Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län"

Transkript

1 Rev Dnr: Projektnummer: D7224 Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Perspektiv norrut från Spångholmsvägen över hotell- och badanläggningen, FOJAB arkitekter SAMRÅDET Enligt kommunstyrelsens beslut har rubricerat planprogram, upprättat , varit föremål för samråd under tiden 3 april 2 maj Sakägare, berörda myndigheter, nämnder m.fl. har beretts tillfälle till samråd genom personlig underrättelse samt efter annons i Sydsvenskan, Skånskan och Svedala nytt. Programsamrådsmöte Berörda sakägare och boende samt övriga intressenter har haft möjlighet att delta i ett gemensamt programsamrådsmöte , som hölls i Bara. Vid mötet närvarade ca 90 medborgare samt representanter för bygg och miljö, kommunstyrelsen, beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt och bygg och miljönämnden. 1(31)

2 Kontakter med myndigheter m.fl. Svedala kommun har haft ett flertal möte med representanter för Skånetrafiken under hösten. Möten har även hållits med Länsstyrelsen (7 och 27 juni). Kort kan nämnas att underhandskontakter har hållits med Länsstyrelsen under två år, där första mötet hölls , dvs. före medborgarmötet i Bara , då kommunen offentliggjorde projektet. Tidigt samråd med Länsstyrelsen hölls På PGA hölls en presskonferens med representanter från bl.a. Länsstyrelsen. Dåvarande landshövding Göran Tunhammar inledde presskonferensen genom att tala om projektets betydelse för hela Skåne. Ytterligare ett möte hölls på PGA , då Länsstyrelsen, Trafikverket, Skånetrafiken, Region Skåne och Malmö Stad var inbjudna. Kommunen har tillsammans med representanter för exploatören träffat Jordbruksverket angående förvärv av jordbruksfastighet inom programområdet. Angående en utbyggnad/omläggning av väg 841 har kommunen haft två möten med Trafikverket, första gången Ytterligare ett möte hölls Nytt möte är inplanerat till den 14 december. Svedala kommun har bl.a. träffat Malmö Stad i samarbetet kring lätt spårtrafik. Dialogen kommer att fortsätta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett bra och långsiktigt hållbart projekt. YTTRANDEN Under samrådstiden har inkommit 26 stycken yttranden, varav 6 från berörda sakägare och boende i Bara. Länsstyrelsens yttrande redovisas i dess helhet. Övriga yttranden redovisas sammanfattande. Originaltext finns hos bygg och miljö. Följande har inte haft något att erinra mot programförslaget: Lantmäteriet Myndigheter, statliga verk m fl Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen anser i skrivelse inkommen att den planerade bebyggelsen kan anses olämplig på flera punkter. Sammanfattningsvis kan Länsstyrelsen komma att pröva de kommande detaljplanerna enligt 11 kap 10 PBL utifrån följande grunder. Mellankommunala samordningen. Länsstyrelsen anser att den mellankommunala samordningen brister. Området anses olämpligt för en så stor besöksanläggning då kollektivtrafikfrågan inte är löst. 2(31)

3 Påverkan på riksintresse för kulturmiljövården Görslöv-Bara-Torup-Hyby, M:K 116. Den planerade konferens/bad/hotellanläggningen samt de bostäder som planeras inom den geografiska avgränsningen av riksintresset kan komma att påtagligt skada värdena för riksintresset. Påverkan på riksintresse för naturvården N 87; Backlandskapet sydväst om Romeleåsen. Den föreslagna bebyggelsen ligger i sin helhet inom detta riksintresse. Länsstyrelsen finner att kommunen inte visat hur värdena för riksintresset beaktas i programförslaget. Miljökvalitetsnormera för luft. En utbyggnad i området kommer att påverka miljökvalitetsnormerna för luft i Malmö då området inte kan kollektivtrafikförsörjas. Strandskydd. Delar av området omfattas av strandskydd. Länsstyrelsen ser i nuläget inga särskilda skäl för att strandskyddet ska kunna upphävas för att uppföra ny bebyggelse inom strandskyddsområdet. Bebyggelse som medför ett ökat bilberoende och motverkat klimatmålen. Av dessa anledningar vill Länsstyrelsen i ett tidigt skede i planeringsprocessen ge ett tydligt besked att Länsstyrelsen finner hela den föreslagna bebyggelsen söder om Bara som olämplig. Om kommunen går vidare med detaljplaner för den föreslagna bebyggelsen kan Länsstyrelsen komma att kalla in dessa för prövningen i enlighet med PBL 11 kap. 10. Då Länsstyrelsen finner den planerade exploateringen olämplig utifrån de skäl som beskrivs ovan kommer Länsstyrelsen inte att ge synpunkter på utformning och annan lagstiftning i detta skede. Redogörelse för ärendet Planprogrammet föreslår en utbyggnad söder om Malmövägen i Bara. Utbyggnaden består av tre villamattor samt en hotellbyggnad med tillhörande äventyrsbad. Marken används idag för jordbruk samt en mindre industrianläggning. Den föreslagna markanvändningen följer inte den markanvändning som anges i Svedala översiktsplan 2010 (ÖP), där delar av marken är reserverad för golfbana, odling samt dagvattenanläggning. En del av området markerades som utredningsområde i ÖP. Länsstyrelsen anser inte att användningen golf innebär påtaglig skada på riksintressena. För del av området finns en antagen detaljplan som anger markanvändningen till golf, samt ett område med användningen kontor, konferensanläggningar, hotell samt maskinhall relaterade till golfanläggningen (användning YK). Inom användning YK finns en varsamhetsbestämmelse som föreskriver att ändringar av byggnader inte får förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen samt att ny bebyggelse skall utformas med särskild hänsyn till omgivningen. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram för området. Lämplig markanvändning Enligt 2 kap 2 PBL ska mark- och vattenområden användas för det ändamål som områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Länsstyrelsen ifrågasätter lämpligheten i att bygga ut programområdet med tanke på att platsen saknar förutsättningar för kollektivtrafik och samhällsservice. Bebyggelsen leder till en utglesad 3(31)

4 bebyggelsestruktur med stort bilberoende som följd och strider därmed mot nationella mål om minskad klimatpåverkan och god boendemiljö. I den nya PBL har lagstiftaren tydliggjort att miljö- och klimataspekter ingår bland de allmänna intressen som ska beaktas vid planering, 2 kap 3 PBL. Det handlar framförallt om en mer integrerad och förutseende samhällsplanering för minskade klimatpåverkande utsläpp genom ett mer transport- och energieffektivt samhällsbyggande. Syftet med tillägget i lagtexten om att ta hänsyn till klimataspekter vid planläggning är att främja goda miljöförhållanden dels genom anpassning till klimatförändringar, dels genom en minskad klimatpåverkan och därigenom bidra till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan (En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170). Det finns ett behov av nya bostäder i Skåne och det är angeläget med en planberedskap för att möta behovet. Länsstyrelsen vill dock understryka vikten av att den planberedskap som nu skapas ger förutsättningar för en långsiktigt hållbar samhällsutbyggnad, där hållbart transportsystem och hushållning med åkermark är två viktiga pusselbitar. Rapporten Stationsnära läge visar att Skåne kan rymma en stor befolkningsökning i mycket goda kollektivtrafiklägen. Kollektivtrafik Skånetrafiken anser att området idag inte har tillgång till en attraktiv kollektivtrafik. Vidare anser Skånetrafiken att området inte kan kollektivtrafikförsörjas och avstyrker av denna anledning exploateringen. Skånetrafiken gör bedömningen att den omdragning av linje 142 inte är aktuell varken på lång eller kort sikt. Länsstyrelsen instämmer i Skånetrafikens yttrande att den planerade bebyggelsen är direkt olämplig ur kollektivtrafiksynpunkt och riskerar av denna anledning att leda till en ökad bilanvändning. Mellankommunal samordning Länsstyrelsen har som uppgift att granska om kommunernas planering samordnas på ett lämpligt sätt. Länsstyrelsen anser att Svedala kommuns planering av villor söder om Bara inte samordnats på ett lämpligt sätt. Att bygga ut i det föreslagna området är direkt olämpligt i ett regionalt perspektiv främst avseende kollektivtrafikförsörjning. Hotell/bad/konferensanläggning som föreslås beräknas alstra ca 2000 fordon/åmd. Att placera en så pass besöksintensiv anläggning i ett läge med begränsad kollektivtrafikförsörjning är olämpligt i ett regionalt perspektiv. Den totala trafikökningen bedöms bli ca 5800 fordon/åmd där 65 % av dessa kör mot Malmö. Länsstyrelsen antar att flertalet av dessa även har Malmö som målpunkt vilket skulle öka trafikbelastningen i Malmö. Den lättspårlinje som nämns i handlingarna bedöms minska bilanvändandet med ca 1100 fordon/åmd. Länsstyrelsen instämmer i Skånetrafikens bedömning att en spårlösning mellan Malmö och Bara ligger mycket långt fram i tiden varför denna inte kan ses som ett argument för den planerade exploateringen. Länsstyrelsen anser därmed att den föreslagna markanvändningen strider mot Plan- och bygglagens (PBL) 11 kap. 10 andra punkt där det föreskrivs att Länsstyrelsen skall ingripa om den kommunala samordningen inte samordnats på ett lämpligt sätt. Infrastruktur Kommunen föreslår i planprogrammet en utbyggnad av väg 841 för att öka trafikkapaciteten och ge utrymme för den trafik som utbyggnaden genererar. Länsstyrelsen anser att vid val av lämplig 4(31)

5 bostadslokalisering bör utgå från befintliga infrastruktursystem. Att skapa bebyggelse i lägen som förutsätter stora utbyggnader av infrastrukturen är inte hållbart och motverkar klimat- och miljömålen. Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer för luft Stora delar av programområdet saknar idag tillgång till en attraktiv kollektivtrafik. Av denna anledning finner Länsstyrelsen att en utbyggnad inom det föreslagna området kommer att skapa ytterligare bilpendling in till Malmö stad. Malmö överskrider miljökvalitetsnormerna för partiklar och kväveoxid på flera punkter i staden. Länsstyrelsen anser av denna anledning att föreslagen bebyggelse kan komma att bidra till ett överskridande av miljökvalitetsnormerna för luft i centrala Malmö och kan av denna anledning komma att stoppa en framtida detaljplan med hänvisning till PBL 11 kap. 10. Riksintressen Riksintresse för kulturmiljövården Görslöv-Bara-Torup-Hyby, M:K 116 Stora delar av föreslagen bebyggelse ligger inom riksintresse för kulturmiljövården (Görslöv-Bara- Torup-Hyby, M: K 116). Framförallt är det ny bebyggelse runt Spångholmens gård och området "Backahusen" som kommer att dominera landskapsbilden och ha störst påverkan på riksintresset. Länsstyrelsen anser att Spångholmens gård är en tydlig representant för det som utgör kärnvärdet i riksintresset - "det skånska jordbrukslandskapet som präglats av storgodsens förvaltning". Föreslagen ny bebyggelse runt Spångholmens gård kommer att radera ut historiska strukturer i landskapet som är ytterst viktiga för förståelsen för riksintresset. Även det öppna landskapet söder om Bara centrum kommer att påverkas negativt av föreslagen ny villabebyggelse. Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte tillgodoser riksintresset för kulturmiljövården varför Länsstyrelsen kan komma att ingripa vid sin tillsyn enligt 11 kap PBL. Riksintresse naturvård Planområdet omfattas i sin helhet av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 miljöbalken N 87; Backlandskapet sydväst om Romeleåsen. Riksintresseområdet har, enligt registerbladet, framförallt geologiskt riksvärde och utgör ett av de mest utvecklade backlandskapen med dödistopografi i landet. Landskapet är säreget kuperat och där finns platåleror som är unika för landet liksom tappningsdalar från små isdämda sjöar. Backlandskapet är av mycket stor betydelse för förståelsen av isrörelser och isavsmältning. Genom att landskapet är uppodlat är terrängformerna lätt iakttagbara och den speciella landskapsbilden kan därför enkelt upplevas och studeras. Inom riksintresset förekommer även ett rikt och varierat växt- och djurliv. I registerbladet anges att områdets värden kan påverkas negativt av bland annat upphörd jordbruksdrift, bebyggelse, vägdragningar, avverkning av sumpskogar, dräneringar och vattenreglering. Riksintresseområdet i sin helhet har en relativt låg exploateringsgrad, vilket gör det unikt i det annars hårt exploaterade sydvästra Skåne. Enligt MKB kommer planprogrammets genomförande att forma ett helt nytt rekreationslandskap. Karaktären av ett kulturhistoriskt jordbrukslandskap kommer därmed delvis att försvinna. En påtaglig konsekvens av utbyggnaden är den fragmentering som uppstår till följd av bebyggelse och infrastruktur. Bad- och hotellanläggningen kommer, enligt handlingarna, att utgöra ett nytt kraftfullt inslag i landskapet och synas på långt håll. Landskapet kommer att förändras från det tidigare 5(31)

6 öppna, lugna odlingslandskapet till ett besöksfrekventerat rekreationslandskap. Vid Skogshusen kan utfyllnader behöva göras, sumpskog påverkas och området kan behöva dikas ut. Nya dagvattendammar, vilka påverkar landskapsbilden, kommer att anläggas. Länsstyrelsen bedömer att genomförandet av planprogrammets förslag med exploatering i stor skala inom det böljande backlandskapet kommer att medföra sådana förändringar av landskapet att de geologiska värden som utgör riksvärdet i riksintresset för naturvård inte längre kommer att kvarstå i området. Naturvårdsverket anger i sina allmänna råd till 3 kap miljöbalken att man vid bedömningen av ett projekts påverkan på ett riksintresse även ska beakta tidigare ingrepp i området. Programområdet ligger i direkt anslutning till den stora PGA-golfbanan, inom vilken landskapet har omskapats och modulerats i stor utsträckning. Länsstyrelsen bedömer att de två områdena tillsammans skulle utgöra ett så stort ingrepp att värdena av riksintresse för naturvård kommer att påtagligt skadas. Länsstyrelsen gör den samlade bedömningen att planprogrammets förslag inte är förenligt med riksintresset för naturvård och att genomförandet skulle kunna innebära påtaglig skada på riksintresset. Riksintresse friluftsliv En stor del av planområdet omfattas av riksintresse för friluftslivet enligt 4 kap 2 miljöbalken. Länsstyrelsen delar inte kommunens uppfattning att värdena för friluftslivet förstärks av den föreslagna utbyggnaden. Även om kommunen planerar för naturstråk längs dammar och Spångholmsbäcken kommer uppförandet av ett stort antal bostäder samt en större bad- och hotellanläggning inverka negativt på landskapet och dess rekreationsvärden. Länsstyrelsen menar att kärnan i riksintresset är allmänhetens möjligheter till vistelse i och upplevelse av ett oexploaterat landskap och inte anläggningsbunden rekreation. Länsstyrelsen delar inte heller kommunens uppfattning att nyanlagda vägar och nya bostadsområden, hur de än utformas, gynnar riksintresset genom att området skulle blir mer tillgängligt. Länsstyrelsen anser vidare att riksintresset ska beaktas långsiktigt och att det faktum att marken idag utgörs av jordbruksmark är inte ett argument för att exploatera den. Jordbruksmark är tillgänglig för friluftsliv en stor del av året och kan dessutom, i motsats till bostäder och badanläggning, lätt omskapas till allmänt tillgänglig mark. Strandskydd Delar av planområdet omfattas av strandskydd längs Spångholmsbäcken enligt 7 kap miljöbalken. Kommunen planerar för bebyggelse samt utjämningsmagasin inom strandskyddsområdet. Länsstyrelsen vill erinra om att det inom strandskyddat område bland annat är förbjudet att uppföra nya byggnader samt att utföra anläggningar och anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Länsstyrelsen ser i nuläget inga särskilda skäl för att strandskyddet ska kunna upphävas. Föreslagen bostadsbebyggelse är utpekat i Svedala översiktsplan 2010 som utredningsområde för bostäder, hotell, konferens- och eventuell badanläggning. För en stor del av planområdet där badoch hotellanläggningen samt Backahusen och Skoghusen föreslås finns en antagen detaljplan vars markanvändning är golfändamål med kontor och konferensanläggning. Om gällande detaljplan 6(31)

7 genomförs för golfändamål kommer terrängen att modulleras om för att anpassas för sitt ändamål. Virängarna har inget skydd i gällande plan utan sumpskogen kan avverkas och våtmarken kan fyllas ut och dräneras till stora delar för att anlägga golfbana. Ett äventyrsbad söder om Bara har varit aktuellt tidigare (Holliday Club) och har diskuterats bl.a. i samband med detaljplanen för Bara Centrum. En bad- och hotellanläggning ökar också sysselsättningen med ca 300 nya arbetstillfällen. En övergripande analys ska utföras i det fortsatta planarbetet utifrån ett översiktligt och regionalt perspektiv för föreslagen bebyggelse. Utgångspunkter för föreslagen bad- och hotellanläggningens läge är att den ska vara vid en golfbana av världsklass, vid rekreationsområden samt finnas vid Öresundsregionen för att få ett tillräckligt stor upptagningsområde. Föreslagen plats uppfyller dessa krav. Vid framtagande av planprogrammet har Svedala kommun haft kontakt med Länsstyrelsen, Trafikverket, Region Skåne, Malmö Stad samt Jordbruksverket. I det fortsatta planarbetet kommer Svedala kommun att ha en fortsatt dialog med Skånetrafiken för att hitta en lämplig lösning för kollektivtrafiken. Svedala kommun kommer även att ha fortsatt dialog med Trafikverket. I Länsstyrelsen sammanfattande redogörelse för förslaget skriver man bl.a. att utbyggnaden består av tre villamattor. Begreppet villamattor myntades i samband med de många rationellt framtagna grupphusområdena under miljonprogramsåren då ingen större hänsyn togs till landskap och befintliga värden och husen adderades till varandra för att bilda ett strikt geometriskt mönster. På Bara Söder vill vi skapa något annat ett område med ekologiska förtecken med stor hänsyn tagen till omgivning och miljö och med ett varierat byggande av hög klass. Kollektivtrafik: Svedala kommun har kontakt med Skånetrafiken för fortsatt dialog om kollektivtrafikförsörjning av planområdet. I mindre tätorter som Svedala är det svårt att uppnå en tillgänglighet som ej överskrider 400 meter då det inte finns lokalbussar som i storstäderna utan enbart regionbussar. Det har diskuterats om att buss 142 enbart ska trafikera Malmövägen och komplettera stomlinjen med en matarlinje från planområdet till befintliga hållplatslägen för buss 142 och framtida lätt spårtrafik. Alternativ skulle en ringlinje för hela Bara kunna förbättra upptagningsområdet för kollektivtrafiken i andra utbyggnadsområden inom Bara såsom Bara Väster. Diskussioner har även förts om att anläggningen ska ha en egen linje från ett stationsläge i Malmö. En fördjupad kollektivtrafikutredning ska utföras i det fortsatta planarbetet. Enligt Stationsnära lägen utgiven av Länsstyrelsen, Skånetrafiken, Region Skåne och Trafikverket anser Skånetrafiken att 500 meter till stadsbuss, 1000 meter till regionbuss och 1500 meter till tåg är rimliga avstånd. Befintlig hållplats Spångholmen har ett upptagningsområde på 93 % inom 1000 meter för föreslagen bebyggelse vid Spångholmen, Backahusen och Skogshusen. Ett hållplatsläge för en matarlinje/skyttel norr om bad- och hotellanläggningen skulle öka upptagningsområdet och ett hållplatsläge söder om bad och hotellanläggningen skulle inom 1000 meter även huvudsakligen täcka en framtida utbyggnad av Sjöhusen. Förelagen bebyggelse inom Bara Söder anses inte ha dålig tillgänglighet till befintlig kollektivtrafik och antas inte heller överskrida Malmö Stads miljökvalitetsnormer för luft. Bad- och hotellanläggningens besökare kommer huvudsakligen att köra via det övergripande trafiknätet. I 7(31)

8 anslutning till hållplatslägena kommer det att föreslås pendlarparkering för såväl cyklar som bilar. I anslutning till hotellet har en elbilspool för boende och hotellgäster diskuterats för att minska klimatpåverkan. Programförslaget innebär att Bara kommer att utökas med ca 800 bostäder (ca 800x3 invånare), 1 miljon besökare per år till bad- och hotellanläggningen samt 300 nya arbetstillfällen vilket innebär att underlag för framtida spårburen kollektivtrafik och service väsentligen förbättras. Redan i dagsläget kommer förslaget att förbättra underlaget för befintlig busstrafik. I Bara Väster planläggs för ca 300 nya bostäder och i Bara Centrum finns detaljplaner för ca 350 nya bostäder, som ytterligare förbättrar kollektivtrafiken och servicen i Bara. I ett regionalt samarbete med Malmö stad arbetar man för en framtida spårburen kollektivtrafik mellan Malmö Bara - Klågerup. För att få underlag till denna linje krävs det att Bara - Klågerup ger ett tillskott med ca 3000 nya bostäder vilket motsvarar dubbelt så många bostäder som finns idag. Riksintresse kulturmiljö: Riksintresse för kulturmiljövård beaktas i det fortsatta planarbetet. En kulturlandskapsanalys ska utföras. Planförslagets utformning vid Spångholmen ska studeras närmare för att beakta riksintresset för kulturmiljö. Planförslagets utformning med koncentrerade bebyggelsegrupper inom planområdets lägre partier och däremellan öppet landskap tar tillvara på det öppna backlandskapet. En landskapsanalys har tagits fram som visar bad- och hotellanläggningens påverkan på landskapsbilden och Spångholmsgården som landmärke. Befintliga backar söder om Malmövägen döljer idag Spångholmsgården på stora sträckor utmed Malmövägen. Landskapsanalysen visar att Spångholmsgården är väl synlig från infartsvägarna/malmövägen samt Spångholmsvägen. Badoch hotellanläggningens organiska rundade utformning med gröna sedumtak som ansluter till marken gör att backlandskapet transformeras i byggnaden. För Spångholmsgårdens ekonomibyggnader och mangårdsbyggnad har det tagits fram en byggnadsteknisk inventering som redovisar att underhållet är kraftigt eftersatt där läckande tak, trasiga takfönster och luckor har medfört eskalerande skador. Samtidigt har felaktigt underhåll med felaktiga material under senare årtionden bidragit till skador på byggnaderna. Utredningen bedömer dock att samtliga byggnader går att rädda även om vissa delar kräver till exempel ommurning och byte av sten och virke. Det är viktigt att ge plattgården ett nytt användningsområde så den kan bibehållas och få rätt byggnadsvård. I föreslaget planprogram kan man nyttja den publika magnet som bad- och hotellanläggningen kommer att ge för att få ett bättre underlag till annan verksamhet för Spångholmen. Samtidigt krävs det en verksamhet som kan finansiera underhållet av Spångholmens byggnader. Utan utbyggnad av en bad- och hotellanläggning finns det stor risk att Spångholmens byggnader kommer att förfalla ytterligare. I planerad detaljplan kommer Spångholmens byggnader och bevarandevärda träd att skyddas i plan. På 1800-talet fanns en mindre väg mellan Värby by Spångholmen Tjustorp by. Vägen gick tvärs över Spånholmens östra ägor. Backahusen är föreslagna utmed denna historiska väg som är framtagen och åter binder samman Värby by med Spångholmen. I uttryck för riksintresset avseende kulturmiljövård Görslöv Bara Torup Hyby (M:K 116) motiveras riksintresset för bl.a det kuperade odlingslandskapet, som speglar framväxten av det skånska jordbrukslandskapet. Bevarandevärda kullar i planområdet kommer inte att bebyggas utan skyddas i plan mot bebyggelse. Värdet för riksintresset i planområdet anses vara bevarandet av Spångholmens byggnader, allé och det raka vägnätet. Föreslagen bebyggelse tar även tillvara det 8(31)

9 öppna landskapet med samlade bebyggelsegrupper i de lägre partierna med fria utblickar däremellan. De stora oexploaterade områdena i planen kommer fortsättningsvis hållas öppna med vida utblickar. Inom stora delar av de öppna naturområdena kan ängsmark skapas. Om kommunen sköta ytorna genom klippning eller det ska finnas betesdrift på vissa delar ska utredas i det fortsatta planarbetet. Riksintresse naturmiljö: Virängarnas sumpalskog kommer att skyddas i plan. Föreslagen bebyggelsegrupp Skogshusen har minskat betydligt och flyttats öster om Virängarna på en högre marknivå som inte påverkar grundvattennivån och områdets hydrologi negativt. Det kommer inte att ske någon avverkning, utfyllnad eller utdikning inom Virängarna. Bebyggelsen föreslås byggas på pålar/plintar med enbart terrasser runt huset. För bebyggelsen föreslås inga privata inhängande trädgårdar som kan hårdgöras och fyllas ut. Då bebyggelsen huvudsakligen ligger på en nivå som är 2-5 meter lägre än intilliggande väg samt en bit in från vägen minskas dess negativa påverkan på upplevelsen av landskapet från Skåneleden. Dessutom föreslås bebyggelsen utformas i naturliga material med träfasader och sedumtak på komplementbyggnader som smälter in i landskapet. Skåneleden går idag inte enbart genom natur- och odlingslandskap utan passerar även tätorter såsom exempelvis Bara. Tidigare föreslagna retreat hus (20 st) öster om vägen har utgått. Befintliga biotoper i landskapet kommer huvudsakligen att bevaras och skyddas i plan. Föreslagna dagvattendammar i planområdet dimensioneras för att klara ett 100-årsregn för att minska risken för översvämningar nedströms. Dammarnas permanenta vattenyta motsvarar inte ett 100 års regn, men de föreslå utformas med översvämningsyta som är dimensionerad för ett 100-års regn. Detta kommer att illustreras tydligare i det fortsatta planarbetet. Dammarna kommer att utformas med flacka slänter vilket gynnar den biologiska mångfalden i området med nya vattenmiljöer för befintliga kräldjur och fåglar. Fler dammar kan även medföra att det tillkommer fler kräldjur och fåglar. För planområdet föreslås kompensationsåtgärder där värdefulla områden omskapas till allmän naturmark alternativt naturreservat. Riksintresset för naturvård beaktas i det fortsatta planarbetet med en utformning som inte skadar riksintresset. Riksintresse friluftsliv: Även om det finns odlingsmark i området är Bara Söder enbart tillgängligt utmed Spångholmsvägen p.g.a. markens beskaffenhet. Det är svårt att gå utanför Spångholmsvägen då marken är mycket ojämn, blöt samt bevuxen med nässlor. Marken utmed Spångholmsbäcken och Virängarna föreslås omskapas till allmänt tillgänglig naturmark med gångstråk för allmänheten. I Virängarna föreslås spänger för allmänt friluftsliv för att tillgängliggöra svåråtkomliga områden. På så sätt får fler tillgång till området och kan utnyttja det efter egen förmåga och vilja. Spängerna bidrar även till att styra människorna inom området, vilket medför att övriga delar kan lämnas orörda. Planförslaget innebär en utveckling av friluftslivet genom nya rörelsestråk inom allmän platsmark som beaktar riksintresset för friluftsliv. Strandskydd Innan gällande detaljplan togs fram för befintlig golfbana inom planområdet var Spångholmsbäcken kulverterad inom del av aktuellt område. Vid framtagande av detaljplan för 9(31)

10 PGA golfbana synliggjordes och meandrades Spångholmsbäcken. Spångholmsbäcken flyttades även längre norrut och därmed närmare föreslagen hotellbyggnad. Denna åtgärd har en renande effekt på vattendraget genom att flödeshastigheten minskar och vattnets uppehållstid ökar. Samtidigt fungerar ett öppet vattendrag som spridningskorridor för växter och djur. Dessutom blir landskapet vackrare. Mellan dagvattendammar och Spångholmsbäcken kommer det fria utrymmet att utökas för att inte hindra allmänhetens framkomlighet utmed bäcken. Föreslagna enbostadshus flyttas till ett läge utanför strandskyddet i det fortsatta planarbetet. De begränsade intrången inom strandskyddet anses inte skada strandskyddet eftersom området är idag är avskärmat från strandlinjen av infartsvägen. Det kommer att föreslås gång-, cykel- och ridvägar som ökar tillgängligheten. Odlingsmark: Befintlig odlingsmark inom planområdet utgörs endast av västra respektive östra delen av föreslagna Sjöhusen. Stor del av området där bostadsområdet Sjöhusen är föreslaget odlas inte utan utgörs av en tipp för schaktmassor, översvämningsytor och av Tjustorps industriområde. Inom planområdet omvandlas ingen jordbruksmark då markanvändning är golfändamål i gällande detaljplan. Tidigare markägare PGA har arrenderat marken inom ej genomförande områden med avtal på 1 år i taget. Trafikverket Trafikverket framför i skrivelse inkommen att de ställer sig mycket kritiskt till hur visionen och framtida transportinfrastruktur går hand i hand. Planen visar inte tydligt vilka tidsperspektiv som finns mellan exploatering i området och de viktiga transportinfrastrukturer som krävs. Trafikverket ser en risk att all trafik kommer hamna på befintliga vägar d.v.s. Malmövägen (väg 841), väg 108 m.m. Det är viktigt att man ser hela resandeperspektiv, hur man tar sig kollektiv från exempelvis Köpenhamn till Bara på ett smidigt och bra sätt. l övrigt har Trafikverket inga synpunkter. Bad- och hotellanläggningen planeras preliminärt vara färdigbyggd till hösten 2018 och hela planområdet till januari Väg 841 finns idag inte med i Trafikverkets RTI-plan eller åtgärdsplan för år Svedala kommun har kontakt med Trafikverket och kommer att ha fortsatt dialog med Trafikverket, Region Skåne och Peab AB avseende behovet av en ombyggnad av vägen. Även utan bad- och hotellanläggningen bedömer utförd trafikutredning att trafiken kommer att öka betydligt på väg 841. En egen skyttel har diskuterats mellan ett stationsläge i Malmö och Bara Söder. Skånetrafiken Skånetrafiken påpekar i skrivelse inkommen att gena och snabba stamlinjer gör kollektivtrafiken attraktiv för många pendlare och det är därför viktigt att ny bebyggelse placeras och planeras efter kollektivtrafikstråk så att inte onödiga omvägar behövs tas. En stor del av bebyggelsen som föreslås i planprogrammet hamnar för långt bort för att kollektivtrafiken ska kunna bli ett attraktivt val. Tyngdpunkten i utbyggnadsområdet bör flyttas närmre väg 841 där busslinje 142 idag trafikerar. Förslaget på ny busslinjedragning norr om ny badanläggning ger en bättre tillgänglighet för planområdet än dagens linjesträckning, dock får alla genomresande resenärer från Klågerup och Bara en längre resa, som sammantaget innebär en försämrad kollektivtrafikstandard. 10(31)

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl BARA söder Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 Sweco Architects AB 1 Övergripande mkb FÖR bara söder Dnr.10.700 Övergripande MKB har utarbetats av:

Läs mer

Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1

Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1 Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 FOJAB Arkitekter 1 PLANPROGRAM FÖR BARA SÖDER DNR.10.700 Planprogrammet har utarbetats av: Bygg och miljö,

Läs mer

Därefter har möten initierats av berörda markägare och intressenter. Samråd har även skett med Lunds kommun angående mellankommunala frågor.

Därefter har möten initierats av berörda markägare och intressenter. Samråd har även skett med Lunds kommun angående mellankommunala frågor. Mari-Liis Männik 0413-620 49 2011-10-20 0BSAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR PLANPROGRAM 1BÖversiktsplan för Eslövs kommun 2BFördjupning för Flyinge Gårdstånga Översiktsplanen har varit föremål för samråd under tiden

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2014-06-16-2014-09-14. Handlingarna har funnits

Läs mer

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2 1 (2) 2012-01-12 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Axel Christensson 08-523 020 50 axel.christensson@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Järna kommundelsnämnd Detaljplan

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUDDINGE KOMMUN Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Slutsatser och rekommendationer 6 3 Samrådsprocessen 7 4 Läsanvisning till samrådsredogörelsen 8 5 Sammanställning

Läs mer

Hofterup- Ålstorp Fördjupad översiktsplan Antagen i kommunfullmäktige 2009-03-26

Hofterup- Ålstorp Fördjupad översiktsplan Antagen i kommunfullmäktige 2009-03-26 Hofterup- Ålstorp Fördjupad översiktsplan Antagen i kommunfullmäktige 2009-03-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan SAMMANFATTANDE KARTA 4 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgång 1.3 Läsanvisningar 2 EN KORT INTRODUKTION

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning Figeholm, Oskarshamns kommun Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter Figeholm, Oskarshamns kommun Miljökonsekvensbeskrivning Granskningshandling Uppdragsnummer Hifab AB: 319002 Upprättad: 2012-10-19

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29 ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-08-29 1 Inledning - Boxholm ligger bra till Strategin för vår kommuns tillväxt bygger framförallt på det regionala läget och den attraktiva livsmiljön.

Läs mer

Sammanfattning av skriftliga yttranden under samråd av program för översiktsplanering av landsbygden

Sammanfattning av skriftliga yttranden under samråd av program för översiktsplanering av landsbygden 1 Tillväxtkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Elisabeth Mårell Ulrika Gyllenberg Karin Svalfors Plan- och exploateringsavdelningen 2014-06-03 Dnr 2013-000228 Sammanfattning av skriftliga

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

ÖP 2012 Översiktsplan Lilla Edets kommun

ÖP 2012 Översiktsplan Lilla Edets kommun LILLA EDETS KOMMUN ÖP 2012 Översiktsplan Lilla Edets kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-13 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott Projektgrupp Annika Ekvall, miljö- och bygglovschef,

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter)

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) Samhällsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse Dnr 2011-00312 -214 Detaljplan för Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) inom Järna kommundel, i Södertälje Upprättad 2015-02-16 Innehåll Beslut... 3 Hur samrådet

Läs mer

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan Samhällsbyggnadskontoret FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-04 Dnr 2010-00838-212 När det gäller framtiden så finns det tre sorters människor: de som låter det

Läs mer