Fastighetskontorets verksamhetsplan uppföljning helår. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetskontorets verksamhetsplan 2014 - uppföljning helår. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret"

Transkript

1 Fastighetskontorets verksamhetsplan uppföljning helår Tekniska nämnden - Fastighetskontoret

2 1 Sammanfattning Fastighetskontoret följer här upp sin verksamhetsplan Innehållet i denna uppföljning behandlar av naturliga skäl delvis samma områden som i årsanalysen, men i annan form. Fastighetskontorets mål- och verksamhetsuppföljning kommer under 2015 att anpassas till den nämndsoch förvaltningsgemensamma modellen, vilket innebär att den kommer att ingå som en integrerad del i budgetprocessen. Materialet är omfattande, men vad som särskilt kan framhållas är följande: Utfallet vad gäller exploateringsvinster för 2014 är 233 mkr, vilket överskrider målet om 200 mkr. Bostadsförsörjningen är ett tydligt fokusområde för fastighetskontoret. Bostadsexploateringsprojekt drivs i alla stadsområden och förvaltningen verkar för olika upplåtelseformer, dock med prioritet för nya hyresrätter. Målet att det ska vara möjligt att påbörja minst nya bostäder på mark som kommunen tillhandahållit är uppfyllt. Det faktiska antalet byggstartade bostäder är Vidare har målet om nya övergångslägenheter, s.k. sociala boenden, uppfyllts genom att drygt 160 lägenheter anskaffats. Även anskaffningen av förskole- och grundskoleplatser har gått som planerat. Fastighetskontoret har som uppgift att genomföra om- och tillbyggnader av fyra ridanläggningar. Dessa åtgärder har försenats för tre av dem, bl.a. p.g.a. oförutsedda krav på detaljplan. Målen för dessa tre ombyggnadsprojekt har således inte uppfyllts under Efterfrågan på mark för kontorsetableringar har varit fortsatt stor, framför allt i Hyllie. Tomter har sålts eller upplåtits med kontorsbyggrätter om ca kvm BTA, motsvarande ca nya arbetsplatser. Bristen på mark i särskilda verksamhetsområden är fortfarande påtaglig. Lagret av planlagd mark för småindustri, service etc är endast ca 10 hektar (Valdemarsro och Lockarp) och försäljningen av tomtmark i verksamhetsområdena har under året har varit liten. Det är angeläget att planläggning av nya verksamhetsområden påbörjas snarast, t ex vad gäller Fortuna Hemgården som fastighetskontoret för några år sedan ansökt om detaljplan för. Mark för tyngre verksamheter och hamnanknuten logistik kommer att finnas i Norra hamnen. Detaljplanearbete har pågått under hela 2014 och de första tomterna bedöms kunna bli klara för upplåtelse 2015/2016. Under 2014 gjordes den första markreservationen inom Malmö Industrial Park i Norra Hamnen till Skanska, omfattande 3,5 hektar för hamnanknutna verksamheter. Fastighetskontoret är beroende av att kunna rekrytera kompetenta medarbetare och strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är därför glädjande att förvaltningen var den som fick bäst betyg i Malmö stads medarbetarenkät som genomfördes i våras. Klas Johansson Fastighetsdirektör Helår (inkl. Aktiviteter) 2(30)

3 2 Uppföljning verksamhetsplan 2014 Läsanvisningar Fastighetskontorets verksamhetsplan är uppbyggd i enlighet med den av Malmö stad beslutade målkedjan: kommunfullmäktigemål - nämndsmål - åtaganden. Men innehållet i de mål som redovisas i verksamhetsplanen för 2014 bygger på tidigare målarbete, där förvaltningen arbetade efter den tidigare rekommenderade målstrukturen: inriktningsmål, effektmål och leveransmål. Därför - och för att inte skapa förvirring över vad som är egentliga beslutade kommunfullmäktigerespektive nämndsmål - rubriceras i denna uppföljning de målen som inriktnings- och effektmål. De tidigare leveransmålen som är förvaltningens mål - anpassas däremot till det nya namnet åtaganden. Under rubriken Mått finns gröna, gula och röda färgmarkeringar som visar om förvaltningens åtaganden har uppfyllts. Grön färg-markering visar att åtagandet har uppfyllts. Gul färg visar att åtagandet har blivit delvis uppfyllt och röd färg visar att åtagandet inte har uppfyllts. Inriktningsmål: 2.1 Ett Malmö med bostäder för alla behov Alla malmöbor kan erbjudas en bostad som motsvarar deras behov och efterfrågan, genom god tillgång till ett varierat utbud av bostäder. Ett allsidigt bostadsbyggande, i alla delar av staden vad gäller olika upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och hustyper, bidrar till en socialt hållbar utveckling. Under 2014 har totalt ca 1450 bostäder påbörjats, varav ca 750 (ca 50%) på mark som kommunen tillhandahållit. Av de senare var 57% hyresrätter, vilket innebär att målet om minst 50% hyresrätter uppfyllts. Byggstartade bostadsrätter på kommunens mark omfattande ca 300 lägenheter inom projekten Malmö Live/Skanska, Dragörkajen/JM, Västra hamnen/veidekke och Gyllins Trädgård/Sundprojekt. Särskilda insatser har gjorts för att påskynda avtalstecknande med byggherrar och därmed byggstarter för projektet Hyllie Allé. Som resultat härav har tomträttsavtal hittills tecknats för 5 fastigheter (Ask 2/Lustgården, Embla 1/Nevsten i Hyllie Fastighets AB, Embla 2/Embla 2 i Hyllie AB, Hermod 2/MKB, Saga 1/Midroc) medan 3 fastigheter avyttrats (Mjölner 1/Ikano, Finn2/Seniorgården, Frigg 2/Riksbyggen). Totalt omfattar dessa avtal ca 620 lägenheter, varav ca 320 hyreslägenheter påbörjats under hösten I och med att det även var byggstart för 128 hyreslägenheter i HSBs första etapp i Sportsbyn innebär det att totalt ca 450 hyreslägenheter påbörjades i Hyllie under Den första inflyttningen i bostadsprojekten utmed Hyllie Boulevard skedde i mars i MKBs hus. Därefter har inflyttning påbörjats i Peabs projekt. Särskilda insatser har också gjorts för att påskynda avtalstecknande med byggherrar och därmed byggstarter för kv Spårvägen. 10 markanvisningsavtal har tecknats under 2014, vilket motsvarar Helår (inkl. Aktiviteter) 3(30)

4 ca 62% av byggrätterna inom kvarteret. Exploateringsavtal, markanvisningsavtal och tillägg till tomträttsavtal har tecknats som möjliggör ca 250 bostäder, kvm BTA kontor och förskola i kv Gäddan vid Citadellsvägen (som byggs om till Citadellskajen). Fastigheten Vårsången 8 i Lindängen har upplåtits till Trianon. Projektet omfattar ca 140 nya lägenheter, förskola, kontor och handel. Inom ramen för projektet ingår även syftet att skapa jobb för arbetslösa Lindängen-bor. Fastigheten Lerteglet 2 har upplåtits med tomträtt till Fastighetsbolaget Lerteglet. Projektet omfattar ca 70 nya lägenheter. Fastigheten Trädgrenen 1 såldes till MKB för uppförande av ca 50 hyreslägenheter på Fäladsmarken. Fastighetskontoret utvecklar kommunens mark med stadens intressen som utgångspunkt. Förvaltningen deltar även i samband med utveckling av privat mark genom tecknande av exploateringsavtal. Bostadsförsörjningen är ett mycket tydligt fokusområde. Ett av målen är att hela staden ska utvecklas. Fastighetskontoret bidrar genom att bostadsexploateringsprojekt drivs i alla stadsområden. Det behövs ett brett utbud av nya bostäder för olika behov. Förvaltningen bidrar genom att verka för olika upplåtelseformer, dock med prioritet för nya hyresrätter. Fastighetskontoret verkar på olika sätt för ett ökat bostadsbyggande. En metod som tillämpas är att erbjuda tomträttsupplåtelser på förmånliga villkor. Bostadsbristen i Malmö är trots det fortsatt påtaglig och späs på genom årliga befolkningsökningar. Bostadsbyggandet varierar över åren men har inte på lång tid varit av tillräcklig omfattning för att råda bot på bostadsbristen. Bakgrunden är bl a skillnaden mellan malmöbornas behov och betalningsförmåga Exploateringsprojekt för nya bostäder ska drivas i alla stadsområden och omfatta olika boende- och upplåtelseformer Exploateringsprojekt drivs i alla stadsområden. När pågående exploateringsprojekt med bostadsbyggande finns i alla stadsområden. 5 minst Nya övergångslägenheter ska anskaffas 167 nya övergångslägenheter har anskaffats, exklusive de 26 som tecknats utifrån markanvisningsavtalen. Av de 167 anskaffade avtalen har 14 tecknats utifrån tilläggsavtalet med MKB Helår (inkl. Aktiviteter) 4(30)

5 avseende 100 extra avtal under en ettårsperiod med start oktober Målgruppen är barnfamiljer i dyra boendelösningar. Totalt har 193 övergångslägenheter anskaffats. Åtagandet har därmed uppfyllts. När 150 nya övergångslägenheter har anskaffats, exklusive de lägenheter som anskaffats via markanvisningsavtal. 167 minst 150 När 20 hyresgäster har avtal genom Bostad först. 20 minst Kommunens markägande används så att förutsättningar skapas för nyproduktion av goda bostäder med fokus på hyresrätter till rimliga kostnader, vilket bidrar till en ekonomiskt hållbar utveckling. Fastighetskontoret har som mål att det ska vara möjligt att årligen påbörja minst nya bostäder på mark som kommunen tillhandahållit. Målet, som är uppfyllt under 2014, har som utgångspunkt att tillgången på kommunal planlagd mark inte ska vara en flaskhals som hindrar nyprodukton av bostäder. Under 2014 har ca 1450 nya bostäder påbörjats totalt sett, varav ca 750 på mark som kommunen tillhandahållit. Av de senare var ca 57% hyresrätter, vilket gör att målet om minst 50% hyresrätter är uppfyllt Fastighetskontoret ska tillhandahålla byggklar mark som möjliggör nya bostäder Målet att det under 2014 ska vara möjligt att påbörja minst nya bostäder på mark som kommunen tillhandahållit är uppfyllt. Under året påbörjades totalt ca 1450 bostäder, varav ca 750 på mark som kommunen tillhandahållit. Kommunens marknadsandel var därmed ca 50%. Av de bostäder som påbörjats på mark kommunen tillhandahållit var ca 57% hyresrätter. Särskilt fokus har varit att påskynda avtalstecknande med byggherrar och därmed byggstarter för projektet Hyllie Allé. Totalt har 450 nya bostäder påbörjats inom Hyllieområdet, varav ca 320 inom Hyllie Allé. Arbetet med att förhandla fram köpeavtal och tomträttsavtal har därmed varit framgångsrikt. Fokus har även varit att teckna markanvisningsavtal för kvarteret Spårvägen. 10 markanvisningsavtal har tecknats motsvarande 62% av den planerade bruttoarean (BTA) inom kvarteret. Arbetet med att förhandla fram markanvisningsavtal har därmed varit framgångsrikt. När minst 1500 nya bostäder är möjliga att påbörja under minst Redan vid ingången av 2014 fanns byggklar och fördelad mark som möjliggör att mer än 1500 nya bostäder Helår (inkl. Aktiviteter) 5(30)

6 kan påbörjas under När minst 60 % markanvisningsavtal tecknats för kv Spårvägen. 62% minst 60% Markanvisningsavtal har tecknats för 62% av den totala planerade bruttoarean (BTA) inom kvarteret. När minst 350 nya bostäder har påbörjats i Hyllie. 450 minst Minst 50% av de bostäder som byggs på mark som tillhandahålles av Malmö stad ska vara hyreslägenheter Under året har totalt ca 1450 bostäder påbörjats, varav ca 750 på mark som kommunen tillhandahållit. Av de senare var ca 57% hyresrätter varför målet uppfyllts. När minst 50 % av det som byggstartats på kommunal mark är hyreslägenheter. 57% minst 50% Bostadsförsörjningen främjar ekologiskt hållbar utveckling Fastighetskontoret bidrar dels genom att generellt i avtal med byggherrar säkerställa att Miljöbyggprogram Syd tillämpas, dels genom projektspecifika insatser för ökad miljöhänsyn och hållbarhet. Exempel på det senare är Västra hamnen, Hyllie och Segepark Miljöbyggprogram Syd ska alltid tillämpas vid försäljning/tomträttsupplåtelse av mark för nya bostäder I samband med tecknande av köpe- och tomträttsavtal (utom för de undantag som gäller för t ex fribyggartomter) skrivs alltid in att Miljöbyggprogram Syd ska tillämpas. S k kommunala särkrav har ifrågasatts den senaste tiden. Riksdagen har under året beslutat om ny lagstiftning som begränsar kommunernas möjligheter att ställa särkrav. Plan- och bygglagstiftningen ändrades vid årsskiftet och kommunerna har nu inte längre möjlighet att ställa egna tekniska egenskapskrav i samma utsträckning som tidigare. Möjligheten att använda Miljöbyggprogram Syd är därmed i princip begränsad till när Malmö själv bygger eller när byggherre bygger på mark upplåten med tomträtt. Undre hösten har Malmö och Lund gemensamt tagit fram ett utvecklingsförslag för programmets framtid. Beslut kommer att tas av politiken under våren FK har under året i samband med tecknande av avtal tillsett att Miljöbyggprogram Syd ska tillämpas. Däremot har FK inte i avtal ställt krav på viss ambitionsnivå. Parallellt med Miljöbygg- Helår (inkl. Aktiviteter) 6(30)

7 program Syd arbetas med hållbarhetskontrakt, t ex med byggherrarna inom Hyllieområdet. När andelen ambitionskontrakt som anger nivå B eller A i MIljöbyggprogram Syd ökar. 0% minst 2% Helår (inkl. Aktiviteter) 7(30)

8 Inriktningsmål: 2.2 Ett Malmö med välutbyggd offentlig service Lokalförsörjningsplanen är styrande för planering och utbyggnad av kommunal service Lokalförsörjningsplanen ska ha en tydlig koppling till kommunens investeringsplan/budget En ny instruktion har tagits fram under våren för lokalförsörjningsplanen (LFP) med rutiner för redovisning av investeringsbehov. Dessutom har samråd med alla förvaltningar om lokalförsörjningsplanens koppling till investeringsbehovet hållits under hösten Instruktionen har börjat implementeras och blir implementerad i sin helhet under När en ny instruktion för lokalförsörjningsplanen har tagits fram och används av alla förvaltningar Den nya instruktionen har tagits fram och användes till 80 % under arbetet med lokalförsörjningsplanen under hösten Efter det att KS i mars 2015 beslutar om planen för , förväntas instruktionen användas i sin helhet av alla förvaltningarna. Samtliga förvaltningar har lämnat in förslag till lokalförsörjningsplan. Instruktionen behöver förtydligas och utvecklas så att följsamheten förbättras Behoven av offentlig service tillgodoses i den blandade staden och lösningarna är flexibla för att garantera hållbarhet över tiden Under 2014 ska nya förskoleplatser kunna tas i bruk som anskaffats genom nyproduktion/förhyrning av lokaler Under 2014 skapades sammanlagt ca nya förskoleplatser genom ny- och tillbyggnation, inhyrning och genom paviljonglösning. Under samma period avvecklades ca 600 platser och den främsta anledningen till avvecklingen har varit att förskolor som inhysts i skollokaler måste flytta ut då grundskolan åter behövde utöka sina ytor, pga sitt ökade elevantal. Nettotillskottet möter således prognostiserat behov. När nya förskoleplatser är anskaffade genom nyproduktion/förhyrning av lokaler. 750 minst 550 Under 2014 skapades sammanlagt ca nya förskoleplatser genom ny- och tillbyggnation, inhyrning och Helår (inkl. Aktiviteter) 8(30)

9 genom paviljonglösning. Under samma period avvecklades ca 600 platser och den främsta anledningen till avvecklingen har varit att förskolor som inhysts i skollokaler måste flytta ut då grundskolan åter behövde utöka sina ytor, pga sitt ökade elevantal. Nettotillskottet möter således prognostiserat behov Under 2014 ska 550 nya grundskoleplatser kunna tas i bruk som anskaffats genom nyproduktion/förhyrning av lokaler 800 skolplatser var klara att ta i bruk till hösten 2014 inklusive akutplaneringsplatser. Målet är uppfyllt. När 550 grundskoleplatser är anskaffade genom nyproduktion av lokaler 800 minst Alla exploateringsprojekt ska hantera de behov av offentlig service som projekten genererar Behovet av kommunal service beaktas i samband med planläggning och tecknande av exploateringsavtal. Så långt möjligt säkerställs behovet i samband med tecknande av avtal. Det kan emellertid vara svårt i samband med mindre exploateringar där behovet fysiskt måste tillgodoses på annan plats utanför exploateringsområdet. När bindande överenskommelse med exploatören finns och som säkrar behovet av kommunal service som genereras i projektet innan detaljplanen antas. Delvis uppnådd Helår (inkl. Aktiviteter) 9(30)

10 Inriktningsmål: 2.3 Ett Malmö med tillväxt och ökad sysselsättning Malmö har ett bra företagsklimat och uppfattas som en attraktiv stad att etablera och driva företag i, vilket leder till ekonomiskt hållbar utveckling. Efterfrågan på mark för kontorsetableringar har varit fortsatt stor, framför allt i Hyllie. Tomter har sålts eller upplåtits med kontorsbyggrätter om ca kvm BTA, motsvarande ca nya arbetsplatser. Bristen på mark i särskilda verksamhetsområden är fortfarande påtaglig. Lagret av planlagd mark för småindustri, service etc är endast ca 10 hektar (Valdemarsro och Lockarp) och försäljningen av tomtmark i verksamhetsområdena har under året har varit liten (ca 3 hektar). Det är angeläget att planläggning av nya verksamhetsområden påbörjas snarast, t ex vad gäller Fortuna Hemgården som fastighetskontoret för några år sedan ansökt om detaljplan för. Mark för tyngre verksamheter och hamnanknuten logistik kommer att finnas i Norra hamnen. Detaljplanearbete har pågått under hela 2014 och de första tomterna bedöms kunna bli klara för upplåtelse 2015/2016 efter det att detaljplanen antagits av KF i början av Under 2014 gjordes den första markreservationen inom Malmö Industrial Park i Norra Hamnen till Skanska, omfattande 3,5 hektar för hamnanknutna verksamheter. Fastighetskontoret har kontinuerligt kontakt med olika aktörer på marknaden vad gäller företag som vill göra nyetableringar eller utöka sin verksamhet. Intressenter finns inom alla verksamhetsgrenar, som vill etablera sig i Malmö (t ex kontor, småindustri, lager, logistik och logistik kopplat till hamnverksamhet). FK deltar i Företagslotsen och driver olika samverkansprojekt tillsammans med marknadens aktörer, som t ex Samsyn Hyllie Fk ska bidra med tillgång till mark, nätverksbyggande mellan företagare samt vägledning vid etableringar FK har kontinuerligt kontakt med olika aktörer på marknaden vad gäller företag som vill göra nyetableringar eller utöka sin verksamhet. Intressenter finns inom alla verksamhetsgrenar, som vill etablera sig i Malmö (t ex kontor, småindustri, lager, logistik och logistik kopplat till hamnverksamhet). FK deltar i Företagslotsen och driver olika samverkansprojekt tillsammans med marknadens aktörer, som t ex Samsyn Hyllie. Helår (inkl. Aktiviteter) 10(30)

11 När vi har intressenter inom alla våra verksamhetsgrenar (kontor, småindustri, lager, logistik och logistik kopplat till hamnverksamhet) som vill etablera sig i Malmö. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret Intressenter som vill etablera sig finns inom samtliga verksamhetsgrenar Kommunens markägande används så att befintliga verksamheter kan utvecklas och nyetableringar för varierande typer av verksamheter möjliggörs Fastighetskontoret utvecklar kommunens mark med stadens intressen som utgångspunkt. Mark för näringslivets behov är ett mycket tydligt fokusområde För att bidra till näringslivets utveckling och en ökad sysselsättning är det av väsentlig betydelse att vid varje tidpunkt kunna erbjuda etableringsmöjligheter för olika typer av företag: 1. Besöksnäringar, detaljhandel, service, företagstjänster, medicinska verksamheter, skolor och utbildning, hantverk: För denna typ av verksamheter ska etableringsmöjligheter finnas t ex i Innerstaden, Västra hamnen, Nyhamnen, Hyllie men även i befintliga bostadsområden. Under året har mark sålts eller upplåtits i Hyllie med kontorsbyggrätt om ca kvm BTA. 2. Småindustri, service etc som har betydelse för stadens funktion (mindre verksamheter och fastigheter, evakueringsmöjligheter för verksamheter som behöver flyttas): För denna typ av verksamheter behövs särskilda verksamhetsområden som Valdemarsro och de västra delarna av planerat verksamhetsområde i Fortuna Hemgården. Lagret av planlagd mark bör vara minst 20 hektar. F n är lagret endast ca 10 hektar (Valdemarsro och Lockarp). Planläggning måste därför påbörjas av nya områden som Fortuna Hemgården för att målet ska kunna uppnås. 3. Större ytkrävande etableringar, t ex lager i kombination med kontor eller grossiströrelser: För denna typ av verksamheter behövs särskilda verksamhetsområden med skyltläge och bra vägförbindelser, som t ex den del av planerat verksamhetsområde i Fortuna Hemgården som är beläget närmast Yttre Ringvägen. Lagret av planlagd mark bör vara minst 20 hektar. F n finns inget lager och planläggning måste därför påbörjas av nya områden som Fortuna Hemgården för att målet ska kunna uppnås. 4. Mer personalintensiva verksamheter med hög andel kontor (högre exploateringsgrad) och behov av strategiskt läge. För denna typ av verksamheter behövs högvärdiga, särskilda verksamhetsområden med skyltläge och bra vägförbindelser, som t ex det planerade verksamhetsområdet Ingvalla vid Vintrie trafikplats. Lagret av planlagd mark bör vara minst 10 hektar. F n finns inget lager och planläggning måste därför påbörjas av nya områden som Ingvalla vid Vintrie trafikplats för att målet ska kunna uppnås. 5. Hamnanknuten logistik, större etableringar för lager, tillverkningsindustri etc: För denna typ av verksamheter ska etableringsmöjligheter finnas i Norra hamnen. Lagret av planlagd mark bör vara minst 20 hektar. Fn finns inget lager men detaljplanearbete pågår för Norra hamnen. Helår (inkl. Aktiviteter) 11(30)

12 FK ska tillhandahålla mark avsedd för kontor vid attraktiva lägen Mark för kontorsprojekt i attraktiva lägen finns i den blandade staden. Särskilt Hyllie är intressant för kontorsetableringar, där byggrätter omfattande ca kvm BTA sålts eller upplåtits under året. När vi upplåtit eller sålt kvm BTA för kontorsverksamheter minst Lager av planlagd mark för ytkrävande verksamheter ska finnas Det finns för närvarande inget lager av planlagd mark för ytkrävande verksamheter. Detaljplan har för flera år sedan sökts av FK för nytt verksamhetsområde i Fortuna Hemgården. SBK vill ej påbörja planarbete förrän ny ÖP och utbyggnadsstrategi är klar. Ny ÖP är antagen av KF den 22 maj Arbete med utbyggnadsstrategi pågår men är ej klart. I framtaget förslag har Fortuna Hemgården prioriterats i etapp 1. Nästa steg är att KS beslutar om samråd för förslaget till utbyggnadsstrategi, vilket förväntas ske den 4 februari Planarbete har pågått under hela 2014 för det nya verksamhetsområdet i Norra hamnen. När det finns lager av planlagd mark för ytkrävande verksamheter, ej Norra hamnen, omfattande minst 12 hektar. När det finns lager av byggklar mark i Norra hamnen, omfattande minst 20 hektar. 0 minst 12 0 minst 20 Tekniska nämnden - Fastighetskontoret Detaljplanearbete har pågått under hela Detaljplanen förväntas antas av KF i början av Ett brett och varierat utbud av arbetstillfällen i Malmö leder till ökad sysselsättningsgrad och bidrar till en socialt hållbar utveckling med minskat utanförskap Försäljningen av mark i renodlade verksamhetsområden har varit av liten omfattning. Under 2014 har 5 fastigheter sålts med en sammanlagd areal av ca 3 hektar. I Svågertorp har t ex fastigheten Grophuset 3 sålts till Er-Ho Huset 10 AB. Försäljningen syftar Helår (inkl. Aktiviteter) 12(30)

13 till att möjliggöra nya lokaler för kontor, handel och produktutveckling som innebär ca 100 nya arbetsplatser. I Hyllie har två fastigheter med sammanlagda kontorsbyggrätter om ca kvm BTA sålts: Fastigheten Mässhallen 2 har sålts till NCC och fastigheten Hermod 1 till Midroc. Vidare har fastigheten Vagnslidret 1 upplåtits med tomträtt till Otto Magnusson Holding AB med kontorsbyggrätt om ca kvm BTA. Totalt tillskapas ca nya arbetsplatser genom dessa projekt. I Vintrie Park har Ikea påbörjat byggnationen av sin globala mötesplats med kontor för arbetsplatser samtidigt som utbyggnaden av den allmänna platsen påbörjats. Projektet Malmö Live fortsätter. Inom kvarteret investerar Skanska ca mkr (hotell, kongressanläggning, kontor, bostäder) och Malmö stad ca mkr (konserthus, garage, allmän plats). Utvecklingen av Nyhamnen har inletts med framtagning av fördjupad översiktsplan (FÖP). Utvecklingen berör upplåtelsen av hamnområden till CMP, som gäller till 2020 och därför behöver ses över. I Västra hamnen har fastigheten Galeasen 1 avyttrats till Arkivgatans Vårdcentral AB. Projektet omfattar ca kvm BTA för vårdverksamhet. För planerat verksamhetsområde i Norra hamnen pågår detaljplanearbete. Detaljplanen bedöms kunna antas av KF i början av Syftet är att göra det möjligt att etablera hamnrelaterade verksamheter, logistik- och lagerverksamheter, tillverkningsindustri och vindkraft. För planerade utfyllnader pågår arbetet med vattendom. En särskild omständighet är förekomsten av Grönfläckig padda, som är en skyddad art, vilket påverkar plan-läggningen av området. För att kunna genomföra detaljplanen har ett ärende om objekts-godkännande för projektet tagits fram, vilket är godkänt av kommunfullmäktige. Totalt ska 90 hektar kvartersmark iordningställas samt allmän plats i form av gator och ett naturmarksområde till en total investeringsutgift om 260 mkr. Arbete med en utbyggnadsstrategi kopplad till ÖP2012 pågår. I denna är det viktigt att skapa förutsättningar för framtida näringslivsutveckling och företagsetableringar Lager av planlagd mark för småindustri, handel och service ska finnas Lagret av mark för småindustri etc är f n ungefär 10 hektar (Valdemarsro och Lockarp). För att kunna tillhandahålla planlagd mark i framtiden är det angeläget att planläggning av nya verksamhetsområden påbörjas. Detaljplan har för flera år sedan sökts av FK för nytt verksamhetsområde i Fortuna Hemgården. SBK vill ej påbörja planarbete förrän ny ÖP och utbyggnadsstrategi är klar. Ny ÖP är antagen av KF den 22 maj Arbete med utbyggnadsstrategi pågår men är ej klart. I framtaget förslag har Fortuna Hemgården prioriterats i etapp 1. Nästa steg är att KS beslutar om samråd för förslaget till utbyggnadsstrategi. Helår (inkl. Aktiviteter) 13(30)

14 När det finns lager av planlagd mark för småindustri, handel och service omfattande minst 20 hektar. 10 minst 20 Tekniska nämnden - Fastighetskontoret Lagret är f n ungefär 10 hektar (Valdemarsro och Lockarp) Fastighetskontoret ska upplåta eller sälja mark som möjliggör 1000 nya arbetsplatser Tomter har sålts eller upplåtits bl a i Hyllie och Svågertorp som innebär att ca 1200 nya arbetsplatser kan tillskapas. Målet är således uppfyllt. När mark som möjliggör minst nya arbetsplatser har upplåtits eller sålts minst Tomter har sålts i Hyllie med byggrätt för ca nya arbetsplatser. Vidare har tomter för verksamheter sålts i t ex Svågertorp. Helårsmålet är därmed uppnått. Helår (inkl. Aktiviteter) 14(30)

15 Inriktningsmål: 2.4 Malmö - en stad med strategiskt markinnehav inför framtiden Kommunen äger mark som ger rådighet över stadens utveckling när det gäller boende, arbetsplatser, offentlig service, fritidsverksamhet och de gröna kvaliteterna Kommunen äger f n mark i tillräcklig omfattning för de närmsta årens behov. I ett längre perspektiv är det emellertid önskvärt att utöka kommunens markinnehav genom fastighetsförvärv i strategiska lägen. Utgångspunkten för arbetet med en strategisk översyn av kommunens markreserv är kommunens översiktsplanering. En ny ÖP antogs av KF i maj och arbete pågår nu med att ta fram en ny utbyggnadsstrategi kopplad till ny ÖP. Arbetet med utbyggnadsstrategin pågår. Nästa steg är att ett förslag görs klart och tas upp i KS för beslut om samråd, vilket bedöms ske den 4 februari Arbetet med en strategisk översyn av kommunens markreserv avvaktar arbetet med utbyggnadsstrategin Fastighetskontoret ska initiera förvärv och avyttring av mark med hänsyn till stadens långsiktiga utveckling Förutsättningarna för kommunerna att göra markförvärv försämrades radikalt när förköpslagen och förvärvslagen avskaffades. Mot denna bakgrund krävs nya rutiner och utökade resurser för att även fortsättningsvis kunna göra förvärv i kommunens intresse. Ett första viktigt steg togs i och med rekryteringen av ytterligare en fastighetsvärderare under våren. Arbetet med att ta fram nya rutiner har därefter inte kunna påbörjas p g a att andra insatser, som t ex avgäldsregleringar, fått prioriteras. När en strategisk markinnehavsplan är framtagen. Ej uppnådd Arbetet avvaktar framtagande av utbyggnadsstrategi kopplad till ny ÖP. Arbetet med utbyggnadsstrategin pågår. Nästa steg är att ett förslag görs klart och tas upp i KS för beslut om samråd, vilket bedöms ske den 4 februari Helår (inkl. Aktiviteter) 15(30)

16 2.4.2 Markinnehavet utökas för att underlätta genomförande av översiktsplanens intentioner Utgångspunkten för arbetet med en strategisk översyn av kommunens markreserv är kommunens översiktsplanering. En ny ÖP antogs av KF i maj och arbete pågår nu med att ta fram en ny utbyggnadsstrategi kopplad till ny ÖP. Arbetet med utbyggnadsstrategin pågår. Nästa steg är att ett förslag görs klart och tas upp i KS för beslut om samråd. Arbetet med en strategisk översyn av kommunens markreserv avvaktar arbetet med utbyggnadsstrategin Markreserven ska genom strategiska markförvärv tillföras ny mark som ger möjlighet för exploatering i enligthet med ÖP 2012 Utgångspunkten för arbetet med en strategisk översyn av kommunens markreserv är kommunens översiktsplanering. En ny ÖP antogs av KF i maj och arbete pågår nu med att ta fram en ny utbyggnadsstrategi kopplad till ny ÖP. Arbetet med utbyggnadsstrategin pågår. Nästa steg är att ett förslag görs klart och tas upp i KS för beslut om samråd, vilket förväntas ske i februari Arbetet med en strategisk översyn av kommunens markreserv avvaktar arbetet med utbyggnadsstrategin När rutiner för bevakning av fastighetsmarknaden är framtagna. Ej uppnådd Ett första viktigt steg togs i och med rekryteringen av ytterligare en fastighetsekonom / fastighetsvärderare. Arbetet med att ta fram rutiner har därefter inte kunna påbörjas p g a att andra insatser, som t ex avgäldsregleringar, fått prioriteras Fastighetskontoret förvaltar och upplåter kommunens mark så att den ger största möjliga avkastning för kommunen med hänsyn till naturintressen och miljö. De delar av markinnehavet som utgör resurs på lång sikt upplåts med villkor som beaktar åtkomlighet för staden och möjliggör ett effektivt nyttjande. Helår (inkl. Aktiviteter) 16(30)

17 Driftnettot från förvaltningen av stadens mark ska öka Arrendeintäkterna har ökat med 1 Mkr ( 2,5 %) mellan 2013 och nya avtal har tecknats för övrigt mark, bl a arrenden för parkeringsändamål. 40 nya avtal för odlingslotter inom Hyllierankan har tillkommit under året. När omfattningen av utarrenderad mark ökar (justerat mht mark som avgår för exploatering) 2,5% minst 1% Som juridisk fastighetsägare ska fastighetskontoret tillse att förvaltningsansvaret för stadens mark är väl dokumenterat När det inte finns några markområden med oklarheter vad gäller förvaltningsansvar. Delvis uppnådd En inventering av ej ansvarsfördelad mark är gjord. Gränsdragningar och överenskommelser med Gatukontoret har diskuterats och har resulterat i ansvarsfördelning som ska tydliggöras i FK-kartan Stadens jordbruksmark ska upplåtas med villkor som beaktar såväl åtkomligheten för staden som ett effektivt nyttjande för arrendatorerna ÖP 2012 har fastställts 2014 och kommer att vara utgångspunkt för en översyn av villkoren för jordbruksarrenden inom Malmö. När en utredning om upplåtelsevillkor för stadens jordbruksmark är klar. Mäts Ej uppnådd Utredningen har flyttats fram till Helår (inkl. Aktiviteter) 17(30)

18 Inriktningsmål: 2.5 Ett Malmö med mötesplatser för fritid, rekreation och evenemang Inom kommunens lantegendomar och skogar erbjuds malmöborna mötesplatser för fritidsverksamhet och rekreation. Här finns vandringsleder och motionsspår, ridanläggningar och ridstigar, golfbanor, småbåtshamnar m.m Katrinetorp ska utvecklas som mötesplats och erbjuda malmöborna ett väl förvaltat kulturarv. Verksamheten ska bygga på historisk trovärdighet, hållbar utveckling och bidra till integrationen. Den årliga antikmässan på Katrinetorp är nu landets tredje största arrangemang i denna kategori. När antalet uthyrningstillfällen och intäkterna av uthyrningen ökat i jämförelse med % minst 4% Antalet uthyrningstillfällen har ökat med 3 % exkl Vuxenskolans föreläsningskvällar och sommarkurser. De totala intäkterna har ökat med 7 % och de totala kostnaderna har ökat med 1,5 %. När ca 30 arrangemang med ett varierat utbud har hållits. 102% minst 100% Det har varit fler än 30 arrangemang under När restaureringsplanen är klar för att tas i bruk. Restaureringsplan är klar för att tas i bruk. Målet är uppfyllt. När utredning om anslutning till kommunalt avlopp har färdigställts. Utredningen är färdigställd och avtal om anslutning finns Torup ska utvecklas som rekreationsområde och mötesplats. Barns och ungdomars behov av kunskap om naturen och kulturarvet ska prioriteras. När direktiven för utvecklingsplan är beslutade. Tekniska nämnden fastställde den 29 oktober den fortsatta inriktningen för Malmö stads ägande i Torup. Helår (inkl. Aktiviteter) 18(30)

19 FK ska genomföra om- och tillbyggnad av ridanläggningar i enlighet med ridskoleutredningen Ridanläggning Klagshamn: efter diverse förseningar av dels detaljplan och dels bygglov föranlett av fladermöss i byggnader och utdraget arbete med rivning och sanering av befintliga byggnader kunde första spadtaget tas i december månad. Bygglovet är uppdelat i två delar varav det senaste togs i SBN i januari Entreprenaden har påbörjats och arbetet beräknas vara klart i oktober Ridanläggning Husie: Arbete med detaljplanen är försenat och ligger för tillfället nere pga av samrådsdiskussioner avseende närheten till militärt övningsfält samt skydd för kulturmiljölandskapet. För tillfället jobbas parallellt med en etablering inom Jägersro där fastställd plan för ridanläggning finns. Ridanläggning Skogholm: Försenad detaljplan (enkelt planförfarande). Försenat bygglov. Bygglovet tas upp i nästa SBN. Om det inte blir fler fördröjningar kan bygget vara klart i augusti, är upphandlat med förbehåll om att bygglov skall beviljas. Ridanläggning Hyllie: Färdig. När nybyggnationen av ridanläggningen vid Klagshamnsudden är slutförd. När byggnationen av ridanläggningen vid Husie har påbörjats. När ridanläggningen vid Skogholm åtgärdats enligt om- och tilbyggnadsplan. När ridanläggningen vid Hyllie Boställe åtgärdats enligt om- och tillbyggnadsplan. Delvis uppnådd Ej uppnådd Ej uppnådd I Malmö finns ett stort utbud av trädgårdskolonier och odlingslotter på kommunens mark, som ger många malmöbor möjligheter till en aktiv och grön fritid FK ska tillgodose malmöbornas behov av attraktiva odlingslotter. När de nya odlingslotterna inom odlingsområdet Hyllierankan Etapp I är uthyrda. När de nya odlingslotterna inom Hyllierankan Etapp II och III är färdigställda. 57% Arbetet pågår, fokus ligger på att lotterna är färdigställda för uthyrning till våren. Helår (inkl. Aktiviteter) 19(30)

20 När underhåll av odlingsområdena enligt verksamhetsplan 2014 är gjort. När den ambulerande tematrädgården i Västra hamnen är färdigställd för att tas i bruk. När en ny toalett är byggd på Almåsa odlingsområde. Ej uppnådd Malmö är en attraktiv stad för besökare, evenemang och möten. Ett brett utbud av upplevelser ger staden puls och liv och har även en stor betydelse för tillväxt och sysselsättning Behovet av nya offentliga platser (torg, parker m.m.) ska tillgodoses i samband med exploateringsprojekten I pågående exploateringsprojekt är torg, park- och grönområden viktiga för varje områdes attraktivitet. Försäljningen av tomtmark bidrar till att finansiera den allmänna platsmarken. I t ex projektet Gyllins trädgårdar avsätts omfattande arealer för naturpark och i Hyllie har objektsgodkännande behandlats i tekniska nämnden för utbyggnad av Södra Vattenparken. I Tygelsjö har objektsgodkännande tagits fram för naturpark och temalekplats. När behovet av offentliga platser för beslutade projekt är tillgodosett i enlighet med detaljplan Behovet av mark för nya anläggningar för evenemang, möten och fritidsaktiviteter ska tillgodoses FK tillgodoser genom pågående exploateringsprojekt behovet av mark för nya anläggningar för evenemang, möten och fritidsaktiviteter. Exempel är Malmö Live och Hyllliebadet. När behovet av mark för beslutade projekt är tillgodosett. Helår (inkl. Aktiviteter) 20(30)

Inriktningsmål - Ett Malmö med bostäder för alla behov

Inriktningsmål - Ett Malmö med bostäder för alla behov Inriktningsmål - Ett Malmö med bostäder för alla behov Effektmål Alla malmöbor kan erbjudas en bostad som motsvarar deras behov och efterfrågan, genom god tillgång till ett varierat utbud av bostäder.

Läs mer

Fastighetskontoret. Verksamhetsplan 2014

Fastighetskontoret. Verksamhetsplan 2014 Fastighetskontoret Verksamhetsplan 2014 INNEHÅLL Förord 3 Direktiv från Tekniska nämnden 4 Kommunfullmäktiges budgetmål 5 Fastighetskontorets uppdrag 6 Malmö stad som markägare 7 Fastighetkontorets avdelningar

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

Malmö skapar möjligheter

Malmö skapar möjligheter Malmö skapar möjligheter Börje Klingberg Fastighetsdirektör, Malmö stad Fotograf Leif Johansson Fastighetskontorets verksamhetsidé Fastighetskontoret skall tillsammans med andra aktörer skapa en för alla

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Nämndsbudget 2015. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret

Nämndsbudget 2015. Tekniska nämnden - Fastighetskontoret Nämndsbudget 2015 Tekniska nämnden - Fastighetskontoret Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Nämndens ansvar... 4 3 Mål... 7 3.1 Målområde 1-En ung, global och modern stad... 8 3.2 Målområde 2-En

Läs mer

STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN

STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 171 1/7 Strategi för Gislaveds kommuns markförsörjning STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN Rätt mark på rätt plats MARKFÖRSÖRJNING MARKFÖRVÄRV

Läs mer

Årsanalys 2014. Tekniska nämnden Fastighetskontoret TN 2015-02-25

Årsanalys 2014. Tekniska nämnden Fastighetskontoret TN 2015-02-25 Årsanalys 2014 Tekniska nämnden Fastighetskontoret TN 2015-02-25 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Uppföljning av målen... 5 2.1 Ungdomsarbetslösheten ska minska... 5 2.2 Malmöbor med försörjningsstöd

Läs mer

Borås Stads Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark

Borås Stads Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 54 Dnr KS 2015-306 Dpl 23 Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Enligt ny lagstiftning

Läs mer

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Styrelsehandling nr 14 2017 02 10 Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges mål att Framtiden ska

Läs mer

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun Riktlinjer och åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Lunds kommun Kommunfullmäktige 2013-11-28 Innehåll Inledning...1 Effektiva processer...1 Enkla och flexibla regler...4 Ökad konkurrens...4 Ökad samverkan

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx. RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL

Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx. RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL Innehåll Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal 3 Markanvisning generellt 5 Markanvisning vid

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell fastighet på Norra Stationsområdet, Stockholm kommun.

Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell fastighet på Norra Stationsområdet, Stockholm kommun. Jörgen Palm Stora Projekt Telefon: 08-508 263 04 jorgen.palm@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2010-08-26 Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell

Läs mer

Bostäder m.m. inom Hässelby Strands centrum Reviderat genomförandebeslut

Bostäder m.m. inom Hässelby Strands centrum Reviderat genomförandebeslut Utlåtande 2017: RI (Dnr 123-340/2017) Bostäder m.m. inom Hässelby Strands centrum Reviderat genomförandebeslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Exploateringsnämnden medges

Läs mer

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial 3 2014 KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING.

STADS BYGG NADS. TERTIALRAPPORT Tertial 3 2014 KON TORET UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE BOSTADSFÖRSÖRJNING. TERTIALRAPPORT Tertial UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE STADS BYGG NADS KON TORET BOSTADSFÖRSÖRJNING Malmö stad Tertialrapporten är framtagen av Annika Reischmann, stadsbyggnadskontoret. Foto:

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 11-19 ande Mattias Adolfson (S) Ingemar Einarsson (C) Dzenita Abaza (S) Anders Andersson

Läs mer

UPPLÄGG. Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden. Frågor. Lars Böhme, landskapsarkitekt

UPPLÄGG. Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden. Frågor. Lars Böhme, landskapsarkitekt UPPLÄGG Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden Frågor Lars Böhme, landskapsarkitekt Stadsbyggnadsprocessen Uppdrag från Fastighetsägare/Byggherre VAD

Läs mer

Markanvisning för industri inom fastigheterna Flygeleven 3, 4 och 5 i Skarpnäck till Stockholms Rörexpress AB.

Markanvisning för industri inom fastigheterna Flygeleven 3, 4 och 5 i Skarpnäck till Stockholms Rörexpress AB. DNR 2011-513-00005 Margareta Catasús Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 260 62 margareta.catasus@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-02-07 Markanvisning för industri inom fastigheterna

Läs mer

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för markanvisning PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för markanvisning Örebro kommun 2014-11-25 Sam 807/2014 orebro.se 2 RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING RIKTLINJER Säkerställer ett riktigt agerande

Läs mer

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige Exploateringsavtal Riktlinjer i Leksands kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-09-21 113 0 Mål Riktlinjerna ska bidra till transparens och ökad tydlighet som medverkar till att en mångfald av aktörer/exploatörer

Läs mer

Markanvisning i Södertälje

Markanvisning i Södertälje Samhällsbyggnadskontoret Markanvisning i Södertälje Populärversion av markanvisningspolicy Bakgrund Vi blir allt fler Södertäljebor och allt fler företag vill etablera sig i kommunen. I vår översiktsplan

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal

Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal Sidan 1 av 6 Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal Enligt lagstiftning från 1 januari 2015 ska samtliga kommuner anta riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Dessa

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karl Gylje Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karl Gylje Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef Dnr Sida 1 (7) 2014-06-11 Handläggare Karl Gylje 08-508 264 82 Till Exploateringsnämnden 2014-08-28 Markanvisning för skol- och idrottsändamål inom fastigheten Medaljongen 3, Långbro 13:1 och Solberga

Läs mer

2. Gatu- och fastighetskontoret ges i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med Svenska Bostäder i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

2. Gatu- och fastighetskontoret ges i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med Svenska Bostäder i enlighet med detta tjänsteutlåtande. GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2001-12-11 Handläggare: Yussuf Hassen Region Innerstad Projekt Hammarby Sjöstad Tel: 508 262 87 yussuf.hassen@hammarbysjostad.stockholm.se 2001-11-21 Handläggare:

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Riktlinje för markanvisningar

Riktlinje för markanvisningar Sid 1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för markanvisningar Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-04-25 9 Sid 2(9) Riktlinje för markanvisningar Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-04-25 9 www.gavle.se Sid

Läs mer

Intern kontrollplan 2014, FK deluppföljning 2

Intern kontrollplan 2014, FK deluppföljning 2 Intern kontrollplan 2014, FK deluppföljning 2 De övergripande granskningsområdena har identifierats i en riskanalys, framtagen av den utökade ledningsgruppen den 20 januari 2014. Områdena kommer troligen

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Dnr TN/2015-0277 0277 Strömstads kommuns Styrdokument Riktlinjer för exploateringsavtal Dokumenttyp Riktlinjer Beslutande organ Kommunfullmäktige Förvaltningsdel Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Organisation En projektledare, ingen arbetsgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott politisk styrgrupp Bostadspolitiska mål hämtade från Vision och Handlingsprogram

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

Markanvisning för bostäder, centrum, handel och kontor och inom fastigheten Trollhättan 30 m fl på Norrmalm till AMF Pensionsförsäkring AB

Markanvisning för bostäder, centrum, handel och kontor och inom fastigheten Trollhättan 30 m fl på Norrmalm till AMF Pensionsförsäkring AB Dnr Sida 1 (9) 2016-03-16 Handläggare Karin Lindgren Gardby 08-508 266 26 Till Exploateringsnämnden 2016-04-14 Markanvisning för bostäder, centrum, handel och kontor och inom fastigheten Trollhättan 30

Läs mer

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för markanvisning Riktlinjer för markanvisning Ronneby kommun Antagen av KF 2016-06-16 265 Bakgrund Enligt lag (SFS 2014:899) ska alla kommuner, så länge de genomför markanvisningar, anta riktlinjer för dem. Riktlinjerna

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar

Riktlinjer för kommunala markanvisningar TIERPS KOMMUN Riktlinjer för kommunala markanvisningar 4"4, Bill - -?-s Dokumenttyp Riktlinjer för kommunal markanvisningar att gälla från och med 15 juni 2016 Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter

Läs mer

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25 Parter Varbergs kommun, nedan kallad kommunen 212000-1249 432 80 Varberg AB, nedan kallad exploatören 1. Bakgrund, syfte och omfattning Avtalet

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH EXPLOATERINGSAVTAL

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH EXPLOATERINGSAVTAL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH EXPLOATERINGSAVTAL ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2015-03-26, 47 ANSVAR UPPFÖLJNING: Samhällsbyggnadschef

Läs mer

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat.

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Sektor samhällsbyggnad, 2015-02-26 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Gemensamma utvecklingsområden för Skövde kommun och företagarna

Läs mer

Markanvisningar och exploateringsavtal. Riktlinje för markanvisningar och exploateringsavtal

Markanvisningar och exploateringsavtal. Riktlinje för markanvisningar och exploateringsavtal Riktlinje för markanvisningar och exploateringsavtal Innehåll 1 Sammanfattning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Avgränsning 3 1.4 Definitioner 4 2 Markanvisningar 4 2.1 Utgångspunkter och mål 4 2.1.1 Olika

Läs mer

Laholms kommuns riktlinjer för markanvisning och exploatering

Laholms kommuns riktlinjer för markanvisning och exploatering Laholms kommuns riktlinjer för markanvisning och exploatering 2 (8) Inledning I Laholm vill vi bli fler och bättre för en starkare framtid. Här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar framtid.

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Markanvisning för kultur- och bostadsändamål inom del av fastigheten Sabbatsberg 16 i Vasastaden till Folkhem.

Markanvisning för kultur- och bostadsändamål inom del av fastigheten Sabbatsberg 16 i Vasastaden till Folkhem. ff TJÄNSTEUTLÅTANDE Kontaktperson Christina Winberg Innerstad Telefon: 08-508 26266 christina.winberg@mk.stockholm.se Till Marknämnden 2005-12-15 Markanvisning för kultur- och bostadsändamål inom del av

Läs mer

Kst 2016/212. Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal

Kst 2016/212. Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Kst 2016/212 Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal 2 (6) Vad är en markanvisning? Enligt 1 Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar

Läs mer

Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL 2:24, BRÅBACKA Tibro kommun

Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL 2:24, BRÅBACKA Tibro kommun Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL 2:24, BRÅBACKA Tibro kommun Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av Ransbergs Prästbol 2:24, Bråbacka, Tibro kommun 1 Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL

Läs mer

Policy för kommunens markinnehav

Policy för kommunens markinnehav 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Teknik och samhällsbyggnad 2008-04-07 Dnr KS 2007.0773 Malin Cuclair Kommunstyrelsen Policy för kommunens markinnehav FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern ABs

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Reviderad budget Tekniska nämnden - Fastighetskontoret

Reviderad budget Tekniska nämnden - Fastighetskontoret Reviderad budget 2016 Tekniska nämnden - Fastighetskontoret Innehållsförteckning 1 Mål... 3 1.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad... 3 1.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv...

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

Verksamhetsplan 2010 Fastighetskontoret. Bild

Verksamhetsplan 2010 Fastighetskontoret. Bild Verksamhetsplan 2010 Fastighetskontoret Bild Fastighetskontorets verksamhetsplan 2010 Innehåll Fastighetsdirektören inleder... 2 fastighetskontorets uppdrag... 4 malmö stad som markägare... 8 fastighetskontorets

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2005-01-25 Handläggare: Larisa Freivalds Region Ytterstad Markbyrån Tel: 508 263 20 larisa.freivalds@gfk.stockholm.se Dnr 04-411-4005 2004-12-16 Till Gatu-

Läs mer

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Dnr KK15/547 STRATEGI Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Del 3 - Handlingsplan Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-13 Dnr KK15/547 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 ns genomförande...

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Riktlinjer. Luleå kommun. VISION Ger en bild av det samhälle vi vill nå.

Riktlinjer. Luleå kommun. VISION Ger en bild av det samhälle vi vill nå. Riktlinjer VISION Ger en bild av det samhälle vi vill nå. RIKTNINGAR Visar vad som är avgörande att prioritera för Luleå som samhälle halvvägs till Vision Luleå 2050. Balanserar de värden och intressen

Läs mer

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 154 Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2010-05-26 M a r k t i l l d e l n i n g a v b o s t ä d e r i n o m L i n k ö p i n g k o m m u n Innehållsförteckning

Läs mer

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1, Malmen

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1, Malmen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2015-09-21 KS 2013/0480 50126 Kommunstyrelsen Markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1, Malmen Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Anna-Greta Holmbom Björkman Förslag till beslut

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Anna-Greta Holmbom Björkman Förslag till beslut Dnr Sida 1 (7) 2015-10-20 Handläggare Anna-Greta Holmbom Björkman 08-508 267 77 Till Exploateringsnämnden 2015-11-12 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering inom Rinkebyterrassen i Rinkeby med

Läs mer

Plats. Ev. förhinder anmäls snarast till kansliet, eva.kristiansson@malmo.se eller tel. 34 13 24

Plats. Ev. förhinder anmäls snarast till kansliet, eva.kristiansson@malmo.se eller tel. 34 13 24 KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2015-02-25 13.00 Abboten lokal Framtiden, Rådmansgatan 9, vån. 4 (f.d. Magistratsskolan) Gruppmöte (M+FP) 2015-02-23 15.30 Rum 4436, August

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Bromma till Småa AB

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Bromma till Småa AB Dnr Sida 1 (7) 2014-05-14 Handläggare Michaela Jögi 08-508 276 24 Till Exploateringsnämnden 2014-06-12 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Bromma till Småa AB Förslag till beslut

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie (projekt nr 7018)

Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie (projekt nr 7018) Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-01-14 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie

Läs mer

Fastigheter för extern uthyrning

Fastigheter för extern uthyrning Revisionsrapport Fastigheter för extern uthyrning Skellefteå kommun Per Ståhlberg, Cert. kommunal revisor Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2.

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m i Hässelby Villastad till IKANO Bostaden AB.

Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m i Hässelby Villastad till IKANO Bostaden AB. Elisabeth Rosenberg Ytterstad Telefon: 08-508 287 24 elisabeth.rosenberg@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2007-08-23 Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Kommunstyrelsens arbetsutskott 145 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-09-07 Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

LIVSKVALITET ATT HYRA

LIVSKVALITET ATT HYRA LIVSKVALITET ATT HYRA PERSONAL NYPRODUKTION NYA SAMARBETS- FORMER GOD EKONOMI BOSTADS- SOCIALT HYRESGÄSTEN I CENTRUM Bildades: 1942 Antal lägenheter (st): 9 771 (636 069 kvm) HFAB i siffror 2013 Antal

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad

Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad carl.welin@malmo.se Regional motor för grön tillväxt och sysselsättning UTMANINGAR befolkningstillväxt social balans plats för samhällsservice

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Regeringens bostadspolitik

Regeringens bostadspolitik Regeringens bostadspolitik Samhällsplaneringsdagarna i Västerbotten 19 oktober 2017 Statssekreterare Alf Karlsson Näringsdepartementet 1 Lågt byggande under lång tid Färdigställda bostäder och befolkningsökning

Läs mer

FASTIGHETSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET

FASTIGHETSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET FASTIGHETSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET 2010-05-20 Kontaktperson fastighetskontoret Peter Dahlberg Utvecklingsavdelningen Telefon: 08-508 270 23 peter.dahlberg@fsk.stockholm.se Kontaktperson exploateringskontoret

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut). Andris Rozenbachs Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 270 25 andris.rozenbachs@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-03-14 Markanvisning för bostäder vid kv Glidet till Åke Sundvall

Läs mer

Om Byggemenskapen Råbylund. ett funktionsblandad pilotprojekt

Om Byggemenskapen Råbylund. ett funktionsblandad pilotprojekt Om Byggemenskapen Råbylund ett funktionsblandad pilotprojekt Rätt läge? Området bör ha en tydlig inriktning och gemensamma mål. Områdets storlek och karaktär är av betydelse Placering i staden Läget bör

Läs mer

MARKANVISNINGSPOLICY

MARKANVISNINGSPOLICY MARKANVISNINGSPOLICY UDDEVALLA VÄXER! Uddevalla är en expansiv kommun. Precis som i övriga delar av landet är trenden att människor söker sig mot det urbana samhället. Goda kommunikationer, tillgång till

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 67-73 ande Jonas Lövgren (M) ordförande Ingemar Einarsson (C) 67-68 Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Markanvisningar, detaljplanering och genomförande Presidiedagarna dag 2 20 april 2016

Markanvisningar, detaljplanering och genomförande Presidiedagarna dag 2 20 april 2016 Markanvisningar, detaljplanering och genomförande Presidiedagarna dag 2 20 april 2016 Anna-Bie Agerberg, sakkunnig planering och byggande SKL Olof Moberg, förbundsjurist SKL Planering och genomförande

Läs mer

Politik för ökat byggande

Politik för ökat byggande Byggandet i Uppsala Politik för ökat byggande Politisk vilja, politisk samsyn och tydliga mål Aktiv markpolitik för ökad konkurrens, kvalitet och byggtakt Större grepp för ökat tempo Beredskap att vända

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Markanvisningspolicy. för bostadsmark

Markanvisningspolicy. för bostadsmark Markanvisningspolicy för bostadsmark INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planering för dagens och morgondagens västeråsare 3 Vad innebär markanvisning? 4 Hur gör jag för att få en markanvisning? 5 Ansökan om markanvisning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016

Tjänsteskrivelse. Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-16 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016 SN-2015-1611

Läs mer

Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf.

Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf. Nils Tunving Ytterstad Telefon: 08-508 269 29 nils.tunving@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2008-08-21 Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf. Förslag

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT 1 (6) Mellan Oskarshamns kommun genom dess kommunfullmäktige, nedan kallad Kommunen, och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 9 nedan träffats

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. KS

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 149 Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. KS 2015-190 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer