 SQUARE-rNT'O NR Caller L 3 dec NORRKOPING Peking Stars Jack Borgstrtim Borgsmohallen l0-ersjubileum Bengt "Bula" Ericsson Marianne Johansson Program BMBP L 3 dec drebro drebro Squaredancers Ej klart M Sldjdgatan 29 Nividans Kent Ericsson L 3-4 dec HALMSTAD Salmon Town Dancers Anders Blom Uitt B M P (Al) Halmstad Teater Laxadans Bente Olsen Bente Olsen S 4 dec STOCKHOLM Ericsson Square Dancers Sten Axtelius Al AZ A1 C Grdna Matsalen Solveig Perkldn 08-7lc 9860 felefonplan F 9 dec goi-o Clazy Town Dancen Jack Borgshiim B34 M P Hijlijskolan Hiistens nybiirjardans Britt-Marie Lindell ?807 F 9 dec fvlaf-fr4d Southem Square Dance$ Erika Johansson P Rocent Fritidsgird Kennie Sj6strdm Sdren Christensen L 10 dec STOCKHOLM Satellite Square Dancers Bjiim Jemeborg 834 M 834 P Homsberg Luciadansen Bjdrn Jemeborg L l0 dec KTTNGSBACKA Hising Island Swingers Ingvar Petiersson M P A1 A Araniishallen Lussedans n Stefan Sidholrn Mats Karevi Marine Ramsby L 10 dec FALUN, Sv?irdsjit Falu Squarc Dancers Allianscaller B34 M P Hedenborg Luciadaru Solveig O'Reily L 10 dec NYBRO Crystal Square Dancers Bertil Andersson 830 M P Fage$httsskolan Lussedansen Hlkan Alriksson F dec ANGELHOLM Wheel and Dealers Jerrv Storv Rtinnehallen Christmas Party Erilia och Siiren M P Erika Johansson P-Cl M 26 dec SODERTAUE Figurc of 8 Dancers Bosse Wallin B M B p Annandagsdans Else Eklttf B golvets niv, M 26 dec VASTERAS Vasterls crand Square fuchard Biiirk 834-A Bjdmiivegen 12 Birgiru Avander d2l F dec OREBRO Varberga Square Dancers Kenny Reese B M P A1 A Risbergska Skolan Nyersfestival Stefan Sidholrn, Krister Pettersson I jar Sven-Erik I-arsson '14, F 30 dec ESKII-STUNA Con Amorc Dance$ Dave Clay P Al P A Skogstorpsskolan Kalle Calmhult Johan Brahm 834 B34MP BMBP B_A2 2 hallar

Löv nummer 4, december 2008 *************************************************************

Löv nummer 4, december 2008 ************************************************************* The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 4, december 2008 ************************************************************* Ordförarens spalt Klubbens jubileumsår lider mot sitt slut och när detta skrives har

Läs mer

RRCET. tbotoe"xxxl/ 10 augusti 1996. Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug

RRCET. tbotoexxxl/ 10 augusti 1996. Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug RRCET tbotoe"xxxl/ 10 augusti 1996 Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug ronscnema 12.w 13.00 14.00 15.00 r6.00 t7.w 18.00 19.00 20.00 2r.w 22.ffi 23.00 24.00 Den glada ankan-tiiltet Gustaf Adolf-tiiltet

Läs mer

Löv nummer 3, juli 2011

Löv nummer 3, juli 2011 The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 3, juli 2011 Ordförarens spalt För att ni inte ska tro att vi alldeles glömt bort er nu i semestertider kommer här sommarupplagan av The Oak Leaf. Hoppas ni alla

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 3, augusti 2014. Ordförandens spalt

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 3, augusti 2014. Ordförandens spalt The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 3, augusti 2014 Ordförandens spalt Efter en kylig och regnig juni bestämde sig sommaren till slut och värmen kom med besked. Så mycket har väl inte hänt inom klubben,

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012 The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 5, december 2012 Vi startar terminen med att tillsammans ta farväl av julen eftersom vi aldrig kunde hälsa den välkommen! Alla våra dansare, medlemmar såväl som

Läs mer

a }J LJ o o (/) rrs ]Gf, .9 '6 o oo ! q) 7 o Nr 4 rcsz

a }J LJ o o (/) rrs ]Gf, .9 '6 o oo ! q) 7 o Nr 4 rcsz TWc) a }J LJ O a o o (/) o a A) c a () a t o.9 '6 o oo o. t \ rrs ]Gf,,4! q) 7 o Nr 4 rcsz lnl- ArgAng 9 Organ ftir SAASDC Swedish Association of American Square Dance Clubs Postgiro 82 54 68-2 rssn 0283-6572

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Östersund den 13 juni 2009.

Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Östersund den 13 juni 2009. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Östersund den 13 juni 2009. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

3/15 apr. Informationsblad för Huddinge Square Swingers

3/15 apr. Informationsblad för Huddinge Square Swingers 3/15 apr Informationsblad för Huddinge Square Swingers Det är lite oro i lägret. När det har blåst över lär man väl antingen kunna säga Skomakare bliv vid din läst eller Nya kvastar sopar bäst Vad handlar

Läs mer

Medlemsblad 1 februari 2006 ********************************************************

Medlemsblad 1 februari 2006 ******************************************************** Medlemsblad 1 februari 2006 ******************************************************** Ordförarens spalt Tänk att det redan har hunnit bli början av februari. Ljuset kommer sakta tillbaka igen och för en

Läs mer

Squaredansminnen. Av Lilly Karlholm

Squaredansminnen. Av Lilly Karlholm Squaredansminnen Av Lilly Karlholm Ekerö Squaredans-klubb började egentligen med att en vävkurs på Ekerö i Medborgarskolans regi startade. Jag gick där och lärde mig väva under flera år. Den kvinnliga

Läs mer

Convention i Ronneby 3-5 juni 2006 Seminarium i Norrköping 9-10 september 2006

Convention i Ronneby 3-5 juni 2006 Seminarium i Norrköping 9-10 september 2006 Swedish Association of American Square Dance Clubs Nr 4 2005 www.squaredance.se Convention i Ronneby 3-5 juni 2006 Seminarium i Norrköping 9-10 september 2006 Nytt format Observera de nya formaten och

Läs mer

Nr 2 2013. Sommar... Sommar... Sommar... - Informationsblad för Squaredansare. Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info)

Nr 2 2013. Sommar... Sommar... Sommar... - Informationsblad för Squaredansare. Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info) - Informationsblad för Squaredansare Nr 2 2013 Swedish Association of American Square Dance Clubs Sommar... Sommar... Sommar... Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info) Tisdag 21

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSEN ÖNSKAR EN GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR!

FÖRBUNDSSTYRELSEN ÖNSKAR EN GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR! Nr 4 2006 FÖRBUNDSSTYRELSEN ÖNSKAR EN GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR! Swedish Association of American Square Dance Clubs Från ordförandens horisont & Förbundsnytt Sidorna 3 och 4 Callerkurs Sidan 6 Vett &

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Nr 2 2006. Från ordförandens horisont och Förbundsnytt Sidorna 3 och 4. Fototävling - vem tar bästa squaredansbilden?

Nr 2 2006. Från ordförandens horisont och Förbundsnytt Sidorna 3 och 4. Fototävling - vem tar bästa squaredansbilden? Nr 2 2006 Swedish Association of American Square Dance Clubs Jerry Story & Tony Oxendine Andra stjärnor som kommer är Stefan Sidholm Henrik Hedda Nilsson Reine Hjärtström Mathias Alfredsson Krister Pettersson

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 2, juni 2012. Ordförarens spalt

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 2, juni 2012. Ordförarens spalt The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 2, juni 2012 Ordförarens spalt Jag känner nu att det är hög tid att ta itu med sommarens medlemsblad. Ledsen att ni fått vänta lite längre än vanligt, men som man

Läs mer

o- () e) c o rg$ r \( ! q) 7 o Nr 4 teel

o- () e) c o rg$ r \( ! q) 7 o Nr 4 teel ffi :'-r o A) o- () e) c o i ( : ) g E I t i / : /, \ i\ fs ri r \( i g J! q) 7 o rg$,4 Nr 4 teel SOURRI-I lnl-n Redakt

Läs mer

Medlemsblad 4 september 2005 ********************************************************

Medlemsblad 4 september 2005 ******************************************************** Medlemsblad 4 september 2005 ******************************************************** Ordförarandes spalt Så börjar även denna sommar lida mot sitt slut och det börjar bli dags att samla krafterna inför

Läs mer

Svenska Squaredansförbundet

Svenska Squaredansförbundet Protokoll 2014:6 fört vid styrelsemöte 19-21 september 2014 i Arlandastad Närvarande: Tommy Hansson, ordförande Iris Åkerberg, sekreterare Åsa Bratt, kassör lördag 20.9 Ing-Marie Lindh, redaktör Frånvarande:

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

Medlemsblad 5 december 2006 ********************************************************

Medlemsblad 5 december 2006 ******************************************************** Medlemsblad 5 december 2006 ******************************************************** Ordförarens spalt Så börjar även detta år lida mot sitt slut, man undrar vart tiden tagit vägen. Det har varit en märklig

Läs mer

N A.\ N. ?'.@,ll :c, (bx)l. f til. l.) l'l\'l. e) c. o. .9 I P l / b r. tg$,ca. o o. 7 o. N, 2 tsgs

N A.\ N. ?'.@,ll :c, (bx)l. f til. l.) l'l\'l. e) c. o. .9 I P l / b r. tg$,ca. o o. 7 o. N, 2 tsgs A A N A.\ N?'.@,ll :c, (bx)l t M l f til. l.) l'l\'l o J e) c. o a / @ ( E ' / ; \ u ) ) r " 1.9 I \ l P l / e / b r o o o 4 o 0) 7 o, \ I fs tg$,ca N, 2 tsgs SOURBFI N F0-1 tnt Organ fdr SAASDC Swedish

Läs mer

Årgång 25 nummer 2 September 2011

Årgång 25 nummer 2 September 2011 Årgång 25 nummer 2 September 2011 Efterlysningar! Är det någon som vet vart sommaren tog vägen? Jag tycker att det känns som det bara är några veckor sedan det var vår. Men när man tänker efter har det

Läs mer

Aar \e'q4ig' p/l. I I 4 \ X l l. ltrk'l,o. /t l\ g- ljl O-' ff rre$ o oo. 4 E o. c) 7 o. Nr 3 1ee1

Aar \e'q4ig' p/l. I I 4 \ X l l. ltrk'l,o. /t l\ g- ljl O-' ff rre$ o oo. 4 E o. c) 7 o. Nr 3 1ee1 Aar \e'q4ig' p/l Lq I I 4 \ X l l t M l ltrk'l,o /t l\ g- a t \ t \ ' ljl O-' c a 3 \o a ( J ( o D \ l -c 1 9 -/ \ Lg o l r < r,/ \ ; a l o o '6 o oo 4 E o! c) 7 o t ff rre$.4 Nr 3 1ee1 SOURRT tnl- Arg6ng

Läs mer

Årgång 25 nummer 1 Maj 2011

Årgång 25 nummer 1 Maj 2011 Årgång 25 nummer 1 Maj 2011 Hej! Jag bläddrade lite i senaste Square Info och konstaterade att danslistan för sommaren är fylld av en massa spännande danser med både svenska och utländska callers. Jag

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Nr 2 2007. Ordförandens horisont & Förbundsnytt Sidorna 3 och 4. Bandledarkurs Sidan 6. Vett & Etikett Sidan 8. Squaredans på skidor?

Nr 2 2007. Ordförandens horisont & Förbundsnytt Sidorna 3 och 4. Bandledarkurs Sidan 6. Vett & Etikett Sidan 8. Squaredans på skidor? Kom å! s k c du o Swedish Association of American Square Dance Clubs Nr 2 2007 Ordförandens horisont & Förbundsnytt Sidorna 3 och 4 Bandledarkurs Sidan 6 Vett & Etikett Sidan 8 Squaredans på skidor? Sidan

Läs mer

Löv nummer 2, april 2010 *************************************************************

Löv nummer 2, april 2010 ************************************************************* The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 2, april 2010 ************************************************************* Ordförarens spalt Så går ännu en danstermin mot sitt slut. Snön har smält och våren verkar

Läs mer

Kontaktpersoner PIF-Föreningar

Kontaktpersoner PIF-Föreningar Union Scipt http://www.unionscipt.com PIF Alingsås PIF Alvesta PIF Arvika Maskingatan 4 Lillsjögatan 5 Strandvägen 2 441 00 Alingsås 342 00 Alvesta 671 01 Arvika Per-Erik Rohrmuller Urban Johansson Patrik

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 2, juni 2014. Ordförandens spalt

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 2, juni 2014. Ordförandens spalt The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 2, juni 2014 Ordförandens spalt Efter rivstarten sommaren gjorde har nu förhållandena gått tillbaks till mer normala. Det blåser kallt och känns inte alls lockande

Läs mer

Då är det ENKELT! Då behöver du inte göra någonting alls!

Då är det ENKELT! Då behöver du inte göra någonting alls! Vill du att vi ska få färre nybörjare? Vill du att de som ändå börjar ska känna sig ovälkomna? Vill du att våra danser ska bli färre och mindre? Vill du att squaredansen ska dö ut? Då är det ENKELT! Då

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Välkommen till Square Dance! Vi hoppas att ni har kul och trivs i klassen.

Välkommen till Square Dance! Vi hoppas att ni har kul och trivs i klassen. Hej allihopa! Välkommen till Square Dance! Vi hoppas att ni har kul och trivs i klassen. Ni kan titta på den här sidan varje vecka för att se vad som har lärts ut och vad vi kommer att gå igenom veckan

Läs mer

ffi fs u $,CA Nr 2 rcsz

ffi fs u $,CA Nr 2 rcsz ffi t \ fs u $,CA Nr 2 rcsz SOUfiRI-I tnl-n F! Hej Argtng 9 Organ for SAASDC Swedish Association of American Square Dance Clubs Postgiro 82 54 68-2 rssn 0283-6572 Ansvarig utgivare: Hans-Ove Karlsson Redaktdr:

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

med squaredansvänner.

med squaredansvänner. Årgång 30 Nummer 1 2016 Nytt år! Här sitter jag och tittar ut på ett gnistrande vackert vinterlandskap. Vad tänker ja på då? Att få Yellow Rocker klar till Arbogaadansen! Vi kan se tillbaka på ett år som

Läs mer

Nr 2 2008. sommar.. Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info) Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt

Nr 2 2008. sommar.. Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info) Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt Nr 2 2008 Sommar sommar.. sommar.. Swedish Association of American Square Dance Clubs Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt Sidorna 3 och 4 Europa Conv. 2010 Vi ses väl på någon dans i sommar?!

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 4, november Välkomna!

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 4, november Välkomna! The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 4, november 2015 Välkomna! Det här extranumret av klubbens tidning The Oak Leaf vill jag speciellt tillägna alla er i basickursen. Hjärtligt välkomna till oss i

Läs mer

Löv nummer 2, maj 2015

Löv nummer 2, maj 2015 The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 2, maj 2015 GRATTIS och VÄLKOMNA TILL SQUAREDANSENS VÄRLD! 1 Ordförandens spalt Den här gången börjar jag bladet med ett STORT GRATTIS till våra nya fullfjädrade

Läs mer

Swedish Square Dance Convention

Swedish Square Dance Convention Swedish Square Dance Convention Helsingborg 16-18 juni 2017 www.convention2017.se Vi vill önska alla hjärtligt välkomna till vårt Convention 2017 i Helsingborg! Vi kommer att ge er en underbar upplevse

Läs mer

Nr 2 2011. Välkommen till Göteborg och Square Dance Convention 2011! - Informationsblad för Squaredansare

Nr 2 2011. Välkommen till Göteborg och Square Dance Convention 2011! - Informationsblad för Squaredansare - Informationsblad för Squaredansare Nr 2 2011 Swedish Association of American Square Dance Clubs Välkommen till Göteborg och Square Dance Convention 2011! Här kan du annonsera. Deadline för material till

Läs mer

Nr 3 2006. Du vet väl att seminariet berör DIG? Du vet väl att du får mycket nya idéer med dig hem? Squaredansseminarium 9-10 september 2006

Nr 3 2006. Du vet väl att seminariet berör DIG? Du vet väl att du får mycket nya idéer med dig hem? Squaredansseminarium 9-10 september 2006 Nr 3 2006 Du vet väl att seminariet berör DIG? Swedish Association of American Square Dance Clubs Från ordförandens horisont & Förbundsnytt Sidorna 3 och 4 Fototävling Du vet väl att du får mycket nya

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Karlstad den 30 maj 2004.

Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Karlstad den 30 maj 2004. Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Karlstad den 30 maj 2004. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande 3

Läs mer

ADVANCED 1 DEFINITIONS

ADVANCED 1 DEFINITIONS Roger & Annika P På Svenska ADVANCED 1 DEFINITIONS 1 A-1 Definitions Revised 3 juni 2008 (Callerlab) Denna översättning kan innehålla översättnings fel Du måste kontrollera med original definitioner (Anything)

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK Onsdag Grupp Nr Spelare Klubb Klass Varv 1 Varv 2 101 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK Herrveteran 1 102 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 08:00 12:06 103 Leif Jandrin Djulö BGK 104 Kent Kirkegaard BGK

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Nr 3 2013. Kom och var med på styrelseutbildning. 19:e oktober 2013. - Informationsblad för Squaredansare. www.gullbrannagarden.se

Nr 3 2013. Kom och var med på styrelseutbildning. 19:e oktober 2013. - Informationsblad för Squaredansare. www.gullbrannagarden.se - Informationsblad för Squaredansare Nr 3 2013 Swedish Association of American Square Dance Clubs Kom och var med på styrelseutbildning 19:e oktober 2013 www.gullbrannagarden.se * Föreningsjuridik * Mötesteknik

Läs mer

Nr 1-2014. Den svaga länken. S A C T s stora T A C K

Nr 1-2014. Den svaga länken. S A C T s stora T A C K Medlemsinformation för SACT Sammanställt av Bosse Nilsö Innehållsförteckning Ledare... 1 BlueRibbonSquares: TACK... 1 KursLedarKurs... 1 SACT Convention +-Dansen... 2 SACT-convention övrigt... 3 STIM-Licensen:

Läs mer

.o -\- et O. EJ. fs tc$.vb. o o. ru, 4 rggs

.o -\- et O. EJ. fs tc$.vb. o o. ru, 4 rggs W (4 o a) 4) Ot.o -\- et s o O. EJ o.! o o o o, \ fs tc$.vb o 7o ru, 4 rggs SOUNHE tnl IN Arging 12 Organ lor SAASDC Swedish Association of American Square Dance Clubs Postgiro 825468-2 rssn 0283,6572

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Nr 2 2014. - Informationsblad för Squaredansare. Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info)

Nr 2 2014. - Informationsblad för Squaredansare. Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info) - Informationsblad för Squaredansare Nr 2 2014 Swedish Association of American Square Dance Clubs Och nu så vill jag sjunga att sommaren är skön, och träden är så fina och marken är så grön, och blommorna

Läs mer

Gotland Runt Line 1. Gotska GK 18 hål. 18 Örebro City Golf & Country Club 9,3 Gul 9 A 24 Vassunda Golfklubb 4,6 Gul 4 A

Gotland Runt Line 1. Gotska GK 18 hål. 18 Örebro City Golf & Country Club 9,3 Gul 9 A 24 Vassunda Golfklubb 4,6 Gul 4 A Datum 2015-05-17, 1400 Bana Starttid Hål Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 1400 1 1400 2 1400 3 1400 4 1400 5 1400 6 1400 7 1400 8 1 Göran Borg 18 Örebro City Golf & Country Club 9,3 Gul 9

Läs mer

********************************************************

******************************************************** Medlemsblad 6 december 2005 ******************************************************** Ordförarens spalt Så börjar då det här dansåret att lida mot sitt slut. Jag måste säga att jag funderade en hel del

Läs mer

Nr 1 2006. Convention i Ronneby 3-5 juni 2006. Conventiongruppen sliter hårt... Vi ses väl i vackra Ronneby

Nr 1 2006. Convention i Ronneby 3-5 juni 2006. Conventiongruppen sliter hårt... Vi ses väl i vackra Ronneby Swedish Nr 1 2006 Convention i Ronneby 3-5 juni 2006 Association of American Square Dance Clubs Från ordförandens horisont och Förbundsnytt Sidorna 3 och 4 Lös en Squarenöt Sidan 4 En squaredansresa till

Läs mer

Nr 1 2010. - Informationsblad för Squaredansare. Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt. Vett & Etikett. En annan syn på Squaredans

Nr 1 2010. - Informationsblad för Squaredansare. Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt. Vett & Etikett. En annan syn på Squaredans - Informationsblad för Squaredansare Nr 1 2010 Swedish Association of American Square Dance Clubs Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt Sidorna 3 och 4 Vett & Etikett Sidan 8 En annan syn

Läs mer

RALLYN &TRAFFAR. Så var då rally- och träffsäsongen åter

RALLYN &TRAFFAR. Så var då rally- och träffsäsongen åter RALLYN &TRAFFAR Veterane r föl Så var då rally- och träffsäsongen åter ifullgång' Antalet sammankomster för veteranentusiasterna äl många och ökar. En trend är att man av föklarli$a skäl besöker de evenemang

Läs mer

Löv nummer 1, mars 2009 *************************************************************

Löv nummer 1, mars 2009 ************************************************************* The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 1, mars 2009 ************************************************************* Ordförarens spalt Det är redan mars månad och vi har kommit en bra bit inpå det nya verksamhetsåret

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

FRISKVÅRD. Motionera Mera-lotteriet

FRISKVÅRD. Motionera Mera-lotteriet FRISKVÅRD Motionera Mera-lotteriet Årets motionslotteri har nu avslutats och vinnarna har lottats fram. Alla vinnare har meddelats särskilt. Dorthy Hallqvist heter vinnaren av resan i föreningens reseprogram.

Läs mer

Svenska Squaredansförbundet

Svenska Squaredansförbundet Protokoll 2014:1 fört vid styrelsemöte 20140126 (webbmöte) Närvarande: Tommy Hansson, ordförande Gunnar Bodmar Henrik Kjellgren, vice ordförande Maria Keinänen Iris Åkerberg, sekreterare Göran Wetterqvist

Läs mer

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net Sandpappret Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net SENSOMMARDANS I SANDA PARKEN Lördagen den 13 Augusti Gammeldans 15:00-18:00 till Kalle Jacobsson kvartett Grillbuffè ca 19:00 Dans 20:30-01:00 till DEAL

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Träskoposten. Nr 1 januari 2013. Medlemsblad för Växjöortens Folkdanslag

Träskoposten. Nr 1 januari 2013. Medlemsblad för Växjöortens Folkdanslag Nr 1 januari 2013 Träskoposten Medlemsblad för Växjöortens Folkdanslag Vilken energi det finns i laget. Våra normala danskvällar löper på hela våren, både på torsdagar och söndagar. Dessutom startar en

Läs mer

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Styrelsens spalt. I detta nummer: Styrelsens spalt... 1 Om RDC... 2 Om SRDA... 2 Face to Face... 3 Länkar... 3 Mer om SRDA... 3

Styrelsens spalt. I detta nummer: Styrelsens spalt... 1 Om RDC... 2 Om SRDA... 2 Face to Face... 3 Länkar... 3 Mer om SRDA... 3 2 2010 Round Dance Circular Informationsblad för Swedish Round Dance Association, SRDA I detta nummer: Styrelsens spalt... 1 Om RDC... 2 Om SRDA... 2 Face to Face... 3 Länkar... 3 Mer om SRDA... 3 Rapport

Läs mer

Veteranstatistik LK Nyköpings Runners (och HBK Runners), löpning inomhus, bästa genom åren t.o.m. 2010, kvinnor m K m K35 K40 K50 K55

Veteranstatistik LK Nyköpings Runners (och HBK Runners), löpning inomhus, bästa genom åren t.o.m. 2010, kvinnor m K m K35 K40 K50 K55 Veteranstatistik LK Nyköpings Runners (och HBK Runners), löpning inomhus, bästa genom åren t.o.m. 010, kvinnor För varje åldersklass anges även bästa resultat i Sörmland (kursivt) och ev. placering bland

Läs mer

P i l a v i s a n Årgång 69 - Medlemstidning för Folkdansringen Skåne - Nr 2-3 - 2012

P i l a v i s a n Årgång 69 - Medlemstidning för Folkdansringen Skåne - Nr 2-3 - 2012 P i l a v i s a n Årgång 69 - Medlemstidning för Folkdansringen Skåne - Nr 2-3 - 2012 Förberedelser för midsommarfirande i Karlskrona. 1 Pilavisan, medlemstidning för Folkdansringen Skåne http://www.folkdansringen.se/skane

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Klubben. Reviderad 13-03-13

Klubben. Reviderad 13-03-13 Klubben Under denna flik är det tänkt att klubben samlar information om sin verksamhet. Det är information som lätt skall kunna hittas av den enskilde medlemmen. Innehåll 1 Styrelsen 2 Stadgar 3 Kurser

Läs mer

R-Nytt Nr 1-2015 1 1

R-Nytt Nr 1-2015 1 1 R-Nytt Nr 1-2015 1 1 Ansvarig utgivare: Thomas Andreasson Telefon: 0512-50754 Mobil: 0730-841989 Epost: ordf@cc-r.se Örlenbadets Familjecamping Campingvägen 8 543 94 Tibro Telefon 0504-222 55 E-post: cc-orlen@tibronet.se

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR april 4 / 2010 INSKRIVNING I SKOLORNA

SALTVIK. INFORMERAR april 4 / 2010 INSKRIVNING I SKOLORNA SALTVIK 4 / 2010 INFORMERAR april Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Skol-

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 4, november 2012. Ordförarens spalt

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 4, november 2012. Ordförarens spalt The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 4, november 2012 Ordförarens spalt Så har då halva höstterminen gått, det blåser ute och löven regnar ner från träden. För att pigga upp er i höstmörkret tycker

Läs mer

JUL & NYÅR KÅLLERED 2014-2015 Varmt välkommen till Ekenkyrkan, Centrumkyrkan, Apelgårdens kyrka och Kållereds kyrka.

JUL & NYÅR KÅLLERED 2014-2015 Varmt välkommen till Ekenkyrkan, Centrumkyrkan, Apelgårdens kyrka och Kållereds kyrka. Max kom till Kyrkis i Apelgården och gav oss en fantastisk julängel med riktigt starka gröna vingar. JUL & NYÅR KÅLLERED 2014-2015 Varmt välkommen till Ekenkyrkan, Centrumkyrkan, Apelgårdens kyrka och

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

När minnet sviker och det är gott om tid.

När minnet sviker och det är gott om tid. Årgång 26 Nummer 2 2012 När minnet sviker och det är gott om tid. Mycket tidigt i våras fick jag ett bidrag till Yellow Rocker av Sten. Ett bidrag gör ingen tidning så det var ingen idé att börja göra

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir.

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Tid och plats: sdndagen den 19 apr1l2015 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Frireningens ordforande Kj ell-ake Karlsson cippnar

Läs mer

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat Trevanings radhus helt i Httbetong Hans Berglund Mijlarhdiden i Stockholm iir ett omrdde pd ca 100 radhus under uppfdrande. Konstruktdr f 6r radhusen iir chef en /dr Hialntar Granholm AB:s Stockholmskontor,

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka!

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka! Näsums Kyrkoblad Nr 1/2010 Mars- Juni 2010 Fira Påsk i din kyrka! Barnen i grupperna välkomnar alla redan på Palmsöndagens familjegudstjänst då vi har stor fest och final på årets Fastekampanj och upptakt

Läs mer

Påsklov! www.ronneby.se/ung

Påsklov! www.ronneby.se/ung Påsklov! www.ronneby.se/ung Påsklovskatalog 2013 Hejsan! Du håller just nu 2013 års påsklovskatalog i din hand. Vad tiden går snabbt, nyss var det Sportlov! Vi hoppas att just du ska hitta något som kan

Läs mer

lp-tv, analog tv, telefoni, internet, iobbet och framtiden.

lp-tv, analog tv, telefoni, internet, iobbet och framtiden. lp-tv, analog tv, telefoni, internet, iobbet och framtiden. TrfrdkCdft! - d.8s att rali.! Kommunikationer har varit grundlaggande och omvalvande f6r all samhallsutveckling. Nu ar nasta omvelvande teknikskifte

Läs mer

Klubbmästerskap i radiobil Julbord Höstmöte Hantverksmässa SSK info Sida 1

Klubbmästerskap i radiobil Julbord Höstmöte Hantverksmässa SSK info Sida 1 Årgång 12 Nr 8 November 2009 Klubbmästerskap i radiobil Julbord Höstmöte Hantverksmässa SSK info Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn 0911-70253

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Nr 3 2008. Syns vi inte så finns vi inte. Delta i seminariet på Djurönäset 25-26 oktober 2008. Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt

Nr 3 2008. Syns vi inte så finns vi inte. Delta i seminariet på Djurönäset 25-26 oktober 2008. Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt Nr 3 2008 Syns vi inte så finns vi inte Swedish Association of American Square Dance Clubs Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt Sidorna 3 och 4 Tack för alla år Sidan 6 Vett & Etikett Sidan

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Nr 2 2010. Varmt välkomna till soliga Karlstad 18 20 juni 2010. P.S. Glöm inte badkläderna D.S. - Informationsblad för Squaredansare.

Nr 2 2010. Varmt välkomna till soliga Karlstad 18 20 juni 2010. P.S. Glöm inte badkläderna D.S. - Informationsblad för Squaredansare. - Informationsblad för Squaredansare Nr 2 2010 Swedish Association of American Square Dance Clubs Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt Sidorna 3 och 4 Vett & Etikett Sidan 8 Squaredance

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Förbundet håller kongress vartannat år och då medverkar föreningarna med sina ombud. - Kongress 10 11 april 2010 - Extrakongress 2009 - Kongressen 2008 artikel och

Läs mer

Se till att du får nästa nummer av Square-Info! Fråga om din klubb har registrerat adresserna!

Se till att du får nästa nummer av Square-Info! Fråga om din klubb har registrerat adresserna! Nr 4 2008 Swedish Association of American Square Dance Clubs Se till att du får nästa nummer av Square-Info! Fråga om din klubb har registrerat adresserna! Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt

Läs mer