Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län"

Transkript

1 Rev Dnr: Projektnummer: D7224 Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Perspektiv norrut från Spångholmsvägen över hotell- och badanläggningen, FOJAB arkitekter SAMRÅDET Enligt kommunstyrelsens beslut har rubricerat planprogram, upprättat , varit föremål för samråd under tiden 3 april 2 maj Sakägare, berörda myndigheter, nämnder m.fl. har beretts tillfälle till samråd genom personlig underrättelse samt efter annons i Sydsvenskan, Skånskan och Svedala nytt. Programsamrådsmöte Berörda sakägare och boende samt övriga intressenter har haft möjlighet att delta i ett gemensamt programsamrådsmöte , som hölls i Bara. Vid mötet närvarade ca 90 medborgare samt representanter för bygg och miljö, kommunstyrelsen, beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt och bygg och miljönämnden. 1(31)

2 Kontakter med myndigheter m.fl. Svedala kommun har haft ett flertal möte med representanter för Skånetrafiken under hösten. Möten har även hållits med Länsstyrelsen (7 och 27 juni). Kort kan nämnas att underhandskontakter har hållits med Länsstyrelsen under två år, där första mötet hölls , dvs. före medborgarmötet i Bara , då kommunen offentliggjorde projektet. Tidigt samråd med Länsstyrelsen hölls På PGA hölls en presskonferens med representanter från bl.a. Länsstyrelsen. Dåvarande landshövding Göran Tunhammar inledde presskonferensen genom att tala om projektets betydelse för hela Skåne. Ytterligare ett möte hölls på PGA , då Länsstyrelsen, Trafikverket, Skånetrafiken, Region Skåne och Malmö Stad var inbjudna. Kommunen har tillsammans med representanter för exploatören träffat Jordbruksverket angående förvärv av jordbruksfastighet inom programområdet. Angående en utbyggnad/omläggning av väg 841 har kommunen haft två möten med Trafikverket, första gången Ytterligare ett möte hölls Nytt möte är inplanerat till den 14 december. Svedala kommun har bl.a. träffat Malmö Stad i samarbetet kring lätt spårtrafik. Dialogen kommer att fortsätta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett bra och långsiktigt hållbart projekt. YTTRANDEN Under samrådstiden har inkommit 26 stycken yttranden, varav 6 från berörda sakägare och boende i Bara. Länsstyrelsens yttrande redovisas i dess helhet. Övriga yttranden redovisas sammanfattande. Originaltext finns hos bygg och miljö. Följande har inte haft något att erinra mot programförslaget: Lantmäteriet Myndigheter, statliga verk m fl Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen anser i skrivelse inkommen att den planerade bebyggelsen kan anses olämplig på flera punkter. Sammanfattningsvis kan Länsstyrelsen komma att pröva de kommande detaljplanerna enligt 11 kap 10 PBL utifrån följande grunder. Mellankommunala samordningen. Länsstyrelsen anser att den mellankommunala samordningen brister. Området anses olämpligt för en så stor besöksanläggning då kollektivtrafikfrågan inte är löst. 2(31)

3 Påverkan på riksintresse för kulturmiljövården Görslöv-Bara-Torup-Hyby, M:K 116. Den planerade konferens/bad/hotellanläggningen samt de bostäder som planeras inom den geografiska avgränsningen av riksintresset kan komma att påtagligt skada värdena för riksintresset. Påverkan på riksintresse för naturvården N 87; Backlandskapet sydväst om Romeleåsen. Den föreslagna bebyggelsen ligger i sin helhet inom detta riksintresse. Länsstyrelsen finner att kommunen inte visat hur värdena för riksintresset beaktas i programförslaget. Miljökvalitetsnormera för luft. En utbyggnad i området kommer att påverka miljökvalitetsnormerna för luft i Malmö då området inte kan kollektivtrafikförsörjas. Strandskydd. Delar av området omfattas av strandskydd. Länsstyrelsen ser i nuläget inga särskilda skäl för att strandskyddet ska kunna upphävas för att uppföra ny bebyggelse inom strandskyddsområdet. Bebyggelse som medför ett ökat bilberoende och motverkat klimatmålen. Av dessa anledningar vill Länsstyrelsen i ett tidigt skede i planeringsprocessen ge ett tydligt besked att Länsstyrelsen finner hela den föreslagna bebyggelsen söder om Bara som olämplig. Om kommunen går vidare med detaljplaner för den föreslagna bebyggelsen kan Länsstyrelsen komma att kalla in dessa för prövningen i enlighet med PBL 11 kap. 10. Då Länsstyrelsen finner den planerade exploateringen olämplig utifrån de skäl som beskrivs ovan kommer Länsstyrelsen inte att ge synpunkter på utformning och annan lagstiftning i detta skede. Redogörelse för ärendet Planprogrammet föreslår en utbyggnad söder om Malmövägen i Bara. Utbyggnaden består av tre villamattor samt en hotellbyggnad med tillhörande äventyrsbad. Marken används idag för jordbruk samt en mindre industrianläggning. Den föreslagna markanvändningen följer inte den markanvändning som anges i Svedala översiktsplan 2010 (ÖP), där delar av marken är reserverad för golfbana, odling samt dagvattenanläggning. En del av området markerades som utredningsområde i ÖP. Länsstyrelsen anser inte att användningen golf innebär påtaglig skada på riksintressena. För del av området finns en antagen detaljplan som anger markanvändningen till golf, samt ett område med användningen kontor, konferensanläggningar, hotell samt maskinhall relaterade till golfanläggningen (användning YK). Inom användning YK finns en varsamhetsbestämmelse som föreskriver att ändringar av byggnader inte får förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen samt att ny bebyggelse skall utformas med särskild hänsyn till omgivningen. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram för området. Lämplig markanvändning Enligt 2 kap 2 PBL ska mark- och vattenområden användas för det ändamål som områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Länsstyrelsen ifrågasätter lämpligheten i att bygga ut programområdet med tanke på att platsen saknar förutsättningar för kollektivtrafik och samhällsservice. Bebyggelsen leder till en utglesad 3(31)

4 bebyggelsestruktur med stort bilberoende som följd och strider därmed mot nationella mål om minskad klimatpåverkan och god boendemiljö. I den nya PBL har lagstiftaren tydliggjort att miljö- och klimataspekter ingår bland de allmänna intressen som ska beaktas vid planering, 2 kap 3 PBL. Det handlar framförallt om en mer integrerad och förutseende samhällsplanering för minskade klimatpåverkande utsläpp genom ett mer transport- och energieffektivt samhällsbyggande. Syftet med tillägget i lagtexten om att ta hänsyn till klimataspekter vid planläggning är att främja goda miljöförhållanden dels genom anpassning till klimatförändringar, dels genom en minskad klimatpåverkan och därigenom bidra till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan (En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170). Det finns ett behov av nya bostäder i Skåne och det är angeläget med en planberedskap för att möta behovet. Länsstyrelsen vill dock understryka vikten av att den planberedskap som nu skapas ger förutsättningar för en långsiktigt hållbar samhällsutbyggnad, där hållbart transportsystem och hushållning med åkermark är två viktiga pusselbitar. Rapporten Stationsnära läge visar att Skåne kan rymma en stor befolkningsökning i mycket goda kollektivtrafiklägen. Kollektivtrafik Skånetrafiken anser att området idag inte har tillgång till en attraktiv kollektivtrafik. Vidare anser Skånetrafiken att området inte kan kollektivtrafikförsörjas och avstyrker av denna anledning exploateringen. Skånetrafiken gör bedömningen att den omdragning av linje 142 inte är aktuell varken på lång eller kort sikt. Länsstyrelsen instämmer i Skånetrafikens yttrande att den planerade bebyggelsen är direkt olämplig ur kollektivtrafiksynpunkt och riskerar av denna anledning att leda till en ökad bilanvändning. Mellankommunal samordning Länsstyrelsen har som uppgift att granska om kommunernas planering samordnas på ett lämpligt sätt. Länsstyrelsen anser att Svedala kommuns planering av villor söder om Bara inte samordnats på ett lämpligt sätt. Att bygga ut i det föreslagna området är direkt olämpligt i ett regionalt perspektiv främst avseende kollektivtrafikförsörjning. Hotell/bad/konferensanläggning som föreslås beräknas alstra ca 2000 fordon/åmd. Att placera en så pass besöksintensiv anläggning i ett läge med begränsad kollektivtrafikförsörjning är olämpligt i ett regionalt perspektiv. Den totala trafikökningen bedöms bli ca 5800 fordon/åmd där 65 % av dessa kör mot Malmö. Länsstyrelsen antar att flertalet av dessa även har Malmö som målpunkt vilket skulle öka trafikbelastningen i Malmö. Den lättspårlinje som nämns i handlingarna bedöms minska bilanvändandet med ca 1100 fordon/åmd. Länsstyrelsen instämmer i Skånetrafikens bedömning att en spårlösning mellan Malmö och Bara ligger mycket långt fram i tiden varför denna inte kan ses som ett argument för den planerade exploateringen. Länsstyrelsen anser därmed att den föreslagna markanvändningen strider mot Plan- och bygglagens (PBL) 11 kap. 10 andra punkt där det föreskrivs att Länsstyrelsen skall ingripa om den kommunala samordningen inte samordnats på ett lämpligt sätt. Infrastruktur Kommunen föreslår i planprogrammet en utbyggnad av väg 841 för att öka trafikkapaciteten och ge utrymme för den trafik som utbyggnaden genererar. Länsstyrelsen anser att vid val av lämplig 4(31)

5 bostadslokalisering bör utgå från befintliga infrastruktursystem. Att skapa bebyggelse i lägen som förutsätter stora utbyggnader av infrastrukturen är inte hållbart och motverkar klimat- och miljömålen. Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer för luft Stora delar av programområdet saknar idag tillgång till en attraktiv kollektivtrafik. Av denna anledning finner Länsstyrelsen att en utbyggnad inom det föreslagna området kommer att skapa ytterligare bilpendling in till Malmö stad. Malmö överskrider miljökvalitetsnormerna för partiklar och kväveoxid på flera punkter i staden. Länsstyrelsen anser av denna anledning att föreslagen bebyggelse kan komma att bidra till ett överskridande av miljökvalitetsnormerna för luft i centrala Malmö och kan av denna anledning komma att stoppa en framtida detaljplan med hänvisning till PBL 11 kap. 10. Riksintressen Riksintresse för kulturmiljövården Görslöv-Bara-Torup-Hyby, M:K 116 Stora delar av föreslagen bebyggelse ligger inom riksintresse för kulturmiljövården (Görslöv-Bara- Torup-Hyby, M: K 116). Framförallt är det ny bebyggelse runt Spångholmens gård och området "Backahusen" som kommer att dominera landskapsbilden och ha störst påverkan på riksintresset. Länsstyrelsen anser att Spångholmens gård är en tydlig representant för det som utgör kärnvärdet i riksintresset - "det skånska jordbrukslandskapet som präglats av storgodsens förvaltning". Föreslagen ny bebyggelse runt Spångholmens gård kommer att radera ut historiska strukturer i landskapet som är ytterst viktiga för förståelsen för riksintresset. Även det öppna landskapet söder om Bara centrum kommer att påverkas negativt av föreslagen ny villabebyggelse. Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte tillgodoser riksintresset för kulturmiljövården varför Länsstyrelsen kan komma att ingripa vid sin tillsyn enligt 11 kap PBL. Riksintresse naturvård Planområdet omfattas i sin helhet av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 miljöbalken N 87; Backlandskapet sydväst om Romeleåsen. Riksintresseområdet har, enligt registerbladet, framförallt geologiskt riksvärde och utgör ett av de mest utvecklade backlandskapen med dödistopografi i landet. Landskapet är säreget kuperat och där finns platåleror som är unika för landet liksom tappningsdalar från små isdämda sjöar. Backlandskapet är av mycket stor betydelse för förståelsen av isrörelser och isavsmältning. Genom att landskapet är uppodlat är terrängformerna lätt iakttagbara och den speciella landskapsbilden kan därför enkelt upplevas och studeras. Inom riksintresset förekommer även ett rikt och varierat växt- och djurliv. I registerbladet anges att områdets värden kan påverkas negativt av bland annat upphörd jordbruksdrift, bebyggelse, vägdragningar, avverkning av sumpskogar, dräneringar och vattenreglering. Riksintresseområdet i sin helhet har en relativt låg exploateringsgrad, vilket gör det unikt i det annars hårt exploaterade sydvästra Skåne. Enligt MKB kommer planprogrammets genomförande att forma ett helt nytt rekreationslandskap. Karaktären av ett kulturhistoriskt jordbrukslandskap kommer därmed delvis att försvinna. En påtaglig konsekvens av utbyggnaden är den fragmentering som uppstår till följd av bebyggelse och infrastruktur. Bad- och hotellanläggningen kommer, enligt handlingarna, att utgöra ett nytt kraftfullt inslag i landskapet och synas på långt håll. Landskapet kommer att förändras från det tidigare 5(31)

6 öppna, lugna odlingslandskapet till ett besöksfrekventerat rekreationslandskap. Vid Skogshusen kan utfyllnader behöva göras, sumpskog påverkas och området kan behöva dikas ut. Nya dagvattendammar, vilka påverkar landskapsbilden, kommer att anläggas. Länsstyrelsen bedömer att genomförandet av planprogrammets förslag med exploatering i stor skala inom det böljande backlandskapet kommer att medföra sådana förändringar av landskapet att de geologiska värden som utgör riksvärdet i riksintresset för naturvård inte längre kommer att kvarstå i området. Naturvårdsverket anger i sina allmänna råd till 3 kap miljöbalken att man vid bedömningen av ett projekts påverkan på ett riksintresse även ska beakta tidigare ingrepp i området. Programområdet ligger i direkt anslutning till den stora PGA-golfbanan, inom vilken landskapet har omskapats och modulerats i stor utsträckning. Länsstyrelsen bedömer att de två områdena tillsammans skulle utgöra ett så stort ingrepp att värdena av riksintresse för naturvård kommer att påtagligt skadas. Länsstyrelsen gör den samlade bedömningen att planprogrammets förslag inte är förenligt med riksintresset för naturvård och att genomförandet skulle kunna innebära påtaglig skada på riksintresset. Riksintresse friluftsliv En stor del av planområdet omfattas av riksintresse för friluftslivet enligt 4 kap 2 miljöbalken. Länsstyrelsen delar inte kommunens uppfattning att värdena för friluftslivet förstärks av den föreslagna utbyggnaden. Även om kommunen planerar för naturstråk längs dammar och Spångholmsbäcken kommer uppförandet av ett stort antal bostäder samt en större bad- och hotellanläggning inverka negativt på landskapet och dess rekreationsvärden. Länsstyrelsen menar att kärnan i riksintresset är allmänhetens möjligheter till vistelse i och upplevelse av ett oexploaterat landskap och inte anläggningsbunden rekreation. Länsstyrelsen delar inte heller kommunens uppfattning att nyanlagda vägar och nya bostadsområden, hur de än utformas, gynnar riksintresset genom att området skulle blir mer tillgängligt. Länsstyrelsen anser vidare att riksintresset ska beaktas långsiktigt och att det faktum att marken idag utgörs av jordbruksmark är inte ett argument för att exploatera den. Jordbruksmark är tillgänglig för friluftsliv en stor del av året och kan dessutom, i motsats till bostäder och badanläggning, lätt omskapas till allmänt tillgänglig mark. Strandskydd Delar av planområdet omfattas av strandskydd längs Spångholmsbäcken enligt 7 kap miljöbalken. Kommunen planerar för bebyggelse samt utjämningsmagasin inom strandskyddsområdet. Länsstyrelsen vill erinra om att det inom strandskyddat område bland annat är förbjudet att uppföra nya byggnader samt att utföra anläggningar och anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Länsstyrelsen ser i nuläget inga särskilda skäl för att strandskyddet ska kunna upphävas. Föreslagen bostadsbebyggelse är utpekat i Svedala översiktsplan 2010 som utredningsområde för bostäder, hotell, konferens- och eventuell badanläggning. För en stor del av planområdet där badoch hotellanläggningen samt Backahusen och Skoghusen föreslås finns en antagen detaljplan vars markanvändning är golfändamål med kontor och konferensanläggning. Om gällande detaljplan 6(31)

7 genomförs för golfändamål kommer terrängen att modulleras om för att anpassas för sitt ändamål. Virängarna har inget skydd i gällande plan utan sumpskogen kan avverkas och våtmarken kan fyllas ut och dräneras till stora delar för att anlägga golfbana. Ett äventyrsbad söder om Bara har varit aktuellt tidigare (Holliday Club) och har diskuterats bl.a. i samband med detaljplanen för Bara Centrum. En bad- och hotellanläggning ökar också sysselsättningen med ca 300 nya arbetstillfällen. En övergripande analys ska utföras i det fortsatta planarbetet utifrån ett översiktligt och regionalt perspektiv för föreslagen bebyggelse. Utgångspunkter för föreslagen bad- och hotellanläggningens läge är att den ska vara vid en golfbana av världsklass, vid rekreationsområden samt finnas vid Öresundsregionen för att få ett tillräckligt stor upptagningsområde. Föreslagen plats uppfyller dessa krav. Vid framtagande av planprogrammet har Svedala kommun haft kontakt med Länsstyrelsen, Trafikverket, Region Skåne, Malmö Stad samt Jordbruksverket. I det fortsatta planarbetet kommer Svedala kommun att ha en fortsatt dialog med Skånetrafiken för att hitta en lämplig lösning för kollektivtrafiken. Svedala kommun kommer även att ha fortsatt dialog med Trafikverket. I Länsstyrelsen sammanfattande redogörelse för förslaget skriver man bl.a. att utbyggnaden består av tre villamattor. Begreppet villamattor myntades i samband med de många rationellt framtagna grupphusområdena under miljonprogramsåren då ingen större hänsyn togs till landskap och befintliga värden och husen adderades till varandra för att bilda ett strikt geometriskt mönster. På Bara Söder vill vi skapa något annat ett område med ekologiska förtecken med stor hänsyn tagen till omgivning och miljö och med ett varierat byggande av hög klass. Kollektivtrafik: Svedala kommun har kontakt med Skånetrafiken för fortsatt dialog om kollektivtrafikförsörjning av planområdet. I mindre tätorter som Svedala är det svårt att uppnå en tillgänglighet som ej överskrider 400 meter då det inte finns lokalbussar som i storstäderna utan enbart regionbussar. Det har diskuterats om att buss 142 enbart ska trafikera Malmövägen och komplettera stomlinjen med en matarlinje från planområdet till befintliga hållplatslägen för buss 142 och framtida lätt spårtrafik. Alternativ skulle en ringlinje för hela Bara kunna förbättra upptagningsområdet för kollektivtrafiken i andra utbyggnadsområden inom Bara såsom Bara Väster. Diskussioner har även förts om att anläggningen ska ha en egen linje från ett stationsläge i Malmö. En fördjupad kollektivtrafikutredning ska utföras i det fortsatta planarbetet. Enligt Stationsnära lägen utgiven av Länsstyrelsen, Skånetrafiken, Region Skåne och Trafikverket anser Skånetrafiken att 500 meter till stadsbuss, 1000 meter till regionbuss och 1500 meter till tåg är rimliga avstånd. Befintlig hållplats Spångholmen har ett upptagningsområde på 93 % inom 1000 meter för föreslagen bebyggelse vid Spångholmen, Backahusen och Skogshusen. Ett hållplatsläge för en matarlinje/skyttel norr om bad- och hotellanläggningen skulle öka upptagningsområdet och ett hållplatsläge söder om bad och hotellanläggningen skulle inom 1000 meter även huvudsakligen täcka en framtida utbyggnad av Sjöhusen. Förelagen bebyggelse inom Bara Söder anses inte ha dålig tillgänglighet till befintlig kollektivtrafik och antas inte heller överskrida Malmö Stads miljökvalitetsnormer för luft. Bad- och hotellanläggningens besökare kommer huvudsakligen att köra via det övergripande trafiknätet. I 7(31)

8 anslutning till hållplatslägena kommer det att föreslås pendlarparkering för såväl cyklar som bilar. I anslutning till hotellet har en elbilspool för boende och hotellgäster diskuterats för att minska klimatpåverkan. Programförslaget innebär att Bara kommer att utökas med ca 800 bostäder (ca 800x3 invånare), 1 miljon besökare per år till bad- och hotellanläggningen samt 300 nya arbetstillfällen vilket innebär att underlag för framtida spårburen kollektivtrafik och service väsentligen förbättras. Redan i dagsläget kommer förslaget att förbättra underlaget för befintlig busstrafik. I Bara Väster planläggs för ca 300 nya bostäder och i Bara Centrum finns detaljplaner för ca 350 nya bostäder, som ytterligare förbättrar kollektivtrafiken och servicen i Bara. I ett regionalt samarbete med Malmö stad arbetar man för en framtida spårburen kollektivtrafik mellan Malmö Bara - Klågerup. För att få underlag till denna linje krävs det att Bara - Klågerup ger ett tillskott med ca 3000 nya bostäder vilket motsvarar dubbelt så många bostäder som finns idag. Riksintresse kulturmiljö: Riksintresse för kulturmiljövård beaktas i det fortsatta planarbetet. En kulturlandskapsanalys ska utföras. Planförslagets utformning vid Spångholmen ska studeras närmare för att beakta riksintresset för kulturmiljö. Planförslagets utformning med koncentrerade bebyggelsegrupper inom planområdets lägre partier och däremellan öppet landskap tar tillvara på det öppna backlandskapet. En landskapsanalys har tagits fram som visar bad- och hotellanläggningens påverkan på landskapsbilden och Spångholmsgården som landmärke. Befintliga backar söder om Malmövägen döljer idag Spångholmsgården på stora sträckor utmed Malmövägen. Landskapsanalysen visar att Spångholmsgården är väl synlig från infartsvägarna/malmövägen samt Spångholmsvägen. Badoch hotellanläggningens organiska rundade utformning med gröna sedumtak som ansluter till marken gör att backlandskapet transformeras i byggnaden. För Spångholmsgårdens ekonomibyggnader och mangårdsbyggnad har det tagits fram en byggnadsteknisk inventering som redovisar att underhållet är kraftigt eftersatt där läckande tak, trasiga takfönster och luckor har medfört eskalerande skador. Samtidigt har felaktigt underhåll med felaktiga material under senare årtionden bidragit till skador på byggnaderna. Utredningen bedömer dock att samtliga byggnader går att rädda även om vissa delar kräver till exempel ommurning och byte av sten och virke. Det är viktigt att ge plattgården ett nytt användningsområde så den kan bibehållas och få rätt byggnadsvård. I föreslaget planprogram kan man nyttja den publika magnet som bad- och hotellanläggningen kommer att ge för att få ett bättre underlag till annan verksamhet för Spångholmen. Samtidigt krävs det en verksamhet som kan finansiera underhållet av Spångholmens byggnader. Utan utbyggnad av en bad- och hotellanläggning finns det stor risk att Spångholmens byggnader kommer att förfalla ytterligare. I planerad detaljplan kommer Spångholmens byggnader och bevarandevärda träd att skyddas i plan. På 1800-talet fanns en mindre väg mellan Värby by Spångholmen Tjustorp by. Vägen gick tvärs över Spånholmens östra ägor. Backahusen är föreslagna utmed denna historiska väg som är framtagen och åter binder samman Värby by med Spångholmen. I uttryck för riksintresset avseende kulturmiljövård Görslöv Bara Torup Hyby (M:K 116) motiveras riksintresset för bl.a det kuperade odlingslandskapet, som speglar framväxten av det skånska jordbrukslandskapet. Bevarandevärda kullar i planområdet kommer inte att bebyggas utan skyddas i plan mot bebyggelse. Värdet för riksintresset i planområdet anses vara bevarandet av Spångholmens byggnader, allé och det raka vägnätet. Föreslagen bebyggelse tar även tillvara det 8(31)

9 öppna landskapet med samlade bebyggelsegrupper i de lägre partierna med fria utblickar däremellan. De stora oexploaterade områdena i planen kommer fortsättningsvis hållas öppna med vida utblickar. Inom stora delar av de öppna naturområdena kan ängsmark skapas. Om kommunen sköta ytorna genom klippning eller det ska finnas betesdrift på vissa delar ska utredas i det fortsatta planarbetet. Riksintresse naturmiljö: Virängarnas sumpalskog kommer att skyddas i plan. Föreslagen bebyggelsegrupp Skogshusen har minskat betydligt och flyttats öster om Virängarna på en högre marknivå som inte påverkar grundvattennivån och områdets hydrologi negativt. Det kommer inte att ske någon avverkning, utfyllnad eller utdikning inom Virängarna. Bebyggelsen föreslås byggas på pålar/plintar med enbart terrasser runt huset. För bebyggelsen föreslås inga privata inhängande trädgårdar som kan hårdgöras och fyllas ut. Då bebyggelsen huvudsakligen ligger på en nivå som är 2-5 meter lägre än intilliggande väg samt en bit in från vägen minskas dess negativa påverkan på upplevelsen av landskapet från Skåneleden. Dessutom föreslås bebyggelsen utformas i naturliga material med träfasader och sedumtak på komplementbyggnader som smälter in i landskapet. Skåneleden går idag inte enbart genom natur- och odlingslandskap utan passerar även tätorter såsom exempelvis Bara. Tidigare föreslagna retreat hus (20 st) öster om vägen har utgått. Befintliga biotoper i landskapet kommer huvudsakligen att bevaras och skyddas i plan. Föreslagna dagvattendammar i planområdet dimensioneras för att klara ett 100-årsregn för att minska risken för översvämningar nedströms. Dammarnas permanenta vattenyta motsvarar inte ett 100 års regn, men de föreslå utformas med översvämningsyta som är dimensionerad för ett 100-års regn. Detta kommer att illustreras tydligare i det fortsatta planarbetet. Dammarna kommer att utformas med flacka slänter vilket gynnar den biologiska mångfalden i området med nya vattenmiljöer för befintliga kräldjur och fåglar. Fler dammar kan även medföra att det tillkommer fler kräldjur och fåglar. För planområdet föreslås kompensationsåtgärder där värdefulla områden omskapas till allmän naturmark alternativt naturreservat. Riksintresset för naturvård beaktas i det fortsatta planarbetet med en utformning som inte skadar riksintresset. Riksintresse friluftsliv: Även om det finns odlingsmark i området är Bara Söder enbart tillgängligt utmed Spångholmsvägen p.g.a. markens beskaffenhet. Det är svårt att gå utanför Spångholmsvägen då marken är mycket ojämn, blöt samt bevuxen med nässlor. Marken utmed Spångholmsbäcken och Virängarna föreslås omskapas till allmänt tillgänglig naturmark med gångstråk för allmänheten. I Virängarna föreslås spänger för allmänt friluftsliv för att tillgängliggöra svåråtkomliga områden. På så sätt får fler tillgång till området och kan utnyttja det efter egen förmåga och vilja. Spängerna bidrar även till att styra människorna inom området, vilket medför att övriga delar kan lämnas orörda. Planförslaget innebär en utveckling av friluftslivet genom nya rörelsestråk inom allmän platsmark som beaktar riksintresset för friluftsliv. Strandskydd Innan gällande detaljplan togs fram för befintlig golfbana inom planområdet var Spångholmsbäcken kulverterad inom del av aktuellt område. Vid framtagande av detaljplan för 9(31)

10 PGA golfbana synliggjordes och meandrades Spångholmsbäcken. Spångholmsbäcken flyttades även längre norrut och därmed närmare föreslagen hotellbyggnad. Denna åtgärd har en renande effekt på vattendraget genom att flödeshastigheten minskar och vattnets uppehållstid ökar. Samtidigt fungerar ett öppet vattendrag som spridningskorridor för växter och djur. Dessutom blir landskapet vackrare. Mellan dagvattendammar och Spångholmsbäcken kommer det fria utrymmet att utökas för att inte hindra allmänhetens framkomlighet utmed bäcken. Föreslagna enbostadshus flyttas till ett läge utanför strandskyddet i det fortsatta planarbetet. De begränsade intrången inom strandskyddet anses inte skada strandskyddet eftersom området är idag är avskärmat från strandlinjen av infartsvägen. Det kommer att föreslås gång-, cykel- och ridvägar som ökar tillgängligheten. Odlingsmark: Befintlig odlingsmark inom planområdet utgörs endast av västra respektive östra delen av föreslagna Sjöhusen. Stor del av området där bostadsområdet Sjöhusen är föreslaget odlas inte utan utgörs av en tipp för schaktmassor, översvämningsytor och av Tjustorps industriområde. Inom planområdet omvandlas ingen jordbruksmark då markanvändning är golfändamål i gällande detaljplan. Tidigare markägare PGA har arrenderat marken inom ej genomförande områden med avtal på 1 år i taget. Trafikverket Trafikverket framför i skrivelse inkommen att de ställer sig mycket kritiskt till hur visionen och framtida transportinfrastruktur går hand i hand. Planen visar inte tydligt vilka tidsperspektiv som finns mellan exploatering i området och de viktiga transportinfrastrukturer som krävs. Trafikverket ser en risk att all trafik kommer hamna på befintliga vägar d.v.s. Malmövägen (väg 841), väg 108 m.m. Det är viktigt att man ser hela resandeperspektiv, hur man tar sig kollektiv från exempelvis Köpenhamn till Bara på ett smidigt och bra sätt. l övrigt har Trafikverket inga synpunkter. Bad- och hotellanläggningen planeras preliminärt vara färdigbyggd till hösten 2018 och hela planområdet till januari Väg 841 finns idag inte med i Trafikverkets RTI-plan eller åtgärdsplan för år Svedala kommun har kontakt med Trafikverket och kommer att ha fortsatt dialog med Trafikverket, Region Skåne och Peab AB avseende behovet av en ombyggnad av vägen. Även utan bad- och hotellanläggningen bedömer utförd trafikutredning att trafiken kommer att öka betydligt på väg 841. En egen skyttel har diskuterats mellan ett stationsläge i Malmö och Bara Söder. Skånetrafiken Skånetrafiken påpekar i skrivelse inkommen att gena och snabba stamlinjer gör kollektivtrafiken attraktiv för många pendlare och det är därför viktigt att ny bebyggelse placeras och planeras efter kollektivtrafikstråk så att inte onödiga omvägar behövs tas. En stor del av bebyggelsen som föreslås i planprogrammet hamnar för långt bort för att kollektivtrafiken ska kunna bli ett attraktivt val. Tyngdpunkten i utbyggnadsområdet bör flyttas närmre väg 841 där busslinje 142 idag trafikerar. Förslaget på ny busslinjedragning norr om ny badanläggning ger en bättre tillgänglighet för planområdet än dagens linjesträckning, dock får alla genomresande resenärer från Klågerup och Bara en längre resa, som sammantaget innebär en försämrad kollektivtrafikstandard. 10(31)

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4 Dnr: Upprättad: 2011-01-20 Detaljplan för del av Granås 1:4 Samråd om miljöpåverkan Lagen om Miljöbedömningar av planer och program Enligt

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län 2014-08-15 Dnr: 12.906 Projektnummer: D7262 Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE SAMRÅDET Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-21 har i rubricerad

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

DEL AV GULDFISKEN 1 MED FLERA

DEL AV GULDFISKEN 1 MED FLERA KS/2014/497 GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV GULDFISKEN 1 MED FLERA HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN Aktuellt detaljplanområde markerat med heldragen röd linje. ANTAGANDEHANDLING 2015-01-30 BAKGRUND

Läs mer

Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län

Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län Upphävande av del av Detaljplan för del av Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län Samrådsredogörelse Detta detaljplaneförslag, har varit utsänt för samråd under tiden 2013-12-02 till 2014-01-12

Läs mer

Stora Höga med Spekeröd

Stora Höga med Spekeröd Stora Höga med Spekeröd Bakgrund Stora Höga är ett samhälle som byggts ut kraftigt under senare tid. Läget nära järnväg och motorväg med goda kommunikationer åt både norr och söder samt närheten till bad,

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) Samhällsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Dnr 2015-00397-214 Detaljplan för Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) inom Brunnsäng i Södertälje Upprättad 2017-05-15 Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-24

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

del av Östra Karup 23:1 m fl

del av Östra Karup 23:1 m fl Detaljplan för del av Östra Karup 23:1 m fl i Östra Karup, Båstads kommun, Skåne län Samrådsredogörelse Detta detaljplaneförslag, har varit utsänt för samråd under tiden 2014 06 11 till 2014 07 23 för

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Dnr: KS 2013/233 PLNR: 153 GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Inledning Varje detaljplan som medför en

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Tofta 2:1 Enevägens samfällighetsförening

Tofta 2:1 Enevägens samfällighetsförening Förslag till detaljplan för del av fastigheten Tofta 2:1 Enevägens samfällighetsförening Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 14 november 2016 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 2 BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR SJÖRÖD LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Kommunens planering och möjligheten att påverka

Kommunens planering och möjligheten att påverka Den 4 november 2013 Kommunens planering och möjligheten att påverka Genom sin planering bestämmer kommunen hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (7) DP 545 MSN 2010/40-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av detaljplan 391 för Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg (DP 391)

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde 1(10) tillhörande program för. inom Norsholm i Norrköpings kommun

BEHOVSBEDÖMNING. Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde 1(10) tillhörande program för. inom Norsholm i Norrköpings kommun SPN-468/2007 214 1(10) BEHOVSBEDÖMNING tillhörande program för Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde inom Norsholm i Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 17 augusti

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Skåne i korthet! 33 kommuner 12 x 12 mil i kvadrat 1, 2 miljoner inv,

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

TILLÄGG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Harbo-Smedsbo 1:31 m.fl. DPä 341/364 Harbo tätort Heby kommun, Uppsala län. SAMRÅDSTID 24 maj juni 2016

TILLÄGG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Harbo-Smedsbo 1:31 m.fl. DPä 341/364 Harbo tätort Heby kommun, Uppsala län. SAMRÅDSTID 24 maj juni 2016 SAMRÅDSHANDLING 1 (6) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 24 maj 2016-13 juni 2016 Antagen Laga kraft TILLÄGG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Harbo-Smedsbo 1:31 m.fl. DPä 341/364 Harbo tätort Heby kommun, Uppsala

Läs mer

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan- och naturenheten Utredning Datum 2012-06-03 Dnr KK 08/118 Utdrag ur Översiktsplan för Nyköpings kommun Kapitel 13. Strandskydd Postadress Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan-

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum)

Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum) Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum) Nya ägare till Sandsbro centrum vill utveckla området genom att bl.a. riva en del av befintlig byggnad och bygga ett nytt bostadshus. Mellan 20-25 nya lägenheter

Läs mer

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030 Stad möter land Strategin går ut på att hantera mötet mellan stad och land, den stadsnära landsbygden. Ystad är en väl avgränsad stad där gränsen mellan stad och land är viktig. Strategin tar ett grepp

Läs mer

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att utveckla Ödåkras västra delar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Detaljplan för del av Börringe 3:1 m fl, Södra Börringe gård, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Börringe 3:1 m fl, Södra Börringe gård, Svedala kommun, Skåne län 2013-06-03 Dnr: 11.189 Projektnummer: D7256 Detaljplan för del av Börringe 3:1 m fl, Södra Börringe gård, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDET Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2012-12-13

Läs mer

Tillägg till detaljplan (335) för kontor inom Ledet 1:5 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Tillägg till detaljplan (335) för kontor inom Ledet 1:5 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Tillägg till detaljplan (335) för kontor inom Ledet 1:5 m fl Ale kommun, Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande 2013-05-29 Antagen 2013-06-19 Laga kraft 2013-xx-xx HANDLINGAR Följande

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson Uppdrag 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Från Elsa Alberius Till Alex Mabäcker Johansson Datum 2012-01-25 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 15 06

Läs mer

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen.

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen. Samrådsredogörelse 2016-04-08 P 2015-2 Byggnadsnämnden SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ GETEN 2 M.FL., FALKÖPING HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN

Läs mer

Tillhörande detaljplan för del av

Tillhörande detaljplan för del av B E H O V S B E D Ö M N I N G AV M I L J Ö B E D Ö M N I N G Tillhörande detaljplan för del av H A L M S TA D 1 0 : 1, S p å r v ä e l b y t e FURET/SANNARP, HALMSTADS KOMMUN Plan E308 K Enkelt förfarande,

Läs mer

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända.

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 87 Planbesked Vrå 3:1, TB Exploatering 2015/190 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked. Ärende

Läs mer

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E Detaljplan för Del av Haganäs 3 (vid Älmhults vattentorn) Älmhult, Älmhults kommun S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E Planprocessen Planförslaget har varit föremål för samråd från den 15 december 2016

Läs mer

Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1

Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1 SÄRSKILT UTLÅTANDE Sara Aspvik Thelin, 2014-06-24 Vårt Dnr: P2012-000018 Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1 Planen hanteras med

Läs mer

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut.

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut. Kommunstyrelsen 75 Ärende 8 PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1 (1) Sammanträdesdatum 2014-05-08 Dnr KSF 2014/67 78 Upphävande av del av byggnadsplan för delar av Höör 143, 1822, Fogdaröd 26, 48, m.fl. fastigheter

Läs mer

Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan. del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan. del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDL1NG 1 (7) Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län Norregatan,

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING 2011-08-08 Samrådshandling Dnr. Dnr 2011-0423-205 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING Ändring av detaljplan för Del av Gamla I12-området, Hantverksområdet i Eksjö stad 1(6) BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Enligt

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling Datum 2011-12-02 Diarienummer 0333/10 Sida 1/6 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER ÖCKERÖ 2:497, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2011-12-02 Diarienummer 0333/10 Sida 2/6 INLEDNING Syftet

Läs mer

Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B.

Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B. VÄRMDÖ KOMMUN 2011-02-01 Dnr 10/STN0160 Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B. Bakgrund Strömma är ett av kommunens prioriterade förändringsområden där planläggning och utbyggnad

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Ändring av detaljplan Tillägg till Detaljplan för del av fastigheten Stuverum 1:9 (La 040924) Lofta, i Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-13 TILLÄGG

Läs mer

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg enkelt planförfarande Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad 2010-05-04 Antagen av KS 2010-06-08 Laga kraft 2010-07-08 2(5) Dnr KS 2010/65 3(5) Tillägg till

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN DNR 2013/323 Gällande detaljplan. ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Rud 4:181 (laga kraft 2000-05-26) TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2014-09-09 ANTAGEN AV KS 2014-10-07

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 306:16 m fl Nya Stationsområdet etapp 1, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Svedala 306:16 m fl Nya Stationsområdet etapp 1, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län 2011-01-20 Dnr: 08.806 Projektnummer: D7250 Detaljplan för del av Svedala 306:16 m fl Nya Stationsområdet etapp 1, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SYFTE Syftet med planen är

Läs mer

Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling

Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling GRANSKNINGSYTTRANDE 1 (51) Kanslienheten, Kommunledningskontoret Växjö kommun Box 1222 351 12 Växjö Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling 2005-01-11. Förslag till översiktsplan för Växjö

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2014-0331 Illustration: White arkitekter BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. SAMRÅDSHANDLING 1(7) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling. Detaljplan för del av Osby 194:1. Osby tätort Osby kommun Skåne län

Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling. Detaljplan för del av Osby 194:1. Osby tätort Osby kommun Skåne län Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling Detaljplan för del av Osby 194:1 Dnr 2014.ks2110 214 Osby tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet i rött. Dnr 2014.ks2110 214

Läs mer

2013-02-07. Granskning av översiktsplan för Eslövs kommun - Fördjupningen för Flyinge Gårdsstånga

2013-02-07. Granskning av översiktsplan för Eslövs kommun - Fördjupningen för Flyinge Gårdsstånga . I SKÅNE LÅN G RANSKN I NGSYTTRAN DE 2013-02-07 1(5) 7013-0Y- 11 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Hanne Haas 040-25 22 48 Eslövs kommun Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun 1 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-11-17 Dnr KS 2005/27 Kommunstyrelsens Strategiutskott Hallsbergs kommun Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun Samråd, om ett förslag

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer