Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län"

Transkript

1 Rev Dnr: Projektnummer: D7224 Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Perspektiv norrut från Spångholmsvägen över hotell- och badanläggningen, FOJAB arkitekter SAMRÅDET Enligt kommunstyrelsens beslut har rubricerat planprogram, upprättat , varit föremål för samråd under tiden 3 april 2 maj Sakägare, berörda myndigheter, nämnder m.fl. har beretts tillfälle till samråd genom personlig underrättelse samt efter annons i Sydsvenskan, Skånskan och Svedala nytt. Programsamrådsmöte Berörda sakägare och boende samt övriga intressenter har haft möjlighet att delta i ett gemensamt programsamrådsmöte , som hölls i Bara. Vid mötet närvarade ca 90 medborgare samt representanter för bygg och miljö, kommunstyrelsen, beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt och bygg och miljönämnden. 1(31)

2 Kontakter med myndigheter m.fl. Svedala kommun har haft ett flertal möte med representanter för Skånetrafiken under hösten. Möten har även hållits med Länsstyrelsen (7 och 27 juni). Kort kan nämnas att underhandskontakter har hållits med Länsstyrelsen under två år, där första mötet hölls , dvs. före medborgarmötet i Bara , då kommunen offentliggjorde projektet. Tidigt samråd med Länsstyrelsen hölls På PGA hölls en presskonferens med representanter från bl.a. Länsstyrelsen. Dåvarande landshövding Göran Tunhammar inledde presskonferensen genom att tala om projektets betydelse för hela Skåne. Ytterligare ett möte hölls på PGA , då Länsstyrelsen, Trafikverket, Skånetrafiken, Region Skåne och Malmö Stad var inbjudna. Kommunen har tillsammans med representanter för exploatören träffat Jordbruksverket angående förvärv av jordbruksfastighet inom programområdet. Angående en utbyggnad/omläggning av väg 841 har kommunen haft två möten med Trafikverket, första gången Ytterligare ett möte hölls Nytt möte är inplanerat till den 14 december. Svedala kommun har bl.a. träffat Malmö Stad i samarbetet kring lätt spårtrafik. Dialogen kommer att fortsätta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett bra och långsiktigt hållbart projekt. YTTRANDEN Under samrådstiden har inkommit 26 stycken yttranden, varav 6 från berörda sakägare och boende i Bara. Länsstyrelsens yttrande redovisas i dess helhet. Övriga yttranden redovisas sammanfattande. Originaltext finns hos bygg och miljö. Följande har inte haft något att erinra mot programförslaget: Lantmäteriet Myndigheter, statliga verk m fl Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen anser i skrivelse inkommen att den planerade bebyggelsen kan anses olämplig på flera punkter. Sammanfattningsvis kan Länsstyrelsen komma att pröva de kommande detaljplanerna enligt 11 kap 10 PBL utifrån följande grunder. Mellankommunala samordningen. Länsstyrelsen anser att den mellankommunala samordningen brister. Området anses olämpligt för en så stor besöksanläggning då kollektivtrafikfrågan inte är löst. 2(31)

3 Påverkan på riksintresse för kulturmiljövården Görslöv-Bara-Torup-Hyby, M:K 116. Den planerade konferens/bad/hotellanläggningen samt de bostäder som planeras inom den geografiska avgränsningen av riksintresset kan komma att påtagligt skada värdena för riksintresset. Påverkan på riksintresse för naturvården N 87; Backlandskapet sydväst om Romeleåsen. Den föreslagna bebyggelsen ligger i sin helhet inom detta riksintresse. Länsstyrelsen finner att kommunen inte visat hur värdena för riksintresset beaktas i programförslaget. Miljökvalitetsnormera för luft. En utbyggnad i området kommer att påverka miljökvalitetsnormerna för luft i Malmö då området inte kan kollektivtrafikförsörjas. Strandskydd. Delar av området omfattas av strandskydd. Länsstyrelsen ser i nuläget inga särskilda skäl för att strandskyddet ska kunna upphävas för att uppföra ny bebyggelse inom strandskyddsområdet. Bebyggelse som medför ett ökat bilberoende och motverkat klimatmålen. Av dessa anledningar vill Länsstyrelsen i ett tidigt skede i planeringsprocessen ge ett tydligt besked att Länsstyrelsen finner hela den föreslagna bebyggelsen söder om Bara som olämplig. Om kommunen går vidare med detaljplaner för den föreslagna bebyggelsen kan Länsstyrelsen komma att kalla in dessa för prövningen i enlighet med PBL 11 kap. 10. Då Länsstyrelsen finner den planerade exploateringen olämplig utifrån de skäl som beskrivs ovan kommer Länsstyrelsen inte att ge synpunkter på utformning och annan lagstiftning i detta skede. Redogörelse för ärendet Planprogrammet föreslår en utbyggnad söder om Malmövägen i Bara. Utbyggnaden består av tre villamattor samt en hotellbyggnad med tillhörande äventyrsbad. Marken används idag för jordbruk samt en mindre industrianläggning. Den föreslagna markanvändningen följer inte den markanvändning som anges i Svedala översiktsplan 2010 (ÖP), där delar av marken är reserverad för golfbana, odling samt dagvattenanläggning. En del av området markerades som utredningsområde i ÖP. Länsstyrelsen anser inte att användningen golf innebär påtaglig skada på riksintressena. För del av området finns en antagen detaljplan som anger markanvändningen till golf, samt ett område med användningen kontor, konferensanläggningar, hotell samt maskinhall relaterade till golfanläggningen (användning YK). Inom användning YK finns en varsamhetsbestämmelse som föreskriver att ändringar av byggnader inte får förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen samt att ny bebyggelse skall utformas med särskild hänsyn till omgivningen. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram för området. Lämplig markanvändning Enligt 2 kap 2 PBL ska mark- och vattenområden användas för det ändamål som områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Länsstyrelsen ifrågasätter lämpligheten i att bygga ut programområdet med tanke på att platsen saknar förutsättningar för kollektivtrafik och samhällsservice. Bebyggelsen leder till en utglesad 3(31)

4 bebyggelsestruktur med stort bilberoende som följd och strider därmed mot nationella mål om minskad klimatpåverkan och god boendemiljö. I den nya PBL har lagstiftaren tydliggjort att miljö- och klimataspekter ingår bland de allmänna intressen som ska beaktas vid planering, 2 kap 3 PBL. Det handlar framförallt om en mer integrerad och förutseende samhällsplanering för minskade klimatpåverkande utsläpp genom ett mer transport- och energieffektivt samhällsbyggande. Syftet med tillägget i lagtexten om att ta hänsyn till klimataspekter vid planläggning är att främja goda miljöförhållanden dels genom anpassning till klimatförändringar, dels genom en minskad klimatpåverkan och därigenom bidra till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan (En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170). Det finns ett behov av nya bostäder i Skåne och det är angeläget med en planberedskap för att möta behovet. Länsstyrelsen vill dock understryka vikten av att den planberedskap som nu skapas ger förutsättningar för en långsiktigt hållbar samhällsutbyggnad, där hållbart transportsystem och hushållning med åkermark är två viktiga pusselbitar. Rapporten Stationsnära läge visar att Skåne kan rymma en stor befolkningsökning i mycket goda kollektivtrafiklägen. Kollektivtrafik Skånetrafiken anser att området idag inte har tillgång till en attraktiv kollektivtrafik. Vidare anser Skånetrafiken att området inte kan kollektivtrafikförsörjas och avstyrker av denna anledning exploateringen. Skånetrafiken gör bedömningen att den omdragning av linje 142 inte är aktuell varken på lång eller kort sikt. Länsstyrelsen instämmer i Skånetrafikens yttrande att den planerade bebyggelsen är direkt olämplig ur kollektivtrafiksynpunkt och riskerar av denna anledning att leda till en ökad bilanvändning. Mellankommunal samordning Länsstyrelsen har som uppgift att granska om kommunernas planering samordnas på ett lämpligt sätt. Länsstyrelsen anser att Svedala kommuns planering av villor söder om Bara inte samordnats på ett lämpligt sätt. Att bygga ut i det föreslagna området är direkt olämpligt i ett regionalt perspektiv främst avseende kollektivtrafikförsörjning. Hotell/bad/konferensanläggning som föreslås beräknas alstra ca 2000 fordon/åmd. Att placera en så pass besöksintensiv anläggning i ett läge med begränsad kollektivtrafikförsörjning är olämpligt i ett regionalt perspektiv. Den totala trafikökningen bedöms bli ca 5800 fordon/åmd där 65 % av dessa kör mot Malmö. Länsstyrelsen antar att flertalet av dessa även har Malmö som målpunkt vilket skulle öka trafikbelastningen i Malmö. Den lättspårlinje som nämns i handlingarna bedöms minska bilanvändandet med ca 1100 fordon/åmd. Länsstyrelsen instämmer i Skånetrafikens bedömning att en spårlösning mellan Malmö och Bara ligger mycket långt fram i tiden varför denna inte kan ses som ett argument för den planerade exploateringen. Länsstyrelsen anser därmed att den föreslagna markanvändningen strider mot Plan- och bygglagens (PBL) 11 kap. 10 andra punkt där det föreskrivs att Länsstyrelsen skall ingripa om den kommunala samordningen inte samordnats på ett lämpligt sätt. Infrastruktur Kommunen föreslår i planprogrammet en utbyggnad av väg 841 för att öka trafikkapaciteten och ge utrymme för den trafik som utbyggnaden genererar. Länsstyrelsen anser att vid val av lämplig 4(31)

5 bostadslokalisering bör utgå från befintliga infrastruktursystem. Att skapa bebyggelse i lägen som förutsätter stora utbyggnader av infrastrukturen är inte hållbart och motverkar klimat- och miljömålen. Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer för luft Stora delar av programområdet saknar idag tillgång till en attraktiv kollektivtrafik. Av denna anledning finner Länsstyrelsen att en utbyggnad inom det föreslagna området kommer att skapa ytterligare bilpendling in till Malmö stad. Malmö överskrider miljökvalitetsnormerna för partiklar och kväveoxid på flera punkter i staden. Länsstyrelsen anser av denna anledning att föreslagen bebyggelse kan komma att bidra till ett överskridande av miljökvalitetsnormerna för luft i centrala Malmö och kan av denna anledning komma att stoppa en framtida detaljplan med hänvisning till PBL 11 kap. 10. Riksintressen Riksintresse för kulturmiljövården Görslöv-Bara-Torup-Hyby, M:K 116 Stora delar av föreslagen bebyggelse ligger inom riksintresse för kulturmiljövården (Görslöv-Bara- Torup-Hyby, M: K 116). Framförallt är det ny bebyggelse runt Spångholmens gård och området "Backahusen" som kommer att dominera landskapsbilden och ha störst påverkan på riksintresset. Länsstyrelsen anser att Spångholmens gård är en tydlig representant för det som utgör kärnvärdet i riksintresset - "det skånska jordbrukslandskapet som präglats av storgodsens förvaltning". Föreslagen ny bebyggelse runt Spångholmens gård kommer att radera ut historiska strukturer i landskapet som är ytterst viktiga för förståelsen för riksintresset. Även det öppna landskapet söder om Bara centrum kommer att påverkas negativt av föreslagen ny villabebyggelse. Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte tillgodoser riksintresset för kulturmiljövården varför Länsstyrelsen kan komma att ingripa vid sin tillsyn enligt 11 kap PBL. Riksintresse naturvård Planområdet omfattas i sin helhet av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 miljöbalken N 87; Backlandskapet sydväst om Romeleåsen. Riksintresseområdet har, enligt registerbladet, framförallt geologiskt riksvärde och utgör ett av de mest utvecklade backlandskapen med dödistopografi i landet. Landskapet är säreget kuperat och där finns platåleror som är unika för landet liksom tappningsdalar från små isdämda sjöar. Backlandskapet är av mycket stor betydelse för förståelsen av isrörelser och isavsmältning. Genom att landskapet är uppodlat är terrängformerna lätt iakttagbara och den speciella landskapsbilden kan därför enkelt upplevas och studeras. Inom riksintresset förekommer även ett rikt och varierat växt- och djurliv. I registerbladet anges att områdets värden kan påverkas negativt av bland annat upphörd jordbruksdrift, bebyggelse, vägdragningar, avverkning av sumpskogar, dräneringar och vattenreglering. Riksintresseområdet i sin helhet har en relativt låg exploateringsgrad, vilket gör det unikt i det annars hårt exploaterade sydvästra Skåne. Enligt MKB kommer planprogrammets genomförande att forma ett helt nytt rekreationslandskap. Karaktären av ett kulturhistoriskt jordbrukslandskap kommer därmed delvis att försvinna. En påtaglig konsekvens av utbyggnaden är den fragmentering som uppstår till följd av bebyggelse och infrastruktur. Bad- och hotellanläggningen kommer, enligt handlingarna, att utgöra ett nytt kraftfullt inslag i landskapet och synas på långt håll. Landskapet kommer att förändras från det tidigare 5(31)

6 öppna, lugna odlingslandskapet till ett besöksfrekventerat rekreationslandskap. Vid Skogshusen kan utfyllnader behöva göras, sumpskog påverkas och området kan behöva dikas ut. Nya dagvattendammar, vilka påverkar landskapsbilden, kommer att anläggas. Länsstyrelsen bedömer att genomförandet av planprogrammets förslag med exploatering i stor skala inom det böljande backlandskapet kommer att medföra sådana förändringar av landskapet att de geologiska värden som utgör riksvärdet i riksintresset för naturvård inte längre kommer att kvarstå i området. Naturvårdsverket anger i sina allmänna råd till 3 kap miljöbalken att man vid bedömningen av ett projekts påverkan på ett riksintresse även ska beakta tidigare ingrepp i området. Programområdet ligger i direkt anslutning till den stora PGA-golfbanan, inom vilken landskapet har omskapats och modulerats i stor utsträckning. Länsstyrelsen bedömer att de två områdena tillsammans skulle utgöra ett så stort ingrepp att värdena av riksintresse för naturvård kommer att påtagligt skadas. Länsstyrelsen gör den samlade bedömningen att planprogrammets förslag inte är förenligt med riksintresset för naturvård och att genomförandet skulle kunna innebära påtaglig skada på riksintresset. Riksintresse friluftsliv En stor del av planområdet omfattas av riksintresse för friluftslivet enligt 4 kap 2 miljöbalken. Länsstyrelsen delar inte kommunens uppfattning att värdena för friluftslivet förstärks av den föreslagna utbyggnaden. Även om kommunen planerar för naturstråk längs dammar och Spångholmsbäcken kommer uppförandet av ett stort antal bostäder samt en större bad- och hotellanläggning inverka negativt på landskapet och dess rekreationsvärden. Länsstyrelsen menar att kärnan i riksintresset är allmänhetens möjligheter till vistelse i och upplevelse av ett oexploaterat landskap och inte anläggningsbunden rekreation. Länsstyrelsen delar inte heller kommunens uppfattning att nyanlagda vägar och nya bostadsområden, hur de än utformas, gynnar riksintresset genom att området skulle blir mer tillgängligt. Länsstyrelsen anser vidare att riksintresset ska beaktas långsiktigt och att det faktum att marken idag utgörs av jordbruksmark är inte ett argument för att exploatera den. Jordbruksmark är tillgänglig för friluftsliv en stor del av året och kan dessutom, i motsats till bostäder och badanläggning, lätt omskapas till allmänt tillgänglig mark. Strandskydd Delar av planområdet omfattas av strandskydd längs Spångholmsbäcken enligt 7 kap miljöbalken. Kommunen planerar för bebyggelse samt utjämningsmagasin inom strandskyddsområdet. Länsstyrelsen vill erinra om att det inom strandskyddat område bland annat är förbjudet att uppföra nya byggnader samt att utföra anläggningar och anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Länsstyrelsen ser i nuläget inga särskilda skäl för att strandskyddet ska kunna upphävas. Föreslagen bostadsbebyggelse är utpekat i Svedala översiktsplan 2010 som utredningsområde för bostäder, hotell, konferens- och eventuell badanläggning. För en stor del av planområdet där badoch hotellanläggningen samt Backahusen och Skoghusen föreslås finns en antagen detaljplan vars markanvändning är golfändamål med kontor och konferensanläggning. Om gällande detaljplan 6(31)

7 genomförs för golfändamål kommer terrängen att modulleras om för att anpassas för sitt ändamål. Virängarna har inget skydd i gällande plan utan sumpskogen kan avverkas och våtmarken kan fyllas ut och dräneras till stora delar för att anlägga golfbana. Ett äventyrsbad söder om Bara har varit aktuellt tidigare (Holliday Club) och har diskuterats bl.a. i samband med detaljplanen för Bara Centrum. En bad- och hotellanläggning ökar också sysselsättningen med ca 300 nya arbetstillfällen. En övergripande analys ska utföras i det fortsatta planarbetet utifrån ett översiktligt och regionalt perspektiv för föreslagen bebyggelse. Utgångspunkter för föreslagen bad- och hotellanläggningens läge är att den ska vara vid en golfbana av världsklass, vid rekreationsområden samt finnas vid Öresundsregionen för att få ett tillräckligt stor upptagningsområde. Föreslagen plats uppfyller dessa krav. Vid framtagande av planprogrammet har Svedala kommun haft kontakt med Länsstyrelsen, Trafikverket, Region Skåne, Malmö Stad samt Jordbruksverket. I det fortsatta planarbetet kommer Svedala kommun att ha en fortsatt dialog med Skånetrafiken för att hitta en lämplig lösning för kollektivtrafiken. Svedala kommun kommer även att ha fortsatt dialog med Trafikverket. I Länsstyrelsen sammanfattande redogörelse för förslaget skriver man bl.a. att utbyggnaden består av tre villamattor. Begreppet villamattor myntades i samband med de många rationellt framtagna grupphusområdena under miljonprogramsåren då ingen större hänsyn togs till landskap och befintliga värden och husen adderades till varandra för att bilda ett strikt geometriskt mönster. På Bara Söder vill vi skapa något annat ett område med ekologiska förtecken med stor hänsyn tagen till omgivning och miljö och med ett varierat byggande av hög klass. Kollektivtrafik: Svedala kommun har kontakt med Skånetrafiken för fortsatt dialog om kollektivtrafikförsörjning av planområdet. I mindre tätorter som Svedala är det svårt att uppnå en tillgänglighet som ej överskrider 400 meter då det inte finns lokalbussar som i storstäderna utan enbart regionbussar. Det har diskuterats om att buss 142 enbart ska trafikera Malmövägen och komplettera stomlinjen med en matarlinje från planområdet till befintliga hållplatslägen för buss 142 och framtida lätt spårtrafik. Alternativ skulle en ringlinje för hela Bara kunna förbättra upptagningsområdet för kollektivtrafiken i andra utbyggnadsområden inom Bara såsom Bara Väster. Diskussioner har även förts om att anläggningen ska ha en egen linje från ett stationsläge i Malmö. En fördjupad kollektivtrafikutredning ska utföras i det fortsatta planarbetet. Enligt Stationsnära lägen utgiven av Länsstyrelsen, Skånetrafiken, Region Skåne och Trafikverket anser Skånetrafiken att 500 meter till stadsbuss, 1000 meter till regionbuss och 1500 meter till tåg är rimliga avstånd. Befintlig hållplats Spångholmen har ett upptagningsområde på 93 % inom 1000 meter för föreslagen bebyggelse vid Spångholmen, Backahusen och Skogshusen. Ett hållplatsläge för en matarlinje/skyttel norr om bad- och hotellanläggningen skulle öka upptagningsområdet och ett hållplatsläge söder om bad och hotellanläggningen skulle inom 1000 meter även huvudsakligen täcka en framtida utbyggnad av Sjöhusen. Förelagen bebyggelse inom Bara Söder anses inte ha dålig tillgänglighet till befintlig kollektivtrafik och antas inte heller överskrida Malmö Stads miljökvalitetsnormer för luft. Bad- och hotellanläggningens besökare kommer huvudsakligen att köra via det övergripande trafiknätet. I 7(31)

8 anslutning till hållplatslägena kommer det att föreslås pendlarparkering för såväl cyklar som bilar. I anslutning till hotellet har en elbilspool för boende och hotellgäster diskuterats för att minska klimatpåverkan. Programförslaget innebär att Bara kommer att utökas med ca 800 bostäder (ca 800x3 invånare), 1 miljon besökare per år till bad- och hotellanläggningen samt 300 nya arbetstillfällen vilket innebär att underlag för framtida spårburen kollektivtrafik och service väsentligen förbättras. Redan i dagsläget kommer förslaget att förbättra underlaget för befintlig busstrafik. I Bara Väster planläggs för ca 300 nya bostäder och i Bara Centrum finns detaljplaner för ca 350 nya bostäder, som ytterligare förbättrar kollektivtrafiken och servicen i Bara. I ett regionalt samarbete med Malmö stad arbetar man för en framtida spårburen kollektivtrafik mellan Malmö Bara - Klågerup. För att få underlag till denna linje krävs det att Bara - Klågerup ger ett tillskott med ca 3000 nya bostäder vilket motsvarar dubbelt så många bostäder som finns idag. Riksintresse kulturmiljö: Riksintresse för kulturmiljövård beaktas i det fortsatta planarbetet. En kulturlandskapsanalys ska utföras. Planförslagets utformning vid Spångholmen ska studeras närmare för att beakta riksintresset för kulturmiljö. Planförslagets utformning med koncentrerade bebyggelsegrupper inom planområdets lägre partier och däremellan öppet landskap tar tillvara på det öppna backlandskapet. En landskapsanalys har tagits fram som visar bad- och hotellanläggningens påverkan på landskapsbilden och Spångholmsgården som landmärke. Befintliga backar söder om Malmövägen döljer idag Spångholmsgården på stora sträckor utmed Malmövägen. Landskapsanalysen visar att Spångholmsgården är väl synlig från infartsvägarna/malmövägen samt Spångholmsvägen. Badoch hotellanläggningens organiska rundade utformning med gröna sedumtak som ansluter till marken gör att backlandskapet transformeras i byggnaden. För Spångholmsgårdens ekonomibyggnader och mangårdsbyggnad har det tagits fram en byggnadsteknisk inventering som redovisar att underhållet är kraftigt eftersatt där läckande tak, trasiga takfönster och luckor har medfört eskalerande skador. Samtidigt har felaktigt underhåll med felaktiga material under senare årtionden bidragit till skador på byggnaderna. Utredningen bedömer dock att samtliga byggnader går att rädda även om vissa delar kräver till exempel ommurning och byte av sten och virke. Det är viktigt att ge plattgården ett nytt användningsområde så den kan bibehållas och få rätt byggnadsvård. I föreslaget planprogram kan man nyttja den publika magnet som bad- och hotellanläggningen kommer att ge för att få ett bättre underlag till annan verksamhet för Spångholmen. Samtidigt krävs det en verksamhet som kan finansiera underhållet av Spångholmens byggnader. Utan utbyggnad av en bad- och hotellanläggning finns det stor risk att Spångholmens byggnader kommer att förfalla ytterligare. I planerad detaljplan kommer Spångholmens byggnader och bevarandevärda träd att skyddas i plan. På 1800-talet fanns en mindre väg mellan Värby by Spångholmen Tjustorp by. Vägen gick tvärs över Spånholmens östra ägor. Backahusen är föreslagna utmed denna historiska väg som är framtagen och åter binder samman Värby by med Spångholmen. I uttryck för riksintresset avseende kulturmiljövård Görslöv Bara Torup Hyby (M:K 116) motiveras riksintresset för bl.a det kuperade odlingslandskapet, som speglar framväxten av det skånska jordbrukslandskapet. Bevarandevärda kullar i planområdet kommer inte att bebyggas utan skyddas i plan mot bebyggelse. Värdet för riksintresset i planområdet anses vara bevarandet av Spångholmens byggnader, allé och det raka vägnätet. Föreslagen bebyggelse tar även tillvara det 8(31)

9 öppna landskapet med samlade bebyggelsegrupper i de lägre partierna med fria utblickar däremellan. De stora oexploaterade områdena i planen kommer fortsättningsvis hållas öppna med vida utblickar. Inom stora delar av de öppna naturområdena kan ängsmark skapas. Om kommunen sköta ytorna genom klippning eller det ska finnas betesdrift på vissa delar ska utredas i det fortsatta planarbetet. Riksintresse naturmiljö: Virängarnas sumpalskog kommer att skyddas i plan. Föreslagen bebyggelsegrupp Skogshusen har minskat betydligt och flyttats öster om Virängarna på en högre marknivå som inte påverkar grundvattennivån och områdets hydrologi negativt. Det kommer inte att ske någon avverkning, utfyllnad eller utdikning inom Virängarna. Bebyggelsen föreslås byggas på pålar/plintar med enbart terrasser runt huset. För bebyggelsen föreslås inga privata inhängande trädgårdar som kan hårdgöras och fyllas ut. Då bebyggelsen huvudsakligen ligger på en nivå som är 2-5 meter lägre än intilliggande väg samt en bit in från vägen minskas dess negativa påverkan på upplevelsen av landskapet från Skåneleden. Dessutom föreslås bebyggelsen utformas i naturliga material med träfasader och sedumtak på komplementbyggnader som smälter in i landskapet. Skåneleden går idag inte enbart genom natur- och odlingslandskap utan passerar även tätorter såsom exempelvis Bara. Tidigare föreslagna retreat hus (20 st) öster om vägen har utgått. Befintliga biotoper i landskapet kommer huvudsakligen att bevaras och skyddas i plan. Föreslagna dagvattendammar i planområdet dimensioneras för att klara ett 100-årsregn för att minska risken för översvämningar nedströms. Dammarnas permanenta vattenyta motsvarar inte ett 100 års regn, men de föreslå utformas med översvämningsyta som är dimensionerad för ett 100-års regn. Detta kommer att illustreras tydligare i det fortsatta planarbetet. Dammarna kommer att utformas med flacka slänter vilket gynnar den biologiska mångfalden i området med nya vattenmiljöer för befintliga kräldjur och fåglar. Fler dammar kan även medföra att det tillkommer fler kräldjur och fåglar. För planområdet föreslås kompensationsåtgärder där värdefulla områden omskapas till allmän naturmark alternativt naturreservat. Riksintresset för naturvård beaktas i det fortsatta planarbetet med en utformning som inte skadar riksintresset. Riksintresse friluftsliv: Även om det finns odlingsmark i området är Bara Söder enbart tillgängligt utmed Spångholmsvägen p.g.a. markens beskaffenhet. Det är svårt att gå utanför Spångholmsvägen då marken är mycket ojämn, blöt samt bevuxen med nässlor. Marken utmed Spångholmsbäcken och Virängarna föreslås omskapas till allmänt tillgänglig naturmark med gångstråk för allmänheten. I Virängarna föreslås spänger för allmänt friluftsliv för att tillgängliggöra svåråtkomliga områden. På så sätt får fler tillgång till området och kan utnyttja det efter egen förmåga och vilja. Spängerna bidrar även till att styra människorna inom området, vilket medför att övriga delar kan lämnas orörda. Planförslaget innebär en utveckling av friluftslivet genom nya rörelsestråk inom allmän platsmark som beaktar riksintresset för friluftsliv. Strandskydd Innan gällande detaljplan togs fram för befintlig golfbana inom planområdet var Spångholmsbäcken kulverterad inom del av aktuellt område. Vid framtagande av detaljplan för 9(31)

10 PGA golfbana synliggjordes och meandrades Spångholmsbäcken. Spångholmsbäcken flyttades även längre norrut och därmed närmare föreslagen hotellbyggnad. Denna åtgärd har en renande effekt på vattendraget genom att flödeshastigheten minskar och vattnets uppehållstid ökar. Samtidigt fungerar ett öppet vattendrag som spridningskorridor för växter och djur. Dessutom blir landskapet vackrare. Mellan dagvattendammar och Spångholmsbäcken kommer det fria utrymmet att utökas för att inte hindra allmänhetens framkomlighet utmed bäcken. Föreslagna enbostadshus flyttas till ett läge utanför strandskyddet i det fortsatta planarbetet. De begränsade intrången inom strandskyddet anses inte skada strandskyddet eftersom området är idag är avskärmat från strandlinjen av infartsvägen. Det kommer att föreslås gång-, cykel- och ridvägar som ökar tillgängligheten. Odlingsmark: Befintlig odlingsmark inom planområdet utgörs endast av västra respektive östra delen av föreslagna Sjöhusen. Stor del av området där bostadsområdet Sjöhusen är föreslaget odlas inte utan utgörs av en tipp för schaktmassor, översvämningsytor och av Tjustorps industriområde. Inom planområdet omvandlas ingen jordbruksmark då markanvändning är golfändamål i gällande detaljplan. Tidigare markägare PGA har arrenderat marken inom ej genomförande områden med avtal på 1 år i taget. Trafikverket Trafikverket framför i skrivelse inkommen att de ställer sig mycket kritiskt till hur visionen och framtida transportinfrastruktur går hand i hand. Planen visar inte tydligt vilka tidsperspektiv som finns mellan exploatering i området och de viktiga transportinfrastrukturer som krävs. Trafikverket ser en risk att all trafik kommer hamna på befintliga vägar d.v.s. Malmövägen (väg 841), väg 108 m.m. Det är viktigt att man ser hela resandeperspektiv, hur man tar sig kollektiv från exempelvis Köpenhamn till Bara på ett smidigt och bra sätt. l övrigt har Trafikverket inga synpunkter. Bad- och hotellanläggningen planeras preliminärt vara färdigbyggd till hösten 2018 och hela planområdet till januari Väg 841 finns idag inte med i Trafikverkets RTI-plan eller åtgärdsplan för år Svedala kommun har kontakt med Trafikverket och kommer att ha fortsatt dialog med Trafikverket, Region Skåne och Peab AB avseende behovet av en ombyggnad av vägen. Även utan bad- och hotellanläggningen bedömer utförd trafikutredning att trafiken kommer att öka betydligt på väg 841. En egen skyttel har diskuterats mellan ett stationsläge i Malmö och Bara Söder. Skånetrafiken Skånetrafiken påpekar i skrivelse inkommen att gena och snabba stamlinjer gör kollektivtrafiken attraktiv för många pendlare och det är därför viktigt att ny bebyggelse placeras och planeras efter kollektivtrafikstråk så att inte onödiga omvägar behövs tas. En stor del av bebyggelsen som föreslås i planprogrammet hamnar för långt bort för att kollektivtrafiken ska kunna bli ett attraktivt val. Tyngdpunkten i utbyggnadsområdet bör flyttas närmre väg 841 där busslinje 142 idag trafikerar. Förslaget på ny busslinjedragning norr om ny badanläggning ger en bättre tillgänglighet för planområdet än dagens linjesträckning, dock får alla genomresande resenärer från Klågerup och Bara en längre resa, som sammantaget innebär en försämrad kollektivtrafikstandard. 10(31)

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län 2014-08-15 Dnr: 12.906 Projektnummer: D7262 Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE SAMRÅDET Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-21 har i rubricerad

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste synpunkterna varav Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter redovisas separat.

Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste synpunkterna varav Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter redovisas separat. Tjänsteställe: Bygg- och miljökontoret Handläggare: Elena Eckhardt Datum: 2011-12-05 Beteckning: 2007/0104 218 Er beteckning: Planprogram för Ubbhult Hägnen Samrådet Planprogrammet har varit ute på samråd

Läs mer

2013-02-07. Granskning av översiktsplan för Eslövs kommun - Fördjupningen för Flyinge Gårdsstånga

2013-02-07. Granskning av översiktsplan för Eslövs kommun - Fördjupningen för Flyinge Gårdsstånga . I SKÅNE LÅN G RANSKN I NGSYTTRAN DE 2013-02-07 1(5) 7013-0Y- 11 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Hanne Haas 040-25 22 48 Eslövs kommun Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl BARA söder Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 Sweco Architects AB 1 Övergripande mkb FÖR bara söder Dnr.10.700 Övergripande MKB har utarbetats av:

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2013-05-23 Detaljplan för Norra Rörum 8:52 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2012-12-13 har varit ute på samråd under tiden 2013-02-25-2013-03-18. Annons om samråd

Läs mer

Utställningsutlåtande

Utställningsutlåtande Detaljplan för Glimminge 48:2 i Glimminge plantering, Båstads kommun, Skåne län Utställningsutlåtande Detta detaljplaneförslag, har varit utställt under tiden 2012 03 01 till 2012 04 13 för att ge sakägare,

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län B404 Dnr. 2013-1686 Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03 SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Utställning av fördjupad översiktsplan för Svarte tätort i Ystads kommun

Utställning av fördjupad översiktsplan för Svarte tätort i Ystads kommun asdf GRANSKNINGSYTTRANDE 1(6) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Åsa Björn 040-25 23 15 asa.bjorn@m.lst.se Miljö- och byggnadsnämnden Nya Rådhuset 271 80 Ystad Utställning av fördjupad översiktsplan

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun 1(5) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-31 Dnr TPN 2012/8 Teknik- och plannämnden Hallsbergs kommun Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun Rubricerad detaljplan handlades tidigare

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

Detaljplan för del av Börringe 3:1 m fl, Södra Börringe gård, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Börringe 3:1 m fl, Södra Börringe gård, Svedala kommun, Skåne län 2013-08-05 Dnr: 11.189 Projektnummer: D7256 Detaljplan för del av Börringe 3:1 m fl, Södra Börringe gård, Svedala kommun, Skåne län GRANSKNINGSUTLÅTANDE GRANSKNING Enligt bygg- och miljönämndens beslut

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Diarienummer Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214 Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola) I Köpingebro Ystads kommun, Skåne län GRANSKNINGEN (UTSTÄLLNINGEN) Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola), upprättad 2012-12-07,

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

MKB för del av Värby 61:406 m.fl BARA SÖDER DETALJPLAN. Granskningshandling. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2013-11-12

MKB för del av Värby 61:406 m.fl BARA SÖDER DETALJPLAN. Granskningshandling. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2013-11-12 MKB för del av Värby 61:406 m.fl BARA SÖDER DETALJPLAN Granskningshandling Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2013-11-12 1 MKB FÖR BARA SÖDER - DETALJPLAN DNR.10.700 MKB för detaljplanen för Bara Söder,

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Foto från 2003 UTSTÄLLNINGSHANDLING INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar Planhandlingarna består

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer