Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller"

Transkript

1 Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller 1. Varför har Boverket och Naturvårdsverket inte en gemensam vägledning? Eftersom vi på respektive myndighet jobbar utifrån olika lagstiftningar (Boverket har planoch bygglagen och Naturvårdsverket miljöbalken) så har vi valt att inte ge ut en gemensam vägledning. Det viktigaste är att vägledningarna inte motsäger varandra utan att vi har samma användningsområde och angivna ljudnivåer och att det finns en röd tråd mellan våra respektive vägledningar. 2. Varför är det så låga nivåer för industribuller jämfört med trafikbuller? De föreslagna ljudnivåerna skiljer sig från nivåerna i trafikbullerförordningen. Det finns tre motiv till att industribuller (ibland) bör bedömas strängare än annat omgivningsbuller: Tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat. Det vill säga industribuller är (ibland) mer störande, det är enklare rent tekniskt att åtgärda vid källan och (ibland) till en lägre kostnad. Dessutom är av historiska skäl riktvärden för olika källor baserade på helt olika mål och bedömningsunderlag. Det finns därför ett mer långsiktigt behov av översyn av de riktvärden vi har för olika källor. Trafikbullerriktvärdena är satta med tanken att samhället accepterar viss andel störda. Riktvärden för industribuller var ursprungligen tänkta som utgångspunkt för vidare bedömning, men har genom praxis i stället etablerats som gränsvärden. 3. Natten har förkortats med en timme jämfört med Naturvårdsverkets tidigare vägledning om externt industribuller. Vad är motivet till ändringen? I vägledningen ändras dygnsindelningen vid exponering för industribuller. Detta överensstämmer med den reglering som gällt sedan länge i Sverige för annat omgivningsbuller. Nattperioden är åtta timmar för allt slags trafikbuller enligt EU:s direktiv om omgivningsbuller (2002/49/EG) och den svenska förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675). Sverige har valt en nattperiod som sträcker sig från kl till Eftersom buller från olika källor, såsom industri och trafik, ofta pågår samtidigt och kan vara svåra att åtskilja, har det bedömts lämpligt att reglera definitionen av nattperioden så likartat som möjligt. Detta också med hänsyn till att omgivningsbuller beroende på omständigheterna kan bedömas både som trafikbuller och som industribuller. Nattperioden för industribuller jämställs i vägledningen med den som gäller sedan tidigare för trafikbuller. I Boverkets byggregler regleras buller inomhus. De maximalnivåer från yttre bullerkällor som byggreglerna medger inomhus nattetid i bostaden sedan tidigare definierar nattperioden till tiden mellan kl och

2 4. Omfattas även småhus? Vad gäller för luftvärmepumpar på villor? Ja, buller från teknisk utrustning som exempelvis fläktar, kompressorer, kylaggregat och värmepumpar omfattas av vägledningen, även om det är i en villabebyggelse. 5. Varför ger ni inte ut vägledning om den totala ljudnivån från samtliga förekommande källor? Vad är motivet till att avgränsa till enbart industri och verksamheter? För att kunna göra en bedömning av om bullerexponeringen på en plats är acceptabel så är det nödvändigt att väga in den totala bullerbelastningen och utifrån det göra en samlad bedömning. Denna vägledning gäller industri och verksamhetsbuller och det är inte möjligt att då väga in vilka nivåer som kan accepteras från trafik eller andra källor. När nivån från industrin/verksamheten har beskrivits och jämförts med förslaget till vägledning, så bör även andra förekommande källor beaktas. Parallellt med denna vägledning har även en förordning med riktvärden om trafikbuller beslutats av regeringen. Eftersom vägledningen ger möjlighet att arbeta med bulleranpassad bebyggelse och andra kompensationsåtgärder på liknande sätt som tillämpas för trafikbuller, är det Boverkets bedömning att buller från flera källor tills vidare får hanteras och bedömas utifrån de olika vägledningar och underlag som finns tillgängliga. Givetvis bör man undvika placering av byggnader som exponeras för buller från flera källor från olika håll. 6. Varför anges att ljudnivån ska uppfyllas vid fasad och inte enbart utanför fönster? Att ljudnivån ska uppfyllas vid fasad säkerställer en god ljudmiljö för berörda bostäder. Frågan kan inte enbart reduceras till att handla om möjlighet att ha fönster på glänt. Det är den samlade ljudmiljön utomhus som har betydelse för bedömningen. Burspråk och andra utskjutande fasaddelar som åtgärd för att begränsa bullret vid bakomliggande fasader, kan med fördel användas som komplement för att förbättra ljudmiljön, men huvudregeln är att uppfylla angivna nivåer utmed hela den berörda fasaden. Att angiven nivå bör uppfyllas vid fasad är även i enlighet med den nyligen beslutade förordningen om riktvärden för trafikbuller. 7. Vad är vägledningens juridiska status jämfört med allmänna råd? Genom föreskrifter och allmänna råd verkar Boverket för en enhetlig tillämpning av plan och bygglagen. En föreskrift är bindande och kräver riksdagens eller regeringens bemyndigande i lag eller förordning. Boverkets allmänna råd är rekommendationer om tillämpning av lagar, förordningar och föreskrifter. Allmänna råd är regler. En vägledning är inte regler, utan innehåller mer av resonemang, avgränsningar, utgångspunkter, förtydliganden och illustrationer till regler. En vägledning kan också innehålla förarbetsuttalanden och hänvisningar till andra handböcker och publikationer. Genom att förmedla exempel och föreslå metoder underlättas handläggning och beslut. Denna vägledning tjänar som ett kunskapsstöd för lagstadgade hänsynstaganden till industrioch annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder. Vägledningen har därmed ingen rättslig verkan i juridisk mening. Boverket avser att senare komplettera denna vägledning med allmänna råd. En del av formuleringarna i vägledningen ansluter därför till förekommande språkbruk i allmänna råd. 8. Varför är inte buller från trafik/ fordon alltid trafikbuller? Enligt Boverkets och Naturvårdsverkets vägledningar om industri och annat verksamhetsbuller är huvudprincipen att buller från trafik inom verksamhetsområdet ska bedömas som industribuller, medan buller från trafiken utanför verksamhetsområdet ska bedömas som trafikbuller. Det kan ju handla om buller från samma fordon som kör in på verksamhets

3 området respektive ut ur detta. Varför ska inte allt buller från fordon klassas som trafikbuller? När det gäller trafik inom verksamhetsområdet är bedömningen att verksamhetsutövaren i allmänhet har ett större inflytande över vilka tider som fordon rör sig på området, hur de rör sig, typ av fordon och när tomgångskörning förekommer Verksamhetsutövaren bedöms alltså ha större rådighet över trafiken inom verksamhetsområdet än vad en väghållare i allmänhet har. Dessutom kan buller från fordon inom ett verksamhetsområde utgöra en betydande del av bullret från hela verksamheten. Boverket och Naturvårdsverket anser därför att buller från fordon inom verksamhetsområdet bör räknas som industribuller. När det gäller trafik utanför verksamhetsområdet är däremot bedömningen att väghållaren har en relativt begränsad möjlighet att styra fordonsmängder, fordonstyper och tider för trafik på vägen. Buller från fordon inom ett verksamhetsområde har ofta också en mer störande karaktär än den mer flödande trafiken utanför området. Inom ett verksamhetsområde är det vanligt att fordon står på tomgång, backar och vänder, medan mät och beräkningsmetoder för trafikbuller är anpassade för ett mer flödande förlopp när fordon närmar sig, passerar och avlägsnar sig. 9. Varför ger ni inte vägledning om lågfrekvent buller? Lågfrekvent buller anses ju vara särskilt störningsframkallande, och är dessutom svårare att dämpa eller skärma jämfört med vanligt hörbart buller. Varför innehåller Boverkets och Naturvårdsverkets vägledningar så lite stöd för hur lågfrekvent buller ska kunna hanteras i planläggning och tillsyn? Det stämmer att lågfrekvent buller från yttre ljudkällor utgör en särskild problematik. Men vägledningarna gäller buller utomhus, och för lågfrekvent buller saknas vägledande nivåer för buller utomhus. För lågfrekvent buller inomhus har Folkhälsomyndigheten tagit fram allmänna råd (FoHMFS 2014:13). I Boverkets vägledning anges att särskild hänsyn bör tas vid bostadsbyggande om det finns yttre bullerkällor som avger lågfrekvent buller. Detta gäller även i zon A, där ljudnivåerna mätta i dba är förhållandevis låga. Men lågfrekvent buller är i dagsläget framför allt en innemiljöfråga, som handlar dimensionering av ytterväggar och fönster, vilket bör tas upp i det tekniska samrådet. Därmed faller det utanför Boverkets vägledning som handlar om detaljplaneläggning och bygglovprövning. 10. Är det ok med hel inglasning av balkong som metod för att klara ljudnivån vid uteplats? Hur stor del av en balkong får vara inglasad? En helt inglasad balkong eller uteplats erbjuder inte utevistelse och bör därför inte användas som metod för att begränsa bullret. Normalt bör halv eller i enstaka fall tre fjärdedels inglasning av balkong eller uteplats accepteras som åtgärd för att begränsa bullret på uteplatsen. 11. Hur planera vid verksamheter med miljötillstånd med särskilda bullervillkor? Läs mera i Nya steg för en effektivare plan och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller (Lagrådsremiss ).

4 12. Hur är det med buller från idrottsanläggningar, exempelvis fotbollsplaner? Travbanor? Varför omfattas de inte av denna vägledning? Omfattas ljud från mänskliga aktiviteter som ljud från lekplatser, skolgårdar, idrottsplatser, högtalare av denna vägledning? Denna vägledning omfattar inte ljud som alstras av människor, till exempel ljud från lekande barn, skolgårdar men också ljud från publik vid idrottsutövning. Oavsett förhållandet att ljud som frambringas av människor i sådana situationer kan vara störande, och ofta föranleder tillsynsärenden, är ljudkaraktären vanligtvis väsentligen annorlunda än den som härrör från industri och annat verksamhetsbuller. Bullret är ofta spontant och tillfälligt. Verksamheten är inte heller alla gånger i egentlig mening organiserad. Rådigheten över sådant buller blir ofta diffus och praxis är inte entydig. 13. Vad betyder liknande ljudbild/ljudkaraktär? Med en snarlik ljudkaraktär menas att ljud från olika källor påminner om varandra. Det kan bero på att ljuden har ett likartat innehåll eller ljudmönster beroende på frekvenser, register eller utbredning och genomtränglighet. Visslande ljud, bastoner, dunsar, ljud från sirener eller andra larm kan uppfattas som högst likartade trots att de härrör från helt skilda verksamheter. Avstånd och omgivningens akustiska påverkan kan också påverka ljudet i en mer enhetlig riktning. Ljudens snarlika karaktär kan innebära att de bör bedömas på ett motsvarande sätt i både planläggning och tillsyn eftersom störningen kan vara likartad. 14. Varför inte maximal ljudnivå på dagen? Höga maximala ljudtoppar ger främst en påverkan på sömn och taluppfattbarhet. Alltför många höga maxnivåer dagtid begränsas genom att den ekvivalenta ljudnivån är lågt satt. 15. Vad finns det för forskningsunderlag om industribuller? Naturvårdsverket har finansierat en kunskapsöversikt över trafik och industrirelaterat buller och relevant forskning om hälsopåverkan, NV rapport 6553, Arbetet består av en litteraturstudie med slutsatser av dagens kunskap och behov av framtida forskningsinsatser. I undersökningen framgår att det endast finns ett fåtal studier kring industribuller och hälsa och de som finns handlar uteslutande om subjektiva störningsupplevelser i enkätundersökningar. De fåtaliga studier som gjorts av störningsgraden från industribuller visar att störningsupplevelsen är likartad vägtrafik, men betydligt mindre störande än flyg och vindkraftsbuller. Industribullret är uppemot tre decibel mer störande. Som de flesta andra störningsstudier är materialet baserat på boende i redan etablerade bostadsområden, och omfattar inte nybyggda bostäder. Det är viktigt att betona att industribuller inte är ett homogent begrepp. Det består ofta av buller som störningsmässigt kan jämföras med trafikbuller, som trafik i anslutning till verksamheten och monotont fläktljud, men det kan också bestå av starka tillfälliga ljud, dunsar och rena toner, det vill säga buller som är av särskilt störande karaktär. Området är dåligt utforskat men den kunskap som finns beskriver att hälsopåverkan av industribuller är jämförbar med trafikbuller så länge dess karaktär inte innehåller återkommande inslag av exempelvis slagljud, gnissel, tonalt ljud och låga frekvenser. Det är därför viktigt att definiera en verksamhets buller och arbeta med att begränsningar vid källan. Samtidigt ska påpekas att inte heller buller från väg och järnvägstrafik är homogent. Det förekommer särskilt störande ljud även från trafiken i form av spårskrik, buller från motorcyklar och tunga trafik eller andra särskilt bullrande fordon.

5 16. Varför ska zonerna gälla överallt? Vore rimligt med andra nivåer i stadskärnor jämfört med nivåerna i mindre tätorter och ytterområden? Kan ortsvanligheten vara styrande för nivåerna? De ljudnivåer som vägledningen rekommenderar grundar sig på olägenhetsbegreppet i planoch bygglagen och miljöbalken. Eftersom riktvärdena ska tillgodose och trygga människors hälsa och säkerhet är de enhetliga oavsett lokaliseringen av bostadsbyggnad. Överskridanden bör föranleda kompensationsåtgärder. Ljudnivåer under riktvärdena innebär däremot en flexiblare planläggning, men vägledningen framhåller att bästa möjliga ljudnivå alltid eftersträvas. I skadeståndsrätten är begreppen ortsvanlighet och allmänvanlighet etablerade. Begreppen som ingått i den tidigare miljöskadelagen, återfinns numera i miljöbalkens 32 kapitel. Kännetecknande för begreppen ortsvanlighet och allmänvanlighet är att ersättning för skada endast utgår om störningen är sådan att den inte skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena på orten eller till dess allmänna förekomst under jämförliga förhållanden. De ljudnivåer som redovisas för bostadsbebyggelse i denna vägledning utgår emellertid från risken för skadlig påverkan på människors hälsa. Människors hälsa och säkerhet är ett allmänt intresse i plan och bygglagen. Vare sig ortsvanligheten eller allmänvanligheten får enligt vedertagen praxis medföra risk för människors hälsa. Gränsen för vad som skäligen bör tålas med hänsyn till ortsvanlighet eller allmänvanlighet blir därmed generellt lägre än vad som kan tillåtas med hänsyn till människors hälsa. Ortsvanlighet blir mot denna bakgrund inte tillämpbart i denna vägledning.

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V PROJEKTGRUPP Anne Hallin Claes Halling Magnus Lindqvist Leif Åkerlöf Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB Länsstyrelsen i Stockholms län Stockholms stad, Miljöförvaltningen Åkerlöf

Läs mer

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Boverket juni 2013 Titel: Förslag på

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer. God ljudmiljö. mer än bara frihet från buller

Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer. God ljudmiljö. mer än bara frihet från buller Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer God ljudmiljö mer än bara frihet från buller rapport 5709 maj 2007 God ljudmiljö mer än bara frihet från buller NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Regler vid uppsättning av antennmaster Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Regler vid uppsättning av antennmaster Föreningen Sveriges Sändareamatörer Regler vid uppsättning av antennmaster av Föreningen Sveriges Sändareamatörer Med tillstånd av författaren, Karlsborg/Vårgårda den 16/9 2000. 1 Det är viktigt att känna till vilka regler som gäller, och

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Hur tillämpas miljöbalkens rimlighetsavvägning?

Hur tillämpas miljöbalkens rimlighetsavvägning? Hur tillämpas miljöbalkens rimlighetsavvägning? Hur tillämpas miljöbalkens rimlighetsavvägning? Tore Söderqvist 1, Giedre Jirvell 2, Mikael Malmaeus 3, Emma Roseman 2, Annika Tegeback 3, Josefine Gotting

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m.

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m. regeringsuppdrag rapport 2014:27 Rapport 2014:38 Boverkets Översyn nulägesbeskrivning av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. en del av romsk inkludering 2012 2032 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer