ttidningen Energiministern spår många nya jobb! Medvind för Hammerdals Betonggjuteri Sid 4 Katharina får världen som arbetsplats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ttidningen Energiministern spår många nya jobb! Medvind för Hammerdals Betonggjuteri Sid 4 Katharina får världen som arbetsplats"

Transkript

1 v i n d k r a f nummer ttidningen Energiministern spår många nya jobb! Sid 3 Medvind för Hammerdals Betonggjuteri Sid 4 Kyrkan får kraft från ovan Sid 14 Katharina får världen som arbetsplats Sid 19 Vindkraft räddar glesbygden i Härjedalen sid 28 Bredband till Raftsjöhöjden sprider ost över världen sid 6

2 2 v i n d k r a f t t i dn i ngen nr Regional export av lösningar med global efterfrågan Det är stort att vända hot till möjligheter. Det är stort att gå från vanmakt till handlingskraft. Och det är stora insatser som krävs, för att människans påverkan på klimatsystemet ska kunna begränsas. Redan i dag ger klimatförändringarna avtryck över hela jordklotet. I Sverige är det i fjällkedjan vi ser de första effekterna på ekosystemen. Villkoren för rennäring, turism och friluftsliv förändras när glaciärer smälter och vegetationen flyttar sig upp på fjällsidor som tidigare var kala. På andra håll i världen är klimatförändringens konsekvenser mer dramatiska redan i dag, med alltmer frekvent förekomst av extrem torka, översvämningar och orkaner. Det finns olika sätt att reagera och agera när orosmolnen tornar upp sig och tillvaron blir otrygg. Det är inspirerande att följa den innovationskraft och framtidsanda som råder inom de branscher som drivs av och samtidigt driver den nödvändiga energiomställningen från fossilt till förnybart. I vår region är vindkraftens utveckling ett bevis på att vi har gott om lösningsorienterade människor. Utvecklingen går oerhört snabbt. Sveriges vindkraft började byggas på 1980-talet. År 2009 stod vindkraftproduktionen i Sverige för 2,5 miljarder kilowattimmar hela 25 procent mer än året innan. Nu, bara två år senare, ser vi tillbaka på år 2011 då vindkraften gav drygt 6 miljarder kilowattimmar el mer än vad stålindustrin förbrukade, konstaterar energiministern här invid. Längre fram i tidningen kan man bland annat se hur mycket regionens och Sveriges största vindkraftspark levererar i form av förnybar el, regionala arbetstillfällen och framtidstro i enskilda byar. Man kan läsa om hur elbilar trafikerar en grön motorväg mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim, helt utan utsläpp. Vindkraften drar till sig kapital från internationella investerare och kapitalstarka energibolag. Eftersom även regionala företag satsar, och enskilda hushåll blir gröna entreprenörer genom att köpa andelar i vindkraftverk, skapas hållbara projekt med stark lokal förankring. Teknikutveckling, nytt kunnande och framtidsanda följer i spåren. Den globala energianvändningen domineras fortfarande av fossila energikällor. Men FN:s klimatpanel IPCC konstaterar att det inte finns några tekniska hinder för att inom några decennier vända på ordningen och skapa ett energisystem som huvudsakligen baseras på förnybara energikällor. Vår region har en lång historia som nettoexportör av förnybar energi från vattenkraft och biobränslen. Med vindkraftens snabba expansion tar vi ytterligare ett steg mot en hållbar framtid. Britt Bohlin Olsson Landshövding Jämtlands län v i n d k r a f ttidningen Tidningen du håller i din hand ges ut av Pobeda Publication AB i samarbete med Vindkraftcentrum.se. Tidningen når alla hushåll i Jämtlands län. Dessutom delas den ut till hushållen i Dorotea, Åsele, Sollefteå och Ånge kommuner. Syftet med tidningen är att visa vad som finns och vad som är på gång i vindkraftbranschen i mellannorrland. Ansvarig utgivare: Ralph Rentzsch Redaktion: Tommy Norin och Ralph Rentzsch Layout och produktion: Robert Bolinder Försäljning annonser: Säljstyrkan i Östersund Kontakt: tel ПОБЕДА P U B L I C AT I O N S Foto: Tina Stafrén/fotograftina.se Motvind i medvind Bakom Vindkraftcentrum.se ligger länets kommuner och länsstyrelsen i Jämtland som vill att de stora summor som nu investeras i vindkraftbranschen ska komma befolkningen till del i form av jobb och företagande. För att ha något att utgå ifrån och för att visa att branschen redan sysselsätter en hel del folk har vi gjort en undersökning som visar att drygt 100 företag i länet sysselsatte personer motsvarande 200 heltidstjänster under förra året. I praktiken har några företag fler anställda medan andra kanske bara haft jobb ett par veckor i branschen. Men summerar man så blir det ungefär 200 årsarbeten. Det handlar om företag som sysslar med allt mellan arkeologiska undersökningar och serviceuppdrag högt uppe i tornen. Andra företag bygger vägar, avverkar skog, gjuter betongfundament, drar elledningar, gör naturinventeringar, bygger torn, sköter tillståndsprocessen, transporterar, serverar mat och står för boende. Och vi tror att det finns fler företag än de vi hittat. Företagen tror själva att de kommer att stå för 500 årsarbeten om tre år. Sannolikt blir det fler eftersom de som är på väg in i branschen inte är tillfrågade. Just nu är drygt 100 vindkraftverk i drift i länet och om fem till åtta år säger tillstånd och planer att ytterligare 700 är i drift. Överslagsmässigt kan det betyda heltidsarbeten efter år Räknar man på ett annat sätt utifrån erfarenheterna från vindkraftsparken Havsnäs skulle de 700 verken grovt räknat ge 1400 lokala heltidsjobb under fem år. Om det finns utbildat folk och maskiner nog att få tag på. En annan rapport vi låtit göra räknar med att det de närmaste fem till åtta åren kommer att investeras så mycket som 3,5 miljarder kronor årligen i vindkraft i Jämtlands län, vilket ger en mängd affärsmöjligheter. Största delen av pengarna går till inköp av torn och turbiner, medan runt 25 procent går till betongfundament, vägar, elnät, konsultkostnader, arrenden och bygdemedel. Vindkraftcentrum.se är behjälpligt med att få lokala entreprenörer att få ta del av de stora upphandlingar som görs. Vi undersöker också möjligheterna för tillverkning av hela eller delar av kraftverk i länet. Det skulle innebära att ännu fler slantar stannar i regionen. En annan nytta med vindkraften är att den kan användas som hävstång för att få ut bredbandsfiber till byar och småorter. När det ändå grävs för nya vägar och nya elledningar dras är det relativt billigt att samtidigt förbereda för optofiber. Om några år ska koppartrådar och kablar som försörjer oss med telefoni och bredbandsuppkopplingar monteras ned. Samtidigt är framdragningen av modern Torbjörn Laxvik Företagen som sysslar med vindkraft tror själva att de kommer att stå för 500 årsarbeten om tre år. fiber eftersatt i Jämtlands län. Vi tror att optofibern är en överlevnadsfråga för glesbygden. Vem tror att nästa generation bosätter sig där det inte finns tillgång till fungerande bredband? Eller att någon gör ett försök att driva företag från en sådan plats? Vindkraften kan här vara en del av lösningen. När vi träffar exploatörer, kommuner och bybor berättar vi att det nu finns en gyllene chans att få ut bredbandsfiber till byar och småorter. En möjlighet som antagligen inte uppstår igen. Det ligger i vindparksägarnas intresse att lokalsamhället kring anläggningarna fungerar och fiberdragningen blir för dem även ett sätt att visa att vindkraften bidrar till lokal nytta. Den utbyggnad av vindkraften som skissas här, med ytterligare 700 verk om kanske fem-sex år, handlar om långt gångna planer. På ännu lite längre sikt kan det vara frågan om 1500 eller 1700 verk sammanlagt i länet. Men detta handlar inte om någon given framtid. Några saker som kommer att spela in är elpriset på kort och lång sikt, i vilken mån det svenska stamnätet byggs ut och hur de allmänna ekonomiska förutsättningarna kommer att se ut i Europa och världen. I vilket fall finns en hel del möjligheter att ta vara på, här och nu. Vill du ta del av våra tjänster kan du gå in på hemsidan eller ringa Torbjörn Laxvik Projektledare Vindkraftcentrum.se

3 nr v i n d k r a f t t i dn i ngen 3 Tusentals nya jobb ligger i luften 5000 anläggningar ska byggas i de fyra norrlandslänen de kommande åren. Av dem står Jämtlands län för cirka Sveriges energiminister Anna Karin Hatt pekar på att vindkraften kommer att skapa stora möjligheter för företag och kommuner. I en intervju för Vindkraftstidningen pekar hon på vikten av att vindkraft lokaliseras där de bästa förutsättningarna finns. Det är många faktorer som avgör det, bland annat vindresursen, lokal acceptans, påverkan på miljö och tillgång till nätet, säger Anna Karin Hatt som pekar på att vindkraft i norr ger stora fördelar för näringslivet och skapar betydande möjligheter för de lokala samhällena. Det är välkommet, inte bara ur energisynpunkt, utan också för tillväxten och utvecklingen i Norrland, säger Anna Karin Hatt, som ser stora fördelar med vindkraft. Det är en förnybar, oändlig energikälla utan koldioxidutsläpp. Den spelar en viktig roll för att bredda elproduktionen. När kärnkraftverken står stilla och vattentillgången i vattenkraftverken är låg som under de senaste vintrarna, blir det allt viktigare att ha tillgång till annan slags elproduktion. Vindkraften har en stor outnyttjad potential i Sverige, menar Anna Karin Hatt, men det finns också nackdelar: De ligger framför allt i den plats den tar i landskapet. Detta gör att det är viktigt med en förankring och acceptans hos de som bor nära verken. Vindkraften är också beroende av väderförhållandena. Det ställer högre krav på elnät och reglerkraft, menar Anna Karin Hatt. I Jämtland ser läget gynnsamt ut för vindkraften. Erika Holgersson vid Länsstyrelsen uppger att i början av 2012 finns tillstånd för 550 verk. Tillstånden Vindkraften slår nya rekord kom elproduktionen upp i 6 TWh, vilket motsvarar mer än den svenska stålindustrins elförbrukning på ett år. har vunnit laga kraft och Statkraft och SCA står för en betydande del av investeringarna. Pratar vi om verk som är under prövning handlar det om ytterligare 520 verk och 340 verk är i ett så kallat samrådsskede, säger Erika Holgersson, som pekar på att Länsstyrelsen inte prövar etableringar av små anläggningar. De behandlas av de berörda kommunerna som anmälningsärenden. Anna Karin Hatt gillar att vindkraften utvecklas som den gör: De senaste årens utveckling har varit mycket positiv. Vindkraften slår nya rekord kom elproduktionen upp i 6 TWh, vilket motsvarar mer än den svenska stålindustrins elförbrukning på ett år. Regeringen ser mycket positivt på utvecklingen. Det produktionsmål vi har är inte knutet till vindkraften utan till den förnybara elproduktionen som helhet, men vindkraften blir en allt viktigare komponent för att målet ska nås, säger Anna Karin Hatt, som pekar på att 2010 höjde regeringen målet för elcertifikatsystemet. Det innebär en ökning av den certifikatsberättigade produktionen med 25 TWh från 2002 till 2020 där en kontroll av elcertifikatsystemet kommer att genomföras senast vid utgången av 2015, säger energiministern. Vi gör också andra insatser som att underlätta utbyggnaden av elnäten och vi arbetar med förslag för att få bort tröskeleffekterna för att ansluta ny vindkraft till elnäten, säger energiministern, som pekar på att de kommande tio åren satsar regeringen 3,5 miljarder per år på att bygga ut elnätet. Men det är inte bara genom att bygga mer nät som mängden vindkraft kan öka. Det kan också ske genom att använda den infrastruktur som redan finns mer effektivt, och genom att skapa möjligheter för en mer flexibel förbrukning. Utveckling av smarta nät är ett område som kan bidra till både effektivare och flexi- Energiminister Anna Karin Hatt blare användning. Anna Karin Hatt säger att för att uppmuntra privatpersoner som vill bli småskaliga vindkraftsproducenter, arbetar hennes departement med en reform för så kallad nettodebitering av el. Det innebär att personer som producerar egen el, till exempel med ett vindkraftverk på tomten, kan kvitta sitt överskott mot konsumtion hos elnätsföretaget. Regeringen anser att tillståndsprocesser för både ny elproduktion och kraftnät måste fortsätta att förenklas och förkortas, säger energiministern. Hur ser Du på beskattningen av vindkraft? Frågan kommer ofta upp när den kooperativa vindkraften diskuteras eftersom den beskattas utifrån den generella förmånsbeskattningen, men från regeringens sida finns inga planer på att frångå de generella reglerna för förmånsbeskattning. Centerpartiet har drivit och fortsätter att driva på för att finna former för att det ska bli förmånligare än idag att vara delägare i vindkraftsverk, säger Anna Karin Hatt som också svarar på hur hon ser på ersättning till markägare, och användning av bygdemedel. Det är viktigt för etablering av vindkraft att det blir en positiv dialog mellan projektörer och kommunerna där parterna känner sig respekterade och har förståelse för varandra. Det finns exempel där vindkraftsbolag har gett bidrag till föreningslivet i de kommuner som berörs av vindkraftsetablering., och det ger konkret nytta för det lokala samhället. Jag ser det som en angelägenhet mellan vindkraftsbolagen och det lokala samhället. Det är inget som staten ska styra. Däremot uppmanar jag gärna vindkraftsbyggare att ta initiativ som skapar en god lokal förankring, slutar Anna Karin Hatt. Tommy Norin Vindkraft i Jämtlands län / kommunvis Siffrorna är hämtade från Länsstyrelsen i Jämtlands län Strömsunds kommun Färdigställda verk Hällingarna 1 Bodberget, Harrsjön 3 Havsnäs 48 Ollebacken Hällingarna 6 Betåsberget Backe 2 Raftsjöhöjden syd 4 Tillstånd att bygga Hällingarna etapp 2, 5 Stamåsen 22 Raftsjöhöjden 20 Gåxsjö/Raftsjöhöjden 16 Planerade Tåsvedsberget, Orrnäs 3 Bodsjöhögarna 31 Tåsjöberget 6 Åskälen/Österåsen 78 Summa 245 verk Ragunda kommun Tillstånd att bygga Björkvattnet/Björkhöjden 140 Ögonfägnaden 40 Planerade Skyttmon 65 Knulen 5 Kalkstenshöjden 16 Storbrännkullen 12 Lillviltflon 14 Storrisberget 6 Granåsen 6 Summa 304 verk Krokoms Kommun Färdigställda verk Vallrun 1 Storrun/Frösörun 12 Råshön 8 Almåsa 1 Planerade Anvågen 40 Nordbyn 27 Summa 89 verk Åre Kommun Färdigställda verk Gråsjön 1 Tillstånd att bygga Gråsjön 5 Planerade Klocka 5 Tångböle 10 Håckren 2 Moskogen 50 Ytterocke 3 Summa 76 verk Östersunds kommun Tillstånd att bygga Munkflohögen 27 Planerade Bjärme 5 England 6 Storhögen 27 Summa 65 verk Bräcke kommun Tillstånd att bygga Mörttjärnsberget 40 Planerade Gårdsjöberget 5 Bodberget 5 Högberget 5 Bröcklingberget 25 Midsommarberget/Högberget 17 Fanbyn 2 Övsjöbyn 6 Lövhögen 11 Ingridvedsberget 5 Nyhemsmanen 10 Graningeberget 5 Bleckberget 5 Ismundsundet 5 Storflohögen 5 Summa 151 verk Bergs kommun Färdigställda verk Rätan, Digerberget 5 Björnskallen 1 Tillstånd att bygga Middagsberget 3 Mullberg 31 Planerade Kommerberget 1 Björnskallen 3 Högberget 16 Gärdesfloberget 6 Gammalbodberget 3 Dalåsen 3 Summa 72 verk Härjedalens kommun Färdigställda verk Digerberget 1 Brickan 1 Långåvålen 7 Rodovålen 6 Tillstånd att bygga Stentjärnsåsen 3 Planerade Åndberget 101 Skaftåsen 120 Garpkölen 32 Ängersjökälen 5 Glissjöberget/Norderåsen 6 Stentjärnsåsen 5 Glötesvålen 30 Sandtjärnberget 11 Digeråsen 6 Summa 334 Totalt 1336 vindkraftverk

4 4 v i n d k r a f t t i dn i ngen nr Medvind för Hammerdals Betonggjuteri Hammerdals Betonggjuteri har fått en order värd 28 miljoner kronor där företaget ska leverera fundament till 30 vindkraftverk i Sjisjka i Norrbotten. Vindkraften har blivit en viktig marknad,säger VD Robert Färdvall, som också ska leverera betongfundament till de 67 verken i Stamåsen, Strömsund och Mörttjärnsberget, Bräcke. Robert Färdvall beskriver orderläget som gynnsamt, efter ett tufft 2010/2011. Omsättningen sjönk från 32 Mkr 2009/2010 till 27 Mkr förra verksamhetsåret. Kommande år ser det ljusare ut. Omsättningen beräknas öka till 45 Mkr innevarande år, där huvuddelen består av leveranser till vindkraft, säger Robert Färdvall, som pekar på Sjisjkaordern som den största företaget någonsin kammat hem. Att betonggjuteriet i Hammerdal är framgångsrikt syns på en vägg i företagets kontor. Under två år, senast 2011, utsågs betongfabriken till Gasellföretag av Dagens Industri. Det har trots allt gått bra, säger Robert Färdvall. Företaget inledde sin vindkraftera i samband med byggnationen av parken i Havsnäs där Robert Färdvall tog fram ett nytt koncept. Betongen tillverkades ute på plats och kördes ut till vindkraftbyggena med hjälp av specialbeställda betongblandande bilar köpta i Italien. För Sjisjkaprojektet tillämpar Hammerdals betonggjuteri en ny annorlunda metod. Till de 30 verken prefabricerar vi fundamenten där varje fundament består av 16 bitar. Varje bit väger 18 ton så ett fundament väger 288 ton, förklarar Robert Färdvall, när vi vandrar igenom fabriken. Totalt kommer betonggjuteriet att leverera 6900 ton fundament till Sjisjka som ligger i väglöst land mellan Gällivare Kiruna. (Sjisjka Vind ägs av Jämtkraft, O2 Vindkompaniet och Skanska Infrastructure Development). Det gör att fundamenten måste köras på järnväg där de lastas av i Lappberg efter Malmbanan. Mitt i vindkraftsparken, säger Robert Färdvall om det något unika projektet. Hammerdals betonggjuteri har också tagit hem projekt i Jämtland. Under våren kommer betongstationer att sättas ut och de mobila betongbilarna lämna garaget i Hammerdal för att förse 67 verk i Stamåsen och Mörttjärnsberget med betong. Ordern från Statkraft och den danska entreprenadfirman Stenger&Ibsen Construction kom under hösten förra året, säger Robert Färdvall, som uppger att företaget har börjat förbereda leveranserna. Vi har hittat en bra nisch där vi genomfört många projekt efter Havsnäs, säger betongföretagets VD. Dit hör tio verk i Dalarna, 22 i Malå i Västerbotten och tio verk i Arjeplog i Norrbotten. Idag arbetar vi över hela Sverige och har de flesta byggentreprenörer och vindkraftsexploatörer som kunder, säger Robert Färdvall, som uppger att vindkraftsordrarna kan vara rätt lönsamma. Under en expansionsfas kan det vara svårt att hitta rätt, men de senaste åren har vi haft en gynnsam ekonomisk utveckling, säger VDn, Robert Färdvall VD på Hammerdals Betonggjuteri som är specialister på tillverkning av fundament till vindkraftstorn. Fundamenten består av 16 bitar där varje bit väger 18 ton. som uppger att sedan vindkrafteran inleddes har antalet anställda ökat från tio till idag 15 personer. Att Hammerdals Betonggjuteri fått vindkraft som huvudnisch betyder inte att det inte gör andra produkter. Företaget har lämnat tillverkning av rör, trummor och jordkällare bakom sig, men där så kallade vinkelmurar blivit en stor produkt. De används vid exempelvis perronger och resecentra, där företaget bland annat levererat vinkelmurar till Botniabanan. Hammerdals Betonggjuteri tillverkar också prefabricerade sandwichväggar för hus. Vad gör du om vindkraftmarknaden viker? Företaget har förutom en mobil anläggning för storskalig betongproduktion även fullfjädrad betongindustri med mycket kompetent personal. Vidare en modern fabrik med bra produktionslinje där vi kan luta oss emot många attraktiva produktområden,säger VDn för Hammerdals Betonggjuteri. Text /foto Tommy Norin Föreningar tjänar på vinden Styrelsen för Flåsjöbygdens Vindkraftsfond behandlade under mars ansökningar om bidrag från vindkraftsåterbäringen från Havsnäs där den beslutade att fördela kronor till föreningar i bygden, där följande gynnas av vindkraften: Alanäs Hembygdsförening, kronor för att bygga en handikapptoalett. Havsnäs Bygdeförening, kronor för inköp av värmepumpar till bystugan på Sågbacken. Järvsands vägsamfällighet, kronor för upprustning av väg. Järvsands Byalag, kronor för inköp av hjärtstartare. Östra Havsnäs Byförening, kronor för att slutföra byggnation i bygdegården. Alanäsets viltvårdsområde, kronor till förbättringar av skjutbanan vid Kvarnån. Flåsjöjäntan, kronor för utbildning, och framställning av informationsmaterial. Alavattnets Byförening, kronor för färdigsställande av bakstuga. Gasellföretag investerar i vindkraft i Jämtland Energibolaget Triventus som två år i rad utsetts som Gasellföretag av tidningen Dagens Industri, blir en allt viktigare aktör i de vindkraftparker som kommer i Jämtland Härjedalen. Just nu väntar vi på miljötillstånd för Dählies park i Åskälen där vi stöttat hela samrådsprocessen, säger Sven Levin, regionschef för Triventus i Norrland. Triventus såg dagens ljus 2003 i Falkenberg då grundaren Gert Olof Holst började hjälpa intressenter som ville investera i vindkraft. Sedan dess har företaget vuxit betydligt och är idag en koncern med flera dotterbolag alla med fokus på förnybar energi omsatte bolaget ca 600 miljoner kronor med drygt 100 anställda i Sverige. Den positiva utvecklingen har gjort att 2010 och 2011 utsågs Triventus av Dagens Industri till Gasellföretag i Halland. Hittills har vi koncentrerat vindkraftsetableringarna till Halland, Västergötland, Östergötland och Skåne. Men norrlandsregionen är intressant, det händer mycket och därför har vi varit involverade i flera projekt, säger Sven Levin i Östersund. Företaget har projekterat vindkraftparkerna i Stentjärnåsen i Härjedalens kommun och Rätans Digerberget, Middagsberget och Kommerberget i Bergs kommun. Just nu väntar vi på miljötillstånd för att kunna gå igång med Björn Dählies park med 105 verk i Åskälen Österåsen i Strömsunds och Östersunds kommun, säger Sven Levin, som väntar på miljötillståndet inom någon månad. I dags läget är vi involverade i ett 20 tal projekt i Jämtland Härjedalen, säger Sven Levin, som förklarar Triventus affärside. Vi kan bygga från ax till limpa, säger regionchefen, som är optimist kring utvecklingen av vindkraft i länet. Det ligger mycket i pipelinen. Investeringar som kommer att betyda mycket för sysselsättningen. Länet kan bli en riktig vinnare när det gäller vindkraften, säger Sven Levin. Tommy Norin

5 VISION2.SE FOTO: SHUTTERSTOCK 100% VIND-EL GÖR EN INSATS FÖR KLIMATET Känn vindkraften i ditt eluttag Välj ursprungsmärkt el från vindkraft som komplement till ditt vanliga elavtal. Vindkraft är den förnybara energikälla som har störst utvecklingspotential för framtiden. Genom att välja vind-el är du med och ökar andelen förnybar energi i stort. Med oss bidrar du dessutom till drivkraft för regionen. Läs mer på jamtkraft.se eller kontakta oss på

6 6 v i n d k r a f t t i dn i ngen nr Kraft utan nät Just nu går vindkraftbolaget Jämtvinds VD Anders Strömblad i Göteborg och väntar på en rapport från Svenska Kraftnät över hur de ska klara el uppkopplingarna emot den snabbt framväxande vindkraften I vår får vi se vilka förslag som kommer, säger Anders Strömblad, som startade Jämtvind Han anger tydligt att för att hans, och andra bolags investeringar ska kunna förverkligas, krävs att Svenska Kraftnät och de stora energibolagen tar krafttag för att fixa eluppkopplingarna. Jämtvind vill bygga 150 vindkraftverk i Ragunda och Bräcke kommuner, placerade i Öravattnet, Ismundsundet, Mjösjö, Fjällmarkshöjden, Höghanåsen, Övsjö, Gastsjö och Storrisberget nära Krångede. Av de 150 har 30 verk fått bygglov och bolaget har förberett placeringen av de sex verken på Storrisberget med att vägarna är byggda, liksom fundamentplatserna. Nu krävs dock besked från Svenska Kraftnät och energibolaget EON om hur verken ska anslutas. Vi överenskom med EON förra året om hur uppkopplingen till Jämtvinds VD Anders Strömblad menar att ansvariga för elförsörjningen i Sverige tagits på sängen, inte förstått omfattningen på utbyggnaden av vindkraft. Storrisberget skulle ske, men senare ville de frångå uppgörelsen eftersom de fått in nya förfrågningar från andra aktörer. Det gjorde att under sommaren presenterades en helt annan lösning, och så har det fortsatt. Situationen har hamnat i ett moment 22 där jag inte vet om det finns ett inbyggt motstånd eller ointresse att koppla upp oss. Anders Strömblad pekar på att de bolag som har så kallad områdeskoncession är tvungna att följa ellagen och göra uppkopplingar i området, vare sig det handlar om en enplansvilla eller vindkraft. Där vi ska bygga är det EON och Härjeån som har områdeskoncessionerna. I fallet med Storrisberget har vi valt att anmäla EON till Energimarknadsinspektionen. De har klart brutit emot ellagen, menar Anders Strömblad, som pekar på att trögheten från EON är påtaglig och de drar sig inte för att ta betalt när kunder gör förfrågningar. När jag begärde offert på uppkopplingar emot 12 verk på två andra områden krävde de kronor för att lämna offert, vilket jag accepterade men någon faktura har jag inte fått. EON har förklarat att de inte vill agera så länge inte fallet hos Energimarknadsinspektionen är avgjort, säger Jämtvinds VD. Han pekar på att det verkar som om ansvariga för elförsörjningen i Sverige tagits på sängen, inte förstått omfattningen på utbyggnaden av vindkraft. Idealet hade väl varit att bygga inne i storstäderna där elbehovet finns, men det går ju inte. Nu kommer vindkraften i Norrland och då måste energibolagen och Svenska Kraftnät vara på banan, säger Anders Strömblad, som pekar på märkligheten: För några år sedan tog de bort en 220 kv ledning mellan Krångede Horndal. Varför vet jag inte, men den hade behövts nu, säger Jämtvinds VD. Anders Strömblad pekar på att elförsörjning handlar inte bara om att bygga nytt, det handlar också om att utnyttja det nät som finns mer effektivt. 350 dagar om året finns ledig kapacitet men 15 dagar om året blir nätet överfullt, bland annat på grund av att under våren kräver vattenkraften mycket av nätet, och då får andra energislag backa. Varför ska vattenkraften ha förtur till elnätet? Turerna till trots är Jämtvind redo att fullfölja investeringarna i Jämtland. Hittills har företaget med stöd av tyska finansiärer lagt 30 miljoner kronor i bl.a. projekteringskostnader. Totalt handlar vindkraftsetableringarna om fyra fem miljarder. Vi fortsätter arbetet där målet är att få upp de 150 verken och succesivt kommer vi också att utöka verksamheten vid vårt kontor i Hammarstrand. Där ska finnas projektering, service, balans och elhandel, säger Anders Strömblad, som trots problem med eluppkopplingarna tror på en lösning. Problemen kommer inte att stoppa vindkraften, det hela är en fråga om tid. Tommy Norin Kommentar: E.O.N kommenterar Jämtvinds kritik med att: -När vi lämnar offert låser vi kapacitet hela vägen till stamnätet. I detta fall har stamnätsägaren nekat oss att leverera in el på stamnätet på grund av kapacitetsbrist. Detta har vi meddelat projektören och vi har heller inte lämnat någon offert, säger Johan Aspegren, kommunikationschef E.ON Elnät. Ny teknik gav snabbt bredband till Raftsjöhöjden Vindkraftsparken på Ollebacken skapar där verken snurrar inte bara förnybar och miljövänlig energi. Den har också givit Gert och Gunilla Andersson som driver Raftsjöhöjdens gårdsmejeri snabbt bredband med hög kapacitet. Det är helt fantastiskt, säger Gert Andersson, när Vindkrafttidningen når honom via mobiltelefon i Frankrike. Tidigare kopplade vi upp oss via långsamt modem. Sedan i höstas har vi bredband, och det ger oss helt nya affärsmöjligheter, säger Gert Andersson. Han är åttonde generation på den gård som sedan flera år tillverkar prisbelönt get och ko ost. Produkter som bland annat säljs i gårdsbutiken. Nu, säger han, kommer han att nå helt nya kundgrupper via internet, och det tackar han vindkraften för. Möjligheten att få snabbt bredband med hög kapacitet kom i samband med bygget av vindkraftparken på Ollebacken som togs i drift För att styra/drifta vindkraftverken krävs dels elkablar, dels fiberkablar som grävs ned i marken. Eva Karlsson vid Jämtkraft Telecom berättar att i samband med det och att Jämtkraft vädersäkrade elnätet, erbjöds Raftsjöhöjden anslutning eftersom fiberkabeln passerade byn. Vi hade informationsmöte där folk fick intresseanmäla sig och intresset var så stort att vi gick vidare. Byn nappade och ordnade själv med grävningsarbetena fram till våra anslutningspunkter, säger Eva Karlsson. Med det fick byn tillgång till Jämtkrafts stadsnät och de tjänsteleverantörer som finns i nätet och som sins emellan konkurrerar om kunderna. Det betyder att byborna och företagen i Raftsjöhöjden har lika hög kapacitet i sitt bredband som de som bor i Östersund eller på Frösön. Gert Andersson är nöjd med Jämtkrafts insats för byn och nu planerar han för flera satsningar via det nya bredbandet. Vi har redan en hemsida,men nu planerar vi för att sälja ostarna via internet där kunder kan lägga beställningar direkt via nätet. Bredband med hög kapacitet ger också nya möjligheter vad gäller möten och konferenser. I framtiden kanske vi inte behöver resa lika mycket, utan koppla upp oss till exempelvis videokonferenser, säger VDn för Raftsjöhöjdens gårdsmejeri. Tommy Norin Vindkraften på Ollebacken har givit Gert Andersson vid Raftsjöhöjdens gårdsmejeri nya affärsmöjligheter, nu planerar han att sälja gårdens prisbelönta ostar via internet.

7 Körs med fördel på el från vindkraft. Opel AMPERA Nu släpper vi elbilen fri. Opel Ampera är den första elbilen som ger dig frihet att köra vart du vill när du vill. Ett litiumjon batteri på 16 kwh förser elmotorn på 150 hk/370 Nm med el. Beroende på körförhållande kan du köra km på ren el från batteriet, helt utan utsläpp. Men behöver du göra en längre resa så förser den bensin drivna generatorn elmotorn med ström och utökar därmed räck vidden till ca 500 km. En räckvidd och en frihet som tilltalade de 59 motorjournalisterna, från 23 olika länder, när de utsåg Opel Ampera till årets bil Läs mer på ampera.se Opel Ampera lanseras hos Opels återförsäljare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Sundsvall, Uppsala och Halmstad den 14 april. Pris från ca kr (efter avdragen statlig Super-miljöbilspremie kr). Förmånsvärde netto: 840 kr/mån vid 52% marginalskatt (1 616 kr/mån brutto). Bränsleförbrukning & koldioxidutsläpp enligt UN ECE R101 (viktad, kombinerat): 1,2 l/100km, 27 g CO 2 /km.

8 8 v i n d k r a f t t i dn i ngen nr Länsstyrelsen kartlägger behov av bredband Hur många hushåll och företag i Jämtland saknar snabb bredbandsuppkoppling via fiber? Det vill Länsstyrelsen ta reda på genom en kartläggning som genomförs i år, kartläggningen ska utgöra underlag för en ny strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad i länet I en annan artikel i Vindkraftstidningen pekar konsultföretaget Axeg (sidan 32) på att Jämtland ligger dåligt till i landet vad gäller bredband. Det vill inte Hans Halvarsson, strateg vid Länsstyrelsen gå med på. Jag skulle säga att vi ligger mitt i på en skala över Sverige. Under åren satsades 475 miljoner kronor i offentliga medel på bredbandsutbyggnad där bl.a. Terracom fick upphandlingen. Det gjorde att det byggdes stomnät i länets kommuner, säger Hans Halvarsson. Han pekar på att teoretiskt har hushållen i länets kommuner 85 procent tillgång till bredband, men det ser annorlunda ut i praktiken. En mätning av Post och Telestyrelsen (PTS) gjord 2010 visar att 28 procent av hushållen och 21 procent av företagen i Jämtland har tillgång till fiber och därmed snabbt och säkert bredband. Vilket visar att vi inte är sämst i landet, men det finns en del att göra, säger Hans Halvarssson. Därför startar ett projekt som bl.a. går ut på att göra en kartläggning hur nuvarande fibernät ser ut, hur många hushåll och företag som saknar snabbt bredband och som istället använder segare ADSL system, eller mobilt bredband. Ulrica Bladh, praktikant på länsstyrelsen har börjat titta på detta. Efter kartläggningen kommer Länsstyrelsen att ta fram en strategisk plan som ska ange hur fortsatt bredbandsutbyggnad ska ske i länet. Arbetet ligger i linje med det mål regeringen satt upp om att 2020 ska 90 procent av Sveriges befolkning ha fiber/bredband som ger minst 100 Mbit/sekund. Ett regeringsbeslut 2011 säger att detta ska ske i hu- Ulrika Bladh, Else Marie Norin och Hans Halvarsson arbetar just nu med att ta fram underlag till ett strategiskt program för hur länet ska få mer fiber för bredband, där vindkraften är en möjlighet. VIND Vinden är en outsinlig kraftkälla och med nya vindkraftsatsningar kommer Sverige vara en föregångare som industriland med allt starkare miljöprofil. wpd satsar både på landbaserad och havsbaserad vindkraft. I Sverige är vi 19 medarbetare med sammanlagt över 130 års erfarenhet i branschen. vudsak på marknadens villkor, säger Hans Halvarsson, som här anger problemet. Vad händer med de områden operatörerna inte anser vara lönsamma att investera i? Else-Marie Norin, handläggare av företagsstöd och projektstöd vid Länsstyrelsen, ser en möjlighet i de medel regeringen anslagit via landsbygdsprogrammet där det finns nya pengar att hämta till just bredbandsutbyggnad. Bredband är en av sju utmaningar i Landsbygdsprogrammet, säger Else-Marie Norin, som pekar på att just nu finns 22 miljoner kronor i åtgärden Grundläggande tjänster för ekonomi och befolkning på landsbygden som innefattar service på landsbygden. -Här kan exempelvis byar söka pengar till bredbandsutbyggnad, säger Else-Marie Norin, som pekar på att nu har byarna i Jämtland chans att bygga byanät. Hon redovisar att hittills har 12 stöd till bredband beviljats genom Landsbygdsprogrammet och ytterligare 12 stycken Kanalisationsstöd har beviljats. Else-Marie menar vidare att det är viktigt med en samverkan mellan Länsstyrelsen, Regionförbundet och kommunerna för att möjliggöra en fullskalig utbyggnad av fibernät i länet Länsstyrelsens handläggare ser också möjligheter till samordning med vindkraftsutbyggnaden i länet, där byar kan anslutas till den fiber som dras till verken. Då skulle byar som annars har svårt att få tillgång till fibernät kunna anslutas. Hans Halvarsson pekar på att de 22 miljoner kronorna räcker inte långt, men nu pågår arbetet med att skriva ett nytt nationellt landsbygdsprogram och nya strukturfondsprogram för perioden Där kan länet påverka programskrivningen för att få loss mer pengar till investeringar i infrastruktur som bredband. text/foto Tommy Norin Betonghåltagningar Nordborr AB Vi utför allt inom: Tungrivning Rundhåls- och vajersågning, Robotrivning Sågning väggar/golv Samt borrning. Vi har 25 års erfarenhet, vårt verksamhetsområde är i huvudsak Mellannorrland. ÖSTERSUND Tel , SUNDSVALL Tel

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna Så många vindkraftverk ska byggas Kommunerna tjänar på vindkraften sid 4 sid 18 sid 34

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna Så många vindkraftverk ska byggas Kommunerna tjänar på vindkraften sid 4 sid 18 sid 34 v i n d k r a f nummer 1 västerbotten 2012 ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna sid 4 Så många vindkraftverk ska byggas sid 18 Kommunerna tjänar på vindkraften sid 34 2 v i n d k r a f t tidningen

Läs mer

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna wpd planerar miljardinvesteringar Vindmätande familjeföretag expanderar

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna wpd planerar miljardinvesteringar Vindmätande familjeföretag expanderar v i n d k r a f nummer 1 norrbotten 2012 ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna sid 3 wpd planerar miljardinvesteringar sid 10 Vindmätande familjeföretag expanderar sid 20 Piteå snart självförsörjande

Läs mer

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT Tore Wizelius Lokalt ägd VINDKRAFT Handbok för KOMMUNER Tore Wizelius Vindform förlag Research: Carin Persson Foto: Falkenberg kommun: omslag och s. 28. Gunnar Britse: s. 4. Vindpark Vänern: s. 48. Daniel

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Björn Dählie 14 15 SEPTEMBER STOCKHOLMS- MÄSSAN. Det är dags att komma ifatt resten. av EU. Hela programmet HISTORIEN OM. SVENSK. ELPRODUKTION.

Björn Dählie 14 15 SEPTEMBER STOCKHOLMS- MÄSSAN. Det är dags att komma ifatt resten. av EU. Hela programmet HISTORIEN OM. SVENSK. ELPRODUKTION. Hela programmet 14 15 SEPTEMBER STOCKHOLMS- MÄSSAN Det är dags att komma ifatt resten av EU. Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi sid 2 Foto: Robban Andersson, Scanpix Distribueras med Dagens

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Soliditet, % Räntabilitet på eget kapital före skatt, % Resultat, Mkr Självfinansieringsgrad, % 40 15 400 200 35 350 30 12 300 150 25 9 250 20 200 100 15

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindkraft tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto:

Läs mer

VIND2010. 15-17september. Vindkraften är central i utvecklingen mot en hållbar. Svenska Mässan i Göteborg

VIND2010. 15-17september. Vindkraften är central i utvecklingen mot en hållbar. Svenska Mässan i Göteborg VIND2010 Programtidningen för Sveriges största vindkraftskonferens 15-17september Svenska Mässan i Göteborg Vindkraften är central i utvecklingen mot en hållbar ekonomi sidan 4 Andreas Carlgren och Maud

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto: Jonny Mattsson, omslag samt sid. 7, Linnéa Liljegren, sid. 22

Läs mer

HAVSBASERAD VINDKRAFT PÅ ÅLAND

HAVSBASERAD VINDKRAFT PÅ ÅLAND 3/2011 HAVSBASERAD VINDKRAFT PÅ ÅLAND FYRA FRÅGOR TILL LANDETS VINDKRAFTS- SAMORDNARE KINESISK VINDKRAFT VIND TA TILL VARA KRAFTEN: HELA PROGRAMMET VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR ELMARKNAD

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 Innehåll O2 El Ekonomisk Förening i korthet 3 VD har ordet 4 Vindkraft i Sverige och världen 5 Produktion i O2 El Ekonomisk Förening 11 Föreningens vindkraftverk

Läs mer

Årsredovisning Jämtkraft AB 2007

Årsredovisning Jämtkraft AB 2007 Årsredovisning Jämtkraft AB 2007 Innehåll Året i korthet... 4 Kort om Jämtkraft... 5 VD har ordet... 6-7 Jämtkraft och miljön... 8-9 Omvärld... 10-11 Personal... 12-13 Marknad... 14-15 Affärsområden 16-27

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

Bra bredband i skärgårdarna

Bra bredband i skärgårdarna SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Bra bredband i skärgårdarna Minikonferens vid Representantskapsmötet den 19 november 2011, på af Chapman, Stockholm Minnesanteckningar förda av Johan Hellström Inledning, SRF,

Läs mer

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7 NR 1 2010 En annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Det våras för Hälsingland Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

CSR Redovisning 2006. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

CSR Redovisning 2006. vem bryr sig? Om vår roll i samhället CSR Redovisning 2006 vem bryr sig? Om vår roll i samhället Är det någon som bryr sig? 25 Sponsor för livet. Läs mer om vattenprovet på sid 25. 9 15 29 Läs om Anders Jonasson som i nionde generationen driver

Läs mer

Rabbalshede Kraft AB Årsredovisning 2011

Rabbalshede Kraft AB Årsredovisning 2011 Rabbalshede Kraft AB Årsredovisning 2011 RABBALSHEDE KRAFT ÅRSREDOVISNING 2011 / INNEHÅLL / Innehåll Året i korthet 3 VD har ordet 4 Detta är Rabbalshede Kraft 6 Historik 9 Så arbetar Rabbalshede Kraft

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. på lantbruk

Tore Wizelius VINDKRAFT. på lantbruk Tore Wizelius VINDKRAFT på lantbruk Handbok för Lantbruk Tore Wizelius Vindform förlag Foto: Gunnar Britse: omslag samt sid. 6, 30, 33, 36, 40, 48, 70, 73 och 82. Tore Wizelius: sid. 14, 17, 20 och 56

Läs mer

www.o2.se O2 El Ekonomisk Förening

www.o2.se O2 El Ekonomisk Förening www.o2.se O2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2011 Innehåll 3 4 5 9 12 17 18 19 21 22 24 28 O2 El Ekonomisk Förening i korthet VD har ordet Vindkraften i Sverige och världen Viktiga händelser O2 El

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 1. Om O2 2. Sjisjka vindkraftspark byggs i kargt klimat med stor miljöhänsyn 8. 20-års jubileum 12

Innehåll. VD har ordet 1. Om O2 2. Sjisjka vindkraftspark byggs i kargt klimat med stor miljöhänsyn 8. 20-års jubileum 12 2011 Innehåll VD har ordet 1 Om O2 2 Sjisjka vindkraftspark byggs i kargt klimat med stor miljöhänsyn 8 20-års jubileum 12 Vindkraftverk i drift och under byggnation 13 Marknadsöversikt 14 Hållbar utveckling

Läs mer

Vindkraft den naturliga energin

Vindkraft den naturliga energin Ägir konsult AB S Engström Vindkraft den naturliga energin Referat Nationella Vindkraftskonferensen 2009 arrangerad den 7-8 maj i Kalmar av Regionförbundet i Kalmar län. Konferensarrangören Göran S Eriksson

Läs mer

& ENERGiEFFEKtiviSERiNG. Nummer 4/2013. tema:?

& ENERGiEFFEKtiviSERiNG. Nummer 4/2013. tema:? förnybar energi förnybar energi & ENERGiEFFEKtiviSERiNG Nummer 4/2013 tema:? Få makroekonomiska nyheter skapar lugn på marknaden. Att producera förnybar el kan tyckas svårt nog. Men utöver det gäller det

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer