Päivi Juvonen Född den 8 mars i Helsingfors, Finland Filosofie doktor i allmän språkvetenskap vid Stockholms universitet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Päivi Juvonen. 1958 Född den 8 mars i Helsingfors, Finland. 2000 Filosofie doktor i allmän språkvetenskap vid Stockholms universitet."

Transkript

1 Päivi Juvonen 1958 Född den 8 mars i Helsingfors, Finland Filosofie doktor i allmän språkvetenskap vid Stockholms Tidigare anställningar Forskningsassistent, Tema K, Linköpings Olika befattningar vid SU (amanuens i grundutbildning, forskningsassistent, Assistens med utbildningsbidrag samt doktorandtjänst) Universitetslektor i lingvistik (vikarie), Uppsala Universitetslektor i allmän språkvetenskap (vikarie), studierektor i allmän språkvetenskap, fonetik, datorlingvistik, och logopedi, Institutionen för lingvistik, Stockholms Universitetslektor i allmän språkvetenskap (tillsvidare), Institutionen för lingvistik, Stockholms 2009 Universitetslektor i allmän språkvetenskap, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms 2010 Gästprofessor i allmän språkvetenskap vid Archangelsk statliga tekniska universitet, Archangelsk, Ryssland. Uppdrag på institutionsnivå Styrelseledamot, lärarrepresentant, Institutionsstyrelsen, Institutionen för Lingvistik, Stockholms Styrelseordförande, Institutionsstyrelsen, Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling Styrelseledamot, lärarrepresentant, Institutionsstyrelsen, Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms Studierektor i allmän språkvetenskap, fonetik, datorlingvistik, och logopedi, Institutionen för lingvistik, Stockholms Prefekt vid Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling, Stockholms Utlånad inom ramen för min anställning som lektor i allmän språkvetenskap på lingvistik Studierektor för utbildning på forskarnivå, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms Uppdrag inom ramen för anställningen på språkdidaktik. Uppdrag på fakultetsnivå Adjungerad ledamot, Humanistiska fakultetsnämnden, Stockholms Ledamot, lärarrepresentant, Humanistiska fakultetsnämnden, Stockholms 2009 Ordförande, Humanistiska fakultetens kvalitetsgrupp, Stockholms 2011 Ledamot i valberedningen inför val av fakultetsledning och nämnd, Humanistiska fakulteten, SU Ledamot, lärarrepresentant, Stipendienämnden, Humanistiska fakulteten, SU.

2 Uppdrag på universitetsnivå Ledamot, fakultetsrepresentant, Pedagogiska rådet, Stockholms universitet 2005 Ledamot, fakultetsrepresentant, Kvalitetsrådet, Stockholms Ledamot, lärarrepresentant, Valförsamlingen, SU Ordförande i valberedningen inför val av lärarrepresentanter till Universitetsstyrelsen Ledamot, lärarrepresentant, Hörandeförsamlingen, SU. Forskningsprojekt Tvåspråkighet i skolan. Finansierat av Skolverket/Skolöverstyrelsen, projekt Ref. nr Projektledare: Åke Viberg. Medsökande: Päivi Juvonen och Inger Lindberg DYNAMO (Dynamic Modelling of the Relationship between Language Acquisition and Language Change) finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Projektledare: Jan Anward och Gunnel Källgren Into the barebones of human language. (HSFR Ref. Nr. J ). Mikael Parkvall (projketledare) och Päivi Juvonen (medsökande) IT-based Collaborative Learning in Grammar, finansierat av Distum/Rådet för högre utbildning, (projektnummer U ). Projektledare: Anju Saxena, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala Underhålls av Språkbanken, Göteborgs universitet sedan 1/ Core vocabulary in a typological perspective: semantic shifts and form/meaning correlations, finansierat av INTAS (Ref. Nr ). Maria Koptjevskaja Tamm (Projektledare) och Päivi Juvonen (koordinator). Medsökande: Martine Vanhove, (Paris, CNRS), Peter Koch (Tübingen, Department of Romance Linguistics), Ekaterina Rakhilina (Moskva, Institute VINITI), Anna Zalizniak (Moskva, ILRAS), Alexei Shmelev (Moskva, MPSU) och Galina Yavorska (Kiev, Institute NIISP). Konferensarrangör m.m En av grundarna av SUKKA-nätverket. Nätverk för forsning om finsktalande barn och ungdomars språk i de nordiska länderna. Finansiär: NorFa Huvudarrangör, Sommarskola Linguistic Theory, Sverige. Finansiär: Stockholms universitet, personalavdelningen, kompetensutvecklingsmedel Huvudarrangör, sommarskola Interactional Linguistics, Finland. I sammarbete med Ritva Laury, Helsingfors Finansiär: NorFa Huvudarrangör, OFTI 24: Kategorier i interaktion (Områdesgruppen för forskning om tal och interaktion), Stockholms september Tillsammans med Mathias Broth, Institutionen för franska, italienska och klassiska språk, Britt Erman, Engelska institutionen, Lars Fant, Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier, Johan Gille, Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier och Karin Junefelt, Institutionen för nordiska språk. Huvudfinansiär: Granholms stiftelse Huvudarrangör, ASLA 2008 Språk och lärande (höstsymposium för svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap), Stockholms universitet, 7-8 november Huvudfinansiär: Granholms stiftelse.

3 Handledning på forskarnivå Huvudhandledare för en avslutad licentiatuppsats i utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling: Carina Vretlund, Dom som hade bra betyg behandlade dom som kungliheter, vi andra typ sket in. En samtalsanalytriskt orienterad studie om IV-elevers berättelser. Studier i språkdidaktik 2. Stocksholm: Stockholms unversitet. ISBN Pågående handledning, huvudhandledare licentiatuppsats i utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling: Gabriella Wiktorsson: Elevers användning av flerspråkighet som resurs i främmandespråksinlärningen i franska i gymnasieskolan. Att försvaras VT2012. Pågående handledning, huvudhandledare licentiatuppsats i allmän språkvetenskap: Kerstin Lindmark: Av or not av? A Corpus-based Study of Novice Translators renditions of of in translations from English into Swedish) and one in Education in Languages and Language Development. Att försvaras HT2012. Andra handledare i ämnet språkdidaktik fram till doktorsexamen för två doktorander, Anne Reath Warren (tillsammans med Monica Axelsson) och Eric Cardelús (tillsammans med Camilla Bardel), som båda påbörjade sina studier i augusti Handledning på avancerad nivå och grundnivå Grundnivå i ämnena allmän språkvetenskap, datorlingvistik, japanska och språkdidaktik, ca 25 uppsatser. Avancerad nivå i ämnena allmän språkvetenskap, datorlingvistik och språkdidaktik, ca 10 magisteruppsatser. Granskningsuppdrag Betygsnämndsledamot, Alan McMillion s doktorsavhandling, Engelska institutionen, Stockholms universitet Granskning av artiklar i tidskriften NordAnd och några antologier. Publikationer Böcker Juvonen, P. 2000a. Grammaticalizing the definite article. A study of definite adnominal determiners in a genre of spoken Finnish. PhD thesis, Dept of Linguistics, Stockholm University. Granskade artiklar/kapitel i böcker Linell, P., Gustavsson, P & Juvonen, P Interactional dominance in dyadic communication: a presentation of initiative-response analysis. Linguistics 26, Juvonen, P. 1989a. Repair in Second-Language Instruction. Nordic Journal of Linguistics, 12, Juvonen, P Språkkontakt och språkförändring. Användningen av demonstrativa pronomen i en sverigefinsk kontaktsituation. I Huss. L. (red.) Många vägar till tvåspråkighet. Uppsala Multiethnic Papers 38: Juvonen, P. 2000b. Om bestämdhetsmarkering i svenska och finska. Har finskan en bestämd artikel? I Melander-Marttala, U. (red.) DENNA DEN HÄR DEN DÄR. Om demonstrativer i tvärspråklig belysning. En minnesskrift för Elsie

4 Wijk-Andersson. ASLAinformation 26:2: 57-92, Uppsala. Juvonen, P Tilastollinen metodi ja yksilöllinen vaihtelu puhekielisen aineiston kuvauksessa. (Statisk metod och individuell variation i beskrivning av talspråksmaterial). I: Kangassalo, R. & I. Mellenius (red.) Låt mig ha kvar mitt språk. Skrifter från moderna språk 11: Juvonen, P. & Parkvall, M Den flerspråkiga världen i siffror. I: Kangassalo, R. & I. Mellenius (red.) Låt mig ha kvar mitt språk. Skrifter från moderna språk 11: Juvonen, P On indefinite determiners in spoken Finnish. I: Laury, R. (red.) Minimal reference. The use of pronouns in Finnish and Estonian discource. Studia Fennica Linguistica (SFLIN) 12. Helsinki: SKS. Juvonen, P Articles, Definite and Indefinite. I: Brown, K. (Editor-in-Chief): Encyclopedia of Language and Linguistics, 2nd Edition. Elsevier. Juvonen, P Complexity and simplicity in minimal lexica: the lexicon of Chinook Jargon. I: Karlsson, Fred, Matti Miestamo & Kaius Sinnemäki (red.) Language Complexity: Typology, Contact, Change. Amsterdam: John Benjamins. Juvonen, P & Nikunlassi, A. (under utgivning) Temperature Adjectives in Finnish. I Koptjevskaja Tamm, M. (red.) Linguistics of temperature. Philadelphia: John Benjamins. Publicerade (reviderade) artiklar, inklusive konferensvolymer Juvonen, P. 1989b. Bilingualism at school: aspects of lexical development. Papers from the Eleventh Scandinavian Conference of Linguistics. University of Joensuu. Lindberg, I., Juvonen, P. & Viberg, Å Att berätta på två språk. I: Nettelbladt, U. & Håkansson, G. (eds..) Samtal och språkundervisning. Studier till Lennart Gustavssons minne. Linköping Studies in Arts and Science, 60. Tema Kommunikation, University of Linköping. Juvonen, P Self-repair in Bilingual Children: A Study of Finnish-Swedish Schoolchildren's Self repairs in Narrative Discourse. I Herberts, K. & Laurén, C. (red.) Flerspråkighet i och utanför Norden. Papers from the sixth Nordic Conference on Bilingualism. Vaasa. Juvonen, P On the use of connectors in spoken Finnish. I Hammarberg, B. (ed.) Problem, Process and Product in language learning. Dept of Linguistics, Stockholm university. Juvonen, P. 2009a. Språk och lärande. I Juvonen, P. (red.) Språk och lärande Language and Learning. Stockholm: ASLA. pp. Juvonen, P. & Viberg, Å. (under utgivning 2012) Tvåspråkighet i skolan: Användandet av konnektorer och lexikala val på svenska och finska. I Axelsson, M., Carlson, M., Franker, Q. och Sandwall, K. (Red.) Andraspråksforskning - en vänbok till Inger Lindberg. Rapporter Juvonen, P Den språkliga interaktionen under en språklektion. PILUS 55, Institutionen för lingvistik, Stockholms Juvonen, P Den språkliga interaktionen under en språklektion. Arbetsrapport från Tema K 1988:3. Tema Kommunikation. Linköpings Juvonen, P., Lindberg, I. & Viberg, Å Narrative Skills in Two Languages. Scandinavian Working Papers on Bilingualism 8. Center for Research on Bilingualism, Stockholms Pågående arbete Koptjevskaja Tamm, M & Juvonen, P. (red.) Lexico-typological approaches to semantic shifts and motivation patterns in the lexicon. Bokförslag till Mouton De Gruyter accepterad.

5 Juvonen, P. In quest of a common core in pidgin lexica. Att publiceras I Koptjevskaja Tamm, M & Juvonen, P. (red.) Lexico-typological approaches to semantic shifts and motivation patterns in the lexicon. Bokförslag till Mouton De Gruyter accepterad. Juvonen, P. On pidgin lexica. (artikel att publiceras i en tidskrift) Redaktörsskap Juvonen, P. (Red.) 2009b. Språk och lärande Language and Learning. Stockholm: ASLA. Juvonen, P. (Red.) 2011a. Studier i språkdidaktik Studies in Language Education 2. Institutionen för språkdidaktik, Stockholms Carina Vretlund. Dom som hade bra betyg behandlade dom som kungliheter, vi andra typ sket in. En samtalsanalytiskt orienterad studie om IV-elevers berättelser. ISBN Juvonen, P. (Red.) 2011b. Studier i språkdidaktik Studies in Language Education 3. Institutionen för språkdidaktik, Stockholms Larissa Mickwitz. Rätt betyg för vem? Betygssättning som instiutionaliserad praktik. ISBN Juvonen, P. (Red.) 2011c. Studier i språkdidaktik Studies in Language Education 4. Institutionen för språkdidaktik, Stockholms Anders Edlund. Undervisning på engelska i den svenska gymnasieskolan ett experiment med potential? ISBN Juvonen, P. (Red.) 2011d. Studier i språkdidaktik Studies in Language Education 5. Pia Anderson Textuell makt fem gymnasieelever läser och skriver i svenska och samhällskunskap. Institutionen för språkdidaktik, Stockholms ISBN Juvonen, P. (Red.) 2011e. Studier i språkdidaktik Studies in Language Education 6. Yvonne Hallesson Högpresterande gymnasieelevers läskompetenser. Institutionen för språkdidaktik, Stockholms ISBN Juvonen, P. (Red.) 2011f. Studier i språkdidaktik Studies in Language Education 7. Ulrika Németh Jakten på den godkända texten. Läspraktiker och internetanvändning på gymnasieskolan. Institutionen för språkdidaktik, Stockholms ISBN Undervisningsmaterial Juvonen, P. & Parkvall, M Collaborative Learning of Grammar. The Grammar Module. (http://www.svenska.gu.se/forskning/forskningsprojekt/itg/) Populärvetenskap Juvonen P artiklar om språk och språkvetenskap. I: Bonniers uppslagsbok. Albert Bonniers Förlag, Stockholm. Juvonen, P. & Parkvall, M Vad är ett ord? Språktidningen 2010:1

CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014

CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014 1 CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014 CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014... 1 1. CV. Ann- Catrine Edlund... 2 1.1. Personuppgifter... 2 1.2. Examina... 2 1.3. Anställningar

Läs mer

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik Curriculum Vitae Peter Aronsson 20150625 Innehåll Examina 1 Priser och forskningsstipendier 1 Tjänster och förordnanden: 2 Externa forskningsmedel och forskningsledning 2 Sakkunniguppdrag och administrativa

Läs mer

De främmande språkens didaktik (FRAM). Forskarskola i språkdidaktik med inriktning mot engelska, franska, italienska, spanska och tyska.

De främmande språkens didaktik (FRAM). Forskarskola i språkdidaktik med inriktning mot engelska, franska, italienska, spanska och tyska. De främmande språkens didaktik (FRAM). Forskarskola i språkdidaktik med inriktning mot engelska, franska, italienska, spanska och tyska. Camilla Bardel, Gudrun Erickson, Jonas Granfeldt, Christina Rosén

Läs mer

CURRICULUM VITAE 2014-03-14

CURRICULUM VITAE 2014-03-14 Gissur Ó Erlingsson (1974-01-25) Ringdansvägen 8, 646 30 Gnesta 0760-253310 gissur.erlingsson@liu.se CURRICULUM VITAE 2014-03-14 1.1 Utbildning m.m. - Docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet

Läs mer

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

Lärande i arbetslivet/arbetsplatslärande - några anteckningar om pågående forskning i Sverige

Lärande i arbetslivet/arbetsplatslärande - några anteckningar om pågående forskning i Sverige Per-Erik Ellström 2009-11-21 Lärande i arbetslivet/arbetsplatslärande - några anteckningar om pågående forskning i Sverige 1. Teman och problemställningar Forskning inom det område som vi här talar om

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Centrum för genusvetenskap Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Verksamhetsberättelsen från Centrum för genusvetenskap är en sammanfattning av det intensiva året

Läs mer

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Redaktör: Raoul Galli Fotografi: Andrzej Markiewicz Form:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar.

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Sammanfattning. Det övergripande syftet i föreliggande projektansökan är att granska hur föräldrastödjande

Läs mer

SVENSKAN I FINLAND 14

SVENSKAN I FINLAND 14 14 Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta University of Oulu Faculty of Humanities Kosunen, Lepistö & Rossi (red.) ISBN 978-951-42-0463-5 ISSN 1796-4725 Studia humaniora ouluensia Riitta Kosunen, Kirsi

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 RESULTATDIALOG OCH FRAMÅTBLICK

UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 RESULTATDIALOG OCH FRAMÅTBLICK UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 RESULTATDIALOG OCH FRAMÅTBLICK VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 13:2005 UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 resultatdialog och framåtblick UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 RESULTATDIALOG OCH FRAMÅTBLICK

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2012

Verksamhetsberättelser 2012 Verksamhetsberättelser 2012 Historisk-filosofiska fakulteten Innehållsförteckning Historisk-filosofiska fakulteten 9 1. Sammanställning av aktiviteter och beslut under 2012 9 1.1 Organisationsfrågor 9

Läs mer

Svenskans. beskrivning SVENSKANS BESKRIVNING SVENSKANS BESKRIVNING 30

Svenskans. beskrivning SVENSKANS BESKRIVNING SVENSKANS BESKRIVNING 30 30 2008 SVENSKANS BESKRIVNING 30 Vid olika universitet i Sverige och Finland har det sedan 1963 regelbundet anordnats sammankomster för svenskans beskrivning. Vid dessa har forskningsresultat som rör svenska

Läs mer

LSI210, Svenska som andraspråk för blivande lärare II, 30 högskolepoäng

LSI210, Svenska som andraspråk för blivande lärare II, 30 högskolepoäng LITTERATURLISTA ISTA LSI210 Gäller fr.o.m. ht 11 LSI210, Svenska som andraspråk för blivande lärare II, 30 högskolepoäng Flerspråkighet och språkvariation, 7,5 hp Axelsson, Monica (1999). Skolframgång

Läs mer

NYANLÄNDA OCH LÄRANDE

NYANLÄNDA OCH LÄRANDE NYANLÄNDA OCH LÄRANDE En forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 6:2010 NYANLÄNDA OCH LÄRANDE en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

Kriminologiska institutionen Stockholms universitet

Kriminologiska institutionen Stockholms universitet Kriminologiska institutionen Stockholms universitet Verksamhetsberättelse för 2011 1 Förord Verksamhetsberättelsen avser perioden 1 januari 31 december 2011. Här redogörs för utbildning på grund-, avancerad

Läs mer

Akademiska anställningar och tjänster

Akademiska anställningar och tjänster Göran Falkman Född 6 januari 1968 i Linköping Forskningscentrum för informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi Högskolan i Skövde Box 408 541 28 Skövde Tfn: 0500 44 83 35 / 076 626 01

Läs mer

På rak sak. Det finns många sätt att uttrycka ett visst innehåll på ett grammatiskt korrekt. På rak sak

På rak sak. Det finns många sätt att uttrycka ett visst innehåll på ett grammatiskt korrekt. På rak sak Julia Prentice På rak sak GÖTEBORGSSTUDIER I NORDISK SPRÅKVETENSKAP 13 Redaktörer för serien: Elisabet Engdahl, Roger Källström, Sven-Göran Malmgren, Lena Rogström, Barbro Wallgren Hemlin Det finns många

Läs mer

Meritförteckning och CV

Meritförteckning och CV Meritförteckning och CV Efter gymnasieexamen vid Naturvetenskaplig linje och ett sabbatsår inledde jag mina universitetsstudier. Efter ett inledande år med judaistik och religionshistoria, studerade jag

Läs mer

Ja vet int va de heter på svenska

Ja vet int va de heter på svenska Anna Slotte-Lüttge Ja vet int va de heter på svenska Interaktion mellan tvåspråkiga elever och deras lärare i en enspråkig klassrumsdiskurs Anna Slotte-Lüttge Född i Åbo 1969 Pedagogie magisterexamen 1996,

Läs mer

Svenska lärosäten Informatik, informationssystem. sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping

Svenska lärosäten Informatik, informationssystem. sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping Svenska lärosäten Informatik, informationssystem sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Sektionen för datavetenskap och kommunikation (COM) Antal anställda

Läs mer

Tvåspråkighet och måluppfyllelse i ett historiskt perspektiv 1

Tvåspråkighet och måluppfyllelse i ett historiskt perspektiv 1 1 K ristina Svartholm Tvåspråkighet och måluppfyllelse i ett historiskt perspektiv 1 Föredrag vid Manillaskolans 200-årsjubileum den 29 maj 2009 Publ. i förkortad version i Dövas Tidning, Tidskrift för

Läs mer

CURRICULUM VITAE. David Feltenius Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå david.feltenius@pol.umu.se

CURRICULUM VITAE. David Feltenius Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå david.feltenius@pol.umu.se CURRICULUM VITAE David Feltenius Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå david.feltenius@pol.umu.se Senast uppdaterad: 2014-05-14 PERSONUPPGIFTER Född i Uppsala, Sverige, 1974 Civilstånd:

Läs mer

Hennes Majestät Drottning Silvia

Hennes Majestät Drottning Silvia 1 Hennes Majestät Drottning Silvia Be s k y d d a r e a v Svenska Dyslexistiftelsen Copyright Kungahuset.se Foto:Alexis Daflos 2 Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen

Läs mer

Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt

Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MKV GÄLLANDE ÅR 2010 Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt From Risk to Threat: Social Representations of Climate Change

Läs mer

CV, Samuel Edquist (juni 2013)

CV, Samuel Edquist (juni 2013) CV, Samuel Edquist (juni 2013) Född i Kristinehamn 31 december 1973 Motsv. fil. mag. i historia, Uppsala universitet 1995 Fil. dr i historia, Uppsala universitet 2001 Docent i historia, Uppsala universitet

Läs mer

ASLA INFORMATION 29:1

ASLA INFORMATION 29:1 ASLA INFORMATION 29:1 2003 ASLA-INFORMATION 29:1 2003 Innehåll ASLA:s styrelse...2 Från redaktionen...3 Språkkonsultlinjen en pigg 25-åring...4 Språkkonsult identitet mer än yrke...7 Första terminen med

Läs mer

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals:

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals: (Uppdaterad 2012-09-06 av Göran Fransson) Publikationer och konferensbidrag av medarbetare inom ämnesavdelningen för didaktik, Högskolan i Gävle, för åren 2006 (sept) 2012 Publikationer 2012 Internationella

Läs mer