\ar S\AO, %'ajlx? rf\xl. 'Z tffil. 4t\l.f, a c a ' ; / rrs. o oo. rg$.ca. o (, rur 4 tgg+

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "\ar S\AO, %'ajlx? rf\xl. 'Z tffil. 4t\l.f, a c a ' ; / rrs. o oo. rg$.ca. o (, rur 4 tgg+"

Transkript

1 \ar S\AO, %'ajlx? rf\xl I 'Z tffil YI 4t\l.f, o q) a c a, o / g * / ; \ q. ' " 1 r g \ g l i E 1, \ ' ; / o o oo o (, 7o rrs rg$.ca rur 4 tgg+

2 SOUNNFI tnrn ArgAng 11 Organ ft;r SAASDC Swedish Association of American Square Dance Clubs Postgiro rssn Ansvar:ig utgivare: lngemar Eriksson Redaktiir: Adress: Telefon: Gdsta Neovius Hanna Paulis gata l0 s HAGERSTEN ANNONSER Mttt Observera att Square-Info monteras i,{4- fonnat och sedan i samband med tryckningen reduceras till A5. Mlttangivelsema nedan avser A4-annonsodginalet inklusive eventuell ratn. Bredd nlrn llojd nrm Helsida Halvsida Kvartssida 87 lz5 Priser Helsida Halvsida Kvartssida Reducerade priser ftjr SAASDC-klubbar Halvsida Kvartssida t75.- MANUSKRIPT SENAST Geler kommande nummer av Souare,Info: Nummer l t Manuskript Distribueras vecka februari 509 apnl 517 augusti 535 novemder 548 F0-1 IIej alla squaredansare Jag har alltid varit road av siffror. F6ljande serie er aktuel: 40, 48, 48, 44, 40, 48, 44 och 40. Det ar sidantalen pa de senase etta Square-Info. Jag blir glad nir det blir 48 och ledsen nih det blir 40. Den h?ir glngen fick jag slinga ut en iiverseffing jag gjon av en artikel med tieln "Pluskommentar" av ordliiranden i Callerlabs Pluskornmitr6 l,arry Davenport. IIan alar diir om hur mjuk Plus biirjar bli dominerande i USA och att dansandet i Tyskland och Sverige verkar vara mera h:ilsosamt. Jag fick ocks6 lov att ta fram skohomet och kliirnma ihop danslistan och vissa altiklar litet liir att aljt skulle rymmas inom 40 sidor, 6r det reckb absolut inre till 44. Danslistan upptar 123 danser och stracker sig :inda ftam till juli, men det ar inte manga som har planeringen klar d hngt fram. Jag har inga yflerligare danser pl lager. Nlgra er uta i sisra stund med sina anrndlningar till danslisan ocn kan inte fl fatt i blankett n som finns i original i klubbpermen under uppslag 15:6. Det iir bra om bade veckodag och datum anges. Jag har, n:ir detta iir giort, kunnat sptrra misstag och rafta. Coordin8's Flygardans den 25 maj skulle enligt reglema inte ha fett publiceras. Hiir har ett undantag giorts eftersom datum fti Convention 1995 :indmdes pa ett senr stadium. Annonserna dr i de flesta fall fiirtraffligt utfiirda och liirta an hanrrra. Jag hjilper fonsiinningsvis klubbar som inte har t lgeng till dator och det ger bra, bara jag ffu in underlaget i god tid. Ekerii Square Dancers ville ha sin annons De sid 6 infttrd pe fel ledd. IGnske det er en san; pekala extra uppmerksamhet. Det er ghdjande att s att tre av de atta Allianser nu annons mr om sina gemensarnna evenemang. Det tyder pa ett viillovligt samarbete. Aven jag kan ju fl iinska Usama en God Jul och ett Gott Nytt Ar. Samtidigt vill jag uppmana er att vdssa pennoma och skriva inliigg till tidningen. Vi vill vel inte ha eft rent annonsblad? Gdste Neovius Stockholms-Allians n har lelefonsvararc:

3 SQUARE-INT'O nr Innehell Ordftirandens spalt Tack dll Falu Squaredancers Fer en bofink se ur hur som helsl? The Creat Lale Dancersjubilerar Calrisfesnralen :ir Toppen. Fren Toppen Li Sliilla. Samarbetstriffar i Stockholrnsomradet Thank you, breal up your squares and male new ones srd Squaredansens "10kom,ihlg" Giillande Quarterly Selections G:illande Emphasiscalls FrenFiirbundet Ordfiirandens spalt Hiistens fdrseljning av Basic-haften :ir rekordartad. Det innebair enrydigt att anlalet nybiidare sett iiver hela landet ockse er rekordartat. Detta trots att ett antal klubbar indikerat modut i sina rekryteringsanstriingningar. Andra har fiiljakt ligen lyckats <iver hdvan. Tillstriimningen av nya squaredansarer mycket gl?idjande och ger anledning till optimisn infiir klubbamas och dansens framtid. Det inneber en utmaning att pe basta satr in[oducem de nya dansama i squaredansgemenskapen. Hur vi lyckas blir pebglgt om ungefar eft halviir, da vi vet hur mlnga som gmdueras. HAr har alla, rcdan graduerade dansare, klubbfunktioniirer och kanske framfiir allt, alla instruktiirer ett stort ansvar fijr att de nya skall k:inna sig hemma i klubbgemenskapen och fi uppleva en generiis atmosfiir diir de fir srrjd och red ir de skall Uira sig allt nytt. Den som mest peverkar basicdansama under hela kurserel?ir uun wekan den insnukt<ir som genomliir utbildningen. An utbilda basicdansare er totalt sett en mycket mer kvalificerad uppgift en att utbilda pe efterfdljande niveer. Tvafiemot 3 7 '7 '7 '7 II,7 L4 15 t'7 vad som kanske sker ibland, bijr nog nybdr, jarkursen helst anfiirtros den mest erlarne rn struktiiren. Efter graduation iir mdjlighetema att piverka och komplettera begriinsade. Under squaredansseminariet i veras ftarnkom tydligt instruktiirens centrala roll i aft - fiirutom att vara danslinre - ocks6 lormedla kunskap om och fitrstielse fdr allr som inger i och om, kring squaredansen. Derliir har SAASDC och SACT enats om aft genomfaira det projekt som feft beteckningen "instrukt6rsmtsning". Det har som yttersta mel at den som gradueras efter sin basickurs skall ha fett en till innehlll och am, bitionsnive specihcerad utbildning. En utbild, ning, som irurefattar bede det direkta danskunnandet och Lunskap om det som :ir vlr squifedanskultur. Projektet har startat. Det er viktigt ftir att pe sikt s:ikra kvalitdn i squaredansen! Vid ftrrbundsstiimman 1995, i samband med Convention i Enkdping, skall det som vanligt valjas styrelseledamiiter och funktionerer. De miste det finnas ett fullsdindigt och i klubbama ftirankrat fiirslag p, kandidater till de poster som skall besdttas. Det er den av stdmman i Falun 1994 tillsatta valberedningen som har den viktiga uppgiften att s:ikra kontinuiteten. Det giir man genom att sdka och fiiresle personer, med fiirutsettningai och viua att driva och utveckla virt Svenska Square, dansftirbund. Beredningen har nu satt iging sitt arbete pl allvar. I det kan alla squaredansare medverka genom att l?imna fiirslag och synpuni(rer Resonem i den egna klubben om lrnoner, som sllrlle kunna vara tiinkbara kandidater til negon fitrbundspost. Kontakta sedan via klubbstyrelsen ndgon i valberedningen. Vilka som inglr i valberedningen framglr av fdrbundets medlemsmatrikel! De kommer frin olika h6ll i Sverige, just fiir att inflytandet iiver valet skall bli se brett som m6jligt. Arets larde nummer av Square,Info kommer ut niir det :L dags fdr julfester och terminsslut i vara klubbar. Let mig d:iditr 6nska alh hsare och squaredansare EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT AR! Ingenar Eriksson

4 Datum l0 dec januari I 8 februari I I mars April 5-6 maj l3 maj l0 juni 29 juli 16 september 7 oklober 28 oktober 10 november KOM OCH DANSA MED OSS Klubb Falu Squaredancer s (Luc idfe st) Soderhamn S quaredancers Falu Squaredancers lnsjrin Square Dancers Sdderhamn Squaredancers Sala Squaredance Club Caller Allianscaller Tomas Hedberg Hasse Jeppesen Tomas Hedberg Track 8 Mora-Orsa Sala Squaredance Club Thorsten Geppert, Lars-Gdran BOrgel Ingvar Pettersson S0derhamn S quaredancers(g r a dua t i on) Albartscaller WoxnadalensSquaredancers JackBorgstrdm Falu Squaredancerc (Grisfest) Gefle Square t)arcers Woxnadalens Squaredancers Tomas Hedberg Krister Pettersson Lars-GOran Btirgel lngvar Pettersson Dessutom har vi klubbdanser Ring respektive klubbkontaktman fdr ni tid och Dlats.

5 -.A Zai (s)?2 \2 ESKILSTUNA Sflt:ors1 0* /*ool*",, inbjuder till tva danser i Skogstorpsskolan med DAVBCII,AY Kalle & Vivi Calmhult - ohan Brahm Mellandagsdans Fredagen 30/ kl Plus - A1 - Plus - 42 Nattugglan Partykviill NyArsafton 31/ kl Mainstream - Plus Mixer- och Partydanser m.m. Round Dances The "- med barnen! Det finns spel och videofilmer fatratt underhllla bamen Ineen -- ftirhandsanmalan Ring g:ima fiir att vara garanlerad en plats (max 1y) personer) FrAgor och anmlilan till - Kalle & Vivi Calnhult (X8 - Lilian Grahm 01G Vdlkomna!!!

6 NYARSDANS hos GRIPEN SOUARE DANCERS istaffanstorp for 4:e aret i rad CALLER: Christer Bern Nyarsafton: B,M, + Nyirsdagen: C1 Vuxna:7O:'/60:- Ungdomar : 4O:- / 30:- (Nyarsafton/ Nyersdagen) lnfo: Bo Henriksson Nyflrsfestival 30 dec 1994 till l jan Caller: Kenny Reese Tyskland Stefan Sidholm Krister Pettersson I.q t--- 0a tr1 t+r i-r - IM Hl r4 1A / e r9 {,! : e t vx i t EiEiigirsg F!d LEEi is iiii!: - I h: b t 6 e 2e 2 < E'8$gi!= *,! it i,r "s E E If gue 5'$E e.$ fia 6 E g o o o o o o o. r, o o 9 9 F & 5

7 Tack till Falu Squaredancers Ett stort och varmt tack till Falu Squaredancers fiir en utomordendigl rill genomltrd Convenrion Genom mitt lorbiseende kommer detta tack ett Square Infonummer senare iin vad som varit mijjligt. Hiirigenom har vi alla nu fett ttet distans till vad vi upplevde. SA mycket roligare att nu kutuia konstatem aft intrycken av dansghdje, gesdribet och fiimenliga,unngemang besdr. Tack alla i Falu Squaredancers som bidragit till att er andra Convention blev en succ6. Ingemar Eriksson Ordfiirande i SAASDC Fir en bofink se ut hur som helst? Att den squaredans vi dansar har fiiriindras och skiljer sig frin vad Calledab rekorrunenderar hat jag kunnat konstatera under ett antal trt, men att fdrendringarna blivit st omfattande var jag inte medveten om. Jag har i Ar deltagit i ett antal sornmardanset och nu senast sett SAASDC:s videofilm om square dans. SAASDC, The Swedish Association of American Square Dance Clubs. iir ju en organisadon fiir klubbar med squaredans pe sin program. Amerikansk squaredans leds och utvecklas av Callerlab. Dl squaredans er en intemationell dans, finns det mlnga sk;il till att klubbarna fiiljer Callerlabs rekommendationer och SAASDC skal naturligtvis iivervaka och se till att se sker. Niir man utfiir de olika callen i squaredans skall derta ske ienlighel med Callerlabs anvisningar. Vad siiger nu Callerlab? - Ndr man med minsta miijliga anstriingning fijrflyttar sig mjull och smidigt i takt med musiken och i enlighet med Callerlabs anr isningar - da dansar man squaredans." Dansar du squaedans? Pelle Lun^trAm Square Dance People Bagarmoss n The Great Lake Dancers jubilerar Vi har varit pa tum6, men vi kom inte pl sne'. -. tack vare ver egen squaredansande busschauf, ftir Katle Aberg. Tack fiir det Kalle. En mdrk septemberkviill charhade Skelleftee Squaredancers en buss och styrde kosan mot Ostersund. Ett 30-tal av klubbens medlemmar blev diimed delaktiga i firandet av The Great I:lce Dancers 10 irsjubileium den september En har[g fest i dagarna &e med hdjdarcaller. Styrde dansen gjorde niirnligen Al Stevens, Jack Borgstriim och Tomas Hedberg. Som alltid i norra Sverige har g:istema elit Ungt fiir as dansa och trivas tillsammans. Ett flertal landskap var representgrade. Aven vart grannland Norge deltog i festligheterna. The Great Iake Dancers uppvaktades med gevor och appuder av de gashnde klubbama. Tack till alla caller. dansare och The Great lake Dancers for en h:irlig hiistfest och en en glng eft hjantgt grattis! Avnchristin Isaktson SkellefteA Squaredancers Galtisfestivalen iir Toppen Vid midsortunar p{ toppen av Galtis upplevde vi en fantastisk utsik, vacker solned, och uppgeng, myggfritt och mycket squaredans till bra caller som via P4 hiirdes iiver hela Sverige. Det var en bra danshall med sjiiutsikt och bra camparliv p[ Kraija. Stort tack till Deep l-ake Square Dancers och pe eterseende Frin Toppen till SHtta Att fa dansa squaredans pl sensommaren till Torsten Gepp rt och vara fina lokala caller i Vestsverige pa Priirietriiffen i Vara ir ocksa topp n. Dar fanns bra plats att campa pl, god mat filn grillen till bra pris och dessutom ett bra dansgolv. Vi ser fran mot n:ista ar. Stort tack d Shttas Squaredansers Vara. Eic och Gunnel Bowall Wester Airport Square Dance$

8 7n.95 Sturoh.llen Arhogr lrlrrino Ransby &M Ston Artoliut Rivri.ndr SD /l.95 Alf.-h.ll' Fagentr A tr Siiibee B3il-8-it.P Fnnl Sidborg lrlo{nt in To.n SD 0223 l5:m 28fl -95 Srnd$riims Lindolborg (rittor PottsFton 83+B-83,&il-lP) Lind. SDC 058t m 112 -gs Hihmot bygdogard 834M-P i6.oo.2t.m BAKvAilDA Rivoiond! SD nl 6l Eai ^.li I }lll ' rrn E llnoa *::::,,!arc Trettondngsfestiual 6-7 januai 1995 med Tomas Hedberg Hdgniud.dans 25 februari 1995 rned Bj6rn Jerneborg Lokal: Tegslogen Lokal: Stidra Gimonrisu A1 B,34 M P (A2) C A1 834 M P (A2) A1 WSAI A2WSCL A1 W8A1 A2WSCL Fijr mer inforntation ring Gerd Norman:

9 'rid: Mountain Team Square Dancers inbjuder till TdUqO(I{DAGS)DANSEN Callers: FR,ANK O,&NIT.& S.IO8NAq Ltirdag 4 Ja n;gri=.,,,i t '/)ff 21.2$ l) I tj C, l'lats: Alfa-hallcrr l.asersta Nivri: lt J4 till l'lus l (4'.v./ Scrvering: liika och pirioger Erttre:_J tjugor iirer tj,h.i,,,,r,,,rr' '' ' J I.5 lj uga u ndcr t.iug(i :5ffi, t%'ffir*r.'1t CALLERS %#-,# WF^VAR *orysry %#d K&*Wffi&ffiWMW PA RoNNOWSKA SKOLAN wffim*www*ffi*#ry6 En Daq 7O:- Tvdr Daqar l20z. INFO: Ewa OTz tt 55 37,BjaFne o

10 Inbjudan till heldagsdans pi en niv6 Datum NivA Caller 21 jan Plus Richard Bjcirk 18 feb C1 intro 1-20 Ingvar Pettersson 25 teb 41 Richard Bjcirk 04 mar C1 full Jack Borgstrdm 11 mar Mainstream Richard Bjcirk 22 apr Basic Robert Bjcirk 29 apr Plus Richard Bjork Tid: Lcirdagar kl Reservation f<jr eventuella callerdndringar For information och anmalan: Kent Ericsson Program ftir nivedans Samling fcir gemensamt kaffe Dansen starta, vi ger igenom hela niv6n och hardtrimmar med hashcall 12.3O-13.3O Lunchpaus: Varmrdtt, smcir, brcid, dricka. kostnad 3O: Dansen fortsatter och ldttas upp med nagra singingcall Kafferast Dansen fortsetter med rena tippar Dessa dagar dr till fcjr dem som gatt igenom en viss niva men vill ha den specialgnuggad. Kostnad per dansdag 100:- exklusive lunch. Arrangiir 0rebro Squaredancers

11 Samarbetstriiffar i Stockholmsomnidet Jag har haft niijet delta i ett antal heffar mellan squaredansklubbar i Stockholmsotuadet och sedan e6gir mig an referera vad som fiirekornmir. Upprinnelsen till det hela var en triiff som ar rangerades av SAASDC med nagra klubbar i Stockholm. Syftet var att iika och utveckla kontakten med och mellan klubbama. Diskussio nen pe det mittet, som hiills i december 1993, var mycket livlig och de deltagande klubbarna ville ftilja upp mdlel med att bjuda in tivriga klubbar i Stockholnsomredet fiir en bredare och djupare diskussion kring squaredansen. Sedan dess har tre mtiten helits, ett i februari, ett i apnl och det senaste i september. Deltagare p, mijtena har kornrnit fren klubbar frin Uppsala och Norrtiilje i norr, frtrn Belsh i vesier till Sddertiilje i siider. Majtena har bedrivits i form av gruppdiskussioner ocb koncentrerats till vissa punkter. Pe aprilrniitet togs bland annat beslut om aft gdra en gemensam annons i ielefonkatalogen (vilket resulterade i att 11 klubbar gick ihop om en gemensam annons), om att gdra en Httillgiinglig beskrivnirg av Basic med nybdrjama som malgrupp, om att gdra en sammanstiillning av h6stens klubbkurser etc. Pa sammankomsten i september besldts att man skall ha eft nytt miite vlren 1995 ftjr att fortsetta diskussionema och de uppgifter som man har pabii{at. Her liiter exempel pa arbetsuppgifter: - Hu\udtema p6 varens mdte: Rekrytering av nybiirjare samt hur vi behrller dansama. Ansvariga fdr fiirberedelsema :ir Gunilla Nilsson, Uppsala Squaredancers, och Stig- Olof Olofsson, Sollentuna Squaredancers. - Ulla-Britt Sidholm, Sollentuna Squaredaocers, fick i uppgifi au dll SAASDC framliim m<j tets esikter om. den framtagna videon. att SAASDC tar ftarn en proffsig reklyteringsbroschyr i A5-format med utrymme fiir den lokala klubben att sitta in sir namn och telefonnummer. ett huvudiema pl Convention. Rekrytering av nya dansarc och aft de aktiva dansama sj?ilva inser att de :ir den basra reklamen _. vore ett lempligt tema p, nesta Convention. - Osten Andersson, Ericsson Square Dancers, fick i uppdrag an skriva ihop ett material om computerdans, evenhrelt even ftir infiirande i Square-Info. - Bill Onneflod, Grddinge Square Dancers, administrerar en rullande tvearssammanst?illning av planerade danser i Stockholrnsom ddet, detta ftir att bland annat ge klubbama en chans aft undvika krockar. Dessutom skall Bill gtira en sammanstellning irver klubbamas kursutbud. - Per Sdderblom, Griidinge Square Dancers, arbetar vidare med sitt uppdrag ft1n vrmtttet g:illande informarionsmaerial fttr nybiirjama. - Bjiim Jemeborg, Satellite Square Dancers, fitrbereder dislnssion till nista m6te g:illande en ny gemensam annons i telefonkatalogen. Ulla-Britt Sidholm kallar till nytt miite liirdagen den 18 mars Som tisaren kan se var det stor aktivitet och entusrasm kring att arbeta med och utveckla olika saker inom squatedansen. Jag upplever att man har kommit en bra bit pl v:ig och atl man genom etl samarbete kan vinna en stiirre kiinsla av gemenskap i ornradet och en stiirre iiirsdelse fiir aft man ibland tiinker och agerar olika i klubbama. Att samarbeta skapar stiirre miijligheter att utveckla och gdra olika saker. Kanske kan listan pa aktiviteter i samarbetet mellan klubbama i Stockholmsomredet ge nya impulser till klubbar i andra omraden om hur man k4n utveckla samarbetet. Det som klan har frambefl i disl-ussionema iir den sociala sarnhdrighetrn i squaredans. MAnga klagar pe att en del rusar igenom niveema. Kan det vara sa att vi gldmmer aft giira samvaron i klubbama, dansema etc mer roliga och sociala. Dansen blir de.fdr det helt centrala och det kan mer bli en tevhn med sig sjalv och andra om att na en se hiig nive som miijligt. I liingden trorjag att man vill fe ut negot mer iin sjalva dansen. Exempelvis att L-unna umges med viinner, skratta och ha roligt tillsanmans och kirma en gemenskap och trygghet tillsammans med andra menniskor. Intress t fiir dans, i detta fall squaredans, ih den centrala samlingspunkten, men vi skall kanske bredda klubbamas verksamhet och se till an medlemmarna f,r mitjlighet afl umges e\en i andra situationer iin pa dansgolvet. Hans-Ove Karlsson Falu Squaredancers

12 il[l'qpilrn.,.;?'a2 - Specialen,.';"r/ med ''' Brorrce Wice, USA - Jack Borgstriim,-. Kvarnkullen, Kungilv.r{16)r' fredag 2O och liirdag 21 januari 1995 /^g'-t' FEd.g l9.q)-21.3o A2,'oo{l' litrdrg ll.oo-2l.q)./9, Cr-htto,/*-ra hfo: Jack & Camilla tel. O8-S3O 2S2 13 \-/ tomqs $edberg

13 o**u Det dr RECOGNUS som ar specialist pa badges fdr squaredansare! Alla former, snabba leveranser! H(/:$06fv(At' Box Sessbholm Tel Far e-#flrerqdh# M0TlV8's FEBRUARIFESTIVAL -95 Danre till Tystlcndr bift calla: Joachim Riihenbeck Frcdeg2 februeri t9-22 liirdrg 3 februrritt-16 Iiirdrg 3 frbnrrd tezl liiindeg4 fcbruerit0-t 3 $indrg4 februerit+tl AI Az A2 Cl c1 SEIOAHUSFI, Armborcrvtgsn, Ahii6, Sroctl'oln Eatrri tid firhlnddnbchlning, nedbnna (i*c nsdlcmnrr): I tosion 60(70) lr, 2 r*rionr too( 20) kr, 3 r'3i0m 30 ( 150)lr, 4 rsrdonr 60 (180)tr, 5!0!tionr 80 (200) tr, Rth{t*et lrh gillc qn nmnr p*on dctrr pi flre ardont. D6rqdr gillor vid brhlning rfra 20 ienurl ocl ir 70 lr ga *tion orvctt nodlonr*rj. BrtCr pr pg E rmert 20 j.nuri 995 och &rg0 yilh 3arionr om fio!. Vid ihrbud til.3t 3 jmuri, itnhhlcr hdr rqihar. Info Innf,frri Lril.s,on l2 37

14 Thank you, break up your squares and make new ones Vi tackar dem vi nyss dansat med och stiker upp tre nya par som vi inte dansat med tidigare under kv:illen. Om nagra meste sitla fijr att det inte riicker till en full square, kollar vi solidariskt om det ar ver tur att sitta niisla tip. Eller hur? Aven om du Nekltist svarar ja fdr dig sja[v se vet du nog att "andra" inte alltid giir som du! Ofta muttras det om att squarer ej bryter upp nellan tippar. Speciellt pa hiigre niveer. Miijligen skiftar man ett par eller flyttar damema mel lan kavaljererna i squaren. K?inns det igen? Och visst sk:ims man litet? Varfdr sker det de? Dct vanligaste motivet?ir aft fijrra tippen Sett bra och de som dansat tillsammans helst vill ha n lika fievlig tip till. Fdr visst ar det sant att squarer ibland helt enkelt inte fungerar. Dansama star mest pi lines och titiar litet lenghnde mot de squarer der dansen flyter och dansarna verkar ha sa LTI! Bryter sedan inte squarer upp till ndsta tip, blir samma dansare kvar att igen forma squaren som ju inte ftrngerade. Om alla szikert visste att de till nesa dp skulle fi en ny chans att hitta en fungerande square, skulle den "misslyckade" tippen inte kennas se tung. "Risken" att Arcr hamna i cn icke fungerande square skulle ju vara minimall Computer cards Metoden att forma squarer med hj?ilp av eft siffersystem, Computer Cards, har av nlgon anledning fitt deligt rykte i Sverige. Sannolikt beror detta pa att de som uttalat sig helt enkelt inte vet hur det fungerar. Den vanligaste inv?indningen er att dansare inte vill bli tvingade ait dansa i en viss square. Man vill ocksi v?ilja niir man inte skall dansa, dvs sitta en tip. Den tredje invendningen er att systemet passar daligt fiir Sverige som har m{nga singeldansare. Den sista inviindningen :ir den enda jag har fiirsteelse fdr, men jag fior vi kan komma runt det problemet. Ldt mig eterkomma till det. Men fiirst litet fakta om Computer Cards. Systemet bygger pa att varje par som kommer till dansen far ett kort med bokstever och siffror. Bokstiiverna pa ena axeln betecknar tippens nummer (A ftjr fdrsta, B fijr andra, etc den kvellen), siffrorna pe andm axeh ger antalet par som deltar pe dansen. Ovriga siffror pe kortet anger i vilken square paret skall stiilla sig inftir nasta tip. Saknas en siffra en viss tip, iir det parels tur an sifla. Callem beriirtar i biirjan ar kvellen hur squarema har numrerals, men oftast er det latt aft r?ilna ur: fiirsta squaren finns liingst fram trll \:insler pe Bolver. Lill htiger om den squaren kommer nummea tve, osv. Frarnme hos callem finns ett bftidderblock. Bhdderblock et visar alltid vilka koordinater pa kortet som just nu g:iller t ex C fitr tredje tippen, och 32 fiir J2 deltagande par. Allt paret behdver gdra iit att titta pe raden C under 32 fdr aft finna sm square, t ex 3. Vanligen anviinds inte korten fdr vade tip en kv?ill. De fijrsta och sista tipparna brukar vara "fria". Alla vailjer alltie heh frirt vilka de vill dansa med. Lilasl brukar ett par tippar mift under dansen ockse vala fria. Detta bland annat fiir att de som kanske vill sitta oflare en andra skall kunna fa giira det. Fitr aft Computer Cards skall fungera mast,e ndgon person vara ansvarig liir hanrringen. Personen skall dela ut kort till de som anl?indet, bliiddra fram riitt sida pe bhdde$locket samt samla in kort fren dansare som vill gl tidigt och ibland de giira justeringar. Anpassat fiir singlar? Hur fer man in singeldansare i systemet? Jag har rve fdrslag. Det fdrsta, som er det var iga i USA, er att singeldansare helt enkelt parar ihop sig pe hmpligt szitt da de kommer rill dansen. Den andra metoden er att vamnnan singeldansare fer ett kort, och sedan flr ansvan ftir att fl en parher till va{e tip. Finns det eft udda antal singeldansare far alla p{ dansen hjelpas et sl att Umpligt utbyte sker. Att ldsa der pe maemadsk veg blir fdr krangligr. Visserlrgen I6ser intc Computer Cards singeldansares "problem" pe danser, men jag kan se en del fiirdelar oavseft vilken av metodema ovan som viiljs. - singeldansama behiiver inte jaga partner mellan tipparna - singeldansare hamnar inte i den square som squarar upp sist till varje tip singeldansare f{r dansa med mycket fler olika par en ddigare, par som hittills mest squamt upp med andra par, innan singlarna hittat sin panner, Fiirdelar Som jag ser det kan Computer Cards anvenda pe rett sett ge flera liirdelar: - det ar ingen risk aft fa squarer som ej bryter upp - safflolikheten aft hamna i icke fungerande square $e genger i rad iir minimal - man dansar "med alla", inga "klickar"

15 - stressen mellan tlppama minskar, sp ciellt ftjr singeldansare - ingen behdver sitta ut flera danser en negon annan, Sunrmering Fdr att dans med Computer Cards skall fungera bchdvs en ansvarig fijr detta pa dansen- Det faktum att kort skall anvendas skall ste pe flyem fdr dansen. Alla som kommer pi dansen maste acceptera anv?indningen. Computer Cards bdr endast anv;indas de det anses behdvas och det :ir rimligt att det fungerar. Det sager sig sjelv att det :ir ol?impligt pa danser med samtidig dans i flera hallar dar dansare riir sig mellan hallarna. Vidare tror jag inte det dr lempligt pa niveer under Cl i Sverige. Framfdr allt fdr att vi har se manga singeldansare. Sobeig PerkLln Ericsson Square Dancers Squaredanskliidsel Korrekt squarcdanskladsel i Sverige;ir kort, cirka knaleng, vid kjol med massor av underkjol och pcttipants fiir damema och Ungarmad skjorta f<ir herrarna. Dessutom har herrarna ofla en bolo-tie (sndren) eller scarf runt halsen, medan damernas kudsel ofta har spetsar och volanger. Vid rekrytering till verksamheten iir vi ofta fdrsiktiga och betonar inte kladseln fiir mycket. Det anses att iinskemll om vidlyftig kledsel kan verka (ia faktiskt) avskriickande pe poentiella squaredansare. N[r nybyggarna fiirdades 6ver USA:S fastland och lade grunden inte bara till dagens USA utan ocksa ull dagens squaredans. hade de minsann inga kn:ilenga kjolar eller vida underkjolar. Diiremot hade de faktisk pettipants. Deras kjolar gick till ankel eller vad och hade knappar l?ings framsidan. Deras pettipants gick ocksl ner till anklama och hade volanger nertill, mest fiir att hllla undan viigdammet. Dessutom fick inte vad som helst synas de kvirnoma slet med sina sysslor eller satt pa hastryggen. Dagens squaredanskliidsel fastlades antagli8en pe so-talet i samband med aft standardiserade listor med call biidade tas fram. De som var med p{ so-talet minns kanske att det de fdrekom korla vida kjolar med tyllunderkjolar. Riktigt siiker pl rarfijr klzidseln blivit den den?ir idag irr nog rngen. Fiirsa gengerna jag sag udendska caller i Sverige var jag fdrvanad ijver att de bar kavaj! Det var ju inte "korrekt" squatedanskledsel tyckte jag. Nyligen fick jag reda pe afi detta var helt avsiktligt. En caller skall inl,e kunna lorviixlas med en dansare och rekommenderas diirliir av Callerlab an alltid ha kavaj da han cdlar. Kvinnhga caller da? Hur menga med kavaj har vi seft? Det tog cirka 15 er fiir Callerlab atr "ltisa" ftigan vad kvinnliga caller skulle ha pe sig. Att vid underkjol var hiigsr ohmpligt tog ganska Ung tid aft fe igenom, trots att det var uppenbart aft underkjolen rev ner kort och skivor frln callerbordet, kunde lyfta av picl1]ppen mift i ett singing call, samt skymde sikten da callem gick ner iiir ftappor berandes Hilton, skivor och bag och i hdgsta grad liksdllde den kvinnliga callem med dansare i allm?inhet. Numera ber kvinnliea caller lad de vill i v;slemsdl. Ni som sie D& De Doughefl) lan inte ha undgalr hennesisp.- kulerade vestemhattar och i dvrigt flirggranna kliidsel. Saundra Bryant bar oftast s k priiriekjol, viist och boots. Faktum er att preriekjol numera acceptera som korrekt squaredanskladsel i USA filr kvinnliga dansare. En preriekjol tecker ner ijver knat och kan ga till ankeln. Egentligen ar detta allt som krzlvs, men kutym er att kledseln skall vara v?isteminspirerad. Tillsammans med kjolen har bararen t ex vest, boots eller vesteminspirerad blus, scad eller dylikt. De flesta av oss haller s?ikert med om att det :ir hevligt att klai upp sig lite infiir en dans. Fortfarande efter 6 irs dansande tycker jag aft det :ir upplyftande aft se ett fullt dansgolv, med massor av ldrggranl kledda dansare. Men nog sviir jag ryst for mig sjelv ibland iiver omfangsrika underkjolar som skall transporteras och volanger som skall strykas. Dessutom tycket jag mig se en dkande tendcns trll afl damer inre klar upp sig infor danser alls! Det vore tr6kigt om det foflsat te. Min iinskan vore aft vesteminsdirerad kedsel med preriekjolar omedelbart blev accepterade som kodekt squaredanskliidsel iiven i Sverige. Detta skulle innebara att de som inte vill shpa pd underkjolar kunde ges ett val som inte skulle ftjrh nagot av squaredansens fdrgghdje. Med tanke pe hur popul?ir line dance blivit, ddr denna kliidsel redan :ir accepterad, tror jag att squaredansen fdll eller senare ockse kommer att accedlera den. Om vi gcir det omgtrende slipper vi in del obehag under den niirmaste framtiden dl allt fler (som jag tror) kommer att (i a[ ventghet) bryta mot den fasdagda koden fiir squaredans, kliidsel. Solveie Pe*lin Ericsson Square Dancers

16 KNALLE SQUAREN Liirdag 4 Feb Callers: Robert Bjdrk Ingvar Pettersson Plats : Dalsjiiforshallen Dans i tre hallar Program: B34-A2 n Dans ti Callers from the floor Gemensam dans i en hall B34-P Pris: 70:- vuxen, ungdom under 18 ir 40:- * Servering frnns inom danslokalen * Pizza och annan mat finns i samhiillet VALKOMNA! Eventuella frdgor? Tala med: Eva och Leif Tel Mainy och Cay Tcl U Cn I nil trln Borls hoi Uhcehmn. vasstrltnins frl. lane eb rilsvts. \c bt.. F\ 'c\\$$'oo {..o$' S guaredance I VARMLAND -DAI,,SLAND 5/2 STARLIGHTDANCE ]O-I I/3 JERNEBORGSDANSEN Bjorn Jerneborg IS/3 VARDANSEN 26/3 "TE DANS MA" 22/4 ALVDANSEN 29/4 VARDANS 10/6 106rs-jubileum Lors-G6ron Borgel Prcirielolkei Squoredoncers Arviko Squoredoncers Kenny Reese (USA) Grums Squoredoncers KOger Jqnsson Jet Roberts (USA) Ingvor Pettersson Robert Biork I ne Deor Lrdncers lleor Ktver udhcers Sciffle Squoredoncers Mike de Sisto (USA) Proriefolkel Squoredoncers ] 5.] 7/6 WOODPECKERSVANGEN Stefqn Sidholm Woodpeckers Svci ng gcin g 5 &r 56r Anders Blom lngvor Petlersson Fiir vidqre info se donslistqn eller ring HENRIK NILSSON Tel: 05r' _5908l I I

17 uan olns.ln lr rqgc Dag ORT Arrangiir kl-kl Lokal Kontaktperson F 2 dec STOCKHOLM Stockholms-Alliansen Stefan Sidholrn Bhsut Julayslutning Ulla Sidholn F 2 dec MOLNLYCKE Westem Airport SD Reine Storberg Fiirsarnlingshenunet Jan I-agergren l L 3 dec RONNEBY Ronneby Squaredancers Richard Bjiirk Villa Gymnasrik Benet Ahlroft L 3 dec NIiSVtrGN Glada Hudik Squaredancers Stefan Sidholm 1b Folke6 Hus Karin Amcoff Ll 92 SQUARE-rNT'O NR Caller L 3 dec NORRKOPING Peking Stars Jack Borgstrtim Borgsmohallen l0-ersjubileum Bengt "Bula" Ericsson Marianne Johansson Program BMBP L 3 dec drebro drebro Squaredancers Ej klart M Sldjdgatan 29 Nividans Kent Ericsson L 3-4 dec HALMSTAD Salmon Town Dancers Anders Blom Uitt B M P (Al) Halmstad Teater Laxadans Bente Olsen Bente Olsen S 4 dec STOCKHOLM Ericsson Square Dancers Sten Axtelius Al AZ A1 C Grdna Matsalen Solveig Perkldn 08-7lc 9860 felefonplan F 9 dec goi-o Clazy Town Dancen Jack Borgshiim B34 M P Hijlijskolan Hiistens nybiirjardans Britt-Marie Lindell ?807 F 9 dec fvlaf-fr4d Southem Square Dance$ Erika Johansson P Rocent Fritidsgird Kennie Sj6strdm Sdren Christensen L 10 dec STOCKHOLM Satellite Square Dancers Bjiim Jemeborg 834 M 834 P Homsberg Luciadansen Bjdrn Jemeborg L l0 dec KTTNGSBACKA Hising Island Swingers Ingvar Petiersson M P A1 A Araniishallen Lussedans n Stefan Sidholrn Mats Karevi Marine Ramsby L 10 dec FALUN, Sv?irdsjit Falu Squarc Dancers Allianscaller B34 M P Hedenborg Luciadaru Solveig O'Reily L 10 dec NYBRO Crystal Square Dancers Bertil Andersson 830 M P Fage$httsskolan Lussedansen Hlkan Alriksson F dec ANGELHOLM Wheel and Dealers Jerrv Storv Rtinnehallen Christmas Party Erilia och Siiren M P Erika Johansson P-Cl M 26 dec SODERTAUE Figurc of 8 Dancers Bosse Wallin B M B p Annandagsdans Else Eklttf B golvets niv, M 26 dec VASTERAS Vasterls crand Square fuchard Biiirk 834-A Bjdmiivegen 12 Birgiru Avander d2l F dec OREBRO Varberga Square Dancers Kenny Reese B M P A1 A Risbergska Skolan Nyersfestival Stefan Sidholrn, Krister Pettersson I jar Sven-Erik I-arsson '14, F 30 dec ESKII-STUNA Con Amorc Dance$ Dave Clay P Al P A Skogstorpsskolan Kalle Calmhult Johan Brahm 834 B34MP BMBP B_A2 2 hallar

Squaredansminnen. Av Lilly Karlholm

Squaredansminnen. Av Lilly Karlholm Squaredansminnen Av Lilly Karlholm Ekerö Squaredans-klubb började egentligen med att en vävkurs på Ekerö i Medborgarskolans regi startade. Jag gick där och lärde mig väva under flera år. Den kvinnliga

Läs mer

Årgång 25 nummer 2 September 2011

Årgång 25 nummer 2 September 2011 Årgång 25 nummer 2 September 2011 Efterlysningar! Är det någon som vet vart sommaren tog vägen? Jag tycker att det känns som det bara är några veckor sedan det var vår. Men när man tänker efter har det

Läs mer

Årgång 25 nummer 1 Maj 2011

Årgång 25 nummer 1 Maj 2011 Årgång 25 nummer 1 Maj 2011 Hej! Jag bläddrade lite i senaste Square Info och konstaterade att danslistan för sommaren är fylld av en massa spännande danser med både svenska och utländska callers. Jag

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Karlstad den 30 maj 2004.

Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Karlstad den 30 maj 2004. Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Karlstad den 30 maj 2004. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande 3

Läs mer

o- () e) c o rg$ r \( ! q) 7 o Nr 4 teel

o- () e) c o rg$ r \( ! q) 7 o Nr 4 teel ffi :'-r o A) o- () e) c o i ( : ) g E I t i / : /, \ i\ fs ri r \( i g J! q) 7 o rg$,4 Nr 4 teel SOURRI-I lnl-n Redakt

Läs mer

ffi fs u $,CA Nr 2 rcsz

ffi fs u $,CA Nr 2 rcsz ffi t \ fs u $,CA Nr 2 rcsz SOUfiRI-I tnl-n F! Hej Argtng 9 Organ for SAASDC Swedish Association of American Square Dance Clubs Postgiro 82 54 68-2 rssn 0283-6572 Ansvarig utgivare: Hans-Ove Karlsson Redaktdr:

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Nr 2 2014. - Informationsblad för Squaredansare. Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info)

Nr 2 2014. - Informationsblad för Squaredansare. Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info) - Informationsblad för Squaredansare Nr 2 2014 Swedish Association of American Square Dance Clubs Och nu så vill jag sjunga att sommaren är skön, och träden är så fina och marken är så grön, och blommorna

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Nr 2 2008. sommar.. Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info) Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt

Nr 2 2008. sommar.. Vi ses väl på någon dans i sommar?! (se danslistan för mer info) Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt Nr 2 2008 Sommar sommar.. sommar.. Swedish Association of American Square Dance Clubs Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt Sidorna 3 och 4 Europa Conv. 2010 Vi ses väl på någon dans i sommar?!

Läs mer

Nr 2 2011. Välkommen till Göteborg och Square Dance Convention 2011! - Informationsblad för Squaredansare

Nr 2 2011. Välkommen till Göteborg och Square Dance Convention 2011! - Informationsblad för Squaredansare - Informationsblad för Squaredansare Nr 2 2011 Swedish Association of American Square Dance Clubs Välkommen till Göteborg och Square Dance Convention 2011! Här kan du annonsera. Deadline för material till

Läs mer

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir.

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Tid och plats: sdndagen den 19 apr1l2015 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Frireningens ordforande Kj ell-ake Karlsson cippnar

Läs mer

Svenska Squaredansförbundet

Svenska Squaredansförbundet Protokoll 2014:1 fört vid styrelsemöte 20140126 (webbmöte) Närvarande: Tommy Hansson, ordförande Gunnar Bodmar Henrik Kjellgren, vice ordförande Maria Keinänen Iris Åkerberg, sekreterare Göran Wetterqvist

Läs mer

Nr 1 2006. Convention i Ronneby 3-5 juni 2006. Conventiongruppen sliter hårt... Vi ses väl i vackra Ronneby

Nr 1 2006. Convention i Ronneby 3-5 juni 2006. Conventiongruppen sliter hårt... Vi ses väl i vackra Ronneby Swedish Nr 1 2006 Convention i Ronneby 3-5 juni 2006 Association of American Square Dance Clubs Från ordförandens horisont och Förbundsnytt Sidorna 3 och 4 Lös en Squarenöt Sidan 4 En squaredansresa till

Läs mer

Crazy Flutters SDC. Jarlabanke Squaredancers

Crazy Flutters SDC. Jarlabanke Squaredancers Deltagande klubbar Alandia SD Blue Blossom SD Bålsta SD Crazy Flutters SDC Ekerö SD Ericsson SD Finnveden SD Huddinge Jarlabanke Squaredancers Larsmo SD Match Town Dancers Nyköping Näsbypark SDC Ocean

Läs mer

Då är det ENKELT! Då behöver du inte göra någonting alls!

Då är det ENKELT! Då behöver du inte göra någonting alls! Vill du att vi ska få färre nybörjare? Vill du att de som ändå börjar ska känna sig ovälkomna? Vill du att våra danser ska bli färre och mindre? Vill du att squaredansen ska dö ut? Då är det ENKELT! Då

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Se till att du får nästa nummer av Square-Info! Fråga om din klubb har registrerat adresserna!

Se till att du får nästa nummer av Square-Info! Fråga om din klubb har registrerat adresserna! Nr 4 2008 Swedish Association of American Square Dance Clubs Se till att du får nästa nummer av Square-Info! Fråga om din klubb har registrerat adresserna! Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt

Läs mer

LEADER DALSLAND OCH ARJANG

LEADER DALSLAND OCH ARJANG PROTOKOLL Datum Plats Tid Niiraarandel ande Kansli AnmAlt ft;rhinder 080918 Stadshuset, AmAl 18:00 2l:00 Per Jonsson, Gaby Hain, Torgny Arvidsson, Mats Bergling. Anne Sdrqvist, Kjell-Ame Ottosson, Cbristina

Läs mer

Nr 3 2011. Kom till Squaredans-seminariet 29-30 oktober 2011. Hur kommer de nya till oss och hur kommer vi till de nya?

Nr 3 2011. Kom till Squaredans-seminariet 29-30 oktober 2011. Hur kommer de nya till oss och hur kommer vi till de nya? - Informationsblad för Squaredansare Nr 3 2011 Swedish Association of American Square Dance Clubs Kom till Squaredans-seminariet 29-30 oktober 2011 Hur kommer de nya till oss och hur kommer vi till de

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Löv nummer 3, juli 2010 *************************************************************

Löv nummer 3, juli 2010 ************************************************************* The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 3, juli 2010 ************************************************************* Ordförarens spalt Så kom då sommaren till slut och eftersom det bär emot att gå in har

Läs mer

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-'--7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL t \ t-q,,\!. l /--*7 _anv F j cnrne ) NORHA -f t BLSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BLSPORTFORBUNDET D STRKTSARSMOTESPROTOKOLL 009-0-4 Kl f3.00. 9 Exhuset, Boden $ Arsmdtets dppnande Ovre Norras

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 4, oktober 2009 ************************************************************* Ordförarens spalt

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 4, oktober 2009 ************************************************************* Ordförarens spalt The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 4, oktober 2009 ************************************************************* Ordförarens spalt Då nästan halva höstterminen redan är bakom oss tycker jag det är

Läs mer

Nr 1 2005 www.square-dance.se

Nr 1 2005 www.square-dance.se Convention i Göteborg 14-16 maj SAASDC och SACT seminarium i Norrköping 10-11 september Swedish Association of American Square Dance Clubs GSI i Malmö 10-17 juli Nr 1 2005 www.square-dance.se 1 Årgång

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare SACT och SAASDC arrangerade 2013-03-02-03 Squaredans-seminariet 2013. Detta är seminariegruppens rapport om planering, genomförande, innehåll, feedback och kommentarer för vårt arbete. Bakgrund Squaredansseminariet

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015.

Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015. I (s) 2015-09-25 $$41-s6 Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015. Tid: fredagen den 25 september 2015 kl. 10.30-12.30 Plats : Ostgdtateaterns kanslilokaler,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Citroën AX Sport Antal startande: 2 1.12,47 1.12,54 1.12,47 1.13,48 1.12,91

Läs mer

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus Stockholm 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare Intemationella Arbetslag Tegeviksgatan 40 I 1640 Stockholm Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009 Dag 1,2009-03-16 N?irvarande: Josefin Lindgren, Danild

Läs mer

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 +

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 + WfYm,, Datum 2408-02-29 VAr beteckning BTN 2007-0719 I (3) Stads byg g nadskontoret Plan- och bygglov G6ran Nimmersj6 Delegationsbeslut B 086 Protokoll ftirt dver iirenden handlagt enligt 6 kap 33 $ kommunallagen

Läs mer

a) r", l rt at I'yl,tt,, ol d"4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN

a) r, l rt at I'yl,tt,, ol d4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN TJANSTEUTLATANDE 2013-tt-12 it Socialniimnden Oversyn av socialtjiinstens hantering av bostadsfrfrgor samt ftirslag till ftiriindring Socialniimnden ltireslis besluta: 3j! f'dresli Kommunstyrelsen att

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

Nr 3 2007. Följ med över bron Du också!! 27-28 oktober. Ordförandens horisont & Förbundsnytt

Nr 3 2007. Följ med över bron Du också!! 27-28 oktober. Ordförandens horisont & Förbundsnytt Nr 3 2007 Följ med över bron Du också!! Squaredansseminariet ska för första gången hållas på Djurönäset Swedish Association of American Square Dance Clubs Ordförandens horisont & Förbundsnytt Sidorna 3

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Antal startande: 2 Citroën AX Sport 1.07,79 1.10,05 1.07,79 1.10,48 1.10,60

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

ALz ry. Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten. Patientinformation I L (2) - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning

ALz ry. Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten. Patientinformation I L (2) - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten ALz ry L (2) Patientinformation I ADHD hos intagna inom Kriminalvfirden - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning Steg I: Undersiikning av

Läs mer

RALLYN &TRAFFAR. Så var då rally- och träffsäsongen åter

RALLYN &TRAFFAR. Så var då rally- och träffsäsongen åter RALLYN &TRAFFAR Veterane r föl Så var då rally- och träffsäsongen åter ifullgång' Antalet sammankomster för veteranentusiasterna äl många och ökar. En trend är att man av föklarli$a skäl besöker de evenemang

Läs mer

Detta är en kort sammanfattning om vad som diskuterades och kom fram som ideer, förslag mm på Seminariet i Norrköping september 2003

Detta är en kort sammanfattning om vad som diskuterades och kom fram som ideer, förslag mm på Seminariet i Norrköping september 2003 Detta är en kort sammanfattning om vad som diskuterades och kom fram som ideer, förslag mm på Seminariet i Norrköping september 2003 Förbundsrummet Riktig badge för nybörjare, gärna med klubbemblem som

Läs mer

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 11.1.2 FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2 i'j;}t'{$s'$1{i!!&{$$n;i,${d$3ijij,ij.li-s+}{},ji${'lii'{jii].j.$\$as{i.ij.si.s0s.$l..\na}r${$s}s}ti1s{{}$ 1 {10) Mariehtilts Bygg & Konsult AB Organisationsnummer

Läs mer

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44 Funballz event 2011 Med över 70 nedslag runt om i festivalsverige, från Malmö i söder till Luleå i norr, kommer Crowd genomföra en imponerande event-turné med Funballz i sommar. Nu erbjuder vi möjligheten

Läs mer

Dina kunders förtroende - vårt absoluta fokus Utgåva 2012-05-09. Certifikatsförteckning. av besiktningsmän

Dina kunders förtroende - vårt absoluta fokus Utgåva 2012-05-09. Certifikatsförteckning. av besiktningsmän Certifikatsförteckning Besiktningsmän för lekredskap och platser för lek, motion eller annan utevistelse enligt kravspecifikation för certifiering av platser för lek, motion eller annan utevistelse, samt

Läs mer

Ut med Squaredansen! Program Squaredansseminariet 2005

Ut med Squaredansen! Program Squaredansseminariet 2005 Lördag 10 september: Ut med Squaredansen! Program Squaredansseminariet 2005 9.00-10.00 Kaffe och smörgås 10.00-10.30 Information 10.30-12.00 Föreläsning Jan Rasmuson 12.00-13.00 Lunch 13.00-14.30 Verkstadsgrupper

Läs mer

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43 relleborg PalrnFestivale Box 308,23 I 2TTielleborg ernail: info@ palmfestivalen.com ArsreCovisninq för PalmFestivalen 201 2. RESULTATRAKNING lntäkter: Affärer, hyra Knallar, hyra 80 275,00 266 425,00 Ba

Läs mer

,''rs. . ej) tgg. Nr 1 leeo. 7 o ! 0)

,''rs. . ej) tgg. Nr 1 leeo. 7 o ! 0) TW! 0) 7 o t \,''rs tgg. ej) Nr 1 leeo SOUARI SQUARE-INFO nr 1 1990 hnehall sid Ordfiirandenssida.. 3 Ericsson Jamboree 1989.. 4 I Argang - - -l JUUnNL ll\1. U Organ ltir SAASDC swedish Association or

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer

Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer 1. ordfiirande I(im Eriksson, dppnade arsmdtet, och hiilsade alla v2ilkomna. Han fdriittade

Läs mer

D-A Transport racet 2014-04-18

D-A Transport racet 2014-04-18 GrE ABC Förare Efter 3 rundor Plats Nr Förare Klubb Kartläsare Bil Anmälare Runda 1 Runda 2 Runda 3 Total Bästa Näst bästa Total 1 8 Johan Gustavson Ludvika MS Sabina Wallberg VW GOLF 2 Anmälare: www.rallyimport.se

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Nr 1 2009 VÄLKOMMEN TILL ÖSTERSUND CONVENTION 12 14 JUNI THE GREAT LAKE DANCERS. - Informationsblad för Squaredansare.

Nr 1 2009 VÄLKOMMEN TILL ÖSTERSUND CONVENTION 12 14 JUNI THE GREAT LAKE DANCERS. - Informationsblad för Squaredansare. - Informationsblad för Squaredansare Nr 1 2009 Swedish Association of American Square Dance Clubs VÄLKOMMEN TILL ÖSTERSUND CONVENTION 12 14 JUNI THE GREAT LAKE DANCERS Ur innehållet: Ordförandens horisont

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

BENNYS TAK OCH BYGG Tel: benny@takbygg.se Limhamnsvägen 109L 216 13 Limhamn Mobil: 070-424 89 55

BENNYS TAK OCH BYGG Tel: benny@takbygg.se Limhamnsvägen 109L 216 13 Limhamn Mobil: 070-424 89 55 Södra Sverige sid 1 (2) BENNYS TAK OCH BYGG Tel: benny@takbygg.se Limhamnsvägen 109L Fax: 216 13 Limhamn Mobil: 070-424 89 55 CARL & OLOFS PLÅT & TAK AB Tel: 0515-333 00 info@gertssons.se Falköpingsvägen

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

i{titiil; Rödeby vägars samfällighet Dagordning och fiirvaltningsberättelse Årsstämma}Dl3 03 18

i{titiil; Rödeby vägars samfällighet Dagordning och fiirvaltningsberättelse Årsstämma}Dl3 03 18 i{titiil; Rödeby vägars samfällighet Dagordning och fiirvaltningsberättelse Årsstämma}Dl3 03 18 Dagordning Förslag till dagordning liir årsstämma med Rödeby vägars samfållighet 2013-03-18 kl 18.30 i Rödeby

Läs mer

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x ven SLÄPVAGNAR Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 Falun www.villaagarna.se/falun Ej tillgänglig Gagnef www.villaagarna.se/leksandgagnef Bil o

Läs mer

Anteckningar från Seminarium 2010 i Jönköping

Anteckningar från Seminarium 2010 i Jönköping Anteckningar från Seminarium 2010 i Jönköping Vi (64 st från 28e klubbar) samlades på Familjen Erikssons City Hotell i Jönköping för att ännu en gång få en givande helg tillsammans. Nedan följer ett sammandrag

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Niirvarande: Nils-Olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, Therese Gustafsson, Sture Wistrand, Mia Hagman, Anette H8kansson,

Läs mer

Nr 4 2007. Vilka är dessa? Läs mer i tidningen! Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt. Sensommardramatik.

Nr 4 2007. Vilka är dessa? Läs mer i tidningen! Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt. Sensommardramatik. Swedish Association of American Square Dance Clubs Nr 4 2007 Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt Sidorna 3 och 4 Sensommardramatik Sidan 7 Vett & Etikett Sidan 8 Pontus resa till USA Sidan

Läs mer

BAsta wtebletntnarl. " Kent Andraasson - odt, Medlemsavgiften Ar endast 100:

BAsta wtebletntnarl.  Kent Andraasson - odt, Medlemsavgiften Ar endast 100: Medlemsavgiften Ar endast 100: BAsta wtebletntnarl Sa har vi nu entligen kommit pe plats med var expedition pe Sl Pauligatan i stadsdelen Lunden. Nira lill buss nr 60 i liusa och trevliga rum. Men visst

Läs mer

- Informationsblad för Squaredansare. Swedish Association of American Square Dance Clubs. Nr 4 2012 ALANDIA SQ UA RE DANCERS

- Informationsblad för Squaredansare. Swedish Association of American Square Dance Clubs. Nr 4 2012 ALANDIA SQ UA RE DANCERS - Informationsblad för Squaredansare Nr 4 2012 Swedish Association of American Square Dance Clubs ALANDIA SQ UA RE DANCERS ! " # # $ %& ( )!! * +,+ -% $ %. / 0 1 &. 2! ( 3 / % ( 4& 5 7.38,9 :;3*< =>,8?@!

Läs mer

grader och regn. Är det höst redan?

grader och regn. Är det höst redan? Årgång 29 Nummer 2 2015 Sommar! Under april kom sommaren rekordtidigt till Örebro! Nu sitter jag här och huttrar bara 9 grader och regn. Är det höst redan? Så illa kan det ju inte vara. Naturen laddar

Läs mer

Bp#hn Vestmanlands Naturbruksgymnasium

Bp#hn Vestmanlands Naturbruksgymnasium Bp#hn Vestmanlands Naturbruksgymnasium Protokoll Branschrld fdr Skog/lant 2072-10-76 Jtid-. iir Jc,rr. 9* 1(3) tl Att,rdt 4., tr,-.,4 Ndrvarande: Pelle L

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

TBover et. Energideklaration. Brf Jdrn6ldern. C/O SBC Djdknegatan 2. Malmo. H?illkistan 1. Hus L, GArd C 384599,334 6176625,437.

TBover et. Energideklaration. Brf Jdrn6ldern. C/O SBC Djdknegatan 2. Malmo. H?illkistan 1. Hus L, GArd C 384599,334 6176625,437. TBover et Energideklaration qgarens namn Brf Jdrn6ldern Adress C/O SBC Djdknegatan 2 E-postadress Postnummer 21135 rostort Malmo vlobiltelefonnummer - ldentifikation Ltin lkommun SkAne -lli,- Fastighetsbeteckning

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Snart åker vi på klubbresa

Snart åker vi på klubbresa 3/13 april Informationsblad för Huddinge Square Swingers LÄNGTAN HETER MIN ARVEDEL Så skrev Erik Axel Karlfeldt. Och nog kan vi hålla med. Livet är väl en enda längtan efter kärlek, trygghet, framgång,

Läs mer

Välkommen till utbildningsveckan 2005!

Välkommen till utbildningsveckan 2005! Välkommen till utbildningsveckan 25! Hej, här kommer mera information om den utbildning du ska gå om några veckor på Bosön i samband med Förbundet Svensk Bridge Utbildningsvecka. Som du kanske vet är utbildningen

Läs mer

#g-{.rfl. ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO. Beslut om projektstitd. Beslutsnummer 2013-81655. BeSlut 2013-12-18. Beslutsfattare

#g-{.rfl. ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO. Beslut om projektstitd. Beslutsnummer 2013-81655. BeSlut 2013-12-18. Beslutsfattare & ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO E!roFd*r lodtrildoldco t( hnd$todrdt idloo; bropa h sbrr i hfldrty$bof,&.0 BeSlut 2013-12-18 Beslutsnummer 2013-81655 Beslut om projektstitd Ldnsstyrelsen beslutar att

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Ronneby den 4 juni 2006.

Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Ronneby den 4 juni 2006. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Ronneby den 4 juni 2006. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

15 FEB 2014. EASTFIELD S LINEDANCERS Ljusterö Bygdegård

15 FEB 2014. EASTFIELD S LINEDANCERS Ljusterö Bygdegård 15 FEB 2014 EASTFIELD S LINEDANCERS Ljusterö Bygdegård Verksamhetsberättelse 2013 Eastfield s Linedancers Club Styrelsen för Eastfield s Linedancers Club får härmed lämna följande berättelse för verksamhetsåret

Läs mer