Fastighetskontorets verksamhetsplan uppföljning helår. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetskontorets verksamhetsplan 2014 - uppföljning helår. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret"

Transkript

1 Fastighetskontorets verksamhetsplan uppföljning helår Tekniska nämnden - Fastighetskontoret

2 1 Sammanfattning Fastighetskontoret följer här upp sin verksamhetsplan Innehållet i denna uppföljning behandlar av naturliga skäl delvis samma områden som i årsanalysen, men i annan form. Fastighetskontorets mål- och verksamhetsuppföljning kommer under 2015 att anpassas till den nämndsoch förvaltningsgemensamma modellen, vilket innebär att den kommer att ingå som en integrerad del i budgetprocessen. Materialet är omfattande, men vad som särskilt kan framhållas är följande: Utfallet vad gäller exploateringsvinster för 2014 är 233 mkr, vilket överskrider målet om 200 mkr. Bostadsförsörjningen är ett tydligt fokusområde för fastighetskontoret. Bostadsexploateringsprojekt drivs i alla stadsområden och förvaltningen verkar för olika upplåtelseformer, dock med prioritet för nya hyresrätter. Målet att det ska vara möjligt att påbörja minst nya bostäder på mark som kommunen tillhandahållit är uppfyllt. Det faktiska antalet byggstartade bostäder är Vidare har målet om nya övergångslägenheter, s.k. sociala boenden, uppfyllts genom att drygt 160 lägenheter anskaffats. Även anskaffningen av förskole- och grundskoleplatser har gått som planerat. Fastighetskontoret har som uppgift att genomföra om- och tillbyggnader av fyra ridanläggningar. Dessa åtgärder har försenats för tre av dem, bl.a. p.g.a. oförutsedda krav på detaljplan. Målen för dessa tre ombyggnadsprojekt har således inte uppfyllts under Efterfrågan på mark för kontorsetableringar har varit fortsatt stor, framför allt i Hyllie. Tomter har sålts eller upplåtits med kontorsbyggrätter om ca kvm BTA, motsvarande ca nya arbetsplatser. Bristen på mark i särskilda verksamhetsområden är fortfarande påtaglig. Lagret av planlagd mark för småindustri, service etc är endast ca 10 hektar (Valdemarsro och Lockarp) och försäljningen av tomtmark i verksamhetsområdena har under året har varit liten. Det är angeläget att planläggning av nya verksamhetsområden påbörjas snarast, t ex vad gäller Fortuna Hemgården som fastighetskontoret för några år sedan ansökt om detaljplan för. Mark för tyngre verksamheter och hamnanknuten logistik kommer att finnas i Norra hamnen. Detaljplanearbete har pågått under hela 2014 och de första tomterna bedöms kunna bli klara för upplåtelse 2015/2016. Under 2014 gjordes den första markreservationen inom Malmö Industrial Park i Norra Hamnen till Skanska, omfattande 3,5 hektar för hamnanknutna verksamheter. Fastighetskontoret är beroende av att kunna rekrytera kompetenta medarbetare och strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är därför glädjande att förvaltningen var den som fick bäst betyg i Malmö stads medarbetarenkät som genomfördes i våras. Klas Johansson Fastighetsdirektör Helår (inkl. Aktiviteter) 2(30)

3 2 Uppföljning verksamhetsplan 2014 Läsanvisningar Fastighetskontorets verksamhetsplan är uppbyggd i enlighet med den av Malmö stad beslutade målkedjan: kommunfullmäktigemål - nämndsmål - åtaganden. Men innehållet i de mål som redovisas i verksamhetsplanen för 2014 bygger på tidigare målarbete, där förvaltningen arbetade efter den tidigare rekommenderade målstrukturen: inriktningsmål, effektmål och leveransmål. Därför - och för att inte skapa förvirring över vad som är egentliga beslutade kommunfullmäktigerespektive nämndsmål - rubriceras i denna uppföljning de målen som inriktnings- och effektmål. De tidigare leveransmålen som är förvaltningens mål - anpassas däremot till det nya namnet åtaganden. Under rubriken Mått finns gröna, gula och röda färgmarkeringar som visar om förvaltningens åtaganden har uppfyllts. Grön färg-markering visar att åtagandet har uppfyllts. Gul färg visar att åtagandet har blivit delvis uppfyllt och röd färg visar att åtagandet inte har uppfyllts. Inriktningsmål: 2.1 Ett Malmö med bostäder för alla behov Alla malmöbor kan erbjudas en bostad som motsvarar deras behov och efterfrågan, genom god tillgång till ett varierat utbud av bostäder. Ett allsidigt bostadsbyggande, i alla delar av staden vad gäller olika upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och hustyper, bidrar till en socialt hållbar utveckling. Under 2014 har totalt ca 1450 bostäder påbörjats, varav ca 750 (ca 50%) på mark som kommunen tillhandahållit. Av de senare var 57% hyresrätter, vilket innebär att målet om minst 50% hyresrätter uppfyllts. Byggstartade bostadsrätter på kommunens mark omfattande ca 300 lägenheter inom projekten Malmö Live/Skanska, Dragörkajen/JM, Västra hamnen/veidekke och Gyllins Trädgård/Sundprojekt. Särskilda insatser har gjorts för att påskynda avtalstecknande med byggherrar och därmed byggstarter för projektet Hyllie Allé. Som resultat härav har tomträttsavtal hittills tecknats för 5 fastigheter (Ask 2/Lustgården, Embla 1/Nevsten i Hyllie Fastighets AB, Embla 2/Embla 2 i Hyllie AB, Hermod 2/MKB, Saga 1/Midroc) medan 3 fastigheter avyttrats (Mjölner 1/Ikano, Finn2/Seniorgården, Frigg 2/Riksbyggen). Totalt omfattar dessa avtal ca 620 lägenheter, varav ca 320 hyreslägenheter påbörjats under hösten I och med att det även var byggstart för 128 hyreslägenheter i HSBs första etapp i Sportsbyn innebär det att totalt ca 450 hyreslägenheter påbörjades i Hyllie under Den första inflyttningen i bostadsprojekten utmed Hyllie Boulevard skedde i mars i MKBs hus. Därefter har inflyttning påbörjats i Peabs projekt. Särskilda insatser har också gjorts för att påskynda avtalstecknande med byggherrar och därmed byggstarter för kv Spårvägen. 10 markanvisningsavtal har tecknats under 2014, vilket motsvarar Helår (inkl. Aktiviteter) 3(30)

4 ca 62% av byggrätterna inom kvarteret. Exploateringsavtal, markanvisningsavtal och tillägg till tomträttsavtal har tecknats som möjliggör ca 250 bostäder, kvm BTA kontor och förskola i kv Gäddan vid Citadellsvägen (som byggs om till Citadellskajen). Fastigheten Vårsången 8 i Lindängen har upplåtits till Trianon. Projektet omfattar ca 140 nya lägenheter, förskola, kontor och handel. Inom ramen för projektet ingår även syftet att skapa jobb för arbetslösa Lindängen-bor. Fastigheten Lerteglet 2 har upplåtits med tomträtt till Fastighetsbolaget Lerteglet. Projektet omfattar ca 70 nya lägenheter. Fastigheten Trädgrenen 1 såldes till MKB för uppförande av ca 50 hyreslägenheter på Fäladsmarken. Fastighetskontoret utvecklar kommunens mark med stadens intressen som utgångspunkt. Förvaltningen deltar även i samband med utveckling av privat mark genom tecknande av exploateringsavtal. Bostadsförsörjningen är ett mycket tydligt fokusområde. Ett av målen är att hela staden ska utvecklas. Fastighetskontoret bidrar genom att bostadsexploateringsprojekt drivs i alla stadsområden. Det behövs ett brett utbud av nya bostäder för olika behov. Förvaltningen bidrar genom att verka för olika upplåtelseformer, dock med prioritet för nya hyresrätter. Fastighetskontoret verkar på olika sätt för ett ökat bostadsbyggande. En metod som tillämpas är att erbjuda tomträttsupplåtelser på förmånliga villkor. Bostadsbristen i Malmö är trots det fortsatt påtaglig och späs på genom årliga befolkningsökningar. Bostadsbyggandet varierar över åren men har inte på lång tid varit av tillräcklig omfattning för att råda bot på bostadsbristen. Bakgrunden är bl a skillnaden mellan malmöbornas behov och betalningsförmåga Exploateringsprojekt för nya bostäder ska drivas i alla stadsområden och omfatta olika boende- och upplåtelseformer Exploateringsprojekt drivs i alla stadsområden. När pågående exploateringsprojekt med bostadsbyggande finns i alla stadsområden. 5 minst Nya övergångslägenheter ska anskaffas 167 nya övergångslägenheter har anskaffats, exklusive de 26 som tecknats utifrån markanvisningsavtalen. Av de 167 anskaffade avtalen har 14 tecknats utifrån tilläggsavtalet med MKB Helår (inkl. Aktiviteter) 4(30)

5 avseende 100 extra avtal under en ettårsperiod med start oktober Målgruppen är barnfamiljer i dyra boendelösningar. Totalt har 193 övergångslägenheter anskaffats. Åtagandet har därmed uppfyllts. När 150 nya övergångslägenheter har anskaffats, exklusive de lägenheter som anskaffats via markanvisningsavtal. 167 minst 150 När 20 hyresgäster har avtal genom Bostad först. 20 minst Kommunens markägande används så att förutsättningar skapas för nyproduktion av goda bostäder med fokus på hyresrätter till rimliga kostnader, vilket bidrar till en ekonomiskt hållbar utveckling. Fastighetskontoret har som mål att det ska vara möjligt att årligen påbörja minst nya bostäder på mark som kommunen tillhandahållit. Målet, som är uppfyllt under 2014, har som utgångspunkt att tillgången på kommunal planlagd mark inte ska vara en flaskhals som hindrar nyprodukton av bostäder. Under 2014 har ca 1450 nya bostäder påbörjats totalt sett, varav ca 750 på mark som kommunen tillhandahållit. Av de senare var ca 57% hyresrätter, vilket gör att målet om minst 50% hyresrätter är uppfyllt Fastighetskontoret ska tillhandahålla byggklar mark som möjliggör nya bostäder Målet att det under 2014 ska vara möjligt att påbörja minst nya bostäder på mark som kommunen tillhandahållit är uppfyllt. Under året påbörjades totalt ca 1450 bostäder, varav ca 750 på mark som kommunen tillhandahållit. Kommunens marknadsandel var därmed ca 50%. Av de bostäder som påbörjats på mark kommunen tillhandahållit var ca 57% hyresrätter. Särskilt fokus har varit att påskynda avtalstecknande med byggherrar och därmed byggstarter för projektet Hyllie Allé. Totalt har 450 nya bostäder påbörjats inom Hyllieområdet, varav ca 320 inom Hyllie Allé. Arbetet med att förhandla fram köpeavtal och tomträttsavtal har därmed varit framgångsrikt. Fokus har även varit att teckna markanvisningsavtal för kvarteret Spårvägen. 10 markanvisningsavtal har tecknats motsvarande 62% av den planerade bruttoarean (BTA) inom kvarteret. Arbetet med att förhandla fram markanvisningsavtal har därmed varit framgångsrikt. När minst 1500 nya bostäder är möjliga att påbörja under minst Redan vid ingången av 2014 fanns byggklar och fördelad mark som möjliggör att mer än 1500 nya bostäder Helår (inkl. Aktiviteter) 5(30)

6 kan påbörjas under När minst 60 % markanvisningsavtal tecknats för kv Spårvägen. 62% minst 60% Markanvisningsavtal har tecknats för 62% av den totala planerade bruttoarean (BTA) inom kvarteret. När minst 350 nya bostäder har påbörjats i Hyllie. 450 minst Minst 50% av de bostäder som byggs på mark som tillhandahålles av Malmö stad ska vara hyreslägenheter Under året har totalt ca 1450 bostäder påbörjats, varav ca 750 på mark som kommunen tillhandahållit. Av de senare var ca 57% hyresrätter varför målet uppfyllts. När minst 50 % av det som byggstartats på kommunal mark är hyreslägenheter. 57% minst 50% Bostadsförsörjningen främjar ekologiskt hållbar utveckling Fastighetskontoret bidrar dels genom att generellt i avtal med byggherrar säkerställa att Miljöbyggprogram Syd tillämpas, dels genom projektspecifika insatser för ökad miljöhänsyn och hållbarhet. Exempel på det senare är Västra hamnen, Hyllie och Segepark Miljöbyggprogram Syd ska alltid tillämpas vid försäljning/tomträttsupplåtelse av mark för nya bostäder I samband med tecknande av köpe- och tomträttsavtal (utom för de undantag som gäller för t ex fribyggartomter) skrivs alltid in att Miljöbyggprogram Syd ska tillämpas. S k kommunala särkrav har ifrågasatts den senaste tiden. Riksdagen har under året beslutat om ny lagstiftning som begränsar kommunernas möjligheter att ställa särkrav. Plan- och bygglagstiftningen ändrades vid årsskiftet och kommunerna har nu inte längre möjlighet att ställa egna tekniska egenskapskrav i samma utsträckning som tidigare. Möjligheten att använda Miljöbyggprogram Syd är därmed i princip begränsad till när Malmö själv bygger eller när byggherre bygger på mark upplåten med tomträtt. Undre hösten har Malmö och Lund gemensamt tagit fram ett utvecklingsförslag för programmets framtid. Beslut kommer att tas av politiken under våren FK har under året i samband med tecknande av avtal tillsett att Miljöbyggprogram Syd ska tillämpas. Däremot har FK inte i avtal ställt krav på viss ambitionsnivå. Parallellt med Miljöbygg- Helår (inkl. Aktiviteter) 6(30)

7 program Syd arbetas med hållbarhetskontrakt, t ex med byggherrarna inom Hyllieområdet. När andelen ambitionskontrakt som anger nivå B eller A i MIljöbyggprogram Syd ökar. 0% minst 2% Helår (inkl. Aktiviteter) 7(30)

8 Inriktningsmål: 2.2 Ett Malmö med välutbyggd offentlig service Lokalförsörjningsplanen är styrande för planering och utbyggnad av kommunal service Lokalförsörjningsplanen ska ha en tydlig koppling till kommunens investeringsplan/budget En ny instruktion har tagits fram under våren för lokalförsörjningsplanen (LFP) med rutiner för redovisning av investeringsbehov. Dessutom har samråd med alla förvaltningar om lokalförsörjningsplanens koppling till investeringsbehovet hållits under hösten Instruktionen har börjat implementeras och blir implementerad i sin helhet under När en ny instruktion för lokalförsörjningsplanen har tagits fram och används av alla förvaltningar Den nya instruktionen har tagits fram och användes till 80 % under arbetet med lokalförsörjningsplanen under hösten Efter det att KS i mars 2015 beslutar om planen för , förväntas instruktionen användas i sin helhet av alla förvaltningarna. Samtliga förvaltningar har lämnat in förslag till lokalförsörjningsplan. Instruktionen behöver förtydligas och utvecklas så att följsamheten förbättras Behoven av offentlig service tillgodoses i den blandade staden och lösningarna är flexibla för att garantera hållbarhet över tiden Under 2014 ska nya förskoleplatser kunna tas i bruk som anskaffats genom nyproduktion/förhyrning av lokaler Under 2014 skapades sammanlagt ca nya förskoleplatser genom ny- och tillbyggnation, inhyrning och genom paviljonglösning. Under samma period avvecklades ca 600 platser och den främsta anledningen till avvecklingen har varit att förskolor som inhysts i skollokaler måste flytta ut då grundskolan åter behövde utöka sina ytor, pga sitt ökade elevantal. Nettotillskottet möter således prognostiserat behov. När nya förskoleplatser är anskaffade genom nyproduktion/förhyrning av lokaler. 750 minst 550 Under 2014 skapades sammanlagt ca nya förskoleplatser genom ny- och tillbyggnation, inhyrning och Helår (inkl. Aktiviteter) 8(30)

9 genom paviljonglösning. Under samma period avvecklades ca 600 platser och den främsta anledningen till avvecklingen har varit att förskolor som inhysts i skollokaler måste flytta ut då grundskolan åter behövde utöka sina ytor, pga sitt ökade elevantal. Nettotillskottet möter således prognostiserat behov Under 2014 ska 550 nya grundskoleplatser kunna tas i bruk som anskaffats genom nyproduktion/förhyrning av lokaler 800 skolplatser var klara att ta i bruk till hösten 2014 inklusive akutplaneringsplatser. Målet är uppfyllt. När 550 grundskoleplatser är anskaffade genom nyproduktion av lokaler 800 minst Alla exploateringsprojekt ska hantera de behov av offentlig service som projekten genererar Behovet av kommunal service beaktas i samband med planläggning och tecknande av exploateringsavtal. Så långt möjligt säkerställs behovet i samband med tecknande av avtal. Det kan emellertid vara svårt i samband med mindre exploateringar där behovet fysiskt måste tillgodoses på annan plats utanför exploateringsområdet. När bindande överenskommelse med exploatören finns och som säkrar behovet av kommunal service som genereras i projektet innan detaljplanen antas. Delvis uppnådd Helår (inkl. Aktiviteter) 9(30)

10 Inriktningsmål: 2.3 Ett Malmö med tillväxt och ökad sysselsättning Malmö har ett bra företagsklimat och uppfattas som en attraktiv stad att etablera och driva företag i, vilket leder till ekonomiskt hållbar utveckling. Efterfrågan på mark för kontorsetableringar har varit fortsatt stor, framför allt i Hyllie. Tomter har sålts eller upplåtits med kontorsbyggrätter om ca kvm BTA, motsvarande ca nya arbetsplatser. Bristen på mark i särskilda verksamhetsområden är fortfarande påtaglig. Lagret av planlagd mark för småindustri, service etc är endast ca 10 hektar (Valdemarsro och Lockarp) och försäljningen av tomtmark i verksamhetsområdena har under året har varit liten (ca 3 hektar). Det är angeläget att planläggning av nya verksamhetsområden påbörjas snarast, t ex vad gäller Fortuna Hemgården som fastighetskontoret för några år sedan ansökt om detaljplan för. Mark för tyngre verksamheter och hamnanknuten logistik kommer att finnas i Norra hamnen. Detaljplanearbete har pågått under hela 2014 och de första tomterna bedöms kunna bli klara för upplåtelse 2015/2016 efter det att detaljplanen antagits av KF i början av Under 2014 gjordes den första markreservationen inom Malmö Industrial Park i Norra Hamnen till Skanska, omfattande 3,5 hektar för hamnanknutna verksamheter. Fastighetskontoret har kontinuerligt kontakt med olika aktörer på marknaden vad gäller företag som vill göra nyetableringar eller utöka sin verksamhet. Intressenter finns inom alla verksamhetsgrenar, som vill etablera sig i Malmö (t ex kontor, småindustri, lager, logistik och logistik kopplat till hamnverksamhet). FK deltar i Företagslotsen och driver olika samverkansprojekt tillsammans med marknadens aktörer, som t ex Samsyn Hyllie Fk ska bidra med tillgång till mark, nätverksbyggande mellan företagare samt vägledning vid etableringar FK har kontinuerligt kontakt med olika aktörer på marknaden vad gäller företag som vill göra nyetableringar eller utöka sin verksamhet. Intressenter finns inom alla verksamhetsgrenar, som vill etablera sig i Malmö (t ex kontor, småindustri, lager, logistik och logistik kopplat till hamnverksamhet). FK deltar i Företagslotsen och driver olika samverkansprojekt tillsammans med marknadens aktörer, som t ex Samsyn Hyllie. Helår (inkl. Aktiviteter) 10(30)

11 När vi har intressenter inom alla våra verksamhetsgrenar (kontor, småindustri, lager, logistik och logistik kopplat till hamnverksamhet) som vill etablera sig i Malmö. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret Intressenter som vill etablera sig finns inom samtliga verksamhetsgrenar Kommunens markägande används så att befintliga verksamheter kan utvecklas och nyetableringar för varierande typer av verksamheter möjliggörs Fastighetskontoret utvecklar kommunens mark med stadens intressen som utgångspunkt. Mark för näringslivets behov är ett mycket tydligt fokusområde För att bidra till näringslivets utveckling och en ökad sysselsättning är det av väsentlig betydelse att vid varje tidpunkt kunna erbjuda etableringsmöjligheter för olika typer av företag: 1. Besöksnäringar, detaljhandel, service, företagstjänster, medicinska verksamheter, skolor och utbildning, hantverk: För denna typ av verksamheter ska etableringsmöjligheter finnas t ex i Innerstaden, Västra hamnen, Nyhamnen, Hyllie men även i befintliga bostadsområden. Under året har mark sålts eller upplåtits i Hyllie med kontorsbyggrätt om ca kvm BTA. 2. Småindustri, service etc som har betydelse för stadens funktion (mindre verksamheter och fastigheter, evakueringsmöjligheter för verksamheter som behöver flyttas): För denna typ av verksamheter behövs särskilda verksamhetsområden som Valdemarsro och de västra delarna av planerat verksamhetsområde i Fortuna Hemgården. Lagret av planlagd mark bör vara minst 20 hektar. F n är lagret endast ca 10 hektar (Valdemarsro och Lockarp). Planläggning måste därför påbörjas av nya områden som Fortuna Hemgården för att målet ska kunna uppnås. 3. Större ytkrävande etableringar, t ex lager i kombination med kontor eller grossiströrelser: För denna typ av verksamheter behövs särskilda verksamhetsområden med skyltläge och bra vägförbindelser, som t ex den del av planerat verksamhetsområde i Fortuna Hemgården som är beläget närmast Yttre Ringvägen. Lagret av planlagd mark bör vara minst 20 hektar. F n finns inget lager och planläggning måste därför påbörjas av nya områden som Fortuna Hemgården för att målet ska kunna uppnås. 4. Mer personalintensiva verksamheter med hög andel kontor (högre exploateringsgrad) och behov av strategiskt läge. För denna typ av verksamheter behövs högvärdiga, särskilda verksamhetsområden med skyltläge och bra vägförbindelser, som t ex det planerade verksamhetsområdet Ingvalla vid Vintrie trafikplats. Lagret av planlagd mark bör vara minst 10 hektar. F n finns inget lager och planläggning måste därför påbörjas av nya områden som Ingvalla vid Vintrie trafikplats för att målet ska kunna uppnås. 5. Hamnanknuten logistik, större etableringar för lager, tillverkningsindustri etc: För denna typ av verksamheter ska etableringsmöjligheter finnas i Norra hamnen. Lagret av planlagd mark bör vara minst 20 hektar. Fn finns inget lager men detaljplanearbete pågår för Norra hamnen. Helår (inkl. Aktiviteter) 11(30)

12 FK ska tillhandahålla mark avsedd för kontor vid attraktiva lägen Mark för kontorsprojekt i attraktiva lägen finns i den blandade staden. Särskilt Hyllie är intressant för kontorsetableringar, där byggrätter omfattande ca kvm BTA sålts eller upplåtits under året. När vi upplåtit eller sålt kvm BTA för kontorsverksamheter minst Lager av planlagd mark för ytkrävande verksamheter ska finnas Det finns för närvarande inget lager av planlagd mark för ytkrävande verksamheter. Detaljplan har för flera år sedan sökts av FK för nytt verksamhetsområde i Fortuna Hemgården. SBK vill ej påbörja planarbete förrän ny ÖP och utbyggnadsstrategi är klar. Ny ÖP är antagen av KF den 22 maj Arbete med utbyggnadsstrategi pågår men är ej klart. I framtaget förslag har Fortuna Hemgården prioriterats i etapp 1. Nästa steg är att KS beslutar om samråd för förslaget till utbyggnadsstrategi, vilket förväntas ske den 4 februari Planarbete har pågått under hela 2014 för det nya verksamhetsområdet i Norra hamnen. När det finns lager av planlagd mark för ytkrävande verksamheter, ej Norra hamnen, omfattande minst 12 hektar. När det finns lager av byggklar mark i Norra hamnen, omfattande minst 20 hektar. 0 minst 12 0 minst 20 Tekniska nämnden - Fastighetskontoret Detaljplanearbete har pågått under hela Detaljplanen förväntas antas av KF i början av Ett brett och varierat utbud av arbetstillfällen i Malmö leder till ökad sysselsättningsgrad och bidrar till en socialt hållbar utveckling med minskat utanförskap Försäljningen av mark i renodlade verksamhetsområden har varit av liten omfattning. Under 2014 har 5 fastigheter sålts med en sammanlagd areal av ca 3 hektar. I Svågertorp har t ex fastigheten Grophuset 3 sålts till Er-Ho Huset 10 AB. Försäljningen syftar Helår (inkl. Aktiviteter) 12(30)

13 till att möjliggöra nya lokaler för kontor, handel och produktutveckling som innebär ca 100 nya arbetsplatser. I Hyllie har två fastigheter med sammanlagda kontorsbyggrätter om ca kvm BTA sålts: Fastigheten Mässhallen 2 har sålts till NCC och fastigheten Hermod 1 till Midroc. Vidare har fastigheten Vagnslidret 1 upplåtits med tomträtt till Otto Magnusson Holding AB med kontorsbyggrätt om ca kvm BTA. Totalt tillskapas ca nya arbetsplatser genom dessa projekt. I Vintrie Park har Ikea påbörjat byggnationen av sin globala mötesplats med kontor för arbetsplatser samtidigt som utbyggnaden av den allmänna platsen påbörjats. Projektet Malmö Live fortsätter. Inom kvarteret investerar Skanska ca mkr (hotell, kongressanläggning, kontor, bostäder) och Malmö stad ca mkr (konserthus, garage, allmän plats). Utvecklingen av Nyhamnen har inletts med framtagning av fördjupad översiktsplan (FÖP). Utvecklingen berör upplåtelsen av hamnområden till CMP, som gäller till 2020 och därför behöver ses över. I Västra hamnen har fastigheten Galeasen 1 avyttrats till Arkivgatans Vårdcentral AB. Projektet omfattar ca kvm BTA för vårdverksamhet. För planerat verksamhetsområde i Norra hamnen pågår detaljplanearbete. Detaljplanen bedöms kunna antas av KF i början av Syftet är att göra det möjligt att etablera hamnrelaterade verksamheter, logistik- och lagerverksamheter, tillverkningsindustri och vindkraft. För planerade utfyllnader pågår arbetet med vattendom. En särskild omständighet är förekomsten av Grönfläckig padda, som är en skyddad art, vilket påverkar plan-läggningen av området. För att kunna genomföra detaljplanen har ett ärende om objekts-godkännande för projektet tagits fram, vilket är godkänt av kommunfullmäktige. Totalt ska 90 hektar kvartersmark iordningställas samt allmän plats i form av gator och ett naturmarksområde till en total investeringsutgift om 260 mkr. Arbete med en utbyggnadsstrategi kopplad till ÖP2012 pågår. I denna är det viktigt att skapa förutsättningar för framtida näringslivsutveckling och företagsetableringar Lager av planlagd mark för småindustri, handel och service ska finnas Lagret av mark för småindustri etc är f n ungefär 10 hektar (Valdemarsro och Lockarp). För att kunna tillhandahålla planlagd mark i framtiden är det angeläget att planläggning av nya verksamhetsområden påbörjas. Detaljplan har för flera år sedan sökts av FK för nytt verksamhetsområde i Fortuna Hemgården. SBK vill ej påbörja planarbete förrän ny ÖP och utbyggnadsstrategi är klar. Ny ÖP är antagen av KF den 22 maj Arbete med utbyggnadsstrategi pågår men är ej klart. I framtaget förslag har Fortuna Hemgården prioriterats i etapp 1. Nästa steg är att KS beslutar om samråd för förslaget till utbyggnadsstrategi. Helår (inkl. Aktiviteter) 13(30)

14 När det finns lager av planlagd mark för småindustri, handel och service omfattande minst 20 hektar. 10 minst 20 Tekniska nämnden - Fastighetskontoret Lagret är f n ungefär 10 hektar (Valdemarsro och Lockarp) Fastighetskontoret ska upplåta eller sälja mark som möjliggör 1000 nya arbetsplatser Tomter har sålts eller upplåtits bl a i Hyllie och Svågertorp som innebär att ca 1200 nya arbetsplatser kan tillskapas. Målet är således uppfyllt. När mark som möjliggör minst nya arbetsplatser har upplåtits eller sålts minst Tomter har sålts i Hyllie med byggrätt för ca nya arbetsplatser. Vidare har tomter för verksamheter sålts i t ex Svågertorp. Helårsmålet är därmed uppnått. Helår (inkl. Aktiviteter) 14(30)

15 Inriktningsmål: 2.4 Malmö - en stad med strategiskt markinnehav inför framtiden Kommunen äger mark som ger rådighet över stadens utveckling när det gäller boende, arbetsplatser, offentlig service, fritidsverksamhet och de gröna kvaliteterna Kommunen äger f n mark i tillräcklig omfattning för de närmsta årens behov. I ett längre perspektiv är det emellertid önskvärt att utöka kommunens markinnehav genom fastighetsförvärv i strategiska lägen. Utgångspunkten för arbetet med en strategisk översyn av kommunens markreserv är kommunens översiktsplanering. En ny ÖP antogs av KF i maj och arbete pågår nu med att ta fram en ny utbyggnadsstrategi kopplad till ny ÖP. Arbetet med utbyggnadsstrategin pågår. Nästa steg är att ett förslag görs klart och tas upp i KS för beslut om samråd, vilket bedöms ske den 4 februari Arbetet med en strategisk översyn av kommunens markreserv avvaktar arbetet med utbyggnadsstrategin Fastighetskontoret ska initiera förvärv och avyttring av mark med hänsyn till stadens långsiktiga utveckling Förutsättningarna för kommunerna att göra markförvärv försämrades radikalt när förköpslagen och förvärvslagen avskaffades. Mot denna bakgrund krävs nya rutiner och utökade resurser för att även fortsättningsvis kunna göra förvärv i kommunens intresse. Ett första viktigt steg togs i och med rekryteringen av ytterligare en fastighetsvärderare under våren. Arbetet med att ta fram nya rutiner har därefter inte kunna påbörjas p g a att andra insatser, som t ex avgäldsregleringar, fått prioriteras. När en strategisk markinnehavsplan är framtagen. Ej uppnådd Arbetet avvaktar framtagande av utbyggnadsstrategi kopplad till ny ÖP. Arbetet med utbyggnadsstrategin pågår. Nästa steg är att ett förslag görs klart och tas upp i KS för beslut om samråd, vilket bedöms ske den 4 februari Helår (inkl. Aktiviteter) 15(30)

16 2.4.2 Markinnehavet utökas för att underlätta genomförande av översiktsplanens intentioner Utgångspunkten för arbetet med en strategisk översyn av kommunens markreserv är kommunens översiktsplanering. En ny ÖP antogs av KF i maj och arbete pågår nu med att ta fram en ny utbyggnadsstrategi kopplad till ny ÖP. Arbetet med utbyggnadsstrategin pågår. Nästa steg är att ett förslag görs klart och tas upp i KS för beslut om samråd. Arbetet med en strategisk översyn av kommunens markreserv avvaktar arbetet med utbyggnadsstrategin Markreserven ska genom strategiska markförvärv tillföras ny mark som ger möjlighet för exploatering i enligthet med ÖP 2012 Utgångspunkten för arbetet med en strategisk översyn av kommunens markreserv är kommunens översiktsplanering. En ny ÖP antogs av KF i maj och arbete pågår nu med att ta fram en ny utbyggnadsstrategi kopplad till ny ÖP. Arbetet med utbyggnadsstrategin pågår. Nästa steg är att ett förslag görs klart och tas upp i KS för beslut om samråd, vilket förväntas ske i februari Arbetet med en strategisk översyn av kommunens markreserv avvaktar arbetet med utbyggnadsstrategin När rutiner för bevakning av fastighetsmarknaden är framtagna. Ej uppnådd Ett första viktigt steg togs i och med rekryteringen av ytterligare en fastighetsekonom / fastighetsvärderare. Arbetet med att ta fram rutiner har därefter inte kunna påbörjas p g a att andra insatser, som t ex avgäldsregleringar, fått prioriteras Fastighetskontoret förvaltar och upplåter kommunens mark så att den ger största möjliga avkastning för kommunen med hänsyn till naturintressen och miljö. De delar av markinnehavet som utgör resurs på lång sikt upplåts med villkor som beaktar åtkomlighet för staden och möjliggör ett effektivt nyttjande. Helår (inkl. Aktiviteter) 16(30)

17 Driftnettot från förvaltningen av stadens mark ska öka Arrendeintäkterna har ökat med 1 Mkr ( 2,5 %) mellan 2013 och nya avtal har tecknats för övrigt mark, bl a arrenden för parkeringsändamål. 40 nya avtal för odlingslotter inom Hyllierankan har tillkommit under året. När omfattningen av utarrenderad mark ökar (justerat mht mark som avgår för exploatering) 2,5% minst 1% Som juridisk fastighetsägare ska fastighetskontoret tillse att förvaltningsansvaret för stadens mark är väl dokumenterat När det inte finns några markområden med oklarheter vad gäller förvaltningsansvar. Delvis uppnådd En inventering av ej ansvarsfördelad mark är gjord. Gränsdragningar och överenskommelser med Gatukontoret har diskuterats och har resulterat i ansvarsfördelning som ska tydliggöras i FK-kartan Stadens jordbruksmark ska upplåtas med villkor som beaktar såväl åtkomligheten för staden som ett effektivt nyttjande för arrendatorerna ÖP 2012 har fastställts 2014 och kommer att vara utgångspunkt för en översyn av villkoren för jordbruksarrenden inom Malmö. När en utredning om upplåtelsevillkor för stadens jordbruksmark är klar. Mäts Ej uppnådd Utredningen har flyttats fram till Helår (inkl. Aktiviteter) 17(30)

18 Inriktningsmål: 2.5 Ett Malmö med mötesplatser för fritid, rekreation och evenemang Inom kommunens lantegendomar och skogar erbjuds malmöborna mötesplatser för fritidsverksamhet och rekreation. Här finns vandringsleder och motionsspår, ridanläggningar och ridstigar, golfbanor, småbåtshamnar m.m Katrinetorp ska utvecklas som mötesplats och erbjuda malmöborna ett väl förvaltat kulturarv. Verksamheten ska bygga på historisk trovärdighet, hållbar utveckling och bidra till integrationen. Den årliga antikmässan på Katrinetorp är nu landets tredje största arrangemang i denna kategori. När antalet uthyrningstillfällen och intäkterna av uthyrningen ökat i jämförelse med % minst 4% Antalet uthyrningstillfällen har ökat med 3 % exkl Vuxenskolans föreläsningskvällar och sommarkurser. De totala intäkterna har ökat med 7 % och de totala kostnaderna har ökat med 1,5 %. När ca 30 arrangemang med ett varierat utbud har hållits. 102% minst 100% Det har varit fler än 30 arrangemang under När restaureringsplanen är klar för att tas i bruk. Restaureringsplan är klar för att tas i bruk. Målet är uppfyllt. När utredning om anslutning till kommunalt avlopp har färdigställts. Utredningen är färdigställd och avtal om anslutning finns Torup ska utvecklas som rekreationsområde och mötesplats. Barns och ungdomars behov av kunskap om naturen och kulturarvet ska prioriteras. När direktiven för utvecklingsplan är beslutade. Tekniska nämnden fastställde den 29 oktober den fortsatta inriktningen för Malmö stads ägande i Torup. Helår (inkl. Aktiviteter) 18(30)

19 FK ska genomföra om- och tillbyggnad av ridanläggningar i enlighet med ridskoleutredningen Ridanläggning Klagshamn: efter diverse förseningar av dels detaljplan och dels bygglov föranlett av fladermöss i byggnader och utdraget arbete med rivning och sanering av befintliga byggnader kunde första spadtaget tas i december månad. Bygglovet är uppdelat i två delar varav det senaste togs i SBN i januari Entreprenaden har påbörjats och arbetet beräknas vara klart i oktober Ridanläggning Husie: Arbete med detaljplanen är försenat och ligger för tillfället nere pga av samrådsdiskussioner avseende närheten till militärt övningsfält samt skydd för kulturmiljölandskapet. För tillfället jobbas parallellt med en etablering inom Jägersro där fastställd plan för ridanläggning finns. Ridanläggning Skogholm: Försenad detaljplan (enkelt planförfarande). Försenat bygglov. Bygglovet tas upp i nästa SBN. Om det inte blir fler fördröjningar kan bygget vara klart i augusti, är upphandlat med förbehåll om att bygglov skall beviljas. Ridanläggning Hyllie: Färdig. När nybyggnationen av ridanläggningen vid Klagshamnsudden är slutförd. När byggnationen av ridanläggningen vid Husie har påbörjats. När ridanläggningen vid Skogholm åtgärdats enligt om- och tilbyggnadsplan. När ridanläggningen vid Hyllie Boställe åtgärdats enligt om- och tillbyggnadsplan. Delvis uppnådd Ej uppnådd Ej uppnådd I Malmö finns ett stort utbud av trädgårdskolonier och odlingslotter på kommunens mark, som ger många malmöbor möjligheter till en aktiv och grön fritid FK ska tillgodose malmöbornas behov av attraktiva odlingslotter. När de nya odlingslotterna inom odlingsområdet Hyllierankan Etapp I är uthyrda. När de nya odlingslotterna inom Hyllierankan Etapp II och III är färdigställda. 57% Arbetet pågår, fokus ligger på att lotterna är färdigställda för uthyrning till våren. Helår (inkl. Aktiviteter) 19(30)

20 När underhåll av odlingsområdena enligt verksamhetsplan 2014 är gjort. När den ambulerande tematrädgården i Västra hamnen är färdigställd för att tas i bruk. När en ny toalett är byggd på Almåsa odlingsområde. Ej uppnådd Malmö är en attraktiv stad för besökare, evenemang och möten. Ett brett utbud av upplevelser ger staden puls och liv och har även en stor betydelse för tillväxt och sysselsättning Behovet av nya offentliga platser (torg, parker m.m.) ska tillgodoses i samband med exploateringsprojekten I pågående exploateringsprojekt är torg, park- och grönområden viktiga för varje områdes attraktivitet. Försäljningen av tomtmark bidrar till att finansiera den allmänna platsmarken. I t ex projektet Gyllins trädgårdar avsätts omfattande arealer för naturpark och i Hyllie har objektsgodkännande behandlats i tekniska nämnden för utbyggnad av Södra Vattenparken. I Tygelsjö har objektsgodkännande tagits fram för naturpark och temalekplats. När behovet av offentliga platser för beslutade projekt är tillgodosett i enlighet med detaljplan Behovet av mark för nya anläggningar för evenemang, möten och fritidsaktiviteter ska tillgodoses FK tillgodoser genom pågående exploateringsprojekt behovet av mark för nya anläggningar för evenemang, möten och fritidsaktiviteter. Exempel är Malmö Live och Hyllliebadet. När behovet av mark för beslutade projekt är tillgodosett. Helår (inkl. Aktiviteter) 20(30)

Fastighetskontoret. Verksamhetsplan 2014

Fastighetskontoret. Verksamhetsplan 2014 Fastighetskontoret Verksamhetsplan 2014 INNEHÅLL Förord 3 Direktiv från Tekniska nämnden 4 Kommunfullmäktiges budgetmål 5 Fastighetskontorets uppdrag 6 Malmö stad som markägare 7 Fastighetkontorets avdelningar

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

Malmö skapar möjligheter

Malmö skapar möjligheter Malmö skapar möjligheter Börje Klingberg Fastighetsdirektör, Malmö stad Fotograf Leif Johansson Fastighetskontorets verksamhetsidé Fastighetskontoret skall tillsammans med andra aktörer skapa en för alla

Läs mer

Nämndsbudget 2015. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret

Nämndsbudget 2015. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret Nämndsbudget 2015 Tekniska nämnden - Fastighetskontoret Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Nämndens ansvar... 4 3 Mål... 7 3.1 Målområde 1-En ung, global och modern stad... 8 3.2 Målområde 2-En

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

Intern kontrollplan 2014, FK deluppföljning 2

Intern kontrollplan 2014, FK deluppföljning 2 Intern kontrollplan 2014, FK deluppföljning 2 De övergripande granskningsområdena har identifierats i en riskanalys, framtagen av den utökade ledningsgruppen den 20 januari 2014. Områdena kommer troligen

Läs mer

MARKANVISNINGSPOLICY

MARKANVISNINGSPOLICY MARKANVISNINGSPOLICY UDDEVALLA VÄXER! Uddevalla är en expansiv kommun. Precis som i övriga delar av landet är trenden att människor söker sig mot det urbana samhället. Goda kommunikationer, tillgång till

Läs mer

Markanvisningspolicy. för bostadsmark

Markanvisningspolicy. för bostadsmark Markanvisningspolicy för bostadsmark INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planering för dagens och morgondagens västeråsare 3 Vad innebär markanvisning? 4 Hur gör jag för att få en markanvisning? 5 Ansökan om markanvisning

Läs mer

Markvärden och infrastrukturutbyggnad

Markvärden och infrastrukturutbyggnad 1 (7) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys Peter Sjöquist 2015-06-03 Markvärden och infrastrukturutbyggnad Regeringen har utfärdat direktiv till förhandlingspersoner som

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 154 Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2010-05-26 M a r k t i l l d e l n i n g a v b o s t ä d e r i n o m L i n k ö p i n g k o m m u n Innehållsförteckning

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Löpande uppföljning. Strategiska mål. Prioriterade mål. Datum: 2008-05-16

SAMHÄLLSBYGGNAD. Löpande uppföljning. Strategiska mål. Prioriterade mål. Datum: 2008-05-16 Löpande uppföljning Datum: 2008-05-16 Period (månad) Tertial 1 2008 Från (sektor, enhet/namn) Samhällsbyggnad Till (nämnd, delegation etc) Samhällsbyggnadsdelegationen Strategiska mål Kommentarer från

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

Markanvisningens ABC i Stockholms stad Markanvisningspolicy Markanvisningens ABC i Stockholms stad STocKHOLM Växer Stockholms stad har en långsiktig vision för utvecklingen fram till år 2030, den nya översiktsplanen är en vägledning för hur

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo 2015-05-06 Tjänsteskrivelse Dnr VM 15/25 Dnr TN-2015-00290-251 Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Martin Ivarsson martin.ivarsson@sodertalje.se Tekniska nämnden Optionsavtal för bostadsbebyggelse

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4

9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4 UTBYGGNADS-PM 9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4 2014-08-25 Hannah Linngård KFKS 2009/625-251 KFKS 2010/536-251 KFKS 2011/352-251 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/202 10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Läs mer

Byggherredialog i Fullriggaren

Byggherredialog i Fullriggaren Byggherredialog i Fullriggaren Pernilla Andersson Projektledare Fastighetskontoret, exploateringsavdelningen Fullriggaren 19 fastigheter, 83 036 m² BTA 636 lägenheter: 544 hr, 37 br, 34 ägarlägenheter

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mattias Andersson 2014-08-15 KS 2013/0725 50260 Kommunstyrelsens planutskott Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling för fastigheten

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 10:00 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Om Byggemenskapen Råbylund. ett funktionsblandad pilotprojekt

Om Byggemenskapen Råbylund. ett funktionsblandad pilotprojekt Om Byggemenskapen Råbylund ett funktionsblandad pilotprojekt Rätt läge? Området bör ha en tydlig inriktning och gemensamma mål. Områdets storlek och karaktär är av betydelse Placering i staden Läget bör

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

LIVSKVALITET ATT HYRA

LIVSKVALITET ATT HYRA LIVSKVALITET ATT HYRA PERSONAL NYPRODUKTION NYA SAMARBETS- FORMER GOD EKONOMI BOSTADS- SOCIALT HYRESGÄSTEN I CENTRUM Bildades: 1942 Antal lägenheter (st): 9 771 (636 069 kvm) HFAB i siffror 2013 Antal

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL 2013-09-24

STYRELSEPROTOKOLL 2013-09-24 STYRELSEPROTOKOLL 2013-09-24 1 DAGORDNING TILL STYRELSESAMMANTRÄDE TISDAGEN DEN 24 SEPTEMBER 2013 KL. 18:30 VÄSBYHEMS HK ST 34 ST 35 ST 36 ST 37 ST 38 ST 39 ST 40 ST 41 ST 42 Val av justerare Val av sekreterare

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 Markanvisning innebär en rätt för byggherren att efter godkänt markanvisningsavtal

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Riktlinjer Markanvisning och exploatering

Riktlinjer Markanvisning och exploatering Riktlinjer Markanvisning och exploatering Enköpings kommun Bakgrund och syfte Enköping växer och utvecklas med nya områden för bostäder, handel och företagande. Målet är att växa till 50 000 invånare år

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Avstyckning och försäljning av mark på fastighet Getakärr 6:16, Varberg

Avstyckning och försäljning av mark på fastighet Getakärr 6:16, Varberg 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionservice 2014-09-26 RGS140021 Mathias Svensson, Förvaltare Regionfastigheter 035-17 96 89 Regionstyrelsen Avstyckning och försäljning av mark på fastighet

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020

Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020 Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020 Beslutsdel Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25 Boendeprogram 2013-2020, beslutsdel 2 (10) Innehållsförteckning INLEDNING...3 BOSTADSFÖRSÖRJNING...4 Syfte... 4

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

Maj 2011 FÖR DIG SOM SÖKER VILLATOMT I MALMÖ

Maj 2011 FÖR DIG SOM SÖKER VILLATOMT I MALMÖ Maj 2011 FÖR DIG SOM SÖKER VILLATOMT I MALMÖ ATT KÖPA TOMT I MALMÖ I Malmö kommun är det fastighetskontoret som tillhandahåller kommunala tomter för de som önskar bygga sitt eget hus. administrerar den

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Vårt hanteringssätt Kan markens lämplighet säkerställas på annat sätt än med villkor enligt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Granskning av Malmö stads kvalitetssystem. Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006

Granskning av Malmö stads kvalitetssystem. Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006 Granskning av Malmö stads kvalitetssystem Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006 Granskningens genomförande Enkät till samtliga förvaltningschefer Frågor inom fyra områden: 1. Demokratisk

Läs mer

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y STADSBYGGNADSKONTORET M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y för Täby kommuns och Täby Fastighets AB:s obebyggda markinnehav Antagen av kommunstyrelsen i Täby kommun och Täby Fastighets AB:s styrelse

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-06-05 KSU 126 KS 2012/0264 Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan Beslut 1.

Läs mer