EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL"

Transkript

1 DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn.

2 VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA INTE VAR FÖRSIKTIG! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT, TA INTE BORT CHASSIET (ELLER BAKSIDAN) INGA INRE DELAR ÄR AVSEDDA ATT SERVAS AV ANVÄNDAREN ÖVERLÅT ALLT UNDERHÅLL TILL BEHÖRIG SERVICEPERSONAL. Symbolen med en pilhövdad blixt inuti en liksidig triangel varnar användaren för oisolerade och strömförande inre delar med "farlig spänning" som kan vara tillräckligt stark för att ge elektriska stötar. Symbolen med ett utropstecken inuti en liksidig triangel är avsedd att uppmärksamma användaren på viktiga drifts- och underhållsanvisningar i den dokumentation som medföljer apparaten. VARNING! FÖREBYGG RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT. VAR FÖRSIKTIG! FÖREBYGG RISK FÖR ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE ANSLUTA DEN (POLKÄNSLIGA) STICKPROPPEN TILL EN SKARVSLADD, SKARVDOSA ELLER ANNAT UTTAG, SÅVIDA INTE KONTAKTBLADEN GÅR ATT FÖRA IN FULLSTÄNDIGT SÅ ATT DE INTE ÄR BLOTTLAGDA. OBS! EFTERSOM PROJEKTORN ÄR AVSEDD FÖR ATT ANSLUTAS BÖR ELUTTAGET FINNAS NÄRA UTRUSTNINGEN OCH VARA LÄTT ÅTKOMLIGT. VARNING! Använd den medföljande specificerade strömsladden. Användning av andra strömsladdar kan förorsaka störningar på radio- och tvmottagningen. Använd den medföljande RGB-kabeln och LAN-skärmkabeln med utrustningen så att störningsnivån inte överskrider gränsvärdena för en Class B-enhet enligt FCC. Den här apparaten måste jordas. TITTA INTE DIREKT IN I LINSEN NÄR PROJEKTORN ÄR PÅSLAGEN. VAR FÖRSIKTIG! Inte avsedd för användning i datorrum enligt definitionen i standarden för skydd av elektronisk dator-/databehandlingsutrustning, ANSI/NFPA 75. Den medföljande strömsladden ska enbart användas med denna produkt. Använd den aldrig tillsammans med andra produkter. Vid användning av projektorn i Europa: EFTERLEVNADSDEKLARATION Den här projektorn uppfyller kraven i EG-direktiv 2004/108/EG ("EMC-direktivet") och 2006/95/EG ("Lågspänningsdirektivet"). Känsligheten för elektromagnetisk strålning har valts på en nivå som ger korrekt drift i bostäder, kontor, och lokaler för lätt industri samt småskaliga företag, såväl inuti som utanför byggnader. Samtliga driftsplatser kännetecknas av att de är anslutna till det allmänna lågspänningsnätet. VARNING! Använd den medföljande RGB-kabeln och LAN-skärmkabeln med utrustningen så att störningsnivån inte överskrider gränsvärdena för en Class B-enhet enligt EN Följ samtliga anvisningar märkta med "VARNING!". SV-2

3 Obs! Denna symbolmarkering gäller endast för EU-länder. Denna symbolmarkering följer direktivet 2002/96/EG Artikel 10 Information för användare och Bilaga IV, och/eller direktivet 2006/66/EG Artikel 20 Information för slutanvändare samt Bilaga II. Din produkt från MITSUBISHI ELECTRIC är utformad och tillverkad med material och komponenter av hög kvalitet som kan återvinnas och/eller återanvändas. Denna symbol betyder att elektrisk och elektronisk utrustning, batterier och ackumulatorer vid slutet av sin livscykel ska omhändertas separat från hushållssoporna. Om en kemikaliesymbol finns tryckt under ovanstående symbol innebär kemikaliesymbolen att batteriet eller ackumulatorn innehåller en viss mängd av en tungmetall. Detta anges på följande sätt: Hg: kvicksilver (0,0005%), Cd: kadmium (0,002%), Pb: bly (0,004%) Inom Europeiska unionen finns det separata insamlingssystem för uttjänta elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer. Vi vill uppmana dig att ta hand om denna utrustning, batterier och ackumulatorer på korrekt sätt på närmsta kommunala station för återvinning/avfallshantering. Hjälp till att bevara vår gemensamma miljö! SVENSKA VARNING! Linsskyddet är avsett för att skydda linsen. Om du lämnar linsskyddet på när projektorn är påslagen kan det deformeras på grund av överhettning. Ta bort linsskyddet när du slår på projektorn. En strömsladd avsedd för USA, Europa, Storbritannien/Singapore, Australien, Korea eller Kina medföljer beroende på plats. Denna projektor har en stickpropp med tre stift som är avsedd för att jordas. Ta inte bort jordstiftet från stickproppen. Om stickproppen inte passar in i vägguttaget ska du kontakta en elektriker för att byta vägguttag. Om strömsladden för USA medföljer projektorn får du aldrig ansluta den sladden till ett uttag eller en strömkälla som avviker från den märkta spänningen och frekvenserna. Om du vill använda en strömkälla av en annan spänning än den märkta måste du införskaffa rätt sorts strömsladd separat. Använd V växelström 50/60 Hz för att förebygga brand eller elektrisk stöt. Placera inga föremål på strömsladden och placera inte projektorn nära värmekällor för att förebygga skada på strömsladden. Om strömsladden skulle skadas ska du kontakta leverantören för utbyte eftersom det kan förorsaka brand eller elektrisk stöt. Modifiera eller ändra inte strömsladden. Om strömsladden modifieras eller ändras kan den förorsaka brand eller elektrisk stöt. SV-3

4 Innehåll Viktiga säkerhetsåtgärder... 5 Projektorns utsida... 7 Kontroller och funktioner... 8 Installera projektorn Anslutning Användning Justera den projicerade bilden Optimera bilden D Övervakning och styrning med datorn Använda menyerna Underhåll Information om lampan Indikatorer Felsökning Specifikationer Varumärke, Registrerat varumärke Macintosh är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer Inc. DLP, Digital Micromirror Device, DMD och BrilliantColor är alla varumärken som tillhör Texas Instruments. HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista och Internet Explorer är registrerade varumärken, varumärken eller handelsnamn som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Andra märken eller produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. SV-4

5 Viktiga säkerhetsåtgärder Läs alla dessa instruktioner om projektorn och behåll dem för framtida bruk. Följ alla varningar och anvisningar på projektorn. 1. Läs anvisningarna Alla anvisningar avseende säkerhet och drift bör läsas innan apparaten används. 2. Bevara anvisningarna Anvisningarna om säkerhet och användning bör behållas för framtida bruk. 3. Varningar Alla varningar på apparaten och i bruksanvisningen ska följas. 4. Anvisningar Alla driftsanvisningar måste följas. 5. Rengöring Koppla ur projektorn från vägguttaget innan du rengör den. Använd inte flytande rengöringssprayer. Rengör apparaten med en fuktad mjuk trasa. 6. Tillbehör och utrustning Installera aldrig några tillbehör och/eller utrustning utan tillverkans godkännande, eftersom dessa kan medföra risk för brand, elektrisk stöt eller annan personskada. 7. Vatten och fukt Använd inte den här projektorn i närheten av vatten eller i kontakt med vatten. 8. Tillbehör Placera inte produkten på en ostadig vagn, stativ, trefotsstativ, hylla eller bord. Använd endast med vagn, stativ, trefotsstativ eller bord som rekommenderas av tillverkaren eller som säljs tillsammans med projektorn. Montering av apparaten bör följa tillverkarens instruktioner och bör använda monteringstillbehör som rekommenderas av tillverkaren. 12. Överbelastning Överbelasta inte vägguttag och förlängningssladdar eftersom detta kan medföra brand eller elektrisk stöt. 13. Föremål och vätskor Peta aldrig in föremål av något slag genom öppningar i den här projektorn eftersom de kan komma i kontakt med strömförande delar eller kortsluta delar, vilket kan leda till brand eller elektrisk stöt. Spill aldrig vätska av något slag på projektorn. 14. Underhåll Försök inte att själv utföra underhåll på projektorn. Överlåt allt underhåll till behörig servicepersonal. 15. Skada som kräver underhåll Koppla ur projektorns strömsladd från vägguttaget och kontakta behörig servicepersonal för att utföra underhåll i följande situationer: (a) Om strömsladden eller stickproppen är skadad. (b) Om vätska har spillts över eller föremål har hamnat inuti projektorn. (c) Om projektorn inte fungerar normalt trots att du följer bruksanvisningen. Justera endast de kontroller som beskrivs i bruksanvisningen. Felaktig justering av andra kontroller kan orsaka skada och medför ofta omfattande arbete av en behörig tekniker för att återställa projektorn till normalskick. (d) Om projektorn har utsatts för regn eller vatten. (e) Om projektorn har ramlat i golvet eller chassiet är skadat. (f) Om projektorn uppvisar en tydlig förändring i prestanda - detta indikerar att det finns behov av underhåll. 16. Reservdelar Om det finns behov av reservdelar ska du försäkra dig om att serviceteknikern har använt reservdelar som anges av tillverkaren eller delar som har samma egenskaper som den ursprungliga delen. Användning av obehöriga delar kan medföra risk för brand, elektrisk stöt eller andra faror. 17. Säkerhetskontroll Efter avslutat underhåll eller reparationer av projektorn, be teknikern att utföra säkerhetskontroller för att fastställa att projektorn är i säkert och funktionsdugligt skick. SVENSKA När apparaten placeras på en vagn ska ekipaget flyttas med försiktighet. Snabba inbromsningar, kraftiga stötar och ojämna ytor kan medföra att apparaten och vagnen välter. 9. Ventilation Hålen och öppningarna i höljet är avsedda för ventilation och säkerställer tillförlitlig drift av projektorn samt skyddar den mot att överhettas. Blockera inte dessa öppningar direkt eller indirekt, t.ex. genom att placera projektorn på en säng, soffa, matta eller bokhylla. Sörj för tillräcklig ventilation och att tillverkarens anvisningar har följts. 10. Strömkällor Den här projektorn får endast drivas från den typ av strömkälla som anges på etiketten. Om du är osäker på elspecifikationerna ska du kontakta återförsäljaren eller ditt lokala energibolag. 11. Skydd för strömsladden Nätkablar skall dras så att det inte finns risk att de blir trampade på eller kläms av objekt som ställs på eller mot dem. Var särskilt uppmärksam på sladdarna vid stickproppar, uttag, och de punkter där de kommer ut från apparaten. Placera inte strömsladden under en matta. SV-5

6 VARNING! Om ett fel uppstår på projektorn ska du omedelbart dra ur strömsladden. Använd inte projektorn om det kommer rök, konstiga ljud eller lukter från den. Det kan förorsaka brand eller elektrisk stöt. I så fall ska du omedelbart koppla ur strömsladden och kontakta återförsäljaren. Ta aldrig bort chassiet. Projektorn innehåller högspänningskretsar. Oavsiktlig kontakt kan förorsaka en elektrisk stöt. Förutom vad som uttryckligen anges i bruksanvisningen ska du inte försöka att reparera produkten själv. Kontakta återförsäljaren om du vill fixa, justera eller besikta projektorn. Modifiera inte projektorn. Det kan leda till brand eller elektrisk stöt. Fortsätt inte att använda projektorn om den är skadad. Om projektorn har tappats och chassiet är skadat ska du koppla ur projektorns strömsladd och kontakta återförsäljaren för besiktning. Om du fortsätter att använda en skadad projektor kan det leda till brand. Vänd inte projektorns lins mot solen. Det kan förorsaka brand. Använd korrekt spänning. Om du använder inkorrekt spänning kan det förorsaka brand. Ställ inte projektorn på ett ojämnt underlag. Ställ projektorn enbart på ett jämnt och stabilt underlag. Titta inte in i linsen när projektorn arbetar. Du kan skada ögonen. Låt aldrig barn titta in i linsen när projektorn är på. Koppla inte ur strömsladden när projektorn arbetar. Det kan förorsaka brand, elektrisk stöt, att lampan går sönder eller andra problem. Vänta tills fläkten har stannat innan du kopplar ur strömsladden. Rör inte vid luftutblåsgallren och bottenplattan. Rör inte vid dem och placera inte annan utrustning nära luftutblåsgallren eftersom de blir heta vid drift. De upphettade luftutblåsgallren och bottenplattan kan skada människor eller annan utrustning. Ställ inte projektorn på ett skrivbord som är känsligt för värme. Titta inte in i luftutblåsgallren när projektorn arbetar. Värme, damm osv. kan blåsa ut ur dem och skada ögonen. Blockera inte luftintags- och utblåsgallren. Om de blockeras kan det alstras värme inuti projektorn som försämrar projektorns kvalitet och kan förorsaka brand. Använd inte brandfarliga lösningsmedel (bensen, thinner, osv.) och brandfarliga aerosoler nära projektorn. Brandfarliga ämnen kan antändas och orsaka brand eller haveri på grund av att temperaturen inuti projektorn blir mycket hög medan lampan är tänd. Använd inte projektorn när det är kondens på den. Det kan leda till haveri eller andra fel. Installationsplats För säkerhets skull ska projektorn inte användas på något ställe där den utsätts för hög temperatur och hög luftfuktighet. Se till att driftstemperaturen, luftfuktigheten och höjden befinner sig inom nedanstående gränsvärden. Driftstemperatur: mellan 5 C och 35 C Luftfuktighet vid drift: mellan 30% och 90% Placera aldrig en värmealstrande enhet under projektorn för att förhindra att projektorn från att överhettas. Installera inte projektorn på en plats som är instabil eller utsätts för vibrationer. Installera inte projektorn nära utrustning som alstrar ett starkt magnetfält. Undvik även att installera projektorn nära starkströmskablar. Placera projektorn på ett fast och vibrationsfri yta. Annars kan den falla och orsaka allvarlig skada på person eller föremål. Ställ inte projektorn på högkant. Annars kan den falla och orsaka allvarlig skada på person eller föremål. Om projektorn lutas mer än ±10 (åt höger eller vänster) eller ±15 (framåt eller bakåt) kan det uppstå problem och lampan kan explodera. Placera inte projektorn bredvid en luftkonditioneringsapparat, ett element eller en luftfuktare så att inte hetluft eller fuktig luft kommer in i projektorns utblås- och ventilationsöppningar. Använd inte projektorn på högre än meters höjd. MEDDELANDE OM EFTERLEVNAD FRÅN FCC Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en Class B digital enhet, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i hemmiljö. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla energi i form av radiovågor och kan, om den inte installeras enligt instruktionerna, störa annan radioutrustning. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om utrustningen skulle orsaka störningar i tv- eller radiomottagningen, vilket du kan kontrollera genom att man slå av och på utrustningen, rekommenderar vi att du försöker lösa problemet med någon eller några av följande åtgärder: Ändra mottagningsantennens riktning eller placering. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett uttag som hör till en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio- och tv-tekniker om du behöver hjälp. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av Mitsubishi kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. MEDDELANDE OM EFTERLEVNAD FRÅN INDUSTRY CANADA Denna Class B digitala apparat uppfyller kraven i kanadensiska ICES-003. SV-6

7 Projektorns utsida Framsida/ovansida Utvändig kontrollpanel (Se "Projektor" på sidan 8 för mer information.) 2. Lamphölje 3. Ventilation (varmluftsutblås) 4. Justeringsknapp 5. Linsskydd 6. Fokusring och zoomring 7. IR-sensor för fjärrkontroll (framsida) 8. Projektorlins 9. Ventilation (varmluftsinblås) Byt inte lampan direkt efter du använt projektorn eftersom lampan blir mycket het och kan orsaka brännskador. SVENSKA Baksida/undersida Utsignalsuttag för RGB x insignalsuttag för RGB (dator)/komponentvideo (YPbPr/YCbCr) 12. HDMI-ljudingångsport 13. Seriell kontrollport 14. LAN-port (RJ-45) 15. Ljudingångsuttag Ljudutgångsuttag 16. S-videoingångsuttag Videoingångsuttag 17. Kensingtonlås 18. Ingång för strömsladd 19. Justeringsfot 20. Säkerhetsskydd 21. Fot för justering bak Kensingtonlås Projektorn har en Kensington-anslutning av säkerhetsstandard avsedd att användas med Kensington MicroSaver Security System. Läs informationen som levererades med Kensington-systemet för anvisningar om hur det ska användas för att säkra projektorn. Du kan kontakta Kensington Technology Group på följande adress: Kensington Technology Group 2855 Campus Drive San Mateo, CA 94403, U.S.A. Telefon: +1- (650) Fax: +1- (650) SV-7

8 Kontroller och funktioner Projektor Fokusring Justerar den projicerade bildens skärpa. Se "Finjustera bildstorlek och skärpa" på sidan 24 för mer information. 2. Zoomring Justerar bildstorleken. Se "Finjustera bildstorlek och skärpa" på sidan 24 för mer information. 3. POWER (Luz indicadora POWER) Tänds eller blinkar när projektorn är i gång. Se "Indikatorer" på sidan 51 för mer information. 4. SOURCE Fältet för val av källa visas. Se "Byta ingångssignal" på sidan 23 för mer information. 5. Vänster/BLANK Används för att dölja skärmbilden. Se "Dölja bilden" på sidan 31 för mer information. 6. MODE/ENTER Väljer ett tillgängligt bildinställningsalternativ. Se "Välja bildläge" på sidan 27 för mer information. Utför det valda menyalternativet på skärmvisningsmenyn MENU/EXIT Aktiverar skärmvisningsmenyn. Menyinställningarna avslutas och sparas och föregående skärm visas igen. Se "Använda menyerna" på sidan 21 för mer information. 8. TEMP (Temperaturindikatorlampa) Lyser rött eller blinkar om projektorn blir för varm. Se "Indikatorer" på sidan 51 för mer information. 9. LAMP (Luz indicadora LAMP) Anger lampans status. Tänds eller blinkar när det är problem med lampan. Se "Indikatorer" på sidan 51 för mer information. 10. AUTO Använd automatiskt bästa uppdateringsfrekvens för den bild som visas. Se "Automatisk justering av bilden" på sidan 24 för mer information. 11. Knapparna Keystone/pil) ( / upp, / ned) Manuell korrigering av bildförvrängning som uppstår på grund av projiceringsvinkeln. Se "Korrigera keystone" på sidan 25 för mer information. 12. Höger/ Aktiverar panelknappslåset. Se "Låsa kontrolltangenter" på sidan 31 för mer information. När skärmmenyn är aktiverad kan du använda knapparna #5, #11 och #12 som riktningsknappar för att välja menyalternativ och göra justeringar. Se "Använda menyerna" på sidan 21 för mer information. II 13. STRÖM Slår av och på standbyläget på projektorn. Se "Starta projektorn" på sidan 20 och "Stänga av projektorn" på sidan 32 för mer information. SV-8

9 Fjärrkontrollen II STRÖM Slår av och på standbyläget på projektorn. Se "Starta projektorn" på sidan 20 och "Stänga av projektorn" på sidan 32 för mer information. 2. FREEZE Fryser den projicerade bilden. Se "Frysa bilden" på sidan 31 för mer information. 3. Vänster Väljer önskade menyalternativ och gör justeringar. Se "Använda menyerna" på sidan 21 för mer information. 4. BLANK Används för att dölja skärmbilden. Se "Dölja bilden" på sidan 31 för mer information. 5. VOLUME-knappar (+, -) Justerar ljudnivån. Se "Justera ljudet" på sidan 32 för mer information. 6. MAGNIFY-knappar (+, -) Förstorar eller förminskar den projicerade bilden. Se "Förstora och söka efter information" på sidan 25 för mer information MENU/EXIT Aktiverar skärmvisningsmenyn. Menyinställningarna avslutas och sparas och föregående skärm visas igen. Se "Använda menyerna" på sidan 21 för mer information. 8. Knapparna Keystone/pil) ( / upp, / ned) Manuell korrigering av bildförvrängning som uppstår på grund av projiceringsvinkeln. Se "Korrigera keystone" på sidan 25 för mer information. 9. AUTO Använd automatiskt bästa uppdateringsfrekvens för den bild som visas. Se "Automatisk justering av bilden" på sidan 24 för mer information. 10. Höger/ Aktiverar panelknappslåset. Se "Låsa kontrolltangenter" på sidan 31 för mer information. När skärmmenyn är aktiverad kan du använda knapparna #3, #8 och #10 som riktningstangenter till att välja önskade menyalternativ och göra justeringar. Se "Använda menyerna" på sidan 21 för mer information. 11. SOURCE Fältet för val av källa visas. Se "Byta ingångssignal" på sidan 23 för mer information. 12. MODE/ENTER Ett bildinställningsläge väljs, beroende på vilken ingångssignal som väljs. Se "Välja bildläge" på sidan 27 för mer information. Utför det valda menyalternativet på skärmvisningsmenyn. 13. TIMER ON Aktiverar eller visar en timer på skärmen baserat på din timerinställning. Se "Ställa in presentationstimern" på sidan 30 för mer information. 14. TIMER SET UP Anger presentationstimerinställning direkt. Se "Ställa in presentationstimern" på sidan 30 för mer information. SVENSKA SV-9

10 Fjärrkontrollens effektiva räckvidd Den infraröda (IR) sensorn för fjärrkontroll är placerad på projektorns framsida. Du måste hålla fjärrkontrollen i en vinkel inom 30 grader vinkelrätt mot projektorns IR-sensor för att den ska fungera. Avståndet mellan fjärrkontrollen och sensorn bör inte överstiga 8 meter (~ 26 fot). Kontrollera att det inte finns någonting mellan fjärrkontrollen och IR-sensorn på projektorn som kan blockera den infraröda strålen. Utsätt inte IR-sändaren på fjärrkontrollen för direkt solljus eller lysrörsljus. Håll fjärrkontrollen på minst 2 meters avstånd från lysrör eftersom det annars kan uppstå funktionsfel i fjärrkontrollen. Om fjärrkontrollen används i närheten av lysrör av fasvändningstyp kan den sluta fungera tillfälligt då och då. Om avståndet mellan fjärrkontrollen och projektorn är mycket kort kan fjärrkontrollen bli ineffektiv. När du siktar mot skärmen är det effektiva avståndet mindre än 5 meter från fjärrkontrollen till skärmen och reflektion av IR-strålarna tillbaka till projektorn. Det faktiska effektiva avståndet kan variera mellan olika skärmar. Byta batteri i fjärrkontrollen 1. Dra ut batterihållaren. Följ anvisningarna på illustrationerna. Tryck och håll ned låsarmen medan du drar ut batterihållaren. 2. Sätt i det nya batteriet i hållaren. Observera att pluspolen ska vara riktad utåt. 3. Tryck in hållaren i fjärrkontrollen. Cirka 15 Explosionsrisk föreligger om batteriet byts mot en felaktig typ. Omhänderta använda batterier enligt anvisningarna. Vid användning av fel sorts batteri föreligger explosionsrisk. Använd endast ett Sony-batteri av typen CR2025. Omhänderta använda batterier enligt gällande lokala bestämmelser. Kassera använda batterier snarast möjligt. Batterier kan explodera vid felaktig hantering. Försök inte att ladda batteriet, ta isär det eller bränna upp det. Hantera batteriet med försiktighet och enligt anvisningarna. Sätt i batteriet med pluspolen (+) och minuspolen (-) korrekt vända åt de håll som anges på fjärrkontrollen. Förvara batterier utom räckhåll för barn och husdjur. Ta ut batteriet om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid. Förvara batteriet i originalförpackningen tills det ska användas. Stoppa aldrig ett batteri i munnen av någon anledning eftersom det finns risk att det sväljs ned. Om någon skulle svälja ett batteri av misstag ska du kontakta läkare eller närmaste giftcentral. Linda batteriets båda ändar med cellonfantejp innan du kasserar det. SV-10

11 Installera projektorn Välja placering Det är du själv eller storleken och formen på rummet som avgör vilken installation du väljer. Tänk på skärmens storlek och placering, var det finns ett lämpligt eluttag samt avståndet mellan projektorn och övrig utrustning. Projektorn är utformad för att installeras på något av följande sätt: SVENSKA 1. Bordspl. fram. Om du väljer den här placeringen ställer du projektorn nära golvet framför skärmen. Detta är den vanligaste placeringen av projektorn för snabb installation och bärbarhet. 3. Takmont. bakom Om du väljer den här placeringen är projektorn fäst i taket, upp-och-ned, bakom skärmen. Notera att för den här installationsplatsen behöver du en särskild skärm för bakprojicering och en takmonteringssats. 2. Bordspl. bakom Om du väljer den här placeringen ställer du projektorn nära golvet bakom skärmen. Då behöver du en särskild skärm för bakprojicering. Ställ in Bordspl. bakom i SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel > Projektorplacering menyn efter att du har satt på projektorn. Ställ in Takmont. bakom i SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel > Projektorplacering menyn efter att du har satt på projektorn. 4. Takmont. fram. Om du väljer den här placeringen är projektorn fäst i taket, upp-och-ned, framför skärmen. Köp en godkänd takmonteringssats från din återförsäljare om du vill montera din projektor i taket. Ställ in Takmont. fram. i SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel > Projektorplacering menyn efter att du har satt på projektorn. Om du ska montera projektorn i taket behöver du en takmonteringssats avsedd för den här projektorn. Kontakta en specialist avseende installation. Kontakta din återförsäljare för mer information. Garantin för projektorn täcker inte skador som orsakas av att en takmonteringssats som inte rekommenderas används eller om takmonteringssatsen monteras på en olämplig plats. När projektorn monteras i taket kan bilderna se mörkare ut än dem som projiceras vid bordsmontering. Detta är normalt och inget produktfel. Använd inte projektorn på högre höjd än meter. SV-11

12 Ställa in önskad storlek på den projicerade bilden Storleken på den projicerade bilden påvrkas av avståndet mellan projektorlinsen och skärmen, zoominställningen (i förekommande fall) och videoformatet. 16:10 är det ursprungliga bildförhållandet för den här projektorn. För att kunna visa ett bildförhållande på 16:9 (bredbild) ändrar projektorn storleken och skalan på bilden så den passar projektorns upplösning. Detta resulterar i aningen mindre bildhöjd motsvarande ungefär 90% av projektorns ursprungliga bildhöjd. Storleksförhållande 4:3 i ett 16:10 visningsområde Storleksförhållande 16:9 skalanpassat till ett 16:10 visningsområde Det innebär att en bild med storleksförhållandet 16:9 inte utnyttjar 10% av höjden av en bild med storleksförhållandet 16:10 som visas med projektorn. Detta visas som mörka (släckta) fält längs övre och nedre (vertikal 5% respektive höjd) kanten av 16:10-projiceringsområdet när en skalanpassad 16:9-bild visas i den vertikala mitten av 16:10- projiceringsområdet. Projektorn bör alltid förvaras horisontalt (t.ex. platt på ett bord) och vinkelrätt (90 rät vinkel) gentemot skärmens horisontala mitt. Detta förhindrar att bilden blir skev från vinklad projektion (eller projektion mot en vinklad yta). Moderna digitalprojektorer projicerar inte direkt framåt (som äldre projektorer av rullfilmstyp gjorde). Istället är digitalprojektorer utformade för att projicera i en aningen uppåtriktad vinkel ovanför projektorns horisontella plan. Anledningen är att de då lätt kan placeras på ett bord och projicerar framåt och uppåt på en skärm som är placerad så att den nedre kanten av skärmen befinner sig ovanför bordet (och alla i rummet kan se skärmen). På diagrammet på sidan 14 kan du se att med den här typen av projektion blir den projicerade bildens nedre kant vertikalt förskjuten från projektorns horisontella plan. Om projektorn flyttas längre bort från skärmen ökar den projekterade bildens storlek och den vertikala förskjutningen ökar också proportionerligt. När du avgör var du ska placera skärm och projektor måste du beakta både den projekterade bildstorleken och den vertikala förskjutningen, som är proportionerlig till projektionsavståndet. När tunna streck synd på de projicerade bilderna Detta beror på störningar med skärmens yta och är ingen felfunktion. Byt ut skärmen eller ändra fokus en aning. Hur du avgör projektorns placering för en given skärmstorlek 1. Bestämma skärmens bildförhållande, 16:9 eller 4:3? Om du har en 4:3-skärm, se tabellen märkt "(Standard)". Om du har en 16:9-skärm, se tabellen märkt "(16:9)". 2. Välj skärmstorlek. 3. Gå till tabellen och hitta den skärmstorlek som ligger närmast din egen i den vänstra kolumnen med namnet "Skärm". När du hittat ditt värde söker du till höger på samma rad och hittar motsvarande genomsnittliga avstånd till skärmen i kolumnen med namnet "Avstånd från skärmen : L". Detta är projiceringsavståndet. 4. På samma rad tittar du till höger och noterar motsvarande värde i kolumnen "Hd". Detta avgör projektorns slutgiltiga förskjutningsplacering i relation till skärmkanten. 5. Projektorns rekommenderade placering är vinkelrätt mot skärmens horisontella mitt med det avstånd som bestäms i steg 3 ovan och förskjutet enligt värdet från steg 4 ovan. Om du till exempel använder en 4:3-skärm på 100 tum är det rekommenderade projiceringsavståndet 3,2 m och du får en vertikal förskjutning på 0 cm vid zoompositionen Wide. Om du placerar projektorn i en annan position (än den rekommenderade) måste du luta den uppåt eller nedåt för att centrera bilden på skärmen. I sådana situationer uppstår bildförvrängning. Korrigera förvrängningen med hjälp av keystone-funktionen. Se "Korrigera keystone" på sidan 25 för mer information. SV-12

13 Hur du avgör rekommenderad skärmstorlek för ett givet avstånd Du kan använda den här metoden om du har köpt projektorn och skulle vilja veta vilken skärmstorlek som skulle passa för ditt rum. Den maximala skärmstorleken begränsas av det fysiska utrymmet i rummet. 1. Mät upp avståndet mellan projektorn och den plats du vill ha skärmen. Detta är projiceringsavståndet. 2. Titta i tabellen "(Standard)" eller "(16:9)" och hitta det närmast överensstämmande för ditt mått för medelavstånd till skärmen i kolumnen. Om min. och maxvärdena är tillgängliga på bordet ska du kontrollera att det uppmätta avståndet är mellan min. och maxavstånden som anges på var sida om genomsnittsavståndet. 3. Använd det här värdet och titta till vänster på samma rad så hittar du motsvarande "Skärm". Detta är den projicerade bildens storlek när projektorn är på det avståndet. 4. På samma rad tittar du till höger och noterar motsvarande värde i kolumnen "Hd". Detta avgör skärmens slutgiltiga placering i förhållande till projektorns horisontala nivå. Om det uppmätta projiceringsavståndet exempelvis är 5,0 m och skärmens bildförhållande är 4:3 så är det närmaste värdet i kolumnen "Avstånd från skärmen : L" från 4,8 m till 5,3 m. Om du läser vidare på raden finns en uppgift om att en skärm på 150 tum krävs. SVENSKA SV-13

14 Projektorns layout Bildens storlek varierar beroende på avståndet mellan skärmen och projektorn. Projicering framifrån A W B H Hd A=B L (Standard) L : Mellan skärmen och projektorns framkant H: Den projicerade bildens höjd Skärm Avstånd från skärmen: L Diagonal storlek Bredd: W Höjd: H Kortast (WIDE) Längst (TELE) Hd tum cm tum cm tum cm tum m tum m tum cm ,3 56 1, ,9 84 2, , , , , , , , , , , , , ,7 0 0 (16:9) Skärm Avstånd från skärmen: L Diagonal storlek Bredd: W Höjd: H Kortast (WIDE) Längst (TELE) Hd tum cm tum cm tum cm tum m tum m tum cm ,3 58 1, ,0 86 2, , , , , , , , , , , , , , Ovanstående siffror är ungefärliga och kan skilja sig något från verkliga mätningar. Mitsubishi rekommenderar att om du tänker installera projektorn permanent bör du fysiskt testa projiceringsstorleken och -avståndet för projektorn på plats innan du installerar den permanent, så att du kan göra anpassningar enligt projektorns optiska egenskaper. På så sätt kan du välja det bästa monteringsläget i relation till installationsplatsen. SV-14

15 Anslutning När du ansluter en signalkälla till projektorn måste du se till att: 1. Stänga av all utrustning innan du gör några anslutningar. 2. Använda rätt signalkabel för respektive källa. 3. Se till att alla sladdar sitter i ordentligt. Se ägarhandboken för varje enhet för information om dess anslutningar. Kontakta din återförsäljare för information om dess anslutningar. För anslutningarna nedan är det vissa kablar som inte levereras med projektorn. De finns att köpa i butiker som säljer elektronikutrustning. Ansluta en dator eller bildskärm Ansluta en dator Projektorn har ett RGB-ingångsuttag som gör att den kan anslutas både till IBM -kompatibla och Macintosh datorer. Om du vill ansluta till en Mac OS-dator av äldre modell behöver du en särskild adapter. Ansluta projektorn till en bärbar eller stationär dator: 1. Anslut ena änden på den medföljande RGB-kabeln till D-Sub-utgångsuttaget på datorn. 2. Anslut RGB-kabelns andra ände till COMPUTER-1 eller COMPUTER-2 signalingångsuttaget på projektorn. 3. Om du vill använda projektorns högtalare vid en presentation ansluter du ena änden av en lämplig ljudkabel till datorns ljudutgångsuttag och den andra änden till AUDIO IN projektoruttaget. 4. Om du vill kan du använda en annan lämplig ljudkabel och ansluta ena änden av kabeln till AUDIO OUTuttaget på projektorn och den andra änden till dina externa högtalare (medföljer ej). När anslutningen är gjord kan du kontrollera ljudet eller skärmmenyerna på projektorn. Se "Justera ljudet" på sidan 32 för mer information. Den slutliga anslutningen ska se ut som i följande diagram: Bärbar eller stationär dator Ljudkabel (extrautr.) RGB-kabel Högtalare SVENSKA eller En del bärbara datorer aktiverar inte sina externa videoportar när de ansluts till en projektor. Vanligtvis kan du använda tangentkombinationen Fn + F3 eller CRT/LCD för att aktivera/avaktivera den externa skärmen. Leta upp en funktionstangent med texten CRT/LCD eller en funktionstangent med en bildskärmssymbol på den bärbara datorn. Tryck samtidigt på Fn och funktionstangenten. Mer information om den bärbara datorns tangentkombinationer finns i dokumentationen till datorn. När du använder en längre RGB-kabel istället för medföljande kabel kan det hända att bilden inte projiceras rätt. Vissa datorer kräver att ytterligare kontakter eller analoga RGB-utgångsadaptrar ansluts med projektorn. SV-15

16 Ansluta en bildskärm Om du vill titta på din presentation på nära håll via en bildskärm, samtidigt som den visas på skärmen kan du ansluta MONITOR OUT-signaluttaget på projektorn till en extern bildskärm enligt anvisningarna nedan: Ansluta projektorn till en skärm: 1. Anslut projektorn till en dator enligt instruktionerna i "Ansluta en dator" på sidan Anslut RGB-kabeln från bildskärmen till MONITOR OUT-uttaget på projektorn. Bärbar eller stationär dator RGB-kabel När funktionen Skärmutmatn. i vänteläge är på kan projektorn mata ut en VGA-signal när den är i standbyläge och rätt D-Sub-anslutning gjorts till COMPUTER-1-uttaget. Det kan hända att bilder inte visas korrekt beroende på typen av ingångssignal. Se skärmens bruksanvisning. Det kan hända att bilder inte visas korrekt beroende på typen av kabel. Ansluta videokällenheter Du kan ansluta projektorn till flera olika videokällor som har någon av följande utgångar: HDMI Komponentvideo S-Video Video (komposit) Det räcker om du kopplar projektorn till en videoenhet med ett av alternativen, men de olika alternativen har olika bildkvalitet. Den metod du väljer kommer antagligen att bero på möjligheten att matcha terminalerna på projektorn och videoenheten enligt vad som beskrivs nedan: HDMI (High-Definition Multimedia Interface) har stöd för okomprimerad videodataöverföring mellan kompatibla enheter som DTV-mottagare, DVD-spelare och den visas med en enda kabel. Den ger en ren digital bild. Se "Ansluta till en HDMI-enhet" på sidan 17" för anvisningar om hur du ansluter projektorn till en HDMI-enhet. Digital-TV-mottagare och DVD-spelare har ursprungligt stöd för utmatning av komponentvideo, så om de finns tillgängliga på dina enheter bör du använda denna anslutningsmetod framför (komposit)-video. Se "Ansluta en komponentvideokälla" på sidan 17 för anvisningar om hur du ansluter projektorn till en komponentvideoenhet. Om det finns både kompositvideo- och S-Videoutgångar på videokällenheten bör du välja alternativet S-Video. Se "Ansluta en S-Videokällenhet" på sidan 18 för anvisningar om hur du ansluter projektorn till en S-Videoenhet. Om du bara har kompositvideoutgångar på din videoenhet ansluter du till kompositvideoingången. Se "Ansluta en kompositvideokälla" på sidan 19 för anvisningar om hur du ansluter projektorn till en kompositvideoenhet. SV-16

17 Ansluta till en HDMI-enhet Du ska använda en HDMI-kabel när du ansluter mellan projektorn och HDMI-enheterna. Ansluta projektorn till en HDMI-enhet: 1. Anslut ena änden av en HDMI-kabel till HDMI-utgångsporten på videoenheten. 2. Anslut kabelns andra ände till HDMI-ingångsporten på projektorn. AV-enhet SVENSKA HDMI-kabel (extrautr.) Om du mot förmodan skulle ansluta projektorn till en DVD-spelare via projektorns HDMI-ingång och den projicerade bilden visar fel färger ska du ändra färgintervallet till YUV. Se "Byta färgintervall" på sidan 23 för mer information. När du ansluter projektorn till en digital enhet (t.ex. en DVD-spelare) via HDMI-uttaget kan svarta färger se mörka och djupa ut, beroende på vilken typ av enhet som anslutits. Detta beror på den svarta nivåinställningen på den anslutna enheten. De finns två olika metoder för att överföra bilddata digitalt, i vilka olika svarta nivåinställningar används. Specifikationerna för signalutgången från DVD-spelare skiljer sig därför åt, beroende på vilken digital dataöverföringsmetod de använder. Vissa DVD-spelare levereras med en funktion så att metoderna kan bytas till digitala utgångssignaler. När din DVD-spelare levereras med en sådan funktion ställer du in den enligt följande. EXPAND eller ENHANCED -> NORMAL Se användarhandboken för DVD-spelaren för mer information. Ansluta en komponentvideokälla Kontrollera din videoenhet för att se om den har en ledig uppsättning komponentvideoutgångar tillgängliga: Om den har det kan du fortsätta. Om inte måste du se över vilken metod som ska användas för att ansluta enheten. Ansluta projektorn till en komponentvideoenhet: 1. Ta den ände av en adapterkabel för komponentvideo till RGB (D-Sub) som har tre kontakter av RCA-typ och anslut den till komponentvideoutgångarna på videoenheten. Matcha kontakternas färger med färgerna på uttagen: grönt till grönt, blått till blått och rött till rött. 2. Anslut den andra änden av adapterkabeln för komponentvideo till RGB (D-Sub) (med en D-Sub-kontakt) till COMPUTER-1 eller COMPUTER-2-uttaget på projektorn. 3. Om du vill använda projektorns högtalare vid en presentation ansluter du ena änden av en lämplig ljudkabel till datorns ljudutgångsuttag och den andra änden till AUDIO IN projektoruttaget. 4. Om du vill kan du använda en annan lämplig ljudkabel och ansluta ena änden av kabeln till AUDIO OUTuttaget på projektorn och den andra änden till dina externa högtalare (medföljer ej). När anslutningen är gjord kan du kontrollera ljudet eller skärmmenyerna på projektorn. Se "Justera ljudet" på sidan 32 för mer information. Den slutliga anslutningen ska se ut som i följande diagram: Ljudkabel (extrautr.) Högtalare Adapterkabel för komponentvideo till RGB (D-Sub) (extrautr.) eller Ljudkabel (extrautr.) AV-enhet SV-17

18 Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt videokälla kontrollerar du att videokällan är påslagen och fungerar som den ska. Kontrollera även att du har anslutit signalkablarna på rätt sätt. Ansluta en S-Videokällenhet Kontrollera din videokälla för att se om den har en ledig S-Videoutgång tillgänglig: Om den har det kan du fortsätta. Om inte måste du se över vilken metod som ska användas för att ansluta enheten. Ansluta projektorn till en S-videoenhet: 1. Anslut ena änden av en S-videokabel till S-videoutgången på videoenheten. 2. Anslut den andra änden av S-videokabeln till S-VIDEO-projektoruttaget. 3. Om du vill använda projektorns högtalare vid en presentation ansluter du ena änden av en lämplig ljudkabel till datorns ljudutgångsuttag och den andra änden till AUDIO IN projektoruttaget. 4. Om du vill kan du använda en annan lämplig ljudkabel och ansluta ena änden av kabeln till AUDIO OUTuttaget på projektorn och den andra änden till dina externa högtalare (medföljer ej). När anslutningen är gjord kan du kontrollera ljudet eller skärmmenyerna på projektorn. Se "Justera ljudet" på sidan 32 för mer information. Den slutliga anslutningen ska se ut som i följande diagram: S-videokabel (extrautr.) Ljudkabel (extrautr.) Högtalare AV-enhet Ljudkablar Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt videokälla kontrollerar du att videokällan är påslagen och fungerar som den ska. Kontrollera även att du har anslutit signalkablarna på rätt sätt. Om du redan har kopplat en komponentvideoanslutning mellan projektorn och denna S-Videokällenhet behöver du inte ansluta till denna enhet via en S-Videoanslutning eftersom det ger en onödig andra anslutning med sämre bildkvalitet. Se "Ansluta videokällenheter" på sidan 16 för mer information. SV-18

19 Ansluta en kompositvideokälla Kontrollera din videoenhet för att se om den har en ledig uppsättning kompositvideoutgångar tillgängliga: Om den har det kan du fortsätta. Om inte måste du se över vilken metod som ska användas för att ansluta enheten. Ansluta projektorn till en kompositvideoenhet: 1. Anslut ena änden av en kompositvideokabel till kompositvideoutgången på videokällenheten. 2. Anslut den andra änden av kompositvideokabeln till VIDEO-projektoruttaget. 3. Om du vill använda projektorns högtalare vid en presentation ansluter du ena änden av en lämplig ljudkabel till datorns ljudutgångsuttag och den andra änden till AUDIO IN projektoruttaget. 4. Om du vill kan du använda en annan lämplig ljudkabel och ansluta ena änden av kabeln till AUDIO OUTuttaget på projektorn och den andra änden till dina externa högtalare (medföljer ej). När anslutningen är gjord kan du kontrollera ljudet eller skärmmenyerna på projektorn. Se "Justera ljudet" på sidan 32 för mer information. Den slutliga anslutningen ska se ut som i följande diagram: Videokabel (extrautr.) Högtalare SVENSKA Ljudkabel (extrautr.) AV-enhet Ljudkablar Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt videokälla kontrollerar du att videokällan är påslagen och fungerar som den ska. Kontrollera även att du har anslutit signalkablarna på rätt sätt. Det är bara om det saknas komponentvideo och S-Videoingångar som du behöver ansluta till enheten med en kompositvideokabel. Se "Ansluta videokällenheter" på sidan 16 för mer information. SV-19

20 Användning Starta projektorn 1. Anslut strömsladden till projektorn och till ett nätuttag. Slå på strömbrytaren till nätuttaget (i tillämpliga fall). När du har slagit på strömmen kontrollerar du att projektorns POWER (Luz indicadora POWER) lyser med orangefärgat sken. Be installatören om att installera en jordströmsbrytare. När du inte använder projektorn ska du stänga av nätströmmen vid jordströmsbrytaren. Använd endast originaltillbehören (t.ex. strömsladden) med enheten för att undvika risker som elektrisk stöt eller brand. För att säkerställa säkerheten vid problem med projektorn bör ett eluttag med en jordströmsbrytare användas för att strömförsörja projektorn. Om du inte har något sådant uttag ber du återförsäljaren om att installera ett. 2. Ta bort linsskyddet. Om du inte tar bort det kan det bli deformerat av värmen från projektionslampan. 3. Tryck på II STRÖM på projektorn eller fjärrkontrollen för att starta projektorn. POWER (Luz indicadora POWER) blinkar med grönt sken och lyser med konstant grönt sken när projektorn är på. Startproceduren tar ca 30 sekunder. Mot slutet av startproceduren visas en startlogotyp. Om det behövs kan du vrida på fokusringen och ställa in skärpan i bilden. Om projektorn fortfarande är varm sedan du använde den sist går fläktarna i ca 90 sekunder innan lampan tänds. För att bevara lampans livslängd bör du vänta minst 5 minuter innan du sätter på projektorn efter att du har stängt av den. II Efter STRÖM tryckts in kan bilden flimra innan lampan blir stabil. Detta är inget produktfel. 4. Om projektorn aktiveras för första gången väljer du OSD-språk genom att följa instruktionerna på skärmen. 5. Om du får en uppmaning att ange ett lösenord använder du piltangenterna för att skriva in ett sexsiffrigt lösenord. Se "Använda lösenordsfunktionen" på sidan 22 för mer information. 6. Slå på all ansluten utrustning. 7. Projektorn börjar söka efter ingångssignaler. Den ingångssignal som söks visas i längst upp till vänster på skärmen. Om projektorn inte känner av någon giltig signal visas meddelandet "Ingen signal" tills en källsignal hittas. Du kan också välja önskad ingångssignal genom att trycka på SOURCE på projektorn eller fjärrkontrollen. Se "Byta ingångssignal" på sidan 23 för mer information. Om frekvensen/upplösningen för ingångssignalen överstiger projektorns funktionsvidd visas meddelandet "Utom räckhåll" på en tom skärm. Byt till en insignal som är kompatibel med projektorns upplösning eller ange en insignal med en lägre inställning. Se "Frekvenstabell" på sidan 54 för mer information. SV-20

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt...

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt... Innehåll Inledning... 3 Projektorns funktioner... 3 Förpackningens innehåll... 4 Projektorns utsida... 5 Kontroller och funktioner... 6 Installera projektorn... 9 Välja placering... 9 Ställa in önskad

Läs mer

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen CP270 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

SP920P Digital projektor. Användarhandbok. Välkommen

SP920P Digital projektor. Användarhandbok. Välkommen SP920P Digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

SP840 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

SP840 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen SP840 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

W500 LCD-projektor Hemunderhållningsserien Användarhandbok. Välkommen

W500 LCD-projektor Hemunderhållningsserien Användarhandbok. Välkommen W500 LCD-projektor Hemunderhållningsserien Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Introduktion...8 Projektorns funktioner...8 Förpackningens innehåll...9 Standardtillbehör...

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

MS500H/TS513P digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MS500H/TS513P digital projektor Användarhandbok. Välkommen MS500H/TS513P digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MW712 Digital projektor Användarhandbok

MW712 Digital projektor Användarhandbok MW712 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar.. 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok. Välkommen MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 10 Kontroller

Läs mer

SP830/SP831 digital projektor Användarhandbok. Välkommen

SP830/SP831 digital projektor Användarhandbok. Välkommen SP830/SP831 digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Introduktion... 9 Projektorns funktioner...9 Förpackningens innehåll...10 Standardtillbehör... 10 Valfria

Läs mer

SH910 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

SH910 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen SH910 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

TH681/TH681+ Digital projektor Användarhandbok

TH681/TH681+ Digital projektor Användarhandbok TH681/TH681+ Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Digital projektor MW870UST. Användarhandbok

Digital projektor MW870UST. Användarhandbok Digital projektor MW870UST Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...11 Placering

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna 1 (5) BRUKSANVISNING Placera hurtsen och anslut kablar Rulla ut hurtsen och placera den i mitten av rummet med jalusin mot bortre väggen. Lås hjulen under hurtsen och öppna jalusin. Flytta upp projektorn,

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Användarhandbok PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Användarhandbok Modell Nr. VS14926/VS14929/VS14928/VS14930/VS14117 Information om överensstämmelse FCC-uttalande Denna enhet uppfyller kraven enligt

Läs mer

Digital projektor MX766/MW767/MX822ST. Användarhandbok

Digital projektor MX766/MW767/MX822ST. Användarhandbok Digital projektor MX766/MW767/MX822ST Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12

Läs mer

MX768/MW769 Digital projektor Användarhandbok

MX768/MW769 Digital projektor Användarhandbok MX768/MW769 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

SX914 Digital projektor Användarhandbok

SX914 Digital projektor Användarhandbok SX914 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

X8 Snabbstarthandbok

X8 Snabbstarthandbok X8 Snabbstarthandbok support support 4 support 5 Höjd Justera bilden Projektorns placering Håll ned låsknappen på översidan av projektorn. Lyft upp projektorns framkant till lämplig höjd. Släpp knappen.

Läs mer

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok Model No. VS14295/VS14191/VS14193/VS14195 Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas!

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas! 2009-11-10 Datorprojektor Arbetsordning ➊ Se till att projektorn står stadigt och i fred. Se till att ingen kan snubbla på kablarna. ➋ Starta INTE igång datorn. ➌ Koppla in alla sladdar. ➍ Starta projektorn.

Läs mer

LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok

LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

MX661 Digital Projektor Användarhandbok

MX661 Digital Projektor Användarhandbok MX661 Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduction... 7 Projektorns egenskaper...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Placering av projektorn... 15 Välja en

Läs mer

Digital projektor MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523. Användarhandbok

Digital projektor MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523. Användarhandbok Digital projektor MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523 Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns egenskaper...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Placering av projektorn...15

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

MX722 Digital projektor Användarhandbok

MX722 Digital projektor Användarhandbok MX722 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Läs mer

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Byta batterier i fjärrkontrollen...7 Fjärrkontrollens effektiva

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

IN24 IN26. Användarhandbok

IN24 IN26. Användarhandbok IN4 IN6 Användarhandbok Läs häftet med säkerhetsanvisningar innan du installerar projektorn. Packa upp kartongen Det här ingår: Projektor Fjärrkontroll Cd-skiva Produktregistrering och Referenshandbok

Läs mer

W6000 digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok. Välkommen

W6000 digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok. Välkommen W6000 digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Översikt... 6 Förpackningens innehåll...6 Batterier till fjärrkontrollen...7 Manövrering av

Läs mer

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå.

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå. BeoLab 11 Handbok VARNING: Utsätt inte enheten för regn eller fukt det kan ge upphov till brand eller elektriska stötar. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk av vatten och se till att inga föremål

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

W7000/W7000+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W7000/W7000+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W7000/W7000+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Batterier till fjärrkontrollen...7 Manövrering av fjärrkontroll...7

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9 Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar Använd följande säkerhetsföreskrifter för att skydda dig själv och för att hjälpa till att skydda utrustningen och arbetsmiljön från skada. OBS! Ytterligare användarinformation

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Funktioner i Lt408. Överlägsen utskriftsprestanda. Driftpanel och LCD-display. Hållbarhet och enkel hantering

Funktioner i Lt408. Överlägsen utskriftsprestanda. Driftpanel och LCD-display. Hållbarhet och enkel hantering Lt408 Snabbguide Funktioner i Lt408 Lt408 den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. Lt408 är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller hög matningstakt

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 A ligação Wi-Fi tem de estar configurada e a conta do Google Play (para transferir aplicações e jogos) tem de ser criada, antes de iniciar o software Kidoz. Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Speaker Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Speaker 3 Funktioner - Speaker 4 Inkopplingsmöjligheter - Speaker

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

SH940 Digital projektor Användarhandbok

SH940 Digital projektor Användarhandbok SH940 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Batterier till fjärrkontrollen...7 Manövrering av fjärrkontroll...7 Projektorns

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e Installationsguide Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e 1 Introduktion Så ska det se ut när det är klart! På bilden ser du hur det ska se ut när du har

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer