Svar och kommentarer rörande Konkurrensverkets frågor, med anledning av Booking.com:s förslag till åtaganden (Dnr 596/2013)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar och kommentarer rörande Konkurrensverkets frågor, med anledning av Booking.com:s förslag till åtaganden (Dnr 596/2013)"

Transkript

1 Konkurrensverket Stockholm Svar och kommentarer rörande Konkurrensverkets frågor, med anledning av Booking.com:s förslag till åtaganden (Dnr 596/2013) I Sverige, liksom i flera andra EES-länder, är Booking.com och andra nätresebyråer föremål för kartellutredningar hos respektive konkurrensmyndighet. Detta på grund av nätresebyråernas användning av prisparitetsklausuler (även kallade "bästa prisklausuler") i sina avtal med hotell. Den 15 december 2014 meddelade konkurrensmyndigheterna i Sverige, Frankrike och Italien att Booking.com föreslagit vissa eftergifter (nedan kallade "åtaganden"), i syfte att undgå vidare undersökningar och eventuella påföljder från konkurrensmyndigheternas sida. I Sverige har hotellnäringen uppmanats att lämna allmänna synpunkter och svar på frågor rörande Booking.com:s åtaganden. Visita är den svenska besöks- och hotellnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation Visita organiserar totalt företag med verksamhetsställen runt om i landet. Över 90 % av alla hotell i Sverige (inkluderande enskilda hotell, hotellkedjor och varumärkesanslutna hotell) är medlemmar i Visita. Visita är vidare en medlemsorganisation i Föreningen Svenskt Näringsliv och i den europeiska hotell- och restaurangnäringens organisation Hotrec. Nedanstående svar speglar den uppfattning som delas, med få undantag, inte bara av den svenska hotellnäringen utan även av hotellnäringens företag i hela EES-området. Stockholm den Eva Östling, VD Box 3546, Stockholm T Box 404, Göteborg T Box 186, Malmö T Pedagogensväg 2, Östersund T

2 1. Booking.com:s åtaganden bör avvisas av formella skäl Frivilliga åtaganden som presenteras av företag som är under konkurrensrättslig utredning måste uppfylla vissa minimikrav för att kunna ge en hållbar och säker grund för ett beslut. Det är därför av största vikt att åtaganden är tydliga. Enligt EUkommissionens normer måste åtaganden vara "entydiga och direkt tillämpliga" (se Kommissionens tillkännagivande om bästa praxis för förfaranden som rör artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget, OT 2011/C 308/ , p. 128). De åtaganden som Booking.com har presenterat uppfyller inte dessa krav. Booking.com:s åtaganden bygger till stor del på skillnaden mellan "direkta kanaler" och "indirekta kanaler". De ger dock inte någon tydlig definition av dessa begrepp. I ställer ger Booking.com i fotnoterna 1 och 2 en rad exempel på vad som bör ingå i "direkta kanaler" respektive "indirekta kanaler" men utan att dra en tydlig gräns mellan dem utifrån objektiva och meningsfulla kriterier. Den återkommande användningen av orden "innefattar" och "etc." visar också att exemplen i fotnoterna 1 och 2 inte kan betraktas som heltäckande. Dessutom utelämnar exempellistorna i fotnoterna 1 och 2 den aktuella och framtida marknadsutvecklingen och är därför inte heller långsiktigt hållbara. Trivago, Kayak och Google Hotel Finder räknas exempelvis som direkta kanaler (se fotnot 2) medan nätresebyråer ska anses vara indirekta kanaler (se fotnot 1). Den definitionen överensstämmer inte med verkligheten på marknaden. Exempelvis har Google Hotel Finder och Trivago först nyligen börjat erbjuda direkta bokningslänkar och bara en försvinnande liten del av hotellen utnyttjar dessa tjänster i dag. Vissa av de nämnda direkta kanalerna har således just börjat arbeta sig in på den relevanta marknaden för nätresebyråtjänster där de så småningom kan komma att betraktas både som direkta kanaler och indirekta kanaler. Detta skulle göra Booking.com:s åtaganden omöjliga att tillämpa i detta avseende. Å andra sidan är vissa av de aktörer som anges som indirekta kanaler t.ex. återförsäljare och researrangörer (se fotnot 1) inte alls utomstående leverantörer ( ) av bokningstjänster (se punkt 1.1). Återförsäljare och researrangörer är snarare direktkunder hos hotell och köper en viss volym rum på egen kommersiell risk varför de snarare borde betecknas som företagskunder enligt beskrivningen punkt 2.2 (ii). Booking.com:s åtaganden ger således varken någon koncis eller stabil distinktion mellan indirekta kanaler och direkta kanaler. Vi menar att en sådan distinktion inte heller är möjlig med tanke på de många olika försäljnings- och marknadsföringskoncept - och blandningar av koncept - som existerar i hotellnäringen. Åtagandena är inte entydiga och därmed oacceptabla. Vidare bör punkterna 2 och 3 i Booking.com:s åtaganden avvisas på följande grund: Åtaganden kan inte användas av konkurrensmyndighet för att bevilja vissa rättigheter eller godkänna ett visst beteende som överensstämmande med gällande konkurrensregler. Tvärtom vilar både EU:s konkurrenslagstiftning (art. 10 reg. 1/2003; Kommissionens tillkännagivande om informell vägledning OT C 101, 27/04/2004 s. Sida 2/12

3 78 80) och nationella konkurrensregler på den allmänna premissen att företag själva ska jämföra sitt kommersiella beteende med gällande konkurrensregler. Regelverket ställer därför endast begränsade juridiska instrument till konkurrensmyndigheternas förfogande då det gäller rådgivning till företag. Det vore inadekvat att urvattna eller att kringgå dessa restriktiva regler genom att acceptera föreslagna åtaganden. Godtagbara åtaganden måste begränsas till att omfatta de strukturella och beteendemässiga element som är nödvändiga för att åtgärda konstaterade konkurrensproblem. De kan inte utsträckas till att omfatta ett kommersiellt beteende för vilket den berörda parten önskar få ett carte blanche från konkurrensmyndigheten. 2. Åtagandet åtgärdar/kompenserar inte de konkurrensbegränsande effekterna av prisparitetsklausuler (innefattar svar på frågor 1-4) Även ur ett substantiellt juridiskt perspektiv bör åtagandena avvisas som olämpliga. Enligt kommissionens meddelande om praxis för förfaranden som rör artiklarna 101 och 102 FEUF, (OJ C 308 den 20 oktober 2011, s 6-32, punkt 127) måste åtaganden av detta slag åtgärda de konstaterade konkurrensproblemen på ett tillfredsställande sätt. Booking.com:s åtaganden uppfyller inte dessa förutsättningar. Även om punkterna 1.1 och 1.2 i åtagandena ger sken av att upphäva den vida prisparitetsklausulen, leder de i praktiken till införande och upprätthållande av en vid prisparitetsklausul. Om Booking.com, som marknadsledare, skulle tillåtas införa snäva prisparitetsklausuler för hotell, måste alla andra nätresebyråer också vara fria att göra det samma. Detta resulterar i att samma pris kommer att gälla hos alla nätresebyråer, givet att hotell alltid strävar efter att erbjuda de lägsta priserna i sina egna distributionskanaler. 2.1 Åtagandena skulle i sak cementera en vid prisparitetsklausul Är det då sannolikt att hotell kommer att använda sig av möjligheten att erbjuda olika rumspriser hos olika nätresebyråer? Rent teoretiskt skulle svaret kunna vara ja. Hotell skulle gärna erbjuda olika priser och tillgänglighet till olika nätresebyråer beroende på provisionskostnader och beroende på hur attraktiv den aktuella nätresebyrån är för hotellets målgrupp. I praktiken kommer dock åtagandena, på grund av sin begränsande karaktär, inte att ge en sådan ökning av konkurrensen. Mest troligt är att hotell inte kommer att erbjuda olika rumspriser till olika nätresebyråer, oavsett nätresebyråns provision, relationen mellan andelen direktbokningar och andelen nätresebyråbokningar eller hur hotellets egen närvaro på Internet ser ut. Vidare kommer punkt 1.3 i åtagandena att avskräcka hotell från att erbjuda lägre priser i andra indirekta kanaler, som andra nätresebyråer. I praktiken leder punkt 1.3 till att de allra flesta hotell skulle fortsätta bevilja Booking.com vid prisparitet, även om det inte finns någon bindande avtalsskyldighet att göra det. Detta grundar sig på följande resonemang: Sida 3/12

4 Booking.com kommer att tillämpa punkt 1.3 i åtagandena för att bevilja ytterligare förmåner/incitament (i synnerhet rabatter och bättre rankningspositioner) till de hotell som iakttar vid prisparitet till förmån för Booking.com. Detta skulle inte strida mot punkt 1.2 eftersom denna bestämmelse bara hindrar Booking.com att villkora sådana extra förmåner/incitament med vid prisparitet. Booking.com skulle således fritt kunna fortsätta att bevilja sådana förmåner/incitament om ett hotell frivilligt väljer att acceptera vid prisparitet. Självfallet kommer Booking.com inte gärna medge att beslut om speciella förmåner/incitament till ett hotell beror på att hotellet tillämpar den vida prispariteten. Booking.com har dock möjlighet att låta det framstå som att beslutet baseras på ett eller flera av de villkor som anges i punkt 1.3, exempelvis marknadsförhållanden (se punkt 1.3 ix). Eftersom hotell som beviljar vid prisparitet alltid kommer att ha en högre omvandlingskurs än motsvarande hotell som erbjuder lägre priser på andra håll (vilket är det yttersta syftet med vida prisparitetsklausuler) kan Booking.com i alla händelser basera sitt beslut att bevilja förmåner/incitament på punkt 1.3 i. Omvänt tillåter punkt 1.3 i åtagandena Booking.com att fritt dra tillbaka förmåner/incitament från hotell som inte accepterar vid prisparitet eller upphör att göra det. Booking.com behöver inte ange det verkliga skälet utan kan anföra att en eller flera av de objektiva kommersiella faktorer som redovisas i punkt 1.3 i x rättfärdigar tillbakadragandet av de aktuella förmånerna. Med tanke på att listan över objektiva kommersiella faktorer i punkt 1.3 inte är heltäckande ( såsom ) och att de olika faktorerna är både vaga och tvetydiga (t.ex. marknadsförhållanden ) ger punkt 1.3 i åtagandena Booking.com stora möjligheter att efter eget skön diskriminera de hotell som inte accepterar vid prisparitet till förmån för Booking.com. Booking.com disponerar över effektiva verktyg för att i detalj övervaka och upptäcka avvikelser från prispariteten. Booking.com använder s.k. crawlers, dvs. programvara som permanent övervakar hotellpriserna på Internet och i realtid upptäcker alla prisavvikelser. Dessutom hör både Booking.com och den ledande metasökmotorn/prisjämförelseportalen Kayak till Priceline-koncernen. Booking.com har därför i realtid tillgång till all information om hotellens prissättning i olika distributionskanaler, i synnerhet den hos andra nätresebyråer. Booking.com kan således se alla prisskillnader som hotellen tillämpar i både direkta kanaler och indirekta kanaler och kan, om man så önskar, vidta diskriminerande åtgärder i enlighet därmed, t.ex. genom att nedgradera de aktuella hotellen. Punkt 1.3 i åtagandena förstärks ytterligare av punkt 1.4 som tillåter Booking.com att be hotellen överväga att sänka de rumspriser som läggs ut på Booking.com. Erfarenheter i Sverige och en undersökning i Tyskland visar att kontakter med detta syfte (ofta via telefon) används av nätresebyråer för att uppmana hotell att tillämpa vid prisparitet. Även om Booking.com bara skulle ge en icke bindande prisrekommendation till ett hotell, är det mer än sannolikt Sida 4/12

5 att Booking.com skulle kombinera en sådan rekommendation med en hänvisning till existerande prisskillnader i hotellets olika distributionskanaler och förklara att detta om skillnaderna kvarstår skulle få negativa konsekvenser för hotellet genom att det förlorar förmånerna/incitamenten enligt punkt 1.3 och exempelvis blir väsentligt nedgraderat i Booking.com:s rankning. Det är väl känt att Booking.com inte har dragit sig för att utnyttja sina rankningar för att ta ut högre provisioner från hotellen. Exempelvis fann tingsrätten (Landgericht) i Berlin år 2013 (mål 16 O 148/12) att Booking.com gjort sig skyldigt till att ha vilselett kunder genom att ge en bättre rankningsposition till de hotell som accepterade att betala högre provisioner. Detta trots att Booking.com på sin webbplats skapat intrycket av att rankningen enbart baserades på kundrecensioner och popularitet. Att domstolen i Berlin fann detta vilseledande och det därför stred mot den tyska lagen om otillbörlig konkurrens, har dock inte medfört att Booking.com har stoppat sitt kommersiellt tvivelaktiga beteende utanför Tyskland. Fortfarande anger Booking.com rankningar i exempelvis Sverige, Storbritannien, Frankrike och Italien som Rekommenderade samtidigt som man inte är öppen med att rankningen i hög grad baseras på hur attraktivt hotellet är för Booking.com ur ett rent ekonomiskt perspektiv och inte enbart baseras på kundpreferenser. Slutsatsen man kan dra av detta är att åtagandena endast skulle ersätta hotellens nuvarande avtalsenliga skyldighet att acceptera vid prisparitet med en de factoskyldighet att göra det. Avtalet enligt artikel 101 (1) FEUF skulle ersättas med ett samordnat förfarande tillika förbjudet enligt artikel 101 (1) FEUF. Åtagandena åtgärdar därmed inte konstaterade konkurrensproblem orsakade av de vida prisparitetsklausulerna på ett tillfredsställande sätt. 2.2 Följder för benägenheten att avtala om vida prisparitetsklausuler med andra nätresebyråer Det förefaller osannolikt att åtagandena skulle få några följdverkningar för avtalen med andra nätresebyråer. Det tyska exemplet har tydligt visat att nätresebyråerna i synnerhet Booking.com inte varit villiga att frivilligt ändra sina allmänna avtalsvillkor och att slopa sina vida prisparitetsklausuler, trots att den tyska konkurrensmyndigheten funnit att klausulerna inte är förenliga med tyska och europeiska konkurrensbestämmelser. Booking.com och övriga nätresebyråer intog i stället ståndpunkten att den tyska konkurrensmyndighetens beslut rörande HRS inte var juridiskt bindande för dem. Dessutom ifrågasatte de både marknadsdefinitionen och slutsatserna rörande respektive företags marknadsandelar. Såvitt vi känner till har ingen nätresebyrå ändrat sina avtalsvillkor och slopat sina vida prisparitetsklausuler till följd av HRS-målet i Tyskland. Expedia har nyligen t.o.m. ökat sina ansträngningar att övervaka och upprätthålla hotellens tillämpning av den vida prisparitetsklausulen, med argumentet att deras marknadsandel är knappt 30 % och att den vida prisparitetsklausulen därför täckts av Sida 5/12

6 förordningen om gruppundantag för vertikala avtal. Se i detta sammanhang hovrätten i Düsseldorfs dom av den 9 januari 2015 som till fullo stödjer den tyska konkurrensmyndighetens föreläggande till HRS den 20 december I domen (s. 32) ifrågasätter domstolen om prisparitetsklausuler över huvud taget täcks av förordningen (330/2010) om grupper av vertikala avtal, eftersom prisparitetsklausulerna inte handlar om under vilka förhållanden parterna får köpa, sälja eller återförsälja vissa varor och tjänster och därmed inte uppfyller kraven i artikel 1 (1.) (a) Vertikalt avtal. Därutöver tyder empiriska bevis på att åtagandena sannolikt inte skulle påverka hotellens inställning till att följa vida prisparitetsklausuler hos andra nätresebyråer. Hotellens faktiska och ökande beroende av de dominerande nätresebyråerna är helt enkelt för stort. De individuella hotellen och hotellkedjorna saknar i praktiken den förhandlingsstyrka som skulle behövas gentemot nätresebyråerna. Trots att den tyska marknadsledaren HRS i början av 2013 lovade avstå från att tillämpa sin vida prisparitetsklausul, ledde detta således inte till några kända försök från hotell att påverka Booking.com och andra nätresebyråer att anpassa sig och slopa sina vida prisparitetsklausuler. 2.3 Bästa pris-garanti Punkt 3.1 iii i åtagandena anger att Booking.com ska kunna identifiera de boenden på sin hemsida för vilka Booking.com erbjuder bästa pris-garanti till konsumenten. Punkt 3.1 iii i åtagandena är tydligt oförenlig med punkterna 1.1 och 1.2. Givet att åtagandena förutser ett förbud mot vida prisparitetsklausuler och även undantag från den snäva prisparitetsklausulen, hur ska då Booking.com kunna erbjuda en bästa prisgaranti? Blotta existensen av punkt 3.1 iii visar att Booking.com är mycket väl medvetet om att de föreslagna åtagandena i praktiken inte kommer att medföra att hotellen erbjuder lägre priser i sina egna distributionskanaler eller hos andra nätresebyråer. Det är vidare uppenbart att just bästa pris-garantin kommer att minska eller helt eliminera hotellens vilja att erbjuda lägre rumspriser till andra nätresebyråer. Detta på följande grunder: Booking.com är oomtvistad marknadsledare. Det är därför av stor vikt för hotellen att uppnå topprankning på Booking.com. Det finns empiriska och statistiska bevis på att sannolikheten att få bokningar genom en nätresebyrå minskar exponentiellt med lägre rankning. Bästa pris-garantin kommer såtillvida att vara en av de centrala objektiva faktorer som Booking.com kommer att använda sig av vid rankningen av hotell. Hotell med BPG-ikon kommer att rankas högre än hotell utan BPG-ikon. Även om bästa pris-garanti inte skulle ha någon som helst effekt på rankningen för ett hotell, står det klart att kunder är mer benägna att välja ett hotell med BPG-ikon än ett hotell utan den beteckningen, eftersom det förra ger kunden Sida 6/12

7 tryggheten att få det bästa priset, medan kunden vad gäller det senare alltid skulle vara osäker på om samma boende kan finnas till ett billigare pris någon annanstans. Ur ett psykologiskt perspektiv gör detta stor skillnad. Bästa prisgarantin och dess ikon har en betydande effekt på kundens val mellan det ena eller det andra hotellet. Hotell kommer således att ha ett starkt intresse av att skaffa sig BPG-ikonen. Enligt bästa pris-garantin åtar sig Booking.com att matcha de (låga) priser som erbjuds på andra håll. Proceduren kunder ska följa för att utnyttja bästa prisgarantin beskrivs i detalj på Booking.com:s webbplats. Den medför även betydande administrativa insatser för Booking.com, särskilt med tanke på att garantikraven inte kan hanteras automatiskt utan måste bedömas individuellt från fall till fall. Det torde därför stå klart att Booking.com endast kommer att BPG-märka hotell som i praktiken erbjuder vid prisparitet gentemot Booking.com. Hotell som har differentierad prissättning i sina olika distributionskanaler och som därför skulle kunna ge upphov till eventuella BPG-krav kommer sannolikt inte att få någon BPG-märkning, eller förlora den de har. Totalt sett blir läget detsamma som beträffande Booking.com:s Preferred Partner - program. För att kvalificera sig för detta måste hotellen ovillkorligt och undantagslöst följa den nuvarande vida prisparitetsklausulen i Booking.com:s allmänna avtalsvillkor. Nästan 100 % av hotellen på Booking.com:s första rankningssida är sådana som är medlemmar i Booking.com:s Preferred Partner-program (visas med en tummen upp - ikon). Detta talar för sig självt. Bästa pris-garantier har till syfte att avhålla kunderna från att göra ytterligare prisjämförelsesökningar t.ex. på andra nätresebyråers eller hotells webbplatser och få dem att slutföra bokningen på Booking.com:s webbplats. Bästa pris-garantin är med andra ord ett kraftfullt verktyg för att förebygga inomvarumärkeskonkurrens och ytterligare skydda och öka Booking.com:s dominans. Ingenting hindrar Booking.com från att tilldela BPG-ikonen till hotell som Booking.com vet erbjuder lägre priser på andra håll. Flertalet kunder får sannolikt aldrig kännedom om att samma boende finns till ett billigare pris någon annanstans och, även om kunden skulle få kännedom om det, den maximala förlusten Booking.com kan göra är mellanskillnaden mot det lägre priset. Booking.com har starka incitament att använda sig av den möjligheten, med tanke på den konkurrensfördel den innebär. 3. Åtagandena åtgärdar inte de restriktiva effekterna av snäva prisparitetsklausuler Snäva prisparitetsklausuler har som syfte och effekt att begränsa konkurrensen i synnerhet konkurrensen mellan nätresebyråer och hotellens egna distributionskanaler. Snäva prisparitetsklausuler blockerar hotellens kommersiella frihet att tillämpa de Sida 7/12

8 lägsta priserna i sina egna distributionskanaler och förhindrar på det sättet konkurrensfrämjande prisskillnader inom varumärket. Den tyska konkurrensmyndigheten anförde följande i sitt föreläggande till HRS av den 20 december 2013 (st. 170, 173): För stora hotell, som ofta säljer sina rum via sina egna webbplatser, begränsar prisparitetsklausulerna i synnerhet möjligheten att utforma webbplatser och att erbjuda logi till gynnsammare villkor under vissa perioder. Eftersom hotellen inte betalar någon provision om bokningen görs på deras egen webbplats, skulle de i princip kunna sälja rum där till ett lägre pris än via tredjepartskanaler. [ ] HRS för in ytterligare en konkurrensbegränsning mellan hotellen genom att utsträcka tillämpningen av prisparitetsklausulerna till bokningar över disk. Hotellen kan inte längre sälja ut återstående rum till särskilt gynnsamma priser vid receptionsdisken. Som nämnts ovan bekräftade hovrätten i Düsseldorf efter HRS överklagande i sin dom av den 9 januari 2015 skälen och slutsatserna i den tyska konkurrensmyndighetens föreläggande till HRS den 20 december I den brittiska konkurrensmyndighetens rapport om undersökningen av marknaden för privata bilförsäkringar (Private Motor Insurance Market Investigation report) av den 24 september 2014 (s. 8.15) konstateras att snäva prisparitetsklausuler begränsar konkurrensen på många sätt. konkurrensmyndigheten fann att snäva prisparitetsklausuler kan medföra konkurrensbegränsningar liknande de vida prisparitetsklausulernas, genom nätverkseffekter, och därmed leda till ökade provisionskostnader, minskad innovation och fler inträdesbarriärer för nya aktörer på marknaden. Man fann också att snäva prisparitetsklausuler eliminerar huvudmännens (i vårt fall hotellens) webbplatsers konkurrenstryck på internetplattformarna, vilket också ansågs leda till ökade provisionskostnader och minskad innovation på huvudmännens egna webbplatser. Booking.com:s åtagande åtgärdar inte de snäva prisparitetsklausulernas beskrivna konkurrensbegränsande effekter. Åtagandena stipulerar att Konkurrensverket godkänner Booking.com:s användning av klausulerna (punkt 2). I punkt 2.1 anges att hotellen ska hindras att marknadsföra sina (lägre) priser på egna webbplatser via metasökmotorer. På senare tid har dessa metasökmotorer blivit ett allt effektivare sätt för mindre hotell och hotellkedjor att nå en global publik och utgör därför en viss motvikt till de ledande nätresebyråernas marknadsdominans. De fördelarna detta skapar för konsumenter och för konkurrensprocessen är uppenbara. Det förklarar också varför Booking.com strävar efter att eliminera detta alternativ ur hotellens kommersiella verktygslåda. Dock inte utan motstånd. Metasökmotorn Skyscanner överklagande ett åtagandeförslag som Booking.com lämnat till den brittiska konkurrensmyndigheten (ärendenr CE/ ) och som inkuderade ett försök att kapsla in slutna användargrupper. Den brittiska konkurrensöverdomstolen fann (ärendenr 1226/2/12/14) att ett åtagande innehållande en begränsning av spridningen av specifik prisinformation utanför slutna grupper är konkurrenshämmande. Sida 8/12

9 Att Booking.com föreslår att den snäva prisparitetsklausulen ska tillämpas även på spontant anländande gäster (se fotnot 2) är ytterligare ett tecken på att i motsats till vad Booking.com och andra nätresebyråer hävdar prisparitetsklausulerna inte syftar till att undvika ett påstått snålskjutsproblem, utan snarare till att utradera hotellens egna distributionskanaler och därmed eliminera den återstående rest av inomvarumärkeskonkurrens som nätresebyråerna möter. Om en gäst infinner sig fysiskt och på eget initiativ vid receptionsdisken, kan det per definition inte vara ett snålskjutsproblem eftersom hotellet redan har lyckats få in i gästen. Snålskjutsargumentet som Booking.com åberopar som stöd för sin smala MGN-klausul är dessutom i sak felaktigt: Hotell ökar väsentligt värdet på nätresebyråplattformen genom att i princip vara den enda produkt som erbjuds slutkonsumenterna samt den kund utan vilken nätresebyråerna inte kan existera. Booking.com utnyttjar ofta hotellens varumärke, namn och goda rykte kommersiellt. Booking.com gör exempelvis betydande marknadsföringsinvesteringar på sökmotorer som Google. När användaren skriver in namnet på ett hotell i Google dirigeras han eller hon i stort sett undantagslöst till Booking.com och inte till hotellets egen webbplats. På det sättet kan Booking.com locka till sig kunder som letar efter ett speciellt hotell (navigeringssökning) och inte efter Booking.coms webbplats (informationssökning). Ett hotell skulle behöva göra mycket stora investeringar i innovationer och teknologi för att ens märkbart kunna konkurrera med de stora nätresebyråerna. Snålskjutsfrågan aktualiseras oftast bland företag som konkurrerar på en gemensam marknad. Booking.com:s argumentation faller på att hotell inte finns med på den relevanta marknaden. I sin dom av den 9 januari fann hovrätten i Düsseldorf, rörande snålskjutsfrågan, att denna [nätresebyråns] framställning uppfyller inte de krav som ställs på en välgrundad och begriplig sakframställning om storleken av den påstådda effektivitetsvinsten (sid. 35). Domstolen är övertygad om att nätresebyråernas egna ekonomiska intressen kommer att föranleda dem att överväga en strategi för hur de ska öka attraktionskraften i sin portal, exempelvis genom specialerbjudanden, reklam, billiga rumspriser på hotell (sid. 36). Vidare ger undantagsbestämmelserna i punkt 2.2 i åtagandena som ger intrycket av att utgöra betydande undantag från den snäva prisparitetsklausulen inte ger hotell några realistiska möjligheter att marknadsföra sina egna distributionskanaler: Booking.com lovar att avstå från att tillämpa de snäva prisparitetsklausulerna endast så länge så länge som villkoren i nämnda undantagsbestämmelser uppfylls. Notera att Booking.com inte åtar sig att i sin tur införa tydliga Sida 9/12

10 bestämmelser rörande dessa undantag från den snäva prisparitetsklausulen i sina allmänna villkor. Undantagsvillkoren i punkt 2.2i kräver att hotellet har tillgång till för ändamålet anpassade databaser, något de flesta hotell och många hotellkedjor saknar. Undantaget för slutna kundgrupper saknar därmed praktisk relevans för merparten av hotellen i inom EES. Undantaget gäller inte om respektive priser eller rabatter offentliggörs. Det är i praktiken omöjligt för ett hotell att kontrollera eller att garantera att rabatter för slutna kundgrupper inte "offentliggörs", i synnerhet som undantagsvillkoret inte begränsas till att gälla hotellets eget offentliggörande av pris- eller rabattinformationen. Det kan således vara tillräckligt om en enskild gäst, som fått en speciell rabatt enligt punkt 2.2, publicerar informationen på en blogg eller på Tripadvisor. Dessutom medför förbudet mot att offentliggöra relevanta rabatter att hotellen i praktiken inte kan marknadsföra specialerbjudanden mot slutna kundgrupper eller företagskunder. 4. Åtagandena lägger en grund för missbruk av dominerande ställning Booking.com är den dominerande nätresebyrån i EES-området, oaktat om den relevanta geografiska marknaden definieras nationellt eller över hela EES-området. Dominerande företags användning av prisparitetsklausuler strider mot artikel 102 FEUF. Klausulerna leder till avsevärda utestängningseffekter genom att de hindrar nya aktörer att ta sig in på marknaden. Detta var också den tyska konkurrensmyndighetens åsikt i föreläggandet mot HRS den 20 december 2013 (s. 236 ff). Vid en bedömning av prisparitetsklausulers negativa effekter, bör man ta hänsyn till hur klausuler med liknande ekonomiska effekter behandlas i artikel 102 FEUF speciellt de s.k. engelska klausulerna samt avtal om ensamrätt. Liksom prisparitetsklausuler eliminerar engelska klausuler hemlig konkurrens och ger därmed förmånstagaren ett betydande skydd mot konkurrens. Både engelska klausuler och prisparitetsklausuler skapar utestängningseffekter genom att de avskräcker konkurrenter från att erbjuda förmånligare villkor till den part som är bunden av den klausulerna. Därför bör både prisparitetsklausuler och engelska klausuler bedömas på samma sätt enligt artikel 102 FEUF. Dominerande företags användning av engelska klausuler betraktas i allmänhet som missbruk (se EG-domstolens dom 13 februari 1979, mål 85/76, st. 107 f. Hoffmann- La Roche). Även dominerande företags användning av avtal om ensamrätt är missbruk (Meddelande från kommissionen Vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 i EG-fördraget på företags missbruk av dominerande ställning genom utestängande åtgärder, OT C 45 den 24 februari 2009, s. 7 20, p. 32 ff). Mot den bakgrunden bör man även betrakta prisparitetsklausuler som missbruk enligt artikel 102 FEUF. Sida 10/12

11 Den snäva prisparitetsklausulens utestängande effekter bör också beaktas i de (normala) fall där hotell saknar egna skräddarsydda verktyg för onlinebokning och därför har integrerat en nätresebyrås bokningswidget på sin egen webbplats. Om ett hotell exempelvis använder Expedias bokningswidget, skulle det på grund av den snäva prisparitetsklausulen inte kunna erbjuda lägre priser via denna nätresebyrå. Den snäva prisparitetsklausulen ger således Booking.com ett kraftfullt verktyg för att hindra hotell att använda konkurrerande nätresebyråers bokningswidgetar på hotellens egna hemsidor. Därmed uppnår man över tid vid prisparitet, vilket som anförts ovan är ett missbruk i sig. Ett accepterande av det föreslagna åtagandet skulle följaktligen medföra att Booking.com:s användning av prisparitetsklausuler, oavsett om de betecknas snäva eller vida, blir bestående. Därmed skulle de lägga grunden för ett möjligt missbruk av Booking.com:s dominerande ställning. 5. Föreslagen tidsbegränsning är otillräcklig I punkt 5 förutsätts åtagandet gälla i endast tre år. Förslaget bortser från att prisparitetsklausulernas effekter inte är övergående utan permanenta. För att lösa ett konstaterat konkurrensproblem borde ett fungerande åtagande självfallet gälla utan tidsbegränsning. 6. Åtaganden bör undvikas på områden där oklarhet råder Det är ytterst tveksamt om åtaganden av det slag som Booking.com har föreslagit är lämpliga i sig, för att åtgärda konstaterade konkurrensproblem. När det föreligger konkurrensrättsliga oklarheter, som användningen av prisparitetsklausuler vid nätdistribution via marknadsdominerande distributionsportaler, är det därför nödvändigt att saken leder till att Konkurrensverket i Sverige, liksom i andra länder, fattar principbeslut i frågan och inte till att man accepterar individuella åtaganden från en dominerande part. Hovrätten i Düsseldorf fann i sin dom i HRS-målet (sid. 37) att den tyska konkurrensmyndigheten gjort rätt då man med hänsyn till alla inblandande parters rättssäkerhet inte accepterat de åtaganden HRS hade erbjudit. 7. Sammanfattning Booking.com:s åtaganden bör avvisas på formella grunder, på grund av formuleringarnas tvetydiga och delvis motsägelsefulla innehåll. Booking.com:s åtaganden åtgärdar inte på ett acceptabelt sätt de konkurrensproblem som uppstått som ett resultat av snäva och vida prisparitetsklausuler. Tvärtom Sida 11/12

12 förstärker och förlänger åtagandena redan existerande konkurrensbegränsningar och bör därför avvisas av substantiella skäl. Booking.com:s åtaganden framstår vid en djupare analys som vilseledande, med ett bakomliggande konkurrenshämmande syfte. Föreligger ett sådant uppsåt, diskvalificerar det enligt vår uppfattning Booking.com som trovärdig part i målet. Sida 12/12

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket KKV1000, v1.1, 2010-05-05 2014-12-15 Dnr 596/2013 1 (7) Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket Inledning och syftet med denna uppmaning Konkurrensverket utreder

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../..

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

Läs mer

Ombud: Advokaterna Kent Karlsson och Christina Mailund, Kastell Advokatbyrå, Box 7169, 103 88 Stockholm

Ombud: Advokaterna Kent Karlsson och Christina Mailund, Kastell Advokatbyrå, Box 7169, 103 88 Stockholm KKV2019, v1.5, 2013-12-16 BESLUT 2015-04-15 Dnr 596/2013 1 (11) Part Bookingdotcom Sverige AB, org.nr 556733-1706, Östermalmsgatan 87 C, 114 59 Stockholm, och Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE,

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Påstått konkurrensproblem

Påstått konkurrensproblem KKV1024, v1.5, 2014-03-10 BESLUT 2014-10-30 Dnr 559/2013 1 (6) Påstått konkurrensproblem Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. Ärendet Klagomålet Den 25 september

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Innehåll Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Avsnitt I. Allmänt om konkurrensrätten i Sverige... 1 1. Inledning... 3 2. Syfte och ändamål... 9 3. Huvuddragen i EUs konkurrensregler

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

KOMMISSIONENS MEDDELANDE

KOMMISSIONENS MEDDELANDE SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2010 KOM(2010) 100 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

Nytt gruppundantag och nya riktlinjer för distributions- och andra vertikala avtal

Nytt gruppundantag och nya riktlinjer för distributions- och andra vertikala avtal Nytt gruppundantag och nya riktlinjer för distributions- och andra vertikala avtal Under de tio år som passerat sedan det tidigare gruppundantaget för vertikala avtal började gälla har stora detaljhandlare

Läs mer

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien ---f----- REG ERI NGSKANSLIET 2010-01-20 Utri kesdepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien Svar på motiverat yttrande angående

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

ERT-SEMINARIET DEN 23 AUGUSTI 2013 I vilken utsträckning gäller konkurrensrätten för upphandlade avtal en kritisk analys av aktuell rättspraxis

ERT-SEMINARIET DEN 23 AUGUSTI 2013 I vilken utsträckning gäller konkurrensrätten för upphandlade avtal en kritisk analys av aktuell rättspraxis ERT-SEMINARIET DEN 23 AUGUSTI 2013 I vilken utsträckning gäller konkurrensrätten för upphandlade avtal en kritisk analys av aktuell rättspraxis FÖREDRAG BASERAT PÅ ARTIKELN I EUROPARÄTTSLIG TIDSKRIFT 4/2012

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 402/2010 1 (6) Part Make Up Store AB, org. nr. 556437-6795, Kungsgatan 5, 111 43 Stockholm Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101

Läs mer

EG:s konkurrensrätt. Vladimir Bastidas Venegas LL.M. Jur.kand. Stockholms Universitet 08-16 43 19 vladimir.bastidas@juridicum.su.

EG:s konkurrensrätt. Vladimir Bastidas Venegas LL.M. Jur.kand. Stockholms Universitet 08-16 43 19 vladimir.bastidas@juridicum.su. EG:s konkurrensrätt Vladimir Bastidas Venegas LL.M. Jur.kand. Stockholms Universitet 08-16 43 19 vladimir.bastidas@juridicum.su.se Föreläsningens struktur Konkurrensrättsteori Syftet med EG:s konkurrensregler

Läs mer

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Post & Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Nummerupplysningsföretagen

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:6 2008-04-11 Dnr B 2/07 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

Påstått konkurrensproblem avgifter för taxiframkallning m.m. på Arlanda flygplats

Påstått konkurrensproblem avgifter för taxiframkallning m.m. på Arlanda flygplats KKV1004, v1.4, 2013-12-18 BESLUT 2014-05-23 Dnr 455/2013 1 (5) Svenska Taxiförbundet m.fl. Att: Den nya välfärden Chefjuristen Pär Cronhult Box 5625 114 86 STOCKHOLM Påstått konkurrensproblem avgifter

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-12-12 444 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Johan Å 187 77 Täby MOTPART Håkan H Webshop Trollhättan 461 42 Trollhättan SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-24 Dnr 27/2010 1 (6) Räddningshälsan i Stockholm AB Idrottsvägen 4 134 40 Gustavsberg Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård Konkurrensverkets

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Optik Smart Eyes AB, Kyrkogatan 18, 411 15 Göteborg Ombud: advokaten S. E., Advokatfirman E. AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg

Optik Smart Eyes AB, Kyrkogatan 18, 411 15 Göteborg Ombud: advokaten S. E., Advokatfirman E. AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:19 2008: Datum 2010-06-30 Dnr C 20/09 KÄRANDE Glasögonfabriken i Göteborg AB, c/o Glasögonfabriken i Sverige AB, Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 maj 2012 B 3272-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART J-A S SAKEN Artskyddsbrott ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2004 T 2280-02 KLAGANDE BMA Ombud: advokaten JB MOTPART FV Ombud: advokaterna ML och ES SAKEN Fastställelsetalan m.m. ÖVERKLAGAT

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03 KÄRANDE L. Optiker Aktiebolag, 556150-0256, Box 104, 461 23 TROLLHÄTTAN Ställföreträdare: styrelseledamoten P. L., adress som ovan SVARANDE Axet Optik

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 2012-11- 27 nn, Ordn.nr /S20 Adressat Anna Cecilia Nilsson

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 Stockholm Aktbilaga 51 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, tillika protokollförare, Karin Lindell, Per Eklund, Jonas Häckner, Jerker Holm och Anders Stenlund

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Jur.dr.des.(HSG), jur.kand. Magnus Schmauch Rättssekreterare Domare Páll Hreinsson EFTA-domstolen Detta föredrag uttrycker endast personliga åsikter

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

Redogörelse för tillsynsärendet Datainspektionen har uppmärksammat att kreditupplysningar publiceras på bl.a. följande webbplatser:

Redogörelse för tillsynsärendet Datainspektionen har uppmärksammat att kreditupplysningar publiceras på bl.a. följande webbplatser: Beslut Dnr 2008-05-16 1644-2006 Advokatfirman Lindahl KB Att: Lars B Melin Box 11911 404 39 GÖTEBORG Ombud för: Business Check i Sverige AB Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) Datainspektionens

Läs mer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer 1 (5) 2013-06-12 Dnr SU FV-1.1.3-1062-13 Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Effektivare konkurrenstillsyn (SOU 2013:16) Sammanfattning Juridiska fakultetsnämnden avstyrker

Läs mer

Informations- och förbudsförelägganden

Informations- och förbudsförelägganden KONSUMENTOMBUDSMANNEN [ KONSUMENTVERKET*""""" KONSUMENTOMBUDSMANNEN 'NK. 2015-09m f FÖRELÄGGANDE 2015-09-08 FF 2015:4 b IF 2015:3 b Dnr 2014/1211 uy 2* ^. ^.l.^...isjvedfonenet AB ""Björkgatan 77 753 23

Läs mer

Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien)

Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien) Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien) Vladimir Bastidas Venegas Doktorand, SU Fakta Direktiv 2004/113 om likabehandling av män

Läs mer

CMC MARKETS CHART FORUM

CMC MARKETS CHART FORUM CMC MARKETS CHART FORUM Termer med stor begynnelsebokstav skall ha samma betydelse som i Villkoren. Läs dessa regler noga. Dessa regler gäller för dig om du är en kund med ett live-konto eller användare

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n 9 B n E f n L n u q T nr n, 74/9nnq 1 ffi. Swedish Competition Authority 2010-09-08 Dnr 374/2009 1(5) \ Tele2 Sverige AB:s och Telenor Sverige AB:s samarbete om nätinfrastruktur för mobila tele- och datatjänster

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 december 2010 KLAGANDE AA Ombud: Chefjurist Pär Cronhult Jur. kand. Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Årjängs kommun Box 906 672 29

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 GWA ARTIKELSERIE Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 Vad är parallellimport? Med parallellimport avses det förhållandet

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2009:20 2008: Datum 2009-07-06 Dnr C 5/09 ÖVERKLAGAT BESLUT KLAGANDE Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 februari 2010 T 4783-08 KLAGANDE 1. Naturvårdsverket 106 48 Stockholm 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:25 2005-06-30 Dnr A 4/04

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:25 2005-06-30 Dnr A 4/04 1 MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:25 2005-06-30 Dnr A 4/04 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut den 15 april 2004, dnr 727/2003, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Svenska försäkringsmäklares förening,

Läs mer

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58)

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) KKV1007, v1.1, 2010-03-04 YTTRANDE 2010-03-25 Dnr 729/2009 1 (5) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) Fi2009/1548 Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73)

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73) Sundbyberg 2007-12-05 Vår referens: Stefan Eklund Åkerberg Tel. 08-546 40 422 Diarienummer 07-206 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över LSS-kommitténs

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2010-03-24 Vilka är MAQS? Ledande fullservicebyrå i Östersjöregionen 280 personer med kontor i

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:20 2007-09-21 Dnr C 31/06

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:20 2007-09-21 Dnr C 31/06 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:20 2007-09-21 Dnr C 31/06 KÄRANDE Eniro Sverige AB, 169 87 STOCKHOLM Ombud: advokaten M. J. S. & Partners Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan 7, 114 32 STOCKHOLM SVARANDE Millivanilli

Läs mer

MÖJLIGHETEN ATT ÖVERKLAGA FRIVILLIGA ÅTAGANDEN ENLIGT 3 KAP. 4 KL

MÖJLIGHETEN ATT ÖVERKLAGA FRIVILLIGA ÅTAGANDEN ENLIGT 3 KAP. 4 KL Möjligheten att överklaga frivilliga åtaganden enligt 3 kap. 4 KL MÖJLIGHETEN ATT ÖVERKLAGA FRIVILLIGA ÅTAGANDEN ENLIGT 3 KAP. 4 KL Johan Karlsson* & Peter Alstergren** 1. INLEDNING Ett företag som är

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

COMPETITION GUIDELINES

COMPETITION GUIDELINES 1 (5) COMPETITION GUIDELINES Riktlinjer för konkurrens för SSG Standard Solutions Group AB, fd SSG Teknik AB Dessa riktlinjer är branschorganisationens antitrustriktlinjer med särskild inriktning på varje

Läs mer

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande.

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande. REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Dnr 2009-12-03 AdmD-414-2009 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Statens energimyndighets rapport (ER 2009:28) om ursprungsgarantier för förnybar energi (Ert dnr N2009/7486/E)

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm 2008-02-20 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till ändring av Direktiv 2006/112/EG avseende hanteringen av

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM)

Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2009-10-27 Stockholm Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Dnr 478-09 Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM) Inledning Hovrätten noterar inledningsvis

Läs mer

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) YTTRANDE 1 (5) Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) (Fi2014/2275) Inledande synpunkter Hovrätten

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner

Nya upphandlingsdirektiv på gång vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner vilka förändringar innebär de? SOI:s Årskonferens den 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner 2 Agenda Inledning Förslaget till nya upphandlingsdirektiv Sociala hänsyn Intressekonflikter och

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-10-10 207 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockholmshem AB Box 9003 102 71 Stockholm Ombud: Prodocon AB, Gårda Torget 2 412 50 Göteborg MOTPART Name Navigation

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden) KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden) KOMMISSIONEN 24.2.2009 C 45/7 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN KOMMISSIONEN Meddelande från kommissionen Vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Verksjuristen Patrik Havermann 2015-02-20 2013/414 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Eniro 118 118 AB, 556476-5294 Gustav

Läs mer

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING Dessa riktlinjer gäller endast elektronisk handel mellan företag och konsumenter och ej för transaktioner mellan företag. DEL TVÅ ALLMÄNNA PRINCIPER I. ÖVERSKÅDLIGT

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Rapporten Förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland Ju 2007/2528/DOM

Rapporten Förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland Ju 2007/2528/DOM 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND Remissyttrande Datum Dnr 2007-08-07 48/2007 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Rapporten Förbättrad samordning av rättsväsendets

Läs mer

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten Stockholm 2008-09-19 Dnr 384/08 SVEA HOVRÄTT Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet (SOU 2008:47) Frågor om hyra och bostadsrätt (Ju2008/4174/L1) Sammanfattning Hovrätten instämmer i allt väsentligt

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 KÄRANDE Inwido Sverige AB, 556583-4693, Box 153, 574 22 Vetlanda Ombud: advokaten H-G. F. och jur.kand. M. J., Gärde Wesslau Advokatbyrå, Box 684,

Läs mer

Marknadsföringssamarbete och konkurrensrätt

Marknadsföringssamarbete och konkurrensrätt Institutionen för handelsrätt Handelsrätt D Department of Commercial Law Uppsats VT 2005 Marknadsföringssamarbete och konkurrensrätt Författare: Daniel Bergström Handledare: Kjell Adolfsson Sammanfattning

Läs mer

Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag

Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag En utveckling av till Energimyndighetens ER 2013:04 Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Bakgrund Energimyndigheten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 maj 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 18 april 2013 i mål nr 6051-12

Läs mer

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Lena Maier/LE Till Justitiedepartementet LÖNEGARANTI VID FÖRETAGSREKONSTRUKTION (Ds 2003:17) ---------------------------------------------------

Läs mer