Fastighetskontorets verksamhetsplan uppföljning helår. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetskontorets verksamhetsplan 2014 - uppföljning helår. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret"

Transkript

1 Fastighetskontorets verksamhetsplan uppföljning helår Tekniska nämnden - Fastighetskontoret

2 1 Sammanfattning Fastighetskontoret följer här upp sin verksamhetsplan Innehållet i denna uppföljning behandlar av naturliga skäl delvis samma områden som i årsanalysen, men i annan form. Fastighetskontorets mål- och verksamhetsuppföljning kommer under 2015 att anpassas till den nämndsoch förvaltningsgemensamma modellen, vilket innebär att den kommer att ingå som en integrerad del i budgetprocessen. Materialet är omfattande, men vad som särskilt kan framhållas är följande: Utfallet vad gäller exploateringsvinster för 2014 är 233 mkr, vilket överskrider målet om 200 mkr. Bostadsförsörjningen är ett tydligt fokusområde för fastighetskontoret. Bostadsexploateringsprojekt drivs i alla stadsområden och förvaltningen verkar för olika upplåtelseformer, dock med prioritet för nya hyresrätter. Målet att det ska vara möjligt att påbörja minst nya bostäder på mark som kommunen tillhandahållit är uppfyllt. Det faktiska antalet byggstartade bostäder är Vidare har målet om nya övergångslägenheter, s.k. sociala boenden, uppfyllts genom att drygt 160 lägenheter anskaffats. Även anskaffningen av förskole- och grundskoleplatser har gått som planerat. Fastighetskontoret har som uppgift att genomföra om- och tillbyggnader av fyra ridanläggningar. Dessa åtgärder har försenats för tre av dem, bl.a. p.g.a. oförutsedda krav på detaljplan. Målen för dessa tre ombyggnadsprojekt har således inte uppfyllts under Efterfrågan på mark för kontorsetableringar har varit fortsatt stor, framför allt i Hyllie. Tomter har sålts eller upplåtits med kontorsbyggrätter om ca kvm BTA, motsvarande ca nya arbetsplatser. Bristen på mark i särskilda verksamhetsområden är fortfarande påtaglig. Lagret av planlagd mark för småindustri, service etc är endast ca 10 hektar (Valdemarsro och Lockarp) och försäljningen av tomtmark i verksamhetsområdena har under året har varit liten. Det är angeläget att planläggning av nya verksamhetsområden påbörjas snarast, t ex vad gäller Fortuna Hemgården som fastighetskontoret för några år sedan ansökt om detaljplan för. Mark för tyngre verksamheter och hamnanknuten logistik kommer att finnas i Norra hamnen. Detaljplanearbete har pågått under hela 2014 och de första tomterna bedöms kunna bli klara för upplåtelse 2015/2016. Under 2014 gjordes den första markreservationen inom Malmö Industrial Park i Norra Hamnen till Skanska, omfattande 3,5 hektar för hamnanknutna verksamheter. Fastighetskontoret är beroende av att kunna rekrytera kompetenta medarbetare och strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är därför glädjande att förvaltningen var den som fick bäst betyg i Malmö stads medarbetarenkät som genomfördes i våras. Klas Johansson Fastighetsdirektör Helår (inkl. Aktiviteter) 2(30)

3 2 Uppföljning verksamhetsplan 2014 Läsanvisningar Fastighetskontorets verksamhetsplan är uppbyggd i enlighet med den av Malmö stad beslutade målkedjan: kommunfullmäktigemål - nämndsmål - åtaganden. Men innehållet i de mål som redovisas i verksamhetsplanen för 2014 bygger på tidigare målarbete, där förvaltningen arbetade efter den tidigare rekommenderade målstrukturen: inriktningsmål, effektmål och leveransmål. Därför - och för att inte skapa förvirring över vad som är egentliga beslutade kommunfullmäktigerespektive nämndsmål - rubriceras i denna uppföljning de målen som inriktnings- och effektmål. De tidigare leveransmålen som är förvaltningens mål - anpassas däremot till det nya namnet åtaganden. Under rubriken Mått finns gröna, gula och röda färgmarkeringar som visar om förvaltningens åtaganden har uppfyllts. Grön färg-markering visar att åtagandet har uppfyllts. Gul färg visar att åtagandet har blivit delvis uppfyllt och röd färg visar att åtagandet inte har uppfyllts. Inriktningsmål: 2.1 Ett Malmö med bostäder för alla behov Alla malmöbor kan erbjudas en bostad som motsvarar deras behov och efterfrågan, genom god tillgång till ett varierat utbud av bostäder. Ett allsidigt bostadsbyggande, i alla delar av staden vad gäller olika upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och hustyper, bidrar till en socialt hållbar utveckling. Under 2014 har totalt ca 1450 bostäder påbörjats, varav ca 750 (ca 50%) på mark som kommunen tillhandahållit. Av de senare var 57% hyresrätter, vilket innebär att målet om minst 50% hyresrätter uppfyllts. Byggstartade bostadsrätter på kommunens mark omfattande ca 300 lägenheter inom projekten Malmö Live/Skanska, Dragörkajen/JM, Västra hamnen/veidekke och Gyllins Trädgård/Sundprojekt. Särskilda insatser har gjorts för att påskynda avtalstecknande med byggherrar och därmed byggstarter för projektet Hyllie Allé. Som resultat härav har tomträttsavtal hittills tecknats för 5 fastigheter (Ask 2/Lustgården, Embla 1/Nevsten i Hyllie Fastighets AB, Embla 2/Embla 2 i Hyllie AB, Hermod 2/MKB, Saga 1/Midroc) medan 3 fastigheter avyttrats (Mjölner 1/Ikano, Finn2/Seniorgården, Frigg 2/Riksbyggen). Totalt omfattar dessa avtal ca 620 lägenheter, varav ca 320 hyreslägenheter påbörjats under hösten I och med att det även var byggstart för 128 hyreslägenheter i HSBs första etapp i Sportsbyn innebär det att totalt ca 450 hyreslägenheter påbörjades i Hyllie under Den första inflyttningen i bostadsprojekten utmed Hyllie Boulevard skedde i mars i MKBs hus. Därefter har inflyttning påbörjats i Peabs projekt. Särskilda insatser har också gjorts för att påskynda avtalstecknande med byggherrar och därmed byggstarter för kv Spårvägen. 10 markanvisningsavtal har tecknats under 2014, vilket motsvarar Helår (inkl. Aktiviteter) 3(30)

4 ca 62% av byggrätterna inom kvarteret. Exploateringsavtal, markanvisningsavtal och tillägg till tomträttsavtal har tecknats som möjliggör ca 250 bostäder, kvm BTA kontor och förskola i kv Gäddan vid Citadellsvägen (som byggs om till Citadellskajen). Fastigheten Vårsången 8 i Lindängen har upplåtits till Trianon. Projektet omfattar ca 140 nya lägenheter, förskola, kontor och handel. Inom ramen för projektet ingår även syftet att skapa jobb för arbetslösa Lindängen-bor. Fastigheten Lerteglet 2 har upplåtits med tomträtt till Fastighetsbolaget Lerteglet. Projektet omfattar ca 70 nya lägenheter. Fastigheten Trädgrenen 1 såldes till MKB för uppförande av ca 50 hyreslägenheter på Fäladsmarken. Fastighetskontoret utvecklar kommunens mark med stadens intressen som utgångspunkt. Förvaltningen deltar även i samband med utveckling av privat mark genom tecknande av exploateringsavtal. Bostadsförsörjningen är ett mycket tydligt fokusområde. Ett av målen är att hela staden ska utvecklas. Fastighetskontoret bidrar genom att bostadsexploateringsprojekt drivs i alla stadsområden. Det behövs ett brett utbud av nya bostäder för olika behov. Förvaltningen bidrar genom att verka för olika upplåtelseformer, dock med prioritet för nya hyresrätter. Fastighetskontoret verkar på olika sätt för ett ökat bostadsbyggande. En metod som tillämpas är att erbjuda tomträttsupplåtelser på förmånliga villkor. Bostadsbristen i Malmö är trots det fortsatt påtaglig och späs på genom årliga befolkningsökningar. Bostadsbyggandet varierar över åren men har inte på lång tid varit av tillräcklig omfattning för att råda bot på bostadsbristen. Bakgrunden är bl a skillnaden mellan malmöbornas behov och betalningsförmåga Exploateringsprojekt för nya bostäder ska drivas i alla stadsområden och omfatta olika boende- och upplåtelseformer Exploateringsprojekt drivs i alla stadsområden. När pågående exploateringsprojekt med bostadsbyggande finns i alla stadsområden. 5 minst Nya övergångslägenheter ska anskaffas 167 nya övergångslägenheter har anskaffats, exklusive de 26 som tecknats utifrån markanvisningsavtalen. Av de 167 anskaffade avtalen har 14 tecknats utifrån tilläggsavtalet med MKB Helår (inkl. Aktiviteter) 4(30)

5 avseende 100 extra avtal under en ettårsperiod med start oktober Målgruppen är barnfamiljer i dyra boendelösningar. Totalt har 193 övergångslägenheter anskaffats. Åtagandet har därmed uppfyllts. När 150 nya övergångslägenheter har anskaffats, exklusive de lägenheter som anskaffats via markanvisningsavtal. 167 minst 150 När 20 hyresgäster har avtal genom Bostad först. 20 minst Kommunens markägande används så att förutsättningar skapas för nyproduktion av goda bostäder med fokus på hyresrätter till rimliga kostnader, vilket bidrar till en ekonomiskt hållbar utveckling. Fastighetskontoret har som mål att det ska vara möjligt att årligen påbörja minst nya bostäder på mark som kommunen tillhandahållit. Målet, som är uppfyllt under 2014, har som utgångspunkt att tillgången på kommunal planlagd mark inte ska vara en flaskhals som hindrar nyprodukton av bostäder. Under 2014 har ca 1450 nya bostäder påbörjats totalt sett, varav ca 750 på mark som kommunen tillhandahållit. Av de senare var ca 57% hyresrätter, vilket gör att målet om minst 50% hyresrätter är uppfyllt Fastighetskontoret ska tillhandahålla byggklar mark som möjliggör nya bostäder Målet att det under 2014 ska vara möjligt att påbörja minst nya bostäder på mark som kommunen tillhandahållit är uppfyllt. Under året påbörjades totalt ca 1450 bostäder, varav ca 750 på mark som kommunen tillhandahållit. Kommunens marknadsandel var därmed ca 50%. Av de bostäder som påbörjats på mark kommunen tillhandahållit var ca 57% hyresrätter. Särskilt fokus har varit att påskynda avtalstecknande med byggherrar och därmed byggstarter för projektet Hyllie Allé. Totalt har 450 nya bostäder påbörjats inom Hyllieområdet, varav ca 320 inom Hyllie Allé. Arbetet med att förhandla fram köpeavtal och tomträttsavtal har därmed varit framgångsrikt. Fokus har även varit att teckna markanvisningsavtal för kvarteret Spårvägen. 10 markanvisningsavtal har tecknats motsvarande 62% av den planerade bruttoarean (BTA) inom kvarteret. Arbetet med att förhandla fram markanvisningsavtal har därmed varit framgångsrikt. När minst 1500 nya bostäder är möjliga att påbörja under minst Redan vid ingången av 2014 fanns byggklar och fördelad mark som möjliggör att mer än 1500 nya bostäder Helår (inkl. Aktiviteter) 5(30)

6 kan påbörjas under När minst 60 % markanvisningsavtal tecknats för kv Spårvägen. 62% minst 60% Markanvisningsavtal har tecknats för 62% av den totala planerade bruttoarean (BTA) inom kvarteret. När minst 350 nya bostäder har påbörjats i Hyllie. 450 minst Minst 50% av de bostäder som byggs på mark som tillhandahålles av Malmö stad ska vara hyreslägenheter Under året har totalt ca 1450 bostäder påbörjats, varav ca 750 på mark som kommunen tillhandahållit. Av de senare var ca 57% hyresrätter varför målet uppfyllts. När minst 50 % av det som byggstartats på kommunal mark är hyreslägenheter. 57% minst 50% Bostadsförsörjningen främjar ekologiskt hållbar utveckling Fastighetskontoret bidrar dels genom att generellt i avtal med byggherrar säkerställa att Miljöbyggprogram Syd tillämpas, dels genom projektspecifika insatser för ökad miljöhänsyn och hållbarhet. Exempel på det senare är Västra hamnen, Hyllie och Segepark Miljöbyggprogram Syd ska alltid tillämpas vid försäljning/tomträttsupplåtelse av mark för nya bostäder I samband med tecknande av köpe- och tomträttsavtal (utom för de undantag som gäller för t ex fribyggartomter) skrivs alltid in att Miljöbyggprogram Syd ska tillämpas. S k kommunala särkrav har ifrågasatts den senaste tiden. Riksdagen har under året beslutat om ny lagstiftning som begränsar kommunernas möjligheter att ställa särkrav. Plan- och bygglagstiftningen ändrades vid årsskiftet och kommunerna har nu inte längre möjlighet att ställa egna tekniska egenskapskrav i samma utsträckning som tidigare. Möjligheten att använda Miljöbyggprogram Syd är därmed i princip begränsad till när Malmö själv bygger eller när byggherre bygger på mark upplåten med tomträtt. Undre hösten har Malmö och Lund gemensamt tagit fram ett utvecklingsförslag för programmets framtid. Beslut kommer att tas av politiken under våren FK har under året i samband med tecknande av avtal tillsett att Miljöbyggprogram Syd ska tillämpas. Däremot har FK inte i avtal ställt krav på viss ambitionsnivå. Parallellt med Miljöbygg- Helår (inkl. Aktiviteter) 6(30)

7 program Syd arbetas med hållbarhetskontrakt, t ex med byggherrarna inom Hyllieområdet. När andelen ambitionskontrakt som anger nivå B eller A i MIljöbyggprogram Syd ökar. 0% minst 2% Helår (inkl. Aktiviteter) 7(30)

8 Inriktningsmål: 2.2 Ett Malmö med välutbyggd offentlig service Lokalförsörjningsplanen är styrande för planering och utbyggnad av kommunal service Lokalförsörjningsplanen ska ha en tydlig koppling till kommunens investeringsplan/budget En ny instruktion har tagits fram under våren för lokalförsörjningsplanen (LFP) med rutiner för redovisning av investeringsbehov. Dessutom har samråd med alla förvaltningar om lokalförsörjningsplanens koppling till investeringsbehovet hållits under hösten Instruktionen har börjat implementeras och blir implementerad i sin helhet under När en ny instruktion för lokalförsörjningsplanen har tagits fram och används av alla förvaltningar Den nya instruktionen har tagits fram och användes till 80 % under arbetet med lokalförsörjningsplanen under hösten Efter det att KS i mars 2015 beslutar om planen för , förväntas instruktionen användas i sin helhet av alla förvaltningarna. Samtliga förvaltningar har lämnat in förslag till lokalförsörjningsplan. Instruktionen behöver förtydligas och utvecklas så att följsamheten förbättras Behoven av offentlig service tillgodoses i den blandade staden och lösningarna är flexibla för att garantera hållbarhet över tiden Under 2014 ska nya förskoleplatser kunna tas i bruk som anskaffats genom nyproduktion/förhyrning av lokaler Under 2014 skapades sammanlagt ca nya förskoleplatser genom ny- och tillbyggnation, inhyrning och genom paviljonglösning. Under samma period avvecklades ca 600 platser och den främsta anledningen till avvecklingen har varit att förskolor som inhysts i skollokaler måste flytta ut då grundskolan åter behövde utöka sina ytor, pga sitt ökade elevantal. Nettotillskottet möter således prognostiserat behov. När nya förskoleplatser är anskaffade genom nyproduktion/förhyrning av lokaler. 750 minst 550 Under 2014 skapades sammanlagt ca nya förskoleplatser genom ny- och tillbyggnation, inhyrning och Helår (inkl. Aktiviteter) 8(30)

9 genom paviljonglösning. Under samma period avvecklades ca 600 platser och den främsta anledningen till avvecklingen har varit att förskolor som inhysts i skollokaler måste flytta ut då grundskolan åter behövde utöka sina ytor, pga sitt ökade elevantal. Nettotillskottet möter således prognostiserat behov Under 2014 ska 550 nya grundskoleplatser kunna tas i bruk som anskaffats genom nyproduktion/förhyrning av lokaler 800 skolplatser var klara att ta i bruk till hösten 2014 inklusive akutplaneringsplatser. Målet är uppfyllt. När 550 grundskoleplatser är anskaffade genom nyproduktion av lokaler 800 minst Alla exploateringsprojekt ska hantera de behov av offentlig service som projekten genererar Behovet av kommunal service beaktas i samband med planläggning och tecknande av exploateringsavtal. Så långt möjligt säkerställs behovet i samband med tecknande av avtal. Det kan emellertid vara svårt i samband med mindre exploateringar där behovet fysiskt måste tillgodoses på annan plats utanför exploateringsområdet. När bindande överenskommelse med exploatören finns och som säkrar behovet av kommunal service som genereras i projektet innan detaljplanen antas. Delvis uppnådd Helår (inkl. Aktiviteter) 9(30)

10 Inriktningsmål: 2.3 Ett Malmö med tillväxt och ökad sysselsättning Malmö har ett bra företagsklimat och uppfattas som en attraktiv stad att etablera och driva företag i, vilket leder till ekonomiskt hållbar utveckling. Efterfrågan på mark för kontorsetableringar har varit fortsatt stor, framför allt i Hyllie. Tomter har sålts eller upplåtits med kontorsbyggrätter om ca kvm BTA, motsvarande ca nya arbetsplatser. Bristen på mark i särskilda verksamhetsområden är fortfarande påtaglig. Lagret av planlagd mark för småindustri, service etc är endast ca 10 hektar (Valdemarsro och Lockarp) och försäljningen av tomtmark i verksamhetsområdena har under året har varit liten (ca 3 hektar). Det är angeläget att planläggning av nya verksamhetsområden påbörjas snarast, t ex vad gäller Fortuna Hemgården som fastighetskontoret för några år sedan ansökt om detaljplan för. Mark för tyngre verksamheter och hamnanknuten logistik kommer att finnas i Norra hamnen. Detaljplanearbete har pågått under hela 2014 och de första tomterna bedöms kunna bli klara för upplåtelse 2015/2016 efter det att detaljplanen antagits av KF i början av Under 2014 gjordes den första markreservationen inom Malmö Industrial Park i Norra Hamnen till Skanska, omfattande 3,5 hektar för hamnanknutna verksamheter. Fastighetskontoret har kontinuerligt kontakt med olika aktörer på marknaden vad gäller företag som vill göra nyetableringar eller utöka sin verksamhet. Intressenter finns inom alla verksamhetsgrenar, som vill etablera sig i Malmö (t ex kontor, småindustri, lager, logistik och logistik kopplat till hamnverksamhet). FK deltar i Företagslotsen och driver olika samverkansprojekt tillsammans med marknadens aktörer, som t ex Samsyn Hyllie Fk ska bidra med tillgång till mark, nätverksbyggande mellan företagare samt vägledning vid etableringar FK har kontinuerligt kontakt med olika aktörer på marknaden vad gäller företag som vill göra nyetableringar eller utöka sin verksamhet. Intressenter finns inom alla verksamhetsgrenar, som vill etablera sig i Malmö (t ex kontor, småindustri, lager, logistik och logistik kopplat till hamnverksamhet). FK deltar i Företagslotsen och driver olika samverkansprojekt tillsammans med marknadens aktörer, som t ex Samsyn Hyllie. Helår (inkl. Aktiviteter) 10(30)

11 När vi har intressenter inom alla våra verksamhetsgrenar (kontor, småindustri, lager, logistik och logistik kopplat till hamnverksamhet) som vill etablera sig i Malmö. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret Intressenter som vill etablera sig finns inom samtliga verksamhetsgrenar Kommunens markägande används så att befintliga verksamheter kan utvecklas och nyetableringar för varierande typer av verksamheter möjliggörs Fastighetskontoret utvecklar kommunens mark med stadens intressen som utgångspunkt. Mark för näringslivets behov är ett mycket tydligt fokusområde För att bidra till näringslivets utveckling och en ökad sysselsättning är det av väsentlig betydelse att vid varje tidpunkt kunna erbjuda etableringsmöjligheter för olika typer av företag: 1. Besöksnäringar, detaljhandel, service, företagstjänster, medicinska verksamheter, skolor och utbildning, hantverk: För denna typ av verksamheter ska etableringsmöjligheter finnas t ex i Innerstaden, Västra hamnen, Nyhamnen, Hyllie men även i befintliga bostadsområden. Under året har mark sålts eller upplåtits i Hyllie med kontorsbyggrätt om ca kvm BTA. 2. Småindustri, service etc som har betydelse för stadens funktion (mindre verksamheter och fastigheter, evakueringsmöjligheter för verksamheter som behöver flyttas): För denna typ av verksamheter behövs särskilda verksamhetsområden som Valdemarsro och de västra delarna av planerat verksamhetsområde i Fortuna Hemgården. Lagret av planlagd mark bör vara minst 20 hektar. F n är lagret endast ca 10 hektar (Valdemarsro och Lockarp). Planläggning måste därför påbörjas av nya områden som Fortuna Hemgården för att målet ska kunna uppnås. 3. Större ytkrävande etableringar, t ex lager i kombination med kontor eller grossiströrelser: För denna typ av verksamheter behövs särskilda verksamhetsområden med skyltläge och bra vägförbindelser, som t ex den del av planerat verksamhetsområde i Fortuna Hemgården som är beläget närmast Yttre Ringvägen. Lagret av planlagd mark bör vara minst 20 hektar. F n finns inget lager och planläggning måste därför påbörjas av nya områden som Fortuna Hemgården för att målet ska kunna uppnås. 4. Mer personalintensiva verksamheter med hög andel kontor (högre exploateringsgrad) och behov av strategiskt läge. För denna typ av verksamheter behövs högvärdiga, särskilda verksamhetsområden med skyltläge och bra vägförbindelser, som t ex det planerade verksamhetsområdet Ingvalla vid Vintrie trafikplats. Lagret av planlagd mark bör vara minst 10 hektar. F n finns inget lager och planläggning måste därför påbörjas av nya områden som Ingvalla vid Vintrie trafikplats för att målet ska kunna uppnås. 5. Hamnanknuten logistik, större etableringar för lager, tillverkningsindustri etc: För denna typ av verksamheter ska etableringsmöjligheter finnas i Norra hamnen. Lagret av planlagd mark bör vara minst 20 hektar. Fn finns inget lager men detaljplanearbete pågår för Norra hamnen. Helår (inkl. Aktiviteter) 11(30)

12 FK ska tillhandahålla mark avsedd för kontor vid attraktiva lägen Mark för kontorsprojekt i attraktiva lägen finns i den blandade staden. Särskilt Hyllie är intressant för kontorsetableringar, där byggrätter omfattande ca kvm BTA sålts eller upplåtits under året. När vi upplåtit eller sålt kvm BTA för kontorsverksamheter minst Lager av planlagd mark för ytkrävande verksamheter ska finnas Det finns för närvarande inget lager av planlagd mark för ytkrävande verksamheter. Detaljplan har för flera år sedan sökts av FK för nytt verksamhetsområde i Fortuna Hemgården. SBK vill ej påbörja planarbete förrän ny ÖP och utbyggnadsstrategi är klar. Ny ÖP är antagen av KF den 22 maj Arbete med utbyggnadsstrategi pågår men är ej klart. I framtaget förslag har Fortuna Hemgården prioriterats i etapp 1. Nästa steg är att KS beslutar om samråd för förslaget till utbyggnadsstrategi, vilket förväntas ske den 4 februari Planarbete har pågått under hela 2014 för det nya verksamhetsområdet i Norra hamnen. När det finns lager av planlagd mark för ytkrävande verksamheter, ej Norra hamnen, omfattande minst 12 hektar. När det finns lager av byggklar mark i Norra hamnen, omfattande minst 20 hektar. 0 minst 12 0 minst 20 Tekniska nämnden - Fastighetskontoret Detaljplanearbete har pågått under hela Detaljplanen förväntas antas av KF i början av Ett brett och varierat utbud av arbetstillfällen i Malmö leder till ökad sysselsättningsgrad och bidrar till en socialt hållbar utveckling med minskat utanförskap Försäljningen av mark i renodlade verksamhetsområden har varit av liten omfattning. Under 2014 har 5 fastigheter sålts med en sammanlagd areal av ca 3 hektar. I Svågertorp har t ex fastigheten Grophuset 3 sålts till Er-Ho Huset 10 AB. Försäljningen syftar Helår (inkl. Aktiviteter) 12(30)

13 till att möjliggöra nya lokaler för kontor, handel och produktutveckling som innebär ca 100 nya arbetsplatser. I Hyllie har två fastigheter med sammanlagda kontorsbyggrätter om ca kvm BTA sålts: Fastigheten Mässhallen 2 har sålts till NCC och fastigheten Hermod 1 till Midroc. Vidare har fastigheten Vagnslidret 1 upplåtits med tomträtt till Otto Magnusson Holding AB med kontorsbyggrätt om ca kvm BTA. Totalt tillskapas ca nya arbetsplatser genom dessa projekt. I Vintrie Park har Ikea påbörjat byggnationen av sin globala mötesplats med kontor för arbetsplatser samtidigt som utbyggnaden av den allmänna platsen påbörjats. Projektet Malmö Live fortsätter. Inom kvarteret investerar Skanska ca mkr (hotell, kongressanläggning, kontor, bostäder) och Malmö stad ca mkr (konserthus, garage, allmän plats). Utvecklingen av Nyhamnen har inletts med framtagning av fördjupad översiktsplan (FÖP). Utvecklingen berör upplåtelsen av hamnområden till CMP, som gäller till 2020 och därför behöver ses över. I Västra hamnen har fastigheten Galeasen 1 avyttrats till Arkivgatans Vårdcentral AB. Projektet omfattar ca kvm BTA för vårdverksamhet. För planerat verksamhetsområde i Norra hamnen pågår detaljplanearbete. Detaljplanen bedöms kunna antas av KF i början av Syftet är att göra det möjligt att etablera hamnrelaterade verksamheter, logistik- och lagerverksamheter, tillverkningsindustri och vindkraft. För planerade utfyllnader pågår arbetet med vattendom. En särskild omständighet är förekomsten av Grönfläckig padda, som är en skyddad art, vilket påverkar plan-läggningen av området. För att kunna genomföra detaljplanen har ett ärende om objekts-godkännande för projektet tagits fram, vilket är godkänt av kommunfullmäktige. Totalt ska 90 hektar kvartersmark iordningställas samt allmän plats i form av gator och ett naturmarksområde till en total investeringsutgift om 260 mkr. Arbete med en utbyggnadsstrategi kopplad till ÖP2012 pågår. I denna är det viktigt att skapa förutsättningar för framtida näringslivsutveckling och företagsetableringar Lager av planlagd mark för småindustri, handel och service ska finnas Lagret av mark för småindustri etc är f n ungefär 10 hektar (Valdemarsro och Lockarp). För att kunna tillhandahålla planlagd mark i framtiden är det angeläget att planläggning av nya verksamhetsområden påbörjas. Detaljplan har för flera år sedan sökts av FK för nytt verksamhetsområde i Fortuna Hemgården. SBK vill ej påbörja planarbete förrän ny ÖP och utbyggnadsstrategi är klar. Ny ÖP är antagen av KF den 22 maj Arbete med utbyggnadsstrategi pågår men är ej klart. I framtaget förslag har Fortuna Hemgården prioriterats i etapp 1. Nästa steg är att KS beslutar om samråd för förslaget till utbyggnadsstrategi. Helår (inkl. Aktiviteter) 13(30)

14 När det finns lager av planlagd mark för småindustri, handel och service omfattande minst 20 hektar. 10 minst 20 Tekniska nämnden - Fastighetskontoret Lagret är f n ungefär 10 hektar (Valdemarsro och Lockarp) Fastighetskontoret ska upplåta eller sälja mark som möjliggör 1000 nya arbetsplatser Tomter har sålts eller upplåtits bl a i Hyllie och Svågertorp som innebär att ca 1200 nya arbetsplatser kan tillskapas. Målet är således uppfyllt. När mark som möjliggör minst nya arbetsplatser har upplåtits eller sålts minst Tomter har sålts i Hyllie med byggrätt för ca nya arbetsplatser. Vidare har tomter för verksamheter sålts i t ex Svågertorp. Helårsmålet är därmed uppnått. Helår (inkl. Aktiviteter) 14(30)

15 Inriktningsmål: 2.4 Malmö - en stad med strategiskt markinnehav inför framtiden Kommunen äger mark som ger rådighet över stadens utveckling när det gäller boende, arbetsplatser, offentlig service, fritidsverksamhet och de gröna kvaliteterna Kommunen äger f n mark i tillräcklig omfattning för de närmsta årens behov. I ett längre perspektiv är det emellertid önskvärt att utöka kommunens markinnehav genom fastighetsförvärv i strategiska lägen. Utgångspunkten för arbetet med en strategisk översyn av kommunens markreserv är kommunens översiktsplanering. En ny ÖP antogs av KF i maj och arbete pågår nu med att ta fram en ny utbyggnadsstrategi kopplad till ny ÖP. Arbetet med utbyggnadsstrategin pågår. Nästa steg är att ett förslag görs klart och tas upp i KS för beslut om samråd, vilket bedöms ske den 4 februari Arbetet med en strategisk översyn av kommunens markreserv avvaktar arbetet med utbyggnadsstrategin Fastighetskontoret ska initiera förvärv och avyttring av mark med hänsyn till stadens långsiktiga utveckling Förutsättningarna för kommunerna att göra markförvärv försämrades radikalt när förköpslagen och förvärvslagen avskaffades. Mot denna bakgrund krävs nya rutiner och utökade resurser för att även fortsättningsvis kunna göra förvärv i kommunens intresse. Ett första viktigt steg togs i och med rekryteringen av ytterligare en fastighetsvärderare under våren. Arbetet med att ta fram nya rutiner har därefter inte kunna påbörjas p g a att andra insatser, som t ex avgäldsregleringar, fått prioriteras. När en strategisk markinnehavsplan är framtagen. Ej uppnådd Arbetet avvaktar framtagande av utbyggnadsstrategi kopplad till ny ÖP. Arbetet med utbyggnadsstrategin pågår. Nästa steg är att ett förslag görs klart och tas upp i KS för beslut om samråd, vilket bedöms ske den 4 februari Helår (inkl. Aktiviteter) 15(30)

16 2.4.2 Markinnehavet utökas för att underlätta genomförande av översiktsplanens intentioner Utgångspunkten för arbetet med en strategisk översyn av kommunens markreserv är kommunens översiktsplanering. En ny ÖP antogs av KF i maj och arbete pågår nu med att ta fram en ny utbyggnadsstrategi kopplad till ny ÖP. Arbetet med utbyggnadsstrategin pågår. Nästa steg är att ett förslag görs klart och tas upp i KS för beslut om samråd. Arbetet med en strategisk översyn av kommunens markreserv avvaktar arbetet med utbyggnadsstrategin Markreserven ska genom strategiska markförvärv tillföras ny mark som ger möjlighet för exploatering i enligthet med ÖP 2012 Utgångspunkten för arbetet med en strategisk översyn av kommunens markreserv är kommunens översiktsplanering. En ny ÖP antogs av KF i maj och arbete pågår nu med att ta fram en ny utbyggnadsstrategi kopplad till ny ÖP. Arbetet med utbyggnadsstrategin pågår. Nästa steg är att ett förslag görs klart och tas upp i KS för beslut om samråd, vilket förväntas ske i februari Arbetet med en strategisk översyn av kommunens markreserv avvaktar arbetet med utbyggnadsstrategin När rutiner för bevakning av fastighetsmarknaden är framtagna. Ej uppnådd Ett första viktigt steg togs i och med rekryteringen av ytterligare en fastighetsekonom / fastighetsvärderare. Arbetet med att ta fram rutiner har därefter inte kunna påbörjas p g a att andra insatser, som t ex avgäldsregleringar, fått prioriteras Fastighetskontoret förvaltar och upplåter kommunens mark så att den ger största möjliga avkastning för kommunen med hänsyn till naturintressen och miljö. De delar av markinnehavet som utgör resurs på lång sikt upplåts med villkor som beaktar åtkomlighet för staden och möjliggör ett effektivt nyttjande. Helår (inkl. Aktiviteter) 16(30)

17 Driftnettot från förvaltningen av stadens mark ska öka Arrendeintäkterna har ökat med 1 Mkr ( 2,5 %) mellan 2013 och nya avtal har tecknats för övrigt mark, bl a arrenden för parkeringsändamål. 40 nya avtal för odlingslotter inom Hyllierankan har tillkommit under året. När omfattningen av utarrenderad mark ökar (justerat mht mark som avgår för exploatering) 2,5% minst 1% Som juridisk fastighetsägare ska fastighetskontoret tillse att förvaltningsansvaret för stadens mark är väl dokumenterat När det inte finns några markområden med oklarheter vad gäller förvaltningsansvar. Delvis uppnådd En inventering av ej ansvarsfördelad mark är gjord. Gränsdragningar och överenskommelser med Gatukontoret har diskuterats och har resulterat i ansvarsfördelning som ska tydliggöras i FK-kartan Stadens jordbruksmark ska upplåtas med villkor som beaktar såväl åtkomligheten för staden som ett effektivt nyttjande för arrendatorerna ÖP 2012 har fastställts 2014 och kommer att vara utgångspunkt för en översyn av villkoren för jordbruksarrenden inom Malmö. När en utredning om upplåtelsevillkor för stadens jordbruksmark är klar. Mäts Ej uppnådd Utredningen har flyttats fram till Helår (inkl. Aktiviteter) 17(30)

18 Inriktningsmål: 2.5 Ett Malmö med mötesplatser för fritid, rekreation och evenemang Inom kommunens lantegendomar och skogar erbjuds malmöborna mötesplatser för fritidsverksamhet och rekreation. Här finns vandringsleder och motionsspår, ridanläggningar och ridstigar, golfbanor, småbåtshamnar m.m Katrinetorp ska utvecklas som mötesplats och erbjuda malmöborna ett väl förvaltat kulturarv. Verksamheten ska bygga på historisk trovärdighet, hållbar utveckling och bidra till integrationen. Den årliga antikmässan på Katrinetorp är nu landets tredje största arrangemang i denna kategori. När antalet uthyrningstillfällen och intäkterna av uthyrningen ökat i jämförelse med % minst 4% Antalet uthyrningstillfällen har ökat med 3 % exkl Vuxenskolans föreläsningskvällar och sommarkurser. De totala intäkterna har ökat med 7 % och de totala kostnaderna har ökat med 1,5 %. När ca 30 arrangemang med ett varierat utbud har hållits. 102% minst 100% Det har varit fler än 30 arrangemang under När restaureringsplanen är klar för att tas i bruk. Restaureringsplan är klar för att tas i bruk. Målet är uppfyllt. När utredning om anslutning till kommunalt avlopp har färdigställts. Utredningen är färdigställd och avtal om anslutning finns Torup ska utvecklas som rekreationsområde och mötesplats. Barns och ungdomars behov av kunskap om naturen och kulturarvet ska prioriteras. När direktiven för utvecklingsplan är beslutade. Tekniska nämnden fastställde den 29 oktober den fortsatta inriktningen för Malmö stads ägande i Torup. Helår (inkl. Aktiviteter) 18(30)

19 FK ska genomföra om- och tillbyggnad av ridanläggningar i enlighet med ridskoleutredningen Ridanläggning Klagshamn: efter diverse förseningar av dels detaljplan och dels bygglov föranlett av fladermöss i byggnader och utdraget arbete med rivning och sanering av befintliga byggnader kunde första spadtaget tas i december månad. Bygglovet är uppdelat i två delar varav det senaste togs i SBN i januari Entreprenaden har påbörjats och arbetet beräknas vara klart i oktober Ridanläggning Husie: Arbete med detaljplanen är försenat och ligger för tillfället nere pga av samrådsdiskussioner avseende närheten till militärt övningsfält samt skydd för kulturmiljölandskapet. För tillfället jobbas parallellt med en etablering inom Jägersro där fastställd plan för ridanläggning finns. Ridanläggning Skogholm: Försenad detaljplan (enkelt planförfarande). Försenat bygglov. Bygglovet tas upp i nästa SBN. Om det inte blir fler fördröjningar kan bygget vara klart i augusti, är upphandlat med förbehåll om att bygglov skall beviljas. Ridanläggning Hyllie: Färdig. När nybyggnationen av ridanläggningen vid Klagshamnsudden är slutförd. När byggnationen av ridanläggningen vid Husie har påbörjats. När ridanläggningen vid Skogholm åtgärdats enligt om- och tilbyggnadsplan. När ridanläggningen vid Hyllie Boställe åtgärdats enligt om- och tillbyggnadsplan. Delvis uppnådd Ej uppnådd Ej uppnådd I Malmö finns ett stort utbud av trädgårdskolonier och odlingslotter på kommunens mark, som ger många malmöbor möjligheter till en aktiv och grön fritid FK ska tillgodose malmöbornas behov av attraktiva odlingslotter. När de nya odlingslotterna inom odlingsområdet Hyllierankan Etapp I är uthyrda. När de nya odlingslotterna inom Hyllierankan Etapp II och III är färdigställda. 57% Arbetet pågår, fokus ligger på att lotterna är färdigställda för uthyrning till våren. Helår (inkl. Aktiviteter) 19(30)

20 När underhåll av odlingsområdena enligt verksamhetsplan 2014 är gjort. När den ambulerande tematrädgården i Västra hamnen är färdigställd för att tas i bruk. När en ny toalett är byggd på Almåsa odlingsområde. Ej uppnådd Malmö är en attraktiv stad för besökare, evenemang och möten. Ett brett utbud av upplevelser ger staden puls och liv och har även en stor betydelse för tillväxt och sysselsättning Behovet av nya offentliga platser (torg, parker m.m.) ska tillgodoses i samband med exploateringsprojekten I pågående exploateringsprojekt är torg, park- och grönområden viktiga för varje områdes attraktivitet. Försäljningen av tomtmark bidrar till att finansiera den allmänna platsmarken. I t ex projektet Gyllins trädgårdar avsätts omfattande arealer för naturpark och i Hyllie har objektsgodkännande behandlats i tekniska nämnden för utbyggnad av Södra Vattenparken. I Tygelsjö har objektsgodkännande tagits fram för naturpark och temalekplats. När behovet av offentliga platser för beslutade projekt är tillgodosett i enlighet med detaljplan Behovet av mark för nya anläggningar för evenemang, möten och fritidsaktiviteter ska tillgodoses FK tillgodoser genom pågående exploateringsprojekt behovet av mark för nya anläggningar för evenemang, möten och fritidsaktiviteter. Exempel är Malmö Live och Hyllliebadet. När behovet av mark för beslutade projekt är tillgodosett. Helår (inkl. Aktiviteter) 20(30)

Fastighetskontoret. Verksamhetsplan 2014

Fastighetskontoret. Verksamhetsplan 2014 Fastighetskontoret Verksamhetsplan 2014 INNEHÅLL Förord 3 Direktiv från Tekniska nämnden 4 Kommunfullmäktiges budgetmål 5 Fastighetskontorets uppdrag 6 Malmö stad som markägare 7 Fastighetkontorets avdelningar

Läs mer

FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014

FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014 FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014 VEM? VAD? HUR? Verksamhetsplan_2013.indd 1 2013-04-19 14.09 INNEHÅLL DEL 1 VEM ÄR VI? Förord 3 Malmö stad som markägare 4 Organisation 5 Vem är fastighetskontoret

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-03-19 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2015 Servicenämnden SN-2015-12 Sammanfattning

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 1 HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 2 Innehåll FÖRORD 3 BOSTADSFÖRSÖRJING I MALMÖ STAD 3 SAMMANSFATTNING 4 INLEDNING 7 MOTIV OCH MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 8

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad ÅRSREDOVISNING Sundbybergs stad Årsredovisning SUNDBYBERGS STAD Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Sammanfattning... 5 Förvaltningsberättelse...8 Årets resultat positivt...12 Intäkter

Läs mer

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun Boendet Maj 2014 Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - ej politiskt antagna Planeringsförutsättningarna är sammanställda av arbetsgruppen för

Läs mer

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Budget 2014 samt flerårsplan 2015 och 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 1 Kommunstyrelsen,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Årsanalys 2013 för kommunstyrelsen fv 102 samt kommunfullmäktige fv 001

Årsanalys 2013 för kommunstyrelsen fv 102 samt kommunfullmäktige fv 001 SIGNERAD 2014-02-19 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-02-18 Vår referens Agneta Arnesson Controller Tjänsteskrivelse agneta.arnesson@malmo.se Årsanalys 2013 för kommunstyrelsen fv 102 samt kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Revisionsrapport nr 8/2014 Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte...4 2.3 Revisionsfrågor...4

Läs mer

Budget 2013 och plan 2014-2015

Budget 2013 och plan 2014-2015 Budget 2013 och plan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING S i d I N L E D N I N G - K o m m u n a l r å d e t h a r o r d e t 3 - F e m å r i s a m m a n d r a g 4 V E L L I N G E O C H O M V ÄR L D E N V i

Läs mer

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 VD-ORD. 2013 var året då allt ifrågasättande blåste bort. Efter en lång osäker period med politisk oenighet om Älvstranden Utvecklings framtid var det oerhört

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 Kommunstyrelsen

ÅRSRAPPORT 2014 Kommunstyrelsen ÅRSRAPPORT 2014 Kommunstyrelsen Växjö stationsområde Foto Lars-Åke Rapp 2015-01-27 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1 Osäkra fordringar

Läs mer

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Lulebo AB Bioenergi i Luleå AB 91% Luleå Energi Elnät AB 100% Lulekraft AB 50 % Luleå kommun koncernorganisation Kommunrevision Kommunfullmäktige E-nämnden 2015-01-01 Kommunledningsförvaltning

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Ärende 1 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson 2015-02-25 Dnr 2015-000001 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

Budget 2011 och plan 2012-2013

Budget 2011 och plan 2012-2013 Budget 2011 och plan 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING - Kommunalrådet har ordet 3 - Fem år i sammandrag 4 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN Vision och god ekonomisk hushållning - Styrkomponenter 5 - Vision

Läs mer

Vårt år i korthet. Utdelning föreslås uppgå till 100 (0) MSEK. Resultat efter finansiella poster för 2008 förväntas bli i nivå med 2007.

Vårt år i korthet. Utdelning föreslås uppgå till 100 (0) MSEK. Resultat efter finansiella poster för 2008 förväntas bli i nivå med 2007. Vårt år i korthet Hyresintäkterna uppgick till 770 (778) MSEK, en minskning med 8 MSEK. För jämförbart fastighetsbestånd ökade hyresintäkterna med 15 MSEK, främst beroende på högre intäkter för kringtjänster.

Läs mer

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning...

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... Måluppfyllelse... 4 Tjänstegarantier... 9 Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... 17 Måluppfyllelse... 19 Tjänstegarantier... 29 Uppdrag... 30 Verksamhet...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 AN-2015/140.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN ÅRSREDOVISNING 2014 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo och dess omvärld 6 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsikt 18 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret Årsrapport 2009 Innehåll ÅRSRAPPORT FÖR KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2009... 3 VIKTIGA HÄNDELSER OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS... 5 JÄMFÖRELSER... 6 FRAMTIDEN...

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2013 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING...

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... Årsredovisning 2014 INNEHÅLL 2014 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... 5 REDOVISNINGENS DISPOSITION... 5 KRONOFOGDENS FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer